Sunteți pe pagina 1din 148

Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

2008 – Anul Tineretului în R.Moldova

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL
AL TINERILOR CERCETĂTORI

VOLUMUL II
E d i ţi a a V I - a
( 1 8 – 1 9 a p r il ie 2 0 0 8 )

Chişinău – 2008
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

2008 – Anul Tineretului în R.Moldova

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL
AL TINERILOR CERCETĂTORI

VOLUMUL II
E d i ţi a a V I - a
( 1 8 – 1 9 a p r il ie 2 0 0 8 )

Editura ASEM
Chişinău – 2008
1
CZU: 082+378.4(478)(082)

S56

COLEGIUL DE REDACŢIE

Prof.univ.dr. Vadim COJOCARU, prorector, preşedinte


Prof.univ.dr.hab. Eugenia FEURAŞ
Prof.univ.dr.hab. Rodica HÂNCU
Prof.univ.dr.hab. Petru RUMLEANSCHI
Prof.univ.dr.hab. Elena TURCOV
Prof.univ.dr.hab.Vasile BUCUR
Prof.univ.dr. Oleg STRATULAT
Prof.univ.dr. Vladimir BALANUŢĂ
Conf.univ.dr. Nadejda BOTNARI
Conf.univ.dr. Marina BELOSTECINIC
Conf.univ.dr. Aurelia TOMŞA
Conf.univ.dr. Evlampie DONOS
Conf.univ.dr. Oxana SAVCIUC
Conf.univ.dr. Constantin POSTICĂ
Conf.univ.dr. Anatol GODONOAGĂ

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători (6; 2008; Chişinău).


Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători: [în economia contemporană], Ed. a 6-a,
(18-19 apr. 2008) / col. red.: Vadim Cojocaru (preş.), ... – Ch.: ASEM, 2008. – 30 cm. –
(2008 – Anul Tineretului în Rep. Moldova). – ISBN 978-9975-75-414-9. Antetit.: Acad. de
Studii Econ. din Moldova
Vol. 2. – 2008. – 146 p.: fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-75-416-3 (în cop. tare)
--1. Economie contemporană.

082+378.4(478)(082)

S56

ISBN 978-9975-75-416-3

© Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM

2
CUPRINS
Secţiunea 1. TENDINŢE ÎN BUSINESSUL ŞI MANAGEMENTUL MODERN
Analiza activităţii inovaţionale în sfera bancară 8
Ciobanu Ion, an.III, BAA
Совершенствование организации производственного процесса на предприятии
АО „ФРАНЗЕЛУЦА” 9
Ţîbarnea Ecaterina, an. III, BAA
Planificarea calendaristică în managementul proiectelor 10
Grăjdieru Ion, an. III, BAA
Опыт формирования института собственника жилья: сравнительный анализ
России и Украины 12
Лотоцкая Виктория, студентка 5 курса Киевской государственной академии
жилищно-коммунального хозяйства
Влияние государственных закупок (тендеров) на экономику предприятий
жилищно-коммунального хозяйства 15
Воля Елена, студентка 3 курса Киевской государственной академии жилищно-
коммунального хозяйства

Secţiunea 2. MARKETINGUL ŞI TURISMUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ


Turismul religios ca afacere 18
Burduniuc Igor, an.I, BAA
Specificul promovării în presa scrisă 19
Lapp Natalia, an. III, BAA
Problemele restauratorilor din oraşul Chişinău 20
Tihonov Mihail, an.II, BAA
Сравнительный анализ политики ценообразования коммерческих банков
Молдовы и стран ЕС 22
Cuşnir Nadejda, an.V, BBA
Специфика ведения переговоров с польскими партнерами 23
Петкович Мальвина, Краковский экономический университет
Comunicarea managerială şi implicaţiile ei în cadrul firmei 25
Bordeianu Diana, an.V, EGD

Secţiunea 3. CALITATEA MĂRFURILOR – GARANŢIA SUCCESULUI ÎN COMERŢ


Sortimentul şi calitatea condimentelor pe piaţa Republicii Moldova 28
Voinesco Diana ,Brînză Olga, an.II, BAA
Asigurarea calităţii şi organizarea comerţului cu peşte sărat pe piaţa
de consum a municipiului Chişinău 29
Ambroci Victor, an.III, BAA
Asigurarea calităţii pentru vinurile „Mileştii Mici” destinate exportului 31
Pletosu Dumitru, an.II, Scoropat Dumitru, an.II, BAA
Metode de falsificare a bijuteriilor din argint 33
Vanghelii Daniela, an.I, BAA

Secţiunea 4. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI DREPT


Dobândirea dreptului de proprietate în unele state din Europa 36
Ghereliuc Ludmila, an. V, EGD
Problemele privind ocrotirea muncii minorilor şi a femeilor gravide 38
Ciornîi Andrei, an.II, EGD

3
Respectarea drepturilor omului – o integrare europeană sigură 40
Poponeţ Sergiu, an.V, EGD
Dreptul popoarelor la autodeterminare în contextul relaţiilor internaţionale actuale 41
Codreanu Alina, an.II, EGD
Eutanasia 43
Grâu Maria, an. II, EGD

Secţiunea 5. PROBLEMELE ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA. ABORDĂRI


PRACTICE ŞI TEORETICE

Efectele economice ale inflaţiei şi costurile ei în economia Republicii Moldova 46


Beregoi Ana, an.III, EGD
Reglarea monopolurilor naturale pe plan mondial 47
Ceban Oleg, Vişnevscaia Nadejda, an.I, EGD
Устойчивое экономическое развитие и снижение уровня бедности в Республике
Молдова 49
Maximov Alexandr, an.II, EGD
Piaţa leasingului în Republica Moldova 51
Pojoga Natalia, an.I, EGD

Secţiunea 6. GEOGRAFIE ŞI ECONOMIA MEDIULUI


Renaşterea Marelui Drum al Mătăsii – perspective geostrategice şi geoeconomice pentru
România şi Republica Moldova 54
Dermengi Daniela, an.I, FIN
Facilităţile acordate pentru dezvoltarea turismului în Republica Moldova comparativ cu
alte ţări 56
Cegorean Olga, an. I, BAA
Strategiile geoeconomice de dezvoltare a Chinei 57
Burunjiu Ana, Osmonova Nadira, an.I, BAA
Aspectele geopolitice şi geoeconomice ale paradisurilor fiscale 59
Berzan Oxana, an.I, BAA
Evaziunea resurselor financiare şi căile de combatere 60
Popa Mariana, Stratan Alina, an.I, FIN

Secţiunea 7. CONTABILITATE ŞI AUDIT


Costurile parţiale ca instrument al controlului de gestiune 64
Midori Mariana, an.III, CON
Valorificarea informaţiei contabile de către utilizatorii cu interes financiar indirect 66
Mamaligă Ludmila, an.II, CON
Aspecte contabile aferente legalizării capitalului, amnistiei fiscale şi aplicării cotei 0 la
impozitul pe venit 67
Tănase Andrei, an.I, CON
Организация учета доходов 69
Pavelcu Oleg, an.V, CON

Secţiunea 8. CONTABILITATE ŞI ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ


Particularităţile metodei de calculaţie ,, Standard-Cost” 74
Guriţanu Olga, an.II, FIN
Evaluarea patrimoniului ca procedeu al metodei contabilităţii 76
Bejan Anastasia, an.I, FIN

4
Colectarea datelor iniţiale pentru structurarea veniturilor în funcţie de momentul de
achitare 77
Rimbu Cristina, an.II, CON
Analiza valorii adăugate prin prisma examinării gradului de utilizare a personalului
productiv 79
Garbuz Olesea, an. II, CON

Secţiunea 9. SISTEMUL MONETAR ÎN CONTEXTUL TENDINŢELOR ACTUALE


DE PE PIEŢELE FINANCIARE
Impactul economico-social al migraţiei şi remitenţelor asupra Republicii Moldova 82
Popovschi Tatiana, an.III, FIN
Inovaţiile băncilor în contextul luptei concurenţiale în Republica Moldova 83
Negru Doina, Pîrnău Petru, an.II, FIN
Ţintirea directă a inflaţiei – o strategie modernă de politică monetară 85
Zolotco Eugeniu, an.III, FIN
Cercetarea efectelor cursului valutar în contextul dezvoltării economiei naţionale 87
Braguţa Ludmila, an.III, FIN

Secţiunea 10. FINANŢE ŞI ASIGURĂRI


Relevanţa capacităţii de autofinanţare în asigurarea stabilităţii întreprinderii 90
Chiosa Olga, an.II, FIN
Finanţarea micului business : obstacole şi oportunităţi 91
Furtuna Cristina, an.II, FIN
Лизинг как финансовый инструмент эффективного управления активами предприятия 93
Arefieva Elena, an.III, FIN
Problemele implementării metodelor de gestiune a activelor curente la întreprinderile din RM 95
Hioară Dumitru, an.III, FIN
Sistemul de pensii în Republica Moldova 97
Pleşca Igor, an.I, CON

Secţiunea 11. INVESTIŢII ŞI PIEŢE DE CAPITAL


Impactul investiţiilor asupra calităţii vieţii în Republica Moldova 100
Beregoi Cristina, Nebunu Irina, an.II, REI
Ameliorarea climatului investiţional – obiectiv al politicii economice a statului 101
Pârţachi Ileana, an. II, FIN
Цены на энергоресурсы в Молдове и в мире 103
Burlaca Alina, an.III, FIN
Evaziunea fiscală – „ecou” al criminalităţilor economico-financiare 104
Pelin Daniela,Universitatea de Vest din Timişoara, România

Secţiunea 12. ECONOMIA NAŢIONALĂ: STAREA ACTUALĂ ŞI TENDINŢE DE


DEZVOLTARE ÎN CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII
Concurenţa firmelor Work & trawel - efecte pentru economia R.Moldova 108
Pleşcan Elena, an.I, BAA
Outsourcing to Moldova – a myth or a real way to boost national competitiveness? 110
Terzi Elena, an.II, REI
Energia regenerabilă – dezvoltare economică a R.Moldova 112
Comandari Sergiu, an.I, BAA

5
Remittances as a source of country development 114
Brânza Olesea, Ţiganu Ana, an.I, REI
Rolul forţei de muncă în creşterea competitivităţii Republicii Moldova 116
Nicorici Olesea, an. III, REI

Secţiunea 13. SUPORTUL INFORMATIC


ŞI METODE CANTITATIVE ÎN ECONOMIE
Sistem inteligent de planare a grafului prin minimizarea intersecţiilor. Elaborare şi design 120
Pripa Stela, an.V, CSIE
Sistem informatic integrat de planificare şi evidenţă a activităţii didactice în ASEM 122
Ţurcan Grigore, Stasiuc Alexandru, an.IV, CSIE
Influenţa riscului şi a incertitudinii în modelarea unor procese de producţie nelineare 123
Dubceac Galina, an.III, CSIE

Secţiunea 14. FILOSOFIE ŞI POLITOLOGIE


Aspectul valoric al dreptăţii 126
Stati Andrei, an.I, FIN
Судьба в жизни человека 127
Pascalov Zaharii, an.I, CON
Filosofia Internetului, importanţa ei pentru dezvoltarea ştiinţei şi practicii sociale 128
Paladi Irina, an.I, BAA
Destinul uman văzut prin prisma filosofiei hinduiste 130
Grosu Stela, an.I, FIN
Filosofia postmodernismului şi revoluţia nihilistă generală 131
Socolov Andrei, an.I, BAA

Secţiunea 15. ANALIZE STATISTICE


ŞI PROGNOZE ÎN ECONOMIE ŞI BUSINESS
Modelarea econometrică a cursului valutar în Republica Moldova 134
Burlacu Elena, an.III, CSIE
Securitatea alimentară în Republica Moldova 135
Grecu Irina, an.III, CSIE

Secţiunea 16. SISTEME DE INFORMATIZARE ŞI DEZVOLTARE A SOCIETĂŢII


SECOLULUI XXI (ÎN REGIM DE TELECONFERINŢĂ)
Compania juridică LION LEXX Consulting Service 138
Barbaroş Alexei, an.I, BAA
Sistem informatic geografic pentru gestiunea clădirilor din Municipiul Bucureşti 139
Grec Laura, an.II, ASE Bucureşti
Hotel MARY **** 141
Ivanova Mariana, an.I, BAA
Alocarea temporară de resurse 143
Palaghiţă Dragoş, Savu Octavian, an.III, ASE Bucureşti
Travel agency ,,TITAN’S” - …and the world will smile with you! 144
Gaşco Olesea, Group: T276

6
Secţiunea 1. TENDINŢE ÎN BUSINESSUL
ŞI MANAGEMENTUL MODERN

7
ANALIZA ACTIVITĂŢII INOVAŢIONALE ÎN SFERA BANCARĂ
Ciobanu Ion, an. III, BAA
Cond. şt.: lect. sup. dr. Mariana Şendrea
Băncile comerciale, în sens restrâns, sunt „centre” care operează permanent cu masa monetară,
iar inovaţiile conduc la o gestionare eficientă, la obţinerea rentabilităţilor pozitive, la un grad înalt de
securitate, la satisfacerea clienţilor şi, în fine, la îmbunătăţirea situaţiei economice a băncilor.
Din aceste considerente, băncile au devenit mai prudente prin accelerarea activităţii
inovaţionale, sau cel puţin mai conştiente prin recunoaşterea importanţei acesteia. În prezent, nici o
unitate financiară nu-şi poate menţine dezvoltarea, în toată plenitudinea cuvântului dat, fără
implementarea inovaţiilor, astfel, regula de aur se impune fără compromis pentru a obţine şi menţine
nivele record de profitabilitate.
Datorită faptului că produsele bancare sunt intangibile, imateriale, nebrevetabile, ele mai sunt şi
inseparabile, precum şi perisabile. Anume aceste trăsături determinând specificul activităţii
inovaţionale în sfera bancară, diferită de cea din sfera industrială. Crearea produselor şi serviciilor noi,
modernizarea şi repoziţionarea acestora reprezintă însuşi rezultatul activităţii inovaţionale, inovaţia
jucând un rol central în procesul creării noilor produse bancare, intervenind aici progresele
informaticii şi ale telematicii care au condus la apariţia a numeroase produse bancare. Alte inovaţii au
în vedere o modificare a caracteristicilor intrinseci ale produsului, a parametrilor acestuia, rezultând o
marjă de manevră pentru bancă în conceperea unui nou produs. Aceste inovaţii de produs sunt de
multe ori legate de domeniul legislativ, autorităţile fiind promotorii noului produs, a cărui creare
corespunde aplicării politicii monetare. Oricum investiţiile în inovaţii rămân a fi sursele generatoare de
schimbări semnificative în competenţele fiecărei bănci, astfel rezultă că o adecvare a capitalului, prin
gestionarea eficientă a acestuia, va asigura o calitate înaltă a activelor, un nivel dorit al lichidităţii,
precum şi profituri pozitive.
În figura 1 sunt prezentate schematic aspecte ale activităţii inovaţionale descrise anterior,
inclusiv factorii de influenţă şi acţiunea acestora.

Starea generală BNM &Factorii


a cererii legislativi
Marketing
inovaţional

Produse noi, Practici


servicii auxiliare, Activitatea manageriale
pieţe noi inovaţională perfecţionate

Oportunităţi, Tehnologii
noi modele de informaţionale
securitate moderne
Dezvoltarea colaborării
internaţionale

Principalele Inovaţiile şi
riscuri bancare practicile mondiale

Figura 1. Mecanismul funcţionării activităţii inovaţionale


în sfera bancară
Sursa: Elaborat de autor

8
Activitatea inovaţională în „industria bancară” autohtonă merită a fi apreciată, cel puţin din
motivul dependenţei de strategiile active ale băncilor străine, indiferent de acest fapt, contează doar
oferta finală. Pe viitor, o soluţie pentru prosperarea băncilor autohtone ar fi crearea şi perfecţionarea
departamentelor încadrate în activitatea inovaţională, sau delimitarea unui singur departament
interdependent cu celelalte.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО


ПРОЦЕССА НА ПРЕДПРИЯТИИ АО «ФРАНЗЕЛУЦА»
Е. Цыбарня, МЭА
На сегодняшний день современное производственное предприятие, где кооперируются
усилия большого числа рабочих и служащих, с применением разных видов производства может
эффективно осуществлять свою деятельность только при рациональной организации
производственного процесса.
На протяжении длительного времени практически неизменными оставались основные
принципы организации производства, однако в рыночных отношениях имеет место переход
количественных изменений в качественные. Поэтому первым, кто должен отреагировать на такую
необходимость – это менеджер.
Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что специализацией объекта
исследования является отрасль пищевой промышленности, выполняющая функции по
изготовлению и организации потребления продукции и предоставлению услуг.
Объектом работы было выбрано предприятие АО «Franzeluţa», деятельность которого
связана с производством хлебобулочных и других изделий первой необходимости для
удовлетворения потребностей населения и получения прибыли в результате.
Предметом исследования является производственный процесс на предприятии АО
«Franzeluţa» и пути совершенствования его организации.
В условиях рыночных отношений организация производства – система мер, направленная
на сочетание и соединение трудовых и технологических процессов для эффективного выполнения
плановых заданий и достижения наилучших результатов. Таким образом, в пределах предприятия
организуется единый производственный процесс, направленный на превращение сырья и
материалов в готовую продукцию.
Кишиневский хлебокомбинат АО «Franzeluţa» на сегодняшний день является самым
крупным производителем в хлебопекарной промышленности.
На протяжении последних лет наблюдается повышение экспорта продукции АО «Franzeluţa».
Так, лидером по доли экспорта является Германия (56%), на втором месте – Румыния (29%),
Америка (10%) др. страны (5%). Эта широчайшая география поставок говорит о популярности
изделий предприятия.
В результате широкого экспорта АО «Franzeluţa» за качество произведенной продукции была
награждена международными премиями и премиями в Молдове, которые представлены в таблице.
Награды АО «Franzeluţa» за период 1990-2007 гг.

Страна Год
Швейцария 1990
Испания 2000
Германия 2001
Молдова 2002, 2003, 2005

Важным на предприятии является поиск путей для повышения производительности труда


и совершенствование производственного процесса, которые можно классифицировать
следующим образом:
1. Повышение технического уровня производства в результате механизации и
автоматизации производства; внедрения новых видов оборудования и технологических
процессов; повышения качества сырья и применения новых конструктивных материалов;

9
2. Улучшение организации производства и труда путем повышения норм труда и
расширения зон обслуживания; уменьшение числа рабочих, не выполняющих нормы;
упрощение структуры управления; сокращение длительности производственного цикла,
что приведет к улучшению использования производственной мощности предприятия,
снижению себестоимости продукции.
Параллельно-последовательный метод движения предметов труда является
рекомендуемым для предприятия АО «Franzeluţa» характеризуется тем, что каждая
последующая операция начинается раньше, чем полностью заканчивается предыдущая
операция. Его рекомендуется применить на предприятии АО «Franzeluţa», но только на первых
операциях. В результате производственный цикл сократится на 40 мин, это сокращение
обеспечит увеличение выпуска продукции, уменьшение объема незавершенного производства
и в конечном итоге эффективную, рентабельную работу предприятия.
Также целесообразно на АО «Franzeluţa» ввести мероприятия по методике «5С»,
разработанной в середине прошлого века в Японии.
Суть системы «5С» в том, чтобы изменить поведение и образ мышления работника,
воспитать в нем уважение к порядку и дисциплине. «5С» – это первые буквы японских слов,
которыми являются – организация, порядок, чистота, наглядность, ответственность.
«5С» нужно внедрять осторожно, убеждая и поощряя персонал. Особое требование этой
системы – соблюдать правила каждый день.
Отметим также, что системы оперативного планирования складских запасов MRP, MAP,
Точно в срок, Канбан нецелесообразно внедрять на предприятие АО «Franzeluţa» из-за
специфики данного предприятия.
В результате рекомендуемых мероприятий по совершенствованию организации
производственного процесса был предложен способ экономии времени и предложены приемы
организации рабочей среды. Эти мероприятия являются важным источником всестороннего
улучшения экономических показателей предприятия.

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Grăjdieru Ion, an. III, BAA


Cond. şt.: conf. univ. dr. Ghenadie Şavga

“Mai bine să dai puţin, dar la timp;


ce foloseşte mult, dacă-i dat cînd nu trebuie”
Somadeva

Cea mai disponibilă sursă dar şi cea mai limitată este timpul, de aceea pentru a reuşi în afaceri şi
a obţine un beneficiu cât mai mare trebuie să ne învăţăm să utilizăm eficient timpul.
Este demonstrat faptul că o neplanificare a timpului duce la un consum de 2-3 ori mai mult.
Deci ce putem şi cum putem face ca să reuşim să utilizăm cât mai bine timpul, răspunsul este
simplu, trebuie să planificăm activităţile noastre cât mai eficient.
O planificare nu se face atât de greu când totul este bine cunoscut şi nu apar lucruri noi; dar ce
să facem atunci când lucrurile sunt complet noi, când avem de realizat un proiect pilot şi timpul ne
presează din ce în ce mai tare?
Cea mai bună soluţie e să stăm să chibzuim puţin asupra planului calendaristic al proiectului, căci
mai bine pierdem o zi pentru planificare decât să facem totul haotic şi nu la timp.
Planificarea proiectului este un lucru vital, cu ajutorul căruia ne asigurăm că toţi membrii
echipei de proiect vor şti ce trebuie să facă.
Dar ce înseamnă elaborarea unui plan?
Elaborarea planului calendaristic reprezintă procesul de determinare a datelor de început şi
sfârşit pentru activităţile proiectului. Ca, de exemplu: avem de realizat următorul proiect
„Aprovizionarea cu apă potabilă a unei localităţi urbane”
Este un proiect amplu şi de aceea trebuie efectuate mai multe operaţii, dar care dintre ele ar fi
mai eficient să le facem acum şi care mai târziu?

10
Pentru a vedea lucrurile nu atât de general, putem folosi metoda WBS „Work Breakdown
Structure”. Aceasta este o structură de descompunere a proiectului şi ea presupune împărţirea
proiectului în părţi din ce în ce mai mici, ceea ce foloseşte la estimarea mult mai uşoară a lui.
Deci, proiectul nostru îl putem diviza în:
A. Întocmirea proiectului 10 zile
B. Informarea populaţiei despre lucrări 2 zile
C. Transportul mijloacelor tehnice 2 zile
D. Procurarea şi transportarea ţevilor 4 zile
E. Construcţia fântânii arteziene 10 zile
F. Construcţia magistralelor 6 zile
G. Testarea şi darea în exploatare 2 zile
Toate aceste faze trebuie efectuate în timpii limită indicaţi; dar pentru a observa începerea şi
sfârşitul fiecărei faze introducem aşa-numitele jaloane.
Jaloanele sunt introduse în planul proiectului pentru a indica terminarea fazelor activităţilor. Ele
sunt un semnal că s-a depăşit un anumit prag, dar totodată permit şi verificarea în paralel a realizărilor.
Deci la finalizarea activităţilor A B C D E F G avem câte un jalon, care nu are durată şi nu necesită
resurse suplimentare.
Deci pentru o eficientizare mai bună ne-a rămas să structurăm aceste faze şi să vedem care şi de
cine depinde, dacă pot fi efectuate în paralel sau numai consecutiv; pentru aceasta putem utiliza
metoda drumului critic („Critical Path Method”), CPM.
Drumul critic este succesiunea de activităţi care trebuie terminate la timp pentru ca întregul
proiect să se finalizeze la timp, sau într-o perioada cât mai scurtă. Este calea cu durata cea mai lungă
din planul de lucru.
Pentru a vedea mai clar acest drum critic folosim 3 diagrame: Gant, cu Arce şi cu Noduri.

Graficul lui Gant

Timpul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Activităţi
A
B
C
D
E
F
G

Diagrama cu Arce
D

(4) F
A B
G
(10) (2) (6)
(2) (10) (2)

C E
Diagrama cu Noduri

D(4)
A(10) B(2) F(6)
G(2)
C(2)

E(10)

11
Aceste 3 diagrame ne permite a vedea drumul critic, dar totodată şi ne arată la care activităţi
trebuie să atragem atenţia şi la care nu. Este vital a înţelege şi a vedea drumul critic şi trebuie acordată
o atenţie specială acestor activităţi, deoarece orice întârziere pe drumul critic va duce la o întârziere pe
ansamblu a proiectului.
În exemplul nostru drumul critic este A C E G
În acelaşi timp, proiectul nu poate fi accelerat prin urgentarea activităţilor care nu sunt plasate pe
drumul critic ca, de exemplu, B D F. Chiar dacă există faze care durează mai mult ca celelalte, dar ele
nu se găsesc pe drumul critic, acestea nu influenţează mai deloc timpul de bază.
Dacă managerul de proiect nu este conştient de existenţa drumului critic şi de modul în care
acesta afectează data de finalizare a proiectului, el riscă să utilizeze greşit resursele preţioase pentru
alte activităţi decât cele necesare.
De exemplu: faza F nu se află pe drumul critic, deci, ei nu trebuie alocate resurse suplimentare
pentru a-i scurta timpul, căci aceasta nu ne va aduce beneficii, deoarece între F si G este o rezervă de
timp de 2 zile. Rezerva de timp este un interval de timp care poate apărea între două activităţi.
Iar în fazele ACEG care şi este drumul critic rezerva de timp este 0; şi anume aici ar fi rezonabil
de scurtat unele activităţi.
Deci datorită metodei WBS putem simplifica lucrurile în cadrul unui proiect, datorită jaloanelor
observăm mai uşor sfârşitul fiecărei faze, în plus, putem efectua un control asupra îndeplinirii planului
proiectului.
Metoda (CMP) drumului critic ne permite să observăm cum se derulează aceste faze şi căreia
trebuie acordată mai multă atenţie, iar cele 3 diagrame folosite ne permit să determinăm mai uşor şi
mai amplu acest drum critic şi succesiunea şi legătura dintre faze.
În final, aş reaminti că în cadrul unui proiect este important a şti când trebuie folosite resursele şi
timpul, şi anume: la planificare, apoi la comprimarea drumului critic, alocând puţin aici vom elimina
nevoia de a aloca mult acolo unde nu este necesar.
Bibliografie:
1. Constanţa-Nicoleta Bodea şi alţii. Managementul proiectelor
2. Lia şi Mihai Baltadar. Managementul proiectelor
3. Tom Mochal. Lecţii de management de proiect
4. www.nigma.ru

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА СОБСТВЕННИКА ЖИЛЬЯ:


СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИИ И УКРАИНЫ

Виктория Лотоцкая, Государственная академия


жилищно-коммунального хозяйства, Киев, Украина
Россия, как и Украина, в начале 90-х годов взяла курс на развитие рыночных отношений в
экономике страны. Вполне естественно, что этот процесс не обошел вниманием такую отрасль, как
жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). Результаты анализа состояния ЖКХ России говорили о
том, что эта отрасль нуждается в серьезных изменениях. Курс, взятый на совершенствование системы
жилищно-коммунального хозяйства России, требовал немедленного решения конкретных проблем,
которые негативно влияли на состояние развития жилищно-коммунальной сферы. К таким
проблемам можно отнести:
– остаточный принцип финансирования отрасли;
– отсутствие реального владельца жилья;
– отсутствие четкого разграничения властных полномочий;
– низкий уровень оплаты населения жилищных и коммунальных услуг;
– отсутствие рынка жилья и услуг в сфере ЖКХ;
– высокая убыточность предприятий и организаций ЖКХ;
– многофункциональность, а также и многоуровневая ведомственная подчиненность
предприятий и др.

12
Потому неудивительно, что одним из основных и самых актуальных направлений
реформирования ЖКХ стало формирование эффективного собственника жилья.
В России одним из первых шагов на пути создания такого владельца жилья стала приватизация
муниципального и государственного жилья, значительно увеличившая процент частного жилья,
который уже до 2001 года составлял более 63% (для сравнения в 1996 году этот процент составлял
33%), на сегодняшний день эта цифра составляет более 70%. Жилищный фонд России насчитывает
примерно 3 миллиарда квадратных метров. В Украине приватизация также стала первым шагом в
реформировании жилищного хозяйства и на нынешний день приватизированным является 90%
жилья. Сейчас жилищный фонд Украины насчитывает 1,1 млн. кв. м.
Большой интерес вызывает московский опыт по разделению (1996 год) функций заказчика и
подрядчика. За разделением последовала приватизация эксплуатирующих организаций, следующим
этапом преобразований стало создание инженерных служб и акционирование дирекций единого
заказчика для управления домами.
За годы реформирования жилищного хозяйства, стало понятным, что управление
многоквартирным жилым домом должно обеспечивать:
1. Благоприятные и безопасные условия проживания.
2. Приличное содержание дома и земельного участка, на котором размещен дом, и
связанные с ним объекты недвижимости.
3. Своевременный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома и
размещенных на земельном участке объектов.
4. Решение вопросов относительно владения, пользования и распоряжения указанным
имуществом.
5. Предоставление качественных и в соответствии с социальными нормативами жилищно-
коммунальных услуг.
Также одним из последних и достаточно решительных шагов относительно формирования
института владельца жилья было то, что до 1.03.2006 года совладельцы многоквартирных жилых
домов в России обязаны были определиться со способом управления домами.
В жилищном хозяйстве России получили развитие следующие способы управления жильем с
привлечением населения в многоквартирных домах:
– Управление домами непосредственно владельцами помещений;
– Управление многоквартирным домом ТСЖ (товарищество собственников жилья
владельцев жилья), ЖК (жилищным кооперативом) или другим объединением
владельцев жилья, предусмотренным федеральным законом;
– Управление многоквартирными домами так называемыми управляющими и тому
подобное.
В Украине наиболее распространенными формами управления являются объединения
собственников многоквартирных домов (ОСМД), также присутствуют и частные предприятия по
обслуживанию жилого фонда (в Киеве это в основном дочерние предприятия строительных
компаний или предприятия, учредителями которых являются строительные компании), службы и
дирекции единых заказчиков.
Управление домами непосредственно владельцами помещений характеризуется следующим:
1. Внедрением договорных отношений по содержанию жилья относительно выполнения
работ по ремонту инфраструктуры многоквартирного дома. Договор заключается на
основании решения общих собраний, при условии согласия большинства владельцев
помещений дома.
2. Договорами на электроснабжение, газоснабжение, отопление, снабжение холодной и
горячей воды, водоотвода и тому подобное, заключаемыми от имени каждого
собственника / владельца помещения.
3. На основании решения общего собрания от имени владельцев помещений имеет право
действовать один из их представителей, который имеет поручение, выданное в
письменной форме всеми или большинством владельцев помещений жилого дома. Он
называется управляющим домом.
Вместе с этим одной из форм, которая получила распространение, стала управляющая
организация, которая образуется двумя путями:

13
1. На основе общего правила: такая компания избирается не органами местного
самоуправления, а владельцами помещений конкретного дома.
2. В отдельных случаях форма управления избирается – открытым конкурсом, который
проводится органом местного самоуправления (ч. 4 ст. 162 ЖК).
Важной формой управления многоквартирным домом в России является также товарищество
собственников жилья. Жилищным кодексом определено, что общество владельцев жилья (ТСЖ) –
некоммерческая организация, объединение владельцев помещений в многоквартирном доме для
совместного управления имеющегося недвижимого имущества, обеспечения эффективной
эксплуатации этого комплекса, и в установленных законодательством границах распоряжения общим
имуществом многоквартирного дома. Управление таким обществом характеризуется следующим:
1. Способ выбора – выбирается на общих собраниях владельцев помещений в доме (не на
собраниях членов ТСЖ, ЖСК, ЖК) – (ч. 2 ст. 161 ЖК).
2. Не требуется наличие (регистрации) «кондоминиума».
3. ТСЖ – объединение владельцев жилых и нежилых помещений, которые имеют более
чем 50% голосов.
4. Отношения ТСЖ (ЖСК, ЖК) с членами ТСЖ (ЖСК, ЖК) осуществляются на основе
членства в организации.
5. Отношения ТСЖ (ЖСК, ЖК) с владельцами, которые не являются членами ТСЖ (ЖСК,
ЖК), строятся на основе договора на содержание и ремонт обитаемых помещений и
общего имущества (п.1 ч.1 ст. 137, п.2 ст. 138 ЖК).
Именно образование ТСЖ является основной формой формирования института собственника
жилья в России. В связи с этим хочу более детально остановиться на развитии таких товариществ в
России.
Наибольшую роль в начале процесса массового создания ТСЖ в России сыграло принятие в
1996 году Закона «О товариществах собственников жилья». На протяжении полутора лет после этого
во многих городах наблюдался стремительный рост ТСЖ. Однако со временем стало очевидным, что
закон сам по себе не решает многих, в первую очередь, экономичных вопросов, важных для
деятельности ТСЖ, оставляя их на откуп местным органам власти. В частности, в тех
муниципальных образованиях, где администрации не проявляли позитивной политической воли и не
создавали стимулов для развития самоуправления владельцев жилья, рост ТСЖ уменьшался или
прекращался вообще.
Однако в целом во многих городах процесс образования ТСЖ поддержали местные органы
власти. Администрации городов проводили активную агитационную разъяснительную работу,
создавали нормативную базу, предоставляли обществам определенные благоприятные условия (на
счета обществ передавали бюджетные средства, выделяли дотации, предоставляли льготы и
субсидии, им передавались права на земельные участки и нежилищные помещения, устанавливались
налоговые льготы). Была настроена учеба лидеров ТСЖ. В таких условиях ТСЖ начали создаваться
достаточно активно.
Однако в последние годы инициатива относительно образования ТСЖ все больше переходит к
частному бизнесу. Для них создание ТСЖ является выгодным, поскольку способствует
формированию спроса на жилье и услуги «нового типа».
Вопросами консультативной помощи, представительства интересов, защиты прав обществ
владельцев жилья в городах начали активно заниматься местные объединения обществ – ассоциации,
некоммерческие партнерства и др. Обычно они берут на себя функции управления кондоминиумами
и становятся конкурентами муниципальных управителей и обслуживающих организаций.
Следовательно, можно сделать следующие выводы. Процесс перестройки института
собственников жилья как в России, так и в Украине начался в 90-х годах вместе с глобальными
изменениями в экономике страны. Основной проблемой в реформировании жилищного хозяйства
этих двух стран было отсутствие эффективной законодательной и нормативно- правовой базы.
Важным в этом плане шагом было принятие Закона «О товариществах собственников жилья», позже
Концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства и др. В Украине основными
законодательными документами, регламентирующими процесс реформирования отрасли, стали ЗУ
«Про объединения совладельцев многоквартирных домов», далее последовал ЗУ «Про
Общегосударственную программу реформирования жилищно-комунального хозяйства на период
2004-2010 гг.» Это дало возможность ускорить развитие ТСЖ в России и ОСМД в Украине.

14
Главными в настоящее время направлениями жилищной политики в России и Украине является
развитие частных форм управления жильем, выведение из государственной собственности
жилищного фонда, демонополизация рынка жилья, создание эффективного владельца жилья, которое
предоставляет возможность получить эффективного управителя жильем и активно осуществлять
реформу жилищного хозяйства в целом.

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК (ТЕНДЕРОВ) НА ЭКОНОМИКУ


ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Елена Воля, Государственная академия


жилищно-коммунального хозяйства, Киев, Украина

На сегодняшний день в Украине происходит активное формулирование системы


государственных закупок – тендеров. Тендер определяется как процесс закупки товаров работ и услуг
за государственный счет, то есть все товары и услуги в государственном секторе, в том числе и в
жилищно-коммунальной сфере. Проведение государственных закупок – тендеров, является важным
инструментом рационального и эффективного использования средств государственного бюджета.
Суть проведения тендеров лежит в проведении конкурсного отбора среди их участников и
определения самого выгодного из них победителем.
Это достаточно новая для нашей страны, в частности для сферы жилищно-коммунального
хозяйства, форма экономических отношений между государством и поставщиком товаров, работ и
услуг, которая имеет преимущества для обеих сторон.
Проведение государственных закупок, базирующееся на принципах прозрачности и
конкуренции, не только позволяет экономить средства налогоплательщиков, но и приносит
существенную прибыль предприятиям-победителям, которые получают контракты на поставку
товаров, работ и услуг на крупные суммы. Поэтому вопрос усовершенствования знаний в сфере
законодательного регулирования и практического применения этих процессов является достаточно
актуальным для предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства.
До 28 марта нынешнего года все тендерные процедуры регулировались Тендерной палатой
Украины, Межведомственной комиссией при ТПУ, Контрольно-ревизионным управлением и пр.
Основным законодательным актом в этой сфере был Закон Украины «О закупке товаров, работ и
услуг за государственный счет», принятый Верховной Радой Украины 22 февраля 2000 г. Основным
принципом, лежавшим в основе этого закона, является проведение закупок за государственный счет
исключительно на конкурсных началах (что само по себе было новым для сферы государственных
закупок, так как раньше все закупки за государственный счет производились исключительно у
определенных государством или государственным предприятием фирм, что, естественно,
неприемлемо в условиях рыночной экономики). Этот принцип имеет большое значение не только для
развития рыночной экономики, но и для экономии государственных средств, что позволит получить
большее количество товаров и услуг потребителям жилищно-коммунальных услуг при ограниченных
размером государственного бюджета средствах. Также этот Закон должен обеспечивать прозрачность
процедур закупки товаров, работ и услуг за государственный счет, достижение рационального их
использования и недискриминации участников, что, несомненно, является чрезвычайно важным для
экономии государственных средств, развития рыночной экономики и обеспечения эффективной
работы сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Но, к сожалению, вышеуказанный закон не возымел необходимого действия. Вместо того,
чтобы обеспечить развитие рыночных отношений, экономию государственных средств и улучшение
показателей работы государственных предприятий всех сфер, данный закон увеличил бюрократию в
государственном секторе, стал причиной развития коррупции и общего усложнения работы как для
государственных предприятий (заказчиков), так и предприятий-поставщиков товаров и услуг. Было
создано множество предприятий, которые должны были способствовать развитию рыночных
рычагов, вместо этого они брали как с организаторов, так и с участников торгов огромные суммы, что
усложняло саму процедуру государственных закупок. Так, для примера, Европейское консалтинговое
агентство, созданное для помощи предприятиям – заказчикам торгов – в оформлении всех

15
необходимых документов, быстро переросло в монополию, которая заставляла участников торгов
платить около 20%-30% от предполагаемой закупки. Естественно, что ни одно приватное
предприятие не будет работать себе в убыток, следовательно, цена на товары и услуги для
государственных предприятий моментально возросла в среднем в 1,5-2 раза и, конечно же,
значительно уменьшилось количество предприятий, желающих иметь дело со столь сложной
процедурой. Другим таким предприятием стала Тендерная палата Украины, которая создала в своём
подчинении Информационный бюллетень государственных процедур (тоже ставший монополистом
и требующий с участников торгов за свои услуги, в среднем, 12,5 тысяч гривен) и Университет
Финансов и права при ТПУ, имевший монопольное право на обучение специалистов заказчика
(членов тендерного комитета), которое являлось обязательным и стоило 1500 гривен для одного
человека. Учитывая то, что в тендерном комитете должно быть, как минимум, пять человек, а
желательно и более, и то, что такое обучение необходимо каждые два года, становится понятным, что
это достаточно большая статья расходов для неприбыльного государственного предприятия.
Только по официальным данным в прошедшем году при помощи тендерных процедур было
«отмыто» 10% государственного бюджета, что является серьёзной экономической проблемой, так как
это значительно уменьшает средства, которые бюджет может направить для развития сферы
жилищно-коммунального хозяйства в частности.
Учитывая вышеперечисленные факты, совершенно логичным предполагается необходимость
отмены тендерных процедур и возврат к старой схеме проведения государственных закупок. Но такое
мнение ложно.
На сегодняшний день приближение к европейским стандартам и ускорение интеграционных
процессов является одним из важнейших приоритетов правительства Украины. Необходимо также
акцентировать то, что Украина, в соответствии с Международным договором о партнерстве и
сотрудничестве между Украиной и Европейскими Содружествами и государствами-участниками
имеет определенные задания в развитии тендерных отношений (которые на протяжении уже долгих
лет являются эффективной формой сотрудничества государственных предприятий и частного
сектора, упрощая всю систему государственных закупок во многих развитых странах мира) и
определённые обязательства. Несмотря на то, что Украина на сегодняшний день ещё не является
членом Евросоюза, она согласно с соглашением о партнерстве и сотрудничестве, уже взяла на себя
определенные обязательства, к примеру: «Обеспечить постепенное приведение законодательства
Украины в соответствие с законодательством Содружества» в 16 основных сферах законодательства
Европейского Союза. Одной из них в частности является сфера закупок за государственный счет.
Следовательно, для Европейской интеграции Украины и для общего дальнейшего развития
экономики и государственного сектора отмена тендерных процедур является неприемлемой, так как
они были созданы для обеспечения конкуренции, развития как государственных предприятий в
качестве заказчиков торгов, так и частных предприятий, как их участников.
Я считаю, что сама система тендерных процедур требует изменений, упрощения, так как не
такой является система государственных закупок в станах Европейского Союза и других развитых
государствах.
В заключение, хотелось бы добавить, что уже сейчас произошли некоторые изменения в
тендерном законодательстве Украины. Так, 28 марта этого года вышло временное положение о
закупке товаров, работ и услуг за государственный счет. В этом положении очевидны определенные
позитивные изменения. К примеру, участникам процедур закупок больше нет необходимости платить
за тендерную документацию, за подписание договоров; бесплатными стали услуги
Информационного бюллетеня; услуги Европейского консалтингового агентства перестали быть
обязательными; Тендерная палата и прилежащие к ней органы власти были ликвидированы, а
управление и контроль над процедурами закупок за государственный счет перешли к Министерству
экономики Украины. Эти изменения достаточно позитивно повлияли на процедуры закупок в
государственном секторе, несмотря на то, что они, к сожалению, решают не все существующие в
данной сфере проблемы, они уже являются хорошим началом дальнейшего развития.

16
Secţiunea 2. MARKETINGUL ŞI
TURISMUL ÎN ECONOMIA
CONTEMPORANĂ

17
TURISMUL RELIGIOS CA AFACERE

Burduniuc Igor, an. I, BAA


Cond. şt.: conf. univ. dr. Roman Livandovschi

La ora actuală turismul internaţional înregistrează creşteri considerabile la capitolul turism


religios, forma preponderentă a acestuia fiind pelerinajele. Dar ce este un pelerinaj? Ce presupune
acest fenomen? În aspect religios şi spiritual, un pelerinaj înseamnă o călătorie sau cercetare de lungă
durată pe care credincioşii o fac într-un loc considerat sfânt. Membrii fiecărei religii de talie mondială
participă la pelerinaje, astfel, ei sunt numiţi pelerini (călător – din fr. pèlerin). Orice pelerinaj este
definit de două etape evidente: plecarea din ţara (locul) de origine şi sosirea în ţara de destinaţie. Ca şi
oricare alt scop omenesc, cum ar fi cel de-a găti, de-a conduce un automobil sau de-a deveni renumit,
poate chiar bogat, misiunea de transformare interioară pentru a deveni o persoană integră, în aspect
spiritual, poate fi atinsă doar înţelegând principiile majore şi tainele credinţei. Aşadar, pelerinajele
reprezintă oportunităţi clare la acest capitol.
De menţionat că pelerinajele generează dezvoltarea nu doar a turismului religios. Ajungând la
destinaţie, pelerinul interacţionează cu infrastructura locală, cu siguranţă tinde să viziteze şi alte locuri
de importanţă turistică. „Acum majoritatea turiştilor doresc să menţină o balanţă între turismul
tradiţional şi cel religios”, menţionează Kevin Wright, manager de tururi religioase la agenţia Globus
Tours. El mai adaugă: „Aşadar, când merg în Italia, chiar şi cu scopul de-a vedea Vaticanul, ei mai
doresc să guste şi din bucătăria italiană”. Astfel turismul religios se plasează printre primele şi cele
mai rapide sectoare în creştere de pe piaţa turistică. Acest sector a atins cifra de 18 miliarde dolari
SUA în întreaga lume, în ultimii 10 ani fiind extins în linii de croazieră, călătorii cu autobuzul,
conferinţe şi congrese. Aceasta înseamnă orice, începând cu întâlnirile bazate pe studiile biblice,
interpreţi de muzică creştină pe croaziere, până la celebrarea Jewish Passover (paştele evreiesc) în
hoteluri, sau excursii fluviale de Crăciun prin Austria şi Germania. „Dacă acum 5 ani această ramură a
turismului ocupa o nişă nesemnificativă, atunci acum aceasta reprezintă o industrie galopantă”,
menţionează acelaşi Kevin Wright. Statisticile arată că turismul religios constituie 2-3 la sută din
industria turismului, analiştii estimează că această cifră se va dubla în următorii 5 ani. India este un
exemplu viu al acestei ascensiuni. De exemplu, ministrul indian al turismului, Renuka Chowdhury,
chiar din primele trei ore după învestirea ei în funcţie a convocat o conferinţă de presă şi a anunţat cu
mult fast: „Doresc să extindem dezvoltarea turismului religios nu doar într-o regiune a Indiei, ci pe
întreg teritoriul ţării”. Mai mult decât atât, un studiu al Consiliului Naţional din Delhi pentru cercetări
aplicate în economie arată că 230 milioane de călătorii turistice efectuate în India au caracter religios.
Tururile religioase nu sunt neapărat mai scumpe decât cele obişnuite. Pentru americani, de
exemplu, călătoriile transatlantice de interes religios se comercializează la preţuri între 1800 şi 4000
de dolari SUA sau chiar mai mult, în dependenţă de itinerar, perioada anului şi nivelul confortului.
Care totuşi ar fi cauzele acestei „explozii” pe piaţa turistică? Experţii au identificat 3 aspecte
principale. Primul este cel de ordin demografic. Ultimul recensământ din SUA a înregistrat numărul
persoanelor declarate creştini cu 8 milioane mai mare decât acum 10 ani. Al doilea aspect ne aminteşte
de faptul că astăzi, cu 45 la sută mai mulţi americani călătoresc peste ocean în scopuri religioase decât
acum 10 ani. Ultimul aspect vine să ne confirme că creştinii doresc să experimenteze pe propria
persoană trăirile şi cunoştinţele biblice.
Totuşi, unde preferă să meargă pelerinii?
Primele pelerinaje au fost îndreptate către locurile conectate cu viaţa lui Isus, astfel descrieri ale
pelerinajelor creştine spre Lumea Sfântă datează începând cu sec. al IV-lea. Pelerinajul la funeraliile
Papei Ioan Paul al II-lea, pe 2 aprilie 2005, a adunat în Vatican aproximativ 4 milioane de pelerini, pe
lângă cei 3 milioane de locuitori ai Romei. Locurile de pelerinaj de vază ai creştinilor sunt: Ierusalim –
locul patimilor şi înălţării lui Isus, Beethleem – locul de naştere al lui Isus şi al regelui David, Nazaret
– oraşul de baştină al lui Isus, muntele Tabor – locul transfigurării lui Isus şi altele. Oraşul Beethleem
dispune de 13 hoteluri, iar 65 la sută din venituri le aduce turismul religios. Trebuie menţionate aici şi
locurile de pelerinaj din Republica Moldova, centre ale ortodoxiei basarabene: Mănăstirea „Sf.
Treime” (Saharna), Mănăstirea „Curchi” (Orhei), Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”
(Complexul Orheiul Vechi), Mănăstirea „Hâncu” (Călăraşi), Mănăstirea „Căpriana” (Străşeni).

18
Cele mai importante locuri de pelerinaj pentru budişti sunt cele patru locuri despre care a vorbit
însuşi Buda, considerate demne de-a fi vizitate: Lumbini (locul unde s-a născut Buda, aparţine
patrimoniului mondial UNESCO), Bodh Gaya (locul iluminării sale), Sarnath (unde şi-a propovăduit
prima sa învăţătură) şi Kusinara (locul unde a murit, India). O altă regiune de importanţă mondială
pentru budişti este regiunea Lhasa, de altfel, şi ea inclusă în patrimoniul mondial UNESCO.
Pelerinajul la Mecca constituie unul din cei 5 stâlpi ai islamului, care presupune că orice
musulman care are posibilitatea financiară şi o bună stare de sănătate este obligat să efectueze măcar o
dată în viaţă acest pelerinaj. Al-Ka'ba (casa lui Allah) este un monument de formă aproximativ cubică,
despre care religia islamică spune că a fost construită de Adam şi reconstruită mai târziu de către
profetul Ibrahim şi fiul său Ismail. Alte locuri de pelerinaj pentru musulmani constituie muntele Al
Quds din Ierusalim, oraşul Medina (locul de odihnă al lui Mohamed), considerat al doilea loc sacru în
religia islamică, situat în Arabia Saudită.
Aşadar, faptele şi cifrele expuse mai sus vin să ne confirme că turismul în scopuri religioase nu
este doar o ramură a celei mai mari industrii din lume, ci şi un sector cu un potenţial economic foarte
ridicat şi perspective majore de dezvoltare. Pentru locurile de pelerinaj această activitate este sursa
esenţială de venit. Pare a fi incredibil, însă oamenii „fac bani” de pe urma religiei şi a credinţei.
Consider că aplicarea unei strategii turistice bine definite, de lungă durată, în direcţia dezvoltării
turismului religios în ţara noastră, va facilita extinderea turismului în ansamblu, aceasta ar fi o soluţie-
cheie la problema valorificării potenţialului turistic al ţării.

SPECIFICUL PROMOVĂRII ÎN PRESA SCRISĂ

Natalia Lapp, an. III, BAA


Cond. şt.: conf. univ. dr.Oxana Savciuc

Comunicarea de marketing devine din ce în ce mai importantă în activitatea întreprinderilor.


Prin intermediul acesteia, se stabileşte legătura dintre organizaţie, pe de o parte, şi clienţi, parteneri sau
concurenţi, pe de altă parte.
Mixul promoţional utilizat de întreprinderi poate fi foarte variat, cu toate acestea, în această
lucrare ne vom referi la specificul promovării în presa scrisă.
Promovarea în presa scrisă datează încă din secolul XVI, îmbrăcând forma unor anunţuri
publicitare în care erau avizate informaţii despre vânzarea anumitor produse. Pe larg, ziarele şi
revistele au început să fie folosite ca mijloc de publicitate la sfârşitul secolului XIX, fiind până la
apariţia televiziunii, cel mai important mijloc de reclamă din punct de vedere a investiţiilor atrase.
În continuare, vor fi analizate avantajele şi dezavantajele utilizării revistelor şi ziarelor ca mijloc
de promovare.
Promovarea prin intermediul revistelor
Avantaje:
• revistele oferă o segmentare precisă a audienţei, reducându-se astfel pierderile generate de
costul transmiterii mesajului către nonprospecţi;
• publicitatea prin intermediul revistelor are o viaţă lungă, datorită faptului că revistele sunt
păstrate o perioadă mare de timp;
• datorită tehnologiilor avansate din domeniul printării, calitatea imaginilor din reviste este
deosebită;
• cititorii revistelor caută să se informeze, caută mesajul, sunt deschişi să recepţioneze
informaţia;
• investitorul poate prezenta detalii legate de produsul său, apariţia într-o revistă de
specialitate conferindu-i şi o anumită autoritate;
Dezavantaje:
• De regulă, materialele publicitare trebuie puse la dispoziţia editurii cu o perioadă destul de
mare de timp înainte de apariţia revistei, ceea ce face ca investitorul să nu poată reacţiona
rapid la modificările de pe piaţă;
• Deşi se adresează unui public bine definit, de cele mai multe ori o revistă nu este citită de
majoritatea celor care alcătuiesc segmentul-ţintă.

19
Promovarea prin intermediul ziarelor
Avantaje:
• asigură transmiterea rapidă a informaţiilor de ultimă oră către consumatori;
• asigură transmiterea mesajului către un număr mare de consumatori;
• asigură o flexibilitate foarte mare în ceea ce priveşte dimensiunile materialului publicitar;
• prin intermediul secţiunilor ce abordează diferite subiecte sau al suplimentelor specializate
permite transmiterea mesajului către anumite segmente ale populaţiei;
• timpul scurt între momentul predării materialului publicitar şi cel în care acesta apare în ziar
face posibilă adaptarea acestuia la noile realităţi ale pieţei;
Dezavantaje:
• ponderea foarte mare a materialelor publicitare în totalul materialelor publicate face ca
puţine reclame să fie citite cu atenţie şi până la capăt;
• foarte puţini tineri citesc ziarele. Vârsta medie a celor care citesc ziarele este de 41 ani;
• calitatea proastă a imaginilor. Din acest punct de vedere, lucrurile au mai evoluat, însă pe
ansamblu calitatea tipăririi nu permite utilizarea unor imagini deosebite;
• utilizarea culorilor este limitată şi foarte scumpă;
Piaţa mass-media în Republica Moldova este în proces de formare. În timp ce la nivel
internaţional tirajele ziarelor tind să scadă, la noi tirajele cresc şi de abia încep investiţiile în versiunile
on-line. Dintre revistele relevante, care oferă atât cititorilor informaţie pe măsura aşteptărilor, cât şi
agenţilor economici feed-back-ul necesar, pot fi enumerate: „VIP Magazin”, „Aquarelle”, „Business
Class” şi ziarele „Антенна”, „КП в Молдове”. Acestea oferă avantajul tirajelor mari, selectivitatea
cititorilor şi calitatea necesară a tiparului. Se observă o interdependenţă dintre mărimea tirajului şi
costul spaţiului publicitar. Astfel, deşi ziarele mai au unele rezerve vizând calitatea tipografică, ele se
prezintă mult mai superior la capitolul cost pentru reclamă, deoarece acoperă un număr mare de cititori
şi sunt ieftine ca unitate de cumpărare. Un avantaj pentru întreprinderile care se publică în tipărituri
este tendinţa actuală de intercalare a diferitor tehnici promoţionale. Or, dezvoltarea ediţiilor on-line
oferă posibilitatea completării mixului cu reclama pe site-ul acestor publicaţii, ceea ce sporeşte gradul
de popularizare a ofertelor. Desigur, succesul unei promoţii depinde în mare măsură de corectitudinea
mesajului publicitar, şi de alţi factori de marketing, deoarece ziarele şi revistele îşi vând doar spaţiul
pentru plasarea reclamei. Totodată, nu trebuie neglijat faptul că revista este şi un brand, a cărui
conotaţie o poartă toată informaţia alăturată.
Vorbind despre prognozele pentru viitor, se poate spune că în acest domeniu, concurenţa devine
tot mai puternică, iar piaţa propriu-zisă este la etapa de creştere. Astfel, reclama din presa scrisă şi în
continuare va avea o pondere semnificativă în totalul mijloacelor de publicitate.

Bibliografie:
1. David Aaker, Managementul capitalului unui brand, Editura Brandbuilders, Bucureşti, 2005
2. Price-listurile revistelor prezentate

PROBLEMELE RESTAURATORILOR DIN ORAŞUL CHIŞINĂU

Tihonov Mihail, an. II, BAA


Cond. şt.: asist. univ. drd. Mariana Ambros

Sectorul alimentaţiei publice reprezintă un domeniu care identifică nivelul de dezvoltare


economică, socială şi culturală a ţării, domeniu prin care se identifică şi se construieşte imaginea ţării
ca destinaţie turistică. Lipsa unor cercetări şi analize relevante în domeniul dat au constituit un impuls
notabil pentru identificarea problemelor cu care se confruntă restaurantele, a cauzelor ce stagnează
dezvoltarea domeniului respectiv. În acest scop a fost elaborat un studiu, utilizând metoda sondajului.
Metodologia sondajului şi analiza datelor obţinute. Studiul este bazat pe un chestionar elaborat
personal, ce cuprinde un set de întrebări închise, realizat prin intermediului telefoniei fixe. Sarcina
intervievatului constă în a poziţiona fiecare problemă propusă spre examinare pe o poziţie unică
conform unei scări de opt trepte (excluzându-se poziţionarea a două probleme pe aceeaşi treaptă).

20
Au fost chestionaţi 45 de restauratori din totalul de 77 restaurante din mun. Chişinău
nominalizate în publicaţia Varo Inform 2007, ceea ce reprezintă 58% din total. S-a acordat prioritate
analizei restaurantelor din mun. Chişinău din considerentele că este cea mai reprezentativă localitate în
domeniul alimentaţiei publice, expunând tot spectrul de unităţi de restauraţie ce funcţionează pe piaţa
locală. Restauratorii intervievaţi au fost aleşi în conformitate cu un algoritm special, astfel
minimizându-se valoarea erorii până la 3%.
Astfel, structurând datele, am obţinut următorul clasament al celor mai stringente probleme din
domeniu:
• locul I – recrutarea personalului calificat (53%)
• locul II – inflaţia (18%)
• locul III – birocraţia (7%)
• locul IV – concurenţa (7%)
• locul V – controalele statului (4%)
• locul VI – sezonalitatea (4%)
• locul VII – calitatea materiei prime (4%)
• locul VIII – lipsa suportului informaţional (2%)
Examinând rezultatele obţinute, poate fi observată (neglijând întâietatea problemei recrutării
personalului calificat) o distribuţie interesantă în ceea ce priveşte poziţiile problemelor specifice şi
anume majoritatea lor se află în partea de jos a clasamentului. Această distribuţie ne oferă posibilitatea
interpretării faptului că totuşi prioritare şi mai acute sunt problemele de ordin economic general ce au
un impact negativ complex, în afara celei nominalizate de natură specifică.
De asemenea, analizând clasamentul pot observa o grupare a problemelor de ordin general între
ele plasându-se pe poziţii apropiate (cu excepţia celei a lipsei suportului informaţional), dar şi
gruparea problemelor specifice sectorului alimentaţiei publice care cuprinde problemele plasate pe
poziţii consecutive (cu excepţia celei a recrutării personalului calificat). Astfel aceste grupări ne oferă
posibilitatea interpretării faptului că gravitatea problemelor sunt intercorelate la fel ca şi problemele în
sine.
În afară de problemele menţionate în urma sondajului efectuat, mai pot fi evidenţiate şi alte
probleme destul de grave care influenţează negativ activitatea unităţilor de restauraţie:
• lipsa cunoştinţelor temeinice în management şi marketing în rândul restauratorilor;
• dificultatea adaptării preţurilor la nivelul veniturilor populaţiei şi a puterii minime de
absorbţie a pieţei;
• vidul legislativ;
• cultură de consum slab dezvoltată a populaţiei în cadrul unităţilor de restauraţie.
Concluzii. Actualmente, managerii restaurantelor se confruntă cu o multitudine de probleme a
căror gravitate variază în funcţie de specificul lor pentru domeniul alimentaţiei publice. Oricum, cele
mai stringente probleme rămân a fi recrutarea personalului calificat, inflaţia şi birocraţia având o
pondere semnificativă în raport cu restul problemelor menţionate.
Din investigaţia efectuată, am identificat că consumatorul autohton nu manifestă o cultură bine
dezvoltată în restaurante şi o cerere în special pentru serviciile restaurantelor clasice şi cu specific.
Preferinţe în consum se observă pentru baruri, cafenele, unităţi de fast-food. Acest fapt este influenţat
de factori economici, sociali şi psihologici.
Intervenţia statului pentru soluţionarea problemelor în domeniu este modestă. Paradoxal, nici
restauratorii nu sunt activi în soluţionarea problemelor existente.
În opinia noastră, este necesară crearea de asociaţii de profil, activitatea cărora ar stimula
apariţia unor facilităţi, precum: efectuarea unor sondaje specializate, oferirea informaţiilor privind
situaţia de pe piaţa locală în raport cu tendinţele de dezvoltare internaţională, prestarea serviciilor de
consultanţă, apărarea intereselor restauratorilor etc. Posibilităţi de dezvoltare a sectorului dat există şi
potenţialul este destul de mare, urmează să depunem eforturi pentru valorificarea acestui potenţial în
scopul obţinerii de beneficii atât pentru societate, cât şi pentru economia ţării în ansamblu.
Astfel, este primordial de promovat profesiile din domeniul restauraţiei, de eradicat fenomenele
de corupţie şi birocraţie şi de dezvoltat economia, întrucât având o economie „sănătoasă” cu siguranţă
vom evolua şi în cultura de consum alimentar.

21
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ МОЛДОВЫ И СТРАН ЕВРОСОЮЗА

Надежда Кушнир, МЭА


Цена является единственным, приносящим доход элементом маркетинга-микс и в большей
степени определяет конечный результат банка. Учитывая, что банковский кредит является
главнейшим источником заёмных средств для предприятий Молдовы, его цена существенно влияет
на структуру и динамику экономического развития страны в целом. Сделать выводы относительно
уровня процентных ставок и предположить его дальнейшее изменение позволит сравнение со
значениями аналогичных показателей банков стран Европейского Союза, у которых банковский
сектор находится на более позднем этапе развития. При просмотре данных официальных сайтов
центральных банков бросается в глаза значительно более низкий, чем на молдавском рынке,
уровень средних процентных ставок на банковские продукты в странах зоны евро. В особенности
это касается ставок на кредиты, выданных не финансовым предприятиям. Если стоимость
потребительских кредитов в ЕС может доходить, в зависимости от бонитета заёмщика, до 13-14%,
цены на кредиты предприятиям в 2007 году составляли в среднем 4,5-6%.
Согласно теории, на размер безрисковой номинальной ставки влияет спрос, предложение, а
также меры государственного регулирования, в частности политика НБМ. На доходность
финансовых ресурсов воздействуют инфляционные, деловые, финансовые, страновые и другие
риски, в компенсацию которых инвестор требует премию. На окончательное определение ценовой
рыночной стратегии, помимо максимальной суммы, которую клиент готов заплатить за банковский
продукт, и издержек, которые необходимо покрыть, оказывает влияние и уровень конкуренции на
рынке. Чем выше конкуренция, тем ниже банковская маржа и уровень процентной ставки.
В последние годы развитие молдавского банковского сектора определялось объёмом
денежных поступлений в страну из-за рубежа как со стороны физических лиц, работающих за
границей, так и международных доноров. Экономический рост достигался за счёт увеличения
конечного потребления, соотношение которого с ВВП в 2006 году составило 113,4%. С другой
стороны, низкая экономическая рентабельность производственного сектора (в 2004-2006 гг.: 3,3-
4,2%) и снижение его доли в ВВП привели к тому, что ключевыми группами клиентов банков стали
конечные потребители или предприятия, обслуживающие частный сектор: строительные и
торговые компании. Превышение роста потребления над производством или денежной массы в
обращении над производительностью вызвало в 2007 году рекордный для страны (свыше 2,2 млрд.
$) дефицит торгового баланса и рост инфляции. Высокая динамика импорта и денежных
перечислений сказывается на волатильности курса национальной валюты и дополнительном
валютном риске, способствующим повышению процентных ставок. Данные процессы усиливают
зависимость развития банковского сектора от внешних факторов, восприимчивость экономики к
экзогенным шокам. Политика НБМ «дорогих денег», призванная сдерживать уровень инфляции,
вынуждает банки повышать цены на свои услуги. К сожалению, меры НБМ не решают причины
инфляции, действительный уровень которой остаётся очень высоким. Сдерживает снижение цен на
банковские продукты в Молдове и отсутствие острой конкуренции на рынке. В 2007 г. более 55%
всех активов были сосредоточены у четырёх банков. На умеренную рыночную концентрацию
указывают значение индекса Herfindahl-Hirschmann (в 2007г.: 1118) и уровень чистой процентной
маржи (в 2007: 7%). В странах ЕC с высокой банковской конкуренцией процентная маржа
варьируется в пределах 0,7-2%. Помимо вышеперечисленных факторов, на ценообразование
молдавских банков негативно влияет низкие прозрачность рынка и достоверность балансов
заёмщиков, более высокая, чем в ЕС, стоимость заёмных средств для банков, большой удельный
вес собственных средств в структуре банковских пассивов (коэффициент автономии). Европейские
банки с более высоким коэффициентом задолженности позволяют себе достичь высокой
финансовой рентабельности (ROE) и при низкой процентной марже (leverage effect). Из-за
относительно низкого доверия населения к банковскому сектору и высоких темпов инфляции,
растут процентные ставки по депозитам, составляющим на конец 2007г. в среднем 72,5% всех
ресурсов банков. С внедрением новых подходов Базельского комитета при оценке достаточности
капитала (Basel II) среди банков стран ЕС наблюдается тенденция риско-адекватного
ценообразования кредита. Недостаток наличия доступной обширной статистической информации,

22
в частности о среднеотраслевых показателях, недостоверность финансовой отчётности
предприятий, неполнота данных кредитной истории усложняют определение рейтинга заёмщика и
применение тонких методик расчёта активов, взвешенных с учётом риска. Учитывая вдобавок к
этому большую долю низко платёжеспособных клиентов, применение в молдавской практике
методик Базель II при оценке достаточности банковского капитала, на взгляд автора, пока не
представляется возможным и целесообразным.
Автор предлагает следующие меры, способствующие снижению ставок и развитию
реального сектора:
• Замена национальной валюты другой конвертируемой валютой, например, евро. Евро играет
ключевую роль в проведении сделок, и базисная ставка рефинансирования в Еврозоне
сравнительно низка. Данная официальная «евроизация» повысит макроэкономическую
стабильность страны, уменьшит валютные риски, что будет способствовать снижению
процентных ставок.
• Тесное сотрудничество по привлечению заёмных средств у международных кредиторов с
более дешёвыми ресурсами. Идти «на поводу» у частных лиц и привлекать депозиты по
неоправданно высоким ставкам не позволяет предоставить приемлемых для
промышленности условий кредитования.
• Дотирование государством процентных ставок на кредиты предприятиям производственного
сектора.
• Стимулирование использования потенциальными заёмщиками международных стандартов
бухгалтерского учёта, повышающего прозрачность рынка, на котором действует заёмщик.
• Принятие правительственных мер, стимулирующих конкуренцию на рынке и использование
банками внутренних резервов снижения ставок на свои продукты.
Несмотря на то, что банки Молдовы сегодня показывают высокие значения рентабельности и
быстрые темпы роста активов, данное развитие мало подкреплено внутренним экономическим
положением и очень чувствительно к воздействию внешних факторов. Необходимо уже сейчас
взращивать стратегически важных и надёжных клиентов.
Литература:
1. Статистический ежегодник республики Молдова 2007. Кишинёв: Statistica 2007. - 560 с.
2. Макконнелл, К./Брю, С.: Экономикс, 14-е издание. Москва: ИНФРА-М 2005. 972 с.
3. Bodie, Z.; Kane, A.; Alan, M.: Investments, 6th edition. McGraw-hill Publ Comp. -Vol.1090 p.
4. Jäger, J./Redak, V. (2006): Kreditvergabe - und Bepreisungsstrategien österreichischer Banken
vor dem Hintergrund von Basel II. In: Finanzmarktstabilitätsbericht 12, OENB, Dezember 2006,
S. 102-115. http://www.oenb.at/de/img/fmsb_12_schwerpunkt_03_tcm14-49806.pdf
5. http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_eszb.php
6. www.bnm.org

СПЕЦИФИКА ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ С ПОЛЬСКИМИ ПАРТНЕРАМИ

Мальвина Петкович, Краковский экономический университет

ХХI век, в котором нам выпало жить, является веком глобализации. Суть этого
процесса заключается в усилении взаимодействия и взаимовлияния большинства стран в
различных сферах общественной жизни и в международных отношениях. Из-за этого
очень быстро развивается международный бизнес, который является основой современной
жизни. Он ставит перед менеджерами новые требования, одним из которых является
способность проведения успешных переговоров по всему миру для достижения целей их
фирм. Международные сделки отличаются от внутренних сделок в силу того, что в каждой
стране и у каждого народа существуют свои законы, нормы, культура, обычаи и этика
бизнеса. Отсутствие внимания к культурным различиям даже в случае совпадения

23
интересов является барьером при налаживании позитивных отношений между
зарубежными партнерами и часто способствует возникновению конфликтов.
Чтобы эффективно сотрудничать с представителями бизнеса из Польши и успешно
заключать контракты в ходе деловых встреч, нужно знать особенности специфики ведения
переговоров с польскими партнерами. Я попытаюсь в своей статье выявить некоторые
особенности, учитывая факторы, существенно влияющие на подготовку и проведение переговоров:
это экономические, политические, социальные, юридические и национальные факторы.
Экономические факторы
Польская экономика очень быстро развивается. Это страна с дешевой, но с хорошо
образованной рабочей силой. В Польше самый большой научный и экономический потенциал и 38-
миллионный рынок потребителей. Благодаря всем этим преимуществам, Польша является самой
привлекательной для инвестирования страной в Европе – как в области производства, так и в
области услуг. Польша – стабильная страна, член Евросоюза с 1 мая 2004 года. Польская граница
на Буге стала восточной границей Европейского сообщества, и в связи с этим роль Польши как
транзитного государства в Европе значительно возрастает.
Социальные факторы
Польское общество – молодое. Из более чем 38 млн. жителей около 15,5 млн. – лица моложе
30 лет, и только 5 млн. – лица в возрасте 65 лет и более (данные за 2005 год). Женщины составляют
51,4% общей численности польского населения, а мужчины – 48,6%. Польша – одна из наиболее
гомогенных стран в Европе в отношении национальной структуры. Численность представителей
национальных меньшинств составляет 3-4% общей численности населения, то есть примерно 1,5
миллиона человек.
Политические факторы
Польша является парламентской республикой. Политическая система разделяется на 3
уровня власти: законодательная – парламент, который состоит из Сейма и Сената; исполнительная
– президент и правительство во главе с премьер-министром; судебная – судьи и трибуналы.
Юридические факторы
Польша – страна, в которой созданы благоприятные условия для осуществления
хозяйственной деятельности зарубежных инвесторов. Вступая в Евросоюз, Польша приняла
законодательство сообщества, и тот факт, что в странах ЕС нет торговых барьеров, позволяет
фирмам, которые инвестируют в Польшу, пользоваться рынком сообщества. Важнейшим правовым
актом, который гарантирует равные условия для зарубежных предпринимателей, является закон «О
свободе хозяйственной деятельности» от 2 июля 2004 года. Он определяет допустимые формы
предпринимательской деятельности на территории Республики Польша, устанавливает процедуры,
касающиеся регистрации фирм и т.п.
Национальные факторы отражают национальную культуру страны и находят воплощение в
языке, религии, традициях, обычаях, правилах ведения бизнеса. Так, поляки отдают предпочтение
личным встречам с партнерами и с недоверием относятся к электронной коммуникации. Такой
подход связан с традицией обмена документами непосредственно в ходе встреч, в отличие,
например, от Финляндии, где нередко прибегают к обмену документами по факсу или электронной
почте.
Повсеместно употребляемым языком в стране является польский. Можно вести переговоры
на польском языке, но можно общаться и на языке партнера или на английском, который считается
самым популярным иностранным языком в Польше.
Советы для иностранных партнеров, вступающих в переговоры с польскими бизнесменами:
• переговоры в Польше обычно трактуются как «поле битвы», на котором можно победить
или проиграть. Положительный оттенок имеют такие слова, как: «бескомпромиссный»,
«твердый»;
• поляки имеют обыкновение прямо выражать свои мысли и не избегают сложных тем, что
иногда воспринимается как невежливость, а на самом деле является признаком
прагматического подхода к вопросам менеджмента;
• поляки в большинстве случаев предпочитают активный стиль жизни. На польском рынке
надо быть быстрым, и даже агрессивным. Поэтому для успешней сделки необходимо
представить свой продукт или услуги не только в виде сухих фактов, а с помощью

24
мультимедийных презентаций, цветных буклетов, кроме того, участвовать в международных
ярмарках, конференциях и семинарах;
• при презентациях своих продуктов и в ходе деловых встреч надо учитывать религиозные
взгляды поляков, так как они – это глубоко верующая нация;
• в личных отношениях поляки открыты и легко вступают в общение.

Источники:
1. http://www.business.gov.pl/Уровень,жизни,147.html
2. http://www.jarpol.net.pl
3. http://www.diagnoza.com
4. http://poland.gov.pl
5. http://www.premier.gov.pl
6. http://www.paiz.gov.pl/index/?id=e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514
7. http://demoscope.ru/weekly/2004/0157/barom01.php

COMUNICAREA MANAGERIALĂ ŞI IMPLICAŢIILE EI ÎN CADRUL FIRMEI

Bordeianu Diana, an. V, EGD


Coordonator: conf. univ. dr. Raisa Borcoman

Comunicarea managerială nu poate fi privită în afara managementului, ea reprezintă o componentă


majoră, fundamentală a acestuia. Evoluţia managementului a determinat apariţia unor forme specifice de
comunicare managerială pentru fiecare etapă din dezvoltarea sa.
Managementul de la începutul secolului XX s-a realizat simultan cu boom-ul dezvoltării economice
şi industriale, ceea ce a determinat perceperea managementului ca „management al maşinilor”. Dezvoltarea
era percepută ca o dezvoltare tehnică, o preocupare cât mai intensă pentru eficientizarea maşinilor, pentru
creşterea ponderii acestora în orice domeniu de activitate. Această perioadă a condus la existenţa unui
management de tip autocratic. Noţiunea de şef era sinonimă cu noţiunea de manager, fapt ce determina
existenţa unei comunicări de tip prescriptiv; rolul comunicării era acela de a transmite informaţiile de sus în
jos; de cele mai multe ori aceste informaţii, instrucţiuni aveau caracter de sarcină obligatoriu de îndeplinit;
era o comunicare verticală şi în general într-un singur sens.
După al Doilea Război Mondial, odată cu schimbările importante din societate, cu rolul din ce în ce
mai crescând al sindicatelor, relaţiile de management cu accent pe importanţa maşinii se modifică, de data
aceasta accentul căzând asupra oamenilor. Este vorba de un management umanizat, care schimbă
perspectiva comunicării manageriale. Managerul nu mai este numai un simplu organizator al maşinilor, un
simplu administrator al resurselor materiale, ci şi un administrator al resurselor umane. Comunicarea
managerială apare astfel ca o funcţie de o importanţă deosebită în activitatea de management, ca instrument
de lucru în managementul resurselor umane, în îndeplinirea funcţiilor şi în realizarea obiectivelor
organizaţiei. Rolul comunicării creşte într-atât, încât cursurile de comunicare managerială introduse încă
din 1920 la Universităţile Harvard, Virginia Darden School şi Dartmouth Tuck School din Statele Unite ale
Americii devin obligatorii pentru educaţia oricărui manager american, impunându-se ceva mai târziu şi în
Europa. În Republica Moldova, fiind introduse ca discipline obligatorii în instituţiile de învăţământ din anii
’90-’91.
Aproximativ 80% din activitate managerul o petrece comunicând. Într-o mare măsură, comunicarea
din cadrul organizaţiei depinde de manager.
Comunicarea este vitală pentru oameni, dar mai ales comunicarea într-o organizaţie care este un
proces, de regulă, intenţionat, de schimb de mesaje între persoane, grupuri şi niveluri organizatorice din
cadrul organizaţiei, cu scopul înfăptuirii atât a obiectivelor individuale, cât şi a celor colective. De aceea
trebuie să comunicăm la obiect sau subiect şi eficient, să clarificăm ideea neînţeleasă etc.
Comunicarea managerială este un proces fundamental de interacţiune reciprocă bazat pe feedback,
în care managerii de la orice nivel transmit idei, sentimente, decizii subordonaţilor cu posibilitatea
verificării manierei de receptare a mesajului de către aceştia. În acest proces complex şi continuu de
comunicare, atât managerii, cât şi subordonaţii ,,se descoperă şi conversează, se calmează şi se incită, se

25
contrazic şi cad de acord, se resping sau se acceptă atât în problemele majore, cât şi în cele curente ale
organizaţiei”.
Comunicarea managerială este o componentă esenţială a comunicării, în general, datorită impactului
imediat, direct şi indirect pe care îl are asupra evoluţiei colectivităţii umane. Cea mai masivă comunicare o
întâlnim în cadrul firmei de producere, ea fiind direct proporţională cu profitul.
Comunicarea managerială este foarte importantă atât pentru mediul intern, pentru relaţionarea
managerului cu subordonaţii, cât şi pentru cel extern ce ţine de imaginea firmei, relaţii cu partenerii,
furnizorii, clienţii etc. Atât acţiunile înfăptuite, cât şi cele nerealizate, transmit un mesaj. De exemplu,
managerul care uită să mulţumească unui subordonat sau să-şi realizeze o promisiune relevă o imagine
negativă.
Specialiştii apreciază că, în activitatea sa concretă, managerul are diferite roluri, în funcţie de modul
în care comunică, şi anume:
− roluri interpersonale, ce se exprimă în relaţiile lui cu angajaţii. Managerul poate juca rolul de:
lider, persoană de legătură sau figură de reprezentare;
− roluri informaţionale, ce se concretizează în acţiunile de creare şi dezvoltare a reţelei
informaţionale. Managerul poate îndeplini rolul de: monitor, diseminator de informaţii sau
purtător de cuvânt;
− roluri decizionale, ce se manifestă în momentele alegerii variantei optime. Managerul va fi:
întreprinzător, rezolvator de disfuncţionalităţi, responsabil cu alocarea de resurse sau negociator.
Pentru îndeplinirea cu succes a acestor roluri, managerul trebuie să se bazeze pe următoarele
funcţiuni ale comunicării:
− funcţiunea de informare – de monitorizare a informaţiilor interne şi externe obţinute prin toate
mijloacele posibile;
− funcţiunea de comandă şi instruire – de asigurare a unităţii şi continuităţii acţiunilor colectivului
în direcţia obiectivelor stabilite;
− funcţiunea de influenţare şi convingere, îndrumare şi sfătuire – de control asupra informaţiei şi
comportamentului angajaţilor;
− funcţiunea de integrare şi menţinere a informaţiilor – asigură eficienţa activităţii organizaţiei.
Maniera de aplicare a acestor funcţiuni ale comunicării în activitatea concretă a fiecărui manager
depinde de capacitatea de comunicare a acestuia, de abilitatea lui de a fi bun comunicator, de a valorifica
eficient informaţiile de care dispune la un moment dat.
Un manager, pentru a fi un bun comunicator, trebuie să-şi facă timp: să întrebe, să răspundă, să-şi
spună punctul de vedere, să se informeze şi să informeze la rândul lui, să asculte, să consulte, să se
documenteze, să înţeleagă şi să asigure cele mai eficiente relaţii cu subordonaţii, superiorii şi egalii (colegii
aflaţi pe acelaşi nivel ierarhic). El dispune de o serie de sisteme de transmisie şi de procedee de comunicare
pe care le poate pune în acţiune, le poate dirija, fructifica şi controla în vederea atingerii obiectivelor
asumate.
De calitatea comunicării depinde: înţelegerea problemelor cu care se confruntă colectivitatea, relaţia
managerului cu ceilalţi (şefi, subalterni, colegi), capacitatea lui de a motiva şi a conduce subordonaţii, de a
preveni, controla şi rezolva conflictele ce apar în organizaţie, precum şi puterea lui de convingere.
Studiile efectuate în organizaţii din ţările performante arată că, pentru un manager de succes,
ponderea activităţilor de comunicare este foarte mare, ele acaparând între 55 şi 95% din timpul lui. În
medie, un manager foloseşte peste 70% din timp pentru a vorbi, a asculta, a scrie şi a citi, deci pentru a
comunica. Această pondere diferă în funcţie de poziţia ierarhică a managerului şi este cu atât mai mare, cu
cât el se află pe un nivel ierarhic mai înalt.
Procesul de comunicare cunoaşte o evoluţie de la comunicarea autoritară la cea democratică,
relaţională. În societatea modernă, cunoaşterea, înţelegerea şi acceptarea comunicării devine foarte
importantă. Ea trebuie tratată atât ca ştiinţă, cât şi ca artă.
Bibliografie:
1. Cândea, Rodica, Comunicarea managerială, Bucureşti, Editura Expert, 1996, p. 182-183.
2. Cândea, R., Cândea, D., Comunicarea organizaţională aplicată, Bucureşti, Editura Expert,
1998, p. 46-53.
3. Chirică, Sofia, Psihologie organizaţională. Modele de diagnoză şi intervenţie, Cluj-Napoca,
Casa de Editură şi Consultanţă „Studiul Organizării“, 1996, p. 295.

26
Secţiunea 3. CALITATEA MĂRFURILOR –
GARANŢIA SUCCESULUI ÎN COMERŢ

27
SORTIMENTUL ŞI CALITATEA CONDIMENTELOR
PE PIAŢA REPUBLICII MOLDOVA
Voinesco Diana, Brînză Olga, an. II, BAA
Cond. şt.: conf. univ. dr. Valentina Calmîş
Condimentele sunt produse fără valoare nutritivă, care se adaugă în produsele alimentare în cantităţi
mici pentru a le conferi valoare condimentară, pentru a mări pofta de mâncare, stimula secreţiile gastrice şi
uşura digestia, ele trebuie folosite numai în acest scop şi în nici un caz pentru a acoperi defectele materiilor
prime agroalimentare, de fabricaţie, cele apărute în timpul circulaţiei tehnico-economice, ori defectele
apărute dintr-o alterare incipientă a produselor alimentare.
Condimentele se clasifică în următoarele grupe:
1. Saline; 2. Vegetale; 3. Acide; 4. Produse condimentare.
Noi vom studia condimentele de origine vegetală, care, la rândul lor, se mai împart:
1. Indigene; 2. Tropicale; 3. Mediteraniene.
Condimentele naturale se obţin prin prelucrarea tehnologică a unor părţi din plantele condimentare
ajunse la diferite stadii de maturitate şi recoltate în anumite condiţii şi anume:
1. Flori şi muguri; 2. Fructe; 3. Frunze; 4. Rizomi; 5. Seminţe; 6. Scoarţa.
Efectul gustativ şi olfactiv condimentar al fiecărui condiment este determinat de prezenţa anumitor
substanţe chimice: uleiuri eterice, esteri, aldehide, cetone, alcooli superiori, hidrocarburi terpenice, răşini,
glicozide etc.
În Republica Moldova, comerţul cu condimente nu este foarte dezvoltat, încă nu există o piaţă bine
definită a condimentelor, dar se fac paşi siguri spre aceasta prin lărgirea gamei sortimentale, îmbunătăţirea
şi folosirea ambalajelor cât mai atrăgătoare, publicând, totodată, informaţii preţioase despre utilitatea
acestor produse. Supermarketurile din Chişinău, sortimentul cărora l-am studiat (Nr.1, Green Hills, Fidesco
şi Linella), oferă o variată gama sortimentală în ceea ce priveşte condimentele vegetale, provenite în
totalitate din import. Astfel, printre ţările de provenienţă a condimentelor comercializate aici se numără:
Cehia, Ucraina, Polonia, Italia, Germania, România şi Georgia. Condimentele sunt prezentate în diverse
ambalaje, cele mai des întâlnite sunt ambalajele din hârtie, partea interioară fiind din foi de aluminiu sau
din polietilenă, sub formă de pacheţele, urmate de cele din plastic, sub formă de recipiente, apoi din sticlă.
Condimentele sunt ambalate în cantităţi diferite în funcţie de specific. Spre exemplu, şofranul, de obicei, se
comercializează în cantităţi extrem de mici (0,1 g) datorită efectelor sale puternice şi preţului destul de
mare, produsele precum foile de dafin, cimbru, oregano se comercializează în pachete cu masa cuprinsă
între 5 si 10 grame, iar produsele măcinate sau sub formă de boabe se găsesc în cantităţi mai mari, 10-20-50
grame (piper, scorţişoară).
Standurile destinate condimentelor sunt destul de extinse, cu o înălţime de cca 1,8 m, produsele sunt
aranjate pe mărci atât vertical, cât şi orizontal. Se observă o poziţionare strategică, adică:
• Condimentele care au o calitate superioară şi cu un preţ mai mare sunt poziţionate la nivelul ochilor;
• Condimentele caracterizate printr-un preţ mediu şi calitate respectivă sunt poziţionate la nivelul
mâinilor;
• Condimentele mărcilor cu preţ mai scăzut sunt plasate pe rafturile de jos.
În condiţii de laborator, am analizat 13 condimente de la diferite supermarketuri şi de la diferiţi
producători, în scopul verificării calităţii acestora. Pentru aceasta, am analizat indicii:
• Organoleptici (mirosul, gustul, culoarea);
• Fizico-chimici (umiditatea, fracţia masică de cenuşă, conţinutul de impurităţi vegetale,
conţinutul de boabe atacate de mucegaiuri).
Cu toate că pe piaţa R.Moldova sortimentul condimentelor este destul de variat, fiind în permanentă
creştere faţă de anii '80, calitatea lor lasă de dorit, pentru că din 13 condimente analizate doar 6 corespund
condiţiilor standardelor.
Aceste necorespunderi sunt atât din cauza indicilor organoleptici, cât şi a indicilor fizico-chimici.
Am depistat şi abateri de la masa netă la toate produsele, fapt care induce în eroare consumatorii. Deci cele
mai calitative s-au dovedit a fi următoarele produse:
• Piperul negru boabe, foi de dafin „Avocado”
• Ienibahar boabe, chimen, piper alb măcinat şi foi de dafin „Cosmin”.
Toate datele sunt prezentate în tabelul de mai jos.

28
ASIGURAREA CALITĂŢII ŞI ORGANIZAREA COMERŢULUI CU PEŞTE SĂRAT
PE PIAŢA DE CONSUM A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Ambroci Victor, an. III, BAA


Cond. şt.: conf. univ. dr. Ion Panfil

Bogăţiile acvatice nu sunt inepuizabile, însă în ultimul deceniu al secolului XX s-a înregistrat o
scădere considerabilă a consumului de peşte şi produselor din peşte, în mare măsură, cauzată de
micşorarea ofertei, schimbările economice şi timpurile grele pentru sectorul piscicol din Moldova.
Calităţile valoroase ale cărnii de peşte, din punct de vedere nutritiv şi economic, varietatea produselor
şi subproduselor obţinute din prelucrarea producţiei piscicole impun dezvoltarea în continuare a
acestui sector.
Carnea de peşte prezintă o deosebită importanţă în perspectiva ameliorării deficitului de proteine
în hrană pe plan mondial, de asemenea, peştele este şi o sursa sigură de fier, calciu, sodiu, potasiu,
fosfor, iod şi zinc.
Progresele remarcabile realizate pe plan tehnico-ştiinţific şi nivelul de dezvoltare a societăţii
umane au influenţă directă şi asupra evoluţiei industriei de prelucrare şi asigurării calităţii produselor
din peşte.
Astfel, odată cu extinderea pieţelor de desfacere şi diversificarea sortimentală a produselor din
peşte, apare necesitatea de a asigura calitatea produselor.
Încă din cele mai vechi timpuri cea mai cunoscută şi folosită metodă de păstrare a peştelui a fost
sărarea. Însă în ultimul timp sărarea produselor din peşte este considerată o modalitate de
diversificare sortimentală a produselor din peşte.
În genere, produsele din peşte sărat sunt foarte solicitate pe piaţa de consum a Republicii
Moldova şi au o importanţă deosebită în activităţile de organizare a comerţului cu produse alimentare.

29
Pentru a satisface cererea, R.Moldova importă produse din peşte, care, cu părere de rău, nu
întotdeauna sunt în conformitate cu documentele normativ-tehnice în vigoare.
Republica Moldova importă o cantitate mare de peşte oceanic, precum: hering, macrou,
merlucius, peşte spadă, sardină, stavrid, lin, cod, chefal. Majoritatea peştelui este importat din:
Norvegia, Scoţia, Ţările Baltice, Rusia, Olanda, Islanda.
De aceea asigurarea calităţii şi inocuităţii produselor de peşte de import, dar şi autohtone este
actuală în condiţiile economiei de piaţă
Dacă în Moldova până în anul 1990 consumul mediu anual de peşte pe cap de locuitor era de
12,6 kg/ locuitor, în prezent, acest indice este de doar 6-7 kg/ locuitor (norma fiind de 13,2 kg).

Figura 1. Consumul mediu anual al produselor din peşte (1990-2007)

În ultimii ani, conform datelor statistice prezentate în fig.1, consumul produselor din peşte pe
cap de locuitor în Moldova este în creştere, însă în comparaţie cu alte ţări nivelul atins este
nesatisfăcător – prezentat în fig.2

Consumul mediu anual de peşte, anul 2007

57
60

50

40

kg/cap locuitor 30

20 12.6 14 14 14.3
11
7.3
10
0.9

0
Japonia Rusia SUA Germania Ucraina Finlanda Kîrgîzstan Moldova

Figura 2. Consumul mediu anual de peşte în diferite ţări, anul 2007

Populaţia R.Moldova, din toată producţia de peşte, preferă peşte sărat mai mult de 50%, ceea ce
confirmă rezultatele anchetării efectuate de către noi în rândul consumatorilor. Acest fapt este
demonstrat în fig.3

30
Structura consum ului de peşte în Republica Moldova în anul 2007

50% Peşte sărat

Alte produse din peşte 25%

25% Peşte afumat

Figura 3. Structura consumului de peşte în Republica Moldova

Pe piaţa de consum a municipiului Chişinău se comercializează următorul sortiment de peşte


sărat:
1. Peşte propriu-zis sărat (macrou, scrumbie de Dunăre, peşti din familia Clupeidae, chefal,
moiva ş.a.);
2. Peşte marinat;
3. Peşte condimentat.
În etapa actuală, în R.Moldova activează mai mult de 100 companii, care se ocupă cu
comercializarea şi producerea diferitor produse din peşte. Dintre care cele mai mari sunt: SRL „Free
Fisheries”, S.A. „Orhei”, SRL „Slovenia-Lux”, SRL” Telemar”. Însă cel mai mare furnizor de produse
din peşte pe piaţa de consum a municipiului Chişinău este SRL „Free Fisheries”, cota de piaţă a căruia
constituie 45-50%.
Examinarea merceologică a caracteristicilor calitative ale produselor din peşte sărat, fabricate de
SRL „Free Fisheries” pe parcursul a doi ani, au confirmat calitatea prescrisă de standardele în vigoare.
Calitatea la nivel de SRL „Free Fisheries” este asigurată prin implementarea sistemelor de asigurare a
calităţii: ISO 9001 şi HACCP.

Bibliografie:
1. Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2000-2007
2. Business Class, mai 2007, nr.9
3. Dările de seamă ale SRL „Free Fisheries”

ASIGURAREA CALITĂŢII PENTRU VINURILE „MILEŞTII MICI”


DESTINATE EXPORTULUI

Pletosu Dumitru, an. II, BAA


Scoropat Dumitru, an II, BAA
Cond. şt.: conf. univ. dr. Valentina Calmîş

Când se vorbeşte despre calitate, atât în rândul producătorilor de vin, cât şi în rândul celorlalţi
producători, există o părere că calitatea costă scump, şi că accentul pe calitate duce la reducerea
productivităţii. De fapt, contrar acestor păreri, implementarea unor standarde de asigurare a calităţii (în
particular, ISO 9001) are ca rezultat îmbunătăţirea funcţionalităţii produselor, utilizarea raţională a
personalului, utilajului, materiilor prime şi materialelor, îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii, ridicarea
imaginii, calitatea stabilă în timp şi îmbunătăţirea organizării interne.
Întreprinderea de Stat Combinatul de Vinuri de Calitate (Î.S. CVC) „Mileştii Mici” au reuşit să
implementeze aceste măsuri şi efectul pozitiv pe care l-au avut în ce priveşte măsurile de adaptare în
urma embargoului Federaţiei Ruse din anul 2006 impus producţiei vinicole din Moldova.
În anul 2005, întreprinderea a primit certificatul internaţional de management al calităţii ISO
9001:2000, făcând astfel un pas important spre atingerea unui nou nivel de calitate pentru producţia sa.
Au fost elaborate planurile calităţii pentru fiecare proces – de la asigurarea unui nivel înalt de

31
competenţă a angajaţilor, fabricarea produselor în conformitate cu noile cerinţe, până la implementarea
planurilor de îmbunătăţire continuă a calităţii.
Î.S. CVC „Mileştii Mici” utilizează în elaborarea Sistemului de Management al Calităţii termeni
şi definiţii prezentate în standardul ISO 9000:2000 – „Sisteme de management al calităţii. Principii de
bază şi terminologie”. Sunt aplicate şi unele elemente ale ISO 9004:2000 – „Sisteme de management
al calităţii. Principii de îmbunătăţire a eficienţei”. Asigurarea calităţii este realizată începând cu nivelul
de competenţă a personalului, aprovizionarea cu materie primă, procesele tehnologice de producere şi
terminând cu asigurarea gradului de satisfacere a clienţilor.
Pentru asigurarea personalului cu nivelul necesar de competenţă, în cadrul întreprinderii este
utilizat un plan special care include patru etape: 1) evaluarea competenţelor angajaţilor; 2) evaluarea
eficacităţii de instruire; 3) elaborarea planului de instruire; şi 4) elaborarea proceselor verbale ce atestă
instruirea. Aceste etape formează un ciclu care este aplicat în mod repetat.
Procesul de fabricare a produselor este în conformitate cu standardul ISO 9001:2000 şi este
asigurat prin aplicarea unei proceduri speciale numită PMC 7.1 (Plan de Management al Calităţii) –
„Planificarea procesului de fabricare a produsului”. În cadrul acestei proceduri au fost determinate
etapele critice, şi pentru fiecare din aceste etape au fost elaborate planuri speciale.
În cadrul întreprinderii este aplicat un sistem de legătură inversă cu clienţii şi consumatorii
(feedback). Acesta este realizat prin intermediul cărţilor de sugestii aflate în toate magazinele de firmă
„Mileştii Mici”, prin adresări de mulţumire din sala de degustaţii şi prin intermediul chestionarelor
elaborate în conformitate cu ISO 9001:2000 şi pentru care este aplicată procedura de „Satisfacere a
clienţilor”.
pi = a + X β + γ g + u
i i i
Figura 1. Ecuaţia hedonică a preţului

Un alt vector ce merită studiat, în special, în condiţiile agresive de extindere pe noi pieţe de
desfacere, este aşa-numita ecuaţie hedonică a preţului. În urma unui studiu bibliografic, am determinat
o astfel de ecuaţie aplicată vinurilor Bordeaux şi Burgundi (Fig.1). În viitorul apropiat, dorim să facem
un astfel de studiu pentru vinurile „Mileştii Mici”.
În urma embargoului din 2006 impus de către Federaţia Rusă, volumul producţiei întreprinderii
a scăzut considerabil (Fig.3). Producţia de vin de struguri şi spumant natural a scăzut, în anul 2007, cu
85,1% şi, respectiv, cu 89,2%. Producerea vinului în vrac a fost stopată. Unicul produs al cărui volum
de export a crescut comparativ cu alte produse este vinul de colecţie care a crescut de la 1,15 mii
butelii exportate în 2005 până la 14,5 mii butelii exportate în 2006. S-a schimbat şi ponderea ţărilor de
export (Fig.2). Dacă în 2004 aproximativ 97% din producţie era exportată în Federaţia Rusă, atunci în
2007 ea nici nu figurează printre ţările de export, fiind înlocuită de ţări ca Japonia, Cehia, România ş.a.

Cehia Japonia
Federaţia Rusă
19,57 %

97,08% 71,38%

Figura 2. Evoluţia exportului pe ţări (2004, 2007)

Extinderea pe piaţa Japoniei a fost posibilă doar în urma implementării noilor standarde de
asigurare a calităţii, ceea ce a oferit şansa producătorului autohton să concureze pe o piaţă nouă.
Astfel, Î.S. CVC „Mileştii Mici”, dintr-o întreprindere ce avea ca scop maximizarea profitului, s-a
32
transformat într-o întreprindere ce are ca scop maximizarea utilităţii, asigurându-şi un loc pe piaţa
vinurilor de calitate înaltă.

Vin de struguri Spumant natural Vin în vrac

Figura 3. Evoluţia volumului producţiei

METODE DE FALSIFICARE A BIJUTERIILOR DIN ARGINT

Vanghelii Daniela, an. I, BAA,


Coordonator: conf. univ. dr. Ion Vrednic

Bijuteriile sunt cunoscute în lumea-ntreagă drept obiecte de podoabă din metale preţioase şi
aliaje ale acestora, care au sau nu în componenţă pietre preţioase, cum sunt: inelele, brăţările, colierele,
cerceii, acele de cravată, butonii de manşetă, precum şi articole de uz personal: portţigaretele,
pudrierele, ochelarii, ceasurile (carcasa şi brăţara) etc. Metalele preţioase ne ajută să fim înconjuraţi de
energii benefice. Se spune că ele „se sacrifică” pentru tine. Metalul preţios reprezintă într-un volum
mic o valoare mare, ceea ce-l face apt pentru a îndeplini importanţa funcţiei de etalon. În condiţiile
economiei moderne a noului mileniu, falsificarea metalelor preţioase se constituie ca un fenomen
complex şi evolutiv. Falsificarea reprezintă operaţia de obţinere a unui produs asemănător cu altul,
deja existent în comerţ, operaţie efectuată în scop de înşelăciune şi de obţinere a unor venituri ilicite.
Ea constă într-o imitare, contrafacere, denaturare, substituire sau prezentare a produselor altfel decât în
standardele de calitate. Falsificarea metalelor preţioase este relativ uşor de recunoscut de specialişti
după greutate, culoare sau alte caracteristici care le diferenţiază net de alte metale. Datorită sumelor
considerabile obţinute de pe urma acestor activităţi fenomenul s-a extins aproape în toate ţările lumii.
Studiul merceologic al falsificării unei grupe, subgrupe s-a efectuat multilateral, abordându-se aspecte
ale pieţei produselor falsificate, aspecte ale istoricului falsificării bijuteriei pe plan mondial sau pe o
anumită piaţă. Există o serie de tehnici de falsificare a bijuteriilor din argint, cum ar fi: comercializarea
bijuteriilor marcate cu un titlu mai mare decât cel real, vânzarea bijuteriilor realizate din diferite aliaje
comune drept bijuterii din argint, comercializarea bijuteriilor argintate ca fiind bijuterii din argint şi
frauda la greutatea bijuteriilor.
1) Comercializarea bijuteriilor marcate cu un titlu mai mare decât cel real. Această
metodă de falsificare presupune, de exemplu, vânzarea unei bijuterii din argint al cărei titlu real este de
800 miimi, ca fiind una cu titlul de 875 miimi, în condiţiile în care acest ultim titlu este marcat pe
obiect.
Metode de recunoaştere a falsului:

33
metoda analizei la piatră, metoda spectrometriei de emisie atomică, metoda spectrometriei de
absorbţie atomică, metoda spectrometriei de fluorescenţă atomică.
a) Procedeul analizei la piatră se referă la compararea culorii unor etaloane din aur de diferite
titluri cu proba de analizat. Dacă culoarea obiectului de analizat nu corespunde cu nici o culoare a
cheilor de etalon trebuie să se concluzioneze că este o imitaţie.
b) Metoda spectrometriei de emisie atomică. Tehnica spectrometriei de emisie atomică are la
bază proprietatea potrivit căreia orice element chimic are un set propriu de niveluri de energie şi un set
specific de lungimi de undă de emisie.
c) Metoda spectrometriei de absorbţie atomică este fundamentată pe proprietatea atomilor din
diverse substanţe de a absorbi în mod selectiv numai radiaţii cu lungimi de undă specifice fiecăruia.
d) Metoda spectrometriei de fluorescenţă atomică îmbină aspecte atât din spectrometria de
emisie atomică, cât şi din spectrometria de absorbţie atomică.
2) Vânzarea bijuteriilor realizate din diferite aliaje comune drept bijuterii din argint
presupune vânzarea unor bijuterii confecţionate din aluminiu, aluminiu eloxat, alpaca etc. ca fiind
confecţionate din argint de diferite titluri.
Metode de recunoaştere a falsului:
metoda analizei la piatră, metoda spectrometriei de emisie atomică, metoda spectrometriei de
absorbţie atomică, metoda spectrometriei de fluorescenţă atomică, metoda organoleptică, metoda
spectrometrică bazată pe ionizare şi metoda marcării.
Primele patru metode menţionate se desfăşoară similar ca în cazul procedeului de falsificare
prezentat anterior.
Metoda marcării se referă la faptul că obiectele de bijuterie care nu sunt confecţionate din aliaje
ale argintului nu au ştanţate pe acestea marca de titlu.
Metoda organoleptică este folosită, de regulă, de către specialiştii în domeniu. În unele situaţii,
chiar aceştia pot încadra o imitaţie ca fiind din argint, deoarece aspectul metalelor utilizate la
falsificare este foarte apropiat de cele al aliajelor din argint.
Metoda spectrometrică bazată pe ionizare foloseşte pentru analiză spectrometrul de masă, ce
permite obţinerea unor informaţii asupra compoziţiei chimice a bijuteriilor analizate.
3) Comercializarea bijuteriilor argintate ca fiind bijuterii din argint
Metalele şi aliajele care se supun procesului de argintare sunt: cuprul, bronzurile, alama,
alpacaua, aluminiul, staniul, alte metale comune inoxidabile.
Metode de recunoaştere a falsului:
La cele analizate anterior, se adaugă metoda pilirii şi cea cu clorură de argint.
Metoda pilirii are în vedere ca o porţiune de mici dimensiuni dintr-un obiect analizat să fie
supusă operaţiei de pilire, timp de câteva secunde. Dacă în urma acestui procedeu se constată o
diferenţă de culoare între suprafaţă şi structură, înseamnă că este o imitaţie, adică o bijuterie argintată.
Metoda cu clorură de argint presupune aplicarea unei picături din acest reactiv pe suprafaţa
bijuteriei analizate şi observarea reacţiei produse. În cazul în care obiectul este confecţionat din argint,
aceasta nu îşi va modifica culoarea iniţială.
4) Fraudă la greutatea bijuteriilor
Frauda la greutate presupune ca în spaţiile goale din bijuterii să se introducă diferite materiale de
umplutură, cu scopul de a le face să cântărească mai mult decât în realitate, având în vedere că preţul
lor este direct proporţional cu greutatea. Metalele folosite pentru creşterea greutăţii includ: cuprul,
mercurul, ceara, smoala, cimentul.
Metode de recunoaştere a falsului: metoda determinării greutăţii şi metoda arderii.
Prima metodă constă în cântărirea obiectului analizat şi stabilirea masei, bijuteriile falsificate
fiind prea grele pentru volumul lor.
Metoda arderii se aplică în cazul inelelor şi are în vedere introducerea acestora în flacără şi
menţinerea timp de câteva secunde. În cazul falsurilor, smoala se topeşte degajând un fum de culoare
închisă. Astfel, comerţul, în toată evoluţia sa istorică până în prezent, a fost supus unui anumit grad de
risc pe care comercianţii l-au dorit în permanenţă să fie mai mic, stimulând căutarea unor metode şi
tehnici cât mai performante pentru prevenirea şi identificarea manoperelor frauduloase de falsificare.

34
Secţiunea 4. ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ ŞI DREPT

35
DOBÂNDIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ÎN UNELE STATE DIN EUROPA

Ghereliuc Ludmila, an. V, EGD


Coord. şt.: conf. univ. Aliona Ciocîrlan

Competiţia pentru dominarea resurselor limitate este una dintre cele mai dure şi mai importante
pentru comunităţile umane. În acest sens, evoluţia societăţii umane a evidenţiat dreptul de proprietate ca cel
mai eficient mecanism de administrare a resurselor limitate, acesta aflându-se, de-a lungul timpului, în
centrul atenţiei nu doar a specialiştilor în domeniul dreptului, ci şi a filosofilor şi economiştilor.
Dreptul de proprietate este un fapt istoric şi social persistent, care există de la originea societăţii
umane şi care tinde să devină din ce în ce mai complex, aflându-se în continuă transformare şi
corespunzând în fiecare moment cu nevoile economice şi cu idealurile morale ale unei societăţi, fiind
tradus în norme juridice şi sancţionat prin constrângerea exterioară exercitată de organele societăţii asupra
indivizilor care o compun.
Prin urmare, dreptul de proprietate este un drept fundamental al cetăţenilor, înscris şi garantat alături
de celelalte drepturi şi libertăţi fundamentale în orice constituţie democratică modernă care îi conferă
titularului său exercitarea în putere proprie şi în interes propriu a tuturor atributelor de posesiune, folosinţă
şi dispoziţie asupra bunurilor sale.[1, art. 46; 2, art. 316]
Acest drept este reglementat la nivel internaţional prin „Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului” [6, art. 17], care prevede că „orice persoană, privită ca subiect unic sau asociat în colectivităţi, are
dreptul la proprietate. Nimeni nu poate fi privat în mod arbitrar de proprietatea sa decât din motive de
utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional”.
Dreptul de proprietate este dreptul real principal şi cel mai complet care oferă titularului posibilitatea
de a pretinde altor persoane o conduită de abţinere de la anumite acţiuni în raport cu bunul său. Pentru ca
proprietarul să-şi exercite atributele sale, el urmează mai întâi să dobândească dreptul de proprietate asupra
bunului prin unul din modurile recunoscute şi reglementate de legile naţionale.
Astfel, prin moduri de dobândire a dreptului de proprietate înţelegem mijloacele juridice cu ajutorul
cărora se poate dobândi dreptul de proprietate. Codul Civil al Republicii Moldova [2, art. 320]
evidenţiază următoarele moduri de dobândire a dreptului de proprietate: producerea, ocupaţiunea, actul
juridic, succesiunea, accesiunea, uzucapiunea, actul administrativ şi hotărârea judecătorească translativă
de proprietate. Articolele 325 şi 327 din CCRM reglementează condiţiile de dobândire a dreptului de
proprietate asupra bunului găsit şi asupra comorii, care nu se conţin în art. 320 CCRM, dar care nici nu
contravin acestuia. [2, art. 320, alin. 4]
Transmisiunile dreptului de proprietate prin acte juridice între vii – contractele, sunt cele mai
frecvente, fiind reglementate explicit în dreptul comun. În cazul contractelor este important momentul
dobândirii dreptului de proprietate, care poate fi: momentul predării bunului sau în cazurile expres stabilite
de lege, momentul înregistrării de stat a actului juridic civil (este cazul bunurilor imobile).[2, art. 321]
Transmisiunile pentru cauză de moarte (mortis causa) se realizează pe cale de succesiune legală ori
testamentară şi care reprezintă transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate (cel ce a lăsat
moştenirea) către succesorii săi.[2, art. 1432]
Un alt mod de dobândire a dreptului de proprietate care prezintă un mare interes practic la
soluţionarea multor conflicte este accesiunea care include: accesiunea imobiliară naturală şi artificială şi
accesiunea mobiliară.
Accesiunea imobiliară naturală (aluviunile, avulsiunile, insulele şi prundişurile) reglementează
situaţiile unor creşteri succesive sau bruşte ale pământului depuse la malurile apelor curgătoare fără
intervenţia omului. Vorbind despre acest mod de dobândire a dreptului de proprietate, evidenţiem
principiul general care predomină în această materie şi anume – pământul este bunul principal, iar toate
lucrurile care se încorporează în el se consideră accesorii. [2, art. 328; 7, p. 80]
Accesiunea imobiliară artificială [2, art. 329] este acel mod de dobândire a dreptului de proprietate
în temeiul căruia, proprietarul unui teren dobândeşte dreptul de proprietate asupra lucrului imobil
încorporat terenului său în urma acţiunii unui terţ, având obligaţia de a-i plăti acestuia valoarea materialelor
şi a muncii depuse. [9, p. 122]
Accesiunea mobiliară [2, art. 330] (adjuncţiunea, specificaţiunea şi confuziunea) presupune
încorporarea unui bun accesoriu în alt bun, considerat a fi principal, astfel încât regula generală este:

36
proprietarul lucrului principal devine prin accesiune proprietarul noului bun format prin încorporarea la
lucrul principal a lucrului mai puţin important, cu excepţiile stabilite de lege.
Un alt mod de dobândire a dreptului de proprietate este şi uzucapiunea [2, art. 332-333]. Împărtăşim
ideea expusă în literatura de specialitate [7, p. 92], conform căreia uzucapiunea constituie o adevărată
sancţiune împotriva adevăratului proprietar, care a manifestat dezinteres faţă de bunul său, oferind
posibilitatea unei altei persoane să se comporte ca un adevărat proprietar faţă de acest bun.
Uzucapiunea ca mod de dobândire a dreptului de proprietate se caracterizează prin posedarea cu
bună-credinţă şi utilă a unui bun mobil timp de 5 ani sau a unui bun imobil, timp de 15 ani, în condiţiile
prevăzute de lege. Posesiunea va fi utilă dacă va fi continuă, netulburată, publică şi neprecară. [2, art. 335;
8, p. 620]
O particularitate a uzucapiunii constă în obiectul acesteia, care potrivit legislaţiei străine (Cod Civil
Român, Cod Civil Francez) produce efecte juridice doar asupra bunurilor imobile, posedate o anumită
perioadă de timp prevăzută de lege. Dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile va putea fi dobândit în
aceste state prin simpla posesie de bună-credinţă, reglementată de lege, nefiind necesar curgerea unui
termen în acest sens. [10, p. 82]
Termenul necesar uzucapiunii, prevăzut de aceste legislaţii, de asemenea diferă, fiind de 30 de ani în
cazul posedării unui bun cu rea-credinţă şi de 10 la 20 de ani, în cazul exercitării posesiunii cu bună-
credinţă.
Diferit de aceste moduri, legiuitorul român mai specifică legatul şi tradiţiunea ca moduri de
dobândire a dreptului de proprietate. [3, art. 644-645]
Titlul II al Cărţii a III-a a Codului Civil francez [4, art. 711-717] enumeră accesiunea, prescripţia
achizitivă, donaţia, testamentul, legatul şi obligaţiile ca temei al dobândirii dreptului de proprietate.
Codul Civil al Federaţiei Ruse atribuie la categoria modurilor de dobândire a dreptului de proprietate
şi rechiziţia, confiscarea, deposedarea proprietarului în contul stingerii obligaţiilor sale (...), moduri, care,
la prima vedere, s-ar cuveni a fi incluse mai degrabă la modurile de stingere a dreptului de proprietate.
Pornind însă din faptul că, de cele mai dese ori, unul şi acelaşi mod pentru o persoană este un mod de
dobândire a dreptului de proprietate, iar pentru alta – un mod de stingere a unui astfel de drept, nu putem
nega corectitudinea acestei clasificări.

Bibliografie:
1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.94, MO al RM nr.1 din 12.08.1994;
2. Codul Civil al RM, Legea nr. 1107-XV din 06.06.2002, MO al RM nr. 82-86/661 din
22.06.2002;
3. Codul Civil al României decretat la 26.11.1864, promulgat la 4.12.1864, pus în aplicare la
01.12.1865, cu modificările până la 19.10.1999;
4. Codul Civil al Franţei din 21.03.1804, ultima ediţie oficială din 30.08.1816, cu modificările
ulterioare;
5. Codul Civil al Federaţiei Ruse adoptat la 21.10.1994 şi intrat în vigoare la 01.01.1995;
6. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10.12.1948;
7. Baieş Sergiu, Roşca Nicolae. Drept civil. Drepturile reale principale. Chişinău, 2005;
8. Băieşu Aurel, Băieşu Sergiu, Volcinschi Victor. Comentariu la Codul Civil al RM, vol. I.
Chişinău, 2006;
9. Bârsan Corneliu. Drept civil. Drepturile reale principale. Bucureşti, 2001;
10. Buffelan-Lanore Yvaine. Droit civil. Paris, 2003;
11. Сергеев А. П., Толстой Ю. К. Гражданское право. Москва, 2004.

37
PROBLEMELE PRIVIND OCROTIREA MUNCII MINORILOR
ŞI A FEMEILOR GRAVIDE

Ciornîi Andrei, an. II, EGD


Cond. şt.: lect. sup. Alexandra Tighineanu

Problemele privind ocrotirea muncii minorilor şi a femeilor gravide pot fi analizate şi privite sub
aspectul că, în ultimii ani, în R.Moldova, tot mai mulţi copii ajung să muncească pentru a-şi cumpăra o
bucată de pâine şi tot mai des sunt încălcate drepturile maternităţii.
Codul Muncii al R.Moldova, precum şi alte acte normative, reglementează munca acestor 2 categorii
de salariaţi, ca fiind supuse unui regim de muncă specific (de regulă, de un regim de muncă redus,
art.96/97). Însă, pe măsura neglijării continue a acestor categorii de salariaţi, apare totuşi întrebarea, pentru
început referitoare doar la minori, este sau nu legal, în R.Moldova, ca un copil să muncească pentru a
trăi?
Pentru început, trebuie să concretizăm faptul că legislaţia muncii subînţelege prin noţiunea de minor
atât un copil (care este încă supus şcolarizării obligatorii impuse de legislaţia naţională), cât şi un adolescent
(până la atingerea majoratului).
În acelaşi context aş mai vrea să aduc la cunoştinţă faptul că munca copilului este un fenomen
răspândit şi în continuă creştere. Conform datelor Biroului Internaţional al Muncii la nivel global,
aproximativ 250 milioane de copii cu o vârstă între 7 şi 14 ani muncesc pentru a trăi, dintre care circa 80
milioane lucrează în condiţii periculoase şi vătămătoare pentru sănătatea acestora. Anual, în urma
accidentelor de muncă, pe glob decedează 22.000 de copii. Trebuie să recunoaştem că munca copiilor, de
altfel şi în R.Moldova este în mare măsură provocată de sărăcie, şomaj, munca ilegală şi că soluţia pe
termen lung ar rezulta dintr-o creştere economică susţinută, care să conducă la progres social şi, în
particular, la atenuarea sărăciei şi la educaţie universală.
Codul Muncii al R.Moldova în vigoare reglementează şi acceptă doar munca adolescentului, nu şi pe
cea a copilului, impunându-se în aşa fel condiţia prevăzută la art. 46 din prezentul cod, unde se stipulează
că „persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani şi în cazuri excepţionale,
la vârsta de 15 ani, cu acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali, dacă nu îi vor fi periclitate
sănătatea, dezvoltarea, instruirea şi pregătirea profesională”.
Această condiţie obligatorie este prezentă în legislaţiile tuturor statelor lumii pe măsura aderării
acestora la Organizaţia Internaţională a Muncii, adică vârsta minimă de admitere în muncă nu trebuie să fie
inferioară vârstei la care încetează perioada de şcolarizare obligatorie şi, în nici un caz, celei de 15 ani.
Totodată, statele-membre trebuie să interzică, în acest scop, munca minorilor pentru activităţi care:
− depăşesc în mod obiectiv capacităţile lor fizice sau psihologice; implică o expunere nocivă la
agenţi toxici, cancerigeni, la radiaţii; care pun în pericol sănătatea datorită frigului, căldurii
extreme, zgomotului sau vibraţiilor; prezintă riscuri de accidentare pe care minorii din lipsa de
experienţă nu le pot identifica sau preveni şi altele.
Pentru a aborda în alt sens toate cele expuse mai sus, este necesar a mai formula o întrebare, şi
anume, ce face statul pentru eliminarea muncii copiilor? În acest context, aş vrea să menţionez că
Guvernul R.Moldova s-a angajat să combată munca copilului, ratificând o serie de convenţii printre care şi
Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului (1993). De altfel şi Codul Muncii al R.Moldova
stabileşte un şir de prevederi care reglementează munca persoanelor cu o vârstă cuprinsă între 15 şi 18 ani.
Respectiv, din toate cele spuse rezultă o altă întrebare, care sună în felul următor, este oare respectată în
măsura necesară legislaţia muncii în R.Moldova?
Un răspuns la întrebarea de mai sus ar fi că, din păcate, în R.Moldova, legislaţia muncii este
neglijată, începând cu statul. Acest răspuns are drept temei exemplul avut loc recent în R.Moldova, când
circa 170 de minori au muncit pe plantaţiile de cartofi şi ceapă ale unui institut de cercetări ştiinţifice.
Uimitor este faptul că elevii de 11-15 ani au fost scoşi la culesul roadei de către instituţiile de învăţământ cu
permisiunea ministrului Educaţiei şi Tineretului, pentru care a fost semnat o dispoziţie specială prin care, la
rândul său, „se reglementa procesul educaţional în perioada lucrărilor agricole”. Perioada maximă de
participare a elevilor la colectarea roadei a fost de 2 săptămâni, după care orele de studiu au fost recuperate.
Tind să atenţionez că potrivit normelor legale această activitate poate fi calificată drept o exploatare
prin muncă a minorilor. A fost încălcat principiul potrivit căruia munca minorilor în vârstă de până la 18
ani nu trebuie să prejudicieze frecvenţa şcolară şi de dreptul de a beneficia de instruire. Nu trebuie să uităm
38
de faptul că acest gen de activitate era practicat pe larg pe timpul fostei URSS şi că de atunci R.Moldova a
aderat la un şir de organizaţii internaţionale şi a semnat o mulţime de acte normative, inclusiv care
reglementează relaţiile de muncă.
Această problemă o abordează şi Codul cu privire la contravenţiile administraţiei din R.Moldova,
unde se prevede la art. 41/3 că antrenarea minorilor de către persoanele cu funcţii de răspundere la
executarea oricăror munci ce prezintă pericol pentru sănătatea lor ori servesc drept piedică în procesul de
instruire, ori prejudiciază dezvoltarea lor fizică, intelectuală, spirituală şi socială – atrage după sine
aplicarea unei amenzi de până la 20 de salarii minime.
Ca urmare a tuturor celor expuse mai sus, putem observa că nu numai Codul Muncii al R.Moldova,
dar şi alte acte normative reglementează munca minorilor, ocrotind drepturile şi interesele acestora. Şi
totuşi legislaţia muncii din R.Moldova nu pare a fi întru totul perfectă – este necesar să implementăm nişte
proiecte noi, care:
− să asigure copiilor şi adolescenţilor, ţinând seama de drepturile şi de obligaţiile părinţilor,
îngrijirile, asistenţa, educaţia şi pregătirea de care au nevoie, prin crearea sau menţinerea unor
instituţii ori servicii adecvate şi suficiente în acest scop; precum şi protecţie, ajutor special din
partea statului pentru copilul privat temporar ori definitiv de sprijinul familiei, pentru ca acesta
să nu ajungă să muncească.
Această problemă ar trebui să fie luată în serios de către autorităţi, care au obligaţia să vegheze la
sănătatea şi integritatea minorilor. Un copil care îşi lasă ghiozdanul şi uniforma pentru a îmbrăca
salopeta de muncitor nu-şi pierde numai copilăria, ci şi viitorul. Şansele lui sunt foarte mici.
În aceeaşi modalitate poate fi reglementată şi protecţia muncii a femeilor gravide, şi anume prin
formularea aceloraşi întrebări ca şi în cazul minorilor, precum şi altele, care determină încălcarea
nemijlocită a drepturilor acestei categorii de salariaţi, spre exemplu:
− „De ce oare femeile gravide, evident cele care se află în primele săptămâni de graviditate,
nu se pot angaja în mod normal în câmpul muncii?”, cu toate că art.247 din Codul Muncii al
R.Moldova evidenţiază că refuzul de angajare a unei femei gravide este interzis, acest refuz
trebuie să fie motivat şi poate fi atacat în instanţa de judecată.
− „De ce oare femeile gravide nu beneficiază pe deplin de toate privilegiile acordate prin lege
la locul de muncă?”
Pentru a putea analiza mai uşor această problemă, este necesar a aduce la cunoştinţă că necesitatea de
a asigura protecţia gravidităţii este o responsabilitate comună atât a autorităţilor publice, cât şi a societăţii.
Prin urmare, în R.Moldova se acordă o aşa-zisa „atenţie” femeii gravide, asigurându-i-se dreptul de a ocupa
orice funcţie sau loc de muncă, în raport cu pregătirea, capacitatea şi sănătatea ei, creându-i-se, totodată,
condiţiile necesare pentru dezvoltarea personalităţii sale. Astfel, Codul Muncii al R.Moldova stabileşte un
şir de prevederi ce ţin de munca femeilor gravide. Dintre aceste prevederi concediul de maternitate, precum
şi problemele nemijlocit legate de acestea au o importanţă deosebită, pentru că în realitate cele mai multe
discriminări, nerespectări de norme se realizează anume în această direcţie.
Pentru început trebuie să menţionăm că durata neîntreruptă a concediului de maternitate este de
minimum 14 săptămâni acordate înainte sau după naştere (potrivit unor documente ale Organizaţiei
Internaţionale a Muncii).
Dacă, spre exemplu, vom face o comparaţie între legislaţia muncii din R.Moldova şi a altor state,
cum ar fi România şi Federaţia Rusă, vom observa că deosebirile în ceea ce priveşte concediul de
maternitate ţin mai mult de ordinul cifrelor. De aici rezultă că legislaţiile muncii din alte state, sub unele
aspecte, sunt mai complete şi mai perfecte.
În contextul R.Moldova problema privind munca femeilor gravide poate fi în general formulată în
sensul că, din păcate, nu sunt respectate dispoziţiile normative ale Codului Muncii al R.Moldova. Aceasta
se datorează faptului că pe măsura necunoaşterii de către salariaţi a drepturilor ce le revin potrivit legislaţiei
muncii în vigoare, angajatorii profită pe seama lor, astfel încât femeile gravide nu beneficiază de un mod
specific de acordare a concediului de maternitate, a concediului de odihnă pentru primul an de muncă (art.
115, alin. 1 Codul Muncii), precum şi de acelaşi post de lucru pe care l-au avut înainte de concediul de
maternitate şi altele.
Analizând astfel problema dată, vreau să menţionez că ar fi necesar să adoptăm nişte măsuri
corespunzătoare care să garanteze că maternitatea nu constituie o sursă de discriminare în materie de
ocupare inclusiv de acces la ocupare, măsuri care să cuprindă interdicţia de a solicita unei femei care îşi

39
depune candidatura pentru un post de a se supune unui test de sarcină sau de a prezenta un certificat care să
ateste starea de graviditate, măsuri pentru susţinerea îmbunătăţirilor în securitatea şi igiena muncii
salariatelor însărcinate, să implementăm nişte proiecte de informare în masă, pentru ca toate categoriile de
salariaţi să fie informate cu privire la drepturile ce le revin şi obligaţiile pe care şi le asumă ţinând cont,
totodată, că într-o societate dezvoltată elementele fundamentale ale acesteia sunt: mama, copilul şi familia.

Bibliografie:
1. Codul Muncii al R.Moldova: adoptat prin legea nr.154-XV din 28.03.2003, publicat în
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.159-162/648 din 29.07.2003. – Chişinău, 2007.
2. Codul cu privire la contravenţiile administrative al R.Moldova: aprobat la 29.03.1985. –
Chişinău, 2007.
3. Ciutacu Florin, Codul Muncii adnotat al României, Bucureşti, Editura Sigma, 2000, p.82.
4. Popescu Andrei, Dreptul Internaţional al Muncii, Bucureşti, Editura C.H.Beck, 2006, p.476-
482, 533-542.
5. Romandaş Nicolae, Dreptul European al Muncii, Chişinău, 1998, p.54.
6. Voicu Marian, Popoacă Mihaela, Dreptul Muncii/Convenţii Internaţionale, vol. II, Bucureşti,
Editura LuminaLex, 2001, p.39-40, 43-45.
7. Трудовое Право, Издателъство „Unity”, Москва, 2003, p.382-389.
8. Revista „Dreptul Muncii/ Трудовое Право”, Chişinău, nr.12, 2006, articolul „R.Moldova nu
este imună faţă de munca copilului”, p.17-21.

RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI –


O INTEGRARE EUROPEANĂ SIGURĂ
Poponeţ Sergiu, an. V, EGD
Cond. şt.: prof. univ. dr. hab. Om Emerit Mihail Rotaru
Integrarea europeană este scopul primordial, obiectivul strategic propus de Republica Moldova, dar,
totodată, presupune un proces continuu, o amplă campanie de transformări politice, economice, legislative,
administrative etc. Tratatele de constituire a UE spun clar că orice stat situat în Europa, care îndeplineşte
criteriile de aderare, îşi poate declara această opţiune. RM este un stat european şi poate spera la aderare,
dar atâta timp cât nu se produc reforme şi nu se înregistrează progrese vizibile pe plan intern, mai ales în
cele de respectare a dreptului omului.
Republica Moldova, propunându-şi aderarea la Uniunea Europeană, a semnat Planul de acţiuni cu
Uniunea Europeană, ce reprezintă în sine un important document strategic şi politic, cuprinzând un capitol
aparte consacrat asigurării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Conştientizăm faptul că drepturile omului constituie imperativul moral şi politic, precum şi un
institut constituţional-juridic caracteristic oricărui stat de drept democrat şi modern. Însă nivelul de
maturitate şi dezvoltare a unei societăţi civile, totuşi, depinde în mare măsură de situaţia în domeniul
drepturilor omului, de complexitatea acestor drepturi şi de gradul de protecţie a lor. Pe de altă parte,
evoluţia în continuare a procesului de democratizare a societăţii, valorificarea drepturilor şi libertăţilor
declarate se confruntă cu un şir de obstacole cu caracter social-politic şi economic, dintre cele mai
stringente rămân a fi agravarea sărăciei, infiltrarea fenomenului corupţional la toate nivelurile, afectând
practic toate domeniile publice, precum criminalitatea şi preponderenţa altor fenomene antisociale
influenţează în mare măsură situaţia curentă în domeniul drepturilor omului, ceea ce prejudiciază din
credibilitatea RM pe plan internaţional. De asemenea, cu părere de rău, numărul impunător de procese
pierdute la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) afectează enorm imaginea RM şi
compromite şansele ei de aderare la Uniunea Europeană.
Anul trecut, R. Moldova a fost condamnată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în mai multe
dosare decât în toţi anii precedenţi luaţi împreună, aşa arată statistica instanţei de la Strasbourg, conform
căreia, în 2007, Moldova a fost condamnată de CEDO în 59 de cauze, ceea ce este mai mult de jumătate
din numărul de condamnări înregistrate până în prezent. Cel mai des Moldova a fost condamnată pentru
încălcarea a astfel de drepturi, ca: la un proces echitabil, protecţia proprietăţii, la libera exprimare, precum
şi dreptul de a nu fi supus torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane şi degradante.

40
Din acest considerent, RM ca stat suveran şi independent are prerogativa dar şi obligaţia morală să
promoveze şi să asigure respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului prin implementarea
adecvată a normelor juridice şi întreprinderea unor măsuri prioritare, precum:
• Adoptarea programelor de eradicare a sărăciei prin crearea locurilor de muncă, salarii
competitive, siguranţă şi încredere în ziua de mâine. La un nivel foarte jos rămân a fi pensiile,
indemnizaţiile, bursele, fapt ce afectează negativ posibilitatea de a beneficia de dreptul la educaţie, dreptul
la ocrotirea sănătăţii, dreptul la locuinţă şi hrană, precum şi alte drepturi social-economice şi culturale.
• Combaterea corupţiei sub orice formă care s-ar manifesta acest flagel.
• Elaborarea de programe de informare în masă a legislaţiei. De asemenea, este necesar de
menţionat că cultura juridică a populaţiei este la nivel jos, cetăţenii nu-şi cunosc drepturile şi mecanismele
de protejare a acestora. O bună cunoaştere a acestor drepturi şi libertăţi permite realizarea lor optimă. Din
acest motiv, este important ca cetăţenii să fie informaţi şi familiarizaţi în material de drepturi ale omului şi
să creeze condiţiile necesare pentru cunoaşterea şi exercitarea lor eficient. Perfecţionarea continuă a
funcţionării aparatului administrativ, sporirea calificării funcţionarilor publici, dezvoltarea responsabilităţii
pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor omului.
• Soluţionarea conflictului transnistrean, deoarece regimul transnistrean controlează regiunea prin
intermediul unui mecanism dezvoltat de servicii de securitate, ce suprimă iniţiativa civică sau politică care
nu sprijină politica promovată de conducere. Aceasta a condus la încălcarea gravă a drepturilor omului, în
special, a libertăţii de exprimare şi a libertăţii de asociere. Există o necesitate stringentă de a acorda atenţie
deosebită informării populaţiei din această regiune, referitor la procesul de integrare europeană a RM.
Aceasta poate necesita o strategie specială şi instrumente de implementare.
În condiţiile menţionate, e necesar de unit eforturile statului, societăţii civile, organizaţiilor
neguvernamentale, fundaţiilor şi cetăţenilor întru asigurarea luptei împotriva încălcării drepturilor omului,
crearea condiţiilor pentru respectarea şi protecţia lor eficace, formarea culturii juridice şi culturii drepturilor
omului în ţară ce va constitui fără doar şi poate un pas major pe făgaşul integrării în marea familie
europeană.
Bibliografie:
1. Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29.07.1994;
2. Legea pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011, nr. 295 din 21.12.2007.
Publicat: 29.01.2008 în Monitorul Oficial nr. 18-20/57;
3. Planul de acţiuni „Republica Moldova – Uniunea Europeană”;
4. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 04.11.1950;
5. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10.12.1948.;

DREPTUL POPOARELOR LA AUTODETERMINARE ÎN CONTEXTUL RELAŢIILOR


INTERNAŢIONALE ACTUALE
Codreanu Alina, an. II, EGD
Cond. şt.: lector univ. dr. în drept Carolina Ciugureanu-Mihailuţă

Conceptul de popor care luptă pentru independenţă a apărut odată cu perceperea contradicţiei
între afirmarea libertăţii, independenţei şi dominaţia străină asupra unui popor, exercitată de un
imperiu, un stat multinaţional sau o putere colonială. Popoarele care luptă pentru exercitarea
dreptului lor la autodeterminare pot recurge la toate mijloacele de care dispun (chiar la lupta
armată), conforme cu Carta ONU. De asemenea, este clar de limitat dreptul popoarelor la
autodeterminare de situaţia minorităţilor, care fac obiectul protecţiei prin norme specifice, în
cadrul drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale; în aceste cazuri, nu se pune problema de a
recunoaşte o mişcare de eliberare naţională, căci nu este vorba de lupta unui popor pentru
autodeterminare.
Noţiunea de „popor”, ca şi categorie juridică distinctă, a fost introdusă în dreptul
internaţional prin Carta ONU, considerându-se că anume popoarele sunt subiecte ale dreptului la
autodeterminare. Potrivit lui Staruşenko G.B., „... dreptul la autodeterminare aparţine întregii
populaţii (popor) din teritoriul ce se autodetermină”. În ce priveşte noţiunea de „naţiune”, ea este

41
mai îngustă în raport cu aceea de popor. De obicei, o „naţiune” este comunitatea de oameni
constituită treptat în procesul dezvoltării istorice şi se caracterizează prin următoarele semne:
unitatea teritoriului, vieţii economice, destinului, culturii, limbii, religiei. Acelaşi Staruşenko scrie:
”... Despre „dreptul naţiunii la autodeterminare, poate fi vorba doar în cazul în care pe teritoriul ce
se autodetermină locuieşte doar ea singură”.
Totuşi, în contextul relaţiilor internaţionale actuale, asistăm la derularea unor evenimente
fără precedent. Principiul fundamental al popoarelor la autodeterminare este, pe de o parte,
consacrat de Carta ONU. Pe de altă parte, acest principiu este încălcat, în mod evident, astfel că
dreptul la autodeterminare este vădit exercitat de unele minorităţi europene, cum ar fi albanezii
din provincia Kosovo. Provincia modernă Kosovo a apărut ca entitate politică în anul 1945. Pînă
atunci, ţinutul a aparţinut parţial sau în întregime altor state: Albania (în perioada ocupaţiei
italiene), Serbia, Muntenegru, Imperiul Otoman şi Imperiul Bizantin, Bulgaria şi chiar Imperiul
Roman. Kosovo este de jure o regiune autonomă situată în sudul Serbiei. La 17 februarie 2008,
Kosovo şi-a autoproclamat independenţa, aceasta fiind recunoscută deja de 19 state, inclusiv
Statele Unite, Regatul Unit, Franţa, Germania, Polonia şi Albania.
S-a spus de nenumărate ori că „destrămarea Iugoslaviei a început în Kosovo şi tot acolo se
va termina”. După o metaforă foarte la modă, în anumite medii diplomatice, independenţa
provinciei Kosovo ar echivala cu „aşezarea ultimei piese din puzzle-ul balcanic”. Astfel, această
independenţă ar trebui să încheie era fragmentărilor şi diviziunilor. Însă lucrul acesta nu este deloc
sigur. Or, independenţa regiunii Kosovo ar contraveni liniei care s-a urmat atunci când s-au
dezmembrat URSS-ul şi Iugoslavia, incluzând posibilitatea ca republicile federale (cum a fost, de
exemplu, cazul Muntenegrului) să devină independente, dar acest lucru nu ar fi valabil şi pentru
provincii, republici sau alte entităţi doar autonome (precum Kosovo, dar şi republicile caucaziene
Cecenia şi Abhazia). Aşadar, această independenţă ar crea un precedent incontestabil.
Multe ţări se tem de „efectul de domino” pe care l-ar putea avea independenţa regiunii. Aşa
se face că există ţări din Uniunea Europeană care se împotrivesc cu înverşunare recunoaşterii.
Printre acestea se numără Spania, care are în vedere problemele sale cu Ţara Bascilor şi Catalonia,
şi România, a cărei motivaţie o constituie minoritatea maghiară din Transilvania.
Soluţionarea chestiunii Kosovo trebuie să se bazeze pe principii „universale“: dacă se
recunoaşte independenţa provinciei Kosovo, atunci de ce nu s-ar recunoaşte şi cea a Transnistriei?
Care ar fi efectele proclamării independenţei Kosovo asupra situaţiei din Republica Moldova? Ar
fi posibilă implementarea acestui precedent juridic internaţional şi în cazul Transnistriei? Care ar
fi efectele acestei implementări?
De la origini, conflictul transnistrean reprezintă un conflict geopolitic. Transnistria are, în mod
evident, o valoare geopolitică, dar această valoare geopolitică este una ce prevede controlul
R.Moldova. Faptul că Transnistria, spre deosebire de Bosnia, Kosovo, problema cipriotă sau chiar
Karabah, a generat un interes foarte superficial al Occidentului, vorbeşte şi el despre adevărata valoare
geopolitică a Transnistriei. Americanii şi europenii manifestă sporadic sclipiri de interes, dar acesta e
generat nu de conflictul în sine, ci de stocurile de armament şi de căile pe care armamentul respectiv
ajunge în mod surprinzător prin cele mai nedorite colţuri ale Terrei.
Un alt efect asupra R.Moldova ar fi că Transnistria ar recurge la sistarea energiei electrice şi a
gazului, livrate în R.Moldova. Consecinţele unei asemenea stratageme din partea Tiraspolului ar fi destul
de simţitoare. Pe de altă parte, deşi nu ar recunoaşte independenţa Transnistriei, Rusia ar insista asupra
păstrării şi chiar majorării contingentului trupelor de pacificare ruseşti pe teritoriul acesteia, precizând
faptul că retragerea pacificatorilor ar putea genera consecinţe grave pentru cetăţenii din regiune.
În concluzie, tot ceea ce se întâmplă în comunitatea internaţională ar putea denatura ordinea
creată şi respectată până acum. Având un precedent, cazul independenţei Kosovo, Transnistria şi-
ar putea, în orice moment, autodeclara independenţa, care, deşi va fi formală, ar crea pericol
statalităţii R.Moldova. Riscurile şi consecinţele ce ar apărea în Transnistria se vor rezolva fie prin
modificări de frontiere – care vor duce iminent la noi conflicte, dacă nu chiar la un nou război; fie

42
prin „relativizarea” şi diminuarea treptată a importanţei graniţelor. Astfel, iarăşi s-ar încălca alte
principii ale DIP. Oare acesta este scopul urmărit de normele DIP în contextul european?
În acest sens, rămâne deschisă problema dreptului popoarelor la autodeterminare sau, de
fapt, este vorba despre autodeterminarea unor minorităţi care se vor independente. Cum va fi şi
care vor fi paşii în vederea aplicării sau neaplicării acestui principiu? Cert este faptul că oricum
cineva va rămâne nemulţumit de schimbările care se vor produce pe arena internaţională. Fie că
este vorba despre Serbia, Republica Moldova, România, Georgia sau alte state.
Bibliografie:
1. Diaconu Ion, Tratat de Drept Internaţional Public, vol. I, Bucureşti 2002, p. 474
2. Balan Oleg, Serbenco Eduard, Drept Internaţional Public, Chişinău 2001, p. 143
3. Romjeva Raymond, Les peuples et les mouvements de liberation nationale. Droit international. Bilan
et perspectives, tome I, 1991, p. 144
4. Старушенко Г.Б. Самоопределение – без сепаратизма // Международная жизнь 1993, nr. 11, p. 130
5. Driessen B., A Concept of Nation in International Law, The Hague, 1992, p.165
6. ICNUR, „Drepturile omului în Republica Moldova”, Chişinău 1999
7. Serebrian Oleg, Conflictul transnistrean: geopolitică şi geoistorie, Politosfera, Chişinău 2001
8. balkan-info.com, ediţie on-line, februarie 2008
9. “Sibianul”, ediţie on-line, februarie 2008
10. „Ziua”, cotidian românesc, martie 2008.

EUTANASIA
Grâu Maria, an II, EGD
Coordonator: prof. univ. Djuleta Vasiloi
Eutanasia a captat în ultimele decenii în mod frecvent atenţia opiniei publice. Eutanasia a dat naştere
atât în literatura juridică, cât şi în literatura şi practica medicală la numeroase dezbateri pe această temă
Punctul de plecare al oricărei discuţii pe această temă este de a stabili dacă, plecând de la principiul
autodeterminării, există dreptul personal de a dispune asupra vieţii.
Dicţionarul de Medicină Larousse oferă eutanasiei următoarea definiţie: „Activitate constând în
pregătirea unei morţi fără suferinţă unui bolnav atins de o boală incurabilă, care antrenează dureri
intolerabile”.
Pentru unele state, eutanasia a devenit ceva normal în decursul anilor, şi foarte multe persoane au
recurs la această metodă, în ciuda eforturilor Bisericii Ortodoxe de a se opune acestei practici.
Flagelul s-a extins, Olanda, Belgia, SUA, Australia sunt doar câteva din multele ţări unde eutanasia
se practică, în diferite moduri legale.
Întorcându-i spatele lui Dumnezeu, omul îndrăzneşte să vorbească despre „demnitatea” morţii,
asigurată prin eutanasie; crezând poate că şi-a dat singur viaţă, el consideră că are dreptul de a şi-o lua, sau
de a o lua unui semen de-al său; pierzând din vedere valoarea mântuitoare a suferinţei, crima îi pare mai
logică decât suportarea durerii.
Unii medici doresc foarte mult să se transforme din lecuitori în judecători şi, în acelaşi timp, în călăi.
Se ştie doar că în cazul legalizării eutanasiei, decizia privitor la aplicarea ei şi la gradul în care o maladie
este incurabilă o va lua medicul-judecător, dar o va executa medicul-călău.
Consiliul Europei este împotriva eutanasiei. Recomandarea 1418 a Adunării Parlamentare a
Consiliului Europei din anul 1999 cere statelor-membre să susţină interdicţia în ceea ce priveşte luarea
intenţionată a vieţii unui bolnav aflat în faza terminală ori pe moarte.
Art.148 din CP al RM prevede că „lipsirea de viaţă a persoanei în legătură cu o maladie incurabilă
sau cu caracterul insuportabil al suferinţelor fizice, dacă a existat dorinţa victimei sau, în cazul minorilor, a
rudelor acestora, se pedepseşte cu închisoare de la trei la şapte ani”.
După cum se observă din conţinutul dispoziţei acestei infracţiuni nu este utilizat în mod expres
termenul de „eutanasie”, infracţiunea dată având denumirea de „lipsirea de viaţă a persoanei în legătură cu
o maladie incurabilă la dorinţa acesteia”. Probabil infracţiunea dată este intitulată astfel din simplul motiv
că termenul de eutanasie este foarte puţin cunoscut în rândul populaţiei R.M.

43
Eutanasia este o infracţiune recent stipulată în legislaţia R.M., introdusă odată cu intrarea în vigoare a
noului Cod Penal din 2002.
Studiind cu atenţie această infracţiune, introdusă de legea penală a R.M., nu am depistat nici un caz
de eutanasie în R.M.
Obiectul direct al infracţiunii date este viaţa victimei, valoarea supremă a societăţii.
Aspectul obiectiv se realizează prin lipsirea de viaţă la dorinţa persoanei, care poate avea la bază două
cauze purtând un caracter alternativ: 1) victima suferă de o boală incurabilă; 2) suferinţele fizice ale victimei.
În general, boală incurabilă înseamnă o boală nevindecabilă, lipsind orice alternativă de tratament.
Cât priveşte caracterul insuportabil al suferinţelor victimei, acesta poate viza doar suferinţele ei fizice (nu
sunt suficiente suferinţele morale).
În dreptul penal, omuciderea poate rezulta nu numai dintr-o acţiune, ci şi dintr-o omisiune. Din acest
punct de vedere, distingem între eutanasia activă şi eutanasia pasivă, eutanasia activă are loc atunci când
„pentru provocarea decesului medicul foloseşte mijloace medicamentoase, iar cea pasivă are loc fără
ajutorul medical”.
Aspectul subiectiv al infracţiunii se caracterizează prin intenţie directă. De cele mai dese ori, motivul
infracţiunii se exprimă în compătimire.
Subiectul poate fi orice persoană fizică, responsabilă, care a atins vârsta de 16 ani. Legiuitorul nu
cere nici o calitate specială pentru subiect. Acesta poate fi un medic sau un asistent social, dar şi oricare altă
persoană. Însă, după cum arată practica judiciară din diverse ţări, cel mai des la răspundere penală pentru
infracţiunea dată sunt traşi lucrătorii medicali în sarcina cărora se află pacienţi grav bolnavi, deşi există şi
excepţii. Atenuarea răspunderii penale, în cazul acestei forme de omor, se justifică prin faptul că lipsirea de
viaţă se face la dorinţa victimei (sau a rudelor acesteia – în cazul victimei minore). După cum am arătat mai
sus, CP al RM interzice eutanasia sub ameninţarea cu pedeapsă penală.
Legea RM cu privire la ocrotirea sănătăţii, de asemenea, interzice eutanasia.
Aşadar, legislativul din Republica Moldova şi-a stabilit cu exactitate poziţia în problema discutată
activ în toată lumea atât de către medici, cât şi de către jurişti, considerând eutanasia o infracţiune.
Pentru a concluziona, putem spune că reacţiile şi atitudinile cu privire la eutanasie, fac din aceasta un
subiect controversat în lumea largă. Întrebarea de ordin etic rămâne – poate fi vreodată bine să ucizi, chiar
cu intenţia de a alina suferinţa? În majoritatea ţărilor legea este foarte clară. A ucide un pacient, chiar şi
pentru a-i alina suferinţa, este considerată omucidere. Mi se pare firesc că un om nu are nici un drept să
dispună de viaţa altui om.
Astfel, sunt un şir de argumente împotriva eutanasiei pe care le-am desprins pe parcursul cercetării
acestui controversat subiect:
− Eutanasia este un act definitiv şi iremediabil care exclude posibilitatea unei vindecări sau
varianta unei răzgândiri.
− Eutanasia slăbeşte respectul societăţii faţă de sanctitatea vieţii.
− Durerea poate fi evitată prin îngrijire potrivită.
− Fenomenul eutanasiei ar scăpa de sub control.
Din punct de vedere juridic, eutanasia rămâne o crimă pedepsită de Codul penal, dar acest lucru este
departe de a face unanimitatea societăţii.
O legislaţie care ar împăca pe toata lumea nu va putea ieşi la lumină prea uşor, chiar în cazul
Comunităţii Europene, o armonizare a legislaţiilor ţărilor-membre este la fel de greu de atins în viitorul
apropiat.
Bibliografie:
1. Aurel Teodor Moldovan. Tratat de drept medical, Bucureşti, 2002.
2. Dicţionar de Medicină Larousse, Ed. Universul Enciclopedic, Bucureşti, 1998.
3. referate.orasutau.ro
4. Revista „Familia creştină”, primăvară 2005
5. Scripcaru G., Ciuca A., Astarastoae V., Scripcaru C., Bioetica, ştiinţele vieţii şi drepturile
omului, Ed. Polirom, Iaşi, 1998.
6. Dr. Mihaela-Catalina VICOL, Sacralitatea vieţii şi demnitatea morţii, 10.08.2006 Ziarul de Iaşi.
7. Codul penal al RM nr.985-XV din 18.04.2002
8. Brânză S., Ulianovschi Z., Stati V., Ţuracnu I., Grosu V., Drept penal, Volum II, Ed. Cartier.
9. Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995

44
Secţiunea 5. PROBLEMELE ECONOMIEI
REPUBLICII MOLDOVA. ABORDĂRI
PRACTICE ŞI TEORETICE

45
EFECTELE ECONOMICE ALE INFLAŢIEI ŞI COSTURILE EI ÎN ECONOMIA
REPUBLICII MOLDOVA

Beregoi Ana, an. III, EGD


Cond. şt.: conf. univ. dr. Tatiana Pâşchina

Micşorarea nivelului inflaţiei de la 23,8% în 1995 până la 4,4% în 2002 a constituit o evoluţie
pozitivă pentru stabilizarea leului moldovenesc. Scăderea periodică a nivelului inflaţiei a fost însoţită
de anumite fluctuaţii puternice, uneori chiar galopante din anii 1998-1999, unde nivelul ratei inflaţiei a
variat între 18,3% şi respectiv 43,3%. Aceste variaţii au survenit în cea mai mare parte drept
consecinţă a crizei financiare din Rusia, deoarece aproximativ 70% din relaţiile comerciale externe îi
revenea Federaţiei Ruse. Să nu uităm că în perioada 1991-1995 au fost creşteri şi diminuări ale ratei
inflaţiei în ritmuri dure, iar anii 2000-2007 se caracterizează printr-o evoluţie constantă a ratei inflaţiei,
chiar o scădere a ei.
Cauzele structurale ale inflaţiei sunt legate de restructurarea insuficientă a economiei.
Realocarea lentă a resurselor, nivelul scăzut al investiţiilor străine directe au menţinut o presiune
enormă asupra finanţelor publice şi asupra Băncii Naţionale. Există o relaţie directă între inflaţie şi
datorii, căci în ultimii ani persistă un nivel ridicat al datoriilor (35-40% din PIB), şi deci lupta contra
inflaţiei trebuie însoţită de impunerea unor constrângeri bugetare tari în economie, astfel ca
întreprinderile să se achite cu impozitele către buget. Se presupune că o altă cauză a inflaţiei este cea
nemonetară, ce survine în perioada scurtă de timp, şi anume: seceta, creşterea preţurilor la produsele
importate, cantitatea mare de valută străină în Republica Moldova. Deci, inflaţia nu apare din cauza
controlului masei monetare de către BNM, precum presupune teoria economică, ce duce la concluzia
că Banca Naţională nu poate şi nici nu trebuie să lupte împotriva inflaţiei. Mai menţionez că această
concluzie se referă la perioade scurte de timp, căci în perioade lungi de timp se evidenţiază cauzele
monetare ale inflaţiei în urma coordonării politicilor monetare de către BNM.
O altă cauză a apariţiei inflaţiei din Republica Moldova este şi factorul „aşteptărilor
inflaţioniste”. Economistului american Edmand Felps (laureatul Premiului Nobil din 2006) îi aparţine
fraza: „Aşteptarea inflaţiei duce la naşterea inflaţiei”. Deoarece creşte nivelul aşteptărilor inflaţioniste,
populaţia mai uşor cheltuie banii în cantităţi mari şi astfel se măreşte cererea de bunuri şi servicii, se
majorează oferta de bani, în consecinţă, conduce la ridicarea preţurilor în perioada respectivă.
Inflaţia ridicată a persistat indiferent de dinamica PIB-ului – şi când a crescut, şi când a avut loc
o scădere severă a acestuia.

Figura 1.

46
Altfel spus, ciclul economic are o importanţă mai mică în explicarea inflaţiei, cel puţin în 11 ani
de tranziţie, până în anii 2000-2001. Legătura statistică dintre inflaţie şi PIB real este instabilă în timp:
între anii 1991-2000 relaţia dintre evoluţia PIB-ului şi ratei inflaţiei aproape că nu există, însă din anul
2000 şi până în prezent se observă o anumită relaţie, dar încă nu stabilă. Consider că, dacă nu vor
interveni alţi factori externi ce pot influenţa rata inflaţiei, odată cu majorarea PIB-ului şi îmbunătăţirea
situaţiei economiei nivelul inflaţiei va scădea încontinuu.
Din graficul următor se observă că trendul ascendent al ratei şomajului nu conduce la scăderea
ratei inflaţiei şi nici invers, aşa cum prevede teoria economică, ci duce tot la creşterea acesteia.
Concluzia care se desprinde este că, în această perioadă a tranziţiei, creşterea inflaţiei nu a fost o cauză
directă a creşterii şomajului, acest fenomen îl observăm foarte clar la criza economică din anul 1999,
când leul moldovenesc puternic s-a devalorizat. Cu alte cuvinte, nu poate fi vorba de existenţa unei
relaţii de tip Phillips între cele două variabile, în ţara noastră, deoarece politicile economice aplicate
nu au avut ca obiectiv precis reducerea inflaţiei pe baza creşterii şomajului. În schimb, pot spune că
inflaţia a contribuit indirect la creşterea şomajului, prin reducerea puterii de cumpărare, ceea ce a
dus la reducerea cererii de bunuri şi servicii şi caracterizează procesul de stagflaţie, unde rata inflaţiei
creşte, producţia scade şi respectiv rata şomajului creşte. Dacă BNM şi Guvernul vor pune în practică
strategii de micşorare a ratei inflaţiei prin intermediul manipulării ratei şomajului, vom putea discuta
despre Curba lui Phillips în economia Republicii Moldova şi despre aceea că într-adevăr autorităţile
monetare se conduc după legile teoriei economice, se folosesc de ele în direcţia scăderii ratei inflaţiei
şi a ameliorării crizei economice.

Figura 2. Curba lui Phillips în RM, (%)


O strategie monetară preconizată să fie folosită de către BNM din anul 2006 este ţintirea directă
a inflaţiei, ce-i binevenită, dar implică responsabilităţi mari pentru Banca Naţională şi multe cedări din
partea Guvernului. Şi deoarece rata de inflaţie medie în UE este de 2,5%, Banca Naţională şi Guvernul
din RM au nevoie de mult timp şi acţiuni strategice pentru ca Republica Moldova cu o rată a inflaţiei
stabilă să poate să adere la UE.

REGLAREA MONOPOLURILOR NATURALE PE PLAN MONDIAL


Ceban Oleg, Visnevşcaia Nadejda, an. I, EGD
Cond. şt.: lect. sup. Tatiana Gutium
Un punct separat în politica privind protecţia concurenţei o constituie legislaţia care
reglementează o categorie specială de agenţi economici: monopolurile naturale.

47
Ramurile deţinute de monopolurile naturale în care statul intervine pentru a controla formarea
preţurilor şi tarifelor sunt: transportul pe căi ferate, serviciile comunale, distribuţia de energie electrică,
gaze naturale etc.
De exemplu, monopolul la serviciile de telefonie fixa sunt deţinute de „Moldtelecom”, iar statul,
din interese proprii, menţine această piaţă închisă pentru libera concurenţă. Ca rezultat, tarifele la
convorbirile internaţionale sunt deseori mult mai înalte decât cele practicate de operatorii europeni,
ceea ce, desigur, prejudiciază bunăstarea consumatorilor autohtoni.
Studiind cazurile monopolurilor naturale practicate în diferite ţări ale lumii, am vrut să
propunem aplicarea modelului dat în diferite ramuri ale economiei noastre. Condiţia principală pentru
aplicarea modelului dat reprezintă trecerea de la economia planificată la economia de piaţă, care
presupune liberalizarea preţurilor şi a pieţelor, precum şi deschiderea către concurenţă, obţinându-se
astfel o creştere a eficienţei (rentabilităţii) acestui sector, un comportament raţional de consum şi o
creştere a surplusului de bunăstare în societate.
Dacă în ramura dată este introdus preţul subvenţionat (P0) care este mai mic decât costurile de
producţie şi este raportat la preţul intern de echilibru efectul asupra bunăstării este următorul:
- surplusul consumatorilor: ∆C =-b-d. - bugetul de stat: ∆B =0.
- surplusul producătorilor: ∆PR =+(b+d+e) - bunăstarea globală: ∆W = +e
Câştigul (+e) se datorează creşterii eficienţei prin alocarea eficientă a resurselor (vezi figura 1).

Figura 1. Efectul liberalizării preturilor în domeniul gazelor


naturale în România
Se observă că pe măsura ce scade bunăstarea consumatorilor, creşte bunăstarea producătorilor,
iar pe ansamblu creşte bunăstarea la nivelul societăţii.
Din punct de vedere practic, în ultimii ani au avut loc creşteri controlate ale preţului serviciilor
de utilitate publică. Efectele creşterii preţului sunt diferite pentru consumatori, producători şi stat.
Consumatorii suportă mai mult sau mai puţin din povara creşterii preţurilor în funcţie de
elasticitatea cererii în raport de preţ; câştigă prin faptul că nu vor mai plăti risipa. Astfel, ei pot pierde
pe termen scurt, dar şi câştiga pe termen lung, ca urmare a creşterii/reducerii indicelui general al
preţurilor.
În condiţiile liberalizării preţurilor (o creştere până la cel puţin nivelul costurilor de producţie),
eficienţa ar creşte, bugetul ar fi detensionat, producătorii ar putea face mai multe investiţii.
Producătorii vor avea venituri mai mari, vor face investiţii pentru modernizarea capacităţilor de
producţie şi distribuţie de gaze naturale şi în rezultat vor putea pe termen mediu să efectueze şi
reduceri de preţuri.
Statul va câştiga prin reducerea subvenţiilor acordate către aceste sectoare, creşterea ratei de
colectare a veniturilor la buget şi reducerea arieratelor. Având proprietatea asupra unui monopol
natural, guvernul fixează direct preţul şi cantitatea. Monopolul însă se expune presiunilor politice şi
ineficienţelor potenţiale ale măsurilor guvernamentale.
Politica antitrust se ocupă cu promovarea concurenţei, pentru a face dificilă dominaţia unei
firme pe piaţă şi cu restricţionarea practicilor care intervin în concurenţă. Monopolul natural constituie
o problemă politică dificilă.
Un monopol natural va produce la nivelul la care venitul marginal este egal cu costul marginal.
La acest nivel se va cere un preţ, care este mai mare decât costul marginal în acel punct. În felul acesta
se va produce mai ieftin şi se va cere un preţ mai mare decât s-ar cere în cazul în care preţul ar fi fost

48
egal cu costul marginal, acesta fiind cazul concurenţei perfecte. Totuşi, producţia existentă pe o piaţă
perfectă nu poate fi atinsă în acest caz din moment ce ea va forţa monopolul natural să producă sub
nivelul costului mediu înregistrând pierderi.
Dacă guvernul doreşte ca monopolul natural să producă în punctul în care costul marginal este
egal cu profitul, ar trebui să subvenţioneze firma pentru acoperirea pierderilor. Scopul reglementării
este acela de a păstra preţurile la un nivel cât mai scăzut posibil, comparativ cu nevoia monopolului de
a obţine un venit adecvat investiţiei sale. Cu alte cuvinte, el încearcă să păstreze preţul egal cu
costurile medii – unde costurile medii includ un „venit normal” pentru ceea ce a investit. Dacă cei ce
reglementează au succes, monopolul natural nu va obţine profit de monopol.
Guvernul va trebui să reglementeze căutând adesea acel punct pe curba cererii pieţei în care
firmele furnizează cea mai ridicată cantitate la cel mai scăzut preţ la care firma îşi acoperă costurile.
Statul poate soluţiona problemele dificile legate de monopol prin încurajarea competiţiei, fie ea
şi imperfectă. Când încurajarea concurenţei nu da rezultate, uneori guvernul forţează concurenţa prin
politici antitrust.
Reglementarea eficientă însoţită de mărirea gradului de deschidere a pieţei va conduce la
apariţia unui mediu concurenţial adecvat şi la îmbunătăţirea standardelor oferite de acest serviciu
public.

Bibliografie:
1. Legea Republicii Moldova cu privire la gaze nr.136-15 din 17.19.98.
2. Stancu S., Andrei T. Microeconomie: teorie şi aplicaţii. – Bucureşti, 1997, pag.282-298.
3. Vrânceanu R. Bazele microeconomiei întreprinderii. – Iaşi, 2004, p.165-195.
4. Хэл Р. Вэриан. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. М.:
ЮНИТИ, 1997б стр.445-488.
5. www.anrgn.ro

УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ


БЕДНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Александр Максимов, МЭА


Экономический кризис в Молдове длился 10 лет (с 1990 по 1999 гг. включительно), в
течение которых ВВП страны сократился практически в три раза. В 2000 г. экономика
Молдовы начала переходить на траекторию роста. Экономическому росту способствовали
следующие факторы: стабилизация ситуации на рынках зарубежных стран, расширение
внутреннего спроса, в том числе за счет увеличения денежных поступлений от граждан
Молдовы, работающих за рубежом; ограничение роста денежной массы в обращении и,
соответственно, инфляции. Согласно данным Всемирного банка, Республика Молдова занимает
139 место среди 183 стран мира, в мировом рейтинге по объему внутреннего валового продукта
(ВВП) на душу населения. ВВП Молдовы в 2007 году составил 3,3 млрд. долларов США.
С точки зрения устойчивого экономического развития и снижения уровня бедности в
Республике Молдова, важными событиями в экономике страны за 2007 год явились
инициативы, направленные на либерализацию национальной экономики и касающиеся
легализации капитала. Речь идет, прежде всего, о добровольном декларировании денежных
средств и имеющихся активов как физическими, так и юридическими лицами, а также о
налоговой амнистии, которая предусматривает аннулирование всех фискальных долгов
экономических агентов, накопившихся до 1 января 2007 года. Предусмотрено также и
изменение системы налогообложения доходов для юридических лиц путем установления
нулевой квоты по подоходному налогу в случае, если экономический агент решает
реинвестировать прибыль в национальную экономику.

49
Разработка национального плана развития
На протяжении 2007 года был разработан и одобрен Национальный план развития на
2008-2011 годы, с учетом стратегической цели приближения нашей страны к европейским
стандартам – основного принципа документа.
Потенциальным положительным фактором устойчивого экономического развития можно
считать достижение определенных позитивных подвижек в режиме преференциальной
торговли с Евросоюзом. Так, в частности, разрешен доступ на рынок ЕС порядка 9.200
молдавских продуктов без таможенных тарифов, подписано Соглашение о свободной торговле
для Центральной Европы (CEFTA).
Пуск Джюрджюлештского нефтетерминала – еще один фактор, который может сыграть
положительную роль для достижения устойчивого экономического развития и снижения
уровня бедности в стране.
Эксплуатация Джюрджюлештского нефтяного терминала началась12 сентября 2007 года.
Общая сумма инвестиций в Джюрджюлештский порт составляет 30 млн. долларов США.
Основной составляющей устойчивого экономического развития является, на наш взгляд,
инновационный компонент национальной экономики. В этой связи представляется важным
создание в Молдове промышленных и научно-технических парков, инновационных
инкубаторов.
Закон о научно-технологических парках и инновационных инкубаторах был принят летом
2007 года. Создание промышленных парков предусматривает объединение усилий частного
бизнес-сектора и государства, роль которого усиливается в процессе развития
инфраструктурного блока отраслей.
В соответствии с теорией М.Портера, существуют 4 стадии роста: стадия, движимая
факторами производства; стадия, движимая инвестициями; стадия, движимая инновациями;
стадия, движимая богатством.
Республика Молдова находится на стадии, движимой факторами производства. Однако в
1989 году экономика страны находилась на более высокой стадии развития. В тот период
Молдова приблизилась к стадии, движимой инвестициями.1 По моему мнению, сегодня
жизненно важным является переход Республики Молдова от стадии, движимой факторами
производства, к инвестиционной стадии с элементами инноваций, учитывая имеющийся опыт.
Инновации повышают устойчивость экономического развития страны, путем увеличения
производительности труда и вложенного капитала. Развитие инноваций осуществляется в
условиях накопления новых знаний, создания и использования новых технологий. Принятие
закона о научно-технологических парках и инновационных инкубаторах стимулирует развитие
инноваций.
Процесс развития на инвестиционно-инновационной основе не только необходим, но и
реально возможен.
Наблюдаются позитивные сдвиги в инвестировании. В 2007 году инвестиции в основной
капитал составили 14 млрд. 936 млн. леев, увеличившись на 19,9% по сравнению с
предыдущим годом.
Валютные резервы НБМ на конец I квартала 2008 г. составили 1 млрд. 424,29 млн. долл.
Возникает необходимость развивать кредитную систему, которая в настоящее время не
только замедляет рост инвестиций, но и является фактором, блокирующим развитие
инноваций. Также требуется увеличить финансирование образования и науки из
государственного бюджета, которое в настоящее время составляет менее 1% ВВП, что очень
мало даже для развивающейся страны.
Характерной чертой сегодняшнего движения к инновационным преимуществам является
то, что молдавские компании расширяют собственные стратегии, конкурируя не только за счет
цен.
В качестве примера можно привести рынок мобильной связи Республики Молдова.
Тарифы на переговоры и передачу данных приблизительно сравнялись. Orange, Moldcell, Unite,
Eventis переходят от ценовой конкуренции к инновационной. Начинается процесс внедрения

1
Пышкина Т. В. Структурные приоритеты экономики в условиях глобализации (методология, принципы,
опыт). Монография. Кишинев: ASEM, 2006.

50
передовых технологий, сопровождающийся ростом инвестиций и позволяющий улучшить
качество связи и предоставить клиентам новые услуги. Лидером в инновационной сфере на
рынке сотовой связи можно считать Orange, внедривший такие высокотехнологические услуги,
как мобильное телевидение и блоги, очень популярные в высокоразвитых странах.
Пока же в значительной массе молдавские фирмы придерживаются ценовой стратегии.
Однако для того, чтобы уверенно чувствовать себя как на внутреннем, так и на внешнем
рынках, им придется научиться конкурировать, используя все многообразие возможностей.
Таким образом, только инновационно-ориентированная экономика может обеспечить
устойчивое экономическое развитие и снижение уровня бедности в стране.

Библиография:
1. Материалы Правительства Республики Молдова http://www.gov.md
2. Экономическое обозрение 2007 http://logos.press.md/
3. Пышкина Т. В. Структурные приоритеты экономики в условиях глобализации
(методология, принципы, опыт). Монография. Кишинев: ASEM, 2006
4. Статистический справочник «Молдова в цифрах 2007»
5. Данные статистического комитета СНГ http://www.cisstat.com/

PIAŢA LEASINGULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA


Pojoga Natalia, an. I, EGD
Cond. şt.: lect. sup. Tatiana Gutium
În perioada contemporană business-ul mic şi mijlociu se confruntă cu o problemă importantă –
găsirea unei surse de finanţare. Spre deosebire de întreprinderile mari, care au acces la credite bancare
cu o dobândă acceptabilă, întreprinderile mici obţin cu greu credite de lungă durată din cauza lipsei
unei asigurări financiare şi drept consecinţă se pomenesc într-o situaţie dezavantajoasă. O soluţie
optimală poate servi leasingul.
Piaţa leasingului în Republica Moldova este una relativ nouă. Premisele extinderii leasingului
sunt: uzura fizică şi morală a fondurilor fixe; lipsa mijloacelor proprii pentru modernizarea; reutilarea
procesului tehnologic. Cu toate acestea, în ultimii ani dezvoltarea leasingului în ţară a fost, în fond,
limitată. Una din barierele principale o constituie cea juridică şi normativă.
Rezultatele sondajelor, multiplelor şedinţe cu managerii companiilor de leasing ne demonstrează
că leasingul este în aria intereselor doar a unor agenţi economici separaţi. Piaţa serviciilor de leasing
se află la stadiul iniţial de dezvoltare, şi duce lipsa informaţiei coerente despre oportunităţile oferite de
leasing. Dar, anume leasingul poate şi trebuie să devină factorul principal în renovarea şi modernizarea
capitalului fix în business.
În ultimii ani companiile de leasing au raportat creşteri esenţiale, valoarea portofoliului de leasing
practic dublându-se de la an la an, şi totuşi valoarea totală a contractelor de leasing nu depăşeşte 1% din
PIB. Operatorii de pe piaţa leasingului sunt destul de optimişti şi cred că acest ritm va fi menţinut şi pe
parcursul anului 2008, iar valoarea pieţei la finele perioadei va oscila în jurul cifrei de 1,3 mlrd lei. Către
2010 piaţa de leasing va creşte de circa 5 ori la un nivel de 1,7 mlrd lei (vezi fig. 1) ca urmare a următorilor
factori:
1. Creşterea stabilă a salariului mediu, care va face ca numărul persoanelor care pot să-şi
permită să procure prin leasing să crească. La moment, persoanele fizice deţin sub 30% din
totalul contractelor de leasing.
2. Perfecţionarea condiţiilor de leasing. Astăzi, condiţiile de leasing nu sunt cele mai atractive:
valoarea contractelor este recalculată în euro sau dolari cu o rată a dobânzii de 11-14%, pe o
perioadă maximă de 4 ani, cu un avans în mărime de 30-40% din valoarea contractului.
3. Cererea mare la bunuri imobiliare şi utilaje, cauzată de uzura morală şi fizică a celor
existente.
4. Creşterea valorii medii a unui contract. La moment, un contract de leasing nu depăşeşte 15
mii euro, crescând cu 20-25% anual în ultimii doi ani.

51
1800 1703

1600
1391
1400

1200 1084
mil. lei
1000
791
800
546
600
332
400
171
200 102

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Figura 1 Evoluţia portofoliului de leasing în Republica Moldova

Analiza preferinţelor pe piaţa dată a arătat că predomină autoturismele. Aceste produse deţin 60-
70% în portofoliul tuturor companiilor de leasing, restul 20-30% le revin camioanelor, tehnicii
agricole, utilajelor industriale, echipamentelor de birou şi imobilelor. Ca urmare, cea mai mare parte a
veniturilor de pe piaţa de leasing este obţinută din leasingul autoturismelor, însă potenţial mare îl au
leasingul imobilelor şi utilajelor.
Explicaţia de ce anume automobilele deţin supremaţia e simplă: unităţile de transport constituie
o marfă lichidă de pe piaţa Republicii Moldova. Poate fi stabilit preţul oricărui autoturism, indiferent
de vârstă şi marcă. Ceea ce este mai dificil în cazul utilajului.
Performanţele companiilor de leasing depind de capacitatea lor de a-şi creşte activele, deoarece
activele vor asigura pe viitor rentabilitatea necesară. Întrucât operaţiunile de leasing au cunoscut o
dezvoltare rapidă, în ultimii ani, întreprinderile din sector au raportat creşteri importante ale volumelor
de activitate.
Pe termen mediu aşteptăm o reducere uşoară a dobânzilor, deoarece condiţiile de leasing din
Moldova sunt mai proaste decât în ţările vecine, iar convergenţa dobânzilor este inevitabilă.
Evoluţiile din anul 2008 vor fi marcate, în special, de înăsprirea concurenţei. Acest lucru s-a
făcut vizibil încă în anul 2007, când pe piaţă a început să fie destul de activă compania cu capital străin
„Total Leasing”, lucru care va fi specific şi pentru 2008.
Conform unor estimări, va avea loc creşterea pieţei interne de leasing, şi către finele anului 2011
piaţa ar putea să atingă un nivel de 4 mlrd. lei. În piaţa dată vor fi atraşi tot mai mulţi jucători, este
vorba de companiile străine de leasing, care oferă agenţilor economici locali servicii de leasing
internaţional. Procesul dat are şi un aspect negativ, deoarece companiile străine fac, într-un fel,
concurenţă neloială companiilor de leasing înregistrate în R. Moldova, deoarece nu aplică TVA de
20%. Prin urmare, pot opera cu costuri mai competitive.
De aceea, autorităţile de reglementare din Republica Moldova ar trebui să se gândească serios în
vederea creării unor mecanisme care să promoveze atât concurenţa liberă pe piaţă, cât şi să susţină
dezvoltarea industriei locale a leasingului.

Bibliografie:
1. Achim Monica Violeta. Leasing – o afacere de succes. Editura Economica, 2005, pag. 123-
257; 345-468.
2. Constantinescu Cornel Coca. Leasing financiar. Realitate şi perspectiva. Editura
Economica, 2006, pag. 54-234.
3. Tita-Nicolescu Gabriel. Editura C.H.Beck, 2006, pag. 25-167.
4. www.cnaa.acad.md
5. www.leasing.md

52
Secţiunea 6. GEOGRAFIE
ŞI ECONOMIA MEDIULUI

53
RENAŞTEREA MARELUI DRUM AL MĂTĂSII – PERSPECTIVE GEOSTRATEGICE
ŞI GEOECONOMICE PENTRU ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA

Dermengi Daniela, an. I, FIN


Cond. şt.: lect. sup. Ana Matei

Una dintre cele mai vechi căi de comunicaţii de pe continentul euroasiatic, care va juca şi pe
viitor un rol deosebit, este Drumul Mătăsii. Această cale de comunicare a fost una importantă în
istoria omenirii, deoarece reprezenta o legătură directă dintre estul şi vestul euroasiatic. Pe axa E-
V circulau principalele idei, mărfuri, iar controlul exercitat asupra diferitor porţiuni din perimetrul
acestei căi făcea ca unele state să joace un rol însemnat în istoria civilizaţiei.
În perioada contemporană, legăturile dintre vestul şi estul continentului euroasiatic au
devenit din ce în ce mai importante odată cu dezvoltarea rapidă a Chinei. Unii specialişti vorbesc
despre renaşterea unui nou Drum al Mătăsii. Proiectul unei reţele rutiere şi feroviare care să
unească Europa şi Asia Centrală prin China urmează să demareze anul acesta pentru a se încheia
în 2018, cu un cost de aproximativ 19,2 miliarde de dolari şi realizat sub auspiciile Băncii
Asiatice de Dezvoltare. În acest proiect sunt implicate opt ţări – Afganistan, Azerbaidjan, China,
Kazahstan, Kârgâzstan, Mongolia, Tadjikistan şi Uzbekistan – China jucând rolul esenţial.
Drumul Mătăsii a fost redescoperit nu numai datorită uriaşelor zăcăminte de petrol şi gaze
naturale găsite în zona Mării Caspice şi de care, pe termen lung, depinde securitatea energetică a
omenirii, ci şi întrucât el este un posibil nou hotar separând Europa de Asia şi America.
Pentru ca Japonia să-şi menţină interesul în susţinerea Drumului Mătăsii, ea ar trebui să-şi
dezvolte prezenţa în punctele nodale ale acestuia, dintre care unul este chiar România. Lucrul este
valabil, de altfel, şi pentru China. Iată de ce parteneriatul special româno-nipon şi cooperarea
aprofundată pe termen lung româno-chineză ar fi argumente pentru ca un nou Drum al Mătăsii să
fie construit spre a uni Pacificul cu Marea Neagră. România şi-ar putea valorifica astfel
potenţialul de partener privilegiat al SUA în extremitatea estică a Europei.
SUA au nevoie de Marea Neagră spre a-şi mări securitatea în Mediterană, precum şi spre a
consolida poziţiile sale de-a lungul noii frontiere reprezentate de Drumul Mătăsii. Tocmai de
aceea, pentru moment, Washingtonul încurajează tranzitul petrolului prin Turcia, cât mai departe
de graniţa rusească, la Ceyhan. Partenerul turc apare a fi mult mai important şi mai serios decât
cel român. România are toate motivele să fie neliniştită şi nemulţumită, întrucât ruta ţiţeiului prin
sudul Turciei înseamnă pentru ea, totodată, şi o rută NATO neconvenabilă, iar, dacă e să aleagă
între Bucureşti şi Ankara, SUA optează pentru cea din urmă.
Federaţia Rusă preferă varianta care îşi are ieşirea la Novorosiisk, port rusesc la Marea
Neagră. Astfel, principalele robinete vor rămâne sub controlul ei şi vor putea fi închise sau
deschise după un program de livrare nu lipsit de considerente politice. Deoarece acest petrol va
ajunge la Constanţa şi va fi procesat în rafinăriile deţinute de Lukoil în România, Rusia nu-şi va
pierde influenţa în Marea Neagră şi va fi direct interesată de stabilitatea României. Italia a înţeles
perfect că o conductă Constanţa-Trieste îi va garanta o anumită independenţă energetică şi, în
consecinţă, este gata să coopereze cu Rusia preluând ţiţeiul de la Novorosiisk. Italia şi Rusia îşi
vor împărţi, astfel, prestigiul în Europa de Sud-Est.
Franţa, o putere în mod tradiţional împărţită între atracţia uscatului şi cea a mării, deci
capabilă să-şi asigure nevoile de produse de bază energetice din mai multe surse, îşi poate permite
să joace cartea Drumului Mătăsii doar ca manevră tactică de a-i spori puterea de negociere în alte
zone ale lumii. Interesele ei nu contravin celor ruseşti, dar nu sunt nici identice cu cele ale
României. Ca şi în alte momente istorice, Franţa va putea susţine varianta românească spre a
contracara acţiunile unor puteri rivale.
Azerbaidjanul, prin portul Baku, este nodul comercial cheie în distribuţia mărfurilor spre
întreaga Europă pe cale maritimă, fluvială, rutieră şi feroviară. De la Baku transportul comercial
pe apă se desfăşoară pe ruta Marea Caspică – Canalul Volga-Don – Marea Azov – Marea Neagră
– Canal Dunăre – Marea Neagră – Dunăre – Main – Rhein – Rotterdam. Pe tot parcursul de la
Marea Galbenă la Rotterdam doar Japonia, Rusia, România şi China dispun de toate tipurile de
transporturi organizate în transporturi directe, combinate şi multi-modale.

54
Portul Constanţa-Sud prezintă o serie de avantaje prin caracteristicile sale constructive,
precum şi prin legăturile feroviare cu coridorul IV spre Dresda, coridorul IX spre Sank Petersburg
prin Iaşi-Ungheni şi cu coridorul VII Dunăre-Rhin-Main-Rotterdam prin Canalul Dunăre-Marea
Neagră. Proiectul de dezvoltare din Marea Caspică a prins România într-o poziţie nefavorabilă,
din cauza incapacităţii de a oferi oportunităţi viabile şi eligibile în acest proiect controversat de
transport din zona Caucazului la Rotterdam. Şi totuşi această rută are o importanţă strategică şi
economică deosebită, de aceea merită să fie studiate toate posibilităţile de participare a Republicii
Moldova la acest proiect, cu atât mai mult că Republica Moldova, ca ţară vecină cu România, are
o deschidere directă spre Uniunea Europeană, iar Uniunea Europeană este interesată şi studiază
posibilităţile de reactivare a anticului Drum al Mătăsii.
Mai aproape de România şi, respectiv, de Republica Moldova, stau următoarele politici şi
strategii de mobilizare în vederea creşterii beneficiilor din proiectul de renaştere a Drumului
Mătăsii:
1. Elaborarea unui proiect euroasiatic de dezvoltare a transportului maritim în Marea Neagră
care să întregească transportul feroviar dintre malul de est şi de vest al Mării Negre prin
construcţia unei linii de fery-bout.
2. Iniţierea unor studii de identificare a unor surse financiare de finanţare a unor proiecte de
dezvoltare a reţelelor de transport rutier şi feroviar. Modernizarea culuarelor transcarpatice de
transport feroviar şi rutier ce reprezintă puncte obligatorii de legătură între Portul Constanţa şi
porturile de la Dunăre care fac legătura cu coridoarele europene.
3. Dezvoltarea infrastructurilor din porturile de la Dunăre prin echiparea acestora cu
instalaţii de descărcare şi încărcare moderne pentru micşorarea timpilor de aşteptare.
4. Realizarea unui sistem informatic intermodal în Portul Constanţa.
La răscrucea atâtor interese, România are, neîndoielnic, o carte dificil de jucat. Dar acolo
unde sunt mari dificultăţile sunt mari meritele şi recompensele. Spre a nu greşi România nu
trebuie să aleagă pasivitatea, aşteptând ca timpul să lucreze pentru ea şi ca întâmplarea să decidă
în contul ei. Ar fi o iluzie păgubitoare să spere că va putea obţine maximul din jocul intereselor şi
forţelor altora.

Bibliografie:
1. Floricel Gh., Vasiliade M., Năstase G.I., Coridorul de transport EUROASIATIC prin
Marea Neagră, Drumul Mătăsii în secolul XXI, Editura Economica, 1998.
2. Mârza Alic. Pe Drumul Mătăsii în anul 2018, revista „Banii Noştri”, 21 septembrie
2007.
3. Răuţ Ion, Aspecte ale economiei japoneze şi posibile căi de colaborare cu România.
Conferinţa Internaţională din 3 noiembrie 2004, Chişinău, 2004.
4. Răuţ, Ion. Impactul reglementării în implementarea proceselor democratice şi
economice – rolul acesteia în dinamizarea fluxurilor comerciale în plan european şi
asiatic. Materialele sesiunii de Comunicări ştiinţifice “Legislaţia şi educaţia în
perspectiva integrării europene / Târgu–Jiu, 17-18 decembrie 2004, Universitaria;
Craiova, 2005.
5. SEVERIN Adrian Drumul Mătăsii – între vis şi realitate (II), revista „Ziua”,
nr. 1384 de luni, 11 ianuarie 1999.

55
FACILITĂŢILE ACORDATE PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI
ÎN REPUBLICA MOLDOVA COMPARATIV CU ALTE ŢĂRI
Cegorean Olga, an. I, BAA
Cond. şt.: lect. sup. Petru Bacal
Rolul facilităţilor întru atragerea investiţiilor străine, precum şi a celor autohtone pentru
dezvoltarea regională sau a anumitor sectoare prioritare pentru economia naţionala a fost şi este
subiectul multor studii care încearcă să stabilească avantajele şi dezavantajele acestora. Vorbind
despre importanţa facilităţilor, experţii în investiţii, în special cei din cadrul agenţiilor de
promovare a investiţiilor, consideră acordarea facilităţilor ca fiind o politică strategică
semnificativă întru atragerea investiţiilor pentru dezvoltarea economică a unei ţări. Scopul
principal al acestui studiu este identificarea facilităţilor de stimulare a investiţiilor utilizate de
către unele state pentru dezvoltarea industriei turismului şi analiza impactului lor asupra
dezvoltării acestui sector.
Ţările care au fost incluse în studiu şi criteriile lor de selectare sunt: România şi Ucraina –
din punct de vedere a poziţiei geografice; Bielorusia şi Federaţia Rusă – din punct de vedere a
platformei legale; Letonia şi Lituania – din punct de vedere a strategiei alese; Croaţia şi Turcia
– din punct de vedere a dezvoltării turismului; Republica Dominicană – din punct de vedere a
specializării în turism.
România – Organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România este reglementată în
conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.58/1998. Conform respectivei ordonanţe, statul sprijină
activitatea de turism prin politici şi mecanisme economico-financiare şi prin numeroase facilităţi
printre care: asistenţă tehnică de specialitate, sub toate formele din partea Ministerului. De
asemenea, Consiliile locale pot pune la dispoziţie din terenurile disponibile, în formele şi
condiţiile prevăzute de lege, suprafeţe de teren necesare construirii, dezvoltării şi exploatării de
pensiuni turistice şi agroturistice. Oferta turistică şi agroturistică este prezentată gratuit de
birourile de informare turistică şi agroturistică din ţară, precum şi din străinătate.
Ucraina – Conform art.10, statul ucrainean oferă scutirea de la plata impozitului funciar pe
perioada realizării proiectului în zonă, perioadă stipulată în proiectul investiţional şi scutirea pe un
termen de 3 ani de la plata impozitului pe venit, în scopul dezvoltării infrastructurii turistice în
Ucraina.
Republica Bielorusia – În scopul creării condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea
turismului în R. Bielorusia, satisfacerii cerinţelor cetăţenilor în domeniul sănătăţii şi odihnei, a
fost emis Decretul Presedintelui R. Bielorusia nr.371 din 02.06.206 cu privire la măsurile de
susţinere din partea statului a dezvoltării turismului. Printre acestea se numără: scutirea de la plata
taxei pe valoarea adăugată din volumul de afaceri obţinut în urma prestării serviciilor turistice ce
ţin de organizarea excursiilor şi rutelor pentru turiştii străini pe teritoriul Republicii Bielorusia,
scutirea de la plata impozitului pe venit pe un termen de 3 ani din momentul desfăşurării
activităţilor structurilor de primire turistică.
Federaţia Rusă – În scopul dezvoltării turismului, precum şi a altor ramuri ale economiei,
printre care acordarea anumitor facilităţi financiare, în Federaţia Rusă funcţionează Legea
federală cu privire la zonele economice speciale nr.76-F3 din 03.06.2006, Legea regională cu
privire la zonele economice speciale de nivel regional nr.361-OZ din 18,08,2006, precum şi legile
privind fiecare zonă în parte. Printre facilităţile acordate de către stat pentru dezvoltarea reţelei
turistice se numără: plata pentru arenda terenului care nu depăşeşte 2% din preţul cadastral pe an,
scutirea de la plata impozitului funciar pe un termen de 5 ani.
Letonia – Suportul financiar oferit Letoniei de către UE a constituit: 6,4 milioane euro
pentru dezvoltarea infrastructurii turistice şi a produsului turistic şi 2,3 milioane euro pentru
dezvoltarea turismului ecologic în locurile potenţiale.
Croaţia – În ceea ce priveşte facilităţile acordate de statul croat în vederea dezvoltării
turismului, acesta oferă numeroase credite preferenţiale şi subvenţii pentru implementarea
diverselor proiecte investiţionale în turism.

56
Turcia – Începând cu anul 1980, guvernul Turciei a întreprins o serie de măsuri în vederea
încurajării dezvoltării turismului. Printre facilităţile acordate se numără granturile pentru investiţii
şi împrumuturile sau creditele cu o dobândă preferenţială.
Republica Dominicană – Din anul 2002, în R. Dominicană funcţionează o lege care acordă
înlesniri fiscale pentru desfăşurarea anumitor activităţi turistice, precum ar fi: scutirea integrală de
la plata taxelor vamale pentru importul aparatelor, echipamentelor, materialelor destinate pentru
construcţia, amenajarea şi exploatarea facilităţilor turistice şi scutirea de la taxa de înregistrare a
companiilor şi de mărire a capitalului.
Republica Moldova – În conformitate cu art.24 „Mijloacele financiare şi sprijinul acordat
de stat” al Legii cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor turistice în Republica
Moldova nr.352-XVI din 23.11.2006, finanţarea activităţii turistice în R.M se realizează din
diferite proiecte de investiţii în turism, donaţii, sponsorizări şi granturi, precum şi din mijloacele
bugetului de stat acordate pentru crearea şi modernizarea infrastructurii generale şi a celei
turistice.
În concluzie: Conducerea multor state consideră că orice sacrificiu fiscal sau financiar pe
care statul îl suportă acordând diverse facilităţi este compensat avantajos de investiţii realizate
pentru dezvoltarea turismului în regiunile respective, generând noi locuri de muncă şi desigur
sporind veniturile statului, precum şi ale populaţiei.

Bibliografie:
1. World Tourism Organization, Tourism, Miocrofinance and Povertz Alleviation, 2005,
Madrid.
2. United Nation, Tax Incentives and Foreign direct Investment:A Global Survez, Newyork
and Geneva, 2000.
3. Указ Президента Республики Беларус от 2.06.2006г.
4. UNTWTO European Conference „Impact on european Union Enlargement on tourism
development in Europe”, March 1-2,2006, Vilnius.
5. Law for the encouragemen of tourism no.2634 from March12,1982.

STRATEGIILE GEOECONOMICE DE DEZVOLTARE A CHINEI

Burunjiu Ana, Osmonova Nadira, an. I, BAA


Cond. şt.: lect. sup. Ana Matei

Începând cu anul 1978, China a păşit într-o nouă etapă a dezvoltării sale, etapa
reformismului. Particularităţile geoeconomice de dezvoltare a ţării constau în adoptarea unor
strategii importante orientate spre modernizarea societăţii chineze. Acestea prevedeau 3 etape în
calea spre succes: I – majorarea de 4 ori a producţiei globale agricole şi industriale către anul
2000, atingerea unui nivel mediu de bunăstare a vieţii populaţiei; II – atingerea unui nivel mediu
de dezvoltare economică către anul 2021; III – către 2049 (la 100 de ani de la proclamarea
republicii) de transformat China într-o putere economică mondială.
Principala trăsătură a strategiilor geoeconomice şi geopolitice de dezvoltare a Chinei este
dezvoltarea durabilă. În 1994, China a publicat documentul „Programul secolului XXI”, în care se
caracterizau principalele strategii de dezvoltare pe termen lung.
Important este că tranziţia chineză la economia de piaţă se deosebeşte radical de cea a
fostelor ţări socialiste, chinezii începându-şi „restructurarea” sistemului fără a distruge vechile
structuri. Reforma industrială a urmărit adaptarea şi consolidarea întreprinderilor de stat la
condiţiile economiei de piaţă. Orientările de bază actuale în dezvoltarea industriei chineze sunt:
reducerea consumului de energie, promovarea activă a energiei nucleare, implementarea unor
proiecte mari de investiţii. China este al doilea mare producător de energie din lume, totodată, şi
al doilea mare consumator de energie. De aceea, autorităţile chineze au adoptat o politică de
reducere a consumului de energie până în 2010 cu 20% faţă de 2005. Pentru a-şi asigura
independenţa energetică, China promovează activ energia nucleară. China a semnat, în 2007, un
contract cu compania nucleară de stat franceză „Areva” pentru două reactoare nucleare, inclusiv

57
combustibilul necesar pentru 10 ani. Există şi proiecte mari de investiţii, precum cablul submarin
de telecomunicaţii care leagă direct China de SUA, care se va întinde pe 18.000 de kilometri şi va
costa 500 milioane de dolari şi conducta vestică de gaze şi conducta estică de gaze prin care Rusia
va livra Chinei până la 80 de miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an. „PetrolChina”,
diviziune a „China National Petroleum Corp”, a devenit de două ori mai mare decât valoarea de
piaţă a concurentului american „Exon”.
Strategia de restructurare a agriculturii are drept scop rezolvarea problemei de asigurare a
hranei populaţiei. Aceasta are obiectiv principal de a stimula creşterea culturilor mai productive în
detrimentul celor tradiţionale. Având în vedere că doar 13% din suprafaţa Chinei este teren
cultivabil şi că seceta şi inundaţiile încearcă tot mai des ţara, se consideră că creşterea suprafeţei
cultivate cu cartofi ar putea să rezolve deficitul de teren arabil şi de resurse hidrologice, precum şi
să garanteze aprovizionarea cu cereale, al căror preţ a explodat în 2007, crescând inflaţia.
În 1995, a fost implementată strategia de relansare a ţării pe baza ştiinţei şi învăţământului.
Specialiştii chinezi au realizat importante progrese în informatică, inginerie genetică, tehnică
aerospaţială, studiul structurii moleculare şi agronomie. Bunăoară, China a lansat în ultimii 3 ani
3 navete spaţiale „Shenzhou” şi le-a recuperat cu succes. Tehnica de telecomunicaţii mobile de
generaţia a 3-a este un domeniu plin de competitivitate. Dacă avem în vedere numărul
personalului angajat în variate domenii ştiinţifice şi tehnice, China, cu cei 35 milioane de angajaţi,
se plasează pe locul I în lume.
Succese importante China înregistrează în promovarea politicii “uşilor deschise”. Din 1979
au fost create zonele speciale Shenzen, Lhuhai, Shanton, Xiamen. În 1984 au fost deschise spre
exterior 14 oraşe porturi. În prezent, în China ZEL-urile sunt factori de antrenare a dezvoltării
economice şi sociale. Investitorii străini găsesc aici un climat favorabil pentru afacerile lor, braţe
de muncă şi servicii relativ ieftine, avantaje fiscale şi financiare, o piaţă de desfacere asigurată în
interiorul Chinei, condiţii pentru export.
Din momentul intrării în Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), la 11decembrie 2001,
China a relansat regulile şi regulamentele privind Investiţiile Străine Directe (ISD) şi operaţiunile
Societăţilor Transnaţionale. În anul 2002, China a beneficiat de 52,7 mld.$ din ISD atrase,
depăşind pentru prima dată Statele Unite ale Americii şi devenind, neîndoielnic, atelierul lumii.
În perioada 1995-2004, China a absorbit aproape un sfert din totalul ISD destinate ţărilor în
dezvoltare, deţinând 9,9% în anul 2004 din totalul mondial. Strategia generală de deschidere
economică a Chinei cuprinde, în esenţă, promovarea firmelor chineze competitive pe piaţa
internaţională, urmărindu-se creşterea investiţiilor în străinătate, câştigarea de noi cote pe piaţa
internaţională a construcţiilor şi a serviciilor. Până la sfârşitul lunii iunie 2002, China crease 6.758
de întreprinderi în străinătate, cu investiţii totale de 13,2 mld.$, din care 8,9 mld.$ capital chinez.
În ultimele decenii, China a înregistrat succese remarcabile în exterior. În etapa actuală,
China îşi majorează volumul producţiei manufacturate în exporturi. Dacă în 1980 ponderea
produselor primare în exporturile totale chineze alcătuia 50.3%, atunci în 2007 aceasta s-a redus
până la 6,8%. China îşi majorează paralel şi volumul de servicii exportate. În 1985 acestora le
revenea 0.75% din totalul mondial, iar deja, în 2007, ponderea lor a crescut până la 3%. La fel,
exporturile chineze au o tendinţă de orientare spre ţările dezvoltate. Dacă în 1990 lor le reveneau
cca 36,5%, atunci în 2007 – 60% din totalul exporturilor chineze. Astfel, din 2004, China a
devenit cea de-a treia putere comercială a lumii.
În concluzie, „China va deveni cea mai importantă economie a lumii mult mai devreme de
2041, aşa cum estimasem în 2003 – cel mai probabil în 2013”, a declarat Jim O. Neill, economist
principal al băncii de investiţii „Goldman Sachs”.
Rămâne de văzut dacă aprecierea lui Napoleon „Când China se va deştepta …pământul se
va cutremura” va deveni o realitate.

Bibliografie:
1. Ciochină Iu., Marile puteri şi forţe în economia mondială, Bucureşti, 2000
2. Tribuna economică, nr.24. 13 iunie 2007, p.89, dr. Radu Şerban
3. Selişev A., Selişev N. Kitaiskaia economica v XXI veke, Sankt Peterburg, 2002
4. Ciumac S., Economie şi Sociologie, Tranziţia la economia de piaţă – experienţa
chineză, 2000

58
ASPECTELE GEOPOLITICE ŞI GEOECONOMICE
ALE PARADISURILOR FISCALE

Berzan Oxana, an. I, BAA


Cond. şt.: lect. sup. Ana Matei

Paradisurile fiscale în pofida imaginii unor „mici insuliţe exotice” joacă un rol esenţial în
contextul globalizării şi internaţionalizării pieţelor, cu impact considerabil asupra fluxului bancar
mondial, strategiilor de investiţii internaţionale şi politicilor financiar-monetare ale firmelor, fiind
denumiţi „pilonii esenţiali” ai procesului de dezvoltare a economiei mondiale.
În prezent, în lume există mai mult de 70 de regiuni şi ţări care oferă avantaje considerabile
ca paradisuri fiscale, majoritatea paradisurilor fiind state mici în curs de dezvoltare, de curând
independente sau teritorii autonome, cu un plasament exotic şi o populaţie redusă, cu un potenţial
redus al resurselor interne, prin extensie, în categoria jurisdicţiilor offshore fiind cooptate şi ţări
continentale – Liechtenstein, Luxemburg, Andorra, Gibraltar, precum şi state dezvoltate care au
„strecurat” în legislaţie prevederi avantajoase investitorilor străini – Irlanda şi statele americane
Nevada, Delaware şi Vermont.
Repartizarea teritorial-geografică a paradisurilor fiscale nu reprezintă un fenomen
întâmplător. Tradiţional, jurisdicţiile fiscale sunt situate pe arhipelaguri, în republici insulare, sau
ţări mici, însă acestea nu reprezintă în totalitate „insuliţe pierdute în largul Pacificului”, din
contra, au o repartizare geografică determinată de aspecte evidente, precum:
o poziţia economico-geografică – în apropierea polilor economici mondiali şi a marilor
centre comerciale, la interferenţa căilor comunicaţionale şi de transport maritim, aerian,
feroviar de o importanţă strategică mondială.
o nivelul de dezvoltare socio-economic – jurisdicţiile fiscale au o infrastructură cu grad
înalt de dezvoltare, surse de comunicaţii şi telecomunicaţii efective, moderne şi rapide şi
nivel înalt de prestare a serviciilor.
o mediu politic stabil – apariţia şi dezvoltarea paradisurilor fiscale este determinată şi de
stabilitatea politică a statelor.
Aspectele geopolitice şi geoeconomice ale paradisurilor fiscale
În ultimii 20 de ani, fenomenul „paradisurilor fiscale” a luat amploare considerabilă,
afacerile offshore cunoscând o dezvoltare în progresie geometrică, estimându-se un număr de
peste 4 000 bănci şi 2,4 milioane de societăţi care îşi au sediul în jurisdicţiile offshore. Între timp,
efectul lor global este uimitor: conform datelor Fondului Monetar Internaţional (FMI) mai mult de
jumătate din fluxul financiar mondial (54,2%), ce constituie un total de 5 000 miliarde de dolari,
se derulează prin canale offshore. Peste 7 miliarde de dolari de active îşi au sediul în jurisdicţiile
fiscale, ceea ce reprezintă 3% din PIB-ul mondial, aceste state reunind 1,2% din populaţia
mondială. Mai mult, se estimează că în jur de 20% din economiile private totale şi 22% din
fondurile externe ale marilor bănci sunt investite în zonele offshore. Astfel, activităţile offshore
reprezintă un segment în dezvoltare, destul de important pentru economia mondială, ele
constituind un element important în depăşirea nivelurilor diferite de dezvoltare economică a
statelor.
Finanţele internaţionale şi paradisurile fiscale
Centrele financiare offshore deţineau, la începutul anului 2007, mai mult de jumătate din
activitatea bancară internaţională, conform datelor BRI (Banca pentru Reglementări
Internaţionale): 58% din împrumuturile bancare internaţionale s-au făcut de companiile
înmatriculate în paradisurile fiscale, iar 54% din depozitele internaţionale s-au dirijat spre
societăţile situate în jurisdicţiile fiscale. Aceste fenomene înregistrând o tendinţă de scădere
comparativ cu a doua jumătate a anilor '90. Tot în această perioadă, 42% din împrumuturile
internaţionale sunt acordate de paradisurile fiscale, şi 46% din valoarea totală a depozitelor
internaţionale au ca sursă agenţii economici situaţi în zonele offshore. În acest caz, înregistrându-
se o tendinţă de creştere.
Interpretarea evoluţiei respective evidenţiază influenţa considerabilă pe care o exercită
societăţile bancare înregistrate în paradisurile fiscale în activitatea financiară mondială, precum şi

59
rolul impunător al paradisurilor fiscale în activitatea internaţională a marilor bănci din Londra,
New York.
Paradisurile fiscale – importante centre investiţionale mondiale.
Paradisurile fiscale reprezintă entităţi sociale, economice şi politice create pentru a atrage
investiţiile străine, legislaţia independentă a acestor ţări sau teritorii încurajând investitorii străini
în înfiinţarea companiilor pe teritoriul respectiv.
Însă puţin este cunoscut faptul că zonele offshore reprezintă importante centre investiţionale
mondiale. Conform estimărilor Ministerului de Comerţ al Republicii Chineze, volumul de
investiţii al Insulelor Britanice Virgine şi Insulelor Cayman, pe parcursul anului 2004, au
constituit 20% din totalul investiţiilor străine în China, depăşind ponderea investiţiilor efectuate
de Japonia şi cel al SUA, iar Insulele Maurice au constituit pe parcursul ultimilor ani sursa cea
mai importantă de investiţii în India. Conform datelor Fondului Monetar Internaţional (FMI),
paradisurile fiscale deţineau la sfârşitul anului 2006 – 1/3 din volumul investiţiilor internaţionale,
faţă de 1/4 în anul 1996, prezentând o tendinţă marcantă de creştere. Un fenomen important îl
constituie şi plasarea resurselor investiţionale şi financiare considerabile ale multinaţionalelor, pe
teritoriile paradisurilor fiscale. Destinaţii privilegiate: Insulele Bermude, Insulele Caraibe, urmate
de Elveţia, Luxemburg şi Irlanda. Ansamblul fondurilor plasate în cele 73 de paradisuri fiscale
atingând peste 6 000 miliarde dolari.
O analiză privind aceste aspecte referitoare la ţările din Europa determină faptul că 37% din
stocul investiţiilor în străinătate a firmelor europene sunt plasate în zonele offshore, iar 47% din
volumul investiţiilor străine atrase de ţările europene aparţin investitorilor situaţi în paradisurile
fiscale: Luxemburg, Elveţia, Irlanda şi Jersey.
Pe lângă fondurile atrase de industria de investiţii, paradisurile fiscale ţintesc şi economiile
personale ale investitorilor privaţi, o a doua mare categorie de „jucători offshore”. Banca pentru
Depozite Internationale (BDI), care înregistrează date referitoare la depuneri în numerar pentru
fiecare ţară, estimează că la nivel global, în 2007, a existat un total de 14.000 de miliarde de astfel
de depozite, dintre care 2.700 de miliarde erau păstrate în ţările offshore. Aceasta înseamnă că
unul din cinci depozite este înregistrat într-un paradis fiscal.
Concluzii
Paradisurile fiscale reprezintă elemente importante în procesul de dezvoltare a economiei
mondiale, având un rol considerabil în depăşirea nivelurilor diferite de dezvoltare economică a
statelor, fiind un segment în dezvoltare care capătă o largă răspândire în condiţiile globalizării
financiare.

Bibliografie:
1. Mănăilă A., Companiile offshore sau evaziunea fiscală legală, All Beck, Bucureşti,
1999
2. Caraiani G., Zonele libere şi paradisurile fiscale, Bucureşti, 1999
3. Beauchamp A., Guide mondiale des Paradis Fiscaux, Ed. Bernard Grasser, Paris, 1995
4. Gaillard S., Les paradis fiscaux, Espace Mondial, juine 2002

EVAZIUNEA RESURSELOR FINANCIARE ŞI CĂILE DE COMBATERE

Popa Mariana, Stratan Alina, an. I, FIN


Cond. şt.: lect. sup. Ana Matei

Evaziunea fiscală reprezintă totalitatea procedeelor legale şi ilicite cu ajutorul cărora cei
interesaţi sustrag total sau parţial averea lor de la obligaţiunile prevăzute de legislaţia fiscală, sau
prezintă date eronate cu privire la sursele şi veniturile impozabile.
În funcţie de modul cum poate fi săvârşită, evaziunea fiscală cunoaşte două forme de
manifestare:

60
• Evaziunea legală permite sustragerea totală sau parţială a averii unor persoane de la
obligaţiile prevăzute de legislaţia fiscală, fără ca acest lucru să fie considerat contravenţie sau
infracţiune.
• Evaziunea fiscală frauduloasă sau ilegală se înfăptuieşte cu încălcarea prevederilor
legale, bazându-se pe fraudă şi pe rea credinţă.
Cauzele evaziunii fiscale sunt destul de multiple. Printre cele mai cunoscute pot fi
menţionate: sarcinile fiscale exagerate, factori de ordin economic (starea economică precară a
contribuabilului, criza economică), insuficienţa măsurilor de propagandă a respectării legislaţiei
fiscale, imperfecţiunea legislaţiei fiscale, lipsa unui control fiscal bine organizat, cauze de ordin
politic, care se referă la politica economică şi socială, pe care statul doreşte să o realizeze prin
intermediul fiscalităţii.
Ca formă de manifestare a evaziunii fiscale, spălarea banilor este un proces complex prin
care veniturile provenite dintr-o activitate infracţională sunt transportate, transferate, transformate
sau amestecate cu fonduri legitime, în scopul de a ascunde provenienţa sau dreptul de proprietate
asupra profiturilor respective.
Procesul de spălare a banilor decurge în trei faze:
Plasarea presupune deplasarea fizică a profiturilor în numerar, necesară pentru evitarea
controlului de către organele legii.
Stratificarea este procesul de mişcare a fondurilor între diferite conturi pentru a le ascunde
originea.
Integrarea reprezintă mişcarea fondurilor astfel spălate prin intermediul organizaţiilor
legale.
În Republica Moldova sunt răspândite practic toate metodele pentru obţinerea veniturilor
ilegale – atât cele care au un substrat de contracarare penală, cum ar fi traficul cu droguri, traficul
de armament şi de marfă vie, jafurile şi furturile, cât şi cele ce ţin de încălcarea legislaţiei
economice – evaziunile fiscale, delapidarea de mijloace băneşti sau a altor bunuri, escrocheriile,
contrabanda, nerambursarea creditelor etc.
Deşi Republica Moldova se află la început de drum privind combaterea spălării banilor,
totuşi s-au realizat deja anumite măsuri, care sperăm că în viitorul cel mai apropiat vor avea
efectul scontat. Printre măsurile realizate pot fi menţionate:
1. Aprobarea Legii nr. 633-XV din 15.11.2001 cu privire la prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi finanţării terorismului.
2. Înfiinţarea Centrului pentru combaterea crimei economice şi a corupţiei la 6 iunie 2002,
specializat în contracararea infracţiunilor economico-financiare şi fiscale, precum şi a corupţiei.
3. Aderarea Moldovei la grupul EGMONT – structură internaţională, care întruneşte în
rândurile ei subdiviziunile serviciilor de informaţii financiare din 58 state menite să coopereze în
domeniul combaterii spălării banilor.
Problemele privind fenomenul spălării banilor la etapa actuală în Republica Moldova:
− lipsa sistemului informaţional de prelucrare electronică a tranzacţiilor limitate şi
suspecte;
− lipsa conectării sistemului informaţional nominalizat la reţeaua internaţională a Grupului
EGMONT privind identificarea tranzacţiilor financiare suspectate în spălarea banilor şi
finanţării terorismului;
− lipsa acordurilor bilaterale între Centrul pentru combaterea crimei economice şi a
corupţiei şi instituţiile similare din străinătate responsabile de combaterea spălării
banilor;
− pregătirea insuficientă a personalului ce desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a
spălării banilor.
În prezent, în Republica Moldova, evaziunea fiscală a atins proporţii îngrijorătoare, ca forme
de manifestare a evaziunii fiscale pot fi considerate: reducerea bazei impozabile, neînregistrarea
în suma totală a veniturilor încasate, neevidenţierea şi nevirarea TVA aferentă sumelor acordate în
avans de către clienţi, neînregistrarea la organele fiscale ca plătitor de TVA a persoanelor juridice
care au atins plafonul stabilit de legislaţie (200000 lei), firmele fantome.

61
Factorii care încurajează evaziunea fiscală în R.Moldova pot fi: slăbiciunile sistemului fiscal
şi deficienţele în aplicarea şi controlul acestuia, nivelul scăzut sau chiar sărac al resurselor alocate
pentru controlul fiscal, declararea incorectă a veniturilor sau activităţilor, existenţa unui număr
mic de specialişti în domeniul controlului fiscal, lipsa educaţiei fiscale şi informării
contribuabilului.
În Republica Moldova, printre măsurile care pot contribui la limitarea ariei evaziunii
fiscale se numără:
1. Alocarea unor noi resurse financiare şi umane, destinate controlului.
2. Perfecţionarea schimbului de informaţii asupra tehnicilor de control, întărirea colaborării
cu organele de control fiscal din cadrul altor administraţii fiscale naţionale.
3. Identificarea şi înlăturarea defectelor şi slăbiciunilor din legislaţia în vigoare şi o mai
bună corelare a facilităţilor fiscale.
4. Utilizarea acordurilor cu terţe ţări pentru a obţine informaţii care să ajute la combaterea
contrabandei şi a falsei declarări a importurilor.
5. Stabilitate în materia legislaţiei fiscale, deoarece schimbarea frecventă a acesteia creează
posibilitatea manifestării fenomenului evazionist.
Combaterea evaziunii fiscale necesită nu impunerea unor sancţiuni drastice, ci realizarea
unui control mai fiscal eficient, a unui sistem legislativ viabil şi poate, în primul rând, o educaţie
fiscală a cetăţenilor. Măsurile ce se impun a fi luate trebuie coordonate astfel, încât să se realizeze
reducerea evaziunii fiscale şi nu mutarea locului ei de producere dintr-un sector de activitate în
altul sau de la un regim de impozitare la altul.

Bibliografie:
1. Ion Stratulat. Impozitele: abordare teoretică. Evrica, Chişinau, 2004
2. Evaziunea fiscală: cauze, consecinţe şi măsuri de combatere: Conferinţa practico-
ştiinţifică (27-28 septembrie 2001, Inspectoratul Fiscal)
3. Articol „Evaziunea fiscală în Republica Moldova: probleme şi soluţii” Economie şi
Finanţe, An.2001, nr.10-11, p.77-88

62
Secţiunea 7. CONTABILITATE ŞI AUDIT

63
COSTURILE PARŢIALE CA INSTRUMENT AL CONTROLULUI DE GESTIUNE

Midori Mariana, an. III, CON


Cond. şt.: lect. sup. Maria Ratcov

Instrumentele clasice ale controlului de gestiune sunt extrem de numeroase, pornind de la


costuri, standarde, bugete şi rapoarte, preţuri de cesiune internă până la centre de responsabilitate.
Unele dintre aceste instrumente au o funcţie predominant informativă, cum este cazul costurilor, în
timp ce altele îndeplinesc funcţia de reglare a comportamentelor.
Costul, ca instrument al controlului de gestiune, vizează informarea factorilor de decizie (a
managerilor). El permite acestora să-şi formeze o opinie de ansamblu asupra întreprinderii şi, totodată,
să gestioneze relaţiile cu clienţii prin intermediul preţurilor. Combinată cu alte tipuri de instrumente
(bugete, standarde etc.), informaţia cost devine un instrument puternic al controlului de gestiune.
După plenitudinea consumurilor incluse în cost, acesta poate fi clasificat:
• Cost complet – alocarea tuturor costurilor de producţie asupra produselor;
• Cost parţial – includ în cost doar o anumită parte din masa costurilor.
Dezavantajele costurilor complete:
a) includerea de informaţii nerelevante pentru procesul decizional;
b) nevoia de baze (chei) de repartizare;
c) oportunitatea.
Ca urmare a perfecţionării organizării şi conducerii întreprinderilor la nivel mondial, s-a creat un
impuls puternic în vederea elaborării unor noi soluţii care să faciliteze calcularea costurilor de
producţie.
Criticile aduse metodelor de calculaţie a costurilor complete au determinat apariţia altor
concepte menite să contribuie la eliminarea inconvenientelor manifestate în procesul decizional pe
termen scurt, prin folosirea unor elemente furnizate de metodele de calculaţie a unor costuri parţiale.
Dacă metodologia costurilor complete viza alocarea tuturor costurilor de producţie asupra
produselor, abordarea propusă de costurile parţiale porneşte de la premisa alocării asupra produselor
numai a unei anumite părţi din masa costurilor.
Autorul va analiza ulterior trei metode de calcul al costului parţial: metoda „direct costing",
(metoda „costurilor variabile”), metoda costurilor directe şi metoda „direct costing” evoluat.
Metoda direct costing (metoda costurilor variabile)
Metoda se bazează pe repartizarea cheltuielilor variabile (directe şi indirecte) asupra fiecărui
produs, în timp ce totalul cheltuielilor fixe nu este supus repartizării, acestea fiind considerate costuri
ale perioadei. Logica metodei constă în faptul că fiecare produs contribuie cu o „marjă brută” la
acoperirea totalului cheltuelilor fixe. Rentabilitatea fiecărui produs se apreciază prin existenţa unei
marje pozitive.
Cifra de afaceri – Costuri variabile = Marja brută;
Marja brută – Costurile fixe = Profit/Pierdere.
Avantajele metodei:
• metoda permite analize pe termen scurt, atunci când întreprinderea nu este în situaţia de a-
şi modifica nivelul capacităţii de producţie;
• calculaţia este simplificată, întrucât se repartizează numai cheltuielile variabile indirecte.
• Din punctul de vedere al controlului de gestiune, această simplitate conduce la obţinerea
rapidă a informaţiei necesare deciziei (oportunitate);
• permite un control mai bun al cheltuielilor;
• evidenţiază produsele cele mai rentabile (cele care asigură marjele cele mai ridicate).
Dezavantajele metodei:
• evaluarea stocurilor este realizată la nivelul costurilor parţiale, fiind necesare calcule
suplimentare pentru determinarea costului complet utilizat in raportările financiare;
• nu întotdeauna distincţia cost fix – cost variabil este uşor de realizat.

64
Metoda costurilor directe
Se bazează pe diferenţierea cheltuielilor directe de cheltuielile indirecte, permiţând calculul
marjei asupra costurilor directe. Totalul cheltuielilor indirecte nu este supus repartizării, acestea fiind
acoperite de marja asupra costurilor directe.
Cifra de afaceri – Costuri directe = Marja asupra costurilor directe;
Marja asupra costurilor directe – Costurile indirecte = Profit/Pierdere
Avantajele metodei:
• permite luarea deciziilor, precum modificarea gamei sortimentale a produselor, fără a
modifica însă structura de bază;
• alocând asupra produselor numai cheltuielile directe, elimină definitiv arbitrariul din
procesul de repartizare a cheltuielilor indirecte, care sunt acoperite din marjele degajate pe
fiecare produs.
Dezavantajele metodei:
• nu oferă o informaţie utilă previziunilor;
• volumul costurilor indirecte este tot mai mare într-o întreprindere şi tocmai acestea nu fac
obiectul calculaţiei în logica metodei;
• stocurile sunt evaluate la cost parţial.
Metoda direct costing evoluat (metoda costurilor specifice)
Această metodă este un „mix” între cele două metode prezentate anterior. Logica sa rezidă în
alocarea asupra produselor atât a costurilor variabile, cât şi a unei părţi dintre cele fixe (şi anume,
costurile fixe directe sau specifice). Costurile fixe indirecte (comune) sunt considerate costuri ale
perioadei şi nu fac obiectul repartizării.
Este permis astfel calculul a două marje:
• marja brută sau marja asupra costurilor variabile;
• marja semibrută sau marja asupra costurilor fixe specifice.
Cifra de afaceri – Costuri variabile = Marja brută;
Marja brută – costurile fixe directe = Marja semibrută asupra costurilor fixe specifice;
Marja semibrută asupra costurilor fixe specifice – Costurile fixe indirecte = Profit/Pierdere.
Raţionamentul propus de această metodă este următorul:
Dacă marja brută < 0 … produsul este nerentabil;
Dacă marja brută > 0 … se testează marja semibrută;
Dacă marja semibrută < 0 … problema de marketing;
Dacă marja semibrută > 0 … rentabilitate asigurată.
Avantajele metodei:
• permite obţinerea informaţiei referitoare la gestiunea centrelor de responsabilitate (un centru
de responsabilitate este o entitate caracterizată prin delegarea puterii, supusă unor obiective
controlate printr-o raportare specifică);
• permite aprecierea rentabilităţii produselor sau activităţilor (obiectelor de calculaţie), atunci
când acestea generează costuri de structură;
• permite determinarea punctelor de echilibru pe fiecare produs sau activitate.
Dezavantajele metodei:
• evaluarea stocurilor la costuri parţiale;
• dificultate din ce în ce mai mare de a face distincţie netă între cheltuielile operaţionale şi
cele de structură (fixe);
• deşi se elimină din calculaţie costurile fixe comune, nu se poate elimina arbitrariul presupus
de repartizarea cheltuielilor indirecte.

65
VALORIFICAREA INFORMAŢIEI CONTABILE DE CĂTRE UTILIZATORII CU
INTERES FINANCIAR INDIRECT

Mamaliga Ludmila, an. II, CON


Cond. şt.: conf. univ. Natalia Zlatina

Evoluţia fără precedent a societăţii umane din prezent a propulsat informaţia ca o necesitate
indispensabilă procesului decizional.
Pentru contabilitate prezintă interes deosebit informaţiile economice. Cea mai mare parte a
deciziilor care se iau în procesul de conducere au la bază informaţiile obţinute de contabilitate prin
metode, procedee şi instrumente proprii de prelucrare a datelor economice.
Caracteristicile informaţiei contabile
Informaţia contabilă poate fi considerată primordială în cadrul sistemului de evidenţă
economică, în general, şi în cadrul sistemului informaţional economic, în special.
Informaţia contabilă poate fi: curentă, de raportare, de dispoziţie, de execuţie, internă şi externă.
Aceasta este produsă de structuri specializate, organizate în cadrul întreprinderii ca şi compartimente
funcţionale distincte sau în afara ei ca entităţi juridice de sine stătătoare sau persoane fizice autorizate
(contabil autorizat, expert contabil) şi care au ca obiect de activitate obţinerea acestor informaţii
contabile.
• Pentru ca informaţia contabilă să fie utilă, în cadrul sistemului managerial, trebuie să
îndeplinească 4 caracteristici calitative principale: inteligibilitatea, relevanţa, credibilitatea,
compatibilitatea
Contabilitatea oferă informaţii cantitative pentru trei funcţii: planificare, control, evaluare.
Majoritatea informaţiilor privind rezultatele care sunt utilizate pentru evaluarea unei decizii
provin din rapoartele financiare, dările de seamă financiar contabile întocmite de contabil.
Factorii de decizie: utilizatori ai informaţiei contabile.
După unii autori, utilizatorii informaţiei contabile se împart în 2 categorii:
9 Utilizatori cu interes financiar direct: investitorii actuali sau potenţiali şi creditorii actuali
sau potenţiali
9 Utilizatori cu interes financiar indirect: organele fiscale, organele de control, organele de
planificare şi alte grupuri. Aceşti utilizatori au nevoie de informaţii contabile pentru a lua
decizii în probleme de interes general, la nivel naţional.
În categoria acestora se cuprind: organele fiscale, organele de control, organele de planificare.
O referire mai accentuată o voi face la organele fiscale – ca utilizatori ai informaţiei contabile cu
interes financiar indirect.
Organele fiscale
Instituţiile de stat sunt finanţate pe baza colectării impozitelor. Prin legi federale, statale sau
locale, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să plătească diferite impozite şi taxe, cum ar fi
impozite pe venit, contribuţii la asigurările sociale şi alte impozite şi taxe salariale, accize şi impozite
pe vânzări. Pentru fiecare categorie de impozit trebuie întocmite declaraţii speciale, iar deseori o serie
complexă de înregistrări, care permit organelor fiscale efectuarea de controale asupra activităţii
entităţilor economice.
Aici aş putea menţiona că anume de cele 4 caracteristici pe care trebuie să le deţină o informaţie
contabilă reflectată în dările de seamă sau rapoartele financiare permite autorităţilor publice să-şi facă
o imagine despre activitatea fiecărui contribuabil în parte, precum şi le dă posibilitatea determinării
anumitor indicatori la nivel naţional.
Deoarece cea mai mare pondere în bugetul naţional de stat o deţin impozitele directe (TVA,
impozit pe venit, accize), un control foarte riguros se face asupra informaţiei prezentate cu privire la
calcularea, înregistrarea operaţiunilor ce impun achitarea acestor impozite.
EX: Înregistrarea şi raportarea Sumei TVA în cadrul livrărilor mixte
9 În diferite situaţii practice TVA se reflectă la înregistrări şi evidenţă diferit. Aceasta este
determinat de faptul ce fel de livrări efectuează întreprinderea în cauză: livrări supuse TVA
sau scutite de TVA

66
Un mod deosebit de calcul al TVA trebuie folosit atunci când cumpărările sunt destinate livrării
mixte şi Suma TVA trebuie împărţită în cele trecute în cont şi cheltuielile perioadei. Mai apoi,
impozitul se împarte pornind de la valoarea livrărilor efective.
Rata dată se calculează în fiecare lună prin folosirea coeficientului calculat din valoarea
livrărilor efectuate (atât impozabile, cât şi neimpozabile). Rezultatele finale (anexa 1) privind
calcularea Sumei TVA pentru un an se reflectă în Declaraţia privind TVA.
Modul de restituire a sumelor TVA din buget este aplicat faţă de contribuabilii înregistraţi ca
plătitori de TVA, în funcţie de grupa de credibilitate la care au fost atribuiţi, aici din nou observăm că
informaţia contabilă redă imaginea fiecărui contribuabil în parte, ceea ce încă o dată permite organelor
fiscale efectuarea unui control în ceea ce priveşte respectarea şi, totodată, modul de utilizare a
facilităţilor, înlesnirilor fiscale prevăzute în Codul Fiscal al RM.
Grupa I. Subiecţi impozabili cu grad înalt de credibilitate – desfăşurarea, pe parcursul a
minimum 3 ani, a oricărui gen de activitate pentru care agentul economic a asigurat stabilirea corectă a
obligaţiilor fiscale, plăţilor datorate şi onorarea integrală şi în termenele stabilite a acestora şi pe
parcursul ultimului an a beneficiat de restituirea TVA de cel puţin două ori sau i s-a conferit titlul de
cel mai bun contribuabil al anului, în modul stabilit de Guvern.
Grupa II – subiecţi impozabili cu grad mediu de credibilitate – desfăşurarea activităţii pe
parcursul a minimum 2 ani, cu practicarea oricărui gen de activitate pentru care subiectul impozabil a
asigurat onorarea integrală şi în termenele stabilite a obligaţiei fiscalei datorate şi pe parcursul
ultimului an a beneficiat de restituirea TVA de cel puţin două ori, iar evaziunile consemnate în act au
fost comise fără intenţie şi mărimea lor nu depăşeşte valoarea capitalului social al întreprinderii la data
întocmirii actului;
Grupa III. Subiecţi impozabili cu grad mic de credibilitate – la această grupă sunt atribuiţi
subiecţii impozabili, înregistraţi ca plătitori de TVA, care nu întrunesc criteriile grupelor I şi II.

ANEXA 1
Calculul TVA lunar în cazul livrărilor mixte
LIVRĂRI
1. Livrări impozabile (Registru de evidenţă a vânzărilor)
2. Livrări scutite de TVA sau cele ce nu se referă la cota 20%
• TOTAL (1+2)
3. Prorata = Livrări impozabile / total
PROCURĂRI
1. TVA la procurări (Registru de evidenţă a procurărilor)
2. Suma TVA permisă restituirii = livrări scutite * prorată
3. Diferenţa dintre TVA procurări şi Suma permisă restituirii se atribuie la cheltuielile
perioadei sau se include în preţul de intrare a activelor

ASPECTE CONTABILE AFERENTE LEGALIZĂRII CAPITALULUI, AMNISTIEI


FISCALE ŞI APLICĂRII COTEI 0 LA IMPOZITUL PE VENIT

Tănase Andrei, an. I, CON


Cond. şt.: conf. univ. dr. Angela Popovici

Iniţiativele parvenite din partea preşedintelui cu privire la reformele fiscale derivă în principal
din conjunctura economică în care se află R. Moldova, în contextul integrării europene prin realizarea
a unui şir de măsuri. Una din aceste măsuri este şi îmbunătăţirea climatului de afaceri prin acordarea
unor facilităţi fiscale companiilor rezidente. În etapa actuală, o bună parte din activele persoanelor
juridice şi a celor fizice sunt reflectate la o valoare mult mai mică decât valoarea lor de piaţă, precum
şi imposibilitatea dezvoltării afacerii în condiţiile existenţei datoriilor, a controalelor numeroase,
precum şi a impozitării excesive, a condiţionat apariţia acestor reforme după cum urmează:
1. Legalizarea, ca o componentă de bază a reformei, oferă persoanelor fizice şi juridice
posibilitatea să-şi declare capitalul anterior nedeclarat, să-şi treacă capitalul de pe numele deţinătorilor
de jure (formali) pe numele deţinătorilor de facto (reali), la fel şi în scopuri fiscale – să reflecte
67
valoarea reală de piaţă a activelor prin decontarea ecartului de reevaluare aferent activelor uzurabile şi
activelor de capital în vederea optimizării structurii activelor şi a impozitării ulterioare. Aceasta se
referă atât la mijloacele băneşti (doar persoanele fizice au dreptul să le legalizeze), cât şi la capitalurile
ce iau alte forme: imobile, valori mobiliare, cote de participare la capitalul societăţilor.
În cazul legalizării activelor mobiliare, imobiliare, cotelor parţi în capitalul social – taxa de 5%
se calculează din diferenţa dintre valoarea declarată şi cea de bilanţ, sau din valoarea tranzacţiei (în
cazul capitalului social), din valoarea de procurare – pentru persoanele fizice.
Legalizarea valorilor mobiliare, imobiliare, cotelor părţi începe la 11.05.2007 şi încetează la 31
decembrie 2008 (pentru mijloace băneşti – 30.12.2008). Documentele justificative pentru efectuarea
legalizării activelor imobiliare sunt: contractul de vânzare-cumpărare, factură fiscală, factură de
expediţie, iar în cazul activelor mobiliare – actul de transmitere sau acordul de legalizare.
Înregistrările contabile întocmite conform cerinţelor indicaţiilor metodice vor fi următoarele:
1) Diferenţa dintre valoarea de procurare şi cea declarată sau valoarea de bilanţ a terenurilor,
bunurilor imobiliare, mobiliare, resurselor naturale efectuate la data legalizării se reflectă
prin:
Dt 121 „Active materiale în curs de execuţie”; Dt 122 „Terenuri”; Dt 123 „Mijloace fixe”;
Dt 125 „Resurse naturale”; Dt 131 „Investiţii pe termen lung în părţi nelegate”; Dt 132
„Investiţii pe termen lung în părţi legate”; Dt 231 „Investiţii pe termen scurt în părţi
nelegate”; Dt 232 „Investiţii pe termen scurt în părţi legate”
Ct 623 „Venituri excepţionale”, subcontul „Venituri din legalizarea capitalului”.
2) Reflectarea ecartului de reevaluare efectuată anterior legalizării:
Dt 341 „Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung”
Ct 623 „Venituri excepţionale”, subcontul „Venituri din legalizarea capitalului”
3) Taxa de legalizare în mărime de 5% din diferenţa dintre valoarea de procurare şi cea declarată
sau valoarea de bilanţ:
Dt 723 „Pierderi excepţionale”, subcontul „Cheltuieli din legalizarea capitalului”
Ct 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”.
4) Achitarea taxei de legalizare:
Dt 534 ”Datorii privind decontările cu bugetul”
Ct 242 „Conturi curente în valuta naţională”
În procesul de legalizare a bunurilor imobiliare nu se fac achitări cu mijloace băneşti, astfel şi
proprietarul de jure este scutit de obligaţiile fiscale. O altă facilitate este că majorarea de capital în
momentul legalizării nu este considerată ca venit impozabil, însă taxa de legalizare nu va fi
considerată ca deduceri la calcularea venitului impozabil, totodată, se vor impozita mijloace băneşti
legalizate, care apoi sunt scoase în afara ţării.
2. Amnistia fiscală reprezintă anularea restanţelor la impozitele, taxele şi alte plăţi de la 1
ianuarie 2007, precum şi cele neachitate la data de punere în aplicare a articolului privind amnistierea
(11 mai 2007). Sumele supuse legalizării se contabilizează în baza certificatelor eliberate de organele
fiscale teritoriale.
În evidenţa contabilă reflectarea datoriilor curente privind asigurările şi decontările cu bugetul se
vor reflecta prin formulele contabile:
Dt 533 „Datorii privind asigurările”, 534 „Decontările privind decontările cu bugetul, la
subconturile respective”
Ct 623.3 „Venituri din amnistierea fiscală”.
Conform Regulamentului BASS veniturile obţinute ca urmare a anulării restanţelor la
contribuţiile de asigurări sociale se recunosc ca venituri neimpozabile.
Se vor efectua controale şi verificări ale informaţiilor de la 1 ianuarie 2007, excepţie fiind doar
cazurile solicitării contribuabilului.
3. Cota 0 la impozitul pe venit. Persoanele juridice, gospodăriile ţărăneşti (GŢ) şi
întreprinderile individuale (ÎI) începând cu perioada fiscală 2008 vor achita un impozit în mărime de
0% din venitul impozabil, totodată, persoanele juridice vor fi obligate să prezinte Declaraţia cu privire
la impozitul pe venit. În cazul diminuării venitului impozabil se aplică o amendă în mărime de 25%
din suma nedeclarată.
Companiile vor achita un impozit în mărime de 15% din dividendele plătite agenţilor economici
nerezidenţi şi din plăţile îndreptate spre achitarea către persoanele fizice. Totodată, se va achita 15%,

68
şi din veniturile îndreptate spre achitare fondatorilor întreprinderilor individuale sau gospodăriilor
ţărăneşti, excepţie GŢ şi ÎI, care obţin venituri în mărime de până la 3 mil lei/an şi numărul mediu
scriptic al personalului nu depăşeşte 9 persoane.
În concluzie, menţionăm că sunt necesare trei premise pentru ca o astfel de iniţiativă să se
bucure de succes. În primul rând, urmează ca amnistia capitalului să fie o procedură singulară, a doua
premisă – este consolidarea administrării fiscale şi a treia – statul ar trebui să ofere anumite garanţii
agenţilor economici în vederea excluderii persecutării lor pe viitor.

Bibliografie:
1. Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.111-XVI din 27.04.2007,
Monitorul Oficial nr.64-66 din 11.05.2007;
2. Indicaţiile metodice privind reflectarea în evidenţa contabilă a legalizării capitalului şi
amnistiei fiscale, nr.5 din 30.05.2007, Monitorul Oficial nr.86-89 din 22.06.2007;
3. Contabilitatea operaţiunilor privind amnistia fiscală şi a legalizării capitalului, Contabilitate
şi audit, nr.7, 2007;
4. Ghid privind modul de legalizare a capitalului reformarea impozitării şi administrarea
fiscală. Chişinău, 2007.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ДОХОДОВ

Олег Павелку, МЭА

В соответствии с Законом о бухгалтерском учете, бухгалтерский учет представляет собой


упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении
об имуществе, обязательствах предприятий, о движении имущества и обязательств путем
сплошного, непрерывного и документированного учета всех хозяйственных операций.
Под организацией бухгалтерского учета понимают систему условий и элементов
(слагаемых) построения учетного процесса с целью получения достоверной и своевременной
информации о хозяйственной деятельности предприятия и осуществления контроля за
рациональным использованием имущества предприятия. Основными слагаемыми системы
организации бухгалтерского учета являются первичный учет и документооборот,
инвентаризация, план счетов бухгалтерского учета, формы бухгалтерского учета, формы
организации учетно-вычислительных работ, объем и содержание отчетности, организация
материальной ответственности, учетная политика предприятия.
Учет всех элементов учета, в том числе и доходов, осуществляется в соответствии с
организацией бухгалтерии.
Для обеспечения рациональной организации бухгалтерского учета большое значение
имеет разработка плана его организации.
Структура бухгалтерского аппарата зависит в основном от условий организации и
технологии производства, объема учетной работы и наличия технических средств учета.
В настоящее время сложилось три основных типа организации структуры бухгалтерий:
линейная (иерархическая), по вертикали (линейно-штабная) и комбинированная
(функциональная).
При линейной организации все работники бухгалтерии подчиняются непосредственно
главному бухгалтеру. Такая структура бухгалтерии применяется в небольших организациях с
численностью аппарата до 7-9 человек.
При организации аппарата бухгалтерии по вертикали создаются промежуточные звенья
управления (отделы, бюро, секторы, группы), возглавляемые старшими бухгалтерами.
Распоряжения главного бухгалтера в этом случае передаются старшим бухгалтерам
соответствующих бюро, отделов, секторов, групп, которые определяют конкретных
исполнителей и контролируют выполнение работ.
Данная структура бухгалтерии применяется в большинстве средних и части крупных
организаций.

69
Учет доходов на предприятии I.S. F.E.P. «Tipografia centrală» ведется в соответствии с
иерархической системой построения бухгалтерии.
Согласно пункту 6 НСБУ-18 «доход – это валовой приток экономической выгоды в
течение отчетного периода, возникающий в процессе обычной деятельности предприятия в
виде увеличения активов или уменьшения обязательств, которые приводят к росту
собственного капитала, кроме увеличений за счет взносов собственников предприятия».
Разделение труда по учету получаемых доходов на предприятии осуществляется в
разрезе получаемых доходов предприятием:
Главный бухгалтер, ведущий учет долгосрочных активов, ведет учет доходов от
инвестиционной деятельности в виде материалов, полученный при списании долгосрочных
материальных активов;
Бухгалтер, ведущий учет денежных средств, учитывает доходы по положительным
курсовым разницам, доходам, получаемым в виде наличных денежных средств от реализации
товаров столовой и готовой продукции;
Бухгалтер, ведущий материалы – доходы при отражении в учете положительных
суммовых разниц при списании материалов, при продаже текущих активов, не используемых
предприятием в основной деятельности;
Бухгалтер по учету готовой продукции – доходы от реализации готовой продукции,
реализуемой как внутри страны, так и за рубежом.
Таблица 1
Распределение обязанностей по учету доходов
среди работников бухгалтерии предприятия
Бухгалтер по учету готовой продукции: Бухгалтер по учету материалов и услуг:
– доходы от реализации готовой продукции – доходы в виде положительных суммовых
как внутри страны, так и за рубежом; разниц, образуемых при списании
– по оказанию производственных услуг; материалов в производство;
– другие доходы от производственной – доходы от оказания услуг по операционной
деятельности. аренде и услуг столовой;
– доходы при реализации запасов ненужных
запасов.
Бухгалтер по учету долгосрочных активов: Бухгалтер по учету денежных средств:
– доходы, образуемые при выбытии – учет положительных курсовых разниц;
долгосрочных активов. – учет доходов в виде наличных денежных
средств от реализации готовой продукции.

Доход, как элемент бухгалтерского учета, должен быть отражен в учете только на
основании первичного документа. Таковыми документами на предприятии I.S. F.E.P.
«Tipografia centrală» при реализации готовой продукции являются – товаротранспортная и
налоговая накладная, инвойс. Выписка того или иного документа зависит от вида продукции,
то есть является она облагаемой или необлагаемой.
Из всей гаммы производимой и реализуемой продукции и услуг предприятием к
необлагаемыми относятся книжная продукция и услуги по ее печатанию.
Вся остальная продукция и услуги отражаются в учете на основании налоговых
накладных. Облагаемые поставки облагаются по ставке 20 и 0 (ноль) процентов. По ставке 20%
(стандартная ставка) облагаются все облагаемые поставки внутри страны – продажа готовой
продукции, товаров, услуг.
По сниженной ставке 0% облагаются все поставки, осуществленные предприятием на
экспорт вне зависимости от вида продукции или услуги.
Но в стоимость необлагаемых поставок также входит определенная стоимость НДС,
принятого к зачету. В конце месяца на предприятии на основании данных о реализации
продукции и осуществленных закупках осуществляется распределение.
Распределение НДС осуществляется на основании коэффициента. Данный коэффициент
рассчитывается как отношение необлагаемой продукции в общем объеме продаж (реализации).

70
Таблица 2
Исходные данные и расчет коэффициента распределения суммы НДС
по смешанным поставкам
Наименование продукции Сумма, тыс. леев
1.1 беловая продукция 430285,36
1.2 книжная продукция 1379178,21
1.3 бланочная продукция 304068,26
1.4 листовочно-текстовая 34541,67
1.5 беловая продукция 46066,66
1.6 печати 7003,36
1.7 конверты 168346,36
1.8 бланки накладных 35319,48
1.9 прочая продукция 352444,17
2. итого 2757253,52
2.1 итого облагаемая 1378075,31
2.2 итого необлагаемая 1379178,21
3. доля необлагаемой в общем объеме
(стр. 2.2 : стр.2). 0,5002

Так, в феврале предприятие реализовало продукции на общую сумму 2 757 253,52 лея. Из
данного объема реализации стоимость не облагаемой продукции составила 1 379 178,21 лея.
Происходит расчет коэффициента:
1379178,21: 2 757 253,52 = 0,5002
Данный коэффициент умножают на сумму НДС, принятой к зачету по смешанным
поставкам. Расчет данного НДС осуществляется в табличной ведомости распределения.

Таблица 3
Ведомость распределения НДС, принятого к зачету
НДС НДС,
Сумма НДС,
Номер и полностью подлежащий
Описание Сумма НДС, полностью
Поставщик серия относящийся распределению
поставки поставки принятого принимаемый
накладной на
к зачету к зачету 0.5002 0.4998
себестоимость
Бумага для
SA
1. SRL Mart производства 126874 25374,8 - - 12692,47 12682,33
6161353
продукции
Расходные
RS
2. Radop-opt материалы для 143946 28789,2 - - 14400,36 14388,84
9354696
производства
Продукты
3. Franzeluţa VA
питания для 46123 9224,6 9224,6 - - -
SA 4316057
столовой
Водоснабжение
4. Apă-canal ED
всему 24364 4872,8 - 4872,8 - -
SA 7913456
предприятию
Электроэнергия
5. Union- VX
всему 59736 11947,2 - 11947,2 - -
Fenosa SA 4610793
предприятию
Сторонняя
6. SRL Red- NG
услуга по 12394 2478,8 2478,8 - - -
Point 4397136
рекламе

Следует отметить, что на предприятии до сих пор не произошло автоматизации учета


доходов, как на других предприятиях.
Основными направлениями автоматизации учета доходов на текущий момент являются
следующие:
71
– кодировка получаемых доходов;
– внос данных о полученных доходах в базу данных напрямую без регистрации на
бумажном носителе;
– формирование учетных данных из различных подразделений предприятия на основе
удаленного доступа и сетевого принципа формирования данных;
– анализ полученных данных в разрезе различных классификационных групп,
требуемых для предприятия.
Данная автоматизация учета требует определенных затрат со стороны предприятия, а
именно:

Наименование Стоимость, леев


1. Cистемный блок 4000
2. Монитор 2000
3. Сканер 1200
4. Разработка и внедрение программного обеспечения 8000
5. Ежемесячная плата за обслуживание и поддержание 300
Итого 15500

Данная сумма достижима только для крупных предприятий.


Другой аспект проблемы – внедрение данной системы – планирует на практике
Налоговая инспекция на предприятиях общественного питания (бары, рестораны, кафе),
развлекательных (казино, дискотеки), торговли (оптовые базы, магазины, киоски). Данная
инициатива потребует достаточно крупных затрат со стороны данной категории предприятий.
Другая проблема – нежелание наших практиков внедрения новой системы. Это упирается
в незнание и не умение ряда работников вести учет на базе новых методов и новых технологий.
При наращивании объемов реализации одной из главных проблем в учете доходов
является их многочисленность и не способность предприятия к их своевременному и
правильному отражению в учете. Во избежание подобных ситуаций предприятию следует
проводить автоматизацию, благодаря которой в учете отражаются без участия человека как
сумма дохода, так и полная информация о контрагенте.

72
Secţiunea 8. CONTABILITATE ŞI
ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ

73
PARTICULARITĂŢILE METODEI DE CALCULAŢIE „STANDARD-COST”

Guriţanu Olga, an. II, FIN


Cond. şt.: asis. univ. Stela Pleşca

Asigurarea conducerii întreprinderii cu informaţia optimă privind organizarea contabilităţii


consumurilor adecvată sarcinilor de gestiune a producţiei şi alegerea metodei de calculaţie a costului
producţiei care corespunde atât tehnologiei producţiei, cât şi sarcinilor contabilităţii manageriale este
una din cele mai importante obiective ale întreprinderii. Una din cele mai progresiste este metoda de
calculaţie cu utilizarea normelor (standardelor), utilizată pe larg în SUA şi în ţările dezvoltate ale
lumii.
Caracteristic metodei standard-cost este faptul că standardele (costuri antecalculate) sunt
considerate costuri reale sau normale de producţie. Calculaţia costurilor se reduce la o singură
calculaţie, şi anume la calculaţia costurilor standard, care constituie baza de stabilire a preţurilor de
vânzare, nemaifiind necesară calculaţia costului efectiv al produselor. Diferenţele ce apar în plus sau
în minus, dintre cheltuielile efective şi cele standard sunt considerate abateri de la condiţiile normale
de fabricaţie şi afectează direct rezultatele finale ale firmei.
Spre exemplificare am ales o întreprindere industrială din industria medicamentelor care are
două secţii de producţie: secţia „condiţionare medicamente” şi secţia „sinteze organice”. Costul
standard se va elabora pentru secţia „condiţionare „şi produsul Voseptol V.”

Tabelul
Consumuri directe de materiale standarde (pentru 1000 flacoane)
Nr. Preţ unitar standard
Denumirea materialului UM Cantitate standard
d/o (lei)
1 Tinctură de propolis g 240 30
2 Mentol g 25 8,5
3 Uleiuri volatile g 120 25
4 Excipienţi de comprimare g 4795 10
5 Etichete buc 1000 2
6 Flacoane 200 ml buc 1000 7
7 Carton pliant buc 50 5
Consumuri directe de retribuire a muncii standard (fabricarea a 1000 flacoane)
Nr. Timp fabricare Tarif salarizare standard
Denumirea etapei UM
d/o standard (lei/oră)
1 Sinteza organică Ore 32 7
2 Granulare Ore 20 10
3 Tabletare Ore 15 9
4 Ambalare Ore 5 5

Consumurile indirecte de producţie standard: Constante – 1200 lei;Variabile – 1836 lei


Consumuri directe de materiale efective (pentru 1 flacon):

Nr. Preţ unitar efectiv


Denumirea materialului UM Cantitate efectivă
d/o (lei)
1 Tinctură de propolis g 0,238 32
2 Mentol g 0,019 7,5
3 Uleiuri volatile g 0,11 28
4 Excipienţi de comprimare g 4,5 10
5 Etichete Buc 1 2
6 Flacoane 200 ml buc 1 8,5
7 Carton pliant buc 0,05 5,5

74
Consumurile indirecte de producţie: Constante –1200 lei Variabile – 1800 lei
Consumuri directe de retribuire a muncii efective pentru fabricarea 1 flacon:

Nr.
Denumirea etapei UM Timp fabricare efectiv Tarif salarizare efectiv
d/o
1 Sinteza organică Ore 0,042 7,5
2 Granulare Ore 0,03 9
3 Tabletare Ore 0,018 10
4 Ambalare Ore 0,012 5

În luna martie 2008, producţia efectivă realizată a fost de 200000 flacoane Voseptol V.

Consumuri standard (1000 fla.) Consumuri efective Abateri


Consumuri
Unitate (lei) Total (lei) (lei) (+,-)
CDM 87,5 67612,5 66613,5 -999
CDRM 31 584 825 +241
CAS şi CAM 8,37 157,68 222,75 +65,07
(31*(24%+3%))
CIP 3,036 3036 3000 -36
Total 129,906 71390,18 70661,25 -728,93

Din acest tabel se observă că secţia a înregistrat o economie de 999 lei/1000 flacoane la
consumul direct de materiale, şi 36 lei/1000 flacoane la consumurile indirecte de producţie, însă a
înregistrat un supraconsum la consumurile directe de retribuirea muncii de 241 lei/1000 flacoane şi
65,07 lei/1000 flacoane pentru CAS şi CAM. Însă în ciuda tuturor supraconsumurilor secţia în ultima
lună a înregistrat o economie de 728,93 lei/1000 flacoane.
Pornind de la analiza de mai sus, putem conchide că această metodă poate fi adaptată la
specificul întreprinderilor farmaceutice prin utilizarea unui cont suplimentar pentru evidenţa
abaterilor, de exemplu, contul „814” „Abateri”. Toate consumurile standard pe o unitate de produs se
înmulţesc cu volumul producţiei fabricat şi rezultatul se va reflecta în debitul contului 811 „producţia
de bază”. Astfel, costul unitar prin metoda standard-cost este 0,129906 lei, iar costul total prin metoda
tradiţională este 0,136506 lei.
Din cele prezentate rezultă superioritatea metodei „standard-cost” în raport cu metoda
tradiţională. Metoda standard-cost este considerat una din cele mai eficiente metode actuale, însă la
noi în Republica Moldova este foarte puţin utilizată, deoarece costul standard nu se consideră un cost
normal de producţie. Aplicarea metodei standard-cost în cadrul întreprinderilor conduce la sporirea
valorii practice a informaţiei contabile şi la perfecţionarea organizării activităţii economice.
Contabilitatea capătă rolul de instrument de gestiune, de conducere a întreprinderii, întrucât misiunea
ei principalã nu mai este aceea de a determina costul producţiei, ci de a controla dacă acesta,
determinat în prealabil, a fost respectat de responsabilii sectoarelor de activitate.

Bibliografie:
1. Felicia Sabou. Metoda standard-cost, metode moderne ale contabilităţii manageriale.
2. Posibilităţi de valorificare a informaţiei furnizate de contabilitatea de gestiune şi calculul
costurilor pentru conducerea eficientă a unităţilor din industria cărnii.
3. Golocialova Irina. Calcularea costului de producţie în industria de confecţii.
4. Galina Morari. Calculaţia costurilor la întreprinderile de producţie a medicamentelor.
5. Stela Caraman, Rodica Cuşmăunsă. Contabilitatea managerială. Note de curs. Chişinău,
2007

75
EVALUAREA PATRIMONIULUI CA PROCEDEU AL METODEI CONTABILITĂŢII
Bejan Anastasia, an. I, FIN
Cond. şt.: lect. univ. Maia Bajan
Contabilitatea, având la baza obiectului său de studiu patrimoniul întreprinderii, culege, sintetizează şi
prezintă informaţia privind activitatea acesteia şi rezultatele sale financiare. Economistul P.A.Samuelson
afirma că: „Este absolut indispensabil omului modern de a se iniţia cât de puţin în elementele contabilităţii.
Toţi cei care lucrează în economie trebuie să fie în măsură să înţeleagă cele două relevee esenţiale: să ştie
bilanţul şi contul de profit şi pierdere”
Din punct de vedere practic, înţelegerea bilanţului contabil se realizează doar prin intermediul cunoaşterii
evaluării, căci starea patrimoniului la un moment dat se reflectă doar în expresie valorică. Evaluarea constă în
cuantificarea şi măsurarea în expresie bănească a bunurilor materiale, creanţelor, datoriilor, costurilor,
veniturilor, rezultatelor financiare şi a fiecărei obligaţii economice. Ca procedeu al metodei contabilităţii,
evaluarea este strâns legată de celelalte procedee, pentru a căror aplicare este necesară exprimarea valorică a
operaţiilor economice.
În funcţie de modul de efectuare în timp a evaluării şi de scopul urmărit, se disting două forme de
evaluare: evaluarea curentă şi evaluarea periodică.
Evaluarea curentă este practicată la înregistrarea operaţiilor economice în contabilitate, pe tot parcursul
desfăşurării activităţii, fiind numită şi evaluare contabilă.
Evaluarea periodică se efectuează pentru a evalua elementele patrimoniale în momentele principale: la
reevaluare sau la finele perioadei de gestiune.
Evaluarea contabilă sau curentă a elementelor patrimoniale depinde de momentul efectuării ei.
La intrarea în patrimoniu, bunurile sunt evaluate şi înregistrate în contabilitate în funcţie de modul de
dobândire a lor, astfel:
™ bunurile dobândite cu titlu oneros (contra plată) se evaluează la costul de achiziţie.
™ bunurile rezultate din producţia proprie se evaluează la costul de producţie,
™ bunurile obţinute cu titlu gratuit sau activele dobândite prin schimb cu alte active se evaluează la
valoarea venală, care, conform Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC), reprezintă suma
cu care un activ ar putea fi schimbat în procesul operaţiei economice între părţile independente.
În Standardele Internaţionale de Contabilitate, valoarea venală apare în aceeaşi definiţie sub forma
valorii juste.
Comparând SNC cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, se observă divergenţe în ceea ce
priveşte aplicarea terminologiei. În SNC unii termeni poartă o altă denumire, iar alţii lipsesc, de aceea se cere
o revigorare şi armonizare a celor două acte normative în ceea ce priveşte terminologia.
La ieşirea din patrimoniu, respectiv la darea în consum a unor elemente patrimoniale sau alte ieşiri,
activele materiale pe termen lung se scad din gestiune şi se înregistrează la valoarea de bilanţ. Întrucât
diferitele stocuri de materii prime, materiale, mărfuri pot avea la intrare preţuri şi valori diferite, la ieşirea
elementelor patrimoniale de la locurile de depozitare, ele se evaluează şi înregistrează în contabilitate aplicând
una dintre următoarele metode:
a) Metoda costului mediu ponderat, calculat după fiecare intrare sau lunar prin relaţia (CMP):
CMP = (Valoarea stocului iniţial + Valoarea intrărilor) : (Cantitatea din stoc + Cantitatea
intrată)
Valoarea materialelor ieşite = CMP x Cantitatea ieşită
b) Metoda primei intrări – primei ieşiri (FIFO)
c) Metoda ultimului intrat – primului ieşit (LIFO)
În Standardele Internaţionale de Contabilitate, metoda LIFO a fost eliminată, deoarece în urma mai
multor cercetări se constată faptul că după această metodă, costul efectiv al producţiei realizate, adică
cheltuielile, sunt mai mari, comparativ cu celelalte două metode. Astfel, profitul va fi mai mic, şi este cert
faptul că întreprinderile ce folosesc Standardele Internaţionale de Contabilitate tind spre maximizarea
profiturilor, de aceea această metodă a fost exclusă. În SNC metoda LIFO este deocamdată prezentă, din
cauza existenţei inflaţiei, însă cum după 1 ianuarie 2009 unele întreprinderi trec la Standardele Internaţionale
de Contabilitate, metoda LIFO ar putea fi eliminată, cu atât mai mult că impozitul pe venit acum este de 0%.

76
Dintre evaluările periodice se pot menţiona reevaluarea şi evaluarea la încheierea perioadei de gestiune.
Reevaluarea reprezintă o nouă evaluare a elementelor patrimoniale, în cadrul căreia valorile de intrare
ale fiecărui activ sunt înlocuite cu o valoare nouă, numită reevaluată. Rezultatele reevaluării influenţează
capitalul propriu. Dacă valoarea reevaluată este mai mare decât valoarea iniţială a activului reevaluat, aceasta
duce la creşterea capitalului propriu şi această creştere se reflectă în postul de bilanţ: „Diferenţe din
reevaluarea activelor”. În caz contrar, noua valoare duce la scăderea capitalului propriu, ea reflectându-se în
acelaşi post de bilanţ.
La bilanţ activele pe termen lung şi cele curente se evaluează în mod diferit.
Dacă pentru activele pe termen lung SNC 13 şi SNC 16 recomandă evaluarea acestora la valoarea de
bilanţ, care reprezintă valoarea iniţială a activului intrat sau valoarea reevaluată minus uzura acestuia, pentru
activele curente SNC 2 prevede reflectarea lor la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă.
În această lucrare, se abordează problematica evaluării doar din punct de vedere metodologic,
analizându-se importanţa acesteia, evaluarea fiind nucleul ce realizează o interconexiune a tuturor celorlalte
procedee ale metodei contabilităţii, şi aduce la un numitor comun toate elementele patrimoniale
(cuantificându-le valoric), pentru ca în următoarele etape de studiu ale contabilităţii să se prezinte şi unele
soluţii la tema dată.
O evaluare obiectivă a tuturor elementelor patrimoniale este un pas spre succes a fiecărei întreprinderi,
căci doar evaluarea face posibilă sintetizarea şi centralizarea periodică a informaţiilor cu ajutorul balanţei de
verificare şi al bilanţului.

COLECTAREA DATELOR INIŢIALE PENTRU STRUCTURAREA


VENITURILOR ÎN FUNCŢIE DE MOMENTUL DE ACHITARE
Rimbu Cristina, an. II, CON
Cond. şt.: conf. univ. dr. Natalia Tiriulnicova
Drept sursă informaţională pentru colectarea datelor iniţiale pentru structurarea veniturilor în
funcţie de momentul temporar de achitare serveşte Raportul de Profit/Pierdere, de unde preluăm
valoarea venitului din vânzări, care, pentru anul 2006, constituie 4543428 lei, această cifră fiind egală
cu cea înregistrată în analiza desfăşurată a contului sintetic 611„venitul din vânzări” prin formula
contabilă:
D611 4543428
C351
În continuare, această sumă trebuie să o divizăm în funcţie de momentul temporar de achitare,
care poate îmbrăca următoarele forme:
1. imediată (la momentul vânzării)
611 2. avans (deja achitate în prealabil)
3. credit (cu plata amânată)
Pentru efectuarea acestei clasificări, drept sursă informaţională pentru colectarea datelor ne va
servi analiza desfăşurată a contului 611 „Venitul din vânzări”, pentru anul 2006 (programa de
contabilitate 1C). Preluând datele şi repartizându-le după clasificarea de mai sus, obţinem:
1. imediată (la momentul vânzării) D241 749012.82
C611
611 2. avans (deja achitate în prealabil) D521 13565.08
C611
3. credit (cu plata amânată) D221 3746498,36 4543428.32 lei
C611
3780850.42
D228 3780850.42
C611
77
Facem exact acelaşi lucru, şi pentru anul 2005. Şi obţinem următoarele:
1. imediată (la momentul vânzării) D241 775930.22
C611
611 2. avans (deja achitate în prealabil) D521 44952.49
C611
3. credit (cu plata amânată) D221 1793237.44 2614120.15 lei

C611
După colectarea datelor iniţiale pentru structurarea veniturilor în funcţie de momentul temporar
de achitare necesare, efectuăm analiza propriu-zisă a venitului după această structură, pentru a putea
trage unele concluzii cu privire la situaţia acestora la întreprinderea „ABC” SRL.
Prin urmare, întocmim următorul tabel:

Analiza în dinamică a structurii veniturilor din vânzări


în funcţie de momentul temporar de achitare:
(lei)
Ritmul Ponderea
Termenul Anul Anul Abaterea creşterii faţă Anul Devierea
Anul
de plată precedent de gestiune absolută de anul de ponderii,
precedent
prec., % gestiune %
1 2 3 4 5 6 7 8
Imediata 775930.22 749012.82 -26917.4 96.53 29.68 16.49 -13.19
In avans 44952.49 13565.08 -31387.41 30.18 1.72 0.30 -1.42
In credit 1793237.44 3780850.42 +1987612.98 210.84 68.60 83.21 +14.61
Total venituri
_______
din vânzări 2614120.15 4543428.32 +1929308.17 173.80 100.00 100.00

Concluzie: În baza datelor din tabel rezultă că la SC „ABC” SRL, venitul din vânzări a
înregistrat o creştere în comparaţie cu anul precedent în sumă de 1929308.17 lei, sau cu 73.8%.
Această abatere a fost condiţionată în primul rând de creşterea vânzărilor în credit cu 110.84%, faţă de
anul precedent, care au condiţionat o creştere a VV cu 1987612.98 lei. Totodată, din cauza evoluţiei
negative a componentelor 1 şi 2, adică a reducerii veniturilor din vânzările cu achitarea imediată cu
3.47% şi a celor cu plată în avans cu 69.82%, VV s-a redus cu 26917.4 lei şi 31387.41 lei respectiv,
faţă de anul precedent.
De asemenea, la firma în cauză se observă în dinamică o creştere a ponderii vânzărilor în credit
de la 68.6% la 83.21%. Acest fapt este justificat, deoarece conform datelor din Anexă la Bilanţul
Contabil, firma dată nu dispune de creanţe aferente facturilor comerciale cu termenul expirat.
Prin urmare, la firma dată există o politică adecvată a conducerii privind colectarea creanţelor.
Totodată, această creştere, deşi condiţionează o creştere a venitului din vânzări, condiţionează şi
un nivel mai mare de risc, şi, astfel, conform principiului prudenţei societatea în cauză este obligată să
creeze rezerve pentru datoriile dubioase. (D712C222) care, la rândul lor, vor influenţa negativ
rezultatul financiar (profitul net), micşorându-l, ceea ce se va aprecia negativ pentru firma dată. Din
Bilanţul Contabil al unităţii „ABC” SRL, atât pentru anul 2005, cât şi pentru anul 2006 la postul de
active „Corecţii la creanţe dubioase”, nu este înregistrată nici o sumă. Prin urmare, la întreprinderea
analizată nu au fost create în aceşti ani aceste rezerve. Această decizie a întreprinderii este
condiţionată de prevederile CODULUI FISCAL „TITLUL 2 „IMPOZITUL PE VENIT”, CAP 3
„DEDUCERILE AFERENTE ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR” ART31 „LIMITAREA
ALTOR DEDUCERI”, care prevede următoarele:
Alineatul(1) Se permite deducerea oricărei datorii compromise, conform legislaţiei, dacă
această datorie s-a format în cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzător.
Alineatul(2) Nu se permite deducerea defalcărilor în fondurile de rezervă, cu excepţia
defalcărilor de reduceri pentru pierderi la credite (în fondul de risc), pentru instituţiile financiare,

78
efectuate conform alin(3), şi pentru pierderi la împrumuturi şi dobânzile aferente (provizioane), pentru
organizaţiile de microfinanţare.
Deci, din cele enunţate mai sus, rezultă că pentru întreprindere este mai benefică lipsa acestor
rezerve, pentru că ele reprezintă doar o cheltuială nerentabilă, care, pe de o parte, micşorează profitul
net, iar pe de altă parte, la întocmirea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, aceste cheltuieli nici
nu vor putea fi deduse. Şi, deci, chiar dacă vor apărea datorii compromise, acestea vor fi deduse pur şi
simplu conform alineatului (1)
De asemenea, analiza venitului în credit este foarte importantă pentru întreprindere şi atunci
când aceasta stabileşte valoarea scontului care va fi oferită cumpărătorului, dacă acesta va respecta
termenele de achitare stabilite în contract.
Prin urmare, din cele expuse mai sus rezultă că analiza venitului în funcţie de momentul
temporar de achitare ne oferă o mulţime de informaţii importante.

ANALIZA VALORII ADĂUGATE PRIN PRISMA EXAMINĂRII GRADULUI DE


UTILIZARE A PERSONALULUI PRODUCTIV

Garbuz Olesea, an. II, CON


Cond. şt : prof. univ. dr. Vladimir Balanuţă

E ştiut faptul că în valoarea adăugată îşi găsesc convertire factorii de producţie, ceea ce dă
posibilitatea să deducem că analiza acestui indicator semnificativ poate fi aprofundată şi prin
aprecierea eficienţei utilizării atât a forţei de muncă, cât şi a mijloacelor fixe din activitatea
operaţională.
Calculul şi aprecierea influenţei factorilor respectivi la devierea valorii adăugate dau posibilitate
de a face o evaluare mai justificată a efortului propriu al întreprinderii în cadrul producerii bunurilor
sau/şi serviciilor prin valorificarea utilizării resurselor umane şi tehnice pe o anumită perioadă de timp.
Pentru a atinge acest scop, se recomandă ca formula de calcul (VA = VPF - Ci) să fie transformată
astfel:

Unde: Va reprezintă valoarea medie adăugată la un leu producţie fabricată.


Conform acestui model, se pot stabili diferite sisteme factoriale. Unul din cele mai raţionale sisteme
utilizate în practica analitică poate fi reflectat astfel:

Unde: Th – fondul total al timpului de muncă, om-ore;


W h – productivitatea medie pe oră, lei;
N m – numărul mediu scriptic al muncitorilor, persoane;
t h – numărul mediu de ore lucrate de un muncitor pe an, ore;
qi – structura producţiei fabricate;
VAi – valoarea medie adăugată la 1 leu producţie fabricată (recalculată).
În prealabil, toată informaţia necesară pentru calcularea şi aprecierea factorilor respectivi la
devierea valorii adăugate se acumulează în următorul tabel:

79
Date iniţiale privind analiza modificării valorii adăugate în dinamică
sub influenţa utilizării forţei de muncă
Semne Anul precedent Anul de Abaterea
Indicatori
convenţionale (2005) gestiune (2006) (+,-)
A B 1 2 3=2-1
1. Volumul producţiei fabricate, mii lei VPF 21285,2 20682,9 -602,3
2. Consumuri şi cheltuieli intermediare
Ci 6881,8 6149,1 -(-732,7)
(de la terţi), mii lei
3. Numărul mediu scriptic al muncitorilor, persoane
Nm 498 458 -40
4. Timpul efectiv lucrat în total, mii om-ore Th 866,3 810,0 -56,3
5. Numărul mediu de ore lucrate de un muncitor pe an,
ore [(rd.4:rd.3)x 1000] th 1739,6 1768,6 +29
6. Productivitatea medie pe oră, lei
Wh 24,57 25,53 +0,93
[(rd.1 :rd.4)x1000]
7. Valoarea medie adăugată la 1 leu producţie fabricată,
Va 67,66 70,26 +2,63
bani [(rd.9:rd.1)x1000]
8. Valoarea medie adăugată recalculată la 1 leu
producţie fabricată, bani Vai x 75,57 x
9. Valoarea adăugată - total, mii iei
VA 14403,4 14533,8 130,4
(rd.1 - rd.2)

În baza datelor din tabel, se poate constata că la întreprinderea analizată majorarea valorii
adăugate faţă de anul precedent cu 130,4 mii lei a fost asigurată de influenţa următorilor doi factori:
1) modificarea volumului producţiei fabricate, care a contribuit la reducerea indicatorului
rezultativ cu 407,6 mii lei:[(- 602.3)*67.67/100]; 2) modificarea valorii medii adăugate la 1 leu
producţie fabricată, care a contribuit la sporirea indicatorului rezultativ cu 538,0 mii
lei:[(+2.63)*20682.9/100];
Balanţa influenţei factorilor: (-407,6) + 538 = 130,4 mii lei.
Dacă examinăm în continuare influenţa factorilor detaliaţi, primul factor poate fi descompus astfel:
1.1) modificarea timpului efectiv lucrat în total, care a dus la reducerea valorii adăugate cu
936,0 mii lei: [(-56.3)*24.57*67.66/100].
La rândul său, influenţa acestui factor poate fi divizată încă în doi factori:
1.1.1. modificarea numărului mediu scriptic al muncitorilor care a contribuit la reducerea
indicatorului rezultativ cu 1157,0 mii lei: [(-40)*1739.6*24.57*67.66/100];
1.1.2. modificarea numărului mediu de ore lucrate de un muncitor pe an care a dus la sporirea
indicatorului rezultativ cu 221,0 mii lei: [458*(+29)*24.57*67.66/100];
1.2) modificarea productivităţii medii pe oră care a contribuit la sporirea valorii adăugate cu
528,4 mii lei: [(+0.96)*810.0*67.66/100].
În ce priveşte influenţa celui de-al doilea factor, rezultatul obţinut poate fi divizat în 2 factori:
1.2.1. modificarea structurii producţiei fabricate care a dus la majorarea valorii adăugate cu
1636,0 mii lei: [(+7.91)*20682.9/100];
1.2.2. modificarea valorii medii la 1 leu producţie fabricată recalculat care a dus la reducerea
valorii adăugate cu 1098,0 mii lei: [(-5.31)*20682.9/100].
Conform rezultatelor obţinute, se poate constata că întreprinderea analizată dispune de rezerve interne de
majorare a valorii adăugate pe viitor atât pe baza utilizării mai eficiente a factorului uman, cât şi pe baza
perfecţionării structurii produselor fabricate. Astfel, dacă numărul mediu scriptic al muncitorilor va fi respectat la
nivelul anului precedent, valoarea adăugată se va majora suplimentar cu 1157,0 mii lei. Concomitent, dacă se va
îmbunătăţi structura producţiei fabricate pe viitor, aceasta va contribui la sporirea valorii adăugate încă cu 1098,0
mii lei. Luând în considerare cele expuse mai sus, putem menţiona că, deşi valoarea adăugată s-a majorat faţă de
anul precedent cu 130,4 mii lei, întreprinderea analizată dispune de rezerve interne de sporire a acestui indicator pe
viitor încă cu 2255,0 mii lei (1157,0 + 1098,0), ceea ce va contribui la sporirea efortului propriu al colectivului de
muncă în desfăşurarea unei activităţi de producţie cu performanţe economico-financiare mai avantajoase.
În încheiere, vom menţiona că metodele de studiere a valorii adăugate descrise mai sus pot să
contribuie la sporirea eficienţei activităţii de producţie prin diagnosticul şi aprecierea justificată a
efortului propriu al colectivelor de muncă în contextul implementării relaţiilor de piaţă pe teren.

80
Secţiunea 9. SISTEMUL MONETAR ÎN
CONTEXTUL TENDINŢELOR ACTUALE
DE PE PIEŢELE FINANCIARE

81
IMPACTUL ECONOMICO-SOCIAL AL MIGRAŢIEI ŞI REMITENŢELOR
ASUPRA REPUBLICII MOLDOVA

Popovschi Tatiana, an. III, FIN


Cond. şt.: prof. univ. dr. Oleg Stratulat

Migraţia reprezintă un fenomen care exercită un impact considerabil asupra unui stat, fiind chiar
în măsură să configureze economia, nivelul de trai, cultura – într-un cuvânt – societatea.
În prezent, se atestă un amplu proces migraţional în lume, cauzat de diferenţa dintre nivelul de
trai în statele dezvoltate şi cel al statelor „lumii a treia”. În acest context, Republica Moldova (în
continuare, RM), se manifestă ca un stat exportator de forţă de muncă. Numărul oficial de emigranţi
este de aproape 400 mii, ceea ce constituie cu aproximare 20% din efectivul populaţiei RM, sau a
cincea parte, însă neoficial – 1 milion de emigranţi (ceea ce nu pare departe de adevăr, dacă se
consideră migraţia ilegală). La capitolul remitenţe, în clasamentul mondial, RM deţine locul întâi cu
un volum de remitenţe în 2007, de 36,6% din PIB.
Procesul migraţional în RM a luat amploare datorită premiselor create de evenimentele anilor `90,
care au schimbat fundamental aspectul economico-politic al RM. În principal, aceste evenimente au fost:
1) „deschiderea hotarelor”, datorită destrămării Uniunii Sovietice;
2) tranziţia de la economia centralizată la economia de piaţă, ceea ce implică semnificative
schimbări structurale, iar administrarea incorectă a acestora provoacă consecinţe de
proporţii;
3) dependenţa economică de metropola rusă, moştenită din cadrul Uniunii Sovietice, fapt ce a
cauzat perindarea crizei din Rusia din `98 şi asupra RM;
4) conflictul separatist cu Transnistria, care a lipsit economia RM de importante resurse
energetice şi industriale.
Toate acestea, cumulându-se, au determinat colapsul economic din 1998. PIB-ul atunci a scăzut
cu aprox. 70%, iar rata sărăciei a crescut de la 40% în 1997 la 60% în 1998, cu apogeul în 1999 de cca
68% (Fig.1)1.
Procesele macroeconomice înregistrate actualmente în RM argumentează afirmaţia că migraţia
şi remitenţele sunt capabile să configureze economia unui stat. Efectul imediat al remitenţelor este o
creştere economică, alimentată de creşterea consumului, care, la rândul său, este direct proporţională
fluxului de remitenţe (Fig.2)2. Însă această expansiune economică este temporară şi cu mare risc de a
evolua într-o puternică recesiune, dat fiind faptul că remitenţele sunt o sursă temporară de venit, iar
partea de investiţii este destul de modestă (7-10%).

Figura 2. Creşterea anuală a veniturilor remise


Figura 1. Evoluţia PIB real şi a ratei de emigranţi, consumului final şi a PIB-ului %
sărăciei în perioada 1996 - 2002

Creştere PIB real %, scara din st.


Rata sărăciei %, scara din dr.

1
Republic of Moldova: Selected Issues: IMF Country Report No.05/54; Cuc M.,Lundback E., Angelovska-
Bezoska A.,Ruggiero E.: International Monetary Fund; Washington DC, 2005.
2
Calitatea creşterii economice şi impactul ei asupra dezvoltării umane: Republica Moldova. Raport de
dezvoltare umană; Prohniţchi V., Oprunenco A., Lapteacru I., Boţan I.; Chişinău, 2006.

82
O altă consecinţă a remitenţelor este aprecierea monedei naţionale, cauzată de oferta excesivă de
valută. De exemplu, cursul de schimb USD/MDL, la începutul anului 2007 era cca 13 lei/1 USD,
pentru ca în iunie să ajungă la 12,25 lei/1 USD. BNM luptă cu această tendinţă prin procurări de valută
excesivă, dar prin aceasta sporeşte masa monetară în circulaţie, generând inflaţie.
Aprecierea leului se răsfrânge şi asupra comerţului extern prin favorizarea importatorilor şi
dezavantajarea exportatorilor. În plus, importul este stimulat de incapacitatea producătorilor autohtoni
de a satisface cererea crescândă de bunuri de consum. Astfel, la finele anului 2007, Balanţa de Plăţi
Externe a înregistrat un deficit de 2348,1 mln. USD.
Datorită exodului de forţă de muncă, piaţa muncii este afectată direct de migraţie. Scad
indicatorii şomajului, ai ocupării şi ai forţei de muncă disponibilă, se reduce esenţial oferta de muncă,
ceea ce determină creşterea salariilor, respectiv, a costului de producţie – în rezultat – inflaţie. Dar un
alt fenomen care afectează forţa de muncă cu consecinţe de lungă durată este „exodul de creiere”. S-a
demonstrat faptul că din total emigranţi, 76% au absolvit nivelul bacalaureat, 26% – instituţii
superioare de învăţământ, 51% – colegii şi/sau şcoli profesionale. Toţi aceştia formează un capital
uman care ar putea contribui la prosperitatea economică acasă, însă ei sunt plecaţi peste hotare, unde
muncesc în menaj, babysitting, îngrijirea bătrânilor, în construcţie şi alte munci care duc la
descalificare. Inevitabil, de pe urma migraţiei suferă şi fondul de pensii, deoarece emigranţii nu achită
cotizaţiile fondului social, iar statisticile atestă îmbătrânirea populaţiei RM.
Cu toate acestea, sectorul public beneficiază de câteva avantaje de pe urma migraţiei şi
remitenţelor, precum: creşterea veniturilor bugetare din contul taxelor la import, şi TVA, accize la
produsele importate; deprecierea valorică a datoriei externe; acumularea rezervei valutare. Acestea,
împreună cu creşterea economică „fictivă”, stimulează „hazardul moral” al oficialităţilor, deoarece se
reduc presiunile asupra lor în vederea implementării reformelor necesare RM.
Deşi consecinţele enumerate până acum se răsfrâng, în final, asupra societăţii, migraţia exercită
efecte directe mai importante în aspect social. Aici se pot include traficul de fiinţe umane pentru care
migraţia ilegală este o premisă foarte benefică; faptul că migranţii ilegali sunt lipsiţi de protecţie
socială; dezintegrarea familiilor, copii, practic, abandonaţi de părinţii care pleacă peste hotare pentru
a-i putea întreţine, dar nu le oferă educaţia, suportul psihologic – hrană morală care, fiind în lipsă, se
răsfrâng asupra viitorului copilului lor.
În concluzie, se constată o netă extrabalansare a consecinţelor negative asupra celor pozitive ale
migraţiei şi remitenţelor, de aceea sunt necesare măsuri urgente de contracarare a consecinţelor. Un
prim-pas în această direcţie este recunoaşterea problemei, la nivel naţional, şi apoi identificarea
posibilităţilor de combatere a consecinţelor, cum ar fi îmbunătăţirea mediului investiţional (lupta cu
corupţia, birocraţia, stimularea investiţiilor străine – capitole la care RM este în regres).

INOVAŢIILE BĂNCILOR ÎN CONTEXTUL LUPTEI


CONCURENŢIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Pîrnău Petru, an. II
Negru Doina, an. II
Coord. şt.: conf. int. dr. A. Zubic
Concurenţa bancară este un proces permanent, ce cuprinde nu numai concurenţa băncilor între ele, ci
şi concurenţa băncilor cu instituţiile financiar-creditare bancare şi cu întreprinderile non-financiare.
Ca efect al acestui proces este asigurarea stabilităţii pe piaţa financiară.
Studiul general al pieţei bancare din Republica Moldova relevă următoarele particularităţi:
1) băncile comerciale activează în condiţii de concurenţă acerbă, dat fiind faptul că numărul
clienţilor cărora le este predestinată oferta lor este limitat;
2) oferta bancară este omogenizată, ceea ce contribuie la o uşoară diferenţiere a băncilor sub
aspectul sortimentului produselor şi serviciilor bancare;
3) existenţa unei autorităţi bancare exigente – Banca Naţională a Moldovei – ce monitorizează
minuţios activitatea băncilor şi impune anumite „reguli de joc”.
Competitivitatea băncii şi, prin urmare, a produselor ei este într-un proces de perfecţionare continuă,
de identificare a noilor idei, de diversificare a produselor bancare.

83
Concurenţa interbancară apropie activitatea bancară de cerinţele clientului. În rezultat, oferta de
produse bancare devine mai variată, iar calitatea serviciilor - mai superioară.
Oferta de servicii bancare are o caracteristică specifică în cadrul pieţei bancare din Republica
Moldova – conţinutul său omogen şi unitar, la care se mai alătură şi numărul redus de servicii şi produse
oferite.
Deşi este unitară şi omogenă, oferta de servicii diferă de la un agent bancar la altul printr-o serie de
caracteristici specifice fiecărei componente în parte, în vederea obţinerii unor avantaje competitive.
Printre acestea se numără:
♦ volumul şi durata împrumuturilor acordate;
♦ dobânzile percepute sau acordate;
♦ garanţiile solicitate;
♦ nivelul şi gradul de diferenţiere a dobânzilor practicate;
♦ operativitatea;
♦ facilităţile oferite de bănci etc.
Menţionăm că posibilităţile băncilor în ceea ce ţine de diferenţierea serviciilor bancare sau de
introducerea inovaţiilor în acest sens sunt limitate sub două aspecte:
• serviciile bancare nu pot fi brevetate, un produs nou fiind „imitat” de concurenţi la puţin timp
după lansarea lui;
• serviciile bancare sunt strict reglementate, monitorizate şi jalonate de către autorităţile în
domeniu (BNM).
O bancă nu poate presta de una singură multitudinea şi diversitatea de servicii. De aceea, ea trebuie
să-şi concentreze eforturile pe acele segmente, care, pentru ea, sunt mai convenabile din punct de vedere a
posibilităţilor sale de producţie, desfacere şi finanţare.
Inovaţiile presupun un efort maxim din partea băncilor, fiind în acelaşi timp şi costisitor. Totuşi,
banca ar trebui să facă o analiză a pieţei financiare (a cerinţelor şi necesităţilor consumatorilor, o analiză a
concurenţilor săi) pentru a putea implementa şi propune un produs competitiv.
Implementarea marketingului în băncile comerciale din Republica Moldova are la bază principiul
„totul pentru client”. Consecutivitatea priorităţilor este următoarea: în primul rând, profitul clientului, iar
apoi, interesele băncii. „Clientul are întotdeauna dreptate” este filosofia modernă a băncii.
Inovaţiile ocupă locul central în lupta concurenţială.
Acestea pot fi privite atât din perspectiva clientului, cât şi a băncii propriu-zise.
În urma analizei efectuate în cadrul sistemului bancar din RM, ca inovaţie sub aspectul clientului, dar
şi cele mai întrebate produse bancare la momentul actual sunt: Cardul de credit şi creditul de consum. Cele
mai avantajoase sunt:
Moldova Agroindbank – card de credit
Mobiasbanca – cardul de credit NEOS
Victoriabank – cardul de credit Magic
Moldova Agroindbank – Creditul „Multioptional Shopping”
Mobiasbanca – Credite – Retail
EuroCredit Bank – Creditul „Retail”
Din perspectiva băncilor, ca inovaţie şi element definitoriu concurenţial, având în vedere
similitudinea serviciilor şi produselor oferite, menţionăm brand-ul.
Băncile din Moldova trebuie să facă saltul de la „epoca bankingului” în „epoca brandingului”.
Ce putem numi branding? Brandingul este procesul prin care o companie îşi defineşte şi comunică
unicitatea pe piaţă. În acest sens, atestăm un paradox al sectorului bancar din Moldova. Faptul că pe o piaţă
atât de competitivă avem, în mare parte, bănci care nu se diferenţiază semnificativ între ele, ba chiar nu sunt
definitorii.
Moldova Agroindbank – liderul din umbră
Moldova Agroindbank este liderul de pe piaţa bancară.
În asemenea condiţii, un brand trebuie să fie în stare să ofere într-un mod cât mai credibil acea
senzaţie de superioritate, credibilitate, iar cea mai bună publicitate pe care o poate avea Moldova
Agroindbank este atunci când în presa de specialitate sunt publicate clasamentele băncilor, în timp ce unele
bănci se identifică drept a fi unii dintre liderii pieţei.

84
Victoriabank – liderul fără legitimitate
Victoriabank a demarat un program tot mai vizibil care comunică faptul că Victoriabank este prima
bancă din Moldova. Cum adică? Lider pe piaţa bancară este Moldova Agroindbank, iar prima bancă din
Moldova este Banca de Economii, care a fost fondată în 1940. Ceea ce este specific pentru Victoriabank e
că ea este prima bancă comercială creată în Moldova, însă acest aspect este puţin ştiut şi relevant.
Astfel, Victoriabank a fost prima bancă comercială din Moldova, prima bancă care a început să
opereze cu cardurile VISA, prima bancă care iniţiază activitatea centrului de procesare a cardurilor VISA,
prima bancă care a început să colaboreze cu instituţii ca BERD şi Banca Mondială, iar, mai recent, a fost
prima bancă din Moldova care a lansat primul card transparent.
Considerăm că brandul Victoriabank trebuie să se centreze pe ideea de „bancă inovatoare”.
Banca de Economii – Bancă a Poporului
Banca de Economii deţine mai mult de jumătate din reprezentanţele şi filialele din sectorul bancar.
De aceea, considerăm că poziţionarea originală a băncii: de a fi prezentă în fiecare m2 a fost una foarte
reuşită.
De pe pagina de Internet a băncii aflăm că orientarea activităţii bancare către întreaga populaţie a
Republicii Moldova a condiţionat chiar şi apariţia denumirii de „Bancă a Poporului”, denumire care redă
încrederea şi respectul oamenilor faţă de banca noastră. Cu părere de rău, această strategie atât de evidentă
şi atât de eficientă a fost abandonată de către Banca de Economii, o decizie la care banca trebuie să revină.
MOBIASBANCĂ şi EXIMBANK – două oportunităţi pierdute
Mobiasbancă a avut o strategie de branding care începea să dea roade. La sfârşitul anului 2003,
Mobiasbancă a implementat pentru prima dată un program de eliberare a creditelor de consum fără gaj şi
garanţie şi se poziţionează pe primul loc la capitolul „credite de consum” acordate (2007).
Însă în 2007, Mobiasbancă a fost preluată de către grupul bancar francez, Société Générale. În acest
moment, banca a avut marea oportunitate să se poziţioneze în jurul ideii de „bancă europeană”, dar nu a
fost făcută nici o schimbare (doar logotipul).
Aceeaşi oportunitate şi aceeaşi greşeală a fost făcută în 2006 de către Eximbank, când a fost preluată
de către grupul italian Gruppo Veneto Banca.
Prin urmare, putem spune că, deşi sistemul bancar autohton este tânăr, acesta poate oferi produse
calitative, într-un mediu de concurenţă acerbă. E nevoie doar de perfecţionare, care, după părerea mea, va
apărea cu timpul.
Bibliografie:
1. Inter Consulting, Alexei Buzu: În căutarea unui brand – cazul băncilor din RM,
www.interconsulting.md
2. Filip Angela: Marketingul bancar; practici mondiale şi direcţii de implementare în
Republica Moldova
3. Caliceanu Ion: Promovarea produselor şi serviciilor bancare, nr.18, 2000
4. Cobzari L.: Competitivitatea drept categorie economica de piaţă
5. http://www.maib.md
6. htpp://www.victoriabank.md
7. http://www.mobiasbanca.m

ŢINTIREA DIRECTĂ A INFLAŢIEI – O STRATEGIE MODERNĂ


DE POLITICĂ MONETARĂ
Zolotco Eugeniu, an. III, FIN,
Cond. şt.: lect. sup. Angela Belobrov
Una dintre cele mai interesante implementări din domeniul politicilor monetare din ultimii 20 de
ani este ţintirea directă a inflaţiei. Abordarea dată a evoluat treptat de la primele strategii monetare ce
au apărut imediat după reformarea sistemului ratei de schimb fixe stabilit la Bretton-Woods. Primele
încercări în domeniul ţintirii inflaţiei au fost întreprinse de către Bundesbank-ul german şi Banca
Naţională a Elveţiei în anii '70-'80. Totuşi, pentru prima dată această abordare a devenit mai explicită
în anul 1990, când o serie de bănci-pioniere, începând cu Banca Centrală a Noii Zeelande, au lansat în

85
practică noua strategie. În 2007, ea era utilizată în peste 20 de state cu nivel diferit de dezvoltare
economică.
Pentru a dezvălui esenţa teoretică a strategiei în cauză, din multiplele definiţii propuse de
specialişti, v-o propunem pe următoarea, formulată de economistul Sherwin (2000): ţintirea directă a
inflaţiei reprezintă strategia de politică monetară ce presupune stabilirea unei ţinte pentru nivelul ratei
inflaţiei, pe o anumită perioadă de timp, ţintă ce trebuie atinsă prin aplicarea măsurilor de politică
monetară, astfel încât să se asigure stabilitatea preţurilor.
Aşadar, ţintirea directă a inflaţiei prezintă următoarele caracteristici de bază (conform prof. Lars
Svensson):
a) ţinta numerică anunţată, exprimată fie sub formă de valoare numerică sub nivelul căreia
trebuie să se situeze inflaţia, fie sub formă de interval numeric în care inflaţia ar trebui să se
încadreze;
b) implementarea unei politici monetare cu accent pe prognozarea inflaţiei;
c) un grad înalt de transparenţă şi responsabilitate.
În cadrul politicii de ţintire a inflaţiei, banca centrală dispune de libertatea de a alege
instrumentele adecvate pentru atingerea scopului fixat, excluzându-se posibilitatea de modificare a
acestuia pe parcursul perioadei. În literatura de specialitate, această libertate de acţiune poartă numele
de „discreţionism constrâns”. Analizând informaţii ample cu privire la factorii de influenţă asupra
inflaţiei, banca centrală determină acele mijloace eficiente, care ar garanta o probabilitate maximă de
atingere a ţintei stabilite.
Aşa cum rezultă din practica internaţională, pentru a avea succes, lansarea strategiei de ţintire a
inflaţiei trebuie precedată de îndeplinirea unor condiţii. Acestea sunt de două tipuri: instituţionale şi
tehnice.
Cele de ordin instituţional sunt următoarele: prioritatea absolută a obiectivului de stabilitate a
preţurilor (alte obiective pot fi urmărite, cu condiţia că nu intră în contradicţie cu cel prioritar);
independenţa băncii centrale (lipsa de presiuni guvernamentale care să împiedice atingerea
obiectivului prioritar); eficacitatea politicii monetare; existenţa unui curs de schimb flexibil;
transparenţă şi responsabilitate din partea băncii centrale.
Cerinţele tehnice includ: desemnarea autorităţii care va decide asupra alegerii ţintei – guvernul
sau banca centrală; elaborarea modelelor econometrice necesare pentru prognozarea inflaţiei; definirea
efectivă a ţintei, care, la rândul ei, presupune: alegerea indicelui de preţ (IPC sau alţi indici, se
recomandă utilizarea deflatorului PIB); stabilirea nivelului ţintei sau a intervalului de fluctuaţie;
stabilirea orizontului de timp, mărimea căruia depinde de diferenţa dintre nivelul curent al inflaţiei şi
nivelul-ţintă; stabilirea clauzelor exoneratoare (de exemplu, devieri majore ale preţurilor pe plan
mondial).
Ca şi în cazul oricărei alte strategii, aplicarea ţintirii directe a inflaţiei implică o serie de avantaje
şi dezavantaje. Avantajul principal constă în menţinerea unei rate reduse a inflaţiei cu efecte pozitive
asupra creşterii economice. Este cazul statelor în tranziţie, precum Cehia şi Polonia, care au înregistrat
rezultate pozitive reuşind să menţină inflaţia la nivelul ţintei şi să accelereze procesul de coeziune cu
statele-membre ale Uniunii Europene. Pe lângă aceasta, ţintirea inflaţiei este o strategie uşor de înţeles
pentru public, ea nu cere ajustări frecvente, spre deosebire de strategiile care folosesc ţinte
intermediare.
Dezavantajele strategiei pe care o examinăm se exprimă prin apariţia unor efecte negative pe
termen scurt (creşterea ratei şomajului, instabilitatea cursului de schimb), observate mai ales în ţările
aflate în tranziţie. Cauza reală a acestor perturbări rezidă, totuşi, în vechile dezechilibre existente în
economiile statelor respective, şi nu în politicile monetare aferente ţintirii inflaţiei.
Aşa cum demonstrează rezultatele unor studii empirice, ţintirea directă a inflaţiei determină, în
majoritatea cazurilor, îmbunătăţirea performanţelor dezinflaţioniste, deşi acest fapt nu este
semnificativ din punct de vedere statistic, seriile de timp fiind încă destul de mici. Pe de altă parte,
studiile nu au relevat anumite deteriorări semnificative ale acestor performanţe.
Cunoscând natura ţintirii directe a inflaţiei, apare întrebarea firească: merită oare această
strategie să fie implementată şi în Republica Moldova? În contextul tendinţelor actuale de evoluţie a
preţurilor la nivel mondial, răspunsul pare a fi negativ. Într-adevăr, creşterea dramatică a preţurilor la
produsele energetice şi cele alimentare, care formează baza indicelui IPC, reduce considerabil
probabilitatea atingerii ţintei de inflaţie în cazul ţărilor cu economie fragilă, dependente de furnizorii

86
externi. Prezenţa unor clauze exoneratoare legate de tendinţele menţionate va determina răspunderea
limitată a autorităţilor monetare faţă de politica promovată, de fiecare dată când se vor înregistra
fluctuaţii bruşte ale preţurilor la produsele strategice. Prin urmare, în condiţiile actuale ale Republicii
Moldova, ţintirea inflaţiei va fi lipsită de eficienţă.

Bibliografie:
1. Ionuţ D. Politica monetară a BNR şi procesul dezinflaţionist din perspectiva integrării
europene (teză de doctorat), ASE Bucureşti, 2006;
2. Isărescu M. Spre o nouă strategie de politică monetară: ţintirea directă a inflaţiei
(disertaţie), Universitatea din Craiova, 2003;
3. Svensson Lars E.O. Inflation Targeting, Princeton University, 2007.

CERCETAREA EFECTELOR CURSULUI VALUTAR ÎN CONTEXTUL


DEZVOLTĂRII ECONOMIEI NAŢIONALE

Braguţa Ludmila, an. III, FIN


Coordonator: conf. univ. Ana Berdilă

„Sistemul bancar e cu mult mai periculos decât o oştire înarmată”, susţinea Tomas Jefferson.
Instabilitatea anilor 1930-1940 a generat mişcări social-politice de proporţii, ce au determinat
cel de-al II-lea război mondial, în urma căruia majoritatea ţărilor lumii au cunoscut recesiuni
economice, unica care a suferit cel mai puţin fiind SUA.
Economia SUA s-a menţinut timp îndelungat pe primul loc în lume, datorită unei monede forte
şi strategii economice bine realizată şi argumentată. Consolidarea poziţiilor SUA s-a bazat pe
introducerea monedei sale în circulaţia monetară a altor ţări. În prezent, circa 80% din operaţiunile
economice mondiale se realizează în dolari americani şi contribuie, în acest mod, la sporirea nivelului
economico-financiar al SUA. Dat fiind faptul că tranzacţiile de pe piaţa monetar-valutară efectuate în
dolari circulă prin intermediul băncilor americane, comisionul acestora constituie „renta” plătită
americanilor de către restul lumii şi, prin urmare, venitul SUA.
Dacă e să facem o paralelă cu R. Moldova, este de menţionat că în istoria leului moldovenesc
pot fi evidenţiate trei perioade: „de până la criza” – din noiembrie 1993 până în august 1998; „de după
criză” – din decembrie 1998 până în prezent, şi nemijlocit perioada „de criză” – septembrie-noiembrie
1998. Dacă până la şi după criză leul moldovenesc s-a depreciat în raport cu dolarul SUA cu 24% şi,
respectiv, 38% (ritmurile medii anuale fiind de 5% şi 7,6%), în perioada de criză, devalorizarea a
constituit 202% sau de 2,02 ori.
Evoluţia leului moldovenesc până în anul 1998 se poate caracteriza ca o monedă relativ „forte”
faţă de dolar constituind cca 4,5-4,8 lei/USD, ca urmare a unui regim valutar fix şi a unui control
riguros din partea BNM. Însă această apreciere a determinat un deficit al balanţei comerciale de
aproximativ 391,6 mil USD. Perioada crizei s-a caracterizat prin deteriorarea rezervelor valutare,
precum şi pierderea competitivităţii externe pentru luarea deciziei de a lăsa leul să floteze liber în
dependenţă de cererea şi oferta de valută pe piaţă. Ca rezultat, pentru acoperirea soldului negativ,
statul a recurs la contractarea creditelor externe pe termen scurt, generând un nivel ridicat al datoriei
publice. Ca o soluţie pentru ameliorarea situaţiei respective, BNM promovează o politică de majorare
a raportului MDL/USD, constituind începutul celei de-a doua etapă (1998-2007), caracterizată prin
deprecierea monedei naţionale 1$=12,92 MDL, ca efect al:
9 Unui regim valutar flotant;
9 Condiţiilor necompetitive privind dezvoltarea ÎMM din partea organelor publice (privind
politica fiscală, comercială, monetară);
9 Dependenţei excesive a economiei naţionale de cea externă (internaţională), fiind sensibilă la
„şocurile” mondiale.
Cursul leului moldovenesc a suferit oscilaţii semnificative pe parcursul anilor, ciocnindu-se, în
mod inevitabil, de câteva unghiuri de abordare a problemei:
♣ în cel mai direct mod cursul valutar afectează venitul populaţiei.

87
♣ un alt unghi de abordare a problemei ar fi cel al autorităţilor – nivelul macroeconomic –
comerţul extern (importatorii şi exportatorii).
Perioada prezentă se caracterizează printr-o evoluţie descendentă a cursului valutar al monedei
naţionale faţă de cea forte. Dolarul american atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional
înregistrează o perturbare valorică, cauzată, în mare parte, de evoluţia economică a SUA. Căderea
dolarului, 1,59USD pentru 1EURO, care şi-a accelerat deprecierea, în perioada lunilor februarie-
martie anul curent, faţă de euro şi faţă de yen japonez a determinat scăderea burselor din Europa şi
Asia, afectând tranzacţiile efectuate în dolari, precum şi economia mondială, în general. Cauzele
generatoare ale situaţiei existente la moment în SUA conform unor analişti presupun:
• Creşterea volumului creditelor de consum şi ipotecare acordate populaţiei,
• Scăderea calităţii gestiunii clientelei,
• Scăderea încrederii mondiale în economia SUA.
Situaţia respectivă a generat o serie de consecinţe negative oglindite prin:
Volatilitate ridicată a pieţelor bursiere internaţionale, spre ex. FOREX, precum şi
intensificarea operaţiunilor speculative;
Situaţie dificilă pentru turiştii americani, în ce priveşte călătoriile prin lume.
Neacceptarea cumpărării dolarului SUA în anumite case de schimb valutar, deoarece să deţii
dolari la mână semnifică să pierzi.
Pierderi pentru lucrătorii ce primesc salarii în dolari, deoarece presupune o scumpire privind
traiul şi bunurile de consum, respectiv, o majorare a nivelului de viaţă.
Deprecierea dolarului presupune, la rândul său, scumpirea aurului şi petrolului pe piaţa
mondială atingând niveluri de 1.000 dolari/uncie şi peste 110 USD/1 baril.
În ce priveşte efectele destabilizării dolarului în economia R. Moldova, putem remarca avantaje
(cine câştigă?) şi dezavantaje (cine pierde?):

Cine pierde? Cine câştigă?


ƒ Exportatorii: ƒ Importatorii:
ca urmare a decalajului de timp între momentul prin faptul că efectuarea plăţilor în valută este
efectuării livrării şi momentul încasării mai rentabil şi reprezintă costuri mai ieftine
mijloacelor financiare propriu-zise şi fiind prea
scumpe, sunt necompetitive.
ƒ Cei care s-au împrumutat în valuta naţională. ƒ Aparent câştiga cei ce primesc salarii în lei şi
Evoluţia leului (care i-a ajutat alteori) i-a făcut doresc să-şi facă rezerve sau economii
pe beneficiarii de împrumuturi în lei să procurând valută străină (câştigă mai mulţi
plătească o rată mai mare dolari )
ƒ Pierd mult şi cei ce primesc salariile în dolari ƒ aprecierea leului reprezintă şi datorii mai
ieftine.

Bibliografie:
1. Bran Paul. Relaţii financiare şi monetare internaţionale, Editura Economica, Bucureşti,
Editura Logos, Chişinău, 1996, p.85-117.
2. Ţigănescu Eugen, Dobri Ion, Roman Mihai. Macroeconomie – decizii strategice, Editura
Economica, Bucureşti, 2003, p.107-109
3. www.statistica.md , www.bnm.md

88
Secţiunea 10. FINANŢE ŞI ASIGURĂRI

89
RELEVANŢA CAPACITĂŢII DE AUTOFINANŢARE ÎN ASIGURAREA
STABILITĂŢII ÎNTREPRINDERII

Chiosa Olga, an. II, FIN


Cond. şt.: conf. univ. Nadejda Botnari

Stabilitatea întreprinderii presupune persistenţa capacităţii de autofinanţare la întreprindere, care


îi asigură existenţa, dezvoltarea şi autonomia financiară. Stabilitatea întreprinderii estimată prin prisma
capacităţii de autofinanţare reprezintă atingerea obiectivelor sale fundamentale: maximizarea
profitului, maximizarea valorii de piaţă, lichiditatea, precum şi stăpânirea riscurilor financiare.
Capacitatea de autofinanţare a întreprinderii este determinată de următoarele forme de finanţare:
♦ fondul de rulment ♦ profitul net
Profitul net trebuie să fie încadrat în limite rezonabile, repartizat între plata dividendelor şi
fondul de dezvoltare economică. Luând în considerare procesul de producţie la întreprindere ce
necesită continuitatea şi ritmicitatea vânzărilor, precum şi consumul integral de stocuri, întreprinderea
recurge la sursele permanente de finanţare şi anume la fondul de rulment (FR). În situaţia în care
FRreal<FRN, ca urmare a influenţei factorilor: VV, valoarea stocurilor, nivelul datoriilor curente,
durata de încasare a creanţelor, se impune găsirea unor soluţii de echilibrare a celor 2 fonduri. Astfel,
practica managerială a demonstrat că necesarul FR se realizează din surse atrase: ● credite bancare pe
TS; ● credite comerciale. Conform datelor statistice menţionate de MEC, circa 30% din total
întreprinderi în RM activează anual cu beneficii, 35% – nu înregistrează nici beneficii şi nici pierderi,
iar 35% – lucrează în pierdere. De aici deducem concluzia că circa 30% din total întreprinderi au
înregistrat o capacitate de autofinanţare, dar posibil insuficientă, în timp ce 70% din total întreprinderi
s-au soldat cu o capacitate de autofinanţare nulă. O deosebită implicaţie în cadrul acestora o au IMM
care deţin o pondere de 98,3%din numărul total de întreprinderi constituite în RM în 2007; 59% din
numărul total de angajaţi ai întreprinderilor, înregistrând un profit doar de 3634,2 mil. lei în trimestru
4, 2007, deţinând o pondere de 45,3% din venituri din vânzări ale tuturor întreprinderilor. Graţie
condiţiilor de creditare dificile şi a unei rate a dobânzii semnificative, care, în 2006, a fost de 18,16%,
iar în 2007 aceasta a înregistrat o creştere, de 19,05%, autofinanţarea este unica sursă de asigurare a
supravieţuirii întreprinderii şi a dezvoltării economice pe viitor. Decizia de autofinanţare a
întreprinderii este adesea influenţată de factori externi: Fiscalitatea – odată cu creşterea gradului de
fiscalitate se micşorează capacitatea de autofinanţare a întreprinderilor, punând în evidenţă
comportamentul investitorilor. Astfel, înlesnirile fiscale precum facilităţile la impozitul pe venit
destinate încurajării agenţilor economici, pentru efectuarea investiţiei, creării noilor locuri de muncă,
dezvoltarea IMM, precum şi celor în agricultură, contribuie la creşterea gradului de autonomie
financiară, dar pe plan teoretic, deoarece realitatea ne-a sugerat că 70% din total întreprinderi au
înregistrat pierderi. Anul 2008 este declarat anul scutirii întreprinderilor de impozitul pe venit, aspecte
ce urmează a fi evaluate anul viitor. În cazul S.A. care recurg la emisiunea de acţiuni în scopul
persistenţei unei autofinanţări suficiente un factor hotărâtor este: Restricţiile privind accesul pe piaţa
de capital – aceasta se explică prin faptul că la Bursa de Valori a Moldovei sunt cotate doar titlurile
financiare ale companiilor ce satisfac ansamblul de condiţii de cotare definite de CNPF. Astfel de
întreprinderi sunt: Elat – Invest; Combinatul de pâine S.A. Bălţi; Franzeluţa S.A.; TIREX-PETROL;
FLOARE-CARPET, mun.Chişinău. Diminuarea restricţiilor privind accesul liber pe piaţa de capital va
duce la majorarea capacităţii de autofinanţare nu numai a întreprinderilor mari, dar şi a celor mici şi
mijlocii. Diverse constrângeri juridice privind profitul şi distribuirea acestuia conform direcţiilor de
bază: în vederea constituirii fondului de rezervă. S.A. sunt obligate să creeze capital de rezervă. Acest
capital se formează prin vărsăminte anuale din beneficiul S.A. în proporţie de cel puţin 5% din profitul
net, până la atingerea mărimii stabilite de actul de constituire. Principalele avantaje oferite de
autofinanţare sunt: – constituie un mijloc sigur de finanţare, o sursă independentă şi stabilă de
fonduri; – autonomia financiară asigurată prin autofinanţare permite întreprinderii independenţa de
gestionare faţă de organismele financiare şi de credit; – asigură întreprinderii un mare grad de libertate
privind dezvoltarea investiţiilor; – permite frânarea îndatorării şi implicit reducerea cheltuielilor
financiare; – reprezintă factorul hotărâtor în asigurarea accesului pe piaţa de capital şi atragerea de noi
capitaluri din afara întreprinderii. Principalele riscuri financiare evoluate în cazul nivelului scăzut al
autofinanţării sunt: – riscul de credit – pentru creditori mărimea absolută şi relativă a autofinanţării

90
certifică nivelul capacităţii de rambursare, precum şi nivelul riscului de neplată. – riscul de faliment –
este consecinţa insolvabilităţii întreprinderii şi poate determina chiar dispariţia acesteia. Crizele de
solvabilitate nu conduc întotdeauna la faliment, deseori întreprinderea îşi asigură supravieţuirea, dar
chiar şi în acest caz sunt antrenate costuri specifice care pot afecta activitatea viitoare a întreprinderii.
Concluzii: Mărimea autofinanţării degajată de o întreprindere joacă un puternic rol de semnalizare a
performanţelor acesteia. Ea indică potenţialilor investitori ai întreprinderii dacă aceasta este capabilă
să utilizeze eficient capitalurile încredinţate şi să le asigure o remunerare atrăgătoare. Potrivit MEC,
sursa principală a investiţiilor continuă a fi mijloacele proprii ale agenţilor economici, al căror volum,
în anul 2007, a constituit 7 958,3 mil. lei sau 53,3% din volumul total al investiţiilor. Conform
experienţei unor ţări din Europa Centrală şi de Est, ponderea investiţiilor în PIB de circa 25% serveşte
drept bază pentru o dezvoltare dinamică şi rapidă a economiei naţionale şi reprezintă un element
important la soluţionarea problemelor privind restructurarea acesteia, ceea ce pentru RM ar servi un
imbold spre coagularea unui sistem economic eficace şi rentabil, prosper şi dinamic, deschis şi
multilateral. Ca recomandări pentru asigurarea unei autofinanţări satisfăcătoare a întreprinderilor din
RM în perspectiva asigurării stabilităţii acestora menţionăm: 1. Reorientarea activităţii spre producerea
de bunuri şi prestarea de servicii competitive. 2. Adoptarea unor decizii financiare adecvate; a)
promovarea unei politici de dividende în corespundere cu tendinţele şi obiectivele întreprinderii; b)
asigurarea unei structuri financiare optime; 3. Existenţa unei marje de siguranţă financiară determinată
de prezenţa unor surse permanente; 4. Stabilirea unor termene optime privind încasarea creanţelor; 5.
Identificarea cauzelor dificultăţilor financiare care afectează stabilitatea financiară a întreprinderilor; 6.
Intensificarea procesului de creare a întreprinderilor cu capital mixt; 7. Perfecţionarea domeniilor de
management şi marketing la nivelul întreprinderii; a) promovarea unei politici de lărgire a pieţei de
desfacere atât celei interne, cât şi celei externe; b) valorificarea metodelor eficiente de fundamentare a
preţului pe bază de costuri; c) modificarea sortimentului producţiei în conformitate cu cerinţele pieţei;

Bibliografie:
1. Gestiunea financiară a întreprinderii, Ilie Vasile. Bucureşti, 2005, Capitolul 8
2. ECO, magazin economic, nr.115; 21 martie 2007, V. Bercu 2007 – Un an al creditelor
scumpe.
3. Strategia de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2006-2008.
Raport anual privind implementarea strategiei.
4. www.statistica.md
5. www.bnm.md
6. www.cnpf.md
7. www.mec.md
8. Finanţe, Ion Stancu, Editura Economică, Bucureşti, 1997.
9. Charreaux G., Finance d’entreprise, Litec, Paris, 1995.
10. Legea RM cu privire la CNPF nr.192-XIV din 12.11.98.

FINANŢAREA MICULUI BUSINESS: OBSTACOLE ŞI OPORTUNITĂŢI

Furtuna Cristina, an. II, FIN


Cond. şt.: Evelina Scripliuc

Finanţarea este importantă pentru firmă la orice fază a procesului de producţie, indiferent de
faptul dacă întreprinderea e profitabilă sau nu, se află în creştere sau în declin. Pe parcursul activităţii
sale, orice firmă utilizează atât surse interne de finanţare, cât şi împrumutate.
Unele sondaje în cadrul micului business atestă următoarea situaţie referitoare la sursele de
finanţare:
• Între sursele de finanţare a micului business, primul loc îl ocupă reinvestirea profitului din
propria activitate – cca 60-65% din cei chestionaţi.
• Locul doi – mijloacele asociaţilor (fondatorilor) – 20%.
• Pe locul trei se prezintă creditul particular – cca 8%.

91
• Alte surse de finanţare utilizează 10-15% din cei chestionaţi.
Însă cea mai accesibilă sursă de dezvoltare a subiecţilor micului business reprezintă resursele
interne, doar o pătrime din aceştia utilizează surse externe.
În principiu, sursele externe sunt extrem de dificil de atras, în special, în etapa iniţială a
întreprinderii, acesta fiind una din barierele cele mai importante în calea fiecărui antreprenor şi a
dezvoltării micului business în general.
În acest context, putem spune că finanţarea micului business în Moldova se confruntă cu o
mulţime de obstacole, principalele dintre acestea sunt:
1. Costul ridicat al creditului şi dificultatea atragerii lui de întreprinderile mici
2. Creditarea pe termene restrânse
3. Existenţa lacunelor în cadrul legislativ
4. Reticenţa pronunţată a multor instituţii financiare în finanţarea întreprinderilor micului
business
5. Oferta de finanţare a întreprinderilor micului business este net inferioară cerinţelor de
finanţare a acestora
6. Tendinţa finanţatorilor de a subevalua garanţiile în natură ale întreprinderilor micului
business
7. Reglementarea şi dezvoltarea insuficientă a unor sisteme moderne de finanţare a
întreprinderilor micului business
8. Imposibilitatea contractării directe a împrumuturilor de la subiecţii, care nu intră în sistemul
bancar al RM.
Astfel, este necesară implementarea acţiunilor de dezvoltare a infrastructurii financiare pentru
întreprinderile mici din Moldova în conformitate cu cele mai bune standarde internaţionale. Pentru
aceasta Guvernul Republicii Moldova a elaborat o serie de acţiuni în vederea susţinerii micului
business şi implementarea lor prin „Strategia de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii” pentru anii 2006-2010.
Astfel, în perioada de acţiune a prezentei Strategii priorităţile Guvernului la acest capitol vor fi:
1. Dezvoltarea cadrului legislativ, normativ reglator şi instituţional în scopul introducerii noilor
instrumente financiare;
2. Amplificarea resurselor financiare destinate întreprinderilor mici şi mijlocii.
Tot Guvernul, pentru susţinerea finanţării micului business, creează Fondul pentru Susţinerea
Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business din Republica Moldova (FSADMB), în anul 1993,
printr-o Hotărîre de Guvern. Serviciile pe care le prestează Fondul sunt diverse şi, un fapt foarte
important, în mare parte, gratuite.
În prezent, agenţii economici pot obţine credite la acest Fond sau la bănci-parteneri, cu garanţiile
Fondului.
Particularităţile acordării microcreditelor de la FSADMB:
• o dobândă mai mică, de 14-17% anual;
• dobânda se calculează doar pe partea rămasă;
• lipseşte cerinţa obligatorie privind profitabilitatea întreprinderilor;
• microcreditele se acordă antreprenorilor tineri şi începători, deţinătorilor de patente,
meşterilor populari, gospodăriilor ţărăneşti, întreprinderilor care reiau activitatea pe care au
suspendat-o pe o perioadă;
• direcţiile prioritare – producţia de mărfuri şi servicii, mai ales, în regiuni.
Deşi pe parcursul ultimilor ani este înregistrată o tendinţă pozitivă a numărului şi volumului
creditelor acordate de sistemul bancar, întreprinderile micului business continuă să întâmpine
dificultăţi în accesul la finanţe. Această afirmaţie este dovedită şi de ponderea creditelor direcţionate
pentru sectorul sus-numit, ce nu depăşeşte 15% din totalul creditelor.
Totodată, este necesar a evidenţia că majoritatea creditelor alocate subiecţilor micului business
sunt din resursele instituţiilor financiare internaţionale, care acordă linii de credit băncilor comerciale
autohtone, acestea din urmă distribuind resursele financiare întreprinderilor din sector. De exemplu, în
anul 2007, BERD a oferit Mobiasbancă un nou împrumut de 6 mil. USD, iar Banca Socială a primit o
linie de credit de 5 mil. Euro. Banca Socială a mai semnat şi un acord creditar cu EFSE în valoare de 5
mil. euro. La fel a fost semnat un acord de credit cu FinComBank, ce a primit un împrumut pe termen

92
de 5 ani, în mărime de 5 mil. USD. În anul curent, BERD deja a acordat Eximbank Gruppo Veneto
Banca o linie de credit în valoare de 20 mil. USD. Totodată, întreprinderile micro şi mici pot apela şi
la sectorul nebancar format din companii de microfinanţare, asociaţii de economii şi împrumut,
companii de leasing.
Organizaţiile de microfinanţare (OMF). Acestea prestează servicii de microfinanţare către
populaţie şi/sau antreprenori individuali şi întreprinderile micro-, mici şi mijlocii, activitatea cărora are
drept scop sporirea accesului la surse financiare. Produsele oferite de OMF sunt o alternativă a
creditelor bancare, ele fiind mult mai flexibile şi acordate în condiţii accesibile pentru micii
întreprinzători.
Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (AEI). În prezent, în Republica Moldova sunt peste 470
de asociaţii de economii şi împrumut operaţionale, 98 la sută din care se află pe teritoriul rural. Dacă la
bănci împrumuturile sunt garantate, la asociaţii, practic, toate împrumuturile sunt negarantate.
Împrumutul mediu pe parcursul ultimilor ani a crescut într-o măsură oarecare, dar oricum este mic. În
septembrie 2007, acesta constituia cca 7 mii lei la un membru al asociaţiei.
Companiile de leasing. Actualmente, în Republica Moldova, activează 13 companii ca operatori
pe piaţa financiară, cu activitate cvasiexclusivă de leasing, care prin promovare s-au clasat ca ofertanţi
de produse financiare. Acestea pot acoperi cererea micului business la astfel de produse, ca:
automobile, autobuze, camioane, utilaj, tehnică de birou, imobil, tehnică agricolă.
Totuşi, este necesar ca microfinanţarea şi finanţarea bancară să se dezvolte în continuare, pentru
a uşura accesul la finanţare a micului business.

Bibliografie:
1. Standard Financiar, nr. 1, anul 2008;
2. Economica, nr. 2, anul 2002;
3. Economica, nr. 3-4, anul 2002;
4. www.bizpro.md;
5. www.gov.md.

ЛИЗИНГ КАК ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО


УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Елена Арефьева, МЭА

Актуальность выбранной темы вызвана развитием лизинговых операций в Республике


Молдова. Для структурной перестройки народного хозяйства, Молдова остро нуждается в
инвестициях. К сожалению, инвестиционная активность в стране сдерживается высокими
процентами коммерческих банков. Эффективным способом решения данной задачи является
лизинг – форма промышленного инвестирования, позволяющая предоставлять дополнительные
гарантии инвесторам по сравнению с традиционным кредитованием.
В законодательных аспектах относительно лизинга в РМ, нужно отметить ограничение,
заложенное в Правила о сделках с аффилированными лицами банков № 1/09 от 01.12.1995 года,
которое гласит, что аффилированное с банком лицо не может получить больше 20% от
совокупного нормативного капитала банка. В то же время, в Эстонии, например, лизинговая
дочерняя компания и банк представляют собой группу, и уже заемщик не может получить
более 20% от совокупного нормативного капитала группы. К сожалению, это требование в
Республике Молдова приводит лизинговые компании к определенным трудностям
финансирования со стороны материнской организации, поэтому лизинговые компании,
созданные банками, вынуждены обращаться к другим банкам. Более того, они сталкиваются с
трудностями получения финансирования в других банках, потому что никто не хочет развивать
бизнес конкурентов.
Оценить потенциал рынка лизинга в республике, выявить текущие проблемы и
содействовать дальнейшему развитию этой индустрии призван проект USAID – Инициатива
содействия кредитованию, запустивший учебную программу сертифицированных
специалистов в сфере лизинга. Первые 18 специалистов получили пять ведущих отечественных

93
компаний: MAIB Leasing, IMC Leasing, Electro Sistem Leasing, Euro Leasing, Top Leasing.
Весной прошлого года в Киеве состоялся семинар «Европейской федерации ассоциаций
лизингодателей», где Молдову представляла организованная проектом USAID делегация
профучастников. Как оказалось, «Leaseurope» представляет 90% европейского рынка лизинга.
Обмен опытом с украинскими коллегами привел к мысли, что следующим этапом развития
лизинга в Молдове должно стать продвижение услуг операционного лизинга, который
отечественные компании не практикуют.
Самая большая проблема лизинговой индустрии – поиск новых источников
финансирования. Лизинг требует финансирования, постоянного притока свободных средств,
причем желательно не очень дорогих и более «длинных», которые может обеспечить пока
только иностранный капитал. Как ни странно, сотрудничество это может быть
взаимовыгодным, поскольку при равном вложении средств доходность и рентабельность
молдавского лизинга намного выше, чем в любой европейской компании. Высокую прибыль
отечественным компаниям приносит большая маржа между ценой привлекаемых и
предоставляемых кредитных ресурсов.
К примеру, если европейская компания на разнице в стоимости кредитных ресурсов в 2
п.п. зарабатывает до 30% прибыли, то для молдавских компаний разница в 5 п.п. позволяет
достичь на второй-третий год работы 50% прибыли, а, учитывая аккумулированный эффект от
постоянного оборота средств, – до 100% прибыли от вложенных средств. Еще выше
доходность, если компании удается привлечь иностранные кредиты под 8-8,5%, а продать по
стандартным для рынка 16%, то разница в стоимости умножит вложенные средства в два раза.
Единственный способ удешевления кредитных ресурсов, по мнению нового генерального
директора «MAIB Leasing» Дмитрия Колева, – не займы акционеров, а капитализация
собственных средств путем привлечения инвестиций, оценки качества сделок, развития рынка
капитала. Следует обратить внимание на трансформацию неликвидных активов в ликвидные
ценные бумаги, или секьюритизацию лизингового портфеля. О преимуществах такой
капитализации, а по сути – рефинансирования обязательств по кредитам предприятий, уплате
налогов и т.п., которые снижают размер заемного капитала и стоимость новых сделок, – можно
только догадываться. Большинству компаний она неведома, хотя уже есть удачные примеры
привлечения ресурсов с использованием облигационных займов. Наладить выпуск
корпоративных облигаций лизинговыми компаниями – одна из задач развития рынка. Пока
объем финансирования с помощью облигаций составляет менее 1%, однако, по некоторым
прогнозам, в 2008 г. его доля может увеличиться до 5%.
Другим способом оптимизации деятельности должно стать изменение объектного статуса
залоговых обязательств лизинговых компаний перед банком-кредитором. Надо научить банк
видеть в лизинговой компании не рядового клиента-заемщика, а полноправного партнера.
Европейская практика предполагает в таких случаях передачу дебиторской задолженности или
части портфеля в качестве залога под взятые обязательства.
По мнению специалистов, общий портфель заключенных сделок в 2006 г. оценивался в 30
млн. евро, к концу этого года он может подрасти до 50 млн. евро. В настоящее время
производственно-техническая база нашего государства находится в кризисной ситуации:
процесс замены устаревших и изношенных машин и оборудования, по сути, остановился. На
предприятиях отраслей народного хозяйства Молдовы от 60 до 80% оборудования физически
изношено или морально устарело; 40% основных средств функционирует больше 20 лет, ещё
40% – от 10 до 20 лет. Но несмотря на все сложившиеся предпосылки и преимущества, уровень
использования лизинга для развития производства остается низким.

Литература:
1. Васильев Н.М., Катырин С.Н., Лепе Л.Н. Лизинг как механизм развития инвестиций и
предпринимательства. – Москва: Центр международного частного предпринимательства
CIPE, 1999, 228 с.
2. В.А. Горемыкин. Лизинг: Практическое учебно-справочное пособие. – М.: Инфра-М,
1997, 241 с.
3. Чекмарева Е. Н. Лизинговый бизнес. – М.: Экономика, 1993, 302 с.

94
4. Быкова С. Проблемы развития лизинговых операций коммерческих банков / Финансовая
газета, 1998, № 24.
5. Интервью с Генеральным Директором компании MAIB-Leasing S.A. Алексеем Мустяца
(Кишиневский обозреватель) от 16 февраля 2006.
6. Интервью с ведущим специалистом по лизингу USAID в Молдове Владиславом
Райляном, 2007.
7. Материалы проекта USAID (Инициатива содействия кредитованию) используемые при
подготовке сертифицированных специалистов по лизингу в РМ, 2007.

PROBLEMELE IMPLEMENTĂRII METODELOR DE GESTIUNE A ACTIVELOR


CURENTE LA ÎNTREPRINDERILE DIN RM

Hioara Dumitru, an. III, FIN


Coord. şt.: conf. univ. dr. Nadejda Botnari

Scopul conducerii întreprinderilor este de a creşte rentabilitatea activităţii în condiţii de


diminuare a riscului economic şi financiar. În această ordine de idei, este necesară asigurarea
ritmicităţii producţiei, a vânzărilor şi implicit a încasărilor prin implementarea unor metode eficiente
de gestiune a AC.
STOCURI SMM
Stocurile de mijloace circulante reprezintă cantităţile fizice de materii prime şi materiale, de
produse sau de mărfuri necesare fiecărei faze a ciclului de exploatare, pentru a asigura desfăşurarea
continuă şi ritmică a activităţii de exploatare.
O sarcină importantă pentru conducerea întreprinderii este optimizarea stocurilor de AC, ce
poate fi efectuată prin utilizarea Modelului Wilson-Within, ce presupune studierea necesarului de stoc,
costului total de aprovizionare, costului total de depozitare.
Mărimea stocului optim conform acestui model se calculează astfel:
So2= 2 * N * ca ,
unde:
N – necesarul anual
ca – costul unitar de aprovizionare
Un alt concept privind mărimea stocurilor este concepţia KANBAN, elaborată de către
concernul japonez „Toyota” şi care prevede deţinerea stocurilor minimale. În RM utilizarea acestei
metode este practic imposibilă din cauza riscurilor foarte mari de stopare a producţiei. Întreprinderile
din Moldova încă sunt vulnerabile şi nu au relaţii sigure şi durabile cu furnizorii necesare utilizării cu
succes a acestei metode.
Pentru controlul stocurilor sunt utilizate mai multe metode:
I Metoda ABC (cea mai frecvent utilizată); II Metoda celor două recipiente; III Metoda liniei
roşii; IV Metoda Kanban (metoda stocului zero); V Metode computerizate de control
CREANŢE
În cazul gestiunii încasărilor întreprinderea trebuie să urmărească derularea în condiţii optime a
tuturor fluxurilor băneşti spre întreprindere. Pentru aceasta, întreprinderea apelează la metodele de
analiză a potenţialilor clienţi pentru evitarea situaţiilor de blocare a fondurilor:
1. Modelul lui Altman
2. Modelul lui J. Conan şi M. Holder
3. Modelul ,,Cei 5 C” – caracterul, capacitatea, capitalul, aspectele colaterale şi condiţiile
generale de activitate a clientului.
În condiţiile economiei de piaţă, întreprinderea stabileşte legături de parteneriat cu multipli
agenţi şi inevitabil în relaţia cu ei apar creanţele. Urmărirea şi controlul clienţilor, deşi determină o
activitate laborioasă, sunt indispensabile unei gestiuni financiare sănătoase.
Pentru control se utilizează următoarele metode:
I Metoda ABC; II Metoda vechimii creanţelor; III Metoda indicatorilor
Durata medie de încasare a unui client (Drec) = Soldul mediu anual al cr.*360 / VV

95
Durata medie de încasare a cr. pe întreprindere (Dcr)= Creanţe totale*360 / VV anuale
Durata medie de achitare a plăţilor (Dap)= Soldul mediu al obligaţiunilor *360/ VV
Pentru gestiunea plăţilor este utilizat în principal indicatorul:
1. Durata medie de efectuare a plăţilor (Dap) = Soldul mediu al obligaţiunilor *360/ VV
În RM majoritatea informaţiilor privind evaluarea firmelor o oferă băncile, companiile de
estimare şi manageri.
MIJLOACE BĂNEŞTI
Gestiunea numerarului are ca obiectiv diminuarea stocului de mijloace băneşti la nivelul strict
necesar care ar determina funcţionarea ritmică a întreprinderii şi capacităţii de plată pe ts.
Gestiunea numerarului are loc prin utilizarea metodelor:
a) Modelul Baumol
b) Modelul Miller Orr
În economia RM se atestă o situaţie problematică în ceea ce priveşte gestiunea AC, ele având de
cele mai dese ori o structură distorsionată şi nerăspunzând cerinţelor pieţei.
CREANŢE PE TERMEN SCURT
la 1 ianuarie (milioane lei)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


Creanţe – total 16760,9 19304,5 26755,0 18362,4 21127,1 23158,9 27281,9
Creanţe pe ts din care: 16336,4 18929,5 25505,2 16530,0 19079,4 21602,4 25790,3
Creanţe aferente facturilor
com 12472,8 13410,9 15971,9 10680,3 12032,8 13601,6 15885,3
Creanţe ale părţilor legate 814,8 1708,1 932,5 834,3 957,1 1252,5 1429,2
Avansuri acordate 703,5 805,6 943,2 1174,2 1637,5 2112,0 2816,9
Creanţe ale personalului 176,8 201,3 206,0 253,5 346,9 450,8 540,0
Alte creanţe pe termen scurt 2168,5 2803,6 7451,6 3587,7 4105,6 4185,5 5118,9

Analizând datele pe economia Republicii Moldova, putem observa o tendinţă continuă de


creştere a creanţelor. În privinţa stocurilor SMM, întreprinderile din Republica Moldova încă nu
dispun de capacităţile necesare pentru stocare în cantităţi mari a produselor şi mărfurilor, îndeosebi
această situaţie este caracteristică întreprinderilor din agricultură, care deseori din lipsa posibilităţii
stocării produselor în cantităţile necesare, sunt nevoite să vândă producţia la un preţ mai mic.
În această lucrare au fost executate cercetări pe baza întreprinderii ,,Floare-Carpet” S.A. Această
întreprindere prezintă interes pentru studierea gestiunii AC prin prisma faptului că aproape în
întregime materia primă utilizată este importată din ţări ca Rusia, Ucraina, Bangladesh etc., iar o mare
parte a producţiei este orientată spre export şi deci activitatea întreprinderii depinde atât de mediul
intern economic al ţării, cât şi de cel extern. O cauză a activării cu succes a acestei întreprinderi
productive este gestiunea eficientă a AC.
Floare-Carpet S.A. deţinea la sfârşitul anului 2007 AC în valoare totală de 37537613 lei (SMM-
24993935; Creanţe TS – 11681843; Mijloace băneşti – 786843; Alte AC- 74992)
Analizând structura activelor curente, am determinat indicatorii principali
Numărul de rotaţii ale activelor curente (N)= VV / AC = 84212899 / 37537613 = 2,243
Durata unei rotaţii a activelor curente (D)= AC / VV *360 = 160,468
Dprec = AC / VV * 360 = 35854488 / 79724491 = 161,902
E = (160,468 – 161,902)* (84212899 / 360) = -1,434 * 233924,719 = - 335448,047
În perioada anului 2007. s-au încasat cu 335448,047 lei mai mult ca în anul 2006, ca urmare a
accelerării vitezei de rotaţie cu 1,5 zile.
Durata de recuperare a cr.(Dcr) = Creanţe / VV * 360 =11681843 /84212899 *360= 49,938 zile
Rentabilitatea activelor curente (Rac) = PPI / AC mediu *100
Stocul producţiei finite şi a materiei prime se situează la un nivel ce ar asigura livrările şi
desfacerile pe 45 zile.
Concluzie
În general pe economie, se observă că implementarea metodelor de gestiune a AC prezintă încă
dificultăţi. Multe din metodele teoretice de gestiune nu pot fi aplicate pentru întreprinderile din RM şi

96
adaptate la realităţile economice ale ţării. Pentru a putea implementa metode moderne şi eficiente este
nevoie de alocări de fonduri, de o relaţie stabilă cu furnizorii, de informaţii detaliate despre activitatea
furnizorilor, clienţilor şi despre situaţia în economie per ansamblu. La capitolul aprovizionării,
întreprinderile din RM sunt dependente de furnizori, în special de cei străini, fapt ce influenţează
mărimea stocurilor şi structura lor. Orice problema de ordin politic sau în livrări duce la pierderi în
producţie. Pentru evitarea pierderilor întreprinderile trebuie să construiască relaţii durabile şi sigure cu
furnizori la etapa aprovizionării, să distribuie AC în funcţie de necesităţi, în funcţie de realităţile
economice existente pe piaţă, să mărească viteza de rotaţie, să studieze minuţios clienţii utilizând
metodele menţionate mai sus la etapa vânzărilor şi gestiunii creanţelor.

Bibliografie:
1. Finanţele întreprinderii, N. Botnari, Chişinău 2006.
2. Rapoarte şi buletine ale Biroului Naţional de Statistică.
3. Finanţele întreprinderii, Marin Dumitru, Bucureşti 2006.
4. Analiza economico-financiară, Robu V., Georgescu N., Bucureşti 2005.
5. Analiza economico-financiară, Işfanescu A., Robu Vasile, Bucureşti 2006.
6. Bilanţul contabil al întreprinderii „Floare-Carpet” S.A. pentru anul 2007.

SISTEMUL DE PENSII ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Pleşca Igor, an. I, CON


Cond. şt.: lect. sup. Marselina Ignat

Problema asigurării cu pensii întotdeauna a fost sensibilă pentru populaţie. De aceea calitatea
vieţii pensionarilor depinde substanţial de modul în care autorităţile abordează această problemă,
luând în calcul factorii sociali, economici, demografici, care influenţează sistemul de pensii. În
prezent, tendinţele rezultate din reducerea natalităţii, creşterea duratei medii de viaţă şi a speranţei de
viaţă la naştere, precum şi îmbătrânirea generaţiei „baby-boom” contribuie la fenomenul de
îmbătrânire a populaţiei. Toate aceste fenomene generează presiuni foarte mari asupra bugetelor de
asigurări sociale, care nu mai pot face faţă nivelurilor de cheltuieli pe care le implică plata pensiilor.
Este vorba atât de nivelul acestora, cât şi de durata mult mai mare în care pensiile trebuie plătite celor
în drept. În cele mai multe ţări, sursa principală de finanţare a pensiilor o reprezintă contribuţia
persoanelor angajate care se constituie într-un fond central din care se plătesc aproape imediat pensiile
cuvenite pensionarilor. Astfel, este vorba de o redistribuţie a veniturilor, principiu pe care se bazează
sistemul PAYG. Ca succese deosebite privind sistemul de pensii pot fi menţionate ţări ca Olanda şi
ţările scandinave, care au avut ca element de bază comun în strategia lor o varietate de politici bazate
pe reducerea la maximum a şomajului, o echilibrare a distribuţiei veniturilor şi performanţă economică
substanţială alături de creşterea salariilor minime. Sistemul actual de asigurare cu pensii a devenit
practic un sistem fiscal, deoarece contribuţiile de asigurare ale companiilor nu se bazează pe evaluarea
riscurilor sociale, adică nu mai poartă un caracter de asigurare. Totodată, impactul acestuia asupra
economiei este extrem de negativ:
- diminuează numărul de angajaţi, capabili să mai presteze o muncă socială utilă;
- nivelul sporit al cotei contribuţiilor se asociază cu legătura slabă dintre mărimea acestora şi cea
a pensiei, încurajând evaziunea fiscală şi munca la negru. De aceea constatăm că sistemul actual de
pensii ar putea fi justificat numai dacă ritmul de creştere a generaţiei noi îl depăşeşte pe cel al
vârstnicilor – fapt ce nu se întâmplă în condiţiile migrării masive a populaţiei apte de muncă peste
hotare. Ca urmare, pensiile în Republica Moldova sunt cele mai mici din Europa de Sud-Est şi chiar
CSI. Astfel, actualul sistem de pensii şi-a epuizat toate rezervele, încălcând drepturile omului la o viaţă
şi o bătrâneţe asigurată. Modernizarea sistemului de pensii este o problemă care necesită soluţionare
cât mai grabnică. Autorităţile trebuie să acorde o atenţie specială acestui aspect important al protecţiei
sociale, prin studierea experienţei mondiale, inclusiv a României, Bulgariei, Poloniei etc. Pentru
Republica Moldova, cel mai binevenit ar fi sistemul de pensii bazat pe trei piloni (al doilea şi al treilea
se administrează în sistem privat):

97
Pilonul I obligatoriu – pensia oferită de Guvern, care acoperă minimumul veniturilor necesare
traiului.
Pilonul II obligatoriu – administrarea privată a unei părţi din contribuţia plătită pentru pensie de
angajator şi angajat (sistem de pensii ocupaţionale).
Pilonul III opţional – pensia suplimentară creată din contribuţia angajatului, mărind veniturile la
pensie.
În continuare, propun câteva măsuri ce trebuie întreprinse pentru soluţionarea problemei
pensiilor în Republica Moldova:
1) O măsură binevenită ar fi încurajarea pensionarilor de a lucra în sisteme de tip pătrime, de
colaborare, cu drepturi intelectuale, de acasă sau prin Internet; foarte multe persoane simt că îşi pierd
rostul după retragerea din activitate şi asta le afectează emoţional şi fizic; ei au încă multe de oferit şi
pot să-şi valorifice experienţa de viaţă în folosul societăţii; în plus, au astfel ocazia de a obţine un venit
în plus care nu ar trebui impozitat, pentru a încuraja aceste activităţi.
2) Creşterea numărului de salariaţi din Moldova se poate realiza şi prin încurajarea întoarcerii în
ţară a moldovenilor plecaţi la muncă în străinătate. S-ar putea face o strategie pentru susţinerea
persoanelor care doresc să lucreze în alte zone decât cele de reşedinţă, accentuând beneficiile migraţiei
forţei de muncă în interiorul ţării, ci nu plecarea în alte state.
3) Pe termen lung, pe lângă fondurile private de pensii, statul trebuie să ia în calcul şi
transformarea propriului buget de pensii într-un fond special, administrat sub o formă asemănătoare
unui fond de investiţii. Este evident că simpla colectare a banilor de la salariaţii actuali pentru plata
pensiilor va limita mult valoarea acestora şi va crea o necesitate perpetuă de ajutoare suplimentare din
partea bugetului general. BNM-ul, ca principala bancă a statului şi banca preferată a pensionarilor, ar
putea fi însărcinată cu administrarea acestui fond. Crearea lui se poate face doar treptat, pentru a nu
priva pensionarii actuali de sumele care li se cuvin. Investiţiile pe care BNM-ul va avea dreptul să le
facă folosind fondul de pensii vor fi limitate la cele cu risc minim. În acest fel banii vor fi investiţi tot
în piaţa locală, crescând bugetul statului şi al oraşelor, şi în acelaşi timp pe termen lung pensionarii vor
putea avea venituri mai mari. BNM-ul ar putea acorda, de asemenea, credite pentru pensionari,
obţinând venituri suplimentare şi satisfăcând nevoile unei categorii de persoane cărora alte bănci
refuză să le acorde credite din considerente de vârstă.
4) Salariaţii ar trebui încurajaţi să depună în fondurile de pensii (atât cel de stat, cât şi cele
private) fonduri suplimentare, prin acordarea de deduceri din impozite pentru ei şi angajatori. Sistemul
poate fi asemănător cu cel din Statele Unite. De asemenea, e nevoie de un grad mai mare de
transparenţă din partea fondurilor de pensii: oamenii trebuie să ştie tot timpul care sunt sumele
existente, care este rata lor de creştere, ce perspective au pentru pensie şi în ce orizont de timp, iar
dacă doresc să poată depune oricând orice sume în aceste conturi ca şi contribuţie ulterioară.
5) Statul trebuie să se implice mai mult în educarea din punct de vedere financiar a cetăţenilor,
începând din şcoală dar şi pe tot parcursul vieţii. Oamenii au nevoie să înţeleagă cum funcţionează
sistemul de pensii, ce înseamnă un fond de investiţii, care sunt limitele redistribuţiei sumelor din
buget, ce înseamnă economisire şi investiţii, cum să se ferească de creditarea excesiva etc.

Bibliografie:
www.statistica.md, www.minfin.md

98
Secţiunea 11. INVESTIŢII ŞI PIEŢE
DE CAPITAL

99
IMPACTUL INVESTIŢIILOR ASUPRA CALITĂŢII VIEŢII
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Beregoi Cristina, Nebunu Irina, an II, REI
Cond. şt.: lect. sup. Daniela Dascaliuc
În condiţiile actuale, de trecere spre relaţiile de piaţă şi democratizare a societăţii, problema
analizei şi cercetării obiective a vieţii sociale cotidiene a populaţiei, bunăstării acesteia, oportunităţile,
consumul final şi posibilităţile satisfacerii necesităţilor vitale, nivelului de trai şi a stilului de viaţă,
calităţii vieţii în ansamblu, devine din ce în ce mai actuală.
Calitatea vieţii devine drept unul dintre indicatorii principali privind eficacitatea guvernării în
Republica Moldova. Este cert că doar creşterea economică va influenţa dezvoltarea societăţii, sporirea
bunăstării ţării şi revigorarea calităţii vieţii în ansamblu. De aici, putem deduce legătura directă dintre
creşterea economică, stimulată în cea mai mare parte de investiţii, şi nivelul calităţii vieţii.
Pentru a analiza impactul investiţiilor asupra calităţii vieţii în Republica Moldova trebuie să
urmărim evoluţia investiţiilor şi a indicelui calităţii vieţii.
Investiţiile în Republica Moldova au urmat o evoluţie instabilă. Cota investiţiilor în capital fix în
PIB a scăzut de la 22,1% în anul 1998 până la 17,1% în anul 2003. Începând cu anul 2004, se observă
o creştere a indicatorului analizat cu 6,3%, fapt ce denotă că indicele calităţii vieţii în Republica
Moldova este în creştere.
Tabelul 1
Indicatori 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ponderea investiţii în
PIB, % 22,1 18,4 15,4 16,7 16,3 17,1 18,6 19 23
Creşterea reală a
investiţiilor, % 9,2 -23,1 -8,7 17,3 5,7 13,3 13 12 16

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Din punct de vedere a repartizării pe sectoare, investiţiile au înregistrat o repartizare neuniformă


(Tabelul 2). Agricultura, sectorul care oferă cele mai multe locuri de muncă şi de care depinde
existenţa a circa 70% din populaţia săracă – a beneficiat de un volum foarte redus de investiţii. Lipsa
acută de investiţii a avut drept consecinţă nu doar degradarea sectorului agricol propriu-zis, dar şi
escaladarea sărăciei rurale şi înrăutăţirea mai multor parametri ai calităţii vieţii.
Tabelul 2
Structura investiţiilor in capital fix pe sectoare, %
Indicatori 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Agricultura 3.4 4.9 5.7 5.2 6.0 5.9
Industria prelucrătoare 14.5 26.7 26 31.8 22.3 21.0
Industria energetică 12.8 17.6 10.2 8.8 10.6 7.9
Construcţii 1.8 1.4 1.2 1.3 1.7 2.6
Transporturi şi comunicaţii 43.8 24.3 31.1 24.9 22.5 21.3
Învăţământ 2.1 2 1.8 1.6 1.1 1.4
Sănătate şi asistenţă socială 0.3 0.1 0.3 0.4 1.5 1.0
Sursa: Biroul Naţional de Statistică
Evoluţia calităţii vieţii, în perioada de după anul 2000, a cunoscut modificări importante atât
pozitive, cât şi negative, care poate fi analizată prin intermediul următorilor indicatori:

100
Indicatori Realizări Eşecuri
1 2 3
Indicele Începând cu anul 2000 Indicele Dezvoltării Republica Moldova rămâne sub media mondială a
Dezvoltării Umane al Republicii Moldova a crescut cu Indicelui Dezvoltării Umane.
Umane doar 0,3 puncte procentuale.
Veniturile PIB per capita a crescut de la 354 USD în În 2005 incidenţa sărăciei a crescut la 29%, din contul
2000 la 860 USD în 2005. mediului rural şi al oraşelor mici. Ţara noastră este
percepută ca cea mai săracă în Europa.
Durata Speranţa de viaţă pentru femei a crescut de la Durata vieţii rămâne cu 10 ani mai mică decât în ţările
vieţii 71,2 ani la 72,2 ani, iar pentru bărbaţi de la din UE.
63,9 la şi 64,5 ani.
Mediul Începând cu anul 2000, emisiile atmosferice Din anul 2000 s-a triplat numărul de cazuri de poluare
ambiant nocive de la sursele staţionare au scăzut cu gravă a resurselor de apă.
14%. Se observă o tendinţă de îmbunătăţire a
ecoeficienţei industriale.
Educaţia Rata de alfabetizare a crescut de la 98,2% în Rata de cuprindere în învăţământul primar în mediul
2000 la 99,1% în 2005. Cheltuielile publice rural a scăzut de la 92,5% în 2000 la 86,7% în 2005.
pentru educaţie au crescut de la 5,5% la 6,8%
din PIB.
Condiţiile Din 2000 ponderea populaţiei cu acces Dotarea locuinţelor din mediul rural cu sisteme de
de trai durabil la surse îmbunătăţite de apă a crescut canalizare şi apeducte este de numai 4%. Numai 10%
de la 37,8% la 44,5%, iar ponderea populaţiei din gospodării sunt conectate la sistemul de distribuire
ce are acces la sistemele de canalizare, de la a gazului. Doar 1% din locuinţele săteşti sunt dotate cu
41,1% la 43,6%. baie sau duş în interior.
Din anul 2000 a scăzut cu 25% numărul total Numărul de violuri şi tentative de viol a crescut cu
Securitatea de infracţiuni înregistrate. 40%. Faţă de 1998, numărul infracţiunilor legate de
personală narcomanie s-a triplat.

Asigurarea unei rate medii de creştere economică de 5% pentru următorii 20 de ani ar garanta o
creştere a veniturilor de 2,6 ori, propulsând Moldova în categoria ţărilor cu venituri medii. Premisa
pentru menţinerea pe o durată lungă de timp a unei creşteri intense a producţiei şi veniturilor, deci a
calităţii vieţii este sporirea continuă a investiţiilor, care ar permite reducerea dependenţei de
agricultură şi intensificarea rolului industriilor prelucrătoare şi serviciilor. Modernizarea structurală în
paralel cu îmbunătăţirea capitalului uman va face Moldova mai atractivă pentru investiţiile în sferele
care ar asigura venituri mai mari angajaţilor.

AMELIORAREA CLIMATULUI INVESTIŢIONAL –


OBIECTIV AL POLITICII ECONOMICE A STATULUI

Pârţachi Ileana, an. II, FIN


Coord. şt.: conf. univ. dr. Mariana Bunu

Toţi sunt cu ochii pe Moldova! Mai ales după aderarea României la Uniunea Europeană foarte
mulţi investitori urmăresc îndeaproape ceea ce se întâmplă în Moldova. Misiunea FMI, la 21
decembrie 2007, în concluziile sale menţionează faptul că „Multă lume urmăreşte îndeaproape ce se
întâmplă în Moldova, dat fiind că potenţialul de creştere este înalt, forţa de muncă este motivată şi
costurile scăzute”. Astfel, se impune o atenţie deosebită problemelor existente la capitolul atragerii
investiţiilor străine şi scoaterea în evidenţă a punctelor forte.
Statul, deja, a întreprins măsuri consecvente în vederea înlăturării obstacolelor din calea
investitorilor şi ameliorarea climatului de afacere, precum şi în conturarea unor planuri strategice, în
crearea unui mediu investiţional atractiv pentru potenţialii investitori. Printre măsurile importante deja
întreprinse pot fi menţionate: punerea în funcţiune a noii legi ce reglementează activitatea
investiţională – Legea R. Moldova „Cu privire la investiţiile cu activitatea de întreprinzător, adoptată
în aprilie 2004; adoptarea legii ,, Ghilotinei" în februarie 2005, în scopul îmbunătăţirii mediului
legislativ prin înlăturarea barierelor pentru efectuarea afacerilor, optimizarea proceselor

101
administrative; punerea în aplicare a programului de facilitare a investiţiilor „ProInvest” pentru anii
2005-2006; precum şi adoptarea recentă a Strategiei cu privire la atragerea investiţiilor şi promovarea
exportului pentru anii 2006-2015. Unul din obiectivele Statului, menţionat în PND, este
„Îmbunătăţirea mediului de afaceri, pentru a intensifica activitatea de investiţii în economie”.
Avantajele pe care le prezintă Moldova sunt umbrite de impedimentele de ordin politic şi
economic. Printre acestea putem menţiona:
• Infrastructura fizică, prin prisma pierderilor energetice şi a calităţii precare a drumurilor
• Prestanţa sistemului judiciar
• Presiunea fiscală înaltă şi birocraţia
• Lipsa deprinderilor şi îndemânării agenţilor economici de stabilire a relaţiilor de parteneriat
cu companiile străine
• Proceduri vamale complicate care afectează activităţile de export
În prezent, Moldova este vestită pentru sumele enorme de remitenţe, chiar recent în revista
„Business Week” a apărut un articol cu titlul „Moldova – dependentă de remitenţe”, de S.Adam
Cardais. Remitenţele ar trebui să fie folosite cu cap şi privite ca o oportunitate de investire şi de
creştere economică. Iniţiativele politice ar trebui să se concentreze pe îmbunătăţirea oportunităţilor de
investiţie la scară mică, pentru crearea unor afaceri noi, astfel, răspunzând interesului imigranţilor şi
familiilor lor de a face investiţii. De ex., de a oferi beneficiarilor de remitenţe posibilitatea de a-şi
deschide propriile mici afaceri, de a transforma agricultura într-o industrie fermieră comercială şi de a
forma un mediu favorabil pentru ca migraţii să investească. Aceste întreprinderi ar oferi oportunităţi
prin promovarea investiţiilor în turism şi în comerţul nostalgic. Guvernul nostru ar putea să colaboreze
cu guvernele ţărilor de origine a imigranţilor, precum şi cu cele în care sunt cei mai mulţi emigranţi
originari din Moldova cu agenţiile de dezvoltare şi sectorul privat ar putea obţine beneficii prin
oferirea produselor şi serviciilor din ţara de origine în aceste afaceri peste hotare. Stabilind legături cu
diaspora, guvernele se îndreaptă spre o sursă unică şi importantă de fonduri. Iar pentru o ţară ca
Moldova, care a fost declarată drept fiind dependentă de remitenţe, sumele acestor fonduri sunt destul
de considerabile, şi ar putea fi cruciale pentru ţară.
La momentul actual, la nivel regional, în competiţia pentru ISD (Investiţii Străine Directe)
performanţele Moldovei sunt destul de modeste. Cu toate că valoarea investiţiilor străine direct
raportată la PIB este destul de înaltă, chiar comparativ cu valorile celorlalte ţări din Europa Centrală şi
de Est, şi a crescut de la 5,7% în 2003 la 7,7% din PIB în 2005, de fapt această cotă este înaltă pentru
că PIB-ul este mic.
Deci, pentru a atrage investiţii este necesar ca statul să-şi continue politica de ameliorare a
climatului investiţional, precum şi să lucreze asupra situaţiei actuale. Unele sugestii ar fi de a investi în
nişele de avantaj competitiv pentru Moldova, acestea fiind:
• Informaţii şi tehnologia telecomunicaţiilor (pe parcursul ultimilor ani, Moldova a înregistrat
creşteri considerabile în ce priveşte operatorii de telecomunicaţii, sumele investite de ei,
precum şi varietatea largă de produse oferite pe piaţă)
• Sectorul agricol – important ar fi ca Industriei Vinurilor să i se atragă atenţia cuvenită, să se
adopte strategii de marketing agresiv pentru a pătrunde pe piaţa vinurilor de calitate
superioară
• Textile şi confecţii – mulţi investitori străini şi-au exprimat interesul de a colabora cu
firmele autohtone în această sferă
• Sectorul serviciilor tehnice, de afaceri prestate la distanţă pentru alte ţări
• Energie durabilă
• Investiţii în cercetare – dezvoltarea şi inovarea duc la sporirea capacităţii de concurenţă a
produselor naţionale prin calitate şi unicitate, nu doar preţ.
În acelaşi timp, pentru a avea capacitatea de a atrage investiţii şi a genera produse şi idei
tehnologice avansate, economia are nevoie de un climat de afaceri favorabil, o forţă de muncă educată,
savanţi şi inovatori cu o pregătire avansată.
Atingerea acestor scopuri sus-menţionate depinde de guvern, dar şi de sectorul privat al
economiei, care trebuie să-şi continue munca în crearea condiţiilor potrivite unui mediu pozitiv de
investiţii. Orice efort de promovare a investiţiilor nu va reuşi, dacă mediul de afaceri nu va fi atractiv
şi favorabil pentru investitori.

102
Bibliografie:
1. Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015, Chişinău
2005
2. Planul Naţional de Dezvoltare 2008-2011 Strategie, Chişinău 2007
3. Consultările din 2007 pe marginea articolului IV, Concluziile misiunii FMI, 21 decembrie 2007
4. Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2006, „Calitatea Creşterii Economice şi impactul ei
asupra dezvoltării umane”, PNUD Moldova, 2007
5. S. Adam Cardais, Moldova – dependentă de remitenţe, Revista „Business Week”, aprilie 2008

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ В МОЛДОВЕ И В МИРЕ

Алина Бурлака, МЭА

Энергетические ресурсы являются одной из важнейших ресурсных составляющих


современной глобальной экономики. В классификаторе видов экономической деятельности
выделяют производство, сбор и распределение электроэнергии; распределение газообразного
топлива по трубопроводам; снабжение паром и горячей водой. Однако определяющее место в
энергетических ресурсах занимают нефть и нефтепродукты.
Потребление энергетических ресурсов в мире растет. При этом наблюдаются
неоднозначные тенденции в ценообразовании на них. Стоимость нефти с 1947 по 1997 гг. в
среднем составляла $19,27 за баррель в ценах 1996 года. Однако наблюдались значительные
колебания: $14 за баррель в 1978 г., $35 – в 1981 г., ниже $10 – в середине 1986 г., выше $30 – в
декабре 1998 г., $22 - $28 – осенью 2000 г. Затем цены стабильно пошли вверх.
По состоянию на 24 апреля 2008 года цена июньских фьючерсов на североморскую
нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE по итогам торгов составила
116,46 доллара за баррель. На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость июньских фьючерсов на
американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil составила 118,30 доллара за баррель.
Снова растут после двухлетней стагнации и мировые цены на уголь. Аналитики Deutsche
Bank прогнозируют цену угля в 2009 году в $59,5. Увеличение ввоза угля в Китай повысит цены
в Европе и заставит потребителей покупать больше угля в Южной Африке и России. По
информации McClosky Group, цены на уголь в Европе в 2008 г уже составляют $70 за тонну
против $52 в конце 2005 года. Это вызовет глобальные подвижки в мировой экономике.
Растущие цены на уголь взвинтят расходы на электроэнергию по всему миру.
Аналогичная ситуация и с газом, где мировые цены непрерывно растут.
В Республике Молдова тарифы на энергоносители устанавливает Национальное
агентство по регулированию в энергетике (ANRE), не подчиняющееся государственному или
частному учреждению за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Агентство осуществляет регулирование деятельности в газовом и электроэнергетическом
секторах посредством выдачи лицензий, проведения тарифной политики и защиты прав
потребителей. Выдает агентство лицензии и для деятельности на рынке нефтепродуктов.
На 1 июля 2007 г. на рынке электроэнергии действовало 25 обладателей лицензий, а на
рынке природного газа – 29. На рынке нефтепродуктов работали 183 обладателя лицензий, из
которых 18 занимаются импортом и оптовой продажей бензина и дизтоплива, 11 – импортом и
оптовой продажей сжиженного газа. Остальные осуществляют торговлю в розницу бензином,
дизтопливом и сжиженным газом на сертифицированных АЗС.
Сегодня цена на газ для Республики Молдова рассчитывается на основе формулы,
оговоренной в пятилетнем контракте с «Газпромом» (2006 г.), предусматривающим
ежеквартальный пересмотр цен. В 2008 г. цена составит 75% от среднеевропейского уровня.
Рост цен будет продолжен темпами, опережающими мировые цены до достижения в 2011 году
их уровня.
В связи с ростом цен на газ придется регулировать тарифы на электрическую и тепловую
энергию. В электроэнергетике Молдове не хватает своих мощностей. Приходится закупать

103
электроэнергию у соседей. Более дешевая электроэнергия в Украине. С 2002 года средняя цена
оставалась на уровне 2,79-2,8 цента/кВт/ч. За этот же период оптовая рыночная цена внутри
Украины выросла на 32,1% – до 4,74 цента/кВт/ч. Поставщик требует пересмотра цен.
Назрела необходимость в регулировании тарифов на тепловую энергию. Пока
«Термоком», имеет задолженность перед «Молдовагаз», «ТЭЦ-2», «Апэ-канал», «ТЭЦ-1», а
также группой «Юнион Феноса». В то же время долг потребителей перед «Термоком» на 95%
приходится на жилищный фонд, т.е. население. Действующий тариф не покрывает затрат, а
главное амортизации фондов. Предприятие приводится к состоянию банкрота с ударом по
экономике и населению столицы зимой 2008-2009 годов.
Чтобы изменить ситуацию, необходимы радикальные реформы. Пока не принят Закон о
теплоснабжении. Медленно осуществляется либерализация электроэнергетического рынка.
Исключительное право на операции по импорту/экспорту энергии принадлежит предприятию
«Энергоком», а доступ других компаний в данную сферу заблокирован. Технически связь с
румынской энергетической системой позволяет импортировать лишь 10% электроэнергии,
необходимой Молдове. Кроме того, импорт осуществляется не напрямую, а посредством
создания так называемых энергетических островов, для которых необходимо предварительное
согласование с руководством Европейского союза по координации передачи электроэнергии
(UCTE). Частные или иностранные структуры слабо инвестируют в энергетический сектор.
Для привлечения инвестиций в сектор придется менять тарифы, разрабатывать новую
тарифную политику, особенно в секторе производства электроэнергии. Продолжение реформ в
энергетическом секторе, видится в направлении приватизации ТЭЦ и
электрораспределительных сетей, устранении вмешательства в регулирование и т.д. Тарифы на
производство энергии должны соответствовать реальным расходам на производство, а также
амортизации инвестиций. Следует активнее участвовать в проектах, продвигаемых Европейской
комиссией, расширить участие в Договоре об энергетическом сообществе.
Рост цен в энергетическом секторе Молдовы будет сказываться на ценах по всей
технологической цепочке от сырья до готовой продукции. Очевидно, именно либерализация
энергетического рынка станет главным шагом к обеспечению энергетической безопасности,
развитию полноценных рыночных отношений в энергетической сфере и снижению
отрицательных последствий мирового роста цен на энергоресурсы для молдавской экономики.

Литература:
1. Мировые цены на нефть выросли // news. mail.ru/ economics/ 1726623/
2. Цены на нефть: история вопроса // www. atrus.ru/ mpl/face?id=3263
3. www. anre.md/ anre/index.php?vers=2

EVAZIUNEA FISCALĂ – „ECOU” AL CRIMINALITĂŢILOR


ECONOMICO-FINANCIARE

Pelin Daniela, Universitatea de Vest din Timişoara, Româna


Coord.: lect. dr. Andrei Pelin

„Se poate spune ca există trei familii de contribuabili. Una, a celor funciarmente cinstiţi (albă).
Alta, a celor funciarmente necinstiţi (neagră). Şi cea gri, care evadează, fie legitim – prin abilitate, fie
ilegal – prin acrobaţii sau abuz de lege”.
Maurice Cozian

În condiţiile economiei mondiale actuale, concretizate în sens larg, prin fenomenul de


globalizare şi o expansiune dinamică a activităţii firmelor transnaţionale, politica bugetară – în fapt, un
mix al măsurilor de politică fiscală şi de politică în domeniul cheltuielilor publice – rămâne încă un
instrument eficient de intervenţie a statului în mediul economic, la nivel naţional. Prin intermediul
acestuia, se poate interveni în procesul alocării resurselor, pentru a corecta disfuncţiunile sau
slabiciunile pieţei, sau pentru a controla excesele ciclului afacerilor în diferitele faze de evoluţie, în
vederea menţinerii unei stabilităţi economice. Această stabilitate economică, corelată cu politica

104
fiscală, denotă comportamentul contribuabilului astfel, o amplificare a fiscalităţii este, evident, o
modalitate facilă de a procura resurse financiare publice, având ca şi reacţie o reflecţie inversă
concretizată prin faptul că o creştere a presiunii fiscale poate provoca fenomenul numit „fugă de
impozitare”, respectiv, evaziune fiscală care poate degenera în corupţie şi alte forme ilicite de
sustragere de la onorarea obligaţiilor faţă de stat.
Pentru o definire clară şi sintetizată, se precizează că evaziunea fiscală constă în sustragerea
contribuabililor prin orice mijloace, în întregime sau în parte, de la plata impozitelor, taxelor şi/sau
oricăror alte sume datorate bugetului general consolidat. Legat de această definiţie, se impun a se
efectua câteva precizări certe şi anume: în primul rând, în accepţiunea Legii nr. 241/2005 privind
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, termenul de buget general consolidat desemnează
ansamblul bugetelor publice, componente ale sistemului bugetar, agregate şi consolidate pentru a
forma un întreg. În al doilea rând, prin contribuabil, actul normativ 241/2005 privind prevenirea şi
combaterea evaziunii fiscale defineşte orice persoană fizică ori juridică (sau altă entitate fără
personalitate juridică), română sau străină, care obţine venituri sau deţine bunuri pentru care datorează
impozite, taxe, contribuţii şi alte sume, bugetului general consolidat.
În general, fiscalitatea poate fi caracterizată ca fiind un factor de constrângere pentru orice
contribuabil, iar de aici până la fenomenul de evaziune fiscală nu e o cale atât de lungă. De precizat că
„gradul de fiscalitate cu tentă confiscatorie sugerează măsura în care sumele băneşti disponibile,
rămase după impozitare, asigură doar mijloacele indispensabile subzistenţei, neacoperind, într-un grad
satisfăcător, toate „nevoile umane”, această stare putând duce la „inhibarea motivaţiei” de a munci şi
la „orientarea” în a obţine „venituri cu caracter ilicit, sustrase de la impozitare”1. Astfel, economia
subterană, ansamblu al activităţilor economice desfăşurate organizat, cu încălcarea normelor sociale şi
a legilor economice, în scopul obţinerii de venituri ce nu pot fi controlate de stat, reprezintă „un
răspuns de adaptare” la gradul excesiv de fiscalitate. Făcând referire la economia subterană, impactul
acesteia asupra dezvoltării economice şi sociale a unei societăţi este unul deosebit de negativ fiind, de
fapt, un canal cu rol de propagare a ilegalităţilor şi a corupţiei prin intermediul societăţilor de tip
„fantomă”. Această categorie de firme („fantomă”) se obişnuiesc a se înfiinţa cu scopul de a nu
înregistra unele venituri sau de a majora pe cale fictivă unele categorii de cheltuieli cu scopul
diminuării impozitului pe profit datorat. Toate acestea, în baza unor documente falsificate (contracte
de închiriere false, documente de stare civilă false, respectiv, cărţi de identitate false), fac tranzacţii şi
transferuri ilegale - toate cu scopul substituirii de la plata taxelor şi impozitelor către stat. În
numeroase alte cazuri s-a recurs, de asemenea, la utilizarea de documente fiscale false (facturi,
chitanţiere, avize de însoţire a mărfii) şi nu în ultimul rând la deschiderea unor conturi nedeclarate la
organele fiscale, conturi deschise pe numele unor persoane fictive la diverse bănci, prin care se rulează
sume uriaşe de bani provenind din tranzacţii ilicite. Astfel, se poate face precizarea că firmele
„fantomă” reprezintă o încălcare a unei înşiruiri de norme legislative care conduc la fraudarea unui
sistem economic, social şi politic aparent integru. De asemenea, internaţionalizarea acestor
infracţionalităţi economice presupune precizarea şi tratarea combinată a ceea ce semnifică firmele off-
shore şi paradisuri fiscale. Astfel, ca şi element indirect, generator de evaziune fiscală, „paradisul
fiscal” desemnează orice ţară cu un grad de fiscalitate redus comparativ cu media internaţională,
reglementări minime cu privire la procesul de acordare a autorizaţiilor de funcţionare a companiilor,
inexistenţa limitelor schimbului monetar şi securitatea reglementată a operaţiunilor bancare şi
comerciale. Firmele off-shore sunt firme care nu au voie să efectueze tranzacţii decât cu străinătatea,
deci nu pot să intre în contact cu agenţi economici autohtoni. Astfel, în urma unor studii efectuate pe
plan mondial au fost identificate mai multe ţări paradis fiscal, printre care: Andorra, Antigua,
Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bermuda, Cayman, Costa Rica, Elveţia, Hong Kong, Liberia,
Liechtestein, Luxemburg, Monaco, Antilele Olandeze, Olanda, Panama, Singapore, Sf. Vincent şi Sri
Lanka. Aceste „paradisuri” sunt ţările cu o pondere crescândă a evaziunii fiscale.
Pentru a reflecta o sinteză, ca şi concluzie, pentru combaterea acestui fenomen, cu implicaţii
adânci la nivel economic, social şi chiar politic, ar trebui identificată şi pusă în aplicare o strategie
perseverentă şi unică.
Cauzele acestui fenomen de evaziune fiscală sunt multiple şi complexe. Printre acestea enumăr,
în primul rând, excesivitatea sarcinilor fiscale, care însă are drept motiv tocmai amploarea pe care o
are acest fenomen. Din acest punct de vedere, se poate vorbi despre un adevărat cerc vicios, deoarece,
cu cât presiunea fiscală este mai mare, cu atât fenomenul evaziunii fiscale capătă amploare, şi, cu cât

105
evaziunea fiscală este mai mare, cu atât sarcina şi deci şi presiunea fiscală vor apăsa contribuabilii care
îşi îndeplinesc obligaţiile legale.
Ca şi o a doua cauză a fenomenului de evaziune fiscală cercetat, o reprezintă absenţa unei
legislaţii fiscale clare, precise, unitare şi mai ales stabile, ceea ce face ca aceasta să fie „interpretată”,
legislaţia trebuind a fi, de fapt, valoarea iniţială şi cea finală ce ar trebui să îngrădească posibilităţile
contribuabililor de a recurge la aceste practici. Desele modificări ale dispoziţiilor legale, reglementarea
legislativă necoerentă nu fac altceva decât să faciliteze orientarea contribuabilului spre evaziune
fiscală, întrucât acest fenomen este rezultatul cert al „defectelor unei legislaţii imperfecte, al metodelor
defectuoase de aplicare, precum şi al neprevederii şi nepriceperii legiuitorului a cărui fiscalitate
excesivă este tot atât de vinovată pe cât sunt cei pe care îi provoacă prin aceasta la evaziune”.
În final, cea de a treia cauză, de ordin subiectiv de această dată, o constituie insuficienţa
„educaţiei fiscale” a contribuabililor, dar şi excesul de zel al organelor fiscale, „predispuse uneori la
încălcarea drepturilor şi intereselor legitime ale plătitorilor de impozite. Este ştiut că eficienţa unui
sistem fiscal se măsoară mai ales prin gradul de consimţire la impozit, care este invers proporţional cu
gradul de rezistenţă a contribuabililor la impozite, şi deci cu evaziunea fiscală”. În locul unei campanii
care creează confuzie în rândul populaţiei, este de preferat o campanie de conştientizare a
contribuabililor cu privire la importanţa şi necesitatea achitării taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi
celorlalte sume datorate la bugetul de stat. Aceasta, deoarece principala trăsătură a impozitelor este
reversibilitatea acestora, adică reîntoarcerea sumelor concentrate de stat pe această cale sub forma
unor acţiuni, servicii, gratuităţi către cei care au contribuit la formarea fondurilor generale ale
societăţii, beneficiar al obligaţiei fiscale fiind societatea în ansamblul ei.

Bibliografie:
1. Dragoş Pătroi Evaziunea fiscală între latura permisivă, aspectul contravenţional şi
caracterul infracţional, Editura Economică 2007
2. Ziarul Săptămâna Financiară nr.40/ 2005

106
Secţiunea 12. ECONOMIA NAŢIONALĂ:
STAREA ACTUALĂ ŞI TENDINŢE DE
DEZVOLTARE ÎN CONDIŢIILE
GLOBALIZĂRII

107
CONCURENŢA FIRMELOR WORK&TRAVEL – EFECTE PENTRU ECONOMIA
REPUBLICII MOLDOVA

Pleşcan Elena, an. I, BAA


Cond. şt.: conf. univ. dr. Nelly Filip

„Concurenţa este o confruntare, rivalitate a agenţilor economici privaţi pentru a atrage de partea
lor clientela consumatoare prin preţuri mai convenabile, prin calitate mai bună a mărfurilor, în vederea
obţinerii unor profituri cât mai mari şi mai sigure” [Niţă Dobrotă, „Economie politică” – Bucureşti,
1997, p. 165].
Conceptul de concurenţă a fost analizat de mulţi economişti, printre care Adam Smith, Leon
Walras, Friedrich von Hayek. Desigur, pe parcursul timpului economia a suferit modificări esenţiale,
care au dus inevitabil la apariţia unor noi trăsături ale concurenţei:
1. În perioada modernă, concurenţa a devenit mai activă, mai acerbă.
2. Firmele se axează pe crearea inegalităţilor prin bunuri, care constau în îmbunătăţirea
calităţii în urma implementării inovaţiilor şi diversificării sortimentale.
3. Oligopulul – a devenit cel mai răspândit model de piaţă.
4. Internetul permite atât cererii, cât şi ofertei să fie ajustate eficient în timp real.
Concurenţa pe piaţa serviciilor Work&Travel constituie un exemplu elocvent al concurenţei
moderne, însumând majoritatea trăsăturilor care-i sunt caracteristice şi oferă posibilitatea unui studiu
în domeniu. În Republica Moldova, Summer Work and Travel Program a fost iniţiat în anul 2002,
graţie parteneriatului dintre ţara noastră şi SUA.
În ultimii ani, studenţii au devenit tot mai tentaţi de această posibilitate. În SUA salariul unui
student variază între 7-12$/oră, ceea ce înseamnă de 4-15 ori mai mult decât în R. Moldova, unde
acelaşi salariu oscilează în diapazonul 1-2,5$/oră. Numărul participanţilor la program a evoluat de la
2600 (2006) până la 5000 de studenţi (2007).
Agenţii economici au realizat că rata rentabilităţii capitalului investit depăşeşte „pragul”
competitiv, ceea ce a dus la un aflux masiv de capital. Ca rezultat al creşterii exponenţiale a cererii,
numărul de firme Work&Travel s-a mărit de la 25 (în anul 2006), până la 40 (în anul 2007) şi
culminând cu 56 (în anul 2008).
Costul total mediu al programului W&T constituie 2200 de dolari, ceea ce include:
ƒ Costul programului variază între 665-1050$, în medie, constituind 900$, ceea ce reprezintă
41% din costul total.
ƒ Taxa job variază între 65-230$, constituind 5% din costul total.
ƒ Taxa SEVIS – are o valoare fixă de 35$ – 2% din costul total.
ƒ Taxa consulară – are o valoare fixă de 131$ – 6% din costul total.
ƒ Costul biletului de avion – variază de la 600 € până la 1000€ – 46% din costul total.
Astfel, în anul 2007, putem estima o valoare aproximativă a pieţei de 11 milioane $:
VP = N * C= 5000 * 2200 = 11 000 000 $
Abrevieri : VP – valoarea pieţei; N – numărul participanţilor; C – costul programului.
Din această sumă, Consulatului SUA îi revin 8%, companiilor Avia – 46%, iar firmele
autohtone de Work&Travel – 46%, ceea ce constituie 5 060 000 $.
În continuare, analiza programului Work&Travel va fi axată pe aprecierea gradului de
intensitate a concurenţei din domeniu. Conform concepţiei economistului Michael Porter, intensitatea
concurenţei depinde de cele 5 FORŢE CONCURENŢIALE, care tind să fie mai intense în sectoarele
cu potenţial mai scăzut şi invers:

108
1. Concurenţii potenţiali.
60 56 Analizând graficul alăturat
(Figura 1.), concluzionăm că
50 există un aflux masiv de
40 companii noi în acest domeniu,
40 ca rezultat al rentabilităţii
sporite. Pătrunderea pe piaţa
30 25 serviciilor Work&Travel este
facilitată de barierele mici de
20 intrare: inexistenţa economiilor
15 16
13 de scară; diferenţierea slabă
10
prin produs (folosită îndeosebi
0 de Acord STM, Ameritrex
Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Prest SRL, Student Adventure
SRL); nevoile de capital se
Numărul total al 25 40 56 recuperează rapid.
companiilor 2. Serviciile substituente
Numărul noilor- 13 15 16 limitează câştigurile potenţiale
intraţi dintr-un sector de activitate,
impunând un plafon asupra
Figura 1. Evoluţia comparativă a numărului noilor-
preţurilor din respectivul
veniţi şi concurenţi existenţi sector. În cazul Work&Travel
Sursa: sintetizat de autoare pe baza informaţiilor afişate de Ambasada SUA
SUA, substituentele acestuia
oferă o alternativă preţ-
performanţă mai puţin atractivă.
3. Cumpărătorii pe piaţa produselor Work&Travel nu posedă putere de negociere, pentru că nu
pot influenţa preţul programului. Pentru a aprofunda analiza acestui factor, voi prezenta rezultatele
unui sondaj personal efectuat de noi asupra unui eşantion reprezentativ din 100 de studenţi ai
Academiei de Studii Economice. Deşi 94% din intervievaţi cunosc esenţa programului Work&Travel,
62% recunosc că nivelul de informaţie despre program oferit de companii (costuri, detaliile job-ului) e
nesatisfăcător.
Promovarea programului este considerată a fi agresivă de majoritatea studenţilor 68%, sursa
mass-media cea mai frecvent utilizată în acest scop este materialul promoţional (broşuri, liflete, afişe)
46%. Astfel, înainte de a decide asupra companiei cu care vor pleca în SUA, 52% nu au analizat mai
multe oferte. Această situaţie reprezintă un eşec al pieţei, fiind reprezentată de asimetria
informaţională (selecţia adversă şi comportamentul de turmă). Consumatorul, în alegerea companiei
de Work&Travel, se ghidează adeseori după un singur factor, astfel 49% din studenţi consideră că sunt
amăgiţi cu „oferte avantajoase”. Doar 36% din studenţi consideră că multitudinea companiilor are un
efect pozitiv.
4. Furnizorii în sectorul serviciilor Work&Travel, la fel ca şi cumpărătorii nu posedă putere de
negociere, pentru că nu pot influenţa esenţial preţul programului.
5. Rivalitatea Concurenţilor existenţi este influenţată de câţiva factori:

Stimulează/Intensifică ↑ Diminuează ↓
1.Număr mare de concurenţi (56 firme) 1.Ritmul rapid de dezvoltare
2.Lipsa diferenţierii 2.Costuri fixe joase
3.Bariere joase de ieşire

Conform sondajului personal efectuat, majoritatea studenţilor (42%) apreciază concurenţa


firmelor Work&Travel drept una neloială şi doar 17% au clasificat-o drept una benefică.
Efectele concurenţei în sectorul serviciilor W&T asupra economiei Republicii Moldova pot fi
rezumate sub forma schemei următoare:

109
Efecte pozitive Efecte negative
1. Venitul disponibil ↑ 1. Schimbarea structurii forţei de muncă
2. Nivelul sărăciei ↓ 2. Stabilitatea sistemului de pensii ↓
3. Obţinerea experienţei de muncă ↑ 3. Exod de intelect
4. Şomajul ↓ 4. Inflaţie ↑
5. Economiile ↑, investiţiile ↑ (mai ales în 5. Competitivitatea exportului ↓
domeniul educaţiei) 6. Valuta străină exercită presiuni asupra
6. Deficitul balanţei comerciale ↓ aprecierii leului

Bibliografie:
1. Michael E. Porter – Strategie concurenţială, Teora 2001
2. Mariana Prodan – Particularităţile concurenţei în condiţiile integrării economice regionale,
teza de doctor, 2006. Disponibil online la
http://www.cnaa.acad.md/files/theses/2006/3658/mariana_prodan_thesis.pdf
3. Alexander Culiuc – Integrating migration and remittances into a development strategy: the
case of Moldova, teza de master, 2006. Cambridge, Mass. : Harvard University. Disponibil
online la http://www.culiuc.com/papers/aculiuc_2006_sypa.pdf

OTSOURCING TO MOLDOVA: A MYTH OR A REAL WAY TO BOOST


NATIONAL COMPETITIVENESS?

Terzi Elena, an. II, REI


Cond. şt.: dr, Elina Benea-Popusoi

Moldova, with its small size, comfortable European location, cheap and relatively qualified
labour force, is destined to benefit from all types foreign enterprise activity. Much attention is being
paid to the evolution of Foreign Direct Investments, franchising, licensing and joint ventures.
Outsourcing, another modern and competitive form of foreign sourcing, also represents an opportunity
for economic development, and should be studied carefully.
Outsourcing is defined as “purchasing products or services from an outside supplier, rather than
performing the same work within company’s own facilities”.
The companies involved in this process follow two objectives:
• Delegating non-core business functions in order to focus on the core operations.
• Minimizing overhead cost and decreasing investment in capital assets.
Outsourcing was first used in manufacturing in the United States, but in the last decades it
penetrated all other continents and areas of economic activity:

ITO — information BPO — business process KPO – knowledge process


Areas of application

technology outsourcing outsourcing human outsourcing requires higher


data centres, networks, resources, logistics, skills: reading X-Rays,
desktop computers and procurement, engineering, performing investment
software applications marketing, sales, facility research, handling the
operations and management, accounting functions,
legal work, finance and executing engineering design.
accounting
Onshore outsourcing Offshore outsourcing Nearshore outsourcing
Delegating specific business …to a company in a country …to a company in another
Geographic

functions to another company other than the one where the country, but near the target
in the same country (UK- product or service will be market (UK-Ireland). Goal: a
UK). Goal: efficiency and sold or consumed. (UK- combination of cost
types

specialization India).Goal: minimizing cost efficiency and innovation.


BestShore strategy
tailors specific needs to locations that are best suited for these functions.

110
Outsourcing makes firms more competitive through specialization and cost-cutting. What effects
does it have on the host countries, as compared to more traditional and well-researched Foreign
Direct Investments?

Outsourcing Foreign Direct Investment


ƒ Purchase of a product or service by a foreign ƒ Investment of foreign assets in domestic
firm from a domestic supplier structures / equipment / organizations
(relies on existent capacity and infrastructure) (creates additional production capacity)
ƒ Contributes to the Trade Balance and Balance ƒ Contributes to the Balance of Payments (Asset
of Payments (Export) of the Financial Account)
ƒ Promotes interests of both foreign client and ƒ Promotes interests of the foreign investor.
local vendor ƒ Competition to local firms, driving SMEs out
ƒ Small and medium enterprise development of the market
ƒ High value-added, human capital-intensive ƒ Wide range of sectors, in Moldova – low
services – third & fourth sectors value-added, reliance on unskilled labour
ƒ Short-term. Dynamic. ƒ Long-term. Investment aging.

Arti Grover Goswami, Delhi School of Economics, analyzes welfare implications of


Outsourcing versus FDI in the host country. His two major conclusions are:
1. If the absorptive capacity (ratio of costs shares of skilled and unskilled labor) of the host is
higher than the foreign absorption, outsourcing certainly leads to higher welfare. If the absorptive
capacity of the host country is lower, FDI may lead to higher welfare, but outsourcing being welfare
enhancing is not ruled out.
This should raise alarm for countries blindly trying to attract FDI by giving incentives especially
in the form of subsidies and tax relaxation (such as Moldova).
2. Efforts to increase skills in the host country are more likely to payoff under outsourcing
relative to FDI, since outsourcing values skilled labor more than FDI.
From a development perspective, outsourcing has demonstrated its viability and success in
India. For an instance, Indian IT industry continues to expand and is now one of the most competitive
domestic sectors. Indian software export revenues increased by 38 per cent in 2006–2007 (Dataquest
2008), while the global market increased only 6 per cent during the same period (Forrester 2008).
Software exports accounted for > $23 billion, over 20.4 per cent of India’s overall exports.
Thus, outsourcing offers the developing countries the benefits of higher welfare and superior
specialization. How can Moldova gain from this process?
A.T. Kearney Global Services Location Index analyzes country advantages and ranks the top 50
outsourcing destinations. Central and Eastern Europe is listed as a new destination with great potential
for nearshoring. (Bulgaria ranks nr. 9, Romania-33, Russia-37, Ukraine-47). Moldova is not ranked,
but is possible to evaluate its attractiveness within the same framework.
1. Financial structure: Good
• Compensation cost (80%) Very good (cheap labour)
• Infrastructure cost (10%) Medium (↓ cost, ↓ availability)
• Tax and regulatory cost (10%) Medium (↓ taxes, ↑ regulations)
2. Business environment: Poor
• Country risk (60%) Poor (↓ macroeconomic stability)
• Country infrastructure (20%) Very poor (outside Chisinau)
• Cultural adaptability (10%) Very good (European country)
• Security of intellectual property (10%) Poor (AGEPI, TRIPS, ↓ control)
3. People and skills: Medium
• Relevant experience (40%) Medium (↓ experience, ↑adaptability)
• Size and availability of labor (20%) Poor (↓ population, ↓ relevant skills)
• Education (15%) Medium (↑ quantity, ↓ quality)
• Language (15%) Good (multilingual population)
• Attrition risk (10%) Poor (↑ migration)

111
(Sources of information: National Bureau of Statistics, World Bank rankings, UNCTAD,
UNDP, World Economic Forum’s Global Competitiveness Report, Millennium Challenge
Corporation’s Constraints Analysis, personal interviews with company representatives).
On the basis of the above analysis and UNCTAD recommendations, we can offer the following
strategies for improving Moldova’s attractiveness:
1. Enterprise-level strategies: • Emphasis on high-quality services • Communication with
clients • Cultural understanding • Marketing and partnering.
2. Government policy options: identifying potential niches and making the required
investments in terms of telecommunications infrastructure, education, legal framework and
implementation; maintaining an attractive business climate and promoting country image
abroad to attract overseas clients.

Sources:
1. UNCTAD E-COMMERCE AND DEVELOPMENT REPORT 2003
Chapter 5: Business process outsourcing services for economic development
2. Welfare implications of Outsourcing versus FDI in the host country,
Arti Grover Goswami, Delhi School of Economics
3. AT Kearney 2007 global service location index
4. Outsourcing – instrument de mentinere si sporire a competitivitatii, Dr.Sergiu Serduni, ASEM
5. World Bank – Country statistics, Ease of Doing Business Ranking 2008.
6. World Economic Forum. Global Competitiveness Report 2007.
7. Websites of Moldovan outsourcing companies.
Special thanks to Mr. Eugen Frimu (Soft Expert) and Mr. Sergiu Moiseev (Logos Press) for
kindly provided help and information.

ENERGIA REGENERABILĂ – DEZVOLTARE ECONOMICĂ


A REPUBLICII MOLDOVA

Comandari Sergiu, an. I, BAA


Cond. şt.: lect. sup. magistru în economie Oxana Barbăneagră

Republica Moldova este limitată în resurse energetice proprii, valorificarea surselor regenerabile
de energie va contribui la sporirea securităţii energetice. Situaţia actuală a Moldovei în domeniul
energetic este problematică. Circa 96% din cantitatea de combustibil este importată. Astfel, peste 80%
din energie este importată din Rusia, ceea ce determină o dependenţă nedorită şi un risc economic. Am
fost participanţi la creşterea preţului la gaz ce are o tendinţă de majorare şi atingere a tarifelor
europene, deşi salariile muncitorilor rămân aceleaşi. Motorina, în luna martie 2008, s-a scumpit, ceea
ce a determinat o creştere a preţului pentru călătoriile locale. Nemaivorbind de preţul cărbunelui care,
în anul trecut, a atins plafonul de 5000 lei/tona. Pe când pensiile unui bătrân ce a muncit la câmp este
de doar 245 lei, deci pentru o tonă ar trebui să economisească 20 de luni.
Astfel, problema energetică devine una prioritară în Moldova. Nu vom putea vorbi despre o
posibilă creştere economică atât timp cât suntem dependenţi energetic. Iar creşterea preţurilor la gaze
cu 20% a determinat majorarea inflaţiei cu 2,7%. Efectele negative se răsfrâng şi asupra
competitivităţii produselor autohtone pe pieţele externe.
De asemenea, anual, se importă mii de tone de motorină, iar ridicarea preţurilor conduce la
ruinarea gospodăriilor ţărăneşti şi exodul populaţiei la munci peste hotare.
Şi mai acut se resimte deficitul de cărbune, ceea ce determină odată cu venirea anotimpului rece
dificultăţi în încălzirea locuinţelor. Cărbunele şi lemnul devin inaccesibile din cauza preţului mare şi
singurul mod de a dezmorţi aerul din case pe timpul iernii rămâne tizicul. Cererea la cărbune este de
0.5 mln tone, iar liderul pe piaţa „Moldcărbune” importă doar 80 000 tone pe sezon.
Republica Moldova nu este în stare să asigure populaţia cu lemne de foc, căci ne aflăm pe ultimul loc
în Europa la capitolul suprafeţe împădurite (10.3%). Iar defrişarea neautorizată micşorează şi acest
procent. Tăierile ilicite sunt o caracteristică a ţărilor subdezvoltate. Cu dificultăţi se confruntă cele 920
112
de sate negazificate. Deficitul a fost cauzat de firmele importatoare de cărbune ce au oferit doar 1/8
din cantitatea necesară. Din această cauză li s-a retras licenţele pe 10 ani, deci în acest an vom avea
probleme şi mai grave. Iar aceste dezechilibre energetice au o influenţă negativă asupra întregii
economii. Însă o rezolvare există prin utilizarea surselor de energie regenerabilă şi creşterea ponderii
Surse de energie regenerabila în balanţa energetică. Surse regenerabile de
4% energie sunt acele surse existente în mediul
2% ambiant, care pot să genereze continuu sau cu o
Biomasa periodicitate, consumul cărora nu duce la o
10%
Energia hidraulica epuizare posibilă. Cele mai importante sunt:
14%
Energia solara biomasa, energia hidraulică, energia solară,
Eoliana eoliană (diag.1). Întrucât Moldova este o ţară
70%
Alte tipuri agrară, am putea beneficia de o dezvoltare
rapidă în valorificarea biomasei.

Cred că o atenţie deosebită trebuie atrasă creşterii rapiţei din care se obţine biodieselul.
Cultivarea rapiţei influenţează favorabil componenţa şi structura solului (în timp ce floarea-soarelui îl
sărăceşte), se obţine o productivitate de 10 ori mai mare la hectar in comparaţie cu alte cereale. Un
mare avantaj este că combustibilul obţinut din rapiţă nu necesită modificări ale motoarelor cu ardere
internă. Calităţile biodieselui: inflamabilitate perfectă, este inofensiv pentru plante şi animale, se
supune dezintegrării biologice complete în 28 de zile, nu poluează mediul, este mai mic pericolul de
explozii. Însămânţarea a 10% din teritoriul arabil va permite acoperirea necesităţilor de 250 mii tone
de motorină.
Carbune versus energie regenerabila O altă alternativă nevalorificată, dar foarte
rentabilă este utilizarea deşeurilor provenite din
150
viticultură: circa 320 mii tone de râpcă şi 140 mii
tone de tescovină; precum şi cele provenite din
Cantitatea

100
silvicultură, 40 mii tone însumate fac 500 mii tone. În
50 urma dezumidificării şi presării avem o pierdere de
0 10%, iar cantitatea netă obţinută va fi de 450 mii tone.
Carbune utilizat Potential energie Raportate la preţul minim al unei tone de cărbune
regenerabila
obţinem 450 mln lei, din care costuri de producere 90
mln. lei. Drept rezultat, Moldova ar putea economisi
360 mln. lei anual. Acestea sunt doar deşeuri din viticultură şi silvicultură, însă dacă mai luăm în
calcul şi deşeurile de la procesul de prelucrare a lemnului, atunci am rezolvat problema deficitului de
cărbune (diag.2).
Alte tipuri de energie regenerabilă ce trebuie luate în considerare sunt energia solară, ce poate
fi folosită pentru uscarea produselor agricole, încălzirea apei şi ca energie electrică fotovoltaică.
Utilizând energia solară, se pot acoperi 65% din necesarul anual de apă caldă. Pentru ca acest domeniu
să fie profitabil, este necesar ca costurile pentru m2 de baterie solară să nu depăşească 75$.
Energia hidraulică poate fi valorificată prin construirea minicentralelor cu puterea 200-400
kw pe râurile Nistru, Prut, Răut.
Energia eoliană poate fi utilizată pe teritoriul Moldovei datorită vitezei medii a vântului de 4.5
m/s şi existenta unor câmpii întinse.
Avantajele utilizării energiei regenerabile:
" Micşorarea importului de combustibil fosil cu 50 mln €/an, ceea ce ar contribui şi la
diminuarea balanţei comerciale, astfel majorând PIB-ul;
" Consolidarea securităţii energetice şi diminuarea dependenţei de Rusia;
" Reducerea poluării mediului ambiant şi a emisiilor de gaze cu efect de seră: 75.4 mii tone
bioxid de carbon;
" Dezvoltarea unui sistem energetic propriu;
" Menţinerea unui preţ stabil la combustibil;
" Crearea suplimentară a peste 5000 noi locuri de muncă;
Energia regenerabilă în condiţiile globalizării presupune adaptarea Moldovei la standardele de
valorificare a energiei regenerabile: încadrarea Moldovei în directivele Cărţii Verzi; alinierea la

113
obiectivele Uniunii Europene; Formarea pieţei de energie a ţărilor din sud-estul Europei; toate ţările au
tendinţa de a utiliza energia regenerabilă; aderarea la protocolul de la Kyoto.
Însă există un şir de bariere în calea valorificării surselor energiei regenerabile:
Legal instituţionale:
) Lipsa companiilor de consultanţă;
) Informaţie insuficientă;
) Nivelul scăzut de calificare a inginerilor.
Tehnice:
) Lipsa echipamentului de producere autohtonă;
) Investiţii iniţiale mari;
) Rata mare a dobânzii.
Însă există un şir de oportunităţi de a beneficia de investiţii în domeniul energiei regenerabile:
Finanţarea proiectelor din fondul pro Uniunea Europeană;
1% din bugetul de stat acordat valorificării energiei regenerabile;
5% din comercializarea energiei tradiţionale;
Donaţii şi sponsorizări ale persoanelor juridice şi fizice;
Granturi naţionale şi internaţionale:
Promovarea eficienţei energiei regenerabile va duce la diminuarea cheltuielilor de energie şi va
ridica standardele de viaţă ale populaţiei. Valorificarea energiei regenerabile va permite Moldovei
dezvoltarea unui mediu ecologic sănătos, soluţionarea problemei dependenţei energetice şi asigurarea
creşterii economice.

Bibliografie:
1. Legea energiei regenerabile (Nr. 160 din 12.07.2007)/17.08.2007 Monitorul Oficial nr.127-
130
2. Programul Naţional de valorificare a surselor regenerabile de energie pentru anii 2006-2010
3. Laboratorul de SRE al Centrului Universitar „ENERGIE plus” a UTM
4. Strategia energetică a RM pe termen lung, aliniată la obiectivele energetice ale UE
5. www.inre-project.eu
6. „Când sistemu-i vechi, Şi soba-i rece...” Daniela Galai, Timpul 12.12.2003, nr.106
7. „Mesagerul energetic”, nr. 66, aprilie 2007
8. Alocuţiunea dlui Vladimir Antosii, ministrul Industriei şi Infrastructurii din Republica
Moldova, la Conferinţa energetică a ţărilor riverane Mării Negre „Dezvoltarea sectorului
energetic şi realizarea proiectelor investiţionale în infrastructura energetică a Republicii
Moldova” 04.04.2006
9. Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova
10. Fin-Consultant, nr.11 noiembrie 2005

REMITTANCES AS A SOURCE OF COUNTRY DEVELOPMENT

Brînza Olesea, Ţîganu Ana, an. I, REI


Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. Natalia Coselev

Migration is one characteristic feature that is shaping the history and people of the world
countries. It impacts the home countries’ economies and society in various ways. The flow of migrant
workers is associated with growing flow of remittance. This topic is especially important for Moldova,
because in 2007 it was at the top of the world with the share of remittances from GDP. In this paper
we look at the remittances as a source of countries’ economic development.
Which is the role of remittances in developing national economies?
• Remittances are playing an increasingly large role in the economies of many countries,
contributing to economic growth and to the reduction of absolute poverty. They represent
more than a quarter of GDP in such countries as Moldova (36%), Tajikistan (36%), Tonga

114
(32%), Kyrgyz Republic (27%), and Honduras (26%). (Development Prospects Group,
World Bank, 2006)
• Remittances from migrant workers are the main steady source of income for many
countries. The average share of total income contributed by remittances in Mexican
households is 81%.
• As remittance receivers often have a higher propensity to own a bank account, remittances
promote access to financial services for the sender and recipient.
• Remittances need to be seen as foreign savings: as with aid, international trade or
investment, remittances interact with the structure of the local economy in the home
country. The steady flow of remittances helps increase the supply of national savings.
• A part of remittances are transferred into investments.
The evolution of remittance flows is demonstrated in Figure 1

Figure1. Worker’s Remittances to Developing Countries by regions ($ billions)

What are the benefits and costs of remittances for developing national economies?
• Promoting access to financial services in recipient countries. A banked population is an
indicator of development, which in turn facilitates development. Spain was 80% unbanked
in 1960, and now has 90% of its population banked. Remittances played a major role in its
development.
• Stable Foreign Exchange Flow is provided by on-going remittances sent. The World Bank
reports that remittances are steady and less likely to be affected by the cyclical ups and
downs of the richer countries' economies and in fact often increase at times of crisis. Money
sent home by migrants constitutes the second largest financial inflow into many developing
countries, exceeding international aid. In 2006, global remittances totaled US$206 billion -
more than twice the amount of official aid that developing countries received, according to
the World Bank and IMF.
• National savings mobilization for capital formation. If a proportion of remittances is saved,
it provides a pool of investible resources which the less risk adverse members of the society
can use to develop the economy. Remittances in kind can contribute indirectly to the pool of
savings if their consumption permits a higher level of saving by the receiving households.
• Lower unemployment rate

Negative sides of remittances:


• Sudden interruptions. Are remittances are a stable and dependable source of funds for
development? Evidence shows that those remittances coming from migrants in the Arab
Gulf oil-rich countries are more unpredictable because they are sensitive to oil price shocks,
impacting the host country economies and entailing massive movements of migrants
between host and home countries. Such was, for instance, the case in the oil windfalls of
1973 and 1979 and during the price drops in 1982 and 1986, which generated very serious
problems of adjustment in the labor exporting Middle East countries.

115
• Increased demand for imports and Potential inflationary impacts. The inflation that
remittance are able to generate by boosting excess demand or raising reservation wages may
even cancel some of their beneficial effects, signalizing an almost equal speed in the course
of their development in two opposite directions: higher spending in the current year
generates a higher new demand that may induce more output (or more imports or inflation),
but it also means a lower additional saving in the current period, with possible dampening
effects on output on the supply side.
• Little investment in capital formation.
• Increased dependency, reduced labor supply. If an economy is unable to produce
competitively, its labor force will be reduced and eventually some workers will migrate to
take care of their families.

Bibliography:
1. Agustín E. Latapí, Eric Janssen 2006 “Migration, the Diaspora and development: The case of
Mexico”. Decent Work Research Program, Discussion paper DP/167/2006, International
Institute for Labor Studies.
2. Tasneem Siddiqui, August 2004 “Efficiency of Migrant Workers’ Remittance: The
Bangladesh Case”. Asian Development Bank, Manila.
3. Manuel Orozco, 2006 “Understanding the remittance economy in Haiti.” Final draft. Inter-
American Dialogue. Paper commissioned by the World Bank

ROLUL FORŢEI DE MUNCĂ ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII


REPUBLICII MOLDOVA

Nicorici Olesea, an. III, REI


Cond. şt.: lect. sup. Larisa Dodu-Gugea

În condiţiile extinderii fenomenului de globalizare, o deosebită importanţă prezintă problema


competitivităţii internaţionale.
Ce este competitivitatea? Competitivitatea este abilitatea unei naţiuni de a participa avantajos la
competiţia internaţională şi de a susţine îmbunătăţirile reale în producţia reală şi în bunăstarea sa.
Competitivitatea poate fi analizată atât la nivel naţional, cât şi la nivelul unei ramuri, unei
întreprinderi sau al unui produs. În studiul dat, ne vom referi la competitivitatea naţională.1
Factorii care determina competitivitatea unei ţări sunt:
1. Naturali (existenţa resurselor naturale, materia primă autohtonă);
2. Tehnologici (nivelul dezvoltării tehnologiilor);
3. Forţa de muncă (mărimea populaţiei active şi calificarea acesteia);
4. Managementul producerii (formele/metodele reglementării economiei).2
Deci, există o serie de factori ce contribuie la îmbunătăţirea competitivităţii internaţionale, un
rol important revenind forţei de muncă şi dezvoltării umane. Dezvoltarea umană, creşterea economică
şi competitivitatea internaţională reprezintă o triadă, în care toate cele trei elemente sunt indisolubil
legate unul de altul şi se intensifică reciproc. Accelerarea dezvoltării umane şi creşterea economică
calitativă deschid oportunităţi noi pentru amplificarea competitivităţii naţiunii. Economiile care nu
dispun de un capital uman educat şi sănătos sunt „îngheţate” şi devin necompetitive pe pieţele
internaţionale. Pe de altă parte, sporirea competitivităţii internaţionale aduce cu sine beneficii
importante pentru creşterea economică şi dezvoltarea umană. Nu întâmplător ţările cu cea mai înaltă
competitivitate internaţională tind să fie ţările din categoria medie şi superioară a dezvoltării umane
(figura nr.1).

1
Stihi L. "Cum pot angajaţii spori competitivitatea companiei", Capitalul Uman, 19 decembrie 2007.
2
Planul Naţional de Dezvoltare al Republicii Moldova 2008-2011, "Sporirea competitivităţii economiei
naţionale".

116
Figura 1.
Sursa: Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2006, "Calitatea creşterii economice şi impactul
ei asupra dezvoltării umane"

Conform ultimului Raport al Forumului Economic Mondial „The Global Competitiveness


Report 2007-2008”, Republica Moldova s-a situat pe locul 97, înregistrând un Indice al
Competitivităţii Globale de 3,64. Comparativ cu anul 2006, ţara noastră a coborât cu 11 poziţii, fiind
devansată de aşa ţări, ca Armenia, Macedonia, Nigeria, Republica Dominicană.
În eforturile sale de a deveni competitivă, Republica Moldova contează pe trei factori de bază:
forţa de muncă ieftină şi calificată (1), fertilitatea solului şi clima (2), amplasarea sa geografică
ca o punte de legătură între Vest şi Est (3). Agenţii economici se bazează cel mai mult pe primul
factor. Dar, încetul cu încetul, în ţara noastră, deseori lăudată pentru forţa de muncă ieftină şi foarte
calificată, apare problema lipsei cadrelor, care, cu timpul, ar putea să devină o problemă naţională,
influenţând negativ asupra competitivităţii internaţionale.1
Dacă examinăm raportul Dezvoltării Umane 2007/2008 realizat de PNUD, atunci Republica
Moldova face parte din categoria ţărilor cu un nivel mediu de dezvoltare umană, plasându-se pe locul
111 din 177 de ţări, cu Indicele Dezvoltării Umane (IDU) de 0,704, care este mult mai jos de media
regională (0,802) şi cea globală (0,741). Totodată, Republica Moldova este încă departe de nivelul
dezvoltării umane pe care l-a avut în 1990, IDU al Republicii Moldova fiind între 0,763 şi 0,783.
Republica Moldova a moştenit de la URSS un nivel înalt de alfabetizare al populaţiei adulte.
Gradul de alfabetizare în 1993 era de 97%, crescând până la 98.6% la femei şi 99.6% la bărbaţi în
2007. Rata de cuprindere în toate nivelurile de învăţământ a ajuns la 73%. Cu toate că în ultimii ani,
înmatricularea la studii superioare continuă să crească, învăţământul superior devine tot mai sigur o
zonă de ocupare temporară a tinerilor, dar conectat la viaţă virtuală a muncii în viitor. În ultimii 8 ani
numărul total al studenţilor a crescut cu 79%, inclusiv în instituţiile private de 1,5 ori, iar numărul
absolvenţilor s-a dublat. O tendinţă negativă prezintă scăderea absolută a numărului de studenţi
finanţaţi de bugetul de stat.
Astfel, succesele economice sunt în mod fundamental determinate de calitatea sistemului de
învăţământ. Una dintre problemele principale ale sistemului de învăţământ din Republica Moldova
este diminuarea potenţialului uman. În ultimii ani se atestă o îmbătrânire inadmisibilă a corpului
profesional didactic. Circa 7% din toate cadrele didactice au depăşit vârsta de pensionare, iar 57% din
cadrele didactice au o vechime de muncă de peste 18 ani. Anume aici ar juca un rol important tinerii
specialişti angajaţi în sfera învăţământului. Dar numărul lor este nesemnificativ, deoarece acest sector
pentru ei este neatractiv.
O altă problemă este emigrarea intensă a tinerilor peste hotare. Un sondaj efectuat de BNS, în
2005, arată că fiecare al cincilea din toţi tinerii de vârsta 15-29 ani este plecat la muncă peste hotare.
Cu cât mai scăzute sunt studiile tinerilor, cu atât mai mare pare a fi tentaţia lor de emigrare.

1
Proiect de raport BIZPRO 2004, "Evaluarea competitivităţii în economia Moldovei", pag 16-17.

117
Remunerarea proastă a muncii tinerilor este factorul principal care îi determină să emigreze. Circa
70% din tineri au declarat că ar pleca la lucru peste hotare dacă li s-ar oferi această ocazie. Conform
datelor din 2005, tinerii erau remuneraţi cu un salariu mediu de 770 lei, comparativ cu salariul mediu
pe economie de 1250 lei. Raportul Federaţiei Angajatorilor Europeni (FedEE) din 2005, privind
salariul pe ora de muncă, confirmă faptul că Republica Moldova continuă să fie ţara cu cea mai ieftină
forţă de muncă din Europa. Cu o medie de 0,3 EUR/h, ceea ce reprezintă 2% din salariul maxim
european, 14,5 EUR/h, pe care îl primesc angajaţii din Danemarca, Republica Moldova se situează, la
fel ca şi acum un an, pe ultimul loc într-un clasament care cuprinde 48 de ţări europene. Astfel,
populaţia nu este motivata să rămână pe această piaţă cu nişte salarii foarte mici. În consecinţă, preferă
să plece peste hotare, unde este plătită mult mai bine.1
Deci, piaţa muncii în R.Moldova este încă în formare, stabilind condiţii pentru formarea cererii
şi ofertei adecvate în sens de diversificare a locurilor de muncă, calificare adecvată şi crearea
condiţiilor de muncă favorabile.

1
Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2006, "Calitatea creşterii economice şi impactul ei asupra dezvoltării
umane", pag.51

118
Secţiunea 13. SUPORTUL INFORMATIC
ŞI METODE CANTITATIVE
ÎN ECONOMIE

119
SISTEM INTELIGENT DE PLANARE A GRAFULUI PRIN MINIMIZAREA
INTERSECŢIILOR: ELABORARE ŞI DESIGN

Pripa Stela, an. V, CSIE


Cond. şt.: conf. univ. dr. Vitalie Cotelea

Printre mulţimea de probleme ce ţin de aplicarea teoriei grafurilor este şi problema de testare,
dacă un graf poate fi reprezentat în plan astfel, încât orice două arce să nu se intersecteze. Aceasta este
problema de planarizare a grafului.
Domeniul implementării algoritmilor de planarizare este destul de vast: circuitele integrate,
reprezentarea diagramelor UML, proiectarea bazelor de date etc.
1. Noţiuni generale. Aplicarea algoritmilor de prezentare a grafurilor s-a extins pe tot spectrul
Informaticii, de la VLSI (Very Large Scale Integration, Circuite integrate) până la proiectarea bazelor
de date şi a arhitecturilor de sistem. Cercetările în acest domeniu au scopul de a standardiza, prin
optimizare, reprezentarea grafului astfel, încât graful să fie „uşor de citit” atât pentru om, cât şi pentru
echipamentele electronice.
Euler, în 1736, a fost primul care a definit conceptul fundamental de planarizare a grafurilor.
Astfel, pentru un graf simplu, conectat şi planar cu v-noduri şi e-arce, următoarele constrângeri sunt
adevărate: Dacă v ≥ 3, atunci e ≤ 3v – 6. Dacă v > 3 şi nu sunt cicluri cu lungimea mai mare decât 3,
atunci e ≤ 2v – 4.
Un alt pas important în domeniul de planarizare a grafurilor a fost făcut de matematicianul
polonez Kazimierz Kuratowski, care a demonstrat că orice graf neplanar conţine cel puţin un subgraf
homeomorfic lui K5 sau K3,3 (figura 1) [1].
K5 K3,3

Figura 1. Reprezentarea grafică a grafurilor K5 şi K3,3


2. Formularea problemei. În prezent, un algoritm liniar, într-adevăr simplu, de testare a
planarităţii încă se aşteaptă a fi găsit. Cea mai bună abordare a testării planarităţii unui graf constă sau
în dezicerea de timpul liniar (şi implementarea algoritmului lui Demoucron şi al.), sau folosirea unui
pachet existent (de exemplu, LEDA), care are încorporat un algoritm liniar de testare a planarităţii. [2]
Sistemul propus trebuie să răspundă într-un timp linear la următoarele întrebări: Este planar un
graf dat sau nu? Dacă graful nu e planar, care este numărul minim de intersecţii prin care acest graf
poate fi reprezentat pe plan?
3. Algoritmul propus. Răspunsul la întrebările formulate este obţinut în trei etape [3]:
1. Canonizarea – eliminarea tuturor elementelor (arce, noduri) care transformă graful
curent în unul homeomorf cu graful obţinut.
2. Verificarea planarităţii – graful se reprezintă prin matricea de adiacenţe (figura 2), Dacă
graful canonizat conţine în calitate de subgraf K5 sau K3,3, atunci acesta nu este planar
(conform teoremei lui Kuratowski).
3. Determinarea numărului minim de intersecţii - determinarea numărului de subgrafuri K5
şi K3,3 diferite (care nu conţin arce comune)
4. Implementări. Pentru importarea grafului şi reprezentarea grafică a acestuia, folosind metoda
standard (adică, se poate întâmpla că, în panelul grafic, un graf planar să fie reprezentat cu intersecţii)
se apelează la mediul C#ExpressEdition2005. Algoritmii din secţiunea anterioară sunt realizaţi în
limbajul Turbo Prolog 2.0. Urmează codurile unor definiţii în acest limbaj declarativ (logic).

120
K3,3 K5
p m n .... i j k A B C D E
p 0 0 0 .... 1 1 1 A - 1 1 1 1
m 0 0 0 .... 1 1 1 B 1 - 1 1 1
n 0 0 0 .... 1 1 1 C 1 1 - 1 1
.... .... .... .... .... .... .... D 1 1 1 - 1
i 1 1 1 .... 0 0 0 E 1 1 1 1 -
j 1 1 1 .... 0 0 0
k 1 1 1 .... 0 0 0

Figura 2. Matricele de adiacenţe K3,3 şi K5


Definirea grafurilor K5 şi K3,3. Predicatul arcB(X,Y) are valoarea adevăr, dacă graful conţine
arcul (X,Y) sau (Y,X).
k3_3(X1,X2,X3,X4,X5,X6):-arcB(X1,X5), arcB(X1,X6), arcB(X2,X4), arcB(X2,X5), arcB(X2,X6),
arcB(X3,X4), arcB(X3,X5), arcB(X3,X6), X1<>X2, X1<>X3, X2<>X3, X4<>X5, X4<>X6,
X5<>X6,!.
k5(X1,X2,X3,X4,X5):-arcB(X1,X2),arcB(X1,X3),arcB(X1,X4),
arcB(X1,X5),arcB(X2,X3),arcB(X2,X4),arcB(X2,X5),arcB(X3,X4),
arcB(X3,X5), arcB(X4,X5),!.

Canonizarea grafului. Predicatul se_elim(X,Y) are valoarea adevăr, dacă eliminarea arcului (X,Y)
şi nodului Y, transformă graful curent în unul homeomorf cu graful obţinut. Predicatul retarcB(X,Y)
elimină din baza de date dinamică elementele (arce, noduri) determinate la pasul anterior. Predicatul
add_arc(X,Y) adaugă arcele (X,M), după ce a fost eliminat nodul Y şi arcele (Y,M).
Predicatul fail generează un backtracking artificial, adică se caută soluţii alternative..
Verificarea Planarităţii se bazează pe determinarea existenţei subgrafului K5 sau K3,3:
planar:-K3_3(_,_,_,_,_,_),!,assert(e_planar("nu")).
planar:-k5(_,_,_,_,_),!,assert(e_planar("nu")).
planar:-assert(e_planar("da")).

canonizare:-se_elim(X,Y),retarcB(X,Y),add_arc(X,Y),fail.
canonizare.
Numărul minim de intersecţii e determinat de numărul de subgrafuri K5 şi K3,3 diferite:
nrInters(NrI):-nrInters(0,NrI),!.
nrInters(N,NrI):-k3_3(X1,X2,X3,X4,X5,X6),!,del_k3_3(X1,X2,X3,X4,X5,X6),N1=N+1,
nrInters(N1,NrI).
nrInters(N,NrI):- k5(X1,X2,X3,X4,X5),!,del_k5(X1,X2,X3,X4,X5),N1=N+1,
nrInters(N1,NrI).
nrInters(NrI,NrI).
5. Dezvoltări şi concluzii. Se va merge de la C# + Prolog la îmbinarea cu F#, care se bazează pe
paradigma declarativă de programare ca şi Prolog, dar spre deosebire de ultimul nu este logic, ci funcţional.
Limbajul F# se integrează în mediul VS2005 – instrument de modelare grafică, integrare cu SGBD etc.
Folosirea limbajului F# şi integrarea modulului obiect compilat în Prolog cu C# este o cale liniară de
a obţine răspuns la întrebările de planaritate şi de numărul minim de intersecţii. În plus, se creează mediul
inteligent pentru: a) determinarea, dacă graful este homeomorf altui graf; b) reprezentarea optimă în plan a
grafului; c) reprezentarea cu un număr minim de intersecţii a grafului în spaţiul 3D.
Bibliografie:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Kuratowski%27s_theorem
2. CS 762: Graph-theoretic algorithms Lecture notes of a graduate course University of Waterloo
Fall 1999, Winter 2002, Winter 2004
3. Cotelea Vitalie, Pripa Stela. An algorithm of graph planarity testing and cross minimization.
Computer Science Journal of Moldova. vol.15 no.3 (45), 2007. pp.278-287

121
SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE PLANIFICARE ŞI EVIDENŢĂ
A ACTIVITĂŢII DIDACTICE ÎN ASEM
Ţurcan Grigore, Stasiuc Alexandru, an. IV, CSIE
Cond. şt.: prof. univ. dr. hab. Ilie Costaş, conf. univ. dr. Tamara Zacon
Managementul procesului de instruire devine mai eficient odată cu aplicarea în acest domeniu a
tehnologiilor informatice (TI). În articolul de faţă, vor fi discutate unele aspecte ce ţin de
informatizarea proceselor de management al activităţii didactice în ASEM.
Analiza activităţii didactice a unei universităţi, specializate în pregătirea specialiştilor de
calificare înaltă în domeniul economiei, arată că acest proces este unul multidimensional. El cuprinde
activităţi ale procesului managerial, precum planificarea, evidenţa procesului, analiza indicatorilor,
elaborarea rapoartelor etc., atât la nivel de catedre, cât şi la nivelul instituţiei universitare. Toate
acestea sunt bazate pe utilizarea şi generarea unui volum esenţial de informaţii, de eficacitatea
procesării în mare măsură depinde eficienţa realizării obiectivelor de bază ale universităţii (instruirea).
Pentru a corespunde cerinţelor crescânde ale societăţii şi a păstra un avantaj competitiv în mediul
educaţional, se cere ca sistemul de conducere universitar să fie completat de un management
informaţional (MI) respectiv, bazat pe utilizarea tehnologiilor informaţionale (TI) moderne.
În cadrul ASEM a fost deja acumulată o anumită experienţă în proiectarea sistemului de
management universitar. Pot fi evidenţiate următoarele etape de dezvoltare a acestui sistem:
1) utilizarea diferitelor aplicaţii informatice răzleţe, realizate aparte pentru diferite funcţii şi
procese, atât la nivel de catedre, cât şi la nivel de universitate. În primul rând, ele erau orientate la
pregătirea rapoartelor necesare în editorul de texte Microsoft Office Word, sau cu ajutorul Microsoft
Office Excel. Această etapă, deşi cu mari restricţii, a demonstrat prioritatea computerizării proceselor
faţă de tehnologia tradiţională (manuală) de procesare a informaţiei, reducând esenţial volumul de
lucru manual, sporind operativitatea livrării informaţiei, calitatea documentelor necesare pentru
procesul de activitate etc.;
2) realizarea şi implementarea sistemului informatic integrat de management al catedrei
„Cibernetică şi informatică economică”, care este orientat la asigurarea informaţională a tuturor
funcţiilor de gestiune a activităţii catedrei. Rezultatele exploatării acestui sistem au demonstrat
eficacitatea lui şi posibilitatea implementării la celelalte catedre ale ASEM. Totodată, a devenit clară
necesitatea şi posibilitatea răspândirii acestei experienţe de informatizare, bazate pe integrarea
proceselor informaţionale la nivel de ASEM, unde la ora actuală, de asemenea, a fost acumulată o
anumită experienţă de automatizare a proceselor, deşi doar în varianta locală.
3) realizarea unui sistem informatic integrat de planificare şi evidenţă a activităţii didactice în
ASEM, orientat la optimizarea proceselor informaţionale, care ar asigura activităţile enumerate la
ambele niveluri (catedre şi Serviciul Studii ASEM). În favoarea concepţiei de integrare poate fi utilizat
faptul că, în ASEM, deja sunt utilizate elemente de sisteme informatice integrate şi experienţa
necesară de creare a lor şi că ASEM posedă o infrastructură informaţională destul de dezvoltată, în
special, în ce priveşte reţeaua de calculatoare moderne.
Conceptul proiectării unui astfel de sistem informatic integrat este abordat în cadrul lucrării de
faţă. Mai detaliat sunt examinate elementele de bază: datele de intrare în sistem, informaţiile de ieşire,
arhitectura sistemului.
Sistemul informatic este preconizat să colecteze în mod centralizat datele de intrare furnizate de
diferite subdiviziuni ale ASEM, oferind posibilităţi de accesare şi procesare tuturor subdiviziunilor
cointeresate, în scopul obţinerii unui set de ieşiri destinate personalului executiv şi decizional. Aceste
date de intrare includ: planurile de studii la diferite specialităţi; lista disciplinelor din planul de
învăţământ; lista grupelor academice, numărul studenţilor în grupe; normativele de bază pentru
planificarea activităţii fiecărei catedre; lista profesorilor etc.
Ieşirile SI asigură suportul informaţional pentru îndeplinirea următoarelor funcţii: planificarea
activităţii didactice; calcularea şi repartizarea volumului de lucru pentru profesori, calcularea structurii
şi numărului de cadre didactice necesare pentru îndeplinirea planului de lucru; evidenţa îndeplinirii
planurilor şi elaborarea rapoartelor semestriale şi anuale.
Produsul program are o arhitectura client – server, ceea ce presupune că datele sunt stocate într-
o bază de date centralizată, iar accesul la date este asigurat de partea client a sistemului, proiectată

122
pentru mediul de operare MS Windows. În procesul de utilizare a produsului program se asigură
următoarele restricţii de fiabilitate: restricţii de securitate (accesul la date îl vor avea doar persoanele
autorizate); controlul introducerii datelor conform unor criterii logice; restricţii de referinţă (datele
introduse nu trebuie să difere de cele prezente în clasificatoarele şi registrele existente: catedrele,
profesorii, disciplinele, grupele academice); restricţii de integritate (asigură integritatea datelor
introduse).;
Aplicaţia client posede o interfaţă amiabilă şi uşor comprehensibilă de către utilizator. Sistemul
informatic va asigura un grad maxim posibil de automatizare a activităţilor-scop, menţionate în
descrierea de ansamblu a problemei. Sistemul informatic trebuie să lucreze corect în condiţiile reţelei
de calculatoare ASEM existentă la momentul proiectării sistemului, dat fiind faptul că arhitectura de
proiectare este client – server. În contextul dat prin „reţeaua de calculatoare ASEM” se subînţelege
acea parte a reţelei care este utilizată de catedrele ASEM şi Serviciul Studii şi Evidenţa Studenţilor.
SI este orientat la structurarea în 3 niveluri de asigurare informaţională: Planificare, Repartizarea
sarcinilor, Rapoarte statistice.
Componentele fiecărui nivel în parte sunt entităţi interdependente, care furnizează eficient
informaţii veridice rezultate din conexiunea acestor nivele.
Folosirea pe larg a tehnologiilor informatice în instituţiile de învăţământ ar putea deveni un
factor puternic de susţinere a perfecţionării sistemului de învăţământ din Republica Moldova. Ceea ce
se referă la SI proiectat, el va fi implementat în ASEM, asigurând sporirea eficienţei dezvoltării
managementului universitar pe baza utilizării TI.

INFLUENŢA RISCULUI ŞI A INCERTITUDINII ÎN MODELAREA


UNOR PROCESE DE PRODUCŢIE NELINEARE
Dubceac Galina, an. III, CSIE
Coord. şt.: conf. univ. Anatol Godonoagă
Capacitatea de a putea gestiona o unitate, un sistem economic, în funcţie de fluxul informaţional
avut, reprezintă o mare importanţă pentru toate sferele economiei.
Fiecare sistem economic, la rândul său, reprezintă o realitate care, de obicei, este mult prea
complexă, pentru a uşura fenomenul acesta s-a recurs la „model”. „Modelul” fiind acea reprezentare
simplificată sau abstractizată a unui proces economic. În practică este dificil de a obţine simultan
caracteristici simplificate şi reprezentative ale realităţii, utilizarea modelelor pentru redarea sistemelor
sau a problemelor poate fi realizată la diferite nivele de abstractizare.
Republica Moldova este o ţară agrară şi sectorul vinicol a fost, este şi va ocupa un rol important
în economia ţării. În privinţa pieţelor de desfacere putem menţiona că Rusia a fost mereu principala
piaţă de desfacere pentru vinurile moldoveneşti, iar în urma blocării exportului de vin moldovenesc în
Federaţia Rusă la începutul anului 2006 ţara noastră a avut de suferit enorm şi anume, dacă în 2005
livrările pe piaţa rusă au însumat 250 mln USD, apoi anul trecut, în ianuarie-martie până la impunerea
embargoului exporturile în Rusia au fost de doar 45 mln USD (BASA-press), adică pierderile au
însumat circa 180 mln USD. (DECA-press) În anul 2005, Moldova a exportat produse vinicole în
valoare de $318 mln., din care circa 90% – în Rusia. Pierderea acestei pieţe a dat o lovitura
iremediabilă economiei moldoveneşti.
În condiţiile actuale Întreprinderile vinicole se vad a-şi concentra procesul de producţie fie spre
maximizarea profitului, fie spre reducerea cheltuielilor de producţie prin utilizarea resurselor de
materie primă, forţei de muncă şi resursele tehnice şi tehnologice.

123
În vederea elaborării şi alegerii de alternative managerii trebuie să ia decizii care în continuare
vor hotărî cursul procesului de producţie şi desigur nivelul de desăvârşire a scopului propus. Dacă ar fi
să raportăm scopul propus la volumul de informaţie de care dispun întreprinderile putem afirma că
aceasta ar putea elabora deciziile fie
în condiţii de certitudine,
incertitudine sau risc.
Făcând un studiu mai
detaliat la SA „Vitis Hanceşti” şi
analizând sistemul economic, pot
prezenta principalele componente ale
acestui model: intrările, procesele,
ieşirile şi mediul, care are impact
asupra performanţei sistemului şi, în
consecinţă, asupra obţinerii
scopurilor sau obiectivelor
sistemului. Revenind la situaţia
actuală, conducerea Agenţiei
Agroindustriale „Moldova-Vin”
afirmă că negocierile continuă şi că Moldova nu pierde speranţa să revină în Rusia cu vinurile sale. Ea
însă, înţelege că doar diversificarea pieţelor
de desfacere ar putea salva situaţia.
Însă de acum managerii sunt puşi
în faţa unei situaţii de incertitudine şi risc.
Toţi managerii iau decizii în prezenţa sau
sub incidenţa fiecărei stări a naturii (mediu,
condiţii) dar condiţiile de risc şi
incertitudine sunt comune pentru multe
probleme complexe şi nestructurate aflate
în faţa top managerilor.
Într-un mediu de risc, decidentul
duce lipsă de informaţii complete asupra alternativelor de acţiune şi consecinţelor lor, dar are un sens
asupra posibilităţilor asociate cu apariţia lor.
Experţii în elaborarea deciziilor au folosit o
diferenţiere între incertitudine şi risc, şi văd
incertitudinea ca principala sursă a situaţiilor de
risc. Incertitudinea poate veni sau poate fi generată
de elementele sau factorii de mediu care sunt dificil
de prevăzut sau controlat si pot afecta succesul
deciziei. În general, situaţiile de decizie se împart
în două mari grupe: programate şi nonprogramate.
Proporţia deciziilor nonprogramate pe care
managerii trebuie să le elaboreze creşte cu fiecare
nivel ierarhic. Deoarece astfel de decizii cer
capacitate, deprinderi efective, reale de elaborare a
deciziilor şi în mod frecvent creativitate, ele furnizează cea mai mare provocare pentru manageri.
Una din cele mai esenţiale cerinţe faţă de planurile de acţiuni constă în argumentarea prin calcule a
necesităţii şi caracterului real al acestor decizii. În condiţiile economiei concurenţiale, afacerile sunt
expuse riscurilor generate de mecanismele pieţei. În acest context, este oportună abordarea
metodologiei de argumentare a planului de afaceri pornind de la ipoteza că „viitorul este incert şi
presupune un grad de risc”.
Deşi riscurile nu pot fi în întregime eliminate, multe din ele pot fi anticipate şi gestionate cu
suficient timp înainte. Scopul argumentării economice a riscurilor afacerii este identificarea factorilor
de risc ai unui plan de afaceri şi stabilirea unui plan de management al riscurilor, pentru a minimiza
probabilitatea de a afecta negativ viitoarea afacere.

124
Secţiunea 14. FILOSOFIE
ŞI POLITOLOGIE

125
ASPECTUL VALORIC AL DREPTĂŢII

Stati Andrei, an. I, FIN


Cond. şt.: lect. sup. Galina Ţurcan

Dreptatea a fost în centrul atenţiei umanităţii din cele mai vechi timpuri. În mitologia greacă, de
exemplu, zeiţa care reprezenta dreptatea era zeiţa Dike. Însuşi cuvântul grecesc „dike” însemna
dreptate, repartiţie. Noţiunea de dreptate se întâlneşte destul de des în lucrările filosofilor antici. Mai
ales, după ce a fost tratată în lucrările lui Platon şi Aristotel, „dreptatea” devine una dintre cele mai
importante categorii din filosofia morală, politică şi filosofia dreptului. În secolul XX dreptatea a
constituit obiectul studiului mai multor gânditori. Unii dintre cei mai recunoscuţi în acest domeniu
fiind John Rawls, care a scris lucrarea fundamentală „O teorie a dreptăţii”, şi D. Gauthier cu lucrarea
clasică „Morals by Agreement”.
În sensul filosofic, ca virtute – socială şi individuală – dreptatea a fost identificată cu binele, iar
nedreptatea – cu răul. Aprecierea comportamentului nostru ca fiind drept sau nedrept se face în baza
unor repere a căror valabilitate variază de la o epocă istorică la alta, de la o comunitate umană la alta.
Problema dreptăţii şi a nedreptăţii apare în primul rând din cauza că oamenii interacţionează
într-un spaţiu al posibilităţilor limitate şi al intereselor contradictorii. Dacă aceste interese ar putea fi
rezolvate fără ciocniri şi confruntări, atunci problema dreptăţii şi a nedreptăţii nu ar exista în genere.
Este oare dreptatea o valoare? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să stabilim ce este
valoarea. În una dintre cele mai simple definiţii ale sale, valoarea este ceea ce este important pentru
om. Valorile reprezintă estimări sociale specifice ale obiectelor lumii reale prin care este pusă în
evidenţă importanţa lor pentru om şi societate. Din această perspectivă dreptatea este incontestabil
valoare, deoarece este ceva important pentru om, este preţuită şi căutată de către toţi.
Dreptatea este o valoare spirituală, o valoare subiectuală din care fac parte directivele, cerinţele,
interdicţiile, exprimate sub formă de norme şi servesc drept criterii şi orientări pentru activitatea
oamenilor.
Dreptatea este deopotrivă valoare morală, juridică şi religioasă. Dar faptul dacă ea se manifestă
mai degrabă ca valoare juridică sau morală depinde de la caz la caz, de la tip de cultură la alt tip de
cultură.
De exemplu, în tradiţia occidentală a trăi cu dreptate înseamnă a trăi în conformitate cu legea şi
deci dreptatea este mai degrabă o valoare juridică. De aceea în Occident există o anumită contrarietate
între libertate şi egalitate. În unele societăţi, însă dreptatea este mai degrabă o valoare morală. Aş
considera că, în Republica Moldova, dreptatea este interpretată, în primul rând, ca o valoare morală şi
înseamnă mai ales a trăi cu conştiinţa împăcată, după regulile morale. Se aşteaptă ca atât oamenii, cât
şi statul să acţioneze conform regulilor morale. Mai mult, în societatea noastră se consideră tradiţional
că dreptatea îşi are originile în a-l compătimi pe cel mai slab.
În culturile tradiţionale, în perspectivă religioasă, dreptatea este gândită în categoriile lumii de
dincolo. De exemplu, în islam dreptatea va birui în ziua Judecăţii de apoi, când Dumnezeu îl va
răsplăti pe om după faptele sale. Nu omul, şi nici nu societatea, ci doar Dumnezeu întruchipează
dreptatea absolută. Deci observăm că în acest caz dreptatea este, în primul rând, o valoare religioasă.
În creştinism însă, dreptatea se pare că este, în primul rând, o cerinţă etică. Ea este şi o valoare
religioasă, dar mai ales, o valoare morală, omul fiind îndemnat să facă la alţii ceea ce vrea să i se facă
lui.
Din perspectiva dreptăţii ca valoare morală, trebuie să menţionăm că nici una dintre valorile
morale nu se bucură de aşa o încredere din partea oamenilor ca dreptatea. Se consideră că egalitatea
este primul pas spre afirmarea dreptăţii, iar fără egalitate nu este posibilă dreptatea. Egalitatea este
punctul de plecare către dreptate. Pe de altă parte, dreptatea nu poate fi realizată prin reducerea la
minimum a inegalităţii dintre oameni. O încercare de a face acest lucru este sortită eşecului, în primul
rând, din cauza că diversitatea constituie natura realităţii, dar şi din cauza că a reduce la minim
inegalităţile dintre oameni presupune o nivelare coercitivă a inegalităţilor şi asta duce cu sine o altă
inegalitate – existenţa a celor care impun şi a celor care sunt impuşi. În acelaşi timp, dacă privim
dreptatea doar ca o repartiţie egală, atunci nu mai putem să stabilim dacă ea are ca valoare, ca
categorie un conţinut pozitiv. Din această perspectivă, dreptatea nu cere ca tuturor să le fie bine, ci ca
să le fie la fel de bine sau la fel de rău, adică egal. Conchidem din aceasta că dreptatea nu trebuie să

126
însemne la fiecare acelaşi lucru, ci fiecărui al său, deoarece pentru oamenii care sunt inegali egalul va
deveni inegal.
Viziunea asupra dreptăţii se poate schimba odată cu schimbarea mediului şi a circumstanţelor. O
parte dintre membrii unei societăţi poate să înceapă să considere că ceea ce a fost drept până acum, nu
mai este. În unele dintre aceste momente au avut loc revoluţii sociale. Toate conflictele, răscoalele şi
revoluţiile s-au săvârşit în numele dreptăţii. Dar paradoxal este faptul că aceste încercări de a realiza
dreptatea au dus la o mulţime de nedreptăţi.
Unele valori sunt mai importante, altele – mai puţin importante, astfel stabilindu-se o ierarhie de
valori. Care este cea mai importantă – depinde de situaţia istorică. Într-o perioadă de stabilitate
dreptatea ca valoare poate să nu fie atât de accentuată. Dar în perioade de tranziţie, de instabilitate,
dreptatea ca valoare devine una importantă.
În grădina valorilor dreptatea trebuie răsădită, udată şi cultivată cu multă grijă, pentru că
roadele ei sunt foarte frumoase şi folositoare pentru umanitate.

Bibliografie:
1. Dobrinescu Ion. Dreptatea şi valorile culturii. Editura Academiei române, Bucureşti, 1992.
2. Nagel Thomas. Oare ce înseamnă toate astea? O foarte scurtă introducere în filosofie.
Editura BIC ALL, Bucureşti, 2004.
3. http://www.philosophy.ru/iphras/library/reform/04.htm, consultat la data de 15 aprilie 2008.

СУДЬБА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Захарий Паскалов, МЭА

Рассмотрим различные возможные отношения человека к судьбе:


1. Условия жизни предопределяют судьбу человека (судьба детерминирована самим
явлением жизни).
2. Зависимость от Бога, т.е. зависимость судьбы человека от предначертаний божества.
Здесь бог делает выбор, от которого зависит судьба человека. Однако в этом случае
человек может частично влиять на свою судьбу, так как он своим поведением, своими
заслугами или мольбой может повлиять на решения Бога.
3. Случайность как стечение обстоятельств. Вероятность любого изменения не зависит
ни от человека, ни от божества, это – случай. Однако и здесь судьба частично зависит от
самого человека, так как в его власти – воспользоваться случаем или упустить его.
4. Человек – хозяин своей судьбы. Полная свобода человека, зависимость его судьбы от
собственной воли и выбора.
5. Судьба это чудо. А чудо объяснить невозможно.
Человек взаимодействует с другими людьми, с природой, поэтому отделить человека от
мира невозможно, равно как невозможно отделить его судьбу от судеб остальных людей –
всего человечества. То есть судьба одного человека формируется во взаимоотношениях с
судьбами остальных людей. Поэтому однозначно утверждать, что существует такой человек,
который мог бы по своему желанию и усмотрению менять ход событий невозможно, так как
желаниям одного человека будут противопоставлены желания других людей. Один человек
бессилен против всего человечества. По сути человек настолько слаб, что неспособен
вырастить даже волос на голове, он не владеет собственным телом, что уже говорить о том,
чтобы управлять судьбой. Бессилие человека доказывает и явление внушаемости. К примеру,
гипнотизер, внушая человеку что-то, временно лишает его воли. Получается, что гипнотизер,
непосредственно участвует в формировании судьбы человека.
Тема судьбы прослеживается на протяжении всего Христианства. Бог сотворил мир,
судьбу и право выбора. Он подарил людям райские условия жизни и дал им указание – судьбу –
«Плодитесь и размножайтесь». То есть он определил им беззаботную жизнь. Но вместе с тем,
он дал человеку возможность выбирать между вариантами судьбы, которую он предлагает.
Другими словами, Бог предлагает несколько вариантов развития событий, между которыми
человек выбирает. К сожалению, первые люди своим непослушанием выбрали вариант судьбы,

127
наполненной страданиями, и обрекли себя жить на земле, испытывая голод, роды в муках. Но и
здесь Бог предлагает человеку варианты и возможности судьбы: пройти через страдания,
покаяться, искупить свою вину перед Богом и получить в награду Рай. Или – непокаяние и
вариант продолжить жизнь в страданиях. В религии можно проследить направленность судьбы.
Из Библии мы видим судьбу человечества: Каин убивает Авеля, человечество погрязло в
разврате – наступил всемирный потоп, приход Иисуса Христа и смерть его, ожидание второго
прихода, судный день. Все это заданный ход событий, который не подвластен человечеству.
Это есть вариант судьбы выбора первых людей. И пройдя через все это, у человечества тоже
есть возможность выбора: продолжать жить так и дальше, либо измениться и жить по
заповедям Бога.
Если рассматривать судьбу как совокупность случайностей, то в этом случае она не
детерминирована ничем. Это просто совокупность случайностей, которые складываются сами
по себе в последовательную цепочку событий. В этом варианте судьбу можно рассматривать
только с точки зрения прошлого, так как настоящее это сам процесс формирования судьбы, т.е.
происходит процесс сложения случаев.
И только после того, как все сложится, можно будет сказать – это судьба. Будущее же у
случая есть. Подтверждение тому – теория вероятности. Этой наукой рассматриваются
различные методы предугадывания случая, а значит случайность в этом плане не такая уж и
случайность.
Противоположно ранее изложенному – идея, что человек – хозяин своей судьбы. Из
проделанного нами анализа видно, что как бы ни было детерминировано будущее человека,
этот детерминизм всегда не полный и не абсолютный. Право выбора неотделимо от сущности
человека. Судьба в этом случае зависит от отношения человека к ней. В случае пассивности
человека события жизни будут складываться вокруг него сами по себе. Но это тоже вариант
выбора человека. Если же человек не согласен со складывающейся действительностью, у него
всегда есть возможность отказаться от данного хода событий и пытаться построить их так, как
ему бы хотелось, даже если получится что-то противоположное. Из сказанного видно, что
властвование человека над своей судьбой все же не может быть полным. Человечество на
протяжении всей истории своего развития постоянно сталкивалось с удивительными случаями
предвидения будущего, которые никаким перебором ситуаций не объяснишь. Их стали
называть пророчествами. На наш взгляд, рассмотрение судьбы как чуда занимает особое место
в понимании роли судьбы в жизни человека и человечества. Предсказания Ванги,
Нострадамуса, явления синхронизма, когда два человека, находясь на расстоянии, видят и
чувствуют то же самое, беспокойство матери, когда дитя в опасности, вещие сны и многое
другое – это все явления, которые никем не объяснены, однако, они имеют место в нашей
жизни. Одним словом, судьба – это чудо. Нам остается лишь удивляться.
Подводя итоги, отметим, что судьба в жизни человека играет такую роль, которая
отпущена ей самим человеком. Но цель данной работы не доказать судьбу или опровергнуть ее
существование, не приписывать ей всякие роли, а показать, что человек все же не в состоянии
сам творить свою судьбу. На наш взгляд, судьба каждого человека в отдельности формируется
во взаимоотношениях с судьбами остальных людей. Люди не настолько разрознены, как
кажется, на первый взгляд. Они объединены в единый организм – человечество. И именно
человечество способно творить свою судьбу, менять ход событий по своему усмотрению,
развиваться и эволюционировать.

FILOSOFIA INTERNETULUI, IMPORTANŢA EI PENTRU DEZVOLTAREA


ŞTIINŢEI ŞI PRACTICII SOCIALE

Paladi Irina, an. I, BAA


Cond. şt.: prof. univ. dr. hab. Petru Rumleanschi

Ultimele decenii s-au caracterizat printr-o explozie informaţională fără precedent în istoria
omenirii, fapt ce a dus la creşterea importanţei resurselor de comunicaţie. Schimbul de informaţii a
necesitat apariţia reţelelor de calculatoare interconectate, în cadrul cărora se detaşează Internetul – o

128
colecţie de reţele separate fizic, interconectate pentru a forma o singură reţea logică, devenind astăzi
unul din factorii de bază ai dezvoltării gândirii filosofice.
Apărut în anii ’60 în SUA sub forma unui proiect de cercetare orientat spre crearea unei reţele
de computere capabilă să reziste unui atac nuclear, Internetul era utilizat la început exclusiv de
instituţiile academice şi guvernamentale. La începutul anilor ’90, conectările au devenit accesibile nu
numai companiilor mici, ci şi la nivel de individ, ceea ce a declanşat o adevărată explozie a numărului
persoanelor şi calculatoarelor conectate. Creşterea popularităţii Internetului este determinată de
beneficiile oferite utilizatorilor: schimbul rapid şi comod de informaţii prin utilizarea unor servicii
specializate – poşta electronică; transferul de fişiere, imagini, secvenţe audio şi video; vizualizarea
unor fişiere cu informaţii de tip text; accesul la mii de arhive informaţionale din întreaga lume, lărgirea
posibilităţilor de divertisment, libertatea cuvântului, libertatea exprimării şi a expunerii propriului
punct de vedere, posibilităţile mari de conlucrare etc. [1].
Internetul înaintează un şir de probleme filosofico-metodologice: antropologice, comunicative,
de conţinut, al mesajelor transmise, semiotice, gnoseologice, cu privire la dezvoltarea intelectului şi a
personalităţii umane. Societatea postmodernă, legată de apariţia Internetului, reprezintă societatea
profundelor schimbări: la nivel de stil de viaţă şi de gândire, la nivelul sistemului de concepţii şi de
apreciere a valorilor. Acestea au influenţat ştiinţa şi tehnica şi acea sferă a activităţii intelectuale, care
se ocupă de analiza ştiinţei şi tehnicii – filosofia. Dacă în societatea modernă preocuparea principală a
ştiinţei şi tehnicii a fost cercetatarea producţiei materiale ca element de bază al existenţei omeneşti,
apoi, în societatea postmodernă, o atenţie sporită a investigaţiei ştiinţifice se acordă informaţiei şi
cunoştinţelor [2, 111].
Dezvoltarea comunicaţiilor, martorii căreia suntem în prezent, este mai mult decât o simplă
revoluţie tehnologică, reprezentând o reevaluare completă a percepţiei oamenilor a lumii
înconjurătoare. Accesul permanent la imagini şi idei, precum şi transmiterea lor rapidă, de la un
continent la altul, au consecinţe atât pozitive, cât şi negative asupra dezvoltării psihologice, morale şi
sociale a persoanelor, a structurii şi funcţionării societăţii, a schimburilor culturale, asupra percepţiei şi
transmiterii de valori, idei universale, ideologii şi convingeri. Apar noi probleme în faţa filosofiei
societăţii contemporane, fiind necesară studierea consecinţelor pozitive şi negative ale computerizării
societăţii cu scopul de a le intensifica pe primele şi a le înlătura pe cele din urmă.
În raportul om – computer poziţia prioritară o deţine omul: el creează, perfecţionează şi conduce
computerul care este incapabil de a simţi, de a modela cu activitatea inconştientă, creativă, intuitivă,
de a înţelege aspectul istorico-cultural al fenomenelor [3, 116]. Internetul şi noile tehnologii
informaţionale reprezintă instrumente puternice pentru educaţie şi îmbogăţire culturală (permit
studierea practică a oricărei discipline, permit accesul la cele mai avansate metode de cercetare şi de
calcul, se poate discuta despre cercetările şi necesităţile proprii ale cercetătorilor ce studiază aceleaşi
probleme ştiinţifice şi îşi propun aceleaşi scopuri), pentru activitatea comercială (permit întreţinerea
relaţiilor de afaceri cu alte comunităţi) şi participarea politică, pentru dialogul şi înţelegerea
interculturală.
Utilizarea Internetului prezintă şi anumite dezavantaje: tehnologiile presupun înstrăinarea
omului de natură, ruperea de realitate, spiritualitate, facilitarea unor comportamente antisociale –
pirateria, încălcarea drepturilor de autor, frauda şi insecuritatea. Internetul accentuează inegalităţile
între bogaţi şi săraci, între „conectaţi” şi „neconectaţi”, amplifică rămânerea în urmă a acelei majorităţi
a oamenilor care n-au acces la Internet, ei primind informaţii destul de mijlocite. Internetul poate
schimba mult psihologia oamenilor: cei care stau permanent în casă şi îşi realizează toate nevoile de
comunicare sau contactare cu lumea exterioară doar prin Internet, părăsindu-şi anturajul, se vor
reacomoda greu, ei devenind mai puţin sociabili. Internetul prezintă şi un pericol pentru dezvoltarea
intelectului, fluxul enorm de informaţii poate deforma memoria şi cunoştinţele. Deşi Internetul oferă
mai multe posibilităţi, soluţiile tehnice nu sunt întotdeauna mai bune decât cele tradiţionale. Poşta
electronică a revoluţionat procesul de comunicare, dar nu va înlocui niciodată comunicarea faţă în faţă
dintre două persoane. Dezvoltarea Internetului ridică numeroase alte probleme etice legate de protecţia
vieţii private, securitatea şi confidenţialitatea informaţiilor, drepturile de autor şi proprietatea
intelectuală, site-urile care incită la ură, difuzarea de zvonuri şi acuzaţii “deghizate” ca ştiri, folosirea
ca armă de manipulare a conştiinţei în societate orientată spre distrugerea anumitor forme şi structuri
ale conştiinţei şi a anumitor regimuri de funcţionare a ei care presupun scăderea nivelului general al
conştiinţei oamenilor. Internetul duce şi la deformarea activităţii cultural creatoare a utilizatorilor lui.

129
În condiţiile creşterii rapide a torentelor de informaţie, are loc slăbirea intenţiei teoretice, a
responsabilităţii autorilor multor materiale publicate, scade reflecţia filosofică a problemelor analizate,
domină iraţionalismul.
În aceste condiţii, rolul filosofiei este de a crea noi sensuri şi valori ale realităţii create prin
mijloacele tehnologiilor informaţionale. E nevoie să se renunţe la mentalitatea proprie ştiinţei clasice,
să se elaboreze un nou tip de mentalitate, de gândire creatoare specifică societăţii postmoderne.

Bibliografie:
1. Haneyentt Jerry. Utilizarea Internetului. Bucureşti, 1996.
2. Rumleanschi Petru. Societatea postmodernă: probleme filosofice şi metodologice actuale.
Editura ASEM, Chişinău, 2006.
3. Ibidem.

DESTINUL UMAN VĂZUT PRIN PRISMA FILOSOFIEI HINDUISTE

Grosu Stela, an I, FIN


Cond. şt.: conf. univ. dr. Tudor Dumitraş

Pentru majoritatea dintre noi soarta este acel factor, care determină lucrurile ce se vor întâmpla
cu noi: bucuriile şi amărăciunile, succesele şi insuccesele. Considerăm, de obicei, că soarta poate fi
evitată sau neglijată – total sau în anumite momente. Suntem într-o anumită măsură nedrepţi cu soarta,
căci spunem că e meritul nostru atunci când obţinem reuşite, dar dăm vina pe soartă, pe destin când
suferim eşecuri. Astfel interpretează soarta omul occidental.
Cu totul altă viziune o au hinduiştii. Dar şi în opiniile hinduiştilor întâlnim o dispută străveche,
ce se întâlneşte în literatura indiană a tuturor timpurilor, începând cu Mahabharata şi până în operele
hinduismului modern. Unii consideră că factorul decisiv în lupta neîncetată pentru supravieţuire şi
succes este bravura personală, alţii – simpla răsturnare fatală a timpului.
Unii pledează pentru primul factor – virya, acea neînfricată cutezanţă şi rezistenţă a eroului ce
nu cedează niciodată, ci continuă să lupte şi să supravieţuiască oricăror răsturnări, are tăria să se ridice
iarăşi, dominând astfel în cele din urmă soarta îndărătnică şi nemiloasă. Ei susţin că bravura triumfă
până la urmă. Acest argument este folosit împotriva victimelor vieţii, celor care capitulează, famenului
care cade în descurajare, împotriva laşului care se resemnează şi abandonează partida.
Argumentul contrar se caracterizează prin fatalism orb, întemeiat pe o tristă şi îndelungată
experienţă. Mulţi luptători curajoşi din decursul istoriei au eşuat în repetate rânduri. Bărbaţi viteji au
luptat zadarnic, până la capătul puterilor, pe când bărbaţi mai puţin curajoşi, răsfăţaţi de soartă, s-au
menţinut mândri şi nebiruiţi. Căci în istorie sunt valuri şi vremuri. Sunt perioade ascensionale, când
totul îl susţine pe eroul-învingător. Acesta călătoreşte pe creasta valului. Chiar greşelile şi deficienţele
se întorc în favoarea lui. Iar duşmanii săi, deşi de o mare bravură şi având la dispoziţie resurse
superioare, se luptă zadarnic ca să-i oprească marşul triumfător. Timpul (kala), puterea supremă, îl
favorizează – asta e tot. Dar timpul acţionează în cicluri, când se dilată, când se contractă. Cariera
eroului nu reprezintă decât coincidenţa cu o perioadă de expansiune.
Zeii, în bătălia lor cu demonii, au ieşit învingători nu datorită bravurii, nu prin şiretenie sau
meşteşugul atotcunoscătorilor brahmani, ci numai pentru că timpul i-a favorizat. În acest moment zeii
pot să-şi zdrobească vrăjmaşii şi să câştige stăpânirea asupra universului. Timpul se roteşte însă şi va
veni vremea când ei înşişi vor fi daţi la o parte. Aruncaţi din glorie în exil, zeii vor fi atunci cei plini de
furie neputincioasă, pe când demonii îşi vor impune propria lor guvernare nedivină. De aici şi
concluzia că nimeni nu poate lupta cu timpul. Valurile lui sunt misterioase. Trebuie să înveţi a le
accepta şi a te supune ritmului lor inalterabil.
În India nu s-a ajuns la o concluzie unică în privinţa susţinătorilor celor două poziţii. Ambele
tabere însă sunt de acord, că nici zeii nu se află într-o situaţie mai bună decât regii şi oamenii simpli.
Daivam, cuvânt sanscrit, care înseamnă „soartă”, este un adjectiv ce a devenit pe parcurs
substantiv, semnificând „ceea ce ţine de, ceea ce este legat de zei”. El denotă o forţă sau un factor
asexuat şi anonim, care este divin, neutru, „esenţa divină” ce reprezintă o forţă transcendentă şi
anterioară atât unor personaje mitice precum zeii înşişi, cît şi tuturor evenimentelor în care sunt
130
antrenaţi zeii. Daivam, soarta nu poate fi personificată, coborâtă la scara imaginaţiei omeneşti, după
cum nu poate fi nici accesibilă prin rugăciune, jertfă sau operaţie magică. Daivam e faţa împietrită a
vieţii, cu care suntem obligaţi să ne confruntăm atunci când iluzia consolatoare a tradiţiei mitologice
magice, mângâierea religiei devoţionale au fost depăşite. E necesară atunci o acceptare, sobră şi bravă,
a poziţiei omului pe acest fundal de neclintit, întrucât nu mai există nici un fel de idealuri protectoare
şi alinătoare: nici zei suficient de puternici să ne apere, nici iluzii satisfăcătoare despre natura
comunităţii – iluzii, bunăoară, despre supravieţuirea naţiunii prin sacrificiul şi abdicarea individului
sau prin sacrificiul unei generaţii.
Animalul de pradă singuratic, leul rănit în vizuina sa, abandonat de soartă şi de supuşi, regele
indian, deşi foarte bogat, e osândit să îndure moartea unui exil în junglă. Faima sa abia va mai
supravieţui scurtei sale cariere. Scânteia sa vitală, sufletul său (jiva) însă vor merge mai departe, în
vârtejul renaşterii, către reîncarnări succesive, în ceruri sau infernuri şi după interludiul acelei vieţi de
dincolo, el va renaşte ca om sau animal. Poate năzui din nou la regalitate, poate trece prin aceeaşi
luptă, prin acelaşi ciclu, înfiorat rând pe rând de nelinişti şi de triumfuri nemiloase, zguduit de
prevestiri, acceptându-şi în cele din urmă osânda, înălţându-se ca o rachetă, căzând ca o stea, şi totul
fără ca el să-şi amintească faptul că a mai trăit acest lucru de mai multe ori şi mai înainte. Va goli încă
o dată până la ultima picătură cupa vieţii, cu lăcomie sau dezgust, în belşug sau mizerie, fără a înţelege
păcăleala elementară – şi anume – că el însuşi a fost cel care a amestecat ingredientele prin faptele şi
dorinţele sale din vieţile anterioare, şi că acum, din nou, tot el îşi pregăteşte viitorul.
Regele indian este deţinătorul temporar efectiv al puterii despotice, dar nu este mânat de
misiunea unei idei ca şi omul occidental. Nici nu este mânat de un vis despre aspiraţiile omeneşti ce-i
umple epoca şi pe care el se crede că este ales să-l împlinească. El se reprezintă exclusiv pe sine – pe
sine însuşi şi pe cei care îi poate plăti sau mitui, pe cei care îi poate câştiga cu favoruri sau ameninţa şi
sili să intre în slujba sa. Iar când cade, nu cade decât împreună cu cei ce depindeau de buna sau proasta
lui ocârmuire.
Astfel, din cele spuse ajungem la concluzia că în viziune hinduistă destinul este, de fapt, o
mască sau un motiv pentru reuşitele şi eşecurile noastre.

FILOSOFIA POSTMODERNISMULUI ŞI REVOLUŢIA NIHILISTĂ GENERALĂ

Socolov Andrei, an I, BAA


Cond. şt.: prof. univ. dr. hab. Petru Rumleanschi

Postmodernismul filosofic apare în anii `70 ai sec XX, despre aceasta ne relatează filosoful J-F.
Lyotard în lucrarea „Condiţia postmodernă”, publicată în anul 1979. Ca curent filosofic,
postmodernismul îşi trage rădăcinile din lucrările precursorilor lui F.Nietzsche, M.Heidegger,
G.Simmel ş.a., promovându-se în anii `70 ai sec XX prin lucrările lui J-F. Lyotard, M.Foucault,
J.Baudrillard, J.Derrida, R.Rorty ş.a. Postmodernismul filosofic a realizat în filosofie o adevărată
revoluţie nihilistă generală. Ca fondator al nihilismului filosofic este considerat F.Nietzsche.
Nihilismul, din latinescul „nihil”, înseamnă nimic şi reprezintă poziţia, ce neagă existenţa unui adevăr
absolut ca atare. F.Nietzsche susţine că nu există adevăr absolut, nu există stare absolută a lucrurilor –
nici, „lucruri în sine”, vorbind şi de faptul că secolul XX va deveni „triumful nihilismului”, această
concepţie devenind o doctrină de bază a sec. XX. Omul postmodern nu mai aşteaptă de la ştiinţă
găsirea vreunui adevăr absolut. Aceste valori ultime pe care oamenii din etapa modernă le atribuiau
adevărului sunt căutate în alte surse, iraţionale.
În dezvoltarea postmodernismului, se deosebesc două etape: prima este legată de distrugerea
raţionalismului ştiinţific, a „Eului” uman conştient, de descentralizarea conştiinţei, iar cea de a doua –
de analiza gnoseologiei, postmodernismul devenind o reacţie la modernism, punând în discuţie
valorile lui, care, după cum menţionează G.Deleuze, pot să se schimbe, să se înnoiască şi chiar să
dispară [1, 22].
De la bun început, postmodernismul a promovat o atitudine anti-iluministă – aducând
argumente, că raţionalitatea niciodată nu a fost atât de sigură, cum susţineau raţionaliştii, că însăşi
cunoaşterea depinde de anumiţi factori cu ajutorul cărora individul îşi construieşte punctele sale de
vedere. Postmoderniştii exprimă îndoială faţă de posibilitatea adevărului absolut şi o convingere că

131
chiar termenii de bine şi rău sunt neadecvaţi. Ei privesc viaţa dintr-o perspectivă pesimistă, subliniind
incertitudinea înţelegerii condiţiei umane. Postmodernismul filosofic împărtăşeşte un anumit anti-
intelectualism. Din existenţialism ei au preluat anti-umanismul. Hermeneutica a contribuit la critica
empirismului, raţionalităţii ştiinţei universaliste şi cauzalităţii mecanice. Postmodernismul critică tot
ce este obiectiv, permanent, unitatea spaţiului şi timpului. Cunoaşterea nu mai este considerată de ei
nici veşnică, nici universală, vorbind despre o anumită reflexivitate, spontaneitate, descentralizare.
Postmoderniştii susţin că cunoaşterea trebuie să fie funcţională, utilă, că omul învaţă nu doar pentru „a
şti”, a stoca o serie de informaţii din diferite domenii, dar învaţă pentru „a face”, „a folosi” ceea ce
ştie, pentru a aplica ceea ce a acumulat în folosul lui şi a celor din jur, a şti ce să facă cu ceea ce a
învăţat. Previziunea şi cauzalitatea din filosofia modernă sunt înlocuite de postmodernişti prin
intercontextualitate. Postmoderniştii vorbesc, la fel, despre distrugerea matricei social-culturale a
vechiului tip de conştiinţă, unde ştiinţa era reprezentată ca nucleu şi forţă dominantă în societate. Ei
neagă căutarea în ştiinţă a trăsăturilor generale şi universale, evidenţiindu-le numai pe cele locale,
singulare, particulare. Aceasta presupune reaprecierea fundamentalismului, recunoaşterea imaginii
multiple a realităţii, recunoaşterea neexcluderii multiplicităţii decrierilor diferitor puncte de vedere. Ei
proclamă multiplicitatea şi diversitatea, varietatea şi concurenţa paradigmelor [2, 47-48]. Apare şi
problema deconstrucţiei cunoştinţelor formate anterior. Singura apărare în faţa inevitabilei
deconstrucţii în cunoaştere rămâne logocentrismul, concepţie bazată pe comunicare cu ajutorul
cuvintelor, noţiunilor. În loc de a baza cunoaşterea pe cazuri, sau texte particulare, baza cunoaşterii a
fost considerată de postmodernişti ca fiind generată de jocul liber al discursului, idee cu rădăcini în
teoria „jocurilor de limbaj” a lui L.Wittgenstein. Această subliniere a permanenţei jocului liber în
contextul discursului conduce postmodernismul spre manipulări. De pe aceste poziţii, filosofia
postmodernă a criticat filosofia modernă. J.Baudrillard, în lucrarea „Simulare şi simulacre”, susţine că
realitatea socială astăzi este înlocuită de un proces fără sfârşit de producere de simulacre. Au loc
procese de re-apropiere şi re-contextualizare ale unor simboluri culturale sau imagini în mod
fundamental deplasând experienţa noastră de la realitate la o „hyper-realitate”. Folosind din punct de
vedere metodologic deconstrucţia, postmodernismul a supus criticii fundamentele raţionalist-
universale a filosofiei moderne, vorbind despre sfârşitul marilor naraţiuni întemeietoare, despre
renunţare la fundamente, trecând de la logocentrism la iconocentrism sub influenţa noilor tehnologii
informaţionale şi ale comunicării. Postmoderniştii sunt reprezentanţi ai deconstructivismului, ai
poststructuralismului, ai neopragmatismului.
Apariţia acestui mod postmodern de a gândi lumea, considerăm noi, este legată de noile procese,
fenomene, evenimente ce au loc în societatea postmodernă, astfel, postmodernismul poate fi
considerat ca transcripţie filosofico-culturologică a revoluţiei informaţionale. Şi acest concept, cum
menţionează D.Lyon, invită la discuţii asupra naturii şi a direcţiilor de dezvoltare a societăţilor actuale
într-un context globalizat [3, 128 – 132].

Bibliografie:
1. Deleuza G. Nietzsche et la philosophie, Paris, 1988.
2. Vezi: Новые информационные технологии и судьбы рациональности в современной
культуре ( материалы “Круглого стола” // “Вопросы философии” – 2003. – №12 ).
3. Lyon D. Postmodernitatea, – Bucureşti, Editura Du Style, 1998.

132
Secţiunea 15. ANALIZE STATISTICE
ŞI PROGNOZE ÎN ECONOMIE
ŞI BUSINESS

133
MODELAREA ECONOMETRICĂ A CURSULUI VALUTAR
ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Burlacu Elena, an. III, CSIE


Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Pârţachi

În ştiinţa economică contemporană, există două metode esenţiale de construire a modelelor şi


previziunilor cursului valutar. Acestea sunt analiza fundamentală şi cea tehnică. Analiza fundamentală
studiază cauzele care modifică preţurile, cealaltă face abstracţie de cauze şi studiază înseşi
modificările preţurilor.
1) Analiza fundamentală. La modelarea cursului valutar, trebuie luaţi în calcul o mulţime de
factori care pot fi grupaţi astfel:
Factori economici – mizele procentuale relative (nişte indicatori ce evaluează investiţiile în
diferite valute), paritatea puterii de cumpărare (indicator ce reflectă puterea de cumpărare relativă a
diferitor valute, condiţiile economice ş.a.).
Se consideră că condiţiile economice reprezintă cauzele principale care influenţează cursul
valutar pe termen lung. Trebuie menţionat faptul că cea mai mare influenţă o au asemenea factori, ca:
balanţa de plăţi, creşterea economică, nivelul inflaţiei, oferta monetară, şomajul, rata dobânzii, masa
monetară etc.
Factorii politici – politica economică, nivelul instabilităţii politice în ţară, politica puterilor
centrale, în particular, al Băncii Centrale.
Conjunctura pieţei – influenţează comportamentul cursului valutar pe termen scurt şi se
determină din opinia participanţilor pe piaţă.
2) Analiza tehnică. În esenţa sa, analiza tehnică se ocupă de istoria anumitor evenimente, ce ţin
de piaţă şi, deci, de studierea psihologiei omenirii. Adică, înţelegerea viitorului se bazează pe studierea
trecutului.
În urma acestor consideraţii teoretice şi ţinând seama de faptul că abordarea econometrică
constă în infirmarea sau confirmarea teoriei economice pe baza realităţii empirice, scopul cercetării a
fost analiza factorilor ce influenţează variaţia cursului valutar al dolarului american în Republica
Moldova. Conform teoriilor economice, cursul valutar este influenţat de o serie de indicatori
macroeconomici. Să analizăm influenţa ratei inflaţiei, ratei dobânzii la creditele acordate în valută
străină şi a masei monetare (agregatul M3).
Curs valutar = f (rata inflaţiei, rata dobânzii la creditele acordate în valută străină, masa
monetară (M3))
Legătura existentă între cursul valutar şi rata inflaţiei pentru perioada analizată are următoarea
regresie:
Curs = 12.15+ 0.111537rinfl - 0.003 rinfl2
(0,729) (0,014) (0,00)
R2 = 0.92 DW= 0.32 F=186,65
91,9% din variaţia Cursului valutar este datorată variaţiei ratei inflaţiei, restul 8,1 % - pe seama
altor factori consideraţi întâmplători (sau neesenţiali).
Nu există o legătură bine determinată între curs şi rata dobânzii:
Curs = -0.73+ 1.21 rd
(4,66) (0,42)
R2 = 0,19 DW= 0,29 F=8,225
Analizând graficul dependenţei între curs şi masa monetară, am observat o funcţie log log-
inversă şi am estimat următorul model:
Log(Curs) = 15.65 -19622.55/M3 -1.22log (M3)
(1,235) (1,965) (0,1147)
R2 = 0.80 DW= 0.23 F=69,53
Dacă luăm în calcul, pe de o parte, cursul de schimb şi, pe de altă parte, factorii de influenţă:
rata inflaţiei şi masa monetară (am exclus din model rata dobânzii din motivul absenţei
interdependenţei), obţinem următoarele modele multifactoriale:
Curs = 13,111 + 0,0493rinf + 0,0003M3
(0,399) (0,017) (0,000)

134
R2=0,46 DW= 0,22 F=13,75
Ln (curs)= 5.80+ 0.08 ln(rinfl)-0.37 ln (M3)
R2 = 0.63 DW= 0.54
Modelul ne denotă faptul că între cursul valutar şi variabilele macroeconomice specificate nu
există o legătură strânsă, o influenţă mai mare pentru perioada analizată a avut-o rata inflaţiei, masa
monetară nu întotdeauna a influenţat variaţia cursului.
Folosind datele trimestriale pentru 2001-2005, vom analiza interdependenţa cursului de schimb
şi rata inflaţiei, agregatul monetar M2 şi contul curent al balanţei de plăţi, ştiind că soldul excedentar
al balanţei comerciale provoacă o tendinţă de creştere a cursului de schimb, iar soldul deficitar
provoacă o tendinţă de scădere.
Curs real = f(rata inflaţiei, contul curent al balanţei de plăţi , M2)
Curs real = 171.80 - 0.28 rinfl + 0.001M2 + 0.018CC
(10,073) (0,053) (0,001) (0,035)
R2 = 0.89 DW = 0.43 F = 39,48 p = 0,00
Testele statistice demonstrează că variabila contului curent nu este specificată corect.
Din analizele efectuate mai sus, putem trage următoarele concluzii:
Consideraţiile teoretice privind influenţa factorilor economici asupra cursului de schimb al USD,
pentru Republica Moldova, nu se adeveresc. Putem observa o influenţă mai vădită a inflaţiei, în timp
ce asemenea indicatori, ca rata dobânzii, masa monetară, contul curent al balanţei de plăţi nu au o
influenţă mare sau chiar deloc nu influenţează cursul de schimb. Cauzele ar putea fi următoarele:
datele iniţiale sunt eronate, modelul nu a fost corect specificat, nu au fost alese variabilele corect, în
RM cursul valutar este influenţat de alţi factori decât cei economici (spre exemplu, conjunctura
politică )
De remarcat că acest studiu trebuie dezvoltat prin analiza dependenţei între cursul de schimb
valutar şi alte variabile, ca: volumul producţiei, influenţa remitenţelor, preţul barilului de petrol pe
piaţa internaţională. De asemenea, s-ar putea efectua analiza tehnică a evoluţiei cursului valutar şi
modelarea acestuia prin metodele de analiză a seriilor de timp (ARIMA, ARFIMA etc.).
Bibliografie:
1. Tendinţe în economia Moldovei, Comisia Europeană, 2005
2. E.Ş. Pecican, Econometrie Editura ALL, Bucureşti, 1994
3. www.bnm.md

SECURITATEA ALIMENTARĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Grecu Irina, an. III, CSIE


Cond. şt.: lect. sup. univ. Lilian Hâncu
Securitatea alimentară a populaţiei este unul din obiectivele de bază ale programelor de dezvoltare la
nivel naţional. Accesul la produsele alimentare şi malnutriţia reprezintă preocupările majore ale comunităţii
internaţionale ale Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului şi ale Summitului Mondial privind
Alimentaţia, care presupun reducerea în jumătate a populaţiei ce suferă de foame către 2015. Statistica
securităţii alimentare este de interes politicienilor, economiştilor, nutriţioniştilor, planificatorilor de
programe alimentare etc. în identificarea şi localizarea persoanelor alimentar vulnerabile.
Răspândirea deprivării alimentare (malnutriţia) se referă la populaţia al cărei consum alimentar este
mai jos de minimul consumului alimentar exprimat în calorii, astfel nivelul de deprivare alimentară a
populaţiei reflectă ponderea populaţiei consumul alimentar al căreia este mai mic decât minimul stabilit de
către FAO pentru RM. Malnutriţia este determinată în mare măsură de următorii trei factori: a) cantitatea de
energie (calorii) ce se conţine în produsele consumate; b) inegalitatea accesului la produse alimentare
cauzată de venituri; c) minimul necesar de energie (calorii) pentru a fi suficient de sănătos şi a efectua unele
activităţi fizice moderate.
Profunzimea malnutriţiei arată deficitul de energie necesar pentru a atinge minimul de calorii.
Inegalitatea în distribuţia consumului alimentar la nivel naţional, după locul de reşedinţă, compoziţia

135
gospodăriilor casnice şi alte caracteristici pot fi estimate utilizând diverşi indicatori: coeficientul Gini,
coeficientul de variaţie (CV) şi ratele de dispersie.
În 2006, pentru a atinge minimul stabilit al consumului caloric este necesară o creştere de 195
kcal/persoană/zi, iar pentru a atinge valoarea consumului mediu pe ţară este necesară o creştere de 875
kcal/persoană/zi. Problema subalimentării este caracteristică mai mult populaţiei urbane, respectiv, pentru a
atinge minimul stabilit pentru această categorie de populaţie este necesară o creştere a consumului cu 244,9
kcal/persoană/zi pentru a atinge minimul consumului alimentar stabilit de 1927 kcal/persoană. Populaţia
din mediul rural a înregistrat un grad de inegalitate a consumului în expresie calorică mai ridicat decât cea
din mediul urban, dat fiind că însuşi nivelul de inegalitate a veniturilor este mai mare în mediul rural şi, în
general, veniturile sunt mai mici decât în cazul populaţiei din mediul urban. Conform estimărilor valorii
coeficientului Gini şi a analizei evoluţiei inegalităţii veniturilor în Moldova, la nivel naţional s-a înregistrat
o creştere generală a nivelului venitului şi o dublare a consumului alimentar total. Un alt indicator ce
reflectă inegalitatea în consumul alimentar este rata de dispersie, care a înregistrat valoarea maximă pentru
venituri, ceea ce înseamnă că venitul mediu al populaţiei cel mai bine asigurate este de 5 ori mai mare decât
al celei mai puţin asigurate. Consumul caloric se caracterizează cu un nivel mai scăzut de variaţie decât
cheltuielile pentru produse alimentare, deoarece cheltuielile includ în sine şi variabilitatea preţurilor.
Elasticitatea cererii aferente consumului alimentar în termeni calorici raportată la venit este mai
mică decât elasticitatea cererii aferente consumului alimentar în valoare monetară, deoarece consumul
caloric al populaţiei cu un nivel al venitului mai mare este mai diversificat şi poate include alimente mai
scumpe. Prin urmare, gospodăriile casnice cu un nivel al venitului mai mare au tendinţa să consume
preponderent produse dietetice, peşte, fructe şi alte produse cu un conţinut caloric redus, dar care sunt mai
scumpe comparativ cu alte produse cu un conţinut caloric ridicat. Tendinţa de descreştere a malnutriţiei
observată între anii 2003 şi 2006 a fost în mare parte cauzată de o descreştere a subnutriţiei în mediul
urban, situaţie opusă s-a înregistrat în mediul rural şi în cadrul gospodăriilor al căror cap avea un nivel de
educaţie scăzut. La nivel de ţară, o persoană din zece a suferit din cauza foametei în 2006.
Consumul alimentar al populaţiei a crescut de 100 kcal/persoană/zi pentru a ajunge la 2590
kcal/persoană/zi la nivel de naţiune în 2006. Această tendinţă pozitivă s-a putut observa pentru toate
grupele de populaţie, cu excepţia acelora a căror cap de familie avea mai mult de 65 de ani şi nivelul
educaţiei scăzut. Mai mult de jumătate din hrană este procurată devenind sursa principală de asigurare a
consumului – 51%. Produsele din activitatea individuală agricolă constituie 33%. Populaţia din mediul
rural este foarte dependentă de activitatea agricolă – 49% din consumul caloric faţă de 4,6% – în urban.
Alimentaţia în afara gospodăriei este o sursă mai importantă pentru mediul urban – 7% faţă de 3% în rural.
Pe măsura creşterii veniturilor populaţiei, se reduce şi importanţa consumului propriu şi creşte ponderea
consumului din procurări şi alimentaţia în afara gospodăriei. În 2006, consumul caloric ce revine, în medie,
unei persoane din Moldova a fost de 14 % de proteine, 30% de grăsimi şi 56% de carbohidraţi. Conform
recomandărilor FAO regimul alimentar al unui moldovean era prea bogat în grăsimi şi prea sărac în
carbohidraţi. De asemenea, comparativ cu anul 2003, consumul lipidelor s-a majorat în detrimentul
carbohidraţilor.
La momentul actual, Republica Moldova se mai confruntă cu situaţii de inegalitate în repartizarea
alimentelor, devenind o situaţie permanent ameninţătoare posibilităţilor de realizare a dezideratului
securităţii alimentare, care se manifestă prin accesul tuturor indivizilor, în orice moment, la hrana necesară
pentru o viaţă sănătoasă şi activă, depăşind orice considerent de ordin comercial şi financiar.
Securitatea alimentară constituie un deziderat esenţial al dezvoltării economico-sociale, o
componentă fundamentală a securităţii vieţii şi a securităţii naţionale. Astfel, problema securităţii
alimentare dobândeşte trăsături şi dimensiuni noi, care şi fac trecerea de la o problemă cu caracter regional
– la o problemă globală.

Bibliografie:
1. Sibrián R Ramasawmy S and Mernies J (2007). Measuring hunger at sub-national levels
from household surveys using the FAO approach: MANUAL. FAO Statistics Division
Working Paper Series No. ESS/ESSA/005e. Available at the webpage.
http://www.fao.org/es/ess/faostat/foodsecurity/Papers_en.htm.
2. Biroul Naţional de Statistică al R M, http://www.statistica.md
3. Elisabeta Jaba. Statistica, Editura Economică, Bucureşti 2002

136
Secţiunea 16. SISTEME DE
INFORMATIZARE ŞI DEZVOLTARE A
SOCIETĂŢII SECOLULUI XXI
(în regim de teleconferinţă)

137
COMPANIA JURIDICĂ
„LION – LEXX” S.R.L.

Barbaroş Alexei, an. I, BAA


Cond. şt.: conf. univ. dr. hab. Dumitru Todoroi

Fiind la curent cu actualitatea zilei din RM, întru susţinerea atât a persoanelor fizice, cât şi a
oamenilor de afaceri – persoane juridice, am decis a fonda Compania „Lion – Lexx” S.R.L.
Compania „Lion Lexx” S.R.L. are ca scop consultingul şi acordarea de asistenţă juridică, ţinând
cont de responsabilitate, punctualitate şi confidenţialitate, creând astfel o relaţie de încredere reciprocă
şi de lungă durată cu clienţii săi. Pentru vizualizarea modului de desfăşurare a activităţii companiei, vă
propun a urmări în continuare obiectivele propuse. Obiectivele companiei sunt: 1. Obţinerea
creditului, 2. Închirierea oficiului, 3. Stabilirea domeniului de activitate a companiei, 4.
Evaluarea dezvoltării afacerii, 5. Selectarea şi angajarea salariaţilor, 6. Publicitatea companiei.
1. Obţinerea creditului !
Am efectuat un studiu al băncilor comerciale din Chişinău şi al condiţiilor de acordare a
creditului oferite de acestea. Astfel, am selectat 2 bănci pentru a obţine credit : „ProCreditBank” S.A.
şi „Moldova Agroindbank” S.A. Studiind condiţiile pentru acordarea creditului, am ajuns la concluzia
că cele mai avantajoase sunt condiţiile oferite de „ProCreditBank” S.A. În final, am obţinut creditul şi
deja pot face al doilea pas şi al doilea obiectiv: 2. Închirierea oficiului.
Am studiat ofertele de pe piaţa imobiliară a RM şi am decis a lua în chirie oficiul amplasat la un
loc vizibil şi accesibil de pe str. B. Bodoni 60, or. Chişinău, mobilat.
Al treilea pas şi al treilea obiectiv: 3. Stabilirea domeniului de activitate a companiei.
Serviciile de asistenţă juridică vor fi oferite de jurişti ai companiei specializaţi în diverse
domenii ale dreptului, cu posibilitatea de a oferi serviciile în limbile română, rusă şi engleză.
Compania va acorda următoarele tipuri de servicii: 1. Consultanţă în probleme de drept. 2. Elaborarea
documentelor juridice, 3. Reprezentarea intereselor clienţilor în instanţele de judecată de drept comun,
economice şi administrative, 4. Alte servicii.
Al patrulea obiectiv al companiei: 4. Evaluarea dezvoltării afacerii
Evaluarea dezvoltării companiei va fi divizată în 4 compartimente strâns legate între ele.
I compartiment: În termen de 1 zi:
Presupune încheierea unui contract cu o persoană fizică şi cu o persoană juridică. Venitul
companiei va constitui suma de 250 lei şi 200 euro.
II compartiment: În termen de 1 săptămînă presupune:
1. Încheierea a 4 contracte cu persoane juridice. Venitul total va constitui suma de 800 euro.
2. Încheierea a 20 de contracte cu persoane fizice. Venitul total va constitui suma de 5000 lei.
3. Consultarea aproximativ a 30 de persoane. Venitul total aproximativ va constitui suma de
3000 lei.
4. Elaborarea a 10 acţiuni. Venitul total va constitui suma de 1200 lei.
Acordarea consultaţiilor în formă scrisă, expediate clienţilor la cerere prin fax sau email, cu
condiţia că clientul preventiv a achitat prin transfer sau numerar tariful.
III compartiment: în termen de 1 lună presupune:
1. Încheierea a 20 de contracte cu persoane juridice. Venitul total va constitui suma de
4 000 euro/lună.
2. Încheierea a 140 de contracte cu persoane fizice. Venitul total va constitui suma de
35 000 lei.
3. Prestarea serviciilor de consultaţie, din care compania va obţine un venit aproximativ în
mărime de 50 000 lei.
IV compartiment: în termen de 1 an presupune:
1. Compania va deveni cunoscută ca rezultat al acordării serviciilor calitative, eficiente şi în
termen.
2. Vor fi încheiate contracte cu persoanele VIP. Valoarea unui astfel de contract va constitui
suma de 1000-2000 euro/lună.
3. Vor fi acordate servicii de consultanţă la 4 000 de persoane juridice şi 500 de persoane
fizice.

138
Astfel, obţinând un venit permanent în creştere, voi dispune de posibilitatea achitării creditului
şi acoperirii tuturor cheltuielilor companiei şi ca rezultat voi mări numărul salariaţilor în cadrul
companiei.
Al cincilea obiectiv: 5. SELECTAREA PERSONALULUI. Mediul concurenţial în furnizarea
de servicii de consultanţă şi asistenţă juridică ne impune la o selectare minuţioasă a viitorilor angajaţi
ai companiei. Viitorul angajat al companiei trebuie să posede nu numai o cunoaştere profundă a
legislaţiei, ci şi experienţă în aplicarea unei soluţii eficiente specifice domeniului. Aşadar, în acest
scop vom urma cele 6 etape: I Etapă: Publicarea anunţului cu privire la posturile vacante din cadrul
companiei în ziarul „Logos Press”, Internet: www.joblist.md; www.moldovajob.md; www.lion-
lexx.md etc. II Etapă: Formarea comisiei şi Selectarea CV-urilor. III Etapă: 1. Invitarea persoanelor la
interviu; 2. Susţinerea testării. IV Etapă: Aprobarea candidaţilor pentru posturile vacante de către
comisie. V Etapă: Invitarea candidaţilor aprobaţi pentru stabilirea condiţiilor de muncă. VI Etapă:
Semnarea contractului individual de muncă. Doar urmând aceste etape, vom angaja specialişti
calificaţi în domeniu.
Ultimul obiectiv – 6. Publicitatea companiei. Publicitatea joacă un rol deosebit în lumea
afacerii şi în societate în general. De calitatea publicităţii depinde într-o anumită măsură dezvoltarea
afacerii. De amplasarea publicităţii depinde eficacitatea publicităţii. În dependenţă de aceste criterii,
am decis a amplasa publicitatea pe panourile publicitare în raza or. Chişinău în locuri publice şi
vizibile, prin intermediul posturilor de televiziune, ziare, Internet.
Concluzie generală De la începutul proiectului, scopul propus a fost de a obţine unul din
primele locuri din Republica Moldova în domeniul acordării serviciilor de consultaţie şi de asistenţă
juridică.
Aşadar, prin Succes, Calitate, Angajament şi Devotament, ocupând unul din locurile de frunte,
compania juridică „LION – LEXX” S.R.L. va deveni cunoscută şi recunoscută în întreaga republică şi
chiar peste hotarele ei. Astfel, se va mări diversitatea clienţilor: companii naţionale şi internaţionale,
autorităţi, persoane fizice, companii de leasing sau investitori naţionali şi internaţionali.
Deci, luând în consideraţie creşterea permanentă a CLIENŢILOR, VENITULUI şi A ÎNTREGII
COMPANII, pot să accentuez în concluzie că scopul a fost realizat. Acest Proiect reflectă aptitudinile
mele în planificarea şi gestionarea în viitor a unei afaceri solide. Datorită cunoştinţelor vaste pe care le
posed în diverse domenii, pot să afirm cu certitudine că viitorul companiei mele se află în mâini bune.

SISTEM INFORMATIC GEOGRAFIC PENTRU GESTIUNEA CLĂDIRILOR


DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Grec Laura, an. II, CSIE, ASE Bucureşti


Cond. şt.: conf. univ. dr. Marian Dârdală

1. Descrierea problemei
Un sistem informatic geografic (GIS) este o reprezentare grafică, o hartă, computerizată, legată
la o bază de date, care combină „straturi de hărţi”, date grafice, cu diverse informaţii despre un imobil.
GIS-ul este, de fapt, un sistem care are mai multe componente de tip informaţional, raportate la
coordonate geografice.
Proiectul are în vedere implementarea unui sistem informatic geografic referitor la clădirile din
Bucureşti, având ca principală utilitate o mai bună evidenţă a imobilelor: amplasare, structură,
vechime, nivelul de risc – management al dezastrelor naturale.
Avantajele unui Sistem Informatic Geografic:
• Datele sunt mai bine organizate
• Elimină redundanţa datelor
• Facilitarea actualizărilor
• Analize, statistici şi noi căutări mult mai uşoare

139
2. Arhitectura aplicaţiei. Implementare – inovaţie
Server GIS

Network
GEO BD
Utilizator
Aplicaţie
Desktop GIS

Figura 1. Arhitectura aplicaţiei


Aplicaţia surprinde, prin intermediul geo bazei de date, structura centrului vechi al
Bucureştiului: imobile, străzi, statui, pasaje, râuri, parcuri, intrări la metrou şi alte elemente, împărţite
pe layere distincte. Toate aceste elemente pot sau nu fi vizibile pe hartă.

Figura 2. Fereastra principală a aplicaţiei


Implementarea aplicaţiei se bazează, în special, pe înglobarea controalelor din ArcGis şi
dialogul permanent cu baza de date.
Vor fi evidenţiate două direcţii:
• individual, manipularea datelor despre o anumită clădire;
• per ansamblu, prin analize statistice, grupări, evidenţe, caracteristici, filtrări.

140
Figura 3. Informaţii clădire selectată

3. Starea curentă de dezvoltare


Aplicaţia permite introducerea de date aferente unei clădiri, editarea datelor, caracteristicilor,
generarea fişei clădirii, precum şi diverse alte operaţii pe hartă: selectare, zoom in, zoom out.
Au fost utilizate următoarele tehnologii:
• C#, Visual Studio .NET 2005
• SQLServer 2005
• ArcGis Desktop 9.2 (ArcMap, ArcCatalog)
• ArcGis Engine 9.2

4. Concluzii şi direcţii viitoare


Aplicaţia va permite filtrarea clădirilor, prin colorarea zonelor de interes, în funcţie de anumite
caracteristici: vechime, starea structurii, număr etaje, înălţime, destinaţie, precum şi generarea de noi
rapoarte specifice, realizarea de analize statistice.

’’HOTEL-MARY ****’’

Ivanova Mariana, an. I, BAA


Cond. şt.: prof. univ. dr. hab. Dumitru Todoroi

Introduction
Tourism is one of the largest industry in the world. It has been called one of the most profitable
activities and a major social- phenomenon of the 20th century.
In Moldova, in the last few years the number of arrivals in the tourism industry increased. In
order to attract tourists, to provide all comfort and a high catering, it can be observed the tendency of
starting a business, concerning the improvement of the local tourism. In this way, my goal is to realize
the project
“Hotel-Mary****”.
The start- up phase is very difficult, but I was aware of the hazards and pitfalls that a business
can bring and I have established the following objectives:
• 1.1 To analyze the best construction places (The place “speaks” much about the hotel)
• 1.2 To obtain the architectural project (No project- no hotel!)

141
• 1.3 To loan money (A financial support is always necessary!)
• 1.4 To engage the construction company (Skilled and qualified workers are necessary)
• 1.5 Description of the business (information on the products or services to be offered,
personnel)
• 1.6 Activity day by day (The best hotel- skilled personnel and the best organizing plan!)
The main activities are:
•Analyzing the best constructive place
I can say that the perfect place is outside the crowded city, 15 min from Airport, on the Dacia
str., in a picturesque landscape on the way to Chisinau.
It is the excellent environment for resting and enjoying the serenity of the nature.
•Obtaining the architectural project
The architectural project is very important.
•a specific style
•the best conditions
•high range of facilities
•accessible prices
All these must be part of the “Hotel- Mary ****”.
•Loaning money
Money are a key factor for starting a business. In the up- phase of realizing my project, I will
need a total sum of 750.000$(USA) that include a bank loan and foreign investments.
•Engaging the construction company
In Chisinau there are many companies of constructions that can provide all necessary things, but
„Basconslux” Ltd. Company is a modern enterprise which dispose of the qualified staff and a wide-
range of services.
•Describing the hotel services
“Hotel Mary ****” will offer a large variety of services. These include:
Business services:
¾ business-room
¾ conference hall
¾ safe facilities
Other facilities:
™ Mary Garden (The hotel guestroom offers spectacular views of and the unique garden
look)
™ Different types of rooms
Classic room
Luxuriant room
Apartments
™ Restaurant and Bar serving Moldavian traditional and European cuisine- including cooking
on grill.
™ 2 pools (outside pool and inside- pool)
™ Sauna and fitness centre (A place where you can forget about all problems)
™ For those who would like to avoid public transport we offer car rent facilities
™ A special hotel museum will impress through its unique butterfly collection, flowers
collections, birds collections.
™ For those who want to have a travel in the “heart” of Moldova we offer special excursions in
Chisinau, Old Orhei, Monastery Hincu, Monastery Capriana, Monasteri Saharna, The
Tipova, Purcari winery, Milestii Mici winery, Cricova underground wine- city.

Conclusion:
All these and many more are for our guests and even if in Moldova are many hotels that will be
able to provide a high catering, “Hotel- Mary****” will bring something special. That is why nothing
can stop “Hotel- Mary****” to have success in the tourism industry. We welcome you any time!

142
ALOCAREA TEMPORARĂ DE RESURSE

Palaghiţă Dragoş, Savu Octavian, an. IV, CSIE, ASE Bucureşti


Coord. şt.: prof. dr. Ion Ivan

Se defineşte conceptul de alocare temporară de resurse. Se prezintă caracteristici de calitate ale


resurselor. Sunt identificate problemele de securitate implicate în alocarea temporară de resurse. Sunt
stabilite căi de îmbunătăţire a nivelului de securitate.
1 Alocarea temporară de resurse.
Resursa este reprezentată prin abstractizarea unui obiect din lumea reală, având următoarele
caracteristici:
- claritatea conform [IVAN05] se concretizează prin definirea clară şi cât mai simplă a
atributelor şi proprietăţilor sale;
- simplitatea adică resursa trebuie să fie transpusă în formatul intern al aplicaţiei fără mari
dificultăţi, această trăsătură se obţine prin descrierea obiectivă şi concretă a obiectului
corespondent din lumea reală;
- indivizibilitatea se defineşte prin capacitatea resursei de a nu se descompune în două sau
mai multe resurse diferite;
- adaptabilitatea este o trăsătură importantă, deoarece o resursă trebuie să fie uşor de adaptat
schimbărilor ce apar în lumea reală;
Resursa temporară are în plus următoarele caracteristici:
- indisponibilitatea se concretizează ca durata de timp a marcării resursei ca rezervată;
- valabilitatea se defineşte ca durata cea mai mare de timp în care resursa este atribuită;
Alocarea temporară de resurse este operaţia prin care o resursă temporară este atribuită prin
procesul de rezervare unui alt obiect sau individ. Se consideră mulţimea de resurse temporare definite
prin sălile de studiu ale unei instituţii Ms = {S1, S2, …,Sn} şi mulţimea de subiecţi cărora li se alocă
sălile MI = {I1, I2, …, Im} relaţia între mulţimea Ms şi mulţimea subiecţilor MI este reprezentată de
mulţimea rezervărilor MR = {R1, R2, …Rk} unde Rp, 1 ≤ p ≤ k, reprezintă durata alocării efectuate
pentru rezervarea p. Se definesc, de asemenea, şi datele de început ale rezervărilor definite în
mulţimea MD = {D1, D2, …, Dt}. În tabelul 1 se prezintă matricea de alocare a resurselor.
Tabelul 1
Matricea de alocare temporară
Sala/Subiect I1 I2 … Ij … Im
S1 R1D1 R1D2
S2 R1D1

Si RpDf

Sn RkDt

Reguli ale alocării temporare:


- o pereche RpDf nu trebuie să se suprapună ca durată de rezervare cu altă pereche similară
pentru aceeaşi resursă;
- trebuie să se efectueze o alocare cât mai eficientă astfel, încât toate resursele să fie alocate,
nu trebuie să existe resurse alocate intensiv şi altele să nu fie utilizate;
- o resursă temporară nu trebuie să fi alocată pentru o perioadă mai mare decât valabilitatea
maximă;
- o alocare trebuie să asigure compatibilitatea resursei cu activitatea ce se întreprinde prin
utilizarea sa.
2 Accesul la resursele aplicaţiei distribuite
Accesul este definit în [PATR06] ca reprezentând privilegiul de a întreprinde o anumită acţiune,
vizualizare, modificare, adăugare, ştergere, asupra resurselor aplicaţiei. Controlul accesului este
procedura prin care se dau explicit sau se restricţionează drepturi de a întreprinde acţiuni specifice
asupra resurselor. Autentificarea unui utilizator se realizează prin diferite tehnici de acreditare bazate

143
pe parolă, semnalmente biometrice, cartele magnetice. Sistemele bazate pe parolă sunt cele mai
comune, ele sunt caracterizate printr-un nume de utilizator şi o parolă. Pentru a se realiza o gestiune
eficientă a privilegiilor acordate fiecărui utilizator al sistemului, se creează grupuri de privilegii ce
sunt atribuite indivizilor, ţinând cont de funcţiile pe care le deţin în organizaţie
Se consideră rolurile folosite în aplicaţia de alocare temporară de resurse pentru rezervarea
sălilor în ASE:
- administratorul are acces la gestiunea bazei de date şi la funcţiile de management al
utilizatorilor;
- secretara are acces la stabilirea activităţilor ce sunt atribuite profesorilor şi are drepturi de
gestiune asupra studenţilor şi a disciplinelor;
- profesorul are acces la alocarea resurselor temporare, la vizualizarea orarului şi a
disciplinelor;
- studentul are acces la vizualizarea orarului unui anumit profesor.
Un sistem de control al accesului bazat pe roluri aduce un plus de securitate aplicaţiei, dar şi o
fiabilitate în utilizare, nepermiţând accesul unui utilizator decât la resursele alocate lui, iar dacă se
produce o eroare, ea nu e propagată la nivelul întregului sistem.
3 Căi de creştere a nivelului de securitate
Atacul reprezintă o acţiune întreprinsă asupra unei aplicaţii exploatând un punct slab, un defect
sau o funcţionalitate a produsului software pentru a obţine acces neautorizat la resurse pentru a cauza
distrugeri sau pentru a modifica comportamentul soluţiei informatice. Nivelul de securitate este într-o
relaţie direct proporţională cu gradul de validare a input-urilor date de utilizator. Nu trebuie omis
factorul uman, care reprezintă o gamă importantă de probleme legate de securitate.
4 Concluzii
Aplicaţia de alocare temporară de resurse trebuie să ofere un cadru bine definit pentru realizarea
rezervărilor, acesta este realizat prin validarea atentă a acţiunilor întreprinse asupra resurselor
aplicaţiei, dar şi asupra fluxului informaţional impus de folosirea unui astfel de produs software.
Trebuie, de asemenea, acordată o importanţă deosebită securităţii aplicaţiei. Într-o aplicaţie web există
un număr mare de pericole: neglijenţa utilizatorului, introducerea neintenţionată de date eronate în
aplicaţie, atacuri intenţionate cu scopul de a sustrage informaţii confidenţiale sau a destabiliza
sistemul. Aceste scăpări sunt prevenite cu ajutorul unei sistem de validare structurat conform
cerinţelor aplicaţiei şi cu un sistem de control al accesului eficient.

Bibliografie;
1. [IVAN05] Ion Ivan, Gheorghe Nosca, Sergiu Capisizu – Auditul sistemelor informatice,
Editura ASE, 2005, Bucureşti
2. [PATR06] Victor Valeriu Patriciu, Monica Ene_Pietrosanu, Ion Bica, Justin Priescu –
Semnaturi Electronice şi Securitate Informatică Aspecte Criptografice, Tehnice, Juridice şi
de Standardizare, Editura ALL, Bucureşti, 2006

TRAVEL AGENCY ,,TITAN’S” - …AND THE WORLD WILL SMILE WITH YOU!

Gaşco Olesea, Group: T276


Cond. şt., prof. univ. dr. hab. Dumitru Todoroi

Our Agency is presented by the next sections:


(a) Objectives of the project.
(b) Activities.
(c) Financing of the project activities.
(d) Data Bases.
(e) Evaluation of the project.

144
I. Objectives of the project are presented by the next list.
1. To analyze the project of the travel agency.
2. To choose project organizations of the travel agency.
3. To choose a bank for the credit of the travel agency.
4. To begin the construction of the travel agency.
5. To make the intention for the travel agency.
6. To organize the activity day by day.

II. Activities are concentrated at the following directions.


A. Analyzing the place for travel agency ,,Titan''.
B. Choosing the project organizations of the travel agency ,,Titan''.
C. Choosing the rental bank for the credit.
D. Beginning the construction of the travel agency ,,Titan''.
E. Making the intention for the travel agency ,,Titan''.
F. Organizing the activity day by day of the travel agency ,, Titan''.

III. Tours with our agency.


3.1. AIRSERVICE - Your Travel Partner! Enjoy the holiday pleasures together with us!
Turkey Bulgaria Croatia Tunis Hungary Malta
Having the main activities ticketing and tourism they provide a full range of services: air
tickets reservation and sale , incoming and outgoing; hotel reservation in Moldova and all
around the world, excursions; weekend tour packages, SPA resorts; transfers, shop –tours; rent-a
–car; medical insurance; express mail services.
The agency is located in the very city center and it is equipped with all the necessary
technical devices- automatic air ticketing and “Gabriel”, “Amadeus” and “Sirena” reservation
systems and our staff is trained to provide a professional and yet individual service to every and
each client!
3.2. SKY ALLIANCE - " – The partner of your travel always welcomes you!!!
To reply promptly and adequately to airline’s market changes "SKY ALLIANCE" offers a
wide palette of services. "SKY ALLIANCE" will assume responsibility for the organization of
conferences, symposiums and business meetings. Your demands can be completed with the
following services:
• Providing with the information regarding annual exhibitions and international fares;
• Leasing of conference-halls and necessary equipment;
• Ticket transfer all over the world;
• Meeting at the airport and hotel accommodation;
• Excursions, cultural and folklore programs with national traditions and atmosphere –
notorious wine caves, fishing and hunting; Healthcare tours.
3.3. "SKY ALLIANCE" managers each day work on the extension, variety and quality of
our services as well as on promotion of tourism business modern technologies. The source of
our inspiration is our client that is why all their suggestions and wishes will never remain
without an answer.
3.4. ALPIMARIN – TUR
Welcome to travel agency “Alpimarin-Tur”, offers to their clients services of the highest
quality. During all these years, their main task has been to offer the people competence,
professionalism in everything that we do, tact and of course safety and sincerity.
Taking into consideration all the preferences of our clients, they give you all necessary
assistance by: creating an individual tour ; choosing the right hotel; granting support in obtaining
visa to any country you wish to travel and offering medical insurance and card.

IV. The project organizations of the travel agency ,,Titan''.


4.1. To put in application the project of my travel agency;
4.2. To rent an office;
4.3. To buy a good technique;
4.4. To buy the most qualitative furniture;

145
4.5. To engage the best specialized employees in tourism and hotel services (manager of
tours, manager of sales, manager of transportation section, manager of hotelier section,
tour guide, drivers, book-keepers);
4.6. To sign contracts of cooperation with other important travel agencies and significants
people from higer society;
4.7. To rent means of transport;
4.8. To examine visit able places;
4.9. To advertise the agency;
4.10. To take credits from the bank.

V. The rental bank for the credit.


5.1. BC Victoriabank S.A. is a leader in the banking system of the Republic of Moldova.
Their credit offered you to satisfy your needs: purchasing the consumer goods, purchasing an
auto vehicle, payments for education, and professional development, financing the routine and
thorough repairs of apartment, house, car, other purposes.
5.2. BC INVESTPRIVATBANK SA is a full-range financial institution, which provides a
large variety of banking services and products to its corporate and retail customers. The
objective of BC INVESTPRIVATBANK SA is to provide its customers high quality banking
services on mutually beneficial terms and conditions and practical implementation of the tailor-
made approach concept in respect of each customer. Credit just for You!
5.3. Eurocredit Bank offers to the Client services resulting from its interests. The Bank fits
in the Client’s activity priorities, also supports the Client in conditions of the maximal security
and confidentiality. Right to administrate a Client’s account as a private person may be
exercised by itself, or basing on the power of attorney, certified by notary; as an enterprise - by
means of its representatives, whose signatures are inserted in the card with samples of
signatures. The bank issues to the Client statements of the account for each operational day.

VI. Travel with ’’Titan’’ – a powerful and dreamful agency.


Moldova is an excellent place for those who wish to escape from their everyday routine of
city life, and also ’’taste’’ the color and tranquility of the rural life and the surroundings
environment, to wander into local picturesque landscapes, to be in the very middle of nature, to
savor apples, pears, plums, directly from fruit trees. And those vineyards, you have to see them
before they will become some famous brand. ’’Titan’s’’ Travel Agency will always be at yours
services to offer the best tours of Moldova. You can choose the perfect vacation for you and
your friends from our above-mentioned suggestions and everything will be taken care of to meet
your expectations. So, we are looking forward to seeing your surprise of discovering Moldova.

146
Coordonare – Galina Cotelea
Redactare – Valentina Solovei (l.română), Natalia Ivanov (l. rusă)
Rectificare computerizată – Tatiana Vais, Vera Chiruţă
Machetare – Feofan Belicov

Semnat pentru tipar 17.07.2008


Coli de autor 16,1. Coli editoriale 17,8.
Coli de tipar 18,75. Format 60 × 84 1/16.
Comanda _____ Tirajul 50 ex.

Tipografia Departamentului Editorial-Poligrafic al ASEM


tel. 402-986

147