Sunteți pe pagina 1din 15

ROMÂNIA NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Constanţa


INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Nr. ex. redactate 1
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN CONSTANŢA
Nr. 5248 din 28.05.2019

Număr de operator de date cu caracter personal 9482

APROB
Transmiterea prin intranet,
postarea pe site-ul şi la avizierul instituţiei
APROB
Conţinutul anunţului ŞEFUL INSPECTORATULUI,
Comisar-şef de poliţie
PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS
DANCU CONSTANTIN

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. 27^33, art. 27^35 alin.(1) lit. a), art. 27^37,
art.27^40 şi art. 27^46 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului
ministrului nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de
poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U.
din M.A.I. nr II/1620/15.09.2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în
activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi
completările ulterioare, Anexei la Nota-Raport nr. 33340 din 03.10.2016 a Inspectoratului
General al Poliţiei Române privind Ghidul specialităţilor asimilate specialităţii structurii
pentru care se organizează concurs şi Adresei IGPR-DMRU nr.314367 din 06.05.2019
privind demararea procedurilor de concurs pentru unele posturi de conducere vacante,
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa cu sediul în municipiul Constanţa, bld.
Mamaia nr. 106, judeţul Constanţa, organizează:

CONCURS

Pentru ocuparea funcţiei de șef secție la Secția 1 Poliție Constanța din cadrul
Poliției Municipiului Constanța, cu recrutare din sursă internă.
În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
cumulativ, următoarele condiţii:
 să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază:
- studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă într-
unul din următoarele domenii: științe juridice, științe administrative, științe economice,
științe socio-umane, stiinte militare, informatii si ordine publică / studii superioare de
1/15
licență, ciclul I de studii universitare ( in sistem Bologna) intr-unul din domeniile
fundamentale stiinte sociale, juridice sau management;
 să aibă următoarea pregătire de specialitate:
- CPU / master în specialitatea studiilor funcției de bază sau în domeniul
management.
 este declarat „apt medical” şi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de
acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 a obţinut calificativul de cel puţin „bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 vechime în muncă / din care în M.A.I.: minim 3 ani;
 să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 îndeplineşte cerinţele specifice din fişa postului, respectiv:
- să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivelul „SECRET”;
- să dețină/să obțină calitatea de organ al politiei judiciare cu avizul procurorului
general de la Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casatie si Justitie;
- să dețină/să obțină aviz pentru conducerea autoturismelor unității;
- să dețină permis de conducere auto valabil pentru categoria B;

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, în


ziua de 28.06.2019, ora 10:00 urmând a fi stabilite ulterior şi comunicate candidaţilor şi
va consta în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale.
Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note
de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu
cel puţin 7.00.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” la
concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la
concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la
concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile
necesare postului scos la concurs.
Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în
termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Serviciului Resurse Umane din
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, b-dul Mamaia nr. 106, judeţ Constanţa.
Contestaţiile se soluţionează de către comisia constituită în acest scop în termen de
2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
Nota acordată după soluţionarea contestaţiilor la interviu, este definitivă.
Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul
Inspectoratulului de Poliţie Judeţean Constanţa, b-dul Mamaia nr. 106, judeţ Constanţa şi
se postează pe pagina de INTERNET a unităţii, la adresa www.ct.politiaromana.ro,
Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratulului de Poliţie Judeţean Constanţa, b-dul


Mamaia nr. 106, judeţ Constanţa, pe bază de raport, depus, până la data de 03.06.2019,
orele 12:00.

2/15
Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor depune un dosar conţinând, următoarele
documente:
- raportul de înscriere (Anexa nr. 3 la prezentul anunţ);
- curriculum vitae – în format europass (Anexa nr. 4 la prezentul anunţ);
- copia actului de identitate;
- copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de
cerinţele postului;
- adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată
de medicul de unitate cu menţiunea „apt funcţii de conducere”;
- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
(Anexa nr. 2 la prezentul anunţ);
Candidaţii care nu sunt încadraţi la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa
sau la Secţia Regională de Poliţie Transporturi Constanţa, vor depune, pe lângă
documentele sus-menţionate, o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane a
unităţii de unde provin, din care să rezulte următoarele:
- gradul profesional deţinut;
- calificativele obţinute la ultimele 2 evaluări anuale de serviciu;
- vechimea în M.A.I.
- vechimea în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs
(conform condiţiilor din anunţ);
- nu sunt cercetaţi disciplinar;
- nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
- nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de candidat;

La înscriere, candidaţii vor prezenta în original actul de identitate şi


documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele
postului (diplome de studii şi foi matricole), în vederea certificării pentru conformitate a
copiilor acestora, în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc. Sunt
acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din
iniţiativa candidatului.
Testarea psihologică a candidaţilor se va desfăşura la sediul Centrului de
Psihosociologie Bucureşti al Ministerului Afacerilor Interne, situat în municipiul
Bucureşti, Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, Sector 2, la o dată ce se va comunica ulterior
candidaţilor, după programarea acestora.
Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de
studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care
nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.
Atenţie! La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de
recrutare sunt complete şi corect întocmite.
Candidaţii care nu îndeplinesc cumulativ condiţiile stabilite în prezentul anunţ,
nu pot participa la concurs .

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie Anexa


1 la prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon nr. 0241611364 interior 20038.
3/15
GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Până la 03.06.2019 - depunerea rapoartelor şi documentelor necesare înscrierii la concurs


ora 12:00

28.06.2019 - susţinerea interviului structurat pe subiecte profesionale


ora 10:00

28.06.2019 - afişarea rezultatelor


ora 13:00

29.06.2019 - depunerea eventualelor contestaţii


ora 13:00

până la 02.07.2019 - afişarea rezultatelor eventualelor contestaţii.


ora 16:00

AVIZAT
Membrii comisiei
1). _______________ 2)._________________

SECRETARUL COMISIEI

4/15
Anexa nr. 1

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
recomandate la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de șef secție la Secția 1
Poliție Constanța din cadrul Poliției Municipiului Constanța

I - MANAGEMENT ORGANIZATORIC
TEMATICĂ
Funcţiile managementului;
- Planificarea managerială;
- Conducerea subordonaţilor;
- Controlul managerial;
- Managementul luării deciziei;
- Comunicarea în activitatea managerială;
- Atribuţiile Poliţiei Române;
- Drepturile, îndatoririle și obligaţiile poliţistului.;
- Recompense şi sancţiuni;
- Organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare;
- Desemnarea nominală, numirea, promovarea şi eliberarea poliţiştilor în/din
funcţiile structurilor de poliţie judiciară şi încetarea acestei calităţi.
BIBLIOGRAFIE
- Management organizaţional al politiei: Fundamentele teoretice, COSTICĂ
VOICU/STEFAN EUGEN PRUNA, Editura MediaUno – 2007;
- Legea nr. 218/2002 (modificată) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Romane;
- Legea nr. 360/2002 (modificată) privind Statutul poliţistului;
- Legea nr. 364/15.09.2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare;
- O.M.A.I. nr. 1504/17.11.2006 - privind desemnarea poliţiştilor ca organe de
cercetare penală ale poliţiei judiciare, numirea, promovarea şi eliberarea poliţiştilor în/din
funcţiile structurilor de poliţie judiciară şi încetarea acestei calităţi.

II. - INVESTIGAŢII CRIMINALE


TEMATICĂ
- Supravegherea și documentarea grupurilor infracţionale nestructurate/organizate;
- Activităţi specifice de cercetare în cazul infracţiunilor de tâlhărie;
- Comisia rogatorie internaţională. Transferul de proceduri;
- Modul de acţiune al efectivelor de poliţie în cazurile de copii dispăruţi;
- Activitatea de supraveghere a persoanelor faţă de care s-au dispus măsuri
preventive;
- Activitatea poliţiştilor din cadrul structurilor de investigaţii criminale cu atribuţii
în combaterea infracţiunilor săvârşite de cetăţenii români în străinătate;
- Activitatea informativă;
- Înregistrarea și evidenţa cauzelor penale cu autori neidentificaţi;

5/15
- Specializarea polițiștilor din Poliția Română în efectuarea activităților de
constatare a infracțiunilor, de identificare a autorilor și de cercetare penală, în raport de
tipul infracțiunilor și modul de comitere a acestora;
- Infracţiunea. Definiţie şi trăsături esenţiale;
- Cazurile justificative și de neimputabilitate;
- Infracţiunea continuată, concursul de infracţiuni și circumstanţele agravante;
- Termenele de prescripţie a răspunderii penale;
- Cauzele care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale;
- Competenţa organelor judiciare;
- Probe și mijloace de probă;
- Percheziția;
- Asistenţa juridică obligatorie a suspectului sau a inculpatului;
- Măsuri speciale de supraveghere sau cercetare;
- Măsurile preventive;
- Modurile de sesizare a organelor de urmărire penală.
BIBLIOGRAFIE:
- Dispoziţia I.G.P.R. nr. S/53/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare la nivelul Poliţiei Române a Ordinului M.A.I. nr. S/120/2011;
- Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice
formaţiunilor de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Române pentru prevenirea şi
combaterea infracţiunilor de tâlhărie, aprobate prin Dispoziţia IGPR nr. S/26/2011;
- Legea nr.302/28.06.2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie
penală, modificată și completată cu Legea nr.224/01.06.2006 şi OUG nr.103/13.12.2006
privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale.
- Ordinul M.A.I. nr. S/120/16.06.2011 privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii informative de către Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română și Oficiul
Român pentru Imigrări.
- Ordin comun IGPR/PÎCCJ Nr. 56/2014/12/C/2014, pentru aprobare NORME
METODOLOGICE privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi
coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror;
- Dispoziția inspectorului general al Poliției Române nr. 23 din 04.03.2015 privind
specializarea polițiștilor din Poliția Română
- Codul Penal și Codul de Procedură Penală intrate în vigoare la data de
01.02.2014;
- Dispoziţia I.G.P.R. nr. 55/2013 „Metodologia de lucru privind activităţile
specifice de combatere a criminalităţii itinerante/transfrontaliere, din competenţa
materială a formaţiunilor de investigaţii criminale”;
- Dispoziţia Inspectorului General al Politiei Romane nr. 9 din 10.02.2014 privind
supravegherea persoanelor fata de care a fost dispusa măsura controlului judiciar,
controlului judiciar pe cauțiune sau arestului la domiciliu.

III – POLIŢIE RUTIERĂ

TEMATICĂ
- Evidenţa statistică a accidentelor de circulaţie rutieră;
6/15
- Răspunderea contravenţională;
- Sancţiuni contravenţionale, măsuri tehnico-administrative;
- Administrarea drumurilor;
- Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.
BIBLIOGRAFIE
- O.M.A.I. nr. 18/2016 privind evidenţa statistică a accidentelor de circulaţie
rutieră;
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată;
- Regulamentul de Aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 139/2006;
- Noul Cod Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009;
- O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

IV - ORDINE PUBLICĂ

TEMATICĂ
- Concepţia unitară de organizare, funcţionare şi acţiune a structurilor de ordine
publică ale Poliţiei Române;
- Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
- Modul de acţiune a efectivelor de poliţie pentru soluţionarea evenimentului
sesizat prin S.N.U.A.U. 112 şi cooperarea acestora cu celelalte structuri competente în
cazul evenimentelor complexe;
- Organizarea activităţilor de menţinere a ordinii publice în comun de către Poliţia
Română, Jandarmeria Română şi Poliţia de Frontieră;
- Întocmirea planului unic de ordine şi siguranţă publică;
- Asigurarea ordinii publice la adunările publice declarate;
- Atribuţiile poliţiei la regimul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor;
- Atribuţiile poliţiei locale în domeniul ordinii publice;
- Regimul juridic al faptelor ce aduc atingere normelor de convieţuire socială, a
ordinii şi liniştii publice;
- Regimul juridic al contravenţiilor;
- Strategia națională de apărare a țării 2015-2019 și Strategia națională de ordine și
siguranță publica 2015-2020. III- Obiective și direcții de acțiune.
BIBLIOGRAFIE
- Dispoziţia I.G.P.R. nr. 123/2012 privind stabilirea Concepţiei unitare de
organizare, funcţionare şi acţiune a structurilor de ordine publică ale Poliţiei Române;
- H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a autorităţii teritoriale de ordine publică;
- Dispoziţia I.G.P.R. nr. 207/10.04.2006 pentru punerea în aplicare a Concepţiei
unitare privind modul de acţiune al efectivelor de poliţie pentru preluarea şi rezolvarea
evenimentelor semnalate prin Sistemul Unic pentru Apeluri de Urgenţă;
- Ordinul M.A.I. nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de
menţinere a ordinii şi siguranţei publice, cu modificările şi completările ulterioare;

7/15
- Legea nr. 60/1991, republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor
publice;
- Ordinul M.A.I. nr. S/72/2018 privind pregătirea și desfășurarea acțiunilor de
asigurare și restabilire a ordinii publice.;
- Legea nr. 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor;
- H.G. nr. 301/2012, privind normele de aplicare ale Legii nr. 333/2003, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 155/2010, republicată, privind organizarea şi funcţionarea poliţiei
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 61/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii
publice;
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 779/23.09.2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine şi
siguranţă publică 2015 – 2020.

V. CRIMINALISTIC

TEMATICĂ
- Procedura cercetării la faţa locului;
- Posibilităţile de examinare și de analiză în laboratoarele criminalistice din Poliţia
Română.
BIBLIOGRAFIE
- Ordinul comun MAI nr.182/14.08.2009 și PICCJ nr.1754/C/05.08.2009 privind
procedura de cercetare la faţa locului;
- Posibilităţile de examinare și de analiză în laboratoarele criminalistice din Poliţia
Română nr. 84628/07.03.2014 - Institutul Național de Criminalistică.

VI. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII DE PRIMIRE,


EVIDENTA, EXAMINARE SI SOLUTIONARE A PETIRIILOR PRECUM SI DE
PRIMIRE A CETATENILOR IN AUDIENTA IN STRUCTURILE M.A.I.

TEMATICĂ
- Organizarea primirii si evidentei petitiilor;
- Examinarea si solutionarea petitiilor;
- Organizarea activitatii de primire a cetatenilor in audienta;
- Controlul si analiza activitatii pe linie de petitii si audiente.

BIBLIOGRAFIE
- Ordonanta Guvernului nr. 27/ 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare
a petitiilor;

8/15
- OMAI nr. 190 din 22.04.2004 privind organizarea si desfasurarea activitatii de
primire, evidenta, examinare si solutionare a petiriilor precum si de primire a
cetatenilor in audienta in structurile M.A.I.

VII. ACTIVITĂŢI DE MANAGEMENT, RESURSE UMANE ÎN UNITĂȚILE


M.A.I., REGIMUL DISCIPLINAR

TEMATICĂ
1. Fişa postului;
2. Exercitarea tutelei profesionale în M.A.I.;
3. Cercetarea prealabilă a polițiștilor și faptele care constituie abateri
disciplinare;
4. Consiliul de disciplină;
5. Activitatea de planificare în munca de poliţie;
6. Principiile care guvernează conduita profesională a poliţistului;

BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și
completările ulterioare;
2. H.G. nr. 725/2015 privind stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din
Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului;
3. O.M.A.I. nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în
unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare;
4. Dispoziţia I.G.P.R. nr. 85/27.07.2018 prin care a fost aprobată Metodologia
privind planificarea şi evaluarea activităţii structurilor de poliţie.
5. HG nr. 991/25.08.2005 pentru aprobarea Codul de etică și deontologie al
poliţistului.

VIII. PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE

TEMATICĂ
- Înţelesul unor termeni din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor
clasificate;
- Categorii de informaţii clasificate;
- Clasificarea şi declasificarea informaţiilor;
- Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea,
manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate.
BIBLIOGRAFIE
- Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
- HG nr. 585/2002 privind standarde naţionale de protecţie a informaţiilor
clasificate;

9/15
IX. COOPERARE POLIŢIENEASCĂ INTERNAŢIONALĂ

TEMATICĂ
- Tipurile de semnalări care se introduc în Sistemul Informatic Naţional de
Semnalări;
- Principiile cooperării poliţieneşti internaţionale;
- Asistenţa poliţienească internaţională - Canalele de cooperare poliţienească
internaţională; Cererea de asistenţă poliţienească internaţională;
- Asistenţa judiciară internaţională în materie penală - Comisia rogatorie
internaţională şi transferul de proceduri în materie penală;
- Structuri europene şi internaţionale de cooperare poliţienească; Structuri de
cooperare internaţională la nivel intern;
BIBLIOGRAFIE
- Legea Nr. 141/12 iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Sistemului Informatic Naţional de Semnalări și participarea României la Sistemul de
Informaţii Schengen;
- OMAI nr. 212/23.09.2010 privind procedurile de lucru pentru activităţile
autorităţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei și Internelor
aferente semnalărilor din SINS sau SIS.;
- O.U.G. nr. 103/13.12.2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării
poliţieneşti internaţionale, aprobată de Legea 104/2007, cu modificările și completările
aduse de Legea nr.201/22.10.2010;
- Confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor, conform Regulamentul UE nr.
2016/679 privind protecția Persoanelor Fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date.
- Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta bibliografia


indicată ce va fi adusă la zi în raport cu modificările normative adoptate pană
la data concursului.

10/15
Anexa nr. 2
DECLARAŢIE,

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul (fiica)


lui_________________ şi al __________________, născut(ă) la data de ____________,
în localitatea_______________, judeţul/ sectorul _______________, posesor al BI/CI
seria _____, nr. ___________, eliberat de ___________________, la data de
__________, în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Constanţa, în vederea ocupării funcţiei de șef secție la Secția 1 Poliție
Constanța din cadrul Poliției Municipiului Constanța, cu personal recrutat din sursă
internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare
cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.
Precizez că nu fac parte din nici un partid, organizaţie politică sau grupare interzisă
de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de
drept.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul
că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori
incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu
voi fi numit(ă) în funcţie, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest
fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după numire, urmează să fiu eliberat/ă din
funcţie.
De asemenea, declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă de prevederile
Regulamentului UE 2016/679, fapt pentru care sunt de acord ca datele referitoare la
persoana mea, respectiv: nume, prenume, numele şi prenumele membrilor de familie,
poreclă, domiciliu/reşedinţă, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenie, etnie, origine rasială,
convingeri politice, religioase, filozofice, semnătură, C.N.P., seria şi numărul actului de
identitate, datele de stare civilă, datele din permisul de conducere, telefonul, profesie,
locul de muncă, datele referitoare la condamnări, date referitoare la sancţiuni disciplinare
sau contravenţionale, să le pun la dispoziţia Serviciului Resurse Umane din Inspectoratul
de Poliţie Judeţean Constanța, pentru a fi prelucrate în vederea participării la concursul,
respectiv sunt de acord cu prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a
fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile OUG nr. 41/2016.

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul


conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

11/15
Data______________ Semnătura __________

Anexa nr. 3

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN CONSTANŢA


SERVICIUL/ POLIŢIA_______________
Grad, nume prenume ________________

A P R O B,
ŞEFUL INSPECTORATULUI,
Comisar şef de poliţie

DANCU CONSTANTIN

-M O D E L-
RAPORT
din _____________

Sunt absolvent al Liceului/Facultăţii de _____________________________________ din


cadrul Universităţii „___________________________” din ___________, specializarea
„____________________________”, cu diplomă de bacalaureat/licenţă, promoţia ______,.
La data de___________, după absolvirea Academiei de poliţie/Şcolii de
agenţi______________/în baza rezultatelor obţinute la concursul organizat de I.P.J. Constanţa,
am fost încadrat ca ofiţer/agent de poliţie şi numit în funcţia de
___________________________, la Poliţia/Serviciul__________________. De la data de
_________ şi în prezent îndeplinesc funcţia de __________________ la
Poliţia/Serviciul_________________________.
Rog să-mi aprobaţi participarea la concursul ce se va desfăşura la I.P.J. Constanţa în
vederea ocupării funcţiei de șef secție la Secția 1 Poliție Constanța din cadrul Poliției
Municipiului Constanța.
Menţionez că am luat la cunoştinţă de condiţiile de participare la concurs precizate în
anunţ, pe care nu le îndeplinesc (specificând condiţia neîndeplinită)/le îndeplinesc în mod
cumulativ.
Declar pe proprie răspundere că sunt/nu sunt cercetat disciplinar, sunt/nu sunt sub
efectul unei sancţiuni disciplinare şi s-a pus/nu s-a pus în mişcare acţiunea penală
împotriva mea.

12/15
Am luat la cunoştinţă că în situaţia în care voi fi declarat admis, iar constatarea uneia din
cauze are loc după numirea în funcţie, voi fi eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie/suspendat, în
condiţiile legii şi sunt de acord cu acest aspect.
Anexez în totalitate actele menţionate în anunţul privind concursul la care doresc sa
particip.
Faţă de cele raportate, rog analizaţi şi dispuneţi.

Semnătura
________________

MODEL CURRICULUM VITAE - Anexa nr. 4

Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume
Adresa Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară
Telefon Fix: mobil
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii (ziua, luna, anul)
Experienţa profesională
Perioada Menţionaţi, dacă este cazul, separat fiecare experienţă profesională
relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
13/15
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Educaţie şi formare
Menţionaţi separat fiecare formă de învăţământ şi program de formare
Perioada
profesională absolvite, începând cu cel mai recent
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

14/15
Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimar
Nivel european (*)
conversaţie e scrisă
B A A A Utilizat
Utilizator Utilizator
2 2 2 Utilizator 2 Utilizator B or
Limba ( exemplu: Engleză) independen elementa
elementar elementar 1 indepe
t r
ndent
Limba ( Italiană)
Limba (Germană)

Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi
Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
dobândite.
Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
organizatorice dobândite.
Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
tehnice dobândite.
Competenţe şi aptitudini IT Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
dobândite.
Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
artistice dobândite.
Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
dobândite.
Permis de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.
Informaţii suplimentare Includeţi orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior
Anexe

Semnătura _______________ Data _____________


Instrucţiunile pentru completarea CV-ului Europass pot fi accesate pe pagina:
http://europass.cedefop.europa.eu
15/15