Sunteți pe pagina 1din 11

CapHolul XIII.

VITAMINELE

Vitaminele sunt factori alimentari indispensabili deorigine organica, prezente in produsele alimentare in cantitati infime, nu servesc incalitate de material plastic sau sursa de energie, dar participa la reglarea proceselor biochimice 9i fiziologice.

Preparate vitam in ice se numesc substantele medicarnentoase, baza actiunii

carora 0 consti tu i e v i tam i ne I e.

Vitaminoterapia: Se disting urmatoarele fonne de vitarninoterapie:

1. de substitutie- tratamentul hipo- si avitarninozelor;

2. de adaptare - stimularea reactiilor de acomodare a organisrnului uman;

3. fa rmacodinam idi - uti I izarea prepararel or vitam in i ce pentru tratamentu I maladiilor, care nu se refers la hipo - sau avitaminoze.

Vitaminele se folosesc pe larg in tratamentul diverselor maladii. in unele cazuri ele se administreaza in calitate de preparate de baza (in avitaminoze 9i hipoavitarninoze), in altele - constituie 0 parte componenta a tratamentului complex. Este important rolul vitaminelor in reducerea sau inlaturarea efectelor adverse ale unor antibiotice si alte chimioterapice, in sporirea reactivitatii imunologice a organismului. 0 mare insernnatate are iuteractiunea lor eu hormonii, actiunea anti toxica marcats,

Clasilicarea preparatelor vitaminice:

A. Preparatele vitaminelor hidrosolubile:

1. Tinarnina clorura, tiamina bromura- preparatele vitaminei B,;

2. Ribotlavina- preparatul vitaminei B2;

3. Calciu pantotenat - preparatu\ vitaminic al acidului pantotenic

(vitarnina Bs);

4. Piridoxina clorhidrat - preparatul vitaminei B6;

5. Cianocobalarnina - preparatul vitarninei B12;

6. Calciu pangarnat=preparatul vitaminei B1S;

7. Acid folic - preparatul vitaminei Be;

8. Acid ascorbic - preparatul vitarninei C;

9. Acid nicotinic-preparatul vitarninei PP; 10 .. Rutina - preparatul vitaminei P;

11. Piridoxalfosfat;

12. Acid lipoic.

280 ~------------------------

VITAMINELE

B. Preparatele vitaminelor liposolubile:

J. Retinol acetat- preparatul vitaminei A;

2. Ergocalciferol- preparatul vitarninei D;

3. Tocoferol acetat - preparatul vitaminei E;

4. Vieasol- preparatui vitaminei K.

C P repa ra tele polivltaminiee: S i trum R ,. Hex a vit", Gerov ita] R, Decarnevi tR, Kalcinova", Multitabs", Oligovit", Picovit", Revit", Supradin", Undevit", Iunicap" etc.

13.1. Preparatele vitaminelor hidrosolubile

Ttamina (vitamina B1)

Farmacodinamia. In farrnacodinarnia tiarninei se pot evidentia trei efecte principale:

1. Actiune eardiotonlca - tiamina dilate vasele coronare (prin intermedin! adenozinei). amelioreaza trofica si activitatea contracila a miocardului;

2 .. Aetiune neurotropa -tiamina favorizeaza acumularea acetilcolinei, ceea ce determine propagarea impulsurilor nervoase .. Reducerea continutului de produse neoxidate contribuie la abolirea sindromului algic;

3. Aetiune hipogUcemicii - tiamina imbunaHite$te utilizarea glucozei, fiind sinergica insulinei,

Mecanismul de actiune: Tiarnina intra in components cocarboxilazei - cofactor care regleaza utilizarea glucozei, oxidarea cetoacizilor, suprimli acidoza. Ea activeaza ciclul pentozofosfat, contribuie la sinteza coenzimelor - nicotinamidice, acetilcolinei, acizilor nucleici, AMP-lui, adenozinei etc.

Illdica(ii:

1. Hipo - $ i a v Ham i noza v itaminei B I ;

2. Maladii si traurne ale sistemului nerves central :;;i periferic (poiinevrite,

nevralgii, radiculite, traume craniocerebrale);

3. Maladii cardiace (distrofia rniocardului, insuficienta coronariana, aritmii);

4. Diabet zaharat;

5. Ulcer gastroduodenal.

Eleele adverse:

a. Reactii alergice (prurit, urticarie, edern Quincke, accese de astm bronsic, $OC anafilactic, hemoragii intestinale);

b. In cazul administrarii intravenoase rapide - co laps, inhibitia SNC si respiratiei;

c. Dozelc man de preparat inhiba activitatea enzirnelor hepatice,

281

FARMACOLOGIE SPECIALA

Rfboflavina (vitamina Bz)

F armacodin amia:

I. Mareste rezistenta organisrnului fata de hipoxie:

2. Ampl ifica cresterea si regenerarea analizatorului optic;

3. Stimuleaza sinteza hemoglobinei.

Mecansimul de actiune. Fosforilandu-se in tesuturi, riboflavine intra in componenta enzimelor flavonice care stirnuleaza enzimele oxido-reductoare in organismul timan si, ca urmare, acriveaza respiraria tisulara si procesele anabolizante (metabolismul proteic, glucidic, lipidic si energetic).

Indicatii:

I. Hipo - ~i avitaminoza vitaminei 82;

2. Afectiuni oftalrnice: conjunctivite, irite, cheratite, hemeralopie (agravarea

vederii crepusculare);

3. Maladii cutanate: cicatrizarea trenanta a plagilor, uleere, fisuri cutanate etc.

4. Maladii infectioase (in perioada reconvalescentei);

5. Boala actinica:

6. Astenie,

Efecte adverse practic nu se constata ..

Acid pantotenic (vi tarrrina B5)

Farmacodinamio, Amelioreaza propagarea sinaptica in ganglioni si sistemul nervos parasimpatic, activeaza functia suprarenalelor si Imbunatateste trofica pielii.

Mecanismul de actiune. Acidul pantotenic participa Ia metabolismul acizilor grasi, corpuril or cetonice, sl nteza corricosteroizilor, acetilcolinei, fosfolipidelor, AMP-lui.

iltdlealil. Nevrite si nevralgii, maladii alergice, atonic intestinala, Efecte adverse. Fenomeoe dispeptice.

Pn-idoxtna elorhfdrat (vitarmna BG) F annacodinami«:

1. Exercita actiune inorrop pozitiva $1 cronotrop negative (in special pe fondalul insuficientei cardiace);

2. Activeaza secretia $1 eliminarea bilei, intensifies gliconeogeneza, functia proteogeneticii si dezintoxicanta a ficatului;

3. Srirnuicaza leucopoieza si eritropoieza (in maladii, care afecteaza seria eli tro b lastica):

4. Micsoreaza continutul de colesterol in serul sanguin;

5. Mentine functionarea proceselor biochimice si fiziologice la nivelul sisternului nervos central si periferic, intrucat participa 1a reglarea metabol ismu lui multor mediatori.

282

VITAMINELE

Mecanissnulde actiune: Piridoxina se fosforileaza in ficat, dipatiind proprietatea cofactorilor enzimelor ce activeaza metabol ismul aminoacizilor si protei nelor. Ea aeti veaza absorbtia am j noae izi lor in intesti n, am j narea, pereami narea si decarboxilarea lor, sporeste sinteza acizi lor nucleici :;;i proteinelor, Piridoxialfosfatul participa 131 metabo I ismul serotoninei, Be idului gamaaminobutiric, aei duJ u i gl utam ic, favorizcaza treeerea acidului linolic in arahidonic.

Indicatii. H ipo -:;;i avitaminoza vitarninei 86, insuficienta cardiaca cronies :;;i miocardodistrofie, hepatite de diferita etiologie, anemie aplastica, boala actinica, tuberculoza, parki nson ism, radicul i te, nevrite, ateroscleroza,

Eleele adverse. Reactii alergice,

Cianocobalamina (vitamina B12) Farmacodinamia;

1. Regleaza procesul de hcmatopoieza;

2. Contribuie 131 forrnarea celulelor epitelia\e;

3. Asigure functionarea sisternului nervos;

4. Stirnuleaza proccsele de regenerare si crestere:

S. Sporeste formarea grasimilor in organismul copiilor, iar la adulti - util izarea lor.

Mecanismul de actiune, Cianocobalarnina activeaza enzimele tiolice. Parricipa la sinteza glutationului, metioninei, colinei, mielinei, acizilor nuc\eici ~i proteinelor.

Indicaiii: Anemia rnegaloblastica, rnaladiile sisternului nervos central si periferic, afectiuni hepatice, boala actinica, maladii infectioase, distrofie la copii, afectiuni ale tractului gastrointestinal.

Calciu pangamat (vitamina Bl5)

Farmacodinamia. Activeaza metabolisrnul lipideJor, mareste concenrratia creatinfosfatului si gl icogenului in muschi $1 ficat, accelereaza asimilarea oxigenului de care [esuturi $i preinrampina hipoxia,

Mecanismul de actiune: Acidul pangamic este donatorul de grupari metilice. Indicatii. Maladii hepatice, afectarea distrofica a miocardului, cardiopatia ischemica, ateroscleroza, rratarnenrul alcoolisrnului.

Acid folic (vitamina Bc)

F 'armacodinamia. Asigura hematopoieza normoblastica si activeaza leucopoieza. Mecanismul de octiune. Participa Is sinteza rnetioninei, colinci, bazelor purinice si pirirnidinice, aeizilor nucleici.

Indicatii, Diverse forme de anemii, boala actinica, sprue (afte maligne), gastroenterite cron ice.

Eleele adverse. Reactii alergice.

.283

FARMACOLOGIE SPECIALA

Acid ascorbic (vitamina C)

Farmacodinamia:

I. Activeaza sinteza colagenului si procolagenului, ceea ce asigura cresterea oaselor, formarea cartilajului si dentinei;

2. Transforms acidul folic in acid tetrahidrofolic, contribuind astfella sinteza protei ne lor si acizi lor n ucJeici;

3. Participa la metabolismul glucidelor (stimuleaza ciclul acizilor tricarbonici);

4. Amelioreaza functia sisternului nervos simpatic, intrucat activeaza sinteza ca teco lam i nelor:

S. S timu leaza eri tropo ieza, im bunatateste absorbtia fieru lu i;

6. Activeaza functia protectorie nespecifica a organismului (sporeste sinteza de interferon si formarea de anticorpi, intensifica fagocitoza, rnigratia :;;i hemotaxi su I I eueoei tel 0 r):

7. Contribuie la sinteza corticosteroizilor;

8. Accelereaza metabolisrnul eolesterolului;

9. Stimuleaza functia dezintoxicanta si sintetica a ficatului; 10, Inhibfi formarea peroxizilor si substantelor cancerigene;

11. in doze rnari inhiba secretia de insulina;

12. Reduce permeabi I i tatea peretel u i vascu lar.

Mecanismu! de actiune. Acidul ascorbic participa in calitate de donator al gruparilor=-H" la reducerea substratului si de acceptor a grupfuilor- H' in procesul oxidarii lui.

Indicatii:

I. Hipo - :;;i avitaminoza vitaminei C;

2. Maladii ale sisternului cardiovascular;

3, Afectiuni hepaticesi ale tractului digestiv;

4. Maladii renale;

5. Boala acti n ica;

6. Profilaxia si tratarnenrul aterosclerozei;

7. Maladiile cailor respiratorii;

8. Tratamentul intoxicatiilor industriale;

9. Diateza hemoragica, capilarotoxicoza.

Efecte adverse:

1. Inhibitia celulelor - ~ din glanda pancreatica (in doze mari);

2. Cresterea coagulabi I i tatii sangel ui:

3, Eroziuni ale mucoaselor tractului digestiv (Ia administrarea dozelar mari per os);

4. Leucocitoza neutrofila;

5. Micsorarea cantitatii de eritrocite.

284

VI TAMINELE

Acidul nicotinic (vitamina PP) F armacodinamica:

I. Mareste aprovizionarea miocardului ell oxigen, din contul ameliorarii microci rculatie i, aeti vat! ei metabo I ismu lu i energetic ~ i glucidic;

2. Dilata vasele periferice, seade tensiunea arteriala;

3. Sporeste secreua bi lei, sinteza proteinelor, stimuleaza glicogeneza, functia

detoxicanta a ficatului;

4. Activeaza fibrinoliza ~i poseda actiune antiagreganta;

5. Ex erci ta acti line hi po I ip idem i ca ~ i seade continu tu 1 de co 1 estero 1;

6. Manifests actiune hipoglicernica;

7. Sporeste productia de tiroxina, stimuleaza el iminarea harmon ilor din cortexul suprarenalelor,

Mecanismul de actiune. In organism acidul nicotinic se transforms in nicotinamida care controleaza verigele-cheie in procesele de respiratie tisulara ~i in toate forrnele de metabolism.

Indictuii .. Pelagra (scorbut), afectiuni hepatice, spasmul vaselor periferice, ateroscleroza, ulcer gastro-duodenal, enterite, colite, angor pectoral, profilaxia si tra tamentu I tram bogenezei,

Efecte adverse. Hiperemia fetei si partii superioare a corpului, senzatie de arsura si j unghi, prurit, vertij, bufeuri de caldura, In caz de supradoze - infiltratia adipoasa a ficatului.

Rut.ina (vitamin.a P, bioflavonoiz.i) Farmacodinamia. Preintampina fragilitatea vase lor sanguine, reduce permeabilitatea peretelui vascular ~i mareste rezistenta organismului fata de hipoxie.

Mecanismul de actiune. Poseda actiune antioxidanta, previne ox idarea acidului ascorbic ~i a catecolarninelor, prelungind actiunea lor. Dirninueaza activitatea hialuronidazei, faciliteaza transfonnarea acidului ascorbic in dehidroascorbic, Indicatii. Diateze hernoragice si hernoragii de diversa etiologie, boala actinica, reactii alergice, maladii inflamatorii ale articulatiiior.

13.2. Preparatele vitaminelor liposolubile Retinol aceta t (vitamina A)

Far", acodinamia:

1. Stimuleaza epitelizarea, previne eornifiearea :?i descuamarea celulelor epiteliale;

2. Con rrib ui e I a cresterea orga nism ului tanar, imp iedi di. calc ificarea ep i fize I or oaselor tubulare;

3. Asigura functionarea aparatului optic indeosebi in conditiile iluminarii insuficien te:

285

FARMACOLOG!E SPEC!ALA

4. Activeaza imunogeneza, mareste rezistenta organismului fata de infectii;

5. Mentine functia reproductiva:

6 .. Amelioreaza trofica miocardului, musculaturii scheletice, ficatului, sistemului

nerves;

7. Exercita actiune antioxidants ~i antisclerotica;

8. Normalizeaza proprietatile reologice ale sangelui.

Mecanismul de actiune:

1. Stirnuleaza procesele oxido-reducatoare in celule, arnplificand proliferarea si diferentierea lor;

2. Contribuie la sinteza pigmentului vizual- rodopsinei;

3, Activeazaelirninarea hormonului somatotrop, hormonilor glandei tiroide si

su prarena lelor;

4. Stirnuleaza sinteza imunoglobulinelor, anticorpilor, enzimelor lizozornale;

5. Contrubuie la depunerea glicogenului in rnuschi, cord si ficat:

6. Regleaza metabolismul fosfolipidelor, sinteza ARN-ului, ADN-ului,.

proteinelor, enzimelor.

Indicatii:

1. Hipo - si avitarn inoza vitaminei A;

2. in aftalmalogie- in cheratite, xeroftalmii, herneralopii;

3. in maladii le cutanate - cheratoze, eczeme, combustii, plagi, degeraturi;

4. in tratamentul complex al rahitismului;

5. Hipotrofie;

6. Maladii bronhopulmonare cronice;

7. Afectiuni hepatite, gastrice ~1 intestinale cronice;

8. Penrru profilaxia colitiazei si nefrolitiazei;

9. In stomatologie- gingivite, stornatite, profilaxia cariei dentare;

10. Stirnularea imunitatii:

11. tn tratamentul complex al rnaladiilor infectioase.

Ergocalciferol (vitamina D)

Farmacodinamia .. Ergocalciferolul normalizeaza rnetabolisrnul calciului ~i fosforului in organism.

Mecanisnud de actiune:

I. Stirnuleaza absorbtia activa a calciului din lumenul intestinal in sange irrrporriva gradientului de concenrratie, asigurii treeerea calciului din sange in tesutul OS05.

2. Favorizeaza sinteza proteinelor stromei seriei medulare endocondriale osoase.

3. Activeaza fosfataza alcalina din rinichi, contribuie la reabsorbtia ionilor de calciu si fosfor,

286

VITAMINELE

Indicatii:

1. Hipo -.;;i avitarninoza vitaminei D;

2. Profilaxia si tratamentul rahitismului;

3. Tratamenrul fracturilor (pentru accelerarea consolidarii calosului 050S);

4. Osteoporoza ·~i osteomalacie; 5, Caries dentar;

6, Maladii cutanate.

Eleele adverse. In eazul administrarii indelungate poate surveni hipervitaminoza D acuta si cronies. Simptomele supradozarii cronice a vitaminei D stint: slsbiciune, cresterea temperaturii corpului, apatie, somnolenta, anorexie, dispepsie, dureri abdorninale, rulburari dispeptice, cresterea tensiunii arteriale, insuficienta cardiaca, calci fica rea organelor parenchirnatoase, demi neral izarea oaselor.

Tratamentulhipervimminozei D. Suspendarea ergocalciferolului .. Administrarea preparatelor eu actiune antioxidants itocofero! acetal, acid ascorbic, retinol acetal), preparatelor ce accelereaza biotransformarea vitaminei D (FenobarbifalR) care an ih i leaza acidoza (h idrocarboi ia t de sodiiq, preparate lor ce can ti n ion i de potas iu si magneziu (,,Asparcam"), glucocorticaizi!or ~i preparatelor care previn dernineralizarea oaselor tCaicitritur").

o activitate vitaminica Dsi A rnarcara poseda untura de peste, In cazul utilizarii ei este minima irninenta dezvoltarii hipervitaminozei D';;1 A.

Preparatele vitaminice ale vitarninei DJ, sunt Videina" ~i Colecalciferolul".

Tocoierol acetat (vitamina E)

F armacodinam fa:

I. Regleaza metabolismul proteic si lipidic;

2. Exercita actiune rnembranoprotectorie;

3. Mentine functia reproductiva;

4. Activeaza eritropoieza si amelioreaza proprietatile reologice ale sangelui; 5 .. Previne afectrea aterosclerotica a peretelui vascular;

6. Exercita actiune cardiotonica (amelioreaza oxigen area si contractibilitatea miocardului, preintarnpina dezvoltarea proceseior distrofice in miocard).

M ecanismul tie actiune:

1. Tocoferolul prezinta un antioxidant natural activ care previne oxidarea peroxidica a acizilor grasi nesaturati, a lipidelor, proteinelor ';;1 acizilor nucleici;

2. Preparatul mareste activitatea creatinfosfochinazei, Na", K> - ATP-azei, citocrom-C-oxidazei, stimuleaza sinteza ubichinonei ceea ce contribuie la irnbunatatirea respiratiei tisulare;

3. Fa vorizeaza formarea hemulu i, in tens i fica s i nteza nucleotide lor. hormonilor (gonadotropinei din hipofiza ~i placenta)!jj enzirnelor.

287

FARMACOlOGIE SPECIALA

4. Tocoferolul inhiba agregatia plachetara;

5. Contribuie 1a sinteza surfactantului in pulrnoni.

Indicatii:

1. in iminenta de avert, gestoza la gravide, sterilitate, dereglarea ciclului men-

strual;

2. In cazul dereglarii functiei glandelor sexuale la barbati;

3. in terapia cornplexa si profilaxia aterosclerozei;

4. in tratamentul cardiopatiei ischemiee ~i a insuficientei cardiace eroniee;

5. In tromboflebite si endarteriite;

6. In tratamentul distrofiei musculare;

7. In tratamentul complex al anerniilor;

8. in maladiile eutanate ~i ale tesurului conjunctiv;

9. in tratamenrul bali i aetinice si intoxicatiei cronice; 10. in tratamentul complex al paradontozei;

l l . in calitate de adaptogen in practica gerontologica; 12 .. Tratarnenrul hipervitaminozei D;

Efecte adverse. In cazul supradozarii tocoferolului survine deregJarea functiei hepatice.

Vicasol (preparatul liposolub.il al vitaminei K) Farmacodinamia, Accelereaza procesul de coagulare a sangelui si formarea

cheagului de sange.

MecallislIlu/ deactiune:

I. Stimuleaza sinteza protrombinei si proconvertinei in ficat;

2. Activeazii formarea ATP- ului, creantinfosfatului si altar enzime.

Indicatii:

I. Hernoragie si diateza hernoragica;

2. Afectiuni hepatice (hepatite, ciroza);

3. La pregatirea pentru interventie chirurgicala si in perioada postoperatorie;

4. Hemoragii uterine;

5. in cazul supradozarii anticoagulanrelor eu actiune ind irecta,

Eleele adverse .. ln cazul supradozani vicasolului apare riscul trombogenezei,

288

VITAMINELE

TabeJul 51

Preparate vitaminice

Nr. Denumirea Forma de prezentere Mod de administrare
dID preparatlui
Preparatele vitaminelor hidrosolubHe
Tlamina clorura Comprimate a cate 0,002; Peroral, subcutanat,
1. 0,0059· intramuscular cate
Tharnini chloridum Fiole de 2,5% ~ii 5% - 1 m1. 0,002 - 0,05 9 in zi,
! Comprimate a cate 0,002;
2. Riboflavine 0,005; 0,01 g. Peroral cste 0,.0025-
Riboflaviourn Picaturi oftalmice de 0,01 gin zi.
0,01% -10 ml
Piridoxina clorhidrat Pulbere. Peroral, subcutanat,
3. Piridoxini Comprimate a cale 0,005 intramuscular cats
hydrochloridum 0,019. 0,002 - 0,05 9 in zi.
Fiole de 1% ~i 5% -1 rnl.
Acid nicotinic Pulbere. ! Peroral', subcutanat,
4 .. Comprimate a cate 0,005 intramuscular cate
Acidum nicotinicurn Fiole de 1% -1 mi. 0,002 - 0,05 9 in zi.
Pulbere. Peroral, subcutanat,
5 .. Nicotinamida Gomprimate a cate 0,005; tntramuscuiar,
Nicotinamidum 0,015: 0,025 g. intravenos cate 0,025 9
I Fiole de 1%; 2,5% - 1 mi. 1~2 ori in zi,
Subculanat,
Cia nocoba lomina Fiole de 0,003%; 0,01 %; intramuscular cate
6. Cyanocobalaminum 0,02%; 0,05% - 1 ml, 100-400 meg in
nictemer, peste 0 zi sau
1 data in saptamana.
7. Acid folic Pulbere. Peroral cate 0,001 -
Acidum folicurn Comprimale a cate 0,001 9 0,005 gin zi.
Pulbere. Peroral, subcutanat,
Acid ascorbic Comprimate a cate 0,05; 0,1 9
8. Acidul ascorbicum Drajeuri 0,05 g. intramuscular, intravenos
Fiole de 5% ~i 10% -1 ml. cate 0,07 - 0,.5 gin zi.
9. Rutina Pulbere Peroral cate 0,02~0,05 9
Rutinum Comprimate a cats 0,02 9 de 3 ori in z.i
Pulbere. Peroral, subcutanat,
10. Calciu panlotenal Comprimale a cate 0,1 9 lntrarnuscular,
Calcii pantothenas Fiole de 20% - 2 mi. I intravenos cate 0,4-
0,8 g in zi. 289

FARMAGOLOGIE SPECIAL~

Continuarea tabelului 51

1 2 3 4
11. Calciu pangamat Comprimate a cate 0,05 g. Peroral care 0,05 9 de
Calcii pangamas 4 or! in zi.
Puloere.
12. Galascorbina Comprimale a cats 0,5 g. Peroral cats 0,.5 9 de
Galascorbinurn Solulie de 1 % pentru 4 or! in zi.
_g_al"9_uiment3i spalaturi.
.Ascorutln" Peroral cate
13. N!250 1 comprimat de 3 ori
"ASCOfUti nurn" I
Tn zi.
'Preparatele vitaminelor liposolubile
I Comprimate a cate
33000 UI (0,0135 g).
Drajeuri a cats 3300 UI
(0,001 g).
Flacoane de 3,44% (I rnl- Peroral cate 5000 UI
R.elinnl acetal 100000 UI), 6,88% (1 ml- (doza profilactlca),
1. Retlnod acetas 200000 UI), 8,6 % (1 ml- 33000 - 100000 UI
250000 UI) cate 10 ml (doz.a curative).
solute uletoasa.
Capsule de 0,86%
(5000 UI),. 5,68%
(33000 UI) cate
0,2 ml solutie uleioasa)
Drajeuri 500 UI. Peroral cats 500-1000
Flacoane de 0,0625% : UI (doza profilactica Tn
Ergocalciferol (1 ml- 25000 UI), 0,125% zi); 1 0000 - 15000
2. Ergocal ciferolu m (1 mi. -50000 UI) solutie (doza curahva) Tn zi; la a
uleioasa, de 0,5% sol. cura - de ila 500000-
alcoolica (1 ml - 200000 800000 UI in
Ull cate 10m!. tratamentul rahitismului.
Capsule de 50% - 0,1 :;;1
a,2mL
T oooferol acelat Flacoane de 5%; 10%; Peroral, subcutanat,
3. 30% - 10; 20; 25; 50 ml intramuscular, cate
T ocoferoli acetas de solutie uleioasa: fiole 0.,05 - 0,3 9 in zi.
de 5%; 10%; 30% - 1 ml
solutie ulelossa,
Vicasol Comprimate a cate 0,015 g. Peroral cate 0,03 g.
4. Intramuscular, cate
Vicasoturn Fiole de 1% - 1 rnl,
1 0,01 - 0,015g in zi.