Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Borcea Alexandru- Vlăduț


Data: 23.09.2019
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială nr. 1 Voinești, sat Voinești
Clasa: a VI-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Aria curriculară: om şi societate
Unitatea de învăţare: „Credinţa creştină”
Titlul lecţiei: „Țara Sfântă în vremea Mântuitorului”
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: - dezvoltarea orizontului de cunoaştere al elevilor despre Țara Sfântă, prin aprofundarea unor imagini și hărți în
care sunt reprezentate orașele și Țara Sfântă din vremea Mântuitorului..
Competenţe vizate:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1 – să precizeze aspectele geografice si istorice ale Țării Sfinte;
C2 – să prezinte aspectele generale privind viața religioasă a poporului;
C3 – să descrie aspectele generale ale vieții sociale și familiale ale evreilor;
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, exerciţiul, lectura expresivă.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, hărți istorice, fişa de lucru.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse:
1. Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VI-a;
- Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VI-a;

1
- Planificarea unităţii de învăţare „Credinţa creştină” pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VI-a.
2. Temporale:
- număr de lecţii: 2
- durata: 50’ x 2
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982;
2. Cucoş, Constantin, Educaţie religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom”, Iaşi,
1998;
4. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba – Iulia, 2000;
5. Todoran, Pr. Prof. Dr. Isidor, Zăgrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Teologia Dogmatică, Manual pentru Seminariile teologice, Editura
I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991;

2
Desfăşurarea lecţiei:
Nr. Etapele Metode Mijloace Forme
crt. lecţiei Comp. Activitatea profesorului Activitatea elevilor şi de de Evaluare
procedee învăţământ organizare
1. Momentul  Salutul  Salutul
organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea Activitate
 Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
 Pregătirea pentru începerea începerea lecţiei
lecţiei
2. Verificarea  Profesorul solicită elevii să  Elevii răspund la
cunoştinţelor răspundă la următoarele întrebări: întrebări:
însuşite - Ce este Decalogul? - Decalogul sau cele 10 Conversaţia
porunci.
- Cui au fost date? - Moise.
- Cum sună acestea? - Eu sunt Domnul, Activitate Aprecieri
Dumnezeul tău, să nu ai frontală verbale
alţi dumnezei afară de
Mine.(2) Să nu-ţi faci chip
cioplit. (3) Să nu iei în
deşert Numele Domnului,
Dumnezeului tău; (4) Adu-
ţi aminte de ziua de odihnă,
ca s-o sfinţeşti. (5)
Cinsteşte pe tatăl tău şi pe
mama ta, pentru ca să ţi se
lungească zilele în ţara, pe Conversaţia
care ţi-o dă Domnul,
Dumnezeul tău.(6) Să nu
ucizi.(7) Să nu
preacurveşti.(8) Să nu furi.
(9) Să nu mărturiseşti Activitate Aprecieri
strâmb împotriva frontală verbale
aproapelui tău.(10) Să nu
pofteşti casa aproapelui
tău.

3
3. Pregătirea „Și tu, Betleeme Efrata, deşi eşti  Elevii ascultă cu atenţie
elevilor mic între miile lui Iuda, din tine va profesorul.
pentru ieși Stăpânitor peste Israel, iar Explicaţia
receptarea obârşia Lui este dintru început, din
noilor zilele veşniciei. (…) Şi El Însuşi
cunoştinţe va fi pacea noastră!” Miheia 5,1-4

Activitate
frontală

4. Anunţarea  Se anunţă şi se scrie pe tablă  Elevii scriu data şi titlul


titlului şi a data şi titlul lecţiei: lecţiei în caiete şi ascultă
obiectivelor „Țara Sfântă în vremea explicaţiile profesorului Explicaţia Activitate
lecţiei Mântuitorului” frontală
 Se precizează competenţele
lecţiei.
5. Comunicare Țara Sfântă este cunoscută în  Elevii ascultă cu atenţie
a / însuşirea Sfânta Scriptură cu diferite explicaţiile profesorului şi
noilor denumiri precum Canaan sau le notează în caiete. Biblia
cunoştinţe Pământul Făgăduinței. Situată în Activitate Aprecieri
Orientul Apropiat, teritoriul ei frontală verbale
corespunde astăzi statului Israel.
Denumirea de Țara Sfântă a fost
dată pentru că acest teritoriu este Lectura
considerat sacru de toate religiile expresivă
monoteiste: creștinism, iudaism și
islamism. Aici au locuit persoane
sfinte și s-au petrecut evenimente
importante, în perioada Vechiului
și Noului Testament. Mântuitorul
Hristos este Cel Care a marcat
pentru totdeauna istoria acestei
țări, fiind născut în mijlocul
4
C1 poporului evreu. În vremea
Mântuitorului, Țara Sfântă era
împărțită în trei provincii: Galileea
– la nord, Samaria – în centru și Harta Activitate Aprecieri
Iudeea – la sud, situate în estul frontală verbale
Mării Mediterane. Domnul Iisus
Hristos S-a născut în cetatea
Betleem din Iudeea, dar Și-a
petrecut copilăria în localitatea
Nazaret din provincia Galileea. De
aceea, lui Iisus I se mai spunea
Galileeanul sau Nazarineanul.  Elevii răspund la
Activitatea Mântuitorului s-a solicitările profesorului şi
desfășurat îndeosebi în Galileea, ascultă explicaţiile date. Explicaţia
unde se află locuri de mare
însemnătate în creștinism, precum:
Cana Galileii, Capernaum,
Muntele Tabor, lacul Ghenizaret . Activitate Aprecieri
numit și Marea Tiberiadei. frontală verbale
 Elevii ascultă cu atenţie
Râul cel mai important din Țara precizarea făcută de
Sfântă este Iordanul, apă în care a profesor.
avut loc Botezul Domnului. Până
la vărsarea lui în Marea Moartă,
acesta desparte astăzi teritoriul
statului Israel de statul Iordania, de Explicaţia
la nord la sud, printr-o albie
adâncă și lungă, cunoscută sub
numele de Valea Iordanului. La Activitate Aprecieri
Nașterea Domnului, Țara Sfântă se frontală verbale
afla sub dominația Imperiului
Roman, care permitea ca evreii să
aibă un rege autohton, supus lor.
În acele vremuri, evreii de rând
duceau o viață grea, muncind
pentru asigurarea traiului zilnic și
pentru plătirea taxelor către
5
romani.

C2 - Ocupațiile de bază ale evreilor Explicaţia


erau: cultivarea pământului și
creșterea animalelor, la care se Activitate Aprecieri
adăugau îndeletniciri ca: pescuitul, frontală verbale
dulgheritul, olăritul, țesutul și  Elevii privesc cu atenţie
comerțul. Casele oamenilor harta şi o descriu.
obișnuiți erau foarte simple,
construite din lut sau din lemn
lipite cu ipsos. Acoperișurile erau
plate și ușor înclinate, folosite
pentru diverse activități și
evenimente: uscatul inului și al
smochinelor, odihnă, rugăciune Conversaţia
etc. Harta

C3 - Viața religioasă a evreilor se


baza pe Legea lui Moise și avea
drept centru al cultului Templul de Activitate Aprecieri
la Ierusalim. Lăcașul de rugăciune frontală verbale
al fiecărei comunități se numea
sinagogă. La Templul din
Ierusalim slujeau preoții, ajutați de
leviți, iar mai marele preoților,
arhiereul, era conducătorul
sinedriului. Sărbătoarea cea mai
importantă era Paștile, în cinstea Explicaţia Activitate Aprecieri
trecerii în mod minunat prin Marea frontală verbale
Roșie și a eliberării din robia  Elevii notează în caiete
egipteană a poporului evreu. prezentarea biblică a
Sărbătoarea Cincizecimii etapelor creaţiei
comemora primirea Tablelor Legii  Elevii ascultă cu atenţie
pe muntele Sinai, iar cea a explicaţiile profesorului.
Corturilor amintea de perioada în
care evreii au locuit în corturi, pe
parcursul călătoriei spre Canaan.
6
Cu aceste prilejuri, evreii
obișnuiau să meargă la templul din
Ierusalim, să se roage și să aducă
jertfe. Sărbătoarea săptămânală a Harta Activitate Aprecieri
evreilor era Sabatul (ziua a frontală verbale
șaptea), zi de repaus în cinstea lui
Dumnezeu, Creatorul lumii.
Mântuitorul Hristos a respectat Conversaţia
sărbătorile vechi evreiești, dintre
care unele primesc o nouă
semnificație în Noul Testament.
6. Fixarea şi  Profesorul cere elevilor să  Elevii răspund solicitării
sistematizare răspundă la următoarele cerinţe: profesorului:
a -Care sunt cele trei provincii ale - Galileea, Samaria și Activitate Aprecieri
cunoştinţelor Țării Sfinte? Iudeea. Conversaţia frontală verbale

-Spune-ți numele a trei ape. - Iordan, Marea Tiberiadei


și Marea Moartă..
-Cum se numea locașul lor de - Sinagogă.
închinare?
-Ce sărbători cunoașteți? - Sărbătoarea Paștelui,
Cincizecimea și
Sărbătoarea Corturilor.

7. Asocierea, În Țara Sfântă a viețuit  Elevii răspund la


generalizare Mântuitorul Hristos, Fiul lui solicitările profesorului. Lectura
a, aplicarea Dumnezeu.
Locuri sfinte, precum Betleem,
Ierusalim, Nazaret, Cana Galileii, Activitate Aprecieri
Capernaum, Muntele Tabor frontală verbale
păstrează urmele trecerii istorice a Conversaţia
Domnului.
În vremea Domnului Iisus, evreii
se aflau sub stăpânire romană,
ducând o viață grea.
Centrul manifestărilor de cult ale
evreilor era templul din Ierusalim,
7
unde aceștia se duceau la marile
sărbători (Paști, Cincizecime și Activitate Aprecieri
Sărbătoarea corturilor). Conversaţia frontală verbale
8. Aprecierea  Se fac aprecieri generale şi  Elevii ascultă aprecierile
activităţii individuale, privind atât pregătirea făcute de profesor.
elevilor elevilor pentru lecţie, cât şi Explicaţia Activitate Aprecieri
implicarea lor în predarea noilor frontală verbale
cunoştinţe.
 Se notează elevii care au
participat la lecţie.
9. Precizarea  Se anunţă şi se explică tema  Elevii notează tema în
şi explicarea pentru acasă: caiete şi ascultă explicaţiile
temei Pornind de la informațiile primite, profesorului.
pentru argumentează importanța vizitării Explicaţia Activitate
acasă de către creștini a unui loc sfânt. frontală
10 Încheierea  Rugăciunea  Rugăciunea
activităţii  Salutul  Salutul

S-ar putea să vă placă și