Sunteți pe pagina 1din 23

CLASA: I

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NESTOR PORUMB” TULCA


PROFESOR: OBIECTUL: COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
ARIA CURRICULARA: LIMBĂ ȘI COMUNICARE
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Observăm,cercetăm,descoperim
SUBIECTUL: Sunetul şi litera c
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂŢII: predare - învăţare

DOMENII INTEGRATE: Comunicare în limba română


Matematică şi explorarea mediului
Arte vizuale şi abilităţi practice
Muzică şi mişcare
SCOPUL: familiarizarea cu sunetul „c” şi cu litera „c” mic de mână

COMPETENŢE SPECIFICE:
Comunicare în limba română
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii diverse de comunicare;
2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi încredere în sine;
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;
4.1. Scrierea literelor de mână.

Matematică şi explorarea mediului


3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat.

Arte vizuale şi abilităţi practice


2.3. Realizarea de construcţii folosind materiale usor de prelucrat şi tehnici accesibile.
Muzică şi mişcare
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi ritm.

Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1. să citească selectiv şi în lanț coloanele de cuvinte şi enunţurile din manual;

O2. să distingă cuvintele, silabele în cadrul cuvintelor şi sunetele care alcătuiesc silabele care au în componență litera „c”;

O3. să scrie litera ,,c” mic de mână și cuvinte care conțin această literă;

O4. să ordoneze cuvintele date pentru a forma propoziții cu cuvinte care conțin litera ,,c”;

O5. să aplice cunoştinţele de vocabular în diferite construcţii lexicale.

Strategia didactică:
Metode şi procedee: expunerea, metoda fonetică analitico-sintetică, conversaţia euristică, demonstrația, exerciţiul, metoda cadranelor.
Materiale didactice: plic cu ghicitori, povestea literei ,,c,, manualul, planşă cu litera „c”, planșă reprezentând curcubeul, fişe de muncă
independentă, manualul, caietul.
Forme de organizare: frontală, individuală şi pe echipe.
Resurse:
 umane: 22 elevi;
 temporale: 90 de minute.

BIBLIOGRAFIE:

 Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română (clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a), aprobată prin ordinul
ministrului 3418/19.03.2013;
 Curs formare: Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV”
- program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar, furnizor SOFTWIN.SRL,
program acreditat de MECTS-CNFP prin O.M. 4961 din 02.08.2012;
 Iordăchescu Carmen, Să dezlegăm tainele abecedarului, Editura Aramis, Piteşti, 2004.
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Nr. Secvenţele Ob. Timp Conţinut instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


Crt. lecţiei op.
Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizare
1. Moment 10’ Se creează condiţiile necesare pentru Conversația Frontală
organizatoric desfăşurarea activităţii

Ziua debutează cu “ Întâlnirea de


dimineaţă”

o Salutul
o Prezentarea invitaţilor
o Prezenţa
o Stabilirea coordonatelor
temporale (anotimp, luna, ziua
săptămânii)
o Completarea Calendarului
Naturii
2. Verificarea O1 8’ Citirea în lanț și selectivă a lecției Exercițiul Manualul Frontală Citirea
cunoștințelor anterioare (Sunetul și litera o, O) corectă a
anterioare lecției
3. Captarea 5’ Ghicitori: Plic cu
atenţiei ghicitori
Nu sunt carte, dar am foi
Pregătite pentru voi
Cu linii sau pătrăţele Conversaţia Frontală
Să puteţi scrie pe ele.(caietul)

Drept, înalt şi subţirel


Cu veşmânt de lemn pe el,
Are vârful de cărbune
Pe hârtie multe spune.(creionul)

Cât e vara - cucurigu!


Cucurigu - când dă frigu!
Cine-i frate dumnealui?
Cum il cheamă?
Poţi să-mi spui? (cocoşul)

Te păzeşte, dă din coadă,


Ştie oasele să roadă,
Stă în curte, doarme-n cuşcă
Te şi latră, te şi muşcă.
(câinele)
O2 Ce au în comun aceste cuvinte (caietul,
creionul,cocoşul, câinele) ? Cu ce
sunet încep ele?
4. Anunţarea 3’  Astăzi vom învăţa sunetul c şi
temei şi a litera c mic de mână
obiectivelor La sfârşitul orelor de Expunerea Planşa cu Frontală
comunicare în limba română litera c
vom şti să citim cuvinte şi
propoziţii care conţin sunetul c,
vom scrie cu litere de mână
cuvinte ce conţin acest sunet.
5. Dirijarea 20’  Prezint elevilor planşa cu
învăţării litera ,,c”, ,,C”
 Denumesc litera Expunerea
 Repetarea sunetului de către
mai mulţi elevi (individual, pe Frontală
grupe, în cor)
 Descrierea literei (din ce este Formularea
formată), asemănarea şi corectă a
deosebirea de alte litere propozițiilor
O3  Pentru a afla cum a luat naştere
litera C vă voi spune o poveste, Planșă
dar nu orice poveste ci chiar Demonstraţia reprezen-
povestea literei C (Anexa 1) tând
 Cu ajutorul elevilor voi curcubeul
desena ,,semnul mândrului
curcubeu,, care întors într-o
parte este chiar litera c

Frontală

Anexa nr.2
Se deschid abecedarele la pagina 48.
O2 Elevii sunt solicitaţi să observe Conversaţia
imaginea. euristică Manualul
Unde se află elevii?
Ce activităţi desfăşoară ei în clasă?
Cum se numesc păsărelele din colivie?
Cum este canarul?
Haideţi să formulăm propoziţii care să
conţină cuvântul canar.
Am un canar mic.
 Reprezentăm grafic propoziţia:
_______________________. Metoda
O2 fonetică,
 Câte cuvinte are? Batem din analitico-
palme, apoi reprezentăm: sintetică
__________________.
____ ___ ______ ___ .
 Care e primul cuvânt? Dar al
doilea? Al treilea? Se desparte
fiecare în silabe şi reprezentăm
grafic:
_____________________________.
____ ____ __________ _____.
__ __ __ __ __

 Se stabilesc sunetele din al Metoda


doilea cuvânt şi i se asociază fonetică,
fiecărui sunet o bulină. Se analitico-
colorează doar bulina ce sintetică
reprezintă sunetul „c” Frontală

__________ Manualul
___ ____
 Frontală

 Ce sunete învăţate de voi


O2 descoperiţi în acest cuvânt? Metoda
Primul sunet din cuvântul canar este fonetică,
nou pentru noi şi de aceea astăzi vom analitico-
trece la lecţia „Sunetul c şi litera c mic sintetică
de tipar”
Se interpretează cântecul
,,Canarul,, (Anexa 3)

Conversaţia
 Daţi exemple de cuvinte care să
conţină sunetul “c“.
 Pentru fiecare cuvânt vom
O2 stabili locul sunetului.
 Compunerea unor cuvinte care Scrierea
conțin litera c cu ajutorul corectă a
alfabetarului citirea model literelor
 Se citește model lecția din Caietul
manual Citirea Stiloul
 Elevii citesc lecția în lanț și explicativă
O1 selectiv
 Elevii sunt anunţaţi că vor Citirea selectivă
învăţa să scrie litera “c” mic de
mână care o să le permită să
scrie mai multe cuvinte și
propoziții.
 Prezentarea literei de mână şi
scrierea elementelor grafice ale Frontală
acesteia
o Scrierea literei de mână
 Scrierea model a literei, în Demonstrația
întregime, la tablă cu explicarea
O3 mişcării şi a fiecărui element
grafic component
 Exerciţii de încălzire a
muşchilor mainilor
o Ploaia Exercițiul
 Simularea scrierii literei în aer,
pe bancă, pe caiet cu stiloul
închis
 Srierea literei la tablă de către Individuală
2-3 elevi
O3  Reamintirea poziţiei corecte
pentru scris Exercițiul
 Scrierea literelor punctate din
abecedar
 Scrierea literelor punctate din
caietul special
 Scrierea a două-trei litere
 Verificarea individuală a
fiecărui elev şi corectarea sau
indicarea continuării scrierii
literei
 Scrierea a două-trei rânduri
 Verificarea individuală
6. Fixarea O1 15’  Exerciții de citire selectivă, în Citirea Manual Frontală Citirea
cunoştinţelor lanț selectivă, în corectă a
şi lanț lecției
deprinderilor
 Exerciții de ordonare a unor Fișa de Individuală Ordonarea
O4 cuvinte într-o propoziție Exerciţiul lucru corectă a
o Anexa 4 în perechi cuvintelor
pentru a
alcătui o
propoziție
o Scrierea cuvintelor Metoda
 Analiza fonetică a cuvântului fonetică, Frontală Identificarea
 Scrierea model la tablă cu analitico- Caietul de corectă a
explicarea legăturilor dintre sintetică aplicaţii sunetelor
litere
 Stimularea scrierii cuvântului în Stiloul
aer, pe caiete cu stiloul închis
 Scrierea cuvântului
 Intervenţia corectoare a Exerciţiul Individuală Scrierea
profesorului dacă este cazul corectă a
 Rescrierea cuvântului cuvintelor
O3
 Intervenţia învăţătoarei date
 Exerciţii de despărţire în silabe
a unor cuvinte din manual

7. Obţinerea 10’ Elevii vor fi grupaţi câte 4, distribuirea Conversația Fișă de Pe echipe
performanţei cadranelor se va face prin tragere la Explicația lucru
sorţi, fiecare grupă va realiza sarcina Metoda
din cadranul corespunzător, după cum cadranelor Identificarea
urmează: Exercițiul corectă a
literei cerute
grupa 1.Cadranul I Încercuieşte cu roşu
O2 Identificarea
litera ,,c,, mic de tipar şi cu albastru
corectă a
litera ,,C,, mare de tipar.
Pe echipe imaginilor în
denumirea
Grupa 2. Cadranul II Colorează numai cărora se
O2 imaginile în denumirea cărora se aude aude sunetul
sunetul ,,c,, c

Scrierea
corectă a
Grupa 3. Cadranul III Scrie denumirea
cuvintelor ce
O3 următoarelor imagini Pe echipe denumesc
imaginile
date
Transcrierea
corectă a
Grupa 4. Cadranul IV Transcrie cuvintelor
O3
Anexa5
8. Asigurarea 7’ Pentru asigurarea retenţiei şi a Conversaţia Planşa cu Frontală
retenţiei şi a transferului, elevii vor completa un rebusul Completarea
transferului rebus. Anexa 6 rebusului
9. Încheierea 2’ Ce am învăţat astăzi? Se fac aprecieri Conversaţia Frontală
activității la adresa elevilor activi. (elevii primesc
calificative şi stimulente)

ANEXA NR.1
POVESTEA LITEREI C

A fost odată ca niciodată o căsuţă mică, mică, aruncată undeva pe un vârf de deal. Credeţi cumva că această căsuţă era părăsită? Nu, în ea
locuia o copiliţă drăgălaşă, pe nume Corina, împreună cu bunica ei.

Şi-avea Corina un prieten foarte bun, un căţel pe nume Carol...


Era sprijinul ei de nădejde, mai ales că fetiţei îi plăcea foarte mult să picteze, iar Carol îi aducea
tot felul de buruieni din care fetiţa îşi pregătea culorile pentru pictură.
Era aşa de talentată Corina, că şi timpul se oprea din loc pentru a-i privi operele... Iar vopselele
erau atât de frumoase, încât nu ştia căreia să-i dea mai întâi prioritate....
Într-o zi, Corina îşi luă şevaletul, pensulele şi, bineînţeles, pe Carol, apoi plecă spre dealul pe care era şi o fântână .
Nici nu se instală bine fetiţa, că bunica o şi strigă: „Coooriiinaaaa!”. Fetiţa a crezut că bunica are o treabă urgentă cu ea, aşa că îşi lăsă
culorile şi plecă în fugă spre casă, însoţită de credinciosul ei câine, Carol.
Imediat însă veni ploaia şi-i fură fetiţei culorile care erau atât de frumoase, încât le aranjă în ordine pe cer, ca un arc, între fântâna de pe
deal şi căsuţa Corinei de pe celălalt deal. Bunica a văzut minunăţia de pe cer şi i-a spus fetiţei:
- Corina, iată un curcubeu!
Fetiţa şi-a dat seama de năstruşnicia ploii si a vrut să prindă curcubeul de picior...
Dar, ploaia ridică frumosul curcubeu, astfel încât acesta se mai sprijinea doar pe marginea fântânii. Era aşa de mare, de se vedea de peste
şapte sate...
De-atunci, când oamenii doreau să scrie cuvinte care conţineau sunetul ,,c”, foloseau semnul mândrului curcubeu...
Şi-aşa s-a născut litera C....
ANEXA 3

CANARUL

Am un prieten un canar, Ziua începe cu un tril

Neobosit cântă iar şi iar, Şi apoi se revine tot în tril

Li, li, li, li, Li, li, li, li,

Bine dispus mereu să fii Cântaţi şi voi copii cu noi

Lili, lili, lili, Lili, lili, lili, lili,

Cu drag vesteşte-o nouă zi Lili, lili, lili, lili

Un băţ, de puf, ce cântă cu năduf. Un băţ, de puf, ce cântă cu năduf.


ANEXA 4.1

cu Rica Nicu. e
ANEXA 4.2

canar. Nicu un are


ANEXA 4.3

mic. un E canar
ANEXA 4.4

are car. un Rica


ANEXA 4.5

car Eu mari. mere


ANEXA 5

I (1) II (2)

Încercuieşte cu roşu litera ,,c,, mic de tipar şi cu albastru Colorează numai imaginile în denumirea cărora auzi
litera ,,C,, mare de tipar. sunetul ,,c,,

Coco e un canar mic.


III(3) IV(4)

Scrie denumirea următoarelor imagini Transcrie următoarele cuvinte

car mac

cocor
ANEXA 6.

Completează careul si vei descoperi pe verticala A-B numele a doi copii care doresc să fie prieteni cu voi.

C
C
C

C
C
C

C
B

S-ar putea să vă placă și