Sunteți pe pagina 1din 15

CONTRACT DE MUNCĂ TEMPORARĂ CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO

Înregistrat sub nr. 165/04.01.2021 în Registrul Registrato con il no. 165/04.01.2021 nel
General de Evidență a Salariaţilor Registro Generale per Evidenza dei Dipendenti

A. Părţile contractului A. LE PARTI CONTRAENTI

JOBINTIME SRL, cu sediul în BUCURESTI., str. JOBINTIME SRL, con sede in BUCURESTI, via
Gazelei nr. 34, cam. 2, biroul 3, et. 2, ap. 6, sector Gazelei no. 34, cam. 2, ufficio 3, piano 2, app. 6,
4, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. settore 4, registrata al Registro Commercio con il
J40/4830/2019 și CUI 40678496, Autorizatie de no. J40/4830/2019 e CUI 40678496,
Functionare serie A nr. 0001069 eliberată de Autorizzazione di funzionamento serie A no.
Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, 0001069 rilasciata dal Ministero del Lavoro e
reprezentată de Bozzelli Davide în calitate de della Giustizia Sociale, rappresentata da Bozzelli
Administrator, (denumită în continuare “Agentul Davide in qualità di Amministratore, (in seguito
de Muncă Temporară” sau “AMT”), denominato "Agente di Lavoro Temporaneo" o
"ALT"),

si e

MORARI ION domiciliat in Jud.Iasi, Mun.Iasi, MORARI ION domiciliato in Jud.Iasi, Mun.Iasi,
Ale.Rozelor nr.32 bl.K3, sc.B, et.1, ap.5, posesor Ale.Rozelor nr.32, bl.K3, sc.B, et.1, ap.5, titolare
al cartii de identitate seria MZ, nr. 694175, della carta d'identità serie MZ, no. 694175,
eliberata de SPCLEP Iasi la data de 05.06.2018, rilasciata da SPCLEP Iasi il 05.06.2018, CNP
CNP 1941015807706, (denumit în continuare 1941015807706, (in seguito denominato
“Salariatul Temporar ” sau “ST”), "Lavoratore Temporaneo" o "LT"),
Au hotărât încheierea acestui contract de muncă
temporară (denumit în continuare “Contractul”) Hanno deciso di concludere questo contratto di
în urmatoarele condiţii: lavoro temporaneo (il "Contratto") alle seguenti
condizioni:
Premize:
Salariatul Temporar este salariatul încadrat în Premesse:
muncă de către Agentul de Muncă Temporară în Il Lavoratore Temporaneo è il dipendente
temeiul prezentului Contract şi pus la dispoziţia assunto dall’Agente di Lavoro Temporaneo ai
Utilizatorului. sensi del presente Contratto e messo a
disposizione dell'Utente.
B. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului Contract îl constituie B. OGGETTO DEL CONTRATTO
realizarea de către Salariatul Temporar în
favoarea Utilizatorului a misiunii de muncă
Lo scopo del presente Contratto è l'esecuzione
temporară constând în atributii specifice
della missione di lavoro temporaneo da parte del
postului, descrisă în prezentul Contract precum şi
Lavoratore/dipendente Temporaneo a favore
în fișa postului ataşată, denumită în continuare
dell'Utente consistente in mansioni specifiche
”Misiunea”, în schimbul plăţii drepturilor
del lavoro, descritta nel presente Contratto e nel
salariale menţionate mai jos precum şi în
job description allegato, in seguito denominata
condiţiile prevăzute de Contract, Regulamentul
"Missione", in cambio del pagamento dei diritti
de Ordine Interioară atât al Agentului de Muncă
salariali di seguito indicati come pure ai termini
Temporară cât şi al Utilizatorului („RI”), precum
dell'contratto, del Regolamento Interno
şi în contractul colectiv de muncă aplicabil
dell'Agente di Lavoro Temporaneo e dell’ Utente
Agentului de Muncă Temporară şi Utilizatorului.
("RI"), nonché del contratto collettivo di lavoro
applicabile all'Agente di Lavoro Temporaneo e
C. DURATA CONTRACTULUI. DURATA all'Utente.
MISIUNII

1. Prezentul contract de muncă temporară C. DURATA DEL CONTRATTO. DURATA


se incheie pe perioada 05.01.2021-31.03.2021 si DELLA MISSIONE
îşi produce efectele începând cu data de
05.01.2021. 1. Il presente contratto di lavoro
2. Misiunea se va executa pe o durată temporaneo è concluso tra l’ 05.01.2021 ed il
determinată pe perioada cuprinsă între data de 31.03.2021 e ha effetto dall’ 05.01.2021.
05.01.2021 şi data de 31.03.2021, conform art.
89 coroborat cu art. 90 (1) din Codul Muncii. 2. La missione sarà eseguita per un periodo
3. Misiunea poate fi prelungită prin determinato tra l’05.01.2021 ed il 31.03.2021, ai
semnarea unui act adiţional la prezentul sensi dell'art. 89 corroborato con l'art. 90 (1) del
Contract, în condiţiile prevazute de lege. Codice del lavoro.
3. La missione può essere prorogata
firmando un atto aggiuntivo/addizionale al
presente Contratto, alle condizioni stabilite dalla
D. LOCUL EXECUTĂRII MISIUNII legge.

Salariatul Temporar va executa Misiunea la D. LUOGO DELL’ESSECUZIONE DELLA


MALER MARIN, Vigevano via Vecchia per MISSIONE
Cilavegna 2 Italia, cod fiscal
MLRMRN83M21Z140M, Italia, conform Il Lavoratore Temporaneo eseguirà la Missione
contractului de punere la dispozitie. presso MALER MARIN Vigevano via Vecchia per
Cilavegna 2 Italia, cod fiscal
MLRMRN83M21Z140M, Italia, in base al
contratto di messa a disposizione.
E. FELUL MUNCII
Funcţia Salariatului Temporar este SOFER E. TIPO DI LAVORO
AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ cod La funzione/mestiere del Lavoratore
833201 conform Clasificării Ocupațiilor din Temporaneo è AUTISTA TIR codice 833201
România. secondo alla Classificazione delle professioni in
Romania (COR);

F. ATRIBUŢIILE POSTULUI. PREGĂTIRE F. LE ATTRIBUZIONI DEL LAVORO.


PROFESIONALĂ FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. Atribuţiile postului sunt detaliate în fișa 1. Le attribuzioni del lavoro sono indicate nella
postului, atașată prezentului Contract ca Anexa descrizione del lavoro, allegata al presente
1. contratto come allegato 1.
2. Nivelul de instruire necesară Salariatului 2. Il livello di formazione necessario per il
Temporar pentru încadrarea pe funcţie este de 2 lavoratore temporaneo è 2 (istruzione
(studii medii); secondaria);

F1. Criterii de evaluare a activităţii profesionale F1. Criteri di valutazione dell’attività


a Salariatului Temporar professionale del Lavoratore Temporaneo

Nivelul de performanţă şi calitatea activităţii Il livello di prestazione e la qualità dell'attività


profesionale a Salariatului va fi evaluată în professionale del dipendente sarà valutata in
funcţie de următoarele criterii de evaluare base ai seguenti criteri generali di valutazione
generale, care vor fi avute în vedere cumulativ: che saranno considerati cumulativamente:

a) Îndeplinirea exactă, corectă, în termenele a) Il raggiungimento accurato, corretto nei


stabilite de şeful ierarhic superior sau în orice termini fissati dal capo supervisore o in alcun
mod comunicate de Angajator, a tuturor modo comunicati al dipendente dal Datore di
sarcinilor de serviciu care îi revin potrivit lavoro, di tutti i doveri che incombono su di lui ai
Contractului, a Regulamentului de Ordine sensi del Contratto, del Regolamento interno del
Interioară al Angajatorului, a oricăror proceduri, Datore di lavoro, delle procedure, delle regole,
reguli, metodologii asumate de Salariat conform delle metodologie intraprese dal dipendente ai
Contractului, a precum si a sarcinilor de serviciu sensi del Contratto, nonché i compiti di servizio
primite din partea şefului ierarhic superior în ricevuti dal superiore gerarchico nello
îndeplinirea sarcinilor specifice menţionate în svolgimento dei compiti specifici menzionati
fişa postului; nella descrizione del lavoro;

b) Comportamentul general la locul de muncă b) il comportamento generale al lavoro in


față de ceilalţi salariaţi ai Angajatorului şi/sau ai relazione agli altri dipendenti del Datore di lavoro
clienţilor Angajatorului precum şi faţă de şefii e/o ai clienti del Datore di lavoro e ai superiori -
ierarhici superiori – însemnând, fără a se limita significando, senza limitazione, l’abbigliamento
la, ținuta vestimentară adecvată conform RI, adatto secondo il Regolamento interno,
comportament verbal și gestual, decență, comportamento verbale e gestuale, decenza,
seriozitate, respect, conștiinciozitate, afectarea serietà, coscienziosità, influenzando il tempo di
timpului de lucru numai în scopul realizării lavoro solo al fine di realizzare le attività, la
sarcinilor de serviciu, colaboarea în cadrul collaborazione all'interno del team per ottenere
echipei pentru obţinerea celor mai bune i migliori risultati, astenersi da qualsiasi influenza
rezultate, abţinerea de la orice influenţe negative negativa sul lavoro di altri dipendenti, la
a activitaţii celorlalti salariaţi, comunicarea comunicazione al supervisore delle eventuali
şefului ierarhic superior a oricaror irregolarità per quanto riguarda l'attività degli
abateri/nereguli constatate cu privire la altri dipendenti, il rigoroso perseguimento
activitatea celorlalţi salariaţi, urmărirea strictă a dell'interesse del Datore di lavoro;
interesului Angajatorului; c) il rispetto dell'obbligo di riservatezza nei
c) Respectarea obligaţiei de confidenţialitate cât confronti del contratto e dei dati / documenti /
priveste Contract și datele / documentele / informazioni in suo possesso derivanti
informaţiile pe care le deţine ca urmare a dall'esecuzione dei suoi compiti di servizio;
exercitării sarcinilor de serviciu; d) Iniziative positive e tentativi di cooperare e
d) Initiaţivele pozitive şi încercările de a conlucra anticipare l'azione per ottenere i migliori risultati
și a anticipa acţiuni pentru obţinerea celor mai dal suo lavoro;
bune rezultate ale muncii sale; e) Comunicare e collaborare con i responsabili
e) Comunicarea şi colaborarea cu şefii ierarhici gerarchici in ogni questione in cui sia necessario
superiori în orice privinţe în care este necesară şi motivare le decisioni del dipendente senza,
pentru a fundamenta deciziile Salariatului, fără tuttavia, causarne un onere eccessivo e inutile;
însa ca prin aceasta să producă o încărcare
excesivă si inutilă a acestora; f) Studio regolare dei documenti e delle regole da
f) Studierea periodică a documentelor şi regulilor osservare, auto-formazione e autodisciplina per
care trebuie respectate, autoformarea şi aumentare le prestazioni del lavoro del
autodisciplinarea pentru creşterea performanţei dipendente;
muncii Salariatului; g) Tutti i criteri sopra menzionati sono anche
g) Toate criteriile mai sus enumerate constituie obiettivi generali in base ai quali viene valutata
totodată obiective generale in funcţie de care l'attività professionale del dipendente.
este evaluată activitatea profesională a
Salariatului.
Saranno inoltre presi in considerazione alla
De asemenea, se vor avea în vedere la evaluarea valutazione dell'attività del dipendente e quanto
activitaţii Salariatului şi următoarele: segue:
- il numero, la gravità, il grado di colpa della
- Numărul, gravitatea, gradul de vinovaţie condotta disciplinare del dipendente e il valore
a abaterilor disciplinare ale salariatului precum şi del danno per il Datore di lavoro e/o i clienti del
valoarea prejudiciilor aduse Angajatorului şi/sau Datore di lavoro;
clienţilor Angajatorului; - Il numero e la gravità degli errori commessi dal
Dipendente nell'esercizio delle sue funzioni,
- Numarul şi gravitatea erorilor săvarsite nonché il valore del danno causato al Datore di
de Salariat cu ocazia îndeplinirii sarcinilor de Lavoro e/o ai terzi;
serviciu, precum şi valoarea prejudiciilor cauzate
astfel Angajatorului şi/sau oricăror terţe - Il numero delle assenze/ritardi ingiustificati dal
persoane; programma di lavoro;
- Numărul de absenţe/întârzieri - Il numero e gravità dei reclami di qualsiasi tipo,
nemotivate de la programul de lucru; dalle terze persone / clienti del Datore di lavoro
- Numărul şi gravitatea plângerilor / con chi entra in contatto nell'esecuzione delle
reclamaţiilor de orice gen, întemeiate, provenite sue funzioni;
din partea terţelor persoane/clienţi ai
Angajatorului cu care vine în contact în
exercitarea sarcinilor serviciu; G. CONDIZIONI DI LAVORO. RISCHI DI
LAVORO
G. CONDIŢIILE DE MUNCĂ. RISCURILE - L’attività si svolge ai sensi della legge no.
POSTULUI 31/1991.
- Activitatea se desfasoară în conformitate - L'attività svolta viene eseguita in normali
cu prevederile Legii nr. 31/1991. condizioni di lavoro, secondo la legge no.
- Activitatea prestată se desfășoară în 263/2010 sul sistema pensionistico unitario.
condiţii normale de muncă, potrivit Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii - I rischi specifici del posto di lavoro
publice. occupato dal lavoratore temporaneo sono quelli
- Riscurile specifice postului ocupat de elencati nella tabella dei rischi corrispondente a
Salariatul Temporar sunt cele consemnate in fişa tale posto.
de riscuri corespunzătoare postului respectiv.
H. DURATA DEL LAVORO
H. DURATA MUNCII A tempo pieno, durata del tempo di lavoro è di 8
O norma întreagă, durata timpului de lucru fiind ore/giorno, 40 ore/settimana.
de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână. - L'orario di lavoro in modo non uniforme, è
- Durata programului de lucru inegal este stabilito e comunicato al Dipendente
stabilită şi comunicată Salariatului Temporar de Temporaneo dall’Utente tramite il responsabile
către Utilizator prin managerul de zonă, cu di zona, in conformità con gli imperativi della
respectarea prevederilor imperative ale legii şi legge e del Regolamento Interno dell’Utente o
ale Regulamentului de Ordine Interioară al dell'Agente di Lavoro Temporaneo;
Agentului de Muncă Temporară şi/sau al
Utilizatorului. - Il programma di lavoro può essere modificato
- Programul de lucru se poate modifica în alle condizioni del Regolamento interno
condiţiile Regulamentului Intern al Utilizatorului dell’Utente o dell'Agente di Lavoro temporaneo;
şi/sau al Agentul de Muncă Temporară. - Data la specifica attività dell’Utente o
- Având în vedere activitatea specifică a dell'Agente di Lavoro Temporaneo, il dipendente
Agentului de Muncă Temporară/a Utilizatorului, temporaneo accetta e comprende che il
Salariatul Temporar convine şi înţelege că programma potrebbe essere esteso a più di 8 ore
programul de lucru ar putea fi prelungit la peste giorno, e se del caso, nei giorni festivi e/ o di
8 ore/zi, precum şi după caz în zilele de riposo settimanale in conformità con le
sărbătoare legală şi/sau de repaus săptămânal disposizioni obbligatorie del Codice del lavoro e
cu respectarea prevederilor imperative ale del Regolamento interno dell’Utente o
Codului Muncii şi ale Regulamentului de Ordine dell'Agente di Lavoro Temporaneo;
Interioară al Agentului de Muncă Temporară
şi/sau al Utilizatorului. - Se sono necessari gli straordinari, il Dipendente
- În cazul în care se impune prestarea de temporaneo sarà in grado di eseguirli solo su
ore suplimentare, Salariatul Temporar le va richiesta dell’Utente o dell'Agente di lavoro
putea presta numai la solicitarea Agentului de temporaneo tramite il supervisore capo che
Munca Temporară/Utilizatorului prin şefului coordina direttamente il lavoro svolto dai
ierarhic superior care coordonează în mod direct dipendenti temporanei in base al RI dell’Utente o
munca prestată de Salariatul Temporar şi în dell'Agente di lavoro temporaneo e in conformità
conformitate cu prevederile ROI al Agentului de con le disposizioni obbligatorie del Codice del
Muncă Temporară şi/sau al Utilizatorului si cu lavoro;
respectarea prevederilor imperative ale Codului
Muncii. - L'Agente di lavoro temporaneo potrà chiedere,
- Agentul de Muncă Temporară va putea, a scelta della sua domanda assoluta che il al
conform opţiunii sale absolute, să solicite ca dipendente temporaneo di non essere presente
Salariatul Temporar să nu se prezinte la locul sau sul luogo di lavoro durante il periodo di preavviso
de muncă în perioada de preaviz sau cu alte o in altre occasioni e potrà, a sua discrezione,
ocazii şi va putea, la alegerea sa, să elibereze liberare il dipendente temporaneo da una parte
Salariatul Temporar de unele dintre, sau de o tutti i suoi doveri contrattuali durante quel
toate, atribuţiile sale contractuale în perioada periodo. Il lavoratore temporaneo ha diritto a
respectivă. Salariatul Temporar este îndreptătit continuare a ricevere la piena retribuzione per
a continua să primească remunerația integrală tale periodo.
pentru orice astfel de perioadă.
I. LE FERIE
I. CONCEDIUL DE ODIHNĂ La durata delle ferie annuali retribuite è di 21
Durata concediului de odihnă anual cu plată este giorni lavorativi, in relazione alla durata del
de 21 zile lucrătoare, în raport cu durata muncii lavoro (a tempo pieno, a tempo parziale). L'anno
(norma întreagă, fractiune de normă). Anul de di riferimento per la concessione di ferie è
referință pentru acordarea concediului de odihnă compreso tra l’ 1 gennaio e il 31 dicembre.
este între 1 ianuarie şi 31 decembrie.
J. LO STIPENDIO
J. Salariul 1. Lo stipendio base mensile lordo sarà
1. Salariul lunar brut va fi de 2.380 lei 2.380 lei (RON).
(RON). 2. Altri elementi:
2. Alte elemente constitutive: - bonus – lo stipendio dell'elemento J. include il
- sporuri – salariul de la elementul J. bonus di anzianità.
include si sporul de vechime. - Indennità -
- Indemnizaţii - - Le ore straordinarie erogate al di fuori del
- Orele suplimentare prestate in afara normale orario di lavoro o nei giorni in cui non si
programului normal de lucru sau in zilele in care lavora o nei giorni di ferie sono compensate con
nu se lucreaza ori in zilele de sarbatoare legala se le ore libere pagate o sono pagate con un bonus
compenseaza cu ore libere platite sau se platesc di stipendio, in base al contratto collettivo
cu un spor la salariu, conform contractului applicabile o alla Legge no. 53/2003 - Codice del
colectiv de munca aplicabil sau Legii nr.53/2003 lavoro 2003;
Codul Muncii. 3. Il Lavoratore Temporaneo si impegna a
3. Salariatul Temporar se obligă să tenere/mantenere un conto bancario prima di
dețină/mențină un cont bancar înainte de effettuare qualsiasi pagamento dello stipendio e
efectuarea oricărei plăți a salariului şi să di comunicare all'Agente di Lavoro Temporaneo
comunice Agentului de Muncă Temporară datele i dati pertinenti su questo conto almeno 2 giorni
relevante privind acest cont cu cel putin 2 zile prima della data di pagamento;
înainte de data efectuării plăţii. 4. La data di pagamento dello stipendio è
4. Datele la care se plăteşte salariul sunt ............. del mese per il mese precedente;
................... ale lunii pentru luna anterioara.
K. DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI IN MATERIA
K. Drepturi şi Obligatii ale Părţilor privind DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO:
Securitatea şi Sănătatea în Muncă: - equipaggiamento protettivo personale: in
- echipament individual de protecţie: in conformità con le disposizioni di legge;
conformitate cu prevederile legale; - equipaggiamento individuale di lavoro: il
- echipament individual de lucru: Salariatul Lavoratore Temporaneo riceverà in custodia in
Temporar va primi în custodie pe bază de proces base al verbale un'attrezzatura di lavoro
verbal echipament de lucru format din costituita da apparecchiature, articoli di
aparatură, obiecte de inventar şi materiale inventario e materiali di consumo per la quale è
consumabile de care este direct răspunzător față direttamente responsabile davanti all’Agente di
de Agentul de Muncă Temporar/Utilizator. lavoro temporaneo/Utente. I danni alle
Deteriorarea aparaturii şi a obiectelor de apparecchiature e agli articoli di magazzino
inventar din vina Salariatului Temporar sau din dovuti alla cattiva condotta del Dipendente
utilizarea necorespunzatoare a acestora, Temporaneo o uso improprio, fatta eccezione
exceptând uzura normală , atrage obligația per la normale usura, comporta l'obbligo del
Salariatului Temporar de a plăti costurile de Dipendente Temporaneo di pagare i costi di
reparaţie sau înlocuire a acestora. riparazione o sostituzione.
- materiali igienico-sanitari: secondo le
- materiale igienico-sanitare: in disposizioni legali;
conformitate cu prevederile legale; - cibo protettivo: non è necessario dato che le
- alimentaţie de protecţie: nu este necesar attività che devono essere svolte dal dipendente
având în vedere faptul că activităţile ce urmează temporaneo non sono affatto pericolose o
a fi desfășurate de către Salariatul Temporar nu dannose per la salute;
au în niciun caz un caracter periculos sau
daunător pentru sănătate;
- alte drepturi şi obligaţii privind sănatatea - altri diritti e doveri in materia di salute e
şi securitatea în muncă Salariatul Temporar are sicurezza sul luogo di lavoro - Il Dipendente
obligaţia respectarii regulilor de protecţie a Temporaneo è tenuto ad osservare le norme di
muncii şi de securitate în muncă impuse la locul sicurezza e di sicurezza sul lavoro imposte sul
de muncă (respectarea codurilor de acces în luogo di lavoro (osservanza dei codici di accesso
incinta, codurilor de acces în sistemele de nei locali, codici di accesso nei sistemi operativi,
operare, etc.) ecc.)

L. ALTE CLAUZE L. ALTRE CLAUSOLE


1. Perioada de probă este de 5 zile 1. Il periodo di prova è di 5 giorni lavorativi;
lucrătoare;
2. Perioada de preaviz în cazul concedierii 2. Il periodo di preavviso per il
este de 20 zile lucrătoare, conform Legii nr. licenziamento è di 20 giorni lavorativi, secondo
53/2003 – Codul muncii și Contractului Colectiv la legge no. 53/2003 - Codice del lavoro e
de Muncă; contratto collettivo di lavoro;
3. Perioada de preaviz în cazul demisiei 3. Il periodo di preavviso per la dimissione
Salariatului Temporar este de 20 zile lucrătoare del Dipendente Temporaneo è di 20 giorni
(dată fiind funcția acestuia, conform articolului lavorativi (per la sua funzione ai sensi
81 alin. (1) din Codul Muncii), conform Legii nr. dell'articolo 81 (1) del Codice del lavoro), ai sensi
53/2003 – Codul muncii; della Legge no. 53/2003 - Codice del lavoro;
4. Se il Lavoratore Temporaneo intende
4. În cazul în care Salariatul Temporar își va lavorare all'estero, le informazioni di cui
desfășura activitatea în strainătate, informațiile all'articolo 18, paragrafo 1, della legge no.
prevăzute în Articolul 18 alineatul (1) din Legea 53/2003 - Il Codice del lavoro devono essere
nr. 53/2003 – Codul Muncii vor fi comunicate în comunicate a tempo debito al lavoratore
timp util Salariatului Temporar; temporaneo - si trovano in un allegato al
contratto di lavoro;
5. Il Dipendente Temporaneo si impegna a
5. Salariatul Temporar se angajează să
tenere il segreto professionale e la riservatezza
pastreze secretul profesional și
di tutte le informazioni sull’Agente di lavoro
confidențialitatea asupra tuturor informațiilor
temporaneo/Utente, includendo ma non
referitoare la Agentul de Muncă
limitato alle attività, il personale e i suoi clienti,
Temporară/Utilizator, incluzând dar
indipendentemente dal fatto che abbiano preso
nelimitându-se la activitățile, personalul și
informazioni sulla loro attività in relazione allo
clienții acestuia, indiferent daca a luat cunoștință
svolgimento del lavoro o al lavoro occasionale.
de acestea în legatură cu desfășurarea
Questa clausola sussiste sia durante l'esistenza
raporturilor de muncă sau accidental. Prezenta
di rapporti di lavoro e dopo la loro cessazione per
clauză subzistă atât pe perioada existenței
un periodo illimitato. Il Dipendente temporaneo
raporturilor de muncă, cât și după încetarea
comprende e accetta che la violazione delle
acestora, pe o perioadă nelimitată. Salariatul
disposizioni di questa clausola implica la sua
Temporar înțelege și acceptă că încălcarea
responsabilità contrattuale e il pagamento di
prevederilor prezentei clauze antrenează una somma equivalente al danno causato
răspunderea sa contractuală și plata unei sume all’Agente di Lavoro Temporaneo/ Utente;
echivalente cu prejudiciul produs Agentului de
Muncă Temporară/Utilizatorului; 6. Il Lavoratore Temporaneo si impegna a
6. Salariatul Temporar se obligă să respecte rispettare le disposizioni del regolamento
prevederile Regulamentului de Ordine Interioară interno dell’Agente di Lavoro Temporaneo/
ale Agentului de Muncă Temporară și al Utente;
Utilizatorului; 7. Il Lavoratore Temporaneo si impegna a
7. Salariatul Temporar se obligă să respecte rispettare le norme delle prestazioni che sono
standardele de performanță pe care le impune richieste dalla funzione che possiede e una
funcția pe care o deține, precum și o bună buona condotta stabilita dal Regolamento
conduită stabilite prin Regulamentul de Ordine interno dell’Agente di Lavoro Temporaneo /
Interioară al Agentulului de Muncă Temporară Utente o, eventualmente, di cui normativa
sau, după caz, stabilite în Regulamentul de interna applicabile in cui il lavoratore
Ordine Interioară aplicabil la locul unde temporaneo svolge il proprio lavoro;
Salariatul Temporar își desfășoară munca. 8. Costituisce colpa grave e può portare ad
8. Constituie abatere gravă și poate atrage azioni disciplinari, compresa la rescissione del
aplicarea de sancțiuni disciplinare, inclusiv contratto con il licenziamento, all'iniziativa
încetarea Contractului prin concediere, la dell’Agente di Lavoro Temporaneo, i seguenti
inițiativa Agentului de Muncă Temporară, fatti:
următoarele fapte: - inosservanza del RI dell’Agente di Lavoro
- nerespectarea RI a Agentului de Muncă Temporaneo/Utente;
Temporară și/sau a Utilizatorului; - violazione delle attività/compiti menzionati nel
- încălcarea sarcinilor prevazute în fișa job description;
postului; - commettere una frode trovata dall'Utente;
- săvârșirea unei fraude constatate de
Utilizator; - qualsiasi altra violazione delle disposizioni del
- orice altă încalcare a prevederilor presente contratto e dei suoi allegati.
prezentului contract și a anexelor acestuia.
Questo contratto di lavoro temporaneo
Prezentul contract de muncă temporară poate potrebbe cessare, dalla disposizione dell’Agente
înceta, din dispoziția Agentului de Muncă di Lavoro Temporaneo, alla notifica dell’Utente,
Temporară, la sesizarea Utilizatorului, prin per licenziamento disciplinare in caso di mancato
concediere disciplinară, în cazul neîndeplinirii de rispetto da parte del lavoratore temporaneo
către Salariatul Temporar a obligației prevăzute dell’obbligo menzionato alla sezione H. di sopra e
la pct. h. de mai sus și/sau în cazul săvârșirii de / o se commessi dal dipendente
către Salariatul Temporar a uneia sau mai multor temporaneamente uno o più reati di cui alla
fapte dintre cele enumerate la pct. i. de mai sus. sezione L. di sopra.

M. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII GENERALE ALE M. DIRITTI E DOVERI GENERALI DELLE PARTI


PĂRȚILOR
1. Salariatul Temporar are, în principal, 1. Il Dipendente Temporaneo ha
următoarele drepturi: principalmente i seguenti diritti:
- dreptul la salarizare pentru munca - il diritto di essere stipendiato per il lavoro
depusă; svolto;
- dreptul la repaus zilnic/saptamanal, în - il diritto al riposo giornaliere e settimanale,
general sâmbata/duminica; generalmente sabato/domenica;
- dreptul la concediu de odihnă anual; - il diritto alle ferie annuali;
- dreptul la egalitate de șanse și de - il diritto alla parità di trattamento e di
tratament; opportunità;
- dreptul la demnitate în muncă; - il diritto alla dignità sul lavoro;
- dreptul la securitate și sanatate în - il diritto alla sicurezza e alla salute sul lavoro;
muncă;
- dreptul la acces la formare profesională; - il diritto di accesso alla formazione;
- dreptul la informare și consultare; - il diritto all'informazione e alla consultazione;

2. Salariatului Temporar îi revin, în 2. Il Dipendente Temporaneo ha


principal, următoarele obligații: principalmente i seguenti doveri:
- obligația de a-și realiza munca sau, după - l'obbligo di svolgere il suo lavoro o, se del caso,
caz, de a îndeplini toate atribuțiile aferente di svolgere tutti i compiti associati alla sua
postului sau, ce îi revin conform fișei postului; mansione o assegnati in base al job description;
- obligația de a respecta disciplina muncii și - l'obbligo di osservare la disciplina del lavoro e
regulile stabilite de către Agentul de Muncă le regole stabilite dall’Agente di Lavoro
Temporară sau de către Utilizator în ROI care Temporaneo/Utente nel RI, che può essere
poate fi modificat și completat periodic de către modificato e integrato periodicamente
Agentul de Muncă Temporară sau de către dall’Agente di Lavoro Temporaneo/Utente e
Utilizator, precum și orice alte reguli interne ogni altra normativa interna stabilita dall’Agente
obligatorii stabilite de Agentul de Muncă di Lavoro Temporaneo/Utente,
Temporară sau de către Utilizator, indiferent de indipendentemente da come sono state rese
modul în care acestea au fost aduse la cunoștință note ai Dipendenti Temporanei (scritto e/o
Salariatului Temporar (în scris și/sau verbal, verbale, intranet, ecc);
intranet, etc.);
- obligația de a-l despagubi pe Agentul de - l'obbligo di risarcire l’Agente di Lavoro
Muncă Temporară și/sau Utilizator pentru orice Temporaneo/Utente per qualsiasi danno
prejudiciu adus acestora; arrecato a loro;
- obligatia de fidelitate față de Agentul de - l'obbligo di lealtà all'Agente di Lavoro
Muncă Temporară și față de Utilizator în Temporaneo e all'Utente nell'esercizio delle sue
executarea atribuțiilor de serviciu; funzioni;
- obligația de fidelitate include obligația de - l'obbligo di fedeltà include l'obbligo di non
a nu desfășura activități care concurează cu svolgere attività in concorrenza con le attività
activitățile Agentului de Muncă Temporară și ale dell’Agente di lavoro temporaneo/Utente
Utilizatorului pe durata prezentului Contract. În durante il periodo di validità del presente
consecință, Salariatul Temporar nu va realiza, Contratto. Di conseguenza, il Dipendente
până la încetarea Contractului, direct sau temporaneo non svolgerà`, direttamente o
indirect (ca angajat, contractor independent, indirettamente (come dipendente, appaltatore
deținător de părți sociale sau acțiuni, partener, indipendente, azionista, partner, franchisor,
franșizor, director, consultant, agent sau în orice direttore, consulente, agente o qualsiasi altro
altă manieră), orice activitate care concureaza cu mezzo), qualsiasi attività di concorrenza con
activitatea Agentului de Muncă l'attività dell’Agente di Lavoro Temporaneo/
Temporară/Utilizatorului; Utente;
- obligația de a respecta măsurile de - l’obbligo di rispettare le misure di salute e
securitate și sănătate a muncii în cadrul unității sicurezza del lavoro all’interno dell’ente
Agentului de Muncă Temporară și ale dell’Agente di Lavoro Temporaneo / Utente e, se
Utilizatorului, precum și, după caz, cele stabilite del caso, quelli stabiliti nel RI applicabile al posto
în regulamentul de Ordine Interioară apicabil la di lavoro del Lavoratore Temporaneo;
locul unde Salariatul Temporar își desfășoară
munca;
- obligația de a informa Agentul de Muncă - l'obbligo di informare tempestivamente
Temporară fără nicio întârziere de eventualele l’Agente di lavoro temporaneo sugli eventuali
schimbări intervenite în datele/situația modifiche dei suoi dati / situazioni personali.
personale.
- obligația de a respecta toate regulile - l'obbligo di osservare tutte le regole di
privind confidențialitatea față de Agentul de riservatezza riguardando l’Agente di Lavoro
Muncă Temporară și Utilizator; Temporaneo/Utente;
- atunci când acest lucru este compatibil cu - ove ciò sia compatibile con la natura delle sue
natura atribuțiilor sale, obligația de a depune funzioni, l'obbligo di compiere ogni sforzo per
toate eforturile pentru a realiza sau depăși un raggiungere o superare un obiettivo stabilito che
obiectiv stabilit, pe care Agentul de Muncă l'Agente di Lavoro Temporaneo confermerà
Temporară îl va confirma periodic ca o cerință a periodicamente come requisito del rapporto di
raportului de angajare la acesta; lavoro con esso;
- obligația de a-și dezvolta în mod continuu - l'obbligo di sviluppare continuamente le
abilitatile și competențele, pentru a se adapta la proprie capacità e abilità per adattarsi ai requisiti
cerințele de afaceri ale Agentului de Muncă aziendali dell'Agente di Lavoro Temporaneo /
Temporară/Utilizatorului; Utente;
- obligația de a rambursa Agentului de - l'obbligo di rimborsare all'Agente di Lavoro
Muncă Temporară toate avansurile, Temporaneo tutti gli anticipi, i prestiti o i crediti
împrumuturile sau creditele primite de la acesta, ricevuti da lui prima della cessazione delle
înainte sa inceteze prevederile contractuale; disposizioni contrattuali;
- obligația de a se prezenta și a participa la
controlul medical periodic la datele comunicate - l'obbligo di presentare e partecipare alle visite
de Agentul de Muncă Temporară; mediche periodiche alle date comunicate
- Salariatul Temporar are obligația și dell'Agente di Lavoro Temporaneo;
poartă răspunderea patrimonială cu privire la
nedezvăluirea în niciun mod (din culpă, - il Dipendente Temporaneo ha l'obbligo e la
neglijență sau intenție) către terțe persoane a responsabilità patrimoniale per la mancata
oricarei informații cu caracter neoficial privind divulgazione (per colpa, negligenza o intento) ai
pe Agentul de Muncă Temporară/Utilizator și terzi di qualsiasi informazione informale
afacerea acestuia, prezentul contract de muncă riguardante l'Agente di Lavoro Temporaneo/
și orice informații la care are acces în exercitarea Utente e la sua attività, questo contratto di
sarcinilor de serviciu. Salariatul Temporar va fi lavoro e qualsiasi informazione a cui abbia
ținut de aceeași obligație mai sus menționată în accesso nell'esercizio delle sue funzioni. Il
legatură cu orice document și/sau informație lavoratore temporaneo sarà soggetto agli stessi
care îi devine cunoscut Salariatul Temporar și obblighi sopra menzionati in relazione a qualsiasi
care privește un client al Agentului de Muncă documento e/o informazione che diventerà noto
Temporară. Obligația de confidențialitate va fi în al dipendente temporaneo e riguarda un cliente
vigoare și își va produce efectele și după dell'Agente di Lavoro Temporaneo. L'obbligo di
încetarea Contractului, indiferent care ar fi riservatezza sarà in vigore anche dopo la
motivul de încetare; risoluzione del Contratto, indipendentemente
- obligația de a presta în străinatate, dal motivo della risoluzione;
pentru o perioadă limitată, activități ce necesită - l’obbligo di prestazione all'estero per un
abilitățile și competențele sale sau să efectueze periodo di tempo limitato, attività che
o dezvoltare a carierei sale, de exemplu: cursuri richiedono le sue abilità e competenze o
de instruire, conferințe, vizite de afaceri în effettuare uno sviluppo di carriera, come ad
scopuri evaluării celor mai eficiente practici. esempio: la formazione, conferenze, incontri di
lavoro per valutare le pratiche più efficaci.
3. Agentul de Muncă Temporară are, în
principal, următoarele drepturi: 3. L’Agente di Lavoro Temporaneo ha
- să dea dispoziții cu caracter obligatoriu principalmente i seguenti diritti:
pentru Salariatul Temporar, în conformitate cu - prevedere disposizioni vincolanti per i
cerințele legale și în funcție de solicitările Lavoratori Temporanei, in conformità con i
Utilizatorului; requisiti legali e in base alle richieste dell’Utente;
- să exercite controlul asupra modului de - esercitare il controllo sul modo in cui il
îndeplinire de către Salariat a sarcinilor de Dipendente svolge le proprie funzioni
serviciu fie direct, fie prin intermediul direttamente o tramite l'Utente;
Utilizatorului;
- să constate fie direct, fie prin intermediul - constatare, direttamente o tramite l'Utente,
Utilizatorului săvârșirea abaterilor disciplinare și l’aver commesso di un’azione disciplinare
să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit scorretta e applicare le sanzioni appropriate,
legii, prezentului Contract, ale contractului secondo la legge, al presente Contratto, al
colectiv de muncă aplicabil și Regulamentului contratto collettivo di lavoro applicabile e al
Intern al Agentului de Muncă Temporară și ale Regolamento interno dell'Agente di Lavoro
Utilizatorului; Temporaneo/Utente;
- impostare gli obiettivi individuali di prestazione
del dipendente direttamente o tramite l'Utente;
- să stabilească obiectivele de performanță - redigere, modificare, modificare il
individuală ale salariatului fie direct, fie prin Regolamento interno e le altre norme interne
intermediul Utilizatorului; obbligatorie per il Lavoratore Temporaneo.
- să redacteze, modifice, completeze
Regulamentul Intern, precum și orice alte reguli
interne care sunt obligatorii pentru Salariatul 4. L’Agente di Lavoro Temporaneo ha
Temporar. principalmente i seguenti doveri:
- fornire al Lavoratore Temporaneo una copia del
4. Agentului de Muncă Temporară îi revin, în contratto di lavoro temporaneo prima dell'inizio
principal, următoarele obligații: dell’attività`;
- să înmâneze Salariatului Temporar un - a1) di concedere al Dipendente temporaneo
exemplar din contractul de muncă temporară, tutti i diritti derivanti dal Contratto, dal
anterior începerii activității; Contratto Collettivo di Lavoro applicabile, dal RI
- a1) să acorde Salariatului Temporar toate e dalla legge;
drepturile ce decurg din Contract, din Contractul - assicurare in ogni momento tutte le condizioni
Colectiv de Muncă aplicabil, din ROI și din lege; tecniche e organizzative previste nello sviluppo
- să asigure permanent toate condițiile delle norme di lavoro e delle condizioni di lavoro
tehnice și organizatorice avute în vedere la adeguate;
elaborarea normelor de muncă și condițiile - informare il Lavoratore Temporaneo sulle
corespunzătoare de muncă; condizioni di lavoro e gli elementi relativi allo
- să informeze Salariatul Temporar asupra sviluppo dei rapporti di lavoro;
condițiilor de muncă și asupra elementelor care - di emettere, su richiesta, un documento che
privesc desfășurarea relațiilor de muncă; attesti la qualità di dipendente temporaneo del
- să elibereze, la cerere, un document care richiedente o l’attività svolta, la durata
să ateste calitatea de Salariat Temporar a dell’attività`, stipendio, anzianità di lavoro,
solicitantului, respectiv activitatea desfășurată professione e di specialità;
de acesta, durata activității, salariul, vechimea în - di consultarsi con il sindacato sulle decisioni
muncă, în meserie și specialitate; suscettibili di incidere in modo significativo i
- să se consulte cu sindicatul sau, după caz diritti e gli interessi dei dipendenti;
cu reprezentanții salariaților, în privința
deciziilor susceptibile să afecteze substanțial - pagare tutti i contributi e le tasse in base al
drepturile și interesele acestora; proprio dovere ai sensi della legge e trattenere e
- să plătească toate contribuțiile și pagare i contributi e le tasse dovuti dal
impozitele aflate în sarcina sa potrivit legii, lavoratore temporaneo ai sensi della legge;
precum și să rețină și să vireze contribuțile și
impozitele datorate de către Salariatul Temporar - garantire la riservatezza dei dati personali del
în condițiile legii; dipendente temporaneo.
- să asigure confidențialitatea datelor cu N. DISPOSIZIONI FINALI
caracter personal ale Salariatului Temporar. - Le disposizioni del presente contratto
N. PREVEDERI FINALE individuale di lavoro si completano con le
- Prevederile contractului vor fi coroborate disposizioni della Legge no. 53/2003 - Il Codice
cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii del Lavoro e del contratto di lavoro collettivo.
precum și cu prevederile Contractului Colectiv de
Muncă. - Firmando il presente Contratto, il Lavoratore
Temporaneo conferma di essere stato
- Prin semnarea prezentului Contract, pienamente informato dall’Agente di lavoro
Salariatul Temporar confirmă faptul că a fost temporaneo in merito a tutti gli elementi previsti
informat complet de către Agentul de Muncă dagli articoli 17 e 18 del Codice del lavoro.
Temporară cu privire la toate elementele - Il presente Contratto è integrato dalle
prevăzute la articolul 17 și 18 din Codul Muncii. disposizioni del Codice del lavoro e del H.G. no.
938/2004.
- Prezentul Contract se completează cu - Qualsiasi modifica apportata ai termini e alle
prevederile Codului Muncii și ale H.G. nr. condizioni del Contratto sarà effettuata
938/2004. concludendo un atto aggiuntivo appropriato in
- Orice modificare intervenită cu privire la conformità con le disposizioni legali in vigore.
termenii și conditiile Contractului va fi efectuată
prin încheierea unui act adițional corespunzător, - I seguenti documenti sono allegati e
conform prevederilor legale în vigoare. costituiscono parte integrante del Contratto: il
- Următoarele documente reprezintă job description - Allegato 1.
anexe la, și formează parte integrantă din - Le discrepanze nella conclusione, firma,
Contract: Fișa Postului – Anexa 1. modifica, sospensione e risoluzione del presente
- Divergențele aferente încheierii, contratto di lavoro temporaneo saranno risolte
semnării, modificării, suspendării și rezilierii dal Tribunale competente, secondo la legge.
acestui contract de muncă temporară vor fi
soluționate de instanța competentă, conform - Il dipendente accetta espressamente che
legii. l’Agente di lavoro temporaneo elaborerà i propri
- Salariatul isi exprima in mod expres dati personali forniti dal dipendente in relazione
consimţământul ca Agentul de Muncă al rapporto servizio/lavoro e raccogliere ed
Temporară să prelucreze datele sale cu caracter elaborare i dati durante i rapporti di
personal, care sunt oferite de către salariat, in servizio/lavoro.
legătură cu raporturile de serviciu/muncă,
precum și să colecteze și să prelucreze datele
acestuia pe durata raporturilor de - Il contratto è stato concluso in due copie in
serviciu/muncă. romeno, una copia per ciascuna delle parti.
- Contractul a fost încheiat în două
exemplare în limba română, câte un exemplar
pentru fiecare dintre părți.
O. CONFLITTI
I conflitti su la conclusione, le prestazioni, la
O. LITIGII modifica, la sospensione o la risoluzione del
presente contratto individuale di lavoro sono
Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, risolte dal giudice competente materialmente e
modificarea, suspendarea sau încetarea territorialmente, secondo la legge.
prezentului Contract sunt soluționate de către
instanța judecătorească competentă material și Io sottoscritto (a) MORARI ION come Lavoratore
teritorial, potrivit legii. temporaneo, dichiaro che prima della
conclusione di questo contratto di lavoro
Subsemnatul (a) MORARI ION în calitate de temporaneo, il Datore di lavoro ha portato alla
Salariat Temporar, declar că anterior încheierii mia attenzione le disposizioni del RI, tutte le
prezentului contract de muncă temporară, disposizioni contenute nel presente contratto;
Angajatorul mi-a adus la cunoștință prevederile mi ha consegnato una copia del CLT e una copia
RI, toate prevederile cuprinse în prezentul del job description.
contract; mi-a înmânat un exemplar din CMT si o
copie de pe fișa postului.
AGENTE DI LAVORO TEMPORANEO,
JOBINTIME SRL
Amministratore,
AGENT DE MUNCĂ TEMPORARĂ, Davide Bozzelli
JOBINTIME SRL
Administrator,
Davide Bozzelli

DIPENDENTE TEMPORANEO,
MORARI ION

SALARIAT TEMPORAR,
MORARI ION