Sunteți pe pagina 1din 19

SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE

scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, și
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, un post
cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Microbiologie medicală în cadrul
Centrului Medical al instituției, cu sediul în București - funcție de ofițer.
Înscrierile se fac la sediul Serviciului de Telecomunicații Speciale, str. Oltețului nr. 30, sector 2,
București, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării acestui anunț.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere a candidatului;
b) curriculum vitae - model European;
c) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
d) copie a certificatului de naștere;
e) copie a certificatului de căsătorie, unde este cazul;
f) copie de pe livretul militar, unde este cazul;
g) declarație pe proprie răspundere privind acceptul de a fi verificat în cazul câștigării concursului
sau promovării examenului, în vederea obținerii certificatului/autorizației de acces la informații
clasificate, corespunzător/corespunzătoare postului:
h) acord de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Serviciul de Telecomunicații
Speciale;
i) copie xerox de pe diploma de licență;
j) certificatul de confirmare în gradul profesional;
k) copie a certificatului de membru al Colegiului Medicilor cu viza pe anul în curs;
l) polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională valabilă pe anul în curs;
m) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
n) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015,
cu modificările și completările ulterioare, inclusiv adeverință cu totalul punctajului înregistrat la
colegiul profesional, la care candidatul este în evidență în ultimii 5 ani, conform pct. 8 din anexa
menționată mai sus;
o) cazierul judiciar;
p) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
r) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. m), o) și p) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica și bibliografia de concurs se află pe site-ul Serviciului de Telecomunicații Speciale:
www.sts.ro, secțiunea „Carieră” și la sediul instituției din Splaiul Independenței nr. 323 A, sector 6,
București.
Concursul se va organiza în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea prezentului
anunț în „Viața medicală”, iar anterior susținerii probelor candidații vor parcurge următoarele etape
eliminatorii: a) examinare psihologică; b) evaluare a cunoștințelor de limbă străină (de circulație
internațională); c) evaluare la pregătirea fizică.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.202.24.93, 021.202.24.14.

SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ALEXANDRU AUGUSTIN” SIBIU (U.M. 02460


Sibiu)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/25.05.2016 și ale Ord. m.s.
nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Dermatovenerologie la
Compartimentul Dermatovenerologie din Secția Medicină internă din subordinea directorului medical
- funcție militară cu gradul funcției de maior;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică
medicală în cadrul Laboratorului de Radiologie și imagistică medicală din Serviciul Medicină
operațională din subordinea directorului medical - funcție militară cu gradul funcției de maior;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală în
echipa chirurgicală înaintată (FST) din Serviciul Medicină operațională din subordinea directorului
medical - funcție militară cu gradul funcției de maior.
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în
activitate, în corpul ofițerilor, sunt prevăzute în art. 1 și art. 2 din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării
naționale nr. M.70/25.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 421/2016, modificat cu Ord. ministrului apărării naționale nr. 168 din 21 august
2019.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la selecție, în care candidatul menționează postul pentru ocuparea căruia
dorește să participe la selecție – document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa la Ord.
ministrului apărării naționale nr. M.70 din 25.05.2016 și va fi pus la dispoziție de structura de resurse
umane a Spitalului Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu;
b) copia certificatului de naștere;
c) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
d) fișa de examinare medicală – document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la
Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în
Armata României, aprobate prin Ord. ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, cu modificările
și completările ulterioare și va fi pusă la dispoziție de structura de resurse umane a Spitalului Militar
de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu;
e) fișa cu principalele date de stare civilă – document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa
nr. 2b la „M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României”,
aprobate prin Ord. ministrului apărării naționale nr. M.105/2002, cu modificările și completările
ulterioare și va fi pusă la dispoziție de structura de resurse umane a Spitalului Militar de Urgență „Dr.
Alexandru Augustin” Sibiu;
f) certificat de cazier judiciar;
g) copie xerox de pe diploma de licență;
h) copie a certificatului de confirmare în gradul profesional, conform cerințelor postului;
i) copie a certificatului de membru al colegiului de profil, cu drept de liberă practică, după caz, cu
viza pe anul în curs;
j) copia poliței de asigurare malpraxis;
k) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
l) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice
și faptul că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
m) formular de bază-date personale – document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr.
15 la Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare, și va fi pus la dispoziție
de structura de resurse umane a Spitalului Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu;
n) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
o) copie a chitanței de plată a taxei de concurs în valoare de 150 de lei;
p) acordul privind înregistrarea audiovideo a probelor din cadrul concursului (proba scrisă, proba
practică sau clinică) – document tipizat, al cărui model va fi pus la dispoziție de structura de resurse
umane a Spitalului Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu;
Documentele prevăzute la lit. f), k) și l) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate. Documentele prevăzute la lit. g)-j) se prezintă și în original și se restituie după certificarea
copiilor.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist pentru fiecare specialitate,
postată pe site-ul Ministerului Sănătății.
Selecția candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofițerilor presupune
parcurgerea următoarelor etape:
a) publicitatea postului vacant;
b) înscrierea candidaților;
c) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la preselecție;
d) preselecția care presupune parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini: evaluarea
psihologică; evaluarea nivelului pregătirii fizice; examinare medicală;
e) concursul/examenul;
f) efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informații clasificate.
Candidații se vor înscrie la concurs prin depunerea unui dosar, cu opis, la sediul Spitalului Militar
de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu, bd. Victoriei nr. 46, la Biroul Management Personal, în
termen de 15 zile calendaristice de la data afișării anunțului de intenție la sediul și pe site-ul oficial al
spitalului și pe site-ul Ministerului Apărării Naționale, în „Viața medicală”, pe site-ul Ministerului
Sănătății și în publicația Observatorul Militar.
Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la preselecție a candidaților se realizează de către
o comisie din Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu, în termen de 5 zile
lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la selecție.
Preselecția cu probele eliminatorii de aptitudini se desfășoară în ordinea menționată mai sus, iar la
fiecare probă participa numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară. La
examinarea psihologică participă numai candidații declarați „admis” în urma verificării condițiilor de
participare la preselecție.
Evaluarea psihologică se desfășoară prin grija Centrului de investigații socio-comportamentale, cu
aprobarea șefului Direcției generale management resurse umane.
Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfășoară prin grija structurii de specialitate din cadrul
Ministerului Apărării Naționale.
Examinarea medicală se desfășoară la sediul Spitalului Militar de Urgență „Dr. Alexandru
Augustin” Sibiu prin grija medicului de unitate.
Concursul se organizează după finalizarea preselecției, în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile
de la publicarea anunțului de intenție la sediul și pe site-ul oficial al spitalului și pe site-ul Ministerului
Apărării Naționale, în „Viața medicală”, pe site-ul Ministerului Sănătății și în publicația Observatorul
Militar.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0269.211.209, int. 190 sau la sediul Spitalului Militar de
Urgență „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu, bd. Victoriei nr. 46 - Biroul Management Personal,
persoană de contact: lt. col. Mărcuș Valentin-Octavian.

SPITALUL MUNICIPAL „COSTACHE NICOLESCU” DRĂGĂȘANI (JUDEȚUL VÂLCEA)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Medicină de
urgență la Compartimentul Primiri Urgențe;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică
medicală;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Oftalmologie la
Cabinetul de Oftalmologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru obținerea gradului de medic specialist în specialitatea
postului, afișată pe site-ul MS.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Dr. Bagdazar nr. 2, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0372.893.135.

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția clinică
Pediatrie I;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la
Compartimentul Primire Urgențe;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator
pentru Laboratorul de Analize medicale;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică
medicală, cu atestat de studii complementare în Tomografie computerizată, în cadrul Laboratorului de
Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de biolog principal confirmat în specialitatea Biochimie medicală în
cadrul Laboratorului de Analize medicale;
• un post cu normă întreagă de biolog în cadrul Laboratorului de Analize medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; ori
cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de
biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) certificat de integritate comportamentală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/2019, în
termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului sau în contul:
RO81TREZ57621F330800XXXX Trezoreria Sibiu, CUI: 11411672.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs pentru medici este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea
postului de pe site-ul Ministerului Sănătății la rubrica tematici, iar cea pentru posturile de biolog va fi
afișată la sediul și pe site-ul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul administrativ al spitalului, Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr. 4, în
termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0269.230.260.

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRĂILA


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie în cadrul
Serviciului de Management al calității serviciilor de sănătate.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate, însoțită de copia certificatului de naștere,
copia certificatului de căsătorie, după caz;
j) copia carnetului de muncă, adeverințe de vechime și extras Revisal de la 01.01.2011 până în
prezent;
k) curriculum vitae;
l) dovada ca a urmat/urmează un curs de pregătire în domeniul managementului calității serviciilor
de sănătate recunoscut de M.S., A.N.M.C.S. (conform Ord. m.s. nr. 1.312/2020).
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica și bibliografia de concurs vor fi afișate pe site-ul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. R.S. Câmpiniu nr. 21, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0239.613.665, Compartimentul RUNOS, int. 162 și pe
site-ul spitalului: www.spitalultbcbr.ro
SPITALUL ORĂȘENESC INEU (JUDEȚUL ARAD)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă în cadrul
Secției Medicină internă.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul unității.
Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea
în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0257.511.222, 0257.511.228.

CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AMBULATORIU PLOIEȘTI


(C.M.D.T.A Ploiești), subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi vacante de personal contractual:
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Psihiatrie în cadrul
Compartimentului Asistență medicală de specialitate - Psihiatrie, Psihologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie în cadrul
Compartimentului Asistență medicală de specialitate - Neurologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști - potrivit postului pentru care doresc să concureze;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/medic primar în specialitatea
postului și se află pe site-ul Ministerului Sănătății (www.ms.ro - Concursuri).
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității din Ploiești, str. Ghimpați nr. 1-3, județul Prahova, în
termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0244.575.680, int. 28506.

SPITALUL ORĂȘENESC „SFÂNTUL ȘTEFAN” ROVINARI (JUDEȚUL GORJ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de chimist debutant în chimie clinică și de laborator pentru Laboratorul de
Analize medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, ori
cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de
biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de naștere,
orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz).
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului la data depunerii dosarului.
Copiile actelor mai sus menționate vor fi însoțite de documentele originale pentru a fi certificate în
conformitate cu originalul de un reprezentant al unității. Documentul prevăzut la lit. g) este valabil trei
luni, iar cazierul judiciar are valabilitate șase luni; documentele se depun la dosar în termen de
valabilitate.
În cazul posturilor de biolog debutant, biochimist debutant sau chimist debutant, documentele
prevăzute la lit. c) și d) se înlocuiesc cu declarația pe propria răspundere a candidatului.
Tematica de concurs și bibliografia se vor afișa pe site-ul spitalului și la sediul acestuia.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea
în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, tel.: 0253.371.318, int. 154.

SPITALUL MUNICIPAL „DR. AUREL TULBURE” FĂGĂRAȘ (JUDEȚUL BRAȘOV)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie pediatrică la
Ambulatoriul integrat - specialitate Ortopedie pediatrică;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumoftiziologie la
Dispensar TBC - specialitate Pneumoftiziologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea
în „Viața medicală”.

UNITATEA MILITARĂ 01119 BRAŞOV din cadrul Ministerului Apărării Naționale


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie (medic șef)
– funcție militară.
Candidații declarați câștigători în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate în corpul
ofițerilor și vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg
din aceasta.
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în
activitate, în corpul ofițerilor, sunt prevăzute în art. 1 și art. 2 din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării
naționale nr. M.70/25.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 421/2016.
Candidații vor depune la sediul U.M. 01119 Brașov dosarul de înscriere la concurs care va
cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării naționale nr.
M.70/25.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.
421/2016 și:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate. Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru
a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane al U.M.
01119 Brașov, iar documentele tipizate se asigură candidaților prin grija structurii care organizează
selecția.
Înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 01119 Brașov, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț și postarea lui la sediul unității la punctul de relații cu publicul.
Selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de înscriere la selecție, perioadă în care candidații ale căror dosare sunt incomplete le pot
completa.
Probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de
zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția – 3
(trei) probe eliminatorii de aptitudini ce se vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea
psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. La fiecare probă
eliminatorie participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot
participa la concursul pentru ocuparea postului vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice
și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului, conținutul
dosarului de înscriere, locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de
promovare a acestora, tematica precum și data concursului se pot obține la sediul U.M. 01119 Brașov,
str. Lungă nr. 223, municipiul Brașov, județul Brașov și pe site-ul: forter.ro
Persoană de contact: Mogoi Mihai, tel.: 0268.546.926, int. 206.

UNITATEA MILITARĂ 01454 BUZĂU din cadrul Ministerului Apărării Naționale


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie (medic șef)
– funcție militară.
Candidații declarați câștigători în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate în corpul
ofițerilor și vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg
din aceasta.
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în
activitate, în corpul ofițerilor, sunt prevăzute în art. 1 și art. 2 din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării
naționale nr. M.70/25.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 421/2016.
Candidații vor depune la sediul U.M. 01454 Buzău dosarul de înscriere la concurs care va cuprinde
documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării naționale nr.
M.70/25.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.
421/2016 și:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate. Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru
a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane al U.M.
01454 Buzău, iar documentele tipizate se asigură candidaților prin grija structurii care organizează
selecția.
Înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 01454 Buzău, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț și postarea lui la sediul unității la punctul de relații cu publicul.
Selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de înscriere la selecție, perioadă în care candidații ale căror dosare sunt incomplete le pot
completa.
Probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de
zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția – 3
(trei) probe eliminatorii de aptitudini ce se vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea
psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. La fiecare probă
eliminatorie participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot
participa la concursul pentru ocuparea postului vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice
și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului, conținutul
dosarului de înscriere, locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de
promovare a acestora, tematica precum și data concursului se pot obține la sediul U.M. 01454 Buzău,
bd. Mareșal Alexandru Averescu nr. 1-3, loc. Buzău, județul Buzău și pe site-ul: forter.ro
Persoană de contact: Ungureanu Nicolae-Sorin, tel.: 0238.725.223 sau 0238.725.223, int. 503.

SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ „DR. IACOB CZIHAC” IAȘI din cadrul
Ministerului Apărării Naționale
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, și
prevederile Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/25.05.2016 pentru aprobarea Condițiilor și a
Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, în vederea ocupării
posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist, în unitățile și structurile
sanitare din rețeaua Ministerului Apărării naționale, cu modificările și completările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la
Compartimentul Primire Urgențe la directorul medical – funcție militară;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la
Compartimentul Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale la directorul medical – funcție
militară;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală în
echipa chirurgicală înaintată (FST) din Serviciul Medicină operațională la directorul medical – funcție
militară;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și
traumatologie în echipa chirurgicală înaintată (FST) din Serviciul Medicină operațională la directorul
medical – funcție militară;
• un post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică la Farmacia din Serviciul
Medicină operațională la directorul medical – funcție militară.
Pentru a participa la selecție, candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale și specifice
pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofițerilor,
prevăzute în art. 1 și art. 2 din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/25.05.2016, cu
modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/2016.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ord.
ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în
Monitorul Oficial nr. 421/2016, completat cu documentele prevăzute la art. 6, alin. 2, lit. d) din Anexa
1 la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, astfel:
a) cerere de înscriere la selecție, în care candidatul menționează postul pentru ocuparea căruia
dorește să participe la selecție, adresată comandantului U.M. 02534 Iași – document tipizat;
b) copia certificatului de naștere;
c) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
d) fișa de examinare medicală – document tipizat;
e) fișa cu principalele date de stare civilă – document tipizat;
f) certificat de cazier judiciar în original;
g) copie xerox de pe diploma de licență;
h) copie a certificatului de specialist pentru medici - conform cerințelor postului;
i) copie a certificatului de membru al colegiului de profil, cu drept de liberă practică, după caz, cu
viza pe anul în curs;
j) copia poliței de asigurare malpraxis, după caz;
k) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
l) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice
și faptul că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
m) formular de bază-date personale – document tipizat;
n) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
o) livretul militar sau adeverința eliberată de centrul militar zonal/județean/de sector care atestă
calitatea de rezervist și, după caz, efectuarea pregătirii militare;
p) declarația pe propria răspundere - document tipizat, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2
din Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, cu completările și modificările ulterioare;
r) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria U.M. 02534 Iași.
Documentele prevăzute la lit. f), k) și l) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate. Documentele tipizate se asigură candidaților prin grija unității organizatoare, se
completează de candidați și se depun la dosar în termenul legal, cu excepția fișei de examinare
medicală, care se va depune de către candidații declarați „apt” la unitatea sau structura sanitară care
organizează selecția în termen de o zi lucrătoare de la încheierea acestora, respectiv de la soluționarea
contestațiilor. Documentele prevăzute la lit. g)-j) se prezintă și în original și se restituie după
certificarea copiilor.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/farmacist (după caz) în
specialitatea postului scos la concurs.
Persoanele care vor fi declarate câștigătoare în urma finalizării selecției vor fi chemate/rechemate
în activitate în corpul ofițerilor în raport cu vechimea în specialitatea studiilor și vor dobândi calitatea
de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta, în special art. 8, alin. 2
și 3 din Legea nr. 80/1995 cu completările și modificările ulterioare, „cadrele militare în activitate au
obligația să participe la misiuni în afara teritoriului statului român, în funcție de cerințele Ministerului
Apărării Naționale, pentru îndeplinirea obligațiilor asumate de România prin convenții și tratate
internaționale”.
Procedura de selecție presupune parcurgerea următoarelor etape:
– înscrierea candidaților;
– verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la preselecție;
– preselecția;
– concursul/examenul;
– efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informații clasificate.
Înscrierile la selecție se fac la sediul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” Iași,
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se vor organiza și
desfășura în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la preselecție constă în analizarea dosarelor din
punctul de vedere al conformității și al corectitudinii documentelor depuse la dosar, precum și din
punctul de vedere al îndeplinirii condițiilor pentru participarea la concurs prevăzute de Ord.
ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, cu completările și modificările ulterioare și de
dispozițiile art. 6 din anexa nr. 1 la Ord. m.s. nr. 869/2015.
Candidații care până la data expirării termenului de înscriere au avut dosarele incomplete le pot
completa în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la selecție.
Contestațiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare din
momentul afișării, conducătorului unității care are obligația de a le soluționa în termen de 2 zile
lucrătoare de la depunere.
Preselecția constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini: a) evaluarea
psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. Probele de aptitudini se
desfășoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă participă numai candidații care au fost
declarați „admis” la proba anterioară. La examinarea psihologică participă numai candidații declarați
„admis” în urma verificării dosarelor de înscriere.
Evaluarea psihologică se desfășoară prin grija Centrului de investigații socio-comportamentale, cu
aprobarea șefului Direcției generale management resurse umane.
Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfășoară prin grija structurii de specialitate din cadrul
Ministerului Apărării Naționale.
Baremele de promovare privind evaluarea psihologică și nivelul pregătirii fizice, locul și perioada
desfășurării lor, se vor comunica ulterior candidaților.
Examinarea medicală se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr.
M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea
examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de
ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în
unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională,
pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi
chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în
serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu
modificările și completările ulterioare, în cadrul unităților și structurilor sanitare care organizează
selecția sau care asigură expertiza medicală de specialitate pentru personalul unității unde se află
postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Personal al spitalului, tel.: 0232.266.268, int. 170.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF. IOAN” GALAȚI


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie pediatrică în cadrul
Secției clinice Chirurgie și ortopedie infantilă – temporar vacant pe o perioadă determinată de 12 luni.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate. Actele în copie vor fi însoțite de originale pentru certificare.
Tematica de concurs va fi cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și
împreună cu bibliografia se vor afișa pe site-ul: www.spcopgalati.ro și la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul RUNOS, în termen de 10 zile calendaristice de
la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la
publicarea în „Viața medicală”, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, tel.: 0236.469.100, int. 134.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF. IOAN” GALAȚI


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie în cadrul
Compartimentului Primire Urgențe.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar și certificat de integritate comportamentală;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate. Actele în copie vor fi însoțite de originale pentru certificare.
Tematica de concurs și bibliografia se vor afișa la sediul spitalului și pe site-ul:
www.spcopgalati.ro.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea
în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, tel.: 0236.469.100, int. 134.

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL la Secția clinică ORL.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, afilată
pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea
în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0256.221.553.

SPITALUL ORĂȘENESC „DR. ALEXANDRU BORZA” ABRUD (JUDEȚUL ALBA)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs se găsește pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea
în „Viața medicală”.

SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ (JUDEȚUL ALBA)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Epidemiologie în cadrul
Compartimentului Supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate actului medical.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea
în „Viața medicală”.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANȚA


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, două
posturi cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă în cadrul
Secției clinice Medicină internă II.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs - Colegiul
Medicilor;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare
(certificat profesional curent);
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează - A5;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate, copia certificatului de naștere, copia
certificatului de căsătorie (după caz);
j) curriculum vitae.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postată
pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea
în „Viața medicală”.