Sunteți pe pagina 1din 10

7

Condac, glas 3 @ T, asemenea


s cu: Fecioara, astăzi
eN V

P 0VP@C0111'!!!AcC03V0!2 '
e sfân ta fo lo si toa a a re a ce lor ce sunt

!în\!PS
tru u ne \0!S
e e\ 1!:
vo oivV 0
pe 0
prea 0P@C
cin sti ta 1
Pa 1
ras

1'
che !e!!A
e vacC 3V
toţi 0
cu 1'
bu !
nă!
cinw!3
sti re să 0\!PS
o lă ă u \0!S
u u

\ 1!:
dă ămvV 001os
că a cea a !
as1a
ta !
lă q
sând!
stri0!o1'
că cioa a a _
sa

3\!O
vi a a a @a
] ţă vV 01@1a
pe cea ne stri 1
că 1'
cioa C!a!!A
a săcC3
în V!
veo
e

1'
eci _a 0\!O
lu a a a @a
] t-o vV 2
pen 'C!
tru!111'
a ceas ta sla !
vă!!
a a!A
flatcC

0e!11a
şi dar de mi nuni 00000'
cu dum ne ze ia !
as!
că!2
po ru '!u!u !S
}; 0
un că. kcC
Iar la refrenul Icosului să zici astfel: “Că aceasta slavă a aflat şi dar de minuni cu
dumnezeiască poruncă”, cântat mai apoi astfel:

vV 0V
că 0
a 1C
ceas 1
ta 1'
sla !
vă!!!A
a a flatcC0e!11a
şi dar de mi nuni 0
cu 0
dum

000'
ne ze ia !
as!
că!2
po ru '!u!u !S
}; 0
un că. kcC

www.stavropoleos.ro
Cuvioasa Maica Parascheva de la Iași, 14 octombrie 1

La Doamne strigat-am, Slavă... glas 1 T g


QV
Alta g6, I1p76

C 0V210!2 '_!A!c`vO@avV !c1V21'


u văr să ri le la cri mi lo or ta le stin gând a prin

!!1'
de rea pa !a\!?
ti i1
mi oV
i O
i SU
lo S!or_1}
tru u s!
u 0a
peşti vV !c
şi1a 1
V prin

1q!000p
zând fo cul dum ne ze ieş _
z ti `0`0a
ii râ âv ne nN 000q
te-ai lu mi nat

!0!2
cu ne mu ri '!i\!\!S
rea a Î î1
? îm 1a
pă VO
ra S!aOUS
tu lu !
ui_1}
Hri i s!is

0a
tos vV @ 0q!11'
cu El te-ai u ni !itU'
bu !
nă!!A
ă fe0
cioa os
a 0
ră av<? 1h
şi ~0
cu

q!1O'
El în că ma !ra!!0!1q
a în ţe le gă toa \
z !+
a a1a
re nN 01'
a cum !
ai!0
in tra

o1!
a at Pa!S
}a; \0!S
ra aO
as S]\che
!A)es1
e }s!
e 0a
va vV r
roa z!
gă)să1a
te #C
pen 0
tru

OS
su !
V uos
u 1
fle 0a
te \!S
le e1
e PS
noa !a)sa1a }s!
as0k
tre. vV

Şi acum... Dogmatica glasului întâi: Pe ceea ce este slava a toată lumea.

www.stavropoleos.ro
La Litie, Stihirile, glas 1 Tg
QV 2

D eV!0!1'!!00p1aYS!1avV00
ar du hov ni cesc de la Dum ne zeu lu u ând Cu vi

1o0US
oa a să Pa \0!S
a a\0!S
ra a1
as PS
che !
e )se1e s}!e0a
va vV 0
stră

32
lu cesc '!
şi!A
du!pă+`ăPS
moa \
_ 0!S
a ar0
te v
a V 0x
mi 1
nu o1!
u u ni!S
}; i\0
le

!Se1
e PS
ta !a)sa1a s}!a0a
le vV 1~33q!3q
şi os te ne li le ta z!! !A OS
le e pust ni

!1001q
i ceşti şi ne vo in z!)s
ţe e1
le anN 0001@q
s-au pre fă cut în mir z\!
cu u

\!S
bu u1
? u 1a
nă V1
mi oi !S
}; i\0a
rea )as1a s}!
as0a
mă vV !c
şi1tu 1
V tu O'
ror !
da!ai

!A
dinO
de S!
esOS
tu !ulAnN @0?
tă mă !
duq!S
i i iri\0!S
bo o1
o OS
li !i1V
lor vV
a pce

!1110011
lor ce a lear gă cu cre di '!i!!+
i in1
ţă n
a N @01o
la mor mâ â !S
};
ân

\0a
tu )us1u s}!
ul0k
tău. vV

D !c1V11'! U'!/!\!S1OS!1aV vV 11
in rân du ia la Ce lu ui Prea a a î î nalt lu ând

\q
da !S
}; ar\0!S
du uO
u S]U
ho S!
ov_1s
ni i }!i 0a
cesc vV 011'
iz vo răşti !
şi!A
du!pă+

`PS
ă moa \
_ 0!S
a ar0
te v
a V 1~q!11'
iz voa re le a !
peUS
lo !
or_`0`
cu u mu ur

0a
să nN @01o1!A
de mi nu U
u uni cur gă \!A
toa!aS\00a
a re vV 31q
şi a dăpi

!111os
cu ve se li i )i s)i s!iX1
e anN 0'
i !ni_11w!
mi le şi cu ge3
te 3
le

30O'
cre din cio !
şi)si1
lor n
a N3
şi 3!1`1'
iz go ne eşti du !u^ !
hu!u!o10a
ri i le ră

U\!A
u tă)ăs1ă s}!ă0a
ţii vV 4'
roa !
gă !
pe ! OS
Hris to !
os_a
DumO
ne S!e1a
zeu nN 0
pen

0q!0os
tru cei ce să ă !
vâ )s
âr1şesc anN \00s
sfâ â 0
â [)âs!ân1o1US
tă ă ă po

\0!S
o o \0!S
me e1
e PS
ni !i _1s
rea a }!a0k
ta. vV
www.stavropoleos.ro
3
Alta, glas 2 T g
Wt
P 0M0q!33!1a1s}!!!AOS!1am<? @1N
en tru do rul dum ne ze ie e e e ştii iu u biri ni mic

1k
din O
ce '!e!US
e le !
C e^_lu `1a
u meştiq
nu!S
u uP
a S!
ai_1s
ci i }!in0a
stit c?

r2
niciM!
nu11OS
ai lu a 0
at Q!S
sea a a0
ma 3q
de do z_!S
ru u1
ul O'
ma !a!!A
ai cii

0os
ta a 0
le am<?0
şi 1w!0a
po doa ba ta !
a !S
}ai; w
da !S
a a0
t-o 1q
în mâi z!!
ni i

!`PS
le e să \0!S
ă ăPra S!a_1s
ci i }!i0a
lor b<? 1~e!
şi gla sul00
E van

!
gheod
e !
e_li 0
ei 1
a oa !S
}; as\0a
cu )
u s 1s
u }!
ul0a
tândm<? 01'
de grab !ai!
ur

1a
ma 1
a x0
a '!atUS
lu !
ui_`1a
Hri is to {!
osAb<? 1q
pe Ca z!+
re`ePS
roa \0!S
a a

0a
gă-L m<? PS
să !ă\!1`1OS
ne e mâ ân tu u \!A
ia)as 1s
a }!
as0k
că. m<?

www.stavropoleos.ro
4
Slavă... la Litie, același glas
m<?

P 1'M!!12O'!!!A\!S1O'!!!AOS!1am<?
a tri a şi ru de e e ni i i i le e e ai lă ă sat

!111q
şi lui Hris tos Mi !Are\!S
lu u1
ui O'
tă !ă !
ău!a !S
}ai; \0!S
u u1ur 1a
mat m<?

00
Cu vi 1a
oa @a
să O'
Pa !a !a!A
ras0
che os
e 0a
va m<? 000!1
şi la I e ru

11@1q
sa li mul de su z!!!`P\!A
u us a a ai a )a s 1s
a }!a 0a
pus b<?3
cu 33'
fe cioa

!!111'
re le în ţe le !
ep!!\0)
te ne do o 1OS
d or mi !i 1a
tând m<? 01w
ai in trat !A
în

!că!Să}; w
ma !
a a0
S ra am<? 0!
în ţeO'
le !e!e !
gă!S
}; ăO
toa S\0!S
a a0re a b<? 1~
şi

e!0!
vezi fru mu seod
e !e_
ţea a1
Mi oi !S
}; iP
re S!
e _1s
lu u }!
ui0a
tău m<? @
pe

1N
Ca 1
re q
roa az)s!a+1
gă a1
ă aM1
ă aqă!
ă ă3
S roa \00s
a a [!aA\!a )sa`a X1
gă a{

!A
ă-Lm<? 0OS
pen tru \!\!1`1OS
su u fle e te e le e \noa
!A )sa1s
a }!
as0k
tre. m<?

Şi acum... la Litie glas 2 T


s
Wt
T O~'
oa M!
tă!nă1' !!
dej dea 12
mea spre ti '!
ne!_1am<
o î nalţ ? \10[
Ma ai !
ca01
lui

111k
Dum ne zeu cM 02
pă zeş '!
te!
măqsub!0!
a co peW !ră1'
mân !
tul!K m<?
tău.

Sau cu sfârşit:cM 02
pă zeş '!
te!
măq
sub!0!
a co peW !
răw!0a
mân tul tă )ăs!ăno ău.Km m<?
ă {g !

www.stavropoleos.ro
5
La Stihoavnă, Slavă... glas 2 Tg
Wt
D 0M00 @a1s}! os1s}! `q!z )s1a\!S1
in ră dă ci i i i i nă ă bu nă ă ai cre e es

O'
cu !u!
ut ! 00os
tran da fi i 0
rul m
a <?01q
pe Hris tos !
pew!0a
Ca re din !
pru!S
}un
;w ci

!S
i i0
e am<? 0!
L-ai iuO'
bit !
Pa!a !
ra !S
}; O
as che S\0!S
e e0a
va b<? 1~1@
cu Ha rul

11100a
mai vâr tos de cât \!S
cu u1
u O'
lap !
te !e!01`PS
le fi i ind hră \0
ă

!Să\0a
ni )is 1s
i }!0a
i tă m?< !
şi2
nS pe 2
pia '!a!
tră!S
}; ă\06
stâ !
C âS1
â q!S P
â â ând tru S

!_
u pu `
ul1
ţi-a `a qa !S
a ai\0a
to )
os 1s
o }!0a
o pit c? 4
şi 1 M 00p1a
că tre Dum

OS
ne !e1a
zeucM 011'
î năl ţân !
du!Ate\@!S
cu u1
u O'
mi !i !\0!:
in tea am? @0

\1!S
ca aş3
Do '!
omYS
nu \0!S
u u0lui am?< 00\1!S
te-ai fă cu u1
ut @a
prin1
fa

os
a )as!
ap!Ate\1!S
bu u 1
u 1a
u 0ne am<? 0001'
şi îm pre u !
nă!11
cu cei ce

1a
reşti @
dăn aO
ţu S!uOS
ie \0)
e e1a
d eşti .<?/ #1111'
fi ind lă ca a )a s!
aş\!S
a a

1OS
a a \0!S
a alP
lu S!ui_1s
Hri i }!0a
is tos b<?t!30a
roa gă-l să mân !
tu !S
}; uw
ia

!S
a as0
că am<? r!p
su fle te ez)s!
le!o1\!K
noa a as tre e.m<?

www.stavropoleos.ro
6

Idiomela glas 6 T g
Hwg
P 4V02 '!!A\!S1O'!!!`PS\0!S0ma M
o me ni rea ta î î în ve e eci ră ă mâ â â ne

3!q
cu vi oa z!!!o10a
să ă Ma ai că Pa U
ras \0!:
che e S )e s1e s}!e0a
va v? 43
şi pre

0q !
z !au!ArăOS
tu tin deni să !ăO
ri S!itA ,? \1l
flo !S
m o1
o 1}
o!; oS\0a
ri )i Ys1i s}!i

0a
le mM 0V
os 3
te 3`0@1a
ne e e e li U
lor \!A
ta )as1a s}!a0a
le v? 03
că mă

3os
ca ar @
de 0PH
te-ai şi 0
i OS
mu !u1a
tat mM !
de2
la q
ce z\!\!S
le e pă ă1
ă

OS
mâ !
ân1a
teştimM 011'
dar cu î !în\!1M
ge e ri o kqUS
ii stând î !îUS
na !
] a}O
i '

!!\0!:
i in te eY mM wV
pu !
ruA\!S
rea a1
a O
ro S!
ogiA ,? 00p!`X
pe Hris to o oq
o !S
o os

0a
Dum\!1a
ne e ze ~1a
e q<1
e aO
e S!
e e2
S e \00s
e e [!eA\!1a
e e e {!
euA ,?

00q!1'
pen tru cei ce la M!a!!1ok
u dă du u O
pă Svre
! !Sed
}; \0!S
ni i 1i PS
ci !i)i Ys

1s
i }!i0amM
e 0V
slă p
vi )zi s!
tă!c
po`ov2
me OS
e Uni S!i _1s
rea a }!ae
ta )a}; 1a
da

og
a {!
a.KmM

www.stavropoleos.ro
Exapostilaria glas T, după
s modelul: Cu Duhul în Biserică 8
eN
V 0N1@121'!!!1V\00s0[!0]!vA V
i a ţa în ge rea as că do ri i i i i i ind

!/în0
pus 1~1N
ti e O
tăţi @11'
te-ai de e _
pă !S
ăr1
+ tat anN 01'
şi pa !ti!1
mi le

11' ! !su!pu1V
tru pe eşti nâ \00s
â â 0
â [ !â0
â !
]ândv
A V !cîne N !1w!
toc mai cu în ge

P@11'
rii te-ai a a _ră !Să1
+ tat anN 1g
Cu ~ 1
vi 1
oa 0
să PS
Ma !ai_că

OS
Pa !a_!c o
ras che e s!
vaAmV J \!_11N
pa ti mi le w
noas!P@11'
tre îm blân ze eş

_!S
te e1
+ le anN 3!111'
şi ne dă ru ieş !
te ! ! 1V
ca de-a cu \00s
u u 0
u [!u0
u ]

!A
umvV !c
vi3N
a 0
ţă !
în1O@11'
ge reas că să ă _!S
râ âv1
+ nim a nN 01g
ca să ~

1OS
plă ce !
em_
Stă OS
pâ !â_0
nu lui m
a V J #11N
şi să pe w
tre U@
cem cu 1
E

1'
el _î !S
în1
+ veci knN
Slavă... Şi acum... a Născătoarei de Dumnezeu
glas T, după
s modelul: Cu ucenicii să ne suim
Wt
P 0M1'!!!0os0ma <? 1'!!1@111'
rea ma re e mi nu u nea naş te rii ta le mai pre su

!!!os
us de mi in @
te ab<? 401'
spăi mân tea !
ză!ă!
tot0os
gâ ân @
dul am<? 3q!1
al ce lor ce

1'
reşti!
şi!1'
al ce !e!!os ! !A
lor pă ă mân b<?00q!11@os
teşti că Fe cioa ră fi ind a ai !
năs

1a
cut m<? 001'
şi Fe cioa !a!!os
ră a ai !
ră !A
masb<? 40001'
ca şi mai na in !
te!e

!0os
de na aş !
te!Arem<? 1330'
O, în fri co !o!!os
şă toa a !
re)se1
ta o1@
a a ai

1a
nă! m<? !w!00'
O, naş te re mi !i!0os
nu na a @
tă! ab<? r!2
O, pur ta '!
re!e!
de0

T
os
ân !
te!A
cem<? !1qUS
în tru tot lă !ă_0os
u da a g0
tă k)ăs!ă+oă {g!ă.Kb<?

www.stavropoleos.ro
9
La Laude, Slavă... glas Tg
Alta g8, I1p82
Hwg
C 0V1O'!!!A 5'! US!_`0`0amM 0M
u vi oa a a să Mai că Pa a ra as che e va din

0q!1k
prun ci e pe 3
si os
i )i !S
s };i 0
ne am
y M 3V
te-ai3
fă 3!2
gă du i '!i !!!
i it lu`
ui1
Hri

`1'
is to !oUUS
os Du !
um_1s
ne e }!e0a
zeu v? 31~1OS
şi de a ce \0!S
e es

333PS
ta fi i i \
] !S
i ind1<
+ : în p
a 1a
tă 2ri !
' iYS
i \0!S
i i0
tă a,? 0'
pa V!ti

!121'
mi le tru pe !
eştiUS
le-a !ai_`1amM
su u pus !
ca1'
ce C!el\!\0)
ma ai ră ă 1acM
d ău

4V
să 0
slu O@`0'
jeas că ă ce !eUUS
e lu !ui_1s
ma a }!
ai0a
bun v? 01
pen tru

10`0a
a cea as ta mM 0M
şi s0
cu eUS
nu na \0!S
a a\0!S
ră ă1PS
ăb dă !ă)ăYs

1s
ă }!ă0a
rii mM 0V
ai !
lu\1!S
a a1at @a
din 3
mâ '!â!A
â \!1a
na a Lu {!
uiAv? 1~

os
ă 0
ru a!ia`\q
a roa!S
}; aP
gă S\0!S
ă ă0te a,?@
să 1a
mân sMO
tu S!
uO'
ia !a!
as

\0)
că ă 1a
d ă mM pV
su )z us!
fle!cte`e v1
le 20s
e e [\noa
!A)as1a s}!as0k
tre. v?

www.stavropoleos.ro