Sunteți pe pagina 1din 6

CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ENERGETICĂ ȘI ELECTRONICĂ

CATEDRA:SISTEME INFORMAȚIONALE

Lucrare Practică NR.1


La disciplina:Etica profesioanală
Tema:”Obiectivul, funcţiile şi problematica eticii.”

Realizat:Ungureanu Răzvan Verificat:Șaitan Ina


Gr.:RC-0217

CHIȘINĂU, 2021
Etica profesională este un domeniu independent al ştiinţei despre etică şi
studiază bazele moralei profesionale, explică specificul realizării principiilor
morale generale în sfera muncii, descoperă funcţiile şi specificul subiectelor,
principiilor şi categoriilor etice. Totodată,etica profesională studiază specificul
activităţii morale a profesionistului şi relaţiile sale morale în mediul profesional,
pune bazele etichetei care constituie reguli de comunicare specifice, maniere de
comportare,norme de conduită în societate.
Într-un prim sens, etica este considerată ştiinţă a comportamentului,
moravurilor; studiu teoretic al principiilor care guvernează problemele practice, iar
morala este totalitatea mijloacelor pe care le folosim pentru a relaţiona în
societate, ansamblul prescripţiilor concrete adoptate de către agenţi individuali sau
colectivi.
Într-un al doilea sens, etica este ansamblul regulilor de conduită acceptate de
către o comunitate anumită, reguli care sunt fundamentate pe distincţia dintre bine
şi rău, iar morala este ansamblul principiilor de dimensiune universal-normativă
(adeseori dogmatică), bazate pe distincţia dintre bine şi rău.
În mediul profesional, termenul preferat este cel de etică. În limbajul comun,
termenul morală este în special legat de viaţa privată.Respectăm morala în viaţa
privată şi etica în viaţa publică (politică,civică, profesională).
Deontologia reprezintă un ansamblu de reguli comportamentale după care se
ghidează o organizaţie, o instituţie, profesie sau o parte a acesteia, instanţa de
elaborare şi aplicare a acestor reguli fiind organizaţiile profesionale.
Moralitatea este un ideal în sensul normativ al termenului ideal,exprimând
ceea ce ar trebui să facem sau ceea ce nu ar trebui să facem dacă am fi raţionali,
binevoitori, imparţiali, bine intenţionați.
Obiectul eticii
Etica este o ştiinţă filozofică ce studiază morala ca pe una dintre cele mai
importante laturi ale existenţei umane şi sociale. În acelaşi timp, etica este şi o
disciplină ştiinţifică, deoarece în cadrul său sunt elucidate două grupuri de
probleme:
1) probleme teoretice propriu-zise ce se referă la natura şi esenţa moralei;
2) probleme ce ţin de modul în care ar trebui să procedeze omul,după ce
principii şi norme să se conducă în viaţă.
Etica elucidează astfel de domenii cum ar fi:
- axiologia:etică care se ocupă de problemele binelui şi răului;
- deontologia:etică studiază problemele fişei de post;
- fenomenologia:etică are în vizorul său morala unei societăţi subaspect sociologic
şi istoric .
Pentru a se constitui, o ştiinţă are nevoie de anumite metode de cercetare care să
conducă la rezultate adecvate realităţii pe care o cercetează. Pe parcursul
dezvoltării eticii un rol deosebit l-a jucat metoda speculativă, care considera că
legile morale existau până la apariţia fiecărei generaţii de oameni, le interpreta ca
fiind ceva înnăscut, ca ceva de la început dat, atribuindu-le adeseori o origine
supranaturală.

● Enumeră problemele legate de comportamentul lipsit de etică:


- pierderea unor promovări, avantaje, premii, aprecieri;
- pierderea locului de muncă, a unor procente din salariu;
- pierderea încrederii, a respectului şi demnităţii;
- pierderea aprecierilor din partea şefului, prietenilor, colegilor,familiei etc.
● Aminteşte-ţi când, unde şi cine au fost acei care te-au îndemnat să accepţi un
comportament etic.
Cei care m-au îndemnat și m-au învățat cum să accept un comportament etic au fost părinții
mei.Indiferent de unde mă aflu,cu cine mă aflu sau în ce circumstanțe,ei m-au învățat să am
un comportament decent și să fiu un exemplu bun pentru cei ce mă înconjoară.
● Descrie etapele de dezvoltare a eticii.

1. Etapa epocii primitive-regulile și elementele de etică se transmiteau oral de


la o generație la alta sub formă de sfaturi, povețe, reguli de comportare,cerințe
maxime și minime.
2. Epoca antică-s-a constituit etica ca știintă, un filozof Marcus Fabius Quantilius
a formulat multe idei cu privire la educația morală a copiilor, el recomanda să fie
angajate dădace care vorbesc frumos, au pronunțare corectă. Idealurile diferă de la
o epoca la alta. Dacă în antichitate ele se axau pe agricultură, vânat în epoca
antică se dezvoltă divinitatea, imoralitatea precum și valorile convețuirii sociale.
3. Epoca feudală-educația este o preocupare a bisericii care a stabilit norme și
reguli de comportare obligatorii a tuturor membrilor societății.
4. Epoca renașterii-s-au cunoscut mari transformări de norme morale, unde umaniștii
epocii înaintează noi cerințe față de pedagog care este promotor a moralității. Se
pune accentul pe respectul față de om și elevul nu trebuie să se teamă de pedagog.
Este relevată în această epocă necesitatea educației estetice. 0 educație nouă cere
un nou tip de educator care trebuie sa fe tânăr, cultivat, educat, prietenos,inventiv
un exemplu pentru toți. Această epocă este remarcată de marele pedagog american
Jan Amos Comenius care este fondatorul pedagogiei, dupa Comenius pedagogul
trebuie sa fe un om cult, cu inalte virtuți. Un alt pedagog John Loche susține că
pedagogul trebuie să contribuie la buna creștere a elevului sau copilului, de a nu
ofensa pe alții, să dea dovadă de politețe, de maniere frumoase. În această etapă se
pune accentul pe ideea că: comportarea morală a copiilor se formează nu prin
dascălii lor, ci prin dezvoltarea sentimentelor morale, prin exersarea copiilor în
săvârșirea de fapte morale și acestea le formează voința.
5. Epoca sec.XXI.
● Formulează 5 întrebări la subiectul: care sunt funcţiile eticii?
1. În ce constă misiunea eticii?
2. Care sunt cele mai importante funcții ale eticii?
3. Care este rolul eticii?
4. De către ce este influențată o persoană comportamental din studiile
efectuate de James Rest?
5. Ce valori promovează etica?

● Determină obiectul de studiu al Eticii profesionale:


Obiectul de studiu al Eticii profesionale se bazează pe 2 probleme:
1) probleme teoretice propriu-zise ce se referă la natura şi esenţa moralei;
2) probleme ce ţin de modul în care ar trebui să procedeze omul,după ce
principii şi norme să se conducă în viaţă.

● Stabileşte interdependenţa dintre etica profesională,deontologie şi


moralitate.
Interdependența dintre etica profesională,deontologie și moralitate este că
toate au același obiect de studiu:comportamentul.

● Reprezintă pe axa cronologică care ar fi, în opinia ta, ordinea apariţiei


lor în societatea umană?
1. Moralitate.
2. Etica profesională.
3. Deontologie.
● Exprimă-ţi părerea referitor la necesitatea comportamentului etic la
locul de muncă/societate.

Prin respectarea unui comportament etic la locul de muncă putem crește în


funcție,putem obține respectul colegilor de muncă,șefilor,suntem disciplinați
și responsabili.
În societate comportamentul nu ar trebui să difere cu mult decât cel de la
serviciu pentru că putem fi priviți cu ochi răi în adresa noastră.De aceea
trebuie să avem un comportament decent în ambele cazuri.

● Analizează posibilitatea dispariţiei societăţii în viitor, ca o consecinţă a


lipsei comportamentului etic. Ce acţiuni ai putea întreprinde ca să
împiedici acest proces?

Pentru a nu permite dispariția societății, noi în primul rând trebuie să fim


educați cum se cade de acasă,să avem ce-i șapte ani de acasă.Dar dacă
totuși,din unele motive,nu am fost educați în familie cum să respectăm
normele sociale,în ajutor ne vine cartea.Citind,învățând,putem să ne
autoeducăm pe sine însăși,să știm ce e rău și ce e bine,cum să ne comportăm
în societate,la serviciu sau oricare alt loc.

S-ar putea să vă placă și