Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ


GRĂDINIŢA ,, VESELIEI” GHERLA

PLAN MANAGERIAL Avizat in CP din……………….


An şcolar 2008-2009 Director: Chiorean Măriuca

OBIECTIVE GENERALE

1. Aplicarea politicii educaţionale ale M.E.C.T. în grădiniţa noastră


2. Proiectarea şi aplicarea procedurilor de asigurare a calităţii în educaţie prin activitatea managerială
3. Formarea echipelor de lucru; delegarea de responsabilităţi individuale în funcţie de aptitudinile şi
competenţele fiecărui angajat al unităţii
4. Optimizarea, monitorizarea şi evaluarea calităţii procesului educaţional
5. Asigurarea accesului egal la educaţie a tuturor copiilor preşcolari, implementarea reformei timpurii
6. Iniţierea unor proiecte educaţionale, şcolare şi extraşcolare proprii
7. Consilierea părinţilor şi atragerea acestora în acţiuni care vizează optimizarea activităţii din grădiniţă
8. Colaborarea grădiniţei cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, asociaţii, alte organizaţii, pentru dezvoltarea de
proiecte şi programe de interes comun
9. Dezvoltarea şi exploatarea eficientă a resurselor didactico-materiale
DOMENII, STRATEGII , ACTIVITATI

I. Domeniul : CAPACITATEA INSTITUTIONALA

Obiectiv specific :Consolidarea capacităţii instituţionale pentru promovarea de micro-politici, programe de dezvoltare
pentru un management educaţional performant

Subdomenii Strategii Activitatii Indicatori de Modalitati Termen Responsabilitati


performanta de
evaluare
Managementul Continuarea Reanalizarea PDI, Atingerea standardelor Fundamentarea 1 oct 2008 Director
strategic politicii unităţii, completarea acestuia în europene ţn ce PDI 2008-2012
respectarea şi funcţie de nevoi priveşte activitatea
îmbunătăţirea educativă din
direcţiilor grădiniţă prin
generale de fundamentarea PDI pe
dezvoltare a analiza SWOT,
grădiniţei îndeplinirea
prevederilor
curriculumului
naţional cu referire la
înv. preprimar

Cuprinderea tuturor
copiilor preşcolari în
grădiniţă

Proiectarea Efectuarea recensământului Întocmirea Dec 2008 Director


planului de copiilor preşcolariu, Proiectului Educatoare
şcolarizare pentru urmărirea intrării şi Existenţa Planului de Cons de adm
2009-2010 retragerii copiilor din organigramei şi a şcolarizare
grădiniţă în vederea comisiilor ce o 2009-2010
proiectării motivate a compun cu
Planului de şcolarizare subordonarea
Stabilirea corespunzătoare 15 sept Director
organigramei Întocmirea organigramei Implicarea părinţilor Raport 2008 Consiliu
unităţii, grădiniţei, a liniilor de în actul decizionalprin semestrial pe profesoral
reorganizarea decizie, comunicare şi reprezentanţi în CA şi comisii CA
comisiilor raportare CEAC
Reorganizarea CA, CEAC,
Comisiei pt curriculum Fişa postului conform
Organizarea comitetului de legislaţiei în vigoare
părinţi

Elaborarea fişei postului


pentru angajaţi şi a Fişa postului
Contractelor de munca pt 15 sept Director
angajaţii noi 2008 CA
Managementul Reactualizarea Elaborarea Regulamentului Cunoaşterea şi Avizare CA sept 2008 Director
operational Regulamentului intern aplicarea CA
intern Regulamentului intern
Stabilirea Punctarea sarcinilor şi Desfăşurarea
sarcinilor pe atribuţiilor generale şi organizată a activităţii
categorii de specifice ale tuturor în grădiniţă
personal şi angajaţilor, stabilirea
comisii sarcinilor pe comisii.

Întocmirea Se va întocmi orarul pe Existenţa orarului


orarului pe grupe grupe de vârstă respectând conform Planului de Monitorizarea Educatoare
Planul de învăţământ învăţământ corelat cu orarului sept 2008 Comisia pentru
aprobat particularităţile de curriculum
vârstă ale copiilor

Iniţierea unui Întocmirea Parteneriatului Educarea copiilor în Concurs cu Oct 2008 Educatoare
parteneriat cu un «Sănătate prin educaţie» ceea ce priveşte copiii pe teme Mai 2009 Director
medic de familie, Stabilirea Programului de întărirea sănătăţii lor. de sănătate Asistent medical
dr Olea Simona activităţi Spijinirea serviciilor
medicale şi sociale în
colaborarea cu
medicul de familie

Încheierea unui Stabilirea obiectivelor Asigurarea condiţiiolr Raport Oct. 2008 Director
Protocol de protocolului , optime de igienă în semestrial Administrator
colaborare cu dr responsabilitatea părţilor, grădiniţă Asistent medical
şcolar de la Lic. avantaje Asigurarea unei
Petru Maior alimentaţii sănătoase
pentru copii.

Dotarea Înnoirea trusei de Asigurarea primului Sept 2008 Administrator


cabinetului medicamente ajutor Analiza Feb 2009 Asistentă
medical cu Achiziţionare seringi de rezultatelor Mai 2009 medicală
medicamente şi unică folosinţă, stetoscop,
aparatură spatule, tensiometru
medicală de
urgenţă

Instruirea Stabilirea procedurilor


Evitarea producerii Sept 2008 Director
personalului în privind asigurarea primului unor evenimente Raport Feb 2009 Consiliu
vederea asigurării ajutor nedorite în unitate semestrial profesoral
protecţiei şi -anunţarea serviciului de Întărirea sistemului de
securităţii urgenţă securitate a copiilor şi
copiilor şi Înstalare sistem video pt a personalului unităţii
adulţilor pază Cunoaşterea normelor Lunar( PSI) Comisia PSI şi
Stabilirea Instructaj PSI şi PM PSI şi PM Semestrial PM
serviciului pe Semnarea (PM )
unitate. fişelor PSI şi
PM
Întocmirea Luarea măsurilor necesare în Avizarea unităţii din 1 oct 2008 Director
documentaţiei vederea autorizării punct de vedere (Grăd Asistent medical
pentru sanitar-veterinar Veseliei)
Autorizaţia Existenţa 20 martie
sanitar-veterinară Autorizaţiei 2009(structu
sanitar- ră)
Stabilirea Finalizarea şi depunerea Alinierea la veterinare Director
necesarului de Proiectului pt. atragere de standardele europene Cons de
dotări, reparaţii fonduri pentru reparaţii Ian 2009 administraţie
curente şi capitale Iunie 2009
capitale, a Raport privind
investiţiilor realizările
Finalizarea
Proiectului de
finanţare
Întocmirea necesarului de Director
reparaţii curente, dotări: Noiemb CA
mobilier, veselă bucătărie, 2008
aparatură electronică,
mijloace de învăţământ şi
auxiliare curriculare

Întocmirea Proiect de buget pentru 2009 Director


Proiectului de CA
buget pt. 2009 Dec 2008 Contabil

Managementul Încheierea Contracte de muncă conform Respectarea legislaţiei Existenţa 15 sept Director
personalului contractelor de legislaţiei în vigoare şi a cu privire la angajarea Contractelor 2008
muncă pentru deciziilor ISJ Cluj personalului didactic individuale de
noii angajaţi muncă semnate

Întomirea fişei Studierea şi întocmirea Cunoaşterea sarcinilor Existenţa fişei Director


postului pentru corectă a fişei de îndeplinit pentru postului 15 sept. Consiliu de
fiecare angajat postului(sarcini concrete) fiecare angajat semnată 2008 administraţie

Analiză în Întocmirea statului de funcţii Asigurarea unităţii cu Consiliul de


vederea în concordanţă cu planul de personal did, did Avizul CA administraţie
întocmirii statului şcolarizare realizat auxiliar şi nedid. în Noiembrie Director
de funcţii funcţie de planul de Avizul ISJ 2008
şcolarizare realizat
Încurajarea Completarea studiilor Activităţile de formare Director
participării Perfecţionare prin grade continuă răspund Înscrierea la Responsabil cu
cadrelor didactice didactice (2 educat, gr did nevoilor şcolii facultate Oct 2008 formarea
şi nedidactice la II) Asigurarea calităţii în Înscriere la
formarea Cursuri de formare conform educaţie grad did II Feb 2008
continuă graficului Atestate,
certificate de Mai 2008
finalizare a
cursurilor
Efectuarea Conceperea fişelor de Realizarea evaluării Director
evaluării evaluare pe categorii de personalului în Fişe de CA
personalului personal (coroborate cu conformitater cu evaluare Pers did aux
conform fişelor fişele standard) specificul muncii ţi cu şi nedid. –
de evaluare la trezultatele reale Calificative dec 2008
nivelul unităţii şi obţinute în muncă. Pers did –
aliniate la fişele sept 2009 Director
standard Aprobări în Lunar 2% CA
Atribuirea de Stabilirea criteriilor de Motivarea Consiliul prof Dec 2008 – Consiliu
premii lunare, acordare a premiilor lunare personalului pentru un şi Consiliul de salariu merit profesoral
salarii de merit, şi a salariului de merit serviciu de calitate adm. Ian 2009 –
gradaţii de merit, Verificare punctajului pentru grad merit
distincţii, tichete gradaţie de merit şi distincţii Aprilie 2009
cadou – distincţii
Conform
protocolului
– tichete
cadou

INDICATORI DE PERFORMANTA :
1.1Încadrarea corectă a personalului didactic şi nedidactic, încheierea contractelor de muncă conform legii
1.2 Atingerea standardelor europene în educaţie prin formarea continuă a cadrelor didactice

II Domeniul : EFICACITATEA EDUCATIONALA


Obiective specifice : Adaptarea curriculumuli naţional la cel local
Dezvoltarea unui învăţământ modern in conformitate cu nevoile comunităţii

Subdomenii Strategii Actiuni Indicatori de Modalitati de Termene Responsabilitati


performanta evaluare /
Dovezi
Oferta Elaborarea Chestionarea părinţilor Oferta educaţională Avizare Sept 2008 Director
educationala Ofertei cu privire la răspunde nevoilor director, Educatoare
educaţionale îmbunătăţirea Ofertei de educaţie ale inspectori de
pentru anul educaţionale comunităţii specialitate
şcolar 2008- -stabilirea
2009 opţionalelor,
extinderilor,
activităţilor
extracurriculare în
cadrul şedinţelor cu Oct 2008
părinţii
-proiectarea
programului de
activităţi CDS
-încheierea de
Implementarea parteneriate cu grăd. Conţinutul Oct 2008 Responsabil cu
Ofertei Nicula, cu Şc. Gen nr. activităţilor Raport Feb 2009 activităţile
educaţionale 1,. Cu familia, cabinet abordate răspund semestrial extracurriculare
medical-dr Olea intereselor copiilor Director
Simona, instituţii de şi comunităţii
Implicarea cultură
mass-media şi Cunoaşterea Dec 2008 Responsabil cu
a comunităţii în Se va întocmi un realizărilor în martie 2009 act.
popularizarea program semestrial de comunitate Raport Iunie 2009 extracurriculare
desfăşurării şi activităţi semestrial
înregistrării extracurriculare
rezultatelor act.
extracurriculare
Elaborarea de afişe,
diplome, medalii,
fotografii, articole de
presă, CD-uri
Realizarea Studierea Întocmirea Activităţile Avizarea Sept 2008 Comisia pt
Curriculum- curriculei planificărilor instructiv-educative planificărilor Feb 2009 curriculum
ului împreună cu ating obiectivele de către Educatoare
conform cerinţelor
educatoarele stabilite în director
tinere şi programei programă
suplinitoare -abordarea Planificările
Prezentarea integrată a respectă planul de
ofertei CDŞ activităţilor învăţământ şi
părinţilor -stabilirea CDŞ în particularităţile de
vârstă ale copiilor
urma consultării
Studierea Dec 2008-
noului părinţilor 10-23 mai
curriculum, Evaluarea 2009
dezbatere pe rezultatelor
capitole Aplicarea selectivă obţinute în urma
a noului curriculum aplicării noii
Îmbunătăţirea curricule Responsabil cu
dotării cu Raport Ian 2009 act ivităţile
softuri semestrial Iunie 2009 extracurriculare
educaţionale şi Monitorizarea Director
auxiliare utilizării softurilor Atingerea
curriculare şi a auxiliarelor standardelor
curriculare europene în
Asigurarea educaţie Director
bazei logistice Nov 2008 Contabil
pentru Planul de
desfăşurarea achiziţie anuală
act didactice Întocmirea Planului
din grădiniţă de achiziţie anuală
Realizarea
Organizarea procedurilor Comisia pentru
comisiei pentru bugetare în Sept 2008 curriculum
curriculum conformitate cu Raport Consiliul
Eliberarea decizii Planul de achiziţie semestrial profesoral
Întocmirea (execuţie bugetară)
Programului comisiei

Desfăşurarea
planificată şi
eficientă a
activităţii în
grădiniţă
Rezultatele Stabilirea Planificarea şi
Planificarea Rapoarte în 1 oct 2008 Comisia pentru
invatarii obiectivelor şi desfăşurarea activităţii urma Feb 2009 curriculum
(performantele a modului de evaluărilor Iunie 2009
evaluării iniţiale, instructiv-
scolare ) realizare a Stabilirea
evaluării sumative şi finale educative în planului de
iniţiale, raport cu măsuri ce se
sumative, rezultatele impun.
finale evaluării.
Elaborarea Întocmirea fişelor Dezvoltarea unui
instrumentelor
de evaluare, învăţământ care
de evaluare
consemnări, să spijine
interviuri dezvoltarea
Identificarea copiilor. Sept-oct Director
copiilor cu Implicarea Evidenţa 2008 Educatoare
CES, a copiilor psihologului, a Integrarea copiilor cu
cu defecte de CES
logopedului, a copiilor cu CES
vorbire Raport cu
părinţilor şi a în învăţământul rezultatele
medicilor de masă obţinute
specialişti pentru Corectarea
depistarea copiilor vorbirii copiilor
cu CES.
Programe de
intervenţie
personalizate
Parteneriat cu Educatoare
şcoala Oct 2008 Director
Derularea unui
Integrarea cu Rezultatele Iunie 2009
program de uşurinţă a copiilor învăţării
monitorizare a în clasa I
copiilor din clasa I Păstrarea legăturii
Familiarizarea grădiniţă-şcoală
preşcolarilor cu
Monitorizarea Educatoare
viaţa şcolară
derulării Oct. 2008 Responsabil cu
Proiectelor Derularea de Impactul Mai 2009 extracurricularele
educaţionale proiecte Copii sănătoşi, asupra copiilor,
educaţionale pe educaţi pentru viaţă raport
teme de sănătate,
Antrenarea ed. Rutieră, Educatoare
copiilor în Director
educăm aşa,
competiţii la Dec 2008
nivel local, ecologie, Diplome Martie 2009
judeţean şi kalokagaţie, ed. Rezultate deosebite Premii Iunie 2009
naţional religioasă. în competiţii,
Asigurarea premii, diplome,
condiţiilor medalii
Obţinerea de
materiale şi de
performanţe şcolare
natură
organizatorică
necesare
desfăşurării
concursurilor
Concursuri locale:
primăvara copiilor,
pe teme ecologice,
de sănătate, ed.
Rutieră, desene,
întreceri sportive
Inspecţii de Director
Concursuri
specialitate Oct 2008 Responsabil cu
judeţene: Sem II formarea
primăvara copiilor, Raport
ed. Rutieră, desene inspecţie
Concursuri Formarea contunuă
naţionale: piticot, a educatoarelor
colorăm şi învăţăm,
olimpiada copiilor.

Preinspecţii pentru
aprobarea înscrierii
la grad did II
Inspecţii pentru
obţinerea grad did
II

INDICATORI DE PERFORMANTA
1.Creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei în perspectiva pregătirii copiilor pentru şcoală
2. Redimensionarea laturii educative intra, extracurriculară şi extraşcolară

III Domeniul : MANAGEMENTUL CALITATII

Obiective specifice : Asigurarea managementului calităţii la nivelul instituţiei preşcolare


Stabilirea de proceduri privind asigurarea şi evaluarea calităţii în educaţie
Subdomenii Strategii Activitati Indicatori de Modalitati Ter Responsabilit
performanta de evaluare mene ati
Dovezi
Managementul Monitorizarea respectării Monitorizarea activităţii Întărirea Raport Oct Director
calitatii la cadrului legislativ privind CA, CEAC, comisii capacităţii CEAC 2008 Responsabil
nivelul asigurarea calităţii: instituţionale Iunie CEAC
organizatiei -proceduri de asigurare a prin servicii 2009
calităţii adresate copiilor
-grupurile de interese din şi personalului
şcoală şi comunitate fac didactic
parte din CA şi CEAC Plan de măsuri
-regulamentul de pentru
funcţionare a CEAC înlăturarea
neajunsurilor
Îmbunătăţirea cabinetului Planificarea consilierii Programele Director
psihologic şi logopedic copiilor în cabinetul cabinetelor Psiholog
prin oferta de consiliere psihologic şi logopedic Eliminarea Oct Logoped
ţintită pe copil deficienţelor de 2008
natură Iunie
psihologică şi 2009
logopedică la
copii.
Eficientizarea Proiectarea şi Participarea directorului la Formarea Atestate An Director
performantei implementarea strategiei cursul de management, continuă duce la Diplome şcolar CEAC
organizatiei. de dezvoltare managerială modulul II dezvoltarea Certificate 2008- Responsabil
Masurare si a conducerii, de formare Educatoare înscrise la profesională a 2009 cu formarea
analiza. şi dezvoltare a facultate (7 educat.) personalului
personalului didactic, Administrator şi contabil didactic,
didactic auxiliar şi şef înscrise la facultate didactic auxiliar
nedidactic Bucătăreasă înscrisă la şi nedidactic
facultate
Cursuri de formare pt.
Educatoare, Euexpert II,
cursuri prin CCD
Înscrieri la grad did II (2
educat)
Obţinerea gradului did II
(1 educatoare)
Eficientizarea Stabilirea procedurilor Revizuirea ofertei Existenţa Chestionare Oct Director
procedurilor interne de evaluare a educaţionale, modificarea instrumentelor 2008 Educatoare
interne de rezultatelor învăţării PDI de evaluare a Marti
asigurare a satisfacţiei e
calitatii părinţilor în 2009
privinţa ofertei
educaţionale
Optimizarea procedurilor Stabilirea scopurilor şi Raport Director,
de evaluare a învăţării obiectivelor privind Existenţa semestrial Responsabil
realizarea şi îmbunătăţirea rapoartelor CEAC
modalităţilor şi privind starea şi Feb
procedurilor de evaluare a situaţia 2009
rezultatelot învăţării învăţământului Iunie
din unitate 2009
Optimizarea accesului la Asigurarea accesibilităţii Raport Responsabil
resursele educaţionale preşcolarilor şi a cadrelor semestrial cu biblioteca
didactice la resursele de Existenţa
învăţare. bibliotecii
grădiniţei,
ariilor de Feb
stimulare, 2009
calculatoare pt Iunie
copii şi 2009
Baza de date a grădiniţei Înscrierea copiilor în educatoare, Registre Director
realizată corespunzător registrul de înscriere, în cabinet metodic, BDNE
BDNE logopedic şi
psihologic

Baza de date
Asigurarea accesului la Stabilirea strategiilor de cuprinde datele Afişe Director
informaţie a persoanelor promovare a unităţii personale ale Invitaţii la Sept Educatoare
şi instituţiilor interesate copiilor şi activităţi 2008
angajaţilor Articole de Oct
presă 2008
Existenţa
materialelor
promoţionale
Existenţa
procedurilor de Dec
mediatizare 2008
Iunie
2009

INDICATORI DE PERFORMANTA :
1.Ridicare învăţământului preşcolar la nivelul standardelor europene
2.Identificarea acelor modalităţi de ămbunătăţire care vor duce la câştigarea încrederii beneficiarilor: copii, părinţi,
comunitate

DATA : 10 OCT 2008 DIRECTOR,

Nume si prenume :CHIOREAN MĂRIUCA

Semnatura :……………………………………

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVĂRII


INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ
GRĂDINIŢA ,, VESELIEI” GHERLA

PLAN MANAGERIAL Avizat in CP din……………….


An şcolar 2008-2009
Anexă – semestrul II Director: Chiorean Măriuca

OBIECTIVE GENERALE

10.Aplicarea politicii educaţionale ale M.E.C.T. în grădiniţa noastră


11.Proiectarea şi aplicarea procedurilor de asigurare a calităţii în educaţie prin activitatea managerială
12.Formarea echipelor de lucru; delegarea de responsabilităţi individuale în funcţie de aptitudinile şi
competenţele fiecărui angajat al unităţii
13.Optimizarea, monitorizarea şi evaluarea calităţii procesului educaţional
14.Asigurarea accesului egal la educaţie a tuturor copiilor preşcolari, implementarea reformei timpurii
15.Iniţierea unor proiecte educaţionale, şcolare şi extraşcolare proprii
16.Consilierea părinţilor şi atragerea acestora în acţiuni care vizează optimizarea activităţii din grădiniţă
17.Colaborarea grădiniţei cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, asociaţii, alte organizaţii, pentru dezvoltarea de
proiecte şi programe de interes comun
18.Dezvoltarea şi exploatarea eficientă a resurselor didactico-materiale

DOMENII, STRATEGII , ACTIVITATI

II. Domeniul : CAPACITATEA INSTITUTIONALA


Obiectiv specific :Consolidarea capacităţii instituţionale pentru promovarea de micro-politici, programe de dezvoltare
pentru un management educaţional performant

Subdomenii Strategii Activitatii Indicatori de Modalitati Termen Responsabilitati


performanta de
evaluare
Managementul Continuarea 1 martie Director
strategic politicii unităţii, Înscrierea copiilor din Realizarea Planului de Dosarele cu 2009
respectarea şi grupa mică pentru anul şcolarizare propus actele de
îmbunătăţirea şcolar 2009-2010 pentru anil şcolar înscriere a
direcţiilor 2009-2010 copiilor în
generale de grădiniţă
dezvoltare a
grădiniţei

Proiectarea Realizarea Proiectului Asigurarea cadrelor Director


încadrării Încadrării pentru anul didactice conform Proiectul Martie Educatoare
personalului şcolar 2009-2010 planului stabilit încadrării 2009 Cons de adm
didactic pentru
anul 2009-2010

Managementul Implementarea Planificarea activităţii Realizarea unui Rapoarte Feb-iunie Director


operational noului curriculum conform noului învăţământ de calitate 2009 educatoare
curriculum care să sprijine
dezvoltarea copilului

Dezvoltarea Educarea copiilor în Monitorizarea


Proiectului Aderarea la Proiectul ceea ce priveşte desfăşurării Feb –
educaţional Idei naţional – întocmirea educaţia ecologică, proiectului iunie
verzi, şacoşa bio calendarului de activităţi folosirea materialelor 2009
reciclabile pentru
obţinerea diferitelor
produse utile

Încheierea unui Stabilirea relaţiilor de Raport asupra Director


parteneriat cu Stabilirea obiectivelor prietenie cu copii din realizărilor în Educatoare
Centrul de zi parteneriatului, , familii defavorizate. urma derulării Feb – Comitetul de
Micul Prinţ, responsabilitatea părţilor, proiectului iunie părinţi
Gherla avantaje, calendar de 2009
activităţi

Managementul Efectuarea Conceperea fişelor de Asigurarea calităţii în Fişe de Feb 2009 Director
personalului evaluării evaluare pe categorii de educaţie evaluare Consiliu de
personalului personal nedidactic şi administraţie
didactic auxiliar didactic auxiliar Realizarea evaluării
şi nedidactic (coroborate cu fişele personalului în
conform fişelor standard) conformitater cu Calificative
de evaluare la specificul muncii ţi cu
nivelul unităţii şi rezultatele reale
aliniate la fişele obţinute în muncă. .
standard

INDICATORI DE PERFORMANTA :
1.1Încadrarea corectă a personalului didactic şi nedidactic, încheierea contractelor de muncă conform legii
1.2 Atingerea standardelor europene în educaţie prin formarea continuă a cadrelor didactice

II Domeniul : EFICACITATEA EDUCATIONALA

Obiective specifice : Adaptarea curriculumuli naţional la cel local


Dezvoltarea unui învăţământ modern in conformitate cu nevoile comunităţii

Subdomenii Strategii Actiuni Indicatori de Modalitati de Termene Responsabilitati


performanta evaluare /
Dovezi
Oferta Îmbunătăţirea -încheierea de Avizare feb 2009 Director
educationala ofertei parteneriate cu Centrul director, Educatoare
educaţionale de zi Micul Prinţ inspectori de
specialitate
Se va întocmi un
program semestrial de
Promovarea activităţi Popularizarea
ofertei extracurriculare activităţilor Director
educaţionale Editarea Revistei desfăşurate în Revista Feb 2009 educatoare
„Grădiniţa Veseliei” grădiniţă în Grădiniţa
semestrul I Veseliei 27 martie Director
Organizarea 2009 educatoare
Simpozionului Realizarea unui
Naţional De la Stabilirea programului schimb de Editarea
tradiţional la simpozionului, experienţă între broşurii cu
modern secţiunilor, modul de cadrele didactice la lucrările
desfăşurare nivel naţional simpozionului
Popularizarea lui pe
didactic.ro şi pe
emailurile grădiniţelor
din judeţ
Realizarea Studierea Întocmirea Activităţile Avizarea Sept 2008 Comisia pt
Curriculum- curriculei planificărilor instructiv-educative planificărilor de Feb 2009 curriculum
ului împreună cu ating obiectivele către director Educatoare
conform cerinţelor
educatoarele stabilite în
tinere şi programei programă
suplinitoare -abordarea integrată Planificările
Prezentarea a activităţilor respectă planul de
ofertei CDŞ -stabilirea CDŞ în învăţământ şi
părinţilor urma consultării particularităţile de
părinţilor vârstă ale copiilor
Aplicarea Dec 2008- Director
noului iunie 2009 Comisia
curriculum, Evaluarea metodică
dezbatere pe Aplicarea noului rezultatelor obţinute Comisia pentru
capitole curriculum în urma aplicării curriculum
noii curricule

DATA : 20 feb 2009 DIRECTOR,

Nume si prenume :CHIOREAN MĂRIUCA

Semnatura :……………………………………