Sunteți pe pagina 1din 15

Domnule Procuror,

Subscrisa, Coaliția Pentru Națiune (CPN), cu sediul in București, strada Capitan


Aviator Nicolae Drossu nr. 27, etaj 1, sector 1, înregistrat in Registrul al Partidelor
Politice in baza Deciziei Civile nr. 63/DEC/P din 26.11.2018, pronunțată de Secția a IV-a
Civila a Tribunalului Bucuresti in Dosarul nr. 33823/3/2018, avand Cod de Identificare
Fiscala (C.I.F.) 4152211, reprezentat legal de Președintele partidului, domnul Daniel MV
Chitic, CNP 1770210430250, și convențional prin avocat Deseagă Cristian-Alexandru, cu
sediul ales la Cabinet Individual de Avocatură Daniel MV Chitic, în București, Bd.
Hristo Botev nr. 7, et. 4, ap. 4, Sector 3,
în temeiul art. 290 C. Proc. Pen. raportat la art. 297, art. 320, art. 323 și art. 326 C. Pen., toate
cu aplicarea art. 38 C. Pen., formulăm prezentul

DENUNȚ
prin care vă aducem la cunoștință săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 132 din
Legea 78/2000 raportat la art.297 C.pen. în forma prevăzută de art. 47 C.pen., art. 323 și
art. 326 Cod Penal, ambele cu aplicarea art. 36 al. 1 și art. 38 Cod Penal, săvârșite de
către Voiculescu Vlad Vasile, în prezent Ministru al Sănătății, precum și
săvârșirea infracțiunilor prevăzute de de art. 132 din Legea 78/2000 raportat la art. 297
și art. 321 Cod Penal săvârșită de Lețcai Gabriela Marilena, având funcția de director al
Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului
Educației Naționale (CNRED).

În fapt, în urma publicării mai multor articole și informații în presa centrală au


apărut probe și indicii temeinice pe care se fundamentează bănuiala rezonabilă că mai
sus numiții au săvârșit cu intenție fapte prevăzute de legea penală pentru care solicităm
începerea urmăririi penale, motiv pentru care vă solicităm ca în temeiul art 294 C.pr.pen
să examinați sesizarea noastră, urmând ca în temeiul art. 305 C.pr.pen. să constatați că
actul de sesizare îndeplinește condițiile prevăzute de lege și să dispuneți, pe cale de
consecință, începerea urmăririi penale a numiților Voiculescu Vlad Vasile și Lețcai
Gabriela Marilena pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 297, art. 320, art.
323 și art. 326 Cod Penal, urmând să luați act că există concordanță (tipicitate) între
faptele concrete comise şi modelul legal de incriminare prevăzut de legea penală având
în vedere următoarele aspecte:
A. În ceea ce-l privește pe făptuitorul Vasile-Voiculescu Vlad, acesta a fost acuzat în
repetatate rânduri în mai multe publicații românești, dar și în online sau televiziuni, că
nu deține diplomă de licență, că nu are studiile pe care pretinde că le-a făcut în Austria
și că a declarat necorespunzător cu adevărul în repetate rânduri în CV-urile sale depuse
în vederea ocupării funcției de ministru al sănătății în perioada 20.05.2016 – 04.01.2017,
precum și în perioada 23.12.2020 – prezent.
Pentru a contracara aceste acuzații publice făptuitorul a publicat, în scurt timp după
izbucnirea scandalului public, un document de atestare având sigla Centrului Național
de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale
(CNRED) și care a fost eliberat în ianuarie 2016 de directorul centrului Gabriela
Marilena Lețcai.
Cu această ocazie, făptuitorul Vlad Voiculescu a declarat că a obținut presupusa
“diplomă” prezentată (netradusă, documentul fiind prezentat doar în limba germană!)
la Vienna University of Economics and Business pe care a urmat-o la Viena timp de zece
ani și doar la insistențele prietenei sale, întrucât, conform propriilor declarații, nu dădea
importanță studiilor.
Același document de atestare a fost eliberat, la rândul său, în baza aceleiași „Notificări”
emise de universitatea din Viena privind absolvirea unor cursuri destinate studenților
din Europa de Est, pe care făptuitorul Voiculescu a prezentat-o anterior ca fiind o
diplomă de absolvire a ciclului master al universității.
La scurt timp după, jurnalistul Matei Alexandru de la publicația Criticii a purtat o
corespondență scrisă cu reprezentanți ai menționatei universități, acestuia fiindu-i
comunicat că Notificarea prezentată public de ministru nu se referă la absolvirea unui
Master ci a unor cursuri pentru studenți din Europa de Est.
El a publicat, spre exemplificare, și o diplomă de absolvire a ciclului Master al
respectivei Universități în comparație cu „Notificarea” prezentată public de făptuitor (a
se vedea foto infra), ceea ce relevă falsul grosier al actului prezentat de făptuitorul
Voiculescu Vlad Vasile ca reprezentând o diplomă de master și licență.

Privind retrospectiv, observăm că, în data de 20.05.2016, Vlad Voiculescu a fost numit în
funcția de ministru al sănătății în Guvernul Dacian Cioloș în urma demisiei numitului
Cadariu-Achimaș Patriciu.
Observăm în același timp că „atestatul” înregistrat cu numărul 85418  este datat
15.01.2016 a fost eliberat cu numai 4 luni înaintea accederii făptuitorului în funcția de
ministru.
Raportat la împrejurarea că acesta a adus la cunoștința opiniei publice un
document de atestare având sigla CNRED și care a fost eliberat în ianuarie 2016 de
directorul centrului Gabriela Marilena Lețcai, cunoscând că este fals și este eliberat prin
încălcarea legii, folosindu-se de acesta în scopul dobândirii funcției publice de Ministru
al Sănătății atât în anul 2016, în Guvernul Cioloș, cât și în 2020, în Guvernul Câțu,
faptele întrunesc elementele constitutive ale următoarelor fapte prevăzute de legea
penală:

1) Infracțiunea de abuz în serviciu sub forma de participație a instigării, faptă


prevăzută și pedepsită de art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 Cod Penal.

Astfel, art. 297 C. Pen. prevede „(1)  Fapta funcționarului public care, în exercitarea
atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin
aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei
persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și
interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.”, în vreme ce art. 47 C. Pen.
definește instigatorul ca fiind „persoana care, cu intenție, determină o altă persoană să
săvârșească o faptă prevăzută de legea penală.”. În același timp, art. 132 din Legea nr.
78/2000 consacră o formă agravantă „dacă funcționarul public a obținut pentru
sine ori pentru altul un folos necuvenit” limitele speciale ale pedepsei majorându-
se, în acest caz, cu o treime.
Coroborând momentul emiterii „atestatului” de către CNRED prin directorul Lețcai
Gabriela Marilena cu cel al învestirii făptuitorului Voiculescu Vlad Vasile în funcția
de ministru al sănătății în data de 20.05.2016, precum și reținând împrejurarea că
numita Lețcai Gabriela Marilena nu avea dreptul de a emite un atestat în baza unei
diplome inexistente, inexistența reieșind din însuși conținutul atestatului ce prevede
că „Prezentul atestat cuprinde și ciclul de licență pentru care nu i s-a eliberat o
diplomă distinctă”, se conturează indicii temeinice pe care se fundamentează
suspiciunea rezonabilă că numitul Voiculescu Vlad Vasile a determinat-o, cu
intenție, pe numita Lețcai Gabriela Marilena, să comită fapta prevăzută și pedepsită
de art. 297 C. Pen. cu aplicarea art. 132 din Legea nr. 78/2000.
Aceasta s-a materializat prin aceea că făptuitoarea a emis, în exercitarea atribuțiilor
de serviciu, cu intenție, un înscris producător de consecințe juridice pe care nu avea
dreptul de a-l emite, prin aceasta obținând atât pentru sine, probabil, cât mai ales
pentru făptuitorul Voiculescu, foloase injuste atât de ordin patrimonial, cât și
nepatrimonial.

2) Infracțiunea de fals intelectual în înscrisuri oficiale sub forma de participație a


instigării, faptă prevăzută și pedepsită de art. 47 Cod Penal rap. la art. 321 C. Pen.
Conform art, 321 (1) C. Pen., „Falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii
ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecințe juridice,
se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. (2) Falsul prevăzut în alin. (1), săvârșit de
un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu, se pedepsește cu închisoarea de la
unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.”
Prin intermediul acestei infracțiuni se sancționează fapta de a  falsifica un înscris
oficial cu prilejul întocmirii fie prin atestarea unor fapte sau împrejurări
necorespunzătoare adevărului, fie prin omisiunea cu știință de a insera unele date
sau împrejurări.
În cazul pe care vi-l aducem la cunoștință ne găsim în mod evident în situația în care
infracțiunea a fost comisă prin acțiunea de atestare a unor fapte și situații
necorespunzătoare adevărului cu prilejul întocmirii înscrisului oficial, faptele și
împrejurările asupra cărora s-a făcut mențiunea în “Atestatul” emis de către
făptuitoarea Lețcai Gabriela Marilena neexistând sau petrecându-se în cu totul alt
fel decât s-a făcut consemnarea acestora. 
Sub aspectul laturii subiective, rezoluțiunea infracțională s-a conturat și concretizat
în perioada premergătoare învestirii în funcția de ministru al sănătății în
Guvernul Dacian Cioloș din data de 20.05.2016. Astfel, având în vedere momentul
emiterii „atestatului” - anterior cu doar 4 luni datei învestirii și dobândirii unei
demnități publice de prim rang, dar și beneficiarul direct și real al consemnării
neconforme adevărului, există elemente care constituie indicii temeinice ce
fundamentează suspiciunea rezonabilă că numitul Voiculescu Vlad Vasile a
determinat-o, cu intenție, pe numita Lețcai Gabriela Marilena, să procedeze la
contrafacerea înscrisului constând în certificatul de echivalare a studiilor, studii
dovedit a nu fi fost urmate și finalizate din însuși conținutul „Notificării -
Bescheid” emise de Universitatea din Viena ce nu atestă finalizarea unor studii nivel
licență ori masterat de către făptuitorul Voiculescu.
Aceste informații au fost confirmate și de Prof. Univ. Dr. Gerhard Speckbacher,
cadru didactic al Vienna University of Economics and Business, conform căruia
„Meisterklasse Osteuropa” este un program separat de 1 an pentru studenți talentați din
Europa de Est, care  nu este oficial diplomă, dar toți studenții care finalizează cu succes
acest program (precum domnul Voiculescu) primesc un certificat.”.
Având în vedere situația descrisă mai sus, precum și faptul că emiterea unui
asemenea “Atestat” nu se face în mod “automat”, “din oficiu”, ci doar la cerere,
suntem obligați să plecăm de la premiza că fapta săvârșită de numita Lețcai
Gabriela Marilena nu este o “simplă” neglijență în serviciu, și că, în lipsa instigării
din partea făptuitorului Voiculescu Vlad-Vasile, ar fi fost totalmente lipsită de
rațiune emiterea cu intenție a unui înscris care să ateste o situație complet străină
de adevăr.
Prin urmare, fapta de a determina un funcționar public în sensul de a contraface
un înscris de natură a produce consecințe juridice, în speță „atestatul” emis de
Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, cu intenție, în baza
unei Notificări ce nu constituie și nu echivalează Diplomă de absolvire a Vienna
University of Economics and Business, întrunește elementele constitutive ale faptei
prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 321 alin. 1 Cod pen, cu aplic. art. 35 alin. 1
Cod penal. și constituie instigare la fals intelectual in forma continuată.
.
3) Infracțiunea de uz de fals în forma de participație a autoratului, în formă
continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 323 C. Pen. coroborat cu art. 35 C.
Pen.
Art. 323 Cod Penal, denumit marginal „Uzul de fals”, prevede că „Folosirea unui
înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei
consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, când
înscrisul este oficial, şi cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, când înscrisul este
sub semnătură privată.”.
Reiese, prin urmare, că făptuitorul Voiculescu Vlad-Vasile, în baza aceleiași
rezoluții infracționale, a folosit înscrisul – “Atestatul” - în vederea producerii de
consecințe juridice cu două ocazii, respectiv cu ocazia învestirii în funcția de
ministru din 2016 și a învestirii în aceeași funcție în anul 2020.
Unitatea rezoluției infracționale rezultă din faptul că, încă din momentul instigării
făptuitoarei Lețcai Gabriela Marilena, făptuitorul Voiculescu Vlad-Nicolae a avut
reprezentarea activității infracționale la acel moment deja asigurate – accederea în
funcția de ministru – fapt relevat prin succesiunea rapidă dintre emiterea atestatului
și învestirea sa – precum și a unei potențiale viitoare activități în același domeniu ori
domenii conexe de primă importanță în arhitectura Statului Român, respectiv noua
învestire ce a avut loc în 2020.
Cu alte cuvinte, acesta și-a reprezentat încă de la momentul instigării făptuitoarei
Lețcai Gabriela Marilena viitorul parcurs profesional determinat exclusiv de
existența înscrisului fals și emanat prin abuz în serviciu, fapt ce conferă caracter de
continuitate infracțiunii.
În doctrina de specialitate s-a apreciat că în sarcina unui participant la comiterea
unei infracțiuni se va reține forma continuată a infracțiunii dacă sunt îndeplinite 4
condiții, și anume unitatea de subiect activ, unitatea rezoluției infracționale,
pluralitatea de acte materiale ce intră în conținutul aceleiași infracțiuni și unitatea de
subiect pasiv.
În ceea ce privește unitatea subiectului activ, aceasta se reunește în persoana
făptuitorului Voiculescu Vlad, în timp ce rezoluția infracțională și omogenitatea
juridică reies din ocuparea aceleiași demnități publice, la interval de circa 4 ani, în
baza aceluiași înscris contrafăcut.
Totodată, subiectul pasiv al infracțiunii este, în cazul tuturor infracțiunilor
semnalate, statul român, a cărui ordine juridică este periclitată imuabil și ireversibil
prin ocuparea unei funcții publice de prim rang de către o persoană ce a dobândit
aptitudinea de a o face în baza unui înscris fals, emis prin abuz în serviciu, fără bază
legală și factuală.
Rezoluția infracțională reiese în mod clar, de asemenea, din alterarea de către
acesta, imediat după apariția în spațiul public a controverselor legate de studiile
sale, a CV-ului său publicat pe site-ul Ministerului Sănătății www.ms.ro în data de
12.02.2021, fiind înlocuite mențiunile cu privire la absolvirea studiilor masterale cu
unele privind finalizarea unor cursuri de 1 an astfel cum am indicat supra.

4) Infracțiunii de fals în declarații în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită


de art. 326 C. Pen. corob. cu art. 35 C. Pen.
Conform art. 326 Cod Penal, „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei
persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară
activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”
De asemenea, art. 175 C. pen. definește funcționarul public ca fiind „ (1) persoana
care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie:
a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării
prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti;
b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;
c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al
altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau
majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.”
Prin urmare, declararea necorespunzător cu adevărul, în repetate rânduri, în CV-
urile sale depuse în vederea ocupării funcției de ministru al sănătății în perioada
20.05.2016 – 04.01.2017, și în perioada 23.12.2020 – prezent se circumscrie situațiilor
prevăzute de art. 326 C. Pen. raportat la art. 175 C. Pen.
Tipicitatea este dublu atrasă de împrejurarea că făptuitorul a depus și au fost
publicate pe site-ul web al ministerului sănătății, atât în primul mandat de ministru,
cât și în cel secund, CV-urile conținând informația falsă precum că acesta ar fi
absolvit nivelul licență și master al Universității din Viena.
Această depunere și ulterioară publicare a CV-ului constituie declarare
necorespunzătoare a adevărului făcută atât unui funcționar public în accepțiunea
art. 326 C. Pen., cât și unei instituții dintre cele prevăzute de textul de lege
antecitat, consecința juridică fiind cea de a dobândi funcția de ministru în două
mandate.
B. În ceea ce o privește pe făptuitoarea Lețcai Gabriela Marilena, în considerarea
situației de fapt expuse mai sus raportat la făptuitorul Voiculescu, în sarcina acesteia se
impune a fi reținută comiterea următoarelor fapte prevăzute de legea penală:

1. Infracțiunea de Abuz în serviciu sub forma de participație a autoratului, faptă


prevăzută și pedepsită de art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea
și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 Cod Penal.
Art. 297 C. Pen. prevede „(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de
serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o
pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei
persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului
de a ocupa o funcție publică.”
Pentru a analiza întrunirea conținutului constitutiv al infracțiunii prevăzute de art. 297
C.pen. vom porni de la analiza modului în care făptuitoarea trebuia să își îndeplinească
atribuțiunile de serviciu. Astfel, conform site-ului web al CNRED1, procedurile de
recunoaştere şi echivalare pentru diplomele de nivel licenţă, master şi doctorat se aplică
diplomelor obţinute la universităţi din state terţe, cu excepţia  universităţilor de
prestigiu din aceste state pentru care se aplică procedura recunoașterii automate.
CNRED recunoaște actele de studii de nivel universitar prin evaluarea și stabilirea
nivelului, domeniului și/sau a specializării actului de studii obținut în
străinătate raportat la sistemul românesc de învățământ, stabilind o procedură specială
în care este obligatoriu a fi prezentate o serie de documente, cum sunt cele expres
stipulate și pe site-ul instituției2:
1. Pentru echivalarea studiilor superioare de licenţă efectuate în străinătate de cetăţenii
români:
“Acte necesare / Verificare acte dosar
1. Cerere
2. Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere
• copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă,
italiană

1 https://www.cnred.edu.ro/ro/studii-universitare
2 https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-studii-superioare-de-licenta-efectuate-in-strainatate
• copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în
celelalte limbi străine
3. Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau orice alt document de studiu din care
să rezulte parcursul școlar - în cazul în care se solicită recunoașterea specializării sau
domeniul de studii nu este menționat pe diplomă
• copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă,
italiană
• copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în
celelalte limbi străine
4. Alte documente relevante, dacă este cazul
Exemplu:
• adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica
Moldova pentru diplomele emise anterior anului 2008
• pentru exercitarea unei profesii reglementate (în cazul actelor de studii obținute
în state terțe): programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a
cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor
postuniversitare etc.: copie pentru limbile română/ engleză/ franceză/
spaniolă/ italiană și copie și traducere autorizată pentru celelalte limbi străine
5. Documente personale de identificare, în copie
• paşaport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
• dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/
franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)”

2. Pentru echivalarea Echivalarea studiilor superioare de master efectuate în străinătate


de cetăţenii români:
“1. Cerere
2. Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere
• copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă,
italiană
• copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în
celelalte limbi străine
3. Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau orice alt document de studiu din care
să rezulte parcursul școlar - în cazul în care se solicită recunoașterea specializării sau
domeniul de studii nu este menționat pe diplomă
• copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă,
italiană
• copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în
celelalte limbi străine
4. Alte documente relevante, dacă este cazul
Exemplu:
• adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica
Moldova pentru diplomele emise anterior anului 2008
• pentru exercitarea unei profesii reglementate (în cazul actelor de studii obținute
în state terțe): programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a
cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor
postuniversitare etc.: copie pentru limbile română/ engleză/ franceză/
spaniolă/ italiană și copie și traducere autorizată pentru celelalte limbi străine
5. Documente personale de identificare, în copie
• paşaport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
• dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/
franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)”

Exceptate de la această procedură sunt unele “universități de prestigiu”3 care sunt


enumerate exhaustiv pe același site web al Ministerului Educației, universități cărora nu
li se aplică procedura de recunoaștere și evaluare, iar Vienna University of Economics
and Business nu se numără printre acestea. În fapt, singurele instituții de învățământ
superior care se bucură de această procedură specială sunt Johannes Kepler University
Linz, Medical University of Vienna, University of Graz, University of Innsbruck,
University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, University of Vienna, Vienna
University of Technology.

Aceasta conduce la concluzia că, din moment ce universitatea „absolvită” de făptuitorul


Voiculescu nu se află printre cele exhaustiv și limitativ enumerate, emiterea
„atestatului” de către făptuitoarea Lețcai Gabriela Marilena se supunea procedurii
prevăzute de lege, fapt ce ar fi avut ca efect îndeplinirea nu a avut loc întrucât emiterea
atestatului nu s-a aplicat unei diplome, ci unei „Notificări – Bescheid”, fapt care
constituie în mod evident o îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu ce îi
reveneau numitei Lețcai Gabriela Marilena.

3 https://www.cnred.edu.ro/ro/universitati-de-top
Or, din însăși declarațiile făptuitorului Vlad Voiculescu reiese că acesta a prezentat doar
documentul prezentat mai jos, document numit “Notificare”, “Notificare” care nu poate
substitui nici diploma, nici Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă.
În aceste condiții este evident că emiterea “Atestatului” de echivalare a fost făcută fără
existența la dosar a documentelor impuse de legea 200/2004 la art. 51 al. 2, art. 7, art. 8,
art 14, art. 18 al. 1 lit. a și b și alte actele normative subsecvente.
Sub acest aspect arătăm că este îndeplinită și condiția impusă de Decizia 405/2016
potrivit căreia "Curtea statuează că neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a unui act
trebuie analizată numai prin raportare la atribuţii de serviciu reglementate expres prin legislaţia
primară - legi şi ordonanţe ale Guvernului.”, atribuțiile de serviciu și obligațiile încălcare
de făptuitoarea Lețcai Gabriela Marilena fiind prevăzute în mod expres în legislația
primară a României, respectiv în Legea 200/2004.

În ceea ce privește condiția esențială prevăzută de lege ca îndeplinirea defectuoasă a


actului să fie realizată “în exercitarea atribuțiunilor de serviciu” arătăm că este îndeplinită,
făptuitoarea Lețcai Gabriela Marilena întocmind “Atestatul” în exercitarea atribuției
sale de Director al Centrului Național de cunoaștere și Echivalare a Diplomelor din
cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, așa cum rezultă și
din fotobcopia de mai sus.

Urmarea imediată a eliberării “Atestatului” a fost ocuparea funcției de ministru de către


Vlad Voiculescu, o persoană fără minime calificări în orice domeniu, fapt care a avut ca
efect nu doar periclitarea stării de sănătate a populației României - pericol general
abstract, dar real, care nu se încadrează condiției existenței unei “vătămari a drepturilor
sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice” impuse de lege,
ci și o vătămare concretă a drepturilor pacienților aflați în spitalele din România,
vătămare ce s-a concretizat în cele 22 de victime ale incendiului de la Matei Balș. Arătăm
pe această cale că predecesorul său, Nelu Tătaru, a declarat că a lăsat în biroul
Ministrului Sănătății un plan de măsuri imediate ce a fost realizat în urma incendiului
de la Piatra Neamț, plan de măsuri care dacă ar fi fost adoptate de către ministrul Vlad
Voiculescu ar fi avut ca efect probabila evitare a dezastrului de la Matei Balș.

Nu în ultimul rând arătăm că fapta numitei Lețcai Gabriela Marilena întrunește


elementele constitutive ale formei agravate de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din
Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 C. Pen., în urma Atestatului eliberat de aceasta creând
premizele obținerii de către Vlad Voiculescu a unui folos necuvenit care a constat în
ocuparea repetată a funcției de ministru al sănătății și a tuturor avantajelor materiale și
morale ce decurg din deținerea unei asemenea demnități.
1) Infracțiunea de Fals intelectual, faptă prevăzută și pedepsită de art. 321 C. Pen.

Prin fapta de a emite „Atestatul” mai sus menționat prin încălcarea legii, respectiv
nerespectarea procedurii de atestare și echivalare prevăzute de lege, făptuitoarea Lețcai
Gabriela a atestat acte și fapte necorespunzătoare adevărului, împrejurările asupra
cărora s-a făcut mențiunea în “Atestatul” de mai sus ne existând sau petrecându-se într-
un cu totul alt fel decât s-a făcut consemnarea.
În concret, falsul intelectual s-a produs printr-o dublă atestare necorespunzătoare
adevărului:
În primul rând, faptul că prin docmentul emis de făptuitoarea Lețcai Gabriela “Se atestă
că diploma de studii eliberată de Viena University of Economice and Business, Republica
Austria, la data de 04.10.2011, domnului Vasile-Voiculescu Vlad, se echivalează cu diploma de
master (ciclul II) în domeniul afacerilor, specializarea administrarea afacerilor.” constituie o
mistificare a adevărului atâta vreme cât diploma respectivă nu menționează ca
respectivele cursuri absolvite ar fi dat gradul de Master - studii care necesită cel puțin o
perioadă de doi ani.
Cu atât mai mult mențiunea “prezentul atestat, cuprinde și ciclul de licență pentru care nu i
s-a eliberat o diplomă distinctă, conferă aceleași drepturi cu cele obținute de absolvenți
instituțiilor de învățământ superior similare, acreditate, din România și este valabil cu
prezentarea diplomei menționate mai sus în original.” este lipsită de orice fundament factual
sau legal, atâta vreme cât făptuitorul Vlad Voiculescu nu a putut prezenta o diplomă de
absolvire a ciclului de licență și cât, absolvirea unui ciclu de învățământ de un an nu
poate conferi aceleași drepturi ca absolvirea ciclului universitar, cu o perioadă minimă
de 4 ani.

În pofida acestor evidența, făptuitoarea a confecționat un înscris astfel încât acesta să


producă efectele juridice proprii unui document de atestare având emis regulamentar
de CNRED, cunoscând că acesta este fals și nu avea baza legală și factuală de a-l emite.

Este clar, ca atare, că făptuitoarea Lețcai a urmărit producerea efectelor juridice


proprii unui atare document real de atestare, și anume conferirea făptuitorului
Voiculescu a aptitudinii de a ocupa funcția de ministru, acest fapt întrunind, evident,
condițiile de tipicitate ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale prevăzute de
art. 320 C. Pen., argumentele enunțate în cazul făptuitorului Voiculescu fiind valabile și
în acest caz.
În concluzie, având în vedere toate argumentele învederate, solicităm respectuos
să dispuneți începerea urmăririi penale împotriva făptuitorilor Voiculescu Vlad Vasile
și Lețcai Gabriela Marilena pentru:
săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 132 din Legea 78/2000 raportat la
art.297 C.pen. în forma prevăzută de art. 47 C.pen., art. 323 și art. 326 Cod Penal, ambele
cu aplicarea art. 36 al. 1 și art. 38 Cod Penal, săvârșite de către Voiculescu Vlad Vasile,
în prezent Ministru al Sănătății, precum și
săvârșirea infracțiunilor prevăzute de de art. 132 din Legea 78/2000 raportat la
art. 297 și art. 321 Cod Penal săvârșită de Lețcai Gabriela Marilena, având funcția de
director al Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul
Ministerului Educației Naționale (CNRED). infracțiunilor prevăzute de art. 297, art. 320,
art. 323 și art. 326 Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 C. Pen., punerea în mișcare a
acțiunii penale și trimiterea în judecată a acestora.

În probațiune atașam următoarele articole de presă:


- https://inpolitics.ro/vlad-voiculescu-cariera-exploziva-doar-cu-liceul-la-
baza_18447285.html
- https://www.capital.ro/adevarul-despre-vlad-voiculescu-abia-acum-s-a-aflat-
ce-a-facut-ministrul-sanatatii.html/amp
- https://www.cotidianul.ro/ministerul-educatiei-poate-sa-echivaleze-diploma-
nu-adeverinta-lui-voiculescu/
- https://m.romanialibera.ro/investigatii/cat-de-valabila-este-diploma-
ministrului-vlad-voiculescu-837069
- https://www.romaniacurata.ro/daca-dna-ar-mai-exista-atestatul-lui-
voiculescu-de-la-men-e-legal/
- https://m.activenews.ro/stiri/VLAD-VOICULESCU-DIPLOMA-SAU-
DEMISIA-Trei-jurnalisti-de-investigatii-si-un-director-de-ziar-ii-cer-Ministrului-
Sanatatii-sa-arate-Diploma-de-Master-si-nu-o-Notificare-batuta-la-masina.-Se-solicita-
si-sprijinul-DNA-si-al-Ministerului-Educatiei-165284

Data: 22.02.2021

Cu respect,
Coaliția pentru Națiune
Prin Președinte Chitic Mircea Victor Daniel
și avocat Deseagă Cristian-Alexandru