Sunteți pe pagina 1din 8

Termenul „”

-fişă de lucru-
întocmită de studentul Curelescu Mihail, Anul I, Pastorală, Grupa 3

1. Identificarea cuvântului în Noul Testament (nr. de apariţii şi locurile)


Verbul „”, de la verbul „” = a duce, a aduce, a lua.
În Noul Testament – 66 apariţii:
1. Matei 10,18 „La dregători şi la regi veţi fi duşi pentru Mine, spre mărturie lor şi păgânilor.”
2. Matei 21,2 „Zicându-le: Mergeţi în satul care este înaintea voastră şi îndată veţi găsi o asină
legată şi un mânz cu ea; dezlegaţi-o şi aduceţi-o la Mine.”
3. Matei 21,7 „Au adus asina şi mânzul şi deasupra lor şi-au pus veşmintele, iar El a şezut peste
ele.”
4. Matei 26,46 “Sculaţi-vă să mergem, iată s-a apropiat cel ce M-a vândut.”
5. Marcu 1,38 „Şi El a zis lor: Să mergem în altă parte, prin cetăţile şi satele învecinate, ca să
propovăduiesc şi acolo, căci pentru aceasta am venit.” ( “blamăţ”- Biblia 1688)
6. Marcu 13,11 „Iar când vă vor duce ca să vă predea, nu vă îngrijiţi dinainte ce veţi vorbi, ci să
vorbiţi ceea ce se va da vouă în ceasul acela. Căci nu voi sunteţi cei care veţi vorbi, ci Duhul
Sfânt.
7. Marcu 14,42 „Sculaţi-vă să mergem. Iată, cel ce M-a vândut s-a apropiat.”
8. Luca 4, 1  “Iar Iisus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în
pustie”.
9. Luca 4,9 „Şi L-a dus în Ierusalim şi L-a aşezat pe aripa templului şi I-a zis: Dacă eşti Fiul lui
Dumnezeu, aruncă-Te de aici jos” 
10. Luca 4,29 „Şi sculându-se, L-au scos afară din cetate şi L-au dus pe sprânceana muntelui, pe
care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce în prăpastie”.
11. Luca 4,40 „Dar apunând soarele, toţi câţi aveau bolnavi de felurite boli îi aduceau la El; iar El,
punându-Şi mâinile pe fiecare dintre ei, îi făcea sănătoşi.”
12. Luca 10,34 „Şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l
pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el.”
13. Luca 18,40 „Şi oprindu-Se, Iisus a poruncit să-l aducă la El; şi apropiindu-se, l-a întrebat:
14. Luca 19,27 „Iar pe acei vrăjmaşi ai mei, care n-au voit să domnesc peste ei, aduceţi-i aici şi
tăiaţi-i în faţa mea.”
15. Luca 19,30 „Zicând: Mergeţi în satul dinaintea voastră şi, intrând în el, veţi găsi un mânz legat
pe care nimeni dintre oameni n-a şezut vreodată. Şi, dezlegându-l, aduceţi-l.”
16. Luca 19,35 „Şi i-au adus la Iisus şi, aruncându-şi hainele lor pe mânz, l-au ajutat pe Iisus să
urce pe el.”
17. Luca 22,54 Şi, prinzându-L, L-au dus şi L-au băgat în casa arhiereului. Iar Petru Îl urma de
departe.”
18. Luca 23, 1 “Şi sculându-se toată mulţimea acestora, L-au dus înaintea lui Pilat.
19. Luca 23,32 „Şi erau duşi şi alţii, doi făcători de rele, ca să-i omoare împreună cu El.” 
20. Luca 24,21 „Iar noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel; şi, cu toate
acestea, astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea.” (“s-au întamplat” - CNS, “făcut”
– Biblia 1914, 1688).
21. Ioan 1, 42”Şi l-a adus la Iisus. Iisus, privind la el, i-a zis: Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei
numi Chifa (ce se tâlcuieşte: Petru)”.
22. Ioan 7, 45 « Deci slugile au venit la arhierei şi farisei, şi le-au zis aceia: De ce nu L-aţi adus ? 
23. Ioan 8,3 „Şi au adus la El fariseii şi cărturarii pe o femeie, prinsă în adulter şi, aşezând-o în
mijloc”.
24. Ioan 9,13 « L-au dus la farisei pe cel ce fusese oarecând orb ».
25. Ioan 10,16 „Am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor
auzi glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor”.
26. Ioan 11,7 „Apoi, după aceea, a zis ucenicilor: Să mergem iarăşi în Iudeea” („Întoarcem” –
CNS)
27. Ioan 11,15 “Şi Mă bucur pentru voi, ca să credeţi că n-am fost acolo. Dar să mergem la el”.
(“ducem” – Biblia 1688)
28. Ioan 11,16 ”Deci a zis Toma, care se numeşte Geamănul, celorlalţi ucenici: Să mergem şi noi
şi să murim cu El”
29. Ioan 14,31 „Dar ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl şi precum Tatăl Mi-a poruncit aşa
fac. Sculaţi-vă, să mergem de aici”. („plecăm” – CNS)
30. Ioan 18,13 « Şi L-au dus întâi la Anna, căci era socrul lui Caiafa, care era arhiereu al anului
aceluia ». 
31. Ioan 18, 28 « Deci L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu; şi era dimineaţă. Şi ei n-au
intrat în pretoriu, ca să nu se spurce, ci să mănânce Paştile ». 
32. Ioan 19, 4 „Şi Pilat a ieşit iarăşi afară şi le-a zis: Iată vi-L aduc pe El afară, ca să ştiţi că nu
găsesc în El nici o vină”. („scoţ” – Biblia 1688)
33. Ioan 19, 13 „Deci Pilat, auzind cuvintele acestea, L-a dus afară pe Iisus şi a şezut pe scaunul
de judecată, în locul numit pardosit cu pietre, iar evreieşte Gabbata”. („a scos” – CNS,
„scoase” – Biblia 1688).
34. Fapte 5, 21 « Şi, auzind, au intrat de dimineaţă în templu şi învăţau. Dar venind arhiereul şi
cei împreună cu el, au adunat sinedriul şi tot sfatul bătrânilor fiilor lui Israel şi au trimis la
temniţă să-i aducă pe apostoli ».
35. Fapte 5,26 „Atunci, ducându-se, căpetenia pazei templului împreună cu slujitorii i-au adus dar
nu cu sila, că se temeau de popor să nu-i omoare cu pietre”.
36. Fapte 5,27 „Şi, aducându-i, i-au pus în faţa sinedriului. Iar arhiereul i-a întrebat..” („au
adus” – CNS).
37. Fapte 6,12 „Şi au întărâtat poporul şi pe bătrâni şi pe cărturari şi, năvălind asupră-i, l-au răpit
şi l-au dus în sinedriu”. 
38. Fapte 8,32 „Iar locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: "Ca un miel care se aduce spre
junghiere şi ca o oaie fără de glas înaintea celui ce-o tunde, aşa nu şi-a deschis gura sa”.
39. Fapte 9,2 „Şi a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă va afla acolo pe
vreunii, atât bărbaţi, cât şi femei, că merg pe calea aceasta, să-i aducă legaţi la Ierusalim..?” 
40. Fapte 9, 21 „Şi se mirau toţi care îl auzeau şi ziceau: Nu este, oare, acesta cel care prigonea în
Ierusalim pe cei ce cheamă acest nume şi a venit aici pentru aceea ca să-i ducă pe ei legaţi la
arhierei”.
41. Fapte 9,27 „Iar Barnaba, luându-l pe el, l-a dus la apostoli şi le-a istorisit cum a văzut pe cale
pe Domnul şi că El i-a vorbit lui şi cum a propovăduit la Damasc, cu îndrăzneală în numele lui
Iisus.”
42. Fapte 11,26 « Şi aflându-l, l-a adus la Antiohia. Şi au stat acolo un an întreg, adunându-se în
biserică şi învăţând mult popor. Şi în Antiohia, întâia oară, ucenicii s-au numit creştini ».
43. Fapte 13,23 „Din urmaşii acestuia, Dumnezeu, după făgăduinţă, i-a adus lui Israel un
Mântuitor, pe Iisus..” ( „a ridicat” – CNS, „rîdica” – Biblia 1688, au ridcat – Biblia 1914).
44. Fapte 17,15 „Iar cei ce însoţeau pe Pavel l-au dus până la Atena; şi luând ei porunci către Sila
şi Timotei, ca să vină la el cât mai curând, au plecat..”
45. Fapte 17, 19 „Şi luându-l cu ei, l-au dus în Areopag, zicând: Putem să cunoaştem şi noi ce
este această învăţătură nouă, grăită de tine?” 
46. Fapte 18,12 « Dar pe când Galion era proconsulul Ahaiei, iudeii s-au ridicat toţi într-un cuget
împotriva lui Pavel şi l-au adus la tribunal.. » 
47. Fapte 19,37 « Căci aţi adus pe bărbaţii aceştia, care nu sunt nici furi de cele sfinte, nici nu
hulesc pe zeiţa voastră »
48. Fapte 19,38 „Deci dacă Dimitrie şi meşterii cei împreună cu el au vreo plângere împotriva
cuiva, au judecători şi proconsuli care să judece, şi să se cheme în judecată unii pe
alţii.”(„pîrască” - CNS, „pârască-se” – ROA, Biblia 1914,” pîră” – Biblia 1688)
49. Fapte 20,12 „Iar pe tânăr l-au adus viu şi foarte mult s-au mângâiat ».
50. Fapte 21,16 „Şi au venit împreună cu noi şi dintre ucenicii din Cezareea, ducându-ne la un
oarecare Mnason din Cipru, vechi ucenic, la care am fost găzduiţi..”
51. Fapte21,34 „Iar unii strigau în mulţime una, alţii altceva şi neputând să înţeleagă adevărul, din
cauza tulburării, a poruncit să fie dus în fortăreaţă”. 
52. Fapte 22,5 „Precum mărturiseşte pentru mine şi arhiereul şi tot sfatul bătrânilor, de la care
primind şi scrisori către fraţi, mergeam la Damasc, ca să-i aduc legaţi la Ierusalim şi pe cei ce
erau acolo, spre a fi pedepsiţi”.
53. Fapte 23,10 „Deci făcându-se mare neînţelegere şi temându-se comandantul ca Pavel să nu fie
sfâşiat de ei, a poruncit ostaşilor să se coboare şi să-l smulgă din mijlocul lor şi să-l ducă în
fortăreaţă”. 
54. Fapte 23,18 „Iar el, luându-l, l-a dus la comandant şi a zis: Pavel cel legat, chemându-mă, m-a
rugat să aduc pe acest tânăr la tine, având să-ţi spună ceva”.
55. Fapte 23,31 « Deci ostaşii, luând pe Pavel, precum li se poruncise, l-au adus noaptea la
Antipatrida ».
56. Fapte 25,6 „Şi rămânând la ei nu mai mult de opt sau zece zile, s-a coborât în Cezareea, iar a
doua zi, şezând la judecată, a poruncit să fie adus Pavel”.
57. Fapte 25,17 „Adunându-se deci ei aici şi nefăcând eu nici o amânare, a doua zi am stat la
judecată şi am poruncit să fie adus bărbatul”. 
58. Fapte 25,23 „Deci a doua zi, Agripa şi Berenice venind cu mare alai şi intrând în sala de
judecată împreună cu tribunii şi cu bărbaţii cei mai de frunte ai cetăţii, Festus a dat poruncă să
fie adus Pavel”.
59. Romani 2,4 „Sau dispreţuieşti tu bogăţia bunătăţii Lui şi a îngăduinţei şi a îndelungii Lui
răbdări, neştiind că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?” („duce” – ROA,
„aduce” – Biblia 1688, Biblia 1914).
60. Romani 8,14 „Căci câţi sunt mânaţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu”.
(„călăuziţi” – CNS, poartă – Biblia 1688, Biblia 1914).
61. 1 Corinteni 12,2 „Ştiţi că, pe când eraţi păgâni, vă duceaţi la idolii cei muţi, ca şi cum eraţi
mânaţi”. 
62. Galateni 5,18 „Iar de vă purtaţi în Duhul nu sunteţi sub Lege”.(„călăuziţi” - CNS, „duşi” –
ROA).
63. 1 Tesaloniceni 4,14 „Pentru că de credem că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa (credem) că
Dumnezeu, pe cei adormiţi întru Iisus, îi va aduce împreună cu El”.
64. 2 Timotei 3, 6 „Căci dintre aceştia sunt cei ce se vâră prin case şi robesc femeiuşti împovărate
de păcate şi purtate de multe feluri de pofte”. („ce se strecoară” – ROA, „ducîndu-se” –
Biblia 1688).
65. 2 Timotei 4,11 „Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu şi adu-l cu tine, căci îmi este de folos
în slujire »
66. Evrei 2,10 „Căci ducând pe mulţi fii la mărire, I se cădea Aceluia, pentru Care sunt toate şi
prin Care sunt toate, ca să desăvârşească prin pătimire pe Începătorul mântuirii lor”. 

2. Traducere:
- a aduce; - a lua; - a duce; - a merge; - a petrece; - a îndemna; - a conduce; - a purta;

3. Sintetizarea înţelesurilor termenului:


a) Înţelesul de bază – „a aduce, a lua, a duce” ( Matei 10,18; Marcu 13,11; Luca 4, 1;
Luca 22,54; Fapte 5, 26; Fapte 21, 7; 1 Tesaloniceni 4,14; 2 Timotei 4,11 etc.).
b) Înţelesul de « mântui » (Evrei 2,10, Iacov 5,1)
c) Întelesul de « pocăinţă » (Iacov 5,1)

4. Confruntarea traducerilor româneşti a celor străine cu textul original


Traduceri româneşti: Biblia - 1688, Biblia - 1914, Biblia 1968 ― Ediţie
Sinodală, Biblie – ediţie Bartolomeu Anania.
Traduceri străine: TOB, NAS, FBJ, Luther (L45), KJV.

5. Observaţii:
Din cele 66 de apariţii1 în Noul Testament ale acestui verb şi a derivatelor sale,
4 sunt în Evanghelia după Matei, 3 în Evanghelia după Marcu, 13 în Evanghelia după
Luca, 12 în Evanghelia după Ioan. În Faptele Apostolilor apare de 26 de ori, iar în
Epistolele Pauline apare de 7 ori: 2 la Epistolele către Romani şi II Timotei, iar la I
Corinteni, Galateni, I Tesaloniceni, Evrei câte o apariţie.
În majoritatea textelor biblice sensul cuvântului „” este cel de „a merge
sau a aduce”, excepţie făcand versetele de la Evrei 2,10 (a mântui) şi Iacov 5,1
(pocăinţă).
În Sfânta Scriptură mai sunt utilizate şi alte cuvite cu sensul de « a aduce »
cum ar fi «  »2 ( Romani 3, 5 ; Iuda 1, 9), „” 3( Matei 25, 27; Luca 7,
37; II Corinteni 5, 10, Coloseni 3, 25; Evrei 10, 36 etc.) şi cu sensul de „a
îndemna” - „” ( Faptele Apostolilor 18, 27), sensul de a călăuzi
„καθοδηγέω”( Iezechiel 39, 2).
1
Cf. Robert Morgenthaler, Statistik des neutestamentlichen Wortschatzes, Gotthelf-Verlag,
Zürich/Franfurkt am Mein, 1958, p. 67.
2
Ofelia Kostan, Antonios Kostan, Dicţionar Român – Grec, Grec – Român, Ed. Steaua Nordului,
Constanţa, 2003, p.20.
3
Maurice Carrey, François Morel, Dictionaire grec-français du Nouveau Testament, 2e édition revue et
corrigèe, Delachaux et Niestlè, Neuchâtel (Suisse)& Édition du Cerf, Paris, traducere şi prelucrare în limba
română sub titlul: Dicţionar grec-român al Noului Testament, trad. Gheorghe Badea, Societatea Biblică
Interconfesională din România, Bucureşti, 1999, p.144
6. Câteva consideraţii – Comentariu la Faptele Apostolior 5, 21; 5, 26; 6, 12;

După porunca primită ei eu intrat „dis-de-dimineţă”, în Templu, faptul acesta


nu e greu de înţeles, căci în răsărit din cauza căldurilor mari, lumea se scoală dis de
dimineaţă ca să lucreze până spre amiază când veneau căldurile dogoritoare. Tot aşa şi
la Templu prima jertfă de dimineaţă se săvîrsea la o oră foarte matinală şi oamenii
veneau la această oră si la Templu, căci era mai plăcut dis-de-dimineaţă, decît mai
târziu când dogoreau căldurile puternic. Evanghelistul descrie lucrarea ce o făceau ei în
Templu: „au început să înveţe pe norod”. Singura lor învăţătură nu era decât alta vestea
cea bună a Evangheliei în care se cuprinde cuvintele vieţii vesnice.
Din întamplarea aceasta vedem că cel rău merge din rău în mai rău, căpitanul
Templului în loc să se oprească puţin să judece faptele care s-au petrecut sub ochii lui.
Ce înseamnă faptul acesta că deţinuţii sunt la Templu şi predică, în loc să fie la
închisoare, în timp ce străjile sunt la posturile lor şi nu ştiu nimic de această eliberare
miraculoasa, aleargă să-i aresteze din nou pe Apostoli, adică să se răzbune şi mai tare
pe ei. Căci negreşit plin de mânie şi cu gândul răzbunării în inimă a alergat căpitanul la
Templu. De aceea, opreşte-te să faci rău.
Cu aceste acuzaţii bine aranjate au reuşit ei să întărâte masele de Israeliţi,
împotriva lui Ştefan, care până atunci erau favorabile ucenicilor Domnului, căci ei
apăruseră ca împlinitori ai Legii lui Moise, acum însă sînt acuzaţi că vor să înlăture
Legea. Alături de norod au fost incitaţi împotriva creştinilor şi bătrînii si cărturarii.
Atmosfera pentru proces a fost bine pregătită. „Au pus mîna pe el (Ştefan) şi l-au adus
în Sobor”, adică l-au luat cu forţa, l-au arestat, iar rostirea sentinţei de condamnare la
moarte, acum nu mai era o problemă”.4

4
Prof.dr. Ioan Bunaciu, Studiu Exegetic asupra Cărţii Faptele Apostolilor, Ediţia a II a, Seminarul
Teologic Baptist
Bibliografie

CARREZ, Maurice, şi MOREL, François, Dictionaire grec-français du Nouveau


Testament, 2e édition revue et corrigèe, Delachaux et Niestlè, Neuchâtel (Suisse)&
Édition du Cerf, Paris, traducere şi prelucrare în limba română sub titlul: Dicţionar grec-
român al Noului Testament, trad. Gheorghe Badea, Societatea Biblică Interconfesională
din România, Bucureşti, 1999.

Concordanţă biblică tematică, ediţie revăzută şi completată de Pr. Vasile Dogaru şi Pr.
Neculai Dorneanu după lucrarea: Călăuza predicatorului, de Dr. Constantin Chiricescu şi
Iconom Constantin Nazarie, Ed. Trinitas, Iaşi, 2000.

KOSTAN Ofelia, Antonios KOSTAN, Dicţionar Român – Grec, Grec – Român, Ed.
Steaua Nordului, Constanţa, 2003.

MORGENTHALER, Robert, Statistik des neutestamentlichen Wortschatzes, Gotthelf-


Verlag Zürich • Franfurkt am Mein, 1958.

PROF. DR. BUNACIU, Ioan, Studiu Exegetic asupra Cărţii Faptele


Apostolilor, Ediţia a II a, Seminarul Teologic Baptist