Sunteți pe pagina 1din 41

Anuarul SOCEC

AL

ROMÂNIEI MARI
ANNOAIRE „SOCEC" SOCEC ADRESSBUCH
DE LA GRANDE-ROUMANIE VON GROSS-RUMÂNIEN

„SOCEC" ANNUARY ANNOARIO „SOCEC"


OF THE GREAT-R0UMANIA DE LA GRANDE-ROMANÎA

„SOCEC" NAGYROMANIA A^peciiEiH yKaaaTejiB


CIMTÂRAS feVKONYVE BCEH-PyMLIHlII

1924 VOL. II - 1925


EDITURĂ „SOCEC & C°“ S- A.~BUCURE$TI

Librăria - SOCEC & Co - Papetăria


' SOCIETATE ANONIMA

SOSESC ZILNIC

Toate publicațiunile mai importante române și streine


Literatură, Drept, Medicină, Eaonomie Politică

NOUTĂȚILE FRANCEZE LITERARE Șl ȘTINTIFICE


Romane, Cărți da drept
ANUARUL SOCEC
AL

ROMÂNIEI -MARI
ANNOAIKE „SCCEC“ „SOCEC“ ADRESSBDCH
DE LA GRANDE-ROUMANIE V0N GR0SS-RUMANIEN

„SOCEC“ ANNDARY ANNUARIO „SOCEC"


OF THE GREAT-R0OMANIA DE LA 6RANDE-R0MANIA

SOCEC“ NAGYROMÂNIA
CIMTÂRAS EVKONYVE

VOL. II-PROVINCIA
1924- 1925
DIRECȚIUNEA: N. MELBERT

EDITURA „SOCEC & Co. SOC. ANON., BUCUREȘTI


IV

PARTE — PARTIE

PROVINCIILE VECHIULUI REGAT


PROVINCES DE L’ĂNCIEN ROYAUME PROVINZEN DES ALTE» KONIGSREICHES

PROVIMCES OF THE OLD KIKGDOM PRO¥IRCIE DEL VECCHIO REGĂTO

OLTENIA, MUNTENIA, MOLDOVA Șl DOBROGEA

Prima Fabrică Modernă din România


DE

ACID TARTRIC (SARE DE LĂMÂIE)

MAUHICIU si Inginer Marcel Cappon & Co


SOCIETATE IN COMANDITA SIMPLĂ

VALEA Calugareasca Judetul Prahova


CUMPĂRA ORICE CANTITATE DE MATERII TARTROASE:
TIRIGHIE, TURTE DE DROJDII DE VIN USCATE, TARTRAT DE CALCE
CRISTALE DE TARTRU
Sediul Central
BUCUREȘTI
B-dul Ellsabeta 2-1 - TELEFON 27/46
JUDEȚUL IAȘI
DlSTRICT DE JASSY
Întindere 3.121 km. □ Plăși 5. — Comune urbane 2 : Super ficie 3.121 km. □ Arrondissementș 5. — Com-
Iași și Tg.-Frumos.— Comune rurale 47.—sate 236.— munes urbaines 2 Jassy et Tg--Frunios—Comtnunes
Cătune 30.— Locuitori 213.196. rurales 47. — Villages 238. — Hameaux 3j.—
Populatlon 213.196 hab.
Agricultura dezvoltată, Viile renumite. — Comerțul, L’agricullitre etmdue, Ies vignes retiommees.— Le-
oarecum activ și concentrat mai mult în capitala jude- conimerce actif et c mcentre principalement dans lechef-
țului, la Iași. — Industria în ultimul timp a luat o dez- lieu du district, â Jassy.— L’indus trie a pris ces derniers
voltare mai mare. Se găsesc fabrici importante, ca: Mori temps une extension plus grande On y trouve des fabri-
sistematice, fabrici de frânghii, vată, țesetorii de pânză, ques importantes tellesque: Moulins systematiques, des
lână și mătăsuri, tricotage, pielării și tăbăcării, cărămidă, fabriques de cordes, de carton, des fabriques potir le tis-
uleiuri, săpunărie, lumânări, petrol, și derivate, oțet, par- sage de la toile, de la laine et des soiencs; des fabriques
fumerie, bere, bomboane, mobile, oglinzi, turnătorii de de tricottage, de cuir, d’huiles, de savons, de bougies, de
metaluri și alte industrii mai mici. Mare parte din aceste parfums/de bsere, de meubles, de glaces, des fonderies
industrii se găsesc în orașul Iași. d • metaux et aatres industries moins importantes. La
plus grmde pârtie de ces industries se trouve dans la
viile de Jasst-.

COMUNE URBANE — COMMUNES URBAINES


Capitala județului IAȘI Chef-lieu du district
Locuitori 75.882.—La 407 km. depărtare de București. Population 75.882 hab.— A 407 km. de Bucarest.— A
— A fost capitala Moldovei până la 1862, când după ete la Capitale de ia Moldavie jusqu’en 1862, quandapres
Unirea Principatelor s’a stabilit capitală comună la Bucu­ ’ l'Union des Principautes on a etabli une capitale com-
rești.—Oraș mare, are o pozițiune foarte frumoasă, situat i mune â Bucarest. - Viile importante, position pitoreăque,
pe o coastă a apei Bahluiului și înconjurat de dealuri cu ; situee sur Ie rivage du Bahlui et entouree de cotes plan-
plantațiuni de vii. - Iașul păstrează și astăzi numeroase i t6es en vignes.— La viile d“ Jassy conserve encore au-
monumente din epocile de glorie ale Moldovei, de pe ! jourd’h|ii Ies nombieux monuments datant des epoques
timpul marelui Voivod Ștefan cel Mare și al lui Vasile de gloire de la Moldavie, du temps du grand Voivode
Lupu, servind ca mărturie a strălucitei la care ajunsese Etienne le Grand et de Basile Lupu, temoignage de la
acest oraș. — Leagănul culturei românești, a rămas un situation briliante ă laquelle cette viile arriva.—Le ber-
centru important de cultură, având: O Universitate ceau de la culture roumaine est reste un centre impor-
(clădire monumentală) cu 4 Facultăți, un Seminar Peda­ portant de culture, ayant: Une Universite (bâtisse
gogic Universitar, 1 Școală de Bele-Arte și Pinacotecă, monumentale) avcc 4 Facultes, 1 Seminaire pedagogique
Conservator de muzică și artă dramatică șo următoarele universitaire, I Ecole de Beaux-Arts ave - exposition de
școli: Liceul Internat, Liceul Național, Gimnaziul „Alex. tableaux, 1 Conservateur de musique et d’art dramatique
cel Bun“, Gimnaziul Mioritz și Betti Wachtel“„ Școala et Ies ecoles suivantes: Lycee național, Gymnase „Ale­
Sf. Sava, 1 Școală superioară de Comerț, 1 Școală supe­ *
xandre le Bon
-, gy mnase „Moritz & Betti Wachtel“, Ecole
rioară de Arte și Meserii, Școala normală „Vasile Lupu, ,,Sf. Sava“, 1 Ecole Superieure dc'Commerce, 1 Ecole
1 Școală profesională-industrială de fete, 1 Școală normală supeneure d’art et metiers, Ecole normale „Basile Lupu“,
de fete, 1 Școală de Sericultură; „Școala Reuniunei Fe­ 1 Ecole profesi<mne'le-industrielle de filles, 1 Ecole pro-
meilor Române
*
; Școala Profesională de fete; diverse fessionnelle de fiii -s, 1 Ecole normale de filles, 1 Ecole
institute și școli particulare de băeți și fete și 22 școli pri- de Sericiculture: instituts dive>s et ec Ies privees de
mare de băeți și fete. Teatru Național, Muzee, Biblioteci. gar<?ons et de filles et 22 ecoles elementaires degarțoos
Justiția. Curtea de Apel cu 2 secțiuni, Tribunal cu et filles.— Theâtre Național, Musees, Bibliotheques, etc.
3 secțiuni. Justice: Cour d’Appel ă 2 sections, Tribunal â 5
Autorități diverse-. Regiunea 7-a Sanitară, — Direc­ sections
țiunea Regională C.F.R. — Camera de Comerț.—Bursa Autorites direrses: 7-eme Region Sanita're,—Direc-
de Comerț. tion Regionale des C. F. R. — Chambre de Commerce
Cultul Reședința Mitopolitului Primat al Moldovei — Bourse de Commerce.
și al Sucevei,—Reședința Episcopului Catolic, CuHe Residence du Metropolite Primat de Moldavie
Instituțiuni diverse: Epitropia așezămintele Sf. Spiri- et de Suceava. —Residence de l’eveque cathol que.
don Iași, (Intreține un mare spital în orașul Iași și mai Inst tutions diverse#: Epitropie des assises Sf. Spi-
multe alte spitale în Moldova, proprietara marelui stabi­ ridon lassy. (Entretîent un grand hopital â Jassy et
liment balnear Slănic-Moldova). plusieurs autres hopitaux en xMoldavie, est proprietare
Armata: Reședința Corpului IV de Armată, cu regi­ du grand etablissement balneaire Slănic-Moldova.)
mentele 13 și 53 Infanterie, 4 Vânători și 7 Roșiori. — Armee: Re idence du iV-eme Co ps d’armee et des
spitalul Corpului IV de Armată. 13 et 53-eme Regiments d’Infanterie, 4-eme de Chasseurs
Comerț și Industrie: Activitatea economică a ora­ et 7-eme de Hussards. Hopital du IV-eme Corps d’armee.
sului Iași, a luat o desvoltare simțitoare în urma Commeree et industrie: L’activite economique deh
răsboiului. Prin alipirea provinciilor românești Basarabia viile de Jassy, a pris une extension sensible â la suite
si Bucovina, situate în aproprierea județului Iași, comerțul de la giprre. Par faniiexion des provinces roumaines, la
și industria acestui oraș, au fost favorizare de noi con- Bessarabie et la Bucovine situees dans le voisinage du
dițiuni de viață Astfel s’au stabilit strânse legaturi departement, le commerce et Tindustrie ont ete favorises
de afaceri între comerțul și industria Iașului cu aceste par de nouvelles conditions de vie etablissant des rela-
provincii și în special cu provincia Basarabia, legături tions etroites d’affaires entre le commerce et l’industrie
cari promit a se desvolta foarte mult în viitor. de Jassy et ees provinces. Specialement, Ies relations
Industria cu numeroase și importante fabrici, favo- commerciales avec la provmce de Bessarabie, promettent
rizată‘ de aceleași condițiuni, a luat o desvoltare mare, de se developper davant .ge â Pavenir.
si continuă a se desvolta din ce în ce mai mult. L’industrie qui compte âctuellement d’importants
âtablissements industri 4s favorises de meme par la
nouvelle situation d’apres guerre, a pris une grande
extension et continue^â se developper de plus en plus.
«o
Soc. Motrica ROMANA Motoare „Diesel“, Mori, Fabrici de cărămizi și cherestea
București, Bd. I. C. Brătianu 82. Telef. 56/10.
384 IAȘI
ADRESE PROFESIONALE : - ADRESSES PROFESSIONNELLES :
Abatori: Abatorul comunal. N. (avocatul B. M. S.), Sf. Sava — Gheorg’Imî
Advocați : Al-drescu D-trie, Muzelor 8—Al-drescu I- Adrian, Lozonschi 24—Gheorghiu At. At., Anas-
Dafin, C. A. Rosetti 36 — Alexandrescu Vasile, tase Panu—Gheorghiu At. Gh., Anastase Panu lb
I. C. Brătianu 17 — Anghelescu Marin, Vasile — Gheorghiu D., Sărăriei—Gheorghiu N. loan.
Conta—Alexandrescu S. Dimitrie, Vasile Conta— Banu — Gheorghiu V. C-tin, Cogălniceanu —
Antoniu Lascar, str. Carp — Apotecker Nicu. Gherasim P. loan, Sft. Andrei—Gherner Herscu.
str. Gh. Mârzescu — Apotecker Vasile, str. Gh. Gh. Mârzescu 26 — Ghica G. loan, Tăutu 1 —
Mârzescu — Atanasiu V. Ioan, C. A. Bosetti — Ghinsberg Marcel, Cisinău — Ghitescu Petru-
Axinte Ioan, Lăpusneanu — Bădăreu A. Al.- Mitropoliei—Ghiulea B. C-tin, Cuza Vodă 40—
Păcurari 36 — Bădăreu A. Th., Păcurari 36 — Giurcăneanu Titus, Cogălniceanu — Glasberg
Bădăreu Emil, Sft. Sava 7 — Bădăreu Mircea, Felix, Sărăriei—Goldenberg Aizic, V-le Lupu—
Păcurari 36 — Bantas Ioan, Lozonschi — Băr- Goldenthal S., Carol *— Grecea C. Vasile, Sără—
goanu Gr. Gh., Sft. Sava—Basei Moise, St. cel riei 26 — Griinberg Elias, C. A. Bosetti 32 —
Mare—Bazilescu Ioan, str. Coroi — Blumenfeld Haimovici Adolf, Ghica Vodă 53 — Handoca
A., Sft. Sava 7—Blumenfeld C., I. C. Brătianu— Alex., Buna Vestire — Handoca A. D., Buna
Bogdan Carol, str. Coroi — Bogdan Iosef, Pă- Vestire 4 — Herovanu Alfons, Elena Doamna—
curari 26— Bogdan Petru, Carol 42 — Bonciu Herovanu Eugen, Sft. Sava 7 — Holbau Virgil.
Mihai, Sft. Andrei—Bontas N-lae, Lozonschi — Vasile Conta—Hulubei Didi, Cuza Vodă—Huț-
Borcea Mihai, Lăpusneanu — Botez Dimitrie. schnecher I. Bich., Sft. Lazăr 10—lamandi Grig
Școala de arte — Botez Demostene, Tăutu 1 — Vasile, Carol—lamandi Victor, Bărboi—Janoliu
Botez N. Gh., Strâmbă — Botez V. N-lae, Eter­ C-tin, Elena Doamna - Idriceanu C-tin, Nico­
nitate 60—.Brăilescu Boldur M., Cuza Vodă— tină—Ifrim N. C-tin, Elena Doamna — lonescu.
Brătescu I. C., Uzinei — Brătianu I. Gh., Uni- CI. Teodor, Toma Cosma 50—lonescu D. Agri­
versitătei 24—Briff Andrei, Eternitate—Bulgaru cola, Săulescu 13—lonescu D. Anton, Lozonschi
Valeriu, Alexandri i — Buzescu Gh., Palat —, — lonescu D. Aurel, Universității— lonescu N
Cădere Victor, Lozonschi — Călinescu Marin, Bâmniceanu (advocatul C. F. B.) Buzdugan 2—
Muzelor 2—Calos Eugen, Vasile Conta 6 — Că­ lonescu N. loan, (advocatul Statului), Univer­
lugăru Th., Codrescu—Cănănau N-lae, Carol — sității 21—-lonescu B. Traian, N. Gane 20— lo­
Cantacuzino B. Matei, Carol — Carp Alexandru, nescu Stejărel, Cuza Vodă 33—Iurist Beniamin.
Vasile Conta 32 — Carp Corneliu, Vasile Conta Gh. Mâizescu — Lăbusca D. N-lae, Sărăriei 8—
32 — Ceicovschi Emil, Lozonschi — Cernătescu Laptes Titus, Ghica Vodă 31—Laurentiu Ținem
. Vasile, Sft. Teodor — Chefneux Andrei, Toma Sft. Teodor 40 — Lazărescu D. Eduard, Cogăl­
Cosma 5 — Chiriac Ioan, Vântu — Chirilovici niceanu — Leatriș loan, Aleia Princip. Maria—
Andrei, I. C. Brătianu — Cicei Bomulus, str. Leon Sc. C-tin, Palat — Leopold Max, Buna.
Procopie—Ciolan Daniel, Sărăriei 109 — Cires Vestire—Lohan Grig., Lt.-col. Langa — Longi-
Vasile, I. C. Brătianu 4—Cioropeiu Filip, Elena nescu Dimitrie, Alexandri—Lucescu Alexandru.
Doamna—Clecner Sol., Școala Adamachi — Cli- Armeană 10—Lupascu Anton, Sărăriei —- Lupu
mescu Victor, I. C. Brătianu — Climescu M. Vasile, Sărăriei 153.— Mancaș loan, Sft. Ata­
C-tin. Cogălniceanu — Combati Ioan, Păcurari— nasiu 15 — Manciu G. Constatin, Săulescu —
C-tinescu Gr. Anton, via viața lungă Copou — Manea G. Mihai, Carol — Mangăru Iordan.
Corjeseu N-lae, Păcurari — Coroi C. Eugen, Pă­ Alanolache C-tantin, Păcurari 21 bis — Manolir
curari 29—Crețeanu Gh., N-lae Gane — Cristea Adrian, Suhupău 4 —■ Marcu Emilian, St. *ce
Romeo, strada Păcurari — Cristea I. Toma, Pro­ Mare — Margulis Haim, Suhupău — Marincu
copie 20 — Cristofor Gh., strada Cuza-Vodă 42 G. C-tin, Carol 14—Marino C-tin, Gh. Mârzescu
— Cristofor Gh. Victor, strada Cuza Vodă — — Marino D. Emil. Șt. cel Mare — Martean
Cronvald I. Budolf, Vasile Conta 32 — Cusin Tiberiu, Gafencu — Mârzescu Gh. Gh., Carol—
Alex. str. Berna — Cuza A. Gh. Codrescu 3 — Mavromati Teodor, Sft. Teodor-—Mayer Aroim
Diamant S. Carol, Lăpusneanu — Dimitrescu Zmeu — Melinte A. C-tin, Universitate! 12 —
Grig.. Muzelor—Dimitrescu Ioan, Sărăriei 81 — Mihailescu loan, str. Gafencu — Mihăilescu Gh „
Dimitru Dimitrie, Armeană 5 — Dolijan Ioan, Suhupău — Malhasovici Crist., Cogălniceanu —
Palat 6 — Dornescu Gh., Alexandri 2— Drăcsi- Mihalcea Grig., V-le Lupu 94—Misihănescu Ch.
neanu M. C., Cuza Vodă—Draghici St. Romeo. Th., Sft. Atanasie 4—Mitescu C-tin, sos. Arcu 52,.
N. Gane 12—Draghici Șt., N. Gane 11 — Dra- — Moscovici Marcu, Lozonschi—Moțet I. C-tin .
gomirescu Detru, Carol — Dumtrescu Aurel, C. A. Bosetti — Aiurat Bobert. Carol — Nanu A»
Gh. Enescu 4—Enciu Dimitrie, M. Eminescu 5 Alihai, Elena Doaihna 54 — Nicoleanu Petru
— Faur C. V. C-tin, (avocatul Comunei), Sft. Sărăriei 129 — Nițescu Paul, Alexandri 3 —
Andrei—Filipescu Serafim, Sărăriei— Filipescu Onciu Dimitre, Căpitan Panu—Onescu Dimitrre.
Vasile, Țigănasi—Finchelștein Wiliam, Lăpus­ stradela Goliei—Ornștein Kiva, Căpitan Panii 21
neanu—Finichi D. Ion, Sărăriei — Florian V-le — Pârvu Gabriel, str. Mitropoliei — Pascaly G-
Sfântul Teodor 35 — Focsăneanu Arthur, Pă­ Petru, Sft. Teodor — Pascu Gh., Muzelor 32—
curari 79 — Frațită D. Vasile, Păcurari 16 — Pascu Stanciu N., Fundacu Lozonschi—Patrognef
Gărniceanu Camil, Gh. Mârzescu — Gaspar Em. Petru, Spitalul Pascanu 14 — Păușesti Dumitru
N-lae, Vasile Lupu 47 — Găucă Teodor, Vasile Gh., Palat 38 — Pavelescu Eugen, (advo’catul
Lupu 72—Genoi M. Gh., Banu—Georgescu Gh C. F. B.), Eternităței 17 — Pavlov Vasile, Sft.,
N-lae, Lt.-col. Langa — Georgescu P. Dimitrie. Sava — Pella V. Vespasian, Sft. Sava—Penescu
Palat—Georgescu P. St., Lozonschi 16—Gheor- B. C-tin, Păcurari 21 — Petrea Gh. N., Trei
ghiade C. C-tin., Sft. Teodor — Gheorghiade C. Erarchi — Petrescu D. C., Elena Doamna — Pe-
MATERII PRIME PENTRU INDUSTRII LA COMPTOIR ANGLO-ITAL0-R0MÂN
Galați, Pasagiul Bursei 2 — București, Str. Șelari 1 —Brăila Palatul Generala
IAȘI 383

trovici Gh. C., Bujdugan C — Pineles Jacques. Membri: Apotecker N., Dimitriu I)., Manciu C.,
Sft Sava — Pogonat A. Petru, Muzelor 13 — Popoviei I.
Policov A. C-tin, Păcurari 16 — Pompilian M. Agenții teatrale: Brascu Iosif, Lăpușneanu 32.
N. , Școalei 6 — Poni P. Alex., L.-Cartargiu 6— Agenții de vapoare : Bruck N., Costache Negri—
Popp Elena, Sft. Sava — Popescu I. Procopie, Marcusohn Aizic, strada Șt. cel Mare 50.
Lascar Catargiu 21 — Popescu Stelian, Vove- Alămari : Cojocariu D-tru. I. C. Brătianu—Ghețler
denii 13 — Popov Gr. Andronis, Eternității — P., I. C. Brătianu 6.
Pomponi, Romeo, Sft. Sava 7 — Popovici I. Gh., Analise medicale: A se vedea Laboratoare.
strada Sărăriei 12 — Popovici Ioan.. Impas 40 Antiquari : Baras D. S.. P-ța Unirei 19—Cuperman
Sfinți — Popovici G. Ioan, strada Sufescu 13 I., Lăpușneanu.
— Popovici Gh. Gh., Podul. Iloaei — Popovici Antreposite: Antrepozitele Tecuci, soc. anon.. str.
P. Ioan, Lăpușneanu 6 — Popovici V. Omu. St. cel Mare 47—Antrepozite și Silozuri, soc. anon.
Mitropoliei—Prosper G. C-tin, Bd. Ferdinand 9 Antreprenori de lucrări publice: Antoniu V-le,
Racovița G. N-lae, Palat 24—Racovița G. Osvald, Scoalei 6 — Clinescu D-tru, Eternitate 45 —-
Palat 24—Radu I. V-le, Elena Doamnă—Raicu Cooperativa Harincea, str. Alexandri — Cristea-
Ioan, Zlataust 2 — Rang Ioan, Cogălniceanu — Clement A., Trei Erarhi 7 — Danelini Danil,
Rășcanu Albert, P-ța Unirei — Rășcanu A, Ed., Petru Rareș — Dărăbeanu Gh., Cuca—Folgiarini
Lascar Catargiu — Răscanu A. Th., L.-Catargiu Francisco. str. Universitatea Veche — Grunberg
— Răteanu Alex., Mitropoliei — Roban G. V-le, Naftule. Palat—Grunberg Solomon, Lăpușneanu
Sft. Andrei 2 — Rosenbaum Aron, I. C. Bră- — Ioachim Sotir, Verdeș 6 — Kisilovici Frații,
tianu—Rosetti Lascar, St. cel Mare—Rusovici C. Eminescu — Luchian Gh., Albinet — Nicolau
— Secară V. Dimitrie, strada Pascanu — Șarf Gh., Sărăriei — Pancu C-tin , strada Alexandri—
Moise, Tg.-Frumos — Schachter Moise, strada Stângaciu Gh., Eternitate — Stiubei Dumitru.
Sărăriei 153 — Schreiber Albert. str. Banu — Săvescu — Stoian Al. Toma, Ion Creangă —
Schreiber losef, Cuza Vodă 36 — Serafinei loan, Terianu I.. Școalelor 6 — Timus Gh., str. Sft.
Sft. Sava — Sevastos Mihai, str. Săvescu 14 — Haralamb—Tințu St., Tătărași—Verusi Cristea.
Silvestru V. Vasile, Sărăriei — Simionescu C-tin, Călărași 3 — Verusi D-tru, Elena Doamna 53.
Elena Doamna 3 — Sion E. C-tin, Unirei 4 — Apă de colonia (fabr.): ..Carmen Sylva“, societ,
Sion E. Florin, Cuza Vodă 14 — Sion V. Petru, anonimă, Nicotină 30.
Banu 4—Soutzo G. Henry, str. Palade—Stavăr Ape gazoase (fabr ) : Antonescu D. & Co. ( Al­
I. Vasile, Cuza Vodă — Stere C. Gh., Sărăriei bina), Târgușorul Copou —Jellea Th. & Lupu
—Stoica P. Alex., Carol—Stoianovici Gh.. Elena Ițic, Elena Doamna— Lumina , soc. în nume
Doamna — Stoianovici N-lae str. Carp — Strat colectiv, Lozonschi — Sanitas , societ. anon.—
Gh., Sărăriei — Stroici Gh. C-tin, Carol—Sturza Smilovici Moritz & fiu ( Moldova ), str. Lt.-CoL
Gh. Costin — Suțu N. Grig.. (advocatul Eforiei Langa—Șteiner Ițic. Elena Doamna 6.
Sft. Spiridon). Săulescu — Serban Petru, Elena Apicultori : Alexief Mihail, Palat 24 — Ermacof
Doamna — Ștefănescn N. D.. Lozonschi 10 — loan. Păcurari 76—Hanganu Preot, Șoseaua Ra-
Ștefănescn N-lae. Socola — Stefănescu. Vesp., covita 5—Miclescu Eugen, Fundacu 40 Sfinți 5
str. Tăutu — Stiubei C. Ioan. stradela Albă — — Stănilescu Gh. Profesor, Sărăriei 54.
Tărabuță Lascar, Lascar Catargiu — Tăutu T. I Architecți : Bejan Gh., Elisabeta. — Gessner R.,
C-tin, Lascar Catargiu — Teodor N. Grig., Șt. , (Spitalul Sft. Spiridon), Păcurari — Marcovici
cel Mare — Teodoru E. Vasile, Lozonschi — 51., Vovedenii—Mironescu Vladimir. (Primăria
Teodoreanu O. Alex., Cogălniceanu—Teodoreanu ; Comunei),, Sărăriei—Nadolsky I., Uzinelor 5 —
O. Ionel, Cogălniceanu — Teodoreanu Osvald, Rameder I., Zugravi — Sachelarie E., (Primăria
str. M Cogălniceanu—Teodori A. A., Păcurari 68 , Comunei) —Viaceli A. Vovedenii.
— Titus Chitită, Vasile Conta—Toma G. C-tin,_ Arme (mag.): Traina N., Piața Unirei — Bett
Elena Doamna — Triandafil Ernest, Tăutu — Luigio Petro, Cuza Vodă 50.
Tuduri Gh., Tăutu — Tufescu Vasile, Impas 40 Articole de fantesie și galanterie: Lobel M.,
Sfinți— Taranu Grig., Căpitan Panu—Vasiliu Lăpușneanu 32.
Gh. C-tin, Sft. Andrei 12 — Vasiliu G. Voinea. Articole fotografice : Fischer V. S-sori., Lăpuș­
str. Nemțească —- Veiler Martin, str. Palat 9— neanu— Fulgerul Soc în comand., str. Cuza-
Velcu Alex., Universitate! 22 — Veleiu lulius, Voda — Weiss Zaharia, P-ța Unirei.
str. Nemțească—Veleiu Octav, Uniersităței 20 Articole de menaj : (a se vedea rubrica Fierării
— Verona Paul, Păcurari 25 — Vidrascu Leon și Sticlării).
Aurel, Lascar Catargiu 38 — Vioreseu C-tantin, Articole de ortopedie (mag.): Carp Grigore.
Lozonschi 4 — Vlăhuță I. loan, Lățescu 7 — Lăpușneanu 23—Susnea Gh.. Lăpușneanu 30.
Vlaicu N. Gh., N. Gane 18—Xenofon Eraclide L.. Articole de papetării : (a se vedea Papetarii).
Buna Vestire — Xenopol Dimitre (advocatul Articole de toaletă: (a se vedea Parfumerii).
C. F. R.), Tăutu —- Zaharia Emil, Săuleseu — Articole tectonice : ,.Ferrum", prop. Frații Wachtel
Zamfirescu Pândele, St. cel Mare — Zeuleanu & Co , I. C. Brătianu 138 — Haffner Iacob &
P. Aurel, Vasile Conta — Zippa loan, Săuleseu Harth Heinrich, (București), repr., Brandes D.,
—Zippa Th. Th., Săuleseu 7. Ștefan cel Mare 21 — „Uniunea Comercială , soc.
anon. București, sucursala Iași, St. cel Mare 63.
Apărători: Boian C-tin, Sft. Andrei—-Burghelea Articole de-voiaj: vezi Cufere șiGeamantane atel.).
I. Gh., Botanică 1 —- Luchian D., Eternitate 22 Asigurări (agenții): „Agricola" (direcțiunea pen­
—Olănescu N-lae, Lăpușneanu—Sion G. Arthur, tru Moldova de nord), director Schander I.,
Asachi — Zamfirescu loan. • Carol 1 33 — ..Agricola (agenția), agent, Clin-
Baroul Avocaților. gher I.. strada Ștefan cel Mare, 39 — Dacia ,
Decan, Herovan Eugen. agenți : Botez I. & Klein I, Ștefan cel Mare 38

Societate generală de asigurări, București, Str. Paris 12


NAȚIONALA Agenții în toată țară
386 IAȘI

— „Generala", repr. general. Taler Artur N., Palat 53 — Barasch Zisu. Păcurari 97 — Be-
- Ștefan cel Măre —. Naționala", repr. gene­ loschi Brana, Elena Doamna 64 — Bercovici
ral, Uhrynovski Eugen, strada Lăpuneanu 40— Bercu, Sos. Țutora 18 — Bercovici Fani, Cos-
Prevederea representant, Banca Dacia, iache Negri 74—Bercovici Iosub, Vasile Lupu 102
SOC. anon.—„Urania", (direcțiunea regională), — Bercovici Rașela, Niculina 15 — Bercovici
directori: Michelsohn & Fruling, Ștefan cel Mare. Zeilic, Niculina 26 — Bercu Froim, Bulevardul
Ateliere mecanice : Agopian Garabet K„ Șoseaua Ferdinand 7 —- Bergher Nută, P-ța Sft. Spiridon
Arcu 15 — Bogdan Luca S-sori, Uzinelor — — Bergrin Suhăr, Vasile Lupu 14 — Bigman
Căileann C-tin, Sărăriei 14 —Cristian & Dumi- Adolf, B-dul Carol,—Sotiriu Christache & Co.,
trescu, Păcurari 149 — Davidovici Frații, Sos. soc. în comand. C.-Negri 93 — Blumer Solomon,
Moara de foc — Dorojan Dimitrie, Semnului 4— I. C. Brătianu 172—Bosincianu Maria, Iarmaroc 4
Herșcu Paulina, Anastase Panu — Horga Leon — Bruner Israil Ios„ Palat 78 — Bădăran Io­
S-sori, Șoseaua Moara de foc — Ionascu Sava sub I., I. C. Brătianu 156 — Cabane Pincu,
& Stănescu Al, Șos. Arcu și, str. Arcu — Ionescu. Cuza-Vodă 83 — Calman Calman, Cucu 30 —
M. Gheorghe, Păcurari — Kaizerman Gros, Uzi- Calman Heinrich, Stef. cel Mare 47 — Caufman
nelor 25 — Kaizerman H. L., Ipsilante — Krija- Avram I., Niculina 52 — Caufman Moise, Ni­
novschi Iohan, Păcurari — Marek Josef, So- culina 34 — Ciocârlan N-lae, Lăpusneanu 41 —
cola, 155 ;—Munteanu Gh. & Răduleseu S., Lă­ Ciuraru Haim, Apeduc 10 — Colin Ana, Sft.
pusneanu 26—Teodorescu Gheorghe, Ipsilante— Andrei 40 — Colin Feiga, C.-Negri 56 — Copo-
Wachtel Nathan & Co,, str. Potcoavei,— Zisu lovici Copel, Cismăriei 9 — Corlanschi Leib, Pă­
Meier, Uzinei, 1. curari 29 — Cratenștein Solomon, Sft. Andrei 35
— Credincioșii Dora, Cucu 62—Cunovici Moisă,
Cucu 37 — Cuperman Beți, Șos. Tuțora 14 —
Iosef Marek Dascălii H. Oisie, P-ța Halei — Dascălii Mendel,
IAȘI — Str. Socola No. 155 - IAȘI Săulescu 1 —David Moise, Niculina 64 — Dru-
Telefon 76 bici I. S., V-le Lupu 76— Elescou I. si Lupu
B. A., P-ța Unirei 17 — Eșanu Șapsa, Socola 33
— Ermacov loan S-sori Florescu Frații, P-ța
Execută orice lucrări Unirei — Feibis Perla, Socola 11 — Feldman
industriale Rașela, Scăricică 14 — Frenchel Avram, Toma
Cosma 82 — Friedman Bercu. Aron-Vodă 6 —
A se vedea anunțul spec. rubrica Turnătorii Froim Strul Froim, I. C. Brătianu 94 — Froi-
. ... movici Nuhăm, Răscanu 2 — Ghelber lancu A.,
Ateliere pentru repararea de vagoane și lo­ B-dul Ferdinand 11 — Glierșin Idei, Niculina 11
comotive C. F. R. ( întreprinderi particulare) Soc. — Ghețel Simon,Lăpusneanu 13—Gliickinan Etti,
„Vagonul" Iași, proprietari: ,,Dacia , soc, anon. Niculina 39 — Goldner Idei, Cucu 8 — Goldner
de construcții si întreprinderi publice si parti­ Oizer M., Gh. Mârzescu 21 — Goldenberg’ Iție,
culare Iași & Jaques Klein și Nathan Wachtel. Socola 35 — Goldenberg Solomon, Cuza-Vodă 42
— „Strungul soc. an , ad-tor delegat, Ing. I. C. — Goldstein lancu, Păcurari 157 — Goldstein
Iosifescu. Mendel, Lăpusneanu 9 — Goldstein M., Stichi 3
Ateliere de nichelaj : Davidovici Frații, str. Toma — Goldstein Rașela, I. C. Brătianu 179 — Gold-
Cosma. ștein Rifca, Sft. Lazăr 55 — Gold Solomon, Sft.
Ateliere de vulganizare : „Expresul", Popescu Lazăr 75 — Griinberg Moritz. Vasile Conta 12
Ion, B-dul Elisabeta — Răducan St.. Săulescu I. — Grossman Ițic, I. C. Brătianu 166 — Haim.
Automobile și accesorii: Fotescu Gogu & Ghe- Leizer, Cuza-Vodă 9 — Haim Moise, Niculina 61
ber Gabriel, Ștef. cel Mare 13 — „Moldova Mare", — Herscovici David, Eternităței 55 — Herscovici
Soc. an. rom. de Automobile, P-ța Cuza-Vodă. David, Costache Negri 39 — Herșcu Mi chel,
Automobile (ateliere de reparațiuni): Ionascu B-dul Ferdinand 3 — Hilisan Friedrich, Cuza-
„ Sava & Stănescu Al, Șos. Arcu si str. Arcu.— Voda 42 — Himelbianț Oisie A., Vasile Lupu 79
Marek Iosef, Socola 155. — Hirsch Leopold, Palat 58— Hoffinan Nathan,
Palat 58 — Horo vi tz Carol, „La Gălățeanu",
IOSEF Marek Cuza-Vodă 2 — lanculovici Moise, Aron, Sft.
Teodor 22 — lancu Paulina, Sft. Andrei 59 —
IAȘI — Str. Socola No. 155 — IAȘI Idei Simon, Niculina 106 — Idelovici Idel I.
Telefon 76 C. Brătianu 39 — „Importul", Soc. în nume co­
lectiv, Șt. cel Mare 67— loil Rașela, Cuza-Vodă 42
— losub losub, I. C. Brătianu 109 — Lehrer
Execută ori ce lucrare în con- Eva, I. C. Brătianu 169 — Lehrer los. N., Cucu 60
strucțiuni de fier — Lei ba lancu, Păcurari 131 — Leibovici B.,
Sft. Andrei 61 — Leibovici Haim, Smărdan 42
A se vedea anunciul spec. rubrica Turnătorii —Leibovici Haim, Niculina 43—-Leibovici L, St.
□ cel Mare—Leibovici losub, I. C. Brătianu 133—
Băcani: Aberbach Șmil, Costache Negri 23 — Leibovici Haim, Niculina 43—Leibovici Lupu, I.
Aberman Lupu, Șt. cel Fiare 15 — Abramovici C. Brătianu 101—Leibovici Lupu, Vasile Lupu 77
Isidor, Vasile Lupu 16,— Abramovici Itic L, — Levi Șloim, Păcurari 99 — Lupovici Oisie,
Elena Doamna 61 — Alter Iacob, Sos. Păcurari 53 B-dul Ferdinand 38 — Lupu Aron, Eternităței 80
— Andrache D-tru & Nicolau P., I. C. Bră- „ — Lupu Zisu, Niculina 53 — Lusman Simo,
tianu 185 Apostol Gh., B-dul Ferdinand 13— Vasile Lupu 104 — Lykiardopoulos E. Georges
Aronovici Bercu, Cuza-Vodă 59 — ,Avram losub, (Brăila) & Grosman A. Z. si Haimovici Marcu,

Automobile „FORD“ și „BERLIET.“ Tractoare „FORDSON“


COLIN 63 — Cale ar Victoriei — 203, Tel. 23 5t. și 48 50 BUCUREȘTI
SOCEC & Co., S. A., BUCUREȘTI
- Sucursale : CRAIOVA. IAȘI. PLOESTI

Reprezentanta renumitelor mașini de scris


CONTINENTAL
Mașini de scris „Continental14

Mașini de calculat

x Mașini de copiat

/ Aparate pentru circulari


v rotative și plane

Mașini de ascuțit creioane

Mașini de închis și deschis plicuri

ACCESORII SI PESE PENTRU TOATE ACESTE Masini

Litere „Rodrian" pentru toate sistemele de mașini de scris

Depozit permanent de panglici și cercuri pentru mașinele de scris Vest


FURNITURI DE BIUROU:
Articole de pictură, desemn. Hârtie pentru plicuri și scrisori.
Registre, Copiere, etc. etc

FAPETARIE, ARTICOLE DE BIUROU, RECHIZITE ȘCOLARE ETC.


===== EN GROS Șl DETAIL ==

Furnituri pentru aparatele de circulari și heliografe

ATELIER SPECIAL CU FORȚĂ MOTRICĂ PENTRU REPARAREA

ORICĂRUI SISTEM DE MAȘINI DE SCRIS Șl CALCULAT

Centrala: BUCUREȘTI. Sucursale: CRAIOVA, IAȘI, PLOEȘTI

’ TELEFON 3/34
388 , IAȘI

BANCĂ UNIUNEA ROMÂNĂ


Societate Anonimă
Capital Statutar30.000.000 —Prima EmisiuneJO.OOO.OOO

Sediul central lași, Str. Lăpușneanu 40


Sucursale; Chișinău Bălți, Reni—Agenție : Chilia-Nouă
___

Face tot felul de operațiuni de bancă


și comerciale; deschide conturi cu­
rente, cumpărați vinde efecte publice,
eliberează cecuri asupra străinătăței,
scontează portofoliu etc.
Secție specială de mărfuri și cereale

BANCA DACIA
SOCIETATE ANONIMĂ IAȘI
SUCURSALĂ: CHIȘINĂU
CAPITAL ȘI REZERVE LEI 14-000.400
FACE ORICE OPERAȚIUNI DE BANCĂ, FINANȚĂRI,
PARTICIPĂ ȚIUNÎ etc. ÎN CONDIȚIUNI AVANTAGIOASE
EMITE CECURI ASUPRA TUTUROR CENTRELOR PRINCIPALE DIN EUROPA

BANCA IAȘILOR
SOCIETATE ANONIMA IAȘI
CAPITAL STATUTAR LEI 30.000.000. CAPITAL DEPLIN VARSAT LEI 20.000 000

SUCURSALE: CHIȘINĂU ȘI GALAȚI '

FACE, ORICE OPERAȚIUNI ÎN


LEGĂTURĂ CU COMERCIUL DE BANCĂ Ș!
IAȘI 389

Stef. cel „Mare 38 — Marcovici Leiba. Păcurari 70 Aloise, St. cel Mare — Zaharovici Ida. Păcu­
— Margulius Aurel Isidor, Stef. cel Mare 50 — rari 2 — Zamvel David Smîl, Palat 66 —Zeida
Mazurchievici A., Toma Cosma 35 — Michel Herscu, Anastase Panii 58 — Zeilic Avram Sos.
Alter. I. C. Brătianu 102 — Michel Ghidale. Păcurari 23—Zukermann Buium D., Xiculina 74.
Socola 117—Minea Gavril, Anastase Panu 08 Băi: ..Brasovanu. Bd. I. C. Brătianu—..Baia Co­
— Moisă Etla, Eternitatei 47 —Moisa Haim. munală", propr. Comunei, str. Uzinelor — Baia
Sft, Lazăr 29 — Moscovici Haini. Păcurari 11 7 Pogor, autrep. Leib Iancu, str. Basotă. — Baia
— Nachman Bercu. Niculina 79 — Xachinan Sărată, antrep Motebeer Mendel, str. Sărată —
David, Socola 57.— Xathan Frima Golda. Toma Baia Populară, propr. Comunei, str. Uzinelor.
Cosma 3 4 — Nicolau Petru, Papei 5 — Pascal Bancheri : Duf Moses I, st. cel Mare 38—Groswald
Lupu, Niculina 68 — Pescariu Leib, Xiculina 33 S. ()., soc. în nume colectiv, St. cel Mare 38—
— Pomerantz Samoil, Socola 127 — Popovici Iurist Moses. — Leibovici A. — Soc. în nume co­
Maria, Socola 187 — Rabinovici Leizer, Vasile lectiv, St. cel Marc 44 — Pascal I., Șt. cel Mare.
Lupu 69 — Rabinovici Liza, Xiculina 80—Ram Bănci:
Elias, Smărdan 21 —Razia Haini AL. Sinărdan 62 „Banca Dacia“. societate anonimă Iași. str. Ște­
— Roșu Frieda I., Sinărdan 19 — Riven Da vid, fan cel Mare 3, capital deplin vărsat si re­
Niculina 19 — Rosenbaum Șirul, Păcurari I7 — zerve lei 14.400.000 — Sucursală: Chisinău.
Rosenfeld Tobias, Sticlii 4 — Rosentzweig Frieda, Președintele consiliului de administrație, Di­
Palat 64 — Rubin Josuh. 1. C. Brătianu 154 — ni itrie Dobrescu, fost Ministru.
Saban Casini, B-dul Ferdinand 9—SoinoiRohn Vice-președinte si Administrator delegat, Arnold
M, I. C. Brătianu 154—Schwartz Froini, Emi- Weinrauch.
nescu 15—Schwartz Tancu, Xieolina 74—Schwartz Direcțiunea:
Moise, B-d. Ferdinand 32—Schwartz Aloise, Xicu­ Director General, A. Stern; Director, V.Apo-
lina 65—Schwartz Sinii, Elernităței 69 — Segal techer.
Fani. Xiculina 100—Segal Pa vel. Toina Cosma I 7 Procuriști Max Rosental, Solo Clecner. Ilie Ba­
—Sifer Zeilic. Xieolina 69 — Silherinan Leizer. roch, Lupu Weisengrun.
B-dul Ferdinand 33—-Simonovici Pincu, Păcu-
Sucursala Chisinau.
vari 59 — Smirnov Frații & (’<■>., Lăpnsneanu 1
— Solomon Frații, Anastase Panii 64—Stornian Procuriști: Albert Goldenberg. Alfred Griîn.
Beniamin. Eternitatei 58 — Strul Avram. Ciur- Banca Iașilor, societate anonimă, str. Ștefan
chi 100—Subelsolin Leia, Armeană. 12—Sulsteiti cel Mare No. 47. capital deplin vărsat lei
Iancu, I. C. Brătianu 81 —Sutsman Săli. I. C. 26.OOo.OO0, rezerve lei 3.345 150. Presed. cons. de
Brătianu 39 —■ Șae Strul Aleier. Socola 115 — adm. Climescn C.; Ad-tor delegat, Gheorghiu
Saifel Feiga. Sft. Lazăr 87 — Sapsa David, Ath. Vth.: Direcțiunea: Botez L. director general,
Socola 56 — Sapsa Lupu. Bădăran 3 — Sloim Criveanu I . director. Georgescu I., sub-director;
Hascal, Xiculina 3—Șmilovici Aba, Xiculina 14 Procuriști: Bnrghelea .Victor. Hermeziu Nic.,
— Spiegler H. Tosub, Palat 74—Schreihman Yba, Ni stor J. si Botez Demostene.
Niculina 47—Sternfeld Her>cu, Sos. Păcurari 25 . .. B-ca Moldova", soc. an., str. Cuza-Voda 44, capit.
— Strauch AL. Cucu 62 — Taub Ghida le, P-ța si rezerve 3)0.000.000 lei. Presed. consil.de adm.,
Sft. Spiridon — Tirchiser Calmau, Păcurari 4 — Stroe (J. prof. universitar, Ad-tor delegat. AVachte,
Firchiser Za Iman, Păcurari 20 — Tucanova Al , Director, Dinerman AV.. Subdirectori : Sehoen-
Evdochina. Socola 36—Ti lingher Da vid,Socola 27 berg I., Dulberg’ S. Procuriști ; Kapralik, Traubici
— Tiner Aloise, Vasile Lupu 83—Valdman IL, Thierer. Horowit/, Siegler si Stein.
Niculina 94 — Vasilescu loan, Cuza-Vodă 75 ..B-ca Naționala a Romaniei, (sucurs.), director,
— Veiser Aloise I.. A'asile Lupu 81 — Ven* Ghiorghiu Leonida.
tonic Alex.. X'iculina 108 — ^ines Victor (..La ..B-ca Romană de Comerțdin Iași", soc. în coman­
Muncitorul"), I. C. Brătianu 183 — Vitner dită str. Stef. cel Alare 36, Direcțiunea : Spiegler
Lupu, Eternitatei 71 — Weissman Xathan, H. O.. Hulkiver M. si Ivlingher Oscar.
Sft. Lazăr 43 .— AVeissman Xiită <Jc Co. St. Banca Uniunea Romană", soc. au., str. Lă-
cel AFare 21 —- AVeissman Strul. Socola I23 pușneanu. 40, cap. inițial 10.0OO.000 lei, Pre-
— Weiss Aloise, Anastase Panu 48 — Wexler șed. Cantacuzino B. Mateiu; Ad-tor delegat-

BANCA MOLDOVA
SOCIETATE ANONIMĂ
—— CAPITAL Șl REZERVE LEI 30.000-000
Sediul central:
____________ » IAȘI

Sucursale : GALAȚI. CHISINĂU, BĂULTI, CETAȚEA-ALBĂ


Afiliațiuni. SOROCA Șl PlATRA-NEAMT U
Se ocupă cu tot felul de operațiuni de Bancă. Incasso, cumpărări de bonuri și titluri.
, Emite cecuri în țară și străinătate.
Primește bani spre fructificare contra scrisori de depunere sau CARNETE OE ECONOMIE
Secție specială de cereale. Secție specială de mărfuri Agentură și Comision
390 IAȘI

Uhryn'owschi Eugen; Membriii comitet, de di­ B-dul Ferdinand 17—Popescu Aristodel, Arca
recție : Tăcu D., Nacht Is., Blechman Is. — Rusa Mihai, Anastase Panu 66 — Schilem
Bănci populare : Banca Populară de meseriași și Filip („Ca la mama acasă"’), Săulescu 3—Șteiu
muncitori, Ștefan cel Mare 56. Leon, Cuza-Vodă 77—Trachtenberg Moritz, P-ța
Bandage(a se vedea rubrica Articole de ortopedie). Halei 7. (A se vedea și Restaurante I-ul rangj.
Bărbieri: Abăluță Petruță, Nicolina 63—Alexan- Blănării: Bruch Sânii, Șt. cel Mare 13—Cojocarn
drescu Mihai, Vasile Lupu 96 — Andronic Aron Șmil, Costache Negri 58 — David IX M.,
Costache, I. C. Brătianu 160 — Bachman Maier, Lozonschi 4 — Horn Moisă, Sărăriei 146— Mi-
Gh./Mârzescu 30—Botez Grig., I. C. Brătianu 1 13 chelstein H. Moses, 1. C. Brătianu 83—Olivem-
—Brucăr Victor, Apeduct 57—Constantinescu Gh., baum Altar & Jean, St. Teodor — Rosenblum
Sft. Andrei 61—Creangă Vasile, Piața Sft. Spi- A. L, Ștef. cel Vlare 23.
ridon—Crețu Constantin, Niculina 104—Drilin- Boiangerii: Buholtzer Martin, .strada Păcurari
gher Rafael, Cuza Vodă 30—Dumitriu Dumitru, —Falk P. București (sucursala), Lăpușneanu 32—
Lăpușneanu 19—Flitman A.., Ștefan cel Mare 43. Lustagarten Osias, str. Pantelimon 42.
— Fogel Cabane, Cucu 53 — Froimovici losub, Bomboane (fabr.): Adlersberg losef, Sft. Lazăr 39'
Cuza Vodă 42—Gheorghin Petriță, Socola 42— — „Dacia’", soc. anon. de industrii, str. Zugra­
Goldan Costache, Sărăriei 9 — Gorea Nicolae, vilor — Zoller losef, Elena Doamna.
Lăpușneanu 51—Herman lancu, Cuza Vodă 3— Brânzeturi: Lykiardopoulos Georges E. & Co.,
Herșeu Rubin, Palat 76—lacob Grigore, Vasile soc. în nume colectiv, Ștefan cel Mare 39.
, Lupu 100—lonescu Alexandru, I. C. Brătianu 197 Brașovenii: Goldștein Vlendel, Niculina 3—-So­
-—Ioneseu Nicolae, I. C. Brătianu 121—loneseu T., lomon Ițic, Niculina 21 — Șipter Beți. Nicu­
Anastase Panu 30 — Leibovici Șaim, Costache lina 50.
Negri 3l-*-Cernes Marcu, Sărăriei 136 — Matei Brașovenii (en gros): Goldștein Mendel, Ștefan
Ilie, Crucei 71—Mazilu Costache, Socola 187 — cel Vlare 53.
Mihăilescu loan C., Lăpușneanu 49—Moscovici Broboade de lână (fabr.) Zobisch N. &o., Zu­
Avram, Nicolina 16 — Olteana loan, Vasile gravilor 47—Soc. an. „Casinca” (sediul social
Conta 4—Petru Tudose, Palat 20—Popovici C , Roman) str. Zugravilor 47.
I. C. Brătianu 189—Pornes Moritz, Socola 28— Broderii (atei.) : Argintarii Filip, C.-Negri 50—
Pricop L, Academiei 1— Sava Alexandra, Ștefan Argintam Marcu, Costache Negii 50 — Bonșca
cel Mare 52—Simon Marcu, Socola 85—Stejar V., Frantz, Stradela Goliei—Tobias Marcu Natham
Lăpușneanu 32—Strnl Moritz, Anastase Panu 52 Ștefan cel Vlare 43—Wexler Tauba, Ștefan cel
— Ștefaniu Gh. & Timofte N., P-ta Unirei 17 Mare 25.
— Talmaciuc Strnl, Gh. Mârzescu 63 — Ursa Brutării: Abramovici Leiba, str. I. C. Brătianu
' Mihai, Cuza Vodă 31 — Vasiliu Gh., Anastase 128 și 168—■ Alter lacob, str. Păcurari —Aron
Panu 56—Vocht George, Lăpușneanu 8. Aron, sos. Păcurari 16—Aronovici Leon & Simi<>~
Basmale Și casînci (fabr.): A se vedea Rubrica novici Pincu, Tg. Nicolina—Avram S., Costache
Casinci (fabr.). Negri 35 — Bercu VI., &tr. Salhana —Binder 1.,
Băuturi spirtoase (dep.) : Bazgher Rubin, Săra- str. 'Vasile Lupu—Ciucă L, str. I. C. Brătianu 151
z riei 155 r-Herscu Maica S., C. A. Rosetti 33. și Socola—Cohn Huna, str. Sf. Lazăr 32 — Co~
Berării: Berăria „Azuga"", Șteniberg Manase, P-ța polovici V., str. Costache Negri—Drescher D ;
Unirei 13 — Berăria „Luther"", Zentler I., P-ța Roșeanu 2—Flească I. VI., str. Anastase Panu 75-
Unirei 15 — Berăria „Zimbru4", Vasiliu Bordea — Forșt Ițic, str. I. C. Brătianu — Forșt N..
l.,( P-ța Unirei 9. str. Anastase Panu 25—Friedman L, str. Elena
Bere '(fabr.) : Brestecico, (,.Niculina''"), Șos. Raco- Doamna 52 — Ghetel Simon, str. Zugravi 19 —
vitza — Casap Marcu & Beniaminovici Avram Gheorghita N., str. Uzinelor—Gheorghin II. str.
(„Zimbru""), Păcurari. I. C. Brătianu 152— Godel I., str. Palat 72 —
Bijutieri: Cohl Peretz, Ștef. cel Mare — Glanfz- Goklstein, str. Sf. Andrei—Grosman Al., ser. I.
sțein Calman, Ștef. cel Mare — Lazăr losef, C. Brătianu 170—Griinbcrg I., str. Zugravi 1G
str. Cuza-Vodă 4—Mayer losef, Ștefan cel Mare — Haini D. H., str. Cucu 50 — Haimsohn VI.,
— Su'ssmann, Ștef. cel Mare 29 etaj. str. Cucu 51—Halpern A., str. Salhana—Herșco-
Birouri de infdrmațiuni: Biroul de informa- vici I., str. Cucu 14 — Ichilovici II., str. Nicu-
țiuni al Camerei de Comerț Iași. lina, 1—Idei Carolina, str. Anastase Panu 19-—
Birouri technice (a se vedea Instalațiuni technice). Idei VL, str. Socola 68—Idei R., str. Sărărie 8—
Birturi : Apostolidis P., (La „Tanașache""), Cuza- losub losub, str. Cucu 47—losub VI., str. Cucu 8
Vodă 42 —Berăria „Azuga", P-ța Unirei — — Landes VI., Cisinăriei 35—-Leibovici L., str.
Berăria „Luther"", P-ța Unirei — „Binder'", I. Socola- Lupu Ad., str. Elena Doamna 5 — Măr­
C. Brătianu 174—Faslik FlerșCu, Cuza-Vodă73 — gărind N., str. Niculina 121 — Vlendolovici VI .
Gratz Solomon, B-dul Ferdinand 15 —• Grigorin str. Copou—VIoise VI., str. Mlaștinei 44—,,Mol­
......... ............... dova” soc. în comandită, str. Canalului—Nenea
Birt și Variete „La Tanasache‘* N-lae, str Păcurari—Nenea Vanghelie, str. Pă-
Păcurari 75—Rosemherg L., Anastase Panu 49
PAVEL APOSTOLÎDE — Rubin I., str. Socola — Simionovici Pincu
IAȘI, STRADA CUZA-VODĂ, 42. IAȘI
sos. Păcurari 19—Soc. coop. ,,Ciurehiu str. V a-
cel mai asortat in mâncări și băuturi streine si indig. sile Lupu—Stanciu N., str. Eternitatea —Șloim
VI. H., str. Tătărași 40f—Temeles N., B-dul Eli-
Pavel, Unirei 4 — Haritoglu Vasile, Anastase sabeta—Timus Gh., str. Scări cică 11 — Trepcea
Panu 72'— Hristodor Niculiță, Păcurari 23 — H., str. I. C. Brătianu—Weinberg A, str. Ara­
Moscovici Roza, B-dul Ferclinand 27 — Nedef pului 66—Zavalide A., str. Cismăriei 19—Zava-
C. Brătianu 154 — Nistorică Maria
Teodor, , .,I.,5 lide E., str. Smârdan — Zavalide I., str. L
BANCA ROMANA DE COMERȚ Șl DE CREDIT DIN FRAGA
S. A. București, Strada Lipscani 2, TeSefon 53/6Î
IAȘI 391
Creangă—Zilbermăn I., -str. Niculina—Ziserman Calici 1 — Croitoriu C. Al., Carol 54—Cunoviei
A., str. Socola. losef, — Sticlii 14 — Cupernian H., Socola 201
Cafea Țâșnită (fabt.): Emirzean Ohanes A.. Caza — Davidovici Avram, Morilor 20 — Dima Gh.,
Vodă 82—Hazarian M., I. C. Brătiann—Majgher- Niculina 119 — Dobrovici N-lae, Racovița 6—
dician Filip, I. C. Brătiann 173—Sari an A.. I. Drubici lacob, Vasile Lupu 40 — Ecaterina A.
C. Brătiann. Gafiței, Solhana 2—Eghert Ioana, Socola 103—
Cafenele: Avram- Ițic, Costache Negri 41—Bazgă Eliscu Avram, Cismăriei 31 — Enstein Avram,
Aniea, Socola 35—Bergher Zvica, C. Negri 41 — Moara de foc 7—-Ermacov loan, S-sori: Florescu
Bergof L., Ștef. eel Mare 44 — Bluthal Simon, Frații. P-ta Unirei—Faerstein Avram, Marta 38
B-dul Ferdinand—Ciobanii C-tin, Anast. Panii 10 — Faibis Zisu, Vasile Conta 6 —■ Fanți I., Va­
— Constantin eseu Frosa („La Invalid"), P-ța Sft. sile Lupu 102 — Faslik Herscu. Cuza Vodă 73
Spiridon — Cutei Herșcu, Socola 71 — Dumitriu — Feinblat Șifra, Moara de vânt 4—Feldman
A., Academiei 3 — Dumitriu C-tin, (la Hotel Ghidale, Niculina 53 — Feldman Ichiel, Nicu­
’Traian) — Fischer Gotesman, (Hotel Traian), lina 35—Felix M., Cuza Vodă’ 47—Finchelștein
P-ța Unirei—rFrenchel E., Săulescu — Gavrilas Haini, Solhana 26 — Fișier Roza, Cueu 56 —■
Șt., B-dul Ferdinand 20 — Goldstein Herșcu. Fișier Sofia, Apeduct 20—Frenchel Ilie, Anastase
’CuzaVodă 5—Griinștein Max, Șt. cel Mare 40— Panu 58 — Frunzariu Hascal, Ciurchi 63 —
Haidero Sprinta, P-ța Halei—Haini sin Herșcu, Gartenberg David, Sft. Spiridon — Gavrilescu
Elena Doamna 63—Hanisberg M., Gli. Mârzescu—■ Gh.. Belvedere 16 — Gheorghe Ilie *a Floarei,
Kleit L», C. Negri 40 — Levensus Solomon V.. Niculina 123 — Gheorghiu loan, Albinesti 19
Șt. cel Mare 42 —Moise Mihail, Caza Vodă 83 — Gheorghiu Viorica, I. C. Brătianu 163 —
—Moisa sin Avram, Cucii 47 — Moscovici Rab­ Glukman Ozias, I. C. Brătianu 64 — Goldenberg
inii, Pantelimon 18 — Rosenblat M. („Belve­ lancu, Ciric 20—Goldenberg Priva, Solhana 64
dere^), Șt. cel Mare 35 — Sava loan, Anastase — Goldenberg Soli. Vasile Conta 14 — Gratz
Panu 70 — Schiller A-, Academiei 2 — Schiller Israel, Eternitate ' 37 — Gratz Solomon, B-dul
Filip, („Ca la mama acasă), str. Săulescu 3 — Ferdinand 15 — Grigoras Vasile, Uzinelor 33—
Schwartz lancu,- Socola 44 — Sobol Solomon, Grigoriu Pavel, Unirei 4 — Griinberg Avram,
Socola 6 > — Șmil Etla, Cisinăriei 33 — Smil Sos. Păcurari 32 — Griinberg David, Trei Ca­
Simca, Socola 24—Taler Ițic. Cueu 27. lici 13 — Griinberg losif, Costache Negri 1 —
Cântare (fabr.) : Mălăescu C-tin, I. C. Brătiann. Griinberg Moise, B-dul Ferdinand 16—Haimhorn
Cărămizi (fabr.) : Fabrica de cărămidă C. F. R.— Beți. Solhana 44 — Hai mo vi ci Ida S., B-dul
Rarneder Frații, Solhana—Soc. Anon. de Locuințe Ferdinand 52 — Halpern Strul. I. C. Brătianu 1
Ieftine și Construcțiuni, Socola (Bucium). — Haritoglu Vasile. Anastase Panu 72 — Hart
Cârcitimari: Aberman Lupii, Șt. cel Mare 15 — Lupu. Costache Negri 36 — Herșcovici Leib K.,
Abramovici Abram, Lăpușneanu 6—Ad«m D-tru, Podul lancu Bacalu 13 — Herșcovici Leib,
Tătarași 17—Agapie Alex., Tătărași 1 —Aizico- Soi ola 52 — Herșcovici Nusen, Păcurari 20 —
vici Moisă, Anastase Panu 25 — Amira Gli., Herscu Bercii, Vasile Lupu 100—Herscu Herman,
(„Bolta Rece"), Arcu 1 — Andarache D-tru & Ghica Vodă 67 -— Herscu lancu, Socola 65 —
Nieolau P., I. C. Brătiann 185—Andriescu An- Herșcii Soil, Socola 79 — Hers sin Aron, So­
ghel, Sărăriei 5—Apostolidis P., Cuza Vodă 42— cola 22—Holtzman H. David, B-dul Ferdinand 20
Aron Aron, Șos. Păcurari 60—Aron Hascal, Lo- — Horo vi tz Lazăr, Păcurari 139 — Hristodor
jzonsclii 14 — Aron Avram, Niculina 94 — Aron Ni cu li ță, Păcurari 23 — Huna Marcu Leib,
Manaș Șapsa, Rufeni 2 — Aronovici Bei la, I. C. Elena Doamna 13 — llușanu David, Arcu 3 —
Brătiann 116 — Aronovici N. I., Anast. Panii 34 lacob Moise, Tătărasi 12 — lacobovici Mbise,
— Avram Da vid Șmil, Morilor 17 — Avram Lăpusneanu 2—lacobsohn Moise, Vasile Conta 1
Mendel, Vasile Lupu 5 — Avram Moisă, Tătă­ lanculovici Haim, Palat 44 — lanculoviei Naf-
rași 5 — Avram șin Avr-czn, str. Spitalul Paș­ tule, Palat 84 — lancu Solomon, Mărzeseu 15—
canii 21 — Avram sin Moise, Bd. Ferdinand 44 Ifrim D-tru si Zaharia G., Sărăriei 6 — losub
—Avram Strul, Ciurchi 100 — Aspetto Zeilig, Herscu, Vasile Lnpu 12 — loan A. Gafiței,
Adunați 10—Barbu Ilie, Socola. 40 — Bercovici Solhana 36 — losub Aron, Păcurari 14 — losub
Manase, Țuțora 20—Berciu Al. N. Bercu, Va- Avram, Păcurari 95—Ispas V.. Vasile Conta 5—
•sile Conta 23 — Bercu Avram, Păcurari 73 — Ițicovici Avram. Șt. cel Mare 52 — Ițicovici
Bercu Haini, Smârdan 30 — Bercu Nachman, David, P-ța Alexandri 9 — Izic Avram I., Va­
Niculina 3—Bercu Pincu, Cucu 22—Blumenfekl sile Lupu 46—Izicovici Strul, Vasile Lupu’ 3—
Frații, Lăpușneanu 26 — Blumer Solomon. I. C. Kanter Manaș. Lozonschi 20 — Klingher Strul,
Brătiann 172—Boldnr loan, Niculina 67—Boingiu Sărăriei 1 —• Koniver Lupu, Lt.-Col.' Langa 3—
Burăh Grecii, Solhana 11—Braunștein Rubla, Să- Lebelsohn Lupu, Sft. Teodor 20 — Leib Simon
.răriei 15—Braunștein Sender, I. C. Brătiann 154— II., Socola 38 — Leiba Pincu IL, Niculina- 2 —
Brebu Vasile, B-dul Ferdinand 23 — Buisoiu C.. Leibel Herșcu. Cueu 3 —■ Leibovici Aron, Păcu­
Niculina 70—Busuioc D-tru, Uzinei 20—Calian rari 61 — Leibovici Bercii, Sft. Andrei 34 —
losub, Anastase Panu 21 — Captăriu Nichifbr, Leibovici Bercii, Socola 96 — Leibovici Clara,
Niculina 11—Caufman Avram I, Niculina 52 Vântu 12 — Leibovici I., Șt.’ cel Mare — Lei­
— Caufman Brulia, str. Șapte Oameni 5—Cernea bovici Meier, Crucei 30 — Leibovici Moritz N.,
Betti, Mărzeseu 21 —Cernea Cotnăreanu lancu, P-ta Sft. Spiridon — Leibovici Pincu, Nicu­
Vasile Conta 7 — Ciocan Vasile, Vasile Conta 10 lina 45—Leibovici Zeilig, str. Spitalu Pașcanii 18
—Cișman AL, Păcurari 24—Climer losnb. B-dul — Leizerovici Strul. Anastase Panu 25—Lobel
Ferdinand 27 — Cohn Lupu L, Lozonschi 4 — losnb, Brândușa 36 — Lobel SoSa. Tătărasi 35
Coniver Haim, J. C. Brătiann 135 — Cramer — Lupu sin lancu, Sărăriei 7'— Lupu lancu,
Berman, Arcu 11 — Cristea Vasile, str. Trei Sărărieil 8 — Maftei Eleonora, Bădărăi\ 2 -—
Motoare „Diesel", Mori/'Fabrici de cărămizi și cherestea
SOC. MOTRICA ROMANA București, Bd. I. C. Brătianu 82. Telef. 56/10,
392 IAȘI
Mahu Costache, Solhana 30 — Afaier Benin inin, Neusatz, Moara de Vânt 13— Vineș Victor, (L;s
Caza-Vodâ 85 — Alaier Calman, Universitate! 19 Aluncitorul), 1. C. Brătiann 183 — Vișman lancu..
— Maier Fany, I. C. Brătiann 14—Maior Ghitla, Niculina 17 — Vlad N-lae. Tătărasi 6 — Vraja
Albineț 4t> — Afandrison Afarcu, Albinei 10 loan L, Sarăriei 14 — IVeintraub Fișei H.. Uni—
— Manelache Nicolae. I. C. Brătiann 187 — rei 5 — Weintraub Alarcu AL, Lăpusneanu 1 —
Marcu I. I., Niculina 78 — Matei Costache, Weintraub Alarcu, Săulescu 2 — AVexler Moise...
Eternitate 56 — Mates Moise, Morilor 2 - Ma- St. cel Mare—Zalis Alates, Elena Doamna 5 —
vropol Gh. A.. Caro) 45 Mavropol I Iris tea, Zaharia Fa ibis, Socola 26 — Zaharia N-lae, ’ Ni­
Darabani 8 — Alazurchievici A., Toma Cosina 35 culina 100—Zalman Blum, Anasta.se Panu 31—
— Mebeciu Teodor. Eternitatea 1— Alelinte loan, Zalnian Leiba. Palat 17—Zeilich Herșcn, Cucu 52
Sarăriei 35 — Afendel lancu, Niculina 113 — — Zilberman lancu, Eternitate 33 — Zingher
Mendel Lupu, Sft. Lazăr 87 — Mendel Lupu, Aloise, St. cel Atare 7—Zunier B.,Vasile Lupu 73„
Vasile Lupn 77—Mendelovici Haini, Sarăriei 118 Caretași: Cornellsohn Gustar, Căpitan Panu 14
— Migalopol lancu, P-ța Unirei 5 — Mititel u —■ Enache N-lae, Socola. 16 — Haim Leiba S.._
loan. Palat 46 — Moi.sa Bercii. Vasile Lupu 114 Socola 25 —* Kellerman Isidor, Pa curați 108 —
— Moi sa Marcu. str. Spitalul Pasca nu 14 — Mărgărint N-lae. Păcurari 100—Rosen AL, Unirec
Moise Strul, Mahalaua Ticău de Jos 16—Aloi- —- Safca Andrei. Păcurari 107 — Safir Nihemne.
sescu Eeaterina, Sarăriei 56—Morariu Costache. Sft- Lazăr 79.
Sarăriei 27— Moscmici Avram, Sarăriei 54 — Cartonage (fabr.): ..Papetăria Românească", »oc~
Moscovici Bercii. Cismariei 15—-Moscovită Moise. an., Sos. Națională. 6—8 —-Socec & Ce-, soc. anon.
B-dul Ferdinand 70 — Moscovici Roza, B-dul București, sucurs. Iași, Cuza Vodă 2 — Stefaniu,
Ferdinand 27 — Moscovici Strul, Cucu 48 — N. Aâ & Co.,St. cel Mare 38—..Viața Românească"-
Nachmanovici Copel, Lt.-Col. Lrnga 19—Nach- soc. am, Alexandri 10—12
man Pincu, Niculina 36 — Naftule Moisă. Cis- Case de bani (dep.): Bachstez Frații S-sor^
măriei 39—Nedef Teodor. I. C. Bratianu 154— Goldenberg L, societate în comandită, str. L C.
Nicolau Petru. Răpei «5 — Niculiță 11. („La Pa- Brătiann 138.
vi 1 ion),str.Păcura r i— Nistorică Ma ria, B-dui Fer­ Casnici : (depozite): Depositul fabr. Gloria" (diu
dinand 17 — Olăeriu C-tin. Păcurari 163 —- Bacău) repr. Kaufman . str. Lt.-Colonel Langa_
Osoianu Vasile. I. C. Brătiann 158 — ..Parcul Casitici (fabr.): ..Florida" Lt.-Col. Langa — Ni-
Vânătorilor" Halta Copoii, Rondul I.—Pasca rin mow'itz L, Crneei 23. — .,Casinea
* ‘ (soc. an. sediul
Spiridon, Solhana 6—Perlitz Moisă, boeola 65— Roman), Zugravilor 47.
Petrovici Iulian. Sos. Păcurari 6—Polac Avram. Cauciucuri de automobile tmag): ,.Prorodnic-
Elena Doamna 11 — Polac A.. Apeduc 1 — Colnmb“, rubrica (sucursală), str. Lăpusneanu.
Polac Ițic. Mahalaua Ticău de Jos 1 — Polac (A se vedea și Automobile).
Moisă. Costache Negri 38 —- Popescu Aristotel. Ceaprăzării: Foișor C-tiu, Lăpusneanu 5 —-
Arcu 13 — Rabinovici Maier, sos. Niculina 75— Grosu Strul. L C. Brătiann 189—- Samoi 1 Alayer-
Rabinschi AI.. Sarăriei 51 — Raichen ALeier. Arcu 10 — Sehwartz Nety, Cuza Vodă 42 —
B-dui Ferdinand 68 — Rogan Gh., Niculina 24 Silberman Avram. Lăpusneanu 10— Stăngulescn
Rosenblat Lupu, Păcurari 64—Ro^eafeld Feiga N-lae. Academiei 3.
Haia, Uzinei 8—Rotenstein Avram Simon, l. C. Ceaprazării militare: Faișor (-tiu., str. Lăpus-
Brătiann 32- Rotenstein I. AL, Niculina 10 — neanu 5—Silberman Buium, >tr. LapusneanulO —
Roțenștq^n Manase. Niculina 29 — Rusu Mihai, Stăngulescu N., str. kcademiei 3.
Anastase Panii 66—Sa mi Liza, Sf. Lazăr 41 — Ceasornicari : Briîmer Solomon, Șt. cel Mare —
Să ren B., Cuza-Vodă l—Sand Manaș, Solhana 18 Cobi Reretz, Ștefan cel Alare — Enghel Frantz.
S/tvescu Grig.. Niculina 108 — Schwartz Lupu. str. Lăpusneanu 1 l—Faim AL. str. Lăpusneanu 11
Sărariei 73—Schweighel Afoise, I. Jir ea n ga 36— — Ferembach Haim, strada Costa che-Negri —
Segal losub. Stejar 28—Segal Riven. Niculina 35 Feuerstein Wolf. strada Lăpusneanu 22— Gold-
— Seraflde Djmitrie, Lăpusneanu — Simon ștein Fani. strada Păcurari — Ide lovi ci I. L»
Avram, P-ța Alexandri 46 — Simovici Aloise. C., str Șt. cel Mare — Ideloviei Idei, P-ța U~
Niculina T2 — Smirnov Frații & Co., Lăpus- nirci — losupovici Ihil Sami, str. (Jismâriei —
neanu 1 — Solomon Frima, Palat 75—Solomon Juster Adolf, sti. I. C. Bratianu — Lazăr losef.
Herșcu, Costache Negri 88 — Spaier I., Anas- str. Cuza-Vodă 4—Leizer Șnlem. str. Cuza-Vodă—-
tase Panu 17 — State Petru, Păcurari 40 — S. Aloritz losef, str, Cuza-Vodă 73 — Aloscovicl B~
sin Leib, B-dul Ferdinand 2 — Schein Froim, j Bercu, str. Cucu—Moscovici AL Șt., str. Cucu—
Alarzescu 30 — Șmilovici Haia. Socola 24 — ! Ostapovici VaMle, str. I. (J. Brătiann — Peszynscki.
Șmilovici losef, B-dul Ferdinand 44 — Sinii S. Maria, str. L C. Brătiann — Sehwartz Leonr
Avram. Smărdan 6—Schneider lancu, Tătărași 37 : str. Șt. cel Alare—Segal Leib Idei, str. Costache
Ș'neer Șaia, Tătărasi 43 ~ Spipler Avram. Sft. i Negri — Șloimovici Aloise, I. <Brătiann —
Lazăr 13—Șraibman Strul, Niculina 47 — Ștein Tibchler Frații, str. Ștefan cel Alare,
Leon. Cuza-Vodă, 77 — Steinberg Levi. Nicu­ Cereale (comerc.): Alter Herșcu, Niculina 16 —
lina 121—Sternberg losub. Niculina 117—Salini Edelștein N., Niculina 37 — Herșcovici Sloim-
sin Sender, Socola 151 — Trachtenberg Aloritz, Halei 9 — Lupu Emil, Sos. Solhana 2
P-ța Halei 7 — Trepcea Hristea, Socola 2o7 — Cereale en gros (comerc.): Banca Agricolă, șoc­
Talie sin Leib. Vasile Conta 4 — Ulner Moisă, t ăm. Șt. cel Mare — Banca Dacia, soc. an.. Șt-
Sarăriei 15 —Uța N-lae, Sărariei I bis— Vac- j cel Mare 3 — Banca Iașilor, Șt. cel Marc 47 —
nian Solomon, Petru Rares 9 — Vasile Radu, i Banca Afoldova. soc. an., Cuza Vodă 40—Banca
Sărariei 33 și 123—Velniceru Lincu. Socola 87 j Uniunea Română, soc. anon.. Lăpusneanu 40 —
— *ATelniceru Saia. Crudei 60—-Ventonic Alex., j Berghenștein Țalic, J. C. Bratianu — ,.CeTes“,
Niculina 108—Verdes Vasile. Uzinei 32—Vigder [ coc. an . str. Sft. Haralamb—Holtzman Tacob. &

Automobile. Traotcare, Accesorii, Piese de Schimb și Cauciucuri


COLIN 63 — Calea Victoriei — 203. Tel. 29,51 și 48/50 BUCUREȘTI
IAȘI 393^

^chneîer, St. cel 'Mare' — Lan fer losef, Lt.-Col. ! rasi 56 — Leiba Pincu, Niculina 8 — Leibling
Langa — Lykiardpoulos E. Georges, Soc. în i Bercii, Sff Teodor 41 :— Lerner Aleier. Costache
nunief colectiv, str. Lăpu<neanu 38—Rotii Adolf, I Negri 31 — Lipa Ițic zis Alarcovici. I. C. Bra-
Cuza Vodă — Schonblum Wilhelm. Lozonschi — j ti a nu 104 —Alacri Gh., Lăpusneanu 28 — Maori A’.,
. Simiotiovici Lupii & Co., („Brutari măcinători^) Lăpusneanu — Alanole Costache. Niculina 81 —
Aloara Moldova. Alarcovici Leiba, Niculina 12 — Mâță Grig„
‘Cereale < mijlocitori oficiali): Botezat O-tin., str. Niculina 66 — Alendel Beer Avram, Armeana 12
N. Ganea—Serba nescu Mibail, str. Cuza-Vodă (57, — Aloise Rachmil. Aron Vodă 13 — Alorarescn
Cherestea : (a se vedea Lemne de construcție). N-lae, P-ța Halei—Alorosanu V-le, Sft. Andrei 15
—Aloscovici losif. Sos. Păcurari 5—Munteanu Th.,
Cicoare (fabr.): Adlersberg losef, Sft. Lazăr 39. I. C. Brătianu 74 — Nachman sin Strul, Nicu­
Cinematografe: „Elisabeta“, propr. Kosnor Arnold lina 71 — Nathansolin Leib, Socola 77 — Niță
& Co., str. Gându — „Modern“, propr. Drăghici Ștefan, Eternitate 33 — Osoianu T.. Nicorița 7—
^Vasile & Co., P-ta Unirei 1 1 — Teatrul Lyric Petre C-tin, Lăpusneanu 5 — Petre D-tru, P-ța
propr. Mendelsohn lăncii, Unirei 7. Halei — Petrescu loan, sos. Aloara de foc 42 —
Ciorapi (fabr.): Hodon Leon, sos. Arc ti—,,AIoldova“. | Petrică Gh.. Akisile Lupu 14 — Pincu Faibiș,
soc. an. textilă, ^os. Națională —„Perfecțiunea”, ; Arapu 60 — Pizic Herman, I. C. Brătianu 29 —
soc. în nume colec., sos. Arcu 7—-Rechler Moritz, ! Popa C-tin, Cuza Vodă 27 — Popescu Gh., Lascăr
& Fiu Lipitorilor 1—3 si Bucsenescu 18. > Ca târg iu 55 — Rotam D-tru, Palat 60—Rubin
Cismari: Aîzic Avram Leib, I. C. Brătianu 199 lancu, Palat 82 —Sa bara loan, Lt.-Col. Langa 3
— Alexandrescu C„ P-ța Halei — Alter Alichel, j — Săvescu loan, Sft. Andrei 76 —»■ Schwartz
Sft. Andrei 37 — Apostol Gh., Ghica Vodă 83 Bercu, Eminescu 16—Schwartz Bercu. Niculinal4
— Aronovici lancu, Păcurari 121 — Arsenu V. — Schwartz Alichel, Socola 119—• Segal Buium,
.S-sori Morariu Alex. & Antonia Gh., Cuza Vodă 67 ! Tătarasi 49 — Segal Alarcu. Smârdan 15 —
— Bălăceauu C-tin, Arcu 4 — Bercovici Jta, Semenciuc Gh., Pro copiei 10 —’Spilner S. S„
P-ta Halei — Bercovici Aloi se, Sft. Andrei 33—- Niculina 42 — Saia E., Solhana 60 —r Sleising’her,
Bercovici Sinii, Sft. Lazăr 81 — Bercii David, i Idei D., Anastase Panu 48— Șloimovici Nusem,
Lt.-Col. Langa 1 5—Bosinceann Gh.. V-le Conta 2— | Socola 71 — Subem Leiba, Sărăriei 157 —
Braunstein Idei, Lt.-Col. Langa—-ButmanZalman, 1 Tanaschievici C-tin, Tătarasi 5 — Taub Haim
Mlaștinei 50 — Butnariu Naum. Niculina 66 — Aron A”odă 19 — Teodoriu St., I. C. Brătianu 164
Cahane Nathan, Costache Negri 64 — Călinescu — Tufescu lancu, P-ta Halei — Vatavu T., șos.
Elisabeta. Anastase Panii 56 — Catz Solomon, Păcurari 11 — Weinberg Nachman, Cismăriei 3
Costache Negri 36 — Cercel D-tru. I. C. Brătianu — AVeinfeld Strul, Niculina 46 bis — AVeinștein
. 48—Ciurfotariu Fiser, Vasile Lupu 25—Ciubo- Lupu. C. A. Rosetti 51—AVeișman User, Univer­
4ariu Strai, Palat 64 — Clinger David, Arapii 75 sității 6 — Wolf AL, Niculina 42.
— Codreanu Grig.. P-ța Halei — Colin Lupu, Cluburi : Clubul Conservator Progresist, Piața
Anastase Panu 48 —- Coleea Gh., Gli. Mărzescu 23 Unirei — Clubul Partidului Democrat, Piața
— Costache loan, Lăutari 45 — Cost in C-tin, Sft. 1 nirei — Clubul Jockey, str.^Carol — Clubul
Andrei 57 — Crisu Gh.. Lăpusneanu 3 — Chiuia Național Liberal, P-ța Unirei — Clubul Parti­
Buium, I. C. Bi’ătianu 35 — Dobrincu Petre, dului Poporului — Clubul Naționalist Democrat,
Niculina 28 — Dobrovschh Stanislav, I. C. str. Lăpusneanu.
Brătianu 166 — Elias David, I. C. Brătianu 20 (A se vedea si rubrica. Societăți, Cercuri diverse).
— Fabricantul Vasile, I. C. Brătianu 103 —
Faifer Friederich, Săulescu 1 — Faifer loan, I. C.
Coafori de dame : Demek lulia, str. Treeătoarea
Banii 4 — loneseu D. S.. Cuza Ahidă 42. <
Brătianu 65— Fr.ibel luliiis. I. C. Brătianu 193
— Garofă Alex., Unirei 11 — Geambasu lancu,
Cofetării: Bernstein Aloritz, Cucu—Botez Alihai.
Cuza Arodă — Cazacii N.. P-ta Unirei — Funiak
Păcurari 34 — Georgescu St, P-ța Halei —-
,
A. Lăpusneanu—,,Georges“ S-sori Cuncic Elena,
«Gheorghiu Petre, I. C. Brătianu 117 — Ghidaie
Lăpusneanu—Hirschenbein, Socola—Hirschensohn
lancu, Niculina 52 — Ghimpii lancu, Tătarasi 1
Rașela, Socola — lanovici Gh,. St. cel Alare si
Groldstein Avram, Costache Negri 60—Goldsteiii
Lăpusneanu — loneseu A., I. C. Brătianu —
Leib, T. C.Brătianu 29—Gold Herscu, Niculina 66
Ițicovici L, Cucu—‘Leon eseu P„ Carol—Ni colan
— Grădinara I. Petru, Palat 46 — Grigoriu loan,
4xusti 3 — Grigoriu Th., 1. C. Brătianu 88 — D. Stavri, Cuza Vodă—Rosenthal II., Costache
Negri — Speranța Alex., Cuza ATodă — Stavri
«Grunberg Calin, Bădăran 8 — Griinberg Leib,
N-lae D„ Anastase Panu — Streit Ignațz, P-ța
Bas Ciaus IV—Gugui Florea, L C. Brătianu 149
—- Haimovici Zeilic, Sft. Lazăr 73 —- Hascalovici Unirei — A asiliu N., I. C. Brătianu—Arlădesen
C-tin, Păcurari și Lăpusneanu.
Haim Ciubotar, Cucu 20 — Henic lancu, I. C-
.Brătianu 111 — Herscovici Strul, Niculina 42 — Cojocari: Calmau Alarcu, Solhana 23—Leiba sin
Hers Solomon, Galatanu 12 — Herscu lancu, Idei, Sărăriei 144—Alarcus Pincu. Sărăriei 136
B-dul Ferdinand 1 — Herscu Ițic. B-dul Ferdi- Moscovei Hers, I. C. Brătianu 5 — Rozenzweig
* .nand, 6 — Hilgfom Michel Ha ia, Socola 55 — i Sae Nirsen, Sărăriei 152.
Hencieov lancu, I. C. Brătiaau 64 — Hirschen- • Coloniale (en gros) : Froim lancu, I. C. Brătianu 162
-sohn Zi-su,Niculina 18—Huțanu Gh., Niculina 100 i — „Importul4',' Soc. în nume colectiv, Ștefan cel
—labatoschi AL, Sft.'Lazăr’72—lancu Ițic Leib, ' Alare 67 — Lykiardopoulos E. Georges (Brăila)
Sft. Andrei 50 —lancu AI. Tipra, Socola 107 — & Co„ (Haimovici Alarcu & Grossman A. Z. dirr
loneseu Ilie, Socola 195—losifescu U-tin, Palat 80 j din lași) soc. în nume colectiv, St. cel Alare 38—
— losifescu D.. Aluzelor 40 — Iov C-tint, St, cel j Alargulius Aurel Isidor, St. cel Alare 50—„Alercur44
Alare 33 — Ițicovici Aloi se, Cismăriei 3 —■ Lazăr ! soc. în nume coleet., Anastase Panu 38—„Uniunea
Simon, I. C. Brătianu 139 — Leib Pincu. Tăta- I Comercială”, soc. anon. București, sucurs, lâsi.

BANCA ROMANA DE COMERȚ Șl DE CREDIT DIN PRAGA


Departamental Cereale, Calea Griviței 3, București.
394 IAȘI
J str. Ștefan cel Mare 63 — Weiss Moise, strada soc. anonimă, Ștefan cel Mare—Rabinovici Haim
Anastase Panu 48. str. Ornescu 6—Rechler Adolf D„ Cuza Vodă 52:
Comisionari (agentură si comision) : Botez I. — Sărcu Bernard „Rapid44, Elena Doamna 1 —
Radu, Petru Rareș 27 — Brauchfeld Mauiice, Schneier Max, Ștefan cel Mare — „Timpul44,,
Căpitan Panu 21 — Briik Samy, Șt. cel Mare— proprietari.’ Udișteanu Dimitrie, Badărău G. & Co.
Brandes David, St. cel Mare—„Bursa44, Șt. cel
' Mare 49 — David Leon, Ștefan cel Mare 39 — j? H. RABINOVICI °
Drimer Haim, Elena Doamna 17 — Georgescu IAȘI, Strada Ornescu No. 6, IAȘI
. George I., (Constanța) succurs. B-dul Ferdinand
\ — Ghelber Moritz, Păcurari — Gliinsberg Benia-
Agentură, Comision, Consignație
| Depozite proprii
' min, Păcurari — Goldstein Willy, Săulescu 1 —■
Grunberg Herscu, I. C. Brătianu 135 — Griinberg
□ . ........ ..... —..- -
Lupu, Crucei 7 — Hart Moise, I. C. Brătianu — Confecțiuni pentru dame: Porjes Săli, Piața
luster Isidor A., Cuza Vodă 42 — Klein, 0. Unirei. (a se vedea și Croitori de dame).
Jacques, Ștefan cel Mare 47 — Korner I., str.
Șt. cel Mare 142 — Langmantel Simon, I. C., | Lingerie, j
Brătianu 159 — Lehrer George Gh. — „Marfa* *4,
o--.. •..... —........... □ ;j Chapeaux, Modes i
George GH. LEHRER ij et Confections ■
-IASSY- SĂLI PORJES !
Importer Manufactuîers, Agent
atid Commission Broker, Corres-
I IAȘI -- Piața Unirei - IAȘI |
pondence invited Branche, GALATZ ... -. -■ ■ ..-J;
| BANK REFERENCES Construcținni de fier: Marek losef, Socola 155.
Construcțiuni de locuințe (soc.): „Dacia44, soc. an.,
a.... -....... - ■ ■■ ■ - □ str. dn construcții Ștefan cel Mare.—Soc. an. de
* 5

î GEORGES E. LYKIĂRDOPOULOS IAȘI’ f


| Societate în nume colectiv [i
Strada Ștefan cel Mare No. 38. — Telefon
IMPORT de: ----------------- {

Coloniale en-gros (Depozite.) li


Ferărie en-gros.
Papeterie și Droguri en-gros. [.
Primește mărfuri în consignație. Reprezentări de firme și făbr. (streine) '!
□ - — - — .......

? Q. , . ---------------- U
Societatea Anonimă i

LOCUINȚEEFTINEșiCONSTRUCȚIUHidin IAȘI
S. X.. E. C.
IAȘI - STRADA ȘTEFAN CEL MARE 38 — IAȘI
TELEFON — ADRESA TELEGRAFICĂ: ,,SLEC“ — TELEFON

FABRICĂ SISTEMATICĂ DE CĂRĂMIZI, ȚlfiLE, 0LÂH1E §1 CERflffllGĂ. I


J SOCOLA (Bucium).
o ... - - 1 1 ......
BANCA ROMANA DE^COMERȚ ȘI^DEțCREDIT DIN FRAGA
Departamentul mârfurilorgfn ccnsîgnațîune, Calea Griviței 3$ București
IAȘI 395

Locuințe Ieftine și Construcțiuni Thlin Iași, str. Nutăsin Pincu, Aron-Vodă 26-Peisich Oisie, Aron
‘ Ștef. cel Mare 38. Vodă 14 — Perlitz H., Păcurari 1—Polac H. &
CI-' --------- =========^^ Șilbernian A. L. (Mag’. Englez), Lăpușneanu 39
—Rabinovici Ițic, Pantelimonescu 55 — Rinden-
j! I05EF MrtREK blau Eduard, Marzescu 38 — Rosenberg Haim-
j IAȘI — Str. Socola No. 155 - IAȘI Cucu 26—Rosemblum A. G., Ștefan Ice Mare 23
— Rosenblum A. I. Israel, Lăpușneanu 30 —
Telefon 76
Bosenthal I. & Cars, Lăpușneanu 44 — Rubin,
ștein Beri. Aron-Vodă 16 — Rubin Zeilie, Lă­
|l Execută orice lucrare referitor pușneanu 3 — Safir O. & Strulovici I., Lăpus-
|i la această branșă. neanu 25 —Schwartz David S., Palat 28
j ' — Schwartz Froim Aba, Sft. Theodor 25
li A se vedea anunțul spec. rubrica Turnătorii — Schwartz Haini, Cuza-Vodă 46 — Schwartz
Herman, Sft. Toader 19—Schwartz losef, Aron-
Vodă 6 — Schwartz Isac, Marzescu 38 — Segal
Corsete: Birnberg Diana, ^fr. Uni verși tatei 15— Isidor, Palat 76—Sâbacli Tobias, Șt. cel Mare 21
Orgas S-., Lăpușneanu — Wexler Herman, Gh. — Silberman Bernard, Palat 82 — Silberstein
Mârzescu 17. Buium, Lăpușneanu 10 — Silberstein H. losef,
"Cotari (autorizați) Glielbert M. T., Niculina 57—• Sft. Teodor 23 —- Solomon losif, Sărăriei 136—
— Hoffman Nathan, P^lat 20 — Vasiliu -0.. Șae Peisich, Sft. Lazăr 79—Saraga Moise, B-dul
Trancu 5. Ferdinand 5 — Șeinfeld Pincu, Costache
Cravate (fabr.) Fisch D. S., Cuza-Vodă 51—Mos­ Negri 35 — Șmil Șirul, I.* C Brătianu 108—
covici Haskel, Ștef. cel Mare 3. Șmilovici Ilerscu, I. C. Brătianu 120—Șmilovici
Croitori de bărbați (ateliere) : Abramovici Haini, Smil, Arco 4 — Șternberg Avram, Eminescu 18
str. Cuza Vodă, 15. — Ancei AI. M., Niculina 22 — Șulem lancu, Sărăriei 142 —- Teitlabaum H. I.,
— Argintam Solomon, Costache Negri 50—Aron Marzescu 34—Topală C-tin, Eminescu 44—Tăranu
losub, Lozonschi 4— Aron Sloim Ițic, Arapii 58 Burăcli, Blondelor 5 — Veinfeld Pincu, Aron-
— Avram Avram S., strada Tătărasi 70—Avram . Vodă 14—Weisenberg Calmau, I. C. Brătianu 106
Bercu, strada Costache Negri 38—Avram Froim — Weisman Kesil, I. C. Brătianu 107 — Weiss
Moisă, str. Castache Negri 46.—Avram Moise, A- Herman, I. C. Brătianu 96 —Zeilie Israel, Tă-
pedue 21.—Avram Sinea, Sft. Teodor 43. — Bar- tărasi 51 — Zilberman losif. I. C. Brătianu 189
schevschi ÎL, Unirei 4.—Bercovici'D., Eminescu 19 —Zilberman Ițic, B-dul Ferdinand 19.
—Bercoviei Ghidate, Tătărasi 70 — Blumenfeld Croitori de dame (ateliere) : Braunștein Burăch,
Leon, Palat 28—Braunștein losef, I. C. Brătianu 119 Unirei 4—Cabane Victor, Muzelor 40— Cramer
■— Breiner Solomon, Cuza-Vodă 36 — Cabane losef, I. C. Brătianu 101 — Demek Maximilian,
Isac, Mahalaua Sf. Ștefanii—Cătulescu JL., Tre- Trecatoarea Banu 4—Forscbmidt Clara, Lăpușnea­
matoarea Banu 4 — Caufman Michel, Eminescu nu 41—Goldștein Haini, Vasile Conta J—Hascal
37—-Colin Șaie. Mahalaua Sft. Ștefan 6 — Criș r Burăcli, Căpitan Panu 6 — lonescu Ecaterina,
^Solomon. Lăpușneanu 23 — Dic Marcu, I. C. Lascar Catarg iu 55—Libling M. I., Alexandri 6
Brătianu 114—-Elias Pincu, Ștefan cel Mare 14 Ornștein Herșcu, Unirei 9 — Porjes Saly, P-ța
—Fișei C., Palat 10—Ganga Leon, Socola 91 — Unirei — Silberman A-, .Marzescu 22—Șeinberg
-Gehrber Solomon Lăpușneanu 41. — Ghersin Vigder, Elena Doamna 9—Togman Sofia, Aron-
Avram, I. C Brătianu 139 — Goldenberg A., Vodă 21 —'Zeilie Aneta, Palat 42 — Zingher
Costache Negri 36 — Goldenberg Leizer, * Cos- Max, Cuza Vodă 34.
4âche Negri 41 — Ghersin Avram, I. C. Bră­ Croliori militari: Safir O. & Strulovici I., Lăpuș,
tianu 139—Goldenberg A., Costache Negri 36 — neanu 25
■^Goldenbefg Leizer. Costache Negri 41 — Gold Ctlfere Și geamantane (atei.): Herscovici Avram,
Aron, ' Costache Negri 48 — Goklner Hascal, Str. Costache Negri 31 — Herscovici Nachman,
Palat 42—Goldner Ian cu, Costache Negri 48 — Costacbe Neg’ri 8 — Herscu Mendel, Costache
-Goldștein David, Aron Vodă 16—Goldștein M. A., Negri 58.
Unirei 11—Goldștein Sendel, Palat 46Tr-Goldșteiii Cure/ari (atei): Baras Bențin, str. Soeola, 32 —
x'Strul, Costache Negri 35 — Griin Marcu. Cuza- Bercovici I., I. C. Brătianu 166 — Caner Moise,
Vodă 67—Grunberg Leon, Costache Negri— 60 Soeola 50 — David C. D., Sft. Lazăr 87 —
Haini Smil sin Altar, Mahalaua Sft. Ștefan 11 Marco viei Strul Herș, Palat 8 — Mi chel Strai,
Herșcovici Ghidale, Apeduc 27 — Ibrișanu P., str. Elena Doamna 4 — Roitman lancu, Nicu-
Arca 4—Ilie lancu, Niculina 11—losef losef. str. lina 29 —- Rosentzweig Șoil, Păcurari 115 —
Aron-Vodă 8—luster lancu, Alexandri6—Ițicovici Rusa lancu, Soeola 38 — Segal Sura, Cuza
?Saul, G. Mârzescu 17—Leiba Ana, Eminescu 6 Vodă 4 — Strul Michel, Sft. Pantelimon 16 —
—Leibovici Ilie, Arca 10—Leibovici Ițic, Cuza- AVeisman Moritz, Elena Doamna 3 — Zaigher
Vodă 29—Leibovici Moritz, Sărăriei 138 — Lupii David, Lăpușneanu 6 — Zaitz Chiva, str. Elena
Avram, Eminescu 12 — Maier Calmau, Ștefan cel Doamna 8 — Zelic Mendel, Lazăr 83.
Mare 7—Marcovici Avram, Nicotină 16—Marcovici Cttțitării (mag.): Bett Luigio Petro, Cuza Vodă 50
Tosef, Costache Negri 67 —■ Marcovici Stoleriu, — Trai na N., Piața Unirei.
' Nuhăm, Sărăriei 151—Marcu Bercu Solhana 62— Dentiști: Eigher S. Dr., Lăpușneanu — Fried-
Marcu Fișei Palat 6—Mihail loan,Sărăriei 51 — man F. Dr,, Lăpușneanu — Levental Friedman
Moise Aron, Eminescu 15 —■ Moise Bercu, sos. M., Dr. Lăpușneanu —■ Mendel Louis Dr., Lăpus-
Păcurari 45 — Moscovici Haim, Apeduct 31— neanu — Moldovan Grunberg Dr., Ștefan cel
Moscovici Idei, Socola 61 — Moscovici Marcu, Ștef. Mare 1—Niculcea-Ciudin Olimpia Dr.—Pechel-
cel Mare 41 — Nadler Arthur, Alexandri 6 man Einrich str., Lăpușneanu—Polingher Leon Dr.

M. de BROUSSE — 9, Strada DecebaL— Bucarest — Affretements


396 IAȘI
Ștefan cel. Alare A—Wașerman N. Dr., Păcurari. Fierării (mag’.): Aron S. A Subinschî, Anastase
*
.Desenatori (conductori desenatori): C-tinescu A’. Panu 46 —’ Bachstez Frații. S-sori Goldenberg-
(serviciul technic) —• Fridemeiu I. (Primărie) I.. mic. în comandită, 1. C. Brătianu 138—But­
strada Vasije Conta — Gheoghiu lăncii, i Pri­ narii! Sloim, Selba na 23 — ..Continentul44, Cal-
mărie) strada Lozonschi — Horim Alonisor (ser­ manovici Jaek & Co., Ștefan cel Atare 4 —
viciul technic) — Nicolan I., (Creditul Urban) Dobrea Ștefan. Socola 14 — Eilenstein Hermaim
— Profir Gh. (Primărie), strada Ștefan cel ..La Filiera’4 fost A. 1. Marcovicn Capela Ar­
Mare — Șotron ic N. (Primărie), strada Anas­ meană 1 — Enache Niculae, Socola 16 —
tase Panu — Stoicescu Constantin (serviciul Epelbaum S. & Solomon C., Anastase Panu o(>
technic) — Tăutul AI.. (Primărie). —• Gluckman Leon. I. C. Brătianp — Gogu Cal­
Distilerii (fabr. de beuturi spirtoase) : „D<?licia“. mau, Vasile Lupu 49 — Goldenberg Frații, soc­
propr. Weinstein M., P-ța Halei — Distileria ii! nume colectiv I. C Brătianu 127—Held LeviA
„Nicotină44 propr. Blumenfeld Ph. & Posner, Niculina 20 — Henick Louis, L C. Brătianu 147
str. Crucei. — Himelbrant Strai, Vasile Lnpu 104 — Ly-
Doctori: (â se vedea Medici). kiardopoulos E. Georges, Soc. in nume colec­
Dogari: Barocii Solomon, Palat — Belis Haini. tiv, 'jtr. Ștefan cel Mare 38 — Margulies Aurel
Palat — Feldman D. S.. A'asile Conta 11 — Isidor. Ștefan cel Mare 50—Pinceschi Volf Meei\
Goldenberg Marcu, Smârdan 48 — Grtinberg- Crucei 2 — Samarac Avram Cuza Vodă 1 —
, lancu, str. Lascar Catargiu 51 —’ Jnster Avram, ScJiarist Fabius. Socola 10 — Segal Morse Leon.
Cuza Vodă 45 — Schwartz I/, Palat. Academiei 3 —■ Solo mo novici Burăch. Socola 17
Dricari: (a se vedea Pompe funebre). 4 Șmilovici Aba, Niculina 14 — Stein Șmil, \aMle
Drogtterii: Becher Nusen, Cuza Vodă — Biber Lupu 69 —-Vitner Lnpu, Sărăriei 153—■ W ei—
zManole & Ornstein AL, Șt. cel Mare 59—Cupfer E., sman Nută A Co., Ștefan cel Alare 21.
Lăpusneanu—Galatanu Frații, (București) sucurs., Ferărie veche (mag.): Fisch Manase. Sărăriei 15 1
Cuza Vodă 54—Marcus Jos. ,,La Cămila". Anas- — Zingher Haini, Sărăriei 136 — Zingher Leon
tase Panu —• Rapaport Alax & Sigmund, Lăpus- ’ M., Sărăriei 151.
neănu —Rosenstein B., Cuza Vodă — Rosenstein Fitiluri de lampă și de lumânări (fabr.): Soc.
, I. L., Ștefan cel Mare l>9 — Șmilovici Leon, anon Română-Italiană a Industriilor Textile las?
Cuza-Vodă 54—Weinblat Solomon, Cuza Vodă— Flanele Și vestoane (fabr.): „Progresul44, pro­
„Venera44 Soc. an. București, fosta Cari Zimmer prietari : Cernes M. Abram & Goidstein Iție
& Co., sucurs., Ștefan cel Atare 28 — Zaltzberg- Șaie, Sinagogelor 6.
SamueL Anastase Panu. Florării : Gabrovenschi IL, Niculina — Sormany
Edituri (instituții) : ,.Viața Românească44, Soeiet. Frantz, Niculina—Zisman Frieda, Lăpusneanu 31.
anon. Str. Alexandri 10-12. Flori (artificiale) : Barall Frații S. si L., Piața
Electricitate (insfalațiuni): Celești Napoleon, I. C. Cuza Vodă si Lăpusneanu 38.
• Brătianu — Fing-herhut AL, Cuza Vodă —■ Pancn Fotografi : Heck Nistor (propr. Salvator Scutario?
Constantin N., Alexandri — Ostapovici Vasile. Lăpusneanu — Launay Alfred, Lăpusneanu —
I. ,C. Brătianu. Pacher P., Ștefan cel Alare — Pacher Sig., Lăpus­
Expedițiuni: ,,Bursa44, str. Ștefan cel Ala re, 49. neanu— Rosenthal Solo. (Rembrandt) Lăpusneanu
—Bruk Neuman, sueursală. str. Costache Negri— — Sucher Sa mi A Co., Ștefan cel Mare —
v „Expeditorul44, soc. în , nume colectiv, Ștefan cel Weis^ Zaharia. Piața Unirei.
Mare 38 — Klein O. Jaques, Ștefan cel Atare 47. Frânghii (fabr): Botez Constantin N., Niculina
Exploatatori de păduri : ..Baia4; soc. anon. fo­ — Soc. a noii. Română-Italiană a industriilor
restieră — ..Dacia44, soc. anon. forestieră, Ștefan textile. Ia<i-<-opou.
J cel Alare. Froim Fischer & Co., soeiet. anonimă Frânzelării de lux : Forst Ițic, strada I. C. Bră­
forestieră, Sediul Banca Dacia. tianu— Grossman Alex., strada 1. C. Brătianu —
Făină '(fabr.): a se vedea Alori (fabr. de făină). Timus G., strada Scaricica.
Făină (cțepos. en gros): Aloara Dacia’4, societate Furnituri de croitorie: (ase vedea AlărtințisiiriL
anonimă, strada Nicimon—..Aloara Iașilor ", soc.
Galantefie (magaz.) : Abramovici Georges & Rozen
M., Cuza Vodă 52—Abramovici N. A ValdmanS.^
anon., str. Salhana — Aloara Aloldova4*, soc. în
comandită, strada Canalului—„Aloara Păcurari”, Cuza Vodă 54 — Aronovici Aron, Cuza. Vodă 42
Barasch lancu. I. C. Brătianu 159—Barat CaroL
societate anonimă, Șoseaua Aloara de foc.
C. Negri 9 — Barat S. A'Raff AL S.. Ștefan
Farmacii : A dace .Iustin, I. C. Brătianu — Beceanu cel Mare 48 — Bercovici Leon, Ștefan ce?
Gh., Cismăriei — Blumenfeld H., Cuza Vodă 40 Mare 1 1 — Bercovici Nusen S.. Lăpusnenu 24
— Căpațină I. Dr, Păcurari 3—Conya Frații Dr.
— Blumenfeld Isac, A., Cuza Vodă—Briick Sami,.
str. Lăpusneanu—Etighel Alex., Ștefan cel Atare
Ștefan cel Afare 13—..Comerțul
*
, Soc. în nume-
—Flach Emil, Socola *— Hertzenberg D.. Ștefan
cel Alare — Jelea Th., Cuza ANxlă — Lupii Ema- colectiv, Ștefan cel Alare 28 —- Cupole Hei I. A
Lobel A.. Costache Negri 9—Cratenstein Calmam.
nuel, Anastase Panu —■ Racovița N. Dr., L C.
Brătianti — Răteanu I. Dr., Cuza Vodă— Werner
T. C. Brătianu 159 — Cunovici 1. & Co. Ștefan
cel Mare 8 — Fa ibis Solomon, Costache Negri 24—
loan, Piața Unirei — Zfass B., Costache Negri.
Finkelsein Clara. Anastase Panu 48 —■ Fisch
Fierării (atei): A se vedea Ateliere mecanice. David, Cuza Vodă 51—Forschmit AL ÎL, I. C.
Fierării (en gros) : „Ferrum44. AVachtel Frații & Co- Brătianu 148 — Fridinan Ozias. Caza Vodă 50
soc. în comandită, I. C. Brătianu 138 — Geor- — Fichman Froim, Ștefan cel Mare 27—-Gar-
gescu I. George (Constanța) sucursală. B-dul tenberg L, Ștefan cel Alare 1 1—Gliekman Afarcu,
Ferdinand 9 — Lykiardopoulos E. Georges, Ștefan cel Mare 21 — Golden Bety, Ștefan cel
soc în nume colectiv, Ștefan cel Alare 38 — Alare 11 — Goldner Fa ni, L C. Brătianu 151—
Margulies Aurel Isid’or, Ștefan cel Alare 29. Goldiier losuh, I. C. Brătianu 160—-Goldenbei’o
T
M. de BROUSSE —9, Strada Decebal—Bucarest—Agence en Douane—Transit
397

losef/Anastase Panu, 46—Goldschlaeger S., T. C. Grădini de spectacofe : Grădina, Restaurantului


Brătianu 153 — Goldștein Adolf, Ștefan cel Tănăsache, Cuza Vodă 46.
Alare 11—Groper David, Aron \ odă 4 Grosman Grădinari: (A se vedea Florari).
Neuman, Guza Vodă 54— Grumberg Georges A Gravori : Zinger Isidor. Cuza Vodă 71.
Veinstein, Ștefan cel Mare 19 — Grumberg Leon, Haine gata fon gros): Argintară Nusen, Costache
Guza Vodă 48—-Gviin Fi lip, Ștef. cel Mare 20 ■ Negri 50-,— Vvram Marcu, Cismăriei. 7— Cerner
Griinberg A. Alarcu, G. Afârzescu 20 Hainiovici B. . Costache Negr. 5 -- Goldștein Moise, Cos­
Lupir & iBeinis Jean ( „La Kigoleto“), Ștefan cel tache Ne^ri 3 — Rappaport Burăch. Cismăriei 6.
Mare 21 — Ilamer Bety, P-ța St. Spiridon —■ Haine gata (magazine): Abramovici JIaim, Cuza
Heinech Striil, Zalis lancu A Goldenberg Avram, Vodă 15 —• Aizic Lupu. Niculina 13 —-Calmau
Guza Vodă 69 — Heine Lei ba, Socola 36—Hers Ițic, Costache Negri 16 — Diamant Burăh, Să­
Mayer, I. C. Brătianu 150 — Horovițz N. II., răriei 157 — Heinic Nntă. Costache Negri 18
.Ștefan cel Mare 11 — lancu'lancu, I. G. Bră- — Horn Filip, Costache Negri 24—losef Ilaim.
tianu 189 — losnb Ițic 31.. Vnasta-e Panii 34, Costache Negri 20 — lancu Haim, Costache
—- Langmantel Solomon, I. C. Brătianu 1 o3 —- 'Negri 8 — Moscovici Ițic. Costache Negri 20 —
Leibovici Moritz, I. G. Bratianu 150—Leveuter Pâtizariu C.. Anastase Panu, Gher. 7—Semel Ițic,
Sami, Ștefan cel Mare 8—Leiblich Lupii, Ștefan Socola 36—Schwartz B„ Cuza Vodă. — Solomo-
cel Mare 16—Marcu Ițic Avnui), Guza Vodă 63 novici lancu, Costache Negii 24— Solomonovici
Alendelsohn losef, P-ța Guza Vodă3—Mendelsohn Scheiner Z„ L C. Brătianu 13—Smilovici Simcha,
Lazăr, Guza Vodă 48 — Mulberg Rubin, Guza Costache Negri 4 ’— Ziserman Solomon, Nico­
Vodă 48 — Moscovici Hernian, Guza Vodă 48 — tină 2.
Aloscovici Solomon, Guza Vodă' / / — Moscovici Hanuri: Spaer Adela ,.Hanul Moldovei’4. Anastase
User, Ștefan cel Mare 17 — A icnlescu Li ca P. Panu 17 — Traehtemberg Moritz, Piața Halei 7.
(sucursală), Ștefan cel Mare 4—Ornstein Adolf, Hoteluri: Bejan Grig., B-dul Elisabeta—Bercovici
Costache Negri 1 — Ornstein Michel. Ștefan cel Herman, Sft. Andrei—■ ..Binder", antrep. Solner
Mare 28 —■ Otoi, Milu A Rosentzwcig I., Ștefan Leon, I. C. Brătianu 174 — „Botoșani.4', antrep.
cel Mare 9 — Peretz Al. & Rauch Avram. Gos- Rusu Mihai, Darabani — Brebii Vasile, B-dul
tache Negri 46 — Polak IL A' Silberman A. L. Ferdinand 23 — Bulevard4’, antrep. Griinbprg
(„Magazinul Enulez' ), Lăpușneaim 39 —- Polin- Albise, B-dul Ferdinand 16 — .,Ca la mama
g'her Jean. Ștefan cel Mdre 28 — Rosenberg acasă44, antrep. Schi Ier Filip, Săulescu 3—Cleiner
Daniel, A (>>., Ștefan cel .Mare 3—Rosenbhim A. losub, B-dul Ferdinand 27 — „Comercial44 antrep.
I. Israel, Lăpusneanu 30—Rosipifeld N. A Fii, Bergoff Loti, Ștefan cel Atare 44—„Continental",
Guza Vodă 54 — Rosenfeld. 8. ][. I.. Guza antrep. Bercovici S„ Cuza Vodă 3—„Cuza Vodă”,
Vodă 50—RoSenthal I. A Cars. Lăpusneanu 44 antrep. Schwartz Sura, 'B-dul Ferdinand 18 —
—Rotenberg Ernestina. Guza Vodă 42—Roziner „Englez44 antrep., Croitan Alav. Stef. cel Atare 40
David. I. G. Brătianu 146 — Rudic Oizer. P-ța —■ Gratz Solomon, Bulevardul Ferdinand 15 —
Sf. Spiridon — Schoiy Froini, Străin bă 4-*-Sclior „Pomul Verde”, antrep. Ilanisberg AI.. str. Gh.
losnb, Socola 34 — Schreifel Frații, Ștefan Mârzescu—,.Iași-Araslui", antrep. CÎ iner B„ B’dui
cel Mare 15—Schwartz Avram, Lăpusneanu 8 Ferdinand 25 — „Imperial4’, antrep. Sendu sin
— Schwartz, Habțug A Raiinberg, Ștefan cel Leib, Zugravi 2—Koniver Lupu, Mitropoliei 18
Mare 26 — Schwarcz Leon, St. cel _>Mare 40 — Lenensus Solomon L., Ștefan cel Atare 42 —
— Segal Pincu. Socola 26— Semel Ițic, Socola 36 „Modern44, antrep. Luchian N„ Uzinelor — ..Na­
— Solomon Hir>, (..Sportul’) Guza Vodă. 2 — țional44. antrep. Moscovici A. B-dul Ferdinand 29
Solomon I. A Grosman Hers, I. C Brătianu 150K —Nistorică Maria. B-dul Ferdinand 1 7 —„Regal4’,
— Solomon Marcu, Ștefan cel Mare 19 — Șpie- antrep. Bercu Solomon, B-dul Ferdinand 25 —
gler IL losnb. Palat 74 — Smilovici Pincn, St. „Rubin44, antrep. Bercovici Rubin, Alârzescu 19—
cel -Mare 13 — ștefănescu loan, Lăpusneanu 4 4 „Rusia44, antr. Frenchel Fani, Unirei 5—Schwartz
— Ștein IL «B., Guza Vodă 69—Stolimberg Marcu, Herman, Sft. Andrei 50 — „Splendid", antrep.
Guza Vodă 67—Vaidenfeld T., Costache Negri 1 Smilovici Lupu, Lt.-CoL Langa—„Traian’4, an­
— AValdman S.. St. cel ^lare 21 — Weiss' A trep. Fiseher Gotesman, Piața Unirei.
Goldștein, St. cel .Mare 16 — Zilberman Aizic Import-Export: Klein o. .facques, Ștefan cel
I. G. Brătianu 191. Atare 47 — Semo A Molho (Galați), sucurs. St.
Galanterii (en gros) : Aizico^ici A Grunzeil. Ștefan cel Atare 59—Udisteanu Dimitrie, Bădărău G.
cel Mare 53 — Albrecht Nathan, Ștefan cel A Co., („Timpul4’).
Mare 13 — Barailt Șaie A Raff Moise lancu, ItlCadratori : (a se vedea Rame si pervazuri),
'Ștefan cel Mare 60 — Brauchfeld Maurice, Că­ încălțăminte (fabrici) : „Viitorul44, soc. de încăl­
pitan Pana 21 — David AL .Marcu, Ștefan cel țăminte girant, Hindovici G„ str. Rafael 2.
Mare 59 — Damscker A Leibovici, Ștefan cel încălțăminte (mag): Aronovici Aron, Cuza Vodă 42
Mare 0'0 — Feldman Lazăr, Costache Negri 3 — — Bainer I, Ștefan cel Afare — Braun lancu,
Haimovici Emanuel, Ștefan cel Mare 56—Leizero- Cuza Vodă 71 — Braun Aloritz, Cuza Vodăi 71
vici A. S., Gostache Negri 19 — Marcoyici — Braun Ozias, Cuza Vodă 46 — Griinberg
Emanoil, Ștefan cel Ala re 54 — Perlitz, Fin- Marcu A., Mârzescu 20 — Hal peru Rifca, Cuza
.ckelstein A Co., C. Negri 93 Pollinger Jean, Vodă 77 — Horn Dora, Cupa Vodă 46— Leventer
Ștefan cel Mare 28 — Pol Ungher Louis A Co., Sami, Ștefan cel Mare 8 — Ludaicer Ghitla, 1.
St. cel Alare 68 — Rozen Golda, Ștefan cel C. Brătianu 148 — Atoise Avram, Cuza Vodă 73
Mare 3. — Atoise Sapsa, Sărăriei 138 — Pincoschi Emil,
Garaje: Cristian A Dumitrescu, Păcurari 149 — Piața Halei ■— Rosenberg Daniel A Co., Ștefan
Dorojan D-tru, Semnului 4 — Fotescu Gh. A cel Mare 3 Semel Ițic. Socola 36 — Silberman
Co., Ștefan cel Atare 13—Alarek los., Socola 155. Lupu, Cuza Vodă 32 — Silber«tein Etla, Cuza

SOCEC & Co., s a. Articole pentru menaj


398 IAȘI
Vodă 26 — Wolf-M. Avram. I. C. Brătianu 137. Lemne de construcții (depozite): Bazger 1. Men-
ingineri : Briill Leon, Lozonschi-—Burghelea Th.. del. Palat 32 — „Cheresteaua Iașilor5', soc. în
(sub direct, direcția II reg. C.F.R.)—Cambureanu nume colectiv. Labirint 2 — Feldman Moritz,
V7.,* Sf. Sava—Carp B., Carol 36 — Casetti los., Sos. Națională 1 — Holtzman lacob & Schneier,
(direct, școalei de arte si meserii) —• Clime G Uzinelor 23 — Leibovici Gotsman, Sf. Lazăr —
G.
, (ing. silvic.) — Corban Gh., Carol — Davi- Naftule Avram Moise & Silberștein Froim. Sf.
descu Ion, Ștefan cel Mare—Ene Mihai. str. Buz­ Andrei 19—Solomon Nathan, Uzinelor — Spigler
dugan — Grigoriu C. C„ (șef. Serv. Technic) H. O. & Wexler S„ Uzinelor 13 — Traubicl
Palatului — Grumâzescii H., Sf. Lazăr—Hahn Frații, Șos. Arcn 6 — Traubiei los. Sf Lazăr 43.
Otto, Carol 40 — Ion eseu Gogu, Sf. Theodor — Lemne de construcții (fabrici): „Fulger54 soc.
x Kieser O„ Lăpusneanu—Lepâdatu D (ing. C. F. în nume colectiv, I. Solomon & Fii. Uzinei 76,
R.) .— Lepâdatu I. C„ Gara Iași — Mă reales cu Lemne de foc (depozite eu detail) : Gruber Moise.
I, Carol—Marino N., (atei. C. F. 11.)—Miclescu Păcurari — Griinberg Solomon. Lozonschi. —
A., Muzelor—Mosiu G., (dir. R M.S.) — Nanii Helman Smil, Uzinei 14 — Idelovici Moise, Uni­
D„ Uzinei 20—Niculescu V., (dir serv, apelor) versitate! — losipovici Marcu, Cost. Negri —
Str. N. Gane — Otin Cristea. (prof. universitar), Landes Z„ Cucu 2 — Leibovici Manase, Arcu —
Muzelor — Protopopescu J.. Cogălniceanu—Pro-, Libling M. G.. Cismăriei — Ro»enstein Simon.
topopescu V.,Cogălniceanu-Rideanu loan (C. F. R.) Arcu —■ Silberman Luca, Stroescu ■—- Șmilovici
— Ripeanid Traian, Cuza Vodă 42—Rohr G. A., Basia. Sf. Andrei 53 — Unterman Smil, Sf.
I. C. Brătianu 93 — Savul A. S.. (șef. Serv. Theodor — Wachtel Moi.se, B-dul Ferdinand.
Technic), Vasil^ Conta — Scutariu Gh. (direcția Librării și papetării ien detail): Aberman Carol,
II reg. C. F. IL), Săulescu—Serghie V-, Carp 5 — Ștefan cel Mare 30 — Cuperman I., Lăpușneanu
Sticlii Gh. M., Sf. Atanase 2 — Stroian I., ;—Feldman Froim. Sărariei 157 — Gaber los.,
reg. II C. F. R.—Strungarii! Gh., (C. F. R.)—Strun- Sărariei 138 — Goldstein Mendel. Lăpusneanu 9
g’ariu M. D.. Sărariei 133—Tințu I., II (Dir. ret»’. — Hertzberg David. Sărariei 151 —- lonescu I.
Tehnică) str. Gh. Asachi — Voroneanu I. I. V. (Reprez. Cartea-Româneasca București), Lăpuș­
, Carol 7 — AVelt M„ Speranței — Zarifopol Al. neanu :>7 — Lobel Piuat, Cuza Vodă 9—Max Frații
0.., Cuza Vodă 14. & Damscher Gh.. Mârzescu 23—Urnstein D. P.,
Instalațiunl electrice: (Â se vedea Electricitate str. Lăpușneanu—Schonfeld M. II.. Caza Vodă 52
Instalați uni). —Silberman M., I. C. Brătianu *123-
SOCOC & Co.,
Instalațiuni technice (apă, canal,): Cano I. SOC. anon. bsucuisJ A-tori : Rosenthal I. &
Inginer, Cuza Vodă — Nagler Elias, Păcurari si Goldstein Willy. str. Cuza Vodă 2 — Steinfeld
I. C. Brătianu — Nagler lacob, Cuza Vodă — lulius, Ștefan cel Mare 16—Șaraga Fani. Lăpuș­
Pancu C-tin N„ Alexandri — Tomescu Aurel, neanu—Staermann David, (Cultura Românească)
Mitropoliei'— AVella Gh., P-ța Unire!—Zamfir str. Ștefan cel Mare 39 — „Viața Românească4’
loan, Str. Săulescu. soc. anon., str. V. Alexandri 10—12.
Liflgerie (ateliere) Heinic I. Zalis & Goldenfeld
Instrumente muzicale mag : Bernștein Isidor A., Cuza Vodă. 69 — Leib Moise Ida, str. Ar­
Carol, I. C. Brătianu 99—Brâșcu losif, Lăpuș­ meana 12—Moscovici Pincu & Wexler A„ Cuza-
neanu 32 — Finchelstein Moise, Lăpusneanu 24 Voda 71 — Polak lacob, Căpitan Panii 4 —
— „Fulgerul" Soc. în nume colect.. Cuza Vodă 17 Porjes Săli. Piața Unirei — Rudic Aron, Aron-
— Michelsohn A., Lăpușneanu 37. Vodă 6—Șmilovici U.. Guza-Vodă 42.
Laboratoare de analise medicale: D-r. Nieme- Lingerie (en gros): Klingher losef, Costache Ne­
reanu I., Ștefan cel Mare 13 — Laboratorul de gri 48.
Chimine analitică. D-r Konya, director, D-r Emil Litografii : Stefaniu N. V. & Co., Ștefan cel Mare.
Grozxa. — „Viața Româneasca44 soc. an.. Alexandri 10-12.
Lumânări de ceară și stearină (fabrici.): Adels-
Magazinul de Muzică „Brașcu“ | berg Marcu, Sf. Lazăr — Braunsfein Solomon,
Stracla Lăpușneanu No. C2 I „îngerul44. sfr.Sf. Lazăr — ..Carmen Sylva44 S. A„
Editură, Eoh șiînstrumei.te Huzicaie.— Agenție teatral i Niculina 38—Lobel A„ „Elefantul4', Sf. Lazăr—
Proprietar: IOSIF BRASCU 1! Popovici loan Gh.. Anastase Panii.
Q .__======« — —= □ Măcelari: Aronovici^Oișie, Piața Halei — -Briff
Mihai, Piața Halei —■ Goldstein Buium, Piața
Laboratoare de produse farmaceutice: „Mo­ Halei — Ținer Moise, Vasile Lupu 83.
lecula44, D-r. Glatzștein Lupu, Elena Doamna 29
—^Industriile Chimico farmaceutice", soc. an.,
Măcelari (en gros),: A se vedea și rubrica Vite
Co'stache, Negri 45—,,Laboratorul L’atome”, D--r. (comercianți): Aronovici Oișie, Piața Halei —
Racovitza N., str. I. C. Brătianu. Bercovici Bercu. Palat — Goldenberg Sender,
I. Creangă —- Goldștein Marcu, Sf. Lazăr —
Lăcătuși: (A se vedea Ateliere me.canice). Goldstein Solomon,-Sf. Lazăr — Herșeovici Haini,
Lămpi gaz: (A se vedea Sticlării).. Smârdan — Herșeovici Herșcm Socola. 3— Herș-
Lână brută (depozite): Moscovici lacob & losef, covici Moise. Vasile Lupu — Herșeovici Strul,
str. C. A? Rosetti 18. Smârdan —laneu Haim L„ Ghica Vodă,— Lei­
Lăptarii: Dimitriu Const., P-ța Unirei. — ,.Lăp- bovici Herșcu, I. str. Creangă—Leibovici Nută,
tăria Iași’4, Societatea anonimă. Ghica Vodă — Lupu Aron, Elena Doamna —■
Legătorr’de cărți (ateliere) : Knol T., strada Lupul Smil, Vasile Lupu — Maier Lupu. Palat
Ștefan cel Mare — Rosenfeld Sr„ str. G. Mâr- — Marcu Solomon, I. Creangă—Moscovici laneu,
zescu—Rosenthal Lazăr, str. ștefan cel Mare 6 Palat — Moscu lacob, Copoii — Ornstein laneu,
— Șylber Leon,,str. Lăpușneanu — Talisman I„ Cucu — Simionovici Avram. Eternitatei — Stein-
Ti’ecatogrea Banu. berg Lupu. Sf. Lazăr — Șapira Mendel. Apeduct

M. BROUSSE — 9, Strada Decebal — Bucarest — Transporta Internationaux.


IAȘI 668
— Valda Isac, Tătărași — Zaiti lancu, Vantu •—- —Peretz AI. & Rauch Avram, Costache Negri 46
Zanft Zeilig, Sf. Lazăr. —Pitariu Herșcu, Vasile Lupu 77—Polingher
Manufactură (en detail) : Abramovici Da vid, Ște­ Frații, S-sor Horovitz "David, ȘtT cel Mare 8 —.
fan cel Mare 65 — Abramovici Georges & Rosen Polingher Jean, Ștefan cel Mare 20—Posmantirer
AL, Cuza Vodă 52 — Abramovici X. A Valdman Moritz, Ștefan cel Mare 31—Rosenberg Daniel &
S., Cuza Vodă 54 — Abțug I., I. C. Brătianu 141 Co., Piața Cuza Vodă 1—Rosenberg I., Ștefan cel
— Arog Leiba, Păcurari 14—Barasch lancu, I. Mare 29 — Rosenfeld N. & Fii, Cuza Vodă 54
C. Brătianu 159 — Barat Carol, Costache ,Ne-A — Rosenfeld S. II. I., Cuza Vodă 50 — Rosen­
gri 9 — Barat S. & Raff AI. I., Ștefan cel Mare 48 tzweig Rafail, Ștefan cel Mare 47 — Rozen Gol-
r- Beliș E., Nicolina 10 — Beldelveschi ,llșer da, Ștefan cel Mare 3 —■ Rozinen David, I. C.,
& Nedelman B., Gh. Alârzescu 34 — Bercovici Brătianu 146 — Rubin Șmil, Costache Negri 77
Roza, I. C. Brătianu 105 — Bercox ici Leon, —■ Rudic Oizer, Piața Sf. Spiridon — Schapira
Ștefan cel Mare 11 — Bondei I. JTerson S. & M. Fiu & Marcusohn I., Ștefan cel Mare 19
Wexler S., Ștefan cel Mare 33 — Briick Sami, — Schor Froim, Strâmbă 4 — Schreifel Frații-
Ștefan cel Mare 13— Cahane M., Cuza Vodă 83 Ștefan cel Mare 15 — Schwartz Froim Leib.
Cohn G., Ștefan cel Mare 39 — ,,Comerțul‘\ 1. C. Brătianu 147 — Schwartz. flabțug & Raira-
soc. în nume ^colectiv, Ștefan cel Mare 28 — berg, Ștefan cel Mare 26 — Schwartz B., Ni
„Comerțul Italian”, soc. în nume colectiv, Ște­ eulina 24 — Schwartz Leon, Ștefan cel Mare 40
fan cel .Mare 56 — Copel Herscu, Costache Ne­ — Segall lancu, Costache Negri 63 — Segall
gri 63 -Cratenstein Calmau, I. C. Brătianu. 159 * L. & Co., ștefan cel Mare 48 — Segall Moise,
— David M'aria, Smârdan 22 — David Moise, Socola 57 — Sihter David, Nicolina 16 —
Nicolina 8 — Fichmann Froinr. Ștefan cel Ma­ Silberman Levi, I. C. Brătianu 139 — Silber­
re 27 — Finchclstein Saia, Ștefan ceL Mare 53 man Rotman. Ștefan cel Mare 53 — Solomon
— Fisch David, Cuza Vodă 51—Forsmidt M. H.. David. Nicolina. 58 — Solomon I. & Grosman
1. C. Brătianu 148 — Friedman Ozias, Cu­ Hers, I. C. Brătianu 150 — Șulimovici Ițic,
za Vodă 50— Gartenberg J., Ștefan cel Mare 11 Socola 21—Smilovici Pin cu, Ștefan cel Mare 13
— Glielberg loel & Fii, Ștefan cel.Mare 7 — — Smilovici Șmil, C'ismăriei 4—Steinberg Șulem.
Gheltzer Isac A., Ștefan cel Mare 23 — Golden Costache Negri '93 — Ștern Tobias & Hrarner
Betty, Ștefan cel Mare 11 —Goldenberg lancu, Lupu, Ștefan cel Mare 21-4- T-recantin A.,
Niculina 10— Goldenberg & Șloimovici, Ștefan Bragar B. A Tehoval, Ștefan cel Mare 41 —
cel Mare 50 —Goldner lostib, I. C. Brătianu 160 Wexler Pavel, Ștefan cel Mare 48 — Weiss &
— Goldstein Adolf. Ștefan cel Mare 11 — Griin- Goldștein, Ștefan cel Mare 16 — Zalman Șmil,
berg Leon, Cuza Vodă 48 — Griinberg Rubla, Nicolina 16 — Zalman V, Nicolina 18—'Zosin
Ștefan cel Mare 56 — Griinberg Tucherman, Ci cel & Grunberg, Colonel Langa 1. t
Aron Vodă 6 — Grun Filip, Ștefan cel Mare 20— Manufactură (en gros): Abramovici David, Ștef.
Groper Isidor, Ștefan cel Mare 3 — Haimovici cel Mare 65—Albrecht Nathan, Șt. cel Mare 13—
lăncii, Ștefan cel Mare 31 — Hamer Betty, Aschinazi Frații, Costache Negri 78 — Avram
Piața Sf. Spiridon — Hart Leon, Ștefan cel AI., Costache Negri 76—Bergher Beți. Costache
Mare 8 — Soc. în nume colect. Heinech Strul, Negri 86 — Bergher Leon, Ștef cel Mare 57 —
Zalis lancu & Goldenberg Avram, Cuza Vodă 69 Blumenfeld, Ch., Sternberg & Schonfeld, Ștefan cel
— Hers Maier, I. C. Brătianu 150 — Ilorowitz Mare 56 — Brauehfeld AI., Căpitan Panu 21 —
N. H,. Ștefan cel Mare 11 •- lacoby & Avram, Cernes Avram, Costache Negri 76—Cernes Pincu,
Ștefan cel Mare 48—Jacobsohn A. & Co., Ștefan Costache Negri 78 — Cohn G., Ștef. cel 'Mare
cel Mare 21—lancu lancu. I. C. Brătianu 189— 39 — „Comerțul Italian soc. în nume colectiv,
losipovici Leon, Cuza Vodă. 83 — Kahane R./ St. cel Mare 56— Damsker & Leibovici, St. cel
Ștefan' cel Mare 3 — Kahane S. S-sori, Ștefan Mare 60—Dauer & Kohnfeld, Șt. cel Mare 37-—
cel Mare 6 — Kaizerman I. L., Niculina 23 —■ Ehrlich Frații, Șt. cel Atare 42—Erhorn Frații
Kars Nathan, Ștefan cel Mare 10 — Kaufman St. cel Mare 40 — Felder & Schonberg, Șt. .
Bernard, Ștefan cel Mare 48 — Klingher Bercu, cel Mare 56 — Finkelstein Șaie, Ștefan cel
Socola 31 - Katz, Ștefan cel Mare 9—Klingher Mare 53 — Frenkel AI AL, Costache Negri 72—
Leib, Niculina 16 Kopel Șae, Ștefan cel Mare 48 Goldenberg & Șulimovici, Șt. cel Atare 60. —■
— Leibovici Moritz N., Piața Sf. Spiridon — Grosman Moses, Șt. cel Mare 53 — Grunberg
Liblicli Lupu, Ștefan cel Mare 16 — Lychiar- Alarcus, Costache Negri 84 — Haimovici Adolf,
dopoulos Georges E., soc. în nume colectiv, Costache Negri 7—Herșcovici & Silberman, Cos-
Ștefan cel Mare 38 — Lobel Moritz, Costache Negri 84—lacob AI., Costache Negri 68-lacoby
Negri 9 — Marcovici Solomon, Ștefan cel Ma­ L. Avram A., Șt. cel Alare 60 — losipovici
re 57 — Mărcii Ițic Avram, Cuza Vodă 63 — Al. N. & Rosner I)., Șt. cel Alare 53 — Kahane
Meier Adolf, Ștefan cel Mare 10 — Mendelsohn Aron, Șt. eej Alare 55 — Kahane A & AI., Cos­
losef, Piața, Cuza Vodă 3 — Mendelsohn Lazăr, tache Negri 78 — Kauffman Bernhard, Șt. cel
Cuza Vodă 48 — Mendelsohn M., Cuza Vodă 83 Alare 60—Klingher Leib I., Pincu Segal & Golda
— Miilberg Rubin, Cuza Vodă 48 — Moscovici Goldman, Costa Negri 8’0 — Koppel Herscu,
Eti, I. C. Brătianu 146—Moscovici Herman, Cuza Costache Negri 63 — Koppel Șaie, Șt. cel
Vodă, 48 — Moscovici Melic, I. C. Brătianu 135 Alare 60 — Alarcovici Solomon, Șt. cel Alare 57
— Moscovici Solomon. Cuza Vodă 77 — Mos­ — Alarcusohn Leizer, Șt. cel Alare 53—Nacht
covici User, Ștefan cel Mare 17 — Niculescu AI. & I. Frații. Costache Negri 90 — Ni­
Luca Pr (sucursala), Ștefan cel Mare- 4 — Nu- culescu Luca P., (București) sucurs. Iași. Ștef.
sini Sloim, Socola 39 — Olteanu Froim. Nico- cel Alare 4—Peretz & Rauch, Costache Negri 93—
lina 100 — Ornstein Michel, ștefan cel Mare 28 Pocher R., Costache Negri 76—Pollingher Jean,
—Otoi Milu & Rosentzweig I.. Ștefan cel Mare 9 St. cel Alare 28 — Pollingher Louis & Co., Șt.

BANCA FELIX IAVITZ & Co. VIENA, SCHOTTENRING 8


Comandita Băncei Române de Comerț și de Credit din Fraga, București
400 IAȘI

cel Mare 68 —■ ..Progresul", Șt. cel Mare 33 — rol 7—Friihling David. Lozonschi 6—Garofeanu
Rosentzweig- Rafael, Șt. cel Mare 47—Rothman Aii hai, Banu 5—Gavrilescu Alex., Col. Langa 13—
Hefinan, St. cel Atare 53 Rothman Solomon, Grigoriu N-lae, Sărăriei 52—Groși Snzana, Anas­
Șt. cel mare 39—Rubin Smil, Costache Negri 77— tase Panu 43 —Guttman lancu, N-lae Ganea 14—
Sehapira M. si fiu & Marcusohn I., Șt. cel Atare 19 Ilaimovici Alichel, Cismăriei 6 — Hanganu loan,
— Schwartz» Marcu. Șt. cel Alare 49 — Se- Păcurari 53 — Herdan loan, Cuza A <^lă 11 —
gali lancu. Costache Negri 63—-Segall & Vein- Hortolonai Nicnlae, Cuza Vodă 42 —■ Hurmu-
denfeld, Costache Negri 88—Șilberman Rotman, zache Emil, Ion C. Brătianu 144 — lainandi
Ștef. cel Ala re 53 — Spigler H. O. & Co., Cos­ Dumitru, Nicolae Ganea 18—Irimescu Gheorghe,
tache Negri 88 — Șteinberg Șiilem, Costache Buzdugan 4 — Gliickinan Solomon. Atârzescu 4
' Negri 93—Tereantin A., Branger B. & Tehoval, —Lambrior Eliza, Aluzelor 1 1 bis-—Loebel lacob,
. Ștef. cel Atare 4-1—..Textil Import", soc. în nume str. Elena Doamna 37—Macarovici Aspasia, L.
colectiv, Șt,, cel Atare 35 — Țehanovschi losef, Catargiu—Margulis Aizîc, Cuza Vodă 42—Mâr­
St. cel Alare 47 — ..Uniunea Comerciala”, Soc. zescu C-tin, L. Catargiu 13—Mezincescu D-tru,
anon. Bucurâsfi, sucnrs. Iași, Șt. cel Atare 63. Lațescu 3—Alilian N., Palat 16 — Aloțoc loan,
—Ziebel AI., Costache Negri 72. str. Cnza 39—Năstase Gh., Aluzelor 16—Năstase
Mărunțișuri (eu detail): Abțug I., I. C. Bra- Alexandrina, strada Muzelor 16— Negel Vasile,
tianu 141—Bercoviei Roza, I. C. Brătianu 105—• Alexandti 2—Niinereanu loan, St. cel Alare 13-=—
Blumenfeld fsac A., Cuza Vodă—Cohn G., Ștef. Nubert loan, str. Cuza Vodă 1 — Oksx Natan.
cel Alare 39 — Finchelstein Clara, Anastase Cismăriei 5—Olinescn Radu. St^ cel Alare 9 —
Pana 48’— Goldenberg losif. Anastase Panu 46 Parhon C-ti ■, Costache Negri 64—Pârvulescu Gh.,
— Griinberg Maiei, Anastase Panu 38 — Griin- Sf. Sava 4—Paul Angliei, str. L. Catargiu 28—
berg Ruhla. Ștefan cel Alare 5 5 — Ilaimovici Polingher Nathan, Gh. Atârzescu 23—Popa Radu
Lupu & Beini.ș .Tean ,. La Rigolett^' Ștef. cel Corneliu, Bd. Elisabeta 3—Popoviei Acontz, Toma
■' Mare 21—losub Ițic AI., Anastase Pan u 34—Alosco- Cosma — Popoviei Teodor, G-l Berthelot 4 —
vici Eti, L C. Brătianu 146'—Moscovici Alelic I. C. Posa Ștefan. L Catargiu 42 — Puscariu Elena,
Brătianu 135—Pitariu Herscu, Vasile Lupu 77— Gândii 3 — Radu Emil, Elena Doamna 25 —
Schwartz Froim Leib. I. C. Brătianu 147—Silber- Rappaport Herman. Săuleseu 15—-Răscanu V-le,
man Levi, I. Brătianu 139—Teodorescu Fănică. Cogălniceanu — Rigler Emanoil. Păcurari 10 —
Anastase Panu 36 —■ Tereantin A., Brangar B. Ropală Maria. str. Cuza Arodă 42 — Rosenblat
xfc Te ho val, Ștef. cel Alare 41 — Valdman S., Alarcu, Păcurari 32— Sava Goiu. Cuza Vodă 18
Ștef. cel Alare 21. — Savigny Emil, Lăpușneanu 47 — Schwartz
Mărunțișuri (en gros) : Cohn G., Ștef. cel Alare 39— Adolf. strada Anastase Panii 19 — Sion, Gh,—
David AI. Ala ren, Ștef. cel Alare 59 — Perlitz Sion P.—Socor Ga vrii, Cuza Vodă 23 — Solo-
Finchelstein & Co., C. Negri 93—Segall & Arei- monovici Herman, Cuza Vodă 67—Sticlii Alex.,
'denfeld, Costache Negri 88—Tereantin A. Bran­ Stroescu 6 — Stochcr Arnold, Armeană 10 —
gar B. & Tehoval, Ștef. cel Atare 41. Suftin Simon, Palat 54 —■ Septelici Leon. Ar­
Mașini agricole (depozite): Bachstez Frații S-sor , meană 10—-Șmilovici losef. Str. A\ Stroescu—Ste-
I. C. Brătianu 138—,,Uniunea Comercială", soc. fănescu-Galatz Mi hai,, strada Păcurari 21—S troici
anon. (sucuis). Stef. cel Alare 63 — Ferrum" Ilie, Carol 8—Tănăsescn C-tin, Călărași 18—Tă-
propr. Frații Wach-tel& Co., I. C. Brătianu 138. năsescu loan, Conta 4—Thirer Nathan (hiza Vodă 26
Mașini de cusut: Bourne & Co., Lăpușneanu 37. -Thiron C-tin Mitropoliei 14—Trose Andrei, Carp 5
Mașjni de lămpi (fabrici): Frații Stern si Ing. —Tudor C-tin, Carp 4—Țaicu Alex , Carol20—
Berar a A. Țațomir Ar-le. str. Sf. Andrei 3 — Veisa Emanoil.
Măsuri de capacitate (depos.) : Aron Strul,*1. C. Carol 49 — Viaeeli Alaria, str. George Enescu 2
Brătianu 162 — Aron S. & Subinschi, Anastase — Arilara loan, Sf. Teodor 44 — Witner Carol.
v Panu 46 — Georgescu 1. George, (Constanta) su- str. Cuza Vodă 9 —Zilberstein Isidor Leon, str.
curs. B-dul Ferdinand 9. Cuza Vodă 46 — Zosin Panait4 strada Armeană,
Medici: Ackerman Emanoil, I. C. Brătianu 125— Midiei vetdiinari: Buzenchi D., str. Sărăriei —
Ackerman' Frida, I. C. Brătianu 125 — Apote- Cernoianu S., str. Copoii—Georgescu A., str. Elena
cker N-lae. Elena Doamna 14 — Argintoianu Doamna — Hiescu Eremia, Cuza Vodă—lonescu
loan, Stef. cel Mare 4 —■ Bacaloglu C-tin. Ca­ 1., Sărăriei — Teodorescu L. Abator.
rol 44—Balân P. N., N-lae Gane 5—Bălăceau u
, Anibal, L. Catafgiu — Balif Leon, Banu 4 — Metalurgii (fabr.) : AlălăescuC-tin.. I. C. Birătanu—
Alalăescu N-lae C , 1. C. Brătianu—,,Unirea44,propr..
Bazgan Giig., Sf. Sava 8 — Bejan Olga, Alea
Principesa Alafi'a — Bejan A asile, Ștef. cel
G. AI. lonescu, Păcurari 89 — ..Victoria44, propr.
Sava lonescu & Alex. Stănescu, Șoseaua Arcului 6.
Alare 3—Bejenariu St., Sărăriei 55 — Berbeciu
Alărgărint, I. Creangă 61 — Blumenfeld Fiii]), Mezeluri(fabr.): DinterEmil, Socola—Lebel Frantz-
Vovedenii 11 —■ Bogdan Gh., G-l Berthelot 4 — Aloara de vânt—,,Niculina44, s. a., Sos. Niculina
Boghiu Ion. I. C. Brătianu 193 — Borcea N. Lu­ Moașe : Angliei Elena, Elena Doamna 21—Anghel
cia, str. Carp—Botez Gh., Stef. cel Alare 6—? 5., Păcurari 132—Antonii! Alaria, Sf. Teodor 3
Brener lacob. Lăpușneanu 25 — Cazacii Petru, Banu Alaria, Tătarași 16 — Bercoviei Ana, Sf.
(Dir. reg. 7 sanitară)—Cazacii Petre, Anastase Andrei 29 —- Carare Aglaia. Ștejar 39 bis —
'Panu 9 — Cerchez 'Teodor. S-dela Sărăriei — Costin Florica, Tufescu 2 — Cubelca Nathalia,
Cerchez AAisile, Păcurari 168 — Ciubotarii! AT-le. Cnrelari 6—Gafincu AI., Dochia 4 — Gălbineanu
Școala de Arte 12—Demetriade Gh., Carol 44— Maria. Spitalul Pașcanii 6 — Ghetler Ester.
Dimitriu Borca, Carol 9 — Docman Eugenia, I. C. Brătianu 5 — Gheorghiu Ecaterina, str.
Cuza Vodă 46—Dulberghcr S.. C-tache Negri 10 Socola 122 — lacob Alexandrina. Guști 3 —
—Eilipeanu Alex., Sf. Teodor 6 — Frai losef, Ca­ loanițiu Axenia, strada L. Catargiu 48—lonescu

orice mașini și materiale technice. Instalațiuni


FORȚA MOTRICA industriale, ferărie. — București, Calea Călărași 63.
401

LIBRĂRIA SOCEC & Co BUCUREȘTI

SECȚIA DE GALANTERIE
STATUE și STATUETE, IN BRONZ, MARMORA, METAL
ARGINTĂRII JUCĂRII, PĂCĂLELI
ALPACAURI Șl- NICHELURI PENTRU ARTICOLE DE VOIAGIU
—— SALOANE Șl MENAJURI ==

CM PEMTRti ZILE ONOMASTICE


PIELĂRII, GENTE PENTRU DAME

TRUSE FINE
ARTICOLE DE FANTEZIE simple, în piele și mușama

SERVICII DE BIROU ARTICOLE DE SPORT

BASTOANE, UMBRELE PENTRU DAME Șl BĂRBAȚI

SECȚIA DE OPTICA
Bogat asortiment de BINOCLE și OCHELFîRI pentru dame și bărbați
simple și de lux cu preturi de reclamă.

.........

ACCESORII
Panglici și cercuri pentru mașinele J
de scris „Yost“ ;
{

ia SOGEC & Co. Soc. Anon.. București


I î
--- - ------- ------------ Q

25575 ' 26
402 IAȘI
Zamfira, (Spit. Militar corp 4 Armată)— Ișoveanu Ornamente (fabrici): Danelini Danii, Petru Rareș-
. Maria, Iarmaroc 4—losipovici Toni, Stichi 8 — Oțet (fabrici): Rând Șulem, Socola — Userovici
I vă mi ță Maria, Crucei 66—Kart Ecaterina, Mi­ Jos. („Carpați”), Niculina 52.
tropoliei 14 — Li sie vi ci Da fi ne, Tătara și 14 — Ouă (depozite : Lustman Berii, V-le Lupu 104 —
Litman Ana, Ștefan cel Mare 21—Lucescu Elena, Motelsohn Haim, Cismăriei 37.
Strâmba 2—Margulis Amalia, Florilor 7— Mar- Pâlărieri: Bercovici AI. L., Costache Negri 4—■
; gulis Dima, Mlaștinei 32 — Olariu Elena, Sos. Cunovici I. AL, Ștef. cel Alare 4 — Herscovici
Moara de foc 28 —- Pantalon Maria, str. Eterni- Lazăr, Cuza AMdă 83 — Prager Sigm., (Bucu­
tătei 26 —■ Popescu Ecaterina, .Vovedenii 13 —■ rești) sucurs., Cuza Vodă 48.
Popovici Elisabeta, str. Elena Doamna 57 — Pânzeturi (fabrici;: Geller Nathan, Smârdan 70—
r Priscăntă Ruxandra, Sf. Andrei. 21 — Rășcanu „Bucovina44, proprietari: Spiegler H. O., Thierer
Ecaterina, Florilor 7 — Schwartz Ha ia, Lăpus- & Co., strada Elena Doamna —„Aloldova”', Soc.
neanu 8 — Săveanu Elena, Stejar 45 — Soltuz an., Sos. Național — „Tesătura"-Iasi, soc. an.,
Elena, Crucei 45—Stănescu Petrina, Frumoasă 1 strada Socola. ,
• — Stângaciu Elena, Păcurari 121 — Ștefanovlci Papetarii (mag.): Bigman Adolf, Bercu Carol
Lucreția, Palat 9 — Tăutu Elena, Păcurari 174 Christache Sotiriu societ. în comandită, Costache
— Tebeică Elena, Bădăran — Teodor Ortansa, Negri 93 —Perlitz, Finchelstein & Co., Costache
Arcu J34— Tița Ștefana, Palat-20—L'hri nov schi Negri 93—Socec & Co., soc. anon. (sucurs.), Cuza
Maria, (Spitalul Israelit)—Vedes Profira, Crucei Vodă. 2—Soc. în nume colectiv „Alercur", Anas-
76—Vulpe. Sofia, I. Creangă 62. x tase Panu 38.
Mobile (fabrici) : „Fortuna”, propr.. Soc. generală Papetarii (fabr.): „Papetăria Românească", soc.
de constracțiuni și lucrări publice din București, an.. Sos. Națională 6—8.—„Adiata Românească41,
str. Pavlov 6—Schreiner Rudolff, str. Ai cuini 5 Soc. an.. Alexandri 1C-12.
— „Moldova”, proprietar, AVeiser David, Strada □----- r- —n- , ...........
Constantin.
Mobile (mag.) : Finchelștein Mendel, str. Costache PAPETARIA ROMANEASCA I
Negri 24 — Finchelștein Solomon, Lăpusneanu—
Frucht Solomon, Lăpusneanu—Glantzstein lacob. SOCIETATE ANONIMĂ ;
Cuza v Vodă—Glantzstein Isac, Ștef. cel Mare 11
—Haimovici I. & Fii, str. Ștefan cel Mare 6—
Capital Statutar Lei 5.090.000
Lobel Maria, Lăpusneanu 32 — Ornștein losef. Capital Social Lei l.OOO.OOo
C. Negri 18—Șmilovici losef, Costache Negri 28 Deplin vărsat
— Zeîțer S. L., Ștefan cel Mare.
Mode (mag.): Abramovici Sofia, Cuza Vodă 46— FABRICĂ: caete, blocuri de
Bendl. Mi chel, Cuza Vodă 54—Cabane Nathan, DESEMN, REGISTRE COMERCIALE
.str. Costache* Negri 64 — Felix Roza, Costache NOTESURI, CALENDARE ctc.
Negri 58 — Ghelber Elena, Lăpusneanu 30 —
Goldenthal Amalia, str. Costache Negri 72 — IAȘI, Șoseaua Națională 6—8
Goldștein Amalia, Costache Negri 63 — Leib □ ........... —«dr
Moise, Cuză Vodă 46 — Lobel Raschela, Ștefan
cel Mare 3—Mayer sin Faibiș, Costache Negri 47
— Morgenstein Betti, str. Cuza Vodă 42—Ornștein
Parchete (fabrici): „Fortuna", proprietar, Societ..
Generalii de Construcțiuni și Lucrări publice din
Debora, Costache Negri 29—P&rge* Saly, Piaț< București, Pavlof 6.
Unirei— Wolfsohn Rasela, str. Cuza Vodă 77— Parfumtirii (fabr.): „Albina", proprietari: Ali­
Mori (fabrici de făină): „Ceres“, soc. anom., Sos. ci eseu Eugen Alaria cfc Bachman AIaer, strada,
Națională — „Dacia”, soc. anom., str. Nicimon Păcurari — „Carmen Sylva", societate anonimă^
— Moara Iașilor, soc. anom., Salhana 11 — Niculina 38.
„Moara Păcurari”, soc. anom., Sos. Moara de Parfumetii (mag.): Lobel AI., Lăpusneanu 32—
foc — ,,Moldova“, soc. 4n comandită, strada Parfumeria „Alercur", (București) repr., Rosen-
Canalului — „Moara Țărănească”, prop. Segal} blum Solomon, St. cel Alare 53 — Simondi Se-
Simon, Păcurari 23. gall (București) sucursală, Șt. cel Alare 21 —
Mori (de măcinat porumb): Cacicoschi Ion & „A'enera". soc. anon. (fost Carol Zimer & Co.).
Cohn Emil, Niculina — „Furnica1’, sos. Păcu­ Ștef. cel Alare 28.
rari—Leonardescu Grig., sos. Racoviță — „Pro- Perii (fabri ci): Rotman Burăch I., Sărăriei 137—
gresuTȘ sos. Păcurari—Svicinschi Leon, Sol bana. Solomon Sinii H„ I. C. Brătianu 59 — Toivi
Mozaic (fabr.) : Danielini Daniil, str. Petru Rareș. Aron, Costache Negri 21—AVeisman Strul, I. CC
Muzică (mag. de): a se vedea Instr. Muzicale. Brătianu 78.
Oase §i copite (comercianți) : Rabinovici Haim, Pescării (comerciant!) : Bulinaru D-trie N., P-ța
Anastase Panu. Halei—Burada Andrei, P-ța Halei—Lehrer Iosc.
Oglinzi (fabrici) : Bergher Emil, Palat 62—Alen- N„ Cucu 60—Rabinovici Pincu, Cucu —Rabino­
delsohn Ilie I., Sf. Lazăr 22. vici T. Rubla, Cucu 62.
Olarii (fabrici) : Albeți St.. Morilor—Bacalu Fai- i Petrol (depozite): Soc. anon. pentru distribuția
bis, Niculina 101 — Finchelstein Ițic, P-ța Sf. * i petrolului, (București) sos. Națională.
Spiridon — Macuroff lacob, șos. Păcurari— Ol- I Petrol ȘÎ derivate (fabrici): „Niculina" propr...
șanschi Caro], Beniamin Costache—Unișor Grig., Munteanu & Co., stiada Crucei.—„OleaV Soc. an..
Niculina 92. Str. Crucei.
Opticiani: Fingherhut AL, Cuza Vodă — Fischer Pictori : Drucher Benedict, Alârzescn 34—Lorsen
W. S-sori, Lăpnșneanu. S„ strada Fătu—- Alax loan, Costaehe Negri 54~

9, Strada DecebaS — BUCOREST — Agent des Chemine


M. de BROUSSE de fer de l’Etat Fraizșafs (trafic marchandises)
IAȘI 403
r- ------------------------ ---------- ■ . ............ . -■---------------

i Societate Anonimă Romănă Italiană a Industriilor Textile lași


! Fostă HORITZ WfiCHTEL (Casă fondată 1886)

; FILATURĂ MECANICĂ de cânepă, fabr. mecanică de SFOARĂ gheme,


i FRANGHIERIE de tot felul pentru agricultură.
ObGOANE de TRANSMISIUNI și pentru vapoare.
CURELE b E CĂNEPĂ pentru ELEVATOARE.
FITILURI de lampă, de lumânări, și de scăpărat.
CEPREZER1E și țesetorie mecanică.
□------------- - -....................■ ....... .............. ■ - ....

n-=
IX^XIE X. MENDELSOHN |
Prima Fabrică
de H
OGLINZI
din |

IAȘI
9
Str. Sf. Lazăr 22

UZINĂ CU MOTOARE
ELECTRICE
! VITROURI, RAME, OGLINZI, GEAMURI, ETC.
{; ADR. TELEGR. ILIE I. MENDELSOHN ‘ TELEFON NO. 163

i CARMEN SYLVA s. a.

IAȘI, Strada Nicotină 38. |

Fabrică de Săpunuri de toaletă, Parfumerie și Apă de Cologne.. I!

Fabrică de Lumânări de Stearină, Parafină și Lumânări


i bisericești. — Preț curent la cerere.
, t

i ; fabrcaTde OGLINZI DIN IAȘI


i PREMIATĂ LA EXPOZIȚIA UNIVERSALĂ DIN PARIS CU MEDALIA DE AUR ȘIGRAND PRIX
: STR. PALAT 62 —EMIL. BERGHER - SAȘI — STR. PALAT 62
1 OGLINZI CRISTAL BIZOTATE Șl NEBIZOTATE ÎN ORI CE FORME Șl DIMENSIUNI. j

GEAMURI CRISTAL BIZOTATE SAU ORNATE


PENTRU: MOBILE, BIROURI, MESE CHIRURGICALE ETC. ETC. j
i TOALETE DE MASĂ, OGLINZI CU RAME DE LEMN — ETC. ETC ETC. I
404 IAȘI

Pictori de firme: (Jatz SigmumL ștefan cel Șampanie


Mare 41.
Pîei Crude (coinere.) : Gold Aron, strada G. Măr-
zescu — Gohlenberg. Șloinu Copou — Ilerșcovici
Ștrul, strada Smârdan—.Mo^cn Jacob, Copou
Pielării (fabrici) : A se vedea Tăbăcării.
Pielării (en gros) : Cooperativa Iașilor. L C. Bră-
tianu 13J, — Georges E. lyykiardopulos soc. în
nume colectiv, str. Ștefan cel Atare 38 — Ln-
M O T T
datser Sami I. & (’o.. Costache Negri 4 — i BUCAREST !
Pr^amisbeiner Frații. Sarariei 155—Rosentzweig, i
Eaf'il, Ștefan cel Mare 47.
j STRADA PUȚU CU APA RECE 53 — 57
Pielării (en detail): Altar Șaia, Socola 51 —
Braunstein Sloim. Sarariei 150—Ghelberg Fișei.
Socola 40—Grunberg Aron, Anastase Panii 52— n
Haiinovici M., Elena Doamna 1 — lacob Avram. Săpun de rufe (fabrici): Btkman Nathan & Her­
I. C. Bratianu 143 — laslovici User. 1. C. Bră- școvici Lupii, Sf. Lazăr 79—Coades A , str. G-ral
tianu 154 — Leizer Șulem. Cuza Vodă 0— Lu- Poetași—Lerner \\ olf. „Cerbul”, G-ral Poetași 10.
datser S. I. & Co.. Costache Negri 4 — Maycr Săpun de toaletă (fabrici): „Albi na4’, propiv
Aron, Sarariei 140 — Rubin Lebel P., Cucu 62 Miclescu Eugen Maria & Bachman Maer. str.
—Segall Riva. Sarariei J 10—Silherman Men lei, Pacurari — „Carmen Sylva”, soc. anon., strada
I. C. Braiann 191—Silbeistein I. L.. Niculina 12 Ni coli na 38.
— Steinberg I., I. C. Brătiami 198—Tailler A, Scaune (fabrici) : „Fortuna”, propr. Societatea Ge­
Cuza AM dă 6. nerală de Constructiuni si Lucrai i Publice diQ
Plăpumari: Botez Gh., Costache Negri 63—Mos- București, Pavlof 6
covici Lupu, Costache Negri 22. Școli particulare: Liceul de băieți, AL Kogălni-
Plicuri și pungi de hârtie (fabrici): „Aurora” ceann, Carol 23.
Feuerstein Israel (a se vedea si Cartonage fabrici). Sculptori în ipiatră (ateliere) : Diamant Moritz.
Policlinici (particulare): Dr. Nubert L. Cuza Pantelimon 15 — Farezini Augusto, Pantelimon l
Vodă 1 — Sanatoriul Dr. Tzaicu, strada Carol —Rothman Marcu. str. Păcurari—Stoker B„ Șos..
(a Vse vedea si Spitale. Păcurari;—Talpaziu Vasile, Eternității 10.
Pomicultori: Gabrovenschi R., Ni cu li na — Sor- Sculptori în piatră și marmoră: Fairing F.
many Frantz. Niculina. str. Eternitații — Franzony Ernest. Misioi 2 —
Pompe funebre: Chirilă C. Consta I. c. Bră- Scutari Salvator, str. Eternității.
tianu 145. Sculptori în lemn (ateliere): Boceg Filip, strada
Postăvarii: (A se vedea Ștofe). Ion Creangă.
'Produse alimentare (fabrici): „Ni'colina” fabr.) Sculptori în ipsos (ateliere): Dan iei ini Daniel
de mezeluri si conserve de câine) soc. anon , str. Petru Rarem.
Sos. Ni colina. Seu (deposite) : Herșcovici Strul. str. Smărdan.
Produse chimice (fabrici : ..Industriile chimice și Siropuri aromatice (iahr.)’. Distileria „Delicia"..
farmaceutice, soc. anon. sediul București, girant, proprietar Weinstein M.. P-ța Halei.
Deleann N. T. Dr, Costache Negri 45. Sobe de teracotă și faianța: Macuroff lacob,
Produse chimice (depozit): Rosenblnm A. 1. Is­ Păcurari — Olșanschi Carol. Veniamin Costache
rael, Lapusneanu 30. ■— Zlatovici loan, ALuzelor 4o.
Produse farmaceutice (fabrici): Jndustrile chi­ SOCIETĂȚI ANONIME PE ACȚIUNI
mice si farmaceutice, soc. anon., sediul social Bănci (a se vedea rubrica Bănci):
București, girant, Deleann N. T. Dr., str. Costache Comerciale și Industriale. ..Antrepozite A Si--
Negri 45. (A se vedea și Rubrica Laboratoare lozurU, capital 1.000.500 lei, giranți : Blumen-
de Produse farmaceutice). feld A. și Silberstein L — ..Antrepozitele Tecu-
Rachiuri (fabrici) ' Ușerovici losub, Niculina 52. CHciu“, capital l.000.000 lei, Strada Ștefan cel
Rame și pervazuri (încardratori): Solomon I. & Mare 47, giranți : Hart P„ Dumitru Gh., An-
fiu, (magazin) Cuza Vodă 52 — Solomon I. & fiu ghelescu lancu. Berto Niculae si Jgner Aloise
fabr. „Fulger”, str. CzineloiTalisman A. Treca- — (forestici ă), capital 6.000.000 lei.
toarea Ba nu 4. girant. lancu Haim—..Carmen 5y/ru”. Nieulina
X Restaurante (I-ul rang) : .Berăria Azuga". P-ța 38, capital 2.5OO.OOO lei. director, Landau 1..
Unirei—..Binder1*'. L C. Bratianu 174—„Cuzin", ad-tor delegat, Inginer Briill Leon — „CAres” .
Unirea 4 — „Luther”. Piața Unirei—„Traian"", (moară) (sucursală), sediul, str. Sf. Haralamb—
Piața Unirei — Schiller Filip (ca la „Mama administrator deleg. Tatos D. — ^Creditul"
AcasăȘ), str. Senlescu 3. — .,Tănăsache“, strada Funciar Uri>an-Iași’". strada Lăpusneana 37.
Cuza Vodă 42. Președinte, Cantacuxino B. Matei, director
Rotari: David Froim, Socola 127 — Goldstein Botez Gh N., sub-director, Handoca Alex.—
losub, Crucei 2—Lei ha Avram, Șos. Racovitza 2 ..DacitU. str. Zugravilor, capital 2.000.000 lei.,
— Moscovici Nathan, Palat 6 — Șloim lancu, ad-tor delegat, Glasberg I. '— ..l)acia,'A (fabrică
Crucei 2. de faină), str. Nicimon. capital 5.000.000 lei .
Saci (depozite): Beilis llaim & Solomon B., strada ad-tor delegat. Diamant S. — ^Vaciai"• (foresti­
Pomir— Broide Israil, Anastase Pa nu—Copelman eră), str. Ștefan cel A'Iare, capital 3.000.000 lei.
Nathan, Costache Negri. directori : Talie Smil și Greceanic Isuc—- ..I)acia"~
Săli de Spectacole: (a -e vedea Theatre și Cine­ (construcții), str. Ștefan cel Mare, capital.
matografe). 10.000.000 lei. direct: Alendelsohn Ilie L. Welt AL
rlo RRtiiîQ^F — 3> strada Decebal — BUCAREST — Services
M
• UC UllUUvvL (fe groupage de Paris, Vîenne et Prague sur Bucarest.
IAȘI 405,
— „Froim Fischer & Cb.44 societ. anon. (fores- | Barnuțiu”, Tătărași — ,,To na Cosma”. Păcurari
•tiera), str. Ștefan cel Mare (B-ca Dacia), capi- I „Unirea Tuturor Românilor”, Niculina.
tal 1.000.000 lei, ad-tor delegat, Fischer Froim i Societăți cooperative federale : Federala B-eilou
— „Industriile Chimico-Farmaceutice^, Costache ! populare, soc. coop. federală. Strâmbă, capital
Negri 45, Capital 1,000.000 lei, girant, Dr. ț 140.000 lei, director Dron 1. *Pr. — „înfrățirea”'.,
Deleanu T. N. — ., Industriile RomânC', Sos Sol- ! federala cooper. orășenești, strada Alexandri. .
bana, capital 1.500.000 lei. director, Otiu C N. j capital 100.000 lei, director, Radu V. 1.
— „Isvorul Moldovei”, str. Ghica Vodă, ca- î Societăți cooperative industriale. „Soc. coop~
pital 1.000.000 lei, președinte, Ștefaniu T. — ■ Industrială Romană44, 1. C. Brătianu.
„Laptaria Iași” Solhana 1—..Locuințele Rftnie, ! Societăți, Cercuri și Cluburi diverse: Asociația
*
și Constr, din Iași'', str. Ștefan cel Alare 38, ca- * Medico-farmaceutica, P-ța Unirei 3 —■ Cercul?
pital 3.000.000 lei, ad-tor delegat, Uhrinovschi ț Didactic. Lăpușneanu 21 — Centrul Studențesc.
Eugen — „Marfa'', pentru distribuirea produse- [ P-ța Unirei — Societatea de Medici naturali ști
lor industriale române în străinătate si străine : — Cercul Inginerilor, P-ta Unirei 3 — Clubul
în România, cap. 1.000.000 lei, (’nza-Vodă 13, ’ Jockeg, str. Carol—Profilaxia Tuberculosei, P-ta
Comitetul de direcție: Sutu 11., Ștefaniu N. V. ' Unirei. — „Salvarea'', P-ța Unirei 3. — Cercul
și Inginer Kieser A. O. „Moara Iașilor''', str, > Militar Carol 44.
Solhana, capital 350.000 lei, ad-tor delegat, Drac- ! Societ. de binefacere și ajutor reciproc : ,Cuza-
șăneanu — fMoara Păcurari'', Sos. Moara de •' Vodă". str. Trecătoarea Banu — „Comercianțiloi -
foc, capital 4.000.<>00 lei, director, Griinspan j Români din orașul și județul Iași”,str. V-le Stroescit
Lupu — ., Moldova”, (textilă), Sos. Națională, i — Expresul’4 a personalului (\F.R„ B-dul Ferdi­
capital 320.000 lei,director, Gheler Leo — „Mol- nand—„Elena-Doamna’4, str. Tătărași — „Fra-
deva Mare”. Soc. Română, de Automobile, P-ța ■ ferna-Română”. str. I. C. Brătianu —■ „Frăția”,
Cuza Vodă, capital 1.000.000 lei, ad-tori dele- j str. Arcu—„Frăția Chelnerilor’4, str. CuzaWodă
gați j. Mantei Simon .și Lentzer G. Simon — j —-..Italiană44, str. Petru-Rares—„Jubileul4', str..
„Ficolina”, (fabr. de conserve de carne) Șoseaua i Albinești—„Moldova44, str. V-le Stroescu— ..Re­
Nicolina, capital 200.000 lei. ad-tor delegat.Stoica Ș gina Elisabeta”, str. Tătărași— „Sf Cruce4’, str..
Al. P. — „Ulea”, str. Cișmeaua Păcurari, ca- Răscanu 1. — Soc. Ocrotirea Orfanilor de rasboi.
pital 176.000 lei. director, Canănău X.— ..Pape- i Societăți și instituții filantropice Israelite s
tăria Românească^. str. Ștefan cel Alare. capi- i ..Caritas”. str. Hagi Lupu—„Fraierna Jsraelită”.
tal 1.000.000 lei, ad-tori delegați : Advocat Toma str. Păcurari — „Marele Azi 1 de Bătrâni44, sf. Sft..
Constantin, Inginer Briill Leon si Feurstein S. Constantin 5—..Orfelinatul Nemschotz — „Ilewra
I. — ..Podgorenii Moldoveni”, soc. Viticolă, str. Kedoscha44, str. Alârzescu—Soc. „Cultura44, pentru
Elena Doamna, capital 200.000 lei, giranti : Druc- întreținerea scoalei Israelite „Cultura44 — Soc».
man și Lebcl — „Sanitasf (ape gazoase) str. „Junimea „Dr. Steuerman” pentru întreținerea
Bucșenescu, capital 69.000 lei. director, Madelini Școalei Jsraelită „Junimea—Junimea No. 2 pen­
V. —- „Societatea Româno-ltaliana a Industriilor tru întreținerea Scoalei Israelite Junimea No. 2
Textile'', lașî-Copou, capital 1.500.000 lei. Vice- —Soc. „Maternitatea’4, pentru întreținerea spi­
președ., Ing. Vignali I., ad-tor delegat, Wachtel talului de faceri, str. Elena-Doamna—Soc. „Reu­
AI., director, Dinerman W.— ..Strungul” din Iași, niunea Femeilor Israelite44, pentru întreți­
capital 3000000 (reparațiuni de vagoane și lo­ nerea școalei Israelite, „Reuniunea Femeiloi*
comotive).— ..lesatura-Iaf”, Socola 137, capi­ Israelite4’ — Soc. ..Stema44, pentru întrnținerea
tal 750.000 lei; Președ. Con»il. de adm., General scoalei primare de fete „Steaua" cu secție Pro­
C-tinescu N. C.. ad-tori delegați : Soepkez Richard fesională —- „Solidaritatea4’, str. Hagi Lupu —
și Kamnier Siegfried, di rector, Ehrlich I. — „Spitalul Israelit”, pentru întreținerea Spitalului
,, Vagonul”, soc. de reparațiuni de locomotive, Israelit—„Talmud Thora”, str.' Aron Vodă.
și vagoane, str. Ștefan cel Alare, capital 1.000.000 ȘOC. Sportive: Soc. de arme, gimnastică sport și
lei, giranti : Lascar Gh., Afendelsohn I. Ilie, și muzică. — Soc. Vânătorilor „Căprioara44 — Soc._
Wachtel N. — ,, Viața Românească'', (institut Vânătorilor „Vidra’4.
de editură arte grafice și librărie) str. Ale­ Spălătorii : Bucholtzer Alartin, Păcurari — Lus-
xandri 10-P2, capital 20.000.000 lei, director g-ral garten Osias, Pantelimon 42.
și ad-tor delegat. Iliescu P. — ,, Viitorul”, (în Spirt (fabrici) : Blumenfehl Ph. A Posner „Disti­
călțăminte), str. Rafael, 2. președinte, Botez Ion. leria Niculina4’ str. Crucei
vice-președinte, Gheorghiu Ath. Ath., directori : Spitale: Spitalul „Sf. Spiridon, str. I. C. Bră—
. Hindovici Gh.. Cazacii I. și Gavrilaș D. tianu—Israelit, str. Elena Doamna — „Materni­
SOC. diverse: „Uniunea Sindicatelelor Comerciale si tatea44 (spital israelit de faceri) str. Elena
Irdustriale din orașul si județul Iași” presed.. Doamna—Spitalul de Alienați, Socola.
Ștefaniu N. V., vice-presed. (si secretar general) Sticlării Și porțelanuri (mag): Braunștein Re--
Rosen thal lancu .și Cahane llenrich (v.-președ.). beca. C. Negri —Catz Frații, Anastase Panu—
Societăți cooperative de consuni: „Albina”. Feldman Jonas. Anastase Panu — Georges E-
Anastase Panu — Coop. Corpului Didactic, Lychiardopol. societ. în nunie colectiv, Ște­
Lăpușneanu — „Elena Doamna”, Elena Doamna fan cel Alare 38 — Gliickman Leon, I. C. Bră—
—„Frăția Aloldovci Vuite’4, Cuza ATodă—„Fur­ tianu—Golden Nissman B. & Kalieman („Bo-
nica44. .Alexandri •- „Hărnicia44, Alexandri — hemia44) Ștefan cel Alare 27 — Grunberg Zisiu
„Leul44, Ștefan cel Alare — „Locomotiva44 Său- Anastase Panu — Ilamer I., („Cristal44) P-ța
lescu — „AI. Kogălniceanu44, Păcurari — „Pro­ Unirei—Ilirschenshon Frații, Ștefan cel Alare 4
vidența”, Alexandri —- „Regele Carol44. Sărăriei — Marcovici AI.. I. C. Brătianu 157—Aloscovicl
— „Sf.‘ Haralamb44, Sărăriei — „Sf. Nicolae44, Lac. Anastase Panu —■ Moscovici AIoise„ I. C.
Cîurchi — „Sf. Vbevozi Tătărași — „Simion Brătianu — Smilovici Aba. Nicolina 14 — Știei~

Rame de fotografii și tablouri, la SOCEC & Co.. s. a.


406 IAȘI

David, I. C. Brătianu- — Tanenzapf B. S-sori, Țesături și fire (deposite) : Brauchfeld Frații, Zalig
Lăpusneanu—Weiiistein A., Lăpusneanu 33. Aîantel & Gross, Ștefan cel Alare 67.
Stofe (mag.) Abramovici Haim, Ștefan cel Mare 22 Țesături metalice (fabrici) : AVachtel Nathan
—Comerțul Italian, soc. în nume colectiv, Ștefan & Co.. str. Potcoavei.
cel Mare 56 — Bosenblum. A. I. Israel, Ștefan
' cel Mare 23. □ ..-rr-rr- ,
Stofe (en gros) : (A se vedea si Manufactura en I05EF FiflKEK
g gros). „Comerțul Italian4’, soc. în nume colectiv,
Ștefan cel Mare 56 — Fischler Frații, Ștefan IAȘI - Str. Socola No. 155 — IAȘI
cel Mare 43 — Schwartz FI. B., Ștefan cel Telefon 76
Mare 25—Șchwartz Frații, Ștefan cel Alare 28—
Segall & Co., Ștefan cel Alare 60—Teitler Isidor, Execută ori ce reparațiuni de
Cuza-Voda 9—AVeintraub Sol., Costaclie Negri 28.
StrUngari în lemn : (A Se vedea rubrica Tâmplar)!. Automobile, Locomobile» ete.
Strungari în metal: (A se vedea și Turnătorii): A se vedea anunciul spec. rubrica Turnătorii
lonescu M. Gh. & Co-, Aloara de foc 6.—-Marele ....................
losef, Socola 155.
^Șaluri (fabrici) : A se vedea rubrica Broboade, (fabr), I Tinichigii: Aberbach David, strada Socola 46 —
-Șepcari (ateliere) : Blaur AI., Costache Negri 23— Abramovici Avram. Socola 75 — Ancei Z.. str.
Cohn Avram, Cuza vodă — Cojocarii Aron Șmil, Socola 44—Aron Strul, I. C. Brătianu 162—Aro-
Costache Negri 58 — lancovici laneu, Palat 82. novici Marca I., I. C. Brătianu 193—-Avram Marcu,
Șmil S. Șmil, Costache Negri 21. Niculina 31 — Bercoviei Alichel, str. Cucu 32 —
Tăbăcăriî (fabrici) : Forst Lazăr „Triumful44, str. Bercovici Aloise, Socola 52 — Frledman Aron.
^ Canalului — Ghelberg AI. „Concordia4’, soc. în Capit mPanu 6—-Goldstein laneu, I.C. Brătianu 74
nume colectiv, Trei Calici — Grunberg A., Sos. — Goldstein Solomon, Sărăriei 136 — Grunberg'
r .Păcurari — ,,Industriile Române4', soc. anoni.. Solomon, Anastase Panu 36—Hascal Hună, I. C.
Solhana 1 —AVeinstoc Efraim & Schulimsoliik Brătianu 98 — Hers Șmil, I. C. Brătianu 191—
T’strada Solhana. ' lacobsohn Lupu, I. C. Brătianu 195 — lonescu
Tâmplari: Altman Aloisă, Niculina 23—Bercovici Nicolae, Piața Halei —• Leibovici Isidor, str.
Aba, Vasile Conta 2—Bercu Leiba, Socola 74 — I. C. Brătianu 197 — Alahlovici Leizer, I. C.
Butculescu Gh., Buna Veștire 4—Caner Da vid. Brătianu 113—Alichel losub, I. C. Brătianu 166
Broscăriei 39 — Chelman Avram, Sf. Andrei 33 —Schwartz Tobias. I. C. Brătianu 195 — Șloim
' —Cofler Meier Leib, I. C. Brătianu 45—Cofler Ilie I., Niculina 13 — Wartenberg Aloise, I. C.
Aloisă, Niculina 111—Cop. Rudolf, Florilor 8 — Brătianu 133 — AVeinstein laneu, Aron A"odă 6
David Hună Leib, Socola 62—David Șoil Leib, AVexler Henic. Anastase Panu 48—AArolf Belvert,
Vasile Lupu 5—David Z., Trancu 7—Davidoviei Anastase Panu 52—Zilberman Aloise, Sărăriei 136.
Sender, I. C. Brătianu 112—Finchelștein David, Tipografii : „Albina44, soc. în nume colecție, str 9
Pantelimon 14 — Froim Ițic, str. Socola 127— Săulescu—-„Cultura R jmâneaseă44. s >e. în nume
’-Gartenberg Avram, Cuza Vodă 69 "— Ghelberg colectiv, Ștefan cel mare—-„Evenimentul”, str. Lă-
'Șoil, Socola 145—■ Goldstein Șmil, Brunetelor 6 ' pusneanu—-Goldner Maw str G. Mârzescu—Grun-
—Griinspan Zalman, Cuza Vodă 71—Haim Aron, berg Aizie, („Progresul”) Ștefan cel Alare 4 —„Lu­
Arapu 50 — Ilerșcovici AI. Avram. Socola 66 — mina Moldovei”, B-dul Elisabeta 3 — Ornștein
-Ich.il Avram, Socola 52 — loil Leiba, Cucu 28 D. P„ Lapusiie inu —■ Soc. Cooper. Indnstrială-
—Iticovici losub, Socola-127 — Lebensohn Idei, Română.' I. C. Brătianu — Stelaniu N. \ . & Co.,
Arapu 28—A'Iaier Snhăr, Socola 127 — Mărcii Strul. Ștefan cel 'Mare 3B —■ «Steinfebl lulius, Ștefan
x tstr Tătărași 41—• Alare,ovici Pi ucu, str. Arapu 80 cel AIvre 16 — ..Viața Romaneasca, soc. anon.,
* — A'Iendel Strul, Socola 127 — Aliosă Haim I., str. Alexandri 10-12—-.,A”ersuri si Prosă”, proprie­
'«Socola 127 — Aloisă laneu, Descălecătoarei 9 — tar, Hefter Alfred. str. Uzinelor.
MoscoviciBernharcl, I. C. Brătianu 195—Nachman
Tricotaje (fabrici) : „Progresul44. Cernes Abram Al­
s'Solomon, Niculina 4—Noech losub, Niculina 1 7— te Goldstein Isic Șae. Slnagogelor, 6 —- Hodan-
. Nuhăm Burah, Arapu 48 — Peisich sin Herscu, Leon, Șos. Arcu — „Moldova4', soc. anon. textila,
Socola 147 — Picher AlteT, I. C. Brătianu 50— Sos. Naționala — Rechler Aloritz, & fii str. Buc­
Pulver Alareu. str. I. C. Brătianu 189 - Roller șe nes cu si Lipitorilor.
Frantz. I. C. Brătianu 82 — Sehreiuer Rudolt,
Arcului 6 Schwartz losef, str. Alârzeseu 6 — Tricotage (dep en gros): Aizieovici & Grunzeil.
Schwartz' Leon, I. C. Brătianu 74 — Sendel Ștefan cel Alare 53.
David, Mlaștinei 44 — Spaier Ițic, Socola 161 Tuburi de ciment (fabrici): Danelini Daniel?
—■ Strulovici Aron, I. C. Brătianu 121 — Petru Rares.
—Strulovici Aloise, Nipnlina 42 bis—Șmil Haim, Turnătorii : Bogdan Lcci S-sori. Uzinelor — Da­
z Allâștinei 42 — Șmilovici Solim, Broscăriei 25 vidoviei Frații, Aloari de foc —- Horga Leon
— Taitler Zeilic, Trancu 5 — AVeisman S., Cuza S-sori. 'Moara de foc — lonescu Gh. AI., Păcurari
Vodă 32 —■ Zeida Strul Pincu. Broscăriei 28. — Kaizerman Gros.. Uzinelor — Kaizerman H.
TTapițeti: Frucht Solomon. Unirei 4—Polak Khiva, L„ str. Ipsilante— losaf. Socola 153-155—
Alexandri 6—Segall Solomon, I. C. Brătianu 195. „Munca44, AI. Lichtaian & G. Frank, Păcurari 108
Teafte : Teatrul Național — Teatrul Liric. — Wachtel Nathan & Co., str. Potcoavei.
TȚesătoriFde bumbac și lână (fabrici): (A se ș Uleiuri vegetale (fabrici) : „Olea44 soc. an., str.
vedea Pânzeturi (fabr.). i Cișmeaua Păcurari.

— 9 Strada Decebal — Buca^est


M de BROUSSE Services speciaux de groipage de tous Ies pays d’Allemagne.
IAȘI 407

Uleiuri și văpsele(en gros): ..Uniunea Comercială", Vinuri^(depozite): Blumen Mozes. Cuza Vodă, 71
soc. anon. București (sucursală), procurist, Be- — Eliscu David, C. A. Bosetti 25 — Katz Sig—
ram^Isac, str. Ștefan^ cel Mare. 63 muiid. Ștefan cel Mare 41 — Laufer II. & Sarcu.
:.............. _....... . .=^,_--------------
II., I. C. Bratianu, 174 — Beischer Leon &
Critico Sp., I. C. Bratianu 147 — Viile losi-
i „uniunea comercială1 i| pescu, Arcu 7 — Wexler Herșcu, Costache Ne­
J SOCIETATE ANONIMA ROMANA '
gri 14.
CAPITAL 25.000.000 LEI
SUCURSALA IAȘI. STR. ȘTEFAN CEL MARE, 63
Vite (coinercianți de): Bercovici Bercu, Palat —
Goldenberg Sender, I. Creangă—Goldstein Marcu,
Specialitate în Uleiuri Minerale pentru toace * Lazăr — Golstein Solomon, Sf. Lazăr — Her-
Sf
scopurile industrial, uleiuri pentru automo- seovici Haim, Smârdan, —■ Herșeovici Herșcu,
| bile, motoare „Diesel, mașini cu aburi supra- Socola, 3 — Herșeovici Moise, Vasile Lupu —
| e încălziți, Dynamuri, transformatoare, compTO- Herscovici Strul, Smârdan — lancu Haim L.,
l^soare, etc., unsoare consistentă, de căruță, etc^
* Ghica Vodă — Leibovici Herșcu, I. Creangă —
Leibovici Nuta, Ghica Vodă — Lupu Aron.
D.X, ------- ' ................. .Q
Elena Doamnă — Lupu Șmil, Vasile Lupu —-
Uleiuri Și[ văpsele I (magazine) : Bigman Adolf, Maier Lupu, Palat— Marcu Solomon, L Creangă
Carol Bercu & Christache Sotiriu, soc. în co­ Moscoviei lancu, Palat — Moscu lacob, Copou
mandită, str. Costache Negri 93—Galatzan Fra­ — Urnștein lancu, Cucu—Simionovici Avram, E-
ții București (sucurs.), Cuza'Vodă 54—Orenstein ternitătei—Steinberg Lupu, Sf. Lazăr — Șapira
Mendel & Biber Manole (fostă L. Katz) str. Ște­ Mendel, Apeduct — Vakla Isac, Tatărași —•
fan cel Mare 59 — „Venera“ soc. an. București, Zaitz lancu, Vântu — Zanft Zeilig, Sf. 'Lazăr.
(fost Carol Zimmer & Co., (sucurs), Ștefan cel
,Mare 28—Weisman Nută & Co., Ștefan cel Mare 21
Viticultori: „Podgorenii Moldoveni”, soc. anon.,
capital 200.000 lei, giranți : Drukman & Lebel,
Uzini electrice : Uzina Centrală de Electricitate, str. Elena Doamna.
str. Uzinei 40.
V”ar și Ciment (depozite): Haskel Avram, P-ța Vițe americane (comerc.): Ardeleana Dumitru
Halei — Pincu Solomon, str. I. C. Brătiajju — P., strada Păcurari — Manisaly V. & Marcoci,
Pinsler Aba, str. An. Panu—Zalman losub, str. Galata — Beischer Leon & Critico Sp., I. CC
1. C. Bratianu. Bratianu 147.
Vată și dărăcit lână (fabr.): „Moldova Mare“, Zahăr (en gros) : Sindicatul industriei fabricatelor
proprietarii : Frații Smil și Mordclia Dvantman, de zahăr, soc.^anon. Capital 250.000 lei, girant
str. Brosăriei 4. Fumak Alex.

IOSEF MAREK
ATELIER MECANIC DE CONSTRUCTIUNI DE FER $1 AUTOMOBILE
REPARAȚIUNI DE MAȘINI $1 AUTOMOBILE
IAȘI- STRADA SOCOLA No. 153 — 155 — I AȘ!
TELEFON 76

EXECUTĂ CONSTRUCȚIUNI CA: porți, grilage, marchize, ferestre,


BALCOANE, SCĂRI, BULOANE, CÂRLIGE PENTRU ISOLATOARE, OPRITORI PENTRU
VAGOANE, STĂLPt PENTRU CONSTRUCȚIE, INPLETITURĂ Șl ȚESĂTURI DE SÂRMĂ.

REPARAȚIUNI DE LOCOMOBILE, AUTOMOBILE; MOTOARE


SUDURĂ AUTOGENĂ pentru FER, FONTĂ Șl ALUMINIUM.

REZERVOARE NOI DE TOATE MĂRIMILE pentru

PETROL, ALCOOL SI APĂ

TURNĂTORIE DE BRONZ $> FONTĂ.


PREȚURI CONVENABILE.

ARTICOLE VITICOLE LA COMPTOIR ANGLO-iTALO-ROMAN


Galați, Pasagiu! Bursei 2 — București,‘^Str. Șelari 1 — Brăila, Palatul Generala»
408 IAȘI
ZIARE Și REVISTE j Sindicatul Ziariștilor din Iași: Președinte,
3£.are Politice zilnice: ..Evenimentul. Strada ' s Radu V. I., vice-președinte, Șuțu Rudolf.
Lăpusneanu, director. Suțu Rudolf; redactori j Ziare (depozite): Goldemberg Leon, Piața Unirei
Borcea Mihail, Caufman Alax, Grigorași V., Leo — Ifrim Gh., strada Alexandri—Nistorică Toma.
jieanu L.—„Lumea", strada Ștefan cel Alare 6 Piața Unirei — Scărlătescu Gh., strada 1. C.
Airectdr-proprietar Hefter Alfred; prim-redactor, Brătianu.
Hefter Jan; redactori: Raicu I., Focșăneanu A., Zugravi de firme: Catz Sigmmid, ștefan cel
JMgîsîu AL, Dumbravă A.. Teișanu I.—Hiscarea^, Alare 41 — Alax I., Costache Negri.
Piața Unirei, director, lamandi V.: redactori : Zugravi: Apelbaum Ozias, strada Eminescu 19—
Caufman AI. Dafin I.. Săteanu C.— ..Opinia1", Atanasiu A. D., strada Hotin 2 — Berea Froim
■strada Gh. Mârzescu, director. Dr. Bluinenfeld strada Zugravi 11—Cash^rschi E.. strada Uzinei
C. J redactori: Ghiulea C., Sevastos AL, Botez 29 — Cerneovscki Vasile, strada Albinet 45 —
Demostene, Caufman Alax, Alarghita E. ; Cupa loan L, strada Florea 18 — Dobreanu
Reviste: „Buletinul Camerei de Comerț si Indu­ Alexandrii zis Popa Alexandru, str. Zugravi 33
strie Iași’, secretar de redacție, Afirăută Gh. T., — Grunberg Alendel, B-dul Ferdinand—Herșeo­
secretarul Camerei de Comerț Iași.—„Gazeta, de vici David, strada Zugravi 11 — Ludvig Carol.
Iași', foaia publicațiunilor oficiale din resortul strada Carol 17 — Alarcus Leiba, strada Eterni­
/•Curții de Apel din Iași; ad-tor. Iliescu Petre, tății 57—Alarcus Sloim, strada Vasile Lupu 69—
directprul soc. anon. ,.Ariata-Românească” — Alarinescu Dumitru, strada Țicau de sus 30—
„Viața BomâneasciV, strada Alexandri 10-12 pro­ Alareovici Herscu, strada Elena Doamna 31 —
prietatea soc. anon. Viata Românească. Alontemari Arma udo, str. Trei-Erarhi 6—Aloses
Ziariști (corespondenți ai ziarelor din București): Alorifz, str. Bărboi 3— Nusem- David Hers, str.
Caufman Alax. (Dacia, îndreptarea si Agenția Sfinți 4—Salchievici Șt., strada Țicău de sus, 11
Radio) — Marcel F., (Adevărul și Dimineața) — — Saraga Herscu, strada Anastase Pana 35 —
Afiereanu A.. (liniversul)—Săteann C., (Izbânda Arasiliu Dumitru, strada Baciu 7.
si Viitorul).

MIȘCAREA
Ziar Național-Li beral cotidian
IÂȘI, Piața Unirei
Cel mai răspândit ziar din întreaga Moldovă, Basarabia și Bucovina

ABONAMENTUL; r
in țară, -I an -120 lei, — In străinătate, -1 an -150 lei
Primește reclame în condiții avantajoase. )
in==================================================-==--=-—====□

=. — ■ ■ □

i
CONTINENTAL j I

Cea mai bună mașină de scris ,


1 Reprezentanți: SOCEC & Co. Soc. Anon., București |
================x============ - ----- •• «ci
IAȘI

TĂRGU-FRUMOS
Comună urbană. — Reședința plășii Cârligătura. ~ i Communc utbainc. — Chcf-lieu de ParrondissemenL
Orășel comercial situat la40km.de lași.— Locuitori 4467. de Cârligătura—Petite Viile commerciale situce â 40 km...
j de Jassy. — Population 4467 hab.
f s, ' £3®

ADRESE PROFESIONALE :-ADHESS£S PROFESS1ONNELLES:


Abagii: Focșăneanu Kirey, Gliinsberg Osias, Te- Cofetarii: Elefterescu Gerasim. Midfeid Mustafa Fiu_
nenhaus Aron. Droguerii: Rmsch Otto.
Advocați: Andreescu Nicolae, Sarf Moise. Exploatatori de păduri: F)ermen Herman. Specii lei**
Ape gazoase (fabr.): Druckniann B. Hascal.
Articole ceramice (atei.) : Vasilovski H. Făină (dep.): Oopelovici Ernestina, Fa Ier Sura-.
Asigurări (agenții): „Agricola”, agent. Fifersohn Lederhăndler P.
Leon; „Dacia-România”, agent, Leibovici Her- Farmacii: Golesteanu Mircca.
man; „Naționala’4, agent, Goldenberg jsidor& Fierării (magaz.) : Focșăneann Gh. A., Ghinsberg"
Gr tins tei n Max. Osias, ?*arcovici tron.
Băcănii: Aronov -Mendel (moșt.). Garfunckel B., Hoteluri: Burst Leirer. Kuperman L. I.
Goldenberg Z. Solomon, Griinberg M., Ițicovici încălțăminte (mag.): Herschsohn *S., Mendelovicr
Bruha, Macuroff A. Policarp, Moseovici Aron, Marcm
Rosenfeld Aron, Schonfeld Arqn, Sobor Șaie. Lemne de construcție (dep.): Segall Meier Goldar
Scgall Meer Golda. Segall Pincu Haini, Tiiibel L., Spechler H.
Weissman StruLWeiss Strul,Zalinanovici Za Iman. Librării: Griiriberg .Moi se, Iferscbsohu Simom
Bănci pop.: ..Calea spre mântuire”, cap. 17.528 lei. Ruscli Otto.
președ. Lavaru D-tru; „Viitorul", cap. 80.686 lei, Manufactură: Alter Soi]. Feldsohn Moise. Focsă-
presed. Munteanu C. neanu G. A.. Froimovici Lupm Fruciiman Simon,.
Bărbieri: Ancuța Gh., Bălteanu C-tin, Lupu Moise, Griinberg Osias, Herschsohn L . Leiboviei Iancur
Șapșe Lazăr. Lobel .Moise, .Mantei Leizer Soil, Marcovici Mei-
Berării: Mustafa Fiu. lich. Oringher .Herniei, Zeilick JFerscu.
Birturi: ■ Burșt Z., Griinberg Șapse, Kuperman 11. Mărunțișuri (mag.): Herschsohn S.. Marcovici Mei-
Bogasieri: Haim Z. Leiba, Schor D. lich, Rabinovici Ana, Reiter S., Roscnbauin A. B.
Bomboane si pastile (fabr.) : Ruseh Otto. Medici: Ră^cami Aurel.
Bretele si Jartiere (fabr.): ..Ramillo” Medici veterinari: lamandi Scarlat.
Brutării: Cooperativa „Domnita Ruxandra’L Taler Moașe: Codrescu Maria, Mardare Sevastița Si­
Sura, Lederhândler Pincu, Losmann M. Strul. men Pe sa.
Cafenele: Nusen Mar cu Strul. Mori: VroRsman. Manolcscu X-. 0.? Rachmiel R.
Cărămizi (fabr.): Suci la Alecu. lonescu Aurel N. & Gaube 1.
Cârciumari: Abramovici losub, Beer H. Ițic, Cernea Ouă (exportatori): Beer IL Ftic, M inter Maier.
David, Copelovici A., (moșt.), Cotnăreanu A. Parfumerii: Macuroff A. P.
Haimovici, Cunea losub, Gaier .Mendel, Herșcu Pielării (mag.): Bernard Hava, Mendeloviei Marcu.
lancu, Horovitz Beila, Toi na Avr.. Korn Moise, Spirt (depoz.): Bercovici lancm Griinstein Ma>,
Kuperman L. I., Leibovici David. Lobel M. La zar Pascal. Rachmil M. și Rubin I).
(moșt.), Manolescu N., Mustafa Zeinel, Nusen Sticlării (magaz.): Leiba Țalic Leib, Rosenfeld.
Alarcu Feiga, Oisie Alarcu, Oringher Manase, Avram.
Rachmiel Bercu, Schonfeld Calman, Segal Her-- Tipografii: Lazarovici L. Froiin.
mtyn, Silberman Osias, Sosner Zalman. Spechler Tuburi p. conducte (fabr.): Sufrin Smi],
Ilascal, Top per Haim, Țiidie Solomon, Wald- Ulei (fabr.): Marian ia nu V.. Olaru 1.
man Avr., Wolf Beer Solomon, AVolf Haim. Far (dep.): Garfiinkel B., Maicovici Avram.
Ceasornicari: Steinberg David. Vinuri (depoz.): Bercovici lancm Bercovici Simon..
Cereale (coiuerc.): Burăeh Smil, Lazăr lancu, Leon Raclimil M. & Rubin F).
Ilic, Milerad Smelchi, Pascal Riven, Rosenberg Ziare (depoz.): Tes^aro G.
Strul Aizic.

i Atelier special cu forță motrică |


| pentru repararea ori-cărui sistem de I
I MAȘINI DE SCRIS și CALCULAT
la SOCEC & Co. Soc. Anon., București |
■*$40 IAȘI

II.

COMUNE RURALE — COMMUNES RURALES


ANDRIEȘENI Băcani: Alexa Grig., Avram Ițic, Harhas Gh.,
C^toîîS rurală, 9 sate: Andrieșeni
,
* Buhăeni, lancu Moisă. Ionel Gh., Vărzar Toader.
ADr.ăgănești, 'Fântânele, Glăvănești-Vechi, Glăvă- Bănci pop.: „Buna Speranță"", capit. 8679 lei,
neștii-Noui, Spineni, Soldana, Stolniceni. președ. Octav Ichim.
Plasa Turia. Loc. 3181. — 48 km. de Iași; Carciumari: Avram Ițic, Gosan loan, Harhas
6 km.' g. goldana. Gh., Ionel Gh.
Fierari: Franț Herman.
LPrimar, Lăcătușii Gh. — Notar, Căprariu Va­
Mori (sistem.): Vlădoianu Natalia.
sile. — învățători: Caloian M„ Cioban Al.
•Gh., Cososchi Vasile, Florescu Petru, Matcă Proprietari de moșii: Darvariu Maria (Cucuteni
599 ha.) ; Vlădoianu Natalia (Cârjoaia 1490
Bojă C. — învățătoare: Albu Ruxandra, Con-
hect.).
deescu Mathilda, Florescu Elisabeta, lordă-
Proprietari de păduri: Cafman I. & Segal I. (Cu­
cheanu Valeria. — Preot Paroh, Mereuță I. —
cuteni): Derner 11. & Fiaitac S. (Cârjoaia).
Preot, Anania .Mursă.
5Băcani: „Cuza-Vodă"", soc. coop., Baloș Herșcu, BĂLȚAȚI
lancu sin Riven, Itcovici Herșcu, Nazaicu, Să- ,
Comună rurală, 3 sate: Bălțați
* Sărea, Valea
nescu loan, Sumboiu D-tru. Oilor. 2 căt.: Făcuți, Gugea. Plasa Cârligătura.
JBăncipop.: „Sporul Săteanului"", cap. 177.000 lei, Locuitori 1183.'-— 36 km. de Iași;
_ președ. Pancu V-le. 3 km. gara Sarea.
Carciumari: Cun Gh., Crenganeș Gh., Geambașu i
Gh., lohan Timofte, Magdiși Costache, Rop- •
ceanu Grig., Rotariu Jean, Sumboiu D-tru. Primar, Chirițescu loan. — Notar, Potop N.
Cereale tcomerc.): Baloș Herșcu, „Cuza-Vodă"", Constantin. — învățător, Pădure Theodor. —
soc. coop., lancu sin Riven, Itcovici Herșcu. învățătoare: Biculescu Ecaterina, Târziu Ma­
Fierari: Angliei
* Mincu, Sandulachi loan, Zagan ria. — Preot Paroh, Țanasoff Dumitru.
Gheorghe. Băcani: Catâr N-lae.
.Mori sistem.: Geambașu Gh., Magdiș C-tache. Bănci pop.: „Lumina"", cap. 5000 lei, președ.
^Proprietari de moșii: Corjescu Nicu și Gh. (Dră- Chirițescu loan.
gănești Ghițescu 188 ha. 57 ari); Gatoschi Carciumari: Târziu Gh.
Nicu (Drăgănești-de-jos 260 ha.) ; Ministerul Comercianți (de diverse): Beteagu C-tache, „Fa­
de Domenii (Androșeni 833 ha. și Spineni 643 rul"", soc. coop., Iftemi Gh., „Sf. loan"", soc.
ha.); Stoi-cescu C-tin (Soldana 766 ha.). cooperativă.
Fierati: Guttmann Berman, llaber Alecu.
ARONEANU Societ. coop.: „Farul"", președ. Bucătarii C-tin;
*
,
Comună rurală, 5 sate: Aroneanu Cuza-Vodă, „Sf. loan"", președ. Gâlcă D-tru.
Dorobanțul, Radiu Aldei, Șorogari. Plasa Copou. Proprietari de moșii: Eufrosina Colonel Octav
* Locuitori 1615. — 6 km. de Iași. Boian (Sârca Boian) ; Maria și Lt.-colonel
Voinescu Teodor (Sârca Bosie, ambele 561
.Primar, Dorofte Ion. — Notar, Tantu V. Gh. — ha.); Baldovici Gh. (Făcuți 242 ha.).
învățători: Nestor Gh„ Dimitriu C. — în­ Arend. de moșii: Guttmann Berman (Sârca Bosie
vățătoare: Bratu Maria, Otia Elena. .— Preot și Sârca Boian 561 ha.); Haber Alecu (Făcuți
Paroh, Prodan Mina. 242 ha.).
Bănci pop.: „Unirea Tuturor Românilor"", cap. 1
65.000 lei, președ. Edu Gh. BELCEȘTI
Carciumari: Caroi Gh., Mihai N-lae, Zamfi- i Comună rurală, 5 sate: Belcești
,
* Munteni, Po-
rescu V-le. I lieni, Satu-Noii, Ulmi-Lileni. Plasa Cârligă-
'Fierari: Minciue N-lae. î tuna. Locuitori 5516. — 42 km. de Iași.
^Societăți cooperative: Coop. „Simion Barnuțiu"". ;
cap. 25.000 lei. ; Primar, Dutcovici Costache. — Notar, Neculau
Tâmplari: Prodan Ion. !
Gh. — învățători: Brutus P., Damian Gh.,
.Proprietari de moșii: Ciomac Grig. (Radiu Aldei lamandi I., Suceveanu C„ Ștefănescn M. —
Chișore 406 ha.). învățătoare: Gemeți Lilica, Neculau Elena,
Suceveanu Elena, Ursache Profira. — Preoți
BĂICENI Parohi: Corbii Anton, lonescu Ion, Moga xon.
'-Comună rurală, 7 sate: Băiceni
,
* Balș, Bărbă­ Băcani: Chitic Ion, Feldman Leiba, Ghidalovici
tești, Cârjoaia, Coasta-Măgurii, Cucuteni, Văcă­ Alter, Harbuz V-le. Hofmanlosif, losef Maier,
rești. Plasa Cârligăiura. Locuitori 3131. — Leibovici Rebeca, Marcu Marin Petrea, „Mun­
54 km. de Iași; 12 km. g. Tg.-Frumos. i teni"", soc. coop.. Poșteinicu David, Postelnicu
«Primar, Dascălii V-le.—Notar, Buhmate Const.— i La zur
învățători: Bart Octavian. Georgescu Vasile, Bănci pop.: „Amionia"". cap. 75.849 lei, președ.
Ghimeș Gh., Mardar Vasile. — învățătoare: N-lae Gh.; „împăratul Traian'", cap. 32.069 lei,
Bărlădeanu Alexandrina. Hanoca Maria, Ali- președinte Moga Ion Preot; „Țărănimea"",
halcea Ana. — Preoți Parohi: Dimitriu C-tin, capital 26.781 lei, președ. Corbii Anton.
Macsim D-tru. Brutari: C-tinescu Gh.

Articole de toaleta, la SOCEC & Co., s. a


IAȘI 41î
Cârciumari: Soc. coop. ,,Belcești“, Harbuz V-le, BRÂEȘTI
Hofman losif, losif Maior, Leibovici Rebeca,
Comună rurală, 5 sate: Albești, Bi aleșii
,
* Buda,„
Societ. coop. ,,Liteniu, Soc. coop. „Munteni",
Cristești, Pogoreni. Plasa Cârligătiu a.
Siescu Gh., Șuhoiu Vasile, Vornicu Gh. Locuitori 2141. — 43 km. de Iași;
Cereale (comerc.): Ghidalovici Altăr, Postelnicii
11 km. g. Tg.-Frumos.
David, Postelnicii Lazur.
Cismari: Bejan Martin, Dungă Ion, Onofrei Gh., Primar, a Anei Gheorghe.—Notar, Tolobă C-tin..
Văcarașu Vasile. — învățători: Dumitriu C-tin, Georgescu Du­
Croitori: Tăutu Th. mitru. — Invățătoa'i e: lonescu Maria, Lu-
Fierari: Barburin N-lae, Botezatu Costache, Di- chianu Maria. —• Preot Paroh, Prigorcu I. M.
dica Simion, Dorn Ion, lainandi N-lae. Bănci populare: „Brăești", cap. 14.000 lei, preș
*.
Măcelari: C-tinescu Gh. Gh. Moldoveana.
Mori (de apă): Costias Gh., Dracea Teodor. i Cârciumari: Tolobă Alili. Gh. Tolobă A. I. D-trim
Mori (sistem.): Ștefănescu Aure], Tomiță N-lae. j Mori (sistematice)'. Kircos Jean.
Tâmplari: Sepatoru Ion. i Proprietari de moșii: Codnău Haralamb (Pri-
| goreni Mici 163 ha.) ; Moga Mihai (Prigoreni
BIVOLARI i ĂEici 163 ha.) : Vurnibrand Max (Prie'orenr
Comună rurală, 7 sate: Bădărăi, Bivolari
,
* Bu- i Mari 663 ha.).
ruenești, Cornu-Negru, Silinești, Soloneți, Ta- i Plopi, de păduii: Statul (Pădurea Brăești).
bora. 1 cătun: Bduțu. Reșed. plășei Turia.
Loc. 4189. — 13 km. lași; 15 km. g. Șoldana. BUCIUMI
Corn, rurală, 7 sate: Bârnova, Buciumi
,
* Păun,
Primar, Cantemir loan. — Notar, Munteanu C. Petrăi ia, Socola, Vlădiceni. Vișan. Reșed. p'L
loan.— învățător, Caip Gh.—Învățătoare: Codtu. Locuitori 1845. — 8 km. de Iași;
Bogdan Eufrosina, Qarp Elena, Manoliu Flo- 7 km. de g. Niculina.
rica, Rotariu Maria, Savul Victoria — Preoți Primar, Cristea V-le.-—Notar, Croitorii, N-lae.-—
Parohi: Vasilescu Victor (Tabora), Vrăncianu învățători: Borș Gh. (Păun), Sandu Teodor
Gh. (Bivolarii). (Buciumi}, Voinea D-tru (Bărnova). — învă­
Băcani: Antonier Moisă, Bitman Haicol, Bitman ță țoape, Codrescu M. Maria (Vlădiceni).—Preot
Șulem, Goldner S. Moisă, Goldner T. Leizei, Paroh, Teodorescu T. I. — Preot, Dărțu Șt.
Matei Ghidale, Mladen Teodor. Bănci pop.: ..Leacul Nevoiei", cap. 350.000 lei,
Bănci pop.: „A. A. Bădăran", cap. 109.611 lei, i președ. Mocanii Teodor.
președ. Nicuță C. | Cârciumari: Dimitriu V. Costache, Durnea I.
Brutari: Fatal Ițic, Solomon losub, Zilberman Chiriac, Hatman Grig., Luca T. C-tin, Mihai-
D. lancu, Zingher Leiba. i lescu N. Ecaterina, Mori Seraiino, Pascu
Cafenele: Mladen Teodor. i D-tru, Teodor Gh. Gh.
Cârciumari: Agape Gh., Feldman Leizer, Gold­ ! Cărămidă (fabr.): Soc. an. a Locuințelor Eftine.
ner'S. Moisă, Gulimas Gh., Herșcu I. Șulem, ; (Sediul lași).
Iordan C-tin, Macovei D. loan, Marcovici [ Cismari: Enache Alex.
Haim, Matei Ghidali, Timofti N. Th., Zilber : Fierari (atei.): Dobrea Manolache.
man D. Meier. i Măcelari: Bernștein Aizic, C-tinescu Alex., Kauf-
Cereale (comerc.): Berghenstein Berman, Gold­ i man Șaia.
ner Ghidale, Goldner II. Moise, loinovici Ghi­ | Mecanici (atei.): Rizeseu N-lae.
dale, Morghenștern Mișilem, Militeanu Moisă. : *(klă'iie (alei.): Căpriță Costache.
Rosenthal Avram, Rosoaei Bercu, Solomon , Societăți cooperative: Cooperativa de Lăptărie-
Marcu, Zilberman D. Meier. Zilberman losub, ; ATădiceni).
Zingher Chiva. | Tăbăcării (jabr.): Cozma Grigore.
'Cismari: Calman Alex., Dascălii losub, Faibeș | Turnătorii (alei.): Zării Grigore.
Leib Idei, lancu sin Simcha, Lupu sin Hună, i Viticultori: Alcazi lancu, Alcazi Vasile, Arhip
Pascariu C-tin. ! N-lae, Aihip Gh.. Bădăreu Al. A., Băețelu Mi­
Cofetari: Mladen Teodor. hai, Balan D-tru, Buznea Costache, Cădere
Croitori: Casever Leon, Moma sin Hascal, Rosen- Costache, Ciomaga Grigorie, Ciurea Anibal,
baum losub, Solomon Bercu, Strul Haini. Columb Costache, Constantine Alecu, Cristea
Dogari: Caner lancu. Vasile, Cristofor Gh., Croitorii Gh., Croitorii
Fierari: Goldner II. Moisă, Rcsenberg Michel. i Nastase, Dărtu St. Preot, Drucman Lupu, Duca
Manufaciui ă: Bitman Haicol, Bitman Șulem, ! C., Erbiceanu Octav, Florescu Gh., Gălcă C-tin,
■ Casever Leon, David Marcu, Froimovici Nu- ; Gheorghiu Nicolae, Gheorgliiu Leonida și
sem, Goldberg Șmil, Goldner Ghidale, Goldner I Ștefania, Ghițescu Gavril, Goilav Mihai, Haras
Herșcu, Leibovici Leon, Moscovici Ițic, Solo­ ’ N-lae, lacobovici Moisă, Iftemi Costache, lo-
mon Bercu. j nescu Rariță, lonescu Petru, lonescu St. St.,
Mărunțișuri: Goldner T. Leizer. ■ Colonel Irimescu, Trimescti Spiridon, Jelea
Mori: Agape Gh., Iser Moise. } Teodor, Jaeotă Mihai, Krull I. losub, Kupfer
Societăți coop.: „Unirea", cap. 43.-100 lei, preș. i S., Lăzărescu Ion, Leizerovici Lupu. Colonel
Iordan C. j Liciu. Luca Dumitru, Mănăstirea Ncamtz, Ma-
Spirt (dep./: Herșcu T. Șulem, Marcovici Haim, ! nisale Vasile, Zuardare Vasiie, Minea loan,
Matei Oișie, Solomon Miche, Stern Moritz. I Mișcovici Lupu, Ochi Costache, Pam’ula Cos-
Propr. de moșii: Caragea Aristide (Bivolari). I tache, Colonel Părvulescu I., Popescu A. Elena,
Arend. de moșii: Retezeanu Elena (Bivolari). i Popovici Jean, Rivalet Beniamin, Sava Vasile»,

SOGEC & Co. s. a., Librărie, Papetari©


412 IAȘI
Schitul Sf. Alăute Athos, .Schitul Sf. loan Teo
* Cârciumaii: Apren teșii Vasile, Bulgaria Gh.,
dogul. Solomon Elena, Stavrat Zinca. Steiman Cantimir Ar-le, Cozma Grig.. Costea Manole,
Lupu. Stoianovici Colonel, Stratan Emanoil, Crețu Toader. Dumitrașcu Gh.. Gheorghiu Gr.,
Sturza Alecu, Șendrea Mariâ. 13-rul Șepte- Grigoraș Costaclre, Nichifoi V-le, Paclutescu
lici. Alaior Ștefăne^cu Haralanib. Talmaciu Tiu | Dumitru.
Vasilca. Velciu lulius, Architect Vignati. Vio- i Cei cale (comerc.): „Leagănul Norocului
.
** societ.
rescu Mihai, Za haria' Alecu. i cooperativă.
| Fierari: Alazuvchevici Viadislav.
BUZNEA ! O/ăiii (țabr.): Vas-ilică V-lc.
Womnnti rurală, 4 sale: Buznea, Dădeșli. Gă- [ Pi oprictari de păduri: Domeniul Coroanei (1050
mești, Jeia. PL Cârligătura. — Locuitori 1267.— | ha.) : Epitropia Casei Sf. Spiridon-lași 340
46 km. de lași; 2 km. de g. Tg.-Frumos. l ha.) ; Statul (615 ha.).
JPrimar, Pringluteri(ă Simioii.—Notar, Chelasiu | 1 i ticul lori: Lupașcu colonel (15 ha.).
D-tru — învățător, Agapie Gh. — învățătoare,
Voinea- Lucreția. — Preot Pai oh. Popovici ! . COARNELE CAPREI
Dumitru. ; Comună rmală. 2 sate: Arama. Coamele Caprei .
*
I PL Curligăt m a. Locuitori 2010.—’n km. de Iași;
AIori (sistematice): Gheoca P. N. i 12 km. de g. Bclceșli.
Cizmari: Grigoraș D. Vasile, Citea nu loan. Ve-
licu Theodor. : Primai. Morga D-tru. — Notar, Daicu Petru. —
Croitori: Subbinschi loan. | Invățăloi. Dimitriu loan. — Învățătoare, Mi-
Eierari: Chitic C-tin, lonescu Gh., loan Mihai. i ’ hăilescu Eugenia. — Preot Pai oh, Stigseanu
.Morari: Cranciuc Vasile. : Oclav.
tâmplari: Butnaru Gh.. Toma C. Gh. j Băcani' ..Albina
,
** soc. cooperativă. Chiper Gh.,
.Proprietari de moșii: Gaube Frații (Jera Mun­ ! Dimitriu Gh.. Grigoraș (Big.. Alandache D.
teni 305 ha.); Gheoca N-lae (Buznea 562 ha.); ■ Aneta, Manea loan. Manoliu N-lae. Alelinte
z Sturza Al. Elisabeta (Gănesti 385 ha.). i' Vasile. Niță X . X’-le. Popa N-lae», Stan Gh.,
Exploatatori de păduri: Specler St., Derner II., ! Pasote. X' Maiia. AAiiitchevici Natalia, a
și Șmilovici L. AI. (50 ha.-). ! Varvarei Petru. Zamfir C-tin.
I Bănet pop.: ..Unirea'
*
, capit. 43^.500 lei, președ.
CEPLENIȚA I Alelinte Ton.
Comună rmală, -/ sate: Buhai nița, Ce pic ui ța'-, i Brutari: Lazărescu V-]e.
Moara-P refeci ul ui, Vârăti și cătunul Pelroșica. ; Cârciumari: Cranciuc XHe. Filoti Gh.. Grigoraș
PI. Cârligătui a. Loc. 3121. — 38 Lm. lași; C-tin. Grigoraș Vasile. Mandachi D-tru, Ur-
Halta Ceplenila. 1 soiu St . Zoitanu D-tru.
Erirnui; Buzdugan C-tin. — Notar, Botez C-tin. ; - copou
— Învățători: Gaspar Gh., Leonte V., Paras-
chiv Al. — Inrățăloaie. Leonte V. Alaria.— i Comună iura/ă. 7 sate: Câilig. Copou *. Mun-
Ițreoți parohi: Bosic Gh., Munteanu Grig. i teni. Podgoria Copoii. Rcdiu-1 ui-Tătar, Tălăruși
j și Vulturul. 3 cat.: Capu-Rediv, Păcurari, Vâ-
Băcani: ..Albina”. Soc. cooperativă. Simca Volf. năloii. Reșca p/ășu Copoii. Locuit. 3312.
Bănci populare: ..Salvarea", capital 50.000 lei. j km. de Iași.
președ. Gaspar Gh.
Plârciumaii: „Albina’*, Soc. cooperativă. ITași Primar. Bobulescu Emanoil — Notar. Cristea
Ion. Marian Tănase.' Scutariu Gh.. Uhnanu Gh. AI. Cristea. — Invățăton: Dănilă C-tin. Țitu
Mori (sistem.): llaber Faibiș. - Ion. — Invățătoai e. Danido Alaria. — Preoți
.Arendași de moșii: Segal Osias & Lobel I. (Ce- Parohi: Baltag D-tru. Jiimescu N-lae.
■ plenița 700 ha.). Băcani: Hudoieanu Muscal. Impovici S.. Solo­
Bxpl. de pădmi: Segal O>ias & Losner T. (Ce- mon Simcha. Schapira Strul. Schvartz Avram.
plenița 120 ha.). Bănci pop : ..Viitorul Tăi anului", cap 80.000 lei,
președ. lrime>cu N„ Preot
CI CREA Brutari: Sehvaitz Avram.
^Comună lurahl, 8 sate: Cercii. Citirea
*, Curăț uri, Cai ciumat i: Antonescu D-trie, Alartinescu loan,
Dumbrava, Lunca, Picioru-Lupului, Slobozia, 4 Alișcovici' Heișcu. Olveriu Vasile. Purchiria
'Wodirel'ti și 2 cătune: Baba Nicula, Poeana cu A'-le. Șerboiu C-tin. Tănase Gh., A’idrașcu Ion.
Cetate. PL Codru. Loc. 3618. — 13 km. Iași; Cereale (comerc.): Antonescu D-trie. Goldenberg
6 km. g. locală. Cșer. Hudoieanu Hascal. Lupovici S.. Raibuch
Saim Rumi Solomon Io>ub. Schapira Știul, So­
P&' LV lomon Aron. Solomon Simcha.
IPrimar. Balau Theodor. — Notai. Dragoș Ni- Cismaii: Petiaiiu Ah
culae. — Invățătoii: Bogdan Victor. Grep Pieiaii: Leibovici Șmil.
Ignat, Grigoraș Al.. Jbănescu Gh.. • Zosin Ali- Fiânglui (labi.i: Soc. Anon Roma nă-Itaîiană
hai. — 1 nvățătoare: Bogdan Aglaia. Biflcliu a JnduGiiiloi textile sediul lași.
Alexandrina, llăducanu E., Zosin Maigareta.— Măcelari: Botez Th.. Goldenberg ȘJoim. lacob
Preoți Parohi: llanganu Haralanib Pr., Po­ Aizic. lo.sub Leibn. Aloscu lacob. Șapsa Avram,
povici A. N lae. Schapira Avram. Schvavtz Avram. A'-liu D-tru-
Băcani:. ..Leagănul Norocului
.
** soc. coop.. Va- j Mezel mi (magj: Velescn loan.
silică Vasile. ‘ Propi ief. de moșii: .Antonescu D-tru. Bădăran A.
Bănci pop.: „Albina Citirea/
*, cap. 54.000 lei, Al.. General Bourianu. C-tinescu Gogu Emi­
președ. Grigoriu Ignat. I lia, Colonel Costinescu. Christea N-lae, Chris-

Articole de voiaj, la SOCEC & Co. s. a.


IAȘI 413

tea AI. Ch.. Daniel Albert. Filip I., Lambrior Cârciuma) i: Alexandrescu A'.. 1 Andreescu Th.,
A.
, Moscovici Moisă, Munteanu C-tin, Vais- Budișteanu lancu. Cabalău loan. Conderache
buch Av„ Paul 1.. Rubin I., Busu Al.. Sandes loan. Doruceauu D-tru. Grigoriu Gh.. loan
I.. Școala Normală. Colonel Stuiza. Zainfi- Coca V.. Nistor Gh
rescu Pândele. Fierari (atei.;: Roseti Petru.
Mori (sistem.): Alexandrescu C.. Trifan Anica.
COSTUL ENI Foc. coop.: ..Unirea României", preș. Gazban I.
Vomună rurală, 3 sate: Costuleni
,
* II iii ța, Măcă- Propi iei ari de "moșii: Popovici loan (Cucuteni
Plasa, Coana. Locuitori 2668. 100 ha.).
30 km. de gara Iași. Arendași de moșii: Grigoriu Gh. (Hăsnășeni
IPiimar, Rusu 1. V-le. — Solar, Mihă.ilescu C. 200 ha.).
Gh. — învățători: ITotnog Aurel (Costuleni). DUMEȘTI
Lealm V-lfe (Măcărești). — 1 nvățăloarc: Creț11
Maria. Pătrașcu Sofia, Petrescu Zoe — Preoți Comună rurală, 5 sate: Vameșii
,
* lloișești. Că-
Parohi: Bernandin Gh., Chirica Petru (Hilița cărăzeiti, Păușești. Chilișoaia. Plasa Bahlui.
și Măcărești) ; Oana Oclavian (Costuleni). Locuitori 2383. — 5 km. de gara Cucuteni.
liăcani: Boșca S. Ion, Sitariu C-tin. Piinuir, Sabaiduc Gh. — A’oMr, Cugler C-tin. —
Bănci pop.: ..Cumpăna Fericirei" (Măcărești), învățători: Dodon Gh.. Dodon Ion. Florea
capital 48.310 lei, preș. Manoilă Victor; loan (Dumești). — învățătoare: Gheorghiu
„Salvarea" (Costuleni). ca]). 219.000 lei,* preș. Elena. Munteanu' Ecaterina (Păușești și Hoi-
Filip Grig;. șești). — Preot Paroh, Pralea V-le. — Preot,
Eârciumari: Chirica 1. V-le. Gaspar I. V-le, Popescu Alex.
Popa N-lae, Seghedin I. D-tru, Slavii Aianasie, Băcani: Dorneanu C-tin. Dumitrașcu Alex., Ti-
Șain Ștrul Ițic. mofte Șt.
PI ori: a Chitei D-tru. Schultz Ferdinanjl. Bănci pop.: „Moaitea Nevoilor", cap. 80.000 lei,
Prepr. de moșii: Velciu Alex. (Ililița 500 ha.). președ. Popescu Alex.
Cârciumari: Dorneanu C-tin, Dumitrașcu Alex.,
COTNA IU Dumitrașcu N-lae. Elaraga N. Gh.. Luciii an
Pfniiiină rirtală, 8 sate: Col nan
.
* Ilodota, Horo- Th.. Roșu Tănasă V-le. Timofte Șt.
«dișlea, losupcni. Lupăiia. Yalea-Uacul ui. Zbc- 'Proprietari de moșii: Cantacuzino Matei (Hoi-
-răni, Zlodica. Plasa Cârligul ui a. Locuit. 3337.— șești 486 ha.): Cantacuzino-Pașcanu Const.
62 km. de lași; 2-15 k. de gara locală. (Dumești, 562 ha.); Sturza D. Mihail (Pău-
“A șești 450 ha.).
Erimar, Dobru V-le. ’— S’ota>, Tudose-Paul. — Propriei, de padini: Cantacuzino-Pașcanu C-tin
învățători: Buzeiichi Murdare N., Zaharia (Piușești-Dumești 160 ha.); Sturza D. Mihail
I. — Iarătătoare, Buzeiichi Eliza. — Preoți (Păușești 1144 ha.).
Parohi: luciu V-le, Matei C-tin. Paraschiv Ion. Arend. de moșii: Haimovici A. (lloișești 486
ha.); Rusovici Petiu și C-tin (Păușești 450
llăcani: Soc. Coop. ..Cotnari" Gotlib Ana, Na- ha.) ; Stern Solomon (Dumești 562 ha.).
talia D-tiu T., Zeilic Zeida. Exploulaiom de pădmi: Veissman I. (Păușești
Bănci pop.: „Cotnaiii", președ. Ungureanu C. 600 ha.).
Vârciumai i: Botez Gh., Căliman Gh., Danilă Ion,
Gotlieb Aba, Manole Costache. ERBJCEXl
Alori (sistem.): Botez Gh.. Gaube losef. Corn, mirată, 5 sale: Bărleșli-Pomâni, Bărlești-
Erendi de moșii: Gaube losef (Hodora 800 ha.). t nguri, Fnbiceni
,
* Bpinoasa, Toloeșli. Plasa
Exploatatori de păduri: Barasch Avram. Bahlui, Loc. 319L — 5 km. de g. Podiil-Iloaei.
Viticultori: Dr. Bălus E. (9 ha.) : Dr. Buzeiichi
E. (5 ha.); Buzeiichi I. Elena (8 ha.) : Ca- Primar, Stejărescu C-tin. — Solar, Delinescu
limache-Al. (7 ha.); Căuciu I. Ing. (5 ha.); D-trie. — învățători: Botoșineanu C-tin, Di-
’Gheorghiu V. moșt. (10 ha.); Ifarhas Jea- mitriu D-trie, Dimitriu Mihai. — învățătoare:
lieJ i (5 ha.); ITariclia Oarele (5 ha.); Taco- Antimescu Antoneta. Dimitriu Mania, Dimitriu
' vache Teodor (10 ha.) ; Pepiniera Statului Na talia. Pomârleanu Aurora. — Preot Paroh,
Tlărlăcanu Th.
,,Paraclis" (15 ha.); Terinte Elena (7 ha.).
Băcani: Avram sin Leiba. Coop. „Sf. Împărați
CUCUTENT C-tin și Elena
,
** lancu lancu. Sfecliș Andrei,
Vomimă mirată, 9 sale: Bogdăneșli, Cogcasca- Șmil David. Stejăiescu Costache.
Souă, ‘Cogeasca-Vcehe, Cucuteni
*
, Dci jeni, llăs- Bănci pop.: „Al. Vlăhuța", cap. 142.000 lei, preș.
mășeni, Ilorleșli, Lcțcani, tfcopoșeni. PI. Copou. Moioiașu A.
Locuiloii 3150. — 1 k. de gara locală. Cârciuma) i: Cooperativa ..Sf. împărați C-tin și
“A
Elena.
* ’. Tlandelman Marcu, Lincu Gavril,
Bimbu Gh.. Scutariu Marghioala, Șmil David,
■Primar, Badu C-tin. — Solar, Costăcbescii A. — Ușer Samoil.
învățători: Leon C-tin, Mihăilescu Grig.. Mir- Cismari: Cristea Mihai.
cea C-tin. Mircea NicoJae. — Incălătoare: Fi era ii: J a sobei u c Idu.
Landul' Elena, Popovici Elena. Tomazu Ma­ PropriCl. de moșii: Cantacuzino-Pașcanu' Const.
ria.— Preoți Parohi: Boacă Gh.. Stoicescu D. (Erbiceni. Băi Iești și Totoești 450 ha.); Po­
Băcani: Cuciitea'nu Adam. povici Frații (Spinoasa 572 ha.).
,
**
lianei pop.: „Plugarul Român cap. 66.000 lei, Aiendași de moșii: Ghetzel Altar (Spinoasa
președ. Gazban Ion. 572 ha.). t '

Jucării de copii, la SOCEC & Co., s. a.


414 IAȘI
FOCURI învățători: Bucenschi V-le, Damir C-tin, Le"-
*
Comună rurală, 2 sate: Focuri
, Fântânele. Plasa viu Pericle, Păunescu D-tru. — Preot Parohi
Bahlui. Locuit. 3416.—18 km. de g. Podu-Iloaei. Beligan A dam.
, Primar, Casian Neculae. — Notar, Fenu A. Băcani: Damir Vasile, Răileanu Costache.
loan. — învățători: Nanu C., Popoviei Octav Bănci pop.: „Albina", capit. 83.000 lei, președ.
(diriginți). — învățătoare: Faicu Maria, lo­ Chitic D.
nescu Lucreția, Stupeanu Profira. — Preot Pa­ Carciumari: Ciută D-tru, Cooperativa „Sf-ții Ar­
roh, Călinescu Dumitru. — Preot, Levizeanu hangheli", Răchitei A. N-lae, Simionescu Gh„.
Niculae. Sțanciu Ilr. S„ Toma N-lae, Ungureanu V-le.
Răcani: Armașu Vasile, Bratu N-lae, Ciurariu Croitori: Munteanu loan.
S. Idei, Cojocariu N-lae^ Herșcovici loină, Leib Fierari: Cercel Alex, Iftodi D-tru, Pitariu Milm
David, Ornștein Haim, Vasiliu losif. Mori (sistem.): Morariu Gh.
B.
ănci populare: „Fântâna'', cap. 101.260 lei, Tâmplari: Colțun Gh., Dumitrașcu V-le, Iftodi
președinte Iftimciuc Vasile; „Ștefan cel Mare", D-tru, Nicoară Radu.
capital 81.000 lei, președ. Apostol I. Proprietari de moșii: loan N. moșt. (Bran 45-
Carciumari: Botoe C-tin, Ciuta N-lae, Cojocariu ha.) ; Mușceleanu C-tin (Coada Stâncii 504
Manole, Gavrilă Ifrim, Herșcovici loină, Ichim ha.); Sturza D. Mihai (Cilibiu 420 ha.).
C-tin, Iftimciuc V-le, Leib David. ■ Arend. de moșii: Giotti Nicu (Cilibiu 420 ha.).
Cereale (cornerc.): Armașu Vasile. j
' Cizmari: Grunz loan, Nichituș D. ; GROPNIȚA
Croitori: Borhan V. Gir. • Comună rurală, 4 sate: Forești, Gropnița-Bulbu-
Fierari: Ciuhureanu V-le, Doroșincă Gh., Ispir j câni
,
* Mălăești, Sângeri. PI. Bahlui.
JIaralamb. ■ Locuitori 2441. — 9 km. de gara Larga.
Manufactură: Herșcovici I. ; Primar, Negru Alex. — Notar, Sevescu D-tru. —-
Mori (șistem.): Reider Osias, Ți utilă loan. j învățător, Atanasiu D-trie. — învățătoare,
Ulei (fabr.): Scorțanu Vasile. ! Leanca Victoria. — Preot Paroh, Ursache Gh.
GA LATA j' Băcani: Goldenberg Avram, Nachman ȘtruL
Comună rurală, 6 sate: Galata
* Hlincia-doi- ; Bănci pop.: „Unirea", capit. 22.000 lei, președ.
peri, Lunca Cetățuei, Horpazu, Valea Adâncă, 1 Negru Alecu.
Zoaia. Plasa Codru. Locuitori 1386. — j Carciumari: Andreescu Spiridon, Bălteanu Cos­
3 km. gara lași. i tache, Ciobanii A. C-tin, Cbirilă D-tru, Lăză­
-Primar, Țară Lungă Gh. — Notar, Finică I. f rescu Gh., Pasăre Gh.
Gir. — învățător, Bodnărescu Fabian Preot. —• | Fierari: Ferariu Avram, lacovschi Grigore, Za­
haria Ion.
învățătoare, Sachilărescu Maria. — Preot Pa- j Mori: Flaișer Gh.
roh, Bodnărescu Fabian. — Preot, Pantelimon ! Arendași de moșii: Balan Theodor (Bulbucam!
Ilarie. • 385 ha.) ; Măcelarii Gh. (Mălăești 1080 ha.) ;
Băcani: Avramescu D-tru, Marcu Lazăr. | Țolea Gh. și Ion (Gropnița 670 ha.); Țuțueanu
Bănci pop.: „Pacea", capital 32.000 lei, președ. , N. & Jippes (Bulbucani 385 ha.); Vurmbrand
Budescu V. C. : lacob (Sângeri 450 ha.).
Birturi: Brumă Mihai. j
Carciumari: Andreescu P. Teodor, Apetrei V-le, j HERMEZIU
Rogan Gh., Todiriță loan, Țară Lungă Andrei, j Comună rurală, 6 sate: Bălteni, Damachi, Bor-
Zaharia I. Maria. !
mezin
,
* Trifești, Vladomira, Zaboloteni.' Plasa
Proprietari- de moșii: Primăria Comunei Iași , Turna. Locuitori 3021. — 25 km. gara Larga.
(208 ha.). i
^Proprietari de moșii, cu vii: Bădăreu A. Al. Ș Primar, Anicăi A. Alecu. — Notar, Petrariu
(47 ha.) : Ing. Bejan Grig. (27 ha.); Botez N. î loan, Rollea C., Toma G. P. — învățătoare :
& Lăzărescu Al.; Cosmovici Gb. (21 ha.); : Bejenaru D. Eleouora, Crijan Maria, RolleA
Cristoff A. S. (35 ha.) ; Colonel Gorgos An- i Teodor. — învățători: Bejenaru D„ Colivan
drei (46 h'a.); locotenent loan Anton (22 ! C. Natalia. —• Preoți Parohi: Antohie Par-
ha.); Ropaîă C. moșt. (16 ha.); Teodorescu ? tenie, Bejenaru loan.
C. I., (86 h'a.); Teodori ța loan (17 ha.); Zam- i Băcani: „înălțarea", soc. coop., Petrescu Tănase.
firescu C:tin (26 ium. ha.) ; Zavalide loan (45 ; „Unirea Basarabiei", soc. coop.
jum. ha.). Bănci pop.: „Renașterea", cap. 80.000 lei, președ,
Arend. de moșii: Mohr losif (34 ha.). , Bejenaru loan, Preot.
Viticultori (arendași): Elișcu -Solomon (5 jum. Cârciumami: Acsinei loan, Butnariu V-le CUm
ha.); Leizerovici Ștrul (7 jum. ha.); Pincu ; V-le, Căciulătescu D-trie, Haimovici Leibm
Ițic (7 jum. ha.) ; Sandu Gh. (3 ha.) ; Schvartz
| losub Haini Șmil. Leibovici Marcu Herșcu,.
Lipa (4 ha.); Schbnfeld Avram (10 ha.); Stavăr. „Unirea Basarabiei", soc. cooperativă.
I. Maria (10 ha.); Volfsohn Berman (5 ha.). Cismari: Racii D. Teodor.
Croitori: Onofrei Petrea C-tin.
GOLĂEȘTI Fierari: Filip Grig.
Comună rurală, 8 sate: Bran, Chișărăi, Cilibiu, Mori: Mates Oișie, Negruzzi Elena, Stroici Ilie
Coada Stâncii, Golăești
,
* Medeleni, Petrești, N iculae.
Podu Ji-jiei. Plasa Copou. J(oc. 1959. Proprietari de moșii: Casa Rurală (Vladomiia
15 km. de gara Iași. 716 ha.); Cicei 1. Vintilă (Bălteni 1304 ha.);
Primar, Dănilă Petrm — Notar, 'Ciomaga Gh.— Negruzzi Leon Ella (Hermeziu 809 ha.); Stro-

Aparate fotografice, la SOCEC & Co. s. a


IAȘI 415
ici Uie N-lae (Trifești 1244 ha. și Damachi Cârciumari: Budeanu C. Gh., Ciocârlan Gh.,
509' ha.); Rozetos I. (Zaboloteni. 398 ha.). Dărțu G. V-le, Jălavu St.
iPropr. de păduri: Stroici I. N-lae (Trifești 5 ha.). Proprietari de moșii: Botez Dimitrie (350 ha.).
Arendași de moșii: Mates Oișie (Zaboloteni Proprietari de păduri Cantacuzino Lucia (400
398 ha.). ha.); Sturza D. Mihail (500 ha.).
Exploatat, de păduri: Pelpel Leon (Bălteni 120 Exploatatori de păduri: „Banca Dacia", Iași,
ha); Stroici ,1. N-lae (Trifești 5 ha.). i (800 ha.) ; Buhman I. M. (40 ha.); Căile
[ Ferate Române (200 ha.) ; Veissman S.
IIOLBOCA j (600 ha.). •
Vhom. rurală, 6 sate: Dancu, Cristești, Holboca
*
Orzeni, Ruseni, Valea-Lungă. Plasa Copou. ’ MIROSLAVA
' Locuitori 1942.—'8 km. de g. Iași; ' Comună rurală, 7 sate: Balciu, Ciurbești, Cor-
3 km. de g. Cristești. nești, Dancaș, Ezăreni/ Miroslava
* , Proselnici.
8 'km. de\g. Iași: 3 km. de g. Cristești. 1 Plasa Codru, Locuitori 1016.
LPrimar, Chelariu Vasile. — Rotar, Buzescu Con­ 4 km. gara Iași; 5 km. g. Ciurea.
stantin. — învățător, Fântână C-tin. — învă­ Primar, Tăuceanu D-trie. — Rotar, A Doroaei
țătoare, Vasiliu Eufrosina. — Preot Paroh. Gh. — învățători: Munteanu C-tin, Vrân-
Călinescu D-trie. ceanu Mircea. •— învățătoare. Vlădescu Ana.—
Băcani: Cărunții Gh., Mihăescu A. Vasile, Orzo Preot Paroh, Butnăreseu Fabiam
Gh. Costache, Rață N-lae. Băcani: Crivoi Gh., Coop. „Sf. N-lae", Gogii I.
.Bănci populare: „Sf. Gheorghe", cap. 4&.000 lei, Catinca, Morariu Gh., Panțiru V-le.
președ. Mihăescu V-le. Bănci pop.: „.Norocul", cap. 132.000 lei, președ.
«Cărămizi (fabr.): Rameder Frații, Societatea Pachițescu D-tru.
„Dacia". Cârciumari: Crivoi Gh., Coop. „Sf. N-lae", Gogu
<7ârciumari: Cărunții Gh., Mihăescu A. Vasile, I. Catinca, Morariu Gh., Panțiru V-le.
Orzo Gh. Costache, Rața N-lae. Dogari: Dumescu V-le.
STnimânări (fabr.: Soc. anon. ,,Industriile Ro­ Fierari: Farbei lohan, Ferariu Ștefan Ion, Me-
mâne", cu sediul în Iași. linte Ion.
Hăbdcării (fabr.): Soc. an. ,.Industriile Române". ’’ Mori (sistem.): Dobreanu D. Ion.
^Proprietari de moșii: Sturza D. Mihail (Holboca- | Tâmplari: Crăciunescn Ion.
Cristești). j Tinichigii: Hristea Vasile.
i Proprietam de moșii: Dobreanu D. Ion (Prosel-
LUNGANI | nici 470 ha.) ; Ferma Universităței Iași (Eze:
«Comună rurală, 2 sate: Lungani
*
, Coești. Plasa leni 120 ha.) : Mavrocordat Edgard (Cernești
Cârligătura. Locuit. 2308. — 3 km. g. Sărea. ! 1046 ha.) ; Orfelin. ,,Principesa Olga Sturza"
(Miroslava 110 ha.).
A- Arendași de moșii: Faerștein laneu (Cornești
iprimar, Roman Ion. — Rotai, Miliăilescu Gh. —■ 1046 ha.).
învățători: Dimitriu Al., Georgescu Gh. (Go-
ești), Milieș Gh. (Lungani), Moruzan Gh. —■ ! MOGOȘEȘTI
învățătoare, Georgescu Emilia (Goești). —
Preot Paroh, Popovici Gh. Comună rurală, 4 sale: Budești, Mogoșești
*
II a dă m b u. Mi n geș li, 1 cătun: Schi tul Hâdă mbu.
IBăcani: Bohan Gh., Botez Eiiza, Calancea Gh., Plasa Codru. Locuitori 2668.
Casapu Gh., Ciocoiu Niculae, Donise Toader,
Lefter Gh., Marodin Mihai. 19 km. de Iași; 6 km. de g. Bârnova.
J?ănci pop.: „Ajutorul Săteanului"', cap. 89.260 lei, Primari Gheorghiu Grig. ■— Rotar, Cernat Gh.—
președinte Cerchez C.; „învierea. Poporului", învățători: Gavrilescu Nicolae, Negrei G-tin,
eapit; 70.000 lei, președ. Matei I. ! Popa Constantin. — învățătoare: Gavrilescu
AJârciumari: Bohan Gh., Casapu Gh., Lefter Gh. Elena. Negrei Elisabeta. — Preoți Parohi:
Murgu Gh. Bombea Mihai, Ignat Petru.
Societăți coop.: „Crucea"', „Deșteptarea", „înfră­ Băcani: Adanicioaiei Tb N-lae, Agapi Cos­
țirea". tache, Ciobanii Gh., Cârlig Chiva, Lăcătușu
^Proprietari de moșii: Baltă Maria (Lungani-Băl- j Vasile. Macovei D'.. Marcovici Samuel, Moruz
teni 112 ha.); Cerchez C-tin (Lungani 212 | Gh.. Moruz Teodor, Roșu Costache.
ha.); Ștefănescu Frații (Goești 1093 ha.). j Bănci pop.: „Unirea"', cap. 59.750 lei, președ.
! Sandu M.
MĂDÂRJACU Cârciumari: Adanieioaei Th. N-lae, Agapi Cos­
tache. Ciobanii Gh., Lăcătușu Vasile, Macovei
^Comună rtirală, 4 sale: Bojila. F rumușelele- D.
, Marcovici Samuel, Moruz Gh., Moruz Th.?
Popești, Frumușelele, Mădărjac
* , 2 cătune:
Roșu Costache.
Dealu-Mare, Duruitoarea. Plasa Bahlui.
Cismari: Ciuntii Miron.
Locuitori 1052. — ’42 km. de Iași;
Croitori:, Avram Vișan, lonescu Mișu.
22 km. g. Podul-Iloaei. Fierari: Anton laneu, Dumitriu Th., Pălălăii
IPrimar, Buzilă V-le. •— Rotar, Vornicu loan. — Nicolae.
învățător, Ciornea Mih. — Preot Paroh, Mus­ Proprietari de moșii: D-na Grai Chirculescu
tață Chirilă. Elena (Mingești 792 ha.).
Băcani: Budeanu C. Gh., Ciocârlan Gh., Dărțu Arendași dc moșii: Petrescu Vasile (Budești
G. V-le, Jilavii St. 470 ha.).

Obiecte p. Cadouri, la SOCEC & Co. s. a.


. 416 IAȘI
MOVILENI Bănci: B-ca Podn-Iloaei" soc. an.
,
Șomună rurală, 4 sale: Larga, Movileai
* Potăn- Bărbieri: Jilavii Vasile.
geni, Românești. 1 cătun: Buțuluc. Plasa Bahlui. Birturi: Balaban Ancei.
Locuitori 2103.— 3 km. gara Larga. Brânzeturi (comerc.): Mendelovici lancu, Mende­
lovici Solomon, Solomon Elias, Șneer Moisă.
Primar, Ursu D-tru.— Notar, Silionescu N-lae.— Brașovenii: Dadarlat D-tru.
Învățători: Cordoneanu C., Hulubei 31., lona- Brutari: BlumenfehL Fchiel, Haimovici Ghida le,,
șescu D-tru, Răpit C., Râpă. S.—învățătoare: loan C-tin., „Sfta Treime" soc. cooperativă.
Cafenele’ Leibovici Strul, Rubin soim Moritz.
Perju Ecat., Rață Hiena.—Preoți Parohi: Cio­
Cârciumari: Bercovici Iferșcu, Blanariu Hara-
lan D-tru, Lazăr Gh.
lamb, Croitorii Z. lancu, Fișier Volt, Ghera-
Băcani: ștein Ițic^ sim Nistor, Haimovici Jean, Horovitz Leon, lo-
Bănci populare: ,.Sft. Treime”, cap. 130.095 lei, sipovici Ancei, Leiba H. Marcu. Marcovici Fi-
președ. Silionescu N. schel, 3Feudei losef, Olseriu Gh„ Perju D-tru,
Cârcin mari: ..Atanase și Kiril", s.oc. coop.. „Bel­ Perju V. Ion, Schor lancu Moisă. Soc. coope­
șugul", soc. coop., Chebac Ilie, Dăscăliței A. rativă ..învierea".
Vasile, Grosu Costache, Școban Ilie. Cereale (comerc.): Buiumaș Burăch. Fiș Manaș^
Croitori: Curea Marin. i Goldșteiu Ițic, Haim Meier, Herscovici Marcu,
Bărăcitori (le lână; Bonaniu Petru. I Toina lancu Avram, fțicovici Marcu, Leibovici
Fierari: Baltariu Costache, Conache Gh., Florea | lancu, Lupu Leiba, Marcovici Fischel, Marco-
C-tin„ Florea Ton. | viei Leiba, Moscoviei Strul, Ornștein Haimr
Mărunțișul i: Ștein Ițic. ; Solomon Burăch, Solomon Elias, Solomon 3li-
Mori: Croitorii Luca și Pelatnvici Simca. | chel. "Șneer Moise, Vigder Gitla.
Tâmplari: Ostropolschi Adolf. I Cismari: Dascălii Maizner Lipa.
Ulei (fabr.): Zaborilă C-tin. Croitori Haini sin Haim.
Proprietari de moșii: Angelcscu St. și TL. (Buțu- Dogari: Pa «car iu Ilie. Schroter Ai ram.
luc 200 ha. și Romanești 950 ha.) : Moștenito­ Fierai ii (mag.): Schvartz Herșcu.
rii Gatoschi Leoifida iPotăngeni 1200 ha.) : Mi­ Lână (comerc.): Mendelovici lancu, Mendelovici
sir Mariaz (Alovileni 257 ha.); Petrovici N. Solomon.
Maria și Stănescu D. Lucreția (Larga 495 ha.). Limite de construcții: Schor lăncii 3Ioi.se.
Arendași de moșii: Măcelaru Gh. fPotăngeni 1200 Manufacliti ă: Baiath loină, Bercoi ici Noe, Solo­
ha.); Orenștein Lupa (Butuluc 200 ha. și Ro­ mon Tosub.
mânești 950 ha.). Măcelari: Abramovici Zeilic, Idei lațicu, Moisă.
sin Avram, Țin Leiba.
PLUGARI
Moîi: „Cere
* ”, soc. anon.. loan C-tin.
'Uomună rurală, 3 sate: Lu paria, Onești, Plugari
* Oale (fabij: Federovici Grigore.
1 căt.: Borosoaia. PI. Turia. Locuit. 1350. Pictări: Dadarlat D-tru.
61 km. de Iași; 21 km. 7.- Vlădeni. Tâmplari: 31arcu sin Avram.
Primar, Cristișor loan. — Notar, Șubovici loan. Tinichigii: llahamovici David.
— învățător, Costă chescu Mihai.—învățătoare: Proprietari de moșii: Caiitacuzino Lucia (Sosi-
Coștăchescu 3Iih. Lucia, Moscalii Paiaschiva. țeni și Sprinciana 1303 ha.) ; Cantacuzino
Băcani: Ber.șling Ițic. Scgal User. Matei Hlolmu 300 ha.); Casa Rurală (Holinu
Bănci populare: .Meletinul", cap. 40.000 lei, preș. 204 ha.) : ^Moștenitorii Cane 31atei (Scobăl-
Manoliu C-tin.- țeni 336 hJ ;Rusovici G. Grig. și Rusovici C.
Cârciumari: Bărlianu loan, Cuciurianu Gh., Du- Petru (Scobălțeni 650 ha.).
mitroaie A. Ion. Iftincăi A. Costache, Popescu Exploatatei i 'de padin i: Buchman 31. Ițic.
Vasile.
llamtfactură: Berșling Ițic. POENT
Proprietari de moșii: Știrbev A. Baibu (Onești, Corn, rurală. 3 sale: Comurna. Cuiagău, Poeni
.
*
Borosoaia și Urzicani 5800 ha.). Plasa Codru. Locuitoi i 2fi33. — 16 km. g. Iași..
PODUL ILOAEI Primai, Osoianu V. C-tin. — Notar, Cencă V.
Comună iurală, 4 sate: Cosițeni, Hol mu, Scobâl- Gh.—învățători: K Costăchioaiei D-tru, Co-
’țeni. Podul Iloaei Târg"''. Reșed. pi. Bahlui. văbiieanu C„ Alihailescu Vie. — Incățăloai e r
Loc. 3464.—24 km. de Iași; 1L km. de g. locală. Ilaras C. Profira, Oauă Octavian Eliza. —
Preoți paio/ii: Gheorghiu Gh„ Oană C-tin.
Primar, Rusii Petru. — Notar Mol.orianu Vasile. Băcani: A Babei 3T-le, Ezariu Toader. „Intâmpi-
— învățător, Rota Dimitrie. —învățătoare: j narea”, soc. coop. „Isvorul”, soc. coop., 3Iaier
Rota ^Ecaterina V., Rota Elena. — Preot paroh, Etla, Olariu Costache, Podariu Toder, Sco­
Lăzărescu Gh. ta riu Costache, Solomon Bene, Solomon 3IicheL
Ape gazoase (fabr.): Davidovici David, Lupu Si- Surugiu Gli„ Tbibiș Fișchel.
mon. Bănci populare: „Conservarea", din Comarna,
*
Băcani: Barhat loina, Cohn Feigas, Griinberg | capital 253.614 lei. președ. Oană C.. Preot.
Michel, Mendelovici Marcu,' Ornstein Haim, Brânzelui i (comerc.): Barbuti Moise.
Schor Zalman Froim, Strul Moisă, Vexler Cârciumari: Argeanu Catinca, Bauu Pavel, Co-
Avram, Vigder Ghitla. dreanu Alex., Panilă AMe, A. 3Iarandei C-tin,
Bămci populare: „Buna-Vesti re” cap. 27.312 lei, Osoianu I. V-le, Păvăloi Petrache, Tănase
președ. Popovici Gh. D. Ion.

Articole de Desen și Pictură, ia SOCEC & în., s. i


IAȘI 417
Cereale (comercianți): Bărbuță Moise, Solomon Bănci pop.: „Isvorul", cap. 30.000 lei, președ.
Michel: Toma Gavril.
Cismari: Grigoraș C-tache, Pahone ♦ D-tru. Cârciumari: Băiceanu C-tache, Bourianu V-le,
Fierari: Solomon Bene. Cohn Haim, Gavrilescu Gh., Gozia N-lae,. Ma-
Manufactură: Barbuți Moise. halu C-tache, Popovici V-le, Pohonțu Ion.
Măcelari: Toibiș Melik. Proprietari de moșii: Epitropia Casei Sf. Spi-
Proprietari de păduri:. M. S. R. Ferdinand I ridon, Iași, (Popricani 150 ha.); Murgescu
(Poeni Baluș 2344 ha.). lancu (Isvoru Epureni 860 ha.); Dr. Stroici
Viticultori: Chipariu I. moșt. (Comarna 5 ha.); Ilie (Măimești 650 ha.); Ursian Adela (Hor­
Crudu S. lancu (Comarna 2 ha.); Dănilă Du­ lești 400 ha.).
mitru (Comarna 1 ha.); Dănilă V-le (2 jum. Arend. de moșii: Zornia Sotir (Horlești 400 ha.).
ha.); Lazarine C-tin (Comarna 2 ha.); Oană
C-tin, Preot, (Comarna 3 ha.); Osoianu D. ROȘCANI t
loan (Comarna 2 ha.) ; Osoianu D. Toader
Comună rurală, 4 sate: Cănești, Păuleni, Ră-
(Comarna 3 ha.); Osoianu V. C-tin (Comarna
10 ha.); Popa Dumitru (Comarna 2 ha.); deni, Roșcani
.
* Plasa Turia. Locuitori lOâl. —
Popa Vasile, (Comarna 2 ha.) ; Zugravu Gh. 9 km. gara Vlădeni.
(Comarna 1 jum. h.). Primar, Ursache V-le. — Notar, loan Mihai. —
învățători: Platon Ion, Rotariu Gh., Sevas-
POPEȘTI tian V.— învățătoare: Rotariu Clara. —
Comună rurală, 5 sate: Doroscani, Hărpăsești, Preot Paroh, Flavian Petru.
Obrigeni, Popești
,
* Vama. Plasa Bahlui. Băcani: Cocea C-tin, Ocheană Maria.
Locuit. 2811.—8 km. g. Podul-Iloaei. Bănci pop.: „Ajut. Săteanului", cap. 240.000 lei,
Primar, Bălău N-lae. — Notar, Gherasim loan.— președ. Dimitriu loan.
' învățători: Apostolescu Petru, Bărzu Alex.— Cârciumari: Bolohan Ion, Dănilă Costache, la­
Învățătoare: Apostolescu P. Victoria, Po- comi V-le, Moisii Costache. ,
pescu Ana. — Preot Paroh, Butescu N-lae. Proprietari de moșii: Dimitriu Maria Dr. (Pău­
Băcani:. Biru Dumitru, Moron Gh., Pintilie T. leni 607 ha.); Manea Garabet (Cănești 800ha.).
Costache. . Arendași de moșii: Grigorescu Valentina (Pău­
Bănci populape: „Alungarea Sărăciei'
,
* capital leni 607 ha.); Ștern Moritz (Roșcani 600 ha).
297.000 lei, președ. Apostolescu P. Viticultori: Manea Garabet ^Cănești 5 ha.).
Cârciumari: Biru D-tru, Moron Gh., Pintilie T.
. Costache. , . SCOBINȚI
Mori (sistem.): Matei I. Agrepina. Comună rurală, 5 sate: Bădeni, Fetești, Scobinți
,
*
Propr. de moșii,: Cantacuzino , Lucia (Popești Steclăria, Z^agavia. 1 cătun: Petroșica. Plasa
338 ha.); Rusovici C-tin (Hărpăsești 404 ha.). Cârligătura. Locuit. 3661. — 3 km,, g. Bădeni.
Primar, Ponor I. Costache. — Notar, Costăchescu
PRISACANI-MORENI Leon.—învățători: Galeriu V., Onu I. loan,
Comună rurală, 1 sat: Prisacani-Moreni
.
* Plasa Stoica I., Ulmanu V.—învățătoare, Ulmanu
Codru. Locuitori 1369. — 16 km. g. Ungheni. V. Maria. — Preoți Parohi: Bogdan Const..
Primar, Irinescu loan. — Notar, Chiriac I. Al.— Gherasivescu Gh.
învățător, Oană Gh. — învățătoare: Gărneț ,
**
Bănci' pop.: „întâmpinarea cap. 250.000 lei,
‘ ' Sevâsta, lonescu Emilia, lonescu Maria. — președ. Mihăilescu A.
Preot Paroh, Gheorghiu Alex. Cârciumari: Ciubotariu Mihai, Tofaja. Petrache.
Băcani: Dor oftei Gh., Goldan V-le, lonașcu S. 'Fierari: Schveițer Adolf.
**
,
Gh. „Ridicarea Țăranului soc. cooperativă. Proprietari de păduri: Barbu Frații.
Bănci populare: „Prisaca", capit. 120.000 lei, Viticultori: Fedeleș Gh., Golăescu Candid, Mar­
preș. Chirilă P. tin V-le, Mihăilescu Arsene, Onu I. loan.
Cârciumari: Argeanu Gh., Argeanu T., Brătu-
leanu Ion, Chiriac J. N., Chiriac P. I., Do- SCULENI<
roftei Gh., Goldan Sava, Petrescu lord/
Mori (sistem.): Oană Gh., Zinău I. Comună rurală, 3 sate: Cârpiți, Luceni, Tg.-
Sculeni
.
* 6 cătune: Cotu lui Ivan, Scuseni,
REDIU-MITROPOLIEI Sorea, Stănco, Șendreni, Trasuleni. Plasa Copou.
Comună rurală, 1 sate: Epureni, Horlești, Is- Loc. 3000.—7 km. g. Bucium,eni. (dud. Bălți).
voarele Măimești, Popriani-Corbu, Rediu- Primar, Condurache V-le. — Notar, Chiprian
Mitropoliei
* , Țipilești, Zaharna. Plasa Copou. N-lae. — învățători: Ochi ana loan, Sbanți
, Locuitori 2165. — 18 km. de Iași; loan. — învățătoare: Brutu Maria, Costan-
9 km. de g. Larga. dache Ecat., Dumitriu Elena, Dumitriu Lu-
Primar, Vârlan I. Dimitrie. — Notar, Stama- , creția, Enăchescu Lucia, Ursu Emilia. — <
topol Mihai. — învățători: Andriescu C., Mo- Preot Paroh, Lucianu Gh.
halu Gavril, V-liu M. — învățătoare: Antoniu Băcani: Copel Șulim; Curmei V-le, Cuzic C-tin,
Eleonora, Grigoriu Elena. Zugravu Maria. — Dabija Alex. Maria, Dabija loan, Miron N-lae,
Preoți Parohi: Maria Z., Petrescu Ghelosia, Penciu Hristea, Penciu loan, Rabinovici Haim,
Suciovanu V-le. Rusu Marcu, Sava Radu, „Sculeni", șQcietate
Băcani: Băicianu Costache, Cohn Haim, Gavri- cooperativă. , ., ,
lescu Gh., Pohonțu Ion, Popovici V-le, „Pro­ **
,
Bănci pop.: „Stânca capit. 33.Q0.0 lei,r președ.
gresul", soc. coop., „Unirea", soc. coop. Ochiană loan. , , :

•Articole de voiaj, la SOCEC &


41S IAȘI
Cărciumari: Ciobanii P. C-tin, Condrea loan, TOMEȘTI
Nistor V-le, Parfene D. C-tin, Ungureanu Gr., Comună rurală, 5 sate: Ghicerea, Goruni, Osoiu
*
Vladimir Costache. Principele-Carol, Tomești
*
. Plasa Codru.
Cismari: Ciubotariu Moise, Coniac Ițic, Meero- Locuit. 3830. — 10 km^ g. Iași.
vici Sumar, Riven Moise losub. Primar, Liotu C-tin. — Notar, Sandovici M.—
Croitori: Meerovici Moise. învățători: Bantaș C., Hărătău Gh., Mărgărit
Manufactură și mărunțișuri: Balaban Calman, Gh., Nicolau Ion, Trifan Emanoil. — învă­
Copel Șulim, Ficler Haim, Ficler Ichil, Rabi- țătoare: Cazacineu Maria, Nicolau Elena, Ve­
novici Haim, Rabinovici Sura. verița Sab. — Preoți Parohi: Bantaș C-tin *
Mecanici: MOrariu Th. Gh. Pătrașcu N-lae.
Proprietari de moșii: Greceanu A. D. Lucia
(Stanca 929 ha. 45 ari); Tăcu D-tru (Trăsu- » Băcani: Chirilă T. Costache, „Luceafărul4*, soc
*
leni 490 ha. 58 ari). coop., „Osoianca", soc. coop.. Popovici Petru.
Bănci pop.: „Tomești", cap. 235.000 lei, președ.
SINEȘTI Odobaș V-le.
' Comună rurală, 4 sate: Bocnița, Osoiu, Sinești
* , Cărciumari: Arvinte Alex., Beșleagă D-tru, Er-
Stârnești. Plasa Bahlui. Locuit. 2240. — murache Petru, Odobaș V-le, Osoianu T. C.,
17 km. de gara Podul-Iloaei. Petrovici Stelea, Zipa Ton.
Cismari: Sârbu St., Stoica Toader.
Primar, Pirdrică C-tin. — 'Notar, Roșea V-le.— Mărunțișuri și manufactură: Arvinte Alex., Er-
• ) învățători: Costăchescu Ion, Dumitrul Șt. C., murache Petru, „Luceafăru", soc. coop., Odo­
Dumitriu V. C., Negoiță N-lae. — învăță­ baș V-le „Osoianca", societ. coop., Petrovici
toare, Matei Eugenia. — Preot Paroh, Nego­ Stelea.
iță, N-lae. Mori: Avramica Lazur.
Băcani: lancu sin Isac. Soc. coop. de consum: „Luceafărul", Osoianca",
Bănci pop.: „Frăția", cap. 150.000 lei, președ.
Mateescu Petru. ȚIGĂNAȘI
Cărciumari: Gavril Grig., lancu M. Avram, Io- Comună rurală, 7 sate: Băseni, Blândești, Căr-
nașcu Thodere, Mateescu Ilie Gh., Mateescu niceni, Perieni, Raiu, Șătrăreni, Țigănași
*
.
Petru, Pălimariu C-tin. Plasa Turia. Locuit. 3911.—.6 km. g. Larga.
Fierari: Rusu Petru. Primar, Racoviță D-tru. — Nolar, Platon Gh/-
Mari: Chilcos Petru. învățători: Andriescu L, Anton I., Fumu C.,
Proprietari de păduri: Statul. (Pădurea Sinești Laurescu C. — învățătoare: Andriescu Eufro-
4000 ha.). sina, Manoliu Eufrosina, Rusu Aneta. — Preot
Paroh, Botez Gh.
ȘIPOTE
Ape gazoase (fabr.): Leibovici Bercu.
Corn, rurală, 5 sate: Chișcăreni, Bălăceni, lazu- Băcani: Cahan Luca, Cleper Ghitla, Grigoriu
Nou, lazu-Porcului, Mitoc, Șipote
*
. Plasa Turia. Costache, Leibovici losub, Leibovici M„ Oring
Locuitori 3989. — 13 km. gara Vlădeni. lancu, Ozias Ștrul.
Primar, Amarandei loan.—Notar, Rusu Theodor. Bănci pop.: „Sf. Ilie", cap. 262.000 lei, președ.
— învățători: Botez Gh., Gavrilași D-tru, Ru­ Andriescu loan.
gină Niculai. — învățătoare: Bonulescu Eliza, Brutari: Leibovici Zeilic, Mendel losub.
Covlat Maria. Popovici Maria, Sava Mariă.— Cărciumari: Andronic Ion, Butuc Mihai, Enache
Preot Paroh, Ursu îon. lonescu Costache, Foghelman Idei, Păun Ilie,
Băcani: Aisenfeld Haim, Alexandrescu Gh., Pușcașu Ion, Raișer Rubla, Roșicaru V-le,
Alexandrescu N-lae, Alecsue Petru, Bercu Ilie, Tăutu Adam Paraschiva.
Bostan Ilie, Botez Th., Buterche loan, lonescu Cismari: Bercovici David Ițic, Ciubotariu Moise
*
Mihai, Solomon Ițic, Strul Cohn Riven. Foghelman Simon.
Bănci populare: „Unirea"? capital 67.357 lei, Croitori: Aronovici Aron, Coșăreanu Costache.
. președ. Andronic N. Fierari: Conache Costache, Munteanu Gh„ Plă-
Băuturi spirtoase (dep.): Rotariu Ivan. cinschi Th.
Brutari: Grunberg Naftulea, Stoveștianu Aron. Măcelari: Haimovici Moise, Oring Leiba.
Cărciumari: Banițoi D-tru, Banițoi Ivan, Bordei Manufactură: Leibovici losub, Leibovici Mihai,
Costache, Botez Andrei, Chișcă loan, Cucu Va­ Oring lancu.
sile, Dolniceanu Th., Onișor loan, Pasăre Cos­ Morari: Șmigner Adolf.
tache, Rotariu Gh., Țurcanu V-le. ’ Sticlari: Oring Meier. *
> Cismari: Herșber losub, Robu N-lae, Simon lo­ Arepdași de moșii: Fischer Froim (Țigănași
sub, Turcanu Mihai. 3150 ha.) ; lamandi Gh. (Perieni 2500 ha.).
Croitoria Ciubotariu Lazăr. Exploatatori de păduri: Piepel Leon (Perieni
Fierari • (atei.): Bălteanu N-lae, Jijie loan, Moș- 150 ha.).
neguțu loan.
Fierari (mag.): Bercu Ilie. ȚUȚORA
Manufactură: Alexe Petru, Botez Th. Comună rurală, 3 sate: Chiperești, Oprișeni,
Mori (sistem.): Itco Th., Mihalache Ivan, Răi- *
Țuțora
. Plasa Copou. Locuit. 1451.. —
leanu C-tin. 8 km. gara Ungheni.
Tâmplari: Andrieși D-tru, Andrieși Ivan. Primar, Năstuță Gh. — Notar, Coșula Gh. Gh.—
Proprietari de moșii: Macsimovici Grig. (Hol- învățător, Mihăilescu Octav. — învățătoare:
ceni 1146 ha.); Ministerul de Războiu (Șipote Chitaru Tăreață, Mihăilescu El vira. — Preot
2069 ha.). Paroh, Arhir Panaite.

SOCEC & Co. s. a., Articole pentru menaj


IAȘI 419
Bănci pop.: „Comoara Țuțora", cap. 90.000 lei, VLĂDENI
președ. Surașcu Pavel. Comunăvrurală, 8 sate: Borșa, Găureni, Epureni,
Cârciumari: Bărleanu Chirilă, Bistriceanii V. Alex. cel Bun, lacobeni, Vlădeni. Plasa Turla,
Ion, Chirilă V-le, Costea Lazăr, Surașcu Pavel. Locuitori 2784. 1 km- de gara locală.
Proprietari de moșii: Bontaș Eufrosina (Opri-
, 4©, •$- «3®
șeni 73 ha.); Epitr. Casei Sf. Spiridon Iași
(Chiperești 57 ha. expropriată); Sturza D. Primar, Codreanu V-le. — Notar, Gănescu Ni-
Mihail (Țuțora 2294 ha., în expropriere. colae. — învățători: Diniitrescu Gh., Popovici
C., Popovici Gh., Tănasă loan. — învățătoare:
Păcurari Magdalena, Pascariu Emilia, Popa
UNGHENI Adela, Popa Bahila. — Preot Paroh, Popovici
Alex. f
Comună rurală, 6 sate: Berești. Bosia
,
* Mânze­
tești, Marhonda, Ungheni, Ungheni Haltă. Plasa Băcani: Creangă D-tru, Grunberg Israil, Griin-
Copou. Locuitori 1854. —18 km. g. Iași. berg Toba, Macovei loan, Macovei Leiba, So-
frone M. C-tin.
«3® Bănci pop.: „Albina", cap. 250.000 lei, președ»
Mazilu C.
Primar, Pavel D-tru. — Notar, Vulpe N-lae. —
Cârciumari: Ciocan C-tin, Ciocan Gh. loan, Co­
învățători: Beringhe J. (Bosia), Mardar D. dreanu D-tru, Gimiga D-tru, lancovici Solo­
(Mânzetești). — învățătoare: Ciulei Nat., Cu- mon, „înlesnirea Săteanului, soc. coop., Tanta
parincu Am., Movilă El., Petrescu Magdalena,
Garabet Eliso.
Preda M. — Preoți Parohi: Beligan Ion (Bo­ Cismari: lonescu Gh.
sia), Stăcescu Leon (Mânzetești). Fierari: Anghel loan, Știrbu Chirică, Zamfir L
Bănci pop.: „Furnica", capit. 78.000 lei, președ. și Vasile.
D. Pavel. Societăți cooperative: „înlesnirea Săteanului",
Cârciumari: Ananiu Gh., Bambu St., Ciulei Si- capital 25.000 lei, președ. Popa Al.
mion, Cojăcianu V-le, Miron Gh., Popovici Al. ^Proprietari de moșii: Băicoianu C. (Vlădeni 1200
Mori (sistem.): Movilă V-le. ha.) ; Negruzi Șt. (Epureni 190 ha.).
Proprietari de moșii: Bădarău Alex. (Ungheni Arendași de moșii: Gheorghiu Șt. (Vădeni 1200
25 ha.). ha.) ; lacob N-lae (Epureni 190 ha.).
Exploatatori de păduri: Obștea de exploatare de
păduri „Sf. Treime", din Ungheni, (Gălăești- VOINEȘTI
din-deal, parchetul No. 5). Comună rurală, 5 sate: Lungani, Schitu Stavnic,
Slobozia, Vocotești, Voinești. Plasa Codru.
.URICANI Locuit 2180.—21 km. de lași; 12 km. g. Niculina.
Primar, Ungureanu Ion. — Notar, State Cons­
Comună rurală, 7 sate: Bogovos, Brutuleni, Gău- tantin. — învățători: D-trescu D. Pr„ Pădu-
*
reni
, Tăutești, Uricani, Valea-Lupului, Voro- raru Ion (Slobozia), Vasilescu C-tin (Voinești
vești. 1 cătun: Valea Ursului. — 8 km. g. lași. învățătoare: Crosnoru Maria, Botariu Maria
(Slobozia). Begleanu Aglaia (Voinești), Vasi­
Primarf Grigoraș C-tin. — Notar, Miron C-tin.— lescu Maria (Voinești). — Preot Paroh, So-
învățători: Niță Alex., Busei C-tin. — Invă
* fucu Alex. (Voinești).
țătoare: Manole Agripina, Mihăilescu Natalia, , D-tru (Lungani).
Turculeț Augustina.—'Preot, Grossu Neonil.
Băcani: Botoșan C„ Mertic V. V-le. '*
Bănci pop.: „C. Grigoriu", cap. 55.000 lei, preș. Bănci pop.: „Trei Erarhi" capit. 12.000 lei,
Niță Al. președ. Corescu Șt.
Cârciumari: Emacu V-le, Forescu Sava, Gri­ Cârciumari: Arvinte V-le, Boisan Alex., Cristea
goraș N-lae, Marcovici Dănilă. Ion. Gorulovici Alex., G1odeanu Alex., lonid
Proprietari de moșii: Cristea T. Cristea (.Leț- Alex., Moldovianu C-tin, Signea Milan, Stanciu
cani 1.643 ha. și Brătuleni 333 ha.); Canta- Cezar.
cuzino Bașota Buxandra (Lețcani 2.483 ha.); Cismari: Miron Gh., Momitei A. V-le.
Gutman Adolf «(Uricani lot. B. 545 ha.); Lu- Fierari: Popescu Th„ Volf Mihai, Volf Petru.
pașcu Anton (Miroslava 654 ha.) ; Teodorescu Mecanici: Mircea Alex., Mircea Emil, Mircea
loan (Uricani lot. A. 526 ha.). Ernest, Bogleanu Gh.
Ârend. de moșii: Ivanov Gr. (Lețcani 2. 483 ha). Proprietari de moșii: Bocan E. (Lungani 282 ha.
Viticultori: Agapi Maior (3 ha.); Ălexandrescu 53 ari); Negruzzi Aglaia (Voinești 860 ha.).
Th. (2 ha.); Bianu Elena (6 ha.); Bogdan Ma­ Proprietari de păduri: Pupil L. David (Voinești
ior (3 ha.); Bahariu N. (1 ha.); C-tinescu V. 1800 ha.).
(1 ha.); Gheorghiu V-le (4 ha.); luster Leon i Exploatatori de păduri: Androne N-lae (Lun-
3 ha.); Mititelu loan (2 ha.); Bomila A. El. I gani 15 ha.); Soc. Coop. p. exploatare de păduri
(2 ha.); Bomila loan (2 ha.): Teodorescu loan J „Furnica"; Obștea de arendare'Voinești (Voi-
(14 ha.). ' nești 747 ha. 46 arii și Lungani 345 ha.).

□ --------- - . .. ------------------------------- ------ □


Librăria SOCEC & Co., Soc. anon., București
SUCURSALE: CRAIOVA, IAȘ., PLOEȘ FI.
Editură de cărți școlastice și de știință.
1 .......................................................... , ------------- ' '
420 IAȘI

9'

. LIBRĂRIA SOCEC & Co BUCUREȘTI


SOCIETATE'ANONIMA

SECȚIA DE GALANTERIE
STATUE și STATUETE, IN BRONZ, MARMORA, METAL
ARGINTARII JUCĂRII, PĂCĂLELI
ALPACAUR1 Șl NICHELURI PENTRU ARTICOLE DE VOIAG1U
= SALOANE Șl MENAJURI =
CACOURt FEMTRU ZILE ONOMASTICE
PIELĂRII, GENTE PENTRU DAME
TRUSE FINE
ARTICOLE DE FANTEZIE simple, în piele și mușama.

SERVICII DE BIROU ARTICOLE DE SPORT

'BASTOANE, UMBRELE PENTRU DAME $1 BĂRBAȚI

SECȚIA DE OPTICA
Bogat asortiment de BINOCLE și OCHELARI pentru dame și. bărbați
simple și de lux cu prețuri de reclamă.

O =£

ACCESORII,
Panglici și cercuri pentru mașinele
de scris „Yost“ .
la SOCEC & Co. Soc. Anon.. București
□=«?

S-ar putea să vă placă și