Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

Departamentul Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane

Program de formare psihopedagogiCĂ


în vederea certificĂ rii competenȚ elor PENTRU PROFESIA didacticĂ
NIVEL I
An universitar 2020-2021

În cadrul Universității POLITEHNICA din București, Programul de formare psihopedagogică


este organizat și coordonat de către Departamentul Formare pentru Cariera Didactică și Științe
Socio-Umane (DFCD-SSU).

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

Obiectivul final al programului de formare constă în formarea principalelor competenţe


psihopedagogice, metodice, psihosociale şi manageriale necesare cadrului didactic din
învățământul general obligatoriu. Realizarea acestui obiectiv vizează:
1. Asimilarea cunoştinţelor de bază despre personalitate, dezvoltare psihică, învăţare şcolară
precum şi formarea capacităţilor de a valorifica aceste cunoştinţe în organizarea şi
desfăşurarea activităţiilor instructiv-educative;
2. Însuşirea noţiunilor fundamentale privind educaţia, învăţământul, managementul clasei,
precum şi a cunoştinţelor şi abilităţilor care privesc particularităţile procesului de predare-
învăţare la disciplinele de specialitate;
3. Formarea capacităţilor de proiectare, organizare, conducere şi evaluare a activităţilor
instructiv - educative;
4. Însuşirea noţiunilor şi formarea abilităţilor necesare asigurarii unui management eficient al
clasei de elevi;
5. Dobândirea abilităților de utilizare a calculatorului în activitatea didactică.

CONŢINUT:
Discipline/Titulari Teme

1. Psihologia educaţiei – disciplină teoretică și aplicativă.


PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI 2. Structura şi dinamica activităţii psihice a elevului.
3. Structura şi dinamica personalităţii elevului.
Curs – Lector univ.dr. Voichița 4. Vârsta – stadiu în evoluţia personalităţii.
Tebeanu 5. Perspectiva psihologică asupra creativității în procesul de învățământ.
Seminar - Asist. univ.dr. 6. Învăţarea în procesul de învățământ.
Melania Macovei 7. Structura şi dinamica relaţiilor umane în grupurile şcolare.
8. Orientarea și selecția școlară și profesională. Consilierea în învățământ.
PEDAGOGIE I - 1.Educaţia - obiect de studiu al pedagogiei.
FUNDAMENTELE 2.Educaţia pe tot parcursul vieţii.
PEDAGOGIEI. TEORIA ŞI 3.Sistemul românesc de educaţie.
METODOLOGIA 4.Cercetarea pedagogică în învăţământ.
CURRICULUMULUI 5.Pedagogii alternative.
6.Finalităţile educaţiei.
Curs - Conf.univ.dr. Ramona 7.Curriculum şcolar. Conţinutul învăţământului – componentă a
Bălănescu curriculumului. Produse curriculare.
Seminar - Asist dr. Cristina 8.Consiliere şi orientare.
Tripon

1
Discipline/Titulari Teme

PEDAGOGIE II - TEORIA ŞI 1. Introducere în problematica instruirii şi evaluării.


METODOLOGIA INSTRUIRII. 2. Procesul de învăţământ.
TEORIA ŞI METODOLOGIA 3. Principiile procesului de învăţământ.
EVALUĂRII 4. Proiectarea didactică.
5. Strategia didactică.
Curs- Lect.dr. Mariana Dogaru 6. Evaluarea în procesul de învăţământ.
Seminar – Lector univ. dr.
Oliviana Epurescu

1. Curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar.


2. Proiectarea demersului didactic la disciplinele de specialitate.
3. Relaţia competenţe – obiective educaţionale şi implicaţiile acesteia în
DIDACTICA SPECIALITĂŢII
proiectarea activităţilor didactice.
4. Metodologia organizării şi defăşurării activităţilor didactice de
Curs- Prof.univ.dr. Gabriela
specialitate.
Carmen Oproiu
5. Utilizarea resurselor materiale şi a mediului de instruire în activităţile
didactice.
Seminar - Lector univ.dr.
6. Diversitatea formelor de organizare şi desfăşurare a activităţilor
Grațiela Ianoș
didactice de specialitate.
7. Particularităţi ale evaluării şi notării la disciplinele de specialitate.
8. Modelele de proiectare didactică la disciplinele de specialitate.
INSTRUIRE ASISTATĂ DE 1. Procesul de instruire asistată de calculator.
CALCULATOR (IAC) 2. Perspective şi exigenţe ale instruirii asistate de calculator.
3. Organizarea şi realizarea activităţilor didactice în instruirea asistată de
Curs- Prof.univ.dr. Teodora calculator.
Chicioreanu 4. Internetul, mijloc de comunicare şi explorare.
Seminar- Prof.univ.dr. 5. Educaţia la distanţă (E-learning, M-learning).
Teodora Chicioreanu 6.Evaluarea rezultatelor învăţării prin intermediul calculatorului.
MANAGEMENTUL CLASEI
DE ELEVI 1. Caracteristicile clasei de elevi ca grup social.
2. Tipuri de relaţii în grupurile şcolare.
Curs – Prof. univ.dr. Nicoleta 3. Managementul conflictelor.
Lițoiu 4. Manageri şi lideri ai clasei de elevi.
Seminar - Prof. univ.dr. 5. Climatul educaţional al clasei.
Nicoleta Lițoiu
PRACTICA PEDAGOGICĂ ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PRACTICII PEDAGOGICE:
- Cunoaşterea generală a şcolii, inclusiv a documentelor
Se desfăşoară pe parcursul oficiale în temeiul cărora este organizat şi se desfăşoară procesul
primului semestru din structura instructiv-educativ (planul de învăţământ, regulamentul privind
anului 2020-2021 astfel: activitatea elevilor, diversele tipuri de planificări ale conducerii şcolii şi
a) pentru cursanţii care cadrelor de specialitate ş.a.).
lucrează deja în - Asistenţe la lecţii si alte activitati didactice
învăţământul demonstrative.
preuniversitar - în - Pregătirea şi susţinerea efectivă de către participanţi a
unităţile şcolare unde- lecţiilor de probă şi a lecţiei finale
şi desfăşoară - Elaborarea fişei de caracterizare psihopedagogică a
activitatea; unui elev (după modelul oferit de DFCD-SSU din UPB).
b) cursanţii care lucrează - Elaborarea şi prezentarea unui portofoliu în care să fie
în învățământul adunate si valorificate documentele din cadrul practicii pedagogice.
superior sau în alte
domenii - în unităţile
şcolare pe care le
propun, individual sau
în grup, conducerii
DFCD-SSU din UPB.

-2-
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

1. Allport, G.W.(1981/1982), Structura şi dezvoltarea personalităţii, EDP.


2. Bocoș M.D. (2013), Instruirea interactivă, Iaşi, Editura Polirom.
3. Ciolan, L. (2013). Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum
transdisciplinar, Editura Polirom, Iaşi.
4. Cerghit, I. (2006), Metode de învăţământ, Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită,
Editura Polirom, Iaşi.
5. Cerghit, I., Neacşu, I., Negreţ – Dobridor, I., Pânişoară I.O. (2001), Prelegeri
pedagogice, Iaşi, Editura Polirom.
6. Cosmovici, A. Iacob, Luminiţa (coord) (1999), Psihologie şcolară, Editura
Polirom, Iaşi.
7. Creţu T.(2006) Psihologia educaţiei, Editura Credis.
8. Iucu, Romiţa, (2006), Managementul clasei de elevi, Polirom, Iaşi.
9. Joița, Elena, (2010), Metodologia Educației. Schimbări de paradigme, Institutul
European, Iași.
10. Manolescu, Marin, (2010), Teoria si metodologia evaluării, Editura Universitară,
București.
11. Mircescu, M. (coord.) (2004), Pedagogie, Curs universitar, Editura Printech,
Bucureşti.
12. Moldoveanu, M. (2004), Introducere în Pedagogie, Editura Printech, București.
13. Neacșu I.,( 2010) Introducere in psihologia educatiei si a dezvoltarii,
Ed.Polirom, Ias,.
14. Oproiu, G., C., (2003) Elemente de didactica disciplinelor tehnice, Editura
Printech, Bucureşti.
15. Oproiu, G., C., Manasia L. (coord.) (2016)- Îndrumar de practică pedagogică,
Editura Politehnica Press, București.
16. Stoica, A. (2003). Evaluarea progresului școlar. De la teorie la practică.
București: Ed. Humanitas Educational.
17. Serbănescu, L., Găbureanu S., (coord.), (2015), Pedagogie: Fundamentele
pedagogiei.Teoria şi metodologia curriculumului, Vol. 1, Editura Politehnica
Press, București.
18. Serbănescu, L., Liţoiu, N., (coord.), (2015), Pedagogie: Teoria şi metodologia
instruirii - Teoria şi metodologia evaluării, Vol. 2, Editura Politehnica Press,
București.
19. Şchiopu, U., Verza, E.( 1995/1997), Psihologia vârstelor, EDP.

EVALUAREA PROGRAMULUI DE FORMARE

Fiecare dintre disciplinele programului (Psihologia educaţiei, Pedagogie I, Pedagogie II,


Managementul clasei de elevi şi Didactica specialităţii, Instruire Asistata de Calculator şi Practică
pedagogică) se evaluează distinct, conform orarului.

Programul de formare psihopedagogică - Nivel I - se finalizează cu examen de


absolvire. Examenul constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic, care reflectă
sintetic nivelul şi calitatea competenţelor dobândite de cursanți prin parcurgerea programului de
formare psihopedagogică.

-3-
ORARUL
PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, NIVEL I

Disciplina Tipul activităţii Titular


Data
Vineri Psihologia Curs Lect. univ.dr.
9 Octombrie educaţiei Voichița Tebeanu
Sâmbătă Psihologia Curs Lect. univ.dr. Voichița
10 Octombrie educaţiei Tebeanu
Vineri Psihologia Aplicaţii As. univ.dr.
16 Octombrie educaţiei Melania Macovei
Sâmbătă Psihologia Aplicaţii As. univ.dr.
17 Octombrie educaţiei Melania Macovei
Vineri Psihologia Aplicaţii As. univ.dr.
23 Octombrie educaţiei Melania Macovei
Sâmbătă Psihologia Aplicaţii As. univ.dr.
24 Octombrie educaţiei Melania Macovei
Vineri Psihologia Curs Lect. univ.dr.
30 Octombrie educaţiei Voichița Tebeanu
Sâmbătă Psihologia Curs/ Lect. univ.dr.
31 Octombrie educaţiei Evaluare Voichița Tebeanu
Vineri Pedagogie I Curs Conf. univ.dr.
6 Noiembrie Ramona Bălănescu
Sâmbătă Pedagogie I Curs Conf. univ.dr.
7 Noiembrie Ramona Bălănescu
Vineri Pedagogie I Aplicaţii Asist. univ.dr. Cristina Tripon
13 Noiembrie
Sâmbătă Pedagogie I Aplicaţii Asist. univ.dr. Cristina Tripon
14 Noiembrie
Vineri Pedagogie I Curs Conf. univ.dr.
20 Noiembrie Ramona Bălănescu
Sâmbătă Pedagogie I Aplicații Asist. univ.dr. Cristina Tripon
21 Noiembrie
Vineri Pedagogie I Aplicaţii Asist. univ.dr. Cristina Tripon
27 Noiembrie
Sâmbătă Pedagogie I Curs / Evaluare Conf. univ.dr.
28 Noiembrie Ramona Bălănescu
Vineri Pedagogie II Curs Lect.dr.
4 Decembrie Mariana Dogaru
Sâmbătă Pedagogie II Curs Lect.dr.
5 Decembrie Mariana Dogaru
Vineri Pedagogie II Curs Lect.dr.
11 Decembrie Mariana Dogaru
Sâmbătă Pedagogie II Aplicaţii Lect. univ.dr.
12 Decembrie Oliviana Epurescu
Vineri Pedagogie II Aplicaţii Lect. univ.dr.
15 Ianuarie Oliviana Epurescu
Sâmbătă Pedagogie II Aplicaţii Lect. univ.dr.
16 Ianuarie Oliviana Epurescu
Vineri Pedagogie II Aplicaţii Lect. univ.dr.
22 Ianuarie Oliviana Epurescu
Sâmbătă Pedagogie II Curs Lect.dr.
23 Ianuarie /Evaluare Mariana Dogaru

-4-
Disciplina Tipul activităţii Titular
Data
Vineri Didactica Curs Prof. univ.dr.
29 Ianuarie Specialităţii Gabriela Oproiu
Sâmbătă Didactica Curs Prof. univ.dr.
30 Ianuarie Specialităţii Gabriela Oproiu
Marti Didactica Curs Prof. univ.dr.
2 Februarie Specialităţii Gabriela Oproiu
Miercuri IAC Curs Prof. univ.dr.
3 Februarie Teodora Chicioreanu
Joi IAC Curs Prof. univ.dr.
4 Februarie Teodora Chicioreanu
Vineri Didactica Aplicaţii Lector univ.dr.Grațiela Ianoș
5 Februarie Specialităţii
Sâmbătă Didactica Aplicaţii Lector univ.dr.Grațiela Ianoș
6 Februarie Specialităţii
Marți Didactica Aplicaţii Lector univ.dr.Grațiela Ianoș
9 Februarie Specialităţii
Miercuri IAC Aplicaţii Prof. univ.dr.
10 Februarie Teodora Chicioreanu
Joi IAC Aplicaţii/ Prof. univ.dr.
11 Februarie Evaluare Teodora Chicioreanu
Vineri Didactica Aplicaţii As.univ.dr.Grațiela Ianoș
12 Februarie Specialităţii
Sâmbătă 13 Didactica Curs/ Prof. univ.dr.
Februarie Specialităţi Evaluare Gabriela Oproiu
Vineri Managementul Curs Prof. univ.dr. Nicoleta Lițoiu
19 Februarie clasei de elevi
Sâmbătă Managementul Aplicații Prof. univ.dr. Nicoleta Lițoiu
20 Februarie clasei de elevi
Vineri Managementul Curs Prof. univ.dr. Nicoleta Lițoiu
26 Februarie clasei de elevi
Sâmbătă Managementul Aplicaţii / Prof. univ.dr. Nicoleta Lițoiu
27 Februarie clasei de elevi Evaluare

În săptămâna 1-5 martie vor fi programate reevaluări la toate disciplinele

Ora
6 martie Examen absolvire Nivel I Toate cadrele didactice
16

Programul de formare se desfășoară online, sincron și asincron. Activități didactice sincron vor
avea loc pe Microsoft Teams, vinerea începând cu ora 14 și sâmbăta de la ora 9. Activitățile
didactice asincron se vor defășura pe platforma MOODLE (studiu individual pe suportul de curs
postat de cadrele didactice, rezolvare de teme, aplicații, consultații acordate de cadrele didactice pe
forum și pe chat, evaluare). Activităţile didactice programate în timpul săptămânii încep la ora 14.

Coordonator program
Prof. dr. Gabriela Carmen Oproiu

-5-

S-ar putea să vă placă și