Sunteți pe pagina 1din 1

Per crucem

canone
Taizé

·
q = 98 Re‹ Sol‹ Do Fa Si¨ Sol‹ La Re‹
j
& bc ˙ ˙ ˙ œ™ œ œ œ œ œ ˙ ˙
Per cru - - cem et pas - si - o - nem tu - am,


Re‹ Sol‹ Do Fa Si¨ Sol‹
œ œ œ œ œ œ œ
&b œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ∑
œ œ œ
li - be - ra nos Do - mi - ne, li - be - ra nos Do - mi - ne, li - be - ra nos Do - mi - ne,

„ j
Re‹ Sol‹ Do Fa Si¨ Sol‹ La Re‹

&b ˙ ˙ ˙ œ™ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Per cru - - cem et pas - si - o - nem tu - am,

‰œ
Re‹ Sol‹ Do Fa Si¨ Sol‹ La Re‹

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ ˙
li - be - ra nos Do - mi - ne, li - be - ra nos Do - mi - ne, li - be - ra nos Do - mi - ne, Do - mi - ne.

Â˙
Re‹ Sol‹ Do Fa Si¨ Sol‹ La Re‹
˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ
&b œ ˙ ˙
Per sanc - - tam re - sur - rec - ti - o - nem tu - am,

Ê ™™
Re‹ Sol‹ Do Fa Si¨ Sol‹ La Re‹

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
li - be - ra nos Do - mi - ne, li - be - ra nos Do - mi - ne, li - be - ra nos Do - mi - ne, Do - mi - ne.