Sunteți pe pagina 1din 3

CAIET DE SARCINI

PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE CONTAINERE PENTRU


COLECTAREA DEȘEURILOR DIN PLASTIC
În cadrul proiectului UE// „Modernizarea managementului deșeurilor menajere
solide din orașul Cimișlia, satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca”1

1. Denumirea autorității contractante: AO Agenția de Democrație Locală din Moldova;


2. IDNO: 1018620000093;
3. Adresa: bd. Ștefan cel Mare 14, orașul Cimișlia, MD-4101, R. Moldova;
4. Numărul de telefon: 024122370 / 079775515:
5. Adresa de e-mail a autorității contractante: ldamoldova@aldaintranet.org;
6. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr./o Denumirea Unitatea Cantitatea Specificațiile tehnice solicitate, standardele de


bunurilor de referință
solicitate măsură
1. Container Bucată 13 buc. - Container pentru colectarea deșeurilor din
pentru plastic;
colectarea - Volum: 0,6 m3;
deșeurilor din - Aspectul aproximativ al containerului: cilindrică
plastic în formă de sticlă, conform fig. nr. 1;
- Grosime carcasă container: 8 mm;
- Grosime plasă metal container: 6 mm;
- Suport container țeavă pătrată: 30 mm×30 mm ×
1,5 mm;
- Diametrul orificiului/gurii pentru colectarea
sticlelor din plastic: 220 mm;
- Capac pentru descărcarea deșeurilor din
container;
- Tablă metal zincat montată pe container cu
dimensiunile: 350 mm × 500 mm (pentru lipirea
stiker-ului cu informații);
- Vopsit: culoare galben;

7. Livrare în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14, în intervalul orelor: 8.00 – 16.00,
luni – vineri;
8. Costurile de livrare și eventualele lucrări de asamblare a containerelor vor fi din contul
prestatorului;
9. Termenul de livrare nu va dura mai mult de 20 zile calendaristice din data semnării
contractului de achiziție;
10. Bunurile vor fi achiziționate cu aplicarea scutirii de T.V.A. la cota zero cu drept de
deducere;
11. Informațiile solicitate:

1
AO Agenția de Democrație Locală din Moldova este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene
și implementează proiectul Modernizarea managementului deșeurilor menajere solide din orașul Cimișlia, satele
Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca în orașul Cimișlia în orașul Cimișlia satele Bogdanovca Nouă,
Bogdanovca Veche și Dimitrovca, raionul Cimișlia). Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic
de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate,
prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea
Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru
regiunea Sud este CRAION CONTACT-Cahul IP.
1
Nr./o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a Nivelul minim
îndeplinirii criteriului/cerinței: /obligativitatea
1. Extras din Registrul de stat al confirmat prin semnătura Obligatoriu
persoanelor juridice participantului

2. Specificațiile tehnice confirmat prin semnătura Obligatoriu


participantului

3. Specificațiile de preț confirmat prin semnătura Obligatoriu


participantului

4. Termenul de garanție Declarație format liber prin care Obligatoriu


operatorul confirmă acordarea
unui termen de minim 1 an din
data începerii utilizării
bunurilor, cu aplicarea ștampilei
și semnăturii
5. Experiență similară Cel puțin un contract de livrare a Obligatoriu
bunurilor similar procedurii de
achiziție executat în ultimii 3
ani. Valoarea contractului nu va
fi mai mică decât valoarea
viitorului contract

12. Modul de întocmire a ofertelor: Oferta financiară va conține data, semnătura


directorului, amprenta ștampilei, datele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix,
telefon mobil, e-mail);
13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț;
14. Oferte alternative: nu se aplică;
15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- Până în data de 5 martie 2021, ora 14.00.
16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 20 zile calendaristice;
17. Locul deschiderii ofertelor: sediul AO Agenția de Democrație Locală din Moldova, bd.
Ștefan cel Mare nr. 14, Cimișlia, R. Moldova, MD-4101;
18. Ofertele întârziate vor fi respinse;
19. Termenul de achitare: plata pentru bunurile achiziționate vor fi efectuate prin virament
bancar, după recepționarea bunurilor;
20. Transferul către prestator va fi efectuat în MDL;
21. Prețul estimativ pentru un container: 3200 MDL;
22. Ofertele pot fi trimise în forma fizică la adresa: orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare nr.
14, etaj III, AO Agenția de Democrație Locală din Moldova sau în format electronic
semnate și cu aplicarea ștampilei la adresa de email: ldamoldova@aldaintranet.org.
23. Data transmiterii spre publicare a anunțului: 24 februarie 2021

2
Anexă
la Caietul de Sarcini achiziționarea de containere
pentru colectarea deșeurilor din plastic

Figura 1 Container pentru colectarea deșeurilor din plastic