Sunteți pe pagina 1din 5
Wl8, WE. 79-81, sector paeetat 010106; tt 021.312.1495, tn O21.313.01.89, emu ron nt eraser pert tt - core a DOSAR NR. rosP2a16, DECLARATIE DE SUSPECT Anul 2016 luna metic ziva | 1 Nume: BECALI Pretume: GEORGE Posesor at actului de identitate Cl, seria RR nr, 905805 eliberat de SPCEP Sector | la 22.03.2012, CNP 1580625400258 Numele §i prenumele purtat anterior . Porecla: - 25.06.1958 Locul nasteri: Zagna, jud. Braila Numele si preaumele tataluis BECALT ANASTASIE I Numele si prenumele mamei: BECAL ALEXANDRA | Cetijenia: romang Data nasteri Starea civila: cdsdtorit ia Situatia militard: stayin mititar satisficut [ Studi: medii Pratesia ori ceupagia: - } i A et ee \ Domiciliul gi adresa unde locuieste iv (resedinga): Bucuresti, Ale Mexandru nr. 1-3, seetor | Adresa ‘ileus pentru a-i fi comunicate aciele de proceduri: Bucuresti, Ale. Alexandru nr, 1-3, sector I Antecedente penale condainnat prin Decizia nr. 124/20.05.2013 pronunjati in sdosarul nr, 7613/1/2012 al inaltei Curji de Casazie si Justiie — Completul de $ Jutecdtori ta pedeapsa de 3 ani inchisoare. Alt proces penal allat in desfsurare impatriva Alic date pentru stabilirea situatiei personale: « Mi sea adus la cunostinga ci urmeazi si fiu audiat in eulitate de suyypreet pent sivarsirea infraciiunilor de: "mdrterie mincinousil. si “favarizeree Aiparitorniui, prevseute de art, 273 al 2 lit, d Cpu eu aplicaren art, 35 uk 1 Crane dT ak Gp. side art, 26 al. 1 Cp., cu aplicuren art 35 ah 1 Cp. si wt Wak I Cp, ambele infractinni cu upticarea art, 38 ul. 2 Cp. constind in accea c&, audiat Tn calitate de martor in datele de 27.10.2014 si 15.02.2016 in dosaul 9577/2/2012 al Cuntii de Apel Bucuresti = Sectia 1 Per suspectul preventat declaraqii care contravin probetor administra N cauz’, propriilor decleratii date in cursul vemiririi: penule, spectelor pe ca © susnuminul te cunooica, avand o atitudine omisivé de ascundere, de trecere sub teere a fapictor cu caracter esengial, cu eficien’ probatotic, concludente si pertinente in Serceturea si sulutionarea cauzei, cu scopul vadit de a ingreuna aurea adevnului, traerea Ja réspundere penala, de a induce in ere stank de judecuta, imprejuriri de natura a ugura Situatia juridicd a inculpayilor cereetayi in dosarn aflat pe rolut instanjet anterior amintite. cr FE juieau Tost aduse fa cunostings drepurile prevaeite andes ant HUE. PeN.. Precutal $f obligatile previizute de 1.108 C.phros,pen, : i ig SURBECT Mi-a fost adusd la cunostinti imprejurarea cA faji de mine § dispus efectuarea in continuare a urmiririi penale pentru sivargirea infractiunilor de “yrdrturie mincinoasd,, si “favorizarea fiptuitoruiui”, De asemenea, mi-a fost adus la cunogtinti conginutul concret al faptelor pentru care sunt cercetat, respectiv incadrarea juridicé a acestora. Am in{eles conjinutul coneret al faptelor retinute in sarcina mea, aga cum au fost ele descrise in ordonanfa. De asemenca, de la momentul la care mi-a fost adusi la cunogtinti imprejurarea c& faji de mine se efectueazi in continuare urmirirea penald cu privire la faptele sus amintite am avut posibilitatea si consult dosarul penal. Avand in vedere cd am luat cunostinjé de conginutul materialului de urmarire penalé din dosarul nr. 105/P/2016, acum imi amintesc cum au stat lucrutile, 1a momentul la care am semnat plangerea penald Intocmitd de Bundoiu Lucian Gabriel, respectiv imi amintesc de imprejurarile in care am declarat in data de 14.06.2006. De fapt, vreay si spun cd citind atat plangerea penald datatS 12.06.2006 ft si declaratia mea din 14.06.2006 imi amintese cum au stat Iuerurile. Menjionez faptul cA imi insugese plangerea penala din data de 12.06.2006 si declaraia din 14,06.2006, Tot ce am scris recunosc si imi insugesc. Avind in vedere c& am citit plangerea formulati si declaratia din 14.06.2006, declarafiile martorilor Bundoiu Lucian, Ciuboti Catilin si Roata Palade Alexandru mi-am amintit cum au stat lucrurile atunci, motiv pentru care imi retrag declarajiile pe care le-am dat in calitate de martor la Curtea de Apel Bueuresti in dos. 9577/2/2012 in datele de 27.10.2014 respectiv 15.02.2016, sus. dupa ce am citit materialul de urmirire penala din dos, 105/P/2016, cum au stat lucrurile atunei La momentul ta care am dat declaratiile instant, dat find faptul © i, aveam foarte multe cuse mult timp de la momentul formularii_ plang intormatii in cap, iar in aceasta perioud’ veneam din fnchisoare iar cdnd am dat cea de-a doua declarafie eram proaspat eliberat. Intrebare formulats de Procuror; Care au fost imprejuririle si condijiile in care a fost formulata plangere. venala din daia de 12.06.2006, pe care afi semnat-o alaturi de Bundoiu Lucian Gabriel? Raspuns; Numitul: Bundoiu Lucian Gabriel a venit la damiciliu! meu din Bucuresti Nu-mi amintese luna si Aleea Alexandru nr. 1-3 sau la mine acasii in Pipe ziva dar cert este cd inainie de data la care este formulata plangerea, umilialé respectiv problema pe care Sus-numitul mi-a relatat situatia lu ‘fa pe terenul ferme: Baneasa si cd s- are cu locuinta, In sensul cd avea o lace a senit cu buldozercle sa le darame locuinjele. id faptul c& atat el si ceilalti locatant s-au Mi-am mai spus ed, dat Opus, nu s-a mai f§cut evacuares Mi-a mai spus 8 le-au fost inchise gazele gi curentul, Toloditd m-a rugat si-l sprijin cumva sd nu fie evacuat si m-am gandit sa. | pun io legaturd cu avocafii mei. brie] ¢4 pai am spus numitulué Bundoiu Luc ‘Tot in acest context la urma casele lor vor {i demolate deoareve sunt interese prea mari, preeiziindu.| —nii eee preluat de © sociclaler-Baheasa Investments, Din efte sian eu la a Fespeetis iu Aurel Gabriel — Aspect pe care il sustver: Ley ece cred ci fa sfirsitul anului Cunosteam in mare cum slau luerurile deoan yogg incepulul anului 2000 am facut o oferta de: asociere calre Universitatea de @ Apronomice $l Medicina Veterinarii Bucurest! ¢ formulati de procurort rtd? sulin intrebar in ce consta aceastt oft Raspuns: {In perioada anterior mint y de am asocia cu USAMV cu specific agricol si « am formulat o oferti co neucerii USAMY de pentru a folosi terenul din jy momentului, respecti 14 respectare _ Eu vroiam sa fhe 0 fern ferma Bineas | fermei de Ia momenta respect retului de activitate al a sediul USAMV. atat, am Hisat 0 oft Mai unult d lati de procuror: 4n Nicolae cu priv! ¢ fol o? intreba ire al oferta pe care afi depus- Afi diseutut cu rectorul Aleeu lou Raspu Din vate imi amintesc, am vorbit clr Ul. rector Alecu — nu sti dae: nu va fi Luar in _ Acesta mi-a dat de ingeles ca oferta mea efor sau Fags in Fa considerare, Alccu loan Nicolae nu a motivat fa niciun fel si ine statului sau nu, Tnsa avand in vedere ca Din edte tmi aminte: sich mu mi-a spus dacd terenul apa terenul ¢ al v7 acupam cu ageicultura, ereseusem acolo -era de notorielate statului, fam sunat pe avocatul Ciubott Catalin si i-am in co inuare precizez C4 spus sa-l primeased pe Bundoiu Lucian i si-l sprifine juridic cu tol ce are evoie, Ulerior a i rior nami inai finiit Fegatura nivi cv avecatul, aici cu Bundoiy Lucian sacent ex cf Bandoin Lucian a venit In mine cu plingeres penal $pundindue fo seines yi eu gentry ca semnd i ‘pentry cd semndtura mea are mai multa pyfere " aes SPECT, 7