Sunteți pe pagina 1din 26

CUPRINS

CAPITOLUL I: Prezentarea societății comerciale...............................................2

1.1. Scurt istoric...........................................................................2


1.2. Obiect de activitate...............................................................4
1.3. Organizarea structurala - Organigrama................................4
1.4. Gradul de implicare în activități logistice............................7

CAPITOLUL II: Analiza activității de asigurare și distribuție............................8

2.1. Prezentarea principalelor categorii de resurse materiale,


cantități, prețuri, grafice (evoluție în timp)..........................................................8
2.2. Tipul și gama mărfurilor oferite.............................................10
2.3. Aria teritorială vizată..............................................................14
2.4. Canale de distribuție…………………………………….......16
2.5. Logistica de distribuție: transportul, stocarea, depozitarea,
manipularea ți fluxul informational……………………………………….........16
2.6. Concurența………………………………………………......19

CAPITOLUL III: Concluzii și propuneri pentru îmbunătățirea activității


logistice din societatea comercială…………………………………………… .20
3.1. Concluzii.................................................................................20
3.2. Propuneri.................................................................................21

BIBLIOGRAFIE.................................................................................................24

1
CAPITOLUL I : Prezentarea societății comerciale Spicul S.A.

1.1. Scurt istoric

• Denumire: S.C. SPICUL S.A.;


• Statutul juridic: Societate pe acţiuni;
• Numărul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului:
J/23/1902/2008;
• Cod de înregistrare fiscal: RO 445.955;
• Director general: Dr. Ing. Ilie Gheorghe;
• Adresa: Str. Rudeni, Nr. 94, Loc. Rudeni, Chitila, Jud. Ilfov, Cod poștal 077.046,
Romania.;
• Telefon, fax, pagină web, adresă de e-mail: 0.721.937.850 sau 0.040.372.176.918,
0.040.372.176.918, www.spicul.ro, office@spicul.ro, sau info@spicul.ro.

Istoria societății comerciale Spicul S.A. începe în urma cu 162 de ani, când morile
de apă pentru procesarea grâului de pe malul Dâmbovitei au fost prima dată atestate
documentar.
Înca din primii ani de existenta Spicul s-a remarcat prin calitatea produselor sale, fapt
recunoscut prin includerea sa în lista furnizorilor Casei Regale.
Din anul 1931 Spicul își începe producția de masă, pe baze industriale iar creșterea
producției s-a reflectat direct în investițiile pe care firma le-a facut de-a lungul anilor. Acest
lucru este confirmat de documentele înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, care
definesc obiectul activitățiii: moară, fabricare pâine, patiserie, biscuiți, paste.
După Naționalizarea din 1948 , Spicul trece prin numeroase transformări în urma
cărora îsi diversifică puternic gama sortimentală.
În 1954 se adaugă două cuptoare cu trei vetre și se înființează o secție de specialități.
În anul 1964, secția de paste este dotată cu o linie Pavan (Italia) de mare
productivitate, pentru ca în 1973 să fie montată o a doua linie Pavan, mărindu-se producția la
21 tone/24 ore.
După anul 1989, odata cu deschiderea granițelor României, Spicul îsi extinde
capacitatea de producție primară investind într-o moară modernă de proveniență germană,
marca Buhler, aceasta asigurand obținerea de materii prime de înaltă calitate.
Ultima investiție majoră a secolului XX, a constat în achiziționarea de cuptoare cu
coacere pe vatră ce a condus la obținerea renumitei pâini Spicul pe vatră.
Anul 2001, gasește societatea Spicul echipată cu o linie de brutărie modernă, de
fabricație italiană, provenind de la firma Tagliavini și cu o instalație de fabricarea a
biscuiților, de asemenea fabricată în Italia, un produs al firmei Polin.
În noul mileniu în care cuvintele de ordine sunt sănătatea, calitatea, eficiența, acționarii
S.C. Spicul S.A., au luat decizia strategica de a investi într-un nou și modern complex de
producție, astfel încat aceasta să poată furniza tuturor clienților săi o gamă variată de produse,
de la alimentele de bază, la cele mai sofisticate produse de panificație.
Noua investiție de peste 30 milione de Euro, este una dintre cele mai mari investiții din
sectorul de morarit și panificație și s-a concretizat într-o construcție pe un teren situat în
nordul Bucureștiului și în achiziționarea de noi linii de fabricație : japoneză, olandeză și
austriece.

2
Prin achiziționarea noilor linii de producție, Spicul a diversificat gama de produse
astfel încât acum este prezent pe piață cu o diversitate de produse.
Următorul pas va fi deschiderea piețelor externe pe ambele relații Est și Vest.
Extinderea portofoliului, respectarea calității produselor și satisfacerea necesităților
cât mai diversificate ale consumatorilor sunt prioritățile de bază ale companiei Spicul.

S.C. SPICUL S.A. este persoană juridică română, înfiinţată în baza Hotărârii de
Guvern numărul 1353/1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industria
alimentară, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, numărul 31, din 8 februarie
1991, prin divizarea fostei înterprinderi județene de morărit și panificație I.M.P.P.F. S.C.
SPICUL S.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu
prevederile actului constitutiv.
În perioada cuprinsă între momentul înființării și până în anul 1993, firma și-a
desfășurat activitatea cu bune rezultate, toate compartimentele sale fiind completate cu
personal competent. În anul 1993, prin semnarea succesivă a contractelor de vânzare
societatea a fost privatizată. Privatizarea societății s-a realizat treptat, un număr foarte mare de
acțiuni ale acesteia fiind cumpărate de angajații societății și membrii ai conducerii acesteia,
care au devenit astfel principalii acționarii și primii interesați de prosperitatea societății.
Capitalul social iniţial al societăţii a fost de 78.215.000 lei, fiind împărţit în 15.643
acţiuni cu o valoare nominală de 5000 lei. Capitalul social actual este de 2.052.537.000 lei,
divizat în 125.144 acţiuni a 16.401 lei fiecare. De la înfiinţare până în prezent numărul
acţionarilor a scăzut de la 2.132 la 1.318 datorită concentrării deţinerilor de acţiuni.
Societatea analizată dispune în prezent de 219 de angajați, cu studii și calificari
corespunzătoare.

Structura de producție a societății se prezintă în felul următor:

• Secție pentru fabricarea pâinii modernizată cu linii din Italia, capacitate totala de
45 tone/ 24 ore;
• Secție de pâine cu capacitate totală de 30 tone/ 24 ore;
• Complex de morarit dotat cu moara Buhler de ultima generație, tehnologie
modernă, capacitate de 220 tone grâu/ 24 ore și un depozit de produse și
subproduse echipat cu instalații moderne care permit corectarea însușirilor de
calitate a făinurilor, astfel încat să se obțină produse de cea mai buna calitate;
• Secție de paste scurte și medii cu capacitate de 8 tone/ 24 ore;
• Secție de biscuiți zaharoși și de fabricație italiană, capacitate de 2,5 tone/ 24 ore;
• Secție de patiserie, capacitate circa 3 tone/ 24 ore;
• Secție de produse zaharoase.

Numele societății comerciale Spicul S.A. (The Eear of Wheat S.A.) reprezintă un
simbol al tradiției și al calității produselor de morarit și panificație încă de la înființare și până
în prezent. Prioritățile consumatorilor în majoritatea tărilor s-au modificat an de an, tendințele
îndreptându-se spre alimente sănătoase, de aceea și Spicul și-a propus ca prin portofoliul de
produse, să aibă în vedere alimentele fără E-uri și conservanți, mai bogate în minerale și
vitamine, dar și cu un aport caloric mai redus.
Produsele acestei societății se adresează consumatorilor educați, persoanelor care sunt
interesate de calitatea produselor pe care le achiziționeaza, persoanelor deschise spre nou și
care consideră sanatatea familiei lor ca și prioritate numărul unu. Datorită investițiilor în noi
tehnologii și utilaje S.C. SPICUL S.A. asigură produselor sale un raport calitate/preț
competitiv la nivel internațional.

3
1.2. Obiectul de activitate

S.C. SPICUL S.A. are ca obiect principal de activitate:

• Achiziționarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit,


panificație, zaharoase, paste fainoase;
• Măcinarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit și
panificație, zaharoaselor, pastelor făinoase;
• Organizarea de case de comenzi cu livrare la domiciliul clienților a produselor de
panificație și activități de consignație.

Pe lângă obiectul principal S.C. SPICUL S.A. mai desfășoară și următoarele activități:

• Prestări servicii, operațiuni de import- export în activitatea proprie;


• Achiziționarea, producția și comercializarea produselor agroalimentare
nealimentare, băcanie, bauturi, răcoritoare și alcoolice, produselor din tutun;
• Producerea și comercializarea ambalajelor specifice industriei alimentare și a
pieselor de schimb pentru domeniul construcției de mașini;
• Prestări servicii cu mijloacele și spațiile aflate în dotari, conform obiectului de
activitate;
• Activități de producție și comert social în favoarea acționarilor și angajaților
societății;
• Achiziționarea, depozitarea și vânzarea en-gros și en-detail a cerealelor și a altor
materii prime și materiale, pentru industria alimentară inclusiv prin organizarea în
acest scop de unități proprii de desfacere ca:
• depozite, magazine, puncte volante în locuri publice;
• efectuarea de lucrări agricole cu mijloace proprii sau închiriate către alte persoane
fizice sau juridice, inclusiv preluarea în arenda a unor trenuri agricole;
• Creșterea, îngrășarea, industrializarea animalelor, păsărilor și comercializarea
acestora, precum și a produselor rezultate;
• Consultanță economică ți tehnică de specialitate, conform obiectului de activitate;
• Efectuarea de operații de import-export prin vânzări și cumpărări directe sau pe
baza de comision-reprezentant;
• Transporturi cu mijloace proprii sau închiriate;
• Organizarea de servicii de alimentație publică, spații de agrement inclusiv prin
închiriere.

Obiectivul cel mai important al S.C. SPICUL S.A. este de a oferii tuturor
clienților calitate și siguranță în ceea ce privește produsele fabricate.

1.3. Organizarea structurala

Organizarea structurală este evidenţiată în documentele de formalizare a structurii


organizatorice, respectiv în regulamentul de organizare şi funcţionare, organigramă şi fişele
de post. Societatea comerciala Spicul S.A. are o structură organizatorică foarte complexă,
fiind condusă de Adunarea Generală a Acţionarilor, care decide asupra activităţii societăţii şi
adoptă politica economică şi comercială.

4
Adunările Generale a Acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele
atribuții:

- Aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi precum și


normativul de constituire și compartimentele funcționale și de producție;
- Alege membrii Consiliului de Administrație și al Comisiei de Cenzori inclusiv
cenzorii supleanți, le stabilește remunerația, îi descarcă de activități și îi revocă;
- Stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și dupa caz programul de activitate al
exercițiului următor;
- Examinează, aprobă sau verifică bilanțul și contul de profit și pierdere după analiza
rapoartelor Consiliului de Administrație și al Comisiei de Cenzori, aprobă repartizarea
profitului;
- Hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung inclusiv al
celor externe, aprobă orice fel de credite acordate de societate;
- Hotărăște cu privire la înființarea și/sau desființarea de sucursale, filiale și agenții;
- Hotărăste cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea
numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora precum și la cesiunea acestora;
- Hotărăște cu privirea la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;
- Analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind sediul și perspectivele
societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivel
tehnic, calitate, forță de muncă, protecția mediului, relații cu clienții;
- Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație
iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinti desemnat de președinte. Procesul verbal
al Adunării va fi semnat de persoane care au prezidat sedința și de secretarul care la
întocmit.

Societatea este administrată de Consiliul de Administraţie compus din trei persoane alese de
Adunarea Generală a Acţionarilor pe o perioadă de patru ani. Cele trei persoane au rol important în
cadrul societăţii, îndeplinând funcţia de preşedinte, vicepreşedinte şi membru.
Directorul general are în subordinea sa: Departamentul de Resurse Umane, Departamentul de
Investitii, Departamentul Tehnic, Departamentul de Productie, Departamentul de Aprovizionare,
Departamentul de Marketing si Departamentul de Logistica.
Departamentul de Logistică se ocupă cu achiziția de mărfuri, transporturi, planificare operații,
depozitare produse finite, depozitare materii prime și cu distribuția.

5
Organigrama S.C. SPICUL S.A. se prezintă în felul următor:

Adunarea Generala A
Acționarilor

Consiliul De Administrație

Director General

Depart.
Depart. Depart Depart. Depart. Depart. Depart.
Resurse
Investiții Tehnic Producție Aprovizionare Marketing Logistică
Umane

Depozitare Depozitare
Achiziții Transporturi Planificare Operații Distribuție
Produse Finite Materii Prime

6
1.4. Gradul de implicare în activități logistice

S.C. SPICUL.S.A. își desfășoară serviciile de logistică în cadrul firmei, dar pentru
extinderea rețelei sale de distribuție de la nivel național apelează la serviciile unui distribuitor
specializat și profesionist. Logistica companiei constă într-un depozit propriu adecvat păstrării
produselor alimentare în condiții optime de temperatură și umiditate, un sistem integrat de
urmărire a comenzilor în timp real, peste 20 de autovehicule de diverse gabarite pentru
precomenzi și livrări.
Directorul de logistică este cel care organizează şi permanent ia măsuri pentru
asigurarea completă şi la timp a societăţii cu bunuri materiale şi servicii de transport folosind
corect fondurile financiare puse la dispoziţie şi mijloacele de transport existente .
De asemenea, directorul de logistica este cel care planifică, îndrumă și controlează
activitatea de aprovizionare, distribuție, recepție și consum a materialelor, obiectelor de
inventar și mijloacelor fixe necesare urmărind ca acestea să fie în legalitate, conform legiilor
în vigoare.
Societatea îsi organizează, planifică și controlează cursurile de mărfuri împreună cu
cele de informații legate de acestea începând de la achiziționarea produselor până la livrarea
acestora către clienți.
Această societate comercială are un grad destul de ridicat în ceea ce priveste
activitățile logistice. Activitatea logistică a societatii începe odată cu primirea unei comenzii
din partea clientului și continuă cu procesarea comenzii (pregătirea facturilor şi trimiterea de
informaţii cu privire la comandă), transmiterea de instrucţiuni către depozit, depozitarea
materialelor de construcţii în halele de depozitare aparţinând firmei şi expedierea mărfurilor
solicitate.

7
CAPITOLUL II: Analiza activității de asigurare și distribuție

2.1. Prezentarea principalelor categorii de resurse materiale, cantități, prețuri,


grafice

Dat faptul că principalul obiect al S.C. SPICUL S.A. este producerea și


comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste fainoase, resursele
materiale folosite în cadrul precesului de fabricație sunt reprezentate de produsele care se
folosesc pentru obținerea mărfurilor respective.
Principalele materii prime și materiale auxiliare care se folosesc în cadrul procesului
de fabricație a produselor de panificație, sunt următoarele: făina, apa, drojdia, sarea,
amidonul, zahărul, grăsimile, cerealele, respectiv secara. Pentru prepararea produselor
zaharoase pe lângă cele amintite se mai folosesc și ouale, aromele (de vanilie, rom, migdale),
lămâia, untul și margarina, cacaoa, laptele, stafidele. Pentru prepararea pastelor fainoase
mareriile prime fundamentale sunt reprezentate de făina albă de grâu, apă și sare.
Făina reprezintă materia prima de bază, care intră în cea mai mare proporție în
componenta produselor de panificație și făinoase. Se prezintă în mai multe tipuri diferențiale
prin: culoare, granulozitate și grad de extracție prin cernare.
Făina de panificație pe lângă caracteristicile senzoriale și fizico-chimice, trebuie să aibă
și caracteristici tehnologice, care să permită obținerea produselor finite corespunzătoare.
Aceste proprietăți tehnologice se referă la capacitatea de hidratare (de a absorbi apa) pentru
formarea aluatului de consistență normală; puterea făinii (însușirea de a forma aluat cu
anumite proprietăți elastico-plastice); capacitatea de a forma și de a reține gazele de
fermantație. Din punct de vedere al însușirilor tehnologice, calitatea făinurilor pentru
produsele de panificație variază în mod practic, între limitele mari și ele trebuie cunoscute și
daterminate la fiecare lot de faină. Este posibil, chiar în cadrul aceluiați lot, ca însuțirile să
difere, dacă făina respectivă n-a fost suficient de omogenizată în moară sau provine din
măcinarea unor loturi de grâu cu însuțiri diferențiate.
Drojdia de panificaţie reprezintă o biomasă de celule din genul Saccharomyces cerevisiae
(drojdie de fermentaţie superioară ), capabile să producă fermentarea zaharurilor din aluat cu
formare de alcool etilic şi CO2 , agentul de afânare al aluatului şi alte produse secundare, cu rol
în formarea pâinii. Scopul principal al tehnologiei de fabricaţie a drojdiei de panificaţie îl
reprezintă obţinerea unei cantităţi maxime de biomasă de drojdie de calitate superioară cu
consum minim de medii nutritive şi de utilităţi.
În multe ţări ale lumii, drojdiile de panificaţie se consideră cele mai economice şi utile
materii prime pentru producerea extractelor proteice cu concentraţie mare de proteine. În
ultimii ani, s-a observat tendinţa sporirii fabricării drojdiei de panificaţie pentru obţinerea de
proteine alimentare, deoarece indicatorii săi organoleptici sunt apropiaţi de indicatorii
proteinelor extractelor de carne.
Drojdia de panificaţie se prezintă astăzi, în comerţ, în diverse forme: drojdie
comprimată (proaspătă), drojdie uscată activă (ADY), drojdie uscată protejată (PAPY) şi
drojdie uscată instant.
Cea mai populară formă este drojdia comprimată (proaspătă), care se comercializează în
pachete vrac ca drojdie sfărâmată şi ca drojdie pentru prăjituri ambalată în hârtie ceruită.
În industria de panificaţie drojdia este utilizată drept afânător biologic şi potenţator de
aromă la fabricarea pâinii. Pentru a putea fi livrată întreprinderilor de panificaţie şi în comerţ,
drojdia de panificaţie trebuie să îndeplinească anumite condiţii de calitate, ce se referă la :
• proprietăţile organoleptice;
• proprietăţile fizico-chimice şi biologice.

8
Apa tehnologică folosită la prepararea aluatului pentru produsele de panificație,
se utilizează în cantitități care variază dupa capacitatea de hidratare a făinii, cantitatea
celorlalți componenți lichizi ce se adaugă în aluat și unele particularități de obținere a
produselor, corespund rețetelor de fabricație.
Sarea comestibilă se utilizează la fabricarea produselor de panificație atât pentru
a le da gust, cât și pentru a îmbunătăți proprietățile aluatului, făcându-l mai elastic. Acest
lucru contribuie la obținerea de produse bine dezvoltate, cu coaja frumos rumenită, miezul
elastic și porozitatea uniformă.

Pe toată perioada desfașurării activității sale și până în prezent, societatea s-a


dovedit a fi efectiv principalul furnizor de produse de panificație pentru colectivitatea
orașului, cât și pentru populația unei serii de localități rurale aflate în zona sa limitrofă.
De asemenea, societatea comerciala SPICUL S.A. este singurul agent economic
care preia din zona importante cantități de grâu ale producătorilor agricoli, ori asociați.
Principalii furnizori de materie primă sunt: S.C.BOIANU S.A. (Stoicănesti, Olt),
S.C. AGROMEC S.A. (Dobrotești,Teleoman) - pentru grâu; firma B.B.G. FOODS
(București) - pentru drojdie comprimată; Sălina Ocna Moldovei - pentru sare;
Rafinăriile Astra (Ploiești și Brazi) - pentru combustibil tip III.

Cantitățile resurselor materiale principale

Cantitățile resurselor materiale principale se pot vedea în cadrul tabelului următor:

Tabelul nr. 2
- Kg/an-

Anii Cantitatea de Cantitatea de Cantitatea de Cantitatea de


făină zahăr drojdie sare
2007 40.058.000 25.418.000 2.234.000 470.000
2008 38.620.000 30.637.000 1.894.000 378.000
2009 32.437.000 31.195.000 2.015.000 521.000

Graficul nr. 2
Evoluția cantităților de resurse materiale în perioada 2007-
2009 la S.C. SPICUL S.A.

50000000

40000000
Cantitatea de făină
30000000
Cantitatea de zahăr
20000000 Cantitatea de drojdie
Cantitatea de sare
10000000

0
2007 2008 2009

9
Prețul resurselor materiale

Prețurile materiilor prime principale (adică făina, zahărul, sarea, drojdie) la S.C.
SPICUL S.A. în perioada 2007-2009 se pot vedea în cadrul tabelului de mai jos:

Tabelul nr.1
- Lei/kg-
Anul Prețul făinii Prețul Prețul Prețul
zahărului drojdiei sării

2007 2.78 3.52 1.06 0.8


2008 3.12 3.32 1.60 1.26
2009 3.50 3.89 2.34 1.50
Sursa: Departamentul de marketing al S.C.SPICUL S.A.
Graficul nr. 1
Evoluția prețurilor resurselor materiale la S.C. SPICUL
S.A. în perioada 2007-2009

4,00 3,89
3,52 3,5
3,50 3,32
3,12
3,00 2,78
2,50 2,34 Prețul făinii
2,00 Prețul zahărului
1,6 1,5
1,50 1,26 Prețul drojdiei
1,06
1,00 0,8 Prețul sării
0,50
0,00
2007 2008 2009

Asa cum se poate observa din tabelele si graficele de mai sus, Spicul utilizează ca
principale materii prime, făina, zahărul, drojdia și sarea, resurse a căror cantitate anuală
oscilează de-a lungul perioadei analizate.
Aceste oscilații se datorează în mare parte crizei financiare mondiale care a reușit
sa afecteze majoritatea domeniilor de activitate.
În același timp, prețurile resurselor materiale cunosc majorări consecutive mai ales
în anul 2009, contribuind în același timp și la creșterea costurilor de fabricare a gamei de
produse.

2.2. Tipul și gama mărfurilor oferite

S.C. SPICUL S.A., un brand puternic cu îndelungată experiență și tradiție în


domeniul morăritului și panificației pe piața românească, produce și comercializează o gamă
largă de produse, dupa cum se poate vedea:

• Sortimente de pâine (Franzela super 280 gr., 260 gr., 250 gr., pâine neagră rotundă
300 gr., Pâine superioară feliată albă, neagră cu tărâțe și integrală cu tărâțe la 600 gr.,

10
Toastiny Clasic și Graham la 600 gr, Granzela pe vatră, Graham, Secară și Specială la
600 gr., chifle batoane și alte specialități, precum și pâinea dietică ,,Slăbește
mâncând”);
• Paste făinoase medii în formă de cuburi – tăiței, fidea sau tagliatelle la 250 gr., 12
bucăți la bax sau vrac la sac de 3 kg.;
• Paste scurte cu 7 variante de forme: fusilli, pipe rigate, rigatoni, rigatoncelli, pene
rigate,corneti rigate și sunt ambalate la pungi de 500 gr., 12 bucăți la bax sau vrac la
saci de 5 kg și sunt produse ce nu conțin ou.
• De asemenea mai produce biscuiți populari, petit beurre, integrali și graham,
biscuiți dulci rotunzi, figurine dulci sau sărate marca crackers, covrigei sărați și
nu în ultimul rand Spicul oferă celor mici și nu numai, un produs dulce surpriză care
să îi încânte și să le facă cunoștință cu personaje "japoneze" vesele ce se pot întrupa în
desene animate. Prăjiturica minunata Zgloby are rețeta provenită din Japonia cu
denumirea originală Dorayaki, are 50 g și este un produs unic în piata româneascaă de
forma unei mici clătite formată din 2 blaturi din pandișpan cu umpluturi onctuoase :
crema ciocolată, cremă de caise sau cremă de ciocolata albă cu vanilie. Acasa la micul
dejun, la școală în pauza sau la plimbare în parc, puteți savura prăjiturica Zgloby cu
gust delicios și forma deosebită. Produsul poate fi consumat și cald, prin încălzirea la
cuptorul cu microunde, în această formă dezvoltând o aromă și un gust mai placut.;
• Produse și subproduse moară;
• Produse tradiționale, precum mucenici, cozonaci umpluți cu nucă, cacao, stafide.

Prezentarea mai detaliată a produselor acestei societăți comerciale se poate


observa mai jos:

PĂINE ȘI SPECIALITĂȚI

Din materii prime atent selecționate și fabricate pe utilaje de ultimă generație unde
intervenția umană este minimă, la sfârșitul anului 2008, Spicul a lansat pe piață 2 noi branduri
pentru categoria pâine feliată ăi ambalată: Granzela și Toastiny.
Din pasiune pentru mâncarea sănătoasă, îmbinând tradiția cu experiența, Spicul a
creat o franzelă mare și gustoasă, pentru a satisface orice pretenție cu privire la gust , aroma
sau aspect. Cu gândul la mesele tradiționale de pe vremuri, am creat o pâine măreață pentru
toată familia:

GRANZELA, brand tânăr și ambițios, are patru variante de produs:

• Granzela pe vatră: produs adresat consumatorilor tradiționali care doresc să mănânce


o pâine simplă cu gust și miros specific pâinii fabricate în cuptorul pe vatră;
• Granzela speciala: produs adresat consumatorilor cărora le place să mănânce sănătos,
este o pâine cu adaosuri de semințe din cereale și oleaginoase ;

11
• Granzela secară: produs care prin aportul de secară este un produs indispensabil unei
digestii bune , ea având și rol anticancerigen;
• Granzela graham: pâine cu adaos de făină dietetică care conține părți anatomice din
bob valoroase din punct de vedere nutrițional: vitamine (în special grupul B),
minerale (potasiu, fosfor, calciu, magneziu) și fibre alimentare necesare organismului
uman.

PÂINEA TOASTINY este un produs specific pregătirii sandwichurilor și include


momentan două variante de produs și anume : Toastiny Clasic și Toastiny Graham.

Toastiny se adresează întregii familii, atăt copiilor, pentru pachetelele lor zilnice,
tinerilor cu o viață activă, pentru gustările de peste zi, cât și adultilor, în alimentația curentă.
Produsele de panificație mică: chifle Kaiser, chifle tip "Hamburger" , baton tip "Hot
Dog", baghetă de pâine, baton tip "Kornspitz" sunt specialități din panificație cu forme
diferite și adaousuri de diverse ingrediente. Pufoase și crocante aceste produse se pot consuma
la micul dejun, la pregătirea sandwich-urilor pentru școală sau pentru petreceri.

PAAAPPP
PPAbbBISCUIȚI

O categorie nouă în care Spicul s-a lansat este cea de biscuiți care cuprinde
biscuiți populari, petit beurre, integrali și graham, biscuiți dulci rotunzi, figurine dulci sau
sărate.
Pentru consumatorii sofisticați cât și pentru cei ce doresc să consume produse
inovative, Spicul a lansat gama " CITY" ce include biscuiți crackers sărați și biscuiți
semidulci fabricați cu făină integrală și adaosuri de semințe.
De asemenea, Spicul a mai lansat : sticks-uri, pretzels și crackers, produse ce au
adaosuri de sare, susan, chimen sau mac.

Toate produsele din această categorie sunt fabricate pe linii noi, perfomante de
proveniență austriacă, ceea ce va conferi produselor o calitate deosebită și fabricare în condiții
de igienă sporită.

12
PATISERIE

Prăjiturica minunata Zgloby, are 50 gr. și este un produs unic în piata românească de
forma unei mici clatite cu diverse umpluturi: cremă ciocolata, gem de caise sau cremă de
ciocolată albă cu vanilie.
Acasă la micul dejun, la școală în pauză sau la plimbare în parc, puteți savura
prăjiturica Zgloby cu gust delicios și formă deosebită.
Produsul poate fi consumat și cald, prin încălzirea la cuptorul cu microunde, în această formă
dezvoltand o aroma și un gust mai placut.

Este o gustare dulce specială și se poate servi și ca "un desert" lângă cafea sau ceai.

PASTE FĂINOASE

Din grâu de bună calitate și cu utilaje performante Spicul a lansat la începutul anului
2009 în gama de paste făinoase mai multe variante de produse ce pot satisface gusturile
consumatorilor. Cu un design atractiv și un ambalaj modern ( format monobloc pentru pastele
scurte), oferta de paste Spicul include atât paste cuiburi cât și paste scurte.
Pastele în formă de cuiburi – tăiței, fidea sau tagliatelle, sunt produse ce consumatorii
le pot folosi la supe, ciorbe, borsuri dar și pentru prepararea unor specialități cu lapte sau
brânză.

pipePPPP

PRODUSE TRADIȚIONALE

De-a lungul timpului, SPICUL s-a implicat activ în transmiterea obiceiurilor


stramoșești, oferind tuturor clienților săi produse tradiționale specifice sărbătorilor nostre:
Mucenicii, Pastele, Craciunul. Astfel, Mucenicii - produsul specific creștinilor ortodocși și
în mod special al tării noastre, sunt oferiți de SPICUL, în fiecare an, pentru sărbatoarea ce le-a
dat numele. Mucenicii, atât în formă uscată și preambalată la pungi de 250gr., cât și
proaspeți, aromați, însiropați cu miere și pudrați cu nucă – cunoscuți sub numele de Mucenici
Moldovenesti - sunt oferiți începand cu luna februarie tuturor celor care se pregatesc pentru
sărbatoarea din data de 9 Martie.

13
Pufoși și aromați, cozonacii Spicul ce sunt comparați de cei mai multi consumatori cu
cozonacii "făcuți la mama acasa" sunt pregătiți pentru a fi puși în fiecare an, pe mesele
noastre, cu ocazia sărbatorilor de Paște și de Crăciun.

Cozonacii Spicul au gramaje de 600 gr. sau 850 gr. și un bogat adaos de ingrediente
mult apreciate de consumatori: nucă, cacao și stafide. Cozonacii nostrii sunt produse
proaspete , ambalate elegant ce pot fi pregătite și la comanda clienților.

2.3. Aria teritorială vizată

S.C. SPICUL S.A. distribuie produse de morărit și panificație în București și în județele


limitrofe deținând o cotă de piața de 10 -12%. Dat fiind faptul că S.C. SPICUL S.A. produce
o gamă variata de produse, aria teritoriala vizată este una larga. Din acest motiv, există centre
în:

• Spicul Pitesti;
• Spicul Alexandria;
• Spicul Bucuresti;
• Spicul Dambovita;
• Spicul Teleormar (Rosiori De Vede);
• Spicul Giurgiu;
• Spicul Prahova;
• Spicul Brasov;
• Spicul Ilfov;
• Spicul Constanta.

S.C. Spicul S.A. a investitit 30 milioane de Euro intr-un nou si modern complex de
productie, astfel incat produsele sale sunt unele sanatoase, fara euri si care corespund
dorintelor consumatorilor. Datorita acestei investitii majore, S.C. SPICUL S.A. si-a
diversificat gama de produse. Astfel reteau proprie de magazine ,,Spicul”, cuprinde 33 de
puncte de vanzare dintre care 12 se afla in Bucuresti.

Adresele magazinelor societății comerciale SPICUL S.A.:

București:

• Piața Matache - Strada Luncani, Sector 1;


• Piața Domenii - Bulevardu Ion Mihalache, Nr. 138, Sector 1;
• Strada Mureș, Nr. 2, Sector 1;

14
• Strada Petru Maior, Nr. 64, , Sector 1;
• Calea Griviței, Nr. 158, Sector 1;
• Gara Basarab – Bucurețti – Nord Basarab, Sector 1;
• Piata Gorjului –Strada Cernișoara, Nr. 2, Sector 6;
• Calea Giulești – Nr. 127, Sector 6;
• Calea Giulești – Nr. 117, Sector 6;
• Str. Cotroceni, Nr. 15, Sector 6;
• Piața Crângași - Calea Crângași, Nr. 87, Sector 6.

Ilfov:

• Șoseaua Banatului, Nr. 14, Chitila;


• Strada Rudeni, Nr. 94, Chitila;
• Piața Buftea, Oraș Buftea;
• Localitatea Periș.

Giurgiu:

• Localitatea Bolintin Vale;


• Localitatea Ogrezeni;
• Localitatea Roata de Jos.

Teleorman:

• Comuna Sârbeni, Sat Sârbenii de Jos;


• Comuna Gratia, SAT Farcasana;
• Localitatea Poieni;
• Comuna Sârbeni, Sat Udeni;
• Comuna Poieni, Sat Catunul.

Dâmbovița:

• Strada 13 Decembrie, Găești;


• Piața ,,Sfantul Ilie”, Găesti;
• Strada Nicolae Titulescu, Nr. 128, Gaesti;
• Comuna Potlogi;
• Comuna Costești Vale;
• Comuna Corbii Mari, Sat Grozăvești;
• Comuna Mătăsaru.

De asemenea, magazinele unde putem găsi produsele SPICUL sunt amenajate


astfel încat clienții să se simtă bine când trec pe acolo. Magazinele SPICUL oferă
cele mai proaspete şi gustoase produse, fabricate după rețete bine alese, care stârnesc
interesul consumatorilor încă de la prima vedere. Magazinele sunt modernizate cu
cele mai bune tehnologii și respectă standarde de igienă și sănătate. Clienții
interesați de produsele S.C. SPICUL S.A. pot vizita magazinele acesteia în orice zi
din săptămână, în intervalul cuprins între 06:00 - 22:00.

15
2.4. Canalele de distribuție

Una din funcțiile esențiale ale distribuției o constituie realizarea actelor de


vânzare-cumpărare, prin intermediul cărora, odată cu mișcarea efectivă a mărfurilor
are loc schimbarea proprietății asupra lor, respectiv transferarea succesivă a
dreptului de proprietate de la producător pînă la consumator. Este vorba de un
itinerar în circuitul economic al mărfurilor, alcătuind un „canal de distribuție”.
În general, canalul de distribuție reprezintă o combinație de unități și
funcțiuni asigurate de întreprinderile ce constituie itinerarul deplasării mărfurilor de
la producție la consum.
Mijloacele, operațiunile pe care le presupune distribuția se grupează în 2 mari
categorii de domenii:
• Distribuția economică (canalele de distribuție) prin care se realizează
circuitul economic al produselor respective;
• Distribuția fizică (logica).
Canalul este alcatuit dintr-un lanț de verigi prin care mărfurile trec succesiv
schimbându-și locul, proprietarul și uneori înfățișarea lor materială. Fiecare canal de
distribuție constituie o componentă a unui sistem de canale care pot funcționa într-
un mediu național sau internațional.
Canalul de distribuție cuprinde pe de o parte producătorul (punctul de
intrare) iar pe de altă parte consumatorul (punctul de ieșire).
Canalul de distribuție are 3 dimensiuni, respectiv:
• Lungimea canalului;
• Lățimea;
• Adâncimea.
Fiecare dintre acestea reprezintă o particularitate a conținutului “canalului”.

La S.C. SPICUL S.A. sistemul de distribuție actual este atât de tip


precomandă și livrare la 24/48 ore, acesta asigurând un timp minim între producerea
și comercializarea produselor cât și comercializarea produselor cât și ,,van sale”.

La S.C. SPICUL S.A.canalele de distribuție sunt următoarele:

• Între producator și consumator, unde există un canal de distribuție direct;


iar prețurile produselor societății repective vor avea un preț mai scazut.
• Între intermediari, adica între producător - intermediari - intermediari -
consumator. Prin cadrul acestui canal de distribuție, produsele societății
comerciale analizate vor avea un preț mai ridicat.;istica

2.5. Logistica de distribuție: Transportul, Stocarea, Depozitarea,


Manipularea și Fluxul Informaționalaior, Nr.64, Sector 1icilor

Logistica de distribuție reprezintă ansamblu tehnicilor de organizare a


fluxurilor de aprovizionare și gestionare a stocurilor de materiale ale firmei,
incluzând:

• Asigurarea disponibilităților fizice a resurselor materiale destinate activităților


firmei ( logistica în amonte);

16
• Punerea la dispoziția diferitelor centre de producție a resurselor neceasare
(logistica internă);
• Traseul produselor finite de la firmă la clienții săi (logistica în aval).

Logistica de distribuție are de depășit diferența de spațiu și de timp dintre


producția și consumul de bunuri. De fapt, logistica de distribuție este orientată spre a
pune de acord spațiul și timpul ce separă producția de consum, prin transport si
depozitare. Pe lângă aceste doua funcții, se mai adaugă realizarea comenzilor și
livrarea acestora.

Activitățile logistice cuprind:

• Stocarea;
• Depozitarea;
• Transportul;
• Manipularea;
• Fluxul informațional.

2.5.1. Transportul

Transportul este una dintre componentele majore ale sistemului logistic, datorită
contribuției sale la îndeplinirea misiunii logistice. Adesea, transportul este definit ca
mișcarea fizică a persoanelor și mărfurilor, între două puncte. De fapt, transportul
mărfurilor reprezintă un set de activități logistice de bază, care se desfășoară în aproape
orice canal de marketing și constă în crearea utilităților de loc și timp. Definirea
transportului nu trebuie să se limiteze la simpla deplasare spațială a mărfurilor. În cazul
apelării la un transportator, utilizatorul cumpără un ansamblu de servicii.
La S.C. SPICUL S.A. transportul reprezintă o componentă importantă a
logisticii, deoarece prin intermediul lui se asigură depozitarea în condiții optime a
mărfurilor către magazine, iar de acolo către cumpărători. Această societate comercială
dispune de peste 20 de autovehicule de diverse gabarite pentru precomenzi și livrări,
dotate adecvat pentru menținerea produselor la o temperatură corespunzătoare. De
asemenea, produsele sunt transportate atât în magazinele Spicul, căt și în magazinele din
zonele limitrofe, pe seama unor trasee bine cunoscute și stabilite din timp. În același
timp, transportul la S.C. SPICUL S.A. se realizează pe baza unui program, prin
intermediul căruia se poate vedea care sunt comenzile care trebuie onorate urgent.

2.5.2. Stocarea

Stocarea produselor este o componentă cu pondere în costurile logisticii, fiind


necesară pentru asigurarea unei aprovizionari ritmice corespunzator cerințelor firmelor.
Stocarea reprezintă cea de-a doua componentă a logisticii ea referindu-se la modul cum
sunt stocate produsele, care sunt condițiile, dacă se respectă gradul de umiditate,
încălzire.
Nivelul stocurilor influențează, de asemenea, satisfacția clientului. Problema de
bază constă în găsirea unei căi de mijloc; cu alte cuvinte, nici stocuri prea mari, dar nici
prea mici. Stocurile exagerat de mari determină costuri de depozitare ridicate și
contribuie la uzura morală a produselor aflate în stoc. Stocurile mai mici decât cele
necesare conduc la o penurie de produse, la cheltuieli de urgență pentru expedierea sau
producerea mărfurilor, ca și la nemulțumirea clienților. În luarea deciziilor legate de

17
stocuri, conducerea firmei trebuie să puna în balanță costurile necesare menținerii unor
stocuri mai mari cu vânzările și cu profiturile care vor rezulta din aceste stocuri.
În ceea ce privește S.C. SPICUL S.A., aceasta are spații special amenajate pentru
stocare, în funcție de proprietățile organoleptice ale produselor fabricate.. Stocarea este
o activitatea a logisticii foarte importantă pentru Spicul, ea constând în crearea
condițiilor specifice fiecărui produs în parte, și în realizarea spațiului pentru stocare,
astfel încât ca acestea să stea în condiții de temperatură și umiditate optime. De
asemenea, la S.C. SPICUL S.A. există un control permanet al stocurilor, realizat de
către gestionarul societății. Acesta prin intermediul unui program de contabilitate
introduce intrările și ieșirile din depozit, precum și cantitățile de aprovizionare necesare.

2.5.3. Depozitarea

În sistemul logistic al firmei, depozitarea mărfurilor include un ansamblu de


activități de susținere, care ajută la îndeplinirea obiectivelor de servire a clienților.
Perspectiva asupra rolului și funcțiilor depozitului a înregistrat mutații considerabile în
ultimele decenii. Gama deciziilor adoptate de logisticieni în privința depozitelor de
mărfuri include stabilirea numărului depozitelor, determinarea amplasamentului,
dimensionarea depozitelor și configurarea internă a depozitului.
Depozitarea este apreciata de multe intreprinderi exclusiv drept o problema de costuri.

Se deosebesc trei tipuri de depozite:


• Depozite de provizii – sunt amenajate în întreprinderi;
• Depozite de mutare – există la transportatori;
• Depozite de livrare – sunt în apropierea beneficiarilor finali, la intermediarii de
desfacere sau centrele comerciale.
Depozitarea este considerată o componentă de susţinere, întrucât nu este prezentă
în sistemele logistice ale tuturor firmelor. Principalele activitati legate de depozitarea
marfurilor sunt:
• Stabilirea necesarului de spatii de depozitare;
• Alegerea amplasamentului depozitelor;
• Determinarea numarului de depozite necesar;
• Amplasarea marfurilor in spatiul de depozitare.

În cazul societății comerciale SPICUL S.A, ținând cont de gama largă de


produse oferite, depozitarea are loc într-un anumit interval de timp, dar nu unul
foarte lung. Pentru o livare rapidă a mărfurilor, clienții societății analizate sunt
interesați de numărul de depozite în care aceasta își va stoca marfa. Existența unui
număr mare de depozite, atrage după sine costuri mari de depozitare, dar și o
suprafață foarte mare de stocare. Prin urmare, la S.C. SPICUL S.A. depozitarea
implică costuri foarte mari, dar acest lucru nu afectează activitatea economica a
respectivei societății, deoarece principalul ei scop este de a oferi calitate și siguranță
clienților în ceea ce privește produsele fabricate.

2.5.4. Manipularea

Manipularea are o pondere considerabilă în costurile logistice. Totodata, ea are


impact asupra duratei ciclului comenzii și, implicit, asupra nivelului serviciului pentru clienți.
Cuprinde următoarele activități:

18
• Alegerea echipamentului de manipulare (manuale, mecanizate);
• Uniformizarea încărcaturilor;
• Introducerea/prelucrarea materialelor în/din spațiul de depozitare.

La S.C. SPICUL S.A. manipularea constă în asigurarea cu echipamentele și apoi


transportarea lor către distribuitori. Prin intermediul manipulării S.C. SPICUL S.A. își rezolvă
toate problemele legate de deplasare, realizându-și astfel scopul propus.

2.5.5. Fluxul informaționalSos.B

Fluxurile informaționale sunt o parte integrantă a sistemului logistic, care facilitează


derularea tuturor activităților de bază și de susținere. Disponibilitatea datelor actuale,
suficiente și relevante contribuie la creșterea eficienței decizilor strategice și operaționale.
Informația logistică face posibilă desfășurarea operațiunilor de planificare și control.
În rândul principalelor activități pe care le presupune funcționarea sistemului informatic
logistic se includ:
• Culegerea și prelucrarea datelor;
• Analiza informaților;
• Elaborarea rapoartelor necesare ( de exemplu, situația onărării comenzilor, situația
stocurilor);
• Stabilirea unor proceduri de stocare a datelor;
• Controlul fluxului de informații.

În cazul S.C. SPICUL S.A., fluxul informațional se realizează atât de la producător la


client cât și de la client la producător. Clienții sunt informații atât despre caracteristicile și
gradul de utilizare a produselor, cât și despre noile produse apărute pe piață.
Str Societatea comercială SPICUL S.A. furnizează producătorilor informații cu privire la
mărimea cererii de pe piață, la calitatea produselor percepute de consumatori, la prețul de pe
piață precum și la eventualele nemulțumiri la unele produse.
.Rudeni, Nr.94, Chitila
2.6. Concurența

Datorită investiției masive de construire a unei fabrici complet noi, cu o structură de


producție mult mai complexă decât până acum și cu o dotare tehnologică de ultimă generație
S.C. SPICUL S.A., se confruntă cu o concurență din ce în ce mai puțină.

Conform datelor statistice, principalii săi concurenți sunt:

• Competiția în ramură de panificație și pâine: S.C. PLEVNEI S.A., S.C..LUJERUL


S.A., S.C.LIBERTATEA S.A.;
• Competiția în ramura pastelor: S.C. PAMBAC S.A., S.C. DOBROGEA S.A.;
• Competiția în ramura morăritului: S.C.DOBROGEA S.A. Constanța, S.C. PAMBAC
S.A. BUZĂU.

• iLocalitatea Peris

Giurgiu

19
• Localitatea Bolint Vale
• Loca

CAPITOLUL III: Concluzii și propuneri pentru îmbunătățirea activității


logistice la S.C. SPICUL S.A.

3.1. Concluzii

Conform celor menționate anterior, s-a constatat că societatea comercială Spicul S.A. este
un brand puternic cu îndelungată experiență și tradiție în domeniul morăritului și panificației
pe piața românească. Acest lucru s-a datorat în mare parte investiției masive pe care a făcut-o
în anul 2009 și care a constat în achiziționarea de noi linii de fabricație de origine japoneză,
olandeză și austrieacă. Această investiție a costat 30 milioane Euro, fiind una dintre cele mai
mari investiții din sectorul de morărit și panificație.
Tot din cele prezentate în capitolele I și II, reiese faptul că S.C. SPICUL S.A. și-a dedicat
întreaga activitate dezvoltării unei game de produse de morărit și panificație, reflectând
respectul pentru calitate și pentru satisfacerea celor mai exigente gusturi ale clienților săi.
S-a constatat că pas cu pas, S.C. SPICUL S.A. s-a dezvoltat, liniile de producție au fost
permanent îmbunătățite, standardul servicilor oferite clienților săi crescând continuu.
Din acest motiv consumatorii au început să cumpere pâinea Spicul, precum și produsele
zaharoase și tradiționale în detrimentul altei mărci. De asemenea s-a remarcat faptul că
principalul scop al acestei societății este să asigure clienților calitate și siguranță în ceea ce
privește produsele fabricate. Calitatea produselor Spicul reiese din faptul că portofoliul de
produse lansate are în vedere alimentele fără E-uri și conservanți, mai bogate în minerale și
vitamine, dar și cu un aport caloric mai redus. De aceea produsele societății analizate sunt
destinate persoanelor care sunt interesate în principal de calitatea produselor pe care le vor
achiziționa, persoanelor deschise spre nou și care consideră sănătatea familiei lor prioritatea
numărul unu.
Pot afirma că S.C. SPICUL S.A. pune sănătatea consumatorilor lor pe primul loc, întrucât
a realizat de curând produse de panificație inovative, revoluționare, fabricate din
premixurile ,,Slăbești Mâncând”, care sunt concepute pe principiul dietelor și care sunt
destinate persoanelor care vor să slăbească.
Menționez că un alt scop important al societății amintite este educarea consumatorilor,
având ca finalitate dobândirea de către aceștia a unui stil de viață sănătos orientat spre
standarde înalte de calitate.
S-a remarcat că societatea Spicul beneficiază de un personal înalt calificat atât la nivel
european cât și național prin intermediul unui sistem eficient și profesional de producție și
distribuție. Societatea beneficiază de un sistem de conducere eficient care verifică zilnic dacă
politica economică, comercială și de distribuție este bine îndeplinită și funcționează conform
normelor în vigoare.
S.C.SPICUL S.A.este o societate de dimensiune mare având în structura organizatorică
foarte multe departamente în care există o relație de colaborare pe termen lung. Spre exemplu,
departamentul de logistică îndeplinește cu strictețe și regularitate activitățile legate de
logistică și anume: transportul, stocarea, depozitarea, manipularea și fluxul informațional. În
cadrul societății de față, materiile prime și materiale sunt achiziționate la timp și în cantitățile
corespunzătoare. Transportul se realizează la timp și este o componentă importantă a
logisticii care asigură depozitarea produselor în condiții optime către magazine și către
consumatorul final. De asemenea transportul că realizează cu ajutorul a 20 de autovehicule
care transportă marfa în București și în regiunile limitrofe. În ceea ce privește stocarea,
aceasta se realizează în spații special amenajate în funcție de calitățile organoleptice. S-a

20
observat că depozitarea în cadrul societății analizate se realizează într-un anumit interval de
timp, iar manipularea constă în achiziționarea cu echipamente și apoi transportarea lor către
distribuitori. Referindu-ne la fluxul informațional în cadrul S.C. SPICUL S.A. acesta se
realizează atât de la producător la client cât și de la client la producător.
Consider că departamentul de logistică are un rol destul de semnificativ în cadrul oricărei
societății, inclusiv la S.C. SPICUL S.A. unde departamentul funcționează foarte bine,
bazându-se pe o livrare rapidă a produselor fabricate. Costurile de depozitare foarte mari nu a
afectat activitatea economică a acestei societăți, iar calitatea produselor este întotdeauna pe
primul loc, câștigând încrederea și respectul consumatorilor.
Prin urmare, sistemul logistic la S.C. SPICUL S.A. funcționează în condiții optime,
asigurând livrarea rapida a nomenclatorului de produse atât într-un interval de timp scurt cât
și în condițiile de igienă și sănatate adecvate.

3.2.PropuneriCo

Cu scopul de a reliefa eficiența activității desfățurate de societatea comercială Spicul S.A.


am decis să exeplific un model de optimizare a stocurilor utilizând metoda calcului direct.

Enunțul problemei

În condițiile cererii și a consumului realriv constant, reaprovizionarea stocurilor se face la


intervale egale de timp și în cantități ralativ egale, așa cum este cazul societății comerciale
Spicul S.A. Exemplificarea metodologiei se va face pentru două produse utilizate în sistemul
de producție și anume făina (produsul A) și zahărul (produsul B).

Elementele necesare pentru prognoza stocurilor


Tabelul nr. 3

Nr. Crt. Explicații Simbol U.M. Produsul


A: B:
Făina Zahărul
1. Consumul Qn Tone 13.35 10.398
normat pe 2
trimestru
2. Perioada de Tzp Zile 90 90
calcul
3. Costul unitar de Cl Mii lei 7.278 13.921
lansare a
comenzii
4. Costul unitar de Cs Lei 3.754 12
stocare

Aceste date le-am obținut luând cantitatea de făină în valoare de 40.058.000 kg., apoi am
transformat-o în tone, și am calculat-o pe trimestru, obținând 13. 352 tone de făină. Similar
am procedat și în cazul zahărului, luând o cantitate de zahăr de 31.195.000 kg., pe care am
transformat-o în tone și calculând-o pe trimestru am obținut 10.398 tone de zahăr.

În cazul unor intervale de timp variabile între două aprovizionări, se va calcula intervalul
mediu dintre două aprovizionări succesive, ținând seama de intervalele individuale ale fiecărei
aprovizionări și de cantitățile primite la fiecare partidă de materiale.

21
Cantitățile de materiale și termenele de primire a acestora în unitate

Tabelul nr. 4
Produsul Făină Produsul Zahăr
Data Intervalul Cantitatea Cantitatea Data Intervalul Cantitatea Cantitatea
pimirii în zile (t) primită teoretică primirii în zile (t) primită teoretică
(Q) a (Q) a
perioadei perioadei
(Q*t) (Q*t)
5.02 4 500 2.000 11.01 20 214 4.280
9.02 3 301 903 29.01 19 308 5.852
16.02 6 239 1.434 10.01 9 451 4.059
19.02 2 612 1.224 27.02 17 513 8.721

25.02 5 1.012 5.060 16.03 14 600 8.400


29.02 3 2.546 7.638 12.04 25 1.021 25.525
3.03 4 734 2.936 28.04 19 951 18.069
11.03 7 907 6.349 16.04 14 332 4.648
15.03 3 451 1.353 6.06 19 1.031 19.589
19.03 2 300 600 16.06 9 1.111 9.999
23.03 4 752 3.008 28.06 14 202 2.828
28.03 4 214 856 19.07 19 900 17.100
6.04 5 371 1.855 27.07 9 854 7.686
10.04 3 415 1.245 13.08 9 301 2.709
15.04 4 561 2.244 26.08 14 423 5.922
22.04 5 681 3.405 18.09 24 318 7.632
25.04 3 392 1.176 17.10 24 206 4.944
30.04 5 2.364 11.820 14.11 24 662 15.888

Total - 13.352 55.106 - - 10.398 173.851

 Determinarea stocului curent pentru produsul A - făină


1.Sc=Cmz * Tz, unde
Sc=Stocul current;
Cmz=Consumul mediu zilnic;
Tz=Intervalul mediu dintre două aprovizionări;

Intervalul mediu dintre două aprovizionări:

Tz=
∑Q ∗ tj j
, unde:
∑Q j

Qj=Cantitatea fiecărei partizi (aprovizionări)


tj=Intervalul dintre două aprovizionări succesive
500 * 4 + 301 * 3 + 239 * 6 + 612 * 2 + ......... + 392 * 3 + 2.364 * 5 55 .106
Tz = = 4,12 zile
500 + 301 + 239 + 612 + ....... + 392 + 2.364 13 .352

22
• Comuna Potlogi
• Comuna Costesti Vale

2.Consumul mediu zilnic:

N cp
Cmz= , unde:
Tzp
Ncp=Necesarul de consum pentru perioada prognozată
Tzp=Perioada pentru care se face calculul;
13 .352 tone
Cmz= = 148 ,35 tone/zi
90 zile
Înlocuim în prima formulă rezultă: Sc=Cmz*Tz ⇒ Sc=148, 35 tone/ zi * 4,12 zile=611, 20
tone de făină

 Determinarea stocului curent pentru produsul B – zahăr


1. Sc=Cmz* Tz, unde:
Sc=Stocul curent;
Cmz=Consumul mediu zilnic;
Tz=Intervalul mediu dintre două aprovizionări successive

Intervalul mediu dintre două aprovizionări

Tz=
∑Q * t J j
=
∑Q j

214 * 20 + 308 * 19 + 451 * 9 + 513 * 17 + ...... + 206 * 24 + 662 * 24 173 .851


= = 16 ,71 zile
214 + 308 + 451 + 513 + ...... + 206 + 662 10 .398
unde:
Ncp=Necesarul de consum pentru perioada prognozată
Tzp=Perioada pentru care se face calculul;

2. Consumul mediu zilnic

N cp
Cmz= , unde :
Tzp
Tzp=Perioada pentru care se face calculul;
Ncp=Necesarul de consum pentru perioada prognozată;

10 .398 tone
Cmz= = 115 ,53 tone/zile
90 zile
Înlocuind în prima formulă rezultă:
Sc=Cmz*Tz ⇒Sc =115 ,53 tone/zile * 16,71 zile =1930,50 tone.

• Pta. Matache - Str. Luncani, Sector 1


• Str.Munteniei, Nr.28, Sector 1
• Pta. Domenii - Bd.Ion Mihalache, Nr.138, Sector 1
• Str.Mures,Nr.2, Sector 1

23
• Str.Petru Maior, Nr.64, Sector 1
• Calea Grivitei, Nr.158, Sector 1B

BIBLIOGRAFIE

1. Carmen, Bălan, Logistică, Editura Uranus, București, 2006.


2. Suport de curs – Istudor Nicolae.
3. www.spicul.ro.

• Calea Giulesti, Nr.127, Sector 6


• Calea Giulesti, Nr.117, Sector 6
• Str.Cotroceni, Nr.15, Sector 6
• Pta. Crangasi - Calea Crangasi, Nr.87, Sector 6

Ilfov
• Sos.Banatului, Nr.14, Chitila
• Str.Rudeni, Nr.94, Chitila
• Pta. Buftea - oras Buftea
• Localitatea Peris

Giurgiu
• Localitatea Bolintin Vale
• Localitatea Ogrezeni
• Localitatea Roata de Jos

Teleorman
• Comuna Sarbeni, sat Sarbenii de Jos
• Comuna Gratia, sat Farcasanca
• Localitatea Poieni
• Comuna Gratia
• Comuna Gratia
• Comuna Sarbeni, sat Udeni
• Comuna Poieni, sat Catunul

Dambovita
• Str.13 Decembrie, Gaesti
• Pta. "Sf.Ilie", Gaesti
• Str.N.Titulescu, Nr.128, Gaesti
• Comuna Potlogi
• Comuna Costesti Vale
• Comuna Corbii Mari, sat Grozavesti
• Comuna Matasaru

24
Bucuresti
• Pta. Matache - Str. Luncani, Sector 1
• Str.Munteniei, Nr.28, Sector 1
• Pta. Domenii - Bd.Ion Mihalache, Nr.138, Sector 1
• Str.Mures,Nr.2, Sector 1
• Str.Petru Maior, Nr.64, Sector 1
• Calea Grivitei, Nr.158, Sector 1
• Gara Basarab - Bucuresti-Nord Basarab, Sector 1
• Pta. Gorjului - Str.Cernisoara, Nr.2 Sector 6
• Calea Giulesti, Nr.127, Sector 6
• Calea Giulesti, Nr.117, Sector 6
• Str.Cotroceni, Nr.15, Sector 6
• Pta. Crangasi - Calea Crangasi, Nr.87, Sector 6

Ilfov
• Sos.Banatului, Nr.14, Chitila
• Str.Rudeni, Nr.94, Chitila
• Pta. Buftea - oras Buftea
• Localitatea Peris

Giurgiu
• Localitatea Bolintin Vale
• Localitatea Ogrezeni
• Localitatea Roata de Jos

Teleorman
• Comuna Sarbeni, sat Sarbenii de Jos
• Comuna Gratia, sat Farcasanca
• Localitatea Poieni
• Comuna Gratia
• Comuna Gratia
• Comuna Sarbeni, sat Udeni
• Comuna Poieni, sat Catunul

Dambovita
• Str.13 Decembrie, Gaesti
• Pta. "Sf.Ilie", Gaesti
• Str.N.Titulescu, Nr.128, Gaesti
• Comuna Potlogi
• Comuna Costesti Vale
• Comuna Corbii Mari, sat Grozavesti
• Comuna Matasaru

25
PPPASTE

26