Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman (2014-2020)

Titlul proiectului: Activități și măsuri integrate de asistență educațională, consiliere antreprenorială și mentorat,
respectiv sprijin financiar pentru creșterea accesului și participării la învățământul terțiar în regiunea Sud-
Muntenia în condiții de nediscriminare și echitate socială (ACTIV PRO-UPit)

ANUNȚ
privind recrutarea și selecția grupului țintă studenți (GT2)
pentru desfășurarea activităților aferente proiectului care implică
această categorie de grup țintă

Proiectul are ca obiectiv general: dezvoltarea și implementarea de activități


integrate care să conduca la creșterea accesului și participării la învățământul
terțiar universitar în Regiunea Sud-Muntenia prin dezvoltarea competentelor si
abilitaților didactice necesare educației antreprenoriale ale personalului didactic
universitar, prin asistență educațională, consiliere antreprenorială și sprijin
financiar pentru studenți, prin mentorat în alegerea unui traseu educațional și a
unei oferte educaționale pentru elevi, respectiv prin dezvoltarea ofertei
educaționale universitare în concordanță cu cerințele pieței muncii în cadrul
programelor de studii din domeniile prioritare ale Strategiei Naționale de
Competitivitate (SNC) 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă,
prevazute în Strategia Naționala de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI) 2014-
2020.

Beneficii pentru grupului țintă studenți (GT2):

 Formarea de competențe antreprenoriale;


 Vizite de studiu la companii din Regiunea Sud-Muntenia;
 Servicii de consiliere antreprenorială;
 Sprijin financiar pentru studenții aparținând grupurilor vulnerabile (vor fi
acordate 300 burse a câte 250 lei/luna, pentru o perioada de 18 luni);
 Posibilitatea participării la concursul cu premii "Primul meu plan de
afaceri – start pentru antreprenoriat!" (vor fi acordate 20 de premii a
câte 1.000 lei fiecare).

Studenții înmatriculați în anul la unul dintre următoarele programe de


studii: Administrarea Afacerilor; Contabilitate și Informatică de Gestiune; Economia
Comerțului, Turismului și Serviciilor, Finanțe și Bănci; Management și studenții
înmatriculați în anul al II-lea la programul de studii Drept pot candida la procesul
de selecție din acestă etapă.

Proiect derulat de: Partener:


Axa Prioritară: Educație si competențe
Componenta 1: 379Bursa Student Antreprenor-Măsură activă
pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la

UNIVERSITATEA din PITEŞTI 1 programe de licență-Regiuni mai puțin dezvoltate AOAAG


Cod apel: POCU/379/6/21 Cod proiect 125165
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman (2014-2020)
Titlul proiectului: Activități și măsuri integrate de asistență educațională, consiliere antreprenorială și mentorat,
respectiv sprijin financiar pentru creșterea accesului și participării la învățământul terțiar în regiunea Sud-
Muntenia în condiții de nediscriminare și echitate socială (ACTIV PRO-UPit)

Criterii de eligibilitate:
A. Pentru studenți care aparțin grupurilor vulnerabile
1. Calitatea de student înmatriculat în anul I la unul dintre următoarele
programe de studii: Administrarea Afacerilor; Contabilitate și
Informatică de Gestiune; Economia Comerțului, Turismului și
Serviciilor, Finanțe și Bănci; Management și în anul al II-lea la
programul de studii Drept.
2. Apartenența la una din următoarele categorii:
 au domiciliul în mediul rural din Regiunea Sud-Muntenia;
 beneficiază de burse sociale (provin din medii dezavantajate socio-
economic);
 aparţin minorităţilor de etnie romă: persoană care se declară ca
aparţinând minorităţilor de etnie romă şi care îndeplineşte cumulativ
criteriile stabilite în cadrul definiţiei generale;
 sunt studenți netradiționali cu vârsta peste 24 de ani.

B. Pentru studenți care nu aparțin grupurilor vulnerabile


1. Calitatea de student înmatriculat în anul I la unul dintre următoarele
programe de studii: Administrarea Afacerilor; Contabilitate și
Informatică de Gestiune; Economia Comerțului, Turismului și
Serviciilor, Finanțe și Bănci; Management și în anul al II-lea la
programul de studii Drept.

Criteriul de selecție:
- Situația școlara a semestrului I, anul universitar 2019-2020:
 10 puncte pentru studenții care nu au acumulat nicio restanță;
 9 puncte pentru studenții care au acumulat 1 restanță;
 8 puncte pentru studenții care au acumulat 2 restanțe;
 7 puncte pentru studenții care au acumulat 3 restanțe;
 6 puncte pentru studenții care au acumulat 4 restanțe;
 5 puncte pentru studenții care au acumulat 5 sau mai multe restanțe.
Pentru a fi selectat în grupul țintă, studentul trebuie să obțină minimum 5
puncte.

Criterii de departajare:
A. Pentru studenții care la depunerea candidaturii sunt în anul I
1. media examenului de admitere la facultate;
2. media generală a examenului de bacalaureat;
3. nota obținută la Limba și literatura română, proba scrisă din cadrul examenului
de bacalaureat.
Proiect derulat de: Partener:
Axa Prioritară: Educație si competențe
Componenta 1: 379Bursa Student Antreprenor-Măsură activă
pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la

UNIVERSITATEA din PITEŞTI 2 programe de licență-Regiuni mai puțin dezvoltate AOAAG


Cod apel: POCU/379/6/21 Cod proiect 125165
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman (2014-2020)
Titlul proiectului: Activități și măsuri integrate de asistență educațională, consiliere antreprenorială și mentorat,
respectiv sprijin financiar pentru creșterea accesului și participării la învățământul terțiar în regiunea Sud-
Muntenia în condiții de nediscriminare și echitate socială (ACTIV PRO-UPit)

B. Pentru studenții care la depunerea candidaturii sunt în anul al II-lea


1. numărul de puncte de credit acumulate în anul anterior;
2. media anului anterior pentru studenții care au promovat toate examenele,
respectiv media examenelor promovate, pentru studenții care nu au reușit să
promoveze toate examenele;
3. media examenului de admitere la facultate;
4. media generală a examenului de bacalaureat.

► Selecția se va realiza pe program de studiu și pe categorie de studenți (studenți


care aparțin grupurilor vulnerabile, respectiv studenți care nu aparțin grupurilor vulnerabile).
►Conform conținutului cererii de finanțare, numărul de locuri disponibile pentru
studenții care nu aparțin grupurilor vulnerabile de la fiecare program de studiu va reprezenta
aproximativ 25% din numărul total de studenți care se vor selecta pe program și va fi
determinat în funcție de numărul studenților selectați care aparțin grupurilor vulnerabile de
la programul respectiv.
►De asemenea, vor fi selectate, pentru fiecare program de studiu, 3 rezerve: 2
rezerve pentru studenții care aparțin grupurilor vulnerabile (ultimii clasați în ierarhie) și o
rezervă pentru studenții care nu aparțin grupurilor vulnerabile (primul clasat în ierarhie după
ocuparea locurilor destinate lor sau ultimul clasat în ierarhie, dacă nu au fost ocupate toate
locurile).

Conținutul dosarului de candidatură:

Anexa 8 - Formular de înregistrare a grupului țintă (Anexa nr.1 la


procedură)
Declarație de consimţământ privind colectarea, stocarea, prelucrarea şi
utilizarea datelor cu caracter personal (Anexa nr.2 la procedură)
Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa nr.3 la procedură)
Declarație privind acordul de participare la activitățile proiectului
(Anexa nr. 4 la procedură)
Adeverință din care să reiasă calitatea de student înmatriculat în anul I
la unul dintre următoarele programe de studii: Administrarea
Afacerilor; Contabilitate și Informatică de Gestiune; Economia
Comerțului, Turismului și Serviciilor, Finanțe și Bănci; Management și în
anul al II-lea la programul de studii Drept. Adeverința trebuie să
conțină informații privind situația școlară a studentului:
- numărul de restanțe acumulate după sesiunea de examinare
aferentă semestrului I, anul universitar 2019-2020;
- numărul de puncte de credit acumulate în anul anterior
(pentru studenții din an superior).

Proiect derulat de: Partener:


Axa Prioritară: Educație si competențe
Componenta 1: 379Bursa Student Antreprenor-Măsură activă
pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la

UNIVERSITATEA din PITEŞTI 3 programe de licență-Regiuni mai puțin dezvoltate AOAAG


Cod apel: POCU/379/6/21 Cod proiect 125165
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman (2014-2020)
Titlul proiectului: Activități și măsuri integrate de asistență educațională, consiliere antreprenorială și mentorat,
respectiv sprijin financiar pentru creșterea accesului și participării la învățământul terțiar în regiunea Sud-
Muntenia în condiții de nediscriminare și echitate socială (ACTIV PRO-UPit)

CV
Copie după Cartea de Identitate, Certificatul de naștere și, după caz,
Certificatul de căsătorie
Documente din care să reiasă apartenența la una din următoarele
categorii:
 domiciliul este în mediul rural din Regiunea Sud- Muntenia;
 beneficiari de burse sociale (proveniți din medii dezavantajate
socio-economic);
 persoane care aparţin minorităţilor de etnie romă: persoană care
se declară ca aparţinând minorităţilor de etnie romă şi care
îndeplineşte cumulativ criteriile stabilite în cadrul definiţiei
generale;
 studenți netradiționali cu vârsta peste 24 de ani.

Dosarele de candidatură se vor completa și transmite electronic la adresa de e-


mail: madalina.brutu@upit.ro sub forma unui folder arhivat, denumit astfel: Nume
Prenume_Program de studii, Anul (Exemplu: Popescu Ion_Drept, Anul II), conform
următorului program:

Data Program transmitere dosar candidatură


12.05.2020 8-20
13.05.2020 8-20
14.05.2020 8-20
15.05.2020 8-20
Afișarea rezultatelor selecției. Rezultatul evaluării dosarelor de candidatură
va fi postat pe pagina de Facebook a proiectului în data de 25.05.2020.
Contestații. Studenții aplicanți vor putea depune on-line contestații în termen
de 48 de ore de la afișarea rezultatelor selecției la adresa de e-mail
ramona.duminica@upit.ro. Contestațiile vor fi soluționate în maxim 24 de ore de la
împlinirea termenului de depunere.
Rezultate finale. În maxim 24 de ore de la soluționarea contestațiilor vor fi
postate rezultatele pe pagina de Facebook a proiectului.

Pentru mai multe detalii:


Mădălina BRUTU – Responsabilului recrutare si monitorizare grup țintă GT2,
e-mail: madalina.brutu@upit.ro

Proiect derulat de: Partener:


Axa Prioritară: Educație si competențe
Componenta 1: 379Bursa Student Antreprenor-Măsură activă
pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la

UNIVERSITATEA din PITEŞTI 4 programe de licență-Regiuni mai puțin dezvoltate AOAAG


Cod apel: POCU/379/6/21 Cod proiect 125165