Sunteți pe pagina 1din 18

REPUBLICA MOLDOVA REPUBLIC OF MOLDOVA

JUDECĂTORIA CHISINĂU 9
THE COURT OF CHISINĂ U

mun. Chişinău, str, Zelinsld , 13 mun . Chisinau, Zelinski 13 Street ,


Republica Moldova Republic of Moldova
MD-2038, tel. (+373 22 ) 52 20 MD-2038, tel . (+373 22) 52 20 21,
21, tel ./fax (+373 22) 52 20 21, e-mail:
tel./fax (+373 22) 52 20 21, e- ichisinau @iustice.md
mail: ichisinau@iustice.md.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII Către:


JUDECĂTORIA CHIŞIN Ă U
SEDIUL CENTRAL Curtea Constituţională a RM
9 o 53
9

Ieşire mun . Chiş ină u , str.Alexandru Lă puşneanu 28


IO 20 (S

Prin prezenta v ă expediem sesizarea privind ridicarea excep ţ iei de


neconstitu ţ ionalitate a prevederilor art . 143 alin . ( 7 ) Legea
insolvabilit ăţ ii ridicat ă î n cadrul cauzei nr . 2 i - 443 / 17 privind intentarea
procesului de insolvabilitate fa ţă de SRL Zebra Trans .

Anex ă :
1 . î ncheierea judec ă toriei Chi ş in ă u sediu Central privind ridicarea
din oficiu a excep ţ iei de neconstitu ţ ionalitate
2 . Sesizarea privind excep ţ ia de neconstitu ţ ionalitate a prevederilor
art . 143 alin . ( 7 ) Legea insolvabilit ăţ ii nr . nr . 149 din 29.06 . 2012

Judecătorul
Judecătoriei Chişinău
(sediul Central) Natalia Iordachi

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
A REPUBLICI! MOLDOVA
intr; Nr.
jmÂf
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 28,


Chişin ă u MD 2004,
Republica Moldova

SESIZARE
PRIVIND EXCEPŢIA DE
NECONSTITUŢIONALITATE

prezentat ă în conformitate cu articolul 135 alin. (1 ) lit. a) din Constituţie


I

Prezenta sesizare este un document juridic şi poate afecta drepturile şi obligaţiile


dumneavoastr ă.
I - AUTORUL SESIZĂRII
(Informaţii cu privire la autorul sesizării şi eventualul său Reprezentant)

1 . Nume Natalia 2. Prenume Iordachi


3. Funcţia judecător judecătoria Chişinău

4. Adresa mun.Chişină u str.Zelinski 13 bir.11

5 . Tel./ fax ...$. d. 7.77. {?797. ,

6 . Numele şi prenumele reprezentantului *

7. Ocupaţ ia reprezentantului

8. Adresa reprezentantului

9. Tel . 10 . Fax

11.

* Dacă autorul sesizării este reprezentat/ă, a se anexa o procur ă semnat ă


T
< n n + A 1*1 7 1 - -
oooio or ii
( A se vedea Partea a Il- a a Notiţei -4-
Explicative)
II - OBIECTUL SESIZĂ RII
12. Prezenta sesizare vizează neconstitu ţionalitatea prevederilor art .143, alin.(7) Legea insolvabilit ăţ ii .

Conţinutul prevederilor contestate este următorul :

" în urma verificării tabelului de creanţe definitiv şi a materialelor din dosar, cu audierea
administratorului/ lichidatorului, judecătorul instanţ ei de insolvabilitate va valida creanţele incluse î n tabel şi
necontestate de creditori semnî nd î n rubrica „Validat” î n dreptul fiecărei creanţe trecute î n tabel de
administrator/lichidator" din art.143 alin.(7) Legea insolvabilităţii
III - CIRCUMSTANŢELE LITIGIULUI EXAMINAT
DE CĂTRE INSTANŢA DE JUDECATĂ

în procedură mea se află spre examinare cauza privind intentarea procesului de insolvabilitate, faliment
simplificat în privin ţa SRL Zebra Trans.
î n fapt prin sentinţa judecătoriei Buiucani mun . Chişinău din 10 decembrie 2014 a fost recunoscută
culpabilă persoana juridică SRL Zebra Trans î n săvî rşirea infracţ iunii prevăzute de art.244 alin.(2) lit.b) Cod
penal şi i-a fost stabilită pedeaps ă sub formă de amendă în m ărime de 3000 unităţ i convenţ ionale cu lichidarea
persoanei juridice SRL Zebra Trans
întru executarea acestei sentinţe, a fost intentat procesul de lichidare a SRL Zebra Trans conform
prevederilor art.86-93 Cod civil, în redacţ ia din 06.06.2002
în cadrul procesului de lichidare a SR1 Zebra Trans, din motiv că pasivele acesteia depăşeau activele,
de către lichidatorul Sorochin Iurie a fost depusă cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de
insolvabilitate a SRL ZebraTrans.
Prin hotărî rea Curţ ii de Apel Chişinău din 26 iunie 2017 a fost admisă cererea introductivă depusă de
lichidatorul SRL Zebra Trans, constatat ă insolvabilitatea şi intentat proces de faliment simplificat a SRL Zebra
Trans. î n calitate de lichidator a fost desemnat Şeremet Vasile. Totodat ă, s-a acordat termen creditorilor să
depună cereri de validare a creanţei şi s-a stabilit şedin ţ a de validare pentru 25.09.2017.
La 25 iulie 2017 Sorochin Iurie a depus cerere către Curtea de Apel Chişinău prin care a solicitat să fie
inclus î n lista creditorilor cu creanţa î n sumă de 327518 lei, f ă ră a anexa actele din care izvorăşte crean ţa.
La 21 septembrie 2017 lichidatorul SR1 Zebra Trans, Şeremet Vasile a depus în instanţa de judecată
tabelul definitiv al creanţelor în care a inclus creanţa lui Sorochin Iurie în mărime de 326696 lei.
î n şedinţa de validare petrecută de către Curtea de Apel Chişinău la 25 septembrie 2017 creanţa
poten ţ ialului creditor Sorochin Iurie nu a fost validat ă, semnătura juecătorului nefiind aplicată.
Sorochin Iurii la 10 octombrie 2017 a depus recurs împotriva hotărîrii Curţ ii de Apel Chişinău din 25
septembrie 2017 prin care nu i-a fost validată creanţ a.
Prin î ncheierea Curţ ii de Apel Chişin ă u din 24 iulie 2018 s-a dispus de a corecta omisiunea admisă în
şedinţa judiciară din 25.09.2017, s-a respins cererea depusă de Sorochin Iurie cu privire la stabilirea salariului
şi s-a exclus Sorochin Iurie din tabelul definitiv al creanţelor creditorilor SRL Zebra Trans ca fiind introdus
greşit .
Sorochin Iurie a contestat cu recurs încheierea Curţii de Apel Chişinău din 24 iulie 2018. Prin decizia
Cur ţ ii Supreme de Justiţ ie a fost casată î ncheierea Cur ţ ii de Apel Chişinău din 24 iulie 2018 şi restituită cauza
la rejudecare. Instan ţ a de recurs a motivat că avî nd î n vedere faptul că la tabel nu au fost depuse contestaţ ii,
prima instanţă urma să aplice prevederile art.143 Legea insolvabilităţii şi să valideze creanţele incluse în
tabelul definitiv al creanţelor şi care nu au fost contestate.
Av înd î n vedere modificările operate î n art. 355 CPC, cauza a fost trimisă după competenţă î n
judecătoria Chişinău. î n şedinţ a de validare a creanţelor, lichidatorul care a admis creanţa în tabel a declarat că
a admis aceast ă crean ţă din motiv că creditorul i-a promis că î i va prezenta actele justificative ulterior, fapt ce
nu a realizat pî nă î n prezent. Totodat ă careva contesta ţ ii la tabel nu au fost depuse.
Aşadar, speţei urmează a fi aplicate prevederile art.143 alin . (7) Legea insolvabilităţii .
-6-

IV - EXPUNEREA PRETINSEI SAU A PRETINSELOR ÎNCĂ LCĂ RI ALE CONSTITUŢIEI, PRECUM


A ARGUMENTELOR Î N SPRIJINUL ACESTOR AFIRMAŢII
( A se vedea Partea a IV -a a Noti ţ ei
Explicative)

4.1 Articolul 140 Legea insolvabilit ăţ ii prevede că creditorii care au o creanţă faţă de
debitor născut ă anterior datei deschiderii procedurii de insolvabilitate, înaintează în scris creanţa,
indiferent de tipul ei, printr-o cerere de admitere a creanţ elor adresată instan ţ ei de judecat ă care
examinează cauza de insolvabilitate a debitorului .
4.2 Prin prisma art.141 alin.( l ) Legea insolvabilităţii, legiuitorul a atribuit cererii de
validare a creanţ elor statutul de cerere de chemare în judecată , care va cuprinde preten ţ iile,
temeiul acestora şi la care se vor anexa documentele justificative din care izvorăsc crean ţele.
4.3 . Competenţa de verificare a cererii de validare a creanţei legiuitorul a atribuit-o
administratorului procesului de insolvabilitate prin prevederile art.142 alin .( l ), ( 4) şi (5) Legea
insolvabilităţii.
4.4.Astfel, conform art.142 alin.( l ), (4) şi (5) şi art.143 alin.(2) Legea Insolvabilit ăţii,
creanţele se supun procedurii de verificare, prevă zută de prezenta lege, de către administratorul
provizoriu sau administratorul insolvabilităţ ii, sau de lichidator. Administratorul
insolvabilit ăţ ii / lichidatorul va proceda de î ndată la verificarea fiecărei cereri de admitere a
crean ţei î nregistrate la instanţ a de insolvabilitate şi a documentelor depuse şi va efectua o
cercetare amănunţită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exact ă ş i prioritatea fiecărei
crean ţ e.(5) In vederea î ndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (4), administratorul
insolvabilităţii/lichidatorul va putea solicita reprezentantului debitorului explicaţii, informaţii şi
documente suplimentare, după caz.
4.5 . Prin urmare, administratorul insolvabilit ăţ ii verifică cererea de validare a creanţ ei,
atât în fapt cit şi în drept , instan ţa neavînd competenţe î n acest sens
4.6 .Totodată, deş i prin prevederile art. 142 alin .( l ), ( 4) şi (5), art.143 alin.(2) Legea
insolvabilit ăţii, legiuitorul a oferit competenţa de verificare a cererilor de validare a creanţelor,
atît în fapt cît si în dreyt administratorului insolvabilităţii, în acelaş timp legiutorul a stabilit că
soluţia sau validarea acestor cereri şi oferirea puterii de lucru judecat este de competenţa
instan ţei de judecată.
4.7. Astfel, prin art .143 alin .(4), (6), ( 7) Legea Insolvabilit ăţ ii, legiutorul a stabilit că
tabelul definitiv al crean ţ elor se aprobă de către instanţa de insolvabilitate la şedinţ a de validare a
creditorilor. O creanţă acceptată şi inclusă de administratorul insolvabilităţii/ lichidator în tabelul
definitiv al crean ţ elor se consideră validat ă dacă, cu cel puţ in 3 zile lucrătoare î nainte de şedinţ a
de validare, nu a fost contestată de debitor sau de un creditor ori dacă contestaţ ia ridicat ă a fost
înlăturată. în urma verificării tabelului de creanţe definitiv şi a materialelor din dosar, cu
audierea administratorului/lichidatorului, judecătorul instanţei de insolvabilitate va valida
creanţele incluse în tabel şi necontestate de creditori semnî nd î n rubrica „Validat” î n dreptul
fiecărei creanţe trecute în tabel de administrator/lichidator.
4.8. Deci rolul instanţ ei se reduce la o simplă formalitate de validare automat ă a crean ţ ei
introduse de administratorul insolvabilităţii , întrucît legiuitorul a prevăzut că instanţa de
dreptul fiecărei
insolvabilitate are doar o singură solu ţ ie semnî nd î n rubrica „Validat” î n
crean ţ e trecute î n tabel de administrator/ lichidator .
4.9. Cu toate că legiuitorul a stabilit că instan ţa de judecată va verifica tabelul şi audia
administratorul, rezultatul acestui control este limitat doar la solu ţ ia de "validat" î n dreptul
crean ţei admise de administrator .

Consider că prevederile art.143 alin. ffl Lesea insolvabilităţii contravine prevederilor


art.114 si art.115 si art. l alin fi ) si(3 ) din Constitu ţie.
,

4.10. Conform art .114 Constitu ţia RM, justi ţia se înf ăptuieşte î n numele legii numai de
instan ţ ele judecătoreşti.
4.11 . Potrivit sistemului constituţional al RM justiţia este una din formele fundamentale de
realizare şi asigurare a respectării f ără nici o discriminare a drepturilor şi libert ăţilor cetăţ enilor,
care se înf ăptuieşte numai în limitele legii şi numai de către instanţele judecătoreşti (HCC
33/1997).
4.12.Sistemul instan ţelor judecătoreşti constituie baza autorităţii judecătoreşti, consfinţite
ca atare prin Constituţ ie ş i legislaţ ia î n vigoare, abilitate cu dreptul de a judeca procese civile,
penale şi administrative în limita competenţelor conferite de lege ( HCC 21/2016 §112- 114)
4.13.Potrivit Principiilor fundamentale ( ONU ) privind independenta sistemului judiciar,
judecătorii trebuie să aibă competenţ a de a judeca toate chestiunile de natură judiciară şi să aibă
autoritatea exclusivă de a decide dacă o chestiune dedusă judecăţii este de competenţ a lor aşa cum
este aceasta stabilit ă prin lege. Prin urmare, exclusivitatea puterii judecătoreşti constă î n faptul că
niciun alt organ al puterii de stat nu este în drept să-şi asume funcţiile şi competenţ ele instanţelor
judecătoreşti
4.14.Curtea de Justi ţie a UE î n jurisprudenţ a sa a susţinut că pentru ca un organ judiciar să
poat ă fi calificat drept organ judiciar care are competenţă de fond , acesta trebuie să aibă î n special
competenţ a de a analiza toate problemele de fapt şi de drept relevante pentru litigiul cu care este
sesizat
4.15.In cauza Chevrol vs.Fran ţ a Curtea Europeană a reliefat că exercitarea deplinei
A

juridic ţ ii de către o instan ţă presupune să nu renun ţe la nici una din componentele funcţ iei de a
judeca. Aceasta trebuie să se bucure de plenitudine de jurisdicţie atî t î n ce priveşte stabilirea
faptelor cî t şi î n ce priveşte aplicarea dreptului. Imposibilitatea de a se pronun ţ a în mod
independent asupra anumitor aspecte pentru soluţionarea litigiului cu care a fost sesizată ar putea
constitui o î ncălcare a art.6& l din Conven ţ ia Europeană (HCC 4/2018 , &57).
4.16.In aceiaşi speţă Curtea Europeană a menţionat că instan ţa este aceea care trebuie să
A

fie competent ă pentru a stabili faptele, administrî nd probele necesare, iar apoi pentru a alege
normele juridice aplicabile, a le interpreta şi a le aplica în mod corect, iar dacă chestiunea privind
stabilirea faptelor sau interpretarea dreptului se afl ă î n competen ţa unei autorit ăţ i administrative, a
cărei soluţie se impune instanţ ei, ştirbeşte plenitudinea de jurisdicţie de care aceasta trebuie să se
bucure ( HCC 4 /2018 , &58)
4.17.Curtea Constituţională prin &59 al Hot ărî rii nr.4/2018 a reţ inut că atunci cî nd sunt
obligate prin lege să accepte constat ările de fapt ale unei autorităţ i administrative, instan ţele de
judecată sunt private de competen ţa de a desfăşura o examinare independentă a litigiului cu
care sunt sesizate.
4.18.Consider că prin prevederile art . 143 Legea insolvabilit ăţ ii , judecătorul instanţei de
insolvabilitate este privat de competenţa de a desfăşura o examinare a cauzei, nu beneficiază de
competenţa de a analiza în fapt şi în drept , fiindu-i ştirbită plenitudinea de jurisdic ţie, î ntrucît
chiar şi în cazul în care constată că o creanţă a fost admisă în tabelul creanţelor ilegal,
tabel
neîntemeiat sau în lipsa probelor ce confirmă creanţa, nu are mecanisme de a o exclude din
sau a respinge validarea acesteia. Unica soluţ ie impusă imperativ de prevederile art. 143 alin
.(7 )
Legea insolvabilităţii, fiind soluţ ia " validat".
4.19.Astfel , î n spe ţ a care este pe rol la moment, deşi Sorochin Iurie nu a anexat la cererea
de validare a crean ţ ei nici un î nscris pe care îşi întemeiază crean ţ a faţă de SRL Zebra
Trans î n
definitiv al
mărime de 327518,15 lei, aceasta a fost introdusă de către lichidator în tabelul
speţei,
crean ţelor, iar prevederile art .143 alin.(7) Legea insolvabilităţii care urmează a fi aplicate
ă solu ţ ie.
impun imperativ instan ţei să valideze aceast ă crean ţă, neavî nd posibilitatea de a emite alt
4.20.Totodată, legiutorul prin art .143 alin.( 8 ) Legea Insolvabilit ăţ ii a stabilit că
,
hotărîri
"consemnarea judecătorului î n tabelul definitiv consolidat al creanţelor are efectul unei
judecătoreşti definitive şi irevocabile pentru toate creanţele validate, conform valorii şi
rangului
lor, precum şi pentru debitor, administrator/ lichidator şi pentru toţi creditorii chirogra
fari ş i
creditorii garantaţi".
4.21 . Articolul 123 CPC prevede efectele unei hot ărî ri judecătoreşti , faptele stabilite printr-
de drept
o hot ă rîre judecătorească irevocabil ă î ntr-o cauză civil ă solu ţ ionat ă anterior î n instanţă
comun sau î n instanţă specializată sî nt obligatorii pentru instanţa care judecă cauza şi nu se cer a
fi dovedite din nou şi nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte cauze civile la care particip
ă
aceleaşi persoane.
4.22.Astfel, semn ătura judecătorului î n tabelul definitiv al creanţ elor este un act
certă şi
judecătoresc definitiv şi irevocabil, care confirm ă crean ţ a creditorului ca fiind una
exigibil ă şi pasibil ă de a fi executat ă î n cadrul procedurii de executare colective.
4.23.Prin urmare, pe de o parte judecătorul, aplicî nd semnătura validat în tabelul definitiv
pune î n aplicare, iar pe de
al creanţelor emite un act judecătoresc definitiv şi irevocabil pe care î l
judiciar al acestui
altă parte emite acest act f ăr ă a avea vre-o competent ă de a efectua un control
prin prevederile
act , nici î n fapt, nici î n drept, competenţ a efectuării controlului fiind atribuit
art . 141 Legea insolvabilit ăţ ii unui alt organ decît instan ţele judecătore ti.
ş

4.24 . Astfel , consider că prevederile art.143 alin .(7) Legea insolvabilităţii care imperativ
de
impun instanţei de judecată soluţia " validat", în situaţia în care procesul de verificare a cererii
ele
validare a creanţei (cerere de chemare în judecată) revine unui alt organ decî t instan ţ
judecătoreşti, contravin prevederilor art.114 al Constitu ţ iei, care prev ăd că justi ţ ia se înf ăptuieş
te
exclusiv de instan ţ ele judecătoerşti.

Independen ţa justi ţiei


4.25 De asemenea, consider că prevederile art. 143 alin.(7) Legea insolvabilităţii
,
contravin prevederilor art . l 15 Constitu ţia RM şi afectează independen ţ a justi ţ iei .
4.26 Conform constituţ iei justi ţ ia este î nfaptut ă doar de către instan ţele
să fie
judecătoreş ti . Totodat ă î n procesul înfapturii justi ţ iei instan ţ ele judecătoreşti trebuie
ie.
independente şi să nu fie limitate în competenţe pentru a exercita un control de plină jurisdicţ
4.27 Unul din elementele statului de drept este independenţa judecătorului. Independenţa
,
judecătorului este o premisă a statului de drept şi o garanţie fundamental ă a unei judecăţi corecte
ător,
ceea ce presupune că nimeni nu poate interveni î n deciziile ş i modul de gî ndire al unui judec
decît prin procedurile judiciare stabilite. Ea semnifică responsabilitatea fiecărui judecător pentru
a- i permite acestuia s ă solu ţ ioneze un litigiu î n mod onest şi impar ţ ial pe baza probelor ă r
,f ă
presiune sau influen ţă externă şi fără de teama de intervenţie din partea cuiva (HCC 28/2010)
.
4.28 Potrivit Recomandării Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei Rec (2010)12
cu privire la judecători : independen ţa, eficien ţ a şi responsabilităţ ile, toate persoanele care
au
'
I

legătură cu un caz, inclusiv organismele publice sau reprezentanţ ii lor, trebuie să se supună
autorităţii judecătorului. Judecătorii trebuie să dispună de suficientă putere şi să fie î n măsură a şi-
o exercita î n vederea î ndeplinirii atribuţiilor şi pentru a menţ ine autoritatea lor şi prestigiul
instanţei
4.29 Principiul independenţei judecătorilor reprezintă pilonul de bază al menţ inerii acestei
puteri ca una cu drepturi depline în arhitectura statală. Principiul independenţei judecătorilor este
principiu î n afara că ruia nu se poate vorbi de o autentică activitate de î nf ăptuire a justiţ iei .
4.30 Consider că, judecătorul, conform prevederilor art . 143 alin.(7) Legea insolvabilităţ ii,
este dependent la adoptarea soluţ iei de validare a creanţei de constatările de fapt şi de drept
efectuate de administratorul insolvabilităţ ii, de faptul admiterii cererii de validare a creanţelor î n
tabelul definitiv şi nu beneficiază de libertate neî ngrădită pentru a soluţ iona cauzele î n mod
impar ţ ial, potrivit convingerilor lor şi propriului mod de interpretare a faptelor, precum ş i î n
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
4.31 .Astfel, conform art .141 alin .( l ) şi (2) Legea Insolvabilităţii, cererea de admitere a
crean ţelor are acelaş regim juridic ca şi cererea de chemare î n judecată. Cererea va cuprinde suma
datorată, temeiul creanţelor, menţ iuni cu privire la eventualele drepturi de preferinţă sau garanţ ii.
La cerere se anexează documentele justificative din care izvorăsc creanţele şi actele de constituire
de garanţ ii .
4.32.Articolul 142 alin.( l ) şi (4), (5) LI prevede că, creanţele se supun procedurii de
verificare prevăzută de prezenta lege de către administratorul provizoriu sau administratorul
insolvabilităţii administratorul va proceda de î ndată la verificarea fiecărei cereri de admitere
înregistrate la instanţa de insolvabilitate şi a documentelor depuse şi va efectua o cercetare
amănunţ ită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanţe.
Administratorul va putea solicita reprezentantului debitorului explicaţ ii, informaţ ii şi documente
suplimentare după caz. Art.143 alin .( l ) LI prevede că ca rezultat al verifică rilor administratorul va
î ntocmi şi î nregistra la instanţ a de insolvabilitate un tabel cuprinzî nd toate creanţele debitorului.
4.33 . Din prevederile citate rezultă cu certitudine că legiutorul a î mputernicit
administratorul insolvabilităţ ii cu dreptul de a verifica temeinicia creanţelor, at ît î n fapt cî t şi î n
drept, oferindu-le posibilitatea să ceară creditorilor şi explicaţ ii suplimentare, iar instanţa de
judecată depinde direct de verificarea efectuată de administrator, neavînd nici o pîrghie de a
solu ţ iona cauza î n mod imparţ ial, fiind î mputernicită imperativ cu o singură soluţ ie" validat ".
4.34.Aceste prevederi (art.143 alin.(7) Legea insolvabilităţ ii) conform cărora instanţa de
judecată depinde direct de verificarea cererilor de chemare î n judecată efectuată de administrator,
afectează independenţa justiţ iei, principiul garantat de Constituţia RM şi reiterat constant î n
jurisprudenţa Curţ ii Constuţ ionale.
4.35 . Astfel, Curtea Constitu ţ ională î n Hotărî rea nr.22/2013 a reţ inut că judecătorii trebuie
să beneficieze de libertate neî ngr ădită pentru a solu ţ iona cauzele î n mod imparţ ial, potrivit
convingerilor lor şi propriului mod de interpretare a faptelor, precum şi î n conformitate cu
prevederile legale î n vigoare.
4.36 De asemenea, Curtea a considerat că no ţ iunii de control jurisdicţ ional este inrerent că
dacă un motiv de apel este considerat ca fiind valabil, instanţa ce efectuează acel control să poată
să anuleze decizia atacată şi să ia ea însăşi o decizie sau să trimită cauza la aceiaş autoritate
administrativă sau alta. Competenţa instanţei nu se poate rezuma numai la anumite aspecte ci
trebuie să cuprindă toate aspectele de drept şi de fapt soluţ ionării speţei.
4.37.Curtea a decis că articolul 6 a fost î ncălcat în situaţ ii î n care instan ţele interne au
3 3

considerat că sunt legate de faptele sau argumentele juridice reţ inute anterior de autorităţ ile
•'
administrative în probleme ce erau decisive pentru rezultatul cazurilor cu care fuseseră sesizate,
aşa dar f ăr ă să examineze problemele respective î n mod independent .
4.38.Judecătorii trebuie s ă deţină puterea de a-şi exercita responsabilităţile judiciare , av ând
obligaţ ia de a asigura aplicarea corectă a legii şi instrumentarea cauzelor î n mod echitabil, eficient
şi î n termen rezonabil. Reprezentând o garanţie constituţ ională, independenţa judecătorului nu
poate fi interpretată ca fiind de natură să determine lipsa responsabilit ăţ ii judecătorului
(HCC9/2012).
4.39.In mecanismul statal de apărare a drepturilor şi libertăţ ilor fundamentale ale omului
A

un factor de primă importanţă î l constituie buna funcţ ionare a autorităţ ii judecătoreşti. Protecţ ia
judiciară efectivă şi completă se poate realiza doar î n condiţ iile unei adevărate independenţ e a
autorit ăţ ii judecătoreşti, în special a judecătorului-exponent al puterii judecătoreşti . Acest fapt
impune asigurarea autonomiei şi independenţei puterii judecătoreşti, reglementarea
constitu ţ ională a limitelor şi principiilor activităţ ii sale (HCC 9/2003.

Consider că prevederile art.143 Le şea Insolvabilităţ ii contravin şi prevederilor art. l


alin. (3 ) Constitu ţia RM.
4.40 Statul de drept trebuie să se fundamenteze pe principiul legalităţ ii care stă la baza
principiului preeminen ţei dreptului prevăzut la art. l Convenţ ie î n coroborare cu preambulul
conven ţ iei.
)

4.41 Problema legalităţ ii procesului inclusiv civil a fost expus ă în art. l 1, 12 şi 24 a


Avizului nr. ll al Consiliului consultativ al judecătorilor europeni, conform căruia hotărî rile
judecătoreşti se bazează pe legile adoptate de parlament, care ca surse ale dreptului stablesc nu
numai drepturile de care dispun justiţ iabilii şi acţ iunile pedepsite de legea penal ă ci definesc de
asemenea cadrul procedural în care se iau hotăr îrile judecătore şti şi felul cum vor fi soluţionate
cauzele care vor fi promovate în faţa instanţelor, iar pentru a ajunge la o hotăr îre de calitate,
acceptată atît de justiţiabil cît şi de societate este nevoie de o procedură clară, transparentă şi
conformă cu cerinţele CEDO pentru a se asigura că judecătorii sunt în măsură să le aplice prin
hotărîri judecătoreşti de calitate
4.42 In virtutea acestei norme constituţ ionale legislatorului îi revine sarcina să delimiteze
A

î n mod clar atribu ţ iile instanţelor de judecată de competenţa altor autorităţ i .


4.43 Principiul legalităţ ii -componentă a statului de drept îl obligă pe legislator să
reglementeze în mod clar competen ţ a instan ţei de judecată. Legea trebuie să precizeze cu
suficientă claritate î ntinderea puterii de apreciere a autorităţilor î n domeniul respectiv.
4.44 Contrar acestui principiu legiuitorul, prin prevederile art. 143 Legea insolvabilităţii, a
stabilit că " în urma verificării tabelului de crean ţe definitiv şi a materialelor din dosar,
judecătorul instanţei de insolvabilitate va valida creanţele neincluse în tabel şi necontestate de
creditori semn î nd î n rubrica " validat ", însă nu a reglementat cu claritate care sunt mecanismele
de verificare a judecătorului şi întinderea puterii de apreciere a autorităţilor în acest domeniu.
(A se vedea capitolul V al Notiţei Explicative)
- 7-
V - CERINŢELE AUTORULUI SESIZĂRII
Ţinînd cont de cele expuse şi în conformitate cu prevederile art.135 din Constituţie, art.4 din Codul
Jurisdicţ iei Constitu ţ ionale ţi art .4 din Legea cu privire la Curtea Constitu ţ ional ă, autorul sesizării solicit
ă
exercitarea controlului constituţionalităţii:
-sintagmei: " î n urma verificării tabelului de creanţe definitiv şi a materialelor din dosar, cu audierea
administratorului/lichidatorului, judecătorul instanţ ei de insolvabilitate va valida creanţele incluse î n tabel şi
de
necontestate de creditori semnînd î n rubrica „ Validat ” î n dreptul fiecărei crean ţ e trecute î n tabel
administrator/lichidator" din art .143 alin.(7) Legea insolvabilităţ ii.
»1
•*

(A se vedea capitolul VI din Noti ţ a


-8 -

^
Explicativa
at SUpLIMENTARE REFERITOARE LA OBIECTUL SESIZĂRII
^
art.143
16. Curtea Constitu ţ ională nu a exercitat anterior controlul constituţionalităţii prevederilor
alin.(7) Legea insolvabilităţii ni . 149 din 29.06.2012
'
00

-9-
17.a) încheierea judecătoriei Chişinău sediu Central din 10.09.2019
VII - LISTA DOCUMENTELOR
b) Sesizare
c) Scrisoare de î nsoţ ire
N

(A se vedea capitolul VIII al Notiţ ei -


- 10
Explicative)
VIII - DECLARAŢIA ŞI SEMNĂTURĂ
18 . Declar pe onoare ca informaţ iile ce figurează î n prezentul formular de sesizare sunt exacte.

-
mun. Chişinău str.ZelingJa Ef judecătoria Chişinău sediu Central
Data

(Semnătura autorului sesizării sau a reprezentantului)


Dosar nr.2i-443/17

ÎNCHEIERE
10.09.2019 mun.Chisinău
3

Judecătoria Chişinău sediu Central


Preşedintele şedin ţei,
Judecător Natalia Iordachi
Grefier Dimitriuc Valeria

Examinînd în şedinţă publică tabelul definitiv al creanţelor al debitorului SRL


Zebra Trans
Constată

Pe rolul judecătoriei Chi şin ău sediu Central se află cauza privind intentarea
procesului de insolvabilitate intentat în privinţa SRL Zebra Trans.
î n fapt, prin sentinţa judecătoriei Buiucani mun.Chişinău din 10 decembrie
2014 a fost recunoscută culpabilă persoana juridică SRL Zebra Trans în săvîrşirea
infracţiunii prevăzute de art .244 alin.(2) lit. b) Cod penal şi i-a fost stabilită pedeapsă
sub formă de amend ă în m ărime de 3000 unităti conven ţionale cu lichidarea
3 3

persoanei juridice SRL Zebra Trans


A

In baza sentinţei judecătoriei Buiucani mun .Chişinău din 10 decembrie 2014


a fost intentat procesul de lichidare a SRL Zebra Trans conform prevederilor art.86-
93 Cod civil , în redacţia din 06.06 . 2002
A

In cadrul procesului de lichidare a SR1 Zebra Trans, din motiv că pasivele


acesteia depăşeau activele, de către lichidatorul Sorochin Iurie a fost depusă cerere
introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate a SRL ZebraTrans.
Prin hotărîrea Cur ţii de Apel Chişină u din 26 iunie 2017 a fost admisă cererea
introductivă depusă de lichidatorul SRL Zebra Trans, constatată insolvabilitatea şi
intentat proces defaliment simplificat a SRL Zebra Trans. î n calitate de lichidator a
fost desemnat Ş eremet Yasile. Totodat ă , s-a acordat termen creditorilor să depună
cereri de validare a creanţei şi s-a stabilit şedinţa de validare pentru 25.09.2017.
La 25 iulie 2017 Sorochin Iurie a depus cerere către Curtea de Apel Chi şinău
prin care a solicitat să fie inclus î n lista creditorilor cu crean ţa în sum ă de 327518
lei , f ără a anexa actele din care izvorăşte crean ţa.
7
3 3

La 21 septembrie 2017 lichidatorul SR1 Zebra Trans, Şeremet Vasile a depus


în instanţa de judecată tabelul definitiv al creanţelor î n care a inclus creanţa lui
Sorochin Iurie î n mărime de 326696 lei .
/V

In şedin ţa de validare petrecută de către Curtea de Ape Chi şinău la 25


septembrie 2017 creanţa potenţialului creditor Sorochin Iurie nu a fost validată,
semnătura juecătorului nefiind aplicată.
Sorochin Iurii la 10 octombrie 2017 a depus recurs împotriva hotărîrii Curţii
de Apel Chişinău din 25 septembrie 2017 prin care nu i-a fost validat ă creanţa.
Prin încheierea Cur ţii de Apel Chişinău din 24 iulie 2018 s-a dispus de a
corecta omisiunea admisă î n şedin ţa judiciară din 25.09.2017, s-a respins cererea
depusă de Sorochin Iurie cu privire la stabilirea salariului şi s-a exclus Sorochin
Iurie din tabelul definitiv al crean ţelor creditorilor SRL Zebra Trans ca fiind introdus
< 5

greşit.
Sorochin Iurie a contestat cu recurs încheierea Curţii de Apel Chişinău din 24
iulie 2018. Prin decizia Cur ţii Supreme de Justi ţie a fost casată î ncheierea Curţii de
Apel Chişinău din 24 iulie 2018 şi restituită cauza la rejudecare. Instan ţa de recurs a
motivat că prima instanţă urma să aplice prevederile art.143 Legea insolvabilităţii
5
si să valideze creanţele incluse î n tabelul definitiv al crean ţelor si care nu au fost
5 5 5

contestate.
Avînd în vedere modificările operate î n art.355 CPP, cauza a fost trimisă după
competenţă în judecătoria Chişinău .
/V

In şedin ţa de validare a crean ţelor , lichidatorul Şeremet Vasile care a admis


creanţ a în tabel a declarat că a admis aceast ă creanţa din motiv că creditorul i-a
5 5

promis că î i va prezenta actele justificative ulterior, fapt ce nu a fost realizat pîn ă în


prezent.
Potenţialul creditor Sorochin Iurie în şedinţa de judecată nu s-a prezentat.
Audiind lichidatorul, instanţ a de insolvabilitate consideră necesar de a ridica
din oficiu excepţia de neconstitu ţionalitate a prevederilor art.143 alin.(7) Legea
insolvabilităţii din următoarele motive.
/V

In conformitate cu art. 121 Codul de procedură civilă, î n cazul existenţ ei


incertitudinii privind constituţ ionalitatea legilor, a hot ărî rilor Parlamentului , a
decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor şi ordonanţelor
Guvernului ce urmează a fi aplicate la soluţionarea unei cauze, instanţa de judecată,
din oficiu sau la cererea unui participant la proces, sesizează Curtea Constituţ ional ă.
La ridicarea excepţ iei de neconstitu ţ ionalitate şi sesizarea Curţ ii Constituţ ionale ,
instanţa nu este în drept să se pronunţe asupra temeiniciei sesizării sau asupra
conformităţ ii cu Constituţ ia a normelor contestate, limit î ndu-se exclusiv la
verificarea î ntrunirii urm ătoarelor condiţii: a ) obiectul excepţiei intră î n categoria
actelor prevăzute la art . 135 alin.( l ) lit.a) din Constituţie; b) excepţ ia este ridicată de
către una din părţi sau reprezentantul acesteia ori este ridicată de către instanţa de
judecată din oficiu; c) prevederile contestate urmează a fi aplicate la soluţionarea
cauzei; d) nu există o hot ărî re anterioară a Curţii Constituţionale avînd ca obiect
prevederile contestate. Ridicarea excepţ iei de neconstituţionalitate se dispune printr-
o încheiere care nu se supune niciunei căi de atac şi care nu afectează examinarea î n
continuare a cauzei , î nsă p înă la pronunţarea Curţ ii Constituţ ionale asupra excepţiei
de neconstituţionalitate se amîn ă pledoariile.
Reieşind din prevederile citate rezultă că la ridicarea excepţiei de
neconstituţionalitate, instanţa se limitează doar la verificarea întrunirii următoarelor
condi ţii: obiectul excepţiei întră în categoria actelor prevăzute la art.135 alin.( l ) lit.a)
Constitu ţia , excepţia este ridicată de către una din pă r ţ i sau din oficiu de către
instanţă, prevederile contestate urmează a fi aplicate la solu ţionarea cauzei , nu există
o hotărîre anterioară care are ca obiect prevederile contestate.
Aşadar, avînd î n vedere faptul că cu 3 zile î nainte de şedin ţa de validare a
creanţelor faţă de debitorul SRL Zebra Trans nu au fost depuse contestaţii la tabel ,
iar creanţa lui Sorochin Iurie a fost admisă în tabel de către lichidatorul SR1 Zebra
Trans, Ş eremet Vasile, spe ţei urmează a-i fi aplicate prevederile art . 143 alin .(7)
Legea insolvabilităţ ii .
Faptul că spe ţei urmează a fi aplicate prevederile art.143 alin.(7) Legea
insolvabilităţii a fost menţionat şi de Curtea Suprem ă de Justi ţie î n decizia din 24
octombrie 2018 prin care cauza a fost restituită la rejudecare.
De asemenea, s-a constatat că nu există o hotărî re anterioară a Cur ţii J

Constitu ţionale care are ca obiect prevederile alineatului 7 articolul 143 Legea
insolvabilităţii.
5

Avînd î n vedere incertitudinea privind constitu ţ ionalitatea art.143 alin .( 7)


Legea insolvabilităţii, instanţa de judecată în temeiul art.121 Cod de procedură civil ă,
consideră necesar de a ridica din oficiu excepţia de neconstitu ţionalitate a
prevederilor art.143 alin .(7) Legea insolvabilităţii şi a sesiza Curtea Constituţională
î n acest sens.
Reieşind din cele expuse, şi în temeiul art .121, art.269-270 Cod de procedură
civil ă, instanţa de insolvabilitate

Dispune:
Se ridică din oficiu excepţia de neconstitu ţionalitate a prevederilor art.143
alin.(7) Legea insolvabilităţii nr.149 din 29.06 .2012.
Se remite Cur ţii Constituţionale a RM prezenta încheiere şi sesizarea privind
ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate.
A

î ncheierea separat nu se supune nici unei căi de atac î nsă poate fi atacată odată
cu fondul hotărîrii.

Preşedintele şedin ţei,


Judecător Natalia Iordachi