Sunteți pe pagina 1din 7

CONTABILITATE

1. Întreprinderea Alfa deţine o clădire evaluată la valoarea justă de 120.000 lei,


amortizare cumulată 30.000 lei. Rezerva din reevaluare disponibilă este de 10.000
lei. La 31.12.N, managerii iau decizia să vândă clădirea în anul N+1. Ca urmare
activul va fi reclasificat în categoria stocurilor de mărfuri. La 31.12.N se estimează că
valoarea realizabilă netă a acestui stoc este de 75.000 lei.
Se cere:
a)să se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvării
acestui caz;
b)să se prezinte înregistrările contabile aferente exerciţiului N.

2. Întreprinderea Alfa deţine un teren evaluat la valoarea justă de 50.000 lei, rezerva
din reevaluare disponibilă fiind de 10.000 lei. Pe teren va fi construită o clădire.
Costurile construcţiei se ridică la 200.000 lei.
Se cere:
a)să se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvării
acestui caz;
b)să se prezinte înregistrările contabile.

3. Întreprinderea Alfa vinde societăţii mamă un stoc de marfă la preţul de 100.000 lei
cu opţiunea de a-l putea răscumpăra după 12 luni.
Se cere:
a)să se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvării
acestui caz;
b)să se prezinte înregistrările contabile dacă opţiunea de răscumpărare este sau nu
exercitată.

4. Întreprinderea Alfa primeşte cu titlu gratuit un pachet de acţiuni de la o filială din


cadrul grupului şi pe care le va tranzacţiona la bursă. Valoarea titlurilor primite este
de 100.000 lei
Se cere:
a)să se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvării
acestui caz;
b)să se contabilizeze operaţia.

5. Întreprinderea Alfa majorează capitalul social prin aport în natură. Aportul constă
într-un teren evaluat la 10.000 euro. Cursul la data subscrierii este de 4,5 lei/euro. La
data vărsării aportului, cursul este de 5 lei/euro. Valoarea nominală a unei acţiuni
este de 100 lei.
Se cere:
a)să se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvării
acestui caz;
b)să se prezinte înregistrările contabile.

1
6. La 31.12.N , managerii societăţii Alfa decid să distribuie în anul N+1 prime privind
participarea salariaţilor la profit de 100.000 lei. În anul N+1 se plătesc prime de
90.000 lei.
Se cere:
a) să se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvării
acestui caz;
b)să se prezinte înregistrările contabile.

7. La 1 ianuarie N, o întreprindere achiziţionează dintr-o emisiune 1.000 obligaţiuni


ale căror caracteristici sunt după cum urmează:
Valoarea nominală 100 de lei;
Preţul de emisiune 99,271360 de lei;
Preţul de rambursare 105 de lei;
Rata dobânzii 10%;
Durata 5 ani.
Rambursarea totală are loc la 1 ianuarie N+5. Dobânzile se încasează în fiecare an
pe 1 ianuarie.
Se cere:
a)să se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvării
acestui caz;
b)să se prezinte înregistrările contabile.

8. La începutul exerciţiului N, societatea ALFA a achiziţionat un echipament


tehnologic la costul de achiziţie de 200.000 u.m.
Managerii estimează că durata de utilitate va fi de 5 ani şi că, la expirarea acestei
perioade, vor fi angajate cheltuieli cu dezafectarea echipamentului tehnologic şi
refacerea amplasamentului în valoare de 10.000 u.m. Metoda de amortizare utilizată
este cea liniară. Pentru o finanţare echivalentă, rata curentă a dobânzi de piaţă este
de 10% La sfârşitul exerciţiului N, valoarea de piaţă a echipamentului este de
150.000 u.m.
La sfârşitul exerciţiului N+1, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt
reestimate la 15.000 u.m. iar rata dobânzii de piaţă pentru o finanţare echivalentă va
fi din exerciţiul următor 15%:
La sfârşitul exerciţiului N+2, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt
reestimate la 8.000 u.m. Valoarea de piaţă la 31.12.N+2 este de la 120.000 u.m.
La sfârşitul exerciţiului N+3, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt
reestimate la 5.000 u.m. iar durata de utilizare a echipamentului este reestimată la 7
ani. Rata curentă de piaţă este de 25%.
La sfârşitul exerciţiului N+4, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt
reestimate la 7.000 u.m.
a)să se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvării
acestui caz;
b)să se prezinte înregistrările contabile.

9. Trei intreprinderi : A, B si C detin in aceeasi zona cate un teren de 1000 m 2 .


Terenurile au fost cumparate la sfarsitul anului N, cu scopul de a le creste valoarea
si au fost recunoscute in bilantul de la sfarsitul exercitiului financiar N, ca investitii
imobiliare, la valoarea de 100.000 lei. Societatea A alege modelul evaluarii la

2
valoarea justa, iar societatile B si C modelul evaluarii la cost. La sfarsitul anului N+1,
valoarea justa a terenurilor este de 140.000 lei, iar la sfarsitul exercitiului N+2,
110.000 lei. Societatea B care a ales modelul evaluarii la cost reevalueaza la
sfarsitul fiecarui an terenurile detinute. Societatea C efectueaza reevaluarea
terenurilor odata la 3 ani, ultima reevaluare efectuandu-se in anul N-1. Ce inregistrari
contabile efectueaza cele trei intreprinderi la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar,
conform IAS 40?

FISCALITATE

Problema 1. O entitate acordă unui salariat un avans în valoare de 300 lei.


Să se calculeze toate operaţiile în legătură cu salariile ştiind că salariul de
încadrare este de 700 lei, sporul de vechime de 85 lei, iar salariatul are în
întreţinere doi copii şi soţia.

Problema 2. Să se calculeze contribuţiile datorate de angajat pentru un


salariu negociat de 636 lei, inclusiv salariul net (2 persoane în întreţinere).

ANALIZA DIAGNOSTIC A INTREPRINDERII

1. Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din domeniul industriei


prelucrătoare care prezintă următoarele informații bilanțiere:
Indicator 31.12.n
Imobilizări 100000
Stocuri 20000
Creante 40000
Disponibilități 5000
Capitaluri proprii 65000
Datorii mai mari de un an 50000
Datorii de exploatare 47000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 3000

2. Analizați şi interpretați ratele de lichiditate pentru întreprinderea analizată


în exercițiul precedent.

3
Administrarea şi Lichidarea Întreprinderilor
1. Asociaţii
societăţii „X” au decis dizolvarea acesteia. Situaţia patrimoniului
conform bilanţului contabil la data începerii lichidării se prezintă astfel:
1 Construcţii 30.000 lei
2 Amortizarea construcţiilor 20.000 lei
3 Echipamente tehnologice 15.000 lei
4 Amortizarea echipamentelor tehnologice 10.000 lei
5 Materii prime 3.000 lei
6 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 500 lei
7 Clienţi 2000 lei
8 Clienţi incerţi 700 lei
9 Ajustări pentru deprecierea clienţilor incerţi 400 lei
10 Conturi la bănci în lei 1.300 lei
11 Furnizori 7000 lei
12 Provizioane 1.250 lei
13 Capital subscris vărsat 11.000 lei
14 Rezerve legale 1.850 lei

Operaţiile de lichidare efectuate de lichidator au fost:


a) Construcţiile au fost vândute cu 11.000 lei, faţă de valoarea rămasă
neamortizată de 10.000 lei;
b) Echipamentele tehnologice au fost văndute cu 7.000 lei faţă de valoarea
rămasă neamortizată de 5.000 lei;
c) Materiile prime au fost vândute cu 2.850 lei faţă de valoarea de 2.500 lei;
d) În vederea încasării înainte de scadenţă a creanţelor certe au fost acordate
sconturi în valoare de 100 lei;
e) Din suma clienţilor incerţi de 700 lei se încaseaza jumătate, restul fiind
irecuperabile;
f) Pentru plata înainte de termen a datoriilor către furnizori, aceştia au
acordat sconturi în sumă de 350 lei;
g) Cheltuielile efectuate cu lichidarea societăţii au fost în sumă de 900 lei.
Se cere:
a) Înregistrările contabile aferente operaţiilor de lichidare.
b) Întocmirea bilanţului înainte de partaj.
c) Înregistrările contabile aferente operaţiilor de partaj la acţionari

4
2. Care sunt mijloacele prin care se pot dizolva societăţile comerciale?

Organizarea auditului intern si controlul intern al intreprinderii

1. Definiti si comentati activitatea de audit intern versus control intern.

AUDIT FINANCIAR SI CERTIFICARE

1. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui


cabinet,o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate
interesului propriu

2. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet


,o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate renuntarii
la propriile convingeri.

3. In ce constau masurile de protejare a independentei stabilite in cadrul


contractului incheiat cu clientul?

4. Probele de audit sunt mai credibile atunci cand:


a)sunt obtinute dintr-o sursa independenta,din exteriorul intreprinderii
b)este furnizata de un alt auditor
c)este obtinuta pe suport de hartie sub forma unei fotocopii.

EVALUAREA INTREPRINDERILOR

1. Care este valoarea patrimonialã de bazã a unei întreprinderi care prezintã


urmãtorul bilant economic: imobilizãri 60.000; capital social 70.000;

5
obligatii 640.000; creante 400.000; stocuri 300.000; diferente din reevaluare
50.000; profit 10.000; rezerve 10.000; disponibilitãti 20.000:
a) 140.000;
b) 150.000;
c) 780.000.

2. Activul net corijat al întreprinderii este de 22.000 lei, capacitatea


beneficiarã de 3.000 lei, iar rata neutrã de 20%. Superprofitul va fi de:
a) plus 2.000 mii lei;
b) minus 1.400 mii lei;
c) plus 1.400 mii lei.

3. Activul net contabil este de 425.000 mii lei. Valoarea bunurilor închiriate
este de 105.000 mii lei, iar valoarea bunurilor întreprinderii închiriate la terti
este de 75.000 mii lei. Valoarea substantialã brutã a întreprinderii va fi de:

4. Dacã pretul actiunii unei întreprinderi este actualmente 25.000 lei, rata de
crestere anticipatã a beneficiilor de 9% si dividendul anticipat la sfârsitul
exercitiului este de 1.500 lei, care este rata de rentabilitate speratã a titlului?
a) 455.000 mii lei;
b) 320.000 mii lei;
c) 350.000 mii lei.

EXPERTIZA CONTABILA

1. În ce constă secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil?

2. Explicaţi care sunt situaţiile de incompatibilitate în cazul expertizei


contabile?

STUDII DE FEZABILITATE

1. Ce se înțelege prin fezabilitate din punct de vedere terminologic?

6
2. Cum poate fi definită o investiție în sens general?

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE

1. Organele de conducere şi de execuţie ale unui organism profesional.

2. Finanţarea unui organism profesional.