Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECȚIE

Propunător: ILOVAN ADRIAN IOAN


Data: 12.04.2021
Unitatea de învățământ:Ṣc.Gim.,,Augustin Maior” Reghin
Clasa: VI
Disciplina: Religie
Subiectul lecției:Rugăciunea, temei şi putere a vieţii creştine
Tipul lecției: comunicare / însușire de noi cunoștințe
Scopul lecției: dobândirea unor cunoștințe despre rugăciune și formarea deprinderii de a se ruga

Competenţe generale:
C.G.-1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței
C.G.-2. Manifestarea unui comportament moral, în viața personală și în societate, în acord cu valorile religioase
C.G.-3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității și diversității religioase

Competenţe specifice:
C.S.-1.2. Integrarea unor concepte specifice în prezentarea de evenimente religioase, istorice şi culturale
C.S.- 1.3. Selectarea de informații adecvate din surse şi cu mijloace variate, pe teme cu relevanță moral religioasă
C.S.- 2.1. Prezentarea unor modele spirituale, pe baza textelor biblice, religioase, literare studiate
C.S.- 2.2. Relaționarea pozitivă cu colegii, în activități, sarcini de învățare, situații- problemă, utilizând reguli de comportament moral-religios
C.S.- 3.1. Analizarea unor moduri de manifestare a diversității religioase în viața personală, a grupurilor de apartenență, a comunității
C.S.- 3.2. Asumarea unor responsabilități față de sine și față de ceilalți, prin raportarea la valorile moral-religioase

Competenţe derivate:

La sfârșitul lecției, toți elevii vor fi capabili:


C1 – să definească rugăciunea;
C2 – să identifice tipuri de rugăciuni;
C3 – să identifice împrejurările în care se roagă un bun creștin;
C4 – să descrie comportamentul ce trebuie adoptat de credincioși când se roagă;
C5 – să explice importanța rugăciunii în viața de zi cu zi.

Strategia didactică
1.Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația cu substitute,lectura expresivă.
2. Mijloace de învățământ: imagini care sugerează împrejurările în care se roagă un creștin, imagini care ilustrează comportamentul bunului creștin
la rugăciune- prezentare powerpoint cu vameşul şi fariseul,Sfânta Scriptură.
3.Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală și activitate individuală.

Resurse
1. Oficiale: • Programa școlară pentru disciplina religie, clasa VI;
• Planificarea calendaristică orientativă, clasa VI;
• Proiectarea domeniului de conţinut: Viaţa creştinului împreună cu semenii
2. Temporale: • număr de lecții: 1
• durata: 50'
3. Bibliografice: 1. Cucoș, Constantin, Educația religioasă, Editura „Polirom”, Iași, 1999.
2. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura „Polirom”, Iași, 1998.
3. Benga,Cristina, s.a Manual crestin-ortodox pentru clasa a VI-a, Editura ,,Corint”., Bucureşti, 2019.
4. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
5. Slevoacă, Ștefan, Din Tezaurul ortodoxiei, Editura Episcopia Buzăului, 1990.

Scenariul didactic

Metode Forme de
Nr. Ob. Timp Mijloace de
Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevului și organizar Evaluare
crt. op. (min.) învățământ
procedee e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Momentul 1' • Salutul • Salutul
organizatoric • Rugăciunea • Rugăciunea
1. • Notarea absențelor
• Pregătirea pentru începerea orei • Pregătirea pentru începerea orei
Pregătirea 3' • Se antrenează elevii într-o conversație, pornind • Elevii dau variante de răspunsuri. • Conver- • Activitate • Aprecieri
elevilor pentru de la cunoștințe deja însușite: sația frontală verbale
receptarea „- De ce L-am numit Tată ceresc pe Dumnezeu, în „... pentru că El îngrijește
rugăciunea pe care am spus-o mai înainte?” întotdeauna de toți oamenii.”
noilor
cunoștințe Precizare:
2. Într-adevăr, El ne-a dat viață tuturor și ne poartă • Elevii ascultă cu atenție. • Activitate
de grijă. El face să răsară soarele și peste cei buni • Explica- frontală
și peste cei răi, El trimite ploaia, El face câmpul ția
să rodească, El hrănește pe toți oamenii.

„- Ce trebuie să facem pentru ca Dumnezeu să „... îi cerem ajutorul prin rugăciune.” • Conver- • Activitate • Aprecieri
îngrijească și de noi?” sația frontală verbale
Precizarea 2' • Se anunță titlul și competenţele lecției: • Elevii ascultă cu atenție • Explica- • Activitate
titlului și a Astăzi vom vorbi despre: Rugăciunea, temei şi ția frontală
3. competenţelor putere a vieţii creştine și vom încerca să vedem
ce este rugăciunea, când ne rugăm, cum ne rugăm,
de ce ne rugăm, de ce este importantă rugăciunea
pentru viața noastră.
4. Comunicarea 20' • Se adresează elevilor următoarele întrebări: • Elevii dau variante de răspunsuri: • Conver- • Activitate • Aprecieri
noilor „- Am văzut că unii dintre voi știu mai multe „-... Îngerașul; Doamne, Doamne sația frontală verbale
cunoștințe rugăciuni. Ce rugăciuni cunoașteți?” ceresc Tată;Cuvinese cu
adevarat;Tatăl nostru;”
„- Cu cine vorbim când spunem o rugăciune?” „...cu Dumnezeu, cu îngerașul
păzitor, cu Maica Domnului.”
Concluzie:
Rugăciunea este convorbirea omului cu • Elevii ascultă cu atenție • Explica- • Activitate
Dumnezeu. ția frontală

- Dar ce spunem noi lui Dumnezeu când ne rugăm? „... să ne ajute, să fim sănătoși.” • Conver- • Activitate • Aprecieri
sația frontală verbale
Precizare:
Rugăciunea prin care cerem ceva lui Dumnezeu se
numește rugăciune de cerere. • Elevii ascultă cu atenție. • Explica-
„- Dar noi trebuie doar să-i cerem ceva lui ția • Activitate • Aprecieri
Dumnezeu? Ce trebuie să facem atunci când frontală verbale
primim ceea ce am cerut de la Dumnezeu?” „... să-I mulțumim lui Dumnezeu.” • Conver-
„- Cum credeți că se numește rugăciunea prin care- sația
I mulțumim lui Dumnezeu pentru toate?” „... rugăciune de mulțumire.”
„- Ce cuvinte rostim după rugăciune?”
„... Slavă Tatălui și Fiului și
Sfântului Duh. Și acum și pururea și
„- Dar ce înseamnă cuvântul slavă?” în vecii vecilor. Amin.”
„- Ce facem noi când rostim acele cuvinte?” „... laudă, mărire.”
„- Câte feluri de rugăciuni am descoperit până „... Îl lăudăm pe Dumnezeu.”
acum?” „... trei: de cerere, de mulțumire și
• Se împarte elevilor o fișă de lucru cu imagini de laudă.”
reprezentative, pentru precizarea împrejurărilor în • Elevii răspund solicitării •Demonstr • Imagini ce • Activitate • Aprecieri
care trebuie să se roage un bun creștin. profesorului. ația cu sugerează individuală verbale
„- Când trebuie să se roage un bun creștin?” substitute împrejurările
„-... dimineața, seara, înainte de a • Conver- în care se
începe un lucru (lecțiile), după sația roagă un bun
terminarea unui lucru (lecțiilor), creștin.Anexa
„- Unde ne rugăm?” înainte și după masă. 1
„-... la biserică, în fața icoanelor,
Observație: participând la sfintele slujbe, acasă,
În funcție de răspunsurile elevilor, profesorul în colțul special pregătit cu icoane și
intervine pentru a face unele completări. candelă, în sala de clasă.”

Precizare:
Noi ne rugăm la biserică și acasă, în fața
icoanelor, stăm în genunchi, cu capul plecat și cu
mâinile împreunate, gândindu-ne doar la
Dumnezeu. • Elevii ascultă cu atenție • Explica- • Activitate
La școală putem să ne rugăm în picioare, cu ția frontală
capul plecat și cu mâinile împreunate.

5. Fixarea și 6' • Se adresează elevilor următoarelor întrebări: • Elevii răspund la întrebări: • • Activitate • Aprecieri
sistematizarea „- Ce este rugăciunea?” Conver- frontală verbale
cunoștințelor C1 „... convorbirea omului cu sația
„- Câte feluri de rugăciune cunoașteți?” Dumnezeu.”
C2 „... de laudă, de mulțumire și de
„- Unde ne rugăm?” cerere.”
C3 „- Când ne rugăm?” „... la biserică, acasă, la școală.”
„... dimineața, la prânz, seara,
înainte de începerea unui lucru,
ori de câte ori avem nevoie de
„- Cum trebuie să stăm când ne rugăm?” ajutorul lui Dumnezeu.”
„... cu capul plecat, cu mâinile
împreunate, cu gândul la
Dumnezeu.”
6. Asocierea C4 10' ,,-Care este atitudinea pe care trebuie sa o aibă un ,,....de smerenie.”
creştin atunci când se roagă?

• În cele ce urmează se cere elevilor să asculte cu • Elevii ascultă cu atenție •Lectura •Sfânta • Activitate
atenție următoarea istorisire biblică:Pilda expresivă Scriptură frontală
vameşului şi a fariseului; pentru a vedea cum
trebuie să ne rugăm şi importanța rugăciunii în
viața de zi cu zi:
„ Doi oameni s-au suit la templu, ca să se
roage: unul fariseu şi celălat vameş. Fariseul,
stând , aşa se ruga în sine : Dumnezeule, Îţi
mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni,
rapitori, nedrepţi, adulteri sau ca şi acest
vameş. Postesc de două ori pe săptămână, dau
zeciuială din toate câte câştig. Iar vameşul,
departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice
către cer, ci-şi batea pieptul, zicând :
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului
.Zic vouă că acesta s-a coborât mai ândreptat
la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine se
înalţă pe sine , se va smeri, iar cel ce se
smereşte pe sine se va înălţa.” (Luca18,10-14)
•Se explica elevilor cuvintele vameş, fariseu
vameş=om care încasa taxe pentru mărfuri la •Elevii noteaza in caiete • Activitate
•Explicaţ
vamă, înşelând adesea şi luau mai mult decât explicatia celor doua cuvinte frontală
ia
se cuvenea
fariseu=om care se lauda cu credinţa şi cu
faptele sale
•Se prezintă planşa Vameşul şi fariseul şi se
• Elevii privesc imaginea şi •Planşa
cere elevilor să recunoască cele două •Demonstr Vameşul şi
personaje. identifică cele două personaje ația cu fariseul
“-De ce Mântutorul Iisus Hristos spune că substitute
vameşul s-a întors la casa sa mai îndreptat (cu • Aprecieri
suflet mai curat)?” “...a primit iertare de la • Conver- verbale
Dumnezeu.” sația
“-Ce a cerut vameşul de la Dumnezeu prin
rugăciunea sa?” “...iertare de pacate”
“-Ce fel de rugăciune îi adresa fariseul lui
Dumnezeu?” “...de mulţumire că nu este ca
vameşul”
Generalizarea C5 4' • Profesorul intervine cu întrebări suplimentare • Elevii formulează învățătura. • Conver- • Activitate • Aprecieri
pentru descoperirea importanței rugăciunii în viața sația frontală verbale
de zi cu zi:
7. „- Ce învățătură folositoare sufletului nostru, „Să ne rugăm întotdeauna lui
desprindem din această pildă?” Dumnezeu cu smerenie, pentru că El
ne dăruieşte iertare şi ajutor!”
Aprecierea 2' • Se fac aprecieri generale și individuale, privind • Elevii ascultă aprecierile făcute de • Activitate
activității atât pregătirea elevilor pentru lecție, cât și profesor. frontală
8. implicarea lor în predarea noilor cunoștințe. Se
elevilor
notează elevii care au participat la lecție.
Precizarea și 1' • Se anunță tema: • Elevii ascultă cu atenție. • Explica- • Activitate
9. explicarea „Cereți ajutorul lui Dumnezeu ori de câte ori aveți ția frontală
temei nevoie și mulțumiți pentru toate cate v-a dat vouă.”
Încheierea 1' • Rugăciunea • Rugăciunea
10. • Salutul • Salutul
activității

Anexa1

S-ar putea să vă placă și