Sunteți pe pagina 1din 5

ANEXA nr.

3 la metodologie
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi
1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice / Departamentul de Ştiinţe
Juridice
1.3 Catedra Departamentul de Ştiinţe Juridice
1.4 Domeniul de studii Drept
1.5 Ciclul de studii Master
1.6 Programul de studii/Calificarea Ştiinţe penale şi criminalistică (cu școlarizare la Chișinău)

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Tehnici speciale moderne de investigare
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Gheorghe IVAN
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Gheorghe IVAN
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 25
Tutoriat 10
Examinări 8
Alte activităţi: participări la simulări; participări la seminarii ştiinţifice etc. 10
3.7 Total ore studiu individual 108
3.9 Total ore pe semestru 150
3. 10 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  Discipline anterioare studiate în materie procesual penală, precum și în criminalistică

4.2 de competenţe  Stăpânirea unor tehnici de investigare

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a  Sală dotată cu aparatura necesară (videoproiector, tablă magnetică); platformă on-line
cursului
5.2. de desfășurare a  Sală dotată cu aparatura necesară (videoproiector, tablă magnetică, flip-chart) și
seminarului/laboratorulu amenajată corespunzător activităţilor de criminalistică și de lucru pe grupuri;
i platformă on-line.
6. Competenţele specifice acumulate
Competenţe profesionale

C1. Utilizarea aprofundată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C 2. Aplicarea integrată a tehnicilor şi instrumentelor moderne specifice domeniului juridic.
transversaleCompetenţe

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale complexe în condiţii de autonomie şi independenţă profesională.


CT2. Aplicarea integrată a unor tehnici moderne de muncă eficientă în echipă (cu elemente de
interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei  Disciplina se adresează atât absolvenţilor programului de licenţă Drept,
cât şi practicienilor, şi are în vedere dezvoltarea cunoştinţelor
masteranzilor în domeniul tacticii criminalistice
7.2 Obiectivele specifice  Se urmăreşte ca studenţii să aprofundeze noţiunile şi conceptele de
bază ale disciplinei.
 Studenţii vor fi în măsură să aplice cunoştinţele dobândite în plan
profesional în domeniul specific disciplinei.
 Studenţii vor dobândi capacitatea de a reflecta critic, logic, creativ şi
inovator asupra unor fenomene juridice.

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

Investigaţia penală. Noţiuni introductive Prelegerea


magistrală;
Prelegerea dialog
Tactica anchetei penale Prelegerea dialog
Tactica efectuării cercetării la faţa locului Conversaţia euristică
Particularităţile cercetării la faţa locului în cadrul investigării Prelegerea cu
omorului demonstraţii
Particularităţile cercetării la faţa locului în cadrul investigării Prelegerea cu
violului demonstraţii
Particularităţile cercetării la faţa locului în cadrul investigării Prelegerea cu
uciderii şi vătămării corporale din culpă - consecinţă a demonstraţii
accidentelor de circulaţie
Particularităţile cercetării la faţa locului în cadrul investigării Prelegerea cu
furturilor şi tâlhăriilor demonstraţii
Particularităţile cercetării la faţa locului în cadrul investigării Conversaţia euristică
accidentelor de muncă
Particularităţile cercetării la faţa locului în cadrul investigării Prelegerea cu
accidentelor de navigaţie demonstraţii
Tactica efectării percheziţiei Prelegerea dialog
Tactica efectării reconstituirii Prelegerea dialog
Tactica identificării persoanelorşi a obiectelor Conversaţia euristică
Investigarea infracţiunilor de corupţie Prelegerea dialog
Investigarea infracţiunilor de criminalitate organizată Prelegerea dialog
Bibliografie
1. Codul de procedură penală român (Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare).
2. Constantin Aioniţioaie, Vasile Bercheşan, Tudorel Butoi, Constantin Pletea, Ion Emil Sandu, Emilian
Stancu, Tratat de criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1992.
3. Alecu Alexandrescu, Accidentele de navigaţie – prevenire şi cercetare, Editura Fundaţiei ,,AndreiŞaguna",
Constanţa, 1997.
4. Vasile Bercheşan, Metodologia investigării criminalistice a infracţiunilor, vol. I-II, Editura ,,Paralela 45”,
Piteşti, 1998 – 2000.
5. Nelu Viorel Cătuna, Criminalistică, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.
6. Nelu Viorel Cătuna, Metodica cercetării infracţiunii de viol, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007.
7. Dumitru Culcea, Criminalistica (note de curs), Editura Naţional, Bucureşti, 1998.
8. Nelu Viorel Cătuna, Criminalistică, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.
9. Silviu Ciocoiu, Vasile Drăghici, Investigarea criminalistică a accidentelor de navigaţie, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2012.
10. Gheorghe Ivan, Procesul penal între tradiţie şi inovaţie, în revista ,,Dreptul” nr. 7/2011.
11. Gheorghe IVAN, Mari-Claudia IVAN, Procedee tactice moderne folosite în investigații penale, Curs
universitar în tehnologie ID, Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și
Politice, Galați, 2015, 2020.
12. Gheorghe IVAN, Mari-Claudia IVAN, Drept procesual penal, Editura Fundației Universitare ,,Dunărea
de Jos”, Galați, 2020, E-book.
13. Silviu Jîrlăianu, Criminalistica, Editura Edmunt, Brăila, 2017.
14. Ministerul Public, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ghidul de bune practici în investigarea
infracţiunilor de corupţie, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2011.
15. Emilian Stancu, Adrian Cristian Moise, Criminalistica, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013.
16. Camil Suciu, Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
17. Lucian Ioan Tarnu, Analiza, investigarea şi reconstrucţia accidentelor rutiere, EdituraUniversul Juridic,
Bucureşti, 2012.
18. Ieronim Ursu, Ioan-Doru Cristescu, Ghidul procurorului criminalist, vol. I şi II, Editura Helicon,
Timişoara, 1994.
19. Ieronim Ursu, Ioan-Doru Cristescu, Ghidul procurorului criminalist, vol. III, Editura Helicon, Timişoara,
1995.
20. Gheorghe IVAN; Mari-Claudia IVAN  articole publicate în revista,,ProLege” nr. 2/2016  2-3/2019
[publicație a Ministerului Public (disponibilă și pe site-urile: http://revistaprolege.ro/;
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1496)].
8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii
Seminar organizatoric pentru indicarea bibliografiei. Stabilirea Dezbateri cu
modalităţilor de lucru, cunoaşterea studenţilor, precizarea studenţii. Studiul
exigenţelor, precum şi aprecieri generale asupra gradului de documentelor
instruire. curricular şi al
bibliografiei.
Conversaţia
introductivă
Tactica efectuării cercetării la faţa locului Conversaţia
catehetică
Particularităţile cercetării la faţa locului în cadrul investigării Conversaţia
omorului catehetică
Particularităţile cercetării la faţa locului în cadrul investigării Conversaţia Test grilăcu 20 de
violului catehetică întrebări.
Particularităţile cercetării la faţa locului în cadrul investigării Conversaţia
uciderii şi vătămării corporale din culpă - consecinţă a catehetică. Studiul de
accidentelor de circulaţie caz
Particularităţile cercetării la faţa locului în cadrul investigării Conversaţia
furturilor şi tâlhăriilor catehetică
Particularităţile cercetării la faţa locului în cadrul investigării Conversaţia Realizarea unui eseu
accidentelor de muncă catehetică
Particularităţile cercetării la faţa locului în cadrul investigării Conversaţia
accidentelor de navigaţie catehetică. Studiul de
caz
Tactica efectării percheziţiei Conversaţia
catehetică.
Problematizarea
Conversaţia
Tactica efectării reconstituirii catehetică. Studiul de
caz
Tactica identificării persoanelor şi a obiectelor Conversaţia
catehetică.
Problematizarea
Investigarea infracţiunilor de corupţie Conversaţia de fixare Realizarea unui eseu
şi consolidare.
Studiul de caz
Investigarea infracţiunilor de criminalitate organizată Conversaţia de Test grilăcu 20 de
verificare şi evaluare întrebări.
Seminar recapitulativ Conversaţia de
repetare şi
sistematizare.
Conversaţia finală
Bibliografie
1. Codul de procedură penală român (Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare).
2. Constantin Aioniţioaie, Vasile Bercheşan, Tudorel Butoi, Constantin Pletea, Ion Emil Sandu, Emilian
Stancu, Tratat de criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1992.
3. Alecu Alexandrescu, Accidentele de navigaţie – prevenire şi cercetare, Editura Fundaţiei ,,AndreiŞaguna",
Constanţa, 1997.
4. Vasile Bercheşan, Metodologia investigării criminalistice a infracţiunilor, vol. I-II, Editura ,,Paralela 45”,
Piteşti, 1998 – 2000.
5. Nelu Viorel Cătuna, Criminalistică, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.
6. Nelu Viorel Cătuna, Metodica cercetării infracţiunii de viol, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007.
7. Dumitru Culcea, Criminalistica (note de curs), Editura Naţional, Bucureşti, 1998.
8. Nelu Viorel Cătuna, Criminalistică, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.
9. Silviu Ciocoiu, Vasile Drăghici, Investigarea criminalistică a accidentelor de navigaţie, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2012.
10. Gheorghe Ivan, Procesul penal între tradiţie şi inovaţie, în revista ,,Dreptul” nr. 7/2011.
11. Gheorghe IVAN, Mari-Claudia IVAN, Procedee tactice moderne folosite în investigații penale, Curs
universitar în tehnologie ID, Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și
Politice, Galați, 2015, 2020.
12. Gheorghe IVAN, Mari-Claudia IVAN, Drept procesual penal, Editura Fundației Universitare ,,Dunărea
de Jos”, Galați, 2020, E-book.
13. Silviu Jîrlăianu, Criminalistica, Editura Edmunt, Brăila, 2017.
14. Ministerul Public, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ghidul de bune practici în investigarea
infracţiunilor de corupţie, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2011.
15. Emilian Stancu, Adrian Cristian Moise, Criminalistica, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013.
16. Camil Suciu, Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
17. Lucian Ioan Tarnu, Analiza, investigarea şi reconstrucţia accidentelor rutiere, EdituraUniversul Juridic,
Bucureşti, 2012.
18. Ieronim Ursu, Ioan-Doru Cristescu, Ghidul procurorului criminalist, vol. I şi II, Editura Helicon,
Timişoara, 1994.
19. Ieronim Ursu, Ioan-Doru Cristescu, Ghidul procurorului criminalist, vol. III, Editura Helicon, Timişoara,
1995.
20. Gheorghe IVAN; Mari-Claudia IVAN  articole publicate în revista,,ProLege” nr. 2/2016  2-3/2019
[publicație a Ministerului Public (disponibilă și pe site-urile: http://revistaprolege.ro/;
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1496)].

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor


profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Disciplina prezintă un real interes pentru practicieni.
 Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările şi nevoile comunităţilor profesionale este urmărită cu
atenţie.
 Feedback-ul absolvenţilor care reuşesc să profeseze după absolvirea programului determină actualizarea
permanentă a procesului de predare şi a conţinuturilor predate.

10. Evaluare
10.3 Pondere
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
din nota finală
Evaluarea însuşirii Evaluare sumativă: proiect scris 80%
cunoştinţelor
10.4 Curs Evaluarea capacităţii
studenţilor de a opera cu
noţiunile de bază însuşite
Evaluarea abilităţilor de a Activităţi applicative în cadrul 10%
rezolva situaţii problemă şi de seminariilor
10.5 Seminar/laborator a realiza un eseu
Evaluarea însuşirii Evaluare formativă: probe orale; teste 10%
cunoştinţelor grilă
10.6 Standard minim de performanţă
- Elaborarea unei lucrări de specialitate, cu respectarea obiectivelor, a termenelor și a regulilor deontologice.
- Realizarea unui proiect, a unei activități în echipă, cu identificarea rolurilor profesionale specifice.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

19.09.2020
............................................. .............................................

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

....................... .............................................