Sunteți pe pagina 1din 21

VIAȚA MEDICALĂ

nr. 6 din 12 februarie 2021

SPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie pediatrică;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie
intensivă;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Anestezie și terapie
intensivă;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici
dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști
sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical tip A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Spitalul oferă condiții performante, dotări noi și mediu de lucru motivant.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, care poate
fi consultată pe site-ul Ministerului Sănătății: www.ms.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0248.220.800, int. 113 - Serviciul RUNOS-Juridic-
Contencios.

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR, prin unitățile penitenciar-spital,


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr.
95/2006 și cu prevederile a Legii nr. 145/2019 privind Statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările
și completările ulterioare și art. II din Legea nr. 203 din 16.09.2020 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19,
din sursă internă, un număr de 13 posturi de medic șef secție, diverse specialități, după cum urmează:
- pentru Penitenciarul Spital București – Jilava:
• un post medic șef Secția Boli infecțioase;
• un post medic șef Secția Medicină internă;
• un post medic șef Secția Pneumologie;
• un post medic șef Secția Psihiatrie;
- pentru Penitenciarul Spital București – Rahova:
• un post medic șef Secția Boli cronice (specialitatea Medicină internă);
- pentru Penitenciarul Spital Constanța – Poarta Albă:
• un post medic șef Secția Boli infecțioase;
• un post medic șef Secția Medicină internă;
• un post medic șef Secția Psihiatrie;
- pentru Penitenciarul Spital Mioveni:
• un post medic șef Secția Boli cronice (specialitatea Medicină de familie);
• un post medic șef Secția Medicină internă;
• un post medic șef Secția Psihiatrie cronici;
- pentru Penitenciarul Spital Târgu Ocna:
• un post medic șef Secția Medicină internă;
• un post medic șef Secția Boli cronice (specialitatea Medicină de familie).
Pot participa la concurs ofițerii și agenții de poliție penitenciară în activitate.
La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile obligatorii cumulative, precum și
condițiile specifice de ocupare a postului.
Condiții obligatorii cumulative:
- să îndeplinească condițiile specifice postului;
- să aibă minimum 3 ani vechime efectivă în sistemul penitenciar;
- să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție, cu excepția celor rămași
neîncadrați în funcții din cauze neimputabile;
- să fi obținut în ultimii 2 ani calificativul de cel puțin „foarte bun” la evaluarea anuală a
performanțelor activității profesionale;
- să fie declarați „apt medical” și „apt” la testarea psihologică organizată în acest scop.
Condiții specifice de ocupare a postului:
- studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, emisă de instituții acreditate
potrivit legii, în ramura de știință medicină - domeniul de licență sănătate - specializarea medicină;
- să dețină cel puțin gradul profesional de specialist în specialitatea postului scos la concurs;
- să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea postului scos la concurs (vechimea în specialitate
decurge de la data confirmării și încadrării ca medic specialist);
- să dețină certificat de membru al organizației profesionale (Colegiul Medicilor din România) cu viza
pe anul în curs;
- să nu fi fost sancționați în ultimii 2 ani de către unitățile la care au fost angajați sau de Colegiul
Medicilor din România, și să nu le fi încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit.
b), c) sau d) din Ord. m.s. nr. 1.406/2006;
- autorizație de acces la informații clasificare conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei
unități.
Înscrierile se fac la sediul unității care a scos postul la concurs, în termen de 15 zile calendaristice de
la data publicării anunțului.
Candidații vor depune la sediile unităților care au posturile scoase la concurs, dosarul care va conține
următoarele acte:
a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copia de pe diploma de licență;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa la Ordinul m.s. nr. 1.406/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal
pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților
în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor
din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și
vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției.
Dosarele de candidat vor cuprinde suplimentar față prevederile art. 6 alin. (2) din Ordinul ministrului
sănătății nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare şi următoarele acte:
a) copia actului de identitate;
b) copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;
c) curriculum vitae - model european;
d) copia foii matricole a diplomei de licență;
e) adeverință care să ateste funcțiile ocupate și îndeplinirea condițiilor obligatorii cumulative
prevăzute la art. 97, alin. (5), lit. b)-d) din Legea nr. 145/2019, cu modificările și completările ulterioare;
f) adeverință medicală, eliberată de medicul unității în care sunt încadrați, din care să rezulte
aptitudinea din punct de vedere medical de ocupare a funcției pentru care candidează;
g) după caz, alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor de participare la concurs (adeverință
privind vechimea în specialitate etc.).
La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de
documentele originale și se certifică, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse
umane din cadrul unității care are postul scos la concurs și alocă un identificator unic fiecărui candidat,
utilizat pentru afișarea planificării candidaților pentru susținerea probelor și rezultatelor acestora.
Unitățile penitenciare la nivelul cărora s-au depus dosarele de înscriere la concurs verifică și confirmă
documentele, în termen de 2 zile lucrătoare de la data încheierii înscrierii.
Candidații vor susține o testare psihologică, conform programărilor stabilite de către Serviciul
Psihologia Personalului din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor. Comunicarea
programărilor şi a rezultatelor la testarea psihologică se face prin afișare pe site-ul unității care are postul
scos la concurs și al Administrației Naționale a Penitenciarelor.
Candidații pot contesta o singură dată rezultatul la testarea psihologică, în termen de două zile
lucrătoare de la data afișării; contestațiile se depun/se transmit la structura de resurse umane din cadrul
unității unde s-au înscris.
Pentru dosarele respinse se stabilește un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor, după
afișarea rezultatelor finale la testarea psihologică. Ulterior expirării acestui termen, dosarele nu mai pot fi
completate cu alte acte.
Situația privind dosarele admise sau respinse, se afișează pe site-ul unității care are postul scos la
concurs și al Administrației Naționale a Penitenciarelor.
Contestațiile privind respingerea dosarelor de concurs se depun/se transmit la Administrația națională
a Penitenciarelor, în termen de 24 de ore de la data afișării. Rezultatul la contestație se comunică în
termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii.
Concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la publicarea
anunțului în „Viața medicală”.
Tematicile și bibliografiile de concurs se publică pe site-ul unității care are postul scos la concurs și al
Administrației Naționale a Penitenciarelor - Carieră - Concursuri funcții de conducere - Sursă internă.
Precizări:
Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs.
În cazul neocupării tuturor posturilor scoase la concurs, nu se fac redistribuiri, posturile neocupate
rămânând vacante.
Modificările legislative intervenite după data publicării anunțului nu vor fi avute în vedere la
susținerea probelor de concurs.
Informații suplimentare se pot obține de la sediul unității care a scos postul la concurs, pe site-ul:
anp.gov.ro - Carieră - Concursuri funcții conducere - Sursă internă sau de la Administrația Națională a
Penitenciarelor - Direcția de Supraveghere Medicală, tel.: 021.208.61.50, int. 27474.
În situația în care aspectele solicitate nu sunt clarificate la nivelul unității care are postul scos la
concurs, informațiile se pot solicita prin adresa de e-mail: concurs-anp@anp.gov.ro.
De asemenea, pentru sesizări și reclamații privind modul de organizare și desfășurare a concursurilor,
candidații au la dispoziție adresa de e-mail: concurs-petiții@anp.gov.ro.

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR, prin unitățile penitenciar-spital,


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare și cu
prevederile a Legii nr. 145/2019 privind Statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și
completările ulterioare şi a art. II din Legea nr. 203 din 16.09.2020 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19,
din sursă internă, un număr de 3 posturi de farmacist-șef, după cum urmează:
- pentru Penitenciarul Spital București – Jilava:
• un post farmacist-șef;
- pentru Penitenciarul Spital Constanța - Poarta Albă:
• un post farmacist-șef;
- pentru Penitenciarul Târgu Ocna:
• un post farmacist-șef.
Pot participa la concurs ofițerii și agenții de poliție penitenciară în activitate.
La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile obligatorii cumulative, precum și
condițiile specifice de ocupare a postului.
Condiții obligatorii cumulative:
- să îndeplinească condițiile specifice postului;
- să aibă minimum 3 ani vechime efectivă în sistemul penitenciar;
- să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție, cu excepția celor rămași
neîncadrați în funcții din cauze neimputabile;
- să fi obținut în ultimii 2 ani calificativul de cel puțin „foarte bun” la evaluarea anuală a
performanțelor activității profesionale;
- să fie declarați „apt medical” și „apt” la testarea psihologică organizată în acest scop.
Condiții specifice de ocupare a postului:
- studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, emisă de instituții acreditate
potrivit legii, în ramura de știință farmacie - domeniul de licență sănătate - specializarea farmacie;
- să dețină certificat de membru al organizației profesionale (Colegiul Farmaciștilor din România) cu
viza pe anul în curs;
- să aibă cel puțin 2 ani experiență profesională ca farmacist;
- nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
- autorizație de acces la informații clasificare conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei
unități.
Potrivit art. 5, alin. 5, lit. c) din Anexa 1 la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu modificările și completările
ulterioare, pentru funcția de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi se pot înscrie numai
candidați care au obținut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la ordinul
susmenționat.
Înscrierile se fac la sediul unității care a scos postul la concurs, în termen de 15 zile calendaristice de
la data publicării anunțului. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații
vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile.
Candidații vor depune la sediile unităților care au posturile scoase la concurs, dosarul care va conține
următoarele acte:
a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copia de pe diploma de licență și după caz, certificatul de specialist sau primar;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu
modificările și completările ulterioare;
f) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
g) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Documentele prevăzute la lit. d) și f) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Dosarele de candidat vor cuprinde suplimentar față prevederile art. 6 alin. (2) din Ordinul m.s. nr.
869/2015, cu modificările și completările ulterioare şi următoarele acte:
a) copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;
b) curriculum vitae - model european;
c) copia foii matricole a diplomei de licență;
d) adeverință care să ateste funcțiile ocupate și îndeplinirea condițiilor obligatorii cumulative
prevăzute la art. 97, alin. (5), lit. b)-d) din Legea nr. 145/2019, cu modificările și completările ulterioare;
e) adeverință medicală, eliberată de medicul unității în care sunt încadrați, din care să rezulte
aptitudinea din punct de vedere medical de ocupare a funcției pentru care candidează;
f) după caz, alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor de participare la concurs (adeverință
privind experiența în specialitate etc.).
La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de
documentele originale și se certifică, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse
umane din cadrul unității care are postul scos la concurs și alocă un identificator unic fiecărui candidat,
utilizat pentru afișarea planificării candidaților pentru susținerea probelor și rezultatelor acestora.
Candidații vor susține o testare psihologică, conform programărilor stabilite de către Serviciul
Psihologia Personalului din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor. Comunicarea
programărilor şi a rezultatelor la testarea psihologică se face prin afișare pe site-ul unității care are postul
scos la concurs și al Administrației Naționale a Penitenciarelor.
Candidații pot contesta o singură dată rezultatul la testarea psihologică, în termen de două zile
lucrătoare de la data afișării; contestațiile se depun/se transmit la structura de resurse umane din cadrul
unității unde s-au înscris.
Unitățile penitenciare la nivelul cărora s-au depus dosarele de înscriere la concurs verifică și confirmă
documentele din dosarele respective.
Pentru dosarele incomplete se stabilește un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor, după
afișarea rezultatelor finale la testarea psihologică. Ulterior expirării acestui termen, dosarele nu mai pot fi
completate cu alte acte.
Situația privind dosarele admise sau respinse, se afișează pe site-ul unității care are postul scos la
concurs și al Administrației Naționale a Penitenciarelor.
Contestațiile privind respingerea dosarelor de concurs se adresează, în termen de 2 zile lucrătoare din
momentul afișării, conducătorului unității care are postul scos la concurs, având obligația de a le
soluționa în termen de 2 zile lucrătoare de la depunere.
Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea anuntului în
„Viața medicală”.
Tematicile și bibliografiile de concurs se publică pe site-ul unității care are postul scos la concurs și al
Administrației Naționale a Penitenciarelor - Carieră - Concursuri funcții de conducere - Sursă internă.
Precizări:
Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs.
În cazul neocupării tuturor posturilor scoase la concurs, nu se fac redistribuiri, posturile neocupate
rămânând vacante.
Modificările legislative intervenite după data publicării anunțului nu vor fi avute în vedere la
susținerea probelor de concurs.
Informații suplimentare se pot obține de la sediul unității care a scos postul la concurs, pe site-ul:
anp.gov.ro - Carieră - Concursuri funcții conducere - Sursă internă sau de la Administrația Națională a
Penitenciarelor - Direcția de Supraveghere Medicală, tel.: 021.208.61.50, int. 27474.
În situația în care aspectele solicitate nu sunt clarificate la nivelul unității care are postul scos la
concurs, informațiile se pot solicita prin adresa de e-mail: concurs-anp@anp.gov.ro.
De asemenea, pentru sesizări și reclamații privind modul de organizare și desfășurare a concursurilor,
candidații au la dispoziție adresa de e-mail: concurs-petiții@anp.gov.ro.

SPITALUL MUNICIPAL „DR. POP MIRCEA” MARGHITA (JUDEȚUL BIHOR)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția
Chirurgie generală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică
medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la
Compartimentul Supraveghere și control al infecțiilor nozocomiale;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină fizică și de
reabilitare pentru Laboratorul de Recuperare, medicină fizică și balneologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă
la Secția ATI.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici
dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști
sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Eroilor nr. 12-14, în termen de 15 zile calendaristice
de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0259.362.309.

REPUBLICARE
SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA (JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență la Compartimentul Primiri
Urgențe;
• patru posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția ATI;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină
internă;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția Obstetrică-
ginecologie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Compartimentul Cardiologie;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în
specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici
dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști
sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica și bibliografia de concurs se vor afișa la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, tel.: 0244.337.351, int. 102.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ (JUDEȚUL NEAMȚ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la Cabinetul de
Pneumologie din Ambulatoriul integrat spitalului;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția
Cardiologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la
UPU-SMURD;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de familie, cu
atestate în Asistență medicală de urgență prespitalicească și Asistență medicală de urgență pentru
structurile pentru primirea urgențelor, la UPU-SMURD;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oncologie medicală la
Secția Oncologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici
dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști
sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUONS, tel.: 0233.219.380, int. 108, 193.

SPITALUL ORĂȘENESC DETA (JUDEȚUL TIMIȘ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la
Cabinetul de Planificare familială;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie;
• un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici
dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști
sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) certificat de integritate comportamentală, conform prevederilor Legii nr. 118/2019, art. 18.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate. Copiile documentelor de mai sus se prezintă însoțite de documentele originale.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și se
găsește la sediul spitalului, str. Mihai Viteazul nr. 10.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.
Pentru dosarele incomplete se stabilește un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor. Ulterior
expirării acestui termen nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping.
Situația privind dosarele admise sau respinse se afișează la sediul instituției. Contestațiile privind dosarele
respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare din momentul afișării, conducătorului Spitalului
Orășenesc Deta.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, str. Mihai Viteazul nr. 10, Deta, sau la tel.:
0256.390.260, int. 26, Biroul Resurse Umane, Normare, Organizare și Salarizare.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚA (JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la
Secția Anestezie-terapie intensivă;
• patru posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie
intensivă la Secția Anestezie-terapie intensivă;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Anestezie și terapie
intensivă la Secția Anestezie-terapie intensivă;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Secția
Boli infecțioase;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Secția Boli
infecțioase;
• patru posturi cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Medicină de
urgență la UPU-SMURD.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici
dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști
sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria spitalului..
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0255.227.830.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie vasculară la
Centrul de Hemodializă;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Secția Psihiatrie
II.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere de înscriere tip;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici
dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști
sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea de medic specialist în specialitatea postului, afișată pe site-ul
Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUJC, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0250.748.001, int. 3269.

UNITATEA MILITARĂ 01788 LUNCA DE SUS din cadrul Ministerului Apărării Naționale
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post
cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie (medic șef) – funcție
militară.
Candidații declarați câștigători în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate în corpul
ofițerilor și vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din
aceasta.
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în
activitate, în corpul ofițerilor, sunt prevăzute în art. 1 și art. 2 din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării
naționale nr. M.70/25.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 421/2016.
Candidații vor depune la sediul U.M. 01788 Lunca de Sus dosarul de înscriere la concurs care va
cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării naționale nr.
M.70/25.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.
421/2016 și:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici
dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști
sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate. Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru a fi
certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane al U.M. 01788
Lunca de Sus, iar documentele tipizate se asigură candidaților prin grija structurii care organizează
selecția.
Înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 01788 Lunca de Sus, în termen de 15 zile calendaristice de
la apariția acestui anunț și postarea lui la sediul unității la punctul de relații cu publicul.
Selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de înscriere la selecție, perioadă în care candidații ale căror dosare sunt incomplete le pot
completa.
Probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile
de la publicarea în „Viața medicală”.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția – 3 (trei)
probe eliminatorii de aptitudini ce se vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea psihologică; b)
evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. La fiecare probă eliminatorie participă numai
candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot participa la
concursul pentru ocuparea postului vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice și a unei probe
practice.
Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului, conținutul
dosarului de înscriere, locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de
promovare a acestora, tematica precum și data concursului se pot obține la sediul U.M. 01788 Lunca de
Sus, str. Principală nr. 153, loc. Lunca de Sus, județul Harghita și pe site-ul: forter.ro
Persoană de contact: Darie Marius, tel.: 0266.339.230, int. 104.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA (JUDEȚUL OLT)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie
la Secția Ortopedie și traumatologie;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie
intensivă la Secția ATI;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Anestezie și terapie
intensivă la Secția ATI;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Secția
Boli infecțioase;
• două posturi cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Medicină de
urgență la Unitatea de Primire Urgențe (UPU);
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Unitatea de
Primire Urgențe (UPU);
• un post cu normă întreagă de medic dentist cu drept de liberă practică la Cabinetul de Medicină
dentară de urgență din cadrul Unității de Primire Urgențe (UPU);
• un post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică la Farmacia spitalului;
• un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Serviciul de
Management al calității serviciilor de sănătate;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Sănătate publică și
management la Serviciul de Management al calității serviciilor de sănătate.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici
dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști
sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț,
hotărâre judecătorească etc.).
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul unității la data depunerii dosarului.
Documentele prevăzute la lit. d) și g) sunt valabile trei luni, iar cazierul judiciar are valabilitate șase
luni; documentele se depun la dosar în termen de valabilitate. Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi
însoțite de documentele originale pentru a fi certificate în conformitate cu originalul de un reprezentant al
angajatorului.
Tematica de concurs este afișată pe site-ul spitalului sau se poate obține de la Serviciul RUNO.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNO, tel.: 0349.802.550.

SPITALUL MUNICIPAL „SF. DOCTORI COSMA ȘI DAMIAN” RĂDĂUȚI (JUDEȚUL


SUCEAVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post
cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția
Obstetrică-ginecologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici
dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști
sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0230.564.067, int. 217.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC (JUDEȚUL HARGHITA)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, cinci
posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie în cadrul
Serviciului Public de asistență medicală din municipiul Miercurea Ciuc (medic școlar).
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici
dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști
sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria primăriei..
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia se vor afișa la sediul primăriei și pe site-ul: www.szereda.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Miercurea Ciuc, camera 139, sau la
tel.: 0266.315.120, int. 114.

SPITALUL ORĂȘENESC „DR. GEORGE TRIFON” NĂSĂUD (JUDEȚUL BISTRIȚA-


NĂSĂUD)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Gastroenterologie la
Cabinetul de Gastroenterologie din cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la
Secția Obstetrică-ginecologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția
Medicină internă;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la
Compartimentul Neurologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la
Camera de Gardă.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici
dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști
sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează - A5;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0263.360.684, int. 233.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANȚA


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, trei
posturi cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția
clinică Medicină internă I.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere-tip în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici
dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști
sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează - A5;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate, copia certificatului de naștere, copia
certificatului de căsătorie (după caz);
j) curriculum vitae;
k) certificat de integritate comportamentală.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postată pe
site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.

SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA (JUDEȚUL DÂMBOVIȚA)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină fizică și de
reabilitare la Secția Recuperare medicală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Compartimentul
Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie la Compartimentul
Urologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la CPIAAM;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la
CPIAAM;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la
CPU;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie în cadrul
Ambulatoriului integrat;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie în cadrul
Ambulatoriului integrat.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici
dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști
sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru medic specialist în specialitatea postului și se află pe site-ul:
www.ms.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Republicii nr. 95, Biroul RUNOS, în termen de 15
zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31
și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0245.760.510, int. 110.

REPUBLICARE
SPITALUL ORĂȘENESC „DR. GEORGE TRIFON” NĂSĂUD (JUDEȚUL BISTRIȚA-
NĂSĂUD)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Compartimentul
ATI;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală în cadrul
Laboratorului de Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pneumologie la Cabinetul de Pneumologie din
cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în
specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici
dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști
sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează - A5;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea
în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0263.360.684, int. 233.

UNITATEA MILITARĂ 02021 CONSTANȚA din cadrul Ministerului Apărării Naționale


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, ale
Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70 din 20.05.2016, ale Ord. ministrului apărării naționale nr.
M.123 din 04.10.2017, un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea
Medicină de familie (șef cabinet la Cabinet medicină hiperbară) – funcție militară, gradul funcției
maior.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ord.
ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, completat cu documentele prevăzute la art. 6, alin. 2, lit.
d) din Anexa 1 la Ord. ministrului sănătății nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare,
astfel:
a) cerere de înscriere la selecție, în care candidatul menționează postul pentru ocuparea căruia
dorește să participe la selecție – document tipizat;
b) copia certificatului de naștere;
c) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
d) fișa de examinare medicală – document tipizat;
e) fișa cu principalele date de stare civilă – document tipizat;
f) certificat de cazier judiciar în original;
g) copie xerox de pe diploma de licență;
h) copie a certificatului de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști cu viza pe anul
în curs - conform cerințelor postului;
i) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
j) copia poliței de asigurare malpraxis;
k) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
l) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice
și faptul că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
m) formular de bază-date personale – document tipizat;
n) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
o) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele tipizate se asigură candidaților prin grija unității, se completează de către candidați și
se depun la dosar în termenul legal, cu excepția fișei de examinare medicală. Actele prevăzute a fi
depuse în copie se prezintă și în original și se restituie după certificarea copiilor. Documentele
prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Preselecția, în sensul prevăzut de M.70/2016, constă în parcurgerea următoarelor probe
eliminatorii de aptitudini: a) evaluare psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c)
examinare medicală.
La examinarea psihologică participă numai candidații declarați „admis” în urma verificării
dosarelor de înscriere.
Probele de aptitudini se desfășoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă participă
numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară.
Baremele de promovare ale evaluării psihologice și ale nivelului pregătirii fizice, precum și locul și
perioada desfășurării lor se vor comunica ulterior.
Examinarea medicală se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr.
M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea
examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de
ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în
unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională,
pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi
chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în
serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu
modificările și completările ulterioare.
Locul și perioada desfășurării examinării medicale se vor comunica ulterior.
Tematica de concurs va fi cea pentru examenul de rezidențiat în domeniul medicină 2020, fără
punctele 29, 30, 31, 32, și va fi afișată la sediul unității.
Persoana care va fi declarată câștigătoare în urma selecției va fi chemată/rechemată în activitate în
corpul ofițerilor și vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care
decurg din aceasta.
Depunerea dosarelor se face la sediul Unității Militare 02145 Constanta, bd. 1 Mai nr. 19,
Constanța, cod poștal 900123, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț în „Viața
medicală”.
În perioada de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor se va face
verificarea condițiilor de participare la preselecție și se pot completa dosarele incomplete.
Concursul se va organiza în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”, la o dată anunțată ulterior.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0241.586.600, int. 202.

SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEȘ (JUDEȚUL ARGEȘ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la
Secția Medicină internă;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la
Compartimentul Obstetrică-ginecologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie
intensivă la Compartimentul ATI;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la
Compartimentul CPU;
• două posturi cu normă întreagă de medic Medicină generală/Medicină de familie cu drept de
liberă practică, având competență/atestat în Medicină de urgență la Compartimentul CPU;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la
SPLIAAM.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copia carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate. Copiile documentelor enumerate mai sus se prezintă însoțite de documentele în original
pentru certificare.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar, după caz, în
specialitatea postului, postată pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea
în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0248.721.976 sau 0248.721.094.

UNITATEA MILITARĂ 01643 PITEȘTI din cadrul Ministerului Apărării Naționale


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie (medic șef)
– funcție militară.
Candidații declarați câștigători în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate în corpul
ofițerilor și vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg
din aceasta.
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în
activitate, în corpul ofițerilor, sunt prevăzute în art. 1 și art. 2 din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării
naționale nr. M.70/25.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 421/2016.
Candidații vor depune la sediul U.M. 01643 Pitești dosarul de înscriere la concurs care va cuprinde
documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării naționale nr.
M.70/25.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.
421/2016 și:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate. Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru
a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane al U.M.
01643 Pitești, iar documentele tipizate se asigură candidaților prin grija structurii care organizează
selecția.
Înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 01643 Pitești, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț și postarea lui la sediul unității la punctul de relații cu publicul.
Selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de înscriere la selecție, perioadă în care candidații ale căror dosare sunt incomplete le pot
completa.
Probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de
zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția – 3
(trei) probe eliminatorii de aptitudini ce se vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea
psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. La fiecare probă
eliminatorie participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot
participa la concursul pentru ocuparea postului vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice
și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului, conținutul
dosarului de înscriere, locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de
promovare a acestora, tematica precum și data concursului se pot obține la sediul U.M. 01643 Pitești,
str. Căpitan Cuțui nr. 2, localitatea Pitești, județul Argeș și pe site-ul: forter.ro
Persoană de contact: Manda Cristian, tel.: 0248.217.474, int. 117/119.

UNITATEA MILITARĂ 02216 CLUJ-NAPOCA din cadrul Ministerului Apărării Naționale


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie (medic șef)
– funcție militară.
Candidații declarați câștigători în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate în corpul
ofițerilor și vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg
din aceasta.
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în
activitate, în corpul ofițerilor, sunt prevăzute în art. 1 și art. 2 din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării
naționale nr. M.70/25.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 421/2016.
Candidații vor depune la sediul U.M. 02216 Cluj-Napoca dosarul de înscriere la concurs care va
cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării naționale nr.
M.70/25.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.
421/2016 și:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate. Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru
a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane al U.M.
02216 Cluj-Napoca, iar documentele tipizate se asigură candidaților prin grija structurii care
organizează selecția.
Înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 02216 Cluj-Napoca, în termen de 15 zile calendaristice
de la apariția acestui anunț și postarea lui la sediul unității la punctul de relații cu publicul.
Selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de înscriere la selecție, perioadă în care candidații ale căror dosare sunt incomplete le pot
completa.
Probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de
zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția – 3
(trei) probe eliminatorii de aptitudini ce se vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea
psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. La fiecare probă
eliminatorie participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot
participa la concursul pentru ocuparea postului vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice
și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului, conținutul
dosarului de înscriere, locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de
promovare a acestora, tematica precum și data concursului se pot obține la sediul U.M. 02216 Cluj-
Napoca, str. Traian Moșoiu nr. 29, loc. Cluj-Napoca, județul Cluj și pe site-ul: forter.ro
Persoană de contact: Sîncrăian Lucian, tel.: 0264.590.563 (0264.590.564), int. 524.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂU


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Obstetrică-
ginecologie la Secția Obstetrică-ginecologie II;
• două posturi cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Medicină
de urgență la UPU-SMURD.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și se
află pe site-ul Ministerului Sănătății (www.ms.ro - concursuri).
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea
în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, tel.: 0234.534.000, int. 1605.