Sunteți pe pagina 1din 3

JUDECĂTORIA_________ or._________, str.________,nr.

___ RECLAMANT: Societatea comercială „A”


SRL or._________, str._______, ____ PÂRÂT: CONSILIUL ORAŞULUI________ or._________,
str.________, nr.___ INTERVENIENT ACCESORIU: Societatea comercială „B” SRL or.________, str.
___________, nr.___ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND RECUNOAŞTEREA NULITĂŢII ACTULUI
ADMINISTRATIV În fapt, în data de _____________, prin Decizia Consiliului oraşului _______
nr.________„Cu privire la autentificarea dreptului de folosinţă asupra loturilor de pământ din
str._________, nr.____ SRL „B”, SRL „B” a devenit beneficiară prin autentificare a dreptului de folosinţă
asupra loturilor de pământ nr.1 cu suprafaţa de ______ ha şi nr.2 cu suprafaţa de _____ha, amplasate în
or.__________, str.________, nr._____în vederea exploatării şi deservirii imobilelor conform planurilor
construcţiilor anexate. Despre emiterea Deciziei vizate, SRL „A” a aflat în cadrul procedurii judiciare în
care Societatea a fost atrasă în calitate de intervenient accesoriu din oficiul instanţei de judecată, la
prima şedinţă judiciară fixată pentru ___________, la acţiunea în contencios administrativ a
reclamantului SRL „B” în contradictoriu cu Oficiul Cadastral Teritorial __________ privind recunoaşterea
refuzului ilegal, declararea nulităţii actului administrativ şi obligarea înregistrării dreptului de folosinţă.
Prin prezenta cerere, SRL „A” consideră Decizia Consiliului oraşului __________ nr._________ din
_________ „cu privire la autentificarea dreptului de folosinţă asupra loturilor de pământ din
str.__________, nr._____ SRL „B” parţial ilegală în partea autentificării dreptului de folosinţă
beneficiarului SRL „B” asupra lotului de teren cu nr.1 cu suprafaţa de ______ha amplasat în
or.____________, str. _________, nr.____ ce afectează grav dreptul de proprietate al SRL „A”, pasibilă
nulităţii, pornind de la ansamblul următoarelor circumstanţe şi motive: Potrivit Legii nr.793-XIV din
10.02.2000 „contenciosului administrativ”, actul administrativ contestat poate fi anulat, în tot sau în
parte, în cazul în care este ilegal în fond ca fiind emis contrar prevederilor legii. Astfel, în baza Notei
Informative din ___________, emisă de Comisia Republicană Permanentă pentru Organizarea Expertizei,
Evaluării şi Comercializării Bunurilor Sechestrate, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr._____din __________, cu privire la petrecerea licitaţiilor republicane „cu strigare”, a fost aprobat
spre comercializare lotul cu nr._____ având suprafaţa totală de _______ m.p., amplasat în
or.__________, str.__________, nr.___ ce aparţinea S.A.”C”, amplasat pe lotul de teren cu suprafaţa
totală de _______ ha la preţul iniţial în mărime de _______lei. Potrivit procesului-verbal Seria ____
nr.______ din _________”cu privire la rezultatele vânzării la licitaţia „cu strigare”, SRL „A” a fost înscris
în calitate de participant la licitaţia 227 publică şi a fost desemnat drept câştigător al licitaţiei asupra
setului cu nr.____ la preţul final de _______ lei, obligându-se conform procesului-verbal nominalizat să
achite suma contractuală, să semneze contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil cu
înregistrarea lui cadastrală ulterioară. În temeiul contractului de vânzare-cumpărare la licitaţie a
bunurilor sechestrate nr.___ din __________, SRL „A” în calitate de „CUMPĂRĂTOR” a procurat ca
urmare a licitaţiei petrecute, în conformitate cu Legea nr.633-XIII din 10.11.1995 „Cu privire la modul de
urmărire a impozitelor, taxelor şi altor plăţi”, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.685 din
23.07.1997 „cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de sechestrare şi comercializare
a bunurilor” şi procesul-verbal, seria ___________ din _________ cu privire la rezultatele licitării la
licitaţia „cu strigare” setul expus la vânzare nr.___ cu suprafaţa totală de ______ m.p., amplasat în
or.________, str.___________, nr.___. Prin Actul de ridicare a bunurilor nr.________din _________,
bunurile procurate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare la licitaţie a bunurilor sechestrate din
________ au fost ridicate de către „VÂNZĂTOR” şi transmise „CUMPĂRĂTORULUI”, SRL „A” . În data de
04.10.2001, conform art.240 din Codul civil al Republicii Moldova (în redacţia Legii din 26.12.1964)
art.214; 290; 755 din Codul civil al Republicii Moldova (în redacţia Legii nr.1107-XV din 06.06.2002)
contractul de vânzare-cumpărare a fost supus înregistrării cadastrale obligatorii conform legislaţiei în
vigoare la momentul semnării contractului, la nr._______, ceea ce în corespundere cu dispoziţiile alin.2
art.132 din Codul civil al Republicii Moldova (în redacţia Legii din 26.12.1964) şi art.321 din Codul civil al
Republicii Moldova (în redacţia Legii nr.1107-XV din 06.06.2002) care stipulează că în cazul bunurilor
imobile dobândirea dreptului de proprietate se efectuează de la data înscrierii în Registrul bunurilor
Imobile, semnifică naşterea dreptului de proprietate privată a SRL „A” asupra bunurilor imobile
procurate, fiind protejat drept autentic proprietar în conformitate cu legislaţia în vigoare. În asemenea
mod, Decizia contestată încalcă grav dreptul SRL ”A” la proprietate asigurat prin art.46 Constituţia
Republicii Moldova, art.315,316 din Codul civil al Republicii Moldova, Protocolul Adiţional nr.1 al
Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului, or proprietarul dispune de posesia, folosinţa şi dispoziţia
asupra bunului, posesia şi folosinţa urmând să determine posibilitatea reală şi fără impedimente a
exploatării bunului, element ce în situaţia descrisă prin grevarea dreptului de folosinţă asupra terenului
pe care este amplasată proprietatea S.R.L „A” către SRL „B” este ilegală şi afectează dreptul de
proprietate al reclamantului SRL „A” la exploatarea (deservirea) bunului ce-i aparţine cu titlu de
proprietate privată. Mai mult decât atât, dreptul de proprietate al SRL „A” asupra imobilului sus-vizat
este confirmat şi prin Hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscripţie nr. ______ din _______,
menţinută în vigoare prin Decizia Curţii de Apel Economice nr.__________ din ________, prin care
acţiunea SRL „A” privind înlăturarea obstacolelor în folosirea dreptului de proprietate şi evacuare a fost
admisă, dispunându-se înlăturarea obstacolelor create SRL „A” de către SRL „B” în realizarea dreptului
său de proprietate asupra bunului imobil. În acest context, potrivit art.123 CPC al Republicii Moldova,
faptele stabilite printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă soluţionată anterior în
instanţă de drept comun sau în instanţă specializată sunt obligatorii pentru instanţa care judecă pricina
şi nu se cer a fi dovedite din nou şi nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte pricini civile la care
participă aceleaşi persoane. Reglementări absolut similare, însă care completează temeinicia degrevării
părţilor şi participanţilor la proces de probaţiunea suplimentară a faptelor inserate într-o Hotărâre
judecătorească irevocabilă, se menţionează şi în dispoziţia art.254(3) CPC al Republicii Moldova potrivit
căreia după ce hotărârea rămâne irevocabilă, părţile şi ceilalţi participanţi la proces, precum şi succesorii
lor în drepturi, nu pot înainta o nouă cerere de chemare în judecată 228 cu aceleaşi pretenţii şi în acelaşi
temei, nici să conteste în alt proces faptele şi raporturile juridice stabilite în hotărârea judecătorească
irevocabilă. Prin urmare, conform Hotărârii Guvernului „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente” nr.562 din 23.10.1996, p.7 în calitate de cumpărător al
terenului aferent poate fi doar proprietarul obiectivului privat, drept afectat, în situaţia descrisă, prin
Decizia Consiliului or._________ nr._____ din _________, iar p.2 al Hotărârii enunţate stipulează expres
că la categoria obiectelor faţă de care se instituie dreptul la vânzarecumpărare a terenurilor aferente îl
constituie inclusiv construcţiile capitale. Aceeaşi reglementare, în concept analogic, o prevede şi Legea
nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului, art.9
alin.(3), potrivit căruia “terenurile proprietate publice pe care sunt amplasate obiective proprietate de
stat, se vând, după privatizarea obiectivelor menţionate, persoanelor fizice şi juridice care au obţinut
dreptul de proprietate asupra obiectivelor amplasate pe aceste terenuri”. Prin cererea prealabilă
nr.________ din ______, SRL „A” a intervenit conform art.3, 5, 14 din Legea contenciosului administrativ
către Consiliul or.__________, cu solicitarea recunoaşterii ilegalităţii şi nulităţii Deciziei Consiliului
or.__________ nr._____ din ________„cu privire la autentificarea dreptului de folosinţă asupra loturilor
de pământ din str._________, nr.____ SRL „B” ”… în partea autentificării dreptului de folosinţă al
beneficiarului SRL „B” asupra lotului de teren cu nr.1 cu suprafaţa de ______ ha, amplasat în
or._________, str.__________, ____, însă până la data depunerii prezentei acţiuni, adică peste termenul
stabilit de Legea nr.793-XIV din 10.02.2000, răspunsuri la cererea adresată nu au parvenit. În drept,
călăuzindu-ne de dispoziţiile art.3, 5, 14, 16, 25, 26 din Legea contenciosului administrativ, art.1, 4, 5, 28,
33, 55, 56, 117, 166, 167 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova S O L I C I T Ă M : A admite
prezenta cerere. A recunoaşte ilegalitatea şi nulitatea Deciziei Consiliului oraşului __________ nr.___ din
___________ „cu privire la autentificarea dreptului de folosinţă asupra loturilor de pământ din
str.__________, nr.___ SRL „B” „...în partea autentificării dreptului de folosinţă beneficiarului SRL „B”
asupra lotului de teren cu nr.1 cu suprafaţa de _______ ha, amplasat în or._________, str._________,
nr.___. ANEXĂ: Data___________ Semnătura______________