Sunteți pe pagina 1din 7

Scoala Gimnaziala nr 1 Dobroesti Avizat,

Clasa a VII-a L2, 2 ore/săptămână Director,Prof.Florea Teodora


Manual: Limba franceză, Editura Booklet
Semestrul I: 18 săptămâni (36 de ore)
Semestrul al II-lea: 17 săptămâni (34 de ore)
Prof:Serban Alina

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA LIMBA FRANCEZĂ


clasa a VII-a, L2

An şcolar 2020 - 2021


Semestrul I
Nr. crt. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Observații
invatare de
ore
1. Receptarea de mesaje orale simple COMUNICARE:
1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple - a se prezenta;
articulate clar şi rar în contexte
- a vorbi despre
cunoscute/previzibile;
pasiuni/activităţi
1.3. Manifestarea interesului pentru descoperirea recreative;
unor aspecte culturale specifice;
- a vorbi despre viaţa
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare şcolară (orar, materii
uzuală preferate);
2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare - a descrie persoane;
1. Mise en la casă, familie, adresă, persoane, pasiuni
route - a-şi prezenta familia;
obiceiuri;
- a-şi descrie
2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinţei; 4 S1- S2
locuinţa/camera.
2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea
VOCABULAR:
personală într-o limbă străină;
- pasiuni;
- şcoala/sala de clasă/orarul;
3. Receptarea de mesaje scrise simple
- membrii familiei;
3.1. Identificarea unor detalii din texte simple
care conţin informaţii uzuale; - portretul fizic şi moral;
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, - locuinţa: încăperi şi
însoţit de ilustraţii; mobilier.
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise GRAMATICĂ:
simple;
- articolul hotărât şi nehotărât;
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de
comunicare uzuală - femininul şi pluralul
substantivului;
4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte;
- adjectivul calificativ,
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene posesiv, demonstrativ;
(oameni, locuri, şcoală, familie, hobby-uri),
folosind fraze simple; - prezentul verbelor;
- viitorul apropiat.
Test intial
1. Receptarea de mesaje orale simple CONŢINUT TEMATIC:
1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple Universul personal:
articulate clar şi rar în contexte cumpărături 
cunoscute/previzibile;
COMUNICARE:
1.3. Manifestarea interesului pentru descoperirea
- a iniţia şi a menţine un
unor aspecte culturale specifice;
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare schimb verbal; 
uzuală
- a exprima cantitatea.
2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea
2. Unitatea 1 VOCABULAR:
personală într-o limbă străină;
- cumpărături: magazine,
3. Receptarea de mesaje scrise simple
alimente, fructe, legume.
On fait les
3.1. Identificarea unor detalii din texte simple
courses GRAMATICĂ:
care conţin informaţii uzuale; 10 S3- s7
- articolul partitiv;
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt,
însoţit de ilustraţii; - adverbul de cantitate ;
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise - indicativul prezent al
simple; verbelor de grupa a III-a
(verbul devoir ;venir,partir).
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de
comunicare uzuală CULTURĂ ȘI
CIVILIZAȚIE:
4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte;
Specialităţi franţuzeşti:
4.3. Manifestarea interesului pentru participarea
bagheta, croasantul,
la schimbul de mesaje scrise.
brânzeturi.
PROIECT:
- realizarea unui pliant
publicitar;
- realizarea unui poster cu un
produs tipic franţuzesc/
românesc.
Evaluare
1. Receptarea de mesaje orale simple CONŢINUT TEMATIC:
1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple Gastronomia: alimente,
articulate clar şi rar în contexte ingrediente, feluri de
cunoscute/previzibile; mâncare, mesele zilei.
1.3. Manifestarea interesului pentru descoperirea
unor aspecte culturale specifice; 10 S8- S12
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare
COMUNICARE:
uzuală
- a situa în timp:
2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare
momentele zilei;
la casă, familie, adresă, persoane, pasiuni,
obiceiuri; - a relata la prezent;
3. Unitatea 2 2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea - a prezenta activităţi
personală într-o limbă străină; generale/ obişnuite.
VOCABULAR:
Voilà ma
journée 3. Receptarea de mesaje scrise simple - momentele şi mesele zilei;
3.1. Identificarea unor detalii din texte simple - programul zilnic.
care conţin informaţii uzuale;
GRAMATICĂ:
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt,
însoţit de ilustraţii; - Adverbul de timp
(maintenant, demain, bientôt)
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise
simple; - indicativul prezent al
verbelor pronominale, forme
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de uzuale;
comunicare uzuală
- adjectivul nehotărât: tout,
4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte; chaque;
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene - indicativul prezent al
(oameni, locuri, şcoală, familie, hobby-uri), verbelor de grupa a III-a
folosind fraze simple; (verbul boire).
4.3. Manifestarea interesului pentru participarea
la schimbul de mesaje scrise.
CULTURĂ ȘI
CIVILIZAȚIE:
- bucătăria franţuzească.

PROIECT:
- realizarea unui poster cu
felul de mâncare preferat.
Evaluare
1. Receptarea de mesaje orale simple CONŢINUT TEMATIC:
1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple Obiceiuri și tradiții: sărbători
articulate clar şi rar în contexte tradiționale și de familie;
cunoscute/previzibile;
Gastronomia: feluri de
1.3. Manifestarea interesului pentru descoperirea mâncare.
unor aspecte culturale specifice;
COMUNICARE:
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare
- a descrie activităţi,
uzuală
evenimente; 8 S13- S16
2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare
- a solicita şi a oferi
la casă, familie, adresă, persoane, pasiuni,
informaţii despre
4. Unitatea 3 obiceiuri;
evenimente.
2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea
VOCABULAR:
personală într-o limbă străină;
On va faire Sărbători tradiţionale şi de
la fête! familie.
GRAMATICĂ:
3. Receptarea de mesaje scrise simple
- numeralul cardinal (60-100);
3.1. Identificarea unor detalii din texte simple
- indicativul prezent al
care conţin informaţii uzuale;
verbelor de grupa a III-a
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, (verbul vouloir);
însoţit de ilustraţii;
- pronumele complement
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise direct.
simple;
3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de
CULTURĂ ȘI
orientare;
CIVILIZAȚIE:
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de
- Desertul tradiţional de
comunicare uzuală
Crăciun: la bûche de Noël.
4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte;
4.3. Manifestarea interesului pentru participarea
PROIECT:
la schimbul de mesaje scrise.
- realizarea unei broşuri cu
reţetele preferate.

Evaluare
1. Receptarea de mesaje orale simple COMUNICARE:
1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple - a iniţia şi a menţine un
articulate clar şi rar în contexte schimb verbal;
cunoscute/previzibile;
- a exprima cantitatea;
5. Révision
1.3. Manifestarea interesului pentru descoperirea
- a situa în timp;
unor aspecte culturale specifice; 4 S17-s18
- a prezenta activităţi
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare
generale/ obişnuite;
uzuală
- a descrie un eveniment.
2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea
personală într-o limbă străină; VOCABULAR:
- magazine, alimente, mesele
zilei, mâncare tradiţională;
3. Receptarea de mesaje scrise simple
- programul zilnic, activităţi
3.1. Identificarea unor detalii din texte simple
care conţin informaţii uzuale; obişnuite.
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, GRAMATICĂ:
însoţit de ilustraţii;
- articolul partitiv;
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise
- adverbul de cantitate;
simple;
- numerele de la 60 la 100;
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de
comunicare uzuală - indicativul prezent al
verbelor pronominale şi al
4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte;
verbelor de grupa a III-a;
- pronumele COD;
- adjectivul nehotărât tout;

semestrul al ii-lea
nr.
titlul unității
nr. crt. competențe specifice conținuturi de săptămâna observații
de învățare
ore
1. Receptarea de mesaje orale simple CONŢINUT TEMATIC: SAPT 22-
SAPT
1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple Universul personal:
„ALTFEL”
articulate clar şi rar în contexte îmbrăcăminte, gusturi şi
cunoscute/previzibile; preferinţe.
1.3. Manifestarea interesului pentru descoperirea COMUNICARE:
unor aspecte culturale specifice;
- a compara (utilizarea
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare structurilor comparative);
uzuală
- a exprima gusturi şi
2.1. Exprimarea unei preferinţe; preferinţe.
2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare VOCABULAR:
1. Unitatea 4 la casă, familie, adresă, persoane, pasiuni,
Articole vestimentare şi
obiceiuri; 8 S19- S23
accesorii.
À chacun 2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinţei;
GRAMATICĂ:
son style 2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea
- indicativul prezent al
personală într-o limbă străină;
verbelor de grupa a III-a
(verbul mettre);
3. Receptarea de mesaje scrise simple - adjectival: formarea
femininului adjectivelor
3.1. Identificarea unor detalii din texte simple
calificative, gradele de
care conţin informaţii uzuale;
comparaţie (forme regulate);
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt,
-adjectivul demonstrativ
însoţit de ilustraţii;
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise
simple; CULTURĂ ȘI
CIVILIZAȚIE:
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de
comunicare uzuală - Marile magazine pariziene:
Les Galeries Lafayette, Le
4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte;
Printemps;
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene
PROIECT:
(oameni, locuri, şcoală, familie, hobby-uri),
folosind fraze simple; - realizarea unui poster cu
articole de îmbrăcăminte/
4.3. Manifestarea interesului pentru participarea
accesorii pentru diverse
la schimbul de mesaje scrise.
destinaţii de vacanţă.
Evaluare
1. Receptarea de mesaje orale simple CONŢINUT TEMATIC:
1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple Mijloace de comunicare – SMS,
articulate clar şi rar în contexte e-mail, rețele de socializare.
cunoscute/previzibile; COMUNICARE:
1.3. Manifestarea interesului pentru - a exprima intenţii/planuri
descoperirea unor aspecte culturale specifice; de viitor.
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare VOCABULAR:
uzuală
- tehnologia informaţiei şi a
2. Unitatea 5 6 S24- S26
2.1. Exprimarea unei preferinţe; comunicării.
2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare GRAMATICĂ:
Accro à mon la casă, familie, adresă, persoane, pasiuni,
- substantivul: formarea
portable obiceiuri;
femininului şi a pluralului;
2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea
- viitorul simplu al verbelor
personală într-o limbă străină;
avoir şi être;
- indicativul prezent al
3. Receptarea de mesaje scrise simple verbelor de grupa a III-a
(verbul pouvoir).
3.1. Identificarea unor detalii din texte simple
care conţin informaţii uzuale; FONETICĂ/ORTOGRAFI
E:  [ə] – e mut.
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt,
însoţit de ilustraţii; CULTURĂ ȘI
CIVILIZAȚIE:
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise
simple; - Meserii noi în era digitală.
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de PROIECT:
comunicare uzuală
- realizarea unui pliant cu
4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte; imagini şi scurte descrieri ale
unor meserii.
4.3. Manifestarea interesului pentru participarea
la schimbul de mesaje scrise. Evaluare
1. Receptarea de mesaje orale simple CONŢINUT TEMATIC:
1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple - Mediul înconjurător: plante
articulate clar şi rar în contexte şi animale;
cunoscute/previzibile;
- Elemente de cultură şi
1.3. Manifestarea interesului pentru civilizaţie: personaje îndrăgite
descoperirea unor aspecte culturale specifice; din literatura pentru
copii/adolescenţi, filme.
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare
uzuală COMUNICARE:
2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare - a solicita şi a oferi
3. Unitatea 6 la casă, familie, adresă, persoane, pasiuni, informaţii despre
obiceiuri; evenimente, experienţe 6 S27- S29
prezente.
Nos amis, les 2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea
animaux personală într-o limbă străină; VOCABULAR:
3. Receptarea de mesaje scrise simple - Mediul înconjurător: plante
şi animale (animale sălbatice/
3.1. Identificarea unor detalii din texte simple
mediul lor de viaţă);
care conţin informaţii uzuale;
GRAMATICĂ:
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt,
însoţit de ilustraţii; - pronumele nehotărât
(quelque
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise
chose/rien/quelqu’un/personn
simple;
e);
- pronumele interogativ quoi;
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de
- indicativul prezent al
comunicare uzuală
verbelor de grupa a III-a
4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte; (verbul savoir).

4.3. Manifestarea interesului pentru participarea FONETICĂ/ORTOGRAFI


la schimbul de mesaje scrise. E:
- « h » mut şi elidarea.
CULTURĂ ȘI
CIVILIZAȚIE:
- Parcul zoologic Beauval.
PROIECT:
- realizarea unui pliant
publicitar pentru prezentarea
unui parc zoologic.
Evaluare
1. Receptarea de mesaje orale simple CONŢINUT TEMATIC:
1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple - Comunitatea – oraşul/satul;
articulate clar şi rar în contexte cunoscute/
- Mediul înconjurător: plante
previzibile;
şi animale domestice;
1.3. Manifestarea interesului pentru
- Oameni şi locuri: obiective
descoperirea unor aspecte culturale specifice;
turistice şi culturale.
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare
COMUNICARE:
uzuală
- a relata la trecut;
2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare
la casă, familie, adresă, persoane, pasiuni, - a solicita şi a oferi
obiceiuri; informaţii despre 6 S30- S32
evenimente, experienţe
4. Unitatea 7 2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea
trecute.
personală într-o limbă străină;
VOCABULAR:
Mes - Mediul înconjurător: plante
vacances à 3. Receptarea de mesaje scrise simple
şi animale domestice.
la campagne 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple
GRAMATICĂ:
care conţin informaţii uzuale;
- pefectul compus – verbele
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt,
conjugate cu auxiliarul avoir;
însoţit de ilustraţii;
- indicativul prezent al
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise
verbelor de grupa a III-a
simple;
(verbul dire);
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de
FONETICĂ/ORTOGRAFI
comunicare uzuală
E:
4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte;
- Legătura fonetică.
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene
CULTURĂ ȘI
(oameni, locuri, şcoală, familie, hobby-uri),
CIVILIZAȚIE:
folosind fraze simple.
- Regiuni ale Franţei: Alsacia.
PROIECT:
- realizarea unui pliant de
prezentare a unei regiuni.
Evaluare
1. Receptarea de mesaje orale simple CONŢINUT TEMATIC:
1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple - Oameni şi locuri: obiective
articulate clar şi rar în contexte cunoscute/ turistice şi culturale;
previzibile;
- Comunitatea: oraşul/satul
1.2. Urmărirea unor instrucţiuni simple de (instituţii/locuri publice).
orientare, în vederea atingerii unui obiectiv;
COMUNICARE:
1.3. Manifestarea interesului pentru descoperirea
- a descrie obiecte,
unor aspecte culturale specifice;
monumente;
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare
- a urma indicaţii de
uzuală
orientare.
2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare
VOCABULAR:
la casă, familie, adresă, persoane, pasiuni,
obiceiuri; - Comunitatea: oraşul/satul
(instituţii/locuri publice).
2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinţei;
GRAMATICĂ:
2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea
personală într-o limbă străină; - articolul hotărât: forme
contractate/construcţiile
verbale cu prepoziţiile de şi à 4 S33- S34
(aller à/ venir de);
5. Unitatea 8 3. Receptarea de mesaje scrise simple
- pronumele demonstrativ cu
3.1. Identificarea unor detalii din texte simple
valoare neutră (ce, ça);
care conţin informaţii uzuale;
J’adore les
Adverbul de loc (ici, là)
voyages 3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt,
însoţit de ilustraţii; Folosirea prepoziţiilor: en, à
côté, entre, au milieu
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise
simple; - indicativul prezent al
verbelor de grupa a III-a
3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de
(verbul voir);
orientare;
FONETICĂ/ORTOGRAFI
E:
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de
accentuarea şi intonaţia (în
comunicare uzuală
fraza afirmativă, interogativă,
4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte; exclamativă).

4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene


(oameni, locuri, şcoală, familie, hobby-uri),
CULTURĂ ȘI
folosind fraze simple;
CIVILIZAȚIE:
4.3. Manifestarea interesului pentru participarea
- Atracţii turistice.
la schimbul de mesaje scrise.
PROIECT:
- realizarea unei broşuri
publicitare cu atracţii turistice
din Franţa.
Evaluare
1. Receptarea de mesaje orale simple COMUNICARE:
1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple - a relata la trecut;
articulate clar şi rar în contexte
- a solicita şi a oferi
cunoscute/previzibile;
informaţii despre
1.2. Urmărirea unor instrucţiuni simple de evenimente, experienţe
orientare, în vederea atingerii unui obiectiv; trecute.
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare VOCABULAR:
uzuală
- medii naturale.
2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea
GRAMATICĂ: 2 S35
personală într-o limbă străină;
6. Bilan - viitorul simplu;
- indicativul prezent al
3. Receptarea de mesaje scrise simple
verbelor de grupa a III-a;
3.1. Identificarea unor detalii din texte simple
- perfectul compus – verbele
care conţin informaţii uzuale;
conjugate cu auxiliarul avoir.
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje
scrise simple;
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de
comunicare uzuală
4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte.