Sunteți pe pagina 1din 6

CITYMANAGER

http://controlmanagerial.com/

Model Program de dezvoltare a sistemului


de Control Intern Managerial

1
CITYMANAGER
http://controlmanagerial.com/

Anexa 8

Model Program de dezvoltare a sistemului de Control Intern Managerial

I. PD – SCIM – 2017
Scopul programului – 2017
Implementarea si dezvoltarea standardelor de management/control intern (cuprinse in Codul Controlului Intern, aprobat
prin Ordinul 200/2016) in cadrul COMUNA ……......... si elaborarea procedurilor formalizate pe activitati, in acord cu specificul
instituţiei.

Obiectivele generale ale programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul COMUNEI
- realizarea atribuţiilor stabilite in concordanta cu misiunea COMUNA ……......., in condiţii de regularitate, eficacitate,
economicitate si eficienta;
- protejarea fondurilor COMUNA …….......... impotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;
- respectarea prevederilor legale si a altor cerinţe aplicabile entitatii, a regulamentelor si deciziilor conducerii;
- dezvoltarea si intretinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare si difuzare a datelor si informaţiilor financiare
si de conducere, precum si a unor sisteme si proceduri de informare publica adecvata prin rapoarte periodice.

Obiectivele specifice ale programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul primăriei
- reflectarea in documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor operaţiunilor entitatii si a elementelor specifice,
inregistrarea si pastrarea in mod adecvat a documentelor;
- inregistrarea in mod cronologic a operaţiunilor;
- asigurarea aprobărilor si efectuării operaţiunilor exclusive de persoane special imputemicite in acest sens;
- separarea atribuţiilor privind efectuarea de opertiuni intre persoane, astfel incat atribuţiile de aprobare, control si inregistrare sa fie
incredintate unor persoane diferite;
- asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;
accesarea resurselor si documentelor numai de către persoane indreptatite si responsabile in legătură cu utilizarea si pastrarea lor.

2
CITYMANAGER
http://controlmanagerial.com/

Abrevieri utilizate

Nr. Crt. Termenul Definitia

1 Comisie Comisie de monitorizare

2 PV Proces Verbal

3 CL Consiliul local

3
CITYMANAGER
http://controlmanagerial.com/

Nr. OBIECTIV Standarde


Măsură de realizare a etapei/
Stadiul de
conf. Responsabil Terme realizare la Observaţii
Crt. (ETAPA) OMFP obiectivului.
n sfarsit de an
200/2016,
1 Asigurare a unor ST.l Etica 1.1 Elaborare referat de Secretar 31.12.
condiţii necesare si necesitate numire Persoana 20..
cunoaşteri i de către integritate responsabila cu monitorizarea
salariaţi a prevederil or respectării normelor de conduita
legale (acte normative la nivel de instituţie. (Consilier
si alte etic)
Cerinţe aplicabile) care 1.2 Elaborare Dispoziţie numire Secretar 31.12.
reglementează Consilier etic. 20..
comportamentul 1.3 Aprobarea Dispoziţiei pentru Primar 31.12.
numirea Consilierului etic. 20..

1.4 Difuzare dispoziţie numire Secretar 31.12.


Consilier etic si luare la 20..
cunostiinta pe
semnătură.
1.5 Elaborare Cod de conduita. Consilier 31.12.
20..
1.6 Avizarea de către Comisie a Presedinte 31.12.
Codului de conduita. Comisie 20..
1.7 Aprobarea Codului de Primar 31 12
conduita de către Primar 20..

1.8 Difuzarea codului de Consilier 31 12


conduita către angajaţii etic 20..
COMUNEI ….

4
CITYMANAGER
http://controlmanagerial.com/

1.8 Elaborare raport anual cu Consilier 31 12


privire la incalcari ale codului de etic 20..
conduita.
2 Asigurare a menţinerii ST.2 2.1 Actualizarea ROF in Secretar 31 12
concordan tei intre Atribuţii, concordanta cu structura 20..
atribuţiile COMUNEI funcţii, oranizatorica a instituţiei.
Ca instituţie si cele ale sarcini
angajaţilor
;asigurarea cunoaşterii 2.2 Elaborare ROF pentru Secretar 31 12
atribuţiilor de către
structura cu atribuţii in domeniul 20..
angajaţi.
sistemului de control
intern/managerial.

2.3 Aprobarea ROF SCIM de Primar 31 12


către Conducerea instituţiei. 20..

2.4 Prelucrarea prevederilor ROF Secretar 31 12


cu angajaţii prin : 20..

publicare pe site - instruire pe


baza de proces verbal
2.5 Actualizarea fiselor post in Secretar 31 12
concordanta cu atribuţiile si cu 20..
includerea de responsabilităţi in
domeniul sistemului de control
intern/managerial.
2.6 Aducerea la cunostiinta Secretar 31 12
angajaţilor prevederile fiselor 20..
post pe baza de semnătură;

5
CITYMANAGER
http://controlmanagerial.com/

3. Asigurarea ocupării ST. 3 3.1. Efectuarea analizei pentru Conducatori 31 12


posturilor cu personal stabilirea cunostiintelor si abilitaţilor de structuri 20..
Competenta,
competent necesare pentru realizarea
, cu pregătire de performanta atributiilor/sarcinilor din fisele post.
specialitate necesara
indeplinirii atributiilor
prevazute in fisele de
post.
Asigurarea continua a
pregatirii profesionale a
personalului angajat.