Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Profesor: Blînda Paula


Instituţia: IPLT ALEXANDRU CEL BUN
Clasa: a VII-a
Obiectul: Limba şi Literatura Română
Subiectul: „Alexandru refuzînd apa” de Ştefan Augustin Doinaş
Tipul lecţiei: consolidarea cunoştinţelor
Durata: 45 min
Motivaţia: Crearea unui univers afectiv şi atitudinal prin receptarea
operei cu subiect istoric.
Conţinutul lecţiei: organizat în baza cadrului ERRE cu tehnicile
LSDGC
Lecţia va viza: analiza comparată, cercetarea şi interpretarea datelor
de către elevi.
Perspectiva interdisciplinară: literatură-istorie, literatură-pictură,
literatură-artă cinematografică, literatură-muzică.
Pentru a dezvolta capacităţile creative, afective, emotive, interpretative
ale elevilor vor fi utilizate diverse metode şi tehnici de lucru: argumen-
tarea, chestionarea orală prin întrebări focalizatoare, expunerea, cu-
bul, diagrama Venn, banda cu imagini, freewritingul, clusteringul etc.
Forme de lucru: frontal, individual,în perechi, în grup.
Obiective operaţionale
Elevul va fi capabil:
O1 – să compare textul de studiu cu alte texte propuse, remarcînd simi-
litudini şi diferenţe;
O2 – să aducă informaţie suplimentară despre Alexandru Macedon;
O3 – să caracterizaze personajul central, aducînd exemple de text/alte
surse;
O4 – să-şi asume un rol într-o anumită situaţie.

Concepte operaţionale:
 Operă cu subiect istoric;
 Elemente de baladă;
 Ecranizare;
 Personaj de excepţie.

Material didactic: fişe, imagini, fragmente din „Alexandria”,


fragmente din „Aprodul Purice” de C.Negruzzi.
-1-
Parcursul didactic

Cadrul Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Timp


Evocare

Alexandru
cel Mare

Trec la tablă şi completează Clustering 2


- Aduceţi trăsături ale perso- clusteringul. min
najului din text.

- Care dintre trăsăturle Primesc imaginea cu por-


remarcate din text le puteţi tretul lui Alexandru cel Ma-
deduce din imaginile primite? re şi-l analizează.
(fişa nr.1) Analiză
-Cu ce informaţie suplimentară Vor relata informaţia acu- 4
aţi completat portofoliul vo- mulată. min
stru?
Notează pe caiete subiectul
Enunţarea subiectului şi a obie- lecţiei.
ctivelor.

Realizare În Speranţa că astăzi veţi fi Elevii sînt împărţiţi în


a sensului activi la lecţie şi veţi demonstra grupe:
aptitudini şi calităţi ale lui Zeus Gr. I - Olimp – Naşterea Lucrul în
veţi obţine o Victorie la porţile lui Alexandru cel Mare perechi
Olimpului propriului spirit. Gr.II – Zeus – Despre
Ducipal Lectura în
Se va distribui cîte un fragment Gr.III- Speranţa – Alexan- doi
de text din Alexandria pentru dru -Crai 7
lectura în doi. (fişa nr.2) Gr. IV – Victoria – Cercetare min
Alexandru, sol la Darie

Cere povestirea fragmentului, Lucrează cu textul şi aduc Povestire


completarea cunoştinţelor informaţie suplimentară.
despre Alexandru cel Mare.
Gr.I – compară personajul
Alexandru cel Ma-re cu un
alt personaj lite-rar.
Distribuie fişe cu sarcini de Gr.II – Asociază persona-
lucru pentru fiecare grup. (fişa jul Alexandru cel Mare cu Cubul 6
nr.3 un copac, lucru, obiect. min
Gr. III – Analizează com- Lucrul în
portamentul lui Alexandru. grup
Gr.IV – Care este atitudi-
nea personală faţă de per-
sonajul Alexandru cel Ma-
re?
Se analizează lucrul grupelor. Se analizează lucrul
grupelor.

Lectura expresivă a textului Ascultă, apoi îşi exprimă Lectură 4


„Caesar şi veteranul”. părerea faţă de evenimentul min
prezentat.

Se cere opinia proprie despre Remarcă asemănările şi de- Conversaţie


evenimentul relatat. osebirile dintre cele două în baza 4
texte oral. textului min

- Ce personalitate istorică a Ştefan cel Mare


neamului nostru a răsplătit un Aprodul Purice – a fost
oştean după o luptă, la fel ca şi numit Movilă.
Caesar a dat un nume oşteanu- Povestesc un fragment de
lui şi a dăruit pămînturi? legendă. 6
min
Ştef.
Profesorul citeşte fragmentul cel
din „Aprodul Purice” de Ceea ceCaesar
îi aseamănă
Mare pe cei Diagrama
Al. cel
C.Negruzzi. trei domnitori este Mare
bunăta- Venn
tea şi respectul faţă de po-
por.

- Ce îi aseamănă pe cei trei


domnitori?

Reflecţia -Dacă vi s-ar propune să fiţi


regizori şi să turnaţi un film în -Istoric.
baza textului „Alexandru refu- Argumentează
zînd apa” de Ştefan Augustin Ecranizare
Doinaş, ce film veţi turna ( de 8
dragoste, detectiv, psihologic, min
istoric etc.)? De ce istoric? Vor argumenta, vor aduce
- Ce episod din operă veţi exemple de operă.
alege? De ce anume acesta?
- Cum veţi începe filmul, aveţi
repere desenele proprii, care Argume-
din desenele voastre îl alegeţi ntare
pentru a începe filmul? De ce
nume acest desen?
- În ce loc al oraşului, în ce pa-
rte a Moldovei veţi filma? Des-
crieţi locul.
-Corespunde locul ales celui
descris în operă?
- Ce muzică aţi propune pentru
acest film? Îşi exprimă părerea, Ecranizare
- Pe cine din clasa voastră l-aţi aducînd argumente
propune în rolul lui Alexandru convingătoare pentru
cel Mare? De ce anume acest fiecare răspuns.
coleg? Argume-
- Cum îl veţi îmbrăca? ntare
- Cui aţi propune să vizioneze
pentru prima dată filmul vo-
stru? De ce anume acelei per-
soane? De ce anume voi veţi fi
primii spectatori? Analiză
Analiza obiectivelor propuse Vor analiza obiectivele îm- 2
la începutul lecţiei spre preună cu profesoul. min
realizare
Temă pentru acasă
Se propune pentru discuţie afir-
maţia „Istoria este îndrumătoa- 2
rea vieţii”. Cum raportăm min
mesajul textului studiat la
contemporaneitate. Raportaţi
afirmaţia la propria persoană.
Notificarea elevilor.

Materiale
„ – Purice ! cunosc bravura, laud bărbăţia ta:
Te-ai purtat cu vitejie, şi eu sînt îndatorat,
Să-mi împlinesc juruinţa ce la război ţ-am fost dat.
Deci de acum înainte Movilă te vei numi,
Cu numele tău cu slavă să se poată pomeni.
Iar fiindcă tu ieri calul mi l-ai fost dat împrumut
Îţi dau cinci moşii cu sate în a Sorocii Ţinut;
Şi ca viaţa fericită să petreci precum doresc
Cu-a pîrcălabului fată voi să te căsătoresc;
Ca să ştii şi cît preţ are în ochi-mi un bun ostaş,
Te înalţ spre răsplătire la rangul de val-armaş.”
Sfîrşind, hatmanul îndată pre Movilă-a îmbrăcat
C-un contuş frumos de nurcă, şi Ştefan în mîini i-a dat
Buzduganul armăşiei de argint şi poleit,
Şi ceremonia asta acest fel s-a săvîrşit.
A doua zi îngroparea pîrcălabului făcînd,
Şi pre Movilă armaşul cu fata lui cununînd,
Viteazul Ştefan cel mare cu oastea sa s-au pornit,
Şi la cetatea Sucevei în bună pace-au sosit.

Neamul lui Movilă-armaşul multă vreme-a fost vestit


Şi pe tronul României mulţi domni din el au stătut,
Dar din multele prefaceri ce e ţară au venit,
De abia acum mai este între nobili cunoscut.”
(Aprodul Purice de C Negruzzi)

Elemente de cub, sarcini de lucru în grup:

Gr.I Compară personajul Alexandru cel Mare cu alt personaj literar.


Gr.II Asociază personajul Alexandru cel Mare cu un lucru, obiect, plantă, copac.
Gr.III Analizează comportamentul lui Alexandru cel Mare în situaţiile prezentate.
Gr.IV Exprimaţi-vă atitudinea faţă de Alexandru cel Mare.

Citatul pentru analiză şi lucru de acasă:

„Historia est magistra vitae”, „Istoria este îndrumătoarea vieţii”.