Sunteți pe pagina 1din 21

Ghidul_privind_auditul_calitatii.

doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi


întocmirea dosarului de audit financiar

Ghidul privind auditul calităŃii

Cuprins

I. DocumentaŃia de audit, în înŃelesul Standardului InternaŃional de Audit- ISA 230


1. Aspecte generale
2. Domeniul de aplicare
3. Obiectivul auditorului
4. CerinŃele ISA 230
5. Documentarea procedurilor şi a probelor de audit
6. Alcătuirea dosarului final de audit

II Obiectivele şi procedurile aplicabile pentru un audit financiar de calitate


1. Caracteristici distinctive ale procedurilor cuprinse în Ghidul privind auditul calităŃii
2. Transpunerea informaŃiilor cuprinse în dosarul de audit în secŃiunile Ghidului privind auditul
calităŃii
3. Recomandările ICAS şi CAFR privind abordarea auditului
4. Exemple de proceduri cuprinse în Ghidul privind auditul calităŃii care răspund cerinŃelor Codului
etic al profesioniştilor contabili şi unor Standarde InternaŃionale de Audit aplicabile într-un audit al
situaŃiilor financiare.
5. Exemplu de indexare a probelor de audit aferente SecŃiunii M - Capital propriu şi rezerve

1
Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi
întocmirea dosarului de audit financiar

Ghidul privind auditul calităŃii


Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi
întocmirea dosarului de audit financiar

Prof. univ. dr. Ion Mihăilescu, Preşedintele CAFR


Urania Moldovanu, şeful DMCP

Introducere

 În sprijinul auditorilor financiari şi a creşterii calităŃii activităŃii acestora, în exercitarea profesiei,


Camera Auditorilor Financiari din România a emis, de-a lungul timpului, proceduri pentru
documentarea unui audit financiar şi pentru constituirea dosarului misiunii, astfel:

 Până la finele anului anterior, pentru elaborarea procedurilor şi întocmirea dosarelor de audit, cât
şi pentru instruirea stagiarilor în activitatea de audit financiar, au fost utilizate Normele minimale
de audit, emise de Cameră în 2001, cu asistenŃa Institutului Contabililor Autorizati din ScoŃia
(ICAS), cuprinzând unele secŃiuni specifice referitoare la planificarea, desfăşurarea şi finalizarea
misiunilor de audit financiar al situaŃiilor financiare şi al altor misiuni de asigurare.

 Recent, Camera a adoptat ultimele reglementări internaŃionale referitoare la activitatea de audit


financiar, după cum urmează:
- prin Hotararea Consiliului CAFR nr. 152/23 septembrie 2009 Camera a adoptat
Standardele InternaŃionale de Audit (ISA) clarificate, emise de Consiliul pentru Standarde
InternaŃionale de Audit şi Asigurare (IAASB), în vigoare începând cu data de 15 decembrie
2009;
- prin Hotarârea Consiliului CAFR nr. 161/14 aprilie 2010, Camera a adoptat integral Codul
etic al profesioniştilor contabili emis de FederaŃia InternaŃională a Contabililor (IFAC),
versiunea iulie 2009, care intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2011;
- prin Hotarârea Consiliului CAFR nr. 168 /25 august 2010, Camera a aprobat “Normele
privind efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calităŃii”, care au avut în vedere
reglementările menŃionate mai sus, precum şi ultimele modificări intervenite în OUG nr.
75/1999, cu privire la activitatea de audit financiar.

 Totodată, cu sprijinul Institutului Contabililor AutorizaŃi din ScoŃia (ICAS), Camera Auditorilor
Financiari din România a achiziŃionat, tradus şi publicat, în luna martie 2010, “Ghidul privind
Auditul CalităŃii” cuprinzând procedurile care vor fi utilizate de către auditorii financiari

2
Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi
întocmirea dosarului de audit financiar
din România, pentru realizarea, în condiŃii de calitate, a documentării misiunilor de audit
financiar la entităŃile mici şi mijlocii.

Metode de cercetare
Pentru realizarea cercetării s-a efectuat o documentare pe baza reglementărilor legale în
domeniu. În primul rând, s-a efectuat analiza aprofundată a cerinŃelor Standardelor InternaŃionale
de Audit clarificate” aplicabile într-un audit al situaŃiilor financiare.

Totodată, s-a abordat documentarea planificării, desfăşurării şi finalizării unui audit financiar,
în corelare cu prevederile ISA 230 “DocumentaŃia de audit”, care tratează responsabilitatea
auditorului de a întocmi documentaŃia pentru un audit al situaŃiilor financiare, precum şi cu
prevederile ISA 500 “Probe de audit”;

Cuvinte cheie
DocumentaŃie de audit, proceduri, probe, dosar de audit, transpunere, secŃiuni, obiective, foi de
lucru, calitate.

I. DocumentaŃia de audit, în înŃelesul Standardului InternaŃional de Audit - ISA 230

1. Aspecte generale
 DocumentaŃia de audit, în înŃelesul Standardului InternaŃional de Audit (ISA) 230
clarificat, reprezintă înregistrarea procedurilor efectuate, a probelor de audit relevante şi a
concluziilor la care a ajuns auditorul (documente de lucru sau “foi de lucru”);
 Dosarul de audit reprezintă unul sau mai multe dosare (seturi de documente şi informaŃii) sau
alte modalităŃi de stocare în format fizic sau electronic, ce conŃin înregistrările (documentaŃia)
operaŃiunilor efectuate în misiunea de audit.

 Documentele de lucru servesc următoarelor scopuri:


- Sprijin în planificarea şi realizarea misiunii de audit, permiŃând adoptarea unei abordari.metodice,
prin utilizarea unui index standard al dosarului de audit, pentru fiecare secŃiune principală şi a unui
index detaliat pentru cuprinsul fiecărei secŃiuni;
- Sprijin în supervizarea şi revizuirea activităŃii de audit conform ISA 220;
- Responsabilizează echipa de audit pentru activitatea sa;
- Înregistrează probele de audit care rezultă din activitatea de audit efectuată, pentru ca auditorul
să-şi poată susŃine opinia;
- MenŃinerea evidenŃei problemelor cu semnificaŃie continuă pentru auditurile viitoare;
- Permiterea efectuării inspecŃiilor externe;

2.Domeniul de aplicare
 ISA 230 clarificat tratează responsabilitatea auditorului de a întocmi documentaŃia
pentru un audit al situatiilor financiare.
 De asemenea, alte ISA aplicabile într-un audit cuprind cerinŃe şi îndrumări specifice privind
documentaŃia:
- ISA 210 “Convenirea termenilor misiunii de audit;

3
Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi
întocmirea dosarului de audit financiar
- ISA 220 “Controlul calitatii pentru un audit al situaŃiilor financiare”;
- ISA 240 “Responsabilitatile auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situaŃiilor
financiare”;
- ISA 250” Luarea în considerare a legii şi reglementarilor într-un audit al situaŃiilor
financiare”;
- ISA 260 “Comunicarea cu persoanele însarcinate cu guvernanŃa”;
- ISA 300 “Planificare unui audit al situaŃiilor financiare”;
- ISA 315 “Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă prin întelegerea
entitatii şi a mediului său”;
- ISA 320 “Pragul de semnificaŃie în planificarea şi desfăşurarea unui audit”;
- ISA 330 “Răspunsul auditorului la riscurile evaluate”;
- ISA 402 “ConsideraŃii de audit aferente unei entităŃi care utilizează o organizaŃie
prestatoare de servicii”;
- ISA 450 “ Evaluarea denaturărilor identificate pe parcursul auditului”;
- ISA 501 “Probe de audit - consideraŃii specifice pentru elemente selectate”;
- ISA 505 “Confirmări externe”:
- ISA 510 “Misiuni de audit iniŃiale - Solduri iniŃiale”;
- ISA 520 “Proceduri analitice”;
- ISA 530 “Eşantionarea în audit”;
- ISA 540 “Auditarea estimărilor contabile şi a prezentărilor aferente”;
- ISA 550 “PărŃi afiliate”;
- ISA 570 “Principiul continuităŃii activităŃii”;
- ISA 610 “Utilizarea activităŃii auditorilor interni” ;
- ISA 620 “Utilizarea activităŃii unui expert din partea auditorului”.

3. Obiectivul auditorului este de a întocmi o documentaŃie care furnizează:


a) EvidenŃa suficientă şi adecvată a modului în care este fundamentat raportul auditorului;
b) Dovada faptului că auditul a fost planificat şi efectuat în conformitate cu ISA şi dispoziŃiile
legale şi de reglementare aplicabile.

4. CerinŃe:
a) Auditorul trebuie să întocmească documente de lucru suficiente, complete şi
b) Calitatea auditului este direct determinată de întocmirea la timp a documentaŃiei.

5. Probele şi procedurile de audit


 5.1. Proba de audit reprezintă informaŃiile utilizate de către auditor pentru a ajunge la
concluziile pe care se bazează opinia sa, conŃinând atât informaŃii preluate din contabilitate şi
care au stat la baza întocmirii situaŃiilor financiare, cât şi alte informaŃii relevante în legatură
cu acestea.
 Probele de audit, în vederea formularii de concluzii rezonabile pe care să se bazeze
opinia auditorului, sunt obŃinute prin desfăşurarea de proceduri de evaluare a riscului şi
proceduri de audit ulterioare, care cuprind:
(i) teste ale controalelor, atunci când acestea sunt prevăzute de ISA aplicabile;
(ii) proceduri de fond, inclusiv teste de detaliu şi proceduri de fond analitice

4
Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi
întocmirea dosarului de audit financiar
 Probele de audit şi procedurile de culegere a acestora sunt reglementate de:
– ISA 500 – Probe de audit
– ISA 501 – Probe de audit – considerente suplimentare pentru elemente specifice
– ISA 505 – Confirmările externe
– ISA 520 – Proceduri analitice
– ISA 530 – Eşantionarea în audit
 Caracteristicile probelor de audit
 a) Natura: Probele de audit pot fi obŃinute pe baza:
- documentelor contabile sau
- din alte surse.
 b) Gradul de adecvare al probelor de audit este dat de:
- relevanŃa probelor de audit – măsura în care acestea sunt în concordanŃă cu regulile
contabile aplicate de management la întocmirea situaŃiilor financiare;
- credibilitatea probelor de audit – măsura în care auditorul se poate baza pe un anumit
tip de probe pentru a evalua corect modul de aplicare a unei aserŃiuni.
 c) SuficienŃa / cantitatea probelor de audit, în raport cu mărimea populaŃiei;
 d) Evaluarea probelor de audit

 Tehnici de bază pentru obŃinerea probelor de audit:


 (i). InspecŃia (verificarea) documentelor / înregistrărilor: constă în examinarea evidenŃelor
contabile privind tranzacŃiile şi operaŃiunile efectuate, precum şi a documentelor ce le susŃin,
având ca finalitate colectarea unor probe de audit cu grade variate de credibilitate, în funcŃie de
natura şi sursa acestora, precum şi de eficacitatea controalelor efectuate în timpul obŃinerii lor.
 InspecŃia imobilizărilor corporale şi a altor active: constă în examinarea fizică a acestora,
furnizând probe de audit credibile mai ales în ceea ce priveşte existenŃa lor.

 (ii). Observarea: ObservaŃia furnizează probe de audit cu privire la modul de desfăşurare a


unui proces, însă aceste probe sunt limitate la momentul în care a fost aplicată această
procedură. (exemplu: observarea inventarului stocurilor de către personalul entităŃii).

 (iii). Investigarea: constă în culegerea de informaŃii (financiare, nefinanciare) de la persoane


cu experienŃă (competenŃă), fie din interiorul, fie din afara entităŃii, putând varia de la investigaŃii
scrise (oficiale), până la chestionări orale (neoficiale).

 (iv). Confirmarea este un tip specific de investigare şi reprezintă procesul de obŃinere a unei
declaraŃii directe de la o terŃă parte, cu privire la o informaŃie sau la o situaŃie existentă.

 (v). Recalcularea constă în verificarea acurateŃei (matematice) a informaŃiilor din documente


sau din înregistrările contabile, putând fi efectuată şi prin utilizarea tehnologiei informatice.

 (vi). Reefectuarea implică executarea de către auditor, în mod independent, a procedurilor sau
controalelor care au fost efectuate iniŃial, ca parte a controlului intern al entităŃii.

 (vii). Revizuirea reprezintă procesul prin care se analizează şi verifică datele din contabilitate
pentru a identifica situaŃii (sume / rulaje / solduri / operaŃiuni) importante sau neobişnuite.

5
Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi
întocmirea dosarului de audit financiar
 (viii). Procedurile analitice reprezintă evaluarea informaŃiilor din situaŃiile financiare, bazate
pe analiza unor indicatori (evaluare, comparaŃie) şi a unor corelaŃii între aceste informaŃii şi / sau
între acestea şi alte date / informaŃii nefinanciare.

 ix). Interogarea / Intervievarea constă în căutarea de informaŃii, financiare şi nefinanciare,


scrise sau verbale, din partea persoanelor cu experienŃa din interiorul sau din afara entităŃii.

 Evaluarea răspunsurilor primite la interogări, ca parte integrantă a procedurii de interogare,


oferă auditorului informaŃii noi, sau diferite faŃă de cele obŃinute din alte surse.

 5.2. Forma, conŃinutul şi amploarea documentaŃiei de audit


 DocumentaŃia întocmită de auditor trebuie să permită oricărui auditor cu experienŃă, fără nici o
legătură anterioară cu auditul, să înŃeleagă:
a) Natura, cronologia, amploarea şi rezultatele procedurilor aplicate, în vederea conformităŃii cu
ISA relevante şi dispoziŃiile legale şi de reglementare, înregistrându-se:
- caracteristicile de identificare a elementelor sau problemelor specifice testate (domeniul
de aplicare al procedurii: creanŃe şi identificarea populaŃiei (Exemplu: soldurile peste 500
lei);
- persoanele care au efectuat şi revizuit, respectiv data acestor operaŃiuni (ISA 220);
- discuŃiile asupra aspectelor semnificative cu conducerea, cei însărcinaŃi cu guvernanŃa;
- discordanŃele / inconsecvenŃele majore ale informaŃiilor faŃă de concluziile finale ale
auditorului.
b) Rezultatele procedurilor de audit efectuate şi probele de audit obŃinute;
c) Aspectele semnificative, concluziile şi raŃionamentele profesionale semnificative.

 Factori de care depind forma, conŃinutul şi amploarea documentaŃiei de audit :


- mărimea / complexitatea entităŃii auditate;
- natura procedurilor de audit;
- riscurile unor denaturări semnificative;
- relevanŃa probelor de audit obŃinute;
- natura şi amploarea excepŃiilor.

5.3. DocumentaŃia trebuie să susŃină conformitatea cu ISA:


 Abaterile de la o cerinŃă relevantă a unui ISA se vor documenta cu rezultatele procedurilor
alternative, precum şi cu motivele pentru abatere.
 O cerinŃă nu este relevantă numai în cazurile în care:
- întregul ISA nu este relevant (exemplu ISA 610 ”Utilizarea auditorilor interni” nu este relevant în
cazul în care entitatea nu deŃine funcŃia de auditor intern);
- cerinŃa este condiŃionată, iar condiŃia nu există.
 Nu este necesar şi nici posibil să fie documentat fiecare aspect analizat sau fiecare
raŃionament profesional. Nu se documentează separat conformitatea cu aspecte cuprinse în alte
documente incluse în dosarul de audit (plan de audit; scrisoarea misiunii).

 Evaluarea semnificaŃiei unui aspect implică analiza obiectivă a faptelor şi circumstanŃelor.


Exemple de aspecte semnificative pot fi:

6
Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi
întocmirea dosarului de audit financiar
- Aspecte ce conduc la apariŃia unor riscuri semnificative (ISA 315);

- Rezultatele procedurilor de audit care indică:


- faptul că situaŃiile financiare ar putea fi denaturate semnificativ sau
- necesitatea de a revizui evaluarea anterioară a auditului cu privire la riscurile
unor denaturări semnificative;
- CircumstanŃe care produc dificultăŃi semnificative în aplicarea procedurilor;
- Constatări ce ar putea rezulta dintr-o modificare a opiniei de audit sau din includerea
unui paragraf de observaŃii în raportul auditorului.

5.4. Documentarea raŃionamentelor profesionale justifică concluziile auditorului.


 Întocmirea şi păstrarea unor rezumate (memorandum-uri) privind aspectele semnificative.
 Identificarea elementelor specifice sau a aspectelor testate, precum şi a persoanelor care au
întocmit / revizuit documentaŃia:
- structura documentelor testate (probelor) după dată şi numere de ordine;
- populaŃiile selectate (peste anumite valori);
- eşantionări / intervale;
- data şi persoanele intervievate.

5.5. Aspectele ce apar ulterior datei raportului


 Dacă, în condiŃii excepŃionale, auditorul aplică proceduri noi sau adiŃionale, sau formulează
concluzii noi, ulterior datei raportului, auditorul documentează:
- CircumstanŃele întâlnite;
- Procedurile noi sau adiŃionale îndeplinite, probele de audit obŃinute, concluziile aferente,
inclusiv efectul asupra raportului;
- În ce moment şi de către cine au fost efectuate modificările la documentaŃia de audit.
 CircumstanŃele excepŃionale includ faptele care sunt aduse la cunoştinŃa auditorului ulterior
datei raportului, dar care existau la acea dată, şi dacă ar fi fost cunoscute ar fi dus la modificarea
situaŃiilor financiare sau la modificarea opiniei în raportul auditorului (cerinŃa ISA 560 “Evenimente
ulterioare”).
 Exemplul de circumstanŃă excepŃională: Clarificarea documentaŃiei existente ca urmare a
comentariilor primite în timpul inspecŃiilor de monitorizare efectuate de părŃile interne sau externe
(cerinŃa ISQC1 şi ISA 220 ”Controlul calităŃii”).

 6. Alcătuirea dosarului final de audit


 Auditorul finalizează procesul administrativ de alcătuire a dosarului final de audit la timp,
ulterior datei raportului.
 Un termen limită adecvat pentru finalizarea alcătuirii dosarului final de audit este de 60 zile de
la data raportului auditorului (ISQC 1 pct. 54). Orice documentare, ulterioară acestui termen,
trebuie justificată şi identificată (persoana, data).
 Finalizarea alcătuirii dosarului final nu implică aplicarea unor noi proceduri sau formularea unor
noi concluzii. Sunt permise unele schimbări de natură administrativă cum sunt:
- selectarea, eliminarea sau înlăturarea documentaŃiei perimate;
- sortarea, colaŃionarea (referenŃierea), semnarea foilor de lucru;

7
Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi
întocmirea dosarului de audit financiar
- documentarea probelor obŃinute de către auditor, discutate şi convenite cu membrii relevanŃi
ai echipei misiunii anterior datei raportului auditorului.
 Păstrarea documentaŃiei - minimum 5 ani (ISA 230). Conform normelor de calitate aprobate
prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 168/2010: nota de inspecŃie se păstrează 7 ani.

 Documentele de lucru sunt proprietatea auditorului, acestea incluzând nu numai pe cele


întocmite de către auditor, ci şi cele puse la dispoziŃia sa de către client. Deşi auditorul deŃine
dreptul de proprietate asupra documentelor de audit, acestea nu pot fi prezentate, decât cu
unele excepŃii impuse de lege, nici unei alte persoane fără consimŃământul clientului.

 Auditorul va înregistra în documentele de lucru informaŃii referitoare la planificarea


auditului, la natura, durata şi întinderea procedurilor de audit realizate şi la
concluziile care se trag din probele de audit obŃinute.
Majoritatea auditorilor (firmelor de audit) păstrează documentaŃia în două tipuri de dosare:

 a) Dosarul permanent conŃine date (informaŃii) istorice ce au continuitate în ce priveşte


activităŃile clientului şi care sunt relevante pentru mai multe exerciŃii financiare, fiind
actualizat, de câte ori este cazul, cu noi informaŃii de aceeaşi natură:
- date şi informaŃii privind structura organizatorică şi juridică a clientului;
- detalii despre misiune;
- documente / informaŃii şi convenŃii legale şi statutare;
- sistemul contabil şi de control;
- principalele active.

 b) Dosarul curent. include date şi informaŃii aferente exerciŃiului financiar auditat conform
misiunii curente al cărui conŃinut standard constă în:
 Probe privind procesul de planificare (programele auditorului şi modificările acestora);
 Probe ale consideraŃiilor auditorului cu privire la evaluarea sistemului de control intern;
 Analize ale tranzacŃiilor şi soldurilor (copii ale documentelor legale relevante privind
tranzacŃiile);
 Documente de analiză a soldurilor / rulajelor;
 Analize ale indicatorilor semnificativi şi ale tendinŃelor;
 Probe privind revizuirea activităŃii asistenŃilor;
 Riscurile identificate şi cele estimate privind denaturările semnificative din situaŃiile
financiare la nivel de aserŃiuni;
 Procedurile de audit efectuate ca răspuns la riscurile estimate şi rezultatele acestora;
 Detalii ale procedurilor de audit aplicate componentelor ale căror situaŃii financiare sunt
auditate de alt auditor;
 Documente de comunicare / confirmare transmise către sau primite de la terŃi;
 Scrisorile de confirmare a declaraŃiilor conducerii;
 Copii ale scrisorilor sau notelor privind problemele de audit comunicate conducerii entităŃii
sau celor însărcinaŃi cu guvernanŃa, sau discuŃiile cu aceştia;
 Concluziile auditorului asupra aspectelor semnificative ale activităŃii de audit, inclusiv modul
de soluŃionare a excepŃiilor sau problemelor neobişnuite apărute;
 Copii ale situaŃiilor financiare şi a Raportului de audit.

8
Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi
întocmirea dosarului de audit financiar

II Obiectivele şi procedurile aplicabile pentru un audit financiar de calitate

 1. Caracteristici distinctive ale procedurilor cuprinse în Ghidul privind auditul calităŃii:


a) Procedurile cuprinse în Ghidul privind auditul calităŃii prezintă o abordare amplă şi punctuală a
prevederilor Codului etic pentru profesioniştii contabili, din punct de vedere al documentării
proceselor de acceptare, planificare şi finalizare a unei misiuni de audit financiar. Identificarea
ameninŃărilor la adresa independenŃei şi măsurile luate pentru conformarea la cerinŃele etice ocupă
un loc important în componenŃa secŃiunii B “Planificarea auditului”;

b) Aplicarea Procedurilor are în vedere conformarea auditorilor, atât la nivelul firmei / cabinetului
de audit, cât şi la nivelul misiunii de audit, cu prevederile Standardului InternaŃional privind
controlul calitǎŃii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaŃiilor financiare, precum
şi alte misiuni de asigurare şi servicii conexe ”(ISQC1), precum şi ISA 220 “Controlul calităŃii pentru
auditul situaŃiilor financiare“;

c) Procedurile sunt astfel elaborate şi structurate pentru a răspunde principiilor şi cerinŃelor de


bază ale tuturor ISA relevante, sprijinind auditorii să opteze pentru o abordare a auditului adecvată
circumstanŃelor misiunii individuale de audit cărora le sunt aplicabile standardele profesionale
respective;

d) Procedurile prevăd o abordare formală a cunoştinŃelor referitoare la domeniul de activitate şi


la client, precum şi a controalelor interne utilizate. ÎnŃelegerea mediului de control include procesul
în care conducerea identifică şi gestionează riscurile, precum şi procesul de monitorizare de către
cei însărcinaŃi cu guvernanŃa a modului de desfăşurare a controalelor interne realizate (SecŃiunea
C1 - sisteme contabile şi controalele interne);

e) Procedurile cuprinse în Ghidul privind auditul calităŃii ISA”, mai numeroase şi mai
documentate decât cele utilizate anterior, sunt destinate atingerii obiectivelor generale ale
auditorului, statuate în ISA 200 “Obiective generale ale auditorului independent şi desfăşurarea
unui audit în conformitate cu ISA”, respectiv:
- obŃinerea de asigurări rezonabile cu privire la măsura în care situaŃiile financiare ca întreg
nu conŃin denaturări semnificative, fie ele ca urmare a fraudei sau erorii, permiŃând
auditorului să exprime o opinie cu privire la măsura în care situaŃiile financiare sunt
prezentate în conformitate cu cadrul de raportare financiara aplicabil; şi

- raportarea cu privire la situaŃiile financiare şi efectuarea comunicărilor prevăzute de ISA


260 “Comunicarea cu persoanele însărcinate cu guvernanŃa” şi ISA 265 “Comunicarea
deficienŃelor în controlul intern către persoanele însărcinate cu guvernanŃa şi către conducere”;

f) Procedurile se bazează pe identificarea şi evaluarea riscurilor, inclusiv a riscului de


fraudă, care implică evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situaŃiilor financiare supuse
auditului şi răspunsul auditorului la aceste riscuri în contextul abordărilor prevăzute de ISA
aplicabile:
- ISA 315 “Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa prin înŃelegerea
entităŃii şi a mediului sau” şi
- ISA 330 “Răspunsul auditorului la riscurile evaluate”;

9
Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi
întocmirea dosarului de audit financiar

 Ghidul privind auditul calităŃii conŃine proceduri pentru fiecare element al situaŃiilor financiare
(secŃiunile D - U), mult detaliate, structurate în două nivele de informaŃii:
- obiectivele şi concluziile auditului referitor la elementul respectiv;
- programul de audit, cuprinzând testele şi procedurile analitice (referinŃele).

2. Redăm, în continuare, transpunerea informaŃiilor cuprinse în dosarul de audit din fostele


norme de audit, în cadrul secŃiunilor cuprinse în Ghidul privind auditul calităŃii:

SecŃ. Cuprinsul dosarului de audit SecŃ. ReferinŃe din Normele


Proceduri privind auditul calităŃii – 2009 / ISA aplicabile Minimale de Audit 2001
SECłIUNEA A - FINALIZAREA AUDITULUI
A1 Copie după situaŃiile financiare semnate / Se ataşează
documentele
A2 Scrisoare de reprezentare semnată: ISA 580 “DeclaraŃii scrise”.
Se ataşează documentele
A3 Lista de verificare a aspectelor de luat în considerare în viitor A/ Lista de verificare a finalizării
- 3 obiective 13-14 auditului - 2 referinŃe
A4 Revizuirea la cald a dosarului de către partenerul independent B/ Revizuirea generala a
- 7 obiective: 1-6 situaŃiilor financiare/
- ISA 200 ”Obiectivele generale ale auditorului independent în Activitatea de revizuire
desfăşurarea unui audit în conformitate cu ISA”; - 6 referinŃe
- ISA 220 “Controlul calităŃii pentru un audit al situaŃiilor
financiare”;
A4 - ISQC1 “Standardul internaŃional privind controlul calităŃii pentru B/ Revizuirea generala a
firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaŃiilor 1-6 situaŃiilor financiare/
financiare, precum şi alte misiuni de asigurare şi servicii conexe”; Activitatea de revizuire
- Codul Etic pentru profesioniştii contabili. - 6 referinŃe
A5 Finalizarea auditului: - 7 obiective; 28 referinŃe A/ Lista de verificare a finalizării
- ISA 210 “Convenirea termenilor misiunii de audit; 1-10 auditului - 10 referinŃe
- ISA 220 “Controlul calităŃii pentru un audit al situaŃiilor
financiare”;
- ISA 230 “DocumentaŃia de audit”;
- ISA 700 “Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la situaŃiile
financiare”;
- ISA 720 “Responsabilitatea auditorului cu privire la alte informaŃii
din documentele care conŃin situaŃii financiare auditate”;
- ISQC1 “Standardul internaŃional privind controlul calitǎŃii pentru
firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaŃiilor financiare
precum şi alte misiuni de asigurare şi servicii conexe”.
A6 Aspecte semnificative - 19 referinŃe -
A7 Revizuirea scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanŃa - B / Revizuirea generală a
13 referinŃe. 9 -10 situaŃiilor financiare/
- ISA 240 “ResponsabilităŃile auditorului privind frauda în cadrul Rapoarte către directori sau
unui audit al situaŃiilor financiare”; management - 2 referinŃe
- ISA 250 “Luarea în considerare a legii şi reglementarilor într-un
audit al situaŃiilor. financiare”;
A7 - ISA 260 “Comunicarea cu persoanele însărcinate cu
GuvernanŃa”
- ISA 320 “Pragul de semnificaŃie în planificarea şi desfăşurarea
unui audit”

10
Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi
întocmirea dosarului de audit financiar
SecŃ. Cuprinsul dosarului de audit SecŃ. ReferinŃe din Normele
Proceduri privind auditul calităŃii - 2009/ ISA aplicabile Minimale de Audit 2001
A8 Revizuirea Scrisorii de reprezentare - 10 referinŃe A /11 Lista de verificare a finalizării
- ISA 580 “DeclaraŃii scrise”; auditului - 1 referinŃă
- ISA 240 “ResponsabilităŃile auditorului privind frauda în cadrul
unui audit al situaŃiilor financiare”;
A9 Sumarul erorilor - ISA 320 “Pragul de semnificaŃie în planificarea F 0 Pragul de semnificaŃie
şi desfăşurarea unui audit” - situaŃie analitică cu determinarea
impactului asupra profitului
A10 Revizuirea situaŃiilor financiare şi a listei de verificare a B / Revizuirea generală a
prezentărilor - 5 obiective 13 - situaŃiilor financiare /
- ISA 330 “Răspunsul auditorului la riscurile evaluate”; 14 Verificarea credibilităŃii
- ISA 520 “Proceduri analitice”; situaŃiilor financiare
- ISA 540 “Auditarea estimărilor contabile şi a prezentărilor - 2 referinŃe
aferente”;
- ISA 720 “Responsabilitatea auditorului cu privire la alte
informaŃii din documentele care conŃin situaŃii financiare
auditate”
A11 Revizuirea analitică finala - 3 obiective şi 5 referinŃe - -
- ISA 520 “Proceduri analitice”
A 12 Evenimente ulterioare bilanŃului - 1 obiectiv şi 7 referinŃe B1 Verificarea evenimentelor
- ISA 560 “Evenimente ulterioare” ulterioare - 13 referinŃe
A13 Continuitatea activităŃii - 3 obiective şi 8 referinŃe B2 Revizuirea principiului
ISA 570 “Principiul continuităŃii activităŃii”; continuităŃii – 4 referinŃe
SECłIUNEA B – PLANIFICAREA AUDITULUI
A13/4 Chestionarul cu privire la continuitatea activităŃii - 17 referinŃe B2/3 Revizuirea principiului
continuităŃii – referinŃa 3
A14 Raportul de audit - ISA 700 “Formarea unei opinii şi raportarea cu B /15 Revizuirea generală a
privire la situaŃiile financiare”- 1 obiectiv, 6 referinŃe situaŃiilor financiare /
Raportul de audit- 1 referinŃă
B1/1 Planificare / Obiectivele auditului - 6 obiective: F/ 2-4 Abordarea auditului –
- ISA 200”Obiectivele generale ale auditorului independent în 3 referinŃe
desfăşurarea unui audit în conformitate cu ISA”
- ISA 220 “Controlul calităŃii pentru un audit al situaŃiilor
financiare”
- ISA 300 “Planificare unui audit al situaŃiilor financiare”
B1/2 Planificarea auditului: aprobarea planului de audit de către - -
partener; semnarea de către membrii echipei misiunii pentru
confirmarea independenŃei
B1/ Lista de verificare a planificării – 32 referinŃe: E Confirmarea planului de
3-7 ISA 200” Obiectivele generale ale auditorului independent în audit - 9 referinŃe,
desfăşurarea unui audit în conformitate cu ISA” F/1
- ISA 210 “Convenirea termenilor misiunii de audit” a-n Abordarea auditului –
- ISA 220 “Controlul calităŃii pentru un audit al situaŃiilor 14 referinŃe
financiare”
- ISA 240 “ResponsabilităŃile auditorului privind frauda în cadrul
unui audit al situaŃiilor financiare”;
- ISA 260 “Comunicarea cu persoanele însărcinate cu
guvernanŃa”
- ISA 300 “Planificare unui audit al situaŃiilor financiare”
- ISA 315 “Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare
semnificativă prin înŃelegerea entităŃii şi a mediului său”

11
Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi
întocmirea dosarului de audit financiar
SecŃ. Cuprinsul dosarului de audit SecŃ. ReferinŃe din Normele
Proceduri privind auditul calităŃii - 2009/ ISA aplicabile Minimale de Audit 2001
- ISA 320 “Pragul de semnificaŃie în planificarea şi desfăşurarea E Confirmarea planului de
unui audit” audit - 9 referinŃe,
- ISA 330 “Răspunsul auditorului la riscurile evaluate”; F/1
- ISA 402 “ConsideraŃii de audit aferente unei entităŃi care a-n Abordarea auditului –
utilizează o organizaŃie prestatoare de servicii”; 14 referinŃe.
- ISA 501 “”Probe de audit - consideraŃii specifice pentru elemente
selectate”;
- ISA 505 ”Confirmări externe”
- ISA 510”Misiuni de audit iniŃiale - Solduri iniŃiale”;
- ISA 520 “Proceduri analitice”;
- ISA 550” PărŃi afiliate”
- ISA 570 “Principiul continuităŃii activităŃii”
- ISA 620 “Utilizarea activităŃii unui expert din partea auditorului”
B2 / Acceptarea desemnării / re-desemnării- 27 referinŃe E1 Acceptarea / reînnoirea
1-5 - ISA 300 “Planificarea unui audit al situaŃiilor financiare”; mandatului - 16 referinŃe
- ISA 200 ”Obiectivele generale ale auditorului independent în
desfăşurarea unui audit în conformitate cu ISA”
B2/6 Lista de verificare a riscurilor - 32 referinŃe - -
B2/7 ConsideraŃii etice - ameninŃări identificate şi măsuri luate - -
B3/1-2 Cunoaşterea clientului şi evaluarea riscurilor - 13 referinŃe F Abordarea auditului –
ISA 315 “Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare 14 referinŃe
semnificativă prin înŃelegerea entităŃii şi a mediului său”
B4 Evaluarea riscului inerent – 4 domenii şi 40 referinŃe F1 Risc inerent general
ISA 315 “Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare 4 domenii; 22 referinŃe
semnificativa prin înŃelegerea entităŃii şi a mediului sau”
ISA 200 ”Obiectivele generale ale auditorului independent în
desfăşurarea unui audit în conformitate cu ISA”
B5 Pragul de semnificaŃie - table de calcul F0 Pragul de semnificaŃie
- ISA 200 ”Obiectivele generale ale auditorului independent în
desfăşurarea unui audit în conformitate cu ISA”;
- ISA 320 “Pragul de semnificaŃie”
B6 Revizuirea analitică preliminară - 4 referinŃe F /1 d Abordarea auditului –
- ISA 520 “Proceduri analitice” 1 referinŃă
B7 Sumarul evaluării riscului şi planul de eşantionare - matrice F2 Risc inerent specific
ISA 530 ”Eşantionarea în audit”
B8 Solduri iniŃiale / cifre comparative - 7 poziŃii F/ 1 i Abordarea auditului –
- ISA 510”Misiuni de audit iniŃiale - Solduri iniŃiale” P/1 1 referinŃă
- ISA 710 “Date comparative. Formarea unei opinii şi raportarea Cartea mare - 1 referinŃă
cu privire la situaŃiile financiare”
B9/1 Acordul de planificare a auditului (semnarea planului de audit de F/4 Abordarea auditului –
către partenerul misiunii, cel de revizuire şi membrii echipei ) 1 referinŃă; Numai echipa
B9/2 Planificarea auditului - Prezentare generală - 8 domenii - -
B10 Lista de verificare permanentă a informaŃiilor - 7 domenii - -
B11/1 Agenda de lucru a întâlnirilor cu clientul pt. planificare – 3 domenii - -
B11/2 DiscuŃiile cu echipa misiunii - 4 domenii - -
- ISA 240 “ResponsabilităŃile auditorului privind frauda în cadrul
unui audit al situaŃiilor financiare”
- ISA 315 “Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare
semnificativă prin îintelegerea entitatii şi a mediului său”

12
Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi
întocmirea dosarului de audit financiar
SecŃ. Cuprinsul dosarului de audit SecŃ. ReferinŃe din Normele
Proceduri privind auditul calităŃii – 2009 / ISA aplicabile Minimale de Audit 2001
C Sistemele contabile şi controalele interne - 3 obiective şi 5 F /1 b Abordarea auditului –
referinŃe 1 referinŃă
D Imobilizări necorporale - 6 obiective şi 10 referinŃe G Active imobilizate - corporale
şi necorporale - 12 referinŃe
E Imobilizări corporale - 9 obiective şi 22 referinŃe G Active imobilizate - corporale
şi necorporale - 12 referinŃe
F InvestiŃii - 11 obiective şi 17 referinŃe H InvestiŃii / Plasamente –
14 referinŃe
G1 Stocul şi producŃia în curs de execuŃie - 11 obiective şi 29 I/1-4 Stocuri şi contracte pe
referinŃe 10-15 termen lung - 10 referinŃe
G2 Stocul şi producŃia în curs de execuŃie - Teste de fond pe bază de I/5-9 Stocuri şi contracte pe
participare - 16 referinŃe termen lung / Verificarea
- ISA 501 ”Probe de audit - consideraŃii specifice pentru elemente stocurilor –
selectate” 9 referinŃe
H Debitori – 10 obiective şi 20 referinŃe J CreanŃe şi plăŃi în avans –
11 referinŃe
I Soldurile la bănci şi numerarul disponibil - 4 obiective şi 12 K DisponibilităŃi în conturi la
referinŃe bănci sau în casă - credite
pe termen lung - 6 referinŃe
J Creditori – 8 obiective şi 19 referinŃe L Creditori şi angajamente - 11
referinŃe
K Taxe - 2 obiective şi 13 referinŃe M Impozite şi taxe – 12
referinŃe
L ObligaŃii, datorii contingente şi angajamente - 5 obiective şi 9 M /5 - Impozite şi taxe/ obligaŃii
referinŃe G impozit amânat - 1 referinŃă
- Active imobilizate – ref.
G10 Active în garanŃie;
- ref. G 11 Angajamente de
investiŃii
M Aspecte statutare - capital propriu şi rezerve – 5 obiective şi 16 N Capital, rezerve, registre
referinŃe cerute de lege - 9 referinŃe
N Vânzări şi venituri - 4 obiective şi 11 referinŃe O/1-9 Contul de profit şi pierdere /
Vânzări - 9 referinŃe
O AchiziŃii şi cheltuieli - 4 obiective şi 7 referinŃe O/10- Contul de profit şi pierdere /
15 Cumpărări / Cheltuieli - 6 ref.
P Salarii – 4 obiective şi 7 referinŃe O/ Contul de profit şi pierdere /
16- 21 Cheltuieli cu personalul - 6
L/7 referinŃe
Creditori şi angajam/ Impozit
pe salarii – 1 referinŃă
Q Contul de profit şi pierdere - 3 obiective şi 15 referinŃe O /27- Contul de profit şi pierdere /
28 Prezentare - 2 referinŃe
R PărŃi afiliate - 1 obiectiv şi 14 referinŃe: O/ Contul de profit şi pierdere /
- ISA 550 -ISA 550 ”PărŃi afiliate” 22- 26 TranzacŃii cu părŃile afiliate -
5 referinŃe
T Conformitatea cu legile şi reglementările - 1 obiectiv şi 16 - -
referinŃe
- ISA 250 “Luarea în considerare a legii şi reglementarilor într-un
audit al situaŃiilor financiare”
U BalanŃa de verificare - 10 referinŃe P Cartea Mare - 4 referinŃe

13
Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi
întocmirea dosarului de audit financiar
3. Recomandările ICAS şi CAFR privind abordarea auditului:

3.1 Utilizatorii Procedurilor privind Auditul CalităŃii trebuie, mai întâi, să ia în considerare
secŃiunea B privind planificarea misiunii şi C “Sisteme contabile şi controale interne” să
finalizeze acele secŃiuni înainte de a începe munca de audit de teren.
SecŃiunea de planificare este importantă deoarece aceasta identifică riscul şi pragul de
semnificaŃie, furnizează unele liste de verificare a aspectelor care sunt, de obicei, prevăzute şi
furnizează un mijloc de înregistrare a procesului de planificare.

O dată ce riscurile sunt identificate, este necesar un program de lucru pentru a aborda sau
minimiza aceste riscuri. Procedurile din cadrul programelor de audit detaliază aceste aspecte, dar
atenŃia este decisivă pentru a se asigura că munca care va fi desfăşurată abordează eficient, la
propriu, riscurile identificate.

3.2 SecŃiunile rămase formează o bază destul de solidă. Atunci când începe munca de teren,
secŃiunile rămase (cu excepŃia secŃiunii A) pot fi finalizate, unele pe rând şi altele simultan. Ordinea
în care aceste secŃiuni sunt încheiate va fi determinată de fiecare misiune specifică.

 Ar fi indicat ca secŃiunea referitoare la conturi la bănci şi numerarul disponibil (I) să fie prima
încheiată, precum şi situaŃia fluxurilor de numerar (S), urmată de secŃiunile de vânzări şi achiziŃii
(N, O), apoi de domeniile de control al conturilor (D – M), precum şi salariile (P)şi taxele (K).

 Etapa se încheie cu prezentarea a contului de profit şi pierdere (secŃiunea Q), a părŃilor afiliate
(R), a BalanŃei de verificare (U). Noua secŃiune privind conformitatea cu legile şi reglementările
(T) furnizează asigurarea ca au fost identificate situaŃiile de neconformitate care ar putea avea
un efect semnificativ asupra situaŃiilor financiare, conform cerinŃelor ISA 250.

3.3 SecŃiunea A privind finalizarea auditului, care urmează celorlalte secŃiuni încheiate,
furnizează o metodă de înregistrare a concluziilor şi considerentelor, precum şi unele liste de
verificare / revizuire utile, ca sprijin adus finalizării misiunii. Etapele finale sunt cele care atrag un
risc mai mare de eroare, prin comiterea de greşeli sau omiterea de informaŃii. Încheierea unui
dosar presupune diligenŃă şi atenŃie.

4. Exemple de proceduri cuprinse în Ghidul privind auditul calităŃii care răspund cerinŃelor
unor Standarde InternaŃionale de Audit şi altor reglementari aplicabile:

4. 1 Codul etic al contabilului profesionist


Proceduri din Ghidul privind auditul calităŃii Proceduri din Ghidul privind auditul calităŃii
SecŃiunea B2 ”Acceptarea desemnării sau a re- SecŃiunea B2 ”Acceptarea desemnării sau a
desemnării”, conŃinând 24 referinŃe referitoare la: redesemnării”, conŃinând 24 referinŃe
- proceduri specifice pentru verificarea clienŃilor noi referitoare la:
(refer. Nr. 1 şi 2), inclusiv completarea listei de - proceduri specifice pentru verificarea clienŃilor
verificare a riscurilor (referinŃa B2/6, cuprinzând 32 noi (refer. Nr. 1 şi 2), inclusiv completarea listei
referinŃe); de verificare a riscurilor (referinŃa B2/6,
- soluŃionarea conflictelor etice (referinŃa nr. 3); cuprinzând 32 referinŃe);
- îndeplinirea cerinŃelor de independenŃă atât de către - soluŃionarea conflictelor etice (referinŃa 3);
partenerul misiunii, cat şi de echipa misiunii; - îndeplinirea cerinŃelor de independenŃă atât
de către partenerul misiunii, cat şi de echipa
misiunii;

14
Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi
întocmirea dosarului de audit financiar
Proceduri din Ghidul privind auditul calităŃii Prevederile ISA aplicabile
- deŃinerea unei funcŃii de conducere la
4. 1 Codul etic al contabilului profesionist - clientul de audit;
continuare - asocierea persoanelor de conducere cu
clientul de audit;
- furnizarea de servicii non-asigurare;
- onorarii;
- politici de compensare şi evaluare;
- cadouri şi ospitalitate;
- litigii actuale sau potenŃiale.
4.2. ISA 210 “Convenirea termenilor misiunii de audit;
SecŃiunea B1/3 “Lista de verificare a planificării” Pct. 10 - documentarea scrisorii de misiune/
- ReferinŃa 3: a altui acord scris.
- AsiguraŃi-vă că la dosar există o scrisoare actuală a A 23 - Forma şi conŃinutul scrisorii misiunii
misiunii de audit, concepută pentru circumstanŃele
specifice ale clientului.
- RevizuiŃi şi înŃelegeŃi scopul serviciilor şi verificaŃi faptul
că Planificarea auditului de la B9 reflectă toate zonele
contractate (ex: pregătirea conturilor, situaŃii simplificate/
abreviate, taxe sau alte servicii)
SecŃiunea A 5/2 - Finalizarea auditului / Concluziile Pct. 14- 17; A29- 33- accept unei schimbări
partenerului de audit în termenii misiunii.
ReferinŃa 4: Confirm că nu mi s-a cerut să reduc sau să
schimb aria de acoperire a auditului aflat în desfăşurare.
4.3. ISA 300 ”Planificarea unui audit al situaŃiilor financiare
SecŃiunea B 2 „Acceptarea desemnării / re-desemnării Pct. 6 - ActivităŃi preliminare:
ReferinŃa 1: ConfirmaŃi că nu există niciun motiv pentru a a) Continuitatea cu clientul(ISA 220);
nu accepta numirea sau re-numirea prin completarea b) Respect cerinŃelor etice relevante;
listei de verificare B2/6 c) ÎnŃelegerea termenilor misiunii (ISA 210).
Lista de verificare a riscurilor - 32 referinŃe - chestionar
4. 4. ISA 315 “Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa prin înŃelegerea
entităŃii şi a mediului sau ”
SecŃiunea B 3 - Cunoaşterea clientului şi evaluarea Pct. .11-Intelegerea entităŃii şi a mediului
riscurilor - 13 referinŃe din domeniile: său,
- măsurării şi revizuirii performanŃelor financiare ale Pct. 12 – 17 - ÎnŃelegerea controlului
entităŃii; intern al entităŃii;
- - procesului de evaluare a riscului din cadrul entităŃii; Pct. 18- 21 - sistemul informaŃional ,
- - mediului de control; raportare financiara şi comunicare;
- - monitorizării controalelor. Pct. 22 - Monitorizarea controalelor.
SecŃiunea C- Sistemele contabile şi de control intern Pct. 25-31 - Identificarea şi evaluarea
riscurilor de denaturare semnificativa
- ReferinŃa 3: AsiguraŃi-vă că toate riscurile de denaturare
semnificativă sau deficienŃele în cadrul sistemelor clientului
sunt înregistrate şi comunicate clientului în Scrisoarea
adresată Persoanelor Însărcinate cu GuvernanŃa.
- ReferinŃa 4: Atunci când au fost identificate riscuri de
denaturare semnificativă, asiguraŃi-vă că sunt implementate
teste adecvate pentru a înlătura aceste riscuri (de ex. teste
ale controalelor, testarea de fond).

15
Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi
întocmirea dosarului de audit financiar
Proceduri din Ghidul privind auditul calităŃii Prevederile ISA aplicabile
4.5. ISA 220 “Controlul calităŃii pentru un audit al situaŃiilor financiare”
SecŃiunea A5/2 - Definitivarea auditului - concluziile Pct. 8 - responsabilitatea liderilor;
partenerului de audit Pct. 14 - desemnarea echipei misiunii
ReferinŃa 5 Îmi asum responsabilitatea pentru calitatea Pct. 9-13 - cerinŃele etice relevante
generală a misiunii;
SecŃiunea A5/2 - Definitivarea auditului - concluziile
partenerului de audit
ReferinŃa 5 Îmi asum responsabilitatea pentru calitatea
generală a misiunii;
ReferinŃa 6 Au fost luate măsurile generale pentru a obŃine
asigurarea că membrii misiunii de audit s-au conformat
cerinŃelor prevăzute de Codul etic
ReferinŃa 7 Concluzionez că atât eu, cât şi firma mea ne-
am conformat cu Standardele de etică;.
ReferinŃa 8 Confirm că nu am obŃinut informaŃii care dacă
ar fi fost disponibile firmei mai devreme, acesta ar fi trebuit
să refuze misiunea.
SecŃiunea B 2 Acceptarea desemnării / re-desemnării -
Codul etic - independenŃa
ReferinŃa 4 Îi lipseşte vreunui membru al echipei misiunii
timpul sau abilităŃile necesare pentru misiune?
4.6. ISA 240 “ResponsabilităŃile auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situaŃiilor fin.”
SecŃiunea B1 “Lista de verificare a planificării” Pct. 16-19 proceduri de evaluare a
ReferinŃa 6: OrganizaŃi o discuŃie iniŃială cu clientul. riscului şi activităŃi conexe - intervievarea
AsiguraŃi-vă că data, detaliile privind toŃi participanŃii şi conducerii şi altor persoane
aspectele discutate sunt consemnate în dosar.
DiscuŃiile ar trebui să acopere activitatea managementului
privind:
(i) Evaluarea riscului de fraudă;
(ii) Procesul pentru identificarea riscurilor;
(iii)Comunicarea acestor aspecte celor însărcinaŃi cu
guvernanŃa
(iv) Comunicarea acestor aspecte angajaŃilor şi
(v) Cunoaşterea oricărui caz actual, tentative /
suspiciuni de fraudă ;
ReferinŃa 12: DocumentaŃi evaluarea riscului specific de Pct. 25-27 - identific şi evaluarea riscurilor
denaturare semnificativă atât la nivelul situaŃiilor financiare de denaturare semnific urmare fraudei;
cât şi la nivel de afirmaŃii pentru clase de tranzacŃii, solduri Pct. 28-33 - răspunsul auditorului/
de conturi, prezentaŃi şi determinaŃi răspunsul auditului. proceduri suplimentare
ReferinŃa 15: Se poate considera probabilitatea că ar există Pct. 47 - documentarea concluziei de
un risc de denaturare semnificativă cauzat de frauda legată inexistenta a riscului
de recunoaşterea veniturilor, ca fiind inaplicabilă în
circumstanŃele misiunii? Dacă da, asiguraŃi-vă că motivele
pentru această concluzie sunt înregistrate în B9.
ReferinŃa 17: Pct. 22 - relaŃii neobişnuite / neaşteptate
Efectuează şi documentează revizuirea analitică identificate
preliminara asupra situaŃiilor financiare, utilizând lista de
verificare B6 şi ia în calcul orice relaŃie neobişnuită/
neaşteptată indicată de revizuire şi de riscul de fraudă.

16
Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi
întocmirea dosarului de audit financiar
Proceduri din Ghidul privind auditul calităŃii Prevederile ISA aplicabile
- SecŃiunea B1 “Lista de verificare a planificării” Pct. 15 - discuŃii în cadrul echipei
- ReferinŃa 29:
- AsiguraŃi-vă că toŃi membrii echipei de audit au fost
informaŃi corespunzător şi că a fost documentată şedinŃa de
informare;
- AsiguraŃi-vă că notele de informare acoperă toate
elementele discutate, inclusiv susceptibilitatea ca situaŃiile
financiare să fie denaturate semnificativ ca urmare a
fraudei şi erorii şi că s-au luat toate deciziile importante.
SecŃiunea B 9 “Planificarea auditulului” Pct. 25 - 27: identificarea şi evaluarea
– Prezentare generala: riscurilor de denaturare semnificativa ca
ReferinŃa: Considerente referitoare la frauda” urmare a fraudei
- Actualizarea cazurilor de fraudă identificate în perioada
anterioară ;
- Rezultatele discuŃiilor cu conducerea cu privire la
evaluarea fraudei, în cursul anului curent / Abordarea
fraudei aferente auditului din anul curent.
- Analiza susceptibilităŃii clientului de a comite fraude / a
existenŃei de riscuri specifice de fraudă asociate domeniului
de activitate al clientului;
SecŃiunea B 11 - “Agenda de lucru a întâlnirilor pentru
planificare”
Referinta: Întâlnirea cu clientul / Evaluarea riscului Pct. 17- 21: Proceduri de evaluare a
- Evaluarea clientului cu privire la riscurile de afaceri riscului şi activităŃi conexe
relevante pentru situaŃiile financiare;
- Evaluarea clientului cu privire la riscul de fraudă şi eroare;
- Opinia clientului cu privire la susceptibilitatea ca situaŃiile
financiare să fie afectate de fraudă sau eroare;
 Procesele clientului pentru identificarea şi abordarea
riscului;
 Comunicarea aspectelor de risc celor însărcinaŃi cu
guvernanŃa ;
 CunoştinŃe cu privire la orice fraudă / suspiciune de
fraudă din anul curent.
ReferinŃa: DiscuŃiile cu echipa misiunii / Frauda şi eroarea Pct. 15:
- Susceptibilitatea situaŃiilor financiare de a fi afectate de DiscuŃii cu echipa
fraudă / eroare;
- Evaluarea generală a riscului de fraudă şi impactul asupra
auditului;
- Zone cu risc specific şi modul în care acestea vor fi
abordate;
- Orice cunoştinŃe cu privire la fraude / suspiciuni de fraudă
din cursul anului.
SecŃiunea A 7: Revizuirea scrisorii către cei însărcinaŃi cu Pct. 40 - 42:
guvernanta Comunicarea cu conducerea şi
ReferinŃa 2 Dacă am identificat o fraudă sau am obŃinut persoanele însărcinate cu guvernanŃa
informaŃii cu privire la existenŃa unei fraude, trebuie să
comunicăm practicarea acestor tipuri de fraudă nivelului
adecvat din conducere sau persoanelor însărcinate cu
guvernanŃa, dacă frauda, încălcarea sau circumstanŃele
includ conducerea, controlul intern sau alte persoane

17
Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi
întocmirea dosarului de audit financiar
Proceduri din Ghidul privind auditul calităŃii Prevederile ISA aplicabile
4.7. ISA 230 “DocumentaŃia de audit”
SecŃiunea A5- Finalizarea auditului - concluziile partener de
audit Pct. 8- forma, conŃinutul şi amploarea
ReferinŃa 14: DocumentaŃia de audit a fost pregătită astfel documentaŃiei de audit
încât să demonstreze:
(i) Natura, momentul şi aria de întindere a procedurilor de
audit utilizate pentru a fi în conformitate cu Standardele
InternaŃionale de Audit şi cerinŃele legale şi de
reglementare aplicabile;
(ii) Rezultatele procedurilor de audit şi probele de audit
obŃinute; şi
(iii) Probleme semnificative care au reieşit pe parcursul
auditului şi concluziile trase în legătură cu acestea.
ReferinŃa 15: - Abateri de la un principiu de bază sau de la Pct. 12- abaterea de la o cerinŃă relevantă
o procedură esenŃială au apărut numai în cazuri
excepŃionale care au fost relevante în circumstanŃele
auditului.
- S-au documentat circumstanŃele pentru procedurile de
audit iniŃiale şi cele alternative efectuate pentru a atinge
obiectivul auditului.
4.8. ISA 550 “PărŃi afiliate”
- SecŃiunea R – integral - 14 referinŃe (prezentare părŃi ISA 550 integral
afiliate, tranzacŃii, împrumuturi, manipularea rezultatelor,
declaraŃia scrisă a conducerii etc.)
Proceduri din Ghidul privind auditul calităŃii Prevederile ISA
4.9. ISA 320 “Pragul de semnificaŃie”
SecŃiunea B1 “Lista de verificare a planificării”
-Referinta16:
- CalculaŃi pragul de semnificaŃie folosind programul B 5
- AsiguraŃi-vă că documentaŃi nivelurile selectate şi ca
evaluarea generala este prezentata în B 9.
- SecŃiunea A 9 - Sumarul erorilor
4.10. ISA 560 “Evenimente ulterioare” - SecŃiunea A 12 – integral - 7 referinŃe
- ReferinŃa 5,6: La data semnării raportului: “ Avem Pct. 6-8: evenimente dintre data situaŃiilor
cunoştinŃa despre orice alte evenimente ulterioare bilanŃului financiare şi data raportului
care sa poată duce la schimbarea imaginii oferite de
situaŃii?”
- ReferinŃa 7: După data semnării raportului: “LuaŃi în
considerare raportarea către AGA a evenimentelor
neraportate de conducere, pe care le-am cunoscut după
semnarea raportului”
4.11. ISA 570 ”Continuitatea activităŃii
- SecŃiunea A 13 – integral - 8 referinŃe: ISA 570
- Chestionar - SecŃiunea A13/4 structurata pe 3 domenii
(financiar, operaŃional, alte aspecte), totalizând 17 referinŃe.

18
Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi
întocmirea dosarului de audit financiar

5. Exemplu de indexare a probelor de audit aferente SecŃiunii M - Capital propriu şi rezerve

SecŃiunea debutează cu stabilirea obiectivelor auditului, care sunt următoarele:

ASPECTE STATUTARE - CAPITALUL PROPRIU ŞI REZERVE

OBIECTIVELE AUDITULUI

1. Asigurarea că rezervele, capitalul şi rulajele aferente sunt corect prezentate în evidenŃa contabilă
în conformitate cu legislaŃia corespunzătoare, standardele contabile aplicabile şi Actul Constitutiv.

2. Asigurarea că societatea a respectat toate cerinŃele, restricŃiile şi alte condiŃii incluse în Actul
Constitutiv, în ceea ce priveşte rezervele, împrumuturile şi dividendele.

3. Asigurarea că dividendele plătite şi repartizate au fost contabilizate corect şi sunt acoperite de


profituri disponibile pentru distribuire.

4. Asigurarea că societatea respectă obligaŃiile legale şi legislaŃia corespunzătoare.

5. Asigurarea că toate aspectele importante legate de societate au fost autorizate prin procese-
verbale/minute şi că deciziile importante din procesele-verbale/minute se reflectă în contabilitate
acolo unde este necesar şi sunt referenŃiate în foile de lucru de audit relevante

Pentru abordarea auditului, Ghidul privind auditul calităŃii prezintă programul de audit, cuprinzând un număr
de 16 teste / referinŃe, prezentate mai jos, care structurate pe doua capitole, constând în:
- Aspecte statutare si,
- Capital social şi rezerve

Prezentam, în continuare, testele de audit astfel cum sunt structurare în Ghidul privind Auditul CalităŃii,
precum şi unele comentarii şi abordări, precum şi propuneri de teste suplimentare:

Obiective
Program de audit Program IniŃiale
realizate
1. RevizuiŃi “ Planificarea Auditului şi Rezumatul Evaluării Riscurilor” şi 1 B9
Planul de Eşantionare pentru această secŃiune. AsiguraŃi-vă că B7
următoarele teste sunt adaptate cerinŃelor de abordare şi riscurilor
identificate. Orice modificare a abordărilor planificate ar trebui să fie
înregistrată în mod clar.
Aspecte statutare
2. CitiŃi registrul de procese-verbale şi copiaŃi toate procesele-verbale 4, 5
referitoare la aspecte legate de situaŃiile financiare. VerificaŃi faptul că
registrul de procese-verbale este complet şi semnat.
Comentariu: Se întocmeşte tabel cu Procesele Verbale relevante şi
conŃinutul acestora pe scurt.
3. ObservaŃi şi confirmaŃi cu clientul: 4, 5
(i) Numele directorilor şi al secretarei;
(ii) Directorii care se vor pensiona prin rotaŃie, dacă este relevant; şi
(iii) Directorii acŃionari la începutul şi sfârşitul perioadei.

19
Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi
întocmirea dosarului de audit financiar
Obiective
Program de audit Program IniŃiale
realizate
4. ConfirmaŃi toate consemnările (inclusiv cele privind directorii şi 2,4, 5
avantajele lor) care reflectă poziŃia actuală şi identificaŃi orice
modificare necesară a fi dezvăluită în situaŃiile financiare.
Comentariu: Pe baza datelor din certificatul constatator, se vor
prezenta cotele de participare la profit, comparativ cu procentul deŃinut
din capitalul social de către fiecare director/ partener.
5. AsiguraŃi-vă că detaliile cu privire la orice active gajate ca garanŃie 2, 4, 5
pentru împrumuturi de la terŃe părŃi sunt prezentate în conturi.
Comentariu: Verificarea activelor gajate cu balanŃa de verificare - cont
801- angajamente acordate
6. EfectuaŃi o verificare a companiei în Registrul ComerŃului EfectuaŃi o 1,
revizuire pentru a stabili dacă documentele relevante au fost depuse
acolo pentru intrarea în vigoare a modificărilor care au fost făcute în
timpul perioadei.
Comentariu: Pentru toate mişcările intervenite în capitalul social (refer.
13) se solicita entităŃii înregistrările de menŃiuni la Registrul ComerŃului.
7. VerificaŃi dacă eventualele ipoteci sau angajamente sunt înregistrate 2,
corect şi/ sau gradul de achitare acolo unde este relevant.
Comentariu Verificarea rambursurilor de credite,conformitatea cu
contactele de împrumut încheiate cu băncile;
8. ConfirmaŃi faptul că societatea a completat o declaraŃie anuală privind
veniturile cel puŃin o dată pe an la data/ sau înainte de termenul limită.
9. CitiŃi toate clauzele importante pentru a vă asigura că societatea nu şi-a
depăşit obiectul de activitate.
Capitalul social şi Rezervele
10. ConfirmaŃi capitalul social autorizat prin Actul constitutiv actualizat şi cu 1, 4
orice alte rezoluŃii speciale.
11. ConfirmaŃi capitalul social emis cu registrul acŃiunilor. 1.4
Comentariu: Când registrul acŃiunilor este condus de o societate
specializată, sunt utilizate datele confirmate de aceasta. în caz contrar
– cele stipulate în PV al AGA din data de referinŃă.
12. PregătiŃi un tabel al deŃinerilor de acŃiuni ale directorilor. 1,2
Comentariu în vederea determinării riscului inerent general asociat cu
conducerea, este necesara cunoaşterea mărimii pachetului de acŃiuni
deŃinut de membrii CA.
Se poate astfel aprecia daca managerii sunt susceptibili de
manipularea rezultatelor (se răspunde la întrebarea din secŃiunea
B4:”atitudinea conducerii asupra raportării financiare”.
13. PregătiŃi un tabel al capitalului social emis de-a lungul perioadei, 1
incluzând data emiterii, consideraŃii şi dacă este necesar, motivul
emiterii.
Comentariu: La prima misiune de audit se vor solicita informaŃii despre
structura şi mişcările capitalului social subscris/ vărsat, de la
constituirea entităŃii pana la încheierea exerciŃiului financiar auditat,
probate cu documente legale (actul constitutiv, actele adiŃionale,
aprobările legale).
Cu ocazia misiunilor recurente se solicita date pentru modificările
intervenite numai în exerciŃiul auditat.
14. PregătiŃi situaŃii pentru toate clasele de rezerve, incluzând rulajele de-a 1,2
lungul perioadei.
Comentariu: se verifica încadrarea în proporŃia de 20% din capitalul
social a rezervei legale; legalitatea utilizării rezervelor pentru majorarea
capitalului.

20
Ghidul_privind_auditul_calitatii.doc– Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru şi
întocmirea dosarului de audit financiar

Obiective
Program de audit Program IniŃiale
realizate
15. PregătiŃi o situaŃie a dividendelor plătite şi repartizate, furnizând datele 1,2,3
de plată şi asiguraŃi prezentarea lor în Raportul Directorilor acolo unde
este necesar.
16. EfectuaŃi teste suplimentare / zone de testare pentru a vă asigura de 1-5
îndeplinirea procedurilor planificate şi a obiectivelor de audit. IncludeŃi
teste adiŃionale pentru rezervele specifice care nu sunt menŃionate în
acest program.
Teste suplimentare:
a) - obŃinerea aprobării AGA pentru incorporarea în capital a rezervelor 1
din reevaluarea activelor imobilizate, pe baza HG 500/1994, 983/1998,
403/2000, 1553/2003, ori din evaluarea la valoarea de piaŃa a activelor
imobilizate prin firme specializate ;
b) - documentarea majorării capitalului prin aport suplimentar în numerar 1
sau în natura.
c) - verificarea cu balanŃa de verificare (clasa 1) a situaŃiei modificărilor 1
capitalurilor proprii, care face parte din situaŃiile financiare auditate;
d) - verificarea repartizării dividendelor între acŃionarii / asociaŃii entităŃii,
proporŃional cu cotele de participare la profit aprobate.

Partenerul responsabil de misiunea de audit, după parcurgerea testelor de audit şi a rezultatelor acestora,
formulează concluziile sale cu privire la modul de realizare a obiectivelor secŃiunii:

CONCLUZII

“Cu excepŃia aspectelor menŃionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, a fost
obŃinută o asigurare de audit suficientă pentru a ne permite să concluzionăm că rezervele, capitalul
propriu şi dividendele nu sunt denaturate semnificativ în situaŃiile financiare”.

Semnat ......................................................... Data .................................

Revizuit …................................................. Data .................................

21