Sunteți pe pagina 1din 12

STUDIU DE

CAZ

Echipa lucru: G hibu A le xa ndru,Co nt iu


N ico le t a ,A ndro ne N ico la e ,T iru Flo rin,P e rcze
S ilviu,P e rcze S ilviu,Circa Zo ra n
A limentar ea companiei no astr e „ AQUAPUR” este
asigur ată cu apă br ută din sur se de adânc ime
(fo r aj e), în număr de 29 şi sur să de supr afaţă,
r âul T imiş, în aval de o r aş. A pa este pr eluc r ată în
c ele tr ei uz ine ale o r aşului c ar e sunt,
în ac elaşi timp, şi staţii de po mpar e, după c um
ur meaz ă :
U zina 1

U z i n a d e a p ă n r. 1 , t r a t e a z ă a p a c a p t a t ă d i n 2 2 p u ţ u r i f o r a t e c u u n
d e b i t Q = 1 0 0 l / s U z i n a d e a p ă n r. 1 t r a t e a z ă î n t o t a l 1 0 0 l / s .

Schema tehno lo g ică co nstă d in:

 aer ar e p r in p ulver izar e p este un str at d e căr b une


activ;

 filtr ar e în 4 filtr e r ap id e;

 d ezinfectar e cu clo r g azo s;

 înmag azinar e
1.500+4.000+250=5.750;

 p o mp ar e în r eţea.
Uzin a 2

Uzi n a d e ap ă n r . 2 , tr atează u n d eb i t d e ap ă Q = 1 8 0 , 6 l /s cap tat d i n r âu l T i mi ş .

S ch ema teh n ol ogi că con s tă d i n :

 p omp ar e tr eap ta I , 2 +1 el ectr op omp e BR AT E Ş 2 5 0

 staţi a d e p omp ar e tr eap ta I I , 4 p omp e M V 2 5 3 x 2 av ân d Q = 3 8 0 mc/ h , H= 6 0 m, P=


110 kW.

 gos p od ăr i e d e r eacti v i p en tr u s u l f at d e al u mi n i u s i v ar ;

 b azi n d e amestec;

 b azi n d e r eacţi e;

 7 d ecan toar e l on gi tu d i n al e;

 staţi a d e ozon i zar e (n u f u n cţi on ează) : p r ep ar ar e ozon ;

 d i sp er si e ozon î n ap ă;

 -7 f i l tr e r ap i d e d esch i se;

 -s taţi a d e cl or i n ar e cu cl or gazos ( p os tcl or i n ar e )

 -î n magazi n ar e 3 . 3 0 0 +3 . 7 0 0 = 7 0 0 0 mc;
Uz i na 3

U z i na de a pă nr.3 , t ra t e a z ă un de bi t de a pă Q= 32 l / s, c a pt a t di n
7 p u ţ u r i f o r a t e . T r a t a r e a c o n s t ă n u m a i î n d e z i n f e c t ar e c u c l o r g a z o s .

S c h e m a t e h n o l o g i c ă c o n st ă d i n :

 st a ţ i e de po mpa re di re c t î n re ţ e a , e c hi pa t ă c u 2 po mpe Lo t ru
125a şi o po mpă Lo t ru 100a

 î nma ga z i na re 300 mc

 st a ţ i e d e c l o r i n a r e c u c l o r g a z o s
C ONSUMATORI IMPORTANTI IN C ADRUL C OMPANIEI „ AQUAPUR”:

 4 p omp e MV 253x2

 2 p omp e Lotru 125a

 o p omp ă Lotru 100a


• Pom p a MV 2 5 3

 Q= 3 8 0 mc / h
 H= 6 0 m
 P= 1 1 0 kW
P o mp a L OT R U 1 2 5 A

 C lasa d e izo lar e F

 C ur ent ab so r b it 15.9-27.4
A

 G r ad d e p r o tectie IP 5 5

 P uter e 10 HP

 P uter e ab so r b ita 9.5 kW

 P uter e electr ica 7.5 kW

 R o t a t i i mo t o r 2900 rpm

 Te n s i u n e d e a l i m e n t a r e 3 8 0 V

 Tip mo to r 2 poli

 Deb it maxim 1 3 2 m ³/ h

 In a l t i m e m a x 24.8
mC A
• P om pa LOTRU 1 0 0 A

 Te nsiune de a lime nt a re 380 V

 Fre cve nt a 50 H z

 Cure nt a bs o rbit 15.9- 24. 2 A

 P ut e re e le ct rica 5.5 kW

 De bit ma xim 120 m³/ h

 Ina lt ime ma x 18.5 mCA


I n tr e ti n e r e :

-o p e r soa n a su p r a v e g e h ea z a i n p e r ma n e n ta p omp e l e i n c a z u l
u n e i d e fe c ti u n i i n te r v e n i n d c a t ma i r a p i d

-v e r i fi c a r e a i n sta l ti e i d e tr a n sp or t a a p e i se fa c e a n u a l , p e c a n d c e a a
p mp e l or tr i me str i a l

-p e n tr u o ma i p u n a p e r c e p e r e a n e c e si ta ti a c e stor v e r i fi c a r i u r me a z a
o se si u n e d e p oz e i n a i n te a si d u p a e fe c toa r e a l u c r a r i i l or
D up a c um se p oate
ob ser va c or oz iunea e fac tor ul major
p entr u c ar e e nec esar a ac easta
v er ific ar e.
ECHIPA MENT ELE S TATIEI DE
EPURA RE: