Sunteți pe pagina 1din 5

LICEUL TEORETIC CREŞTIN „PRO DEO”

Str. Alexandru Vaida Voevod Nr. 55A, Cluj-Napoca


Tel./Fax: 0264-551.551; Mobil: 0746-528.792;
www.liceulprodeo.ro; E-mail: liceulcrestinprodeo@yahoo.com
NR. __________________

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL


PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Numărul fişei postului _________________________


Numele şi prenumele cadrului didactic ____________________________________
Specialitatea _______________________________________________
Perioada evaluată …………………………
Calificativul acordat________________________________________

Punctaj
Domenii Criterii de Indicatori Punctaj acordat
ale evaluării performanţă de performanţă maxim Auto Evaluar Evaluare
evaluare e C.A
comisie
1.1.1. Documentele de planificare sunt întocmite ţinând cont de particularităţile grupei (combinată sau 1 p. 1 p.
omogenă), de obiectivele cadru şi de referinţă din programa şcolară în vigoare;
1.1.2. Documentele de planificare sunt întocmite prin corelarea obiectivelor, conţinuturilor și a formelor de 1 p. 1 p.
realizare a activităţilor;
1.1. Respectarea programei şcolare, 1.1.3. Documentele de planificare sunt întocmite la termenul stabilit; 1 p. 1 p.
a normelor de elaborare a
documentelor de proiectare, precum 1.1.4. Proiectarea activităţilor se realizează ţinând cont de corelarea acestora pe orizontală şi pe verticală; 1 p. 1 p.
şi adaptarea acesteia la
1. Proiectarea particularităţile grupei 1.1.5.Respectarea numărului de activităţi prevăzute în planul de învăţământ; 1 p. 1 p.
activităţii
1.1.6. Revizuirea periodică a planificării calendaristice şi săptămânale pe baza rezultatelor evaluărilor 1 p. 1 p.
formative și de diagnostic;
15 p. 1.1.7. Documentele de planificare sunt avizate de coordonatoarele grădiniței 1 p. 1 p.

1.2.1. Propunerea a cel puţin unui opţional în anul şcolar în curs, pentru anul şcolar următor, şi elaborarea
1.2. Implicarea în activităţile de programei pentru această disciplină optţională; 2 p. 0 p.
proiectare a ofertei educaţionale la 1.2.2. Opţionalul propus a ales/solicitat de elevi/părinţi a fost aprobat şi inclus în oferta educaţională la nivelul 2 p. 0 p.
nivelul unităţii unităţii.
1.3. Folosirea TIC în activitatea de 1.3.1. Conceperea unor materiale educaţionale în format electronic; 1 p. 1 p.
proiectare
1.4. Proiectarea unor activităţi 1.4.1. Documentele de proiectare curriculară integrează activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele
extracurriculare corelate cu curriculare şi cu interesele preşcolarilor; 1,5 p. 1,5 p.
obiectivele curriculare, nevoile şi
interesele educabililor, cu planul 1.4.2. Proiectarea activităţilor extracurriculare ţine cont de şi se corelează cu documentele manageriale ale
managerial al unităţii unităţii. 1,5 p. 1,5 p.

2.1.1. Selectarea strategiilor didactice de învăţare, în funcţie de nivelul de pregătire a preşcolarilor, de 1 p. 1 p.


particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora;

În conformitate cu Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 (Anexa 2 la Metodologie) și cu art. 54 (1) din RCOFUÎP, aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016. 1
LICEUL TEORETIC CREŞTIN „PRO DEO”
Str. Alexandru Vaida Voevod Nr. 55A, Cluj-Napoca
Tel./Fax: 0264-551.551; Mobil: 0746-528.792;
www.liceulprodeo.ro; E-mail: liceulcrestinprodeo@yahoo.com

2.1.2. Utilizarea unor strategii didactice novatoare, creative, bazate pe manifestarea imaginaţiei şi a 1 p. 1 p.
creativităţii cadrului didactic;
2.1. Utilizarea unor strategii
didactice care asigură caracterul 2.1.3. Alternarea metodelor de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor tradiţionale şi moderne, în funcţie de 1 p. 1 p.
aplicativ al învăţării şi formarea contextul educaţional;
competenţelor specifice.
2.1.4. Utilizarea unor mijloace didactice relevante pentru contextul de învăţare creat şi pentru tipul de 1,5 p. 1,5 p.
activitate desfăşurat, în scopul stimulării şi încurajării participării preşcolarilor la activitate;
2.1.5. Amenajarea spaţiului educaţional, în funcţie de tipul activităţii desfăşurate (frontal, individual, pe
grupe). 1,5 p. 1,5 p.

2.2.1. Utilizarea cabinetului metodic; 1 p. 1 p.


2.2.2. Utilizarea resurselor materiale, informatice/PC-uri, laptopuri, videoproiectoare, casetofoane, 1 p. 1 p.
2.2. Utilizarea eficientă a resurselor internet, softuri educaţionale etc. din dotare;
materiale din grădiniță în vederea 2.2.3. Stimularea şi încurajarea preşcolarilor pentru utilizarea materialelor existente la centrele de interes; 1 p. 1 p.
2. Realizarea optimizării activităţilor didactice –
activităţilor inclusiv resurse TIC 2.2.4. Conceperea şi realizarea de material didactic auxiliar şi utilizarea acestuia cu scopul de a stimula
didactice procesul de predare/învăţare 2,5 p 2 p.
2.3.1. Dovezi şi rezultate ale diseminării, evaluării şi valorizării activităţilor realizate sau la care a
25 p.
2.3. Diseminarea, evaluarea şi participat la nivel local, judeţean, naţional şi international (şedinţe de catedră, activătăţi metodice, consilii
valorizarea activităţilor realizate profesorale, lecţii deschise, conferinţe, simpozioane, activităţi metodice, portaluri educaţionale, grupuri de 1,5 p. 1,5 p.
discuţii etc.)

2,4.1. Valorizarea învăţării şi a rezultatelor acesteia prin activităţi extracurriculare proiectate şi desfăşurate
sistematic: revista şcolii, articole, ateliere, dezbateri, lucrări metodice, vizite, excursii, serbări, concursuri, 2 p. 2 p.
2.4. Organizarea şi desfăşurarea manifestări cultural-artistice, sportive, expoziţii etc;
activităţilor extracurriculare,
participarea la actiuni de voluntariat
2.4.2. Respectarea planului de activităţi extracurriculare întocmit pe baza nevoilor de dezvoltare a 1 p. 1 p.
preşcolarilor şi în baza cerințelor și sugestiilor exprimate de părinţii acestora;
2.4.3. Cunoaşterea şi respectarea procedurilor specifice derulării activităţilor extracurriculare (cereri
aprobate de conducerea instituţiei/ISJ pentru desfăşurarea unor vizite, excursii); 2 p. 2 p.
2.4.4. Derularea parteneriatului cu familia; 2 p. 2 p.
2.4.5. Participarea la acţiuni de voluntariat. 1 p. 1 p.

2.5. Formarea deprinderilor de 2.5.1. Utilizarea constantă a metodelor de lucru ce presupun munca în grup, în echipă, în cadrul 2 p. 2 p.
studiu individual şi de echipă în activităţilor didactice şi extracurriculare;
vederea formării/dezvoltării
competenţei de a “a învăţa să înveţi” 2 p. 1,5 p.
2.5.2. Stabilirea unor sarcini comune, pentru copii şi părinţi, în scopul derulării proiectelor tematice.

3.1.1. Oferirea unui feed-back constructiv şi încurajator tuturor preşcolarilor; 1 p. 1 p.

3.1. Asigurarea transparenţei 3.1.2. Observarea permanentă a comportamentelor preşcolarilor care vizează toate domeniile de 1 p. 1 p.
criteriilor, a procedurilor de evaluare dezvoltare, prin raportare la achiziţiile anterioare;
3.1.3. Corectitudinea procesului de stabilire a gradului de evaluare a progresului individual al preşcolarilor, 1 p. 1 p.

În conformitate cu Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 (Anexa 2 la Metodologie) și cu art. 54 (1) din RCOFUÎP, aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016. 2
LICEUL TEORETIC CREŞTIN „PRO DEO”
Str. Alexandru Vaida Voevod Nr. 55A, Cluj-Napoca
Tel./Fax: 0264-551.551; Mobil: 0746-528.792;
www.liceulprodeo.ro; E-mail: liceulcrestinprodeo@yahoo.com
şi a rezultatelor activităţilor de pe baza particularităţilor de vârstă;
evaluare 3.1.4.Informarea constantă a părinţilor despre rezultatele preşcolarilor. 2 p. 2 p.
3.2.1. Analiza şi interpretarea rezultatelor evaluărilor iniţiale, formative şi finale prin consemnarea
3.2. Aplicarea testelor predictive, aprecierii progresului individual al preșcolarilor 1 p. 1 p.
interpretarea şi comunicarea 3.2.2. Comunicarea individuală (părinților) a rezultatelor evaluării; 1 p. 1 p.
rezultatelor 3.2.3. Centralizarea datelor obţinute în urma aplicării testelor, potrivit procedurilor interne ale unităţii; 1 p. 1 p.
3.2.4. Stabilirea măsurilor de remediere, în parteneriat cu şcoala/părinţii copiilor. 1 p. 1 p.
3.3. Utilizarea diverselor instrumente 3.3.1. Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare; 1 p. 1 p.
de evaluare, inclusiv a celor din banca 3.3.2. Utilizarea fişei de consemnare a progresului individual al fiecărui preşcolar. 2 p. 2 p.
de instrumente de evaluare unică
3. Evaluarea 3.4.1. Includerea inițierii în autoevaluare ca etapă în demersul didactic; 1 p. 1 p.
rezultatelor 3.4. Inițierea și promovarea 3.4.2. Sprijinirea preşcolarilor în procesul inițierii în procesul de autoevaluare a comportamentului, prin 1 p. 1 p.
învăţării autoevaluării şi a interevaluării raportare la regulile grupei/responsabilităţi delegate;
3.4.3. Realizarea interevaluării în cadrul grupelor de lucru. 1 p. 1 p.
20 p. 3.5.1. Aplicarea de chestionare beneficiarilor indirecţi ai educaţiei, în vederea evaluării gradului de
satisfacţie a acestora şi a indentificării măsurilor concrete de optimizare 0,5 p. 0 p.
3.5 Evaluarea satisfacţiei 3.5.2. Informarea zilnică a părinţilor/ori de câte ori este nevoie despre comportamentul şi evoluţia 1 p. 1 p.
beneficiarilor educaţionali preşcolarilor;
3.5.3. Participarea activă și documentată la întâlnirile semestriale cu părinţii; 0,5 p. 0,5 p.

1 p. 1 p.
3.6. Coordonarea elaborării 3.6.1. Portofoliile preşcolarilor conţin produse relevante ale activităţii derulate pe parcursul anului şcolar;
portofoliului educaţional ca element pot fi consultate de părinţi;
central al evaluării rezultatelor 3.6.2. Utilizarea şi valorizarea portofoliului educaţional ca instrument relevant al progresului preşcolarilor. 2 p. 2 p.
învăţării
4.1.1. Stabilirea şi monitorizarea respectării regulilor grupei pentru fiecare grupă şi tip de activitate, ca
aplicare concretă a prevederilor regulamentului intern al Colegiului, cu întocmirea documentelor 1 p. 1 p.
4. Managementul 4.1. Stabilirea unui cadru adecvat probatoare și reglatoare;
grupei de (reguli de conduită, atitudini, 4.1.2.Crearea unui mediu educaţional stimulativ, securizant, care răspunde nevoilor de dezvoltare a 1 p. 1 p.
preșcolari ambient) pentru desfăşurarea copiilor;
activităţilor, în conformitate cu
12 p. particularităţile grupei de preşcolari 4.1,3.Comunicarea cadrului didactic cu toţi copiii din grupă, realizată pe un ton cald, ce conferă 1 p. 1 p.
încredere, confort afectiv, siguranţă şi securitate;
4.1.4. Asigurarea aplicării prevederilor regulamentului intern la fiecare activitate şcolară şi extraşcolară: 2,5 p. 2,5 p.
consemnarea prezenţei, verificarea ţinutei, a ordinei şi disciplinei

4.2. Monitorizarea comportamentului 4.2.1. Comunicarea cu toţi agenţii educaţionali, în scopul gestionării situaţiilor conflictuale; 1 p. 1 p.
preșcolarilor şi gestionarea situaţiilor 4.2.2. Consemnarea periodică a observaţiilor asupra preşcolarilor; stabilirea împreună cu profesorul
conflictuale psiholog de proceduri de intervenţie pentru gestionarea situaţiilor de criză educaţională; 1,5 p. 1,5 p.

4.3. Cunoaşterea, consilierea şi 4.3.1. Existenţa şi utilizarea sistematică a observaţiilor referitoare la cunoaşterea, consilierea şi tratarea
tratarea diferenţiată a preșcolarilor diferenţiată a preşcolarilor cu probleme din fiecare grupă; 2,5 p. 2,5 p.
4.4. Motivarea preșcolarilor prin 4.4.1. Proiectarea şi organizarea unor activităţi de promovare a exemplelor de bună practică la grupă, prin
valorizarea exemplelor de bună identificarea modalităţilor eficiente de motivarea a copiilor, în funcţie de particularităţile de grup şi 1,5 p. 1,5 p.
practică individuale.

În conformitate cu Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 (Anexa 2 la Metodologie) și cu art. 54 (1) din RCOFUÎP, aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016. 3
LICEUL TEORETIC CREŞTIN „PRO DEO”
Str. Alexandru Vaida Voevod Nr. 55A, Cluj-Napoca
Tel./Fax: 0264-551.551; Mobil: 0746-528.792;
www.liceulprodeo.ro; E-mail: liceulcrestinprodeo@yahoo.com

5.1. Valorificarea competenţelor 5.1.1. Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare (în redactarea documentelor şcolare, 1 p. 1 p.
ştiinţifice, didactice şi metodice în desfăşurarea demersului didactic etc.).
dobândite prin participarea la 5.1.2. Susţinerea a cel puţin unei comunicări în cadrul sesiunilor metodico-ştiinţifice/conferinţelor/
programele de formare simpozioanelor de specialitate/autor al cel puţin unui articol din domeniul educaţional publicat în 1 p. 0 p.
continuă/perfecţionare reviste/lucrări de specialitate
5. Managementul
5.2. Implicarea în organizarea
carierei şi a al
activităţilor metodice la nivelul 5.2.1. Participarea cu cel puţin o lucrare metodico-ştiinţifică/lecţie demonstrativă/activitate metodică la 1 p. 1 p.
dezvoltării
comisiei/unității nivelul catedrei/comisiei
profesionale
5.3. Realizarea/actualizarea
portofoliului profesional şi a 5.3.1. Existenţa unui portofoliu profesional actualizat al cadrului didactic 1 p. 1 p.
dosarului personal
8 p.
5.4. Dezvoltarea capacităţii de 5.4.1. Colaborarea cu personalul şcolii şi echipa managerială
comunicare şi relaţionare în  Nesatisfacătoare
interiorul şi în afara unităţii cu  Satisfăcătoare 3 p. 3 p.
preșcolarii, personalul grădiniței și  Bună
al şcolii, cu echipa managerială şi cu  Foarte bună
familiile preșcolarilor 5.4.2. Comunicarea cu preşcolarii/elevii şi familiile preşcolarilor/elevilor 1 p. 1 p.

6.1.1. Inițierea și desfășurarea unor parteneriate educaţionale. 1 p. 1 p.


6.1.2. Valorificarea implicării în parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale
6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi
(activități în parteneriat cu ciclul primar și între școală și grădinițe, alte școli, în vederea atragerii de elevi 1 p. 0 p.
proiecte educaţionale în vederea
pt. cl. pregătitoare.)
dezvoltării instituţionale
6.2. Promovarea ofertei educaţionale 6.2.1. Conceperea/realizarea de materiale de promovare a ofertei educaționale 1 p. 0 p.
6. Contribuţia la 6.2.2. Promovarea ofertei educaţionale la nivelul instituţiei/local/județean. 0,5 p. 0,5 p.
dezvoltarea 6.3. Promovarea imaginii grădiniței/
instituţională şi şcolii în comunitate prin participare şi 6.3.1. Participarea semestrială la concursuri, activităţi extracurriculare şi extraşcolare 1,5 p. 1,5 p.
la promovarea rezultatele preșcolarilor la concursuri, 6.3.2. Rezultate la concursuri 3 p. 0 p.
imaginii unităţii competiţii, activităţi extracurriculare
6.4. Realizarea/participarea la 6.4.1. Planificarea, în colaborare cu profesorul consilier, în cadrul întâlnirilor cu părinţii, a unor activităţi
programe/activităţi de prevenire şi de informare și formare privind prevenirea şi combaterea violenţei, de prevenire şi combatere a
15 p.
combatere a violenţei şi comporta- comportamentelor nesănătoase. 0,5 p. 0,5 p.
mentelor nesănătoase în mediul
şcolar, familie şi societate
6.5.1. Existența documentelor individuale de prelucrare, cunoaştere şi a dovezilor privind respectarea
6.5. Respectarea normelor, acestora (preșcolari, părinți, personalul grădiniței de aplicație) 0,5 p. 0,5 p.
procedurilor de sănătate şi securitate
în muncă, de PSI şi ISU pentru toate
tipurile de activităţi desfăşurate în 6.5.2. Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor interne privind sănătatea şi securitatea preşcolarilor. 0,5 p. 0,5 p.
cadrul unităţii, precum şi a sarcinilor
suplimentare 6.5.3. Cadrul didactic manifestă disponibilitate şi promptitudine în executarea sarcinilor repartizate de 3 p. 3 p.
către şeful de comisie/compartiment/conducerea unităţii.
6.6. Implicarea activă în crearea unei 6.6.1. Monitorizarea progresului preşcolarilor; 1 p. 1 p.
culturi a calităţii la nivelul
organizaţiei. 6.6.2. Iniţierea şi participarea la activități pentru dezvoltarea sentimentului de apartenență și a respectului
pentru valorile şi tradiţiile grădiniței și a şcolii . 1,5 p. 1.5 p.
7. Conduita 7.1. Manifestarea atitudinii morale şi 7.1.1. Cadrul didactic este un exemplu/model în ceea ce priveşte atitudinile moral-civice (ţinută, limbaj,
profesională civice (limbaj, ţinută, respect, respect) şi comportamentul cotidian. 2,5 p. 2.5 p.
În conformitate cu Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 (Anexa 2 la Metodologie) și cu art. 54 (1) din RCOFUÎP, aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016. 4
LICEUL TEORETIC CREŞTIN „PRO DEO”
Str. Alexandru Vaida Voevod Nr. 55A, Cluj-Napoca
Tel./Fax: 0264-551.551; Mobil: 0746-528.792;
www.liceulprodeo.ro; E-mail: liceulcrestinprodeo@yahoo.com
comportament)
5 p. 7.2. Respectarea şi promovarea 7.2.1. Cadrul didactic respectă şi promovează deontologia profesională 2,5 p. 2,5 p.
deontologiei profesionale.
TOTAL 100 p. 88,5 p.

GRILA DE EVALUARE: 100,00 – 85 p. – Foarte bine; 84,99 – 71 p. – Bine; 70,99 – 61 p. – Satisfăcător; Sub 61 p. – Nesatisfăcător

Cluj-Napoca, data:
Nume şi prenume Semnǎtura
Cadru didactic evaluat:
Responsabil comisie:
Director: Maximilian CARAMAN
Membrii CA:
Spătar Alexandra
Petric Ioan
Nechifor Caleb
Zirbo Cristina
Tomoș Vlad
Pop Ioan
Isai Gheorghe
Sofronie Costel

În conformitate cu Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 (Anexa 2 la Metodologie) și cu art. 54 (1) din RCOFUÎP, aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016. 5