Sunteți pe pagina 1din 114

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E nr.851
din 20 august 2018
Chișinău

Cu privire la aprobarea Cadrului bugetar


pe termen mediu (2019-2021)
----------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Cadrul bugetar pe termen mediu (2019-2021) (se anexează).

2. Cadrul bugetar pe termen mediu (2019-2021) va servi organelor centrale


de specialitate ale administrației publice și altor autorități administrative centrale
ca suport la planificarea proiectului bugetului de stat pentru anul 2019, iar
autorităților administrației publice locale – la planificarea bugetelor locale și a
programelor locale de dezvoltare a teritoriilor respective.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor Octavian Armașu

C:\Users\sirbuvera1\Desktop\1. Sirbu Vera - MAPA DE LUCRU MF\Documents\2018\CBTM 2019-2021\VARIANTA CBTM 2019-21


PRIMITA DE LA GUVERN\14701-redactat-ro.docx
2

Vizează:

Secretar general al Guvernului Lilia PALII

Aprobată în ședința Guvernului


din
3

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.851/2018

CADRUL BUGETAR PE TERMEN MEDIU (2019-2021)

I. PREZENTARE GENERALĂ

A. Introducere
Cadrul bugetar pe termen mediu (2019-2021) (în continuare – CBTM (2019-
2021)) este documentul principal în baza căruia urmează a fi elaborat bugetul
anual pentru 2019. Scopul elaborării CBTM (2019-2021) este de a oferi o analiză
în conformitate cu cadrul macroeconomic al țării, stabilind astfel baza pentru
planificarea bugetară pe următorii ani, în conformitate cu prioritățile strategice ale
Guvernului.
CBTM (2019-2021) reprezintă o actualizare a CBTM (2018-2020) aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 609/2017, cu extinderea prognozelor și analizei
pentru anul 2021. CBTM (2019-2021) a fost elaborat cu respectarea indicatorilor-
țintă ai cadrului macrobugetar agreat în timpul celei de-a treia evaluări (din
perioada 15–27 martie 2018) a Programului de reforme economice susținut prin
acordul pe trei ani semnat cu Fondul Monetar Internațional (FMI).
Astfel, în conformitate cu angajamentele asumate de către Guvern prin
semnarea Programului cu FMI, actualizarea CBTM (2019-2021) a avut loc în
perioada martie-iunie, reflectînd politicile și indicatorii bugetar-fiscali agreați cu
misiunea FMI și nu reflectă măsurile de politică fiscală adoptate de către
Parlament la sfîrșitul lunii iulie 2018.
CBTM (2019-2021) urmărește promovarea unei politici bugetar-fiscale
prudente și cu un profil al datoriei precaut, în același timp concentrîndu-se pe
alocarea resurselor necesare pentru cheltuielile sociale și cheltuielile ce stimulează
creșterea economică. Astfel, la determinarea deficitului bugetului public național
a fost aplicată clauza de derogare pentru investițiile capitale publice finanțate din
surse externe (în conformitate cu art.15 din Legea finanțelor publice și
responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014).
Obiectivul principal pe termen scurt și mediu rămîne implementarea
reformelor structurale, consolidarea finanțelor publice și a stabilității financiare
drept condiții primordiale pentru atingerea durabilității bugetar-fiscale, prin
menținerea unui deficit al bugetului public național la nivel sustenabil, evitînd
riscurile legate de șocurile interne și externe, precum și dependența excesivă de
asistența financiară externă.
Prin adoptarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale
nr.181/2014 s-au introdus reguli pentru întărirea guvernanței bugetar-fiscale.
Aplicarea și consolidarea regulilor bugetar-fiscale instituite în legislația națională
capătă o importanță de prim ordin în contextul proiecției bugetare pe anul 2019 și
perspectiva 2020-2021.
4

Unul dintre obiectivele de bază ale CBTM (2019-2021), care constituie și o


premisă pentru susținerea noilor inițiative de politică, este eficientizarea utilizării
resurselor bugetare și redirecționarea resurselor existente spre programele de
importanță majoră.
Prioritățile în contextul CBTM (2019-2021) reflectă întocmai prioritățile de
politici sectoriale pe termen mediu (2019-2021), aprobate prin Hotărîrea
Guvernului nr.350/2018 și derivă din Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova
2020”, Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2016-2018, Acordul de
Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Prioritățile de politici
pe sectoare se bazează, de asemenea, pe alte documente strategice sectoriale, care
oferă autorităților bugetare flexibilitatea de a determina structura cea mai adecvată
și nivelurile posibile de finanțare pentru realizarea acestor obiective.
În procesul de elaborare a CBTM au avut loc consultările politicilor publice
cu ministerele de ramură pe parcursul lunii iunie 2018. Ca urmare a acestor discuții
cu autoritățile publice, limitele de cheltuieli sectoriale au fost actualizate în
conformitate cu prioritățile din sectoare. Limitele respective și principalele
priorități sectoriale sînt reflectate în capitolul IV și în anexele nr.2 și nr.3.
În baza limitelor sectoriale de cheltuieli, autoritățile publice urmează să
actualizeze strategiile sectoriale de cheltuieli, cu plasarea lor ulterioară pe paginile
web ale autorităților. De asemenea, în baza limitelor sectoriale, se elaborează
limitele de cheltuieli pe autorități publice centrale finanțate de la bugetul de stat
pentru anii 2019-2021.

B. Îmbunătățirea performanței economice


Rezultatele macroeconomice recente au depășit așteptările. În anul 2017 s-
a înregistrat o creștere economică de 4,5%, care a fost determinată de cererea
internă puternică și de mediul extern pozitiv. Cererea internă a crescut brusc în
mare parte datorită consumului privat și creșterii volumului investițiilor, care a
înregistrat valori pozitive după criza din anii precedenți. Cererea internă mai
puternică a fost adversă comerțului net, importurile crescînd într-un ritm mai rapid
decît exporturile. Inflația medie anuală s-a apropiat de ținta stabilită de Banca
Națională a Moldovei și a atins nivelul de 6,6 la sută. Deficitul bugetului public
național a înregistrat 0,8% din PIB (comparativ cu cifra prognozată de 3,0 la sută).
Deficitul mai mic se datorează subexecutării cheltuielilor din partea bugetelor
locale, precum și incertitudinii finanțării proiectelor finanțate din surse externe,
executării lucrărilor, efectuării achizițiilor și rezilierii contractelor pe unele
proiecte.
Tendințele macroeconomice înregistrate în anul 2017 au avut o continuitate
și în anul 2018, unele demonstrînd o tendință și mai pronunțată, cu un impact
pozitiv asupra bugetului. Pe termen mediu, prognoza nu prevede înrăutățirea
condițiilor macroeconomice, iar reformele structurale preconizate urmează să aibă
efect benefic asupra situației macroeconomice.
5

C. Gestionarea provocărilor bugetare continue


Consolidarea poziției bugetar-fiscale și gestionarea responsabilă a
finanțelor publice continuă să fie obiectivul principal al Guvernului pentru
perioada 2019-2021. În acest context, planificarea și executarea bugetară vor fi în
conformitate cu regula bugetar-fiscală, care limitează deficitul bugetar la 2,5% din
PIB, excluzînd granturile. Avînd în vedere că spațiul fiscal existent este limitat,
Guvernul intenționează să atingă obiectivele din documentele strategice prin
alocarea mai eficientă a resurselor, precum și prin realocarea celor deja existente
în cadrul sectoarelor.
Cu toate acestea, punerea în aplicare a clauzei de derogare permite
Guvernului să finanțeze proiecte de investiții capitale peste limita deficitului (fără
granturi) de 2,5% din PIB, cu condiția ca aceste proiecte să fie finanțate din surse
externe, astfel avînd surse reale de finanțare și capacități de implementare.
În contextul provocărilor curente, Guvernul urmează să își concentreze
eforturile pe promovarea unor politici macroeconomice orientate spre stabilitate și
reforme care să favorizeze creșterea economică, obiectivele principalele ale
politicii bugetare pentru anul 2019 și orizontul 2020-2021 fiind:
1) consolidarea finanțelor publice prin implementarea regulii bugetar-
fiscale care limitează deficitul bugetului public național (fără granturi) la 2,5% din
PIB, precum și întreprinderea măsurilor pentru îmbunătățirea structurii
cheltuielilor bugetare prin reducerea cheltuielilor curente neproductive și crearea
spațiului pentru proiecte de dezvoltare;
2) consolidarea veniturilor, prin extinderea bazei fiscale, adoptarea
măsurilor pentru combaterea economiei tenebre și avansarea în implementarea
reformei administrării fiscale și conformării fiscale. De asemenea, urmează a fi
revizuite și optimizate diverse scutiri și/sau cote reduse la TVA, accize, impozitul
pe venit al persoanelor fizice, impozitul pe venit al persoanelor juridice și
impozitele pe proprietate. Aceste eforturi vor contribui la reducerea treptată a
dependenței de granturile externe;
3) promovarea unei politici prudente privind ocuparea forței de muncă și în
domeniul salarizării. În acest context, Guvernul se angajează să restrîngă angajarea
în măsura necesară pentru furnizarea eficientă de bunuri și servicii publice;
4) eficientizarea cheltuielilor, inclusiv celor destinate cheltuielilor capitale,
sporirea eficienței cheltuielilor în învățămînt și îmbunătățirea performanței în
domeniul ocrotirii sănătății;
5) implementarea unei politici clare de protecție socială, care nu numai va
susține categoriile sensibile ale populației, ci și va încuraja ocuparea forței de
muncă, asigurarea sustenabilității fiscale și administrarea rapidă și eficientă a
acestor cheltuieli. Astfel, Guvernul intenționează să mențină baza stimulentelor
necesare creșterii economice durabile și a ocupării forței de muncă.
Aceste elemente vizează în mod egal toate autoritățile bugetare, prin urmare
este necesară avansarea cooperării la nivel guvernamental pentru a permite
monitorizarea agendei de dezvoltare economică a țării, menținînd în același timp
stabilitatea macrofiscală.
6

D. Eficientizarea cheltuielilor publice


O provocare pe termen mediu constă în îmbunătățirea eficienței de cheltuire
a resurselor bugetare. Pentru a furniza măsuri mai bine țintite și durabile de
economisire, precum și cheltuieli de o calitate sporită este necesară introducerea
unei analize de cheltuieli pe termen mediu pentru a consolida livrarea serviciilor
publice și pentru a identifica domenii potențiale pentru economii sau cîștiguri la
nivel de eficiență.
La prima etapă pot fi supuse raționalizării cheltuielile ministerelor care au
înregistrat cheltuieli mari sau sectoarele unde cheltuielile au demonstrat că există
un potențial sporit de cîștiguri de eficiență. De asemenea pot fi efectuate și analize
ce au o țintă a cheltuielilor pe sectoare sau programe specifice. Pe termen mediu
se preconizează ca fiecare minister de ramură să facă obiectul raționalizării
cheltuielilor bugetare.
Astfel, în cadrul măsurilor de reformă bugetară introduse pentru prima dată
de Guvern în anul 2018, cheltuielile curente ale statului cu privire la furnizarea de
servicii publice fac obiectul unei revizuiri periodice. În scopul pilotării exercițiului
de raționalizare a cheltuielilor în anul 2018, a fost selectat sectorul educației, și
anume învățămîntul superior și cel vocațional/profesional tehnic. Scopul pilotării
acestui exercițiu este sporirea eficienței utilizării banilor în acest sector, cu
determinarea unor eventuale economii/cheltuieli neprioritare, care, ulterior, vor fi
direcționate la implementarea unor noi politici din sectorul educației, cu
includerea în CBTM (2020-2022) și corespunzător în bugetul pentru anul 2020.

Procesul de elaborare a prognozelor de cheltuieli pentru perioada 2019-


2021 se bazează pe următoarele principii, care urmează a fi luate în considerare la
evaluarea propunerilor de buget în procesul de planificare bugetară, în care
estimările de cheltuieli sînt menținute în plafonul prevăzut în limitele sectoriale
pentru anul 2019 din CBTM (2019-2021).
Alocarea resurselor în CBTM (2019-2021) urmărește:
1) corelarea strînsă cu prioritățile stabilite în documentele naționale de
planificare strategică – Hotărîrea Guvernului nr.350/2018 cu privire la aprobarea
priorităților de politici sectoriale pe termen mediu (2019-2021), Strategia
Națională de Dezvoltare „Moldova 2020”, Acordul de Asociere dintre Republica
Moldova și Uniunea Europeană, Programul de activitate al Guvernului pentru anii
2016-2018;
2) alocarea resurselor pentru programele de cheltuieli care sînt mai eficiente
și au un impact mai mare în atingerea obiectivelor de politici ale Guvernului;
3) obținerea unui raport înalt de „valoare pentru bani”, prin direcționarea
resurselor spre prioritățile de nivel înalt;
4) corelarea cu finanțarea externă, oferită prin intermediul partenerilor de
dezvoltare.
Aceste principii servesc drept orientare pentru noi inițiative de finanțare și
pentru repartizarea spațiului fiscal (cheltuielile bugetului asupra cărora Guvernul
7

poate decide fără a pune în pericol poziția bugetar-fiscală și stabilitatea


economică). Toate inițiativele noi acceptate sînt incluse în limitele de cheltuieli
definitivate.
La elaborarea propunerilor de buget pentru 2019 și a estimărilor pe termen
mediu (2019-2021), autoritățile/instituțiile bugetare trebuie să demonstreze modul
în care planurile lor bugetare răspund priorităților politice ale Guvernului.
Autoritățile/instituțiile bugetare sînt încurajate să îmbunătățească eficiența
cheltuielilor în raport cu prioritățile date, inclusiv prin redistribuiri în cadrul
limitelor existente de cheltuieli.

II. PERSPECTIVE ECONOMICE

A. Perspective economice globale


1. Evoluția economiei globale atestă consolidarea creșterii în contextul
relansării investițiilor, productivității și comerțului. Ținînd cont de conjunctura
existentă, se presupune o creștere economică moderată a economiilor avansate, în
timp ce băncile centrale renunță treptat la măsurile post-criză și ritmul investițiilor
se stabilizează. În economiile emergente și în cele aflate în dezvoltare, creșterea
economică ar urma să se consolideze în contextul continuării relansării activităților
exportatorilor de produse de bază și al stabilizării prețurilor.
2. Economia mondială a crescut cu 3,2% în anul 2016 și cu 3,8% în 2017.
Creșterea economică este în recuperare în economiile dezvoltate, SUA și zona
euro înregistrînd cîte 2,3% pentru anul 2017. Producția în Comunitatea Statelor
Independente, care a înregistrat o scădere cu 2,2% în anul 2015, a atestat creșteri
cu 0,3% în 2016 și cu 2,1% în 2017. Pentru aceeași perioadă, în China și India,
producția a crescut cu 6,9% și, respectiv, 6,7%. Pentru anul 2018, FMI prevede
accelerarea creșterii economice în toate țările, pe cînd pentru 2019 în accelerare
rămîne doar economia Indiei cu 7,8% și creșteri puțin mai temperate se așteaptă
pentru restul țărilor.
3. Se preconizează că prețurile de consum în economiile avansate vor crește
de la 1,7% în anul 2017 la 2,0% în 2018 și 1,9% în 2019. Inflația prognozată în
economiile emergente și cele în curs de dezvoltare se situează în intervalul 4,3%–
4,6% pentru anii următori (tabelul 2.1).
4. Volumul comerțului mondial a înregistrat o creștere de 4,9% în anul 2017
și se preconizează că va accelera pînă la 5,1% în 2018, iar pentru 2019 va crește
cu 4,7%.
5. Riscurile prognozei includ posibile sistări ale comerțului global, ale
fluxurilor de capital și ale migrației, înăsprirea condițiilor economice și financiare
și a incertitudinii, plus factori noneconomici, cum ar fi riscurile geopolitice.
8

Tabelul 2.1
Prognoza creșterii globale și indicele prețurilor
de consum pentru 2017-2019
(%)
2017 2018 2019
Efectiv Prognozat Prognozat

Creșterea produsului global brut (PGB)


Produsul global brut 3,8 3,9 3,9
Statele Unite ale Americii 2,3 2,9 2,7
Zona euro 2,3 2,4 2,0
Germania 2,5 2,5 2,0
Franța 1,8 2,1 2,0
Italia 1,5 1,5 1,1
Comunitatea Statelor Independente 2,1 2,2 2,1
Federația Rusă 1,5 1,7 1,5
China 6,9 6,6 6,4
India 6,7 7,4 7,8

Prețurile de consum
Economiile avansate 1,7 2,0 1,9
Zona euro 1,5 1,5 1,6
Economiile în curs de dezvoltare 4,0 4,6 4,3
Sursa: Fondul Monetar Internațional, World Economic Outlook, aprilie, 2017

B. Economia Republicii Moldova – evoluții recente și perspective


6. Economia națională, conform estimărilor preliminare, a crescut cu
aproximativ 4,5% în 2017. Acest lucru se datorează ascensiunii înregistrate în
majoritatea activităților economice, creșteri fiind înregistrate în domenii ca
investițiile, comerțul exterior, consumul privat și public.
7. Rata medie a inflației în perioada 2015-2017 a fost volatilă, de la creșterea
de 9,7% în 2015 și reducere la 6,4% în 2016, urmînd o ușoară creștere pentru anul
2017 (6,6%). Valuta națională s-a apreciat de la 19,92 lei pentru un dolar SUA în
2016 pînă la 18,49 lei în 2017. O politică monetară restrictivă, susținută de
stabilizarea monedei naționale, a dus la apropierea inflației de intervalul-țintă 5%
+/- 1,5%.
8. În urma scăderii volumului exporturilor constatate în anul 2015 cu 19,5%,
acestea au înregistrat o creștere de 4% în 2016 și 19% în 2017, iar importurile au
înregistrat o scădere de 25% în 2015, urmată de o creștere cu 0,8% și 20%
respectiv pentru următoarele perioade.
9. În Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020” și în Documentul
de dezvoltare economică a Moldovei, care evidențiază importanța sporirii
productivității, atragerii investițiilor și promovării dezvoltării umane, sînt
formulate politici pentru asigurarea unei creșteri economice durabile și incluzive.
Documentul de dezvoltare economică specifică domeniile prioritare pentru
creșterea economică și eradicarea sărăciei, educație, sectorul financiar, climatul de
9

afaceri, energetică și eficiența energetică, sectorul agricol, agroprocesare și


diversificarea exporturilor (boxa 2.1).

Boxa 2.1. Competitivitatea globală a Republicii Moldova


Raportul competitivității globale 2017-2018, publicat de Forumul Economic
Mondial, clasează competitivitatea Moldovei pe poziția 89 din cele 137 de țări
chestionate, urcînd de la poziția 100 deținută în anul precedent. Studiul
utilizează 114 indicatori pe baza a 12 piloni. Principalele provocări ale
competitivității pentru Republica Moldova sînt instituțiile eficiente, mediul
macroeconomic, eficiența pieței, dezvoltarea piețelor financiare, dimensiunea
pieței, gradul de sofisticare și inovație a afacerilor.

10. Prognoza principalilor indicatori macroeconomici ai Republicii


Moldova pentru perioada 2018-2021 (tabelul 2.2) se bazează pe o serie de ipoteze.
Acestea includ menținerea condițiilor internaționale favorabile, continuarea
reformelor structurale, promovarea exporturilor și sprijinul acordat sectorului
privat prin eforturi de simplificare și liberalizare, menținerea stabilității financiare,
a prețurilor și a cursului de schimb.
11. În perioada 2018-2021:
1) se preconizează ca PIB-ul real să înregistreze o creștere medie anuală de
aproximativ 4,0%. Această creștere este condiționată de evoluția relativ bună a
sectoarelor economiei naționale;
2) structura PIB va suporta unele schimbări: pe categorii de resurse va
scădea ponderea valorii adăugate brute de la 84,6% (în 2017) pînă la 83% (în 2021)
cu majorarea, respectiv, a ponderii impozitelor nete pe produs datorită reformei
administrării fiscale.

Graficul 2.1
Structura PIB pe categorii de resurse, %
110 Prognoză
90

70

50

30

10

-10
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Agricultură Industrie Servicii SIFIM Impozite nete pe produs


Sursă: Biroul Național de Statistică
10

3) creșterea cererii externe se va datora, în mare parte, creșterii consumului


privat, ceea ce se va reflecta în structura PIB pe categorii de utilizări. Ponderea
consumului final al gospodăriilor casnice în PIB se va majora de la 86% în 2017
pînă la 87% în anul 2021. Totodată, ponderea formării brute de capital fix va fi în
descreștere, de la 22% pînă la 21%. Ponderea exportului net va diminua de la circa
28% la 26% în PIB;

Graficul 2.2
Structura PIB pe categorii de utilizări, %
175
Prognoză
125

75

25

-25

-75
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Exportul net
Variaţia stocurilor
Formarea brută de capital fix
Consumul final al administrației publice șI private
Consumul final al gospodăriilor casnice
Sursă: Biroul Național de Statistică

4) politica monetară va continua să fie orientată spre menținerea ratei


inflației în intervalul de 5% ±1,5% pentru a asigura stabilitatea prețurilor pe termen
mediu;
5) se preconizează o apreciere a ratei medii de schimb față de dolarul SUA
de la 18,49 lei în 2017 pînă la 16,83 lei în 2018, urmată de deprecierea treptată
pentru următorii ani pînă la 18,51 lei/dolar SUA în anul 2021;
6) exporturile vor înregistra niveluri de creștere regresive pentru perioada
2018-2021 de la 15,1% la 5,7% cu o modificare medie anuală de 9,1%;
7) pentru importuri se prognozează reducerea ratei de creștere de la 17,4%
în 2018 pînă la 5,0% în 2021 cu o medie anuală de 8,9%, ceea ce presupune
aprecierea negativă, în continuare, a soldului balanței comerciale. În baza
estimărilor, comerțul exterior cu statele membre ale UE va crește ca urmare a
implementării depline a Acordului de liber schimb cu UE.

12. Factorii de risc pentru prognoza macroeconomică rămîn a fi în


continuare:
1) condițiile meteorologice nefavorabile, care afectează agricultura și
sectoarele de prelucrare ale produselor agricole;
11

2) instabilitatea regională, care ar spori gradul de incertitudine;


3) evoluțiile negative în economiile principalilor parteneri comerciali ai
Republicii Moldova și ale țărilor de destinație pentru emigranții moldoveni.

Tabelul 2.2
Indicatorii macroeconomici ai Republicii Moldova
Unitatea de
2016 2017 2018 2019 2020 2021
măsură
Efectiv Efectiv Prog. Estimat Prog. Prog. Prog.
Produsul intern brut1
în prețuri curente mld lei 135,4 150,4 160,1 163,0 177,9 193,9 211,5
rata reală de creștere % 104,5 104,5 103,0 103,8 103,8 103,8 104,0
Indicele prețului de consum
mediu anual % 106,4 106,6 104,3 104,1 104,7 105,0 105,0
Cursul de schimb
mediu anual lei/dolari SUA 19,92 18,49 17,68 16,83 16,99 17,97 18,51
Export de bunuri și servicii
nominal mil. dolari SUA 2045,3 2425,0 2540,0 2790,0 3052,0 3245,0 3430,0
Import de bunuri și servicii
nominal mil. dolari SUA 4020,3 4831,0 5100,0 5670,0 6130,0 6480,0 6805,0
Balanța comercială
nominal mil. dolari SUA -1975 -2406 -2560 -2880 -3078 -3235 -3375
Salariul nominal mediu lunar
nominal lei 5084,0 5697,0 6150,0 6180,0 6650,0 7250,0 7950,0
Fondul de remunerare a muncii
nominal mld lei 35,6 40,0 42,6 43,2 46,7 50,7 55,5

13. Prognoza detaliată a indicatorilor macroeconomici care au stat la baza


estimărilor CBTM (2019-2021) se regăsește în anexa nr. 1.

III. POLITICA BUGETARĂ ȘI PROGNOZELE


CBTM (2019-2021)

A. Prezentarea generală a politicilor

14. În perioada 2019-2021, Guvernul își va consolida progresele în


asigurarea stabilității și sustenabilității finanțelor publice, protejînd, în același
timp, alocările pentru cheltuielile sociale și de capital. Măsurile-cheie care necesită
a fi întreprinse sînt:
1) consolidarea bazei fiscale prin raționalizarea scutirilor fiscale,
îmbunătățirea raportării privind impozitul pe venit și consolidarea administrării
fiscale;
2) finanțarea asigurărilor sociale și de sănătate pe o bază mai durabilă;

1
Valorile Produsului Intern Brut sînt reflectate conform metodologiei SCN, ONU-1993/SEC-1995
12

3) cheltuieli publice mai eficiente, restructurarea administrației publice


centrale și locale, o mai bună orientare a beneficiilor sociale, îmbunătățirea
finanțării și gestionării programului de investiții publice;
4) extinderea și aprofundarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat,
inclusiv ca răspuns la oportunitățile reduse de împrumuturi externe concesionale;
5) consolidarea monitorizării și gestionării riscurilor bugetar-fiscale.

Respectarea regulii bugetar-fiscale

15. Pe durata CBTM (2019-2021), se păstrează implementarea regulii


bugetar-fiscale stipulate în Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-
fiscale nr.181/2014. Regula bugetar-fiscală impune ca deficitul bugetului public
național, excluzînd granturile, să nu depășească 2,5% din PIB.
16. Totodată, în condițiile existenței surselor reale de finanțare a proiectelor
de investiții capitale finanțate din surse externe, se permite depășirea nivelului-
limită al deficitului bugetului public național.
17. Soldul bugetar negativ al bugetului public național se estimează a fi
2,5% din PIB în 2018, 2,3% – 2019, 1,5% – 2020 și 1,4% – 2021. Aplicarea clauzei
de derogare pentru cheltuielile capitale finanțate din surse externe, cu respectarea
concomitentă a țintelor de deficit stabilite în Memorandumul cu Fondul Monetar
Internațional în perioada 2019-2021, reflectă încadrarea soldului bugetar în regula
bugetar-fiscală (tabelul 3.1).

Tabelul 3.1
Concordanța cu regula bugetar-fiscală
(% din
PIB)

2018 2019 2020 2021


1. Limita soldului* BPN, excluzînd granturile (Regula bugetar-fiscală) (informativ) 2,5 2,5 2,5 2,5
2. Soldul BPN, excluzînd granturile + cheltuielile proiectelor finanțate din surse 2,5 2,3 1,5 1,4
externe
3. Derogarea utilizată de la regula bugetar-fiscală 2,2 1,8 1,8 1,2
4. Soldul BPN excluzînd granturile + Derogarea (în condițiile legii) (2+3) 4,7 4,1 3,3 2,6
5. Granturile 1,8 0,9 0,5 0,3
6. Soldul BPN (de casă) (4-5) 2,9 3,2 2,8 2,3
Cheltuielile proiectelor finanțate din surse externe, total 4317 3 863 4 313 3 209
cheltuieli PFSE în scopul acoperirii clauzei de derogare 3522 3 203 3 491 2 538
Sursa: Ministerul Finanțelor

Cadrul bugetar-fiscal în conformitate cu obiectivele Programului


Fondului Monetar Internațional

18. CBTM (2019-2021) a fost elaborat cu respectarea indicatorilor-țintă ai


cadrului macrobugetar agreat în timpul evaluării a treia (din perioada 15–27 martie
13

2018) a Programului susținut de FMI prin mecanismele de finanțare EFF


(mecanismul de finanțare extinsă) și ECF (mecanismul extins de creditare), tabelul
3.1a.
Tabelul 3.1a
Concordanța cu indicatorii-țintă ai Programului
Fondului Monetar Internațional
(mil.lei)
2019 2020 2021

Deficit de casă 5 738,7 5 423,9 4 811,3


Recreditarea IS* - net 470,2 1 172,3 905,9
Recreditarea IS – debursare 550,1 1 328,3 1 111,9
Recreditarea IS - rambursare 79,9 156,0 206,0
Deficit augmentat net 6 208,9 6 596,2 5 717,2
* IS - Întreprinderi de Stat
Sursa: Ministerul Finanțelor

19. Aflîndu-se la jumătate de termen în realizarea programului pe trei ani


(noiembrie 2016 – noiembrie 2019), susținut de FMI, Guvernul promovează în
continuare programul cuprinzător de reforme, elaborat în scopul consolidării
economice și eliminării vulnerabilităților-cheie. În general, condițiile programului
se realizează cu respectarea parametrilor conveniți, stabilitatea macroeconomică a
fost asigurată și economia continuă să se consolideze. Prin urmare, este esențial
de menținut angajamentul ferm de a promova politici eficiente și buna guvernanță
economică, pentru a consolida progresul realizat și a îmbunătăți perspectivele
economice ale țării.

20. La 29 iunie curent, Consiliul de directori executivi al FMI a aprobat a


treia evaluare a programului Republicii Moldova, susținut prin mecanismul extins
de creditare (ECF) și mecanismul de finanțare extinsă (EFF), în urma căreia
Republica Moldova a primit circa 33,8 milioane dolari SUA legate de politici,
asumate în cadrul programului.

O perspectivă fiscală și bugetară restrînsă – spațiu fiscal limitat

21. Agregatele bugetare pentru perioada CBTM (2019-2021) confirmă


faptul că Republica Moldova se află în continuă redresare, dar încă într-un cadru
bugetar-fiscal foarte constrîns (tabelul 3.2).

Tabelul 3.2
Agregate bugetare
Mil. lei % din PIB
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Aprobat Prognozat Prognozat Prognozat Aprobat Prognozat Prognozat Prognozat

Total venituri 57 000 62 157 66 960 72 611 35,6 34,9 34,5 34,3
14

Impozite și taxe 51 918 57 977 63 387 69 111 32,4 32,6 32,7 32,7
Alte venituri 2 252 2 687 2 615 2 780 1,4 1,5 1,3 1,3
Granturi 2 830 1 493 958 720 1,8 0,8 0,5 0,3

Total cheltuieli 61 714 67 896 72 384 77 422 38,5 38,2 37,3 36,6
Cheltuieli curente 53 737 59 331 62 740 66 814 33,5 33,4 32,3 31,6
Cheltuieli capitale 7 977 8 566 9 644 10 609 5,0 4,8 5,0 5,0

Soldul bugetar -4 714 -5 739 -5 424 -4 811 -2,9 -3,2 -2,8 -2,3
Finanțat din:
împrumuturi externe 5 598 3 519 3 373 2 035 3,5 2,0 1,7 1,0
împrumuturi interne -260 990 2 665 2 610 -0,2 0,6 1,4 1,2
alte surse de finanțare -624 1 230 -614 166 -0,4 0,7 -0,3 0,1
Sursa: Ministerul Finanțelor

Acoperirea cheltuielilor curente din venituri, cu excepția granturilor

22. Pe durata CBTM (2019-2021), sustenabilitatea bugetară estimată prin


acoperirea cheltuielilor curente din venituri (cu excepția granturilor) se va
îmbunătăți în mod constant, excedentul bugetar majorîndu-se de la 0,8% în 2018
pînă la 1,1% în 2021. Aceasta denotă faptul că Guvernul va fi în stare să acopere
cheltuielile principale fără a recurge la împrumuturi, ceea ce reprezintă un
indicator important al revenirii pe o traiectorie sustenabilă. Perspectivele bugetare
însă sînt foarte restrînse pentru perioada CBTM. Veniturile încă urmează a fi
colectate, iar opțiunile de finanțare sînt limitate.

Diminuarea asistenței acordate sub formă de granturi externe

23. Începînd cu anul 2019, volumul granturilor externe va scădea


considerabil, primordial din contul diminuării suportului bugetar din partea UE.
Acest fapt va fi parțial compensat prin reducerea cheltuielilor recurente în perioada
CBTM. Cu toate acestea, volumul redus de sprijin bugetar va afecta în mod
inevitabil spațiul bugetar-fiscal, în special pentru cheltuielile de capital.

Cheltuieli limitate pentru investiții capitale

24. Ponderea cheltuielilor capitale în totalul cheltuielilor rămîne modestă și


reprezintă circa 10% din totalul cheltuielilor bugetare în 2017. Pe termen mediu,
va fi necesar un volum mai mare de investiții publice în infrastructură și în alte
domenii importante. CBTM (2019-2021) prevede majorarea cheltuielilor capitale
la aproximativ 13,7% din totalul cheltuielilor bugetare.

Problema angajamentelor nefinanțate

25. Unele angajamente asumate rămîn încă neasigurate financiar. Astfel,


suma totală a solicitărilor suplimentare de resurse bugetare înaintate de către
15

autoritățile publice în cadrul audierilor de politici în procesul de elaborare a CBTM


este de 6,5 mld lei în 2019, 7,0 mld lei în 2020 și circa 6,5 mld lei în 2021. Din
aceste solicitări, în limita spațiului fiscal disponibil, au fost acceptate
măsuri/acțiuni preponderent cu caracter social la nivel de 36 la suta (anul 2019) și
45 la sută (anii 2020-2021) din CBTM. Măsurile/acțiunile propuse de autoritățile
publice centrale și susținute în urma audierilor de politici sînt reflectate în anexa
nr.3.

B. Venituri

Performanța în 2017

26. În anul 2017 veniturile bugetului public național au înregistrat 53 378


mil. lei (35,5% din PIB), comparativ cu 45 954 mil. lei (33,9% din PIB) în 2016.
Față de anul precedent, veniturile bugetului public național au crescut cu circa
7 424 mil. lei sau cu 1,6% în PIB. Partea majoră care a determinat această creștere
a constituit încasările din impozite și taxe, care s-au majorat cu 5 245 mil. lei sau
cu 1,3% în PIB.
27. Performanța grupurilor principale de venituri pentru anul 2017 poate fi
sintetizată în modul următor:
1) încasările din impozitele pe venit au crescut cu 18,0%, reflectînd o
majorare a profitului și, respectiv, a venitului impozabil obținut de către agenții
economici, precum și a veniturilor sub formă de salariu atît în sfera bugetară, cît
și în sectorul real comparativ cu anul 2016;
2) încasările contribuțiilor de asigurări sociale de stat și ale primelor
obligatorii și de asigurare medicală au crescut cu 18,2% și, respectiv, 12,6% în
2017. Creșterea poate fi atribuită creșterii fondului de remunerare a muncii;
3) încasările din impozite și taxe pe bunuri și servicii au crescut cu 18,2%
în 2017.
28. Cea mai mare creștere a fost înregistrată la veniturile din accize (30,9%),
ca urmare a creșterii ratelor accizelor și a volumelor de importuri ale produselor
accizabile. Veniturile din TVA au înregistrat la fel o creștere destul de ridicată
(15,8%), ca urmare a creșterii consumului privat și a volumelor de importuri.
Alte venituri s-au majorat cu 14,8% în 2017, în principal ca urmare a
creșterii încasărilor din amenzi, iar granturile externe pentru suport bugetar și
pentru proiectele finanțate din surse externe au scăzut cu 26,5% în 2017.
29. Conform deciziilor primite de către Comisia Europeană și alți donatori,
precum și fluctuația cursului de schimb valutar, granturile pentru suport bugetar
au fost debursate în sumă de 740 mil. lei (1,4% din veniturile totale). Totodată, a
avut loc o scădere, de la 974 mil. lei la 269 mil. lei, a granturilor pentru finanțarea
proiectelor investiționale, ţinînd cont de nivelul executării lucrărilor și efectuarea
achizițiilor pe proiecte în curs de execuție și fluctuația cursului de schimb valutar.
16

Perspective de venituri pe termen mediu

30. Proiecțiile bugetare pe anii 2019-2021 demonstrează efortul Guvernului


de a consolida veniturile. Pe termen mediu se estimează că veniturile bugetare vor
crește în valori nominale de la 57 000 mil. lei în 2018 la 72 611 mil. lei în 2021
sau cu 24,7 la sută (tabelul 3.3). Majorarea veniturilor va fi susținută de creșterea
PIB, intensificarea comerțului exterior, majorarea cotelor accizelor, precum și de
măsurile luate pentru consolidarea administrării fiscale.
17

Tabelul 3.3
Tabelul sumar al veniturilor
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Efectiv Efectiv Aprobat Prognozat Prognozat Prognozat
(mil. lei)
Total venituri și granturi 45 954 53 378 57 000 62 157 66 960 72 611
Impozite și taxe 42 507 49 988 51 918 57 977 63 387 69 111
Impozitul pe venitul persoanelor fizice 3 181 3 649 3 852 4 252 4 626 5 059
Impozitul pe venitul persoanelor juridice 3 363 4 074 4 481 5 137 5 761 6 439
TVA 14 564 16 870 17 230 19 611 21 584 23 423
Accize 4 546 5 950 5 903 6 667 7 236 7 981
Taxe asupra comerțului exterior 1 452 1 5981 1 598 1 848 2 062 2 165
Impozite pe proprietate 403 546 543 577 588 598
Contribuții de asigurări sociale de stat 10 036 11 864 12 546 13 816 15 059 16 509
Prime de asigurări obligatorii de asistență medicală 3 240 3 648 3 924 4 256 4 635 5 076
Alte impozite și taxe 1 722 1 796 1 841 1 813 1 836 1 861
Alte venituri 2 074 2 381 2 252 2 687 2 615 2 780
Granturi 1 373 1 009 2 830 1 493 958 720
% din PIB
Total venituri și granturi 33,9 35,5 35,6 34,9 34,5 34,3
Impozite și taxe 31,4 33,2 32,4 32,6 32,7 32,7
Impozitul pe venitul persoanelor fizice 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Impozitul pe venitul persoanelor juridice 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0
TVA 10,8 11,2 10,8 11,0 11,1 11,1
Accize 3,4 4,0 3,7 3,7 3,7 3,8
Taxe asupra comerțului exterior 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0
Impozite pe proprietate 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Contribuții de asigurări sociale de stat 7,4 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8
Prime de asigurări obligatorii de asistență medicală 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4
Alte impozite și taxe 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9
Alte venituri 1,5 1,6 1,4 1,5 1,3 1,3
Granturi 1,0 0,7 1,8 0,8 0,5 0,3

PIB, informativ, mil. lei 135 397 150 369 160 100 177 938 193 935 211 504
18

Granturi externe

31. Se estimează că debursările de granturi externe se vor majora de la 0,7%


din PIB în 2017 la 1,8% în 2018. Totodată, pe termen mediu, accesul Republicii
Moldova la finanțări suplimentare sub formă de granturi pentru suport bugetar este
incert. Previziunile CBTM (2019-2021) presupun că finanțarea din contul
granturilor se va reduce de la 0,8% în 2019 pînă la 0,3% din PIB la sfîrșitul
perioadei.

Politica fiscală și vamală

32. La baza politicii fiscale și vamale pentru perioada 2019-2021 va sta


Conceptul de rescriere a Codului fiscal și a Codului vamal (actualizat). Acest
document strategic vizează armonizarea cadrului legislativ național la prevederile
directivelor Uniunii Europene și perfecționarea cadrului legislativ existent în baza
calendarului de armonizare agreat.
33. Măsurile de politică fiscală și vamală pentru perioada 2019-2021 se
axează pe următoarele obiective:
1) armonizarea politicilor și regulamentelor fiscale cu standardele Uniunii
Europene legate de punerea în aplicare a Acordului de Asociere dintre Republica
Moldova și Uniunea Europeană;
2) facilitarea unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltare și creștere;
3) generarea unor venituri suficiente și stabile pentru finanțarea cheltuielilor
publice;
4) contribuția la o distribuție corectă și echitabilă a veniturilor;
5) îmbunătățirea și simplificarea sistemului fiscal.
34. Rescrierea Codului fiscal se va realiza prin prisma revizuirii (elaborării
și/sau modificării) titlurilor din Codul fiscal, conform următorului calendar
(tabelul 3.4), care își va regăsi reflectarea în Conceptul de rescriere a Codului
fiscal și a Codului vamal (varianta actualizată).
Tabelul 3.4
Calendarul aferent revizuirii titlurilor din Codul fiscal
Nr. Acțiuni Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020
crt.
1 Revizuirea titlului I din Codul fiscal privind dispozițiile generale
Notă Titlul I din Codul fiscal va fi ✓ ✓ ✓
modificat gradual, în funcție de
modificările parvenite în
procesul de revizuire a celorlalte
titluri ale Codului fiscal
2 Revizuirea titlurilor II și X din Codul fiscal
Elaborarea proiectului titlurilor corespunzătoare ale Codului fiscal
privind impozitul pe venit (impozitul pe profit și impozitul pe venit
aferent persoanelor fizice) și aferent regimurilor speciale
2.1. Proiect elaborat ✓
2.2. Consultarea publică a ✓
proiectului legii
2.3. Expertizarea și definitivarea ✓
19

Nr. Acțiuni Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020


crt.
2.4. Aprobarea de Guvern a ✓
proiectului legii
2.5. Adoptarea în lectură finală a ✓
proiectului legii
3. Actualizarea titlurilor III și IV din Codul fiscal
Elaborarea proiectului legii ce conține norme ca urmare a revizuirii
scutirilor aferente TVA și accizelor la importul/livrarea de mărfuri și
servicii, norme referitoare la obiectul și sfera de aplicare a TVA,
persoanele impozabile, livrările impozabile cu TVA, regimurile
speciale, examinarea impozitării produselor energetice și a
electricității prin prisma directivelor Uniunii Europene
3.1. Proiect elaborat ✓
3.2. Consultarea publică a ✓
proiectului legii
3.3. Expertizarea și definitivarea ✓
3.4. Aprobarea de Guvern a ✓
proiectului legii
3.5. Adoptarea în lectură finală a ✓
proiectului legii
Notă Titlurile III și IV din Codul ✓ ✓
fiscal vor fi revizuite gradual, în
conformitate cu prevederile
Acordului de Asociere
Republica Moldova-Uniunea
Europeană
4. Revizuirea titlurilor V și VI1 din Codul fiscal
Elaborarea proiectului titlurilor corespunzătoare ale Codului fiscal
privind impozitul pe avere și procedurile fiscale
4.1. Proiect elaborat ✓ ✓
4.2. Consultarea publică a ✓
proiectului legii
4.3. Expertizarea și definitivarea ✓
4.4. Aprobarea de Guvern a ✓
proiectului legii
4.5. Adoptarea în lectură finală a ✓
proiectului legii
5. Revizuirea titlurilor VI, VII, VIII, IX din Codul fiscal
Elaborarea proiectelor titlurilor corespunzătoare ale Codului fiscal
privind impozitul pe bunurile imobiliare, taxele locale, taxele pentru
resursele naturale, taxele rutiere
5.1. Proiect elaborat ✓ ✓
5.2. Consultarea publică a ✓ ✓
proiectului legii
5.3. Expertizarea și definitivarea ✓ ✓
5.4. Aprobarea de Guvern a ✓
proiectului legii
5.5. Adoptarea în lectură finală a ✓
proiectului legii
6. Completarea Codului fiscal cu un nou titlu ce va cuprinde
reglementările ce țin de modul de aplicare a primelor de
asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de
asigurări sociale de stat obligatorii
6.1. Proiect elaborat ✓ ✓
6.2. Consultarea publică a ✓ ✓
proiectului legii
6.3. Expertizarea și definitivarea ✓
20

Nr. Acțiuni Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020


crt.
6.4. Aprobarea de Guvern a ✓
proiectului legii
6.5. Adoptarea în lectură finală a ✓
proiectului legii

Impozitul pe venit

35. Încasările din impozitul pe venitul persoanelor fizice și juridice


reprezintă aproximativ 16,1% din impozitele și taxele totale pentru anul 2018.
Pentru perioada 2019-2021, acest indicator a fost estimat ținînd cont de cotele
impozitului pe venit pentru persoanele fizice, care, în prezent, constituie 7% și
18% și cota impozitului pe venitul persoanelor juridice, care în prezent constituie
12%. Vor fi luate măsuri pentru a reduce evaziunea fiscală, în special prin
intermediul diminuării fenomenului „salariului în plic”, cu accent pe prevenirea
„subdeclarării”/declarării evazive a veniturilor.

Taxa pe valoarea adăugată

36. Veniturile din taxa pe valoarea adăugată reprezintă aproximativ 33,2%


din totalul impozitelor și taxelor în 2018. Pentru perioada 2019-2021, acest
indicator a fost estimat pornind de la menținerea cotei standard a TVA în mărime
de 20% și a cotei reduse de 8%.
37. Pe termen mediu se prevede revizuirea facilităților fiscale și vamale. În
acest sens, restricționarea facilităților fiscale aferente TVA urmează a fi concepută
să acționeze pe trei căi. Prima direcție va consta în aplicarea cotei standard a TVA
pentru o serie de mărfuri și servicii scutite anterior de TVA. A doua direcție
presupune aplicarea cotei reduse a TVA în schimbul scutirii de TVA, iar a treia
direcție prevede reformularea facilităților fiscale, prin restrîngerea acestora.
38. Astfel, scutirile de TVA aferente livrării locuinței, pămîntului,
mărfurilor și serviciilor livrate de instituțiile de învățămînt, mărfurilor și
produselor alimentare pentru copii, serviciilor legate de îngrijirea bolnavilor și
bătrînilor, serviciilor medicale, serviciilor financiare urmează a fi examinate și
reformulate, în contextul în care prevederile directivelor Uniunii Europene
reglementează scutirea de TVA pentru mărfurile și serviciile în cauză sau cota
redusă a TVA.
39. Importul/livrarea pachetelor de servicii turistice și a biletelor de
tratament și de odihnă în stațiunile balneoclimaterice, a tractoarelor agricole și a
tehnicii agricole, a lucrărilor de construcție și montaj al parcurilor eoliene și al
parcurilor fotovoltaice, a utilajului și tehnicii pentru colectarea deșeurilor, a
aeronavelor, locomotivelor și vagoanelor automotoare etc. nu își găsește reflectare
în prevederile directivelor Uniunii Europene aferent scutirii de TVA sau cel puțin
a cotei reduse a TVA, fapt pentru care acestea trebuie reexaminate din perspectiva
utilității sociale a acestora.
21

Accizele

40. În anul 2018, încasările din accize reprezintă 11,4% din impozitele și
taxele totale. În perioada 2019-2021 vor fi luate măsuri pentru armonizarea
conceptelor, legislației și reglementărilor privind accizele pentru a reflecta mai
îndeaproape standardele UE. Cotele la produsele din tutun, băuturi alcoolice și
produse petroliere vor fi majorate, pentru a le aduce în conformitate cu valorile
minime stabilite în directivele UE, fiind stabilite, gradual, cotele accizelor pentru
anul 2021.

Impozitul pe bunurile imobiliare

41. În prezent, impozitul pe bunurile imobiliare reprezintă 1% din totalul


impozitelor și taxelor încasate în anul 2018, însă constituie o sursă importantă de
finanțare pentru administrațiile publice locale. Ajustarea sistemului de impozitare
a bunurilor imobiliare se va realiza în urma revizuirii complexe a proceselor de
evaluare a bunurilor imobiliare.

Impozitul pe avere
42. Se propune menținerea sistemului existent de aplicare a impozitului pe
avere.

Contribuțiile la asigurările sociale de stat și primele de asigurare


obligatorie de asistență medicală

43. Încasările din contribuțiile de asigurări sociale de stat și primele de


asigurare obligatorie de asistență medicală constituie 31,7% din veniturile totale
din impozite și taxe în anul 2018. Sustenabilitatea financiară a bugetului
asigurărilor sociale de stat și ale fondurilor obligatorii de asistență medicală este
una dintre prioritățile de politici pe termen mediu.

Politica vamală

44. Pe termen mediu, măsurile de politică vamală se vor concentra pe


raționalizarea legislației vamale și punerea în aplicare a unui nou Cod vamal,
aliniat la legislația vamală din Uniunea Europeană și din țările din regiune.
Spectrul de servicii vamale pentru care se achită taxa pentru efectuarea
procedurilor vamale se propune a fi revizuit prin prisma noului Cod vamal, în
conformitate cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de Asociere, care
prevede ca această taxă să se poată aplica doar în afara programului de lucru și în
alte locuri decît birourile vamale și posturile vamale, iar valoarea acestei taxe să
nu depășească costul serviciilor prestate.
22

45. Noul Cod vamal va fi precedat de elaborarea, definitivarea și aprobarea


Regulamentului de punere în aplicare a Codului vamal.

Politica de administrare fiscală și vamală

46. Politica de administrare fiscală pe termen mediu 2019-2021 este


orientată spre asigurarea corectitudinii, coerenței și transparenței în administrarea
fiscală. În acest sens vor fi întreprinse măsuri pentru:
1) promovarea și dezvoltarea serviciilor fiscale acordate contribuabililor;
2) promovarea principiilor de conformare voluntară;
3) dezvoltarea sistemului de management al riscurilor de neconformare
fiscală în vederea eficientizării acțiunilor de control și de prevenire a evaziunii
fiscale;
4) revizuirea sistemului de amenzi, cu excluderea unora din Codul fiscal și
includerea în Codul contravențional, ținînd cont de practica internațională;
5) elaborarea și implementarea sistemului „Monitorizarea electronică a
vînzărilor”.
47. În vederea sporirii eficienței serviciilor de administrare fiscală și pentru
îmbunătățirea colectării impozitelor și taxelor, în perioada 2019-2021 vor fi
întreprinse următoarele măsuri:
1) gestionarea operațională consolidată (monitorizarea proceselor; controlul
conformității fiscale, controlul fiscal și gestionarea arieratelor);
2) întreprinderea măsurilor pentru îmbunătățirea performanței Direcției
generale a contribuabililor mari și a programului individual pe averile/bunurile de
lux, inclusiv a conformării persoanelor fizice cu statut de contribuabil mare.
48. Politica de administrare vamală va fi consolidată prin intermediul
următoarelor măsuri:
1) promovarea conformării voluntare la plata drepturilor de import/export
prin implementarea procedurilor vamale moderne, care facilitează comerțul extern
și asigură securitatea lanțului de aprovizionare internațional;
2) sporirea nivelului de securitate economică a statului și de securizare a
frontierei de stat;
3) transpunerea standardelor internaționale de facilitare a comerțului în
reglementările vamale naționale;
4) formarea unui efectiv consolidat cu un nivel înalt de profesionalism și
integritate, capabil să realizeze eficient și în mod transparent misiunea Serviciului
Vamal.

C. Cheltuieli
Performanța în 2017
49. Cheltuielile publice în valoare nominală au crescut de la 48462,6 mil.
lei în anul 2016 pînă la 54522,4 mil. lei în anul 2017. De asemenea, s-a majorat
ponderea acestora în PIB cu 0,5 puncte procentuale, de la 35,8% în anul 2016 pînă
la 36,3% în anul 2017.
23

50. Cheltuielile de personal s-au majorat în volum nominal și ca pondere în


PIB de la 8,1% în anul 2016 pînă la 8,3% în anul 2017. De asemenea, s-au majorat
cheltuielile pentru subsidii de la 1,6% din PIB în anul 2016 pînă la 1,7% din PIB
în anul 2017. Cheltuielile pentru prestații sociale s-au majorat în volum nominal,
însă s-au diminuat de la 12,1% din PIB în anul 2016 pînă la 11,9% din PIB în anul
2017.
Tabelul 3.5
Prognoza cheltuielilor pe categorii economice (Bugetul public național)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Efectiv Efectiv Aprobat Prognozat Prognozat Prognozat
(mil. lei)
Total cheltuieli 48463 54522 61714 67896 72384 77422
Cheltuieli curente 43781 49089 53738 59331 62740 66814
Cheltuieli de personal 10967 12505 13769 14947 16097 17343
Bunuri și servicii 9501 10589 11817 13101 13610 14415
Dobînzi 1812 1959 1886 2072 2201 2311
Subsidii 2134 2546 2215 2912 2834 2445
Prestații sociale 16404 17965 19833 21212 22440 23559
Alte 2963 3525 4218 5087 5558 6742
Cheltuieli capitale 4682 5433 7976 8566 9644 10609
(% din PIB)
Total cheltuieli 35,8 36,3 38,5 38,2 37,3 36,6
Cheltuieli curente 32,3 32,6 33,6 33,3 32,4 31,6
Cheltuieli de personal 8,1 8,3 8,6 8,4 8,3 8,2
Bunuri și servicii 7,0 7,0 7,4 7,4 7,0 6,8
Dobînzi 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1
Subsidii 1,6 1,7 1,4 1,6 1,5 1,2
Prestații sociale 12,1 11,9 12,4 11,9 11,6 11,1
Alte 2,2 2,3 2,6 2,9 2,9 3,2
Cheltuieli capitale 3,5 3,6 5,0 4,8 5,0 5,0

PIB, informativ, mil. lei 135397 150369 160100 177938 193935 211504
Sursa: Ministerul
Finanțelor

Politica și prognoza cheltuielilor: 2019-2021


Prioritățile politicii cheltuielilor
51. Ca și în anii precedenți, Guvernul își propune să rămînă prudent și să
promoveze utilizarea eficientă a resurselor publice alocate serviciilor publice,
programelor de asistență socială și dezvoltării și întreținerii infrastructurii. Aceste
obiective vor fi atinse prin intermediul următoarelor măsuri:
1) gestionarea eficientă a salarizării în sectorul public, în raport cu
implementarea restructurării administrației publice din Republica Moldova;
2) susținerea reformelor structurale în sectoare-cheie, precum educația și
sănătatea, pentru a asigura o prestare mai eficientă a serviciilor, în concordanță cu
resursele bugetare disponibile;
24

3) asigurarea unei finanțări adecvate pentru programele de protecție socială


și o mai bună orientare și gestionare a programelor;
4) prioritizarea cheltuielilor operaționale și de întreținere ale autorităților
administrației publice centrale, pentru a asigura o mai bună alocare a resurselor
pentru serviciile publice;
5) consolidarea gestionării programului de investiții capitale.

Cheltuieli de personal
52. În domeniul salarizării angajaților din sectorul bugetar, CBTM (2019-
2021) include alocații pentru implementarea în continuare a măsurilor salariale
prevăzute de legislația în vigoare. Cheltuielile de personal pentru perioada 2019-
2021, deși vor fi mai mari cu 26% în termeni nominali, se așteaptă să se reducă de
la 8,4% din PIB în 2019 la 8,2% în 2021. Dinamica cheltuielilor de personal pe
anii 2018-2021 se prezintă în tabelul 3.6.
Tabelul 3.6
Dinamica cheltuielilor de personal pe anii 2018-2021
2018 2019 2020 2021
Cheltuieli de personal din bugetul public național, mil. lei 13768,6 14946,8 16096,6 17343,3
Creșterea anuală, valoare absolută, mil. lei 1178,2 1149,8 1246,7
Creșterea anuală, % 8,6 7,7 7,7
PIB, mil. lei 160100,0 177900,0 193900,0 211500,0
% din PIB 8,6 8,4 8,3 8,2

53. În domeniul remunerării muncii, obiectivul primordial pe termen mediu


îl constituie fortificarea cadrului legislativ și normativ în domeniu, în scopul
perfecționării și eficientizării sistemului de salarizare a angajaților din economia
națională, menite să asigure o creștere sustenabilă a salariilor angajaților, corelată
cu ritmurile de creștere a productivității muncii.
54. În sectorul bugetar se preconizează implementarea noii legi privind
sistemul unitar de salarizare, care va veni cu o viziune conceptual nouă asupra
modului de stabilire a salariilor, transparent, echitabil, capabil să reflecte și să
remunereze performanța profesională în domeniul de activitate.
55. În scopul protejării de către stat a salariaților cu retribuție mică din
unitățile cu autonomie financiară se va reexamina anual cuantumul minim garantat
al salariului în sectorul real, în funcție de creșterea anuală a indicelui prețurilor de
consum și a ratei de creștere a productivității muncii la nivel național.
56. Se va extinde aplicarea sistemelor netarifare ca modalități de
diferențiere a salariilor angajaților orientate spre rezultatele finale ale activității de
producție și financiare ale unităților.
57. Concomitent, în perioada de referință vor fi elaborate și realizate acțiuni
în vederea minimizării practicii de achitare a salariilor „în plic” și „muncii la
negru”, precum și se va examina posibilitatea schimbării modalității de stabilire a
salariului minim garantat în țară.
25

58. În condițiile constrîngerilor financiare care au un caracter persistent,


pentru susținerea în continuare a reformelor sectoriale și administrative, este
necesară constrîngerea și raționalizarea cheltuielilor de personal în sectorul
bugetar, astfel încît o parte a costurilor majorărilor salariale să fie acoperită din
contul resurselor economisite în urma reorganizărilor structurale și a optimizării
numărului de personal din sectorul bugetar. În perioada 2019-2021 se
preconizează reducerea numărului de unități de personal în instituțiile finanțate
din bugetul de stat cu peste 1300 de unități.
59. Nivelul înalt al cheltuielilor de personal (peste 20% din cheltuielile
totale ale bugetului public național) și deficiențele sistemului de salarizare în
vigoare impun necesitatea de monitorizare permanentă și control strict, precum și
planificarea eficientă, în vederea sporirii transparenței cheltuielilor de personal în
sectorul bugetar.
60. Astfel, la elaborarea de către autoritățile administrației publice centrale
și locale a proiectului de buget pe anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020-2021
urmează să se țină cont de măsurile de majorări salariale aplicate în anul 2018,
care au continuitate conform prevederilor legislației în vigoare, ajustările
structurale deja operate și reformele structurale planificate pentru anii 2019-2021
pe domeniile respective, precum și de politicile noi acceptate pentru anii 2019-
2021 ce implică cheltuieli de personal.

Cheltuielile pentru bunuri și servicii


61. Se va menține tendința de creștere în valoare nominală a cheltuielilor
pentru bunuri și servicii, însă raportate la PIB acestea se vor diminua de la 7,4%
în anul 2018 pînă la 6,8% în anul 2021. Majorarea acestor cheltuieli rezultă din
specificul programelor de cheltuieli implementate în sectoare și în final urmează
să contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor publice.

Plata dobînzilor
62. Plățile aferente dobînzilor vor crește în valoare nominală, însă raportate
la PIB se vor reduce de la 1,2% în anul 2018 pînă la 1,1% în anul 2021. Politica și
managementul datoriei de stat sînt discutate mai detaliat în secțiunea D a
prezentului capitol.

Subsidiile
63. Pentru anii 2019-2021 se estimează o diminuare a subsidiilor raportate
la PIB pînă la 1,2% în anul 2021. Cele mai importante programe de subsidii sînt
direcționate gospodăriei drumurilor, transporturilor și producătorilor agricoli. Pe
termen mediu și lung se prevede de a revizui programele majore de subvenționare
pentru a determina eficacitatea și eficiența acestora și pentru a identifica unde sînt
necesare reforme.
26

Prestațiile sociale
64. Prestațiile sociale reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli
economice și includ trei grupuri de prestații sociale:
1) prestațiile de asigurări sociale, finanțate din veniturile proprii ale
bugetului asigurărilor sociale de stat;
2) prestațiile de asistență socială, achitate din mijloacele bugetului de stat;
3) prestațiile sociale ale angajatorilor, achitate la locul de muncă.
Prestațiile de asigurări sociale reprezintă 64,7% din totalul de prestații
sociale, iar prestațiile de asistență socială – 32,3% și prestațiile sociale ale
angajatorilor – 0,3%. Bugetul de stat acoperă, de asemenea, orice deficit al
contribuțiilor de asigurări sociale necesare pentru a acoperi plățile pentru
prestațiile de asigurări sociale de stat.

Cheltuielile capitale
65. Se estimează că totalul cheltuielilor capitale va reveni la 4,8% din PIB
în 2019 și va avea tendința de creștere pînă la 5,0% din PIB în 2021 (tabelul 3.7).
O prioritate de bază pentru perioada 2019-2021 va fi îmbunătățirea calității
planificării și gestionării investițiilor publice.
66. O prioritate pe termen scurt este evaluarea portofoliului proiectelor
investiționale și selectarea celor viabile, care merită să fie continuate (portfolio
cleaning). Astfel, urmează a fi elaborată Metodologia de „curățare” a
portofoliului, pentru identificarea și închiderea proiectelor neperformante.
Ulterior, se vor lua măsuri pentru implementarea progresivă a procedurilor
îmbunătățite stabilite în Ghidul pentru pregătirea și evaluarea proiectelor de
investiții capitale publice în sectorul public.
Tabelul 3.7
Cheltuieli capitale
(% în PIB)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Efectiv Efectiv Aprobat Prognozat Prognozat Prognozat
Total cheltuieli bugetare 35,8 36,3 38,5 38,2 37,3 36,6

inclusiv
Cheltuieli capitale bugetare 3,5 3,6 5,0 4,8 5,0 5,0
Sursa: Ministerul Finanțelor

D. Finanțarea și datoria de stat


Obiectivele de gestionare a datoriei de stat
67. Obiectivul principal al managementului datoriei de stat este de a asigura
necesitățile de finanțare ale soldului (deficitului) bugetului de stat la nivel
acceptabil de cheltuieli pe termen mediu și lung, în condițiile limitării riscurilor
implicate. În concordanță cu acest obiectiv de politică, acțiunile în perioada 2019-
2021 se vor concentra pe:
27

1) dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat;


2) contractarea împrumuturilor de stat externe, ținînd cont de raportul cost–
risc;
3) managementul riscului operațional asociat datoriei de stat.
Tabelul 3.8
Soldul bugetar și sursele de finanțare pentru anii 2016-2021
(% din PIB)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Efecti Efecti Aproba Prognoza Prognoza Prognoza
v v t t t t
Soldul
bugetului -1,9 -0,8 -2,9 -3,2 -2,8 2,3
public național
Surse de finanțare:
Împrumut extern net 2,6 1,6 3,5 2,0 1,7 1,0
din care: Susținerea bugetară 2,3 1,7 2,0 1,2 0,5 0,3
Proiecte finanțate din surse externe 1,1 0,7 3,1 2,3 2,8 2,1
Rambursarea creditelor externe -0,9 -0,9 -1,5 -1,5 -1,6 -1,5
Împrumut intern net 0,7 0,7 -0,2 0,6 1,4 1,2
Alte surse de finanțare -1,5 -1,5 -0,4 0,7 -0,3 0,1
participarea în
din care: 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
capital
Total surse de finanțare 1,9 0,8 2,9 3,2 2,8 2,3
Sursa: Ministerul Finanțelor

Finanțarea externă
68. Prognozele indică, pe termen mediu, un declin al finanțării soldului
bugetului de stat din surse externe, din cauza reducerii fluxurilor destinate
susținerii bugetului, astfel creditorii externi vor aloca surse preponderent pentru
implementarea proiectelor de investiții capitale. Se estimează că cei mai mari
creditori externi ai Guvernului, pe termen mediu, vor rămîne Banca Mondială,
Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Fondul Internațional
pentru Dezvoltare Agricolă etc.

Finanțarea internă
69. Se estimează că finanțarea internă netă a bugetului de stat se va majora
de la 0,6% din PIB în 2019 la 1,3% din PIB în 2021. Acest fapt reflectă creșterea
cerințelor de finanțare, ca urmare a reducerii finanțării externe.
70. În prezent predomină finanțarea internă prin emisiunea de valori
mobiliare de stat cu scadența de pînă la 12 luni. Unul dintre obiectivele de
gestionare a datoriei de stat în perioada anilor 2019-2021 rămîne extinderea
maturității valorilor mobiliare de stat și dezvoltarea pieței valorilor mobiliare de
stat. Acțiunile Ministerului Finanțelor, pe termen mediu, întreprinse în scopul
realizării acestui obiectiv se vor axa pe creșterea gradului de transparență și
28

predictibilitate a pieței valorilor mobiliare de stat, monitorizarea și evaluarea


performanțelor dealerilor primari.

Soldul și deservirea datoriei


71. Pe termen mediu, ponderea datoriei de stat în PIB se va diminua de la
38,6% la sfîrșitul anului 2018 pînă la 36,7% la sfîrșitul anului 2021, fapt ce se
explică prin ritmul de creștere mai mare al PIB-ului prognozat comparativ cu
ritmul de creștere al soldului datoriei de stat. Astfel, soldul datoriei de stat va
înregistra o majorare de la 61 729,5 mil. lei la sfîrșitul anului 2018 pînă la 77 562,1
mil. lei la sfîrșitul anului 2021 (tabelul 3.9).
Tabelul 3.9
Soldul datoriei de stat pentru anii 2016-2021
(% din PIB)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Efectiv Efectiv Aprobat Prognozat Prognozat Prognozat
Total Soldul datoriei (la sfîrșitul
37,5 34,4 38,6 35,4 37,0 36,7
anului de gestiune)
Datoria externă 21,6 19,3 23,7 21,0 22,5 22,1
Datoria internă 15,9 15,0 14,9 14,3 14,6 14,6
(mil. lei)
Total Soldul datoriei (la sfîrșitul
anului de gestiune) 50 785,8 51 660,3 61 729,5 62 939,4 71 763,5 77 562,1
Datoria externă 29 266,2 29 081,8 37 869,9 37 439,8 43 548,9 46 687,5

Datoria internă 21 519,6 22 578,5 23 859,6 25 499,6 28 214,6 30 874,6


Sursa: Ministerul Finanțelor

72. Se estimează că plățile dobînzilor și comisioanelor aferente datoriei de


stat vor crește mai lent decît în ultimii ani și vor rămîne în jur de 1,1% din PIB pe
parcursul anilor 2019-2021. În această perioadă, pentru serviciul datoriei de stat
externe se preconizează a se utiliza mijloace în sumă de 1 442,2 mil. lei (23,2%
din total), iar pentru serviciul datoriei de stat interne – 4 764,5 mil. lei (76,8% din
total). În fiecare din anii 2019, 2020 și 2021, cheltuielile pentru serviciul datoriei
de stat interne vor oscila în legătură cu majorarea soldului datoriei de stat interne
în această perioadă, precum și în condițiile micșorării ratelor dobînzii la valorile
mobiliare de stat.
Tabelul 3.10

Serviciul datoriei de stat în anii 2016-2021


(% din PIB)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Efectiv Efectiv Aprobat Prognozat Prognozat Prognozat
Total serviciul datoriei
de stat 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,0
Datoria externă 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2

Datoria internă 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8


Sursa: Ministerul Finanțelor
29

Garanțiile de stat
73. Pe termen mediu, se estimează că soldul garanțiilor de stat va fi egal cu
soldul garanțiilor emise pentru creditele ipotecare în cadrul Programului „Prima
casă”.

Recreditarea de stat
74. Recreditarea de stat în anul 2017 a însumat 783,21 mil. lei (0,5% din
PIB) și se preconizează că va ajunge la 1 667,0 mil. lei (0,8% din PIB) în anul
2021. În structura mijloacelor financiare destinate recreditării în perioada 2019-
2021 sub aspectul ramurilor economiei naționale, ponderea majoră le revine
sectorului energetic, complexului agroindustrial și transportului.

Tabelul 3.11
Operațiuni de recreditare
(% din PIB)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Efectiv Efectiv Aprobat Prognozat Prognozat Prognozat
Recreditarea bugetului local 0,05 0,04 0,02 0,01 0,0 0,0
Recreditarea întreprinderilor de
0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 0,5
stat (pentru proiecte de investiții)
Recreditarea sectorului privat 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3

Total resurse recreditate 0,4 0,5 0,8 0,7 1,0 0,8

Sursa: Ministerul Finanțelor

Recreditarea directă a întreprinderilor de stat și a sectorului privat


75. Pe parcursul anilor 2019-2021 se evidențiază un trend ușor crescător al
recreditării întreprinderilor de stat (de la 0,4% PIB în 2018 pînă la 0,5% PIB în
2021) ca urmare a implementării de către întreprinderile de stat a proiectelor de
importanță majoră națională.
76. Viitoarele propuneri de împrumut ar trebui, prin urmare, să fie însoțite
de:
1) studii de fezabilitate ample, care au fost supuse unei revizuiri
independente, care confirmă viabilitatea economică și financiară a proiectului;
2) un plan de afaceri pe termen mediu pentru întreprinderile de stat, care
demonstrează confirmarea viabilității operațiunilor sale de bază;
3) o evaluare independentă a riscului de credit care identifică măsurile
necesare pentru consolidarea administrării și gestionării întreprinderii.

Împrumuturile acordate prin intermediul sectorului bancar


77. Împrumuturile externe sînt canalizate sectorului privat prin intermediul
sectorului bancar. În acest caz băncile sînt responsabile de evaluarea cererilor de
împrumut și aprobarea împrumuturilor, precum și își asumă riscul de credit. Pe
30

termen mediu și lung, această modalitate rămîne prioritară. Pe parcursul anilor


2019-2021 se preconizează recreditarea sectorului privat în sumă de 1 731,6 mil.
lei.

Recreditarea unităților administrativ-teritoriale


78. În vederea implementării proiectelor finanțate din surse externe în
teritoriu de către autoritățile publice locale, Ministerul Finanțelor recreditează
împrumuturi de stat externe. Prin această modalitate sînt implementate proiecte în
domeniul construcției locuințelor sociale, dezvoltarea serviciilor de aprovizionare
cu apă potabilă.

IV. CADRUL DE CHELTUIELI PENTRU 2019-2021

A. Linia de bază și spațiul fiscal


79. Capitolul respectiv abordează prioritățile de cheltuieli și alocarea
resurselor bugetare în cadrul a 10 grupuri sectoriale, respectînd clasificarea
internațională a funcțiilor guvernamentale (CoFoG), aplicată de Ministerul
Finanțelor pentru raportarea cheltuielilor publice. Se face distincția între două
elemente de bază ale cadrului de cheltuieli:
1) linia de bază: cheltuielile pe termen mediu pentru asigurarea financiară
a volumului actual de servicii publice în baza politicilor existente și actelor
normative în vigoare (exclude plățile aferente dobînzilor);
2) spațiul fiscal: finanțarea disponibilă pentru proiectele de investiții publice
(în curs de desfășurare și noi), precum și pentru noile inițiative de politică pentru
perioada anilor 2019-2021;
3) informația referitor la linia de bază și spațiul fiscal rezervat pentru CBTM
(2019-2021) se prezintă în tabelul 4.1.
80. Linia de bază a fost stabilită în conformitate cu cadrul bugetar restrîns
și constituie circa 92% din cheltuielile totale. Este necesar de a continua
identificarea economiilor și măsurilor de eficientizare a programelor în cadrul
liniei de bază pentru a elibera resursele în vederea menținerii și consolidării
serviciilor și pentru satisfacerea cererilor de cheltuieli nediscreționare.
81. Cheltuielile de bază în contextul CBTM (2019-2021) au fost
determinate pe baza analizei alocărilor bugetare din anul 2017, a alocațiilor
aprobate pe anul 2018 și a unui exercițiu de actualizare, ținînd cont de factorii
tehnici, cum ar fi schimbările prognozate în rîndul înmatriculărilor în instituțiile
de învățămînt și numărul beneficiarilor de prestații sociale. Ulterior, pornind de la
cadrul estimat de resurse, a fost calculat spațiul fiscal total.
31

Tabelul 4.1
Linia de bază bugetară și spațiul fiscal
(mil. lei) (% din PIB)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
Prognozat Prognozat Prognozat Prognozat Prognozat Prognozat

Total cheltuieli (exclusiv dobînzile) 65824 70183 75112 37,0 36,2 35,5
Total cheltuieli pentru linia de bază 62581 65027 64974 35,2 33,5 30,7
Total spațiu fiscal disponibil 3243 5156 10138 1,8 2,7 4,8
din care:
inițiative politice (cheltuieli curente) 2653 3488 7506 1,5 1,8 3,5
cheltuieli capitale 590 1668 2632 0,3 0,9 1,2
Sursa: Ministerul Finanțelor

82. Limitele de cheltuieli de bază pentru 2019-2021 s-au majorat


comparativ cu prognozele limitelor anuale din ultimii ani pentru CBTM (2018-
2021). Obiectivul pe termen mediu este de a asigura un buget viabil, oferind în
același timp posibilități de finanțare pentru noi măsuri de politică prioritare.
83. Un factor semnificativ în majorarea spațiului fiscal pentru cheltuielile
de investiții capitale sînt proiectele finanțate din surse externe, precum proiectele
în domeniul drumurilor și sistemul penitenciar.

B. Implicații și priorități ale cadrului de cheltuieli sectoriale

Tendințele recente
84. Alocările de cheltuieli pentru grupurile din sectorul social (sănătate,
odihnă și cultură, educație și protecție socială) au reprezentat 25,5% din PIB în
bugetul anului 2018 și 68% din totalul cheltuielilor planificate ale bugetului public
național (excluzînd plățile aferente dobînzilor). Începînd cu anul 2016, cheltuielile
totale raportate la PIB au înregistrat o creștere, cu majorări în alocările pentru
servicii în domeniul economiei (care includ agricultura, sectorul energetic,
dezvoltarea sectorului privat și sectorul transporturilor), protecția socială,
ocrotirea sănătății, învățămînt, serviciile publice generale.
Tabelul 4.2
Cheltuieli pe funcții (grupuri sectoriale) pe anii 2016-2018
(% din PIB)
2016 2017 2018
Efectiv Efectiv Aprobat
Servicii de stat cu destinație generală
(excluzînd plățile aferente dobînzilor) 2,5 2,5 2,7
Apărare națională 0,4 0,4 0,4
Ordine publică și securitate națională 2,5 2,7 2,8
Servicii în domeniul economiei 3,4 3,6 4,9
Protecția mediului 0,1 0,1 0,1
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor
comunale 0,8 0,9 1,0
Ocrotirea sănătății 4,8 4,8 5,0
32

Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 0,9 0,9 0,9


Învățămînt 6,3 6,4 6,5
Protecție socială 12,8 12,7 13,1
Total cheltuieli (excluzînd plățile aferente
dobînzilor) 34,5 35,0 37,4
Itemi Memo: PIB (mil.lei) 135400 150369 160100
Plăți aferente dobînzii (% din PIB) 1,3 1,3 1,2
Sursa: Ministerul Finanțelor

C. Politica și prioritățile privind cheltuielile


Perspectivele CBTM (2019-2021)
85. Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2016-2018, Strategia
Națională de Dezvoltare „Moldova-2020”, Acordul de Asociere dintre Republica
Moldova și Uniunea Euroepană și prioritățile de politici sectoriale pe termen
mediu pentru anii 2019-2021, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 350/2018,
sînt principalele documente care au servit ca bază pentru stabilirea priorităților de
politici sectoriale în CBTM (2019-2021).
86. Prioritățile de politici pe sectoare se bazează, de asemenea, pe alte
documente strategice sectoriale care oferă autorităților bugetare flexibilitatea de a
determina cea mai adecvată structură a programelor de cheltuieli și nivelurile
posibile de finanțare pentru implementarea acestora.
87. La baza alocării resurselor pe sectoare în CBTM (2019-2021) au stat
următoarele priorități:
1) cheltuielile de investiții capitale în sectoarele infrastructurii economice;
2) asigurarea durabilității programelor în sectoarele sociale;
3) îmbunătățirea eficienței serviciilor publice/administrației publice
generale.

Prognoza cheltuielilor pe grupuri sectoriale pentru anii 2019-2021


88. Tabelul 4.3 rezumă alocările prognozate pentru CBTM (2019-2021) pe
categoriile principale CoFoG.
Tabelul 4.3
Cheltuieli pe funcții pentru anii 2018-2021
(mil. lei) (% din PIB)
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Apro- Progno- Progno- Progno- Apro- Progno- Progno- Progno-
bat zat zat zat bat zat zat zat
Total cheltuieli
(excluzînd plățile
aferente dobînzilor) 59828 65824 70183 75112 37,4 37,0 36,2 35,5
Servicii de stat cu
destinație generală
(excluzînd plățile
aferente dobînzilor) 4372 4910 4875 4787 2,7 2,8 2,5 2,3
Apărare națională 628 772 893 988 0,4 0,4 0,5 0,5
Ordine publică și
securitate națională 4459 4997 5298 5207 2,8 2,8 2,7 2,5
33

Servicii în domeniul
economiei 7807 8571 9435 6967 4,9 4,8 4,9 3,3
Protecția mediului 184 267 273 253 0,1 0,1 0,1 0,1
Gospodăria de locuințe
și gospodăria
serviciilor comunale 1612 1582 1573 1603 1,0 0,9 0,8 0,8
Ocrotirea sănătății 7978 8531 8962 9503 5,0 4,8 4,6 4,5
Cultură, sport, tineret,
culte și odihnă 1406 1542 1578 1636 0,9 0,9 0,8 0,8
Învățămînt 10433 11196 11469 12007 6,5 6,3 5,9 5,7
Protecție socială 20949 22574 23835 25011 13,1 12,7 12,3 11,8
Sursa: Ministerul Finanțelor

89. Principalele provocări și priorități pe domenii sînt prezentate în


continuare.

Servicii generale de stat


90. Unul dintre obiectivele Guvernului pe termen mediu este consolidarea
responsabilității autorităților administrației publice prin îmbunătățirea gestionării
acestora și asigurarea prestării unor servicii publice de calitate.
91. A fost inițiat de către Guvern procesul de elaborare a Strategiei naționale
de dezvoltare ,,Moldova 2030”, care are menirea de a identifica factorii
fundamentali care au influențat și vor continua să influențeze traiectoria de
dezvoltare a țării în perioada de pînă în anul 2030. În acest context, se va pune
accent pe optimizarea și operaționalizarea unui sistem de planificare strategică
riguros, integrat și coerent, precum și corelat cu resursele financiare disponibile.
92. Reforma administrației publice este o prioritate strategică a Guvernului,
care, de altfel, este prevăzută și în Agenda de Asociere a Republicii Moldova cu
Uniunea Europeană, pentru că aceasta este conexă cu multe alte reforme, care
trebuie să fie realizate în Republica Moldova. Sectorul public urmează să fie
ajustat evoluțiilor socioeconomice, iar administrația publică eficientă și
profesionistă poate servi ca un avantaj competitiv pentru dezvoltarea țării. Noul
concept al sistemului administrativ public trebuie să fie bazat pe așa valori ca
transparența, predictibilitatea, responsabilitatea, adaptabilitatea și eficiența.
Planurile Guvernului sînt îndreptate spre continuarea procesului de reformă
a administrației publice în conformitate cu Strategia privind reforma administrației
publice pentru anii 2016-2020 (Hotărîrea Guvernului nr. 911/2016) și pregătirea
reformei administrative teritoriale. Acest subiect necesită o abordare
multidimensională, analize aprofundate, inclusiv a experienței altor țări în acest
domeniu, și dialog cu reprezentanții autorităților publice locale, experți, alte părți
interesate.
93. De asemenea, pe termen mediu va continua procesul modernizării
serviciilor publice în conformitate cu Planul de acțiuni privind reforma de
modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021 (Hotărîrea Guvernului nr.
966/2016) în scopul creșterii calității și accesibilității serviciilor publice, digitizării
34

acestora, instituționalizării centrelor universale de prestare a serviciilor publice și


creării acestora la nivel local.
94. Obiectivul guvernamental de reintegrare a țării își propune drept scop
dezvoltarea și modernizarea instituțiilor din sistemul educațional, din domeniul
culturii, de reabilitare a apeductelor, de iluminare stradală, precum și altor
activități conexe în Zona de Securitate și în localitățile din stînga Nistrului.

Justiția, ordinea și securitatea publică

95. Sectorul ordinea publică și securitatea națională include domeniile


ordinea publică, securitatea națională, justiția și penitenciare.
96. Pe parcursul ultimilor ani în acest sector au fost adoptate cadrul
normativ, un număr mare de documente strategice în domeniu, prin care s-au
reformat conceptual o serie de instituții-cheie din domeniile vizate, și anume:
sistemul judecătoresc, organele procuraturii, avocatura, sistemul de executare,
poliția etc. Au fost adoptate legi prin care s-au instituit noi mecanisme și instituții.
97. Obiectivul strategic în domeniul justiției este asigurarea unui sistem al
justiției accesibil, eficient, independent, transparent și responsabil față de
societate, care să corespundă standardelor internaționale și celor mai bune practici
europene. Astfel, Guvernul acordă o atenție sporită asigurării continuității
reformei în sectorul justiției.
98. Procesul de reformare a sistemului afacerilor interne are drept scop
constituirea unui sistem de ordine și securitate publică integrat, capabil să asigure
servicii publice de calitate pentru protecția persoanei, siguranța societății și
statului. Prin urmare, o atenție deosebită va fi atribuită pregătirii inițiale și continue
profesionale ale polițiștilor la toate nivelurile, precum și dotării corespunzătoare a
acestora.
99. În cadrul sistemului penitenciar se urmărește instituirea unui sistem
eficient de executare a pedepsei, modernizarea infrastructurii pentru îmbunătățirea
condițiilor de detenție și garantarea siguranței de detenție.
100. Prioritățile pe termen mediu din sector derivă din documentele
strategice sectoriale: Strategia națională de ordine și securitate publică pentru anii
2017-2020, Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020, Strategia de
reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-2020, Strategia de dezvoltare
a sistemului penitenciar pentru anii 2016-2020, Strategia de reformare a
Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova.
101. În domeniile vizate, pe termen mediu, au fost identificate o serie de
provocări majore:
1) realizarea planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a
clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor
judecătorești;
2) reformarea sistemului penitenciar în scopul diminuării numărului mare
de condamnări ale Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor
Omului;
35

3) reformarea Poliției și a Trupelor de Carabinieri;


4) consolidarea capacităților de asigurare eficientă a securității naționale;
5) sporirea gradului de securitate a frontierei și de siguranță a persoanelor;
6) îmbunătățirea calității serviciilor prestate cetățenilor etc.
102. Pentru CBTM (2019-2021) au fost identificate următoarele priorități
de bază:
1) implementarea planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare
a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor
judecătorești;
2) modernizarea infrastructurii sistemului penitenciar;
3) garantarea siguranței sistemului de detenție;
4) realizarea unui serviciu de poliție profesionist și eficient, care exercită
atribuțiile sale în interesul cetățeanului și al comunității;
5) consolidarea capabilităților Trupelor de Carabinieri de menținere,
asigurare și restabilire a ordinii publice, de prevenire și combatere a criminalității,
de protecție a cetățeanului și statului cu mijloace și metode moderne;
6) dezvoltarea capabilităților de intervenție în caz de incendii și situații de
urgență;
7) consolidarea managementului integrat al frontierei de stat și al sistemului
de gestionare a migrației;
8) consolidarea capacităților de asigurare eficientă a securității naționale.
103. Pentru susținerea realizării acțiunilor prevăzute în Strategia de
dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 și Strategia de reformare a Trupelor de
Carabinieri pentru anii 2017-2020 au fost atrase mijloace financiare acordate de
către Uniunea Europeană prin suportul bugetar pentru reformarea Poliției, a cărui
valoare constituie pentru anii 2017-2021– 51,0 mil. euro.

Apărarea națională

104. Apărarea națională este un domeniu fundamental și distinct al


securității naționale, care se află într-o relație de interdependență cu procesele de
dezvoltare a statului. Structurile consultative și de conducere ale Armatei
Naționale asigură funcționalitatea sistemului de apărare pe timp de pace și război.
105. Apărarea națională se confruntă cu un șir de provocări, printre care cele
mai importante sînt:
1) armament și tehnică militară învechite, păstrate în condiții neadecvate;
2) obiecte de infrastructură în stare de degradare continuă;
3) stocuri pe cale de epuizare;
4) deficit de personal calificat și fluctuația acestuia;
106. Obiectivele de bază în domeniul apărării sînt dezvoltarea și
modernizarea capacității de apărare a Armatei Naționale, creșterea și menținerea
contribuției Republicii Moldova la misiunile și operațiile internaționale cu privire
la consolidarea păcii. Astfel, se propune crearea unei armate moderne,
36

profesionale care să corespundă cu cerințele actuale și capabilă de a răspunde atît


provocărilor interne, cît și celor externe.
107. Prioritățile pe termen mediu în acest sector rezultă din mai multe
documente strategice și de planificare, printre care: Programul „Armata
Profesionistă 2018-2021”, Strategia națională de apărare, Strategia securității
naționale a Republicii Moldova.
108. În scopul atingerii obiectivelor stabilite pe domeniul dat, au fost
identificate următoarele priorități:
1) profesionalizarea Armatei Naționale prin majorarea treptată a numărului
efectivului de militari prin contract;
2) dezvoltarea și modernizarea infrastructurii militare și sociale;
3) dotarea cu armament, muniții și echipament modern;
4) îmbunătățirea condițiilor sociale pentru militari și sporirea atractivității
serviciului militar în societate;
5) intensificarea relațiilor de cooperare cu partenerii externi;

Sectorul economic

109. Pe parcursul următoarei perioade, Guvernul se va concentra în special


pe dezvoltarea economică, ocuparea forței de muncă și bunăstarea socială. Punerea
în aplicare a acestor priorități va constitui cea mai mare parte a cadrului bugetar în
eforturile pe care Guvernul le va întreprinde pentru a asigura o creștere economică
și a crea noi locuri de muncă. Pentru a realiza aceste obiective, Guvernul va pune
accent pe crearea unui mediu fiscal mai favorabil, îmbunătățirea politicii
comerciale și integrarea în economia globală, inclusiv îmbunătățirea mediului de
afaceri, continuarea proiectelor existente de modernizare a infrastructurii, precum
și politicile în sectorul energetic și sprijinul continuu acordat agriculturii și
dezvoltării rurale.
110. Fiind unul dintre principalii piloni ai dezvoltării economice, susținerea
de către stat se concentrează pe alocarea mijloacelor financiare care ar contribui la
consolidarea activității agenților economici în particular și a mediului de afaceri
în general. Principalele mecanisme de susținere a sectorului economic sînt
subvențiile care se alocă din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și
mediului rural, programele de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii (PARE
1+1), precum și programele de inițiere a afacerilor pentru tinerii antreprenori
(START-UP).

Dezvoltarea sectorului privat

111. Susținerea dezvoltării sectorului privat este unul dintre obiectivele


fundamentale ale Guvernului, înscrise în principalele documente de dezvoltare
strategică a țării. Conform proiectului Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova
2030”, în vederea asigurării unei creșteri economice durabile, pînă în anul 2020
urmează să fie asigurate schimbări structurale ale economiei naționale, prin
37

înlocuirea modelului inerțial de creștere, bazat pe consumul alimentat de


remitențe, în favoarea unui model dinamic, bazat pe atragerea de investiții,
dezvoltarea industriilor exportatoare de bunuri și servicii. Astfel, în scopul
dezvoltării sectorului privat, politicile statului țintesc următoarele domenii de
intervenție:
1) promovarea exporturilor și atragerea investițiilor prin efectul cumulat al
investițiilor străine și al celor locale, integrate în lanțurile tehnologice ale
investitorilor străini și canalizate în sectoarele economice orientate spre export;
2) ameliorarea mediului de afaceri – Republica Moldova își propune să
îmbunătățească mediul de afaceri, astfel încît pînă în anul 2020 riscurile și
costurile asociate fiecărei etape a ciclului de viață al afacerii să fie mai mici decît
în țările din regiune;
3) dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii prin transformarea
întreprinderilor mici și mijlocii într-un factor al creșterii economice sustenabile,
prin îmbunătățirea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la finanțare,
dezvoltarea culturii antreprenoriale, încurajarea tînărului antreprenor și spiritului
inovator, dezvoltarea parteneriatelor în afaceri;
4) administrarea eficientă a patrimoniului de stat prin impulsionarea
procesului de privatizare a patrimoniului.
112. În scopul atingerii obiectivelor stabilite pe domeniul dat, au fost
identificate următoarele priorități:
1) ameliorarea climatului investițional și promovarea imaginii Republicii
Moldova ca destinație pentru investițiile străine directe;
2) sporirea capacităților de export ale producătorilor autohtoni și asigurarea
valorificării potențialului de export pe piața mondială, în special pe piața Uniunii
Europene;
3) îmbunătățirea sistemului de dezvoltare a forței de muncă pentru
sectoarele prioritare orientate spre export;
4) eliminarea barierelor administrative și a constrîngerilor în lansarea,
derularea și lichidarea afacerilor;
5) facilitarea accesului la instrumentele de finanțare a întreprinderilor mici
și mijlocii și promovarea culturii antreprenoriale în rîndul populației;
6) impulsionarea procesului de privatizare a patrimoniului de stat din
domeniile liberalizate, bazat pe principiile transparenței, legalității și eficienței.
113. Guvernul va depune eforturi pentru eliminarea barierelor juridice și
reducerea birocrației, subvenționarea întreprinderilor cu potențial de export,
operaționalizarea zonelor de liber schimb și lupta împotriva economiei informale.
Scopul este de a dezvolta politici care să permită creșterea investițiilor în afaceri,
în special în sectorul producției și în serviciile cu valoare adăugată. În vederea
susținerii întreprinderilor cu potențial de export, Guvernul își propune să
implementeze și să dezvolte noi programe cu sprijinul partenerilor de dezvoltare.
De asemenea, subvenționarea locurilor de muncă este o prioritate a Guvernului
care, ca și alte politici, își propune să contribuie la creșterea economică.
38

Sectorul energetic

114. Sectorul energetic este un alt sector de bază al economiei naționale care
are un rol important în implementarea cu succes a programelor de dezvoltare a
economiei, precum și în menținerea stabilității sociale.
115. Printre provocările majore cu care se confruntă sectorul energetic al
Republicii Moldova la momentul actual se pot menționa:
1) dependența de importul de resurse energetice și energie electrică;
2) necesitatea construcției de linii electrice de înaltă tensiune în sectorul
electroenergetic pentru a îndeplini criteriile de siguranță și de a crește capacitatea
interfeței cu sistemul electroenergetic al României;
3) necesitatea de a asigura în sectorul gazelor naturale diversificarea
surselor și căilor de aprovizionare;
4) eficiența scăzută la producerea și distribuția energiei electrice și termice
din cauza instalațiilor și rețelelor învechite;
5) implementarea redusă a legislației privind performanța energetică a
clădirilor, eficiența energetică și promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile;
6) implementarea redusă a proiectelor de eficientizare a energiei și
valorificare a potențialului regenerabil.
116. În scopul diminuării impactului provocărilor menționate pentru CBTM
(2019-2021) au fost identificate următoarele priorități:
1) asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale prin diversificarea
căilor și surselor de alimentare, concomitent cu consolidarea rolului Republicii
Moldova în calitate de culoar de tranzit bidirecțional al gazelor naturale;
2) asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică și consolidarea
rolului Republicii Moldova de culoar de tranzit al energiei electrice;
3) crearea unei platforme de generare a energiei electrice și termice prin
asigurarea retehnologizării și încălzirii centralizate eficiente, cu utilizarea
tehnologiei de cogenerare;
4) îmbunătățirea eficienței energetice și creșterea nivelului de valorificare a
surselor de energie regenerabile pînă în anul 2020.
117. Dezvoltarea infrastructurii energetice pentru asigurarea unei surse
stabile de energie și gaze naturale va fi tratată cu prioritate în cadrul politicii
guvernamentale pentru acest sector. Pentru perioada menționată, cu suportul
partenerilor de dezvoltare, Guvernul își propune implementarea unor proiecte
majore de investiții capitale:
1) construcția conductei de transport de gaze naturale pe direcția Ungheni-
Chișinău, proiect care va fi implementat cu suportul partenerilor din România;
2) interconectarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu cel
al României prin construcția liniei electrice Vulcănești–Chișinău;
3) reabilitarea rețelelor electrice, care presupune modernizarea și reutilarea
infrastructurii electrice;
39

4) implementarea măsurilor de eficiență energetică prin reabilitarea


clădirilor încălzite și/sau răcite.

Agricultura

118. Agricultura în Republica Moldova este o activitate volatilă și foarte


vulnerabilă la riscuri, fiind susceptibilă la factori naturali, cum ar fi înghețurile,
inundațiile, secetele, eroziunile și căderile de grindină. Reducerea dependenței de
astfel de fenomene este o provocare majoră pe termen mediu și lung în acest sector.
Alte provocări, inclusiv pe termen mediu, sînt:
1) nivelul scăzut de competitivitate a produselor agricole;
2) insuficiența investițiilor și a capitalului;
3) lipsa infrastructurii de vînzări atît la nivel național, cît și la nivel local;
4) lipsa de diversitate a produselor;
5) fragmentarea excesivă a terenurilor agricole, ceea ce contribuie la
scăderea randamentului producției prin nerespectarea tehnologiilor de cultivare și
degradare a solului;
6) vulnerabilitatea înaltă la schimbările climatice;
7) accesibilitatea inputurilor agricole;
8) imposibilitatea de extindere a agriculturii irigate ca măsură de control al
riscurilor în agricultură;
119. Urmărind continuarea reformelor și sprijinul acordat sectorului agricol
prin Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, precum și prin
sursele considerabile ale donatorilor externi, Guvernul va continua să sprijine
sectorul agricol, care reprezintă o prioritate în implementarea Strategiei naționale
de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-2020.
120. Pentru CBTM (2019-2021) în acest domeniu ca priorități principale au
fost identificate:
1) creșterea ponderii produselor agricole cu valoare adăugată;
2) creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin restructurarea și
modernizarea pieței;
3) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură;
4) îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural prin creșterea ponderii
produselor agricole cu valoare adăugată;
5) sprijinirea practicilor de gestionare a terenurilor agricole și a apei;
6) sprijinirea tehnologiilor de producție prietenoase mediului, a produselor
ecologice, inclusiv a biodiversității.
121. Principalele măsuri care vor fi implementate în sector sînt:
1) Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, care
presupune acordarea subvențiilor producătorilor agricoli pentru domeniile
strategice ale sectorului;
2) Proiectul „Agricultura competitivă”, care presupune acordarea
granturilor pentru producătorii agricoli și grupurile de producători;
40

3) Programul rural de reziliență economico-climatică incluzivă (IFAD VI)


și Programul de reziliență rurală (IFAD VII);
4) Proiectul „Livada Moldovei”, prin care vor fi susținuți producătorii
agricoli în domeniul horticulturii.

Transporturile și infrastructura drumurilor

122. Transporturile și infrastructura drumurilor includ cinci din cele mai


importante ramuri din sectorul real al economiei naționale, printre care: transportul
auto, transportul feroviar, transportul naval și aerian și gospodăria rutieră.
123. Calitatea infrastructurii de transport este pe larg percepută ca o
componentă importantă a competitivității și a mediului de afaceri în general și,
prin urmare, reprezintă un factor important în atragerea investițiilor și asigurarea
competitivității exporturilor. Starea proastă a drumurilor și a infrastructurii
feroviare este privită drept o constrîngere majoră, care împiedică dezvoltarea
economică și necesită investiții publice substanțiale. O infrastructură rutieră
adecvată este o precondiție pentru dezvoltarea regională armonioasă și pentru
accesul populației la servicii publice. În perspectivă, în urma instituirii Zonei de
Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător între Republica Moldova și Uniunea
Europeană, infrastructura rutieră este indispensabilă pentru valorificarea
potențialului de export al producătorilor autohtoni.
124. Principalele probleme și provocări cu care se confruntă domeniul în
cauză sînt:
1) starea proastă a obiectelor infrastructurii drumurilor naționale și locale;
2) lipsa utilajului modern pentru întreținerea drumurilor naționale și locale;
3) starea proastă a obiectelor infrastructurii feroviare;
4) starea proastă a obiectelor infrastructurii căilor navigabile interne;
5) lipsa autorității responsabile pentru siguranța rutieră.
125. În acest sens, pentru perioada anilor 2019-2021 au fost identificate un
șir de priorități care necesită a fi implementate cu suportul donatorilor externi, în
special Banca Mondială și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare:
1) asigurarea dezvoltării și implementării politicii naționale durabile în
domeniul transporturilor și infrastructurii drumurilor;
2) asigurarea dezvoltării și menținerii infrastructurii drumurilor publice în
condiții de siguranță;
3) revitalizarea și dezvoltarea transportului naval;
4) revitalizarea și dezvoltarea transportului feroviar, care presupune
implementarea proiectului de restructurare și reorganizare a ÎS „Calea Ferată din
Moldova”;
5) crearea autorității responsabile pentru siguranța rutieră.

126. Pe perioada CBTM (2019-2021), susținerea financiară a sectorului se


va face prin intermediul mijloacelor fondului rutier pentru întreținerea, reparația
și reconstrucția drumurilor publice naționale și locale, prin intermediul
41

Programului național „Drumuri bune pentru Moldova” și din contul mijloacelor


donatorilor externi, destinate în special pentru reconstrucția drumurilor și
construcția unor drumuri noi.
127. În vederea realizării acestor priorități, se impun măsuri dincolo de
simpla alocare a resurselor financiare publice. Este necesară explorarea
potențialului de parteneriat public-privat în domeniul infrastructurii drumurilor și
serviciilor de logistică aferente serviciilor de transport și serviciilor aferente
infrastructurii drumurilor. Managementul rețelei de drumuri se află, de asemenea,
în vizorul Guvernului. Reducerea cheltuielilor administrative pînă la standardul
prescris de legislație reprezintă o sursă de economii care poate conduce la
realizarea într-o măsură mai adecvată a lucrărilor de întreținere.

Sectorul de aprovizionare cu apă și canalizare

128. Sectorul de aprovizionare cu apă și canalizare face parte din sectorul


gospodăria comunală și de locuințe, care creează condiții pentru viața de zi cu zi a
locuitorilor Republicii Moldova.
129. Principalele probleme și provocări cu care se confruntă domeniul în
cauză sînt:
1) accesul redus al populației (în special al celei din mediul rural) la surse
sigure de apă și calitative și sisteme de canalizare, ceea ce afectează condițiile de
trai și constituie un factor de risc pentru apariția unor boli condiționate de
consumul de apă potabilă neconformă;
2) infrastructura ce funcționează în domeniul alimentării cu apă și sanitație,
în domeniul epurării apelor uzate aflată într-o stare avansată de uzură și degradare
continuă, necesitînd reabilitare și modernizare;
3) insuficiența investițiilor, lipsa interesului sectorului privat de a investi în
dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare, insuficiența
capacităților de absorbție a fondurilor orientate spre acest sector.
130. În scopul diminuării impactului provocărilor menționate, pentru
CBTM (2019-2021) au fost identificate următoarele priorități:
1) asigurarea graduală a accesului la apă sigură și sanitație adecvată pentru
toate localitățile și populația Republicii Moldova, contribuind astfel la
îmbunătățirea sănătății, demnității și calității vieții și la dezvoltarea economică a
țării;
2) asigurarea epurării apei uzate urbane în conformitate cu cerințele
Directivei 91/271/CEE;
3) extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă și canalizare în
contextul regionalizării serviciului.
131. Pentru perioada menționată, cu suportul partenerilor de dezvoltare,
Guvernul își propune implementarea unor proiecte majore de investiții capitale:
1) proiectul de alimentare cu apă a raionului Cahul;
2) continuarea implementării proiectelor de alimentare cu apă și canalizare
din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională.
42

Sănătatea

132. Pe parcursul ultimilor ani, în baza priorităților stabilite în cadrul


sistemului de sănătate au fost obținute mai multe rezultate, care contribuie
nemijlocit la ameliorarea continuă a sănătății populației, protecția cetățenilor de
riscurile financiare la accesarea serviciilor calitative de sănătate, reducerea
inegalităților în utilizarea și distribuirea serviciilor și satisfacerea beneficiarilor.
133. Totuși, pe lîngă rezultatele înregistrate, au fost identificate unele
probleme cu care se confruntă sistemul de sănătate, cum ar fi: prevalența mare a
bolilor transmisibile și netransmisibile, insuficiența cadrelor medicale, eficiența
scăzută a prestatorilor de servicii medicale din cauza supracapacităților sistemului
și utilizării ineficiente a resurselor, asigurarea insuficientă cu transport sanitar etc.
134. Însă, în scopul asigurării continuității reformelor inițiate ce vizează
sporirea accesului și creșterea calității serviciilor medicale, pentru CBTM (2019-
2021) au fost identificate următoarele priorități:
1) reforma serviciului de sănătate publică;
2) controlul bolilor transmisibile și netransmisibile;
3) dezvoltarea asistenței medicale de urgență;
4) modernizarea asistenței medicale primare;
5) reforma asistenței medicale spitalicești.
135. Alocările pentru sănătate sînt susceptibile de a crește pe termen mediu.
Avînd în vedere că finanțarea publică este ridicată în comparație cu țările cu o
dezvoltare economică similară, este necesară în continuare o utilizare mai eficientă
a resurselor guvernamentale în cadrul bugetului disponibil.
136. Astfel, pe perioada CBTM (2019-2021), susținerea financiară a acestui
sector, prezentată în tabelul 4.4, se va face prin intermediul mijloacelor provenite
din primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în mărime procentuală
și cele în sumă fixă, mijloacelor bugetului de stat și bugetelor locale.
137. Estimările cheltuielilor pe termen mediu pentru sectorul respectiv, pe
anii 2018-2021, sînt prezentate în tabelul 4.4.
Tabelul 4.4
Cheltuielile pe termen mediu pentru
sectorul ocrotirea sănătății pe anii 2018-2021
(mil. lei)

2018 2019 2020 2021


Aprobat Prognozat Prognozat Prognozat
Cheltuieli bugetul public 7941,4 8494,8 8925,3 9466,8
naţional, total
Bugetul de stat 3893,3 4084,2 4132,0 4227,9
inclusiv transferuri de la 2728,0 2854,6 2947,5 3095,0
bugetul de stat către fondurile
asigurării obligatorii de
asistență medicală
43

Fondurile asigurării 6659,0 7124,1 7596,2 8185,2


obligatorii de asistență
medicală
Bugetele locale 117,1 141,1 144,6 148,7

138. Ponderea principală din cuantumul resurselor financiare pentru anul


2018 revine mijloacelor provenite din primele de asigurare obligatorie de asistență
medicală în mărime procentuală și cele în sumă fixă, care constituie 49,5%, urmate
de mijloacele transferate de la bugetul de stat – 49,0 % și mijloacele bugetelor
locale – 1,5%.

Educația

139. Tendințele demografice negative generează probleme de


supradimensionare a rețelei de instituții de învățămînt, în special în învățămîntul
general, ceea ce conduce la utilizarea ineficientă a resurselor și nu permite
realizarea de investiții în modernizarea și dotarea școlilor. În condițiile în care
populația școlară s-a diminuat în ultimii 10 ani cu peste 30 la sută, mai persistă
problema accesului la studii, determinată de diverși factori la diferite niveluri de
învățămînt.
140. Pentru perioada 2019-2021 printre principalele provocări se pot
evidenția:
1) insuficiența asigurării relevanței studiilor pentru viață și economia
națională în contextul formării competențelor pentru viață și realizării finalităților
educaționale în învățămînt;
2) necesitatea dezvoltării procesului de învățare pe tot parcursul vieții prin
implementarea unei abordări noi și noilor forme de instruire, pornind de la
necesitatea consolidării sistemului de învățare pe tot parcursul vieții din
perspectiva formării generale și a formării profesionale continue;
3) necesitatea eficientizării utilizării mijloacelor bugetare din perspectiva
perfecționării modelelor de finanțare a învățămîntului;
4) accesul limitat la servicii educaționale de calitate și necesitatea
eficientizării procesului educațional.
141. Este de menționat că în sector se prevăd măsuri de majorare a salariilor
cadrelor didactice, care au ca obiectiv atragerea și reținerea capitalului uman în
acest domeniu. Pentru aceste măsuri, în perioada CBTM (2019-2021), vor fi
alocate suplimentar peste 1,3 mld lei. Totodată, se preconizează majorarea normei
financiare de alimentare a copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt, precum
și includerea a două proiecte finanțate din surse externe, care urmează a fi
implementate începînd cu anul 2019. Astfel, pentru perioada CBTM (2019-2021),
volumul alocațiilor va constitui, în medie, 6,0% din PIB.
142. Principalele priorități care au fost identificate, pe termen mediu, în
acest sector sînt:
1) asigurarea relevanței studiilor pentru viață și economia națională;
44

2) consolidarea sistemului de învățare pe tot parcursul vieții din perspectiva


formării generale și a formării profesionale continue;
3) consolidarea instituțională și perfecționarea modelelor de finanțare a
învățămîntului;
4) asigurarea accesului la educație de calitate și eficientizarea procesului
educațional.

Protecția socială

143. Domeniul protecției sociale presupune reforme complexe și


multidimensionale, a căror realizare este condiționată de necesitatea echilibrului
între reformele economice și cele de suport financiar. Necesitatea accelerării
reformelor din domeniul protecției sociale reiese din impactul major pe care îl are
asupra reducerii sărăciei, prin asigurarea garanțiilor sociale ale persoanelor cu
dizabilități, susținerea familiilor cu copii, sporirea natalității și soluționarea
problemei demografice.

Sistemul de asigurări sociale


144. Actualmente sistemul de asigurări sociale se confruntă cu probleme
condiționate de evoluția negativă a indicatorilor demografici din ultimii ani,
scăderea raportului dintre salariații contribuabili și pensionari, fragilizarea
sustenabilității financiare a acestui sistem și crearea unui deficit, care, începînd cu
anul 2009, poartă un caracter permanent. În acest context o realizare importantă a
autorităților este implementarea reformei sistemului de pensionare, începînd cu
anul 2017.

Sistemul de asistență socială


145. Accesul limitat al persoanelor cu dizabilități la serviciile de
infrastructură socială și educație, dificultăți de încadrare în cîmpul muncii, precum
și predominarea formelor rezidențiale de protecție socială sînt unele probleme cu
care se confruntă acest domeniu. În scopul diminuării impactului acestor
fenomene vor fi continuate implementarea acțiunilor prevăzute de Programul
național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022.
Totodată, se propune realizarea unor acțiuni noi, ce urmează a fi incluse în
Programul național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități din
instituțiile rezidențiale.
146. În domeniul protecției familiei și copilului se impune asigurarea
condițiilor necesare pentru creșterea și educația copiilor în mediul familial. Sînt
necesare măsuri de uniformizare și majorare a prestațiilor acordate copiilor rămași
fără ocrotirea părintească plasați în servicii alternative de tip familial, ajustarea
prestațiilor respective în funcție de necesitățile speciale ale copiilor plasați. În
acest scop, urmează a fi majorate indemnizațiile pentru familiile cu copii, precum
și prestațiile acordate copiilor plasați în serviciile la nivel comunitar.
45

147. În sistemul existent de asistență socială, politicile promovate se axează


pe direcționarea asistenței acordate celor mai defavorizate familii, accentul fiind
pus pe responsabilizarea beneficiarilor de ajutor social pentru a utiliza prestația
conform necesităților familiei. Totodată, un accent sporit se pune pe implicarea
autorităților administrației publice locale în procesul de implementare a
activităților de interes comunitar al persoanelor din cadrul familiilor beneficiare
de ajutor social.
148. În același timp, schimbările survenite în procesele demografice din
ultima perioadă, care la momentul actual nu asigură stabilitatea demografică și
prezintă un pericol pentru dezvoltarea durabilă a țării, implică necesitatea
intervențiilor prin politici demografice. În vederea ameliorării situației, în acest
domeniu se propune implementarea reformei ocupării forței de muncă,
îmbunătățirea guvernării pieței muncii, realizarea noilor măsuri active, dezvoltarea
politicilor centrate pe oameni, bazate pe dovezi prin desfășurarea Studiului cu
privire la structura familiei în baza metodologiei internaționale ș.a.
149. Pentru perioada anilor 2019-2021 se propune promovarea consecventă
a reformelor demarate în anii precedenți, axate pe următoarele priorități:
1) sustenabilitatea sistemului public de asigurări sociale;
2) reforma incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități;
3) îmbunătățirea politicilor de susținere financiară a familiilor cu copii și
protecția copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți;
4) susținerea socială a persoanelor cu venituri mici și a persoanelor în etate.
150. Astfel, susținerea financiară a acestui sector, prezentată în tabelul 4.5,
se va face prin intermediul mijloacelor provenite din veniturile proprii ale
bugetului asigurărilor sociale de stat care pentru anul 2018 constituie 59,9%, din
mijloacele bugetului de stat – 36,4% și mijloacele bugetelor locale – 3,7%.
Tabelul 4.5
Cheltuielile pe termen mediu
pentru sectorul protecția socială pe anii 2018-2021
( mil. lei)
2018 2019 2020 2021
aprobat prognozat prognozat prognozat
Cheltuieli Bugetul public naţional, 20948,6 22574,0 23834,5 25011,0
total
Bugetul de stat 7627,9 7883,4 7869,6 7558,2
inclusiv transferuri de la bugetul de 6758,5 6863,5 6815,5 6500,3
stat la bugetul asigurărilor sociale
de stat
inclusiv transferuri de la bugetul de 278,6 315,9 338,4 356,7
stat la bugetele locale
Bugetul asigurărilor sociale de stat 19312,5 20713,1 21910,6 23048,3
Bugetele locale 1045,3 1156,9 1208,2 1261,5

Politici ocupaționale
151. Implementarea cadrului strategic în domeniul politici ocupaționale va
contribui la crearea oportunităților de angajare, creșterea competitivității forței de
muncă și reducerea decalajului între cerere și ofertă pe piața muncii, îmbunătățirea
46

guvernării pieței muncii și o mai bună gestionare a migrației, prin realizarea noilor
măsuri active: formarea profesională la locul de muncă, stagii, angajarea
subvenționată, subvenționarea agenților economici care angajează persoane cu
dizabilități, susținerea autoocupării, susținerea proiectelor de inițiative locale ș.a.

Cultură, sport și tineret

152. Principalele priorități de politici și acțiuni pe domeniul culturii derivă


din angajamentele luate în documentele de politici sectoriale și naționale, în
special Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a culturii
„Cultura 2020”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 271/2014. Ca priorități pe
termen mediu au fost identificate:
1) dezvoltarea infrastructurii instituțiilor de cultură;
2) salvgardarea și promovarea patrimoniului cultural național;
3) susținerea dezvoltării industriilor creative.
153. Pentru realizarea acestor priorități, statul asigură funcționarea
instituțiilor culturale, organizarea și desfășurarea diferitor sărbători naționale și
evenimente de anvergură. De asemenea, asigură subvenționarea activității
instituțiilor teatral-concertistice, radiodifuzorului public IPNA Compania
„Teleradio-Moldova”, precum și susține proiectele/programele culturale ale
asociațiilor obștești.
154. Pe termen mediu, provocările principale în cadrul sectorului sînt:
1) degradarea continuă a patrimoniului cultural al Republicii Moldova;
2) lipsa unor mecanisme legale care ar asigura integritatea patrimoniului
cultural național în măsura necesară.
155. În domeniul tineretului și sportului principalele priorități de politici și
acțiuni derivă din angajamentele luate în documentele de politici sectoriale și
naționale, în special Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale
de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 1006/2014.
156. Ca priorități pe termen mediu în domeniul tineretului și sportului au
fost identificate:
1) creșterea nivelului de implicare a tinerilor în procesele decizionale și
dezvoltarea serviciilor de tineret;
2) modernizarea infrastructurii sportive și susținerea sportului de
performanță și de masă.
În domeniul tineretului și sportului, provocările majore cu care se confruntă
sectorul sînt condițiile nesatisfăcătoare pentru organizarea și desfășurarea
antrenamentelor și competițiilor în edificiile sportive, mecanismele slabe de
susținere a sportivilor de performanță.
47

Știința și inovarea

157. La elaborarea politicilor sectoriale în domeniul științei și inovării


pentru anii 2019-2021, a fost furnizată o analiză concisă și realistă a provocărilor-
cheie și a acțiunilor prioritare din acest sector, cu impact asupra activității
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale, Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, Academiei de Științe
a Moldovei, Serviciului de Protecție și Pază de Stat și bugetelor locale (UTA
Găgăuzia și raionul Cimișlia).
158. Cheltuielile pentru sectorul respectiv pe perioada CBTM (2019-2021)
sînt prevăzute, în medie, în mărime de 479,8 mil. lei, cu o majorare de 0,9 mil. lei
față de 2018. Pe parcursul anilor, resursele generale destinate pentru acest
compartiment se majorează față de anul 2018, ceea ce se datorează în mare parte
majorării cheltuielilor de salarizare, majorării cheltuielilor ce țin de deservirea și
reparația infrastructurii clădirilor.
159. Pentru realizarea obiectivelor stipulate în Strategia de cercetare-
dezvoltare a Republicii Moldova pînă în anul 2020 (Hotărîrea Guvernului nr.
920/2014) și Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-
2020 „Inovații pentru competitivitate” (Hotărîrea Guvernului nr.952/2013), și
anume: guvernarea domeniului cercetării-dezvoltării în baza unui model
consensual de administrare, orientat spre performanță și excelență, dezvoltarea
capacităților umane, instituționale și de infrastructură, definirea și managementul
priorităților de cercetare, dialogul continuu între știință și societate, diseminarea
cunoștințelor și implementarea în practică a rezultatelor cercetării,
internaționalizarea cercetării, integrarea în spațiul european de cercetare și
creșterea vizibilității internaționale, se preconizează revederea mecanismului
integral a procesului de elaborare a politicilor, implementarea acestora și a
modului de gestionare a fondurilor în domeniile cercetării și inovării.
160. Scopul final al acestor măsuri de reformă constă în elaborarea unui
sistem capabil să creeze cunoaștere științifică performantă în vederea creșterii
competitivității economiei naționale și a gradului de bunăstare a populației.

D. Proiecte de investiții capitale

161. Programul investițiilor capitale prin prisma surselor de finanțare și


repartizarea pe sectoare este prezentată în tabelul 4.6.
48

Tabelul 4.6
Programul investițiilor capitale ale bugetului de stat pe surse de finanțare și sectoare pe anii 2018-2021
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Aprobat Prognozat Prognozat Prognozat Aprobat Prognozat Prognozat Prognozat
mil.lei % în suma totală
Total 3336693,3 2804333,5 3533302,5 2233709,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Surse de finanțare

Surse interne 150501,4 289757,8 347018,9 318855,8 4,5 10,3 9,8 14,3
Contribuția Guvernului 146438,5 69978,1 125086,1 115862,9 4,4 2,5 3,5 5,2
Suport bugetar 202062,4 100358,6 61007,0 27000,0 6,1 3,6 1,7 1,2
Surse externe 2837691,0 2344239,0 3000190,5 713291,8 85,0 83,6 84,9 31,9
Surse externe (rezerva
1058698,8 47,4
proiecte de dezvoltare)
Total 3336693,3 2804333,5 3533302,5 2233709,3 100,0 100,0 100,0 100,0
din care:
1 Servicii generale de stat 68403,2 59983,2 35705,8 13587,0 2,1 2,1 1,0 0,6
2 Afaceri externe 10000,0 15000,0 16518,8 0,4 0,4 0,7
6 Ordinea publică 123456,4 125010,9 40253,1 9000,0 3,7 4,5 1,1 0,40
7 Justiție 50146,3 62531,2 135000,0 140000,0 1,5 2,2 3,8 6,3
8 Penitenciare 172567,4 209036,6 490695,8 470347,0 5,2 7,5 13,9 21,1
9 Servicii economice generale 200000,0 6,0
10 Agricultură 50122,3 43075,2 29165,6 22324,9 1,5 1,5 0,8 1,0
Sectoare

11 Energetică 133132,8 3392,3 4,0 0,1


13 Transporturi 2244575,4 1985787,6 2599709,1 383861,9 67,3 70,8 73,6 17,2
16 Protecția mediului 26322,8 19207,6 2620,9 0,9 0,5 0,1
17 Gospodăria de locuințe 97697,8 35844,7 2,9 1,3
18 Sănătate 6311,8 37192,2 26319,7 23250,0 0,2 1,3 0,7 1,0
19 Tineret și sport 2000,0 8800,0 14460,8 10000,0 0,1 0,3 0,4 0,4
20 Cultură 25000,0 40000,0 40000,0 45000,0 0,7 1,4 1,1 2,0
21 Educație 146894,6 156356,8 87785,0 38500,0 4,4 5,6 2,5 1,7
22 Protecție socială 16385,3 1000,0 0,5 0,04
49

162. Reforma managementului investițiilor capitale publice a început prin


aprobarea cadrului normativ în acest domeniu, precum și prin aprobarea, prin
ordinul ministrului finanțelor, a Instrucțiunii privind managementul proiectelor de
investiții capitale. Toate aceste activități au avut ca scop impunerea unei
metodologii unice și transparente de examinare și prioritizare a proiectelor.
163. Următoarea etapă este crearea unei baze de date unice a proiectelor de
investiții capitale în curs de execuție/nefinalizate, care reprezintă un instrument
analitic indispensabil în procesul de analiză și prioritizare a proiectelor. La sfîrșitul
anului 2017 a fost elaborat sistemul informațional „Registrul proiectelor de
investiții capitale” (RPIC) și în perioada ianuarie–iunie 2018 registrul nominalizat
a fost completat cu circa 112 obiective nefinalizate. Ulterior, urmează a fi
elaborată metodologia privind analiza și eliminarea proiectelor care nu mai sînt
prioritare (portfolio cleaning).
50

Anexa nr.1
Prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2018-2021
(coordonată cu Fondul Monetar Internațional)
Unitate de
Indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 2021
măsură
Efectiv Prognozat Estimat Prognozat

Produsul intern brut


nominal mld lei 135,4 150,4 160,1 163,0 177,9 193,9 211,5
față de anul precedent în
prețuri comparabile % 104,5 104,5 103,0 103,8 103,8 103,8 104,0
Indicele prețurilor de
consum
mediu anual % 106,4 106,6 104,3 104,1 104,7 105,0 105,0
la sfîrșitul anului % 102,4 107,3 103,5 102,5 105,7 104,2 105,8

Cursul de schimb al leului


mediu anual lei/dolari SUA 19,92 18,49 17,68 16,83 16,99 17,97 18,51
lei/ dolari
la sfîrșitul anului SUA 19,98 17,10 17,90 16,79 17,35 18,32 18,54
mil. dolari
Exporturi SUA 2045,3 2425 2540 2790 3052 3245 3430
față de anul precedent % 104,0 119,0 108,0 115,0 109,4 106,3 105,7
mil. dolari
Importuri SUA 4020,3 4831 5100 5670 6130 6480 6805
față de anul precedent % 100,8 120 106,0 117,4 108,1 105,7 105,0
mil. dolari -
Soldul balanței comerciale SUA -1975 -2406 -2560 -2880 3078 -3235 -3375

Producția industrială în
prețuri curente mld lei 47,6 50,8* 52,0 54,7 57,5 61,0 65,6
față de anul precedent în
prețuri comparabile % 100,9 103,4 105,0 105,5 103,5 104,0 105,5

Producția agricolă în
prețuri curente mld lei 30,5 32,4 32,5 33,1 34,6 36,4 38,5
față de anul precedent în
prețuri comparabile % 118,8 108,6 101,0 102,1 103,0 103,0 103,6

Investițiile în active
materiale pe termen lung mld lei 19,7 20,8 21,9 22,2 23,5 24,8 26,6
față de anul precedent în
prețuri comparabile % 87,2 101,3 104,0 104,3 103,4 103,7 104,9

Salariul nominal mediu


lunar lei 5084 5697 6150 6180 6650 7250 7950
față de anul precedent:
nominal % 110,3 112,1 107,9 108,5 107,6 109,0 109,7
real % 103,6 105,1 103,4 104,2 102,8 103,8 104,4

Fondul de remunerare a
muncii mld lei 35,6 40,0* 42,6 43,2 46,7 50,7 55,5
față de anul precedent:
nominal % 108,1 112,3* 107,2 107,8 108,1 108,7 109,4
real % 101,6 105,4* 102,8 103,6 103,3 103,5 104,2
* estimările Ministerului Economiei și Infrastructurii
51

Anexa nr.2.1.1
Estimările bugetului public național, 2016-2021
mil. lei

Denumirea Executat Executat Aprobat Estimat

2016 2017 2018 2019 2020 2021


I. VENITURI
45953,9 53377,6 56999,6 62157,4 66959,8 72611,4
IMPOZITE ȘI
TAXE 29231,2 34475,8 35448,0 39905,1 43692,8 47526,1
IMPOZITE PE
VENIT 6544,1 7722,8 8333,3 9388,9 10386,8 11498,2
Impozit pe venitul
persoanelor fizice 3181,5 3648,9 3852,3 4251,7 4626,1 5059,2
Impozit pe venitul
persoanelor juridice 3362,6 4073,9 4481,0 5137,2 5760,7 6439,0
IMPOZITE PE
PROPRIETATE 403,5 546,2 542,6 576,5 587,5 598,5
Impozit funciar 184,6 193,6 185,0 195,0 195,0 195,0
Impozit pe bunurile
imobiliare 179,6 306,0 297,0 320,0 330,0 340,0
Impozit privat 4,5 3,1 3,1 8,5 8,5 8,5
Impozit pe avere 34,8 43,5 57,5 53,0 54,0 55,0
IMPOZITE ȘI
TAXE PE
MĂRFURI ȘI
SERVICII 20831,8 24615,7 24974,2 28091,0 30656,5 33264,7
Taxa pe valoarea
adăugată 14563,6 16870,1 17299,5 19611,1 21583,8 23423,3
Taxa pe valoarea
adăugată la mărfurile
produse și serviciile
prestate pe teritoriul
Republicii Moldova 5374,2 6286,5 6660,0 7464,0 8100,2 8810,1
Taxa pe valoarea
adăugată la mărfurile
importate 11761,0 13226,2 13289,0 15350,0 16974,4 18420,3
Restituirea taxei pe
valoarea adăugată -2571,6 -2642,6 -2649,5 -3202,9 -3490,8 -3807,1
Accize 4546,6 5950,0 5903,2 6666,7 7235,8 7981,2
Accize la mărfurile
produse pe teritoriul
Republicii Moldova 532,0 576,8 570,7 618,2 657,1 685,3
Accize la mărfurile
importate 4181,6 5585,8 5539,1 6283,0 6825,6 7555,2
Restituirea accizelor -167,0 -212,6 -206,6 -234,5 -246,9 -259,3
Taxe pentru servicii
specifice 407,7 423,0 409,6 451,5 462,0 472,4
Taxe și plăți pentru
utilizarea mărfurilor și
pentru practicarea
unor genuri de
activitate 471,2 455,1 426,9 403,9 410,9 417,4
Alte taxe pentru
mărfuri și servicii 842,7 917,5 935,0 957,8 964,0 970,4
Taxa pentru folosirea
drumurilor 663,7 858,3 771,8 771,8 771,8 771,8
TAXA ASUPRA
COMERȚULUI
EXTERIOR ȘI
OPERAȚIUNILOR
EXTERNE 1451,8 1591,1 1597,9 1848,7 2062,0 2164,7
52

CONTRIBUȚII ȘI
PRIME DE
ASIGURĂRI
OBLIGATORII 13276,8 15512,4 16469,7 18072,0 19693,9 21585,1
CONTRIBUȚII DE
ASIGURĂRI
SOCIALE DE STAT
OBLIGATORII 10036,6 11864,0 12546,0 13815,6 15058,7 16508,9
PRIME DE
ASIGURARE
OBLIGATORIE DE
ASISTENȚĂ
MEDICALĂ 3240,2 3648,4 3923,7 4256,4 4635,2 5076,2
GRANTURI 1372,4 1008,8 2830,0 1493,5 957,7 720,1
GRANTURI DE LA
GUVERNELE
ALTOR STATE 188,1 64,3 56,4 28,5 21,0 11,1
GRANTURI DE LA
ORGANIZAȚIILE
INTERNAȚIONALE 1184,3 944,5 2773,6 1465,0 936,7 709,0
ALTE VENITURI 2073,5 2380,6 2251,9 2686,8 2615,4 2780,1
din care
VENITURI DIN
PROPRIETATE 351,6 425,4 502,9 479,1 487,6 475,1
VENITURI DIN
VÎNZAREA
MĂRFURILOR ȘI
SERVICIILOR 1365,0 1394,3 1356,3 1449,5 1446,4 1467,7
II. CHELTUIELI 48462,6 54522,4 61713,5 67896,1 72383,7 77422,7
Cheltuieli recurente 46967,4 53208,3 58269,7 64955,1 68707,5 75041,1

Investiții capitale 1495,2 1314,1 3443,8 2941,0 3676,2 2381,6


Servicii generale de
stat 2753,9 2986,2 3691,0 4210,5 4165,5 4061,5
Cheltuieli recurente 2732,0 2961,9 3621,0 4149,4 4128,7 4046,8
Investiții capitale 21,9 24,3 70,0 61,1 36,8 14,7
Afaceri externe 375,0 454,9 447,8 459,4 473,6 489,8
Cheltuieli recurente 375,0 454,9 447,8 449,4 458,6 473,3
Investiții capitale 10,0 15,0 16,5
Serviciul datoriei 1810,5 1958,4 1885,8 2071,8 2201,1 2310,6
Cheltuieli recurente 1810,5 1958,4 1885,8 2071,8 2201,1 2310,6
Investiții capitale
Apărare națională 547,3 571,2 628,3 772,2 893,4 987,8
Cheltuieli recurente 547,3 571,2 628,3 772,2 893,4 987,8
Investiții capitale
Ordine publică 2303,1 2762,3 2875,0 3230,5 3126,5 3016,0
Cheltuieli recurente 2288,4 2730,2 2751,5 3105,5 3086,3 3007,0
Investiții capitale 14,7 32,1 123,5 125,0 40,2 9,0
Justiție 644,2 832,4 905,2 1026,5 1154,6 1208,5
Cheltuieli recurente 602,6 773,7 855,1 964,0 1019,6 1068,5
Investiții capitale 41,6 58,7 50,1 62,5 135,0 140,0
Penitenciare 394,3 461,3 673,2 738,7 1015,9 982,1
Cheltuieli recurente 367,5 445,6 500,6 529,7 525,2 511,8
Investiții capitale 26,8 15,7 172,6 209,0 490,7 470,3
Servicii economice
generale 290,6 352,4 612,5 457,6 519,8 482,4
Cheltuieli recurente 289,5 350,8 412,5 457,6 519,8 482,4
Investiții capitale 1,1 1,6 200,0
Agricultură 1340,6 1646,5 1851,9 1703,8 1602,4 1593,9
Cheltuieli recurente 1294,9 1583,1 1801,0 1659,8 1572,3 1570,7
Investiții capitale 45,7 63,4 50,9 44,0 30,1 23,2
53

Energetică 157,9 220,9 254,4 792,4 1102,1 784,6


Cheltuieli recurente 83,3 194,9 121,3 783,2 1096,2 778,7
Investiții capitale 74,6 26,0 133,1 9,2 5,9 5,9
Minerit, industrie și
construcții 61,8 58,0 40,9 75,8 77,2 78,6
Cheltuieli recurente 60,6 58,0 40,9 68,4 69,8 71,2
Investiții capitale 1,2 7,4 7,4 7,4
Transporturi 2573,1 2969,5 4825,7 5222,4 5821,7 3727,8
Cheltuieli recurente 1924,7 2523,4 2581,1 3229,7 3215,1 3337,0
Investiții capitale 648,4 446,1 2244,6 1992,7 2606,6 390,8
Comunicații 4,8 4,9 92,5 86,0 77,0
Cheltuieli recurente 4,8 4,9 92,5 86,0 77,0
Turism 10,1 18,9 19,7 19,8 19,8 19,9
Cheltuieli recurente 10,1 18,9 19,7 19,8 19,8 19,9
Investiții capitale
Protecția mediului 172,3 146,7 182,5 266,9 272,6 252,6
Cheltuieli recurente 159,1 126,3 182,5 227,5 240,4 237,0
Investiții capitale 13,2 20,4 39,4 32,2 15,6
Gospodăria
comunală de locuințe 1141,2 1315,3 1611,8 1581,8 1572,5 1603,0
Cheltuieli recurente 669,6 924,6 1499,9 1490,2 1510,5 1536,0
Investiții capitale 471,6 390,7 111,9 91,6 62,0 67,0
Sănătate 6470,8 7247,7 7941,4 8494,8 8925,3 9466,8
Cheltuieli recurente 6464,9 7245,0 7931,1 8450,1 8891,5 9436,0
Investiții capitale 5,9 2,7 10,3 44,7 33,8 30,8
Tineret și sport 353,2 401,8 410,0 435,5 460,7 498,5
Cheltuieli recurente 346,6 376,8 370,5 410,7 430,2 472,5
Investiții capitale 6,6 25,0 39,5 24,8 30,5 26,0
Cultură 823,4 936,5 996,2 1106,5 1117,5 1137,8
Cheltuieli recurente 767,3 900,6 940,2 1062,5 1073,5 1088,8
Investiții capitale 56,1 35,9 56,0 44,0 44,0 49,0
Educație 8556,6 9682,0 10433,4 11195,9 11468,9 12007,2
Cheltuieli recurente 8501,1 9523,7 10272,8 11025,7 11367,3 11954,9
Investiții capitale 55,5 158,3 160,6 170,2 101,6 52,3
Protecție socială 17265,5 19063,3 20948,6 22574,0 23834,5 25011,0
Cheltuieli recurente 17255,2 19050,4 20927,9 22568,6 23830,1 25006,6
Investiții capitale 10,3 12,9 20,7 5,4 4,4 4,4
Știință și inovare 417,2 431,4 473,3 484,7 478,8 475,9
Cheltuieli recurente 417,2 431,1 473,3 484,7 478,8 475,9
Investiții capitale 0,3
Cheltuieli de
dezvoltare și reforme 882,1 1993,3 7149,4
Cheltuieli recurente 882,1 1993,3 6090,7
Investiții capitale 1058,7
III. Sold bugetar
(1-2) -2508,7 -1144,8 -4713,9 -5738,7 -5423,9 -4811,3

IV. Surse de
finanțare, total
(4+5+9) 2508,7 1144,8 4713,9 5738,7 5423,9 4811,3

ACTIVE
FINANCIARE 338,7 -233,9 -51,3 88,5 -609,6 22,1
CREANȚE INTERNE 402,3 369,1 963,0 1036,7 876,6 1216,4
Acțiuni și alte forme
de participare în
capital în interiorul
țării, total 318,6 158,5 263,0 336,7 176,6 516,4
inclusiv:
54

Majorarea volumului
acțiunilor și a cotei-
părți în capitalul
social în interiorul
țării -18,4 -15,2 -129,0 -363,3 -523,4 -183,6
Privatizarea bunurilor
proprietate publică a
statului 337,0 173,7 392,0 700,0 700,0 700,0
Alte creanțe interne
ale bugetului 83,7 210,6 700,0 700,0 700,0 700,0
DIFERENȚA DE
CURS VALUTAR -71,5 -99,5
CREDITE INTERNE
ÎNTRE BUGETE 276,6
ÎMPRUMUTURI
RECREDITATE
INTERNE ÎNTRE
BUGETE 33,5
ÎMPRUMUTURI
RECREDITATE
INTERNE
INSTITUȚIILOR
NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -324,6 -554,2 -1015,2 -949,3 -1487,8 -1196,3
Împrumuturi
recreditate instituțiilor
nefinanciare -284,3 -274,3 -508,7 -457,7 -1157,9 -891,0
Împrumuturi
recreditate instituțiilor
financiare -40,3 -279,9 -506,5 -491,6 -329,9 -305,3
CREANȚE
EXTERNE 22,4 13,2 0,9 1,1 1,6 2,0
Garanții externe 22,4 13,2 0,9 1,1 1,6 2,0
DATORII 3770,8 3383,1 5487,6 4529,1 6031,4 4638,6
DATORII INTERNE 993,0 1118,4 -260,0 990,0 2665,0 2610,0
VALORI
MOBILIARE DE
STAT EMISE PE
PIAȚA PRIMARĂ 953,0 600,9 1270,0 2955,0 2920,0
ÎMPRUMUTURI
INTERNE ÎNTRE
BUGETE -276,6 59,5
ÎMPRUMUTURI
INTERNE DE LA
INSTITUȚIILE
NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -404,6 -47,1 150 20 -6,7 -6,7
ÎMPRUMUTURI
RECREDITATE
INTERNE ÎNTRE
BUGETE -33,5
ÎMPRUMUTURI
EXTERNE 3492,5 2349,3 5597,6 3519,1 3373,1 2035,3
Primirea
împrumuturilor
externe 4646,3 3724,1 7974,9 6245,5 6492,2 5132,9
Rambursarea
împrumuturilor
externe -1153,8 -1374,8 -2377,3 -2726,4 -3119,1 -3097,6
MODIFICAREA
SOLDULUI DE
MIJLOACE
BĂNEȘTI -1600,8 -2004,4 -722,4 1121,1 2,1 150,6
55

Anexa nr. 2.1.2

Estimările bugetului public național, 2016-2021


Ponderea în PIB (%)
Executat Executat Aprobat
Denumirea Estimat
2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. VENITURI
33,9 35,5 35,6 34,9 34,5 34,3
IMPOZITE ȘI TAXE 21,6 22,9 22,1 22,4 22,5 22,5
IMPOZITE PE VENIT 4,8 5,1 5,2 5,3 5,4 5,4
Impozit pe venitul persoanelor fizice 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Impozit pe venitul persoanelor juridice 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0
IMPOZITE PE PROPRIETATE 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Impozit funciar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Impozit pe bunurile imobiliare 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Impozit privat 0,003 0,002 0,002 0,005 0,004 0,004
Impozit pe avere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IMPOZITE ȘI TAXE PE MĂRFURI ȘI
SERVICII 15,4 16,4 15,6 15,8 15,8 15,7
Taxa pe valoarea adăugată 10,8 11,2 10,8 11,0 11,1 11,1
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile
produse și serviciile prestate pe teritoriul
Republicii Moldova 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile
importate 8,7 8,8 8,3 8,6 8,8 8,7
Restituirea taxei pe valoarea adăugată -1,9 -1,8 -1,7 -1,8 -1,8 -1,8
Accize 3,4 4,0 3,7 3,7 3,7 3,8
Accize la mărfurile produse pe teritoriul
Republicii Moldova 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
Accize la mărfurile importate 3,1 3,7 3,5 3,5 3,5 3,6
Restituirea accizelor -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Taxe pentru servicii specifice 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și
pentru practicarea unor genuri de activitate
0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Alte taxe pentru mărfuri și servicii 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
Taxa pentru folosirea drumurilor 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4
TAXA ASUPRA COMERȚULUI
EXTERIOR ȘI OPERAȚIUNILOR
EXTERNE 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0
CONTRIBUȚII ȘI PRIME DE ASIGURĂRI
OBLIGATORII 9,8 10,3 10,3 10,2 10,2 10,2
CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE
DE STAT OBLIGATORII 7,4 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8
PRIME DE ASIGURARE OBLIGATORIE
DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4
GRANTURI 1,0 0,7 1,8 0,8 0,5 0,3
GRANTURI DE LA GUVERNELE
ALTOR STATE 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GRANTURI DE LA ORGANIZAȚIILE
INTERNAȚIONALE 0,9 0,6 1,7 0,8 0,5 0,3
ALTE VENITURI 1,5 1,6 1,4 1,5 1,3 1,3
din care
VENITURI DIN PROPRIETATE 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
56

VENITURI DIN VÎNZAREA


MĂRFURILOR ȘI SERVICIILOR 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7
II. CHELTUIELI 35,8 36,3 38,5 38,2 37,3 36,6
Cheltuieli recurente 34,7 35,4 36,4 36,5 35,4 35,5
Investiții capitale 1,1 0,9 2,2 1,7 1,9 1,1
Servicii generale de stat 2,0 2,0 2,3 2,4 2,1 1,9
Cheltuieli recurente 2,0 2,0 2,3 2,3 2,1 1,9
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Afaceri externe 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Cheltuieli recurente 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0
Serviciul datoriei 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1
Cheltuieli recurente 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1
Investiții capitale
Apărare națională 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
Cheltuieli recurente 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
Investiții capitale
Ordine publică 1,7 1,8 1,8 1,8 1,6 1,4
Cheltuieli recurente 1,7 1,8 1,7 1,7 1,6 1,4
Investiții capitale 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Justiție 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Cheltuieli recurente 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Penitenciare 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5
Cheltuieli recurente 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
Investiții capitale 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2
Servicii economice generale 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2
Cheltuieli recurente 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2
Investiții capitale 0,0 0,0 0,1
Agricultură 1,0 1,1 1,2 1,0 0,8 0,8
Cheltuieli recurente 1,0 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Energetică 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,4
Cheltuieli recurente 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0,4
Investiții capitale 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Minerit, industrie și construcții 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04
Cheltuieli recurente 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0
Transporturi 1,9 2,0 3,0 2,9 3,0 1,8
Cheltuieli recurente 1,4 1,7 1,6 1,8 1,7 1,6
Investiții capitale 0,5 0,3 1,4 1,1 1,3 0,2
Comunicații 0,00 0,00 0,05 0,04 0,04
Cheltuieli recurente 0,00 0,00 0,05 0,04 0,04
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Turism 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Cheltuieli recurente 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
57

Investiții capitale
Protecția mediului 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Cheltuieli recurente 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gospodăria comunală de locuințe 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8
Cheltuieli recurente 0,5 0,6 0,9 0,8 0,8 0,7
Investiții capitale 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0
Sănătate 4,8 4,8 5,0 4,8 4,6 4,5
Cheltuieli recurente 4,8 4,8 5,0 4,7 4,6 4,5
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tineret și sport 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Cheltuieli recurente 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cultură 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
Cheltuieli recurente 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Educație 6,3 6,4 6,5 6,3 5,9 5,7
Cheltuieli recurente 6,3 6,3 6,4 6,2 5,9 5,7
Investiții capitale 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Protecție socială 12,8 12,7 13,1 12,7 12,3 11,8
Cheltuieli recurente 12,7 12,7 13,1 12,7 12,3 11,8
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Știință și inovare 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Cheltuieli recurente 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Investiții capitale 0,0
Cheltuieli de dezvoltare și reforme 0,5 1,0 3,4
Cheltuieli recurente 0,5 1,0 2,9
Investiții capitale 0,5
III. Sold bugetar (1-2) -1,9 -0,8 -2,9 -3,2 -2,8 -2,3

IV. Surse de finanțare, total (4+5+9) 1,9 0,8 2,9 3,2 2,8 2,3

ACTIVE FINANCIARE 0,3 -0,2 0,0 0,0 -0,3 0,0


CREANȚE INTERNE 0,3 0,2 0,6 0,6 0,5 0,6
Acțiuni și alte forme de participare în capital în
interiorul țării, total 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
inclusiv:
Majorarea volumului acțiunilor și a cotei-părți
în capitalul social în interiorul țării 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1
Privatizarea bunurilor proprietate publică de
stat 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3
Alte creanțe interne ale bugetului 0,06 0,14 0,44 0,39 0,36 0,33
DIFERENȚA DE CURS VALUTAR -0,05 -0,07
CREDITE INTERNE ÎNTRE BUGETE 0,2
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE
ÎNTRE BUGETE 0,02
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE
INSTITUȚIILOR NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -0,2 -0,4 -0,6 -0,5 -0,8 -0,6
58

Împrumuturi recreditate instituțiilor


nefinanciare -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,6 -0,4
Împrumuturi recreditate instituțiilor financiare 0,0 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 -0,1
CREANȚE EXTERNE 0,017 0,009 0,001 0,001 0,001 0,001
Garanții externe 0,017 0,009 0,001 0,001 0,001 0,001
DATORII 2,8 2,2 3,4 2,5 3,1 2,2
DATORII INTERNE 0,7 0,7 -0,2 0,6 1,4 1,2
VALORI MOBILIARE DE STAT, CU
EXCEPȚIA ACȚIUNILOR 0,7 0,4 0,7 1,5 1,4
ÎMPRUMUTURI INTERNE ÎNTRE BUGETE -0,2 0,0
ÎMPRUMUTURI INTERNE DE LA
INSTITUȚIILE NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE
ÎNTRE BUGETE -0,02
ÎMPRUMUTURI EXTERNE 2,6 1,6 3,5 2,0 1,7 1,0
Primirea împrumuturilor externe 3,4 2,5 5,0 3,5 3,3 2,4
Rambursarea împrumuturilor externe -0,9 -0,9 -1,5 -1,5 -1,6 -1,5
MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE
BĂNEȘTI -1,2 -1,3 -0,5 0,6 0,0 0,1
59

Anexa nr. 2.1.3


Estimările bugetului public național, 2016-2021
Ponderea în suma totală
(%)
Denumirea Executat Executat Aprobat Estimat

2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. VENITURI
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
IMPOZITE ȘI TAXE 63,6 64,6 62,2 64,2 65,3 65,5
IMPOZITE PE VENIT 14,2 14,5 14,6 15,1 15,5 15,8
Impozit pe venitul persoanelor fizice 6,9 6,8 6,8 6,8 6,9 7,0
Impozit pe venitul persoanelor juridice 7,3 7,6 7,9 8,3 8,6 8,9
IMPOZITE PE PROPRIETATE 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8
Impozit funciar 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Impozit pe bunurile imobiliare 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Impozit privat 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Impozit pe avere 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
IMPOZITE ȘI TAXE PE MĂRFURI ȘI
SERVICII 45,3 46,1 43,8 45,2 45,8 45,8
Taxa pe valoarea adăugată 31,7 31,6 30,4 31,6 32,2 32,3
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse și
serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova 11,7 11,8 11,7 12,0 12,1 12,1
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate 25,6 24,8 23,3 24,7 25,4 25,4
Restituirea taxei pe valoarea adăugată -5,6 -5,0 -4,6 -5,2 -5,2 -5,2
Accize 9,9 11,1 10,4 10,7 10,8 11,0
Accize la mărfurile produse pe teritoriul Republicii
Moldova 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9
Accize la mărfurile importate 9,1 10,5 9,7 10,1 10,2 10,4
Restituirea accizelor -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Taxe pentru servicii specifice 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și pentru
practicarea unor genuri de activitate 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6
Alte taxe pentru mărfuri și servicii 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3
Taxa pentru folosirea drumurilor 1,4 1,6 1,4 1,2 1,2 1,1
TAXA ASUPRA COMERȚULUI EXTERIOR ȘI
OPERAȚIUNILOR EXTERNE 3,2 3,0 2,8 3,0 3,1 3,0
CONTRIBUȚII ȘI PRIME DE ASIGURĂRI
OBLIGATORII 28,9 29,1 28,9 29,1 29,4 29,7
CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE
STAT OBLIGATORII 21,8 22,2 22,0 22,2 22,5 22,7
PRIME DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE
ASISTENȚĂ MEDICALĂ 7,1 6,8 6,9 6,8 6,9 7,0
GRANTURI 3,0 1,9 5,0 2,4 1,4 1,0
GRANTURI DE LA GUVERNELE ALTOR
STATE 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
GRANTURI DE LA ORGANIZAȚIILE
INTERNAȚIONALE 2,6 1,8 4,9 2,4 1,4 1,0
ALTE VENITURI 4,5 4,5 4,0 4,3 3,9 3,8
din care
VENITURI DIN PROPRIETATE 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7
VENITURI DIN VÎNZAREA MĂRFURILOR ȘI
SERVICIILOR 3,0 2,6 2,4 2,3 2,2 2,0
60

II. CHELTUIELI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Cheltuieli recurente 96,9 97,6 94,4 95,7 94,9 96,9
Investiții capitale 3,1 2,4 5,6 4,3 5,1 3,1
Servicii generale de stat 5,7 5,5 6,0 6,2 5,8 5,2
Cheltuieli recurente 5,6 5,4 5,9 6,1 5,7 5,2
Investiții capitale 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Afaceri externe 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6
Cheltuieli recurente 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0
Serviciul datoriei 3,7 3,6 3,1 3,1 3,0 3,0
Cheltuieli recurente 3,7 3,6 3,1 3,1 3,0 3,0
Investiții capitale
Apărare națională 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3
Cheltuieli recurente 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3
Investiții capitale
Ordine publică 4,8 5,1 4,7 4,8 4,3 3,9
Cheltuieli recurente 4,7 5,0 4,5 4,6 4,3 3,9
Investiții capitale 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0
Justiție 1,3 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6
Cheltuieli recurente 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Investiții capitale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Penitenciare 0,8 0,8 1,1 1,1 1,4 1,3
Cheltuieli recurente 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
Investiții capitale 0,1 0,0 0,3 0,3 0,7 0,6
Servicii economice generale 0,6 0,6 1,0 0,7 0,7 0,6
Cheltuieli recurente 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6
Investiții capitale 0,0 0,0 0,3
Agricultură 2,8 3,0 3,0 2,5 2,2 2,1
Cheltuieli recurente 2,7 2,9 2,9 2,4 2,2 2,0
Investiții capitale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Energetică 0,3 0,4 0,4 1,2 1,5 1,0
Cheltuieli recurente 0,2 0,4 0,2 1,2 1,5 1,0
Investiții capitale 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Minerit, industrie și construcții 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Cheltuieli recurente 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0
Transporturi 5,3 5,4 7,8 7,7 8,0 4,8
Cheltuieli recurente 4,0 4,6 4,2 4,8 4,4 4,3
Investiții capitale 1,3 0,8 3,6 2,9 3,6 0,5
Comunicații 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Cheltuieli recurente 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Turism 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
61

Cheltuieli recurente 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03


Investiții capitale
Protecția mediului 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3
Cheltuieli recurente 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Investiții capitale 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Gospodăria comunală de locuințe 2,4 2,4 2,6 2,3 2,2 2,1
Cheltuieli recurente 1,4 1,7 2,4 2,2 2,1 2,0
Investiții capitale 1,0 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1
Sănătate 13,4 13,3 12,9 12,5 12,3 12,2
Cheltuieli recurente 13,3 13,3 12,9 12,4 12,3 12,2
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Tineret și sport 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
Cheltuieli recurente 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
Investiții capitale 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Cultură 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5
Cheltuieli recurente 1,6 1,7 1,5 1,6 1,5 1,4
Investiții capitale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Educație 17,7 17,8 16,9 16,5 15,8 15,5
Cheltuieli recurente 17,5 17,5 16,6 16,2 15,7 15,4
Investiții capitale 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1
Protecție socială 35,6 35,0 33,9 33,2 32,9 32,3
Cheltuieli recurente 35,6 34,9 33,9 33,2 32,9 32,3
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Știință și inovare 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6
Cheltuieli recurente 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6
Investiții capitale 0,0
Cheltuieli de dezvoltare și reforme 1,3 2,8 9,2
Cheltuieli recurente 1,3 2,8 7,9
Investiții capitale 1,4
III. Sold bugetar (1-2)

IV. Surse de finanțare, total (4+5+9) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ACTIVE FINANCIARE 13,5 -20,4 -1,1 1,5 -11,2 0,5


CREANȚE INTERNE 16,0 32,2 20,4 18,1 16,2 25,3
Acțiuni și alte forme de participare în capital în
interiorul țării, total 12,7 13,8 5,6 5,9 3,3 10,7
inclusiv:
Majorarea volumului acțiunilor și a cotei-părți în
capitalul social în interiorul țării -0,7 -1,3 -2,7 -6,3 -9,6 -3,8
Privatizarea bunurilor proprietate publică a statului 13,4 15,2 8,3 12,2 12,9 14,5
Alte creanțe interne ale bugetului 3,3 18,4 14,8 12,2 12,9 14,5
DIFERENȚA DE CURS VALUTAR -2,9 -8,7
CREDITE INTERNE ÎNTRE BUGETE 11,0
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE
ÎNTRE BUGETE 1,3
62

ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE


INSTITUȚIILOR NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -12,9 -48,4 -21,5 -16,5 -27,4 -24,9
Împrumuturi recreditate instituțiilor nefinanciare -11,3 -24,0 -10,8 -8,0 -21,3 -18,5
Împrumuturi recreditate instituțiilor financiare -1,6 -24,4 -10,7 -8,6 -6,1 -6,3
CREANȚE EXTERNE 0,9 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Garanții externe 0,9 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
DATORII 150,3 295,5 116,4 78,9 111,2 96,4
DATORII INTERNE 39,6 97,7 -5,5 17,3 49,1 54,2
VALORI MOBILIARE DE STAT, CU EXCEPȚIA
ACȚIUNILOR 38,0 52,5 22,1 54,5 60,7
ÎMPRUMUTURI INTERNE ÎNTRE BUGETE -11,0 5,2
ÎMPRUMUTURI INTERNE DE LA INSTITUȚIILE
NEFINANCIARE ȘI FINANCIARE -16,1 -4,1 3,2 0,3 -0,1 -0,1
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE
ÎNTRE BUGETE -1,3
ÎMPRUMUTURI EXTERNE 139,2 205,2 118,7 61,3 62,2 42,3
Primirea împrumuturilor externe 185,2 325,3 169,2 108,8 119,7 106,7
Rambursarea împrumuturilor externe -46,0 -120,1 -50,4 -47,5 -57,5 -64,4
MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE
BĂNEȘTI -63,8 -175,1 -15,3 19,5 0,0 3,1
63

Anexa nr. 2.2.1


Estimările bugetului de stat, 2016-2021
mil. lei
Denumirea Executat Executat Aprobat Estimat

2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. VENITURI
28879,5 33947,4 36618,5 39639,2 42523,3 45957,5
IMPOZITE ȘI
TAXE 26125,6 31201,5 32074,6 36144,2 39668,6 43201,3
IMPOZITE PE
VENIT 4663,4 5541,4 5997,3 6799,5 7566,1 8411,2
Impozit pe venitul
persoanelor fizice 1371,6 1572,6 1623,8 1785,6 1943,7 2126,7
Impozit pe venitul
persoanelor juridice 3291,8 3968,8 4373,5 5013,9 5622,4 6284,5
IMPOZITE PE
PROPRIETATE 37,9 45,3 60,1 60,0 61,0 62,0
Impozit privat 3,1 1,8 2,6 7,0 7,0 7,0
Impozit pe avere 34,8 43,5 57,5 53,0 54,0 55,0
IMPOZITE ȘI
TAXE PE
MĂRFURI ȘI
SERVICII 19972,5 24023,7 24419,3 27436,0 29979,5 32563,4
Taxa pe valoarea
adăugată 14504,8 16788,8 17226,2 19499,1 21462,3 23291,1
Taxa pe valoarea
adăugată la mărfurile
produse și serviciile
prestate pe teritoriul
Republicii Moldova 5315,4 6205,2 6586,7 7352,0 7978,7 8677,9
Taxa pe valoarea
adăugată la mărfurile
importate 11761,0 13226,2 13289,0 15350,0 16974,4 18420,3
Restituirea taxei pe
valoarea adăugată -2571,6 -2642,6 -2649,5 -3202,9 -3490,8 -3807,1
Accize 4545,8 5947,0 5900,5 6663,7 7232,3 7977,2
Accize la mărfurile
produse pe teritoriul
Republicii Moldova 531,2 573,8 568,0 615,2 653,6 681,3
Accize la mărfurile
importate 4181,6 5585,8 5539,1 6283,0 6825,6 7555,2
Restituirea accizelor -167,0 -212,6 -206,6 -234,5 -246,9 -259,3
Taxe pentru servicii
specifice 12,7 9,6 10,9 11,5 12,0 12,4
Taxe și plăți pentru
utilizarea mărfurilor și
pentru practicarea
unor genuri de
activitate 433,4 399,8 379,9 343,9 350,9 357,4
Alte taxe pentru
mărfuri și servicii 475,8 878,5 901,8 917,8 922,0 925,3
Taxa pentru folosirea
drumurilor 331,8 744,1 771,8 771,8 771,8 771,8
TAXA ASUPRA
COMERȚULUI
EXTERIOR ȘI
OPERAȚIUNILOR
EXTERNE 1451,8 1591,1 1597,9 1848,7 2062,0 2164,7
GRANTURI 1275,9 992,9 2830,0 1493,5 957,7 720,1
GRANTURI DE LA
GUVERNELE
ALTOR STATE 110,0 61,2 56,4 28,5 21,0 11,1
64

GRANTURI DE LA
ORGANIZAȚIILE
INTERNAȚIONALE 1165,9 931,7 2773,6 1465,0 936,7 709,0
ALTE VENITURI 1466,9 1740,2 1704,5 1985,6 1891,5 2033,0
din care
VENITURI DIN
PROPRIETATE 233,8 321,2 376,4 354,1 352,6 330,1
VENITURI DIN
VÎNZAREA
MĂRFURILOR ȘI
SERVICIILOR 1014,4 1014,0 978,3 1039,5 1026,4 1037,7
Transferuri primite în
cadrul bugetului
public național 11,1 12,8 9,4 15,9 5,5 3,1
II. CHELTUIELI 32313,2 35479,1 41332,4 45377,9 47947,2 50768,8

Cheltuieli recurente 31353,3 34654,7 37995,7 42573,6 44413,9 48535,1

inclusiv:
transferuri la bugetele
locale 8263,7 9552,5 9943,3 10535,0 11155,4 11699,8
transferuri la FAOAM 2512,7 2593,0 2728,0 2854,5 2947,5 3095,0
transferuri la BASS 5016,0 5941,0 6758,5 6863,5 6815,5 6500,3
Investiții capitale 959,9 824,4 3336,7 2804,3 3533,3 2233,7
Servicii generale de
2974,5 3237,9 3854,7 4386,3 4372,5 4340,0
stat
Cheltuieli recurente 2956,4 3219,4 3786,3 4326,3 4336,8 4326,4
transferuri la bugetele
1311,0 1452,8 1533,4 1639,3 1734,6 1866,8
locale
transferuri cu
1169,2
destinație generală 1225,6 1421,3 1619,6 1714,9 1847,1
transferuri cu 41,7
destinație specială 142,9 103,5 4,7 4,7 4,7
transferuri din fondul
de compensare 100,1 84,3 8,6 15,0 15,0 15,0
Investiții capitale 18,1 18,5 68,4 60,0 35,7 13,6
Afaceri externe 372,9 453,1 446,0 457,5 471,6 487,8

Cheltuieli recurente 372,9 453,1 446,0 447,5 456,6 471,3


Investiții capitale 10,0 15,0 16,5
Serviciul datoriei 1747,2 1929,0 1819,5 1944,6 2072,8 2189,3
Cheltuieli recurente 1747,2 1929,0 1819,5 1944,6 2072,8 2189,3
Investiții capitale

Apărare națională 538,4 560,3 617,0 759,6 880,5 974,6

Cheltuieli recurente 538,4 560,3 617,0 759,6 880,5 974,6


Investiții capitale

Ordine publică 2292,2 2742,0 2865,3 3214,7 3110,4 2999,5


Cheltuieli recurente 2277,5 2710,7 2741,8 3089,7 3070,2 2990,5
Investiții capitale 14,7 31,3 123,5 125,0 40,2 9,0
Justiție 644,2 832,4 905,2 1026,5 1154,6 1208,5
Cheltuieli recurente 602,6 773,7 855,1 964,0 1019,6 1068,5
Investiții capitale 41,6 58,7 50,1 62,5 135,0 140,0
Penitenciare 394,3 461,3 673,2 738,7 1015,9 982,1
65

Cheltuieli recurente 367,5 445,6 500,6 529,7 525,2 511,8


Investiții capitale 26,8 15,7 172,6 209,0 490,7 470,3
Servicii economice
387,5 473,5 726,1 571,2 636,0 601,4
generale
Cheltuieli recurente 387,5 473,5 526,1 571,2 636,0 601,4
Investiții capitale 200,0
Agricultură 1301,5 1613,2 1826,2 1671,9 1567,5 1555,5

Cheltuieli recurente 1263,9 1551,4 1776,1 1628,8 1538,3 1533,2


transferuri la bugetele
locale 0,1
Investiții capitale 37,6 61,8 50,1 43,1 29,2 22,3
Energetică 151,9 190,1 247,5 785,5 1095,0 777,3
Cheltuieli recurente 82,5 190,0 114,4 782,1 1095,0 777,3
Investiții capitale 69,4 0,1 133,1 3,4
Minerit, industrie și
38,2 31,8 5,2 30,1 30,4 30,6
construcții
Cheltuieli recurente 38,2 31,8 5,2 30,1 30,4 30,6
Investiții capitale

Transporturi 1719,0 2282,7 4125,1 4273,8 4834,2 2693,1


Cheltuieli recurente 1100,2 1857,3 1880,5 2288,0 2234,5 2309,2
transferuri la bugetele
15,3
locale 700,1 743,4 766,6 838,1 867,7
Investiții capitale 618,8 425,4 2244,6 1985,8 2599,7 383,9
Comunicații 4,8 4,9 92,5 86,0 77,0

Cheltuieli recurente 4,8 4,9 92,5 86,0 77,0


Investiții capitale
Turism 10,1 18,9 19,7 19,8 19,8 19,9
Cheltuieli recurente 10,1 18,9 19,7 19,8 19,8 19,9
Investiții capitale
Protecția mediului 161,9 104,2 156,6 232,3 237,2 216,2
Cheltuieli recurente 158,9 104,2 156,6 206,0 218,0 213,6
transferuri la bugetele
locale 20,2 12,0 0,6 0,6 0,6 0,6
Investiții capitale 3,0 26,3 19,2 2,6
Gospodăria
381,2 356,3 442,8 386,7 341,0 329,7
comunală de locuințe
Cheltuieli recurente 306,6 289,1 345,1 350,9 341,0 329,7
transferuri la bugetele
240,9
locale 180,4
Investiții capitale 74,6 67,2 97,7 35,8
Sănătate 3233,2 3438,6 3893,3 4084,2 4132,0 4227,9
Cheltuieli recurente 3233,1 3438,6 3887,0 4047,0 4105,7 4204,6
inclusiv transferuri la
FAOAM 2512,7 2593,0 2728,0 2854,5 2947,5 3095,0
Investiții capitale 0,1 6,3 37,2 26,3 23,3
Tineret și sport 282,8 283,2 302,5 331,7 350,2 379,5
Cheltuieli recurente 282,4 283,0 300,5 322,9 335,7 369,5
transferuri la bugetele
locale 154,2 161,7 173,6 183,0 192,9 205,2
66

Investiții capitale 0,4 0,2 2,0 8,8 14,5 10,0


Cultură 346,8 380,5 392,9 454,2 450,3 452,5
Cheltuieli recurente 316,9 356,9 367,9 414,2 410,3 407,5
Investiții capitale 29,9 23,6 25,0 40,0 40,0 45,0
Educație 8269,1 9002,2 9909,6 10668,0 10749,8 11045,1
Cheltuieli recurente 8249,2 8891,5 9762,7 10511,6 10662,0 11006,6
transferuri la bugetele
locale 6274,6 6778,2 7213,7 7638,0 8059,3 8408,6
Investiții capitale 19,9 110,7 146,9 156,4 87,8 38,5
Protecție socială 6651,0 6653,8 7627,9 7883,4 7869,6 7558,2
Cheltuieli recurente 6646,0 6642,8 7611,5 7882,4 7869,6 7558,2
inclusiv transferuri la
bugetele locale 247,5 267,2 278,6 307,5 329,9 350,9
transferuri din Fondul
republican de
susținere socială a
populației 84,2 82,5 82,0 64,2 66,7 69,4
transferuri cu
destinație specială 163,3 184,7 196,6 243,3 263,2 281,5
inclusiv transferuri la
BASS 5016,0 5941,0 6758,5 6863,5 6815,5 6500,3
Investiții capitale 5,0 11,0 16,4 1,0
Știință și inovare 415,3 429,3 471,2 482,6 476,6 473,7
Cheltuieli recurente 415,3 429,1 471,2 482,6 476,6 473,7
Investiții capitale 0,2
Cheltuieli de
882,1 1993,3 7149,4
dezvoltare și reforme
Cheltuieli recurente 882,1 1993,3 6090,7
Investiții capitale 1058,7

III. Sold bugetar


(1-2) -3433,7 -1531,7 -4713,9 -5738,7 -5423,9 -4811,3

IV. Surse de
finanțare, total
(4+5+9) 3433,6 1531,7 4713,9 5738,7 5423,9 4811,3

ACTIVE
FINANCIARE 312,9 -250,0 -11,7 137,7 -554,2 84,1
CREANȚE INTERNE 384,1 363,2 961,0 1036,7 876,6 1216,4
Acțiuni și alte forme
de participare în
capital în interiorul
țării, total 300,4 152,6 261,0 336,7 176,6 516,4
inclusiv:
Majorarea volumului
acțiunilor și a cotei-
părți în capitalul
social în interiorul
țării -14,8 -13,5 -129,0 -363,3 -523,4 -183,6
Privatizarea bunurilor
proprietate publică a
statului 315,2 166,1 390,0 700,0 700,0 700,0
Alte creanțe interne
ale bugetului 83,7 210,6 700,0 700,0 700,0 700,0
DIFERENȚA DE
CURS VALUTAR -72,2 -99,3
67

CREDITE INTERNE
ÎNTRE BUGETE 276,6
ÎMPRUMUTURI
RECREDITATE
INTERNE ÎNTRE
BUGETE 33,5 37,5 41,5 49,2 55,4 62,0
ÎMPRUMUTURI
RECREDITATE
INTERNE
INSTITUȚIILOR
NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -331,4 -564,6 -1015,1 -949,3 -1487,8 -1196,3
Împrumuturi
recreditate instituțiilor
nefinanciare -291,2 -284,7 -575,2 -457,7 -1157,9 -891,0
Împrumuturi
recreditate instituțiilor
financiare -40,2 -279,9 -439,9 -491,6 -329,9 -305,3
CREANȚE
EXTERNE 22,4 13,2 0,9 1,1 1,6 2,0
Garanții externe 22,4 13,2 0,9 1,1 1,6 2,0
DATORII 4112,5 3421,2 5143,6 4347,8 6177,9 4845,4
DATORII INTERNE 993,0 1118,4 -260,0 990,0 2665,0 2610,0
VALORI
MOBILIARE DE
STAT, CU
EXCEPȚIA
ACȚIUNILOR 953,0 1058,9 -210,0 1040,0 2715,0 5050,0
ÎMPRUMUTURI
INTERNE ÎNTRE
BUGETE -276,6
ÎMPRUMUTURI
INTERNE DE LA
INSTITUȚIILE
NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -87,7
ÎMPRUMUTURI
RECREDITATE
INTERNE ÎNTRE
BUGETE
ÎMPRUMUTURI
EXTERNE 3483,8 2302,8 5403,6 3357,8 3512,9 2235,4
Primirea
împrumuturilor
externe 4591,1 3625,9 7713,7 5908,5 6433,2 5132,9
Rambursarea
împrumuturilor
externe -1107,3 -1323,1 -2310,1 -2550,7 -2920,3 -2897,5
MODIFICAREA
SOLDULUI DE
MIJLOACE
BĂNEȘTI -991,8 -1639,5 -418,0 1253,2 -199,8 -118,2
68

Anexa nr. 2.2.2


Estimările bugetului de stat, 2016-2021
Ponderea în PIB (%)

Denumirea Executat Executat Aprobat Estimat

2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. VENITURI
21,3 22,6 22,9 22,3 21,9 21,7
IMPOZITE ȘI TAXE 19,3 20,7 20,0 20,3 20,5 20,4
IMPOZITE PE VENIT 3,4 3,7 3,7 3,8 3,9 4,0
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Impozit pe venitul persoanelor juridice 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0
IMPOZITE PE PROPRIETATE 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03
Impozit privat 0,002 0,001 0,002 0,004 0,004 0,003
Impozitul pe avere 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03
IMPOZITE ȘI TAXE PE MĂRFURI ȘI
SERVICII 14,8 16,0 15,3 15,4 15,5 15,4
Taxa pe valoarea adăugată 10,7 11,2 10,8 11,0 11,1 11,0
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse
și serviciile prestate pe teritoriul Republicii
Moldova 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile
importate 8,7 8,8 8,3 8,6 8,8 8,7
Restituirea taxei pe valoarea adăugată -1,9 -1,8 -1,7 -1,8 -1,8 -1,8
Accize 3,4 4,0 3,7 3,7 3,7 3,8
Accize la mărfurile produse pe teritoriul
Republicii Moldova 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
Accize la mărfurile importate 3,1 3,7 3,5 3,5 3,5 3,6
Restituirea accizelor -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Taxe pentru servicii specifice 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și pentru
practicarea unor genuri de activitate 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Alte taxe pentru mărfuri și servicii 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4
Taxa pentru folosirea drumurilor 0,2 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
TAXA ASUPRA COMERȚULUI EXTERIOR
ȘI OPERAȚIUNILOR EXTERNE 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0
GRANTURI 0,9 0,7 1,8 0,8 0,5 0,3
GRANTURI DE LA GUVERNELE ALTOR
STATE 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GRANTURI DE LA ORGANIZAȚIILE
INTERNAȚIONALE 0,9 0,6 1,7 0,8 0,5 0,3
ALTE VENITURI 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0
din care
VENITURI DIN PROPRIETATE 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
VENITURI DIN VÎNZAREA MĂRFURILOR
ȘI SERVICIILOR 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5
Transferuri primite în cadrul bugetului public
național 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00

II. CHELTUIELI
23,87 23,59 25,82 25,50 24,72 24,00
Cheltuieli recurente 23,16 23,05 23,73 23,93 22,90 22,95
inclusiv:
69

transferuri la bugetele locale 6,10 6,35 6,21 5,92 5,75 5,53


transferuri la FAOAM 1,86 1,72 1,70 1,60 1,52 1,46
transferuri la BASS 3,70 3,95 4,22 3,86 3,51 3,07
Investiții capitale 0,71 0,55 2,08 1,58 1,82 1,06
Servicii generale de stat 2,20 2,15 2,41 2,47 2,25 2,05
Cheltuieli recurente 2,18 2,14 2,36 2,43 2,24 2,05
transferuri la bugetele locale 0,97 0,97 0,96 0,92 0,89 0,88
transferuri cu destinație generală 0,86 0,82 0,89 0,91 0,88 0,87
transferuri cu destinație specială
0,03 0,10 0,06 0,003 0,002 0,002
transferuri din fondul de compensare
0,07 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01
Investiții capitale 0,01 0,01 0,04 0,03 0,02 0,01
Afaceri externe 0,28 0,30 0,28 0,26 0,24 0,23
Cheltuieli recurente 0,28 0,30 0,28 0,25 0,24 0,22
Investiții capitale 0,01 0,01 0,01
Serviciul datoriei 1,29 1,28 1,14 1,09 1,07 1,04
Cheltuieli recurente 1,29 1,28 1,14 1,09 1,07 1,04
Investiții capitale
Apărare națională 0,40 0,37 0,39 0,43 0,45 0,46
Cheltuieli recurente 0,40 0,37 0,39 0,43 0,45 0,46
Investiții capitale
Ordine publică 1,69 1,82 1,79 1,81 1,60 1,42
Cheltuieli recurente 1,68 1,80 1,71 1,74 1,58 1,41
Investiții capitale 0,01 0,02 0,08 0,07 0,02 0,004
Justiție 0,48 0,55 0,57 0,58 0,60 0,57
Cheltuieli recurente 0,45 0,51 0,53 0,54 0,53 0,51
Investiții capitale 0,03 0,04 0,03 0,04 0,07 0,07
Penitenciare 0,29 0,31 0,42 0,42 0,52 0,46
Cheltuieli recurente 0,27 0,30 0,31 0,30 0,27 0,24
Investiții capitale 0,02 0,01 0,11 0,12 0,25 0,22
Servicii economice generale 0,29 0,31 0,45 0,32 0,33 0,28
Cheltuieli recurente 0,29 0,31 0,33 0,32 0,33 0,28
Investiții capitale 0,12
Agricultură 0,96 1,07 1,14 0,94 0,81 0,74
Cheltuieli recurente 0,93 1,03 1,11 0,92 0,79 0,72
Investiții capitale 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01
Energetică 0,11 0,13 0,15 0,44 0,56 0,37
Cheltuieli recurente 0,06 0,13 0,07 0,44 0,56 0,37
Investiții capitale 0,05 0,08
Minerit, industrie și construcții 0,03 0,02 0,00 0,02 0,02 0,01
Cheltuieli recurente 0,03 0,02 0,00 0,02 0,02 0,01
Investiții capitale
Transporturi 1,27 1,52 2,58 2,40 2,49 1,27
Cheltuieli recurente 0,81 1,24 1,17 1,29 1,15 1,09
transferuri la bugetele locale 0,01 0,47 0,46 0,43 0,43 0,41
70

Investiții capitale 0,46 0,28 1,4 1,12 1,12 0,18


Comunicații 0,03 0,03 0,05 0,04 0,04
Cheltuieli recurente 0,03 0,03 0,05 0,04 0,04
Investiții capitale
Turism 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Cheltuieli recurente 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Investiții capitale
Protecția mediului 0,12 0,07 0,10 0,13 0,12 0,10
Cheltuieli recurente 0,12 0,07 0,10 0,12 0,11 0,10
transferuri la bugetele locale 0,01 0,01
Investiții capitale 0,01 0,01
Gospodăria comunală de locuințe 0,28 0,24 0,28 0,22 0,18 0,16
Cheltuieli recurente 0,23 0,19 0,22 0,20 0,18 0,16
transferuri la bugetele locale 0,18 0,12
Investiții capitale 0,06 0,04 0,06 0,02
Sănătate 2,39 2,29 2,43 2,30 2,13 2,0
Cheltuieli recurente 2,39 2,29 2,43 2,27 2,12 1,99
inclusiv transferuri la FAOAM 1,86 1,72 1,70 1,60 1,52 1,46
Investiții capitale 0,02 0,01 0,01
Tineret și sport 0,21 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18
Cheltuieli recurente 0,21 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17
transferuri la bugetele locale 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
Investiții capitale 0,01
Cultură 0,26 0,25 0,25 0,26 0,23 0,21
Cheltuieli recurente 0,23 0,24 0,23 0,23 0,21 0,19
Investiții capitale 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Educație 6,11 5,99 6,19 6,0 5,54 5,22
Cheltuieli recurente 6,09 5,91 6,10 5,91 5,50 5,20
transferuri la bugetele locale 4,63 4,51 4,51 4,29 4,16 3,98
Investiții capitale 0,01 0,07 0,09 0,09 0,05 0,02
Protecție socială 4,91 4,42 4,76 4,43 4,06 3,57
Cheltuieli recurente 4,91 4,42 4,75 4,43 4,06 3,57
inclusiv transferuri la bugetele locale 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17
transferuri din Fondul republican de susținere
socială a populației 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03
transferuri cu destinație specială 0,12 0,12 0,12 0,14 0,14 0,13
inclusiv transferuri la BASS 3,70 3,95 4,22 3,86 3,51 3,07
Investiții capitale 0,004 0,01 0,01 0,001
Știință și inovare 0,31 0,29 0,29 0,27 0,25 0,22
Cheltuieli recurente 0,31 0,29 0,29 0,27 0,25 0,22
Investiții capitale
Cheltuieli de dezvoltare și reforme 0,50 1,03 3,38
Cheltuieli recurente 0,50 1,03 2,88
Investiții capitale 0,50
71

III. Sold bugetar (1-2)

IV. Surse de finanțare, total (4+5+9) 2,5 1,0 2,9 3,2 2,8 2,3

ACTIVE FINANCIARE 0,2 -0,2 0,0 0,1 -0,3 0,0


CREANȚE INTERNE 0,3 0,2 0,6 0,6 0,5 0,6
Acțiuni și alte forme de participare în capital în
interiorul țării, total 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
inclusiv:
Majorarea volumului acțiunilor și a cotei-părți în
capitalul social în interiorul țării 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1
Privatizarea bunurilor proprietate publică a
statului 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3
Alte creanțe interne ale bugetului 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,3
DIFERENȚA DE CURS VALUTAR -0,1 -0,1
CREDITE INTERNE ÎNTRE BUGETE 0,2
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE
ÎNTRE BUGETE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE
INSTITUȚIILOR NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -0,2 -0,4 -0,6 -0,5 -0,8 -0,6
Împrumuturi recreditate instituțiilor nefinanciare
-0,2 -0,2 -0,4 -0,3 -0,6 -0,4
Împrumuturi recreditate instituțiilor financiare
0,0 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 -0,1
CREANȚE EXTERNE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Garanții externe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DATORII 3,0 2,3 3,2 2,4 3,2 2,3
DATORII INTERNE 0,7 0,7 -0,2 0,6 1,4 1,2
VALORI MOBILIARE DE STAT, CU
EXCEPȚIA ACȚIUNILOR 0,7 0,7 -0,1 0,6 1,4 2,4
ÎMPRUMUTURI INTERNE ÎNTRE BUGETE
-0,2
ÎMPRUMUTURI INTERNE DE LA
INSTITUȚIILE NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -0,1
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE
ÎNTRE BUGETE
ÎMPRUMUTURI EXTERNE 2,6 1,5 3,4 1,9 1,8 1,1
Primirea împrumuturilor externe 3,4 2,4 4,8 3,3 3,3 2,4
Rambursarea împrumuturilor externe -0,8 -0,9 -1,4 -1,4 -1,5 -1,4
MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE
BĂNEȘTI -0,7 -1,1 -0,3 0,7 -0,1 -0,1
72

Anexa nr. 2.2.3

Estimările bugetului de stat, 2016-2021


Ponderea în suma totală (%)

Denumirea Executat Executat Aprobat Estimat

2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. VENITURI
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
IMPOZITE ȘI TAXE 90,5 91,9 87,6 91,2 93,3 94,0
IMPOZITE PE VENIT 16,1 16,3 16,4 17,2 17,8 18,3
Impozit pe venitul persoanelor fizice 4,7 4,6 4,4 4,5 4,6 4,6
Impozit pe venitul persoanelor
juridice 11,4 11,7 11,9 12,6 13,2 13,7
IMPOZITE PE PROPRIETATE 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Impozit privat 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
Impozit pe avere 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
IMPOZITE ȘI TAXE PE
MĂRFURI ȘI SERVICII 69,2 70,8 66,7 69,2 70,5 70,9
Taxa pe valoarea adăugată 50,2 49,5 47,0 49,2 50,5 50,7
Taxa pe valoarea adăugată la
mărfurile produse și serviciile
prestate pe teritoriul Republicii
Moldova 18,4 18,3 18,0 18,5 18,8 18,9
Taxa pe valoarea adăugată la
mărfurile importate 40,7 39,0 36,3 38,7 39,9 40,1
Restituirea taxei pe valoarea
adăugată -8,9 -7,8 -7,2 -8,1 -8,2 -8,3
Accize 15,7 17,5 16,1 16,8 17,0 17,4
Accize la mărfurile produse pe
teritoriul Republicii Moldova 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5
Accize la mărfurile importate 14,5 16,5 15,1 15,9 16,1 16,4
Restituirea accizelor -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Taxe pentru servicii specifice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Taxe și plăți pentru utilizarea
mărfurilor și pentru practicarea unor
genuri de activitate 1,5 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8
Alte taxe pentru mărfuri și servicii 1,6 2,6 2,5 2,3 2,2 2,0
Taxa pentru folosirea drumurilor 1,1 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7
TAXA ASUPRA COMERȚULUI
EXTERIOR ȘI
OPERAȚIUNILOR EXTERNE 5,0 4,7 4,4 4,7 4,8 4,7
GRANTURI 4,4 2,9 7,7 3,8 2,3 1,6
GRANTURI DE LA
GUVERNELE ALTOR STATE 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0
GRANTURI DE LA
ORGANIZAȚIILE
INTERNAȚIONALE 4,0 2,7 7,6 3,7 2,2 1,5
ALTE VENITURI 5,1 5,1 4,7 5,0 4,4 4,4
din care
VENITURI DIN PROPRIETATE 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7
VENITURI DIN VÎNZAREA
MĂRFURILOR ȘI
SERVICIILOR 3,5 3,0 2,7 2,6 2,4 2,3
Transferuri primite în cadrul
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
bugetului public național
73

II. CHELTUIELI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cheltuieli recurente 97,0 97,7 91,9 93,8 92,6 95,6

inclusiv:
transferuri la bugetele locale 25,6 26,9 24,1 23,2 23,3 23,0
transferuri la FAOAM 7,8 7,3 6,6 6,3 6,1 6,1
transferuri la BASS 15,5 16,7 16,4 15,1 14,2 12,8
Investiții capitale 3,0 2,3 8,1 6,2 7,4 4,4
Servicii generale de stat 9,2 9,1 9,3 9,7 9,1 8,5
Cheltuieli recurente 9,1 9,1 9,2 9,5 9,0 8,5
transferuri la bugetele locale 4,1 4,1 3,7 3,6 3,6 3,7
transferuri cu destinație generală 3,6 3,5 3,4 3,6 3,6 3,6
transferuri cu destinație specială 0,1 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0
transferuri din fondul de compensare 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Investiții capitale 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0
Afaceri externe 1,2 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0
Cheltuieli recurente 1,2 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0
Serviciul datoriei 5,4 5,4 4,4 4,3 4,3 4,3
Cheltuieli recurente 5,4 5,4 4,4 4,3 4,3 4,3
Investiții capitale
Apărare națională 1,7 1,6 1,5 1,7 1,8 1,9
Cheltuieli recurente 1,7 1,6 1,5 1,7 1,8 1,9
Investiții capitale
Ordine publică 7,1 7,7 6,9 7,1 6,5 5,9
Cheltuieli recurente 7,05 7,6 6,6 6,8 6,4 5,9
Investiții capitale 0,05 0,1 0,3 0,3 0,1 0,0
Justiție 2,0 2,3 2,2 2,3 2,4 2,4
Cheltuieli recurente 1,9 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1
Investiții capitale 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3
Penitenciare 1,2 1,3 1,6 1,6 2,1 1,9
Cheltuieli recurente 1,1 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0
Investiții capitale 0,1 0,0 0,4 0,5 1,0 0,9
Servicii economice generale 1,2 1,3 1,8 1,3 1,3 1,2
Cheltuieli recurente 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2
Investiții capitale 0,5
Agricultură 4,0 4,5 4,4 3,7 3,3 3,1
Cheltuieli recurente 3,9 4,4 4,3 3,6 3,2 3,0
Investiții capitale 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0
Energetică 0,5 0,5 0,6 1,7 2,3 1,5
Cheltuieli recurente 0,3 0,5 0,3 1,7 2,3 1,5
Investiții capitale 0,2 0,0 0,3 0,0
Minerit, industrie și construcții 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Cheltuieli recurente 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Investiții capitale
74

Transporturi 5,3 6,4 10,0 9,4 10,1 5,3


Cheltuieli recurente 3,4 5,2 4,5 5,0 4,7 4,5
transferuri la bugetele locale 0,0 2,0 1,8 1,7 1,7 1,7
Investiții capitale 1,9 1,2 5,4 4,4 5,4 0,8
Comunicații 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2
Cheltuieli recurente 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2
Investiții capitale
Turism 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Cheltuieli recurente 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Investiții capitale
Protecția mediului 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4
Cheltuieli recurente 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4
transferuri la bugetele locale 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investiții capitale 0,0 0,1 0,0 0,0
Gospodăria comunală de locuințe 1,2 1,0 1,1 0,9 0,7 0,6
Cheltuieli recurente 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6
transferuri la bugetele locale 0,7 0,5
Investiții capitale 0,2 0,2 0,2 0,1
Sănătate 10,0 9,7 9,4 9,0 8,6 8,3
Cheltuieli recurente 10,0 9,7 9,4 8,9 8,6 8,3

inclusiv transferuri la FAOAM 7,8 7,3 6,6 6,3 6,1 6,1


Investiții capitale 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Tineret și sport 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
Cheltuieli recurente 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
transferuri la bugetele locale 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cultură 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9
Cheltuieli recurente 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8
Investiții capitale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Educație 25,6 25,4 24,0 23,5 22,4 21,8
Cheltuieli recurente 25,5 25,1 23,6 23,2 22,2 21,7
transferuri la bugetele locale 19,4 19,1 17,5 16,8 16,8 16,6
Investiții capitale 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1
Protecție socială 20,6 18,8 18,5 17,4 16,4 14,9
Cheltuieli recurente 20,6 18,7 18,4 17,4 16,4 14,9
inclusiv transferuri la bugetele locale 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
transferuri din Fondul republican de
0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
susținere socială a populației
transferuri cu destinație specială 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6

inclusiv transferuri la BASS 15,5 16,7 16,4 15,1 14,2 12,8


Investiții capitale 0,02 0,03 0,04 0,00
Știință și inovare 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9
Cheltuieli recurente 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9
Investiții capitale 0,0
Cheltuieli de dezvoltare și reforme 1,9 4,2 14,1
75

Cheltuieli recurente 1,9 4,2 12,0


Investiții capitale 2,1

III. Sold bugetar (1-2)

IV. Surse de finanțare, total


(4+5+9) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ACTIVE FINANCIARE 9,1 -16,3 -0,2 2,4 -10,2 1,7


CREANȚE INTERNE 11,2 23,7 20,4 18,1 16,2 25,3
Acțiuni și alte forme de participare
în capital în interiorul țării, total 8,7 10,0 5,5 5,9 3,3 10,7
inclusiv:
Majorarea volumului acțiunilor și a
cotei-părți în capitalul social în
interiorul țării -0,4 -0,9 -2,7 -6,3 -9,6 -3,8
Privatizarea bunurilor proprietate
publică de stat 9,2 10,8 8,3 12,2 12,9 14,5
Alte creanțe interne ale bugetului 2,4 13,7 14,8 12,2 12,9 14,5
DIFERENȚA DE CURS VALUTAR -2,1 -6,5
CREDITE INTERNE ÎNTRE
BUGETE 8,1
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE
INTERNE ÎNTRE BUGETE 1,0 2,4 0,9 0,9 1,0 1,3
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE
INTERNE INSTITUȚIILOR
NEFINANCIARE ȘI FINANCIARE -9,7 -36,9 -21,5 -16,5 -27,4 -24,9
Împrumuturi recreditate instituțiilor
nefinanciare -8,5 -18,6 -12,2 -8,0 -21,3 -18,5
Împrumuturi recreditate instituțiilor
financiare -1,2 -18,3 -9,3 -8,6 -6,1 -6,3
CREANȚE EXTERNE 0,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Garanții externe 0,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
DATORII 119,8 223,4 109,1 75,8 113,9 100,7
DATORII INTERNE 28,9 73,0 -5,5 17,3 49,1 54,2
VALORI MOBILIARE DE STAT,
CU EXCEPȚIA ACȚIUNILOR 27,8 69,1 -4,5 18,1 50,1 105,0
ÎMPRUMUTURI INTERNE ÎNTRE
BUGETE -8,1
ÎMPRUMUTURI INTERNE DE LA
INSTITUȚIILE NEFINANCIARE
ȘI FINANCIARE -2,6
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE
INTERNE ÎNTRE BUGETE
ÎMPRUMUTURI EXTERNE 101,5 150,3 114,6 58,5 64,8 46,5
Primirea împrumuturilor externe 133,7 236,7 163,6 103,0 118,6 106,7
Rambursarea împrumuturilor
externe -32,2 -86,4 -49,0 -44,4 -53,8 -60,2
MODIFICAREA SOLDULUI DE
MIJLOACE BĂNEȘTI -28,9 -107,0 -8,9 21,8 -3,7 -2,5
76

Anexa nr. 2.3.1


Estimările bugetelor locale, 2016-2021
mil. lei

Executat Executat Aprobat Estimat


Denumirea
2016 2017 2018 2019 2020 2121

I. VENITURI
12053,0 13461,5 13848,8 14949,9 15853,6 16718,6
IMPOZITE ȘI TAXE 3105,5 3274,3 3373,4 3760,9 4024,2 4324,8
IMPOZITE PE VENIT 1880,7 2181,4 2336,0 2589,4 2820,7 3087,0
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1809,9 2076,3 2228,5 2466,1 2682,4 2932,5
Impozit pe venitul persoanelor juridice 70,8 105,1 107,5 123,3 138,3 154,5
IMPOZITE PE PROPRIETATE 365,6 500,9 482,5 516,5 526,5 536,5
Impozitul funciar 184,6 193,6 185,0 195,0 195,0 195,0
Impozitul pe bunurile imobiliare 179,6 306,0 297,0 320,0 330,0 340,0
Impozit privat 1,4 1,3 0,5 1,5 1,5 1,5
IMPOZITE ȘI TAXE PE MĂRFURI ȘI
SERVICII 859,2 592,0 554,9 655,0 677,0 701,3
Taxa pe valoarea adăugată 58,8 81,3 73,3 112,0 121,5 132,2
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile
produse și serviciile prestate pe teritoriul
Republicii Moldova 58,8 81,3 73,3 112,0 121,5 132,2
Accize 0,7 3,0 2,7 3,0 3,5 4,0
Accize la mărfurile produse pe teritoriul
Republicii Moldova 0,7 3,0 2,7 3,0 3,5 4,0
Taxe pentru servicii specifice 395,0 413,5 398,7 440,0 450,0 460,0
Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și
pentru practicarea unor genuri de activitate 37,8 55,3 47,1 60,0 60,0 60,0
Alte taxe pentru mărfuri și servicii 366,9 38,9 33,1 40,0 42,0 45,1
Taxa pentru folosirea drumurilor 331,9
GRANTURI 96,5 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0
GRANTURI DE LA GUVERNELE
ALTOR STATE 78,1 3,1
GRANTURI DE LA ORGANIZAȚIILE
INTERNAȚIONALE 18,4 12,8
ALTE VENITURI 587,3 618,8 532,1 654,0 674,0 694,0
din care
VENITURI DIN PROPRIETATE 104,6 105,2 117,2 120,0 130,0 140,0
VENITURI DIN VÎNZAREA
MĂRFURILOR ȘI SERVICIILOR 350,6 380,3 378,0 410,0 420,0 430,0
TRANSFERURI ÎN CADRUL
BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL 8263,7 9552,5 9943,3 10535,0 11155,4 11699,8
Transferuri primite între bugetul de stat și
bugetele locale 8263,7 9552,5 9943,3 10535,0 11155,4 11699,8
II. CHELTUIELI 11314,7 13273,5 13848,8 14949,9 15853,6 16718,6
Cheltuieli recurente 10789,7 12786,6 13750,0 14821,6 15719,1 16579,1
Investiții capitale 525,0 486,9 98,8 128,3 134,5 139,5
Servicii generale de stat 1090,4 1201,1 1369,7 1463,5 1527,6 1588,3
Cheltuieli recurente 1086,6 1195,3 1368,1 1462,4 1526,5 1587,2
Investiții capitale 3,8 5,8 1,6 1,1 1,1 1,1
Afaceri externe 2,1 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0
77

Cheltuieli recurente 2,1 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0


Investiții capitale
Serviciul datoriei 63,3 36,7 66,3 127,2 128,3 121,3
Cheltuieli recurente 63,3 36,7 66,3 127,2 128,3 121,3
transferuri la bugetul de stat 7,3
Investiții capitale
Apărare națională 8,9 10,9 11,3 12,6 12,9 13,2
Cheltuieli recurente 8,9 10,9 11,3 12,6 12,9 13,2
Investiții capitale
Ordine publică 10,9 20,3 9,7 15,8 16,1 16,5
Cheltuieli recurente 10,9 19,5 9,7 15,8 16,1 16,5
Investiții capitale 0,8
Servicii economice generale -96,9 -121,1 -113,6 -113,6 -116,2 -119,0
Cheltuieli recurente -98,0 -122,7 -113,6 -113,6 -116,2 -119,0
Investiții capitale 1,1 1,6
Agricultură 39,1 33,4 25,7 36,6 38,8 41,5
Cheltuieli recurente 31,0 31,8 24,9 35,7 37,9 40,6
transferuri la bugetul de stat 4,7 3,9 3,1
Investiții capitale 8,1 1,6 0,8 0,9 0,9 0,9
Energetică 6,0 30,8 6,9 6,9 7,1 7,3
Cheltuieli recurente 0,8 4,9 6,9 1,1 1,2 1,4
Investiții capitale 5,2 25,9 5,8 5,9 5,9
Minerit, industrie și construcții 23,6 26,2 35,7 45,7 46,8 48
Cheltuieli recurente 22,4 26,2 35,7 38,3 39,4 40,6
Investiții capitale 1,2 7,4 7,4 7,4
Transporturi 869,4 1386,9 1444 1715,2 1825,6 1902,4
Cheltuieli recurente 839,8 1366,2 1444,0 1708,3 1818,7 1895,5
Investiții capitale 29,6 20,7 6,9 6,9 6,9
Protecția mediului 30,6 54,5 26,5 35,2 36,0 37,0
Cheltuieli recurente 20,4 34,1 26,5 22,1 23,0 24,0
Investiții capitale 10,2 20,4 13,1 13,0 13,0
Gospodăria comunală de locuințe 1002,3 1140,2 1169,0 1195,1 1231,5 1273,3
Cheltuieli recurente 605,3 816,7 1154,8 1139,3 1169,5 1206,3
inclusiv transferuri la bugetul de stat 1,4 0,8
Investiții capitale 397,0 323,5 14,2 55,8 62,0 67,0
Sănătate 76,8 141,3 117,1 141,1 144,6 148,7
Cheltuieli recurente 76,1 140,3 117,1 137,6 141,1 145,2
Investiții capitale 0,7 1,0 3,5 3,5 3,5
Tineret și sport 224,6 280,3 281,1 286,8 303,4 324,2
Cheltuieli recurente 218,4 255,5 243,6 270,8 287,4 308,2
Investiții capitale 6,2 24,8 37,5 16,0 16,0 16,0
Cultură 476,6 556 603,3 652,3 667,2 685,3
Cheltuieli recurente 450,4 543,7 572,3 648,3 663,2 681,3
Investiții capitale 26,2 12,3 31,0 4,0 4,0 4,0
Educație 6571,8 7468,9 7746,9 8177,1 8780,0 9370,7
Cheltuieli recurente 6536,2 7421,3 7733,2 8163,3 8766,2 9356,9
78

inclusiv transferuri la bugetul de stat 9,7 10,9 9,4 11,2 1,6


Investiții capitale 35,6 47,6 13,7 13,8 13,8 13,8
Protecție socială 913,3 1003,2 1045,3 1148,4 1199,7 1255,7
Cheltuieli recurente 913,2 1002,4 1045,3 1148,4 1199,7 1255,7
Investiții capitale 0,1 0,8
Știință și inovare 1,9 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2
Cheltuieli recurente 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2
Investiții capitale 0,1
III. Sold bugetar (1-2)
738,3 188,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IV. Surse de finanțare, total (4+5+9)


-738,3 -186,9 0,0 0,0 0,0 0,0

ACTIVE FINANCIARE 25,8 16,1 2,0 0,0 0,0 0,0


CREANȚE INTERNE 18,2 5,9 2,0 0,0 0,0 0,0
Acțiuni și alte forme de participare în
capital în interiorul țării, total 18,2 5,9 2,0 0,0 0,0 0,0
inclusiv:
Majorarea volumului acțiunilor și a cotei-
părți în capitalul social în interiorul țării -3,6 -1,7
Privatizarea bunurilor proprietate publică
a statului 21,8 7,6 2,0
DIFERENȚA DE CURS VALUTAR 0,7 -0,2
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE
INTERNE INSTITUȚIILOR
NEFINANCIARE ȘI FINANCIARE 6,9 10,4
DATORII -341,7 -38,1 302,4 132,1 -201,9 -268,8
ÎMPRUMUTURI INTERNE DE LA
INSTITUȚIILE NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -316,9 -47,1 150,0 20,0 -6,7 -6,7
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE
INTERNE ÎNTRE BUGETE -33,5 -37,5 -41,6 -49,2 -55,4 -62,0
ÎMPRUMUTURI EXTERNE 8,7 46,5 194,0 161,3 -139,8 -200,1
Primirea împrumuturilor externe 55,2 98,2 261,2 337,0 59,0 0,0
Rambursarea împrumuturilor externe -46,5 -51,7 -67,2 -175,7 -198,8 -200,1
MODIFICAREA SOLDULUI DE
MIJLOACE BĂNEȘTI -422,4 -164,9 -304,4 -132,1 201,9 268,8
79

Anexa nr. 2.3.2

Estimările bugetelor locale, 2016-2021


Ponderea în PIB (%)

Denumirea Executat Executat Aprobat Estimat

2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. VENITURI
8,9 9,0 8,7 8,4 8,2 7,9
IMPOZITE ȘI TAXE 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0
IMPOZITE PE VENIT 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Impozit pe venitul persoanelor juridice 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
IMPOZITE PE PROPRIETATE 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Impozit funciar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Impozit pe bunurile imobiliare 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Impozit privat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IMPOZITE ȘI TAXE PE MĂRFURI ȘI
SERVICII 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3
Taxa pe valoarea adăugată 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile
produse și serviciile prestate pe teritoriul
Republicii Moldova 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Accize 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Accize la mărfurile produse pe teritoriul
Republicii Moldova 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Taxe pentru servicii specifice 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și


pentru practicarea unor genuri de activitate
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alte taxe pentru mărfuri și servicii 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Taxa pentru folosirea drumurilor 0,2
GRANTURI 0,1 0,0
GRANTURI DE LA GUVERNELE
ALTOR STATE 0,1 0,0
GRANTURI DE LA ORGANIZAȚIILE
INTERNAȚIONALE 0,0 0,0
ALTE VENITURI 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3
din care
VENITURI DIN PROPRIETATE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
VENITURI DIN VÎNZAREA
MĂRFURILOR ȘI SERVICIILOR 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
TRANSFERURI ÎN CADRUL
BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL 6,1 6,4 6,2 5,9 5,8 5,5
Transferuri primite între bugetul de stat și
bugetele locale 6,1 6,4 6,2 5,9 5,8 5,5
II. CHELTUIELI 8,4 8,8 8,7 8,4 8,2 7,9
Cheltuieli recurente 8,0 8,5 8,6 8,3 8,1 7,8
Investiții capitale 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
Servicii generale de stat 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8
Cheltuieli recurente 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80

Afaceri externe 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001


Cheltuieli recurente 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Investiții capitale
Serviciul datoriei 0,05 0,02 0,04 0,1 0,1 0,1
Cheltuieli recurente 0,05 0,02 0,04 0,1 0,1 0,1
transferuri la bugetul de stat 0,005
Investiții capitale
Apărare națională 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Cheltuieli recurente 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Investiții capitale
Ordine publică 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Cheltuieli recurente 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Investiții capitale 0,0
Servicii economice generale -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Cheltuieli recurente -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Investiții capitale 0,0 0,0
Agricultură 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Cheltuieli recurente 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Investiții capitale 0,01
Energetică 0,004 0,02 0,004 0,004 0,004 0,003
Cheltuieli recurente 0,001 0,0 0,004 0,001 0,001 0,001
Investiții capitale 0,004 0,02 0,003 0,003 0,002
Minerit, industrie și construcții 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02
Cheltuieli recurente 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0
Transporturi 0,6 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9
Cheltuieli recurente 0,6 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9
Investiții capitale 0,02 0,01 0,0 0,0 0,0
Protecția mediului 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02
Cheltuieli recurente 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
Investiții capitale 0,0 0,01 0,01 0,01 0,01
Gospodăria comunală de locuințe 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6
Cheltuieli recurente 0,4 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6
inclusiv transferuri la bugetul de stat 0,0 0,0
Investiții capitale 0,3 0,2 0,01 0,03 0,03 0,03
Sănătate 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Cheltuieli recurente 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tineret și sport 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Cheltuieli recurente 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cultură 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
Cheltuieli recurente 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
Investiții capitale 0,02 0,01 0,02 0,0 0,0 0,0
Educație 4,9 5,0 4,8 4,6 4,5 4,4
Cheltuieli recurente 4,8 4,9 4,8 4,6 4,5 4,4
81

inclusiv transferuri la bugetul de stat 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0


Investiții capitale 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01
Protecție socială 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
Cheltuieli recurente 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
Investiții capitale 0,0 0,0
Știință și inovare 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Cheltuieli recurente 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Investiții capitale

III. Sold bugetar (1-2)

IV. Surse de finanțare, total (4+5+9)


-0,5 -0,1

ACTIVE FINANCIARE 0,0 0,0 0,0


CREANȚE INTERNE 0,0 0,0 0,0
Acțiuni și alte forme de participare în capital
în interiorul țării, total 0,0 0,0 0,0
inclusiv:
Majorarea volumului acțiunilor și a cotei-
părți în capitalul social în interiorul țării 0,0 0,0
Privatizarea bunurilor proprietate publică a
statului 0,0 0,0 0,0
DIFERENȚA DE CURS VALUTAR 0,0 0,0
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE
INSTITUȚIILOR NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE 0,0 0,0
DATORII -0,3 0,0 0,2 0,1 -0,1 -0,1
ÎMPRUMUTURI INTERNE DE LA
INSTITUȚIILE NEFINANCIARE ȘI
FINANCIARE -0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE
ÎNTRE BUGETE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÎMPRUMUTURI EXTERNE 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,1 -0,1
Primirea împrumuturilor externe 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0
Rambursarea împrumuturilor externe 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
MODIFICAREA SOLDULUI DE
MIJLOACE BĂNEȘTI -0,3 -0,1 -0,2 -0,1 0,1 0,1
82

Anexa nr. 2.3.3

Estimările bugetelor locale, 2016-2021


Ponderea în suma totală (%)

Denumirea Executat Executat Estimat Estimat

2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. VENITURI
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
IMPOZITE ȘI TAXE 25,8 24,3 24,4 25,2 25,4 25,9
IMPOZITE PE VENIT 15,6 16,2 16,9 17,3 17,8 18,5
Impozit pe venitul persoanelor fizice 15,0 15,4 16,1 16,5 16,9 17,5
Impozit pe venitul persoanelor juridice 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
IMPOZITE PE PROPRIETATE 3,0 3,7 3,5 3,5 3,3 3,2
Impozit funciar 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2
Impozit pe bunurile imobiliare 1,5 2,3 2,1 2,1 2,1 2,0
Impozit privat 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01
IMPOZITE ȘI TAXE PE MĂRFURI ȘI
SERVICII 7,1 4,4 4,0 4,4 4,3 4,2
Taxa pe valoarea adăugată 0,5 0,6 0,5 0,7 0,8 0,8
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile
produse și serviciile prestate pe teritoriul
Republicii Moldova 0,5 0,6 0,5 0,7 0,8 0,8
Accize 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Accize la mărfurile produse pe teritoriul
Republicii Moldova 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Taxe pentru servicii specifice 3,3 3,1 2,9 2,9 2,8 2,8
Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și
pentru practicarea unor genuri de activitate
0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
Alte taxe pentru mărfuri și servicii 3,0 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3
Taxa pentru folosirea drumurilor 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GRANTURI 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
GRANTURI DE LA GUVERNELE
ALTOR STATE 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GRANTURI DE LA ORGANIZAȚIILE
INTERNAȚIONALE 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
ALTE VENITURI 4,9 4,6 3,8 4,4 4,3 4,2
din care 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VENITURI DIN PROPRIETATE 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
VENITURI DIN VÎNZAREA
MĂRFURILOR ȘI SERVICIILOR 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6
TRANSFERURI ÎN CADRUL
BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL 68,6 71,0 71,8 70,5 70,4 70,0
Transferuri primite între bugetul de stat și
bugetele locale 68,6 71,0 71,8 70,5 70,4 70,0
II. CHELTUIELI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cheltuieli recurente 95,4 96,3 99,3 99,1 99,2 99,2
Investiții capitale 4,6 3,7 0,7 0,9 0,8 0,8
Servicii generale de stat 9,6 9,0 9,9 9,8 9,6 9,5
Cheltuieli recurente 9,6 9,0 9,9 9,8 9,6 9,5
Investiții capitale 0,03 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01
Afaceri externe 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
83

Cheltuieli recurente 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01


Investiții capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviciul datoriei 0,6 0,3 0,5 0,9 0,8 0,7
Cheltuieli recurente 0,6 0,3 0,5 0,9 0,8 0,7
inclusiv transferuri la bugetul de stat 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Apărare națională 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Cheltuieli recurente 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ordine publică 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Cheltuieli recurente 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Servicii economice generale -0,9 -0,9 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7
Cheltuieli recurente -0,9 -0,9 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Agricultură 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Cheltuieli recurente 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Energetică 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Cheltuieli recurente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investiții capitale 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Minerit, industrie și construcții 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Cheltuieli recurente 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transporturi 7,7 10,4 10,4 11,5 11,5 11,4
Cheltuieli recurente 7,4 10,3 10,4 11,4 11,5 11,3
Investiții capitale 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Protecția mediului 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
Cheltuieli recurente 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1
Investiții capitale 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1
Gospodăria comunală de locuințe 8,9 8,6 8,4 8,0 7,8 7,6
Cheltuieli recurente 5,3 6,2 8,3 7,6 7,4 7,2
inclusiv transferuri la bugetul de stat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investiții capitale 3,5 2,4 0,1 0,4 0,4 0,4
Sănătate 0,7 1,1 0,8 0,9 0,9 0,9
Cheltuieli recurente 0,7 1,1 0,8 0,9 0,9 0,9
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tineret și sport 2,0 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9
Cheltuieli recurente 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8
Investiții capitale 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1
Cultură 4,2 4,2 4,4 4,4 4,2 4,1
Cheltuieli recurente 4,0 4,1 4,1 4,3 4,2 4,1
Investiții capitale 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
Educație 58,1 56,3 55,9 54,7 55,4 56,0
Cheltuieli recurente 57,8 55,9 55,8 54,6 55,3 56,0
inclusiv transferuri la bugetul de stat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
84

Investiții capitale 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1


Protecție socială 8,1 7,6 7,5 7,7 7,6 7,5
Cheltuieli recurente 8,1 7,6 7,5 7,7 7,6 7,5
Investiții capitale 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Știință și inovare 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
Cheltuieli recurente 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
Investiții capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Sold bugetar (1-2)
85

Anexa nr.2.4.1

Estimările bugetului asigurărilor sociale de stat, 2016-2021


mil. lei

Executat Executat Aprobat Estimat


Denumirea
2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. VENITURI 15060,6 17818,7 19312,5 20713,2 21910,6 23048,3


CONTRIBUȚII ȘI PRIME DE
ASIGURĂRI OBLIGATORII 10036,6 11864,0 12546,0 13815,6 15058,7 16508,9
CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI
SOCIALE DE STAT OBLIGATORII 10036,6 11864,0 12546,0 13815,6 15058,7 16508,9
Contribuții de asigurări sociale de stat
obligatorii virate de angajatori 7883,4 9295,0 9846,0 10746,3 11713,5 12849,6
Contribuții individuale de asigurări sociale
de stat obligatorii 2032,6 2460,3 2583,2 2943,3 3208,2 3519,3
Contribuții de asigurări sociale de stat
obligatorii virate de persoanele fizice ce își
desfășoară activitatea pe cont propriu 120,6 108,7 116,8 126,0 137,0 140,0
ALTE VENITURI 8,0 13,7 8,0 34,1 36,4 39,1
VENITURI DIN PROPRIETATE 1,9 2,1 2,0 1,0 1,0 1,0
AMENZI ȘI SANCȚIUNI 2,7 8,3 8,0 8,0 8,0
ALTE VENITURI 3,4 3,3 6,0 25,1 27,4 30,1
TRANSFERURI ÎN CADRUL
BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL 5016,0 5941,0 6758,5 6863,5 6815,5 6500,3
Transferuri în cadrul bugetului consolidat
central 5016,0 5941,0 6758,5 6863,5 6815,5 6500,3
Transferuri între bugetul de stat și bugetul
asigurărilor sociale de stat 5016,0 5941,0 6758,5 6863,5 6815,5 6500,3
Transferuri curente cu destinație specială
între bugetul de stat și bugetul asigurărilor
sociale de stat 3675,4 5042,4 5429,1 5595,8 5872,7 6182,8
Transferuri curente cu destinație generală
între bugetul de stat și bugetul asigurărilor
sociale de stat 1340,6 898,6 1329,4 1267,7 942,8 317,5
II. CHELTUIELI 14964,7 17614,5 19312,5 20713,2 21910,6 23048,3
Cheltuieli recurente 14959,5 17613,4 19308,2 20708,8 21906,2 23043,9
Investiții capitale 5,2 1,1 4,3 4,4 4,4 4,4
Sectorul „Protecție socială” 14964,7 17614,5 19312,5 20713,2 21910,6 23048,3
Cheltuieli recurente 14959,5 17613,4 19308,2 20708,8 21906,2 23043,9
Investiții capitale 5,2 1,1 4,3 4,4 4,4 4,4
III. Sold bugetar (1-2)
95,9 204,2 0,0 0,0 0,0 0,0

IV. Surse de finanțare, total (4+5+9) -95,9 -204,2 0,0 0,0 0,0 0,0
MODIFICAREA SOLDULUI DE
MIJLOACE BĂNEȘTI -95,9 -204,2 0,0 0,0 0,0 0,0
86

Anexa 2.4.2

Estimările bugetului asigurărilor sociale de stat, 2016-2021


Ponderea în PIB (%)

Denumirea Executat Executat Aprobat Estimat

2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. VENITURI
11,1 11,8 12,1 11,6 11,3 10,9
CONTRIBUȚII ȘI PRIME DE
ASIGURĂRI OBLIGATORII 7,4 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8
CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI
SOCIALE DE STAT OBLIGATORII 7,4 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8
Contribuții de asigurări sociale de stat
obligatorii virate de angajatori 5,8 6,2 6,1 6,0 6,0 6,1
Contribuții individuale de asigurări
sociale de stat obligatorii 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7
Contribuții de asigurări sociale de stat
obligatorii virate de persoanele neangajate
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
ALTE VENITURI 0,01 0,01 0,00 0,02 0,02 0,02
VENITURI DIN PROPRIETATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMENZI ȘI SANCȚIUNI 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
ALTE VENITURI 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01
TRANSFERURI ÎN CADRUL
BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL 3,7 4,0 4,2 3,9 3,5 3,1
Transferuri în cadrul bugetului consolidat
central 3,7 4,0 4,2 3,9 3,5 3,1
Transferuri între bugetul de stat și bugetul
asigurărilor sociale de stat 3,7 4,0 4,2 3,9 3,5 3,1
Transferuri curente cu destinație specială
între bugetul de stat și bugetul asigurărilor
sociale de stat 2,7 3,4 3,4 3,1 3,0 2,9
Transferuri curente cu destinație generală
între bugetul de stat și bugetul asigurărilor
sociale de stat 1,0 0,6 0,8 0,7 0,5 0,2
II. CHELTUIELI 11,1 11,7 12,1 11,6 11,3 10,9
Cheltuieli recurente 11,0 11,7 12,1 11,6 11,3 10,9
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sectorul „Protecție socială” 11,1 11,7 12,1 11,6 11,3 10,9
Cheltuieli recurente 11,0 11,7 12,1 11,6 11,3 10,9
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Sold bugetar (1-2) 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

IV. Surse de finanțare, total (4+5+9) -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
MODIFICAREA SOLDULUI DE
MIJLOACE BĂNEȘTI -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
87

Anexa nr. 2.4.3

Estimările bugetului asigurărilor sociale de stat, 2016-2021


Ponderea în suma totală (%)

Denumirea Executat Executat Aprobat Estimat

2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. VENITURI
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CONTRIBUȚII ȘI PRIME DE ASIGURĂRI
OBLIGATORII 66,6 66,6 65,0 66,7 68,7 71,6
CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE
DE STAT OBLIGATORII 66,6 66,6 65,0 66,7 68,7 71,6
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii
virate de angajatori 52,3 52,2 51,0 51,9 53,5 55,8
Contribuții individuale de asigurări sociale de
stat obligatorii 13,5 13,8 13,4 14,2 14,6 15,3
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii
virate de persoanele neangajate 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
ALTE VENITURI 0,05 0,08 0,04 0,16 0,17 0,17
VENITURI DIN PROPRIETATE 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
AMENZI ȘI SANCȚIUNI 0,02 0,05 0,00 0,04 0,04 0,03
ALTE VENITURI 0,02 0,02 0,03 0,12 0,13 0,13
TRANSFERURI ÎN CADRUL BUGETULUI
PUBLIC NAȚIONAL 33,3 33,3 35,0 33,1 31,1 28,2
Transferuri în cadrul bugetului consolidat central 33,3 33,3 35,0 33,1 31,1 28,2
Transferuri între bugetul de stat și bugetul
asigurărilor sociale de stat 33,3 33,3 35,0 33,1 31,1 28,2
Transferuri curente cu destinație specială între
bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de
stat 24,4 28,3 28,1 27,0 26,8 26,8
Transferuri curente cu destinație generală între
bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de
stat 8,9 5,0 6,9 6,1 4,3 1,4
II. CHELTUIELI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cheltuieli recurente 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sectorul „Protecție socială” 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cheltuieli recurente 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88

Anexa nr. 2.5.1

Estimările fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală, 2016-2021


mil. lei

Executat Executat Aprobat Estimat


Denumirea
2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. VENITURI
5764,2 6256,6 6659,0 7124,0 7596,2 8185,2
CONTRIBUȚII ȘI PRIME DE
ASIGURĂRI OBLIGATORII 3240,2 3648,4 3923,7 4256,4 4635,2 5076,2
PRIME DE ASIGURARE
OBLIGATORIE DE ASISTENȚĂ
MEDICALĂ 3240,2 3648,4 3923,7 4256,4 4635,2 5076,2
Prime de asigurare obligatorie de asistență
medicală în formă de contribuție procentuală
la salariu și la alte recompense, achitate de
angajatori și angajați 3153,0 3541,8 3834,0 4151,4 4528,2 4966,2
Prime de asigurare obligatorie de asistență
medicală în sumă fixă, achitate de persoane
fizice 87,2 106,6 89,7 105,0 107,0 110,0
ALTE VENITURI 11,3 15,2 7,3 13,1 13,5 14,0
VENITURI DIN PROPRIETATE 11,3 4,2 2,0 4,0 4,0 4,0
AMENZI ȘI SANCȚIUNI 3,2 1,7 3,0 3,0 3,0
ALTE VENITURI 7,8 3,6 6,1 6,5 7,0
TRANSFERURI ÎN CADRUL
BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL 2512,7 2593,0 2728,0 2854,5 2947,5 3095,0
Transferuri în cadrul bugetului consolidat
central 2512,7 2593,0 2728,0 2854,5 2947,5 3095,0
Transferuri între bugetul de stat și fondurile
asigurării obligatorii de asistență medicală 2512,7 2593,0 2728,0 2854,5 2947,5 3095,0
Transferuri curente cu destinație specială
între bugetul de stat și fondurile asigurării
obligatorii de asistență medicală 2369,9 2525,7 2634,2 2742,2 2871,1 3014,7
Transferuri curente cu destinație generală
între bugetul de stat și fondurile asigurării
obligatorii de asistență medicală 142,8 67,3 93,8 112,3 76,4 80,3
II. CHELTUIELI 5673,5 6260,8 6659,0 7124,0 7596,2 8185,2
Cheltuieli recurente 5668,4 6259,1 6655,0 7120,0 7592,2 8181,2
Investiții capitale 5,1 1,7 4,0 4,0 4,0 4,0
Sectorul „Sănătate” 5.673,5 6.260,8 6.659,0 7.124,0 7.596,2 8.185,2
Cheltuieli recurente 5668,4 6259,1 6655,0 7120,0 7592,2 8181,2
Investiții capitale 5,1 1,7 4,0 4,0 4,0 4,0
III. Sold bugetar (1-2) 90,7 -4,2

IV. Surse de finanțare, total (4+5+9) -90,7 4,2


89

Anexa nr. 2.5.2

Estimările fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală, 2016-2021


ponderea în PIB (%)

Denumirea Executat Executat Aprobat Estimat

2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. VENITURI
4,3 4,2 4,2 4,0 3,7 3,9
CONTRIBUȚII ȘI PRIME DE ASIGURĂRI
OBLIGATORII 2,4 2,4 2,5 2,4 2,2 2,4
PRIME DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE
ASISTENȚĂ MEDICALĂ 2,4 2,4 2,5 2,4 2,2 2,4
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în
formă de contribuție procentuală la salariu și la alte
recompense, achitate de angajatori și angajați
2,3 2,4 2,4 2,3 2,1 2,3

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în


sumă fixă, achitate de persoane fizice cu reședința sau
domiciliul în Republica Moldova
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
ALTE VENITURI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VENITURI DIN PROPRIETATE 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMENZI ȘI SANCȚIUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALTE VENITURI 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERURI ÎN CADRUL BUGETULUI
PUBLIC NAȚIONAL 1,9 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5
Transferuri în cadrul bugetului consolidat central 1,9 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5
Transferuri între bugetul de stat și fondurile asigurării
obligatorii de asistență medicală
1,9 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5
Transferuri curente cu destinație specială între bugetul
de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență
medicală 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4
Transferuri curente cu destinație generală între bugetul
de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență
medicală 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
II. CHELTUIELI 4,2 4,2 4,2 4,0 3,7 3,9
Cheltuieli recurente 4,2 4,2 4,2 4,0 3,7 3,9
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sectorul „Sănătate” 4,2 4,2 4,2 4,0 3,7 3,9
Cheltuieli recurente 4,2 4,2 4,2 4,0 3,7 3,9
Investiții capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Sold bugetar (1-2) 0,1 0,0

IV. Surse de finanțare, total (4+5+9) -0,1 0,0


90

Anexa nr. 2.5.3

Estimările fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală, 2016-2021


Ponderea în suma totală (%)

Denumirea Executat Executat Aprobat Estimat

2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. VENITURI
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CONTRIBUȚII ȘI PRIME DE ASIGURĂRI
OBLIGATORII 56,2 58,3 58,9 59,7 61,0 62,0
PRIME DE ASIGURARE OBLIGATORIE
DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ 56,2 58,3 58,9 59,7 61,0 62,0
Prime de asigurare obligatorie de asistență
medicală în formă de contribuție procentuală la
salariu și la alte recompense, achitate de
angajatori și angajați 54,7 56,6 57,6 58,3 59,6 60,7
Prime de asigurare obligatorie de asistență
medicală în sumă fixă, achitate de persoane
fizice cu reședința sau domiciliul în Republica
Moldova 1,5 1,7 1,3 1,5 1,4 1,3
ALTE VENITURI 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
VENITURI DIN PROPRIETATE 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
AMENZI ȘI SANCȚIUNI 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
ALTE VENITURI 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Transferuri în cadrul bugetului consolidat
central 43,6 41,4 41,0 40,1 38,8 37,8
Transferuri între bugetul de stat și fondurile
asigurării obligatorii de asistență medicală 43,6 41,4 41,0 40,1 38,8 37,8
Transferuri curente cu destinație specială între
bugetul de stat și fondurile asigurării obligatorii
de asistență medicală 43,6 41,4 41,0 40,1 38,8 37,8
Transferuri curente cu destinație generală între
bugetul de stat și fondurile asigurării
obligatorii de asistență medicală 41,1 40,4 39,6 38,5 37,8 36,8
II. CHELTUIELI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cheltuieli recurente 99,9 100,0 99,9 99,9 99,9 100,0
Investiții capitale 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Sectorul „Sănătate” 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cheltuieli recurente 99,9 100,0 99,9 99,9 99,9 100,0
Investiții capitale 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
91

Anexa nr.3

Limitele de cheltuieli și principalele priorități/măsuri sectoriale


pe anii 2019-2021
(mii lei)
Prioritățile și acțiunile/măsurile propuse a fi întreprinse Costul total/impactul politicii estimat pe
pe termen mediu pentru realizarea perioada 2019-2021
priorităților/obiectivelor
2019 2020 2021
1 2 3 4

SECTORUL „SERVICII GENERALE DE STAT”

Principalele priorități sectoriale


Reforma administrației publice
Îmbunătățirea managementului electoral, modernizarea și automatizarea proceselor electorale
Organizarea recensămîntului agricol și al populației
Implementarea sistemelor informaționale în sectorul public
Consolidarea managementului în domeniul finanțelor publice
Activitățile de garantare a drepturilor omului și libertăților fundamentale
Reintegrarea țării
Completarea rezervelor materiale ale statului, crearea stocurilor minime de urgență de produse petroliere
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 4089446,0 4033437,4 3920267,7
acoperire financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 93574,5 104573,4 113754,6
bază – TOTAL, din care:
1. Modernizarea sistemului informațional și implementarea 1500,0 1500,0 1500,0
conceptului e-Parlament (PDS 2017-2019)
2. Asistența organizatorică, informațională și tehnică a 3000,0 3000,0 3000,0
activității Parlamentului, Biroului Permanent, comisiilor
parlamentare și a deputaților
3. Reparația capitală a clădirii din strada Sfatul Țării, nr.37 7000,0 8200,0
(Parlament)
4. Dezvoltarea sistemelor IT și achiziționarea de softuri și 3449,5 3000,0 3000,0
calculatoare (CCRM)
5. Asigurarea mijloacelor financiare necesare pentru 7381,1
îndeplinirea lucrărilor de reparație a clădirilor administrate
de Direcția generală pentru administrarea clădirilor
Guvernului Republicii Moldova
6. Asigurarea întreținerii mijloacelor de transport ale Bazei 2607,5 2607,5 2607,5
Auto a Cancelariei de Stat
7. Reparația capitală a edificiului Direcției pentru statistică a 1000,0 1000,0 1000,0
municipiului Bălți
8. Promovarea imaginii Avocatului Poporului pentru 100,0 100,0 100,0
drepturile copilului
9. Elaborarea studiului tematic: monitorizarea respectării 364,0
dreptului la muncă al copiilor
10. Monitorizarea respectării drepturilor omului 90,0 90,0 90,0
11. Elaborarea cadrului normativ referitor la avertizorii de 50,0 40,0 30,0
integritate și organizarea instruirilor în domeniu
12. Elaborarea studiului privind percepțiile cetățenilor cu 150,0
referire la respectarea drepturilor omului în Republica
Moldova
92

13. Monitorizarea activității de prevenire a torturii și a 300,0 300,0 300,0


relelor tratamente
14. Elaborarea instrumentelor de lucru privind 300,0 300,0 300,0
monitorizarea locurilor de privare de libertate și organizarea
instruirilor pentru persoanele din grupurile vizate

15. Organizarea instruirilor în domeniul drepturilor omului 200,0 200,0 200,0


pentru grupurile-țintă
16. Promovarea principiilor de „bună guvernare” 200,0 200,0 200,0

17. Crearea platformei online în domeniul drepturilor 140,0 140,0 140,0


omului
18. Dezvoltarea și implementarea conceptului de emisiune 400,0 400,0 400,0
TV în domeniul drepturilor omului
19. Elaborarea și realizarea studiilor privind evaluarea 60,0 60,0
percepției populației referitor la activitatea Oficiului
Avocatului Poporului
20. Realizarea politicii electorale (votul electronic, softuri 3188,2 1000,0 1000,0
licențiate)
21. Elaborarea/dezvoltarea Subsistemului informațional 10000,0
„Votarea prin Internet”
22. Dezvoltarea, reînnoirea și extinderea infrastructurii Data 1000,0 1000,0
Center, remodelarea aplicației existente RSA (Registrul de
stat al alegătorilor) și a modulelor din Sistemul
informațional automatizat de stat „Alegeri”
23. Alegeri locale, de 2 ori pe an 1000,0 1000,0

24. Procurarea uniformei, încălțămintei pentru colaboratorii 5000,0 5000,0 5000,0


vamali
25. Procurarea acceleratoarelor liniare pentru Rapiscane 9000,0 13500,0
26. Procurarea aclimatizatoarelor pentru camera de păstrare 1000,0
a serverelor
27. Achiziționarea tehnicii de calcul 2000,0

28. Dezvoltarea sistemului informațional și modernizarea 20040,0


infrastructurii IT în cadrul Serviciului Vamal
29. Achitarea indemnizației zilnice pentru funcționarii 2448,0 2448,0 2448,0
vamali care exercită atribuțiile de serviciu pe frontiera
moldo-ucraineană (PV Novosavițcaia -Cuciurgan – 18
unități și Goianul Nou-Platonova – 16 unități)
30. Indemnizațiile angajaților Serviciului Vamal în 1291,0 1347,1 1386,1
misiunile diplomatice
31. Asigurarea funcționalității Serviciului Fiscal de Stat 15215,0 15215,0 15215,0
(reparații curente, reparații capitale, procurarea
autoturismelor în număr de 10 unități, calculatoarelor – 250
de unități, aparatelor multifuncționale – 100 de unități,
echipamentului multifuncțional, combustibilului,
materialelor de uz gospodăresc și a rechizitelor de birou)
32. Asigurarea activității Curții Constituționale 326,9

33. Implementarea Proiectului „Înregistrare funciară, 1699,0 17970,0 55530,0


evaluare și impozitare”
34. Ajustări la transferuri cu destinație generală 14865,8 18248,0
35. Proiectul „Consolidarea cadrului instituțional al 69,3
Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”
36. Proiectul „Suport pentru Secretariatul tehnic comun al 4155,0
Programului Operațional Comun România – Republica
Moldova 2014-2020”
93

C. Măsuri de politici noi 27477,7 27477,7 27477,7

1. Crearea stocurilor minime de urgență de produse 20000,0 20000,0 20000,0


petroliere
2. Reorganizarea Instituției publice Baza Auto a Cancelariei 1137,7 1137,7 1137,7
de Stat
3. Asigurarea activității corpului de deputați în condiții noi 6340,0 6340,0 6340,0
(circumscripții)

TOTAL pe sector, din care 4210498,2 4165488,5 4061500,0


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 4089446,0 4033437,4 3920267,7
acoperire financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 93574,5 104573,4 113754,6
bază
C. Măsuri de politici noi 27477,7 27477,7 27477,7

SECTORUL „AFACERI EXTERNE”


Principalele priorități sectoriale
Promovarea intereselor naționale prin intermediul antenelor diplomatice

Asigurarea onorării angajamentelor Republicii Moldova în organizațiile internaționale


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 430004,8 455068,4 469783,9
acoperire financiară în linia de bază TOTAL

B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 1405,5 2515,0 2515,8


bază TOTAL, din care:
1. Lucrări de reparație a sediilor Ambasadelor Republicii 1405,5 2515,0 2515,8
Moldova în Germania, Cehia, Belgia
C. Măsuri de politici noi 28000,0 16000,0 17518,8
1. Consolidarea și modernizarea activității Ministerului 18000,0 1000,0 1000,0
Afacerilor Externe și Integrării Europene (extinderea
serviciilor oferite cetățenilor de misiunile diplomatice și
consulatele Republicii Moldova prin intermediul TIC)
2. Implementarea proiectelor de investiții capitale 10000,0 15000,0 16518,8
(construcția Misiunii diplomatice în Belarus)

TOTAL pe sector, din care: 459410,3 473583,4 489818,5

A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 430004,8 455068,4 469783,9


acoperire financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 1405,5 2515,0 2515,8
bază
C. Măsuri de politici noi 28000,0 16000,0 17518,8

SECTORUL „APĂRARE NAȚIONALĂ”

Principalele priorități sectoriale


Dezvoltarea și modernizarea capacității de apărare a Armatei Naționale
Creșterea și menținerea contribuției Republicii Moldova la misiunile și operațiile internaționale cu privire la
consolidarea păcii
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 664633,0 673515,0 689578,3
acoperire financiară în linia de bază TOTAL
94

B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 2766,0 4014,0 5256,0


bază TOTAL, din care:
1. Intensificarea relațiilor de cooperare cu partenerii externi 1500,0 2700,0 3900,0
2. Implementarea Acordului de participare a Republicii 1266,0 1314,0 1356,0
Moldova la operațiunile de gestionare a crizelor ale Uniunii
Europene
C. Măsuri de politici noi 104823,0 215865,0 293000,0
1. Majorarea treptată a numărului de efectiv cu militari prin 69625,0 181025,0 260160,0
contract
2. Achitarea indemnizației pentru închirierea spațiului 18000,0 18000,0 18000,0
locativ
3. Reconsiderarea serviciului de pază și asigurare 1800,0 1450,0 1450,0
4. Creșterea și menținerea contribuției la misiunile și 3398,0 3390,0 9390,0
operațiile internaționale cu privire la consolidarea păcii
5. Perfecționarea și modernizarea centrelor de instruire 10000,0 10000,0 2000,0

6. Îmbunătățirea și dezvoltarea sistemului logistic 2000,0 2000,0 2000,0

TOTAL pe sector, din care: 772222,0 893394,0 987834,3


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 664633,0 673515,0 689578,3
acoperire financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 2766,0 4014,0 5256,0
bază
C. Măsuri de politici noi 104823,0 215865,0 293000,0
SECTORUL „ORDINE PUBLICĂ”
Domeniul „Ordine publică”
Principalele priorități pe domeniu
Reforma organelor de menținere a ordinii publice
Fortificarea managementului frontierei de stat
Dezvoltarea capabilităților de intervenție în caz de incendii și situații de urgență
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 2424876,2 2364822,5 2354821,2
acoperire financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 266857,4 256355,0 166217,5
bază – TOTAL, din care:
1. Dezvoltarea, dotarea, îmbunătățirea infrastructurii și 104885,0 87700,0 45700,0
capacităților funcționale ale subdiviziunilor Poliției
2. Asigurarea comunicațiilor fiabile și eficiente pentru 46000,0 38000,0 28000,0
scopuri operaționale în cadrul Poliției
3. Dotarea laboratorului de expertiză genetico-judiciară 29000,0 4300,0
(ADN)
4. Consolidarea capacităților în domeniul prevenirii și 2000,0 3400,0 800,0
combaterii criminalității organizate și transfrontaliere
5. Elaborarea sistemului informațional integrat de gestiune a 950,0
dosarului electronic al cauzei penale
6. Consolidarea bazei tehnico-materiale, informaționale, 15000,0 15000,0 15000,0
îmbunătățirea infrastructurii și capacităților de dotare
logistică pentru asigurarea funcționalității Departamentului
Trupelor de Carabinieri
7. Dotarea echipei specializate de intervenție (INSARAG), 4943,6
capabile să intervină peste hotarele Republicii Moldova
8. Consolidarea patrulării comune a frontierei de stat cu 10000,0 8000,0
reprezentanții Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei
95

9. Extinderea numărului punctelor de trecere a frontierei 8314,3 3314,3


gestionate în comun cu autoritățile de frontieră ale statelor
vecine (echipament special)
10. Implementarea, inclusiv prin intermediul proiectelor de 5000,0 5000,0 5000,0
asistență externă, a tehnologiilor moderne de control al
frontierei și schimb de informații
11. Asigurarea condițiilor optimale de activitate a polițiștilor 4000,0 4000,0 4000,0
de frontieră
12. Extinderea acoperirii radio a sistemului de comunicații 9000,0 9000,0 9000,0
(TETRA) al Poliției de Frontieră pe segmentul moldo-
ucrainean al frontierei
13. Dezvoltarea Sistemului informațional automatizat 5443,0 4786,0 4470,0
„AFIS” (înregistrarea dactiloscopică)
14. Asigurarea funcționării rețelelor de telecomunicații 7500,0 8000,0 9000,0

15. Întreținerea rețelei de comunicații „TETRA” 2900,0 4300,0 4900,0

16. Consolidarea și dezvoltarea Sistemului informațional 2500,0 2100,0 1850,0


integrat automatizat „Migrație și Azil”
17. Fortificarea capacităților în domeniul migrației și 2451,5 2431,5 2431,5
azilului
18. Elaborarea instrumentelor de evaluare și coordonare a 1518,0 744,0 766,0
acțiunilor autorităților statului în cazul situațiilor de aflux
sporit de migranți
19. Finalizarea obiectelor de investiții capitale 3000,0

20. Contribuția Guvernului la implementarea proiectelor 1452,0 1579,2 1000,0


finanțate din surse externe
21. Achitarea indemnizației pentru închirierea spațiului 30000,0 30000,0 30000,0
locativ funcționalilor publici cu statut special
C. Măsuri de politici noi 64547,5 43524,2 27500,0
1. Consolidarea capacităților de prim răspuns ale 5267,5 2228,0
subdiviziunilor Poliției la cazurile chimice, biologice,
radiologice și nucleare (CBRN)
2. Crearea Sistemului de înștiințare a populației despre 2500,0
apariția pericolelor de producere a situațiilor excepționale
(în baza tehnologiei Cell Broadcast)
3. Implementarea sistemului avansat de informații despre 13500,0 2500,0 2500,0
pasageri (APIS) în Aeroportul Internațional Chișinău
4. Mentenanța infrastructurii TETRA, care va fi creată la 5000,0 5000,0 5000,0
Faza a II-a

5. Mentenanța sistemelor fixe de supraveghere 10000,0 10000,0 10000,0

6. Mentenanța complexelor mobile de observație și detectare 6000,0 6000,0 6000,0

7. Optimizarea proceselor și implementarea 1000,0 500,0 500,0


managementului calității în cadrul Poliției de Frontieră
8. Mentenanța sistemelor informaționale aflate în gestiune 500,0 500,0 500,0
(Biroul Migrație și Azil)
9. Dotarea cu aparate poligraf a Ministerului Afacerilor 1680,0
Interne și instruirea poligrafologilor
10. Inițierea obiectelor de investiții capitale 16100,0 13796,2

11. Dezvoltarea capacităților chinologice pentru sprijinirea 3000,0 3000,0 3000,0


misiunilor de diferite categorii ale structurilor de ordine și
securitate publică prin constituirea Centrului chinologic al
Ministerului Afacerilor Interne
96

TOTAL pe domeniu, din care: 2756281,1 2664701,7 2548538,7


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 2424876,2 2364822,5 2354821,2
acoperire financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 266857,4 256355,0 166217,5
bază
C. Măsuri de politici noi 64547,5 43524,2 27500,0

Domeniul „Securitate națională”


Principalele priorități pe domeniu
Consolidarea domeniului securității naționale
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 441734,5 445842,8 450399,0
acoperire financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 4000,0
bază – TOTAL, din care:
1. Procurarea motocicletelor 1500,0

2. Procurarea tehnicii de supraveghere (centrul de 2500,0


monitorizare)
C. Măsuri de politici noi 28450,0 15935,5 17023,6
1. Crearea și dezvoltarea sistemelor informaționale, 16000,0 8000,0 6000,0
asigurarea protecției informației
2. Asigurarea cu mijloace speciale 1600,0
3. Crearea Platformei ofițerilor de legătură 2100,0 2163,0 2227,9
4. Crearea Centrului de analiză a riscurilor 250,0 257,5 265,2

5. Procurarea aplicației ITC Reactor 500,0 515,0 530,5

6. Inițierea proiectelor de investiții capitale 8000,0 5000,0 8000,0


TOTAL pe domeniu, din care: 474184,5 461778,3 467422,6
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 441734,5 445842,8 450399,0
acoperire financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 4000,0
bază
C. Măsuri de politici noi 28450,0 15935,5 17023,6

TOTAL pe sector, din care: 3230465,6 3126480,0 3015961,3


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 2866610,7 2810665,3 2805220,2
acoperire financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 270857,4 256355,0 166217,5
bază
C. Măsuri de politici noi 92997,5 59459,7 44523,6

SECTORUL „JUSTIȚIE”
Principalele priorități sectoriale
Asigurarea calității actului justiției
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 969030,4 1057532,4 1104525,7
acoperire financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 53882,1 88546,3 95505,0
bază – TOTAL, din care:
1. Instruirea inițială și continuă a poligrafilor antrenați în 450,0 300,0
verificarea candidaților la funcțiile de judecător (o dată la 2
ani) și dotarea CSM cu aparat poligraf
2. Dezvoltarea, implementarea și integrarea Sistemului 20329,2 21300,3 14200,3
informațional automatizat „e-Dosar”
3. Consolidarea capacităților instituționale ale procuraturii 5000,0
97

4. Fortificarea capacităților CSP și ale Colegiilor din 900,0


subordine prin procurarea de autoturisme
5. Dotarea cu sisteme electronice și crearea paginii web a 492,0
CSP
6. Instalarea sistemelor de control acces pentru asigurarea 170,0
securității instituției
7. Dotarea CSP cu aparat poligrafic 135,0
8. Perfecționarea continuă a membrilor Colegiilor 203,0 213,1 223,7
subordonate și angajaților Aparatului CSP
9. Extinderea rețelei de parajuriști 251,0 501,9 752,8
10. Revizuirea cuantumului remunerării avocaților care 17792,4 35584,8 35584,8
acordă asistență juridică garantată de stat
11. Achiziția echipamentului modern necesar pentru 6596,1
cercetări și investigații și pregătirea profesională a experților
pentru efectuarea genurilor noi de expertize
12. Identificarea și achiziționarea spațiilor necesare pentru 3201,0 431,0
activități de asistență și consiliere
13. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale prin achiziționarea 515,2 515,2 515,2
a 3 microbuze cu remorcă, pentru asigurarea atelierelor
comunitare de executare a pedepsei în folosul comunității
14. Crearea Centrului de Monitorizare Electronică și 316,0
achiziționarea echipamentelor necesare pentru monitorizarea
electronică
15. Dotarea cu mobilier și echipament a judecătoriilor 16928,2

16. Implementarea proiectelor de investiții capitale 25000,0 27000,0

17. Reconstrucția clădirii Judecătoriei Chișinău, sediul 2531,2


Buiucani, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 200, mun.
Chișinău
C. Măsuri de politici noi 3604,7 8500,0 8500,0
1. Crearea sistemului electronic de circulație a documentelor 1700,0 8500,0 8500,0
interinstituționale în cadrul CSM și instanțelor judecătorești

2. Elaborarea sistemelor informaționale automatizate: 125,0


Registrul informației privind evaluarea performanțelor
procurorilor; Registrul informației privind selecția și cariera
procurorilor; Registrul informației privind cadrul
disciplinar; Registrul informației privind gestionarea
documentelor; Registrul informației privind resursele umane
3. Crearea condițiilor de acces al persoanelor cu dizabilități 1779,7
în instanțele judecătorești

TOTAL pe sector, din care: 1026517,2 1154578,7 1208530,7


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 969030,4 1057532,4 1104525,7
acoperire financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 53882,1 88546,3 95505,0
bază
C. Măsuri de politici noi 3604,7 8500,0 8500,0

SECTORUL „PENITENCIARE”

Principalele priorități sectoriale


Dezvoltarea capacităților și infrastructurii sistemului penitenciar și a condițiilor de detenție
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 709297,4 983279,2 963672,3
acoperire financiara in linia de baza TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 29417,5 32618,5 18377,1
bază – TOTAL, din care:
98

1. Crearea infrastructurii pentru desfășurarea ședințelor 680,0


online în 17 instituții penitenciare
2. Îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaților 6000,0 4000,0 3254,0
sistemului penitenciar
3. Crearea mecanismului de evaluare și planificare 365,0 50,0 50,0
individualizată a executării pedepsei
4. Identificarea și amenajarea încăperilor pentru 766,5 766,5 1073,1
desfășurarea activităților de educație
5. Desfășurarea lucrărilor de reamenajare a spațiilor locative 10000,0 10000,0
și de plimbare cu capacitate mare în spații cu capacitate mai
mică
6. Achiziționarea și modernizarea mijloacelor auto utilizate 801,0 802,0
pentru transportarea persoanelor private de libertate
7. Implementarea sistemului de achiziție din comunitate a 3000,0 3000,0
serviciilor de asistență medicală a deținuților
8. Îmbunătățirea finanțării serviciilor de sănătate prestate 2805,0 3000,0 3000,0
persoanelor deținute
9. Inițierea obiectelor de investiții capitale 3000,0 11000,0 11000,0
10. Achiziționarea unei autospeciale pentru Detașamentul cu 2000,0
Destinație Specială „Pantera”

TOTAL pe sector, din care: 738714,9 1015897,7 982049,4


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 709297,4 983279,2 963672,3
acoperire financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 29417,5 32618,5 18377,1
bază

SECTORUL „SERVICII ECONOMICE GENERALE”

Domeniul „Infrastructura calității și protecția consumatorilor”


Principalele priorități sectoriale
Asigurarea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor și consolidarea capacităților instituționale de
supraveghere a pieței
Diminuarea riscurilor de avarii industriale la obiectele industriale periculoase, accidente tehnice și de muncă
la obiectele în construcții, incendii sau alte situații grave, precum și perfecționarea sistemului instituțional

Asigurarea adoptării integrale într-un ritm accelerat a standardelor europene și internaționale în calitate de
standarde moldovenești în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere RM-UE
Dezvoltarea sistemului național de metrologie prin asigurarea trasabilității și confirmarea capabilităților de
măsurare ale Republicii Moldova pe plan internațional
Consolidarea capacităților instituționale ale Centrului Național de Acreditare (MOLDAC) în scopul
menținerii statutului de semnatar al Acordului de recunoaștere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru
Acreditare EA BLA, menținerii statutului de semnatar al Acordului ILAC-MRA, precum și semnării și
menținerii Acordului IAF-MRA
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 47646,3 48224,4 48890,8
acoperire financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 15520,3 6420,6 6640,9
bază – TOTAL, din care:
1. Creșterea capabilităților de măsurare și confirmarea lor, 2700,0
prin dezvoltarea BNE (dotarea cu etaloane itinerante și soft)
2. Îmbunătățirea condițiilor de utilizare a BNE prin 500,0
asigurarea condițiilor exigente de mediu (vibrație, cîmpuri
electromagnetice, șocuri mecanice, reparația laboratoarelor)
3. Asigurarea activității de colaborare a MOLDAC cu 120,0 120,0 120,0
organizațiile europene internaționale și regionale
(MOLDAC)
99

4. Asigurarea funcționalității și transparenței în activitatea 5200,0 1500,0 1500,0


Agenției pentru Supraveghere Tehnică, din care:
a) crearea și întreținerea softurilor de evidență necesare pe
domeniile de activitate ale AST;
b) procurarea activelor imobilizate (utilaje, echipamente și
mijloacelor de transport);
c) acoperirea majorărilor cheltuielilor pentru locațiunea și
întreținerea încăperilor de serviciu
5. Asigurarea funcționării Sistemului de schimb rapid de 120,0 60,0 60,0
informații cu privire la produsele nealimentare periculoase
între autoritățile de supraveghere a pieței la nivel național
6. Elaborarea și menținerea paginii web a APCSP 80,0 30,0 30,0
7. Achiziționarea serviciilor de asistență tehnică, dezvoltare 220,3 95,6 95,9
și mentenanță software a Programului INSPECT și a
Programului contabil 1C, pentru asigurarea operării/
procesării/ evidenței /păstrării datelor cu privire la
activitatea APCSP, precum și achiziționarea semnăturilor
digitale pentru accesarea securizată a RSC-ului
8. Asigurarea funcționalității APCSP: 4760,0 3495,0 3715,0
a) închirierea sediului pentru desfășurarea activității de bază
a APCSP: oficii, laboratoare de testare expres, sală de
ședințe, spații auxiliare (arhivă, depozit, sală server), call-
centru, birou de audiență a consumatorilor;
b) procurarea mobilierului pentru crearea condițiilor
adecvate de muncă, conform normelor stabilite;
c) procurarea tehnicii de calcul (laptopuri, computere,
scanere, printere color) și deservirea tehnică;
d) modernizarea Centrului APCSP (call-centru) de recepție
24/24 a apelurilor telefonice
9. Achiziționarea unui automobil specializat pentru 470,0 50,0 50,0
transportarea echipamentelor - test în teren și mentenanța
acestuia
10. Efectuarea testărilor prin plasarea probelor de arbitraj, în 1000,0 1000,0 1000,0
laboratoare acreditate, inclusiv peste hotarele țării
11. Elaborarea și menținerea softului pentru crearea bazei de 350,0 70,0 70,0
date a agenților economici pasibili controlului cu racordarea
la registrele altor autorități (ASP, BNS, SFS, SV) și RSC

TOTAL pe domeniu 63166,6 54645,0 55531,7


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 47646,3 48224,4 48890,8
acoperire financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 15520,3 6420,6 6640,9
bază
Domeniul „Dezvoltarea sectorului privat”
Principalele priorități sectoriale
Ameliorarea climatului investițional și promovarea imaginii Republicii Moldova ca destinație pentru
investițiile străine directe
Sporirea capacităților de export ale producătorilor autohtoni și asigurarea valorificării potențialului de
export pe piața mondială, în special pe piața Uniunii Europene
Îmbunătățirea sistemului de dezvoltare a forței de muncă pentru sectoarele prioritare orientate spre export
Facilitarea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM)
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 198879,7 180803,4 179975,0
acoperire financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 62203,7 93383,2 68230,3
bază – TOTAL, din care:
1. Elaborarea și implementarea unui program de stimulare a 10000,0 10000,0 10000,0
înființării și dezvoltării afacerilor de către tineri, în special
în zonele rurale „Start-up Moldova” (ODIMM)
100

2. Elaborarea și implementarea unui program de susținere a 10000,0 20000,0


afacerilor cu potențial de creștere înalt și internaționalizarea
acestora (ODIMM)
3. Elaborarea și implementarea unui program de adaptare a 5000,0 10000,0 15000,0
IMM-lor la „economia verde”
4. Susținerea mediului privat prin identificarea și 1300,0 1300,0
implementarea modelelor de investiții inovative (venture
capital, crowdfunding și businessangels)
5. Participarea Republicii Moldova la Expoziția Mondială 20903,7 12083,2 3230,3
„Expo 2020 Dubai” (20.10.2020 – 10.04.2021, or. Dubai,
Emiratele Arabe Unite)
6. Dezvoltarea utilităților zonelor economice libere 15000,0 20000,0 20000,0
7. Implementarea unui program de susținere a furnizorilor 20000,0 20000,0
locali – suport pentru conectarea furnizorilor locali la
corporațiile multinaționale investitoare în Moldova
(APIP+ZEL „Bălți”)

TOTAL pe domeniu, din care: 261083,4 274186,6 248205,3


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 198879,7 180803,4 179975,0
acoperire financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 62203,7 93383,2 68230,3
bază
Domeniul „Agenția Relații Funciare și Cadastru”
Principalele priorități sectoriale
Delimitarea terenurilor proprietate publică
Eroziunea și degradarea solurilor
Sistemul de evaluare și impozitare a bunurilor imobile
Asigurarea necesităților de stat în producție și informație topo-geodezică și cartografică
Demarcarea frontierei de stat între Republica Moldova și Ucraina
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 28220,0 27505,5 25152,7
acoperire financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 35000,0 91500,0 90000,0
bază – TOTAL, din care:
1. Delimitarea terenurilor proprietate publică 30000,0 90000,0 90000,0
2. Crearea SIA ROITE 5000,0
3. Sistem informațional de referință „e-Harta digitală 1500,0
generală a RM”
TOTAL pe domeniu, din care: 63220,0 119005,5 115152,7
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 28220,0 27505,5 25152,7
acoperire financiara in linia de baza
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 35000,0 91500,0 90000,0
bază
Domeniul „Forța de muncă”
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 52853,9 53976,7 55272,5
acoperire financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 1659,2 69,7 69,7
bază – TOTAL, din care:
1. Crearea, întreținerea și actualizarea permanentă a 1080,5 46,9 46,9
sistemului e-learning
2. Crearea și întreținerea Registrului electronic de evidență a 456,2 22,8 22,8
zilierilor
3. Editarea și eliberarea contra cost a Registrului de 122,5
evidență a zilierilor
C. Măsuri de politici noi 15620,0 17920,0 8170,0
101

1. Realizarea analizelor (cercetărilor), publicațiilor în cadrul 570,0 570,0 570,0


Observatorului Pieței Muncii, începînd cu anul 2021
2. Ajustarea Sistemului informațional automatizat „Piața 15050,0 17350,0 7600,0
Forței de Muncă” (SIA „PFM”)
TOTAL pe domeniu, din care:
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 52853,9 53976,7 55272,5
acoperire financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 1659,2 69,7 69,7
bază
C. Măsuri de politici noi 15620,0 17920,0 8170,0

TOTAL pe sector, din care: 457603,1 519803,5 482401,9


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 327599,9 310510,0 309291,0
acoperire financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 114383,2 191373,5 164940,9
bază
C. Măsuri de politici noi 15620,0 17920,0 8170,0

SECTORUL „TRANSPORT”

Principalele priorități sectoriale


Asigurarea dezvoltării și implementării politicii naționale durabile în domeniul transporturilor și
infrastructurii
Dezvoltarea și menținerea infrastructurii drumurilor publice în condiții de siguranță
Monitorizarea implementării politicii privind siguranța rutieră
Dezvoltarea transportului naval
Promovarea politicilor de susținere financiară a domeniului transport feroviar
Dezvoltarea infrastructurii feroviare
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 5187653,6 5776792,7 3675898,5
acoperire financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 31612,1 41770,6 51939,6
bază – TOTAL, din care:
1. Crearea Fondului pentru siguranță rutieră și asigurarea 30000,0 40000,0 50000,0
resurselor financiare necesare pentru activitate
2. Susținerea activității Portului Internațional Liber 978,5 978,5 978,5
„Giurgiulești” în contextul creării Agenției Navale
3. Susținerea de stat a activității Bacului Molovata în 618,6 788,6 958,6
contextul apariției necesității de întreținere și reparație a
împingătoarelor, acestea fiind cu termen depășit de operare
4. Subvenționarea transportului feroviar public de pasageri 15,0 3,5 2,5
pentru beneficiari de înlesniri
C. Măsuri de politici noi 3100,0 3100,0

1. Reparația podului rutier peste rîul Nistru (s. Gura Bîcului 3000,0 3000,0
-Bîcioc)
2. Elaborarea actelor normative în domeniul transportului 100,0 100,0
rutier

TOTAL pe sector, din care: 5222365,7 5821663,3 3727838,1


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 5187653,6 5776792,7 3675898,5
acoperire financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 31612,1 41770,6 51939,6
bază
C. Măsuri de politici noi 3100,0 3100,0
102

SECTORUL „ENERGETICĂ”
Principalele priorități sectoriale
Asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale prin diversificarea căilor și surselor de alimentare,
concomitent cu consolidarea rolului Republicii Moldova de culoar de tranzit bidirecțional al gazelor naturale
Asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică și consolidarea rolului Republicii Moldova de culoar
de tranzit al energiei electrice
Crearea unei platforme de generare a energiei electrice și termice prin asigurarea retehnologizării și
încălzirii centralizate eficiente, cu utilizarea tehnologiei de cogenerare
Îmbunătățirea eficienței energetice și creșterea nivelului de valorificare a surselor de energie regenerabile
pînă în anul 2020
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 318840,5 434719,6 325575,5
acoperire financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 13592,0
bază – TOTAL, din care:
1. Asigurarea implementării proiectului construcției 13592,0
gazoductului Ungheni-Chișinău (contribuția Guvernului)
C. Măsuri de politici noi 460000,2 667359,5 458999,9
1. Finanțarea proiectelor de eficiență energetică prin 400000,0 400000,0
intermediul Schemei de obligații de eficiență energetică
2. Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și 60000,2 267359,5 458999,9
rezidențiale din Republica Moldova

TOTAL pe sector, din care: 792432,7 1102079,1 784575,4


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 318840,5 434719,6 325575,5
acoperire financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 13592,0
bază
C. Măsuri de politici noi 460000,2 667359,5 458999,9
SECTORUL „INDUSTRIE ȘI CONSTRUCȚII”

Principalele priorități sectoriale


Armonizarea documentelor normative naționale în domeniul construcțiilor cu standardele europene

Sporirea performanței energetice a clădirilor


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 63672,5 64785,1 66135,7
acoperire financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 12132,1 12411,4 12411,4
bază – TOTAL, din care:
1. Lucrările de remediere (decontaminarea) a localităților 1181,0 1181,0 1181,0
poluate cu produse petroliere în satele Lunga și Mărculești
2. Implementarea foilor de parcurs pentru adoptarea și 3000,0 3000,0 3000,0
implementarea standardelor europene în domenii specifice
(Eurocoduri – standarde europene pentru proiectarea
structurilor; performanța energetică a clădirilor; securitate și
sănătate pe șantiere etc.) – elaborarea proiectului
Normativului în construcții „Norme de proiectare,
construcție și exploatare a depozitelor de deșeuri”
3. Elaborarea sistemului de documente normative în 6995,8 6995,8 6995,8
construcții
4. Dezvoltarea sectorului studierii, folosirii și protecției 955,3 1234,6 1234,6
subsolului (bugetul lucrărilor de monitorizare a apelor
subterane și a proceselor geologice exogene)

TOTAL pe sector, din care: 75804,6 77196,5 78547,1


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare care au 63672,5 64785,1 66135,7
acoperire financiară în linia de bază
103

B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 12132,1 12411,4 12411,4


bază
SECTORUL „TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ȘI COMUNICAȚII”

Principalele priorități sectoriale


Îmbunătățirea conectivității și accesului la rețea
Operaționalizarea Sistemului informațional automatizat 112
Creșterea nivelului de securitate cibernetică și sporirea siguranței on-line
Consolidarea și modernizarea infrastructurii de comunicații poștale
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 72478,9 63978,9 63978,9
acoperire financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 20002,7 22052,7 13002,7
bază – TOTAL, din care:
1. Dotarea cu convertoare pentru televiziunea digitală 10000,0
terestră a familiilor beneficiare de ajutor social
2. Achitarea cotizației de membru CEPT (Conferința 2,7 2,7 2,7
Europeană a Administrațiilor Poștale și de Comunicații)
3. Instalarea punctelor de prezență a fibrei optice în toate 10000,0 22050,0 13000,0
localitățile cu primării, care nu dispun de conexiune la
rețelele magistrale de fibră optică și crearea rețelelor de
comunicații electronice în bandă largă NGA

TOTAL pe sector, din care: 92481,6 86031,6 76981,6


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 72478,9 63978,9 63978,9
acoperire financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 20002,7 22052,7 13002,7
bază
SECTORUL „PROTECȚIE SOCIALĂ”

Principalele priorități sectoriale


Reforma incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități
Sustenabilitatea sistemului public de asigurări sociale
Îmbunătățirea politicilor de susținere financiară a familiilor cu copii și protecția copiilor în situație de risc și
a copiilor separați de părinți
Susținerea socială a persoanelor cu venituri mici și a persoanelor în etate
Asigurarea abordării complexe a egalității între femei și bărbați
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 22081132,8 23082954,4 24166856,4
acoperire financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 32166,2 36455,9 13603,5
bază – TOTAL, din care:
1. Procurarea serviciilor psihologice pentru victimele 90,0 135,0 180,0
infracțiunii
2. Asigurarea procesului de instruire inițială și continuă a 2221,0 2221,0 2221,0
angajaților din domeniul protecției sociale
3. Asigurarea integrării și participării depline a persoanelor 433,0 433,0 433,0
în etate în societate (programe de granturi, crearea și
extinderea organizațiilor de suport etc.)
4. Realizarea Studiului cu privire la structura familiei și 5000,0 1000,0
numărul de copii doriți
5. Implementarea Programului național de 14022,2 20066,9 8469,5
dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale
și psihosociale din instituțiile rezidențiale
6. Prestarea serviciilor de reabilitare profesională pentru 3400,0 5600,0 2300,0
persoanele cu dizabilități
7.Tratament balneosanatorial pentru salariați 7000,0 7000,0
104

C. Măsuri de politici noi 460742,4 715092,8 830507,2

1. Implementarea serviciului „Asistență telefonică gratuită și 900,0 900,0 900,0


accesibilă pentru persoanele cu dizabilități”
2. Stabilirea indemnizațiilor de asigurări sociale pentru 70905,6 77287,2 84783,9
angajații structurilor de forță în conformitate cu prevederile
Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru
incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări
sociale
3. Finanțarea măsurilor active noi, în domeniul promovării 70000,0 70000,0 70000,0
ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj
4. Instituirea din 2020 a opțiunii suplimentare de acordare 39651,0 39651,0
graduală a indemnizației de creștere a copilului pînă la vîrsta
de 3 ani: I an – 60%, al II-lea an – 30%, al III-lea an –
neplătit
5. Majorarea, începînd cu anul 2019, cu 100 de lei a 53344,6 106689,2 160033,8
indemnizației lunare pentru întreținerea copilului în cazul
persoanelor neasigurate pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani și
cu 50 lei a indemnizației lunare pentru copiii gemeni sau
mai mulți copii născuți dintr-o sarcină
6. Majorarea, începînd cu 1 ianuarie 2019, cu 100 de lei a 4917,8 12862,5 20508,5
indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului pînă
la vîrsta de 3 ani în cazul persoanelor asigurate
7. Majorarea anuală a cuantumului indemnizației unice la 14464,1 15149,7 15893,7
nașterea copilului în corelare cu valoarea monetară a coșului
minim de bunuri necesare la nașterea copilului, calculată
pentru anul precedent, începînd cu 1 ianuarie 2019
8. Contractarea serviciilor de consiliere psihologică a 32,0 32,0 32,0
copiilor în cadrul procedurilor de adopție
9. Instituirea Centrului național de resurse și asistență pentru 10000,0 2000,0
familie și copil (cu trei filiale), precum și instituirea în
cadrul acestuia a Serviciului de asistență integrată a
copilului victimă participant în procesul penal (expertiză
medico-legală, expertiză psihologică, interviuri de protecție,
desfășurarea audierii propriu-zise a copilului), de tip
„Barnhausservicii integrate” și elaborarea cadrului normativ
privind organizarea și funcționarea serviciului respectiv
10. Majorarea cuantumului alocației unice la plasament 186,7 195,5 205,3
pentru copiii din asistența parentală profesionistă, case de
copii de tip familial începînd cu 1 ianuarie 2019 și ulterior
indexarea, începînd cu 1 ianuarie, în raport cu indicele
prețului de consum pentru anul precedent
11. Stabilirea și plata alocației unice pentru copiii plasați în 1777,6 1861,1 1954,2
servicii de tutelă/curatelă, începînd cu 1 ianuarie 2019, și
indexarea acesteia la 1 ianuarie în raport cu indicele
prețurilor de consum
12. Majorarea alocațiilor unice la plasament pentru copiii cu 296,5 310,4 326,0
vîrsta de pînă la 1 an (100%), copiii 1-3 ani (50%) și copiii
cu dizabilități (30%) plasați în asistența parentală
profesionistă, case de copii de tip familial și tutelă/curatelă
13. Majorarea alocației lunare pentru copiii plasați în 37815,4 52968,4 67521,3
asistența parentală profesionistă, case de copii de tip familial
și tutelă
14. Majorarea alocațiilor lunare pentru copiii cu dizabilități 373,0 439,6 503,5
(30%) plasați în asistența parentală profesionistă, case de
copii de tip familial și tutelă/curatelă
15. Majorarea alocației lunare pentru copiii rămași temporar 4293,2 4495,0 4719,7
fără ocrotire părintească, tinerii care dețineau statut de copil
orfan care își continuă studiile, în cuantum egal cu minimul
de existență pentru persoane apte de muncă sau copii
105

16. Stabilirea și plata alocației unice la împlinirea vîrstei de 1214,5 1275,2


18 ani pentru copiii rămași fără ocrotire părintească,
indiferent de serviciul în care este plasat, în cuantum de
5000 lei, începînd cu 1 ianuarie 2019 și indexarea la 1
ianuarie în raport cu indicele prețurilor de consum pentru
anul precedent
17. Majorarea cuantumului ajutorului pentru perioada rece a 27912,7 27912,7 27912,7
anului cu 35 de lei
18. Modificarea bazei de calcul a pensiei de dizabilitate și a 30000,0 30000,0 30000,0
pensiei de urmaș pentru cetățenii care au avut de suferit de
pe urma catastrofei de la Cernobîl
19. Indemnizații unice pentru construcția unei case 8500,0
individuale ori a unei locuințe cooperatiste sau pentru
procurarea spațiului locativ, sau pentru restaurarea caselor
vechi unor categorii de cetățeni, conform Hotărîrii
Guvernului nr. 836/2010
20. Recalcularea pensiei persoanelor care continuă 84776,7 212677,5 251739,9
activitatea de muncă după stabilirea dreptului la pensie
(eșalonat în funcție de stagiul de cotizare realizat), stabilite
pînă la 1 ianuarie 2017
21. Majorarea alocației lunare de stat victimelor reabilitate 36996,2 36996,2 36996,2
ale represiunilor politice
22. Majorarea de la 30% la 50% a reducerii din costul 430,3 430,3 430,3
biletului de recuperare/reabilitare pentru victimele
represiunilor politice
23. Alocații de stat pentru merite deosebite față de stat 120,0 120,0 120,0
pentru persoanele decorate cu „cruci” (distincții de stat)

24. Alocări suplimentare pentru implementarea Programului 10000,0 10000,0 10000,0


de stat „Prima Casă”
25. Acordarea alocației pentru îngrijire, însoțire și 2700,0 2900,0 3000,0
supraveghere pentru persoanele cu dizabilități severe din
copilărie și persoanele cu dizabilități severe nevăzătoare, în
cazul în care acestea beneficiază de serviciul de îngrijire
socială la domiciliu

TOTAL pe sector, din care: 22574041,4 23834503,1 25010967,1


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 22081132,8 23082954,4 24166856,4
acoperire financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 32166,2 36455,9 13603,5
bază
C. Măsuri de politici noi 460742,4 715092,8 830507,2
SECTORUL „AGRICULTURĂ”

Principalele priorități sectoriale


Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin restructurarea și modernizarea pieței
Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură
Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural

A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 1655826,6 1545657,8 1536103,5


acoperire financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 46763,8 56361,9 56861,9
bază – TOTAL, din care:
1. Crearea a cîte 11 puncte rachetare suplimentare pe an și 5000,0 10000,0 10000,0
menținerea acestora (Serviciul Special pentru Influențe
Active asupra Proceselor Hidrometeorologice), inclusiv:
Procurarea rachetelor 5300,0 5300,0 5300,0
106

2. Renovarea bazei tehnico-materiale prin procurarea 500,0 500,0 500,0


utilajului și tehnicii agricole de uz special și general
(Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante)
3. Crearea, omologarea și menținerea genofondului în 1000,0 1000,0 1000,0
domeniul vegetal
4. Implementarea programului de eradicare a rabiei la vulpi 16901,0 16901,0 16901,0

5. Asigurarea îndeplinirii Planului de măsuri strategice 4876,0 4876,0 4876,0


antiepiozootice
6. Dezvoltarea capacităților laboratoarelor în domeniul 1100,0 1100,0 1100,0
siguranței alimentelor și sănătatea animalelor al CRDV
(Chișinău, Cahul, Dondușeni)
7. Asigurarea îndeplinirii Planului de acțiuni privind 500,0 1000,0 1500,0
implementarea Programului de conservare și sporire a
fertilității solurilor pentru anii 2017-2020
8. Sistemul de evacuare dirijată a surplusului de apă și 2100,0 6300,0 6300,0
curățarea canalelor și colectoarelor de desecare (Apele
Moldovei) (redistribuire propusă după audieri)
9. Întreținerea în stare tehnică conformă a stațiilor de 14684,9 14684,9 14684,9
pompare, a construcțiilor hidrotehnice și a apeductelor
magistrale sub presiune ale sistemelor de irigare
10. Contribuția Guvernului pentru implementarea 101,9
proiectelor din surse externe
C. Măsuri de politici noi 1160,0 400,0 965,0
1. Utilizarea rațională a produselor de uz fitosanitar, inclusiv 700,0 250,0 800,0
a mijloacelor biologice de protecție a plantelor
2. Administrarea uniformă și echilibrată a fertilizanților de 15,0
natură chimică și organică
3. Perfecționarea sistemului de prognoză privind evoluția 160,0
organismelor dăunătoare
4. Asigurarea perfecționării cadrelor din domeniul 150,0 150,0
fitosanitar
5. Promovarea implementării bunelor practici agricole 150,0 150,0

TOTAL pe sector, din care: 1703750,4 1602419,7 1593930,4


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 1655826,6 1545657,8 1536103,5
acoperire financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 46763,8 56361,9 56861,9
bază
C. Măsuri de politici noi 1160,0 400,0 965,0

SECTORUL „PROTECȚIA MEDIULUI”

Principalele priorități sectoriale


Reformarea sistemului de guvernare de mediu
Crearea și dezvoltarea infrastructurii de mediu
Restabilirea, protecția și conservarea diversității biologice
Reformarea și eficientizarea sistemului de supraveghere și control ecologic de stat
Reducerea riscurilor schimbărilor climatice și facilitarea adaptării la schimbările climatice a sectoarelor
economiei naționale
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 209361,8 203627,8 188978,4
acoperire financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 54491,3 65955,0 60591,9
bază – TOTAL, din care:
1. Mentenanța și deservirea radarului meteorologic DWSR- 2500,0 2500,0 2500,0
3501C (se solicită suplimentar din bugetul de stat)
107

2. Achiziționarea echipamentului, reactivelor, 2200,0 3200,0 4100,0


consumabilelor și pieselor de schimb pentru laboratoarele
SHS, pentru realizarea monitoringului continuu asupra
componentelor de mediu, precum și implementarea
standardelor internaționale, conform convențiilor și
tratatelor ratificate de Republica Moldova
3. Întreținerea digurilor de protecție contra inundațiilor, 16000,0 16000,0 16000,0
proprietate publică a statului
4. Reparația digului de protecție în s. Palanca, r-nul Ștefan 5000,0 5905,0
Vodă
5. Dislocarea și reconstrucția digului de protecție din s. 4000,0 3150,0
Puhăceni, r-nul Anenii Noi
6. Reconstrucția digului de protecție în s. Șerpeni, r-nul 8000,0 9000,0 8991,9
Anenii Noi
7. Restabilirea digului de protecție în hotarele administrativ- 3209,0 5000,0 5000,0
teritoriale ale s. Gura Bîcului, r-nul Anenii Noi
8. Reconstrucția digului de protecție a sistemului centralizat 3482,3 4000,0
de irigare Criuleni
9. Achiziționarea și instalarea a 10 stații automate de control 3400,0 12800,0 19600,0
al calității aerului atmosferic și a 4 stații automate, ce vor
permite în timp real supravegherea calității apelor
transfrontaliere (2 stații pe rîul Prut și 2 pe rîul Nistru)
10. Automatizarea integrală a Rețelei Naționale de 2800,0 2000,0 2000,0
Monitoring Hidrologic prin construcția și instalarea a 2 stații
hidrologice: Nistru (Ustia) și Prut-Dunărea-Marea Neagră
(Ungheni)
11. Implementarea acțiunilor periodice de mentenanță a 500,0 500,0 500,0
instalațiilor (incintelor cu surse radioactive), echipamentelor
12. Asigurarea mentenanței echipamentului de monitorizare 2500,0 1000,0 1000,0
meteorologic și îmbunătățirea programelor de prognozare și
avertizare
13. Asigurarea mentenanței echipamentului de observații 400,0 400,0 400,0
hidrologice (debitul și nivelul apelor de suprafață)
14. Asigurarea mentenanței echipamentului de monitoring al 500,0 500,0 500,0
radioactivității componentelor mediului
C. Măsuri de politici noi 3000,0 3000,0 3000,0
1. Mentenanța stațiilor de monitorizare a accidentelor 3000,0 3000,0 3000,0
nucleare

TOTAL pe sector, din care: 266853,1 272582,8 252570,3


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 209361,8 203627,8 188978,4
acoperire financiara în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 54491,3 65955,0 60591,9
bază
C. Măsuri de politici noi 3000,0 3000,0 3000,0
SECTORUL „GOSPODĂRIA COMUNALĂ DE LOCUINȚE”

Principalele priorități sectoriale


Asigurarea graduală a accesului la apă sigură și sanitație adecvată pentru toate localitățile și populația
Republicii Moldova, contribuind astfel la îmbunătățirea sănătății, demnității și calității vieții și la dezvoltarea
economică a țării
Asigurarea epurării apei uzate urbane în conformitate cu cerințele Directivei 91/271/CEE privind tratarea
apelor urbane reziduale
Extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă și canalizare în contextul regionalizării serviciului
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 1561269,0 1532627,1 1580989,2
acoperire financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 20000,0 37926,3 20000,0
bază – TOTAL, din care:
108

1. Implementarea proiectelor de alimentare cu apă și 20000,0 20000,0 20000,0


sanitație, cu suportul Fondului național pentru dezvoltare
regională
2. Proiectul „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul 17926,3
alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”
C. Măsuri de politici noi 500,0 2000,0 2000,0
1. Planul de amenajare a teritoriului 500,0 2000,0 2000,0

TOTAL pe sector, din care: 1581769,0 1572553,4 1602989,2


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 1561269,0 1532627,1 1580989,2
acoperire financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 20000,0 37926,3 20000,0
bază
C. Măsuri de politici noi 500,0 2000,0 2000,0
SECTORUL „SĂNĂTATE”

Principalele priorități sectoriale


Reforma Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice
Controlul bolilor transmisibile și netransmisibile
Dezvoltarea asistenței medicale de urgență
Modernizarea asistenței medicale primare
Reforma asistenței medicale spitalicești
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 8380928,2 8670156,7 9185292,7
acoperire financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 21741,9 154119,2 180262,1
bază – TOTAL, din care:
1. Modernizarea serviciului de radioterapie 114000,0 118000,0
2. Suplimentarea cheltuielilor FAOAM pentru achitarea 2700,0 16300,0 29300,0
serviciilor medicale curente ca rezultat al majorării
veniturilor proprii FAOAM
3. Suplimentarea cheltuielilor FAOAM pentru achitarea 10536,9 11032,2 23024,1
serviciilor medicale curente ca rezultat al majorării
transferurilor de la bugetul de stat pentru categoriile de
persoane asigurate de către Guvern
4. Dezvoltarea serviciilor de anestezie stomatologică pentru 1770,0 1770,0
copii
5. Implementarea Programului național privind sănătatea și 11017,0 9938,0
drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2018-2022

6. Prestarea serviciilor de asistență medicală în cadrul 6735,0


Programului ramural de servicii medicale al Asociației
Curativ-Sanatoriale și de Recuperare
C. Măsuri de politici noi 92188,0 101000,0 101250,0
1. Fortificarea bazei tehnico-materiale a asistenței medicale 50000,0 50000,0 50000,0
primare
2. Asigurarea asistenței medicale primare cu transport 26000,0 26000,0 26000,0
sanitar
3. Fortificarea sistemului de management al informației prin 2000,0 2000,0 2000,0
dezvoltarea și asigurarea mentenanței SIA „Asistența
Medicală Primară”
4. Alocații pentru implementarea proiectelor noi de investiții 14188,0 23000,0 23250,0
capitale

TOTAL pe sector, din care: 8494858,1 8925275,9 9466804,8


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 8380928,2 8670156,7 9185292,7
acoperire financiară în linia de bază
109

B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 21741,9 154119,2 180262,1


bază
C. Măsuri de politici noi 92188,0 101000,0 101250,0

SECTORUL „EDUCAȚIE”

Principalele priorități sectoriale


Asigurarea relevanței studiilor pentru viață și economia națională
Consolidarea sistemului de învățare pe tot parcursul vieții din perspectiva formării generale și a formării
profesionale continue
Consolidarea instituțională și perfecționarea modelelor de finanțare a învățămîntului
Asigurarea accesului la educație de calitate și eficientizarea procesului educațional
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 11012459,3 11316096,6 11866506,6
acoperire financiară în linia de bază TOTAL
C. Măsuri de politici noi 183418,0 152800,0 140700,0
1. Asigurarea elaborării și editării materialelor didactice 5000,0 5000,0
pentru copiii din grupele pregătitoare din instituțiile de
educație timpurie
2. Elaborarea manualelor digitale pentru învățămîntul 1700,0 1800,0
general obligatoriu
3. Asigurarea cu manuale a elevilor din învățămîntul 19150,0 19400,0 19500,0
gimnazial
4. Organizarea olimpiadei internaționale la limba franceză și 600,0
a olimpiadei balcanice de matematică
5. Reparația capitală a sălii din complexul sportiv al 2000,0
Liceului-Internat Republican cu profil sportiv din Chișinău
6. Mentenanța Registrului național al calificărilor din 100,0 100,0 100,0
învățămîntul profesional și superior
7. Elaborarea Cadrului național al calificărilor (CNC) pentru 500,0 500,0 500,0
învățămîntul superior
8. Evaluarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în 600,0
Educație și Cercetare de către Asociația Europeană pentru
Asigurarea Calității în Învățămîntul Superior (ENQA), în
scopul înscrierii în Registrul european pentru asigurarea
calității în învățămîntul superior
9. Organizarea concursului de selectare, prin jurizare 68,0
internațională, a membrilor Consiliului de conducere al
Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și
Cercetare
10. Formarea grupelor de formatori cu privire la educația 100,0 100,0 100,0
Holocaust în cadrul Institutului Național de Studiere „Yad
Vashem” din Ierusalim, Israel
11. Digitizarea arhivei actelor de studii pentru toate 500,0 300,0 300,0
nivelurile de învățămînt
12. Asigurarea întreținerii Centrului integrat de pregătire 600,0 600,0 600,0
pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne
13. Asigurarea condițiilor adecvate pentru elevii cadrul 9000,0 6000,0
învățămîntului vocațional tehnic (în cadrul Centrului de
excelență în securitatea frontierei)
14. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale și îmbunătățirea 6500,0 9200,0 8500,0
condițiilor de trai ale studenților din cadrul Academiei
Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” a
Ministerului Apărării
15. Îmbunătățirea normelor rației alimentare pentru studenții 4300,0 4300,0 4300,0
din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate
„Alexandru cel Bun” a Ministerului Apărării
16. Proiectul „Competențe pentru locuri de muncă” (Skills 50000,0 50000,0 50000,0
for jobs)
110

17. Proiectul ,,Susținerea educației de către Guvernul 50000,0 50000,0 50000,0


Poloniei”
18. Construcția și dotarea blocurilor sanitare în școli 5000,0 5000,0 5000,0
19. Asigurarea renovării instituțiilor de educație timpurie 30000,0
prin intermediul Fondului de Investiții Sociale din Moldova

TOTAL pe sector, din care: 11195877,3 11468896,6 12007206,6


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 11012459,3 11316096,6 11866506,6
acoperire financiară în linia de bază
C. Măsuri de politici noi 183418,0 152800,0 140700,0
SECTORUL „CERCETARE ȘI INOVARE”
Principalele priorități sectoriale
Racordarea cercetării și inovării la necesitățile de dezvoltare socioeconomică a țării
Susținerea participării tinerilor cercetători în cadrul programelor tematice ale UE
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 477498,1 474819,1 473008,7
acoperire financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 642,0 642,0
bază – TOTAL, din care:
1. Dezvoltarea mediului participativ prin asocierea la 642,0 642,0
proiecte finanțate de partenerii de afaceri internaționali,
precum și prin implicarea în proiecte internaționale cu
cofinanțare
C. Măsuri de politici noi 6617,0 3340,0 2920,0
1. Deservirea și reparația infrastructurii. Crearea condițiilor 6617,0 3340,0 2920,0
optime de activitate pentru colaboratorii institutelor de
cercetare și inovare (acoperișuri, rețelele inginerești, sere,
laboratoare etc.)

TOTAL pe sector, din care: 484757,1 478801,1 475928,7


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 477498,1 474819,1 473008,7
acoperire financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 642,0 642,0
bază
C. Măsuri de politici noi 6617,0 3340,0 2920,0

SECTORUL „CULTURĂ”

Principalele priorități sectoriale


Dezvoltarea infrastructurii instituțiilor de cultură
Salvgardarea patrimoniului cultural național
Susținerea dezvoltării industriilor creative în Republica Moldova
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 1065049,2 1081456,2 1106069,3
acoperire financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 21780,0 21730,0 21226,5
bază – TOTAL, din care:
1. Achiziționarea unităților de transport pentru biblioteci și 500,0 500,0
muzee
2. Achiziționarea operelor de artă plastică și a bunurilor 1000,0 1000,0 1000,0
culturale pentru dezvoltarea colecțiilor de patrimoniu
cultural mobil din cadrul muzeelor naționale
3. Susținerea necesităților de activitate a IPNA „Compania 20000,0 20000,0 20000,0
Teleradio-Moldova” pentru realizarea Caietului de sarcini
111

4. Fortificarea capacităților tehnice ale Consiliului 200,0 150,0 150,0


Coordonator al Audiovizualului prin achiziționarea
echipamentului tehnic pentru realizarea funcțiilor de
monitorizare și aplicare a sancțiunilor și procurarea softului
și echipamentului licențiat utilizabil pentru măsurarea
nivelului sunetului
5. Organizarea și desfășurarea activităților de instruire a 80,0 80,0 76,5
jurnaliștilor și editorilor din domeniul audiovizualului
C. Măsuri de politici noi 19634,3 14334,3 10496,3
1. Elaborarea proiectului „Cămașa cu altiță” pentru 1000,0 1000,0 1000,0
nominalizarea în lista reprezentativă UNESCO a
patrimoniului cultural imaterial al umanității.
2. Implementarea proiectului Twinning „Suport pentru 450,0 250,0
promovarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova”.
Dezvoltarea industriilor creative (Susținerea start-up-urilor
în domeniul industriilor creative, susținerea creării
„Chișinău creative hub”
3. Inventarierea și documentarea patrimoniului cultural 1000,0
național
4. Dezvoltarea platformei informaționale integrate a 368,0 368,0 368,0
bibliotecilor publice
5. Organizarea Conferinței internaționale „Coproducții în 300,0
televiziune” și vizite de lucru cu participarea
reprezentanților cu care Consiliul Coordonator al
Audiovizualului are Acorduri de cooperare și a
radiodifuzorilor din Republica Moldova (65 de posturi TV)
6. Crearea condițiilor de acces în instituții pentru persoanele 7648,0 6648,0 2650,0
cu dizabilități
7. Digitizarea patrimoniului cultural și asigurarea cu 3868,3 1068,3 1478,3
echipamentul necesar realizării acțiunii respective
8. Instituirea schemei de investiții în domeniul producției de 5000,0 5000,0 5000,0
film și al altor opere audiovizuale

TOTAL pe sector, din care: 1106463,5 1117520,5 1137792,1


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 1065049,2 1081456,2 1106069,3
acoperire financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 21780,0 21730,0 21226,5
bază
C. Măsuri de politici noi 19634,3 14334,3 10496,3
SECTORUL „TINERET ȘI SPORT”
Principalele priorități sectoriale
Creșterea nivelului de implicare a tinerilor în procesele decizionale și dezvoltarea serviciilor de tineret
Modernizarea infrastructurii sportive și susținerea sportului de performanță și de masă
A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 418091,5 435795,4 455996,9
acoperire financiară în linia de bază TOTAL
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 17500,0 24960,8 42500,0
bază – TOTAL, din care:
1. Asigurarea sportivilor de performanță cu burse și premii 2000,0 2000,0 20000,0
majorate pentru rezultate deosebite
2. Organizarea și desfășurarea acțiunilor sportive incluse în 10000,0 10000,0 10000,0
Calendarul acțiunilor sportive naționale și internaționale
3. Dotarea sălilor cu utilaj și echipament sportiv performant 1500,0 1500,0 1500,0

4. Reparația capitală a Manejului de atletică ușoară


5. Reparația capitală a Centrului sportiv de pregătire a 1000,0 1000,0 1000,0
loturilor naționale
112

6. Implementarea proiectelor de investiții capitale 3000,0 10460,8 10000,0

TOTAL pe sector, din care: 435591,5 460756,2 498496,9


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 418091,5 435795,4 455996,9
acoperire financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 17500,0 24960,8 42500,0
bază
C. Măsuri de politici noi

TOTAL PE BUGETUL PUBLIC NAȚIONAL, din care: 67896100,0 72383700,0 77422700,0


A. Măsuri de politici în curs de desfășurare, care au 62560884,2 65007475,1 64953729,4
acoperire financiară în linia de bază
B. Măsuri de politici acceptate suplimentar la linia de 858710,3 1154381,5 1038966,5
bază

C. Măsuri de politici noi 1502882,8 2007649,0 1950028,5


113

Anexa nr. 4
Analiza riscurilor bugetar-fiscal
Riscurile bugetar-fiscale reprezintă factorii care pot determina devierea
rezultatelor bugetar-fiscale de la așteptări sau previziuni inițiale și care necesită o
gestionare proactivă. Riscurile pentru buget pot apărea în urma șocurilor
macroeconomice, unor decizii ad-hoc referitoare la politica bugetar-fiscală și/sau
din materializarea obligațiilor contingente. Datoriile contingente pot fi explicite,
avînd o bază legală clară, cum ar fi garanțiile de stat pentru împrumuturi, sau
implicite, care nu sînt bazate pe reglementări clare, dar pot surveni drept
consecință a unor evenimente neprevăzute, care să necesite intervenția statului.

Boxa 1. Evaluarea impactului și probabilității riscului

Evaluarea impactului și probabilității riscului se bazează pe analiza estimărilor din Cadrul


bugetar pe termen mediu (CBTM) din ultimii 6 ani. Dimensiunea devierilor între estimarea
indicatorilor și realizarea acestora, precum și frecvența acestor devieri reprezintă niște indicatori
utilizați pentru estimarea impactului potențial și probabilitatea diferitor riscuri. Evaluările, deși
nu sînt statistic reprezentative, constituie niște aproximări, ținînd cont de informația disponibilă
(cîte 4 estimări ale unui indicator pentru fiecare an din cei 6 analizați vs realizarea acestui
indicator).
Impactul riscului este:
Jos – dacă abaterea dintre estimări și date executate este mai mică de 1% din PIB
Mediu – dacă abaterea dintre estimări și date executate este între 1% și 3% din PIB
Ridicat – dacă abaterea dintre estimări și date executate este mai mare de 3% din PIB
Probabilitatea riscului este:
Joasă – dacă riscul se produce în mai puțin de 10% de cazuri
Medie – dacă riscul se produce între 10% și 30% de cazuri
Ridicată – dacă riscul se produce în mai mult de 30% de cazuri

Finanțele publice ale Moldovei sînt expuse la mai multe riscuri bugetar-
fiscale majore. Tabelele de mai jos prezintă tabloul riscurilor bugetar-fiscale
aferente, cu o scurtă explicație a tipurilor acestora și o evaluare preliminară a
importanței lor potențiale pentru Republica Moldova (după caz).

Tabelul 1
Riscuri bugetar-fiscale explicite
Riscul Natura riscului Impactul Probabilitatea
potențial
Șocuri Evoluții macroeconomice neprevăzute, care Ridicat Ridicată
macroeconomice modifică perspectivele de creștere
economică și înrăutățesc poziția financiară
Estimarea Nerealizarea veniturilor planificate Mediu Ridicată
veniturilor deteriorează soldul bugetar
Cheltuieli Obligațiile legale sau presiunile politice duc Mediu Ridicată
neprevăzute la ajustarea cheltuielilor și deteriorarea
soldului bugetar
114

Expunerea la Evoluțiile neprevăzute ale pieței, Mediu Ridicată


datorie a sectorului modificările ratelor dobînzii sau ale cursului
public de schimb duc la creșterea datoriei și a
costurilor asociate deservirii acesteia

În afară de riscurile explicite, bugetul poate fi expus și unor riscuri implicite


care se prezintă mai jos.

Tabelul 2

Riscuri bugetar-fiscale implicite (inclusiv obligații contingente)*


Riscul Natura riscului Impactul
potențial
Insolvența întreprinderilor de Guvernul este obligat să salveze întreprinderile de Ridicat
stat și societăților comerciale stat și societățile pe acțiuni cu cota statului aflate
cu capital integral sau în insolvență
majoritar de stat
Insolvența sectorului financiar Guvernul este obligat să salveze băncile ce Ridicat
prezintă importanță sistemică, aflate în insolvență
Transferuri majorate către Transferurile către autoritățile locale trebuie Redus
autoritățile locale majorate pentru a se asigura prestarea serviciilor
Plăți în cadrul parteneriatului Plățile aferente PPP-urilor sînt mai mari decît se Redus
public-privat (PPP) anticipase și decît sumele prevăzute
Executarea garanțiilor Guvernul este obligat să efectueze plăți în cadrul Redus
acordate de stat (cu excepția garanțiilor de stat acordate
sectorului financiar)
Sume insuficiente prevăzute Hotărîri judecătorești, înțelegeri de soluționare a Redus
pentru situații neprevăzute unor dispute, dezastre naturale etc. generează
costuri bugetare ce depășesc nivelul planificat
*Notă. În cazul riscurilor implicite este dificil de a estima probabilitatea producerii riscului, deoarece datele
disponibile în unele cazuri sînt foarte limitate și/sau nu permit acest lucru. Spre deosebire de riscurile explicite, evoluțiile din
trecut nu oferă îndrumări relevante privind evoluțiile viitoare. De asemenea, este greu de cuantificat numeric impactul
potențial, acesta fiind doar estimat ca fiind unul ridicat, mediu sau redus. Estimarea impactului pentru riscurile implicite este
bazată pe aceleași criterii ca și cele explicite: jos – mai mic de 1% în PIB, mediu – 1-3% din PIB și ridicat – mai înalt de 3%
din PIB.

Nota privind riscurile bugetar-fiscale, care cuprinde o analiză mai amplă a


tuturor riscurilor menționate în tabelele de mai sus, face parte din documentația
bugetară ce a însoțit proiectul bugetului pe anul 2018 și poate fi accesată la adresa
http://mf.gov.md/ro/content/proiectul-legii-bugetului-de-stat-pe-anul-2018. O
actualizare a acestei note va avea loc pentru proiectul bugetului pe anul 2019.