Sunteți pe pagina 1din 8

Tema 4: Contabilitatea taxelor locale

Procedura şi principiile stabilirii, modificării şi anulării taxelor locale, cotele lor maxime,
modul lor de plată, criteriile de acordare a înlesnirilor fiscale este reglementat de TITLUL VII al
Codului Fiscal „TAXELE LOCALE”
Taxă locală este o plată obligatorie efectuată la bugetul unităţii administrativ-teritoriale.
Sistemul taxelor locale include:
a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei).
d) taxa de aplicare a simbolicii locale;
e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;
f) taxa de piaţă;
g) taxa pentru cazare;
h) taxa balneară;
i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor
şi satelor (comunelor);
j) taxa pentru parcare;
k) taxa de la posesorii de cîini;
l) taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de
trecere a frontierei vamale.
Taxele locale enumerate se aplică de către autorităţile administraţiei publice locale.
Subiecţi ai impunerii sînt pentru:
a) taxa pentru amenajarea teritoriului – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate
de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă;
b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale
– persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător-organizator al licitaţiilor
şi loteriilor;
c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) – persoanele juridice sau fizice,
înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de plasare şi/sau difuzare a
anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, TV, internet, radio,
presei periodice, prin tipărituri prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de
transport, prin alte mijloace, precum şi cele care amplasează publicitatea exterioară prin
intermediul afişelor, pancartelor, panourilor şi altor mijloace tehnice;
d) taxa de aplicare a simbolicii locale – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de
întreprinzător, care aplică simbolica locală pe produsele fabricate;
e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială –
persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi
comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;
f) taxa de piaţă – persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător-
administrator al pieţei;
g) taxa pentru cazare – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător,
care prestează servicii de cazare;
h) taxa balneară – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care
prestează servicii de odihnă şi tratament;
i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor,
oraşelor şi satelor (comunelor) – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de
întreprinzător, care prestează servicii de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor,
oraşelor şi satelor (comunelor);
j) taxa pentru parcare – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător,
care prestează servicii de parcare;
k) taxa de la posesorii de cîini – persoanele fizice care locuiesc în blocuri locative – locuinţe de
stat, cooperatiste şi obşteşti, precum şi în apartamente privatizate;
l) taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi)
vamale de trecere a frontierei vamale – persoanele juridice şi persoanele fizice posesoare de
autobuze, microbuze, camioane, tractoare cu remorci care intră în şi/sau ies din Republica
Moldova.
Obiectul impunerii îl constituie:
a) la taxa pentru amenajarea teritoriului – salariaţii şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul
în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de
salariaţi;
b) la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-
teritoriale – bunurile declarate la licitaţie sau biletele de loterie emise;
c) la taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei), cu excepţia celei amplasate
integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor – serviciile de
plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice,
video, TV, internet, radio, presei periodice, prin tipărituri, prin reţelele telefonice, telegrafice,
telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace, precum şi afişele, pancartele, panourile şi
alte mijloace tehnice prin intermediul cărora se amplasează publicitatea exterioară;
d) la taxa de aplicare a simbolicii locale – produsele fabricate cărora li se aplică simbolica
locală;
e) la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, cu
excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului
localităţilor – unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială;
f) la taxa de piaţă – serviciile de piaţă prestate de administratorul pieţei la acordarea de locuri
pentru comerţ;
g) la taxa pentru cazare – serviciile prestate de structurile cu funcţii de cazare;
h) la taxa balneară – biletele de odihnă şi tratament;
i) la taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul
municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) – unitatea de transport, în funcţie de numărul de
locuri;
j) la taxa pentru parcare – parcarea;
k) la taxa de la posesorii de cîini – cîinii aflaţi în posesiune pe parcursul unui an;
l) la taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi)
vamale de trecere a frontierei vamale – autobuzele, microbuzele, camioanele, tractoarele cu
remorci care intră în şi/sau ies din Republica Moldova.
Cota maximă şi termenele de plată a taxelor locale, de prezentare a dărilor de seamă fiscale
privind taxele locale pentru subiecţii impunerii sînt cele prezentate în tabelul de mai jos.

Taxele locale, termenele lor de plată şi de prezentarea dărilor de seamă fiscale

Denumirea taxei Baza impozabilă a obiectuluiCota maximă Termenele de plată a


impunerii taxei şi de prezentare a
dărilor de seamă fiscale
de către subiecţii
impunerii şi organele
împuternicite
1 2 3 4
a) Taxă pentru amenajarea Numărul mediu scriptic trimestrial80 lei anual pentru fiecareTrimestrial, pînă în ultima
teritoriului al salariaţilor şi/sau fondatoriisalariat şi/sau fondator alzi a lunii imediat
întreprinderilor în cazul în careîntreprinderii, în cazul înurmătoare trimestrului
aceştia activează în întreprinderilecare acesta activează îngestionar
fondate, însă nu sînt incluşi înîntreprinderea fondată,
efectivul trimestrial de salariaţi însă nu este inclus în
efectivul trimestrial de
salariaţi
b) Taxă de organizare a Venitul din vînzări a bunurilor0,1%
licitaţiilor şi loteriilor pe declarate la licitaţie sau valoarea
teritoriul unităţii biletelor de loterie emise
administrativ-teritoriale
c) Taxă de plasare Venitul din vînzări ale serviciilor5% Trimestrial, pînă în ultima
(amplasare) a publicităţii de plasare şi/sau difuzare a zi a lunii imediat
(reclamei) (cu excepţia anunţurilor publicitare prin următoare trimestrului
celei amplasate integral în intermediul serviciilor gestionar
zona de protecţie a cinematografice, video, TV,
drumurilor din afara internet, radio, presei periodice,
perimetrelor localităţilor) prin tipărituri, prin reţelele
telefonice, telegrafice, telex, prin
mijloacele de transport, prin alte
mijloace, cu excepţia amplasării
publicităţii exterioare
Suprafaţa publicitară 500 de lei anual pentruTrimestrial, în rate egale,
fiecare metru pătrat pînă în ultima zi a lunii
imediat următoare
trimestrului gestionar
d) Taxă de aplicare a Venitul din vînzări a produselor0,1% Trimestrial, pînă în ultima
simbolicii locale fabricate cărora li se aplică zi a lunii imediat
simbolica locală următoare trimestrului
gestionar
e) Taxă pentru unităţile Suprafaţa ocupată de unităţile de demun.Chişinău Trimestrial, pînă în ultima
comerciale şi/sau de comerţ şi/sau de prestări servicii de- 18000 lei anual pentruzi a lunii imediat
prestări servicii de deservire socială, amplasarea lor,fiecare unitate de comerţurmătoare trimestrului
deservire socială (cu tipul mărfurilor desfăcute şişi/sau de prestări serviciigestionar
excepţia celor care se află serviciilor prestate de deservire socială
total în zona de protecţie a - 75000 lei anual pentru
drumurilor din afara fiecare unitate de comerţ
perimetrului localităţilor) şi/sau de prestări servicii
de deservire socială
indicate în secţiunea O
clasa 92.71 din
Clasificatorul Activităţilor
din Economia Moldovei
din 9 februarie 2000

mun.Bălţi, mun.Comrat
- 10800 lei anual pentru
fiecare unitate de comerţ
şi/sau de prestări servicii
de deservire socială
- 45000 lei anual pentru
fiecare unitate de comerţ
şi/sau de prestări servicii
de deservire socială
indicate în secţiunea O
clasa 92.71 din
Clasificatorul Activităţilor
din Economia Moldovei
din 9 februarie 2000

oraşe, comune (sate)


- 5400 lei anual pentru
fiecare unitate de comerţ
şi/sau de prestări servicii
de deservire socială
- 22500 lei anual pentru
fiecare unitate de comerţ
şi/sau de prestări servicii
de deservire socială
indicate în secţiunea O
clasa 92.71 din
Clasificatorul Activităţilor
din Economia Moldovei
din 9 februarie 2000
f) Taxă de piaţă Venitul din vînzări a serviciilor de20% Trimestrial, pînă în ultima
piaţă prestate de administratorul zi a lunii imediat
pieţei la acordarea de locuri pentru următoare trimestrului
comerţ gestionar
g) Taxă pentru cazare Venitul din vînzări a serviciilor5% Trimestrial, pînă în ultima
prestate de structurile cu funcţii de zi a lunii imediat
cazare următoare trimestrului
gestionar
h) Taxă balneară Venitul din vînzări a biletelor de1% Trimestrial, pînă în ultima
odihnă şi tratament zi a lunii imediat
următoare trimestrului
gestionar
i) Taxă pentru prestarea Numărul de locuri în unitatea de- lunar, 500 de lei pentruLunar, pînă la data de 5 a
serviciilor de transport transport fiecare autoturism culunii următoare
auto de călători pe capacitatea de pînă la 8
teritoriul municipiilor, locuri inclusiv
oraşelor şi satelor - lunar, 1000 de lei pentru
(comunelor) fiecare autovehicul
(microbuz) cu capacitatea
de la 9 pînă la 16 locuri
inclusiv
- lunar, 1500 de lei pentru
fiecare autobuz cu
capacitatea de la 17 pînă
la 24 de locuri inclusiv
- lunar, 1900 lei pentru
fiecare autobuz cu
capacitatea de la 25 la 35
locuri inclusiv
- lunar, 2100 lei pentru
fiecare autobuz cu
capacitatea de peste 35
locuri
j) Taxă pentru parcare Suprafaţa parcării 6 lei anual pentru fiecareTrimestrial, pînă în ultima
metru pătrat zi a lunii imediat
următoare trimestrului
gestionar
k) Taxă de la posesorii de Numărul de cîini aflaţi în posesiune- anual, 9 lei pentru unTrimestrial, pînă în ultima
cîini pe parcursul unui an cîine zi a lunii imediat
- anual, 27 de lei pentru 2următoare trimestrului
cîini gestionar
- anual, 90 de lei pentru
fiecare cîine, dacă sînt în
posesiune mai mult de 2
cîini
l) Taxa pentru amenajarea Numărul unităţilor de transport – 40 lei pentru un autobuz,Plata se efectuează la
localităţilor din zona de microbuz, camion, tractorintrarea în şi/sau ieşirea
frontieră care au birouri cu remorcă din Republica Moldova.
(posturi) vamale de trecere Prezentarea dărilor de
a frontierei vamale – seamă fiscale se
autobuzele, microbuzele, efectuează trimestrial,
camioanele, tractoarele cu pînă la ultima zi a lunii
remorci care intră în şi/sau imediat următoare
ies din Republica Moldova trimestrului gestionar

Notă: În lipsa obiectului impunerii în perioada gestionară, nu se prezintă dare de seamă fiscală.
Cota concretă a taxelor locale se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice
locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii.
Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu
anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi
ca plătitori de T.V.A. prezintă, în termen de pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de
gestiune, o dare de seamă fiscală unificată privind taxele locale.
Cota concretă a taxelor locale se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice
locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii.
Calculul taxei pentru amenajarea teritoriului cu excepţia în partea ce ţine de gospodăriile
ţărăneşti (de fermier), se efectuează de către subiecţii impunerii, în funcţie de baza impozabilă şi
de cotele concrete ale acestora de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii
administrativ-teritoriale, se efectuează de către subiecţii impunerii, în funcţie de baza impozabilă
şi de cotele concrete ale acestora de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei), se efectuează de
către subiecţii impunerii, în funcţie de baza impozabilă şi de cotele concrete ale acestora de
aplicare a simbolicii locale, taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de
deservire socială, taxei de piaţă, taxei pentru cazare, taxei balneară; taxei pentru prestarea
serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor),
taxei pentru parcare se efectuează de către subiecţii impunerii, în funcţie de baza impozabilă şi
de cotele concrete ale acestora.
Calculul taxei pentru amenajarea teritoriului în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de
fermier), taxei de la posesorii de cîini şi taxei pentru amenajarea localităţilor din zona de
frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale se efectuează de către
organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale.
Subiecţii impunerii plătesc taxele locale la contul trezorerial de venituri al bugetului
unităţii administrativ-teritoriale.
Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) pot achita taxa pentru amenajarea teritoriului
nemijlocit organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale.
Taxa de la posesorii de cîini şi taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră
care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale pot fi achitate organului
împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale.
Se scutesc de plata:
a) tuturor taxelor locale – autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate
nivelurile;
b) tuturor taxelor locale – misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi
organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova
este parte;
c) tuturor taxelor locale – Banca Naţională a Moldovei;
d) taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale –
organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite,
acoperirii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului
unităţilor administrativ-teritoriale;
e) taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) – producătorii şi difuzorii de publicitate
socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale;
f) taxei pentru amenajarea teritoriului – fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care au
atins vîrsta de pensionare;
g) taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială – persoanele
care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează
sicrie, coroane, flori false, ghirlande;
h) taxei pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de
trecere a frontierei vamale – vehiculele care transportă ajutor umanitar;
i) tuturor taxelor locale – proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe
perioada rechiziţiei, conform legislaţiei.
Suma taxelor locale se contabilizează astfel:
Debit 713 „Cheltuieli generale şi administrative”, subcontul 4 “Impozite, taxe şi plăţi, cu
excepţia impozitului pe venit”
Credit 534 „Datorii privind decontările cu bugetul, subcontul 8 Datorii privind alte
impozite şi taxe”
Achitarea taxelor locale se contabilizează
Debit 534 „Datorii privind decontările cu bugetul, subcontul 8 Datorii privind alte impozite
şi taxe”
Credit 242 „Conturi curente în valută naţională”, 227 „Creanţe pe termen scurt ale
personalului”, 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii”