Sunteți pe pagina 1din 18

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ”Explorare, experimentare, comunicare”

Perioada : 2 săptămâni – 19.04.2021- 29.04.2021 ȘCOALA ALTFEL: 12 – 16 aprilie 2021

Disciplina/
Ziua Competenţe Detalieri de Activităţi integrate/ Resurse materiale și Evaluare
Specifice conținut organizarea colectivului de procedurale
elevi
LUNI Activitate pe discipline: Lb.
19.04. engleză
2021
LLR 2.5. Adaptarea ●Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a ●Resurse  Tema de lucru în
vorbirii la diferite lectura textului textului suport (3.1); materiale:manual,text clasă:alcătuirea de propoziții
situaţii de comunicare - stabilirea sensului cuvintelor suport Matilda după utilizând cuvintele nou învățate
necunoscute prin raportare la în text.
în funcţie departenerul Roald Dahl, dicționar,
contextul în care apar şi
de dialog confruntarea cu sensurile oferite coli colorate, foarfece,
Lectură: ”
de dicţionar (3.1); lipici.
3.1. Extragerea unor Bunicul” B. Șt.
- utilizarea achiziţiilor lexicale
informaţii de detaliu din Delavrancea ●Resurse procedurale:  Evaluarea după rezolvarea
noi în enunţuri proprii (4.4);
sarcinilor de învățare:
texte informative sau - citirea în forme variate a unor
literare enunţuri din text - în lanţ, ştafetă procedee de citire activă,  Tehnica „Fără mâini
(3.1); conversaţia euristică, ridicate” -se aşteaptă
3.2. Formularea unui - joc Semaforul emoțiilor: explicaţia, observarea răspunsuri la anumite întrebări/
răspuns emoţional faţă selectarea din text a unor dirijată, exercițiul, jocul solicitări ale cadrului didactic;
cuvinte/expresii/enunțuri care se lasă elevilor timp de
de textul literar citit didactic.
sugerează sau produc anumite gândire, apoi pot discuta în
emoții sau reacții, asocierea perechi sau în grupuri mici;
4.4. Povestirea pe scurt atenţia învățătorului se poate
acestora cu o anumită culoare și
a unei întâmplări muta către anumiţi elevi,
așezarea lor în propriul semafor
imaginate/ trăite (care va avea cel puțin 3 culori) oferin-du-se şi celor timizi,
(3.2); tăcuţi sau neîncrezători în
- discutarea rolului unor cuvinte forţele proprii posibilitatea de a
din text de a crea/sugera anumite se exprima.
imagini vizuale/
auditive/olfactive, de a induce
emoții și de a provoca reacții
cititorului (2.5);
- antrenament de scriere
creativă: Drumul spre bibliotecă
(precizarea corpurilor aflate în
stare de mișcare/repaus întâlnite

1
pe traseu)(4.4).
AVAP IV. Tie iti pasa? - participarea la exerciții-joc de Resurse materiale:
Subiect aplicativ: observare a elementelor de limbaj manualul tipărit/digital, observarea sistematică a
1.2 Casele pasarilor plastic din natură și din imagini/planse didactice, comportamentului elevilor,
Tehnici de lucru compoziții plastice video-proiector, urmărind progresul personal;
1.3 
combinate - participarea la exerciții-joc de calculator, cd educativ,
2.3.
observare a culorilor și a griurilor autoevaluarea, realizarea unor
  colorate și neutre în spațiul proiecte care să valorifice
înconjurător și în compoziții Desen: hârtie de grosimi achizițiile copiilor și să
 
plastice și texturi diferite, stimuleze în același
- exerciții de identificare a unor creioane, creioane timp dezvoltarea de valori și
elemente de expresie de limbaj colorate, creioane cerate, atitudini, în contexte firești,
plastic în forme plastice plane pixuri cu gel, peniță, sincretice, adaptate vârstei;
realizate prin: fuzionare, curgere radieră
liberă, stropire forțată, scurgere construirea de
aderentă, dirijarea jetului de aer, Pictura: acuarele, portofolii.
sfoară colorată hârtie albă/colorată, de
- realizarea unei colecții de diferite texturi, pânză,
fotografii cu o temă dată/aleasă sticlă, ceramică, pensulă,
- audierea de povestiri sau creioane colorate, burete
vizionarea de documentare
Machete si modele:
despre artiști români cunoscuți foarfece, hârtie
- realizarea de contururi, de diferite greutăți,
decupaje, colaje, amprentări, texturi și culori,
zgârieri etc. diverse obiecte
- colectarea din natură de forme, confecționate sau
fragmente sau materiale (pietre, forme din natură,
frunze, lemne etc.) cu scopul de a
le conferi noi valențe expresive, Modelaj: plastilina, coca,
artistice lut
- realizarea de produse din
diferite tipuri de hârtie: carton,
hârtie colorată, creponată,
ondulată, cerată etc. cu scop
decorativ, cu ocazia sărbătorilor,
a zilelor de naștere

2
M.M. Elemente de Resurse materiale: -observarea sistematică a
1.1.; 1.2.; 2.1.; limbaj muzical ● interpretarea vocală a manualul tipărit/digital, comportamentului elevilor,
3.1. Miscare pe muzica cântecelor, cu utilizarea percuţiei caietul, surse audio urmărind progresul personal;
.Timbrul corporale - a aplauzelor ritmice, a
bătutului din picior Resurse procedurale: -autoevaluarea,
● acompanierea cântecelor cu Metode: conversaţia,
orchestra de jucării muzicale, explicaţia,
percuţie corporală exerciţiul, munca
● stimularea exprimării spontane independentă, jocul
a unor reacţii, emoţii, sentimente didactic
faţă de scurte fragmente muzicale Organizare:
contrastante (de exemplu, desene
animate adecvate vârstei) activitate frontală,
● diferentierea sunetelor individuală şi pe grupe
muzicale vocale si instrumentale
● recunoasterea sunetelor
muzicale vocale si/sau
instrumentale după timbrul
acestora

MARȚI MATE. 5.1. Utilizarea  Probleme care - operarea cu terminologia  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
20.04. terminologiei specifice se rezolvă prin specifică operațiilor matematice manualul tipar/digital, rezolvarea unor probleme
2021 şi a unor simboluri metoda grafică (I) (5.1); imagini; Caietul elevului folosind metoda grafică
matematice în pentru clasa a III-a–
- identificarea şi analiza datelor
rezolvarea şi/sau Matematică, Editura
compunerea de unei probleme (5.3);
Intuitext
probleme cu - identificarea expresiilor și  Resurse
raţionamente simple cuvintelor din enunţurile procedurale:
5.3. Rezolvarea de problemelor care sugerează conversaţia, explicaţia,
probleme cu operaţiile operaţiile aritmetice studiate (5.3) exerciţiul, demonstrația,
aritmetice studiate, în - rezolvarea de probleme folosind problematizarea
concentrul 0 – 10 000
metoda grafică (5.3);
simple
- compunerea de probleme
folosind imagini sau reprezentări
grafice (5.3).
LLR ●Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a ●Resurse
lectura textului textului suport (3.1); materiale:manual,text
2.5. Adaptarea vorbirii - stabilirea sensului cuvintelor suport Matilda după  Evaluarea după rezolvarea
la diferite situaţii de necunoscute prin raportare la sarcinilor de învățare:

3
comunicare în funcţie Exerciții aplicative contextul în care apar şi Roald Dahl, Caietul  Tehnica „Fără mâini
departenerul de dialog confruntarea cu sensurile oferite elevului pentru clasa a ridicate” -se aşteaptă
de dicţionar (3.1); III-a – Limba și literatura răspunsuri la anumite întrebări/
3.1. Extragerea unor - utilizarea achiziţiilor lexicale solicitări ale cadrului didactic;
română, Editura Intuitext,
informaţii de detaliu din noi în enunţuri proprii (4.4); se lasă elevilor timp de
- citirea în forme variate a unor dicționar, coli colorate,
texte informative sau foarfece, lipici. gândire, apoi pot discuta în
enunţuri din text - în lanţ, ştafetă perechi sau în grupuri mici;
literare (3.1);
●Resurse procedurale: atenţia învățătorului se poate
- joc Semaforul emoțiilor: muta către anumiţi elevi,
3.2. Formularea unui selectarea din text a unor
răspuns emoţional faţă procedee de citire activă, oferin-du-se şi celor timizi,
cuvinte/expresii/enunțuri care tăcuţi sau neîncrezători în
de textul literar citit sugerează sau produc anumite conversaţia euristică, forţele proprii posibilitatea de a
emoții sau reacții, asocierea explicaţia, observarea se exprima.
4.4. Povestirea pe scurt acestora cu o anumită culoare și dirijată, exercițiul, jocul
a unei întâmplări așezarea lor în propriul semafor didactic.
imaginate/ trăite (care va avea cel puțin 3 culori)
(3.2);

ŞTIINȚE Caracteris-tici ale - observarea unor scheme și  Resurse materiale:  Observarea sistematică a
2.1. mișcării. Distanță. calcularea unor distanțe (2.2); manual tipar/digital, atitudinii elevilor faţă de
2.2 Durată. Rapiditate - calcularea unor durate pentru imagini, hărți, grafice sarcina dată:
1.3
efectuarea unor acțiuni date (2.2);
- selectarea unor trasee în funcție  Resurse  Listă de verificare(da, nu):
procedurale: concentrarea asupra sarcinii
de criterii date (mai lungi/mai
conversaţia, explicaţia, de rezolvat;
scurte (2.2); respectarea regulilor
exerciţiul, experimentul,
identificarea, în jurul lor și în stabilite;
demonstrația
filme, a unor corpuri aflate în implicarea activă în rezolvarea
repaus/în mișcare (2.2); sarcinii.
- realizarea unor desene care să
ilustreze trasee între diferite
obiective (2.3);
- alegerea unor trasee analizând
anumite ipoteze (plouă/ este
soare) (2.3).
-
Activitate pe discipline: Lb. engleză
MIERCURI LLR ●Cum adresăm o - observarea situațiilor în care ● Resurse materiale: Observarea sistematică:
21.04.2021 rugăminte sau o personajele din textul lecturat, în manual, text suport atitudinea elevilor faţă de
3.3. Formularea unei cerere orele anterioare, transmit sau cer Matilda după Roald Dahl, sarcina dată
informaţii, adresează o rugăminte

4
păreri despre o  Adaptarea (3.3); Caietul elevului pentru  Listă de verificare (da,
povestire/personajele dialogului la - descoperirea formulelor de clasa a III-a – Limba și nu):
acesteia adresare politicoasă din mesajele literatura română, Editura  concentrare asupra
particularităţile citite (3.3); sarcinii de rezolvat;
interlocutorului Intuitext
4.4. Povestirea pe scurt - completarea unor enunțuri  implicare activă în
lacunare cu formulele de adresare rezolvarea sarcinii.
a unei întâmplări ●Resurse procedurale:
corespunzătoare interlocutorului  Manifestarea
imaginate/ trăite (4.4); interesului față de mesaje
procedee de citire activă,
- scrierea de comunicări în care audiate cu ajutorul
1.4. Manifestarea se folosesc diferite formule conversaţia euristică, computerului –concentrare
curiozităţii faţă de de adresare, în situații explicaţia, observarea asupra sarcinii;
diverse tipuri de mesaje specificate (4.4). dirijată, exercițiul,  formularea de răspunsuri
în contexte familiare - audierea unei întâmplări adecvate la întrebări;
folosind computerul (1.4); conversaţia euristică,  executarea unor sarcini
2.5. Adaptarea vorbirii - observarea și discutarea conform comenzilor primite.
la diferite situaţii de modului în care personajele din
comunicare în funcţie textul suport comunică între ele  Tema pentru acasă
(2.5);  Observarea
departenerul de dialog
- precizarea unor formule de sistematică:comportamentul
solicitare a informațiilor, de ascultător activ
4.1. Aplicarea regulilor
adecvate situației date (2.5);
de despărţire în silabe - aplicarea regulilor de scriere
la capăt de rând, corectă și de punctuație în
deortografie şi de redactarea unei solicitări (4.1).
punctuaţie în redactarea
de text

MATE.  Probleme care - operarea cu terminologia  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
5.1. Utilizarea se rezolvă prin specifică operațiilor matematice manualul tipar/digital, rezolvarea unor probleme
terminologiei specifice metoda grafică (II) (5.1); imagini; Caietul elevului folosind metoda grafică
şi a unor simboluri pentru clasa a III-a–
- identificarea şi analiza datelor
matematice în Matematică, Editura
rezolvarea şi/sau unei probleme (5.3);
Intuitext
compunerea de - identificarea expresiilor și  Resurse
probleme cu cuvintelor din enunţurile procedurale:
raţionamente simple problemelor care sugerează conversaţia, explicaţia,
5.3. Rezolvarea de operaţiile aritmetice studiate (5.3) exerciţiul, demonstrația,
probleme cu operaţiile - rezolvarea de probleme folosind problematizarea
aritmetice studiate, în
metoda grafică (5.3);
concentrul 0 – 10 000
simple - compunerea de probleme
folosind imagini sau reprezentări

5
grafice (5.3).
ED.CIV.  Oameni ,, ACASĂ” -manual Observarea sistematică
1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.2.; împreună -dezbatere -caiet Jurnalul
3.1.; 3.2. -activităţi care pot fi desfăşurate -fise Evaluarea reciprocă
în familie  -jetoane cu  Portofoliul
- ordonarea unor variante propuse cuvintele: ,,ocrotire,
pt. Ddenumirea factorilor care respect, dragoste,
asigură înţelegerea în familie prezenţa copiilor”
-joc de rol: ,, În familie”
Activitate pe discipline: EFS

JOI MATE.  Probleme care - operarea cu terminologia  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
22.04 2021 5.1. Utilizarea se rezolvă prin specifică operațiilor matematice manualul tipar/digital, rezolvarea unor probleme
terminologiei specifice metoda grafică (II) (5.1); imagini; Caietul elevului folosind metoda grafică
şi a unor simboluri pentru clasa a III-a–
- identificarea şi analiza datelor
matematice în Matematică, Editura
rezolvarea şi/sau unei probleme (5.3);
Intuitext
compunerea de - identificarea expresiilor și  Resurse
probleme cu cuvintelor din enunţurile procedurale:
raţionamente simple problemelor care sugerează conversaţia, explicaţia,
5.3. Rezolvarea de operaţiile aritmetice studiate (5.3) exerciţiul, demonstrația,
probleme cu operaţiile - rezolvarea de probleme folosind problematizarea
aritmetice studiate, în
metoda grafică (5.3);
concentrul 0 – 10 000
simple - compunerea de probleme
folosind imagini sau reprezentări
grafice (5.3).
LLR 3.3. Formularea ●Cum adresăm o - observarea situațiilor în care ● Resurse materiale: Observarea sistematică:
unei păreri despre o rugăminte sau o personajele din textul lecturat, în manual, text suport atitudinea elevilor faţă de
povestire/personajele cerere orele anterioare, transmit sau cer Matilda după Roald Dahl, sarcina dată
informaţii, adresează o rugăminte
acesteia Caietul elevului pentru
(3.3);
 Adaptarea - descoperirea formulelor de clasa a III-a – Limba și  Listă de verificare (da,
4.4. Povestirea pe scurt dialogului la nu):
adresare politicoasă din mesajele literatura română, Editura
a unei întâmplări  concentrare asupra
particularităţile citite (3.3); Intuitext sarcinii de rezolvat;
imaginate/ trăite interlocutorului - completarea unor enunțuri  implicare activă în
lacunare cu formulele de adresare ●Resurse procedurale: rezolvarea sarcinii.
Ascultăm și corespunzătoare interlocutorului  Manifestarea
comunicăm (4.4); procedee de citire activă, interesului față de mesaje
1.4. Manifestarea - scrierea de comunicări în care conversaţia euristică, audiate cu ajutorul
curiozităţii faţă de se folosesc diferite formule explicaţia, observarea computerului –concentrare
diverse tipuri de mesaje de adresare, în situații

6
în contexte familiare specificate (4.4). dirijată, exercițiul, asupra sarcinii;
- audierea unei întâmplări  formularea de răspunsuri
2.5. Adaptarea vorbirii folosind computerul (1.4); conversaţia euristică, adecvate la întrebări;
la diferite situaţii de - observarea și discutarea  executarea unor sarcini
comunicare în funcţie modului în care personajele din conform comenzilor primite.
textul suport comunică între ele
departenerul de dialog
(2.5); Observarea
- precizarea unor formule de sistematică:comportamentul
4.1. Aplicarea regulilor
solicitare a informațiilor, de ascultător activ
de despărţire în silabe adecvate situației date (2.5);
la capăt de rând, - aplicarea regulilor de scriere
deortografie şi de corectă și de punctuație în
punctuaţie în redactarea redactarea unei solicitări (4.1).
de text

AVAP IV. Tie iti pasa? - participarea la exerciții-joc de Resurse materiale:


Subiect aplicativ: observare a elementelor de limbaj manualul tipărit/digital, observarea sistematică a
1.2 plastic din natură și din imagini/planse didactice, comportamentului elevilor,
Subiect aplicativ: compoziții plastice video-proiector, urmărind progresul personal;
1.3 
Prietenii naturii - participarea la exerciții-joc de calculator, cd educativ,
2.3.
Tehnici de lucru observare a culorilor și a griurilor Desen: hârtie de autoevaluarea, realizarea unor
  combinate colorate și neutre în spațiul grosimi și texturi diferite, proiecte care să valorifice
  înconjurător și în compoziții creioane, creioane achizițiile copiilor și să
Subiect aplicativ: plastice colorate, creioane cerate, stimuleze în același
ECO martieni - exerciții de identificare a unor pixuri cu gel, peniță, timp dezvoltarea de valori și
Tehnici de lucru elemente de expresie de limbaj radieră atitudini, în contexte firești,
combinate plastic în forme plastice plane Pictura: acuarele, sincretice, adaptate vârstei;
realizate prin: fuzionare, curgere hârtie albă/colorată, de
Evaluare liberă, stropire forțată, scurgere diferite texturi, pânză, construirea de
aderentă, dirijarea jetului de aer, sticlă, ceramică, pensulă, portofolii.
sfoară colorată creioane colorate, burete
- realizarea unei colecții de Machete si modele:
fotografii cu o temă dată/aleasă foarfece, hârtie
- audierea de povestiri sau de diferite greutăți,
vizionarea de documentare texturi și culori,
despre artiști români cunoscuți diverse obiecte
- realizarea de contururi, confecționate
decupaje, colaje, amprentări,

7
zgârieri etc.
- realizarea de produse din
diferite tipuri de hârtie: carton,
hârtie colorată, creponată,
ondulată, cerată etc. cu scop
decorativ, cu ocazia sărbătorilor,
a zilelor de naștere

JM: Stil de viață activ - participarea la ștafete și jocuri Resurse materiale: mingi, Evaluarea curentă, cu
1.1. Jocuri de mișcare cu utilizarea unor deprinderi de cercuri, steaguri, observarea comportamentului
1.2 pentru timpul liber locomoție, dispozitive, instalații, elevului în desfășurarea
1.3 Concursuri școlare de manipulare, cu solicitări de sisteme de protecție jocurilor, vizând
2.1. Activități turistice eforturi diferite cu precădere executarea
2.2. - parcurgerea de trasee aplicativ- Resurse procedurale: acțiunilor motrice ale jocului,
Stil de viață activ utilitare Strategii activ- respectarea regulilor de joc,
Jocuri de mișcare - participarea la jocuri de participative. utilizarea
pentru timpul liber orientare în spațiu deprinderilor de comunicare și
- realizarea unor sarcini de lucru în echipă și îndeplinirea
Stil de viață activ colaborare în practicarea rolurilor atribuite în
Jocuri de mișcare activităților de joc și mișcare desfășurarea jocurilor;
în aer liber în - implicarea activă în evitarea/ Evaluarea sumativă,
funcție de anotimp medierea conflictelor în semestrială, va avea în vedere
Evaluare activitățile de joc și mișcare capacitatea elevului de a
finală,aprecieri, - participarea la stabilirea participa eficient la
îndrumări rolurilor și sarcinilor în echipă desfășurarea a minimum 4
(căpitan de echipă, starter, jocuri de mișcare, dintre cele
arbitru, scorer etc.) predate de-a lungul
- participare la tragerea la sorți, la semestrului, cu îndeplinire de
constituirea echipelor roluri variate.
- felicitarea Participarea la activități
coechipierilor/adversarilor extracurriculare cuprinzând
- autoanaliza randamentului jocuri de mișcare organizate de
propriu învățător/profesor;
- analiza randamentului echipelor Progresul înregistrat de elev
în cadrul jocurilor de mișcare.

VINERI LLR 2.5. Adaptarea ●Construirea de - joc de rol în diverse situaţii de ● Resurse materiale:  Observarea sistematică:

8
23.04.2021 vorbirii la diferite dialoguri în situaţii comunicare, cu respectarea manual, Caietul elevului iniţiativa în comunicare:
situaţii de comunicare imaginare regulilor stabilite (elevii pentru clasa a III-a –
în funcţie departenerul interpretează, în perechi, roluri Limba și literatura Scară de clasificare
diferite: copil-părinte, învățător- (întotdeauna, frecvent, rar):
de dialog română, Editura Intuitext,
părinte, copil-vânzătoare, colegi  comunicare și ascultare;
de clasă) (2.5); computer  menținerea interesului
4.4. Povestirea pe scurt
- discutarea, în grupul de patru pentru dialog;
a unei întâmplări elevi, a modalităților de ●Resurse procedurale:  adaptarea vorbirii la
imaginate/ trăite comunicare între personajele particularitățile ascultătorului;
interpretate anterior, pe care conversaţia euristică,  utilizarea formulelor de
ceilalți doi elevi le-au observat în explicaţia, observarea adresare politicoasă.
timpul jocului de rol (2.5); dirijată, jocul de rol.
- redactarea unor enunțuri
referitoare la achizițiile dobândite
de fiecare elev privind modul de
adresare în contexte variate (4.4).

MATE: 5.1. Utilizarea  Probleme cu - formularea unor probleme  Resurse materiale:  Observarea
terminologiei specifice cele patru operații pornind de la situaţii concrete, manualul tipar/ digital, sistematică:atitudinea elevilor
şi a unor simboluri imagini, desene, scheme, exerciţii fișe de lucru, Caietul faţă de sarcina dată
matematice în (5.1); elevului pentru clasa a
rezolvarea şi/sau III-a – Matematică,  Listă de verificare (da, nu):
compunerea de - recunoașterea și utilizarea Editura Intuitext  concentrarea asupra sarcinii
probleme cu terminologiei matematice (5.1);  Resurse de rezolvat
raţionamente simple procedurale:  implicarea activă în
5.3. Rezolvarea de - identificarea şi analiza datelor conversaţia, explicaţia, rezolvarea sarcinii
probleme cu operaţiile unei probleme (5.3); demonstrația, exerciţiul,
aritmetice studiate, în problematizarea, jocul
- identificarea expresiilor și
concentrul 0 – 10 000 didactic.
cuvintelor din enunţurile
simple problemelor care sugerează
operaţiilearitmetice studiate (5.3);

- asocierea rezolvării unei


probleme cu o reprezentare
grafică, un desen sau cu o
expresienumerică dată (5.3);

- compunerea de probleme
folosind numere sau reprezentări
grafice (5.3).

9
Activități pe discipline: Religie
Activități pe discipline: EFS
LUNI
26.04. Activități pe discipline: Lb. engleză
2021
LLR 1.4. Manifestarea ●Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a ●Resurse materiale:  Tema de lucru în
curiozităţii faţă de lectura textului textului suport (3.1); manual, text suport O clasă:alcătuirea de propoziții
diverse tipuri de mesaje - stabilirea sensului cuvintelor întâmplare deosebită utilizând cuvintele nou învățate
necunoscute prin raportare la în text.
în contexte familiare după Călin Gruia, coli
contextul în care apar şi
confruntarea cu sensurile oferite creioane colorate.
3.1. Extragerea unor Lectură: ”
Bunicul” B. Șt. de dicţionar (3.1);
informaţii de detaliu din - utilizarea achiziţiilor lexicale ●Resurse procedurale:
texte informative sau Delavrancea  Observarea sistematică:
noi în enunţuri proprii (4.4);
procedee de citire activă, comportamentul de cititor:
literare - citirea în forme variate a unor
conversaţia euristică,  Scara de clasificare
enunţuri din text - în lanţ, ştafetă
(întotdeauna, frecvent,
3.2. Formularea unui (3.1); explicaţia, observarea
rar):
răspuns emoţional faţă - realizarea corespondenţei dirijată, exercițiul, jocul  deprinderi de citire
de textul literar citit dintre mesajul transmis de didactic. (suficient de tare,
ilustraţie şi cel transmis de texte
4.4. Povestirea pe scurt (1.4);
astfel încât să fie
a unei întâmplări - exprimarea reacţiilor faţă de
cele citite folosindmodalităţi
imaginate/ trăite auzit);
diverse: desen, mimă, schemă
(3.2);
 respectarea poziției
- raportarea proprieiexperiențe la
corecte a corpului și a
cea a personajelor: Dacă aş fi
(personajul) ... m-aş simţi/ aş
cărții;
fi ... (3.2);
- formularea de enunțuri folosind
 pronunțarea clară și
părțile de vorbire învățate (4.4).
accentuarea corectă a
cuvintelor.

AVAP IV. Tie iti pasa? - participarea la exerciții-joc de Resurse materiale:


Subiect aplicativ: observare a elementelor de limbaj manualul tipărit/digital, observarea sistematică a
1.2 Casele pasarilor plastic din natură și din imagini/planse didactice, comportamentului elevilor,
Tehnici de lucru compoziții plastice video-proiector, urmărind progresul personal;
1.3 
combinate - participarea la exerciții-joc de calculator, cd educativ,
2.3.
observare a culorilor și a griurilor autoevaluarea, realizarea unor
colorate și neutre în spațiul proiecte care să valorifice

10
înconjurător și în compoziții
plastice
- exerciții de identificare a unor
elemente de expresie de limbaj
Desen: hârtie de grosimi
plastic în forme plastice plane
și texturi diferite,
realizate prin: fuzionare, curgere
creioane, creioane
liberă, stropire forțată, scurgere
colorate, creioane cerate,
aderentă, dirijarea jetului de aer,
pixuri cu gel, peniță,
sfoară colorată
radieră
- realizarea unei colecții de
achizițiile copiilor și să
fotografii cu o temă dată/aleasă
Pictura: acuarele, stimuleze în același
- audierea de povestiri sau
hârtie albă/colorată, de timp dezvoltarea de valori și
vizionarea de documentare
  diferite texturi, pânză, atitudini, în contexte firești,
despre artiști români cunoscuți
  sticlă, ceramică, pensulă, sincretice, adaptate vârstei;
- realizarea de contururi,
creioane colorate, burete
decupaje, colaje, amprentări,
construirea de
zgârieri etc. Machete si modele:
portofolii.
- colectarea din natură de forme, foarfece, hârtie
fragmente sau materiale (pietre, de diferite greutăți,
frunze, lemne etc.) cu scopul de a texturi și culori,
le conferi noi valențe expresive, diverse obiecte
artistice confecționate sau
- realizarea de produse din forme din natură,
diferite tipuri de hârtie: carton,
hârtie colorată, creponată, Modelaj: plastilina, coca,
lut
ondulată, cerată etc. cu scop
decorativ, cu ocazia sărbătorilor,
a zilelor de naștere

M.M. Elemente de Resurse materiale: -observarea sistematică a


1.1.; 1.2.; 2.1.; limbaj muzical ● interpretarea vocală a manualul tipărit/digital, comportamentului elevilor,
3.1. Miscare pe muzica cântecelor, cu utilizarea percuţiei caietul, surse audio urmărind progresul personal;
.Timbrul corporale - a aplauzelor ritmice, a
bătutului din picior Resurse procedurale: -autoevaluarea,
● acompanierea cântecelor cu Metode: conversaţia,
orchestra de jucării muzicale, explicaţia,
percuţie corporală exerciţiul, munca

11
● stimularea exprimării spontane independentă, jocul
a unor reacţii, emoţii, sentimente didactic
faţă de scurte fragmente muzicale Organizare:
contrastante (de exemplu, desene
animate adecvate vârstei) activitate frontală,
● diferentierea sunetelor individuală şi pe grupe
muzicale vocale si instrumentale
● recunoasterea sunetelor
muzicale vocale si/sau
instrumentale după timbrul
acestora
MARŢI MAT.  Organizarea - extragerea şi sortarea numerelor  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
27.04. 5.1. Utilizarea datelor în tabele dintr-un tabel, pe baza unor manualul tipar/digital,  identificarea de informații
2021 terminologiei specifice criterii date (5.2); fișe de lucru; Caietul din tabele/ grafice
şi a unor simboluri elevului pentru clasa a  înregistrarea în tabele a
matematice în - identificarea unor date din III-a– Matematică,
unor date;
rezolvarea şi/sau Editura Intuitext
grafice cu bare şi din tabele (5.2);  rezolvarea unor probleme
compunerea de  Resurse
probleme cu procedurale: pornind de la expresii care
- realizarea unor grafice cu bare
raţionamente conversaţia, explicaţia, sugerează operația de împărțire
5.2. Înregistrarea în pe baza unor informaţii date sau
demonstrația, exerciţiul,
tabele a unor date culese (5.2); problematizarea.
observate din cotidian
5.3. Rezolvarea de - completarea, în tabele, a unor
probleme cu operaţiile informații referitoare la
aritmetice studiate, în activitățile preferate ale colegilor
concentrul 0 – 10 000 (5.2);
simple
- formularea de probleme pornind
de la reprezentări matematice,
scheme, grafice, tabele (5.1);
- asocierea rezolvării unei
probleme cu o reprezentare
grafică (5.3);
- organizarea datelor unei
investigaţii în tabel sau într-o
reprezentare grafică în
scopulcompunerii sau rezolvării
de probleme (5.3).

12
LLR ●Dialogul într-un - identificarea personajelor din ● Resurse materiale:
text narativ textul suport studiat ora manual, text suport O
2.5. Adaptarea vorbirii anterioară (3.3); întâmplare deosebită  Tema de lucru în clasă:
la diferite situaţii de - exprimarea unor păreri -realizarea unui scurt scenariu,
după Călin Gruia,
comunicare în funcţie personale despre personajele din 3-4 replici, între două
identificate (3.3); Caietul elevului pentru
departenerul de dialog personaje din text
- exprimarea clasa a III-a – Limba și  Interevaluarea, pe baza
acordului/dezacordului față de literatura română, Editura unor criterii date, referitoare la
3.3. Formularea unei
anumite acțiuni, atitudini ale Intuitext, jetoane cu utilizarea corectă a semnelor de
păreri despre o personajelor din textul suport semnele de punctuație. punctuație pentru a reda în
povestire/personajele (3.3); scris replicile unor
acesteia - joc Recunoașteți personajul! – ●Resurse procedurale: persoane/personaje.
recunoașterea de către colegi a
4.1. Aplicarea regulilor personajelor interpretate de câțiva procedee de citire activă,
de despărţire în silabe elevi prin mimarea unor acțiuni conversaţia euristică,
la capăt de rând, ale acestora sau reproducerea
explicaţia, observarea
deortografie şi de unor replici din text (2.5);
- transformarea, în perechi sau dirijată, exercițiul, jocul
punctuaţie în redactarea didactic, jocul de rol.
grupuri mici, a unui paragraf din
de text text în text dialogat (4.1);
- antrenament de scriere creativă
4.4. Povestirea pe scurt în perechi: imaginarea continuării
a unei întâmplări comunicării dintre două
imaginate/trăite personaje din text și scrierea
replicilor pe care acestea le-ar
rosti (4.4);
- interevaluarea textelor scrise
(4.1);
- joc de rol –interpretarea, în
perechi, a micului scenariu creat
anterior, cu accent pe
comunicarea nonverbală (2.5).
ŞTIINȚE Caracteris-tici ale - observarea unor scheme și  Resurse materiale:  Observarea sistematică a
2.1. mișcării. Distanță. calcularea unor distanțe (2.2); manual tipar/digital, atitudinii elevilor faţă de
2.2 Durată. Rapiditate - calcularea unor durate pentru imagini, hărți, grafice sarcina dată:
1.3
efectuarea unor acțiuni date (2.2);
- selectarea unor trasee în funcție  Resurse  Listă de verificare(da, nu):
procedurale: concentrarea asupra sarcinii
de criterii date (mai lungi/mai
Evaluare conversaţia, explicaţia, de rezolvat;
scurte (2.2); respectarea regulilor
exerciţiul, experimentul,
identificarea, în jurul lor și în stabilite;
filme, a unor corpuri aflate în

13
repaus/în mișcare (2.2); demonstrația implicarea activă în rezolvarea
- realizarea unor desene care să sarcinii.
ilustreze trasee între diferite
obiective (2.3);
- alegerea unor trasee analizând
anumite ipoteze (plouă/ este
soare) (2.3).
-
Activități pe discipline: Lb. engleză

MIERCURI
LLR 2.5. Adaptarea ● Recapitulare - formularea de întrebări și ● Resurse materiale:  Chestionarea orală:
vorbirii la diferite răspunsuri ce vizează informaţiile manual, text suport Cine- formulare de răspunsuri la
28.04.
situaţii de comunicare – Textul narativ esenţiale sau de detaliu desprinse i mai mare? după Mircea întrebări referitoare la
2021
dialogat din textul citit (3.1); conţinutul textului
în funcţie departenerul Sântimbreanu, Caietul
- discutarea modului în care
de dialog personajele din textul suport elevului pentru clasa a
– Cererea simplă  Observarea
comunică între ele (2.5); III-a – Limba și literatura sistematică - iniţiativa în
3.1. Extragerea unor familiară, cererea
- identificarea situațiilor în care română, Editura Intuitext comunicare:
informaţii de detaliu din politicoasă
personajele din text transmit sau
texte informative sau solicită informaţii, adresează o ●Resurse procedurale:  Scara de clasificare
– Inițierea unui
literare rugăminte (3.3); (întotdeauna, frecvent, rar):
schimb verbal - precizarea formulelor de procedee de citire activă,  menținerea interesului
3.3. Formularea unei adresare politicoasă identificate conversaţia euristică, pentru dialog;
–Punctuația în mesajele citite (3.3);
păreri despre o explicaţia, exercițiul,  acceptarea punctelor de
impusă de - formularea de enunțuri folosind
povestire/personajele jocul didactic. vedere diferite în cadrul
comunicarea părți de vorbire specificate prin grupului;
acesteia
dialogată scrisă care se exprimă păreri personale  transmiterea de stări,
despre personajul principal (3.3); sentimente, idei.
4.1. Aplicarea regulilor
– Utilizarea în - completarea unor enunțuri
de despărţire în silabe lacunare cu formulele de adresare
scris a formulelor
la capăt de rând, corespunzătoare interlocutorului
de solicitare  Tema pentru acasă
deortografie şi de (4.4);
punctuaţie în redactarea – Părțile de - scrierea de comunicări în care
de text se folosesc diferite formule de
vorbire
adresare, în situații specificate
4.4. Povestirea pe scurt (4.4).
a unei întâmplări - interevaluarea corectitudinii
enunțurilor scrise (4.1);
imaginate/ trăite

14
MAT.  Recapitulare - utilizarea terminologiei  Resurse materiale:  Observarea
5.1. Utilizarea - Probleme matematice pentru rezolvarea de manualul tipar/digital, sistematică:atitudinea elevilor
terminologiei specifice probleme (5.1); imagini, fișe de lucru; faţă de sarcina dată
şi a unor simboluri - Organizarea şi - identificarea datelor dintr-un Caietul elevului pentru
matematice în reprezentarea grafic în scopul rezolvării unor clasa a III-a–  Listă de verificare (da, nu):
rezolvarea şi/sau datelor probleme (5.2); Matematică, Editura  concentrarea asupra sarcinii
compunerea de - identificarea şi analiza datelor Intuitext de rezolvat
probleme cu unei probleme (5.3);  Resurse procedurale:  implicarea activă în
raţionamente conversaţia, exerciţiul, rezolvarea sarcinii
5.2. Înregistrarea în - rezolvarea unor probleme prin problematizarea, jocul
tabele a unor date metoda grafică (5.3); didactic.
observate din cotidian - rezolvarea unor probleme
5.3. Rezolvarea de folosind operațiile aritmetice
probleme cu operaţiile
învățate (5.3).
aritmetice studiate, în
concentrul 0 – 10 000
simple
ED.CIV.  Oamenii ,,La școală” -manual Observarea sistematică
1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.2.; împreună -dezbatere -caiet Jurnalul
3.1.; 3.2. -activităţi care pot fi desfăşurate  -jetoane cu Evaluarea reciprocă
în familie cuvintele: ,,ocrotire,  Portofoliul
- ordonarea unor variante propuse respect, dragoste,
pt. denumirea factorilorce asigură prezenţa copiilor”
o bună colaborare în clasă
Activitate pe discipline: EFS

JOI MAT.  Evaluare Itemii probei de evaluare  Resurse materiale:  Proba scrisă
29.04. 5.1. Utilizarea - Probleme vizează:– înregistarea în tabel a fișe de evaluare, Caietul
2021 terminologiei specifice unor date dintr-o imagine dată; elevului pentru clasa a
şi a unor simboluri - Organizarea şi III-a– Matematică,
matematice în reprezentarea – identificarea unor informații Editura Intuitext
rezolvarea şi/sau datelor dintr-un grafic dat;  Resurse procedurale:
compunerea de – asocierea rezolvării unei conversaţia, exerciţiul
probleme cu probleme cu o expresie numerică
raţionamente dată;
5.2. Înregistrarea în – utilizarea terminologiei
tabele a unor date matematice pentru rezolvarea de
observate din cotidian probleme;
5.3. Rezolvarea de – rezolvarea unei probleme
probleme cu operaţiile

15
aritmetice studiate, în folosind metoda grafică;
concentrul 0 – 10 000 – rezolvarea de probleme
simple folosind operațiile învățate.
LLR ● Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale: ● Proba scrisă
2.5. Adaptarea vorbirii fişe de evaluare
la diferite situaţii de – Textul narativ – formularea de concluzii directe  Resurse procedurale:
comunicare în funcţie dialogat pe baza informațiilor din textul conversaţia, exerciţiul;
departenerul de dialog citit (oferirea de argumente
– Cererea simplă pentru susținerea unei păreri
3.1. Extragerea unor
familiară, cererea referitoare la comportamentul
informaţii de detaliu din
politicoasă unui personaj) (3.3);
texte informative sau
literare –Punctuația –identificarea de informații
3.3. Formularea unei impusă de explicit formulate, dintr-un text
păreri despre o comunicarea citit la prima vedere (3.1);
povestire/personajele dialogată scrisă
acesteia – utilizarea unor formule de
4.1. Aplicarea regulilor – Utilizarea în adresare adecvate situației date
de despărţire în silabe scris a formulelor (2.5);
la capăt de rând, de solicitare – utilizarea corectă a semnelor de
deortografie şi de punctuație într-un text dialogat
punctuaţie în redactarea (4.1);
– redactarea unui scurt text în
de text
care se prezintă întâmplări
4.4. Povestirea pe scurt
imaginate (4.4).
a unei întâmplări
imaginate/ trăite
AVAP IV. Tie iti pasa? - participarea la exerciții-joc de Resurse materiale:
Subiect aplicativ: observare a elementelor de limbaj manualul tipărit/digital, -observarea sistematică a
1.2 ECO- marțieni plastic din natură și din imagini/planse didactice, comportamentului elevilor,
Tehnici de lucru compoziții plastice video-proiector, urmărind progresul personal;
1.3 
combinate - participarea la exerciții-joc de calculator, cd educativ,
2.3.
observare a culorilor și a griurilor -autoevaluarea, realizarea unor
  colorate și neutre în spațiul Desen: hârtie de grosimi proiecte care să valorifice
  înconjurător și în compoziții și texturi diferite, achizițiile copiilor și să
plastice creioane, creioane stimuleze în același
- exerciții de identificare a unor colorate, creioane cerate, timp dezvoltarea de valori și
elemente de expresie de limbaj pixuri cu gel, peniță, atitudini, în contexte firești,
plastic în forme plastice plane radieră sincretice, adaptate vârstei;

16
realizate prin: fuzionare, curgere
liberă, stropire forțată, scurgere -construirea de
aderentă, dirijarea jetului de aer, Pictura: acuarele, portofolii.
sfoară colorată hârtie albă/colorată, de
- colectarea din natură de forme, diferite texturipensulă,
fragmente sau materiale (pietre, creioane colorate, burete
frunze, lemne etc.) cu scopul de a
Machete si modele:
le conferi noi valențe expresive,
foarfece, hârtie
artistice
de diferite greutăți,
- realizarea de produse din
texturi și culori,
diferite tipuri de hârtie: carton,
diverse obiecte
hârtie colorată, creponată,
confecționate sau
ondulată, cerată etc. cu scop
forme din natură,
decorativ, cu ocazia sărbătorilor,
a zilelor de naștere

JM: Stil de viață activ - participarea la ștafete și jocuri Resurse materiale: mingi, Evaluarea curentă, cu
1.1. Jocuri de mișcare cu utilizarea unor deprinderi de cercuri, steaguri, observarea comportamentului
1.2 pentru timpul liber locomoție, dispozitive, instalații, elevului în desfășurarea
1.3 Concursuri școlare de manipulare, cu solicitări de sisteme de protecție jocurilor, vizând
2.1. Activități turistice eforturi diferite cu precădere executarea
2.2. - parcurgerea de trasee aplicativ- Resurse procedurale: acțiunilor motrice ale jocului,
Stil de viață activ utilitare Strategii activ- respectarea regulilor de joc,
Jocuri de mișcare - participarea la jocuri de participative. utilizarea
pentru timpul liber orientare în spațiu deprinderilor de comunicare și
- realizarea unor sarcini de lucru în echipă și îndeplinirea
Stil de viață activ colaborare în practicarea rolurilor atribuite în
Jocuri de mișcare activităților de joc și mișcare desfășurarea jocurilor;
în aer liber în - implicarea activă în evitarea/ Evaluarea sumativă,
funcție de anotimp medierea conflictelor în semestrială, va avea în vedere
Evaluare activitățile de joc și mișcare capacitatea elevului de a
finală,aprecieri, - participarea la stabilirea participa eficient la
îndrumări rolurilor și sarcinilor în echipă desfășurarea a minimum 4
(căpitan de echipă, starter, jocuri de mișcare, dintre cele
arbitru, scorer etc.) predate de-a lungul
- participare la tragerea la sorți, la semestrului, cu îndeplinire de
constituirea echipelor roluri variate.

17
- felicitarea Participarea la activități
coechipierilor/adversarilor extracurriculare cuprinzând
- autoanaliza randamentului jocuri de mișcare organizate de
propriu învățător/profesor;
- analiza randamentului echipelor Progresul înregistrat de elev
în cadrul jocurilor de mișcare.

18