Sunteți pe pagina 1din 18

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: CURCUBEUL VACANȚEI

Perioada: 3 săptămâni( 31.05.2021- 18.06.2021)

Competenț Resurse materiale și


Activități de învățare Detalieri de conținut Evaluare
ZIUA e procedurale
LUNI Activități pe discipline: Lb. engleză 
31.05. LLR -realizarea în grup a unui ciorchine pentru a Textul literar în ●Resurse materiale: manual, ● Observarea sistematică:
2021 1.3 organiza informații/idei/cuvinte potrivite, versuri text suport: Vacanța, după atitudinea elevilor faţă de
3.1. pornind de la cuvântul vacanță (1.3); Emilia Căldăraru, Caietul sarcina dată
4.5 - citirea individuală, în gând, a textului suport  Lectură: ” Prietenii elevului pentru clasa a III-a – Listă de verificare (da, nu):
(3.1); neobișnuite” Limba și literatura română,  concentrare asupra
-stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Editura Intuitext, obiecte sarcinii de rezolvat;
prin raportare la contextul în care apar şi diverse din universul elevului  implicare activă în
confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar ●Resurse procedurale: rezolvarea sarcinii.
(3.1); exercițiul, conversaţia euristică, ● Interevaluarea
-utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri explicaţia ● Tema de lucru pentru
proprii (4.5); acasă
-citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea
intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie
(3.1);
-formularea de răspunsuri la întrebări ce
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu
desprinse din textul citit (3.1);

AVAP Participarea la discuţii despre materialele Magazinul de jucării carton, creion, riglă, recipient din - observare sistematică
2.2.; 2.3.; reciclabile şi despre importanţa reciclării Jucării din materiale plastic, acuarele - evaluare frontală şi
2.4 Descrierea etapelor pentru realizarea reciclabile - conversația, demonstrația, individuală
fluturaşului Aplicație: explicația, exercițiul, munca
Confecţionarea fluturaşului Buburuza eco. independentă, jocul de rol
Desenarea schiţelor unor jucăriii
Construirea unor jucării din materiale
reciclabile
Joc de rol: La magazinul de jucării

MM ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor Recapitulare manualul tipărit/digital, observaresistematică


1.1.; 1.2.; („Do, e-o doamnă prea frumoasă”) caietul, surse audio ● evaluareorală
2.1.; ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea fișe de evaluare ● temă de lucruînclasă
3.1. noţiunilor de portativ, cheie de sol, înălţimi de ● inter-evaluare
note de la DO1 la DO2 Resurse procedurale: ●auto-evaluare
● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note Metode: conversaţia, explicaţia,
deja scrise exerciţiul, munca independentă,
● interpretarea vocală a cântecelor, cu jocul
utilizarea percuţiei corporale - a aplauzelor didactic
ritmice, a bătutului din picior
● scrierea notelor din gama DO pe portativ

Itemii probei de evaluare vizează:


● completarea enunțurilor lacunare
● stabilirea corepondenței între nota de pe
portativ și denumirea ei
● plasarea corectă a notelor pe portativ
● transcriere de portativ și identificare de note
● interpretarea unui cântec cunoscut,
respectând toate noțiunile de teorie muzicală
învățată
MARȚI 1 IUNIE
01.06.
2021
MIERCURI LLR - ex.-joc: Obiecte pentru o vacanță reușită Părțile de vorbire ●Resurse materiale: manual, ● Observarea sistematică:
02.06.2021 1.3 -numele lor, însușiri, utilizări (asocierea text suport: Vacanța, după atitudinea elevilor faţă de
2.2 unor obiecte din colecțiile clasei cu Emilia Căldăraru, Caietul sarcina dată
3.5 jetoanele ce conțin denumirea/ însușirea/ elevului pentru clasa a III-a – Listă de verificare (da, nu):
4.4 utilizarea acestora) (1.3); Limba și literatura română,  concentrare asupra
- selectarea dintr-un text a unor cuvinte care Editura Intuitext, obiecte sarcinii de rezolvat;
indică anumite aspecte precizate de diverse din universul elevului  implicare activă în
învățător și gruparea acestora în funcţie ●Resurse procedurale: rezolvarea sarcinii.
de ceea ce denumesc (ființe, lucruri, exercițiul, conversaţia euristică, ● Interevaluarea
acțiuni, însușiri) (3.5); explicaţia ● Tema de lucru pentru
- precizarea rolului pe care cuvintele îl au în acasă
comunicare (2.2);
- identificarea unor cuvinte dintr-un text
care îndeplinesc cerințe date (denumesc
ființe, lucruri, fenomene ale naturii,
însușiri, acțiuni) (3.5);
- completarea unor propoziţii lacunare cu
părți de vorbire potrivite (3.5);
- alcătuirea de enunțuri în care sunt utilizate
diferite părți de vorbire (4.4);
MATE - citirea numerelor naturale 0- 10 000 (2.1); Numerele naturale în  Resurse materiale: manual  Tema pentru acasă:
2.1 - ordonarea crescătoare a numerelor naturale concentrul tipărit și digital; Caietul - înmulțirea și împărțirea
2.2 0-10 000 (2.3); 0 – 10 000. elevului pentru clasa a III- numerelor naturale 0-10 000;
2.3 - scrierea cu litere a unor numere date (2.1); Adunarea și scăderea a– Matematică, Editura - rezolvarea de exerciţii,
2.4 - compararea numerelor naturale 0- 10000 Intuitext cu operaţiile cunoscute,
5.1 ( 2.2);  Resurse procedurale: respectând ordinea
5.2 - adunarea și scăderea numerelor naturale 0- conversaţia, exerciţiul, efectuării operaţiilor şi
10 000 ( 2.4); problematizarea, jocul semnificaţia parantezelor
didactic rotunde
- aflarea unui număr necunoscut dintr-o
operație de adunare, respectiv scădere,
folosind proba operației inverse (5.1);
- citirea unor grafice/ tabele – identificarea
datelor numerice (5.2);
rezolvarea de probleme cu raționamente
matematice simple, pe baza utilizării
terminologiei specifice (5.1).
ED. CIV. - completarea unor enunțuri lacunare Recapitulare Materiale
1.1 -identificarea unor grupuri din imagini manualul,
2.3 - dezbateri caietul,
 observare sistematică
3.1 -studii de caz ilustrații,
● evaluare orală
3.2 - -argumentarea unor opinii cu privire la dicționare,
respectarea/ nerespectarea regulilor într- lecturisuplimentare;
● temă de lucru în clasă
un grup Procedurale
Activitate frontală, individuală
și de grup

Activități pe discipline: EFS
JOI MATE - înmulțirea și împărțirea numerelor naturale Înmulțirea și  Resurse materiale: manual  Tema pentru acasă:
03.06 2.5 0-10 000 (2.5); împărțirea în tipărit și digital; Caietul - înmulțirea și împărțirea
2021 5.1 - rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile concentrul 0- 10 000 elevului pentru clasa a III- numerelor naturale 0-10 000;
cunoscute, respectând ordinea efectuării a– Matematică, Editura  - rezolvarea de exerciţii,
operaţiilor şi semnificaţia parantezelor Intuitext cu operaţiile cunoscute,
rotunde (2.5);  Resurse procedurale: respectând ordinea
- identificarea semnelor matematice pentru  conversaţia, exerciţiul, efectuării operaţiilor şi
obținerea unor rezultate date (2.5); problematizarea, jocul semnificaţia parantezelor
- formularea de probleme pe o temă dată didactic rotunde.
(5.1);
- rezolvarea de probleme pe baza datelor
numerice culese din tabele date (5.3).
LLR -realizarea în grup a unui ciorchine pentru a Textul literar în ●Resurse materiale: manual, ● Observarea sistematică:
1.3 organiza informații/idei/cuvinte potrivite, versuri text suport: Vacanța, după atitudinea elevilor faţă de
3.1. pornind de la cuvântul vacanță (1.3); Emilia Căldăraru, Caietul sarcina dată
4.5 - citirea individuală, în gând, a textului suport  Lectură: ” Prietenii elevului pentru clasa a III-a – Listă de verificare (da, nu):
(3.1); neobișnuite” Limba și literatura română,  concentrare asupra
-stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Editura Intuitext, obiecte sarcinii de rezolvat;
prin raportare la contextul în care apar şi diverse din universul elevului  implicare activă în
confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar ●Resurse procedurale: rezolvarea sarcinii.
(3.1); exercițiul, conversaţia euristică, ● Interevaluarea
-utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri explicaţia ● Tema de lucru pentru
proprii (4.5); acasă
-citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea
intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie
(3.1);
-formularea de răspunsuri la întrebări ce
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu
desprinse din textul citit (3.1);
-
AVAP Participarea la discuţii despre materialele Magazinul de jucării carton, creion, riglă, recipient din
2.2.; 2.3.; reciclabile şi despre importanţa reciclării Jucării din materiale plastic, acuarele - observare sistematică
2.4 Descrierea etapelor pentru realizarea reciclabile - conversația, demonstrația, - evaluare frontală şi
fluturaşului Aplicație: explicația, exercițiul, munca individuală
Confecţionarea fluturaşului Fluturașul eco. independentă, jocul de rol
Desenarea schiţelor unor jucăriii
Construirea unor jucării din materiale
reciclabile
Joc de rol: La magazinul de jucării

JM . Utilizarea deprinderilor motrice de bază Jocuri de mișcare  Mingi, ștefete, corzi Resurse Observare sistematica
1.1; 1.2. pentru realizarea unor activități ludice, cu constituite spontan, în procedurale:
1.3 caracter complex și eforturi diferite timpul liber, conversația, explicația, jocul
- participarea la ștafete cu solicitări de eforturi incluzând întrecerea didactic Evaluare orala
diferite între grupuri
- parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare
- participarea la jocuri de orientare în spațiu Evaluare sumativa
VINERI LLR - ordonarea diferită a unor cuvinte date Enunțul. Punctuația ●Resurse materiale: manual, ● Evaluarea după
04.06. 2.2 pentru a obține enunțuri variate (2.2); propoziției Caietul elevului pentru clasa a rezolvarea sarcinilor de
2021 3.5 - selectarea unor cuvinte care indică III-a – Limba și literatura învățare:
4.1 anumite aspecte precizate de învățător și română, Editura Intuitext,  Tehnica semaforului: se
4.2 gruparea acestora în funcţie de ceea ce jetoane pune la dispoziţia elevilor
denumesc (ființe, lucruri, acțiuni, ●Resurse procedurale: un set de trei cartonaşe
însușiri) (3.5); exercițiul, conversaţia euristică, colorate în culorile
- alcătuirea de enunțuri în care sunt utilizate explicaţia, jocul didactic semaforului, iar la
cuvintele identificate anterior (4.4); solicitarea învățătorului, ei
- alcătuirea de enunțuri referitoare la ridică un cartonaş
întâmplările din textul suport studiat în corespunzător: verde dacă
orele anterioare, pornind de la înţeleg, galben dacă nu sunt
întrebările investigatorului perfect siguri şi roşu dacă nu
(Cine? Ce? Unde?Când? Cum? De ce? înţeleg.
Cu cine?) (2.2);
- redactarea unei scrisori în care elevul își
spune părerea referitoare la realizarea
unei cărți a vacanței, cu accent pe
utilizarea corectă a semnelor de
punctuație (4.1. şi 4.2);
scrierea de îndemnuri pe o temă dată (4.1).
MATE - înmulțirea și împărțirea numerelor naturale Înmulțirea și  Resurse materiale: manual  Tema pentru acasă:
2.5 0-10 000 (2.5); împărțirea în tipărit și digital; Caietul - înmulțirea și împărțirea
5.1 - rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile concentrul 0- 10 000 elevului pentru clasa a III- numerelor naturale 0-10 000;
cunoscute, respectând ordinea efectuării a– Matematică, Editura - rezolvarea de exerciţii, cu
operaţiilor şi semnificaţia parantezelor Intuitext operaţiile cunoscute,
rotunde (2.5);  Resurse procedurale: respectând ordinea efectuării
- identificarea semnelor matematice pentru conversaţia, exerciţiul, operaţiilor şi semnificaţia
obținerea unor rezultate date (2.5); problematizarea, jocul didactic parantezelor rotunde.
- formularea de probleme pe o temă dată
(5.1);
rezolvarea de probleme pe baza datelor
numerice culese din tabele date (5.3).
Activități pe discipline: Religie
Activități pe discipline: EFS
Competenț Resurse materiale și
Activități de învățare Detalieri de conținut  Evaluare
ZIUA e procedurale
LUNI
07.06. Activități pe discipline: Lb. engleză
2020
LLR -recitirea, cu creionul în mână, în mod ●Povestirea orală a ●Resurse materiale: manual,  Evaluarea după
2.2 individual, a textului lecturat în orele unei întâmplări citite text suport: James și piersica rezolvarea sarcinilor de
3.4 anterioare, în vederea evidențierii unor relații ●Scrierea textului în uriașă, după Roald Dahl, învățare:
4.1. de structură (părțile textului) și de conținut care se prezintă o Caietul elevului pentru clasa a Tehnica „Fără mâini
4.4 (locul, timpul, personajele, întâmplările) întâmplare imaginată III-a – Limba și literatura ridicate” -se aşteaptă
(3.4); română, Editura Intuitext, coli răspunsuri la anumite
-formularea, în grup, a unor întrebări al căror de scris solicitări ale cadrului
răspuns conduc la rezolvarea unei probleme ●Resurse procedurale: didactic; se lasă elevilor timp
care se poate desprinde din textul lecturat exercițiul, conversaţia euristică, de gândire, apoi pot discuta în
(2.2); explicaţia, Explozia stelară, perechi sau în grupuri mici;
-completarea, în perechi, a unor organizatori procedee de lectură activă atenţia învățătorului se poate
grafici, pentru a evidenţia relaţii între diferite muta către anumiţi elevi,
elemente destructură sau de conţinut (3.4); oferindu-se şi celor timizi,
-completarea unui tabel în care se pun în tăcuţi sau neîncrezători
relație pe orizontală fragmentele textului și posibilitatea de a se exprima.
ideile principale formulate în trei moduri
diferite (titlu, enunț, întrebare) (3.4);  Temă de lucru în clasă:
-relatarea întâmplărilor din text pe baza completarea unei pagini
planului de idei (în grupuri de elevi aşezaţi în din jurnalul de lectură al
cerc, fiecare membru al grupului povestește clasei
un anumit fragment dezvoltând ideea
principală) (2.2);
-redactarea unui text în care se prezintă
călătorieimaginară (4.4);
-interevaluareatextelorscrise (înperechi) (4.1);
-revizuireapropriului text
pebazasugestiilorprimite de la colegi (4.1);
-transcrierea, pe o coală de hârtie, a
textuluirevizuit, avându-se
învedererespectarearegulilor de așezare a
textuluiînpagină, a regulilor de
ortografieșipunctuație (4.1);
AVAP Participarea la discuţii despre materialele Magazinul de jucării carton, creion, riglă, recipient din
2.2.; 2.3.; reciclabile şi despre importanţa reciclării Jucării din materiale plastic, acuarele - observare sistematică
2.4 Descrierea etapelor pentru realizarea reciclabile - conversația, demonstrația, - evaluare frontală şi
fluturaşului Aplicație: explicația, exercițiul, munca individuală
Confecţionarea fluturaşului Fluturașul eco. independentă, jocul de rol
Desenarea schiţelor unor jucăriii
Construirea unor jucării din materiale
reciclabile
Joc de rol: La magazinul de jucării

MM ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor Recapitulare manualul tipărit/digital, observaresistematică


1.1.; 1.2.; („Do, e-o doamnă prea frumoasă”) caietul, surse audio ● evaluareorală
2.1.; ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea fișe de evaluare ● temă de lucruînclasă
3.1. noţiunilor de portativ, cheie de sol, înălţimi de ● inter-evaluare
note de la DO1 la DO2 Resurse procedurale: ●auto-evaluare
● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note Metode: conversaţia, explicaţia, 
deja scrise exerciţiul, munca independentă,
● interpretarea vocală a cântecelor, cu jocul
utilizarea percuţiei corporale - a aplauzelor didactic
ritmice, a bătutului din picior
● scrierea notelor din gama DO pe portativ

Itemii probei de evaluare vizează:


● completarea enunțurilor lacunare
● stabilirea corepondenței între nota de pe
portativ și denumirea ei
● plasarea corectă a notelor pe portativ
● transcriere de portativ și identificare de note
● interpretarea unui cântec cunoscut,
respectând toate noțiunile de teorie muzicală
învățată
MARȚI MATE Citirea şi scrierea fracţiilor subunitare şi a Fracții Resurse materiale: Tema de lucru în clasă:
08.06. 2.1 celor echiunitare (fără terminologie); - Numirea, scrierea și manual,Caietul elevu-lui ,  identificarea
2020 2.2 - Scrierea unor fracţii subunitare pornind de citirea fracțiilor mulțimi de obiecte, imagini, fracţii, utilizând suport
2.3 la mulţimi de obiecte, de la un desen/ -Fracții subunitare și concret sau desene date
3.2 reprezentare grafică sau de la un text ; echiunitare fișe de lucru; Tehnica semaforu-lui: se
5.3 - Compararea unor fracţii cu acelaşi numitor -Adunarea și scăderea pune la dispoziţia elevilor un
cu ajutorul unor obiecte familiare sau a unor -Compararea și Resurse procedura-le: set de trei cartonaşe colorate
reprezentări grafice ; ordonarea fracțiilor conversaţia, explicația, în culorile semaforului, iar la
- Ordonarea fracțiilor subunitare, folosind  exerciţiul, Gândiți, lucrați în solicitarea învățătorului, ei
exem-ple practice din viața cotidiană sau perechi, comunicați ridică un cartonaş: verde dacă
reprezentări grafice; problematizarea înţeleg, galben dacă nu sunt
- Intuirea echivalenței unei fracţii subunitare siguri şi roşu dacă nu înţeleg.
cu o sumă sau cu o diferenţă de fracţii cu
acelaşi numitor, cu ajutorul unor reprezentări Forme de organiza-re: frontal,
grafice sau exemple familiare ; individu-al, în perechi
- Identificarea unor fracţii, utilizând suport
concret sau adesene (pizza, tort, măr, pâine,
cutie de bomboane, tablete de ciocolată etc.) ;
-Utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru
compararea unor numere sau a rezultatelor
unor operaţii aritmetice;
- Efectuarea de adunări și scăderi cu același
numitor;
- -Asocierea rezolvării unei probleme cu o
reprezentare grafică /desen sau cu o
expresie numerică dată;
LLR -recitirea, cu creionul în mână, în mod ●Povestirea orală a ●Resurse materiale: manual,  Evaluarea după
2.2 individual, a textului lecturat în orele unei întâmplări citite text suport: James și piersica rezolvarea sarcinilor de
3.4 anterioare, în vederea evidențierii unor relații ●Scrierea textului în uriașă, după Roald Dahl, învățare:
4.1. de structură (părțile textului) și de conținut care se prezintă o Caietul elevului pentru clasa a Tehnica „Fără mâini
4.4 (locul, timpul, personajele, întâmplările) întâmplare imaginată III-a – Limba și literatura ridicate” -se aşteaptă
(3.4); română, Editura Intuitext, coli răspunsuri la anumite
-formularea, în grup, a unor întrebări al căror de scris solicitări ale cadrului
răspuns conduc la rezolvarea unei probleme ●Resurse procedurale: didactic; se lasă elevilor timp
care se poate desprinde din textul lecturat exercițiul, conversaţia euristică, de gândire, apoi pot discuta în
(2.2); explicaţia, Explozia stelară, perechi sau în grupuri mici;
-completarea, în perechi, a unor organizatori procedee de lectură activă atenţia învățătorului se poate
grafici, pentru a evidenţia relaţii între diferite muta către anumiţi elevi,
elemente destructură sau de conţinut (3.4); oferindu-se şi celor timizi,
-completarea unui tabel în care se pun în tăcuţi sau neîncrezători
relație pe orizontală fragmentele textului și posibilitatea de a se exprima.
ideile principale formulate în trei moduri
diferite (titlu, enunț, întrebare) (3.4);  Temă de lucru în clasă:
-relatarea întâmplărilor din text pe baza completarea unei pagini
planului de idei (în grupuri de elevi aşezaţi în din jurnalul de lectură al
cerc, fiecare membru al grupului povestește clasei
un anumit fragment dezvoltând ideea
principală) (2.2);
-redactarea unui text în care se prezintă
călătorieimaginară (4.4);
-interevaluareatextelorscrise (înperechi) (4.1);
-revizuireapropriului text
pebazasugestiilorprimite de la colegi (4.1);
-transcrierea, pe o coală de hârtie, a
textuluirevizuit, avându-se
învedererespectarearegulilor de așezare a
textuluiînpagină, a regulilor de
ortografieșipunctuație (4.1);
ŞTIINŢE - Identificarea unor corpuri aflate în diferite Recapitulare finală  Resurse materiale: Observarea sistematică a
ALE stări de agregare (1.1); manual tipar / digital, imagini, atitudinii elevilor faţă de
NATURII - Observarea dirijată a unor imagini pentru corpuri aflate în diverse stări de sarcina dată
identificarea influenței factorilor de mediu agregre -Listă de verificare (da, nu):
(apă, aer, temperatură) asupra vieții plantelor  Resurse procedurale: -concentrarea asupra sarcinii
și animalelor (1.1); de rezolvat,
- Formularea de concluzii desprinse în urma conversaţia, explicaţia, -implicarea activă în
investigaiilor efectuate (ex.: planta are nevoie exerciţiul, jocul didactic, rezolvarea sarcinii
de lumină, în lipsa ei aceasta se îngălbenește, diagrama Venn
creșterea încetinește) (2.4);
- Elaborarea unor materiale informative
pentru ilustrarea unor rezultate din demersul
investigativ (ex.: afișe, desene) (2.5).

Activități pe discipline: Lb. engleză


MIERCURI LLR -recitirea, cu creionul în mână, în mod ●Povestirea orală a ●Resurse materiale: manual,  Evaluarea după
09.06.2021 2.2 individual, a textului lecturat în orele unei întâmplări citite text suport: James și piersica rezolvarea sarcinilor de
3.4 anterioare, în vederea evidențierii unor relații ●Scrierea textului în uriașă, după Roald Dahl, învățare:
4.1. de structură (părțile textului) și de conținut care se prezintă o Caietul elevului pentru clasa a Tehnica „Fără mâini
4.4 (locul, timpul, personajele, întâmplările) întâmplare imaginată III-a – Limba și literatura ridicate” -se aşteaptă
(3.4); română, Editura Intuitext, coli răspunsuri la anumite
-formularea, în grup, a unor întrebări al căror de scris solicitări ale cadrului
răspuns conduc la rezolvarea unei probleme ●Resurse procedurale: didactic; se lasă elevilor timp
care se poate desprinde din textul lecturat exercițiul, conversaţia euristică, de gândire, apoi pot discuta în
(2.2); explicaţia, Explozia stelară, perechi sau în grupuri mici;
-completarea, în perechi, a unor organizatori procedee de lectură activă atenţia învățătorului se poate
grafici, pentru a evidenţia relaţii între diferite muta către anumiţi elevi,
elemente destructură sau de conţinut (3.4); oferindu-se şi celor timizi,
-completarea unui tabel în care se pun în tăcuţi sau neîncrezători
relație pe orizontală fragmentele textului și posibilitatea de a se exprima.
ideile principale formulate în trei moduri
diferite (titlu, enunț, întrebare) (3.4);  Temă de lucru în clasă:
-relatarea întâmplărilor din text pe baza completarea unei pagini
planului de idei (în grupuri de elevi aşezaţi în din jurnalul de lectură al
cerc, fiecare membru al grupului povestește clasei
un anumit fragment dezvoltând ideea
principală) (2.2);
-redactarea unui text în care se prezintă
călătorieimaginară (4.4);
-interevaluareatextelorscrise (înperechi) (4.1);
-revizuireapropriului text
pebazasugestiilorprimite de la colegi (4.1);
-transcrierea, pe o coală de hârtie, a
textuluirevizuit, avându-se
învedererespectarearegulilor de așezare a
textuluiînpagină, a regulilor de
ortografieșipunctuație (4.1);
MATE Citirea şi scrierea fracţiilor subunitare şi a Fracții Resurse materiale: Tema de lucru în clasă:
2.1 celor echiunitare (fără terminologie); - Numirea, scrierea și manual,Caietul elevu-lui ,  identificarea
2.2 - Scrierea unor fracţii subunitare pornind de citirea fracțiilor mulțimi de obiecte, imagini, fracţii, utilizând suport
2.3 la mulţimi de obiecte, de la un desen/ -Fracții subunitare și fișe de lucru; concret sau desene date
3.2 reprezentare grafică sau de la un text ; echiunitare Tehnica semaforu-lui: se
5.3 - Compararea unor fracţii cu acelaşi numitor -Adunarea și scăderea Resurse procedura-le: pune la dispoziţia elevilor un
cu ajutorul unor obiecte familiare sau a unor -Compararea și conversaţia, explicația, set de trei cartonaşe colorate
reprezentări grafice ; ordonarea fracțiilor exerciţiul, Gândiți, lucrați în în culorile semaforului, iar la
- Ordonarea fracțiilor subunitare, folosind perechi, comunicați solicitarea învățătorului, ei
exem-ple practice din viața cotidiană sau problematizarea ridică un cartonaş: verde dacă
reprezentări grafice; înţeleg, galben dacă nu sunt
- Intuirea echivalenței unei fracţii subunitare siguri şi roşu dacă nu înţeleg.
Forme de organiza-re: frontal,
cu o sumă sau cu o diferenţă de fracţii cu
individu-al, în perechi
acelaşi numitor, cu ajutorul unor reprezentări
grafice sau exemple familiare ;
- Identificarea unor fracţii, utilizând suport
concret sau adesene (pizza, tort, măr, pâine,
cutie de bomboane, tablete de ciocolată etc.) ;
-Utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru
compararea unor numere sau a rezultatelor
unor operaţii aritmetice;
- Efectuarea de adunări și scăderi cu același
numitor;
-Asocierea rezolvării unei probleme cu o
reprezentare grafică /desen sau cu o expresie
numerică dată;
ED. CIV. - completarea unor enunțuri lacunare Recapitulare Materiale  observare sistematică
1.1 -identificarea unor grupuri din imagini manualul,
2.3 - dezbateri caietul,
3.1 -studii de caz ilustrații,
● evaluare orală
3.2 -argumentarea unor opinii cu privire la dicționare,
respectarea/ nerespectarea regulilor într-un lecturisuplimentare;
● temă de lucru în clasă
grup Procedurale
Activitate frontală, individuală
și de grup

Activități pe discipline: EFS


JOI MATE Citirea şi scrierea fracţiilor subunitare şi a Fracții Resurse materiale: Tema de lucru în clasă:
10.06.2021 2.1 celor echiunitare (fără terminologie); - Numirea, scrierea și manual,Caietul elevu-lui ,  identificarea
2.2 - Scrierea unor fracţii subunitare pornind de citirea fracțiilor mulțimi de obiecte, imagini, fracţii, utilizând suport
2.3 la mulţimi de obiecte, de la un desen/ -Fracții subunitare și fișe de lucru; concret sau desene date
3.2 reprezentare grafică sau de la un text ; echiunitare Tehnica semaforu-lui: se
5.3 - Compararea unor fracţii cu acelaşi numitor -Adunarea și scăderea Resurse procedura-le: pune la dispoziţia elevilor un
cu ajutorul unor obiecte familiare sau a unor -Compararea și conversaţia, explicația, set de trei cartonaşe colorate
reprezentări grafice ; ordonarea fracțiilor exerciţiul, Gândiți, lucrați în în culorile semaforului, iar la
- Ordonarea fracțiilor subunitare, folosind perechi, comunicați solicitarea învățătorului, ei
exem-ple practice din viața cotidiană sau problematizarea ridică un cartonaş: verde dacă
reprezentări grafice; înţeleg, galben dacă nu sunt
- Intuirea echivalenței unei fracţii subunitare siguri şi roşu dacă nu înţeleg.
Forme de organiza-re: frontal,
cu o sumă sau cu o diferenţă de fracţii cu
individu-al, în perechi
acelaşi numitor, cu ajutorul unor reprezentări
grafice sau exemple familiare ;
- Identificarea unor fracţii, utilizând suport
concret sau adesene (pizza, tort, măr, pâine,
cutie de bomboane, tablete de ciocolată etc.) ;
-Utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru
compararea unor numere sau a rezultatelor
unor operaţii aritmetice;
- Efectuarea de adunări și scăderi cu același
numitor;
-Asocierea rezolvării unei probleme cu o
reprezentare grafică /desen sau cu o expresie
numerică dată;
LLR -recitirea, cu creionul în mână, în mod ●Povestirea orală a ●Resurse materiale: manual,  Evaluarea după
2.2 individual, a textului lecturat în orele unei întâmplări citite text suport: James și piersica rezolvarea sarcinilor de
3.4 anterioare, în vederea evidențierii unor relații ●Scrierea textului în uriașă, după Roald Dahl, învățare:
4.1. de structură (părțile textului) și de conținut care se prezintă o Caietul elevului pentru clasa a Tehnica „Fără mâini
4.4 (locul, timpul, personajele, întâmplările) întâmplare imaginată III-a – Limba și literatura ridicate” -se aşteaptă
(3.4); română, Editura Intuitext, coli răspunsuri la anumite
-formularea, în grup, a unor întrebări al căror de scris solicitări ale cadrului
răspuns conduc la rezolvarea unei probleme ●Resurse procedurale: didactic; se lasă elevilor timp
care se poate desprinde din textul lecturat exercițiul, conversaţia euristică, de gândire, apoi pot discuta în
(2.2); explicaţia, Explozia stelară, perechi sau în grupuri mici;
-completarea, în perechi, a unor organizatori procedee de lectură activă atenţia învățătorului se poate
grafici, pentru a evidenţia relaţii între diferite muta către anumiţi elevi,
elemente destructură sau de conţinut (3.4); oferindu-se şi celor timizi,
-completarea unui tabel în care se pun în tăcuţi sau neîncrezători
relație pe orizontală fragmentele textului și posibilitatea de a se exprima.
ideile principale formulate în trei moduri
diferite (titlu, enunț, întrebare) (3.4);  Temă de lucru în clasă:
-relatarea întâmplărilor din text pe baza completarea unei pagini
planului de idei (în grupuri de elevi aşezaţi în din jurnalul de lectură al
cerc, fiecare membru al grupului povestește clasei
un anumit fragment dezvoltând ideea
principală) (2.2);
-redactarea unui text în care se prezintă
călătorieimaginară (4.4);
-interevaluareatextelorscrise (înperechi) (4.1);
-revizuireapropriului text
pebazasugestiilorprimite de la colegi (4.1);
-transcrierea, pe o coală de hârtie, a
textuluirevizuit, avându-se
învedererespectarearegulilor de așezare a
textuluiînpagină, a regulilor de
ortografieșipunctuație (4.1);
AVAP Participarea la discuţii despre materialele Magazinul de jucării carton, creion, riglă, recipient din
2.2.; 2.3.; reciclabile şi despre importanţa reciclării Jucării din materiale plastic, acuarele - observare sistematică
2.4 Descrierea etapelor pentru realizarea reciclabile - conversația, demonstrația, - evaluare frontală şi
fluturaşului Aplicație: explicația, exercițiul, munca individuală
Confecţionarea fluturaşului Fluturașul eco. independentă, jocul de rol
Desenarea schiţelor unor jucăriii
Construirea unor jucării din materiale
reciclabile
Joc de rol: La magazinul de jucării

JM . Utilizarea deprinderilor motrice de bază Jocuri de mișcare  Mingi, ștefete, corzi Resurse Observare sistematica
1.1; 1.2. pentru realizarea unor activități ludice, cu constituite spontan, în procedurale:
1.3 caracter complex și eforturi diferite timpul liber, conversația, explicația, jocul
- participarea la ștafete cu solicitări de eforturi incluzând întrecerea didactic Evaluare orala
diferite între grupuri
- parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare
- participarea la jocuri de orientare în spațiu Evaluare sumativa
VINERI LLR -realizarea în grup a unui ciorchine pentru a Textul literar ●Resurse materiale: manual,  Tema pentru acasă
11.06.2021 1.3 organiza informații/idei/cuvinte potrivite,  Lectură: ” Prietenii text suport:Povestea melcului  Tema de lucru în
3.1. pornind de la cuvântul vacanță (1.3); neobișnuite” fără casă-după Adina Popescu, clasă:alcătuirea de propoziții
4.5 - citirea individuală, în gând, a textului suport dicționar, minge. utilizând cuvintele nou
(3.1); ●Resurse procedurale: învățate în text.
-stabilirea sensului cuvintelor necunoscute exercițiul, conversaţia, Proba orală: formulare de
prin raportare la contextul în care apar şi explicaţia, procedee de citire răspunsuri la întrebări
confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar activă, brainstorming-ul, referitoare la conţinutul
(3.1); metoda Ciorchinele, RAÎ textului.
-utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri (Răspunde, aruncă, întreabă),
proprii (4.5); jocul didactic.
-citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea
intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie
(3.1);
-formularea de răspunsuri la întrebări ce
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu
desprinse din textul citit (3.1);

MATE - citirea unui calendar, al unei luni date (4.1); Unități de măsură  Resurse materiale: manual  Evaluarea după rezolvarea
4.1 - calcularea unor durate (4.2); tipărit și digital; Caietul sarcinilor de învățare:
4.2 - alegerea măsurilor corespunzătoare unor elevului pentru clasa a III- Tehnica „Fără mâini ridicate”
situații familiare copiilor (4.1); a – Matematică, Editura
- alegerea unității de măsură potrivite pentru Intuitext
măsuri indicate (4.1);  Resurseprocedurale:
- rezolvarea de probleme în care apar unități conversaţia, activități practice,
monetare (4.2). exerciţiul, problematizarea,
Gândiți, lucrați în perechi,
comunicați!
Activități npe discipline: Religie
Activități npe discipline: EFS
LUNI LLR -realizarea în grup a unui ciorchine pentru a Textul literar ●Resurse materiale: manual,  Tema pentru acasă
14.06. 1.3 organiza informații/idei/cuvinte potrivite,  Lectură: ” Prietenii text suport:Povestea melcului  Tema de lucru în
2021 3.1. pornind de la cuvântul vacanță (1.3); neobișnuite” fără casă-după Adina Popescu, clasă:alcătuirea de propoziții
4.5 - citirea individuală, în gând, a textului suport dicționar, minge. utilizând cuvintele nou
(3.1); ●Resurse procedurale: învățate în text.
-stabilirea sensului cuvintelor necunoscute exercițiul, conversaţia,  Proba orală: formulare de
prin raportare la contextul în care apar şi explicaţia, procedee de citire răspunsuri la întrebări
confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar activă, brainstorming-ul, referitoare la conţinutul
(3.1); metoda Ciorchinele, RAÎ textului.
-utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri (Răspunde, aruncă, întreabă),
proprii (4.5); jocul didactic.
-citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea
intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie
(3.1);
-formularea de răspunsuri la întrebări ce
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu
desprinse din textul citit (3.1);

AVAP Participarea la discuții despre comunicarea prin STRADA ȘCOLII - Resurse materiale: manual Observarea gradu-lui de
imagine (de exemplu, imaginea ca document; lucrare colectivă AVAP , cuti de carton, hârtie implicare în rezolvarea
imaginile folosite în scop informațional de-a (linia, volum, forme glasată, hârtie creponată, hârtie sarcini-lor
lungul timpului); ondulată, ziare şi revis-te, coli
-Discuții despre patrimoniul local: construcții plane şi spaţiale - albe, lipici, crengi, pietre
reprezentative şi ambient urban/rural, elemente de limbaj Respectarea crite-riilor de
vestimen-tație, obiceiuri, colecții, obiecte de plastic; trasare, Resurse procedurale: evaluare
patrimoniu ; modelare, colaj) conversaţia, explicaţia,
- Participarea la exerciții-joc de observare a ele- demonstraţia, observa-ţia, Evaluare practică
mentelor de limbaj plastic din natură și din exerciţiul
compoziții plastice;
- Exerciții de identificare a unor elemente de Forme de organizare: frontală,
expresie de limbaj plastic în forme plastice individuală, pe grupe
pla-ne;
- Exerciții de diversificare a ariei de utilizare a
elementelor de limbaj plastic în scopul amplifi-
cării potențialului lor expresiv;
- Realizarea de produse utile și estetice, pentru
viața de zi cu zi, pentru decorarea cărora se
fo-losesc diferite procedee;
- Confecționarea de produse care vor fi
utilizate apoi la clasă în scop didactic;
- Colectarea din natură de forme, fragmente
sau materiale (pietre, frunze, lemne etc.) cu
scopul de a le conferi noi valențe expresive,
artistice;
- Explorarea proprietăților expresive ale
forme-lor naturale;
- Utilizarea tehnicilor tradiționale și moderne
de reciclare a
MM ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor Recapitulare manualul tipărit/digital, observaresistematică
1.1.; 1.2.; („Do, e-o doamnă prea frumoasă”) caietul, surse audio ● evaluareorală
2.1.; ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea fișe de evaluare ● temă de lucruînclasă
3.1. noţiunilor de portativ, cheie de sol, înălţimi de ● inter-evaluare
note de la DO1 la DO2 Resurse procedurale: ●auto-evaluare
● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note Metode: conversaţia, explicaţia,
deja scrise exerciţiul, munca independentă,
● interpretarea vocală a cântecelor, cu jocul
utilizarea percuţiei corporale - a aplauzelor didactic
ritmice, a bătutului din picior
● scrierea notelor din gama DO pe portativ
Itemii probei de evaluare vizează:
● completarea enunțurilor lacunare
● stabilirea corepondenței între nota de pe
portativ și denumirea ei
● plasarea corectă a notelor pe portativ
● transcriere de portativ și identificare de note
● interpretarea unui cântec cunoscut,
respectând toate noțiunile de teorie muzicală
învățată

MARȚI MATE - citirea unui calendar, al unei luni date (4.1); Unități de măsură  Resurse materiale: manual  Evaluarea după rezolvarea
11.06. 4.1 - calcularea unor durate (4.2); tipărit și digital; Caietul sarcinilor de învățare:
2019 4.2 - alegerea măsurilor corespunzătoare unor elevului pentru clasa a III-  Tehnica „Fără mâini
situații familiare copiilor (4.1); a – Matematică, Editura ridicate”
- alegerea unității de măsură potrivite pentru Intuitext
măsuri indicate (4.1);  Resurseprocedurale:
- rezolvarea de probleme în care apar unități conversaţia, activități practice,
monetare (4.2). exerciţiul, problematizarea,
Gândiți, lucrați în perechi,
comunicați!
LLR - precizarea, în perechi, a caracteristicilor și a Textul nonliterar ●Resurse materiale:manual,  Evaluarea după
2.1 unor informații științifice deținute de elevi, ●Descrierea unor Caietul elevului pentru clasa a rezolvarea sarcinilor de
3.1 referitoare la curcubeu; completarea primei elemente din mediul III-a – Limba și literatura învățare:
4.3 coloane din tabelul Știu - Vreau să știu – Am apropiat română, Editura Intuitext clasa  Temă de lucru în clasă:
învățat cu informațiile asupra cărora s-a căzut a III-a, reviste, carton, hârtie scrierea unui scurt text în
de comun acord (2.1); colorată, foarfece, lipici, carioci care sunt utilizați conectori
- formularea de întrebări despre ceea ce nu ●Resurse procedurale: de tipul: mai întâi,apoi, în
știu și vor să afle elevii despre curcubeu și exercițiul, conversaţia euristică, cele din urmă
completarea celei de-a doua coloane din explicaţia, metoda Știu - Vreau
tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat (2.1); să știu – Am învățat
- citirea în gând, cu creionul în mână, a unui
text nonliterar (3.1);
- formularea de răspunsuri la întrebări ce
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu
desprinse din textul citit și completarea celei
de-a treia coloane din tabelul Știu - Vreau să
știu – Am învățat (3.1);
- scrierea unui paragraf în care se folosesc
conectori de tipul: mai întâi,apoi, în cele din
urmă pentru a descrie pașii realizării unui
obiect util în vacanță (4.3).
ŞTIINŢE - Identificarea unor corpuri aflate în diferite Recapitulare finală  Resurse materiale: Observarea sistematică a
ALE stări de agregare (1.1); manual tipar / digital, imagini, atitudinii elevilor faţă de
NATURII - Observarea dirijată a unor imagini pentru Evaluare corpuri aflate în diverse stări de sarcina dată
identificarea influenței factorilor de mediu agregre -Listă de verificare (da, nu):
(apă, aer, temperatură) asupra vieții plantelor  Resurse procedurale: -concentrarea asupra sarcinii
și animalelor (1.1); de rezolvat,
- Formularea de concluzii desprinse în urma conversaţia, explicaţia, -implicarea activă în
investigaiilor efectuate (ex.: planta are nevoie exerciţiul, jocul didactic, rezolvarea sarcinii
de lumină, în lipsa ei aceasta se îngălbenește, diagrama Venn
creșterea încetinește) (2.4);
- Elaborarea unor materiale informative
pentru ilustrarea unor rezultate din demersul
investigativ (ex.: afișe, desene) (2.5).

Activități pe discipline: Lb. engleză


MIER- LLR - Recitirea, cu creionul în mână, în mod Scriere imaginativă/ Resurse materiale: manual Evaluarea după rezolvarea
CURI 1.3. individu-al, a textului lecturat în orele creativă CLR, text suport: La cireșe, sarci-nilor de învățare:
12.06. 2.2. anterioare, în vede-rea evidențierii unor relații după Ion Creangă, fișe de lucru Tehnica „Fără mâini
2019 3.1. de structură (părțile textului) și de conținut Resurse procedura-le: ridicate” -
3.2. (locul, timpul, personaje-le, întâmplările); exercițiul, conversaţia euristică,
3.4. - Formularea, în grup, a unor întrebări al explicaţia, Brainstorming-ul, Temă de lucru în clasă:
3.5. căror răspuns conduc la rezolvarea unei procedee de lectură activă completarea unei pagini din
4.1. probleme care se poate desprinde din textul jurnalul de lectură al clasei
4.2. lecturat; Forme de organiza-re: frontal,
4.4. - Completarea, în perechi, a unor organizatori individual
4.5. grafici, pentru a evidenţia relaţii între diferite
ele-mente de structură sau de conţinut;
- Completarea unui tabel în care se pun în
relație pe orizontală fragmentele textului și
ideile princi-pale formulate în trei moduri
diferite (titlu, enunț, întrebare) ;
- Joc: Aventura
- Redactarea unui text creativ cu titlul ,,O zi
de vară” în care se introduc expresii/ cuvinte
de sprijin;
- Interevaluarea textelor scrise (în perechi) ;
- Revizuirea propriului text pe baza
sugestiilor primite de la colegi;
- Realizarea unei ilustrații corespunzătoare
mesajului transmis în textul redactat.
MATE - Test complex pentru evaluare finală Evaluare  Resurse materiale: formulare Proba scrisă
1.1, 1.2, pentru fiecare elev Autoevaluarea
2.1, 2.2, 2.3,  Resurseprocedurale:
2.4, 2.5, explicația, exercițiul
3.1, 3.2,
4.1, 4.2, 5.1,
5.2, 5.3

ED. Itemii probei de evaluare vizează: Resurse materiale:


CIVICĂ -Precizarea trăsăturii morale specifice teste de evaluare
1.1 enunţurilor date; elaborate  Probă scrisă Probă scrisă
2.3 -Potrivirea unor însuşiri la anumite atitudini
3.1 date; Resurseprocedurale:
3.2 -Cum sunt persoanele în funcţie de acţiunile conversaţia, exerciţiul
lor;
-Recunoașterea, în situații date, a grupurilor Forme de
mici din care face parte elevul (familia, organizare :
grupul de joacă, grupul de învățare); individuală
- Completarea unor enunțuri lacunare cu
infor-mații referitoare la atitudinea față de
plante și animale;
-Identificarea atitudinilor pozitive/negative
pe care le au oamenii faţă de plante şi
animale;
- Selectarea enunțurilor corecte referitoare la
atitudini față de plante/animale;
- -Stabilirea valorii de adevăr a unor
enunțuri;
EFS
JOI MATE. Stabilirea coordonatelor unor obiecte într-o Elemente de ●Resurse materiale: manual  Observarea
13.06. reprezentare grafică sub formă de reţea ; geometrie pentru clasa a III-a, Editura sistematică:atitudinea
2019 - iIdentificarea şi denumirea figurilor - Localizarea unor Intuitext elevilor faţă de sarcina dată
geometrice plane ; obiecte ●Resurse procedurale:  Listă de verificare (da,
- Conturarea figurilor geometrice plane cu - Figuri geometrice exercițiul, conversaţia euristică, nu):
aju-torul instrumentelor de geometrie / - Axa de simetrie explicaţia, jocul didactic 
concentrarea asupra sarcinii
şabloanelor (pătrat, triunghi, dreptunghi) ; - Perimetrul de rezolvat
- Cecunoaşterea şi descrierea unor obiecte  implicarea activă în
care au forma unor corpuri geometrice - Corpuri geometrice rezolvarea sarcinii
cunoscute, din mediul apropiat (cub,
paralelipiped, cilindru, sferă, con);
- Gruparea unor corpuri geometrice după
criterii date (formă / număr de feţe, număr de
vârfuri, număr de muchii);
- Construirea unor imagini simetrice;
- Rezolvarea unor probleme care presupun
aflarea perimetrului unor figuri geometrice;
- Rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află
produ-sul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ dublul
etc.”;
- Identificarea şi analiza datelor din ipoteza
unei probleme;
- Identificarea cuvintelor/sintagmelor în enun-
ţurile problemelor care sugerează operaţiile
aritmetice studiate (a dat, a primit, a distribuit
în mod egal, de două ori mai mult etc.);
- Rezolvarea şi compunerea de probleme folo-
sind simboluri, numere sau reprezentări
grafice;
- - Asocierea rezolvării unei probleme cu o
reprezentare grafică /desen sau cu o
expresie numerică data;
LLR - Test complex pentru evaluare finală Evaluare  Resurse materiale: formulare Proba scrisă
3.1. 3.2.3.4. pentru fiecare elev Autoevaluarea
3.5.4.1.4.2.  Resurse procedurale:
4.4. explicația, exercițiul

AVAP  Decorarea clasei Proiect:Cu toţii , baloane colorate, ghirlande de - evaluare frontală, individuală
1.1.; 1.3.;  Expunerea celor mai reuşite lucrări suntem talentaţi! flori din hârtie, diplome - evaluare reciprocă
2.5. realizate de-a lungul anului -conversaţia - proiect
 Organizarea unei gale la nivelul clasei
Premierea elevilor
JM - participarea la ștafete cu solicitări de eforturi Jocuri de mișcare  Mingi, ștefete, corziResurse Observare sistematica
1.1 diferite pentru timpul liber procedurale:
1.2 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare desfășurate în conversația, explicația, jocul Evaluare orala
1.3 - participarea la jocuri de orientare în spațiu excursii, tabere, didactic
drumeții. Activități
turistice Evaluare sumativa
VINERI LLR -Scrierea de ortograme /omofone uzuale ; Despre ortografia  Resurse materiale: Evaluarea după rezolvarea
14.06. 3.1. 3.2.3.4. -Exerciţii de analiză a ortogramelor sau cuvintelor fișe de ameliorare/ dezvoltare sarcinilor de ameliorare/
2019 3.5.4.1.4.2. omofo-nelor din enunţuri logice şi corecte din  Resurse procedurale: dezvoltare:
4.4. punct de vedere gramatical; conversația, explicația, jocul  Autoevaluarea
-Exerciţii de analiză pe text şi identificare a didactic
orto-gramelor şi omofonelor corespunzătoare;
-Exerciţii de identificare a unor instrumente
de autocontrol pentru a scrie după reguli
înţelese şi nu mecanic;
-Alcătuirea de enunţuri după modele date;
-Alcătuirea de enunţuri după cerinţe date;
-Corectarea unori enunţuri care conţin erori
de scriere;
MATE - Alegerea unităţilor de măsură adecvate Unități de măsură Resurse materiale: manual, Observarea
1.1, 1.2, pentru a măsura masa unor obiecte ; - Unităţi de măsură imagini, fișe de lucru; sistematică: atitudinea
2.1, 2.2, 2.3, - Alegerea măsurilor potrivite pentru lungime, pentru lungime elevilor faţă de sarcina dată
2.4, 2.5, capacitate, masă, timp ; - Unităţi de măsură Resurse procedurale: -Listă de verificare (da, nu):
3.1, 3.2, -Citirea unui calendar, al unei luni date ; pentru volumul conversaţia, exerciţiul, -concentrarea asupra sarcinii
4.1, 4.2, 5.1, - Extragerea şi sortarea de numere dintr-un lichidelor problematizarea, jocul didactic, de rezolvat; implicarea activă
5.2, 5.3 tabel, pe baza unor criterii date ; - Unităţi de măsură Forme de organizare: frontal, în rezolvarea sarcinii
- Identificarea de schimburi monetare pt. masă individual, în perechi, pe grupe
echivalente - Unităţi de măsură
- Rezolvarea de probleme cu unități de pt. timp
măsură; - Unităţi de măsură
- Calcularea duratelor unor activități familiare monetare
copiilor, pe baza ceasurilor care indică
începutul, respectiv sfârșitul unei activități ;

Activități pe discipline: Lb.engleză


Activități pe discipline: EFS