Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Maria Bularca
Şcoala cu calsele I – VIII Mihail Sadoveanu Întorsura Buzăului

Obiect: Muzică
Clasa: a IV a
Subiect: Sunetul şi nota LA
Tipul lecţiei: mixt - dobândire de cunoştinţe şi deprinderi
Obiective operaţionale:
O1 - să recunoască sunetele şi notele Mi - Sol
O2 - să execute sunetele Mi - Sol în exerciţii de intonaţie şi cântecul „Melc, melc
codobelc”
O3 - să descopere sunetul La, în cântecul celor cunoscute Mi - Sol
O4 - să execute sunetele Sol-Mi-La în exerciţii de intonaţie, cântecul „Flutura-
fluturaş”
O5 - să interpreteze corect şi expresiv cântecul „Fluturaş - fluturaş”
O6 - să recunoască sunetele Sol - Mi - La în dicteuri (oral, scris)
O7 - să-şi dezvolte auzul intern prin exerciţiile melodice propuse
O8 - să manifeste bucuria şi satisfacţia execuţiei corecte şi expresive a cântecului
Mijloace didactice: - exerciţii ritmice - exerciţii de intonaţie
- dictee muzicale - cântecul „Fluturaş, fluturaş”

Metode şi procedee: - conversaţia - explicaţia


- exerciţiul - demonstraţia
- învăţarea prin descoperire - munca independentă
- dicteul melodic
Bibliografie:
- Anca Ilea, Beatrice Petre. (1992). Muzică - Metodică pentru clasa a XI a ,
şcoli normale, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică
- Avram Florea. (2007). Educaţie muzicală şi didactica muzicii. Bucureşti
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Momentele Ob. Conţinutul lecţiei Activitatea elevilor Metodee Mijloace de Forme de
lecţiei şi procedee realizare organizare

Moment Dirijarea activităţilor introductive: Abandonează alte preocupări


Organizatoric - organizatorice
5 min. - muzicale
1. Exerciţii de respiraţie (în picioare) se Exerciţiul
inspiră, ridicând braţele în lateral: un, doi; se frontal
expiră prelungit rostind sunetul S
- explicarea modului de execuţie Execută cerinţele
- demonstrarea exerciţiului Observă, execută imitând modelul, Demonstraţia
- executarea concomitent cu copiii execută independent.
- urmărirea corectitudinii execuţiei copiilor
Alte exerciţii - joc de respiraţie: Exerciţiul
- suflarea unei petale de flori din palmă
- suflarea pufului de păpădie
2. Exerciţii de cultură vocală:
Se prezintă elevilor un exerciţiu de intonaţie:
O 1 Sol, sol, mi, mi, mi, sol, mi, mi,sol, mi, sol, mi,
mi, sol, mi, mi;
Se solicită elevilor să numească notele din care Recunosc notele: Sol şi Mi Conversaţia
este alcătuit acest exerciţiu melodic şi totodată Numesc pasărea care îşi cântă
să numească pasărea care îşi strigă numele numele folosind cele două sunete
folosind cele două sunete muzicale învăţare. Sol - Mi (cucul)
Se face o scurtă analiză a exerciţiului
prezentat: unde se află scrisă nota Sol pe
portativ, dar nota Mi, ce se află scris la Elevii participă cu răspunsuri la
începutul portativului, ce anume ne indică analiza exerciţiului
cheia -Sol, ce sunt notele muzicale Recepţionează Explicaţia
Se explică modul de execuţie. Observă, ascultă indicaţiile
Se demonstrează exerciţiul Execută respectând cerinţa Demonstraţia
Se execută cu copiii Execută independent
Se urmăreşte corectitudinea execuţiei copiiilor
Reactualizarea O2 Se reaminteşte cântecul învăţat ora trecută cântec
cunoştinţelor „Melc, melc, codobelc”
şi Se reia analiza cântecului de ora trecută: Recunosc notele şi duratele prezente
deprinderilor - notele prezente în cântec în cântecul „Melc, melc, codobelc”
anterioare - duratele notelor
5 min. - alte elemente care apar în cântec (rolul
virgulei)
Se execută întâi solfegierea cântecului după Execută solfegiul apoi cântecul exerciţiul
care se cântă cu cuvinte „Melc, melc, codobelc”
Discuţii Se propune elevilor realizarea unor scurte
pregătitoare dictee cu sunetele învăţate, unde ei vor avea de
10 min recunoscut sunelete cântate de învăţătoare, iar
pe caiet vor scrie notele care corespund
sunetelor emise. Ascultă explicaţia Explicaţia Dicteu
Se explică noţiunea de dicteu individual
Primul dicteu este format din sunetele: Sol, Mi,
Sol, (intonate cu silabele ritmice ta-ta-ta). Notează pe caiet notele. Elevul care Munca
- se execută dicteul a descoperit notele corect va nota pe independentă
- se repetă acelaşi dicteu tablă soluţia corectă.
Se execută cel de al doilea dicteu: Sol, Sol, Sol
(de asemenea intoante cu silabele ritmice ta-ta-
ta) se procedează ca şi la primul dicteu
Se execută şi cel de al treilea dicteu după ce
elevii au fost atenţionaţi că vor avea o surpriză:
Sol, La, Sol Elevii observă că sunetul din mijloc Învăţarea
O3 Urmează analiza dicteului, elevii sunt întrebaţi este diferit de cele învăţate până prin
dacă au observat ceva, dacă au recunoscut acum. descoperire
toate sunetele. Elevii folosesc înformaţiile
O7 Se analizează sunetul al doilea al dicteului prin dobândite anterior pentru a rezolva
comparaţie cu celălalt sunet din dicteu Sol, problema celui de al doilea sunet al
dacă este mai înalt sau mai jos decât Sol şi dicteului care este mai înalt decât La
unde anume ar trebui poziţionat pe portativ şi ar trebui poziţionat deasupra notei
Se execută dicteul integral cu elevii La pe portativ.
Anunţarea Se anunţă subiectul lecţiei „Sunetul şi nota
subiectului LA” şi obiectivele lecţiei într-un limbaj
lecţiei şi a accesibil copiilor
obiectivelor
3 min.
Dirijarea Se notează titlul lecţiei pe tablă. Notează pe caiete titlul lecţiei. Individual
învăţării Se notează nota LA pe portativ după ce se Notează nota LA pe caiet.
15 min reaminteşte unde se află poziţionată nota Mi -
pe prima linie a portativului, nota Sol pe cea de
a doua linie a portativului, pentru că sunetul La
este mai înalt decât Sol dar nu foarte înalt
acesta se va scrie pe cel de al doilea spaţiu al
portativului.
Se cântă toate dicteele împreună apoi Cântă dicteele împreună (sol, mi, Exerciţiul frontal
independent de către elevi. sol, sol, sol, sol, sol, LA, sol) apoi
Pentru o recaptare a atenţie li se spune copiilor individual
o ghicitoare:
„Are aripi două
Cu multe culori Ghicitoare
Alb, albastru, galben,
Verde, roz, maron,
Zboară spre câmpie
Spre o păpădie” Găsesc soluţia ghicitorii: fluturele Conversaţia
O4 Se anunţă titlul cântecului ce urmează să-l
înveţe „Fluturaş, fluturaş”
Se face analiza cântecului „Fluturaş, fluturaş” Vor identifica duratele, notele din manual
ce note sunt în cântec, ce durate. cântecul „Fluturaş, fluturaş” Exerciţiul
Se va realiza citirea ritmică, apoi cea melodică, Execută citirea ritmică, melodică şi
O7 şi cea ritmico-melodică împreună cu copiii. pe cea ritmico-melodică.
Prezentarea model a cântecului de către Ascultă prezentarea model a Demonstraţia
învăţătoare şi explicarea cuvintelor cântecului.
O8 necunoscute:
- butaş explicaţia
- mărăcine
O5 Se interpretează cântecul cu copiii o dată de Execută cântecul cu învăţătoarea
două ori, apoi vor executa individual apoi individual.
Obţinerea O8 Se împarte cântecul în trei părţi Fiecare grupă de elevi are de Pe grupe
performanţei corespunzătoare celor trei portative şi celor trei executat / cântat un fragment din Cîntec
10 min. grupe de elevi cântec corespunzător unui portativ.
Se execută cântecul conform cerinţei enunţate.
Se propune un joc care constă în faptul că
elevii după ce li se va da tonul vor cânta
cântecul „Fluturaş, fluturaş” până la semnalul Elevii sunt atenţi la explicaţii. Explicaţia
învăţătoarei, când aceasta va duce degetul la Frontal
gură în semn de tăcere aceştia vor continua să
cânte cântecul în gând, când va lua degetul de
la gură vor cânta din nou cu voce tare Participă la exemplificare după care Demonstraţia
Se exemplifică cele prezentate. vor cânta conform sarcinii.
Se poate realiza un dicteu dacă mai este timp
Fragmentul unu: sol, sol, mi, sol
Fragmentul doi: la, la ,sol dicteu
O6 Se cântă integral dicteul de două trei ori cu Execută individual
silabele ritmice ta-ta-ta, apoi cu elevii.
Se numără împreună cu elevii sunetele pe
degete.
Se face corelaţia între cu-cu şi prima notă din exerciţiul
dicteu - pentru recunoaşterea mai uşoară a
celorlalte. Se stabileşte că prima notă este Sol.
Se va dicta dicteul pe fragmente pentru a le
uşura sarcina de recunoaştere a sunetelor -
notelor.
Se reia cântecul „Fluturaş, fluturaş”cu fixarea Cântă cântecul „Fluturaş, fluturaş”
cunoştinţelor referitoare la sunetul şi nota LA.
Evaluare Se fac aprecieri generale şi individuale cu Frontal
2 min privire la activitatea elevilor pe parcursul orei individual
de muzică
Fluturaş, fluturaş