Sunteți pe pagina 1din 138

IMPACT STRATEGIC

CUPRINS

ARGUMENT

O nouă şi temeinică responsabilitate....................................................................................... 5

ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

Terorismul - ameninţarea secolului


General dr. Mihail POPESCU, şeful Statului Major General................................................... 7
Repere post-Istanbul
Dr. George MAIOR, secretar de stat şi şef al Departamentului pentru Integrare Euro-Atlantică
şi Politica de Apărare...................................................................................................... 24
Terorismul internaţional. Unele efecte şi tendinţe de evoluţie
General dr. Mircea MUREŞAN, comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de Apărare..... 29

GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI

Un nou concept global de ducere a operaţiilor navale de către SUA - SEA POWER
Comandor dr. Ştefan GEORGESCU....................................................................................... 41
Integrarea euro-atlantică şi europeană şi proiecţia stabilităţii pe plan regional
Colonel (r) Vasile POPA......................................................................................................... 47
Rolul OPEC în marele joc al petrolului
Cristian BĂHNĂREANU...................................................................................................... 53
Generarea forţelor în NATO
Locotenent-colonel Crăişor-Constantin IONIŢĂ.................................................................... 57

SECURITATE ŞI STRATEGIE MILITARĂ

Sistemele de valori ca domeniu al asimetriei strategice


General de brigadă dr. Teodor FRUNZETI................................................................................ 61
Oficiul de Stat pentru Probleme Speciale. Actualitate şi perspectivă
General locotenent (r) ing. Petru PANĂ ......................................................................... 65
Abordări doctrinare în domeniul apărării NBC
Colonel prof. univ. dr. Ion MITULEŢU.................................................................................. 68
Reforma organizaţională la nivel internaţional. ONU şi provocările secolului al XXI-lea
Alexandra SARCINSCHI...................................................................................................... 73
Efecte de falie, vulnerabilităţi, strategii
General de brigadă (r) dr. Gheorghe VĂDUVA.............................................................................. 82
Aspecte ale procesului de previziune la nivel strategic
Locotenent-comandor dr.ing. Penică PUŞCAŞU,
Colonel conf.univ.dr. Ion VOIEVOZEANU.................................................................. 88

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 1


IMPACT STRATEGIC
Securitatea României la răscruce de milenii
Adrian Ionel PETRACHE............................................................................................. 94

SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ. PACE ŞI RĂZBOI. ACŢIUNI POST-CONFLICT

Corelarea strategiilor Alianţei Nord-Atlantice şi Uniunii Europene în acţiunile post-conflict


Colonel (r) dr. Grigore ALEXANDRESCU........................................................................... 97

ANALIZE , SINTEZE, EVALUĂRI

Reforma sistemului militar din România în procesul de integrare euro-atlantică


Conf. univ. dr. Constantin IORDACHE............................................................................... 100

EVENIMENT STRATEGIC

La summit-ul NATO de la Istanbul, România, la masa deciziilor euro-atlantice ................... 105


O agendă de lucru în transformare.......................................................................................... 108

PUNCTE DE VEDERE

Unele consideraţii privind pregătirea Armatei României în context aliat


General de brigadă Ioan CIUPEI...................................................................................... 110

TERORISM. RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI

Problema terorismului în dreptul internaţional


General de brigadă (r) prof.univ. dr. Constantin Gheorghe BALABAN.......................................... 114
Mass-media, opinia publică şi terorismul
Dr. Petre DUŢU................................................................................................................... 124

NOTE DE LECTURĂ

Arta militară de-a lungul mileniilor........................................................................................... 133


Manipularea oamenilor .......................................................................................................... 135

AGENDA CSSAS
Activităţile Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate......................................... 136

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 2


STRATEGIC IMPACT

CONTENTS

ARGUMENT
A new and solid responsibility /p.5

THE POLITICAL-MILITARY PRESENT


Terrorism – the century’s threat - General Ph.D. Mihail POPESCU, Chief of General Staff/p. 16
Post-Istanbul remarks - Ph.D. George MAIOR, State Secretary and Chief of the Department for
Euro-Atlantic Integration and Defence Policy /p. 27
The international terrorism. Effect and evolution tendencies - General Ph.D. Mircea MUREŞAN,
Commander (rector) of the National Defence University/p.36

GEOPOLITICS AND GEOSTRATEGIES ON THE FUTURE’S TRAJECTORY


A new global concept of conducting the naval operations – Sea Power - Cpt. (Navy) Ph.D. Ştefan
GEORGESCU /p. 41
Euro-Atlantic and European integration and the stability projection at regional level - Colonel
(ret.) Vasile POPA/p. 47
OPEC role in the grand oil game – Cristian BĂHNĂREANU/p. 53
NATO Force Generation - Lieutenant Colonel, Crăişor IONIŢĂ/p. 57

SECURITY AND MILITARY STRATEGY


Value systems as part of the asymmetric strategy – Brigadier General, Ph.D. Teodor FRUNZETI/p. 61
State Office for Special Issues. Actuality and perspectives – Lieutenant General (ret.) Eng. Petru PANĂ
/p. 65
Doctrinal approaches on NBC defence field - Colonel, Professor, Ph.D. Ion MITULEŢU/p. 68
The organizational reform at the international level. UN and the 21st century challenges– Alexandra
SARCINSCHI/p. 73
Fault effects, vulnerabilities, strategies - Brigadier General (ret.) Ph.D. Gheorghe VĂDUVA, /p. 82
Aspects of the forecast process at strategic level – Lieutenant-Commander Ph.D, Eng. – Penică
PUŞCAŞU, Colonel, Lecturer, Ph.D. Ion VOIEVOZEANU/p. 88
Romania’s security at millenium crossroads – Adrian Ionel PETRACHE /p. 94

INFORMATIONAL SOCIETY. PEACE AND WAR. POST-CONFLICT ACTIONS


Cooordinating the North Atlantic Alliance and the European Union strategies in post-conflict
actions Colonel (ret.), Ph.D., Grigore ALEXANDRESCU/p. 97

ANALYSIS. SYNTHESIS. ASSESMENTS


Reforming the Romanian military system on the Euro-Atlantic integration process - Lecturer,
Ph.D., Constantion IORDACHE/p. 100

STRATEGIC EVENT
NATO Istanbul Summit – Romania at the Euro-Atlantic decisions’ table /p. 105
A changing agenda /p. 108

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 3


STRATEGIC IMPACT

OPINIONS
Some considerations on Romanian Armed Forces training in the allied context – Brigadier General
Ioan CIUPEI/p. 110

TERRORISM. THE WAR AGAINST TERRORISM


The terrorism issue in the international law – Brigadier General (ret.) Ph.D. Constantin Gheorghe
BALABAN /p. 114
Mass media, public opinion and terrorism – Ph.D. Petre DUŢU/p. 124

REVIEWS
Military art during time./p. 133
People’s manipulation /p. 135

C.S.S.A.S.’ AGENDA
THE ACTIVITY OF THE CENTER FOR STRATEGIC STUDIES OF DEFENCE AND SECURITY/p. 136

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 4


ARGUMENT

Transformarea se continuă. Devenirea se continuă. Deşi ne aflăm încă


într-o situaţie în care nu lipsesc incertitudinile, iar ameninţările asimetrice
se menţin la cote de alertă, marile linii de forţă care impun evoluţia informaţiei,
economiei, politicii şi relaţiilor internaţionale devin din ce în ce mai clare.
Ceaţa haosului începe să se risipească, iar noua configuraţie prinde contur.
Marile centre de putere ale planetei, implicate în această evoluţie – Statele
Unite ale Americii, Uniunea Europeană, NATO, Rusia, China – continuă să-
şi dezvolte relaţii bazate pe parteneriate strategice, în timp ce spaţiile
generatoare de asimetrism şi reacţii paradoxale continuă să se fragmenteze.
Cioburile care ţâşnesc din aceste spargeri încă rănesc, încă mor oameni
O NOUĂ ŞI TEMEINICĂ

nevinovaţi pe această planetă, dar lumea se regrupează în jurul aceloraşi


valori care au împins-o totdeauna înainte. Nici atacurile teroriste din 11
RESPONSABILITATE

martie 2004 de la Madrid, care au îndoliat Spania, România şi alte state,


nici seria de atentate de la Istanbul, locul summit-ului NATO din 28-29 iunie,
nici continuarea guerilei extremiştilor irakieni nu au perturbat programul de
transformare a Alianţei, de consolidare a unităţii euro-atlantice, de combatere
a terorismului şi de soluţionare (în primul rând prin voinţă şi unitate euro-
americană) a marilor probleme cu care se confruntă lumea în acest prim
deceniu al secolului al XXI-lea. Nu încape nici o îndoială că, atât NATO, ca
alianţă politico-militară cu vocaţie globală, cât şi Uniunea Europeană, ca
entitate regională politică, economică, socială, culturală şi militară cu funcţii
şi implicaţii planetare, se află într-un proces de regrupare a forţelor şi
mijloacelor, potrivit unei noi filosofii a începutului de mileniu, în care valorile
democratice constituie cel mai solid suport al intereselor de azi şi de mâine.
Participanţii la summit-ul NATO de la Istanbul au analizat, practic, toate
problemele care ţin de securitatea arealului euro-atlantic şi de cea a planetei,
redefinind conceptul strategic al Alianţei în funcţie de acestea. Se remarcă
disponibilitatea extrem de generoasă a Alianţei de a se implica în rezolvarea
tuturor acestor probleme, începând cu cele prevenţionale şi continuând cu
cele de redimensionare a forţelor şi structurilor angajate în teatre şi în diferite
zone în operaţii de menţinere a păcii, îndeosebi în Afghanistan şi în Kosovo,
în zona Mediteranei şi în lupta împotriva terorismului. În acelaşi timp, NATO
oferă sprijin Irakului pentru a-şi constitui şi pregăti propriile forţe armate şi
continuă să-şi lase porţile deschise pentru Albania, Croaţia, Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei şi alte ţări care vor dori să facă parte din Alianţă.
Summit-ul de la Istanbul a arătat că unitatea euro-atlantică se
consolidează, că valorile democraţiei, ale drepturilor omului şi ale economiei
de piaţă se constituie într-un suport tot mai extins şi stabil pentru unitatea
întregii lumi. Modelul euro-atlantic este din ce în ce mai puternic şi mai
influent. Estul şi Sud-Estul Asiei, spaţiul ex-sovietic, Nordul Africii şi chiar o
parte dintre statele Lumii arabe au în vedere acest model, întrucât el s-a
dovedit fiabil, rezistent la presiunile haosului, viabil, flexibil şi uşor adaptabil.
După acest summit, care marchează, practic, începutului primei etape în
reconfigurarea Alianţei pentru secolul al XXI-lea, NATO iese cu motoarele
în plin, realimentate, gata pentru a realiza cea mai profundă transformare de
la înfiinţarea sa.
Deşi pare o chestiune pragmatică, realizabilă cu uşurinţă (datorită
imenselor resurse de care dispun Statele Unite ale Americii şi principalele
ţări europene membre ale Alianţei), o astfel de transformare are nevoie de o

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 5


ARGUMENT
fundamentare complexă, de o analiză ştiinţifică riguroasă a tuturor posibilităţilor şi implicaţiilor, de un
model teoretic flexibil, dinamic, foarte bine elaborat. În acest sens, considerăm că toţi membri trebuie
să-şi aducă contribuţia teoretică şi practică, întrucât fiecare entitate din cadrul Alianţei îşi are
orizonturile ei de percepţie şi de aşteptare, de înţelegere şi de construcţie. Este adevărat, NATO nu este
o simplă reuniune a conceptelor naţionale ale membrilor săi, nici o sinteză bazată pe intersecţia de
valori şi de interese. NATO este o entitate specifică, un întreg, o structură care nu se confundă nici cu
suma părţilor, nici cu mulţimea diferenţelor, nici cu vreun model ierarhic sau nediferenţiat. NATO este
o construcţie unică, o entitate care nu a mai existat vreodată pe această planetă şi, de aceea, o
transformare a Alianţei înseamnă o reconstrucţie în cadrul unei construcţii care îşi are valenţele ei cu
totul deosebite, încă nestudiate şi neînţelese pe deplin. Ceea ce este foarte clar în filosofia şi fizionomia
Alianţei reprezintă doar efectele. În noua reconfigurare a Alianţei, este necesar să fie investigate şi
cauzele, adică sursele şi resursele. Nu izolat, analitic, ci în sistemul complex al devenirii omenirii, al
speranţei şi încrederii într-un viitor capabil să gestioneze crizele şi conflictele, să facă din deosebiri un
motor al dezvoltării şi din dezvoltare un spaţiu al securităţii, siguranţei şi bunăstării.
La acest proces participăm, de-acum, şi noi, românii. Cu responsabilităţi şi drepturi depline. De
aceea, în slujba acestei realităţi pe care ne-o însuşim şi o respectăm şi acestei deveniri în miezul căreia
am ales să ne aflăm, cel mai important lucru este să ne angajăm cu toate forţele, în numele a ceea ce ne
încumetăm să denumim o nouă şi temeinică responsabilitate.

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate (CSSAS) a fost


înfiinţat la 01.11.2000, ca instituţie de cercetare ştiinţifică specifică a
Ministerului Apărării Naţionale. Din 11.09.2003, prin ordin al
ministrului apărării naţionale, a intrat în compunerea Universităţii
Naţionale de Apărare.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 6


ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

TERORISMUL - AMENINŢAREA SECOLULUI

General dr. Mihail POPESCU


Şeful Statului Major General

planeta. Cu diferenţa – substanţială – că neo-


„Un nou atentat va avea loc asupra poporului terorismul a înlocuit retorica belicoasă comunistă
nostru. Nu ştim unde, când sau prin ce tehnică.” cu atentate reale de exterminare în masă, declanşate,
DONALD RUMSFELD, martie 2004 fără discriminare, pe toate continentele.
Pretutindeni – în Orient şi Occident, în Nord şi
Sud, în ţări creştine, musulmane sau în ţări
Nu mai constituie un secret pentru nimeni, aparţinând altor credinţe –, mii şi mii de oameni
Armata Română a fost unul din factorii importanţi cad anual victime „apocalipsei“ teroriste. Amenin-
în procesul de integrare a României în NATO. În ţarea s-a generalizat, s-a globalizat. Asemenea unui
acest sens, hotărâtoare a fost reforma instituţiei monstru uriaş cu nenumărate capete, terorismul a
militare, ca şi participarea unităţilor noastre la cuprins întreaga planetă şi este greu de prevăzut –
operaţii de menţinere a păcii în zone fierbinţi, din de multe ori chiar imposibil – unde şi când va muşca
Europa, Orientul Apropiat şi Mijlociu. În scrisoarea din nou. În acest sens, este elocventă afirmaţia din
adresată şefului statului român, la 5 aprilie 2004, motto, pe care secretarul american al apărării a
preşedintele George W. Bush a subliniat „... făcut-o în faţa comisiei ce anchetează evenimentele
participarea curajoasă şi rolul indispensabil pe de la 11 septembrie 2001.
care România l-a jucat în eliberarea popoarelor Coliziunea celor trei avioane de linie cu World
din Irak şi Afghanistan şi în crearea unei lumi Trade Center şi Pentagonul, soldată cu moartea a
mai sigure. România a demonstrat deja - chiar 3000 oameni, reprezintă cel mai devastator atac
înainte de admiterea sa în NATO -, prin acţiunile terorist din istorie. Anterior acestei veritabile
la care a participat, valoarea pe care o are ca „operaţii teroriste“, numărul maxim de victime în
aliat al organizaţiei.“ urma unui atac era de 380. Propunem termenul
„operaţie“ datorită complexităţii acţiunii. Nu a fost
Globalizarea şi radicalizarea ameninţării vorba doar de deturnarea unui singur avion, ci de
patru aeronave, pline cu pasageri! Care au fost
După admiterea în Alianţa Nord-Atlantică, am transformate în platforme de luptă, pentru a executa
abordat cu realism şi maximă responsabilitate noul atacuri sinucigaşe asupra a patru obiective-simbol
statut al ţării noastre şi al Armatei Române. ale Statelor Unite: cele două blocuri-turn „Gemenii“,
România a intrat într-un alt NATO decât cel care a Pentagonul şi, probabil, Casa Albă sau Capitoliul.
ţinut piept imperiului sovietic şi chiar cel din 1999, În acest fel, pierderile umane s-au multiplicat.
când trei ţări foste comuniste s-au alăturat Alianţei. Pasagerilor din aeronave – sacrificaţi fără voia lor
Acum, noul NATO se confruntă cu cea mai mare de planurile diabolice ale teroriştilor – li s-au
ameninţare din istoria sa - terorismul global. Şi adăugat miile de victime nevinovate, care se găseau
argumentăm de ce. în clădirile asupra cărora s-au prăbuşit avioanele.
„Noul terorism“ promovează uciderea în masă Credem că specialiştii noştri trebuie să studieze cu
şi încearcă să-şi învăluie masacrele în mantia unui atenţie această operaţie, care constituie un moment
islamism care, de fapt, nu există în conştiinţa crucial în dezvoltarea terorismului internaţional
majorităţii credincioşilor acestei religii. La timpul „modern“.
său, şi Uniunea Sovietică a încercat să-şi acopere Dezvoltare care a continuat la 11 martie 2004,
uriaşul arsenal nuclear pe care îl deţinea în faldurile pe bătrânul continent. Dacă exploziile ar fi provocat
doctrinei comuniste, care ar fi trebuit să domine răsturnarea celor patru trenuri – aşa cum, probabil,

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 7


ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

şi-au propus atentatorii –, masacrul de la Madrid într-o măsură tot mai mare de fanatismul religios,
ar fi atins dimensiuni apocaliptice. iar nu de interese politice. Spre deosebire de
Raportul „Patterns of Global Terrorism“, precursorii lor, teroriştii „noi“ nu au nici un fel de
publicat de Departamentul de Stat al SUA la constrângeri în privinţa metodelor pe care le
începutul anului 2002, releva că, în ultimele decenii, folosesc. Imperativul anterior – de a nu-i îndepărta
numărul atacurilor teroriste a scăzut, dar a crescut pe oamenii care le sprijină cauza – nu mai prezintă
substanţial numărul victimelor. De exemplu, între importanţă pentru cele mai multe dintre organizaţiile
1985-1988, se produceau circa 600 atentate pe an. teroriste.
Cu excepţia anului 1991, după 1988, numărul În loc să urmărească obiectivele convenţionale
atacurilor s-a redus la mai puţin de 450 pe an, cota ale mişcărilor politice şi religioase, „teroriştii de azi“
minimă fiind de circa 300 între 1996-1998. Anul îşi concentrează eforturile pentru a provoca
1998 deţine recordul minim de atentate teroriste: distrugeri şi haos, pe care le consideră scopuri de-
274 (1). Deşi nu putem vorbi de o regresie liniară sine-stătătoare. Pentru multe organizaţii violente
în sensul strict al noţiunii, tendinţa generală este şi radicale, teroarea a evoluat de la statutul de
clară: frecvenţa acţiunilor teroriste a scăzut, dar nu mijloc la acela de scop. Analistul indian S. K. Malik
şi efectele devastatoare ale acestora. Ceea ce exprima această doctrină a terorii: „Teroarea care
înseamnă că acţiunile au fost pregătite minuţios şi loveşte în inima inamicului este nu numai un
desfăşurate cu mai mult „profesionalism“. mijloc: este un scop prin ea însăşi. O dată ce a
Campania internaţională împotriva terorismului fost îndeplinită condiţia de a înfige teroarea în
se află abia la început. Însă, datorită rădăcinilor inima adversarului, cu greu mai poate fi realizat
adânci ale terorismului – sociale, economice, dar altceva. Acesta este punctul unde mijloacele se
nu numai –, aceasta se anunţă a fi mai dificilă decât întâlnesc cu scopurile şi se contopesc cu ele.
se considera în urmă cu doi, trei ani. Şi mai Teroarea nu mai este un mijloc pentru a impune
îndelungată. După cum informează agenţiile de o decizie inamicului; ea este însăşi decizia pe care
presă, atât oficialii guvernamentali americani, cât noi (teroriştii, n. n.) vrem să i-o impunem” (3).
şi analiştii politici se pregătesc pentru un conflict Teroriştii noi sunt, în cele din urmă, mai
care ar putea dura câteva secole (2). apocaliptici prin viziunea şi metodele lor. R. James
Fenomenul terorist nu poate fi contracarat cu Woolsey îi descrie plastic: „Teroriştii de azi nu
succes şi, în final, anihilat decât în măsura în care doresc un loc la masă (pentru a negocia, n. n.); ei
forţele participante la campanie îl cunosc în vor să distrugă masa şi pe toţi cei care sunt aşezaţi
profunzime. Reţeaua lui Osama bin Laden, al în jurul ei“ (4).
Qaeda, este cel mai concludent exemplu al noului Există mai mulţi factori care au condus la
terorism, dar radicalismul islamic nu este singura dezvoltarea acestui nou tip de terorism. Mai întâi,
formă de terorism „apocaliptic“ sau „catastrofic“. saturarea presei cu imaginile atrocităţilor teroriste
Cultul religios japonez Aum Shinrikyo a executat a ridicat ştacheta nivelului de distrugeri, pentru ca
primul atac terorist în care s-au folosit arme chimice despre atentat să se scrie pe pagina întâi a ziarelor,
(1995, în metroul din Tokyo). Explozia de la Murrah şi acesta să fie prezentat la oră de vârf de marile
Federal Building, Oklahoma, a relevat un canale de televiziune.
extremism similar la militanţii americani de dreapta. În al doilea rând, teroriştii au realizat că ţintele
Alte comploturi, puse la cale de terorişti aparţinând civile vulnerabile – staţii de cale ferată, pieţe,
Identităţii Creştine, au probat aceleaşi înclinaţii autobuze, trenuri şi alte mijloace de transport în
pentru producerea de pierderi umane în masă. comun – prezintă pentru ei mai puţine riscuri decât
Partenerii noştri americani consideră că terorismul obiectivele militare şi ale forţelor de ordine. Acest
nuclear-biologic-chimic este “al treilea val” de mod de acţiune a fost şi este practicat pe scară largă
vulnerabilitate care ameninţă Statele Unite începând în Irak: după încetarea operaţiilor militare majore,
cu anul 1995. Primele două au fost testul sovietic majoritatea covârşitoare a victimelor atentatelor
cu bomba atomică din 1949 şi escaladarea cursei teroriste provine din rândul populaţiei civile, locale,
înarmării cu arme nucleare ce i-a urmat. pierderile din rândurile forţelor de coaliţie fiind mult
Analiştii politico-militari occidentali au conclu- mai reduse. În fine, cum am arătat şi mai sus, a
zionat că motivaţia teroriştilor este determinată

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 8


ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

avut loc o trecere de la terorismul motivat politic la seculari/laici sunt incompatibile cu doctrina
cel răzbunător, orbit de fanatism. teroriştilor religioşi.
Sigur, factorii de mai sus nu sunt suficienţi „Secularii“ consideră, adesea, violenţa nediscri-
pentru a explica de ce terorismul a devenit, minatorie ca imorală. În plus, obiectivele teroriştilor
pretutindeni în lume, o ameninţare fără precedent. laici ţin mai mult seama de opinia publică, astfel că
Dacă este aproape imposibil să legăm toate violenţa fără sens ar putea fi, pentru cauza lor,
schimbările sociale cu terorismul de azi, există contraproductivă şi, prin urmare, neacceptabilă.
câţiva factori distincţi care au determinat evoluţia Pentru „religioşi“, însă, acest gen de violenţă nu
fenomenului. Aceşti factori pot fi prezentaţi din numai că este justificată din punct de vedere moral,
câteva perspective: culturală, politică şi tehnologică. dar ea constituie o promovare dreaptă şi necesară a
cauzei religioase.
Factori culturali Chiar şi baza de masă, socială, a teroriştilor
seculari diferă de cea a teroriştilor religioşi. Primii
Radicalismul islamic reprezintă exemplul cel urmăresc să apere sau să promoveze interesele unor
mai notoriu pentru noua cultură a terorismului, dar grupuri lipsite de anumite drepturi şi să se adreseze
este departe de a fi singura formă de tendinţă unor simpatizanţi sau potenţial simpatizanţi.
culturală care motivează şi justifică activitatea Religioşii sunt, ei înşişi, propriii lor susţinători,
teroristă. Numeroase culte – a căror apariţie a fost propriul lor „electorat“, ei neavând adesea audienţa
sincronizată în multe cazuri cu trecerea la noul externă pentru acţiunile lor ucigaşe şi distructive.
mileniu – au reprezentat, de asemenea, o ameninţare Secta Aum Shinrikyo – numită şi Aleph – a
sporită. Dreapta religioasă americană a fost şi ea fost şi ea inclusă în tipologia organizaţiilor teroriste
activă în promovarea unor obiective distructive, deşi motivate religios, care atacă simbolurile statelor
acţiunile forţelor de ordine au redus numărul acestor moderne. În multe privinţe, dinamica dezvoltării
grupuri. acestui tip de secte le face mai periculoase decât
Este important să se facă o distincţie între grupurile teroriste care-şi au rădăcinile în religiile
organizaţiile teroriste religioase şi organizaţiile tradiţionale.
teroriste care au comportamente religioase, dar ale Sectele religioase sunt incredibil de periculoase,
căror scopuri principale sunt politice. Numărul deoarece gravitează în jurul unei personalităţi.
grupurilor teroriste motivate religios a crescut de Cultul conducătorului, devotamentul fanatic impus
şase ori din 1982 până în 1990 şi a continuat să se faţă de acest guru lasă membrilor sectei puţin spaţiu
mărească în ultimul deceniu al secolului trecut. pentru a consulta şi accepta noi table de valori sau
Unii autori asertează că imperativul religios este pentru a lua decizii morale proprii. Liderul
cea mai importantă caracteristică a activităţii carismatic exercită o influenţă atotputernică asupra
teroriste contemporane. Acesta nu pare a fi un tuturor membrilor grupului.
fenomen în întregime nou, ci o revenire ciclică la Mulţi analişti recunosc că, prin atacul cu sarin
motivaţia anterioară a terorii. Până la apariţia unor în metroul din Tokyo, Aum Shinrikyo a câştigat
motive politice – ca naţionalismul, anarhismul şi notorietate ca una dintre cele mai periculoase
marxismul – religia a furnizat singurele justificări structuri teroriste. Atentatul a relevat că „teroriştii
acceptabile pentru atacurile teroriste. Totuşi, până japonezi nu urmează nici o regulă de angajare în
în anii din urmă, terorismul nu a fost niciodată atât operaţiile lor, dar ei absorb învăţămintele din
de dominat de tonalităţile religioase. În timpurile actele de violenţă care le-au reuşit“ (5). În ciuda
moderne, când au fost identificate pentru prima dată unor măsuri luate de autorităţi, cum ar fi
11 organizaţii teroriste, nici una dintre acestea nu a condamnarea la închisoare a liderilor reprezentativi,
putut fi catalogată ca religioasă. secta japoneză continuă să fie periculoasă. Abilitatea
Teroriştii religioşi de azi consideră că acţiunile sa de a recruta indivizi cu educaţie şi pregătire tehnică
lor, ucigaşe şi distr ugătoare, sunt sacre şi de un nivel ridicat este un aspect semnificativ al
transcendentale şi le situează la nivel spiritual sau ameninţării pe care o reprezintă secta.
escatologic (escatologie = totalitatea concepţiilor Deşi practică de regulă violenţa mentală, prin
religioase referitoare la soarta finală a lumii şi a controlul psihologic şi invadarea extremă a
omului). Concepţiile pragmatice ale teroriştilor intimităţii, sectele se angajează ocazional şi în

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 9


ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

abuzuri fizice. Din moment ce sunt adesea au petrecut în perioade de timp în care procesul de
fundamentate pe violenta coerciţiei, sectele pot adopta pace din Orientul Mijlociu căpătase o turnură
uşor convingerile necesare pentru a practica metode favorabilă pentru palestinieni. Deci, nici o
teroriste. schimbare în politica externă a SUA sau a altor ţări
Pe cele mai periculoase secte le fascinează occidentale nu a putut şi nu ar putea atenua
viziunea sfârşitului lumii, ele considerându-se radicalismul lui Bin Laden şi al prozeliţilor acestuia.
destinate pentru a-l provoca. Natura figurii mitice Este evident că, date fiind parteneriatul special cu
a cultului poate fi, de asemenea, un indiciu al Statele Unite şi calitatea noastră de membru NATO,
nivelului de periculozitate: o zeitate răzbunătoare România este vizată de ameninţările al Qaeda.
este mai ameninţătoare decât un mântuitor crucificat În timp ce teroriştii islamici sunt cei mai
care suferă. În concluzie, sectele sunt o formă de cunoscuţi radicali violenţi, alţii – cum ar fi
terorism religios deosebit de periculoasă, deoarece extremiştii creştini de dreapta – etalează, de
ele pot să apară repede, fără avertizare, nu au asemenea, multe din caracteristicile noului terorism.
obiective raţionale, devin agitate şi pot să treacă la Există trei trăsături ce caracterizează doctrina
acţiune din cauza aprehensiunii şi ostilităţii cu care radicalilor islamişti şi creştini şi a altor terorişti
sunt privite de societate. religioşi:
Fie că este iniţiată de sectanţi sau de extremişti - ei îşi percep obiectivele ca mijloace de apărare
care-şi revendică doctrina ca izvorând din credinţe a identităţii fundamentale şi a demnităţii;
tradiţionale, violenţa teroristă religioasă prezintă - pierderea luptei este de neconceput;
riscuri mai mari în comparaţie cu violenţa politică - lupta este un proces continuu şi nu poate fi
din deceniile trecute. După cum observă un cunoscut câştigată în timpul real sau în termeni reali.
analist al fenomenului, „... pentru teroristul În trecut, teroriştii creştini de dreapta îşi
religios, violenţa este o datorie divină... executată alegeau victimele şi desfăşurau acte de violenţă
ca răspuns direct la comanda teologică... şi discriminatorii, motivate religios sau rasial.
justificată de scriptură“ (6). Confruntările cu statul erau limitate la situaţiile în
De asemenea, Islamul fundamentalist nu poate care acesta interfera agenda politică sau religioasă
concepe nici coexistenţa, nici compromisul politic. a grupurilor teroriste. Astăzi, aceste grupuri sunt
Pentru exponenţii „terorii sfinte“, Islamul trebuie direct ostile guvernelor, despre care aderenţii lor, ai
sau să domine, ori să fie dominat. O remarcabilă grupurilor, consideră că sunt angajate într-o mare
analiză a dogmei lui Bin Laden a descoperit că, în conspiraţie, ce ameninţă „stilul creştin-alb de viaţă“.
conţinut, fatwa (dogma) nu este nici revoluţionară, O recentă evaluare a FBI are în vedere grupuri ca
nici unică, deoarece ea cuprinde o gamă largă de Identitatea Creştină şi alte mişcări ultraconservatoare
sentimente din lumea musulmană, legate în special asociate Fundamentalismului Creştin. Elementele cele
de apărarea Islamului împotriva forţelor seculare mai extreme ale acestor fanatici atribuie un statut
şi a modernizării. Cu toate acestea, unele alineate subuman oamenilor de culoare; ei se consideră într-o
din fatwa au intrat direct în paradigmele terorismului bătălie perpetuă cu forţele răului (care se manifestă
religios contemporan. Iată câteva extrase: prin rasele non-albe şi un guvern puternic, sinistru),
“Rugaţi-vă Domnului, care a revelat Cartea, bătălie al cărei punct culminant trebuie să fie criza
controlează norii, înfrânge facţionalismul şi spune apocaliptică prevăzută de Cartea Revelaţiilor.
în Cartea sa: «Dar după ce lunile interzise au Teroriştii creştini consideră că este de datoria
trecut, atunci luptă şi ucide-i pe păgâni, oriunde lor să grăbească realizarea acestui plan divin, ceea
îi întâlneşti...» ce le permite, şi chiar îi îndeamnă, să ridice nivelul
Pe această bază, urmând poruncile Domnului, violenţei. Violenţa îndreptată împotriva guvernelor
noi decretăm către toţi musulmanii: decizia oficială şi structurilor sociale existente, prinse în mreaja unor
de a masacra pe americani şi pe aliaţii lor – civili şi “forţe negre” – conglomerate financiare enorme şi
militari – este o datorie individuală pentru fiecare instituţii internaţionale – care încearcă să formuleze
musulman capabil să o facă, în orice ţară unde acest o nouă şi ameninţătoare ordine mondială.
lucru este posibil“ (7). După ce, timp de decenii, teroriştii creştini din
Trebuie subliniat că multe acţiuni ale al Qaeda, Statele Unite şi-au concentrat violenţa, în mod
inclusiv pregătirea operaţiei de la 11 septembrie, s- discriminatoriu, împotriva minorităţilor rasiale şi a

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 10


ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

ţintelor „imorale“, recent, sfera lor de acţiune a fost Mai multe evoluţii de pe scena internaţională au
lărgită, ei vizând bombardarea şi otrăvirea surselor creat condiţiile pentru apariţia şi dezvoltarea a ceea
de apă. Aceste acţiuni nediscriminatorii demon- ce am numit „terorism de nimicire în masă“. Marile
strează predispoziţia pentru pagube colaterale mai inegalităţi în repartiţia resurselor şi dintre
mari, cu scopul de a genera distrugeri în masă. standardele de viaţă din diferite părţi ale lumii sunt
Exploziile de la Murrah Federal Building din o explicaţie populară la îndemână pentru ardoarea,
Oklahoma City, soldate cu sute de victime, au violenţa şi gradul de periculozitate ce caracterizează
reprezentat momentul de vârf al acestei tendinţe. terorismul contemporan. Şi colapsul guvernamental
Deşi Timothy McVeigh şi-a asumat responsa- din „statele eşuate“ (failed states) constituie o cauza
bilitatea pentru atac, nu a fost exclusă implicarea convingătoare pentru această situaţie. Alţi autori
teroriştilor creştini sau/şi a miliţiilor conservatoare. consideră că nu există o explicaţie cuprinzătoare a
Numai acţiunea fermă şi eficientă a organelor de modului în care sărăcia cauzează teroarea şi nici o
ordine din Statele Unite a împiedicat aceste grupuri corelaţie demonstrată între cele două fenomene.
să realizeze şi alte acţiuni de o asemenea amploare; Intruziunea valorilor şi instituţiilor vestice în
astfel, incidentul de la Oklahoma a rămas o excepţie lumea islamică, prin globalizarea economiei de
tragică printre numeroasele comploturi care au fost piaţă, este o explicaţie alternativă pentru dezvoltarea
descoperite la timp şi dejucate. terorismului, acesta reprezentând metoda părţii
Deşi nu s-a demonstrat existenţa unei legături între slabe de a riposta. Procesul de globalizare – care
teroriştii islamici străini şi radicalii creştini din SUA, implică slăbirea frontierelor tehnologice, politice,
există o similaritate frapantă între viziunile teroriştilor economice şi culturale dintre ţări – a introdus o
aparţinând celor două religii. La prăbuşirea celor cultură de piaţă egoistă, inexorabilă şi
două turnuri “Gemeni”, August Kreis, membru al „corupătoare“ în comunităţile tradiţionale. Mulţi
grupului paramilitar Posse Comitatus, a uluit opinia văd aceste forţe, ale globalizării, ca o ameninţare
publică americană cu blestemul lui: „Aleluia - lahve! pentru stilul lor de viaţă . În acelaşi timp,
Fie ca RĂZBOIUL să înceapă! Moarte inamicilor globalizarea a furnizat o motivare pentru terorism
săi, fie ca World Trade Center SĂ SE FACĂ şi i-a facilitat acestuia metodele de acţiune.
SCRUM PE PĂMÂNT!“ (8). Una din consecinţele majore ale globalizării este
Iată, deci, că, deşi reprezintă cea mai mare deteriorarea puterii statului. Creşterea exponenţială
ameninţare la adresa civilizaţiilor occidentale, şi nu a organizaţiilor non-guvernamentale (NGOs), a
numai, terorismul islamic nu este singura primejdie alianţelor regionale şi organizaţiilor internaţionale
pe care o generează noua tendinţă în cultura violenţei a întărit această tendinţă. Deşi, în mod cert, nu este
şi extremismului religios. Indiferent de religia pe care un NGO de tip umanitar, precum Crucea Roşie şi
pretind că o au la bază, noile grupuri teroriste Medicii fără Frontiere, al Qaeda s-a distins ca o
internaţionale împărtăşesc o serie de concepţii comune: organizaţie non-guvernamentală ce dispune de una
- justificarea uciderii, ca mijloc de însănătoşire; dintre cele mai eficiente agende globale în obţinerea
- necesitatea distrugerii totale a societăţii, ca de fonduri. Practica teroriştilor, de a evita
parte a procesului de purificare ultimă; conexiunile directe cu statele-sponsor, oferă mai
- preocuparea pentru armele de nimicire în masă; multe avantaje pentru extremiştii întreprinzători.
- cultul personalităţii, unde un lider îşi domină Grupurile teroriste preferă ajutorul din partea
cu autoritate prozeliţii, aceştia neaspirând la altceva „comunităţilor amorfe“, procedeu mai acceptabil,
decât să devină clone perfecte. deoarece poate fi folosit fără teama de a pierde
Analizând aceste aspecte, ajungem uşor la sprijinul politic. În acest fel, se înregistrează un
concluzia că noile organizaţii se deosebesc declin al sponsorizării terorismului de către stat.
semnificativ de structurile teroriste “clasice”, Se spune că Afghanistanul condus de talibani a fost
reprezentând o ameninţare serioasă la adresa întregii nu atât un stat-sponsor al terorismului, cât un stat
lumi civilizate. sponsorizat de terorişti.
Tendinţa organizaţiilor teroriste de a evita
Factori politici şi organizaţionali sponsorizarea directă de către state nu este
întâmplătoare. Pe de o parte, ca rezultat al campaniei
internaţionale lansate, după 11 septembrie, de

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 11


ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ
administraţia Bush, s-a diminuat sponsorizarea rarea violenţei şi a radicalismului. În 2002, Laurent
statală a teroriştilor. Murawiec, analist la Corporaţia RAND, a atras
De fapt, măsurile contrateroriste pot propaga atenţia opiniei publice asupra pericolului reprezentat
unele tendinţe periculoase ale teror ismului de saudiţii islamişti radicali, în special de Osama
„modern“. Când nu recurg la sponsorizarea directă bin Laden. Analistul a dat ca exemple finanţarea al
de către state, teroriştii sunt mai greu de urmărit. Qaeda şi sprijinul acordat de instituţiile islamice de
Statele se implică mai puţin, exercitând un control educaţie (9).
mai redus şi diminuând supravegherea organizaţiilor Astfel, globalizarea a condus, în timp, la
radicale de către serviciile de informaţii. Pe lista înlăturarea multora dintre constrângerile impuse
statelor-sponsor, întocmită de SUA, s-au aflat, timp odinioară de sprijinul statal, iar teroriştii se bucură,
de peste un deceniu: Cuba, Iranul, Irakul, Coreea în continuare, de finanţare şi de protecţia pe care le
de Nord, Libia şi Siria. Mai recent, Sudanul şi presupune sponsorizarea.
Afghanistanul au devenit, şi ele, guverne-sponsor Altă consecinţă a globalizării, de care benefi-
ale terorismului. ciază terorismul, este alegerea ţintelor. Într-o lume
Multe state-sponsor cooperează între ele pentru globalizată, teroriştii dispun de cele mai diverse
a promova violenţa, ceea ce face ca activitatea artificii pentru a pătrunde în ţările occidentale. Dar
teroristă să nu fie legată de politica externă a unui nu mai sunt neapărat nevoiţi să recurgă la acestea:
singur stat. Iranul a finanţat tabere de instrucţie în ei pot ajunge la obiective mult mai uşor, deoarece
Sudan, iar Jihadul Islamic Palestinian a primit ţintele lor – militare, civile, economice – sunt expuse
sprijin atât de la Iran, cât şi de la Siria. în numeroase ţări, de pe toate continentele. Iar
O problemă şi mai exacerbată o ridică metoda informaţiile şi ideile care îi inflamează pe oameni
de finanţare, pentru care, adesea, nu există măsuri să recurgă la terorism se răspândesc instantaneu,
de contabilizare. Sprijinul acordat de Iran pentru pe spaţii geografice mai largi decât în trecut.
organizaţiile teroriste nu include neapărat selecţia Printre factorii care contribuie la această
unei ţinte şi, în mod ocazional, fondurile nu se “deschidere” se numără relaxarea controlului la
concretizează în atacuri teroriste. Această lipsă de frontiere şi dezvoltarea unor infrastructuri cu
predictibilitate este tolerată de statele-sponsor din “circulaţie globală” – care permit recrutarea de
cauza efectelor distructive ale atacurilor teroriste – prozeliţi, strângerea de fonduri, deplasarea
pe de o parte – şi pentru că produce confuzie în personalului operativ, a materialelor şi alte activităţi
ceea ce priveşte asocierea statului cu teroriştii. logistice.
Iranul a creat în mod deliberat o structură de Alături de schimbările politice internaţionale,
comandă descentralizată pentru a beneficia de aceste dezvoltările în practica organizaţională au sporit
avantaje. letalitatea terorismului. Aşa cum corporaţiile au
Un alt avantaj al păstrării distanţei de operativii evoluat din punct de vedere organizaţional, la fel s-
extremişti îl constituie autoprotecţia. Evident, a întâmplat şi cu structurile teroriste. Acestea din
serviciile de informaţii l-au monitorizat pe Osama urmă au trecut de la structurile organizaţionale
bin Laden în perioada în care s-a aflat în Sudan, în ierarhice verticale la cele orizontale, cu comandă
aparenţă pentru a-l împiedica pe acesta să facă vreun mai puţin rigidă.
rău guvernului, un guvern la fel de extremist. Conform opiniei mai multor analişti, conducerea
După ce operaţiile coaliţiilor conduse de SUA organizaţiilor teroriste este derivată dintr-un set de
în Afghanistan şi Irak au diluat ameninţările ce principii; acestea fixează „frontierele“ şi oferă un
veneau din partea acestor state, şi alţi sponsori au ghid pentru decizii şi acţiuni, astfel că membrii nu
fost radiaţi de pe listă din raţiuni politice (Unii sunt nevoiţi să facă apel la ierarhie – ei ştiu ce trebuie
analişti argumentează că includerea unei ţări pe lista să facă.
statelor-sponsor reflectă relaţia sa cu Statele Unite). Structurile organizaţionale pot apărea uneori
S-a vorbit adesea despre implicarea serviciilor de acefale (fără cap), iar alteori policefale. În ceea ce
informaţii pakistaneze în sprijinul violenţei teroriste: priveşte al Qaeda, structura multicelulară i-a
atât în Afghanistan, cât şi în disputatul Kashmir. conferit agilitate şi o bună acoperire, fiind unul din
De asemenea, Arabia Saudită s-a aflat în centrul factorii de putere ai organizaţiei lui bin Laden.
unei controverse privind sponsorizarea şi prolife- Această flexibilitate a permis reţelei să-şi stabilească

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 12


ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

baze pretutindeni în lume, folosind populaţia industrializată. Alături de armele nucleare, armele
indigenă. Pentru a-şi ascunde cu grijă operaţiile, al chimice şi bacteriologice s-au acumulat într-un
Qaeda a penetrat organizaţiile non-guvernamentale arsenal cuprinzător şi diversificat, reprezentând, şi
islamice. Este de-a dreptul surprinzătoare vitalitatea ele, un pericol ce nu trebuie subestimat.
reţelei, capacitatea sa de a-şi menţine şi continua Folosirea armelor biologice ar putea fi limitată,
agenda operativă, în ciuda campaniei antiteroriste deoarece este necesar contactul uman pentru
fără precedent, care o vizează. propagarea efectelor. Dar, aşa cum a demonstrat-o
Această vitalitate se explică prin remarcabila în 2003, răspândirea rapidă a sindromului respirator
versatilitate a organizaţiei lui bin Laden. Încă de la sever acut (SARS) de origine asiatică, panica şi
constituire, al Qaeda a evoluat constant, demon- incertitudinea asociate bolii pot avea urmări
strând o surprinzătoare voinţă de a se adapta la economice şi politice dintre cele mai serioase. Fără
cerinţele misiunilor. Această capacitate de schimbare a mai pune la socoteală pierderile umane şi
a făcut grupul mai interesant pentru recruţi, a atras suferinţele celor expuşi la agentul patogen – care
noi aliaţi şi - lucrul cel mai îngrijorător din poate nici nu au ştiut cum şi unde au fost infectaţi.
perspectivă vestică - a devenit mai greu de detectat Arma biologică este cu atât mai periculoasă, datorită
şi de distrus. varietăţii formelor în care poate fi întrebuinţată,
Este cât se poate de elocventă concluzia lui Peter acestea incluzând: viruşi, bacterii şi richetsii. O dată
Bergen, specialist în probleme de terorism şi autorul lansate, acestea se înmulţesc şi se răspândesc
cărţii Holy War: Inside the Secret World of Osama automat.
bin Laden: „Lucrurile nu stau ca în cazul Mafiei Toxinele chimice, spre deosebire de arma biologică,
italiene, unde prin arestarea unui lider se nu sunt agenţi patogeni vii, necesitând contactul direct
prăbuşeşte toată reţeaua... Este vorba mai cu victima pentru a o infecta. Ceea ce poate atrage după
degrabă de o mişcare de masă şi poţi aresta câte sine efecte şi mai nimicitoare. După cum se ştie, agenţii
persoane vrei. Problema este că nu poţi aresta o chimici sunt de mai multe tipuri:
ideologie“ (10). - agenţi împotriva respiraţiei, care distrug
ţesuturile plămânilor;
Factori tehnologici - substanţe vezicante, care ataca pielea;
- agenţi care produc hemoragia organelor vitale,
Alături de motivaţiile culturale şi religioase, de blood agents;
factorii politici şi organizaţionali, evoluţiile din - substanţe neuroparalitice.
domeniul tehnologic au oferit teroriştilor Inhalarea şi contactul direct – atingerea pielii,
oportunităţi fără precedent. Colapsul Uniunii pătrunderea în sistemul digestiv – sunt doar câteva
Sovietice şi posibilitatea ca armele nucleare să din căile prin care agenţii toxici pot infecta
ajungă în mâinile actorilor non-state au sporit populaţia-ţintă. Pericolul este amplificat de faptul
semnificativ pericolul terorismului nuclear. Totuşi, că mulţi agenţi chimici nocivi – sau elemente
armele de nimicire în masă nenucleare şi tehnologia componente ale acestora – se găsesc în comerţ.
informaţiei au creat, pentru terorişti, oportunităţi În Raportul Departamentului de Stat al SUA din
mai ameninţătoare, deoarece aceste alternative sunt 2002 se arată că evenimentele din 11 septembrie au
mai probabile. confirmat intenţia şi capabilităţile organizaţiilor
Unii autori susţin că armele de nimicire în masă nu teroriste de a planifica şi executa atacuri de nimicire
reprezintă o opţiune generală, majoritatea teroriştilor în masă. De asemenea, s-a subliniat în document,
preferând „pistolul şi bomba“. Deşi multe organizaţii aceste acţiuni fără precedent ar putea conduce la
teroriste sunt conservatoare sub aspect tehnologic, o escaladare a terorismului prin recurgerea la
preferinţa doctrinară pentru masacrele în masă le va mijloacele/metodele chimice, biologice,
determina pe acestea ca, în viitorul apropiat, să recurgă radiologice şi/sau nucleare. Se a duc, ca
la arme cu mare putere de distrugere, care corespund argumente, probe descoperite pe timpul raidurilor
mai bine obiectivelor şi moralităţii lor. împotriva facilităţilor teroriste din Afghanistan,
În realitate, disponibilitatea unor arme de folosirea otrăvurilor de către Hamas la construirea
nimicire în masă foarte puternice reprezintă bombelor artizanale, precum şi arestarea unui grup
pericolul major cu care se confruntă lumea terorist din Italia; grupul avea asupra sa harta cu

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 13


ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

Ambasada Statelor Unite şi dispunea de instalaţii tehnologice – aflate la îndemâna oricui, ca urmare
în car e se putea produce acid cianhidr ic. a globalizării economiei de piaţă – au extins în mod
Activităţile sectei Aum Shinrikyo şi planurile inevitabil pericolele terorismului.
teroriştilor americani de a otrăvi facilităţile pentru
aprovizionare cu apă sunt alte exemple ale Concluzii şi învăţăminte pentru România
ameninţării ANM.
Altă evoluţie-cheie o reprezintă progresele în Este evident că, în ultimii ani, ca doctrină şi
tehnologia comunicaţiilor şi a informaţiei. Această practică, terorismul a suferit schimbări substanţiale,
tehnologie oferă teroriştilor atât asistenţă, cât şi atât cantitative, cât şi calitative. Fanatismul
oportunităţi de a lovi, pe măsură ce societăţile categoric, vizibil în organizaţiile teroriste care
industrializate se bazează tot mai mult pe pretind că se bazează pe credinţe religioase, este un
infrastructurile informaţionale. Foarte probabil, element major al acestor schimbări. În trecut,
teroriştii vor evita să demanteleze Internetul, teroriştii erau într-o măsură mai mare dominaţi de
deoarece au nevoie de el pentru nevoile proprii de consideraţii pragmatice, urmărind schimbări politice
comunicare internă, pe de o parte, şi pentru acţiunile şi sociale, capacitarea opiniei publice etc.
de propagandă, pe de altă parte. În aceeaşi idee, Astăzi, un fenomen care era extrem de rar în
teroriştii pot fi mai interesaţi de întreruperea trecut – atacul terorist de dragul morţii şi al
sistematică a reţelelor informatice decât de distrugerii – a devenit un loc mai comun decât
distrugerea totală a acestora. niciodată. A crescut dramatic numărul atacurilor
Deşi consecinţele unei dezorganizări majore a sinucigaşe. Situaţie din care rezultă că dispreţul de
infrastructurilor de informaţii occidentale sau viaţă nu vizează numai victimele – de ordinul sutelor
globale ar fi catastrofice financiar şi social, reţelele şi miilor,– ci şi propriile persoane ale teroriştilor.
teroriste nu au etalat încă intenţia sau capabilitatea În plus, neapartenenţa la un stat a înlăturat
de a aplica lovituri masive în această zonă. Atacurile constrângerile prin care şi cei mai extremişti terorişti
limitate, punctuale nu sunt excluse cu totul, dar se erau, cât de cât, ţinuţi sub control sau care îi
consideră că, pentru terorişti, tehnologia informaţiei împiedicau să acceadă la nivelurile cele mai înalte
reprezintă un ajutor, iar nu o ţintă a activităţii lor din cadrul organizaţiilor. Azi, teroriştii pot să se
distructive. bucure, în continuare, de finanţarea, adăpostul şi
Folosirea de către al Qaeda a Internetului şi a e- sprijinul pe care numai o economie naţională poate
mailului – pentru a coordona loviturile asupra World să le mobilizeze; dar ei acţionează pe cont propriu
Trade Center şi a Pentagonului – şi a telefoanelor într-o măsură mai mare şi au un grad de indepen-
celulare – spre a declanşa exploziile în trenurile denţă mai ridicat decât în trecut.
spaniole – constituie exemple dramatice ale acestui Pe plan organizatoric, teroriştii au conceput şi
gen de acţiuni. Deci, tehnologia informaţiei a avut un implementat sisteme şi structuri non-ierarhice. În
impact mai mare asupra activităţii cotidiene a fine, disponibilitatea potenţială a armelor de nimicire
teroriştilor, de organizare şi comunicare, decât asupra în masă deschide perspectiva ca aceste tendinţe să
procedeelor şi metodelor de atac. conducă la dezastre umane fără precedent.
De asemenea, tehnologia a sporit abilitatea Fie că este vorba de „al treilea val de vulnera-
teroriştilor de a lansa atacuri de nimicire în masă. bilitate“ sau de al „patrulea val de terorism“, tero-
Cum am relevat deja, înainte de 11 septembrie, cel rismul contemporan sau neo-terorismul se
mai distrugător atentat terorist s-a soldat cu moartea deosebeşte semnificativ de fenomenul din timpul
a 380 oameni. Războiului Rece. Într-o sintagmă memorabilă,
Date fiind obiectivele neo-teroriştilor – Strategia de Securitate Naţională a Statelor Unite a
materializate în operaţia de la World Trade Center localizat neo-terorismul „la intersecţia dintre
şi Pentagon, explozia de la Oklahoma City şi în radicalism şi tehnologie” (11), considerând că
atacul cu sarin din metroul capitalei japoneze – reprezintă pericolul cel mai grav la adresa naţiunii
pierderile umane şi materiale vor fi incomparabil nord-americane şi, în acelaşi timp, ameninţarea
mai mari dacă organizaţiile morţii ar intra în posesia predominantă la adresa securităţii mondiale în lumea
armelor nucleare, chimice, biologice şi radiologice. post-Război Rece.
La acest început de secol şi de mileniu, progresele

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 14


ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

Impactul cataclismic al operaţiei teroriste de la mului. Cum ar fi participarea, ca subunităţi de


11 septembrie – asupra conştiinţei strategice sprijin, la salvarea ostaticilor şi la capturarea
americane şi asupra mediului internaţional de grupurilor teroriste.
securitate – este greu de supraevaluat. Compusă Constituirea unei subunităţi specializate
din patru atacuri, dintre care unul a eşuat, operaţia antitero. Considerăm necesar ca, în cadrul forţelor
a cumulat factori culturali, politici şi tehnologici, speciale, să fie constituită o subunitate specializată
relevând lumii existenţa noului terorism. în salvarea ostaticilor, pentru a însoţi contingentele
Terorismul şi proliferarea armelor de nimicire în româneşti dislocate în teatre de operaţii unde riscul
masă au devenit ameninţările ce definesc acest început unor atacuri teroriste este ridicat. Selectate şi
de secol, care vizează şi ţara noastră. După cum instruite după modele ca SAS (Marea Britanie),
sublinia secretarul general al NATO în Parlamentul Delta Force (Statele Unite), GIGN (Franţa) sau
României (mai, 2004), împotriva acestor provocări, GSG-9 (Germania), grupurile acestei subunităţi vor
geografia nu mai poate constitui un scut. „Ca rezultat, acţiona eficient atunci când militari sau cetăţeni
gândirea noastră tradiţională privind securitatea români sunt luaţi ostatici de către terorişti. Şi când
ar trebui revizuită în bună parte, deoarece probleme intervenţia lor este solicitată de forţele aliate sau
noi cer răspunsuri noi...“ ale coaliţiei. Nu în ultimul rând, grupurile
Jaap de Hoop Scheffer atrăgea atenţia că antiteroriste vor oferi forţelor noastre asistenţă înalt
apartenenţa la NATO înseamnă mai mult decât calificată pentru prevenirea atacurilor teroriste.
protecţie fizică: „A fi în NATO înseamnă, de Dezvoltarea cooperării antiteroriste. Este
asemenea, a face parte dintr-un proiect necesar să extindem substanţial cooperarea
transatlantic unic de construire a schimbării, internaţională în combaterea terorismului. În relaţiile
înseamnă a participa la un efort comun de bilaterale cu armatele care au acumulat o bogată
promovare a securităţii şi stabilităţii în Europa experienţă în materie, aceste activităţi trebuie să
şi mai departe, conform valorilor şi intereselor aibă o pondere la fel de importantă cu cooperarea
noastre comune“. Şi conchidea: „România va juca în pregătirea personalului.
un rol major în acest efort“ (12).
De la Armata Română se aşteaptă, deci, să participe BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
mai eficient la campania internaţională împotriva
terorismului. Pentru aceasta, considerăm că trebuie 1. US Department of State, Patterns of Global
să ne concentrăm eforturile în câteva direcţii: Terrorism, Washington: GPO, May 2002, p. 171.
Combaterea terorismului – disciplină de 2. WASHINGTON, 16 martie 2004, (MEDIAFAX).
învăţământ. Începând cu anul de învăţământ 2004- 3. S. K. Malik, The Quranic Concept of War,
Lahore, India, Wajidalis, 1979. quoted in Yossef
2005, contraterorismul trebuie să devină disciplină
Bodanski, “B/r? Lacter?”Roosevelt, California, Prima
de-sine-stătătoare în academiile militare şi Publishing, 1999, p. XV.
Universitatea Naţională de Apărare. Disciplină care 4. National Commision on Terrorism, Countering
să includă atât şedinţe teoretice – studierea the Changing Threat, p. 2.
principalelor organizaţii teroriste şi a doctrinei 5. D. W. Brackett, /-/o/y Tenor: Armageddon in
acestora – cât şi şedinţe practice. Iar acestea din
Tokyo, New York, Weatherhill, 1996, pp. 5-7.
urmă să cuprindă: studii de caz şi exerciţii 6.Bruce Hoffman, Inside Terrorism, New York,
contrateroriste practice. Columbia Univ. Press, 1998, p. 20.
Combaterea terorismului – disciplină de 7. Shaikh Osama Bin Laden, The World Islamic
instrucţie. Toate unităţile şi subunităţile careFront’s Statement Urging Jihad Against Jews and
Crusaders, London al-Quds al-Arabi, 23 February
participă la misiuni internaţionale să urmeze un
1998.
program intens de pregătire antiteroristă, adaptată 8. Daniel Levitas, The Terrorist Next Door: The
la teatrul de operaţii unde vor fi dislocate. În primul
Militia Movement and the Radical Right, New York,
rând pentru a cunoaşte în detaliu fenomenul şi a fi
Thomas Dunne Books, 2002.
în măsură să se autoprotejeze împotriva atacurilor. 9. Matthew J. Morgan, The Origins of the New
De asemenea, unităţile noastre trebuie să-şi Terrorism,PARAMETERS, U S ARMY WAR
COLLEGE QUARTERLY, Spring 2004, p. 38.
lărgească gama de misiuni pe care le îndeplinesc în
cadrul campaniei internaţionale împotriva teroris- 10. WASHINGTON, 16 martie 2004,
(MEDIAFAX).
11. THE NATIONAL SECURITY STRATEGY OF
IMPACT STRATEGIC Nr.UNITED
THE 2/2004 STATES
(11) OF AMERICA, September 15
2002.
12. RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI, 13 mai
2004, ora 12.31.
THE POLITICAL MILITARY PRESENT

TERRORISM – THE CENTURY’S


THREAT General Mihail POPESCU, Ph.D.,
Chief of General Staff

– every year thousands and thousands of people are


“There will be a new attack against our people. victims of terrorism “apocalypse”. The threat has
We don’t know where, when or by what means” become a general global one. Just as a fairy tale
(Donald Rumsfeld, March 2003) dragon, terrorism has covered the whole planet and
it is hard to predict – most of the times quite
impossible – when and where the monster will bite
again.
There is not a secret anymore that the Romanian 9/11 attacks are the most devastating terrorist
Army was one of the pillars of our way to joining act in history. Before this awful “terrorist
NATO. That is why the reform of the military operation”, the largest number of victims of a
institution and our participation in peacekeeping terrorist attack was 380. We propose the term
operations in Europe, Middle East and Near East “operation” due to the action’s complexity. It was
were decisive. In the letter sent to the Romanian not only about hijacking a plane, but four! They
President and dated April 5, 2004, the US President were turned into fight platforms in order to execute
George W. Bush stressed that “the brave suicidal attacks on the United States’ symbols: the
involvement and the essential role played by Twins, Pentagon and probably the White House and
Romania on liberating Iraq and Afghanistan people Capitol Hill. Therefore, the human losses multiplied.
and in creating a safer world. By its actions Romania Except the plane passengers, there were other
has already proved – even before joining NATO – innocent victims inside the buildings. Our specialists
its value as a NATO’s ally”. must carefully study this type of operation as it poses
a crucial moment in the development of the
Globalization and the radicalization of the “modern” international terrorism.
threat This development went on in 2004, on 3/11 in
Europe. If the blasts had determined the derailment
After joining NATO we have taken in serious of the four trains – as probably the perpetrators
our new status. Romania joined a NATO different intended – the Madrid massacre would have been
of the one confronting with the Soviet empire and apocalyptic.
even different of the one before 1999, when three At the beginning of 2002 the US State
ex-communist countries joined it. Now the new Department published “Patter ns of Global
NATO faces the worst threat – the global one. Terrorism”. The report stated that the number of
The “new terrorism” promotes mass killings and terrorist attacks decreased in the last decades but
tries to wrap up the massacres in an Islamic mantle the number of victims increased. From 1985 to 1988
that actually does not exist in most Muslims’ there were around 600 attacks yearly. Except 1991,
consciousness. Even the Soviet Union tried to cover first time after 1988, the number of attacks went
its huge nuclear arsenal under the communist fold, down, up to less 450 per year. The absolute record
a doctrine that should have governed the world. The of minimal terrorist attacks was established in 1988
most significant difference is that the neo-terrorism – 274. Although we can not speak of a linear
has replaced the bellicose communist rhetoric with regression, the general tendency is obvious: the
real attacks of global mass extermination. terrorist attacks frequency lowered but not also the
Everywhere – from East to West, from North to effects. That means the actions were “professional”
South, Christian, Muslim or other religion countries and carefully planned.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 16


THE POLITICAL MILITARY PRESENT

The international campaign against terrorism is Ultimately, the new terrorists are apocalyptic by
only at the beginning. Because of the terrorism’s deep vision and methods. R. James Woolsey describes
roots – not only social, economical – the campaign them suggestively: “Nowadays terrorists no longer
does not seem to be an easy one. According to some want a seat on the table (of negotiations – our
press agencies, US officials and analysts are ready underline); they want to destroy the table and
for a centuries long lasting conflict. everyone sitting around it”.
The terrorist phenomenon can not be countered There are a lot of factors determining the
successfully and annihilated unless the international development of this new terrorism. First of all,
coalition on terrorism forces does not study it very invading media with images of attacks raised the
well. damages level as an act like this is presented on the
Osama’s al Qaeda is the most conclusive newspapers’ front pages and on prime time on
example of the new terrorism, but the Islam television.
radicalism is not the only form of “apocalyptic” or Secondly, terrorists realized that the vulnerable
“catastrophic” terrorism. The Japanese Sectarian civilian targets – railway stations, markets, buses,
movement displayed the first terrorist attack using trains and other transport means – are less risky than
chemical weapons (1995, Tokyo). The Oklahoma military objectives. This way of acting has been noticed
Murrah Federal Building blast revealed extremism in Iraq: after the cease of the major military operations,
similar to the US right side militants. Other plots most of the terrorist attack victims are local civilians.
organized by terrorists belonging to the Christian Undoubtedly, the above mentioned factors are
Identity proved the same desire for mass human not enough in order to explain why terrorism has
losses. Our US partners believe the nuclear, become an unprecedented threat. Although it is
biological, chemical terrorism is the “third way” of almost impossible to connect the today social
vulnerabilities threatening US starting 1995. The first changes to the nowadays terrorism, there are some
ways are represented by the atomic bomb test distinct factors determining the phenomenon
performed by the former Soviet Union in 1945 and evolution. They will be presented from different
by the escalation of the nuclear arms race. perspectives: cultural, political and technological.
The Western political and military analysts
concluded the terrorists’ motivation is more and Cultural elements
more justified by the religious fanaticism and not
by political interests. In contrast with their Some analysts assert that religious imperative
precursors, the “new” terrorists do not have any is the major characteristics of today terrorist activity.
constraints applicable to their methods. The previous This doesn’t seem to be an entirely new
imperative – to not estrange from their supporters phenomenon, but a cyclic recrudescence on previous
– is no longer relevant for the most terrorist terror motivation. Till the appearance of political
organizations. reasons – like nationalism, anarchism and Marxism
Instead of following the conventional objectives – only religion provided acceptable justifications
of the political and religious movements, the for terrorist attacks. However, till last years, the
“nowadays terrorists” focus their efforts on provoking terrorism never was so dominated by religious
destruction and chaos – their independent objectives. tonalities. In modern days, when for the first time
Many violent and radical organizations believe that 11 terrorist organisations were identified, none of
terror has evolved from a way to a purpose. The them could have been labelled as a religious one.
Indian analyst S.K. Malik expressed this terror Today religious terrorists consider their actions,
doctrine: “Terror striking the enemy’s centers is not although lethal and destructing ones, as being sacred
only a way but a purpose in itself. Hardly can be and transcendental and place them at a spiritual,
done anything once terror has slipped into the even eschatological one (the eschatology – the part
enemy’s heart. This is the main point where ways of theology concerned with death, judgement, and
meet purposes and become one. Terror is no longer the final destiny of the soul and of humankind). The
a mean in order to impose a decision; it is the pragmatic conceptions of secularist/laic terrorists
decision itself we (terrorists- our underline) want are incompatible with religious terrorists’ doctrine.
to impose”.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 17


THE POLITICAL MILITARY PRESENT

“The secularists” often consider the designated to provoke it. The nature of mythical
undiscriminating violence as immoral one. cult figure could be an indication on danger level: a
Moreover, the laic terrorist’s objectives take into vengeful deity is more threatening than a crucified
account the public opinion, senseless violence being saviour that is suffering.
unacceptable, seen as unproductive for their cause. Sectarianism is a type of religious terrorism
“Religious” groups consider that type of violence extremely dangerous because it could emerge
morally justified, constituting a just and necessary rapidly, without warning, with no rational aims,
promotion of the religious cause. taking abrupt action as a consequence of
Even the social base of secularist terrorists differs apprehension and hostile feedback from the part of
from that of religious terrorists. The first faction society.
aim to protect or to promote the interests of different Initiated by the sectarian groups or extremists
groups deprived of certain rights and to address to groups claiming their doctrine from traditional
actual or potential adepts. The religious are their beliefs, religious terrorist violence presents greater
own supporters, their own electorate, their killing risks in contrast with political violence of the last
and destructive actions being done without extern decades. A notorious scholar noted, “…for the
audience. religious terrorist, violence is a sacred duty…
Sectarian Aum Shinrikyo – known also as Aleph executed as a direct response at theological
– was included on the religious motivated terrorist command…and scriptural justified”.
organisations that attack modern state symbols. The Likewise, fundamentalist Islam could not
development dynamics of such type of envision the political coexistence or compromise.
denominations makes them more dangerous than The exponents of “holy theory” consider that Islam
terrorist groups whose origins are at the level of must dominate or be dominated. A remarkable
traditional religions. analysis of Bin Laden’s dogma revealed that, in its
Religious sectarianism is extremely dangerous content, fatwa is not revolutionary, or unique,
because is built around a charismatic figure, a because it comprises a large scale of emotions from
personality. The leader cult, fanatical devotion Muslim world, associated especially with the Islam
imposed by such a guru, does not allow adepts to protection against secular forces and modernity.
consult or accept new values, or to decide on their Against those facts, some fatwa paragraphs directly
own will. The charismatic leader pressures a very entered the contemporaneous religious terrorism
strong influence on every group member. paradigms.
There are many analysts thinking that after There must be emphasised that many of al Qaeda
subway Sarin attack in Tokyo, Aum Shinrikyo actions, including 9/11 operation planning, were
became in the public eye one of the dangerous happened in periods of time when the peace process
terrorist structures. The attempt revealed that in Middle East was favourable to the Palestinians.
“Japanese terrorists do not respect any engagement So, any change in USA foreign policy or in any
rule in their operations, but assimilate the lessons other western country could not and could have not
learned from the well done violence acts”. In spite been attenuate Bin Laden or his adepts’ radicalism.
of severe protection and punishment measures taken It is obvious that considering our special
by the authorities, this group remains extremely partnership with USA and our NATO membership,
dangerous. The group ability in recruiting educated Romania is targeted by the al Qaeda threatening.
individuals with high technical skills proves the If Islamic terrorists are well known as violent
significant threat that this group is representing it. radicals, others like Christians right extremists
Adepts of mental violence through psychological display many characteristics of the new terrorism.
control and extreme invasion of intimacy, There are three main traits that characterise the
sectarianism is infrequent implied in physical abuse. doctrine of radical Islamists, Christians and other
Frequently founded on violent coercive, sectarianism kinds of religious terrorists:
may easily adopt the necessary convictions to put - Their objectives are perceived as means to
in practice terrorist methods. protect their dignity and fundamental identity
The most dangerous sects are fascinated by the - To lose fight is inconceivable
apocalyptic visions, thinking at themselves as those

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 18


THE POLITICAL MILITARY PRESENT

- The struggle is a continuous process and cannot words: “Halleluiah – Jehovah! Let the war begin!
be won in real time or real terms Death to His enemies, let the World Trade Centre
In the past, Christian right terrorists chose their became ashes on the ground!”
victims and conduct discriminating acts of violence, Therefore, although it represents the major threat
racial or religious justified. Confrontation with state not only for the western civilizations, Islamic
was limited to the situations when this one interfered terrorism is not the only menacing tendency in the
political or religious agenda of terrorist groups. violence and religious extremism culture. Regardless
A recent FBI evaluation points out to groups of source religion, new international terrorist groups
like Christian Identity and other ultraconservative share some common ideas:
movements associated with Christian - Justified killing, as a healing method
fundamentalism. - The necessity of total destruction of society
Extremist elements appertain to these fanatics - The interest in weapons of mass destruction
assign a subhuman status to black, yellow or red - Personality cult, when a leader authoritatively
skinned people; they are considering themselves as dominate the group adepts
being engaged in a continuous struggle with the Analyzing all this aspects, we may easily
forces of evil (forces represented by non-white races conclude that the new terrorist organisations
and a sinister, strong government); the culminating significantly differ from the classical terrorist
point of this struggle is, in their opinion, apocalyptic structures, becoming that way a real menace for
crises predicted in the Book of Revelations. civilised world.
Christian terrorists consider that is their duty to
hurry the fulfilment of this holy plan, that is why Political and organizational factors
they instigate to a higher violence. The violence
aiming governments and existent social structures There are a lot of international developments that
caught in the action of some “black evil forces” – have created the necessary conditions for so-called
giant monetary conglomerates and international “world destruction terrorism” to enemy and to
institutions – which are trying to implement a new develop. Huge inequalities in resources’ allocation
and menacing world order. and between world’s living standards are ordinary
During decades, Christian terrorists in USA explanations for contemporary terrorism’s passion,
concentrated their violent actions, discriminating violence and dangerousness. The governmental
racial minorities and “immoral” targets. Recently collapse in failed states is a conclusive cause of this
their actions extended, aiming to bombard and situation. Some authors are convinced that there is
poisoning water sources. Such types of actions no comprehensive explanation for the way in which
prove the inclination towards larger scale collateral poverty induces terror and no proved correlation
damage, generating mass destruction. Murrah between those two phenomena.
Federal Building explosions, ended with hundreds The intrusion of Western values and institutions
of victims, represented the apex of these tendencies. into Islamic world by globalization of market
Although Timothy McVeigh claimed the economy is an alternative explanation for terrorism’s
responsibility for this attack, the implication of development representing the weak party’s riposte.
Christian terrorists or/and conservative militia The globalization process, which implies the
groups was not excluded. Only the efficient actions weakening of technological, political, economic and
of law and order forces in USA deter these groups cultural boundaries between countries, has induced
to act similarly; Oklahoma incident remains a tragic an egoistical, inexorable and corrupting market
exception among such multiple attempts, often culture in the traditional communities.
promptly discovered and avoided. Several people regard those globalization forces
Although no link between foreign Islamic as a threat to their lifestyle. In the same time,
terrorists and radical Christians was found, there is globalization has created a reason for terrorism and
a similar terrorist vision among these two groups. has facilitated its ways of action.
When the two towers crashed in New York, August One of the important consequences of
Kreis, member of paramilitary group Posse globalization is the deterioration of the state power.
Comitatus shocked the public opinion with his The exponential growth of the NGOs, regional

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 19


THE POLITICAL MILITARY PRESENT

alliances and international organizations has created a decentralized command structure in order
reinforced that trend. Although, undoubtedly, al to gain from those advantages.
Qaeda is no humanitarian NGO such as Red Cross Another advantage of keeping distance from
and Medicins sans Frontieres and it distinguishes operational extremists is self-protection. Obviously,
as an NGO that has one of the most effective global the intelligence kept an eye on Osama bin Laden
agenda for fund collecting. Terrorists’ practice to during his presence in Sudan, apparently in order
avoid the straight connections with the sponsor- to hinder him to hurt the government – an extremist
states has more advantages for enterprising one.
extremists. Some other sponsors were erased from the list
Terr orist groups prefer “amorphous for political reasoning, after the US-led coalition
communities’” help – a more reasonable way to use had decreased the threats from Afghanistan and Iraq
without fear to lose the political support. Thus, there (some analysts argue that the inclusion of a country
is a falling-off of the state-sponsored terrorism. It on the sponsor-states list reflects its relationship with
is said that Afghanistan ruled by Talibans was not the USA). In 2002, Laurent Murawiec, a RAND
a sponsor-state for terrorism but a sponsored by analyst, underlined the danger of Saudi Islamic
terrorists state. radicals, especially Osama bin Laden. Murawiec
The trend of the terrorist organizations to avoid quoted as cases of the al Qaeda’s financing and the
the direct sponsorship by the states is not support of the Islamic education institutions.
accidentally. As a result of the launched international Thus, the globalization has led to the removal
campaign the Bush administration after 9/11, the of many of the constraints of the state’s support
states sponsorship to terrorists has decreased. and the terrorists are gaining from sponsorship’s
As a matter of fact, the counter-terrorism financing and protection.
measures might spread abroad some dangerous Another consequence of globalization in support
trends of the “modern” terrorism. The terrorists are of terrorism is targeting. In a globalized world, the
hard to track when they do not use direct state- terrorists have the most varied artificial means to
sponsorship. States are less involved in terrorism. penetrate the Western countries. But they are not
They practice a reduced control and they diminish forced to use them: they might reach easier their
the control of the radical organizations by the targets, just because their targets – military, civilian,
intelligence. economic – are in an exposed position in varied
Cuba, Iran, Iraq, North Korea, Libya and Syria countries on each continent. And the date and idea
have been placed for over a decade on the sponsor- that make people to use terrorism are
state list drawn up by the USA. Recently, Sudan instantaneously spread on larger areas.
and Afghanistan have emerged as sponsor- There are some elements that contribute to this
governments of terrorism. “opening”: the relaxation of frontiers’ control and
A lot of sponsor-states co-operate in order to the development of some “global traffic”
promote violence and that is why the terrorist infrastructures that allow the recruitment of
activity is not linked to the foreign policy of one proselytes; funds raising; displacement of
state. operational staff, materials and other logistic
Iran subsidized training camps in Sudan and Iran activities.
and Syria supported the Islamic Palestinian Jihad. The changes in international policy and the
An exacerbated problem is risen by the financing developments in organizational practice have
method that often is not bookkept. Iran’s support increased the terrorism’s lethality. The terrorist
for terrorist organizations does not always include structure developed in the same way that
targeting and, sometimes, the funds do not corporations did. Some analysts argue that the
materialize in terrorist attacks. That lack of leadership of the terrorist organizations derives from
predictability is tolerated by the sponsor-states on a set of principles that fixes the “boundaries” and
the basis of destructive effects of the terrorist attacks offers a guide for decisions and actions.
and because it produces confusion regarding the link Organizational actions might appear headless or
between state and terrorists. Iran has deliberately multi-head. Regarding al Qaeda, the multi-cellular
structure offers it agility and a good coverage. This

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 20


THE POLITICAL MILITARY PRESENT

flexibility has allowed the network to establish bases form a broad and varied arsenal, a danger that
all over the world using the native population. In should not be underestimated.
order to carefully hide its operations, al Qaeda The use of the biological weapons may be
penetrated the Islamic NGOs. It is really surprising restricted because of the necessity of human contact
the network’s vitality, its capacity to maintain and in effect propagation. But, what was demonstrated
continue the operative agenda in spite of the in 2003, the fast propagation of Asiatic origin
unprecedented campaign against terrorism. syndrome SARS, the panic and incertitude
This vitality is explained by the outstanding associated with this disease might have grave
vacillation of bin Laden’s organization. Al Qaeda economic and political consequences. That without
has been constantly developing since its constitution considerring the lost of human lives and suffer of
showing a surprising will to adapt to the new those exposed to this pathogen agent. Biological
missions. This ability to change has transformed weapon is so much dangerous because of the variety
the group in target for recruits and new allies, and, of ways it can be used, including viruses and
a concern for the West, has become harder to detect bacteria. Once launched these are automatically
and destroy. multiplying and spreading.
Peter Bergen’s conclusion, a specialist in issues Unlike biological weapon, chemical toxins are
of terrorism and the author of “Holy War: Inside not living pathogen agents and need a direct contact
the Secret World of Osama bin Laden”, “The things with the victim for infestation. That may entail much
are not the same as in the Italian Mafia case, where more destructive effects. As we know, the chemical
the whole network falls suddenly by arresting one agents are:
leader… There is a mass movement and you can - counter to breathing agents, that destroy lungs
arrest as many people as you want. The problem is tissue;
that you can not arrest an ideology”. - vesicant substances, that affect skin;
- blood agents, that produce vital organs
Technical elements hemorrhage;
- neuroparalytic substances.
Close by the cultural and religious justifications, Inhalation and direct contact – skin touching,
the political and organisational elements, the getting into digestive system – with toxic agents
developments in the technological field have offered are several ways that can infest the target
to the terrorists some unprecedented opportunities. population. The danger is amplified by the fact that
The collapse of the Soviet Union and the possibility many noxious chemical agents – or component
for the non-state actors to hold nuclear weapons elements – can be found in free trade.
have increased the danger of nuclear terrorism. The 2002 Report of the US Department of State
However, the non-nuclear weapons of mass underlines that the 9/11 events confirmed the intention
destruction and the informational technology have and capabilities of the terrorist organizations to plan
created now threatening opportunities for terrorists and carry out the WMD attacks. Also, the report
because those alternatives are more likely to happen. pointed out the fact that these unprecedented actions
Some authors argue that the weapons of mass may conduct to an aggravation of terrorism because
destruction are not a universal option, the majority of using of chemical, biological, radiological and/
of terrorist prefers the “pistol and the bomb”. or nuclear means/methods. For that, arguments are
Although a lot of terrorist organisations are the proves discovered during raids against terrorist
“technologically conservative”, the doctrinal facilities to Afghanistan, the using of poison for
preference for mass destruction will determine them manual bombs construction by Hamas and the
to resort to powerful destruction weapons that arresting of a terrorist group from Italy; the group
correspond to their objectives and morality. had the map of the US Embassy and possessed the
In reality, the availability of some very powerful installations that can produce hydrocyanic acid.
weapons of mass destruction is the main danger The activities of the Aum Shinrikyo group and
against the industrialised world. Close by nuclear plans of the American terrorists to poison the water
weapons the chemical and bacteriological weapons supply facilities are other examples of WMD threat.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 21


THE POLITICAL MILITARY PRESENT

Another key-evolution consists in the progress fanaticism, visible in terrorist organizations that
of the communication technology and information. claim a religious beliefs base, is a major element of
This technology offers terrorists assistance and these changes. In the past, terrorists were more
opportunities to strike, as the industrialized dominated by the pragmatic considerations, having
societies are more based on infor mational in mind political and social changes, activating
infrastructures. Probably, terrorists will avoid public opinion etc.
Internet fragmentation, because it is needed for In the present, a phenomenon that was extremely
their internal communication needs and for rare in the past – terrorist attack for death and
propaganda actions. Meantime, the terrorists can destruction sake – become a common fact more than
be more interested in systematic interruption of ever. It dramatically grew the number of suicide
the informatics networks than in the complete attacks. Therefore, life contempt does not only refer
destruction of these. to the victims – thousands and hundreds – but to
T hough the consequences of the major the terrorists themselves.
disorganization of the occidental or global In addition, non-membership to a state has
informatics infrastructures may be catastrophic removed the constraints by which the more extremist
in financial and social fields, terrorist organi- terrorists were a little controlled or were prevented
zations didn’t show yet the intention or capability from accession to the higher levels of the
for powerful attacks in this domain. Limited and organizations. Today, terrorists can enjoy on
punctual attacks aren’t totally exclude, but for financing, shelter and support of what only a
terrorists the information technology represent a national economy can mobilize; but they act more
support, not a target of their destructive activity. in their own manner and have a higher grade of
The al-Qaeda use of Internet and e-mail – for independence than in the past.
attacks coordination against WTC and Pentagon In organization field, terrorists have elaborated
– and mobile telephones – for explosions release and implemented non-hierarchical systems and
in Spanish trains – are dramatic examples of this structures. In the end, potential availability of
type of actions. Consequently, the information weapons of mass destruction opens the perspective
technology has a more impact over terrorists daily in these tendencies to conduct to unprecedented
activity than over attack proceeds and methods. human disasters.
Also, technology has increased the terrorist Either it is about “the third wave of vulnerability”
ability for launching WMD attacks. As mentioned or “the fourth wave of terrorism”, contemporary
before, September 11 is the more destructive terrorism or neo-terrorism is significantly different
terrorist attack ended with 380 dead persons. from the phenomenon during the Cold War. On a
Considering the neo-terrorists objectives – memorably phrase, in The US National Security
materialized in WTYC and Pentagon operation, Strategy neo-terrorism is situated “at intersection
Oklahoma City explosion and Sarin attack in between radicalism and technology”, considering
Japan capital subway – the human and material that represents the serious danger for the north-
losses will be larger if the death organizations will American nation and the predominant threat for
pose nuclear, chemical, biological and radio- global security in the post-Cold War world.
logical weapons. At the beginning of the century The cataclysmic impact of the 9/11 terrorist
and millenium, the technologic progresses – at operation – against the American strategic
hand of anybody because of the market economy conscience and the inter national security
globalization – have inevitably extended the environment – is hard to be overestimate. Consisting
terrorism threats. in four attacks, one have failed, the operation is
cumulated cultural, political and technological
factors, pointing out to world the existence of the
Conclusions and lessons learned for Romania new terrorism.
The terrorism and the proliferation of the
Obviously, in the last years, the terrorism as a weapons of mass destruction have become the
doctrine and practice has suffered substantial threats that define this century beginning and refer
quantitative and qualitative changes. Categorical to our country, too. As the NATO General Secretary

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 22


THE POLITICAL MILITARY PRESENT

underlined in his speech at the Romanian Parliament order to get familiar with the phenomenon in detail
(May 2004) the geography can not constitute a and be able to self-protect against attacks. Also, our
shield against those provocation. “As a result, our units must extend their missions range that will be
traditional thinking regarding security must be fulfilled in the context of the international campaign
revised in a major manner, because new problems against the terrorism. Such as participating, as
require new solutions...” support sub-units, to the hostages rescue and
Jaap de Hoop Scheffer said that the NATO capturing the terrorist groups.
membership means much more than physical Building a specialized antitero sub-unit. We
protection: “To be part of NATO means to be a consider that is necessary to build a specialized sub-
part in a unique transatlantic project referring to unit inside the special forces in order to execute
the change construction, means to participate in a hostages rescue and accompany the Romanian
common effort to promoting the security and contingents dislocated in operations theatre where
stability in Europe and further according to our risk of the terrorist attacks are raised. Selected and
common values and interests”. In the end he instructed from SAS (Great Britain), Delta Force
concluded: “Romania will play a major role into (United States), GIGN (France) or GSG-9
this effort”. (Germany) models, the groups of this sub-unit will
Consequently, from the Romanian Army is improve action when Romanian militaries or citizens
expecting to participate more efficient at the are taken hostages by the terrorists and then their
international campaign against the terrorism. For intervention is asked by the allied or coalition forces.
that, we consider that we must concentrate our Not in the end, the antiterrorist groups will offer
efforts in several directions: our forces high-qualified assistance for terrorist
Combating the terrorism – learning item. attacks prevention.
Beginning with 2004-2005 educational year, the Antiterrorist cooperation development. Is
counterterrorism must to become the stagnant item needed to substantial extend the international
into the military academies and the National Defense cooperation for combating the terrorism. Into
University. That item must include either theoretical bilateral relations with armies that had accumulated
science – studying the main terrorist organizations a vast experience in this field, these activities must
and their doctrines – as the practical meetings. have the same importance as the cooperation in
Practical meetingss must contain case studies and personnel training.
practical counterterrorism exercises.
Combating the terrorism – instruction item.
All the units and sub-units participating at the
international missions must attend an antiterrorist
intensive training program, adapted to theatre
operations where they will be dislocated. Firstly, in

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 23


ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

REPERE POST-ISTANBUL
Dr. George MAIOR,
secretar de stat şi şef al Departamentului
pentru Integrare Euro-Atlantică şi Politica de Apărare

Participarea României la Summit-ul de la problemă care ne vizează şi la care ne putem aduce


Istanbul şi ne vom aduce o contribuţie importantă.
În concluzie, participarea la acest summit a
Summit-ul NATO de la Istanbul a reprezentat reprezentat o etapă absolut nouă în identitatea
un moment remarcabil în istoria noastră contem- strategică internaţională a României.
porană, şi nu numai, datorită faptului că am
participat pentru prima dată la o asemenea Repere importante pe agenda Alianţei
reuniune de nivel. Opinia publică trebuie să
înţeleagă acest pas uriaş pe care l-a făcut România Dialogul transatlantic
de astăzi. Înainte, în cadrul unor astfel de reuniuni
se luau decizii care influenţau în mod direct Alianţa Nord-Atlantică este structura care
securitatea noastră. Prin aderarea la NATO, simbolizează unitatea dintre Europa şi SUA şi
suntem, pentru prima dată, poate, în istorie, în este important ca state ca România, ca şi alte state
poziţia de a avea securitatea asigurată şi, pe altă din Europa Centrală, să-şi calibreze mesajul pe
parte, de a participa la adoptarea unor decizii şi relevarea unităţii transatlantice, în condiţiile în care
formularea unor opinii care privesc nu doar ţara au existat - de ce să nu recunoaştem acest lucru -
noastră, nu doar propriii noştri cetăţeni, ci şi divergenţe euro-americane legate de o problemă
securitatea internaţională şi globală. NATO este sau alta, în planul relaţiilor internaţionale. Dar ceea
cea mai importantă structură mondială în domeniul ce reuşeşte NATO să realizeze - şi am observat
securităţii, singura organizaţie capabilă să îmbine pentru prima dată acest lucru, efectiv, la faţa
principiile politice şi valorile democratice cu locului – se referă la formarea consensului, chiar
elemente de forţă militară. Este o sinteză unică în în situaţii care par inabordabile din acest punct de
istoria alianţelor, în istoria structurilor de acest gen. vedere. Apare aici în prim plan elementul
În cadrul summit-ului, participarea României democratic al unei asemenea alianţe, care o
a fost focalizată pe promovarea unei agende active deosebeşte de alte concerte de naţiuni, unde marile
de susţinere a rolului şi misiunilor Alianţei în noi puteri dictau într-un fel sau altul. În cadrul unei
zone şi pe noi dimensiuni de securitate. În acest organizaţii care aduce la aceeaşi masă mai multe
sens, am reuşit să impunem subiecte de interes state, fiecare îşi poate exprima punctul de vedere
pentru România pe agenda reuniunii şi în cadrul şi, chiar dacă există divergenţe de opinii, chiar
comunicatului final. Un astfel de succes se referă dacă există nuanţe de interpretare a unor
la importanţa strategică a Mării Negre, pornind fenomene, ele se discută deschis, transparent şi,
de la extinderea sferei de stabilitate pe care o poate până la urmă, se ajunge la un consens. Este un
aduce NATO spre vecinătatea noastră. O lucru remarcabil în evoluţia relaţiilor internaţionale
vecinătate stabilă asigură condiţiile promovării contemporane, la care este parte şi România.
unor elemente de reformă economică, de
dezvoltare economică, care ne interesează în mod Contribuţia Rom âniei la NATO.
direct. De asemenea, agenda Alianţei a luat în Transformarea capabilităţilor Alianţei
discuţie şi problema Moldovei, stat care se află la
graniţa Alianţei şi care va capta în mod cert în La Istanbul, a fost aprobată, la nivel de şefi de
viitor mult mai pregnant interesul Alianţei. Este o stat şi de guvern, contribuţia României la apărarea

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 24


ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ
colectivă a NATO, cea mai semnificativă contr- suntem membri în Consiliul de Securitate şi am
ibuţie a unui nou stat membru. Până în 2009, participat la redactarea rezoluţiei privind transferul
aceasta prevede alocarea unei divizii, lucru care de suveranitate, iar pe de altă parte, prin faptul că
ne va ajuta să ne configurăm un statut important România contribuie cu trupe în teren care îşi fac
politic şi strategic în Alianţă, din care putem datoria faţă de populaţia irakiană, faţă de eforturile
dobândi avantaje directe pentru promovarea de stabilizare a acestei ţări. Refacerea suveranităţii
intereselor noastre naţionale. Pe de altă parte, vine într-un moment în care situaţia de securitate
România va contribui la consolidarea capacităţilor nu este una din cele mai fericite în Irak. Acum,
Alianţei de a acţiona global pentru menţinerea însă, există un început nou pentru Irak, o nouă
stabilităţii, pentru realizarea securităţii legitimitate pentru evoluţia acestui stat spre
internaţionale. În concluzie, din punct de vedere normalitate, iar acest lucru va da un nou impuls şi
militar, acest summit a ratificat negocierile forţelor care participă acolo, şi coaliţiei, care
desfăşurate la nivelul Alianţei referitoare la propria doreşte să sprijine acest guvern în modernizarea
noastră contribuţie. ţării şi readucerea sa pe harta normală a lumii.
De acum încolo, planurile în domeniul apărării Probabil, vor mai fi evenimente negative şi în
vor fi orientate decisiv spre construcţia unor forţe viitor, dar de data aceasta se va vedea foarte clar
agreate cu NATO, care să participe la apărarea cine doreşte să contribuie la stabilitatea şi
colectivă. Este o dialectică subtilă, aici, a securitatea propriului stat şi cine se plasează în
elementului naţional şi a elementului multinaţional sfera violenţei şi a barbarismului, încercând să
şi reprezintă, până la urmă, consolidarea disturbe şi să blocheze un fenomen care este, până
capacităţii de apărare naţională, de promovare a la urmă, în beneficiul cetăţenilor acestei ţări şi a
intereselor naţionale ale României, dar şi ale regiunii Orientului Mijlociu în ansamblu.
Alianţei.
Mai mult, înaintea summit-ul NATO de la Contribuţia României la instruirea forţelor
Istanbul, Guvernul a aprobat proiectul Legii irakiene
planificării apărării. Această lege va contribui la
reglarea mai fină a modului în care concepem România a pregătit deja un program de ajutorare
sistemul de apărare naţională pe baze moderne, a forţelor militare irakiene în procesul greu de
pe baze legate de o planificare judicioasă a reconstrucţie a armatei, care urmăreşte două
resurselor. De asemenea, aceasta conturează un obiective: pe de o parte, armata reprezintă şi un
mecanism politic bine articulat pentru promovarea simbol al statului, marchează dezvoltarea identităţii
acţiunilor în domeniul apărării adecvate noului sale şi, de aceea, este important să se refacă armata
nostru statut de membru NATO. irakiană şi, pe de altă parte, din punct de vedere
De asemenea, în cadrul Summit-ului, România operaţional, este necesară reconstrucţia forţelor de
a semnat, la nivelul ministrul apărării, două securitate în general, pentru a putea controla
scrisori de intenţie cu privire la participarea la două fenomenele de instabilitate care se petrec în această
proiecte multinaţionale referitoare la transportul ţară. Faptul că NATO a luat decizia de a oferi
strategic maritim şi aerian. Acest lucru confirmă asistenţă pentru instruirea forţelor irakiene este,
încă o dată integrarea noastră tot mai profundă în iarăşi, un pas major în contribuţia Alianţei la
elementele şi structurile militare ale Alianţei. securitatea internaţională. Există în NATO un
„acquis” pe planul pregătirii militare, al intero-
Transferul de suveranitate din Irak perabilităţii etc., care poate ajuta Irakul să parcurgă
mai repede acest proces dificil. România va
Transferul de suveranitate în Irak a reprezentat contribui la aceste demersuri, urmând a studia în
un moment remarcabil. Este un fapt notabil şi continuare modalităţile concrete.
esenţial ceea ce se întâmplă acum în Orientul
Mijlociu. La refacerea suveranităţii Irakului a Reuniunea informală a miniştrilor apărării
contribuit şi România, pe de o parte prin faptul că din octombrie 2004

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 25


ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

în luna octombrie, va impune eforturi majore în


În această toamnă, vom organiza un eveniment planul logisticii şi al organizării, cele mai
cu totul deosebit în România - pentru prima dată importante ziare şi posturi de televiziune
vom găzdui pe teritoriul naţional, la Poiana Braşov, internaţionale anunţându-şi deja participarea.
reuniunea informală a miniştrilor apărării NATO. Pentru România, pentru Braşov, pentru MApN
În cadrul acestui tip de reuniune, de regulă, se este un eveniment remarcabil, pe care am început
discută cele mai importante probleme de ordin să-l planificăm foarte serios şi care va marca într-
strategic şi militar, într-un cadru cât mai informal, un fel acest an, într-un punct culminant pentru noi
cât mai relaxat. Reuniunea, care se va desfăşura în relaţia cu NATO. Iată că nu doar am intrat în
organizaţie, ci o aducem în România, încheind,
practic, un ciclu extraordinar de eforturi pentru a
marca prezenţa noastră în Alianţă.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 26


THE POLITICAL MILITARY PRESENT

POST-ISTANBUL REMARKS
Ph.D. George MAIOR,
State Secretary and Chief of Department
for Euro-Atlantic Integration and Defence Policy

Romania’s participation at Istanbul Summit


The North-Atlantic Alliance is the body
Istanbul NATO Summit was a milestone in our symbolizing the unity between Europe and the
contemporary history as we were invited for the first United States. Therefore, it is important for states
time to such top-level meeting. Public opinion has like Romania or others from Central Europe to
to understand this huge step Romania has done. adjust the message on emphasizing the transatlantic
During these meetings there were taken decisions unity taking into account the fact that there were
having a direct impact on our security. Maybe for some discrepancies between Europe and US on
the first time in history, by joining NATO, on one different international topics. But what NATO
hand, we are to participate on adopting some succeeds – and I have noticed it there – is about
decisions and defining some opinions concerning building a consensus, even if in unapproachable
not only Romania and our people, but also the situations from this perspective. We may notice here
international and global security. NATO is the most as an important element the democratic element of
important worldwide structure on security field, the such an alliance that differentiate it of other alliances
only one able to combine political principles and when the big powers rules, in a way or another.
democratic values with military force elements. It Inside an organization bringing on discussion more
is a unique synthesis in the Alliance’s history. states where each of them may assert their point of
During the summit, Romania’s participation was view. If there are discrepancies, they are openly
focused on promoting an active agenda in order to debated in order to reach consensus. This is
sustain NATO’s role and missions in new areas and remarkable in the evolution of the contemporary
on new security dimensions. Therefore, we were able international relations – and Romania is part of it.
to impose on the summit’s agenda and on the final
declaration topics that Romania was interested in. Romania’s contribution to NATO.
Such a success is connected with the strategic Transforming the Alliance’s capabilities
importance the Black Sea has, starting with the
stability expansion NATO may bring in our There was approved the Romania’s contribution
neighborhood. Stable neighborhood ensures the to NATO’s collective defence, the most significant
conditions required for promoting elements contribution of a new member state ever. It is
connected with economical reform, economical stipulated the set-up of a division up to 2009. This
development. Meantime, there has also been will help us to get an important political and strategic
discussed the issue of the Republic of Moldova as status inside the Alliance as we may get direct
Moldova is a country situated at NATO’s border advantages in order to promote our national
and will raise the Alliance’s interest. It is a matter interests. On the other hand, Romania will be part
we are interested in and in which we may be helpful. of the Alliance’s efforts to consolidate its capacities
Concluding, our participation at this summit was in order to act globally for maintaining stability and
a new step on Romania’s international strategic achieving the international security. To sum up, from
identity. the military point of view, this summit ratified the
negotiations on our own contributions.
Important landmarks on NATO’s agenda From now on, the defence plans will be decisively
oriented to building some forces agreed with NATO,
Transatlantic dialogue as a part of the Alliance’s collective defence. We

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 27


THE POLITICAL MILITARY PRESENT

notice here a subtle dialectics between the national


and multinational elements. Actually, this is about Romania’s contribution on training Iraqi
consolidating the national defence capacity, forces
promoting the national interests – both Romania’s
and NATO’s. Romania has already prepared an assistance
Moreover, before the Istanbul summit, the program for the Iraqi military troops on their way
Romanian government approved the project of the of rebuilding their army. This program has two
Defence Planning Law. This law will be part of objectives: Army is also a state’s symbol pointing
building our national defence system, on modern out the improvement of their identity and that is
and well-planned basis. This also represents a well- important in order to rebuild the Iraqi army. From
articulated political mechanism for promoting the operational perspective, it is vital to rebuild the
actions on defence field in accordance with our new security forces for eradicating the instability
NATO member status. phenomenon characterizing Iraq for the moment.
During the summit, Romania also signed two NATO’s decision to offer assistance for Iraqi troops
letters of intention, at ministers of defence level, training is important for the Alliance’s role at
regarding our involvement in two multinational international security level. There is a NATO
projects concerning the strategic maritime and air “acquis” on military training, on interoperability that
transport. This reaffirms our deep integration in may help Iraq to handle this difficult process.
NATO’s military structures and elements. Romania will be a contributor on these approaches.

The Iraqi sovereignty transfer The informal reunion of the ministers of


defence (October 2004)
This transfer has represented a remarkable
essential moment for the Middle East situation. We will organize this autumn at Poiana Brasov
Romania was part on rebuilding the Iraqi a very special event – for the first time we will host
sovereignty – both as a member in the United the informal reunion of the ministers of defence.
Nation’s Security Council involved on drawing up They usually discuss the most important strategic
the resolution in the sovereignty transfer and as a and military topics in an informal framework. The
troop contributor in Iraq. This process comes into reunion will require major logistics and organization
play in a very difficult moment in Iraq. But at least efforts and already the major international
now there is a new beginning for Iraq, a new newspapers and TV channels confirmed their
legitimacy for this state, on its way back to normal. presence. This is a remarkable event for Romania,
Therefore, we will be witnessing a new impulse for for our Minister of Defence, for Brasov and we have
the troops involved there and for the coalition started the preparations for this culminating point
supporting this new government on its way of of our relation with NATO. Not only we joined the
modernizing Iraq and of bringing it back to world Alliance, but also we bring it in Romania, ending,
map. There will be probably bad events in the future therefore, a striking cycle of efforts in order to mark
but it will be obvious who is willing to be part of our presence inside the Alliance.
Iraq’s stability and security, who is involved in
violent acts, trying to impede a phenomenon
beneficial to Iraqi people and to Middle East area,
generally speaking.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 28


ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

TERORISMUL INTERNAŢIONAL.
UNELE EFECTE ŞI TENDINŢE DE
EVOLUŢIE General conf. univ. dr. Mircea MUREŞAN,
comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de Apărare

1. Terorismul internaţional: caracterizare contactele de tip falie a civilizaţiilor. În plus,


generală definirea terorismului este încă insuficient eliberată
de balastul ideologic. Astfel, ceea ce unii apreciază
Despre terorism s-a scris şi s-a discutat mult, că este terorism, alţii consideră a fi o formă de luptă
atât într-un cadru instituţionalizat, cât şi informal. pentru prezervarea şi conservarea identităţii
Fără îndoială, dezbaterile asupra unui subiect de naţionale şi grupale, atât sub aspect cultural, cât şi
stringentă actualitate cum este terorismul vor religios. De regulă, terorismul este definit ca recurs
continua încă destulă vreme de aici încolo. Motive la violenţă sau la ameninţarea cu violenţa cu scopul
pentru aceasta există suficiente. Omniprezenţa sa de a semăna panică în societate, de a slăbi sau de a
este un prim argument. Astăzi, ameninţarea teroristă răsturna autorităţile în funcţie şi de a suscita
este o realitate de necontestat. De exemplu, în 2003 schimbări politice. Se pare că teroriştii sunt
au avut loc atentate teroriste: în Africa (4), în Asia incapabili de a cuceri teritorii sau să fie dispuşi să
(70), în Eurasia (2), în America Latină (53), în o facă. In orice timp, terorismul s-a manifestat sub
Orientul Mijlociu (37) şi în Europa de Est (24). forme foarte diferite şi societatea actuală este de
Totodată, Departamentul de Stat al SUA a fapt confruntată cu un terorism multiform (intern
identificat şi nominalizat în 2003, 37 de organizaţii şi internaţional, individual, de grup sau de stat,
teroriste străine.1 Într-o măsură apreciabilă, se poate politic, etnic, religios etc.).
afirma că terorismul este un flagel mondial care nu Putem vorbi de terorism intern şi internaţional
posedă nici naţionalitate, nici patrie. Scopul său în condiţiile globalizării sau când efectele unui act
nedeclarat îl reprezintă distrugerea fundamentelor terorist ating interesele mai multor state? Rămâne
democraţiei şi modernităţii, să creeze neînţelegeri să analizăm.
şi vrajbă între oameni, mai ales între cei de diferite De fapt, terorismul internaţional reprezintă un
etnii şi credinţe religioase, între state. fenomen complex, multidimensional şi multimilenar
La fel de adevărat este şi faptul că nu s-au găsit ale cărui cauze reale, se pare, că nu se cunosc încă
încă elementele unui dialog fructuos între cei care în suficientă măsură, nici de către cei care îl produc
socotesc terorismul o formă de apărare şi afirmare şi nici de cei care au sau şi-au asumat voluntar
a identităţii unor grupuri umane mai mari sau mai responsabilităţi în gestionarea acestuia. În aceeaşi
mici şi cei care se văd ameninţaţi, în tot ce au mai măsură, organizarea, conducerea, planificarea şi
personal şi autentic, de către primii. De asemenea, derularea acţiunilor de prevenire şi diminuare sau
până acum s-au căutat, mai ales, măsuri de atenuare eliminare a actelor teroriste sunt încă, se pare, sub
a efectelor actelor de terorism şi mai puţin influenţa semnificativă a afectivităţii, orgoliilor şi
modalităţi adecvate şi flexibile de descoperire şi, mândriei celor care le concep şi nu a căutării
evident, de cunoaştere a cauzelor intime ale soluţiilor realiste. Se pare că în gândirea multora
terorismului, indiferent de natura şi formele sale de dintre cei care cercetează acest fenomen este
manifestare. În acelaşi timp, destul de mulţi oameni dominantă concepţia că forţa şi demonstraţiile cu
asociază terorismul cu credinţa religioasă islamică. aceasta sunt calea cea mai sigură de eliminare a
Realitatea a dovedit că o asemenea concepţie este terorismului din relaţiile interstatale, interreligioase,
într-o mare măsur ă complet falsă şi total interculturale etc. Până în prezent, calea dialogului
contraproductivă în demersul concret de eliminare mijlocit sau chiar direct între „beligeranţi” nu s-a
a terorismului ca modalitate practică de rezolvare luat în calcul dacă se ţine seama de conţinutul
a tensiunilor şi conflictelor pe care le pot genera programelor antiteroriste guvernamentale şi nu

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 29


ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

numai, precum şi a celor de combatere a acestui Printre cauzele posibile ale terorismului se află
flagel al lumii contemporane. O analiză a cele de natură economică, politică, militară,
conţinutului unor astfel de programe oferă celor religioasă, etnică, ideologică şi culturală4. Aceste
interesaţi suficiente informaţii relevante despre cauze generatoare ale terorismului compun un
maniera în care este văzută, înţeleasă şi derulată sistem coerent şi deschis care comunică necontenit
activitatea de prevenire şi combatere a actelor cu mediul în care fiinţează şi se manifestă. De aici
teroriste.2 nevoia de a cerceta fenomenul terorist - forme de
În plus, trăirea afectivă este foarte puternică la existenţă, strategii, mijloace de distrugere, ţinte, arie
toţi cei implicaţi într-o acţiune teroristă, fie că este de răspândire etc. – în strânsă corelaţie cu starea
vorba de autorii atentatului, de victimele acestuia mediului de securitate naţional, zonal, regional şi
sau de martorii oculari. Practic, emotivitatea este, global.
foarte manifestă, la toţi. O retrospectivă asupra celor Preocupările statelor lumii de a preveni şi a
petrecute, fie la atentatul din 11 septembrie 2001 combate terorismul internaţional sunt tot mai
din SUA, fie la cel din 11 martie 2004 din Spania prezente şi sistematice, după atentatele din 11
este arhisuficientă pentru a constata că trăirea septembrie 2001 din SUA, constituindu-se, în acest
emoţională a fost prezentă şi s-a manifestat din plin. scop, şi o coaliţie politico-militară. Lupta împotriva
Preşedintele George W. BUSH afirma, atunci, că terorismului internaţional îmbracă două forme
„Războiul nostru împotriva terorismului nu are distincte, dar complementare. Mai întâi, este vorba
nimic cu deosebirile de religie. El are legătură cu de antiterorism şi apoi, de contraterorism. Ambele
unirea tuturor oamenilor de toate confesiunile activităţi sunt avute în vedere atât de statele care
pentru a condamna ura, duşmănia, moartea şi au fost sau probabil vor fi ţinta unor atacuri
sectarismul în SUA şi în întreaga lume, familiile teroriste, cât şi de celelalte state care pot deveni o
se adună pentru a-şi plânge morţii din 11 viitoare ţintă a atentatelor teroriste. România este
septembrie şi pentru a sprijini căminele care brusc unul dintre statele care se implică activ în lupta
au fost private de un fiu, un frate, de o soră, de o împotriva terorismului internaţional. Ea face parte,
mamă sau de un tată”.3 La fel, în Spania, guvernul încă de la început, din coaliţia politico-militară
acestei ţări, probabil şi sub imperiul emoţiilor mondială de luptă împotriva acestuia.
declanşate de atacul terorist, ce a provocat multe
victime umane şi însemnate pierderi materiale, a 2.Efecte psihologice, psihosociale şi economice
anunţat că organizaţia separatistă bască ETA este ale terorismului
autoarea acestei acţiuni teroriste. Ulterior, s-a
constat că nu această organizaţie a organizat atacul, Mai întâi, mai mult decât orice altă formă de
ci Al-Qaida, care, de altfel, l-a şi revendicat violenţă, terorismul provoacă o teamă şi o
menţionând şi motivul acţiunii lor-retragerea insecuritate profunde. Teroriştii atacă civili, adesea
militarilor spanioli din Irak. la întâmplare şi fără a-i preveni. Fiecare crede că
Terorismul, ca fenomen, este extrem de flexibil se poate proteja de celelalte forme de violenţă, dar
în ceea ce priveşte adaptarea la noile condiţii ale faţă de terorism se simte neputincios, vulnerabil,
mediului geopolitic şi geostrategic de după dispariţia fără apărare. Ei o ştiu şi de aceea, prin intimidare,
bipolarităţii din lume, cu o mare arie de răspândire încearcă să impună programele lor politice sau alte
şi un înalt grad de organizare. De aceea, probabil, obiective proprii. A ucide pentru ei nu este decât un
o analiză sociologică a terorismului, efectuată dintr- mod de a atinge scopul propus. Provocând frică şi
o perspectivă productivă, integratoare, obiectivă, panică, teoriştii încearcă să obţină concesii sau să
imparţială şi lipsită de prejudecăţi este absolut slăbească şi să discrediteze guvernele demonstrând
necesară; ea ar putea da o explicaţie raţională şi că sunt incapabile să-şi protejeze cetăţenii, atât în
mai apropiată de realitate: cauzelor existenţei acestui ţară, cât şi în afara acesteia, pe de o parte, şi că
fenomen dureros pentru omenire; evidenţierii sunt vulnerabili oricât de puternice sunt statele lor
principalelor motive ce determină menţinerea şi din punct de vedere militar şi economic, pe de altă
extinderea la nivel planetar a terorismului; enunţarea parte.
unor posibile modalităţi de prevenire şi limitare a Deşi, de-a lungul istoriei, s-ar putea spune că
acţiunilor teroriste. terorismul a eşuat în calitate de armă strategică,

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 30


ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

totuşi aceasta nu constituie un motiv de satisfacţie. Aceasta, în plan psihologic şi psihosocial, se traduce
Nu există nici o îndoială că terorismul este o prin instalarea unei stări de teamă continuă, de
ameninţare puternică pentru statele lumii şi un nesiguranţă şi nelinişte atât la nivel individual, cât
obstacol serios în calea soluţionării conflictelor şi şi de grup. Iar, atunci când grupurile, colectivităţile
tensiunilor ce pot apare între ele. De exemplu, şi mulţimile umane sunt cuprinse de astfel de
terorismul a prelungit conflictul israeliano- sentimente, trecerea la panică, urmată de groază
palestinian şi cel din Irlanda de Nord timp de decenii. este relativ uşor de făcut. Un asemenea compor-
Nu s-au făcut progrese veritabile în soluţionarea tament deviant poate crea dificultăţi mari forţelor
conflictului decât atunci când s-a renunţat la de intervenţie în zona în care s-a produs un atentat
terorism şi s-au marginalizat adepţii săi. cu bombă, aşa cum s-a folosit pe 11 martie 2004 în
Totodată, terorismul are un cost economic Spania.6
ridicat. De exemplu, guvernul SUA cheltuieşte Un alt posibil efect psihologic al atentatelor
aproximativ cinci miliarde de dolari pe an pentru a teroriste îl reprezintă apariţia şi manifestarea unei
se proteja împotriva terorismului intern şi extern, trăiri afective consistent negative care s-ar putea
şi probabil acest cost va creşte, dar efectele lui în numi „fobia terorismului”. Acest sentiment se
plan psihologic şi psihosocial rămân. In acelaşi timp, instalează ca un intrus în mintea celor care fie au
terorismul poate afecta grav economia unui stat. trăit emoţiile implicării involuntare într-un atentat
De exemplu, în Egipt, prin atacarea câtorva turişti, terorist, fie datorită informaţiilor despre astfel de
teroriştii au redus practic la zero timp de câteva evenimente venite prin intermediul mass-media, al
luni industria turismului care este esenţială pentru zvonurilor sau comunicării interumane şi se
economia acestei ţări.5 evidenţiază printr-o stare de disconfort şi o
Teroriştii se servesc de computere, de telefoane accentuată timiditate. Practic, celui afectat de acest
celulare şi de noile tehnologii pentru a evita să fie sentiment îi este teamă de ceva şi nu înţelege ce se
reperaţi. De asemenea, ei pot folosi apartură petrece. Dacă sentimentul devine colectiv atunci
modernă pentru a falsifica documente diferite-de periculozitatea sa sporeşte. În plus, mulţimile
acces într-un loc anume, paşapoarte, vizele necesare cuprinse de „psihoza terorismului” devin mult mai
etc. Toate aceste posibilităţi pe care le au teroriştii maleabile şi acceptă voluntar o limitare sporită a
pot crea în rândul oamenilor puternice sentimente drepturilor cetăţeneşti numai să ştie că sunt apăraţi
de teamă, neputinţă, neîncredere în autorităţi şi în împotriva oricărui atac terorist. În timp, este posibil
instituţiile statului abilitate să-i apere de asemenea ca, într-un astfel de climat, caracterizat printr-o
atacuri, frustrare. La un loc, aceste sentimente teamă inconştientă, la nivel de masă, să se producă
diminuează semnificativ moralul individual şi de o încălcare semnificativă a drepturilor omului.
grup, coeziunea socială, înveninează climatul din In fine, terorismul astăzi beneficiază din plin de
societate semănând tensiuni şi uneori conflicte în serviciile pe care, involuntar, mass-media i le face
relaţiile interumane, poate genera sentimente de atunci când informează sistematic, mergând până
respingere a persoanelor de etnie şi religie similară la detaliu, cu tot ceea ce s-a întâmplat la locul unui
cu cea a teroriştilor. atac terorist. Descrierile şi mai ales imaginile
Posibilitatea ca teroriştii să se folosească de arme difuzate prin intermediul televiziunii fac cunoscute
de distrugere în masă, în special chimice, biologice pierderile de vieţi omeneşti, mărimea pagubelor
sau nucleare, pentru a creşte numărul victimelor, materiale, reacţiile personalităţilor politice, dar şi
este terifiant pentru cei care se gândesc că, în viitor, ale oamenilor de rând participanţi la eveniment. Cu
pot fi ei ţinte ale unor astfel de acţiuni. Întrebuinţarea acest prilej, starea afectivă a celor implicaţi în
gazului sarin în metroul din Tokyo în 1995 de către atentatul terorist ca victime este redată aşa cum se
Aum Shinrikyo, secta apocaliptică japoneză, manifestă în realitate. Spaima trăită, groaza
demonstrează că ameninţarea cu terorismul chimic întipărită pe chipurile celor ce au scăpat cu viaţă
este de acum o realitate. dintr-un atac terorist, dar şi atitudinea autorităţilor
De altfel, voinţa unor terorişti fanatici, de a se sunt redate pe viu. Toate acestea cumulate sporesc
sinucide în timpul executării unui atentat face ca efectele psihologice şi psihosociale ale atentatului.
posibilitatea folosirii armelor de distrugere în masă Se poate afirma că, într-o anumită măsură, ceea ce
să devină o ameninţare tot mai înfricoşătoare. face mass-media, prin transmiterea în direct şi fără

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 31


ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ
o selecţie adecvată a imaginilor, serveşte mai curînd grupurilor şi indivizilor care practică terorismul sau
scopurilor vizate de către terorişti decât obiectivelor care sunt susceptibili de a-l practica şi de armele pe
urmărite de autorităţi, adică stăpânirea situaţiei de care ei le pot procura. In cursul ultimelor decenii,
criză creată, evitarea panicii, a comportamentelor s-au văzut apărând zeci de mişcări ofensive servind
deviante din partea celor afectaţi de atentat sau a o formă sau alta de naţionalism, de integrism
celor prezenţi la locul evenimentului. religios, de fascism, de milenarism apocaliptic. Ele
merg de la naţionaliştii hinduşi în India până la
3. Tendinţe în evoluţia terorismului neofasciştii din Europa şi ai lumii a treia şi la
internaţional Davidienii din Waco (Texas).
Astăzi, organizaţiile teroriste au la dispoziţie o
În timp, operaţiunile teroriste au evoluat. gamă sporită de mijloace de distrugere, necon-
Pirateria aeriană a devenit rară, dat fiind că venţionale, pentru a-şi duce la bun sfârşit acţiunile
avioanele deturnate nu pot rămâne în zbor la infinit lor. Printre acestea se numără: armamentul nuclear,
şi că la ora actuală puţine sunt statele dispuse să le agenţii chimici şi biologici. Multe ţări fabrică armele
permită aterizarea, temându-se că vor fi acuzate de chimice de aproape un secol şi arme nucleare şi
sprijin deschis a teroriştilor. In prezent, teroriştii, biologice de mai multe decenii; aceste arme
nu mai obţin aceleaşi avantaje, ca la început, din proliferează fără încetare şi se pot procura din ce în
deturnarea aeronavelor. De aceea, tendinţa nu mai ce mai uşor. Vectorii (rachete balistice, rachete de
este atacul ţintelor, vizând de exemplu responsabili croazieră şi aerosoli) sunt la fel de eficace.
din tabăra opusă, ci mai degrabă uciderea fără Odinioară dezvoltate numai pe timpul războiului
discriminare. In plus, linia care separă terorismul între ţări, rachetele au jucat recent un rol în
urban de alte tactici s-a estompat şi, se face o războiaiele civile, mai ales în Afghanistan şi în
distincţie netă între terorism şi crima organizată. Yemen. Folosirea lor de către grupurile teroriste nu
Diferenţierea are drept criteriu scopul celor două ar fi decât etapa următoare. Până în anii 1970, cea
entităţi menţionate (terorism internaţional şi crima mai mare parte a observatorilor socoteau că în
organizată mondială): mafia nu caută să răstoarne materie de escaladă a materialelor folosite de
guverne sau să slăbească serios societatea; de fapt, terorişti, materialele nucleare furate constituie cea
ea are tot interesul ca economia să fie prosperă. mai mare ameninţare; mulţi cred că acum pericolul
Se crede, din ce în ce mai mult cu fermitate că ar putea veni de oriunde. Un raport al ministerului
misiunile teroriste executate de către voluntari gata apărării SUA publicat în aprilie 1996 semnalează
să se sinucidă este un fenomen nou şi redutabil, căci că „cele mai multe grupuri teroriste nu au resursele
nu există mijloace de a-l preveni. Este unul din financiare şi tehnice suficiente achiziţionării de
multiplele mituri care înconjoară dintotdeauna arme nucleare, dar ei ar putea să-şi procure
terorismul. Teroristul dispus să se „sacrifice”, chiar materialele necesare care să le permită să fabrice
impacientat să o facă, mereu a existat şi aceasta în dispozitive de iradiere, ca şi anumiţi agenţi
toate culturile. El a adoptat cauze diverse, mergând biologici şi chimici»7.
de la stângismul bandei Baader-Meinhof din anii
1970 în Germania la extermismul de dreapta. Când 4 Limite în utilizarea armelor de distrugere
aviaţia japoneză a vrut să recruteze kamikaze, la în masă de către terorişti
sfârşitul celui de al doilea războiul mondial,
voluntarii s-au prezentat cu miile. Tinerii arabi care, Dacă teroriştii au făcut apel o dată la arma
astăzi, sar voit în aer odată cu autobuzele pe care le chimică (secta Aum în Japonia, în 1995, în metroul
dinamitează în Ierusalim şi se aşteaptă să fie din Tokyo) şi niciodată la arma nucleară, aceasta
recompensaţi de Alah, sunt de fapt o za dintr-un este într-o mare măsură datorată dificultăţilor
lanţ mai vechi. tehnice. Literatura ştiinţifică nu dă prea multe detalii
Perspectivele de viitor ale terorismului, adesea asupra problemelor tehnice inerente ale fabricaţiei,
exagerate de mass-media, de public şi de unii ale înmagazinării şi ale folosirii fiecăreia dintre cele
politicieni, se ameliorează din clipa în care trei categorii de arme menţionate. Fabricarea
potenţialul său de distrugere sporeşte. Acest armelor nucleare şi lansarea lor ridică suficiente
fenomen rezultă o dată cu creşterea în putere a probleme pentru a descuraja utilizarea lor.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 32


ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

Materialele nucleare, din care nu există decât poate face regiuni întregi de nelocuit timp
cantităţi limitate, sunt supravegheate de Agenţia îndelungat. Armele biologice prezintă riscuri
internaţională a energiei atomice afiliată la ONU. suplimentare ale unei epidemii incontrolabile.
Singure, guvernele pot să-şi procure legal aceste Teroriştii au tendinţa din ce în ce mai mult de a
materiale, în aşa fel că în această epocă a ucide orbeşte, dar ei se pare nu vor recurge într-
proliferării, anchetatorii ar putea, fără mare adevăr la uzul de arme capabile să facă un număr
dificultate, să urmărească traseul celor care se fac mare de victime printre inamicii lor, dar de
complicii teroriştilor care recurg la arma nucleară. asemenea, printre rudele şi prietenii lor. In plus,
Un tip de armă nucleară primitivă poate scăpa teroriştii tradiţionali se bazează pe gestul lor eroic,
supravegherii, şi este vorba de materiale non pe voinţa lor de sacrificiu a propriei vieţi ca dovadă
fisionabile, dar radioactive. Se ştie că agenţi iranieni a idealismului lor 9 . In orice caz, propagarea
în Turcia, în Kazahstan şi în alte părţi, au încercat botulismului sau a antraxului nu poartă amprenta
să cumpere asemenea materiale ce proveneau din unui mare eroism. Cum cea mai mare parte a
fosta-URSS. grupurilor teroriste sunt interesate atât de
Agenţii chimici sunt mult mai uşor de produs publicitate, cât şi de violenţă, şi cum publicitatea
sau de procurat, dar dificil de menţinut într-o stare ce rezultă din otrăvirea în masă sau din explozia
stabilă pe timpul depozitării, iar dispersia lor nucleară ar fi mult prea nefavorabilă unui atac
depinde într-o mare măsură de factori meteorologici. tradiţional al ţintei, probabil teroriştii care nu sunt
Autorii atentatelor produse în metroul din Tokyo l- preocupaţi de publicitate s-ar gândi să recurgă la
au ales ca loc de derulare a acţiunii lor pentru că arme non clasice.
acolo erau adunate multe persoane şi efectul practic, Pe ansamblu, teroriştii nu vor face apel la armele
dar mai ales psihologic, sperau să fie foarte mare. de distrugere în masă decât dacă ei consideră că
Agenţii biologici sunt de departe cei mai periculoşi: este absolut necesar. Armele clasice de care dispun
ei pot ucide sute de mii de persoane, pe când agenţii sunt suficiente pentru a continua „lupta” şi pentru
chimici nu omoară decât câteva mii. Ei sunt relativ a-şi atinge scopurile lor. Dar decizia de a recurge la
uşor de procurat, dar stocarea şi difuzarea lor este violenţă nu este întotdeauna raţională, dacă ea ar
mai complexă decât pentru gazul neurotoxic. Riscul fi, ar exista mult mai puţine acte de terorism, ca
de contaminare, pentru manipulatori, este foarte mijloc de atingere a obiectivelor stabilite. Desigur,
ridicat; în plus, bacteriile şi sporii cei mai mortali nu se poate elimina complet probabilitatea utilizării
care trăiesc în afara laboratorului nu sunt prea de către terorişti a armelor de distrugere în masă.
numeroşi. Insuccese repetate sau disperarea îi pot face pe
Date fiind dificultăţile tehnice, teroriştii sunt mai unii terorişti să recurgă şi la asemenea mijloace de
puţin susceptibili să folosească dispozitivele exprimare.
nucleare decât armele chimice, şi încă mai puţin
armele biologice. Dar dificultăţile pot să fie 5. Concluzii
surmontate şi faptul de a alege arme non clasice va
fi, în cele din urmă, determinat de specializarea Securitatea mondială este ameninţată de
teroriştilor şi de accesul lor la substanţele mortale. terorismul internaţional. De aceea statele care se
La r ândul lor, argumentele politice ce simt responsabile de menţinerea unei stări propice
descurajează folosirea unor astfel de arme au evoluţiei democratice a omenirii şi cele care pot
„greutate”8. Riscul detecţiei şi al represaliilor sau deveni ţinte ale terorismului şi-au unit eforturile
sancţiunilor este mare şi, dacă acesta nu este realizând o puternică coaliţie de natură politico-
suficient să descurajeze teroriştii, comanditarii sau militară împotriva acestui flagel.
furnizorii lor pot să fie neliniştiţi din această cauză. În prezent, societatea este vulnerabilă faţă de o
Dorinţa teroriştilor de a utiliza arme de distrugere nouă formă de terorism, în care puterea teroristului
în masă poate cel puţin să-i înstrăineze pe unii dintre individual şi a terorismului în calitate de tactică este
partizanii lor, nu atât pentru că aceştia urăsc mai infinit mai mare. Teroriştii de odinioară asasinau
puţin duşmanii sau au mai multe scrupule morale, monarhi sau înalţi demnitari, dar alţii, presaţi de
ci pentru că ei cred că recursul la asemenea violenţă moştenirea sceptrului la rândul lor, rapid le luau
este neproductivă. Utilizarea unor astfel de arme locul. Societăţile avansate de astăzi sunt fiecare

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 33


ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

dependente de stocarea, sprijinul, analiza şi specifice, atât la nivel naţional, cât mai ales
transmiterea de date pe suporţi şi prin aparatură internaţional.
electronică. Apărarea, politica, operaţiunile bancare,
comerţul, transporturile, cercetarea ştiinţifică şi o
mare parte a tranzacţiilor guvernului şi ale sectorului
privat sunt informatizate. Această expunere de vaste BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
domenii vitale ale naţiunii răufăcătorilor sau
sabotajului oricărui pirat al informaticii, şi sabotajul
concer tat ar putea pune o ţară în stare de 1. CHANKOU, Abdellah, Espagne: Halte a la
nefuncţionalitate. De unde interogaţiile sporite xenophobie, în http://www.bladi. net/
asupra infoterorismului. article.php?staryid=3427
Un terorist ar putea cu siguranţă să pătrundă în
sistemele informatizate ale unui stat şi să-i provoace 2. CHOEQUER, Christian, Le terrorisme est-il
pagube imense prin distrugerea fişierelor cu une menace de defence?, în http:// www.
informaţii de nivel strict secret. Viaţa a demonstrat Conflits.org/article.php3 ?id_article=539
că măsurile de protecţie au, de regulă, o valoare
limitată: tineri piraţi informatici au accesat sisteme 3. LAQUEUR, Walter, Le terrorisme de demain,
de nivel strict secret în toate domeniile şi în toate în http://usinfo.state.gov/francais
statele lumii. Posibilităţile de a semăna haos sunt
deja practic nelimitate şi vulnerabilitatea sistemelor 4. WIEVIOKA, Michel, Le reseau de la terreur:
informatizate nu face decât să crească. Teroriştii, un hypothese a revisiter, în
probabil, în viitor, îşi vor schimba ţintele. De ce să http://cretivecommons.org/licens/by-nd-nc/1.01
asasinezi un politician sau să ucizi oameni orbeşte,
dacă un atac asupra unui sistem informatic poate 5. Certains etats ont renonce en 2003 a parrainer
produce efecte mult mai spectaculoase şi mai le terrorisme, în http://usinfo.state.gov/ regional/af/
durabile? Dacă noul terorism ar ţinti în mod esenţial security/french/fr.4043001.
informatica, puterea sa distructivă ar fi infinit mai
mare decât cea exercitată de acesta în trecut şi, în 6. Le departement d’Etat identifie 37
acelaşi timp, mai mare decât dacă s-ar folosi arme organisations terroristes etrangers, în http://
chimice şi biologice. În plus, teroristul care ar usinfo.state.gov/regional/af/security/french/
declanşa dezastrul nu ar fi afectat în mod direct şi fr.terror.htm
semnificativ.
Potrivit raportului asupra terorismului pe care 7. Le nombre des atttentats terroristes dans le
Departamentul de Stat al SUA l-a făcut public în monde en 2003 est plus faible depuis 1969, în
29 aprilie 2004, în 2003 numărul atentatelor a fost http://usinfo.state.gov/francais
cel mai mic începând cu 196910. Aceasta demon-
strează că măsurile luate de fiecare stat, pe plan 8. Le premiere guerre civilisationnelle, în http:/
intern, şi lupta coaliţiei internaţionale împotriva /elmadjira.org/livre/tablematiere.html
terorismului începe să-şi arate roadele.
În esenţă terorismul internaţional rămâne una 9. Le terrorisme: evaluation de la menace,
dintre cele mai acute ameninţări la adresa securităţii contre.mesures et politic, în Revue electronique du
mondiale, el reprezentând forţa cea mai brutală şi departement d’Etat des Etats_Unis, vol.6, nr.6,
folosirea ei lipsită de orice scrupul, în condiţiile în novembre 2001
care singura regulă este cea dictată de terorist, fie
el un individ, un grup sau un stat. În zilelele noastre, 10. Revue electronique du departement d’Etat
terorismul ca formă de conflict asimetric, tinde să des Etats-Unis, vol.2, nr. 1, fevrier 1997
se generalizeze, atingând treptat toate zonele
existenţei. De aceea se cuvine acordată o atenţie 11. Vaincre le terreur, defendre la liberte, în
sporită acestui fenomen şi adoptarea celor mai http://usinfo.state.gov/francais/ terronet/03.htm
eficace măsuri de prevenire a manifestărilor sale

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 34


ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

12. MAGUREANU, Virgil, Putere politică şi 3


Vaincre la terreur, defendre la liberte, în http:/
terorism, în Sociologie Românească, vol.I, nr.1-2/ /usinfo.state.gov/francais/terronet/o3.htm.
2003. 4
vezi: La premiere guerre civilisationnelle, în
http://elmadjira.org/livre/tablematiere.html.
13. VĂDUVA, Gheorghe (coord.), Terorismul. 5
vezi: Revue electronique de l’USIA, vol.2, nr.1,
Dimensiune geopolitică şi geostrategică. Războiul fevrier 1997
terorist. Războiul împotriva terorismului, Bucureşti, 6
vezi. Chankou,Abdellah, Espagne: Halte a la
Editura AISM, 2002. xenophobie, în http://www.bladi.net/
article.php?staryid=3427
NOTE BIBLIOGRAFICE 7
Laqueur,Walter, Le terrorisme de demain, în
http://usinfo.state.gov/, Revue electronique de
1
Le nombre des attentats terroristes dans le l’USIA,vol.2, nr.1, fevrier 1997, p.1
monde en 2003 est le plus faible depuis 1969, în 8
Certains Etats ont renonce en 2003 a parrainer
http://usinfo.state.gov/francais; Michelle Wievioka, le terrorisme, în http://usinfo.state.gov/regional/af/
Le reseau de la terreur: un hypotese a revisiter, în security/ french/f4043001.htm
http:// creativecommeons. org/licenses/by-nd-nc/ 9
Laqueur, Walter, Le terrorisme de demain, în
1.01; Le Departement d’Etat identifie 37 Revue electronique de l’USIA, vol.2, nr.1, fevrier
organisations terroristes etrangers, în http:// 1997, p.6
usinfo.state.gov/regional/af/security/french/ 10
Le nombre des attentats terroristes dans le
frterror.htm. monde en 2003 est le plus faible depuis 1969, în
2
vezi: Le terrorisme: evaluation de la menace, http://usinfo,state.gov/regional/af/security/french/
contre–mesures et politic, în Revue electronique du frterror.htm
departement d’Etat des Etats-Unis, vol. 6, nr. 6,
novembre 2001 (http://usinfo.state.gov/francais).

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 35


THE POLITICAL MILITARY PRESENT

INTERNATIONAL TERRORISM:
EFFECTS AND EVOLUTION TENDENCIES
General Ph.D. Mircea MUREŞAN
Commander (Rector) of The National Defence University

1. International terrorism: main is usually defined as an appeal to violence or threat


characteristics by using the violence in order to panic society, to
weaken or subvert authorities and to determine
There has been a huge debate on terrorism both political changes. Terrorists seem unable to conquer
formally and informally. Undoubtedly, the debates territories or unwilling to. No matter the times,
on such an actual topic will go on further as there terrorism has been acting under different forms.
are enough reasons. Its omnipresence is a first Nowadays society is actually fighting against multi-
argument. The terrorist threat is a reality. For form terrorism (internal, international, individual,
instance, there have been terrorist attacks in 2003 grouped, governmental, political, ethnical,
all over the world: 4 in Africa, 70 in Asia, 2 in religious).
Eurasia, 53 in Latin America, 37 in Middle East May we speak about an internal and international
and 24 in Eastern Europe. Meantime, in 2003 the terrorism under the globalization circumstances or
US State Department identified and nominated 37 when the effects of a terrorist attack concern many
active terrorist organisations. We may assert that states’ interests? We will try to answer these
terrorism is a worldwide spread disease that has no questions.
nationality, no country. Its undeclared purpose is In fact, the international terrorism is a complex,
destroying democracy and modernity basis, creating multi-dimensional phenomenon. Its real causes
misunderstandings between people, mostly between seem not to be very well known by the ones
the ones with different ethnicities and religious producing it or by the ones assuming voluntarily
beliefs, between states. responsibilities on managing it. However, the
However, it is true that there have not been organization, the management, planning and spread
identified yet the elements of a fruitful dialogue. of preventing, diminishing or eradicating terrorist
The dialogue should be carried on between the ones acts are under the significant influence of sensitivity
considering terrorism as a defence form and as a and pride of those ones conceiving them and not
way of identifying larger or smaller human groups under the influence if the ones looking for realistic
and the ones feeling threatened by the former. There solutions. Many researchers of this phenomenon
have been also attempts of alleviating the effects of think that force and prove of force are the best ways
the terrorist acts and less efforts to acknowledge to eradicate terrorism from the states, religions and
the underlying causes of terrorism, despite its cultures relations. So far they have not taken into
nature and forms. There are many people account the dialogue approach, directly or indirectly,
associating terrorism with Islam. The reality has if we are to consider the governmental antiterrorism
proved that such an idea is false and completely programmes or combating terrorism programmes.
counterproductive on the way of eradicating Additionally, the affect is very strong and present
terrorism and as a practical way of solving out to everyone involved in a terrorist act – perpetrators,
tensions and conflicts that may be generated by the victims or eyewitnesses. Only if we think of the US’
civilisations’ contact fault. Additionally, the 9/11 or the Spanish 3/11 we may assert that the
definition of terrorism is insufficient freed by emotional component was omnipresent. The US
ideological ballast. That is why what some might President George W. Bush stated then that “Our
consider as terrorism, some might take it as a war on terrorism has nothing to do with the
fighting form for preserving the national and the religious differences. It has to do with bonding
group identity, culturally and religiously. Terrorism people in order to condemns hatred, hostility, death

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 36


THE POLITICAL MILITARY PRESENT

and sectarianism in the US and all over the world. terrorism. The terrorists know this and try to impose
Families are gathering to mourn their 9/11 dead their political program or other objectives by force.
and to support the homes deprived of a son, brother, They think killing is nothing but a way to achieve
sister, mother or a father”. In Spain, the government their purposes. By provoking fear and panic,
announced that ETA was behind the terrorist attacks, terrorists try to get concessions or to weaken and
maybe because of the emotions stirred up by the discredit governments. Therefore, they prove the
attack. Afterwards, it was proved that ETA was not governments are unable to protect their citizens, inside
the attack mastermind, but Al Qaeda that claimed and outside their countries, vulnerable – no matter how
it and let the people know the reason – withdrawal powerful military and economically they are.
of the Spanish military forces from Iraq. We may assert that during time terrorism failed
As a phenomenon, terrorism is very flexible on as a strategic weapon but this can not be a
adapting to the new conditions of the geopolitical satisfactory reason. Terrorism is a powerful threat
and geostrategical environment after the bipolarity for the world states and a serious obstacle on conflict
disappearance, as it is widespread and well tension solving. For instance, terrorism has
organized. That is why a productive, objective prolonged for a long time the Israeli-Palestinian and
analysis of terrorism is absolutely necessary. It the Northern Ireland conflicts. Real progresses have
might offer a rational and close to reality been made only when terrorism was given up and
explanations to the causes of this painful its proponents were limited.
phenomenon, to the main reasons producing an Terr orism is very expensive. The US
expansion of terrorism, to stress out some possible Government spends almost $ 5 billion yearly in order
ways of preventing and limiting such terrible acts. to protect against internal and external terrorism.
Among the possible causes we mention the Probably this cost will get higher but its effects on
economical, political, military, religious, ethnic, psychological and psychosocial level are huge.
ideological and cultural ones. They generate Meanwhile, terrorism may seriously affect one
terrorism and form a cohesive open system. state’s economy. For instance, in Egypt, by attacking
Therefore, there is a need to research the terrorist few tourists, the terrorists cancelled the local tourism
phenomenon – ways of acting, strategies, ways of industry for some time – notice tourism is essential
destruction, targets, areas – connecting it with the for the Egyptian economy.
security environment at different levels – national, Terrorists use computers, cell phones and new
regional and global. technologies in order to avoid to be traced. They
The governments’ concerns to prevent and combat also use modern devices to falsify different papers
the international terrorism are more active after 9/ – access, passports, visas and so on. All these
11. This fact lead to the organization of a political- procedures implied by terrorists might determine
military coalition. The fight on terrorism has two fear, distrust in authorities and the state’s institutions
complementary sides. We speak of antiterrorism and assigned to protect the citizens against such attacks.
counterterrorism. They are taken into account both Generally speaking, these feelings decrease
by the states targeted and by the ones that might significantly the people’s morale, the social cohesion
become targets of terrorist acts. Romania is one of producing tensions and conflicts, generating
the states actively involved in the fight against the rejecting feelings for the ones having the same
international terrorism and is part of the worldwide ethnicity and religion as the terrorists.
political-military coalition against terrorism. It is terrifying only the thought that terrorists
might use weapons of mass destruction, mainly
2. The terrorism’s psychological, psychosocial chemical, biological or nuclear, in order to increase
and economical effects the number of victims. The use of Sarin in 1995 by
the Japanese sectarian movement Aum Shinrikyo
First of all, terrorism determines deep fears and proves that the chemical terrorist threat is a
insecurity. Terrorists attack civilians, most of the nowadays reality.
times at random and without warning. Everybody Some terrorist fanatics’ will to kill themselves
feels they can protect themselves of other violence during a suicidal attack make the possible use of
forms, except the useless, vulnerable, defenceless weapons of mass destruction to be scary. At

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 37


THE POLITICAL MILITARY PRESENT

psychological and psychosocial level this is related organised crime. The difference is represented by
to creating fear, uncertainty both at individual and their purposes: Mafia does not try to topple over
group level. Such a deviated behaviour may create governments or to weaken the society; in fact, its
huge difficulties for the intervention forces in the interest is represented by a prosperous economy.
area of the bombs attack, as it happened on March It is believed that a terrorist mission assumed
11 in Spain. by suicidal bombers is a new strong and unpredic-
Another psychological effect on terrorist attacks table phenomenon. It is one of the ancient myths of
is represented by what might be called “terrorism terrorism. The terrorist anxiously willing to
phobia”. This feeling settles as an intruder in “sacrifice” himself is something present in all
people’s minds – either the ones involuntarily cultures. From the German leftists Baader-Meinhof
involved in a terrorist attack or because of the mass in the 1970s to the right extremism. When Japanese
media, rumors, dialogues. Actually, the one affected Aviation wanted to recruit kamikazes by the end of
by this feeling is afraid of something and does not the Second World War, the recruits were thousands.
understand what is going on. If the feeling becomes The young arabs killing themselves in the bomb
a collective one, then the danger will also increase. buses in Jerusalem and waiting to be rewarded by
Still, masses overwhelmed by the “terrorism phobia” Allah stand just for a part of an older chain.
are more malleable and voluntarily accept a large The terrorism perspectives, sometimes altered
limitation of their rights. Therefore, they hope they by mass media, public and some politicians, are
will be protected against terrorist attacks. In time, improved when their destruction potential grows.
it is possible to be witnessing an important breach This is due to the increased power of groups and
of the human rights because of such an environment persons using or being suspected to use terrorism
characterized by a mass unconsciously fear. and the weapons they may procure. There were
Finally, terrorism uses successfully mass media. dozens of offensive movements – from nationalism,
Mass media inform systematically the public religious integrity, and fascism. They go from the
opinion with every little detail of a terrorist attack. Indian Hindu nationalists to the European and the
The descriptions and especially the images shown Third World neo-fascists or the Davidians from
on TV make known the life loses, the size of the Waco (Texas).
damages, lawmakers’ reactions. The fear, the terror The terrorist organisations use today a large
marking the ones being alive after a terrorist attack, variety of destructive unconventional means –
the official positions are presented live. All of them nuclear weapons, chemical and biological agents –
increase the psychological and psychosocial effects in order to achieve their purposes. Many countries
of an attack. We may assert that media – have produced chemical weapons for almost a
broadcasting live and without an adequate selection century and nuclear and biological weapons for
of the images – is more in the terrorists’ service decades; these weapons proliferate ceaselessly and
than to the officials, the ones managing the crisis, are easy to buy. The vectors (ballistic missiles, cruise
avoiding panic on behalf of those ones hurt by the missiles) are equally effective. Once improved
attack or being witnesses. during a war between countries, the missiles played
a major role in civilian wars as in Afghanistan and
3. International terrorism tendencies Yemen. Being used by terrorists may be next step.
Up to 1970s, the observers thought that stolen
The terrorist operations have evolved during nuclear materials were the highest threat; now most
time. Hijacking is a rare phenomenon as planes can of them believe the danger may come from
not play forever and nowadays there are not so many everywhere. A report issued by the US Department
countries willing to allow their landing, as they fear of Defence and published in April 1996 noted that
they will be accused of an overt support for the “most of the terrorist groups do not have the
terrorists. Therefore, the terrorists’ tendency is not financial and technical resources in order to get
to strike targets (e.g., enemy’s responsibles but to nuclear weapons, but they might obtain the required
kill without discrimination). The line separating materials that will allow them to produce irradiation
urban terrorism from other tactics has disappeared. displays as well as certain biological and chemical
Now we make a distinction between terrorism and agents”.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 38


THE POLITICAL MILITARY PRESENT

less their enemy or have more moral scruples but


4. Limits on using weapons of mass because they believe the use of violence is
destruction by terrorists counterproductive. The use of these weapons may
turn into unlivable regions. The biological weapons
Terrorists used once the chemical weapons have the risk of an uncontrollable plague.
(Japan, 1995, Aum sectarian movement) and never Terrorists tend to kill blindly but it does not seem
the nuclear ones, this is due to the technical they are willing to use weapons capable of killing
problems. There are no more details about the both their enemies and their friends and relatives.
technical problems normal producing, stocking and Additionally, the traditional terrorists count on their
using the above mentioned weapons. Producing and heroic attitude, on their sacrifice will as a proof of
launching nuclear weapons raises enough issues in their idealism. However, there is nothing heroic in
order to discourage their usage. The International spreading botulism and anthrax. Most terrorist
Atomic Energy Agency affiliated to the United groups are interested both in advertising and
Nations supervises the limited quantities of nuclear violence. As bad publicity might result from a
materials. Governments may legally obtain these poisonous attack or a nuclear explosion, it is likely
materials so it would be easy to trace out the that the terrorists will use non-classical weapons.
terrorists’ accomplices using the nuclear weapon. Generally speaking, terrorists will not use
A sort of a primitive nuclear weapon may get rid of weapons of mass destruction unless they think it is
this supervision, namely the non-feasible radioactive absolutely necessary. The classical weapons they
materials. It is known that Iranian agents try to buy have are sufficient for going on the “fight” and in
from Turkey, Kazakhstan such materials coming order to achieve their purposes. But their decision
from the former USSR. to use violence is not always rational. If it were,
The chemical agents are easy to produce or buy there would be less terrorist attacks. We can not
but hard to maintain in a stable state during say for sure that they will never use weapons of
warehousing and their dispersion depends largely mass destruction. Repeated failures or desperation
on weather factors. The perpetrators of the Tokyo might determine some terrorists to use them.
attack chose the underground as there were many
people there and they were hoping the psychological 5. Conclusions
effects would be larger. The most dangerous are
the biological ones. They can kill hundreds of The worldwide security is threatened by the
thousand of people while the chemical ones can not international terrorism. That is why states feel
kill more than a few thousand. They are easy to be responsible for maintaining an environment fruitful
bought but their warehousing and diffusing is more for humankind democracy and those states
complex. The contamination risk for handlers is very threatened by terrorism gathered their efforts in a
high. strong political-military coalition against this
Due to the technical difficulties, terrorists are plague.
less suspected of using nuclear displays than Nowadays society is vulnerable to a new form
chemical weapons, not to mention the biological of terrorism where the terrorist’s power and tactics
ones. But choosing non-classical weapons may are stronger. The past terrorists used to kill kings
overwhelm difficulties. This fact will be determined or high rank officials. More and more we depend
by the terrorists’ specialization and access they have on supporting, analyzing and sending data on
to lethal substances. electronic devices. Defence, politics, banking,
The political arguments discouraging the commerce, transports, research, governmental and
engagement of these weapons are important. The private transactions are digitized. This huge field
risks of detection, sanctions are high and if this thing exposing to hackers or malefactors might turn a
is not enough in order to discourage the terrorists, country non-functional. That is why we are facing
their active partners or suppliers may be anxious topics related to informational terrorism.
from this perspective. The terrorists’ wish to use A terrorist might easily access a state’s digitized
the weapons of mass destruction may at least systems and determine huge losses by deleting the
alienate some of their adepts not because they hate top-secret files. Time has proved that usually

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 39


THE POLITICAL MILITARY PRESENT

protection measures have a limited value: young locally and the international coalition fight against
hackers have accessed top secret files from all the terrorism are fruitful.
fields. The possibilities to spread chaos are unlimited Basically, the international terrorism is one of
and the systems’ vulnerabilities increase them. the severe threats on the worldwide security. It is
Probably, in future, terrorists will change targets. the cruelest mean of force and its use is unscrupulous
Why to kill politician or innocent human beings as terrorist -person, group or state - sets up the rules.
blindly when a cyber attack will produce specta- As an asymmetric way of conflict, terrorism tends
cular and long-lasting effects? If new terrorism will to become a generality. That it is why this
essentially target informatics, then its power will phenomenon needs a careful study and preventive
be larger than using biological and chemical measures are required both nationally and mainly
weapons. Moreover, the terrorist launching the internationally.
attack will not be affected directly and significantly.
According to the US Department of Defence
Report, published in April this year, the number of
terrorist attacks in 2003 was the lowest since 1969.
That proves the measures undertaken by each state

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 40


GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI

UN NOU CONCEPT GLOBAL DE


DUCERE A OPERAŢIILOR NAVALE
DE CĂTRE SUA - SEA POWER
Comandor dr. Ştefan Georgescu

În ultimii 20 de ani, în funcţie de situaţia politico- Secolul 21, cel puţin prima parte a acestuia,
militară globală, concepţia de folosire în luptă a poate fi considerat, din punct de vedere geopolitic
forţelor navale a SUA a cunoscut o continuă şi geostrategic, ca un secol:
dezvoltare/transformare, în aşa fel încât să poată - în care vor predomina conflictele între state
contribui, alături de celelalte categorii de forţe ale (mai ales între cele situate în puncte strategice ale
armatei, la apărarea cât mai eficientă a intereselor globului - Caucaz, Orientul Mijlociu, Asia de Sud
SUA pe glob. Est etc.)
Astfel, dacă la mijlocul anilor 80, în Strategia - în care terorismul se va globaliza, având
militară a SUA (ediţia 1986), acţiunea forţelor posibilităţi de acţiune dintre cele mai variate, de la
navale era concepută ca o bătălie navală decisivă explozivul clasic la armele de distrugere în masă
dusă în largul oceanului planetar între flotele celor (chimice, nucleare şi bacteriologice).
două superputeri/alianţe (SUA/NATO – URSS/ Concluzionând, secolul 21 va fi caracterizat de
Tratatul de la Varşovia), în urma căreia învingătorul perioade nesigure şi conflicte regionale. În concepţia
obţinea, din punct de vedere strategic, „controlul SUA, toate acestea le vor putea ameninţa sau afecta
mării”, dominarea spaţiului de luptă şi libertatea interesele, atât din afara teritoriului naţional, cât şi
de mişcare în teatrul de acţiuni militare, în prima din interior.
jumătate a anilor ‘90, în lucrările „From the Sea“ Sea Power 21 reprezintă viziunea SUA de a
(1992) şi „Forward ... from the Sea“ (1994), datorită transforma forţele navale pentru a contracara aceste
schimbărilor geopolitice (dispariţia Tratatului de la ameninţări, urmărind realizarea unei acţiuni Joint
Varşovia, destrămarea URSS, războiul din Golf), în întregime, fiind convinşi că, în aplicarea forţei
centrul de greutate în acţiunea forţelor navale ale împotriva uscatului, numai un efort Joint va putea
SUA se schimbă de la bătălia/bătăliile dintre două conduce la obţinerea victoriei.
flote în mijlocul oceanului planetar la acţiunile de Sea Power 21, ca un concept global de conducere
proiecţie a forţei dinspre mare împotriva uscatului, a operaţiilor, va angaja capabilităţile curente ale
la acţiunile din apropierea litoralului. SUA într-un mod nou, foarte rapid, într-un spaţiu
Din alt punct de vedere, dacă în anii ‘80 se de luptă dominat din punct de vedere al cunoaşterii
prevedea o acţiune singulară a forţelor navale, în de către SUA. Această concepţie, prin modul de
anii ‘90 se prevedea o acţiune integrată (Joint) a folosire a forţelor, va crea pentru SUA o putere
tuturor categoriilor de forţe armate ale SUA maritimă globală fără precedent în istorie, care va
împotriva ameninţărilor regionale. acţiona într-o concepţie integrată (Joint) oriunde pe
Acest concept a condus la o creştere a eficienţei glob, atât împotriva ameninţărilor globale, cât şi a
acţiunilor militare din apropierea litoralului, prin celor regionale.
introducerea elementelor de război în reţea Concepţia de întrebuinţare a forţelor va da
(Network-Centric Warfare), datorită scăderii posibilitatea SUA să realizeze, din punct de vedere
timpului de luare a deciziei prin dominarea din punct strategic, controlul mării, dominarea spaţiului de
de vedere al cunoaşterii spaţiului de luptă. luptă din toate punctele de vedere, proiecţia forţei
împotriva uscatului oriunde va fi nevoie pe glob.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 41


GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI
La baza acestui concept stau trei idei
fundamentale: Sea Strike, Sea Shield şi Sea Basing
(fig.1).
Sea Strike reprezintă abilitatea de a proiecta
precis şi cu mare intensitate puterea ofensivă a SUA
dinspre mare.
Sea Shield reprezintă extinderea posibilităţilor
de apărare a intereselor SUA oriunde pe glob, atât
împotriva ameninţărilor globale, cât şi a celor
regionale.
Sea Basing reprezintă realizarea independenţei
operaţionale, pe de o parte, iar pe de altă parte,
realizarea suportului logistic pentru o forţă Joint
aflată în luptă.

Fig. 2
Network-Centric Warfare reprezintă unirea
dintre personal, forţele logistice şi forţele luptătoare
într-o serie de reţele toate deservite de tehnologii de
reţea avansate. Acestea fiind folosite pentru
transmiterea datelor operative şi tactice continuu,
în timp real, în aşa fel încât să se realizeze dominarea
spaţiului de luptă din punct de vedere al cunoaşterii.

Sprijinite de Force Net, capabilităţi avute de Sea


Strike, Sea Shield şi Sea Basing vor fi integrate
într-un concept global de conducere a operaţiunilor
(Sea Power 21). Acesta va asigura o distribuire a
puterii de lovire la timpul şi momentul potrivit,
Fig. 1. pentru a asigura victoria într-un eventual război sau
Aceste concepte construiesc împr eună pentru a apăra interesele SUA oriunde în lume unde
fundamentul solid de acţiune al ansamblului format acestea sunt ameninţate (fig. 3).
din forţele navale şi infanteria marină, aducând
SUA, într-un eventual conflict, un avantaj asimetric
faţă de adversar, mărind eficienţa acţiunilor militare
în cadrul unei acţiuni Joint. Sea Strike, Sea Shield
şi Sea Basing vor fi unite împreună de Force Net.
Force Net reprezintă un efort comun de a îngloba
(într-un tot unitar - Sea Power 21) luptătorii,
senzorii, reţelele de comunicaţii, sistemul de
comandă şi control, platformele şi sistemele de
armament într-o forţă de luptă pe deplin integrată.
Force Net reprezintă concepţia de acţiune a forţelor
navale ale SUA de a transforma în realitate, în
următoarea perioadă de timp, războiul în reţea Fig. 3
(network-centric warfare) în cadrul forţelor navale Network-Centric Warfare oferă forţelor navale
(fig. 2). ale SUA noi modalităţi de realizare a misiunilor/
sarcinilor. De exemplu, folosind avionul E2
HAWKEYE în interceptarea rachetelor antinavă

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 42


GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI

lansate de la ţărm către nave, în cooperare cu forţele să penetreze toate tipurile de mascare şi toate
de suprafaţă, în vederea asigurării apărării condiţiile hidrometeorologice, putând recepta o
antirachetă a grupărilor de nave împotriva rachetelor contribuţie enormă de informaţii. Datele obţinute
care zboară la mică altitudine şi pe care unităţile de de la aceşti senzori vor fi vitale în vederea obţinerii
suprafaţă nu le pot vedea. unei imagini corespunzătoare a puterii militare,
economice şi politice a adversarului. Această
Sea Strike, Sea Shield şi Sea Basing vor fi cunoaştere va mări procesul de decizie, va devansa
sprijinite de o triadă de procese operaţionale (Sea deciziile adversarului şi va da posibilitatea
Trial, Sea Warrior şi Sea Enterprise), procese care planificării unei lovituri rapide şi precise la
vor accelera procesul de dezvoltare a puterii de momentul potrivit.
lovire. Impactul realizat de Sea Strike în mediul
Sea Trial reprezintă un proces de inovaţie operaţiilor militare constă în:
continuă atât din punct de vedere tehnologic, cât şi - amplificarea efectelor loviturilor executate
al ducerii acţiunilor de luptă, astfel încât forţele asupra inamicului;
navale ale SUA să fie în măsură să combată toate - cunoaşterea preciziei atacului;
acţiunile unui potenţial adversar. - creşterea rolului Infanteriei Marine şi al forţelor
Sea Warrior reprezintă un proces prin care forţele speciale în cadrul operaţiilor;
navale vor avea la dispoziţie un personal pregătit - 24 h / 7 zile pe săptămână / 365 zile pe an de
la cel mai înalt nivel, capabil să aplice în practică operaţii ofensive;
toate procedeele tactice create de Sea Trial şi, de - integrarea fără dificultate într-o operaţie Joint;
asemenea, să folosească toate tehnologiile concepute - creşterea importanţei operaţiilor informatice.
de Sea Trial şi transformate în practică de Sea Principalele capabilităţi oferite de Sea Strike
Enterprise. sunt:
Sea Enterprise reprezintă un nou concept prin - cercetarea, descoperirea şi lovirea ţintelor cu
care SUA încearcă să reducă costul operaţiilor atât armament de înaltă precizie;
din punct de vedere al personalului, cât şi al tehnicii, - lovirea la momentul potrivit şi la timpul potrivit
cu mărirea, în acelaşi timp, a eficienţei acestor a ţintelor;
operaţii. - ducerea războiului electronic cu mare
intensitate;
1. Sea Strike – proiectarea precisă şi cu mare - libertatea de manevră pentru forţele componente;
intensitate a puterii ofensive - acoperirea/mascarea loviturilor.
Viitoarele tehnologii folosite de Sea Strike
Proiectarea precisă şi în mod decisiv a puterii cuprind:
reprezintă şi va reprezenta, în continuare, pentru - vehicule telerobotice purtătoare de senzori ce se
mulţi ani de acum înainte, un moment critic pentru vor regăsi în organica platformelor cu echipaj uman;
fiecare comandant implicat într-o bătălie. Spre a-şi - sistem integrat la nivel naţional de supra-
realiza obiectivele, Sea Strike va trebui: veghere;
- să domine teatrul de acţiuni militare (aerian, - vehicule telerobotice de luptă;
maritim, terestru) din punct de vedere al cunoaşterii; - rachete cu viteze hipersonice;
- să lovească oportun ţintele, indiferent de - tunuri cu pernă electro-magnetică;
condiţii; - imagine hiperspectrală;
- să realizeze manevra forţelor cu rapiditate şi - sisteme avansate de educaţie.
în secret; Paşii de acţiune pentru a transforma Sea Strike
- să execute mişcarea şi acoperirea forţelor, în realitate constau în:
pentru a da lovituri decisive; - accelerarea procesului de dominare a spaţiului
- să desfăşoare operaţii informaţionale. informatic via ForceNet;
Strângerea şi managementul acestor informaţii - dezvoltarea, achiziţionarea şi integrarea
reprezintă inima acestui concept. Reţelele de senzori sistemelor pentru: creşterea puterii combative şi a
ale forţelor navale ale SUA vor fi integrate cu efectului distructiv;
sistemul naţional şi Joint de senzori, fiind în măsură

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 43


GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI
- ştergerea amprentelor de descoperire pentru - mărirea stabilităţii şi securităţii mediului
diferiţi senzori; internaţional.
- distribuirea centralizată a capacităţilor de lovire Capabilităţile Sea Shield cele mai semnificative
ale flotei; sunt:
- dezvoltarea operaţiilor informatice, ca o zonă - apărarea teritoriului SUA;
însemnată în cadrul războiului; - realizarea superiorităţii aero-navale oriunde va
- sinergia flotei cu infanteria marină în efortul fi nevoie pe glob;
de transformare; - apărarea antiaeriană a teritoriului, în special
- parteneriat cu celelalte servicii pentru împotriva rachetelor;
accelerarea transformării forţelor navale. - asigurarea intrării forţelor în teatru prin
asigurarea libertăţii de manevră.
Pentru a deveni realitate, Sea Shield va trebui
2. Sea Shield – proiectarea apărării globale să introducă noi tehnologii pentru:
- executarea comunicării şi transmiterii de
Tradiţional, apărarea navală are ca scop informaţii interagenţii în timp real;
apărarea unităţilor navale proprii, a flotei şi liniilor - existenţa mijloacelor de apărare contra minelor
maritime de comunicaţii. În viitor, forţele navale în organica unităţilor;
ale SUA vor trebui să facă şi mai mult. Sea Shield - echipamente multisenzor de inspecţie a navelor
va proteja interesele naţionale americane cu ajutorul comerciale;
unei puteri defensive globale, bazate pe: - construirea de nave modulare capabile să
- controlul mării; execute misiuni multiple;
- prezenţa înaintată; - arme cu energie direcţionată;
- reţeaua globală de supraveghere. - realizarea unei imagini subacvatice comune;
Acestea vor fi folosite în vederea creşterii - realizarea unei imagini aeriene integrate;
securităţii SUA, asigurarea accesului la litoralul - distribuirea coordonării armamentului;
adversarului şi proiecţia puterii de lovire în interiorul - apărarea antirachetă a teatrului de acţiuni
uscatului. militare.
Ca şi în cazul lui Sea Strike, fundamentul pentru Principalii paşi de transpunere în realitate a lui
aceste activităţi va fi asigurarea superiorităţii Sea Shield vor consta în:
informatice, alături de o gamă diversă de forţe - dislocarea în teatru, în caz de criză, a apărării
înaintate, flexibile şi puternice. antirachetă cât mai rapid posibil;
Apărarea teritoriului va fi completată de un efort - crearea unei imagini comune pentru spaţiul
naţional care va integra avantajele redislocării aerian, terestru şi maritim;
înaintate a forţelor navale cu capabilităţile - creşterea posibilităţilor de autoapărare şi lovire
categoriilor de forţe, autorităţilor civile şi ale navelor care vor contribui la asigurarea
informaţiilor furnizate de reţeaua globală de superiorităţii maritime.
supraveghere.
Impactul provocat de Sea Shield va consta în: 3. Sea Basing sau operaţii Joint independente
- faptul că linia de apărare se va afla întotdeauna
acolo unde există o criză sau se naşte o ameninţare Manevra/libertatea de manevră la toate nivelurile
la adresa forţei Joint, a aliaţilor SUA şi a teritoriului (tactic, operativ şi strategic) este acum, şi a fost
SUA; dintotdeauna, fundamentul pentr u succesul
- asigurarea accesului forţelor proprii oriunde pe acţiunilor militare. Dacă vom privi în viitor, ne vom
glob; da seama de importanţa forţelor navale într-o
- favorizarea constituirii coaliţiilor politico- campanie Joint, care va creşte, fără doar şi poate.
militare; Acest rol va spori şi datorită faptului că forţele
- extinderea apărării SUA până acolo unde va navale vor fi capabile să asigure unei forţe Joint
permite prezenţa înaintată avută la dispoziţie şi libertatea de manevră pe întinsul mărilor şi
reţeaua de senzori; oceanelor.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 44


GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI

Sea Basing va servi ca fundament deopotrivă - dezvoltarea tehnologiilor de minimizare a


pentru ofensivă şi defensivă, reuşind să asigure timpului de staţionare şi, în acelaşi timp,
susţinerea atât pentru Sea Strike, cât şi pentru Sea minimizarea cerinţelor de întreţinere;
Shield. Cu cât va creşte accesul potenţialilor inamici - introducerea de senzori multipli, alături de un
la arme de distrugere în masă şi întrucât siguranţa sistem de comandă şi control eficient;
bazelor americane din străinătate e în declin, este - crearea de reţele de bazare cu mare putere de
logic, din punct de vedere politic şi militar, să se supravieţuire, faţă de loviturile adversarului;
reducă vulnerabilitatea forţelor SUA, folosind o - folosirea de mijloace de decizie automate.
reţea de baze mobile şi sigure. Din toate acestea, se poate observa că Sea Basing
Sea Basing nu va însemna numai un sistem de nu este numai un MOB (Mobile Offshore Base)
baze logistice mobile; el va include, alături de visat la începutul anilor ‘90 de viceamiralul William
logistica navelor/grupărilor de nave incluse în Sea Owens.
Shield şi Sea Strike, logistica forţei Joint, atât pe Sea Base constituie un hibrid între mijloacele
mare, cât şi în teatru, alături de sistemul de comandă tehnice (nave, baze maritime plutitoare, elicoptere,
şi control pentru întreaga forţă şi de elementele avioane etc.) şi conceptele operaţionale de folosire
necesare autoapărării. în luptă a acestora; reprezintă susţinerea lui Sea
Acest concept va avea ca impact, în desfăşu- Strike şi Sea Shield (nu numai logistica), pe de o
rarea acţiunilor militare: parte, şi susţinerea forţei Joint aflate la ţărm, pe de
- prepoziţionarea capabilităţilor de luptă pentru altă parte.
a asigura o angajare rapidă;
- creşterea posibilităţilor de constituire a unei 4. Force Net va schimba războiul secolului XXI
coaliţii internaţionale;
- creşterea securităţii forţei Joint şi a abilităţii Force Net reprezintă liantul care uneşte într-un
operaţionale a acestei forţe; tot conceptele Sea Strike, Sea Shield şi Sea Basing.
- minimizarea legăturilor existente între o forţă Reprezintă construcţia operaţională şi reţeaua
Joint şi infrastructurile de la ţărm. arhitecturală pentru ducerea războiului naval în era
Capabilităţile pe care Sea Basind le va oferi flotei informatică, integrând luptătorii, senzorii, sistemul
sunt reprezentate de: de comandă şi control, platformele şi armamentul
- creşterea posibilităţilor de poziţionare pe mare într-o reţea în care forţa combativă se va distribui
a mijloacelor avute la dispoziţie; precis şi cu mare intensitate.
- existenţa condiţiilor pentru proiecţia forţei atât Force Net va contribui la creşterea semnificativă
în acţiuni ofensive, cât şi în acţiuni defensive; a capabilităţilor combative, va accelera viteza de
- sistem de comandă şi control performant; decizie şi va conduce la distribuţia optimă a forţei
- logistică integrată pentru forţa Joint; de lovire. Conceptul va influenţa şi îşi va impune
- accelerarea redislocării şi reducerea timpului amprenta şi peste toţi partenerii de coaliţie.
de angajare în luptă. Sea Power 21 va fi implementat ca un concept
Pentru transformarea în realitate a acestora, Sea global de ducere a operaţiilor care vor putea proiecta
Basing va folosi tehnologii pentru a putea: forţa oriunde va fi nevoie. SUA, în viitor vor trebui
- să aibă capabilităţi de transfer al echipamen- să descopere, să analizeze şi să învingă atât
tului greu; ameninţări r egionale, cât şi ameninţări
- să deţină posibilităţi de transport rapid între transnaţionale. Acest concept de operaţii va dispersa
teatrele de operaţiuni militare; puterea de lovire, creând grupuri operaţionale
- să aibă posibilităţi de aprovizionare pe independente, capabile să acţioneze simultan
verticală; oriunde în lume. Puterea totală a flotei va creşte nu
- să asigure logistica integrată pentru toată forţa; prin număr, ci prin calitate; calitate conferită de noile
- să asigure infrastructura pentru rotirea tehnologii pe care le va încorpora Sea Basing, Sea
echipajelor; Shield şi Sea Strike, care, o dată înglobate, se vor
- să asigure o reţea integrată de schimb de date. transforma în noi capabilităţi de luptă.
Pentru ca Sea Basing să devină eficient, se Acest concept va realiza:
impune, în primul rând:

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 45


GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI
- o distribuţie optimă a puterii de lovire a forţelor Această forţă va fi poziţionată în preajma
navale; regiunilor ce prezintă riscuri la adresa securităţii.
- cr eşterea prezenţei în teatru, măr irea Conceptul va creşte puterea de lovire, va mări
flexibilităţii şi a puterii de răspuns; flexibilitatea în luarea deciziilor şi viteza de răspuns,
- organizarea flexibilă, graduală cu mare putere simultan cu susţinerea din punct de vedere logistic
de răspuns în caz de criză. a acestei forţe direct din teatru.
Rezultatul acestor realizări va conduce la În acelaşi timp, forţele navale ale SUA (împreună
realizarea unei forţe navale care va putea acţiona cu infanteria marină) vor constitui un puternic factor
deplin integrat în cadrul unei forţe Joint. În acelaşi de descurajare pentru cei ce se vor gândi la atacarea
timp, forţele navale vor putea răspunde simultan în intereselor SUA oriunde pe glob.
cazul unei /unor crize oriunde pe glob.
Dacă, actualmente, forţele navale ale SUA au în
organică 12 Carrier Battle Groups, se estimează
că, după implementarea conceptului Sea Power 21, BIBLIOGRAFIE
acestea se vor reorganiza în: 12 Carrier Strike
Groups şi 12 Expeditionary Strike Groups. Dr. TRUVER, Scott C. ,Sea Basing more than
De asemenea, se vor organiza numeroase grupări the sum of its ports, Jane’s Navy International nr.
de nave de suprafaţă pentru apărarea antirachetă a 2, 2004
forţelor principale (Missile Defence Surface Action O’ROURKE, Ronald, Transform and roll out:
Groups), iar acţiunile acestor grupări vor fi the USN’s approach to change,
acoperite de submarine Trident purtătoare de Jane’s Navy International nr. 3, 2004
rachete. LCS maves out of shadows, Jane’s Navy
Aceste grupări vor opera independent oriunde International nr.8, 2003
pe glob, împotriva ameninţărilor transnaţionale, şi New carrier age takes off, Jane’s Navy
vor putea să se alăture unei Expeditionary Strike International nr.8, 2003
Forces – inima puterii navale a SUA –, când aceasta Striker beneath the sea, Jane’s Navy
se va angaja într-un conflict regional. Forţa SUA International nr.2, 2003
va putea asigura acţiuni în 4 teatre de operaţii şi să US NAVY outlines vision for Sea Power 21
combată două agresiuni în acelaşi timp, reuşind să concept, Jane’s Navy International nr.1, 2002
obţină o victorie decisivă în una din ele. Sea change for the US NAVY, International
Defence Review, nr.4, 2003
Am. VERN, Clark (USA), Sea Power 21
Projecting Decisive Joint Capabilities,
Proceedings, nr. 10, 2003.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 46


GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI

INTEGRAREA EURO-ATLANTICĂ
ŞI EUROPEANĂ ŞI PROIECŢIA
STABILITĂŢII PE PLAN REGIONAL
Colonel ( r ) Vasile POPA

Integrarea europeană şi euro-atlantică, privită siguranţă ale cărei dimensiuni şi evoluţii merită a fi
prin prisma proiecţiei de stabilitate regională, se cercetate şi aprofundate.
dovedeşte soluţia cea mai bună la multe din
problemele viitorului, dar, mai ales, ale reducerii 1. Între oportunităţile integrării şi sfidările
decalajelor de dezvoltare, realizării stabilităţii prezentului şi viitorului
macroeconomice, reformelor globalizării şi
combaterii ameninţărilor teroriste. Prin ataşarea Toţi actorii ce intervin în procesul stabilizării
la valorile definitorii ale NATO şi UE , Europa regionale, al optimizării parametrilor de securitate
Centrală şi de Sud-Est are oportunitatea de par să înţeleagă corect natura principalelor surse
integrare mai deplină economică, politică, militară, de instabilitate existente la nivel statal sau
de mediu etc., de a da un răspuns adecvat tuturor guvernamental (politică, economică, socială,
sfidărilor prezentului şi viitorului, întrebărilor militară, culturală, de mediu etc.), interdependenţele
numeroase ale fiecăruia din statele ce o compun. dintre acţiunile diverşilor factori şi coerenţa
strategiilor de înlăturare a acestor surse.
Pentru statele din centrul, estul şi sud-estul
Dubla extindere semnificativă a celor două Europei nou intrate în organizaţiile europeană şi
organizaţii, NATO şi UE, produsă în primăvara euro-atlantică, percepţia exactă a riscurilor la adresa
anului 2004, a antrenat cu sine speranţele a milioane stabilităţii şi securităţii din plan naţional şi regional
de oameni din Europa Centrală şi de Sud-Est, – Balcani, Marea Neagră, Caucaz şi Asia Centrală
afectate încă de sechelele totalitarismului şi care – a reprezentat motivaţia cea mai solidă a opţiunilor
văd în aceasta o deschidere reală spre libertate, ferme proaderare.
prosperitate, securitate şi stabilitate. Din postura de membri de facto ai Alianţei Nord-
Între implicaţiile acestui vast proces de Atlantice şi UE, acestea pot avea, azi şi în viitor,
transformare instituţională se înscrie şi proiecţia un aport foarte eficient la combaterea ameninţărilor
stabilităţii pe plan regional, o materializare a transnaţionale, a noilor tipuri de riscuri, îndeosebi
valenţelor pozitive ale asocierii statelor foste teroriste şi cu arme de distrugere în masă. Apărarea
comuniste la două organizaţii care au un impact şi securitatea colectivă, solidaritatea şi cooperarea
profund asupra securităţii europene. în direcţia dezvoltării comunitare şi înlăturării
Statele-actori din acest spaţiu al discrepanţelor decalajelor de toate felurile pot conferi actorilor
flagrante faţă de Occidentul dezvoltat percep statali menţionaţi posibilităţi vaste de participare
integrarea ca o etapă nouă, de intensificare a la consolidarea stabilităţii regionale şi a regiunilor
colaborării şi cooperării multilaterale, a interrela- limitrofe, la securitatea continentală şi globală.
ţionării, atitudinii comune şi globalizării, ce va Cel mai la îndemână argument ni-l oferă însăşi
produce schimbări importante pe plan naţional şi contribuţia României la KFOR şi SFOR, în Balcani,
regional. la acţiunile coaliţiei internaţionale din Afghanistan,
În opinia noastră, aderarea la structuri econo- prin care ţara noastră, proaspăt admisă în NATO,
mice şi de securitate colectivă va crea cadrul necesar se afirmă ca factor de multiplicare şi promovare a
consolidării stabilităţii, o stare de echilibru şi stabilităţii, sporire a încrederii şi colaborării
internaţionale, la zona de contact a Alianţei cu alte

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 47


GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI
regiuni. Ca membru NATO, România participă, din trecerea spre o nouă lume: dispare viziunea celui
interiorul Organizaţiei Nord-Atlantice, la de-al doilea Val – suntem separaţi şi trebuie să
stabilizarea Balcanilor şi la realizarea continuităţii concurăm, în favoarea alteia noi, a celui de-al treilea
strategice între flancul nordic, zona Europei Val: suntem conectaţi şi trebuie să cooperăm1,
Centrale şi flancul sudic al Alianţei. Pe de altă parte, promovând în jurul nostru noi relaţii securitare,
împreună cu noile state membre, înscriindu-se în bazate pe o imagine comună despre viitor, paşnică
operaţiuni out of area, în afara Spaţiului Euro- şi performantă.
Atlantic, ea contribuie indirect la stabilitatea Proiectarea stabilităţii în afara cadrului naţional
acestuia, probând importanţa situării geografice pe este puternic optimizată şi eficientizată de aderarea
dimensiunea sudică a NATO. la NATO şi UE, care înseamnă adoptarea unor
Proiecţia stabilităţii pe plan regional, cel puţin la strategii comune pe termen lung în domeniul
nivelul Europei de Sud-Est, post-aderare, ţine foarte securităţii, al cooperării, promovarea intereselor şi
mult de dinamica folosirii cadrului de securitate prin aspiraţiilor convergente, într-un perimetru multă
cooperare reprezentat de multiplele aranjamente vreme marcat de izolare şi separaţie politico-
regionale de securitate la care noile state membre sunt ideologică, prin graniţe artificial întreţinute, chiar
parte. dacă pe o falie de contact între religii, culturi şi
Corelând dimensiunile politică şi economică ale civilizaţii aparent acaparatoare, intolerante, unde
integrării, distingem pentru fiecare din noile state stările conflictuale par să se moştenească de la o
membre situarea pe un continuum al democraţiei şi etapă istorică la alta. Stabilitate va semnifica, în
afirmării ca factor de stabilitate în aceste domenii, parametrii unei UE înnoite, şi faptul că viitoarea
prin efortul de restructurare economică, element al Europă nu va admite ca spiritualizarea frontierelor
întăririi securităţii. administrative să stimuleze ideea unor revendicări
Accentul pus pe relaţia de solidaritate, pe teritoriale.
rezolvarea conflictelor sociale prin măsuri de Statele percep în dimensiunea sa reală, după
corijare a disfuncţionalităţilor inerente tranziţiei la integrare, adevărul că stabilitatea şi securitatea
economia de piaţă şi politicile adecvate de creştere naţională şi zonală sunt tot mai productive în cadrul
economică şi protecţie socială fac din această zonă unor entităţi europene şi euro-atlantice politice,
a Europei un spaţiu unde se implementează treptat economice şi de securitate colectivă durabile, care
prosperitatea, democraţia şi justiţia socială, care, dau un curs pozitiv evoluţiilor pe plan regional,
asociat integrării economice regionale şi globale, continental şi global.
construieşte şi proiectează stabilitate şi securitate. Din perspectiva aderării, statele candidate îşi
Din ataşarea la structurile euro-atlantice şi cunosc cel mai bine deficitul de securitate şi
asimilarea valorilor euro-atlantice, statele respective stabilitate. Aceasta şi explică aşteptările pe care noii
îşi asumă şi împărtăşesc celorlalţi actori-state din membri ai NATO şi UE le au faţă de organizaţiile
zonă un nou tip de cultură de securitate, care europeană şi euro-atlantică, dar şi responsabilitatea
explicitează natura complexă şi factorii ce ce o resimt faţă de vecini şi comunitatea
consolidează stabilitatea regiunii şi a continentului. internaţională, în mediul de securitate actual,
În acelaşi timp, aceasta ajută la înţelegerea dominat de ameninţări neconvenţionale, de un
necesităţii îngrădirii răbufnirilor etnic-religioase, a spectru foarte vast de pericole. Statele respective
fundamentalismului religios, oferă o altă viziune înţeleg că tendinţa spre integrare şi globalizare între
stabilă de viitor, fondată pe solidaritate, cooperare, ţări şi regiuni este şi apanajul lor, ca state afiliate la
progres economic şi social. comunităţi de securitate viabile şi structurate pe
Riscurile de securitate şi stabilitate sunt sensibil criterii valorico-normative benefice omului.
diminuate prin integrarea în sisteme de securitate Prin suprapunerea limitelor lor estice, NATO şi
colectivă ce şi-au dovedit în timp viabilitatea, prin UE au, începând din 2004, şi mai bine conturat
legarea securităţii interne de cea externă, de aportul comun la crearea unei zone de pace şi
aranjamentele regionale şi internaţionale. stabilitate în Răsăritul Europei. În acest context,
Codificând raţionalitatea unei asemenea abordări, post-aderare, noile state îşi intensifică cooperarea
nu putem să nu accentuăm că integrarea exprimă şi dialogul pe probleme stringente ale actualităţii,
cel mai bine, dacă ne raportăm la valurile toffleriene, ca terorismul internaţional, crima organizată,

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 48


GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI

controlul şi neproliferarea armelor de distrugere în Pentru proiecţia spaţială tot mai amplă şi
masă, combaterea migraţiei ilegale, subdezvoltarea valorificarea cât mai judicioasă a stabilităţii pe plan
etc., elaborează şi operaţionalizează proiecte de regional, post-aderare, entităţile statale beneficiază
interes comun în domeniu, fortifică, prin contribuţie de sprijinul membrilor vechi ai NATO şi UE. Nu de
individuală şi colectivă, organizaţiile şi relaţia puţine ori însă, cum e cazul adoptării noii Constituţii
transatlantică. europene, al implicării militare în Orientul Mijlociu,
Este remarcabil aportul comunitar la stabilizarea al bugetului UE, al viitorului Comisiei Europene
regiunii noastre, cel mai mult vizată de ameninţarea sau eficientizării programelor de protecţie socială,
asimetrică, prin aplicarea măsurilor comune stabilite unele din aceste state „joacă partide naţionale, nu
pentru lupta împotriva terorismului la reuniunea europene“ 2 . State membre puternice, lideri
miniştrilor de justiţie şi interne ai UE, din 19 martie recunoscuţi ai UE au pus, la un moment dat, la colţ
2004: nominalizarea unui coordonator la nivelul unele democraţii din Europa Centrală şi de Sud-
Uniunii al acţiunilor împotriva terorismului şi Est, pentru opţiunile lor diferite în chestiunile
crearea unui post de coordonator european plasat irakiană sau a Curţii Penale Internaţionale, dând
sub autoritatea reprezentantului UE pentru politica de înţeles că vor pierde sprijinul occidental, mergând
externă; crearea unei celule de schimb şi de pe soluţia „noii Europe“, opuse celei vechi, ca
transmitere de informaţii între serviciile speciale ale atitudine şi acţiune.
statelor membre; introducerea clauzei de solida- Statele care aspiră la aderare şi care ar avea în
ritate, care prevede ca, în caz de atac terorist, statele viitor un rol în stabilizarea regională percep în mod
să-şi acorde asistenţă mutuală, inclusiv prin mijloace just existenţa unui „bilet de intrare“, eliberat de
militare; armonizarea perioadelor de timp în care „nucleul dur“ sau „troica europeană“. Indiferent
sunt păstrate informaţiile de către operatorii de însă de circumstanţe, candidatele ştiu că dinamismul
telefonie şi Internet; propunerea de comunicare a şi securitatea economică a regiunii depind serios de
datelor personale ale pasagerilor aerieni; reactivarea aportul de potenţial al celor mari, astfel încât este
celulei antiteroriste a EUROPOL; punerea în de admis inclusiv „egoismul naţional“ al acestora
funcţiune a organismului EUROJUST, o reţea de din urmă, în jalonarea drumului fiecăreia spre
coordonare a magistraţilor şi echipajelor comune integrare. Pe lângă efortul propriu, stabilitatea
de poliţişti; întărirea securităţii navelor şi porturilor; economică şi politică internă şi regională are un
schimbul de informaţii asupra ADN-ului şi suport solid în contribuţia membrilor din Vestul
amprentelor digitale ale persoanelor urmărite pentru Europei.
activitate teroristă şi înfiinţarea unui registru Dar presiunile spre conformism, acceptate doar
european al persoanelor condamnate; elaborarea ca oportunitate pentru aderare, afectează capitalul
statutului martorilor şi al celor care, regretându-şi de încredere dintre state şi climatul securizant şi
faptele, vor să ajute poliţia; stabilirea datei-limită stimulativ al evoluţiei regionale. Cum interesele
pentru introducerea biometriei în vize şi paşapoarte strategice europene spre Est nu pot depăşi triunghiul
(sfârşitul anului 2005) etc. de instabilitate Moldova – Cecenia – Ucraina (acest
Participarea la Procesul de Cooperare în din urmă pol marcat de slaba dezvoltare a
Regiune, la Cooperarea Economică în zona Mării instituţiilor democratice, a societăţii civile şi lipsa
Negre, la Pactul de stabilitate sau la activitatea autorităţii legii) fără aportul de proximitate al
Centrului SECI pentru combaterea crimei organi- statelor de graniţă ale UE, şi animozităţile temporare
zate cunoaşte, după lărgirea NATO şi UE, pentru dintre cele două părţi extreme ale continentului
fiecare din statele primite, o mai mare determinare, dispar, locul lor fiind luat de comportamentul
dar şi o eficienţă mai ridicată, pentru că uzează de democratic.
oportunităţile celor două organizaţii, de iniţiativele La aceasta contribuie inclusiv convingerea,
noi pe care acestea le lansează pe planul stabilităţii întărită la summit-ul UE - Rusia din mai a.c., de la
regionale. Moscova, că Federaţia Rusă vrea să controleze cel
puţin economic, din nou, fostul spaţiu sovietic,
2. Contribuţia statelor de graniţă la creând Spaţiul Economic Unic (EEP), şi nu va
stabilitatea şi securitatea regională accepta niciodată să adere, să fie un membru
oarecare al UE, ci mai degrabă un egal al acesteia,

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 49


GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI

element ce amplifică rolul statelor care formează continuitate şi coerenţă, putere generalizatoare, la
graniţa de Răsărit a Uniunii. nivel continental şi global.
Se pare că suprapunerea de roluri UE-NATO Regiunea deţine, fără îndoială, prin alăturarea
are, pentru noile state membre, acelaşi efect, dacă la cele două organizaţii, prin ataşarea la valorile
luăm în considerare faptul că summit-ul Alianţei de definitorii ale comunităţilor statelor europene şi
la Istanbul ţinteşte să crească sfera de influenţă a euro-atlantice, oportunitatea de integrare mai
organizaţiei până în Caucaz şi Asia Centrală, iar la deplină economică, politică, militară, de mediu etc.,
sud, până în Orientul Mijlociu şi Nordul Africii, de a da un răspuns adecvat tuturor sfidărilor
printr-o mai mare importanţă acordată partene- prezentului şi viitorului, întrebărilor numeroase ale
riatelor cu Georgia şi Azerbaidjan, prin implicarea fiecăruia din statele ce o compun.
în Dialogul Euro-Mediteranean a Israelului, Statelor nou intrate în Uniune le revine sarcina
Egiptului, Algeriei, Iordaniei, Mauritaniei, de a risipi temerile vechilor ţări membre, dar şi
Marocului şi Tunisiei. Noile state membre pot deţine statelor candidate că extinderea în continuare a UE
un rol semnificativ şi în ideea extinderii activităţii va însemna pierderea locurilor de muncă şi a altor
NATO în Afghanistan sau în Irak, după ce coaliţia avantaje, însă şi insecuritate – imigraţie, crimă
condusă de SUA predă suveranitatea în mâna unui organizată sau chiar pierderea de suveranitate4. În
guvern autohton. fond, strategia de gestionare a schimbării propusă
De altfel, liderii statelor cel mai puternic de unul din raportorii UE în perspectiva extinderii
industrializate (G 8) optează, în documentele vedea, încă din 2003, organizaţia ca un actor în
summit-ului de la Sea Island, din iunie a.c., pentru devenire în afacerile internaţionale, care tratează
un „parteneriat pentru progresul şi viitorul comun“ lucrurile din registrul „noi împreună“:
al Orientului Mijlociu Extins, întrucât sunt - acţionând împreună în Europa, statele membre
„conştienţi că pacea, dezvoltarea politică, vor perfecţiona procesul de luare a deciziilor şi îşi
economică şi socială, prosperitatea şi stabilitatea vor afirma voinţa politică pentru a elabora politici
Marelui Orient Mijlociu reprezintă o preocupare“ cu adevărat europene;
pentru întreaga comunitate internaţională. - relansarea economiei europene, bazată pe mai
Fiind un proces de consolidare economică, multă inovaţie şi reformă, pentru a asigura
politică şi de altă natură a statului, de modernizare dezvoltarea, competitivitatea şi crearea de noi locuri
şi eficientizare instituţională, de democratizare de muncă în cadrul unei pieţe extinse;
profundă a societăţii, aderarea la UE este, implicit, - construirea unei Europe mai sigure pentru
o garanţie de stabilitate şi dezvoltare durabilă, de cetăţenii săi – gestionarea eficientă a procesului de
coeziune şi solidaritate naţională şi regională. extindere prin întărirea colaborării pe probleme de
Cel puţin în ce priveşte UE, este limpede că justiţie şi afaceri interne, oferind standarde
transformarea acesteia într-o federaţie de state superioare şi o securitate sporită;
naţionale va permite continentului „să-şi asume un - dezvoltarea parteneriatului cu vecinii europeni
rol politic şi militar mai important într-o lume tot – pe măsură ce frontierele sale se extind, UE are
mai integrată, în care procesul de globalizare suferă nevoie de o politică de vecinătate care să propage
o mutaţie dramatică3. prosperitatea şi stabilitatea în jurul său;
Integrarea europeană şi euro-atlantică, privită - o voce mai puternică a Europei în afacerile
prin prisma proiecţiei de stabilitate regională, este, internaţionale – lărgirea UE oferă o mai mare
sigur, soluţia cea mai bună la multe din problemele autoritate, coerenţă şi influenţă pe arena interna-
viitorului, dar mai ales ale reducerii decalajelor de ţională.
dezvoltare, realizării stabilităţii macroeconomice, Pe canevasul Strategiei de schimbare a UE
reformelor, globalizării şi abordării aspectului cel menţionate de noi mai sus, apare acum opţiunea
mai presant: combaterea ameninţărilor asimetrice. „politicii de vecinătate“, inclusă în documentul
Proximitatea geografică şi complementaritatea strategic adoptat de Comisia Europeană la 12 mai
economiilor naţionale, solidaritatea partenerilor a.c., care atribuie atuuri sporite statelor de la graniţa
europeni şi euro-atlantici, cuplate cu o intensă de sud-est a Uniunii. În efortul de evitare a apariţiei
cooperare multilaterală, fie în NATO, fie în UE sau de noi linii de fractură în Europa, potenţial
în a mândouă, asigură stabilităţii regiunii destabilizante, prin care Uniunea va crea o „zonă

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 50


GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI

de liber schimb“, ce ar putea genera, în unele cazuri, locale, benefică pentru pacea şi stabilitatea Europei
o integrare completă din punct de vedere economic şi a lumii.
pentru ţări vecine ca Rusia, Ucraina, Belarus, Concluziile rezultate din analiză arată că
Republica Moldova, sau ale Caucazului – Georgia, stabilitatea regională este direct condiţionată de
Armenia şi Azerbaidjan, ori Mediteranei, statele constrângerile interne şi externe ale statelor mai
membre sau candidate de la frontiera estică şi sudică puţin dezvoltate, care aspiră la statutul de membru
a UE găsesc o oportunitate sporită de participare al NATO şi UE: lipsa resurselor natur ale,
mai activă la dezvoltarea şi stabilitatea zonei. problemele demografice, economice, sociale,
„Planurile de acţiune“ preconizate pentru relaţia concurenţa pe pieţele externe globalizate, migraţia
cu statele „de vecinătate“, definite în funcţie de necontrolată, terorismul şi crima organizată etc.
situaţia fiecăruia, pot ancora mai strâns noii membri Incompatibilitatea cu modelele economice şi
ai Uniunii şi, implicit, ai NATO în dialogul politic sociale europene, decalajele de tot felul, viziunile
al luptei cu terorismul şi teroarea ADM, în etnocentriste, antidemocratice întreţin riscuri şi
cooperarea pe probleme ale migraţiei, traficului de provocări numeroase pentru stabilitatea societăţilor
fiinţe umane, economice şi sociale stringente. O în tranziţie, a statelor. Candidatura la o organizaţie
legătură directă a Uniunii cu statele „politicii de sau alta este foarte promiţătoare, pentru că poate
vecinătate“ în domeniile energetic, al transporturilor avea un impact pozitiv major în plan social,
şi mediului este de neconceput fără implicarea ţărilor consolidează statul şi comunităţile, democraţia,
din linia întâi a acesteia. Pe cale de consecinţă, intensifică cooperarea, sporeşte solidaritatea,
putem da ca sigură şi motivată în plus, dacă mai toleranţa, afirmă identitatea naţională.
este nevoie, aderarea noastră la UE, ca suport al Exemplul românesc de soluţionare a problemelor
unei viitoare „politici de vecinătate“ dinamice şi minorităţilor poate fi, pentru statele vecine nouă,
eficiente cu Ucraina, R. Moldova, Rusia, dar şi cu neincluse în structurile euro-atlantice şi europene,
celelalte state din arealul mediteranean şi Orientul un punct de plecare în blocarea discursului şi
Mijlociu Extins. activităţilor naţionaliste (Moldova – negarea
rădăcinilor culturale româneşti, Ucraina – frustrarea
3. Noile state membre şi responsabilităţile ce de drepturile culturale a minorităţilor etc.), într-un
le revin pe plan regional moment în care naţionalismul cunoaşte o anume
recrudescenţă în regiune.
Statele integrate în 2004 sau pe cale de integrare Tot astfel, echilibrul democratic din România
în structurile europene şi euro-atlantice urmează un se poate regăsi extrapolat la nivelul statelor vecine,
proces fluent de racordare la această lume a unde drepturi şi libertăţi democratice importante
interdependenţelor, ce înglobează noi actori–state, sunt îngrădite de regimurile autoritare sau comuniste
respectiv regiuni, organizaţii nonguvernamentale, la putere. Sprijinul forţelor democratice din zonă,
colectivităţi locale – care îşi asumă responsabilităţi beneficiind de strategia diplomaţiei noastre şi
în spaţiul economic, social, dar şi de securitate intra demersurile active ale societăţii civile, nu va întârzia
şi extraeuropean. să pună stavilă manifestărilor care afectează
Putem prevedea, bunăoară, aportul individual drepturile minorităţilor sau vor să impună cu forţa
pe care cele 10 noi state membre ale UE şi celelalte un anumit model cultural şi stau la originea unor
două care vor fi primite în 2007, România şi mişcări sociale contestatare.
Bulgaria, ar urma să-l aibă, alături de restul statelor Cum rata extinderii va fi, în viitor, mult mai
membre, în finanţarea şi antrenarea celor cinci redusă, comparativ cu cea a ultimului deceniu,
brigăzi ale Forţei de Stabilitate a Africii, braţul statele care au intrat deja în NATO şi UE vor avea
militar de gestionare a conflictelor cu grad redus de o sarcină dificilă: aceea de a se găsi la zona de
intensitate al Uniunii Africane, ce va număra circa contact cu regiuni cu surse de instabilitate
20.000 de militari înarmaţi şi pregătiţi potrivit numeroase şi de gravitate diferită, ce atrage după
standardelor NATO. Este doar unul din exemplele sine responsabilitatea de membru al unor organizaţii
de angajament previzibil al acestora la stabilizarea cu rol important în dezvoltarea aranjamentelor de
unui continent vecin, atât de bântuit de conflicte securitate şi cooperării regionale.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 51


GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI

Dacă ne referim, de data aceasta, la Alianţa continentului în lupta cu ameninţările teroriste,


Nord-Atlantică, este tot mai evident rolul central al asimetrice.
membrilor săi, vechi şi noi, determinarea lor în În acest proces, noile state membre din Centrul
aportul la creşterea stabilităţii de ansamblu a Europei şi Sud-Estul Europei pot ocupa un loc important,
şi întărirea securităţii tuturor. Ţara noastră, de demonstrând faptic că multitudinea de interese şi
exemplu, ca vecină a Balcanilor şi Mării Negre, poate de identităţi naţionale se află în faţa unei opţiuni
aduce importante contribuţii stabilităţii şi dezvoltării comune pentru dezvoltare, iar aceasta obligă la
acestor „regiuni-pivot“, cum aprecia recent, la depăşirea oricărei divergenţe şi asumarea fermă a
Bucureşti, secretarul general al NATO, Jaap de Hoop proiectelor comunitare, pe ideea construirii şi
Schefer. Totodată, apropierea României de Republica consolidării unei identităţi europene comune, care
Moldova, Ucraina şi Belarus, se consideră, va permite să conducă la prosperitatea UE şi a zonei, la
„o perspectivă unică asupra acestor ţări şi a stabilitatea şi securitatea regională.
importanţei lor faţă de Alianţă“5.
Noii membri şi noile misiuni adoptate de BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
reuniunea de la Praga şi reconfirmate la Istanbul
fac din Alianţă structura cea mai dedicată şi mai - Strategia de securitate naţională a României,
solidă pentru promovarea stabilităţii regionale şi Bucureşti., 2001
menţinerea păcii. Eforturile de realizare a noilor - Declaraţia şefilor de state şi de guvern
capabilităţi militare, de participare la NRF, de participante la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic
înzestrare cu mijloace de luptă şi transport strategic de la Praga, 21 noiembrie 2002, www.nato.int/dom/
etc. sunt parte integrantă a pr ocesului de pr./2002
modernizare şi întărire a Alianţei şi a fiecărui - JONES, Erik , End of the European Idea?, în
membru pentru confruntările secolului XXI. Survival, the IISS quarterly, volume 46, number 1,
Dezvoltarea multilaterală internă a fiecărui stat spring 2004, pp. 155-159
membru rămâne, totodată, elementul hotărâtor al unei - www.nato.int
participări eficace la procesul de cooperare transatlantică, - europa.eu.int
la apărarea colectivă în noul context de securitate, al luptei - www.crisisweb.org
cu pericolele grave la adresa umanităţii.
Cât priveşte UE, nu putem să nu admitem, pe de NOTE
altă parte, faptul că proiecţia stabilităţii dinspre noile
1
state membre şi candidate va fi, parţial, torpilată Herman BRYAND MAYNARD, Jr., Susan E.,
MERTHENS, Dincolo de Alvin Toffler. Afacerile
de adâncirea decalajelor dintre statele bogate şi cele
sărace ale Uniunii, care susţine o veritabilă bătăliesecolului XXI, Bucureşti, Editura Antet, 1997, p. 18.
pentru resurse, ce îi afectează coeziunea şi eficienţa
2
Potrivit şefului diplomaţiei italiene, Franco
Frattini, reuniunea la nivel înalt germano-franco-
demersurilor de sporire a prosperităţii şi securităţii.
britanică de la Berlin, din 18 februarie 2004, ar fi
Crearea şi adâncirea diviziunilor în Europa, reprezentativă pentru o asemenea atitudine politică de
economice, politice, militare etc. este un proces ce grup, ce dăunează edificiului european.
necesită a fi stopat cu hotărâre, pentru că slăbeşte 3
Discurs rostit de preşedintele României, Ion Iliescu, la
unitatea euro-atlantică şi coerenţa acţiunilor Universitatea din Lyon, în noiembrie 2003, în Buletinul
Informativ nr. 11-12/2003 al Administraţiei Prezidenţiale,
p. 61.
4
A se vedea Raportul Comisiei Europene din martie
2003, „Extinderea Uniunii Europene: Realizări şi
The author proves that the European and the Euro-Atlantic accession, regarded as a regional
provocări“, europa.eu.int
stability perspective, is the best solution for solving out
5 the future issues. TheSecretarul
Cristian ANGHELACHE, integration is also
general al
a key element in order to downsize the development discrepancies, to reach macroeconomic
NATO ne vede deja în UE , în Realitatea românească,
stability, globalization and to combat the terrorist 14 threats.
mai 2004,Attaching to the defining values of
www.realitatearomaneasca.ro
NATO and EU, the Central and South East Europe has the opportunity of a deeper economical,
political, military, environment integration and an adequate response to all the present and future
challenges.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 52


ROLUL OPEC ÎN MARELE JOC
AL PETROLULUI
Cristian BĂHNĂREANU

La început de secol XXI, caracterizat de petrolul brut. Pieţele paralele pot influenţa preţul
revoluţia informaţională şi tehnologică, internaţional la petrol şi pot contrabalansa deciziile
globalizare şi profunde repoziţionări OPEC.
geoeconomice, lupta pentru resurse şi pieţe
energetice a devenit din ce în ce mai acerbă. Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol
SUA şi Federaţia Rusă caută noi căi pentru
a-şi asigura securitatea energetică, inclusiv Fondată în septembrie 1960 (Bagdad, Irak),
prin cooperare strategică, pentru a controla OPEC are drept obiectiv fundamental unificarea şi
aceste resurse. OPEC continuă să fie o coordonarea politicilor membrilor în domeniul
organizaţie care menţine echilibrul acestui petrolier. Membrii iniţiali ai OPEC erau Iran, Irak,
mare joc. Kuweit, Arabia Saudită şi Venezuela. În perioada
1960-1975, organizaţia s-a extins, prin includerea
Qatarului (1961), Indoneziei şi Libiei (1962),
La început de secol XXI, caracterizat de Emiratelor Arabe Unite (1967), Algeriei (1969) şi
revoluţia informaţională şi tehnologică, globalizare Nigeriei (1971). Ecuador şi Gabon au fost membri
şi profunde repoziţionări geoeconomice, lupta ai OPEC, retrăgându-se în decembrie 1992
pentru resurse şi pieţe energetice a devenit din ce în (Ecuador) şi ianuarie 1995 (Gabon). Agenţia
ce mai acerbă. În acest context, forţa economică a Internaţională a Energiei estimează că cele 11
statelor şi grupărilor de state a trecut pe primul plan, actuale membre ale OPEC totalizează aproape 40%
stabilind regulile unei competiţii ce apelează tot mai din producţia mondială de petrol şi circa 2/3 din
puţin la mijloacele războiul clasic. rezervele mondiale de petrol certe1.
Fără îndoială că există o legătură între deţinerea, De-a lungul istoriei sale, organizaţia a acţionat
cererea, aprovizionarea şi utilizarea resurselor pentru menţinerea unui echilibru al preţurilor
energetice, răspândirea lor geografică şi accesul la petrolului, atât prin creşterea sau scăderea cotelor
ele. Controlul resurselor energetice – petrol, gaze de producţie ale membrilor, cât şi prin consultări şi
naturale şi lichefiate, combustibili fosili – a devenit negocieri cu celelalte state producătoare nemembre
un obiectiv prioritar nu numai pentru actorii majori OPEC asupra cotelor de cooperare. Totuşi, este
ai scenei internaţionale (SUA, UE, Federaţia Rusă), important de subliniat contribuţia pe care a avut-o
ci şi pentru noile puteri în ascensiune (China şi OPEC-ul la criza energetică cu care s-a confruntat
India). În tot acest “mare joc”, un rol deosebit de Occidentul (octombrie 1973 - martie 1974), criză
important îl joacă Organizaţia Ţărilor Exportatoare provocată de bancherii internaţionali. Aceştia au
de Petrol (OPEC). încheiat un acord cu conducătorii arabi ai OPEC,
Fluctuaţiile preţurilor la petrol sunt notorii. pentru a creşte preţul petrolului prin embargoul
Acestea au fost întotdeauna volatile şi greu de prezis. OPEC-ului. Principiul era foarte simplu: arabii
Drept consecinţă, actorii internaţionali s-au câştigau, prin faptul că preţul creştea, cumpărătorul
orga nizat – precum Organizaţia Ţăr ilor plătea, iar concernele petroliere încasau. În sistemul
Exportatoare de Petrol (OPEC), care gestionează respectiv, s-au acordat împrumuturi uriaşe ţărilor
şi cantităţile produse de ţările membre – sau din lumea a treia, la vremea respectivă, ca Mexic,
organizează pieţe paralele (NYMEX - New York, Brazilia şi Argentina.
SIMEX - Singapore, IPE - Londra) pentru a lua parte Nucleul organizaţiei este acaparat de Arabia
la deciziile de stabilire a preţurilor internaţionale la Saudită, datorită în primul rând imenselor sale

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 53


resurse de petrol şi poziţiei sale strategice în Orientul Situaţia s-a menţinut şi în 2004, preţul ridicat al
Apropiat şi Mijlociu. Rezervele ţării se cifrează la barilului de petrol fiind atribuit nu numai
circa 260 miliarde barili, ceea ce reprezintă 25% instabilităţii politice din Orientul Apropiat şi
din rezervele mondiale de petrol. Este unul din Mijlociu şi creşterii cererii, ci şi temerilor legate de
principalii parteneri comerciali ai SUA şi statelor penuria de benzină din SUA şi jocului speculatorilor.
occidentale. De asemenea, Riadul se pregăteşte să Astfel, atentatele şi sabotajele teroriste din Orientul
adere la Organizaţia Mondială a Comerţului. Apropiat şi Mijlociu au consecinţe şi asupra
Controlul asupra resurselor de energie înseamnă exporturilor petroliere, exporturi care sunt
control asupra preţurilor lor. Astfel, cele 11 state vulnerabile la situaţia din Irak. De asemenea, mari
membre ale OPEC (Arabia Saudită, Irak, Iran, consumatori de petrol se tem de atacuri teroriste
Kuweit, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Venezuela, majore în Arabia Saudită, care ar perturba grav
Libia, Nigeria, Algeria şi Indonezia) decid asupra aprovizionarea.
strategiei de preţ, prin producerea unei cantităţi mai Creşterea cererii de hidrocarburi, urmare mai
mari sau mai mici decât e necesar pe piaţă. Miniştrii ales a relansării economiilor lumii, urmează un trend
petrolului din statele membre se întâlnesc periodic ascendent. Se estimează că, în 2004, se va înregistra
pentru a discuta preţurile, iar din 1982, şi pentru a cea mai mare creştere din ultimii 15 ani. China, pe
stabili cotele producţiei de petrol brut. Strategia fondul dezvoltării sale accelerate, a devenit al doilea
OPEC de preţ/producţie se bazează pe intervalul mare consumator mondial de petrol brut. Totuşi,
de preţ 20-28 dolari/barilul. Atâta timp cât preţul stocurile de petrol brut sunt în scădere şi nu mai
petrolului se menţine între aceste limite, OPEC nu pot avea prea mult timp rolul de tampon – singura
intervine. care dispune de capacităţi suplimentare de
În ultima perioadă, se poate sesiza o schimbare producţie, ce ar putea acoperi cererea suplimentară,
radicală a comportamentului OPEC, organizaţia este Arabia Saudită.
devenind mult mai activă, coezivă şi chiar mult mai SUA, primul mare consumator mondial de
puternică. Recenta renaştere a OPEC, ulterioară petrol, se confruntă cu profunde disfuncţionalităţi
colapsului preţurilor petrolului din 1998-1999, se structurale în materie de rafinare şi depun eforturi
regăseşte şi în încercarea de a implementa ceea ce să satisfacă un consum de benzină care a crescut
unii l-au denumit „micro-managementul” unei pieţe cu 5% în ultimul an. Fondurile speculative, ce au o
care e bine cunoscută pentru lipsa datelor oportune importanţă majoră pe piaţa petrolieră, pot determina
şi exacte. Fireasca întrebare care se pune este dacă o creştere vertiginoasă a cursului, dacă ameninţările
intensificarea volatilităţii preţurilor este doar o privind aprovizionarea se agravează.
coincidenţă sau OPEC, prin comportamentul şi Analiştii subliniază că, din cauza creşterii
deciziile sale, a contribuit direct la acest fapt2. permanente a cererii de petrol brut, viitorul pieţei
mondiale de petrol va fi dependent de producţia de
Cauzele fluctuaţiei preţurilor petrol a ţărilor nemembre OPEC, de politica de
producţie a membrilor OPEC şi de situaţia politică
Odată cu capturarea fostului lider irakian din ţările producătoare de petrol.
Saddam Hussein, în decembrie 2003, preţurile
petrolului au scăzut, situaţie ce nu s-a menţinut şi SUA, Federaţia Rusă şi OPEC
după comiterea celor două atentate cu maşini-
capcană din Bagdad. Conform datelor furnizate de Pentru SUA, securitatea energetică a devenit o
OPEC privind situaţia pe pieţele petroliere, preţul prioritate a politicii externe şi comerciale. SUA
mediu al petrolului pe cele şapte pieţe ale membrilor produc 7-8 mil. barili/zi, dar consumul va creşte de
OPEC se ridică la 30.04 dolari barilul, pentru prima la 19,5 mil. barili/zi la 25,5 mil. barili/zi, în 2020
dată după începerea războiului din Irak3. Ministrul (importul actual de 7,5 mil. barili/zi echivalează cu
irakian al petrolului, Ibrahim Bahr al-Uloum, a ansamblul consumului petrolier al Indiei şi Chinei).
declarat într-un interviu că prinderea lui Saddam “National Energy Policy”, din mai 2001, relevă –
ar putea îmbunătăţi securitatea în Irak, dar „nu pe lângă orientările referitoare la promovarea
putem elimina posibilele atacuri asupra surselor neconvenţionale – necesitatea identificării
conductelor de petrol în viitor”. de noi surse energetice externe (Africa) şi de

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 54


încheiere a unor alianţe energetice de durată (în cu cea a Arabiei Saudite (la o producţie de 7,3-7,8
Orientul Apropiat şi Mijlociu, Bazinul Caspic, mil. barili/zi, dispune de o rezervă de 3 mil. barili/
Federaţia Rusă). De asemenea, Strategia energe- zi, cu care influenţează preţurile petrolului). Pentru
tică americană, aşa-numitul „Cheney Report”4, a avea o imagine completă, trebuie să spunem că
accentuează necesitatea menţinerii unei relaţii marea diferenţă dintre Arabia Saudită şi Federaţia
speciale cu Arabia Saudită. Rusă îl constituie faptul că, în timp ce Rusia produce
Pe de altă parte, Federaţia Rusă a refuzat să se 8 mil. barili/zi, Arabia Saudită exportă zilnic aceeaşi
alăture OPEC-ului, alegând în schimb să-şi urmeze cantitate. În timp ce costurile de producţie din
propria linie. În toamna anului 2001, aceasta a dus Federaţia Rusă sunt similare celorlalte (2,5 dolari/
la o ciocnire, care însă a fost înlăturată, atunci când barilul), costurile de transport ale petrolului rusesc
Moscova a acceptat să-şi reducă exporturile. Acum sunt mult mai mari, ceea ce ar putea afecta profitul
10 ani, OPEC controla 50% din piaţa petrolieră marginal.
mondială. În prezent, această parte s-a redus la circa De asemenea, Moscova are capacitatea de a
40%, mai ales din cauză că Federaţia Rusă şi-a folosi argumentul petrol-gaze în susţinerea
sporit producţia. Exporturile de petrol brut înţelegerilor sale cu SUA, UE, China şi Japonia,
constituie o sursă strategică de venituri pentru puteri deficitare, în diferite grade, din punct de
Rusia, deoarece exporturile asigură circa 25% din vedere energetic. Totuşi, decalajul de tehnologie nu-
veniturile guvernului rus. Se estimează că o creştere i îngăduie Federaţiei Ruse să-şi dispute direct, „la
cu 1 dolar/baril a preţului de referinţă al petrolului nivel strategic”, cu SUA controlul asupra celor mai
rus Blend din Ural aduce circa 1 mld. dolari câştiguri însemnate resurse energetice ale planetei. Federaţia
suplimentare, iar o scădere a preţurilor afectează Rusă a încheiat, înainte de 2003, aranjamente
puternic bugetul Rusiei. Prin urmare, interesul energetice favorabile în Irak şi Iran; viitorul
Federaţiei Ruse ar putea fi o menţinere a preţurilor contractelor irakiene este incert, soarta lor fiind
ridicate ale petrolului. încredinţată autorităţii de la Bagdad, tutelată de
Relaţia strategică SUA - Federaţia Rusă se SUA.
concentrează nu numai asupra luptei împotriva Datorită cererii din ce în ce mai mari şi scăderii
terorismului internaţional, ci şi în domeniul stocurilor, se fac presiuni asupra OPEC pentru o
economic şi, mai ales, energetic: „Relaţiile scădere a preţului petrolului – în SUA, la începutul
comerciale dintre Statele Unite şi Rusia s-au extins lui iunie, preţul era de 37,55 dolari/barilul. Drept
şi se vor extinde în beneficul reciproc – nu în ultimul urmare, la Beirut, în ziua de 3 iunie 2004, a avut
rând, sperăm, în domeniul energetic”5. Simultan, loc a 131-a reuniune ministeriala a OPEC, întâlnire
cele două state caută să controleze zonele strategice la care s-a decis o nouă ajustare a cotei producţiei
bogate în resurse şi pieţele petroliere. Astfel, SUA (creştere cu 8% - circa 2 mil. barili/zi), în scopul
deţin poziţii avantajoase în Arabia Saudită şi Irak, reducerii preţului petrolului şi stabilizării pieţei. În
Federaţia Rusă pare consolidată în Bazinul Caspic, general, în 2004, pieţele petroliere mondiale se vor
cu deosebire în Kazahstan. menţine în echilibru cu o creştere a cererii de petrol
Unul din obiectivele principale ale politicii ruse planificată care să fie un pic mai mică decât
este să dobândească capabilitatea de a avea un creşterea producţiei petroliere a statelor non-OPEC.
cuvânt de spus în formarea preţului, comparativ cu Conform prognozei Agenţiei Internaţionale a
partea sa pe piaţa exporturilor, prin înfiinţarea unui Energiei, preţurile vor fi foarte apropiate de 25
aşa-zis „OPEC al Mării Caspice”, proiect la care dolari/barilul în 2020 la valorile din 2000. Aceste
SUA se opun cu hotărâre. Spre deosebire, SUA sunt previziuni au fost criticate ca fiind nerealist de
preocupate de combaterea oricărei tendinţe de scăzute şi bazate pe estimările umflate ale OPEC
monopol energetic pe piaţa internaţională, de libera privind capacitatea sa de producţie de 57,5 mil.
circulaţie a capitalurilor, forţei de muncă şi barili/zi, până în 2020. Argumentul rezidă în faptul
materiilor prime şi produselor manufacturate. că producţia totală maximă a OPEC nu poate sub
Puterea energetică încurajează Federaţia Rusă nici o formă depăşi 40 mil. barili/zi6.
să-şi refacă forţa economică afectată de schimbă- Deşi modificările cotelor producţiei au fost
rile majore din anii ’90. Prin urmare, Federaţia Rusă adesea dificile, OPEC a fost întotdeauna în măsură
încearcă din greu să-şi dezvolte o capacitate similară să-şi ajusteze cu succes producţia sa în ultimii 4

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 55


ani, pentru a-şi menţine preţurile medii lunare şi a NOTE BIBLIOGRAFICE
menţine un echilibru al pieţei petroliere.
1
www.opec.org, 2004
Concluzii 2
WESTON, Paul; Michael CHRISTIANSEN,
OPEC: Market Stabiliser or Disruptive Influence?,
În ultimii ani, remarcăm câteva tendinţe în London, 2003, pp. 3-5
3
OPEC’s oil shock, în The Economist, 26
peisajul petrolier: tendinţa de reorganizare a pieţei
septembrie 2003
mondiale pe blocuri şi alianţe energetico-economice, 4
Vezi KLARE, Michael T., The Bush/Cheney
ce se confruntă cu cea de liberalizare completă a Energy Strategy: Implications for US Foreign and
lor; tendinţa de modificare a sistemului de cote Military Policy, Hampshire College, A Paper prepared
petroliere şi de fixare a preţurilor; căutarea de noi for the Second Annual Meeting of the Association for
alternative şi noi surse la consumul din ce în ce mai Study of Peak Oil, Paris, 26-27 mai 2003
mare; tendinţa Federaţiei Ruse de a constitui un nou 5
POWELL, Colin, A Strategy of Partnerships
centru de preţuri de referinţă pe piaţa mondială etc. , Foreign Affairs, January-February 2004, apud
Totuşi OPEC, mai ales Arabia Saudită şi Irakul, CÎNDEA, Diana-Larisa, Relaţia SUA - Rusia şi
vor avea în continuare un cuvânt greu de spus în echilibrul de putere la începutul secolului XXI, în
Gândirea Militară Românească, nr. 2, 2004, p. 51
formarea preţurilor mondiale ale petrolului şi 6
BAKHTIARI, Ali Morteza Samsam, 2002 to See
asigurarea necesarului de petrol pentru SUA, Birth of New World Energy Order, Oil & Gas Journal,
Uniunea Europeană, China – zone mai puţin bogate 7 ianuarie 2002, pp. 11-19.
în resurse energetice.

At the beginning of 21st Century, which is characterized by informaţional and technological revolution,
globalization and deep geoeconomical repositioning, the competition for energetic resources and markets
is becoming more and more sharp. The USA and the Russian Federation are seeking new ways to ensure
theirs energetic security, including strategic cooperation for controlling these resources. OPEC continues
to be a balancing organization in this great game.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 56


GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI

GENERAREA FORŢELOR ÎN NATO


Locotenent-colonel Crăişor-Constantin IONIŢĂ

Pentru a desfăşura o operaţie militară în cadrul identificare şi generare a necesarului de forţe rămâne
Alianţei Nord-Atlantice, fie ea întrunită (joint) sau de cea mai mare însemnătate în primele etape ale
condusă de o singură componentă, este necesar, în luării deciziei (OPP).
primul rând, să deplasezi în teatru forţa necesară Din nefericire, nu există, până în prezent, o
desfăşurării acelei operaţii, construită pe specificul definiţie oficială aprobată de NCS. Doctrina Marii
misiunii, ale cărei efective pot fi asigurate atât de Britanii precizează însă că: „Generarea forţe-
ţări membre NATO sau partenere, cât şi de alte ţări lor…este procesul prin care se asigură trupele
ne-membre. necesare, antrenate şi echipate corespunzător,
Din cadrul forţelor puse la dispoziţie de NATO, precum şi mijloacele aferente pentru transportul lor
ar fi bine să ne reamintim că acestea sunt poziţionate în teatru, recuperare şi susţinere, astfel încât să se
geografic, încă din timp de pace, în scopul de a asigure îndeplinirea tuturor misiunilor încredinţate
asigura intervenţia oportună pe orice direcţie şi că sau posibile, ţinând cont de nivelul de pregătire
acestea sunt constituite prin contribuţia naţională pentru luptă cerut şi de timpul avut la dispoziţie“1 .
de trupe terestere, aeriene şi navale. Eficacitatea forţelor Alianţei pe timp de pace, la
După Summit-ul de la Praga, noul concept al criză sau în război, depinde de abilitatea de a
Forţelor de Răspuns NATO (NRF) se bazează pe coordona şi desfăşura operaţii întrunite (joint);
„menţinerea unor forţe avansate din punct de vedere coeziunea unei astfel de forţe rezultă din sincroni-
tehnologic, flexibile, deplasabile, inter-operabile, zarea funcţiilor operaţionale ale componentelor ei.
care pot fi susţinute logistic şi care conţin atât O forţă întrunită (joint), întrebuinţată în întreg
elemente navale, aeriene, dar şi terestre, gata să se spaţiul de luptă, asigură comandantului o largă
deplaseze rapid oriunde este necesar“, asigurând gamă de opţiuni operative sau tactice, care pot pune
astfel o FORŢĂ GATA DE LUPTĂ PERMANENT probleme multiple şi complexe inamicului.
(VHRF). Dar nu numai aceste forţe sunt disponibile
pentru operaţii NATO. NRF sunt considerate a fi Pentru a crea o astfel de forţă, planificatorii
forţe puse la dispoziţie permanent şi pe care strategici şi operativi ai NATO trebuie să se implice
Structura de Comandă NATO (NCS) se bazează pe deplin în Procesul de Generare a Forţelor (Force
pentru a interveni în prima urgenţă (până în 5 zile). Generation Process), împreună cu planificatorii
Pe lângă acestea, sunt forţele puse la dispoziţia naţiunilor contributoare, respectând următorii paşi:
NATO numai în anumite situaţii sau la declararea identificarea forţelor, generarea forţelor, activarea
unei anumite măsuri de rezolvare a unei crize. forţelor şi proiectarea (deplasarea în teatru) a
Acestea sunt forţe cu un ÎNALT GRAD DE forţelor. Toţi aceşti paşi sunt parte integrantă a
PREGĂTIRE (HRF), gata să intervină în 30 zile, Procesului de Luare a Deciziei (OPP), utilizat de
fiind transferate sub comanda nemijlocită a unui planificatorii Alianţei şi descris pe larg în
comandament NATO. Ultima categorie o reprezintă Reglementările Bi-SC rivind Planificarea
acele forţe care vor fi puse la dispoziţia unui Operaţională (GOP) - Fig.nr.1.
comandament NATO după operaţionalizarea lor. Ele Procesul de generare a forţei începe odată cu
poartă denumirea de forţe cu un NIVEL SCĂZUT primirea Directivei de Iniţiere (ID) de la eşaloanele
DE PREGĂTIRE (LRF) şi pot interveni abia după politico-strategice (NAC/MC/SC). Deci, odată cu
90 zile. prima etapă a OPP - Iniţierea. Unele constrângeri
Asta înseamnă că, la declararea unei operaţii politico-strategice, forţele care se aşteaptă să fie
militare, comandanţii NATO vor avea puţine forţe puse la dispoziţie la începerea operaţiei, precum şi
la dispoziţie pentru intervenţie şi, deci, procesul de

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 57


GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI
structura iniţială de comandă sunt prevăzute în spre aprobare naţiunilor participante la operaţie,
această directivă2. odată cu CONOPS.
S-a dovedit de un real folos ca, odată cu trecerea Cum se definitivează însă acest document? Este
la cea de-a doua etapă a OPP - Orientarea, să se un complex de activităţi, care începe pe timpul
revadă informaţiile referitoare la forţele puse la Analizei Situaţiei (primul pas al Dezvoltării
dispoziţie prin ID şi să se desfăşoare o analiză Concepţiei). Evaluarea factorilor care influenţează
iniţială a structurii acestora. De fapt, se începe desfăşurarea operaţiei se finalizează cu o aşa numită
astfel, prima fază a generării forţei - Identificarea. Listă cu posibile misiuni (specificate sau deduse).

Identificarea Forţei Proiectarea Forţei


Generarea Forţei Activarea Forţei

MPC AprobareFPC
st nd
IPC 1 MPC 2
Nivel Politic Aprobare MNDDP
Naţiuni/NAC/MC
AFL
MAB 1 DB OPLAN COP
Dezvoltarea Conceptului ADL Planul
SOR SOR Deplasării
ID de Acţiune
Nivel Strategic

CONOPS Prov.
OPLAN COP
Iniţiere Orientare Dezvoltarea Planului
(An. Mis.)
Coordonare

Coordonare

Coordonare

Coordonare

Coordonare
ID CPGG
Nivel TacticNivel Operativ

COA
CONOPS
2 3
Iniţiere Orientare Dezvoltarea Conceptului Dezvoltarea Planului
(An.Mis.) de Acţiune
Coordonare

Coordonare

-Terestră Coordonare
Cerinţele

PLANURI
Forţei:

-Aeriană
CPG -Navală
-Joint
DE SPRIJIN

Iniţiere Orientare Dezvoltarea Conceptului Dezvoltarea


(An.Mis.) de Acţiune Planului

Figura nr.1. Corelarea fazelor Procesului de Generare a Forţei cu etapele Luării Deciziei (OPP)
Pe timpul Analizei Misiunii (primul pas de Analiză a Misiunii (MAB) şi se includ în
important din cadrul Orientării), planificatorii Recomandările Comandantului pentru Planificare
identifică forţele puse la dispoziţie, revăd criteriile (CPG).
de pregătire sau restricţiile de care trebuie să ţină Pe timpul celei de-a treia etape a OPP -
cont la anumite componente şi informează Dezvoltarea Concepţiei de Acţiune (CONOPS), se
eşaloanele superioare despre necesitatea asigurării realizează cel mai important document al Identi-
unor trupe sau echipamente specializate. ficării, şi anume Lista cu Cerinţele Forţei (SOR).
Concluziile acestei analize iniţiale sunt Acesta are forma unui tabel (Fig.nr.2) şi se trimite
prezentate comandantului, pe timpul Briefing-ului
Categoriadeforţe
Seria

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 58


GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI

Pornind de la această listă, planificatorii desfăşoară când aceste unităţi să fie prezente în teatru. Astfel,
analiza repartiţiei forţelor pe misiuni (Troop-to-Task documentul capătă aspectul unei „Liste cu
Analysis), care cuprinde următoarele activităţi: Disponibilizarea Forţelor Aliate (ADL)“ şi se
repartiţia misiunilor pe componente ale forţei şi supune spre aprobare naţiunilor contributoare, la
stabilirea posibilelor neajunsuri în componenţa şi cea de-a doua conferinţă principală de planificare/
numărul acestora; stabilirea misiunilor care se pot de susţinere a forţei (2nd MPC).
executa paralel sau consecutiv, pentru a se realiza După aprobarea ADL, se trece la cea de-a treia
economia de forţe şi mijloace; stabilirea fiecărui fază, denumită Activarea Forţei. Această fază este
element al forţei capabil să îndeplinească fiecare descrisă pe larg în „Sistemul NATO de Planificare
misiune (simultan sau secvenţial). Produsul final al Operaţională (MC 133/3)“, anexa C, şi începe prin
acestei analize se concr etizează pe timpul iniţierea de către NAC a unei „Directive de Activare
Dezvoltării Cursurilor de Acţiune (COAs) în acea a Forţei (ActivDir)“, directivă care permite
SOR de care aminteam mai devreme şi care SACEUR să pornească procedurile de activare cu
cuprinde, pe lângă forţele necesare să îndeplinească naţiunile contributoare, prin emiterea unui „Ordin
fiecare misiune, şi locul şi data când aceste forţe să de Atenţionare pentru Activare (ActivWrn)“. Scopul
fie prezente în teatru. Lista provizorie este ActivWrn este acela de a solicita tuturor naţiunilor
prezentată comandantului, pe timpul Briefing-ului participante cu trupe la operaţie să treacă la
de Luare a Deciziei (DB), după care, în forma finală, pregătirea acestora pentru misiune3.
se trimite eşaloanelor superioare pentru a fi Cu toate că deplasarea trupelor în Teatrul de
completată şi aprobată de naţiunile participante. De Operaţii (TOO) este o responsabilitate naţională,
altfel, SOR este revăzută şi completată permanent. coordonarea deplasării unei mase uriaşe de trupe şi
Odată cu trimiterea SOR spre aprobare echipamente într-un spaţiu şi pe o durată bine
eşaloanelor superioare, începe cea de-a doua fază - configurată, necesită o cooperare deplină între
Generarea propriu-zisă a Forţei. Această fază se planiicatorii aliaţi ai operaţiei şi cei ai naţiunilor
desfăşoară pe parcursul unei serii de patru conferinţe participante. Pentru aceasta, la ultima conferinţă
de planificare, găzduite, de regulă, de Locţiitorul de planificare, denumită şi finală/a deplasării (FPC),
SACEUR. Bineînţeles că aceste conferinţe sunt se analizează, în detaliu, punctele principale ale
piatra de căpătâi care atestă oficial înţelegerile dintre coordonării deplasării tuturor forţelor în teatru.
naţiunile participante, dar, pe lângă acestea, o Concluziile finale ale acestei conferinţe sunt preluate
mulţime de alte întâlniri şi dezbateri au loc, pentru de naţiunile contributoare, pentru a produce aşa-
a se ajunge la rezultatele scontate. Este, astfel, o numitele „Planuri Detailate de Deplasare a Forţelor
fază foarte sensibilă, îndelungată şi greoaie. (DDP)“. Planurile fiecărei naţiuni sunt trimise
Prima conferinţă, denumită şi iniţială (IPC), are Comandamentului Aliat iniţiator, pentru a fi
drept scop discutarea şi aprobarea, de către naţiunile analizate şi coordonate într-un singur şi unic „Plan
participante, a CONOPS şi SOR provizorie. După Multinaţional Detailat de Deplasare a Forţelor
aprobare, ambele documente sunt înapoiate (MNDDP)“, plan care devine Plan de Sprijin
Comandamentului iniţiator, pentru a fi definitivate (SUPPLAN) pentru Planul de Operaţii (OPLAN).
şi a se trece la cea de-a patra etapă a OPP - Atât OPLAN, cât şi întreaga gamă de SUPPLANs,
Dezvoltarea Planului. sunt înaintate, spre apr obare, eşaloanelor
Următoarea conferinţă, denumită şi prima superioare.
conferinţă principală/de generare a forţelor (1st Ultima fază a procesului de generare a forţei,
MPC), are ca unic scop discutarea şi aprobarea, de denumită Proiectarea (Deplasarea) Forţei, începe
către naţiuni, a SOR (forma finală) revăzută şi odată cu aprobarea OPLAN şi MNDDP, prin
actualizată la începutul Dezvoltării Planului. La emiterea, de către NAC, a Directivei Executive
finele acestei conferinţe, SOR este transformată într- (ExDir). SACEUR va pune în practică prevederile
o „Listă cu Forţele Aliate (AFL)“. AFL, conţinând acestei directive, prin trimiterea la naţiunile
acum unităţile puse la dispoziţie şi naţiunile contributoare a Ordinului de Activare (ActOrd), care
contributoare, este trimisă Comandamentului cuprinde elementele esenţiale cu privire la
iniţiator pentru analizare şi completare cu datele deplasarea trupelor participante la operaţie.
privind timpul şi locaţia solicitată de comandant,

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 59


GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI

Se poate, astfel, deduce că procesul de generare „Este mai bine să te bizui [pe câmpul de luptă] pe
a forţei este critic pentru succesul misiunii şi că are 10 oameni prezenţi, decât să aştepţi 10.000 care nu
loc odată cu procesul de luare a deciziei (OPP). La mai vin“.
fel ca OPP, este un proces complex şi de lungă
durată, care necesită o muncă asiduă şi un nivel NOTE BIBLIOGRAFICE
ridicat de meticulozitate, putând să fie extins pe o
perioadă de 90-140 de zile. De asemenea, este un 1
UK Glossary of Joint and Multinational Terms
proces deosebit de sensibil, necesitând acordul and Definitions, 2001
tuturor naţiunilor contributoare şi aprobarea tuturor 2
Bi-SC. Guidelines for Operational Planning,
nivelurilor de comandă ale Alianţei. În concluzie, 2001
este un proces deosebit de util, căci, aşa cum afirma 3
NATO’s Operational Planning System (MC
Timur Lenk (Tamerlane) cu şapte secole în urmă, 133/3), Annex C, martie 2000.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 60


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

SISTEMELE DE VALORI
CA DOMENIU AL ASIMETRIEI
STRATEGICE
General de brigadă dr. Teodor FRUNZETI

Într-un conflict armat, procesul de determinare Considerăm că acest nivel simplist este inadecvat
a rezultantei tuturor vectorilor de putere care realităţilor lumii de azi, în care, în cadrul aceleiaşi
concură la realizarea şi exploatarea unei relaţii de etnii, întâlnim indivizi cu credinţe şi comportament
asimetrie între părţile opuse este deosebit de complex social total diferit, întâlnim terorişti şi extremişti
şi nu toate elementele ce pot fi luate în considerare fundamentalişti şi oameni deschişi relaţiilor de
sunt cuantificabile cu uşurinţă. De aceea, este dificil colaborare şi cooperare pe care le presupune globa-
de a stabili cu claritate dimensiunile ameninţării pe lizarea. Atunci care este criteriul ce ar trebui utilizat
care fiecare dintre părţi o reprezintă pentru partea spre a delimita diferitele tipuri de comportament
adversă. uman şi ce anume diferenţiază indivizii între ei?
Asimetria în acţiunile militare poate fi realizată Utilizând criteriile lui Huntington, putem
pe termen lung, mediu sau scurt, în mod premeditat propune o altă departajare, de exemplu: civilizaţii
sau din întâmplare, într-unul sau mai multe domenii informaţionale, civilizaţii industriale şi civilizaţii
de manifestare. Unul dintre aceste domenii îl agricole. Exemplele de acest fel pot continua, de
reprezintă sistemele de valori specifice unei anumite altfel.
societăţi. Considerăm însă că cel mai important element
Samuel Huntington arată în cartea sa “Ciocnirea sau criteriu ce trebuie luat în considerare în
civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale” că delimitarea diferitelor categorii de oameni trebuie
principalul factor de instabilitate în noua ordine să fie sistemul de valori.
mondială multipolară îl constituie diferenţele dintre Sistemul de valori specific unei societăţi
diferitele civilizaţii existente, în prezent el democratice, bazat pe drepturile omului, separarea
identificând un număr de opt. puterilor în stat, stat de drept, economie de piaţă şi
Huntington arată că civilizaţia este un mare liberă iniţiativă, poate fi funcţional în societăţile din
document de cultură, implicând valorile, regulile, Europa şi America de Nord, dar şi în Singapore,
instituţiile şi modul de gândire cărora generaţii Japonia, Taiwan sau Coreea de Sud, indiferent de
succesive dintr-o societate dată le-au ataşat o credinţele şi dogmele specifice religiei fiecărui
importanţă primară. Tot Huntington arată că, dintre cetăţean. Ce ne facem cu societăţile în care coexistă
toate elementele obiective care definesc civilizaţiile, mai multe religii, ca de exemplu Singapore? Trebuie
cel mai important este, în mod frecvent, religia1. O ele incluse în mod forţat într-unul din modelele
civilizaţie este cea mai întinsă entitate culturală, ea prefigurate de cartea lui Huntington? Opinăm că
constând dintr-un grup de oameni cu cele mai înalte nu. Analiza sistemelor de credinţe din diferite tipuri
trăsături culturale şi cel mai răspândit nivel al de societăţi ne furnizează indicii despre şansele elitei
identităţii culturale pe care îl au oamenii şi care îi din ţările respective de a influenţa atitudinile
distinge de alte specii. Civilizaţiile nu au graniţe oamenilor. Există relaţii clar identificate între
bine delimitate, iar oamenii pot şi chiar redefinesc situaţia economică recentă, situaţia socială,
identităţile şi, ca rezultat, compoziţia şi forma structura socială în schimbare, cultura politică,
civilizaţiilor se schimbă în timp. atitudinile politice specifice ale cetăţenilor şi
Cu toate că enumeră mai multe elemente pentru comportamentele politice ale acestora.
a defini civilizaţiile, Huntington utilizează practic Creşterea inegalităţii sociale în statele recent
un singur criteriu, şi anume religia, când defineşte revenite la democraţie din Europa Centrală şi de
cele opt modele civilizaţionale în cartea sa (sinică, Est impune o intensificare a acţiunilor desfăşurate
japoneză, hindusă, islamică, ortodoxă, occidentală, de elitele din aceste ţări, în sensul menţinerii
latino-americană şi africană).

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 61


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

sprijinului politic pentru sistemele democratice ce nu au în centrul activităţii de instruire şi educare a


funcţionează aici. militarilor, fie ei profesionişti sau din cei care
Nu pot fi trecute cu vederea caracteristicile execută pentru o perioadă limitată serviciul militar
valorilor promovate de religiile predominante, acolo obligatoriu, un set clar şi bine definit de valori, ca,
unde societăţile respective nu separă biserica de stat de exemplu, onoare, patrie, datorie şi apărarea
şi valorile religioase de cele politice şi sociale în Constituţiei, precum şi altele asemenea, nu pot
general, aşa cum se întâmplă în majoritatea ţărilor pretinde cu argumente obiective militarilor lor să-
islamice, dar şi în state moderne, precum Israel. şi dea viaţa la nevoie.
Sistemele de valori promovate de părţile adverse Apărarea valorilor democraţiei, printre care se
pot conduce la avantaje sau, respectiv, dezavantaje situează la loc central apărarea drepturilor omului
majore în situaţia unor conflicte militare. Dacă şi a minorităţilor naţionale, poate fi, şi chiar este,
sistemele de valori sunt acceptate la scară naţională în lumea de azi un motiv suficient pentru utilizarea
şi există în general o societate omogenă, lipsită de forţei militare împotriva celor ce le încalcă. Acestea
convulsii sociale, riscul de conflict intern, intrastatal au fost motivele intervenţiei americane în Bosnia-
este mult mai redus. Dacă la tensiunile sociale şi Herţegovina în 1994-95, a intervenţiei în problema
economice se adaugă şi o situaţie precară a Kosovo-ului şi a loviturilor aeriene împotriva
instituţiilor statului, o slăbiciune uneori endemică Iugoslaviei din 1999, sau a operaţiei “Provide
a instrumentelor de putere ale acestuia, aşa cum se Comfort”, executată în 1991 pentru a proteja civilii
întâmplă în unele din ţările lumii a treia sau, cu alte kurzi împotriva opresiunii la care erau supuşi de
cuvinte, în ţările în curs de dezvoltare, atunci ordinea către armata irakiană. Asemenea motive sunt dificil
internă în stat se va păstra cu greutate, societăţii de înţeles în statele care nu situează la loc de frunte
respective îi va lipsi stabilitatea, iar riscul de a valorile privind libertatea individuală incluzând
apărea mişcări politice care să conteste puterea în drepturile omului, sau chiar sunt considerate numai
funcţiune, nu prin mijloace democratice, ci prin forţă pretexte, adevărul în viziunea unora fiind ceva ce
militară, va fi foarte mare. ţine de teoria conspiraţiei universale. Asemenea
În asemenea situaţii, transferul puterii nu are loc, teorii s-au vehiculat în special după începerea
de regulă, ca urmare a alegerilor, ci ca urmare a războiului din fosta Iugoslavie, unii aşa-zişi analişti
unor lovituri de stat sau ale unor revolte armate a considerând că împotriva acestui stat s-a pus la cale
unor grupuri etnice (ca în Ruanda în 1993-1995, în un complot de către toate ţările occidentale, scenariu
Somalia, începând cu aceeaşi perioadă, în Sierra fantezist, dar care pentru mulţi oameni lipsiţi de
Leone şi în Liberia, chiar şi în ultimii ani). În acest cultură politică a părut credibil la momentul
fel, puterea politică, deşi e lipsită de legitimitate, respectiv.
nu este lipsită de autoritate, pe care însă o exercită Aşa cum se arată în premisele unui studiu privind
în primul rând prin coerciţie, utilizând forţa militară. valorile democratice2, este de aşteptat ca în ţările
Aşa se explică guvernele militare din multe ţări ale din Europa central-estică, comparativ cu membrii
lumii a treia. UE, să existe o proporţie considerabilă a celor care
Tocmai lipsa de legitimitate stimulează însă resping principiile democraţiei liberale. Cauzele
contestarea în rândul celor ce deţin mijloacele de a constau atât în nivelul scăzut de trai, cât şi într-un
putea să o facă, utilizând, de asemenea, mijloace rezultat al socializării din perioada vechiului regim
violente. Puterea politică trece astfel frecvent din comunist. Există o anumită nostalgie faţă de
mâinile unui deţinător în ale altuia. Într-un conflict beneficiile oferite de regimul comunist, care
militar, asemenea state nu au capacitatea de a duce promova sistemul de egalitate al rezultatelor, în timp
acţiuni sau operaţii militare spre a învinge un ce regimul capitalist, pe care-l construim acum,
agresor, misiunile principale ale organismului promovează egalitatea şanselor. Atitudinea
militar fiind, în general, de a asigura protecţia faţă cetăţenilor este evidentă în aceste ţări, în primul rând
de încercările propriilor cetăţeni de a răsturna cu ocazia alegerilor pentru organele de putere
regimul în funcţiune, adică de a asigura siguranţa executive şi legislative, când un procentaj însemnat
internă a unui anumit regim sau altul. al populaţiei îşi îndreaptă simpatia spre formaţiuni
Din această cauză sunt foarte rare conflictele politice nostalgice, care amestecă principii ale
între statele din această categorie. Armatele care extremei drepte cu dogme comuniste.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 62


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE
Actorii non-state promovează cu totul alte tipuri adică să existe o corespondenţă reală între ideologia
de valori decât statele, indiferent care ar fi ele. oficială şi practica socială. În caz contrar, ierarhia
În timp ce statele pun pe primul plan valori valorilor individuale sau chiar acestea însele se
colective şi care vizează binele societăţii în general, modifică, fiind înlăturate acele valori care, deşi
chiar dacă nu întotdeauna simpla afirmare a acestora promovate oficial, nu-şi au corespondenţă în viaţa
este urmată şi de transpunerea în practica politică, socială reală. Aşa a fost cazul cu societatea de tip
actorii non-state promovează loialitatea faţă de un comunist, ale cărei valori promovate de ideologia
grup restrâns (familie, clan, trib sau grup etnic sau oficială nu erau validate şi de practică, un rol
faţă de adepţii unei anumite religii) sau chiar numai important revenindu-i elitei regimului respectiv, care
faţă de un anumit lider (religios, politic sau a acţionat permanent nu în interesul general, ci în
conducător al unei organizaţii criminale) şi o cel al propriei categorii sociale, al birocraţiei de
situează pe primul loc în ierarhia de valori a partid sau, în alţi termeni, ai nomenclaturii.
membrilor unor organizaţii, grupuri etnice, clanuri Este de la sine înţeles că, dacă între valorile
mafiote sau grupări criminale, înlocuind ori oficial promovate şi cele individuale nu există
situându-se înaintea altor valori general umane sau concordanţă sau măcar o corespondenţă, motivaţia
specifice naţiunilor cărora indivizii respectivi le individului în executarea atribuţiilor ce-i revin ca
aparţin. militar sau, după caz, ca membru al unei organizaţii
Sistemul de valori general umane al unui individ paramilitare este scăzută sau măcar limitată,
este un produs al mediului social. El depinde de datorită tocmai acestei lipse de corespondenţă. Lipsa
educaţia primită în familie, unde se formează câteva de corespondenţă poate fi corectată însă prin
dintre valorile de bază, care pot fi apoi dezvoltate mijloacele de influenţare utilizate de organizaţia
într-un mediu educaţional mai complex sau care, respectivă, fie ea stat, biserică, grupare teroristă
dimpotrivă, pot fi infirmate. sau armată. Prin metode specifice de convingere,
Şcoala are în continuare un rol foarte important, mai mult sau mai puţin persuasive, utilizând
ca şi religia căreia îi aparţine prin naştere (de regulă) sentimentele şi trăirile celui care trebuie influenţat,
sau pe care şi-o alege singur individul (în societatea uneori prin intermediul unor tehnici de manipulare
post-modernă sunt tot mai mulţi aceia care consideră complexe, în care mass media joacă un rol principal,
că religia primită ca “moştenire” de la părinţi nu indivizii sunt aduşi la nivelul valorilor promovate
este cea care le reprezintă cel mai bine aspiraţiile şi de propaganda oficială. Aşa a fost cazul în Germania
nevoile şi trec fie la o altă confesiune, în sânul nazistă sau în Japonia militaristă dinaintea şi din
aceleiaşi religii, fie la altă religie). Sistemul de valori timpul celui de-al doilea război mondial.
specific fiecărui individ se modelează şi cristalizează În aceste două cazuri, propaganda oficială a dat
în contact cu valorile etalate de grupul socio- rezultate, în sensul că obiectivele politicii regimului
profesional căruia îi aparţine sau cu care se au fost transpuse în valori şi credinţe specifice care
identifică, cu cele promovate de organizaţia sau au fost însuşite de marea majoritate a cetăţenilor
instituţia al cărui angajat este, cu cele promovate statelor respective, în primul rând şi în mod special
de mass media şi cu cele ale partenerului de viaţă. de armatele acestora, deşi ele sfidau într-un mod
În tot acest complex de influenţe, un rol grosolan normele de drept internaţional, normele de
important revine instituţiei militare sau acelei etică şi morală ale lumii civilizate, iar în cazul
organizaţii care pentru un anume individ îndeplineşte Germaniei şi dogmele şi perceptele bisericii creştine.
rolul acesteia (o organizaţie teroristă sau una de tip Aşa se întâmplă în ziua de astăzi, bineînţeles la
mafiot, ori una de tip paramilitar, aparţinând unei un nivel de conştientizare mult mai înalt, cu membrii
organizaţii politice). Aceste organizaţii transferă în grupărilor teroriste de sorginte religios-funda-
sistemul de valori ale membrilor lor obiectivele mentalistă, care pun mai presus de orice valoare
politice cărora ele li se subordonează. umană ura împotriva a orice pare sau chiar este în
Indiferent de valorile care, în ierarhia specifică dezacord cu morala promovată de religia proprie
fiecărui individ, joacă rolul de valori primordiale sau de liderii acestei religii. Viaţa altora sau propria
sau principale, important este ca ele să fie confirmate viaţă chiar nu are nici o valoare faţă de câştigul
de comportamentul grupului cu care acesta se obţinut prin uciderea “necredincioşilor” şi prin lupta
identifică (naţiune – armată – biserică – familie), împotriva modului de viaţă al acestora. Lupta

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 63


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

împotriva valorilor promovate de democraţiile practică solidă în domeniu şi admiterea existenţei


occidentale şi în primul rând de SUA, precum unui risc ridicat, generat de factorul necunoscut şi
egalitatea în drepturi a femeilor cu bărbaţii, de surpriză, referitor la scopuri şi obiective, mijloace
drepturile minorităţilor sexuale, laicizarea întregii şi modalităţi de acţiune, la toate nivelurile de
vieţi sociale, dar şi lupta împotriva unor realităţi abordare. Alături de celelalte domenii de manifestare
dureroase ale societăţii post-moderne, precum relevante pentru asimetric în acţiunile militare
decăderea relaţiilor familiale, pornografia şi (strategia utilizată, interesele urmărite, voinţa,
nuditatea în mass media, sunt constante ale capacităţile militare, timpul), sistemele de valori au
activităţii acestor organizaţii. un rol determinant în configurarea unor diferenţe
Asimetria valorilor nu numai că potenţează de potenţial militar care, prin operaţionalizare, pot
puterea de luptă a adversarilor angajaţi într-un genera un avantaj marcant asupra adversarului, prin
conflict militar, dar poate constitui ea însăşi motivul afectarea punctelor sale decisive şi în final a
unor asemenea conflicte, aşa cum s-a văzut, cel mai centrului de greutate strategic.
recent, în războiul iniţiat de SUA pentru înlăturarea
regimului lui Saddam Hussein din Irak, având drept
justificare şi nerespectarea drepturilor omului de NOTE
către acest regim şi în special politica de oprimare 1 Cf. Samuel P. Huntington, Ciocnirea civiliza-
violentă a populaţiei de religie şiită din sudul ţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Editura Antet,
Irakului şi a celei kurde din nordul acestei ţări. 1998, pag. 58
Abordarea din punct de vedere doctrinar a 2 Cf. Valori democratice (Sisteme de valori ale
conflictelor asimetrice presupune cunoaşterea unui cetăţenilor şi condiţii socio-economice – provocări
domeniu vast al teoriei artei militare, o experienţă ale democratizării pentru extinderea UE) – Institutul
de Cercetări pentru Calitatea Vieţii, Bucureşti, pag.
3 – Proiect finanţat de Comisia Europeană

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 64


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

OFICIUL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE.


ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVĂ
General locotenent ( r ) ing. Petru PANĂ
Şeful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

Pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului Sub coordonarea Oficiului Central de Stat pentru
pentru apărare este componentă a securităţii şi Probleme Speciale, activitatea de pregătire a
apărării naţionale şi are la bază prevederile legale economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare
în domeniu, elaborate potrivit Constituţiei României asigură, în situaţii de criză sau în caz de război:
şi orientărilor Strategiei de Securitate Naţională a - resursele necesare efortului de apărare;
României, documentele privind planificarea apărării - tehnica şi materialele necesare;
naţionale, precum şi obligaţiile asumate de România - obiectivele de pregătire şi echipare operativă a
prin tratate şi alte înţelegeri internaţionale. teritoriului pentru apărare, precum şi infrastructura
Obiectivul general al procesului de pregătire a ce poate fi folosită în interesul apărării.
economiei pentru apărare constă în asigurarea din Pregătirea economiei se află într-un proces
timp de pace a cadrului organizatoric şi a condiţiilor continuu de adaptare la starea existentă şi la
necesare valorificării potenţialului economic şi perspectiva evoluţiei societăţii pe termen scurt şi
uman al ţării pentru satisfacerea nevoilor de apărare mediu.
şi asigurarea continuităţii activităţilor economico- Principiile ce stau la baza funcţionării economiei
sociale în situaţii de criză, în caz de mobilizare sau naţionale şi a asigurării resurselor necesare susţinerii
război precum şi garantarea unui nivel de viaţă efortului de apărare sunt următoarele:
acceptabil pentru populaţie. - asigurarea condiţiilor necesare funcţionării
În conformitate cu prevederile legale, Guvernul economiei în situaţii de criză sau război, cu accent
României răspunde de pregătirea economiei şi a pe realizarea resurselor materiale şi energetice
teritoriului pentru apărare şi asigură aplicarea necesare, precum şi a produselor şi serviciilor
măsurilor referitoare la aceste domenii. În acest destinate asigurării forţelor sistemului naţional de
scop, Oficiul Central de Stat pentru Probleme apărare, prin finanţarea din timp de pace, de la
Speciale, organ de specialitate al Guvernului, are buget;
următoarele competenţe: - punerea în aplicare, în mod operativ, a
- organizează, coordonează şi controlează prevederilor planului de asigurare a resurselor de
activitatea ministerelor şi a celorlalte autorităţi ale apărare, la toate nivelurile, pe baza documentelor
administraţiei publice; întocmite din timp de pace;
- stabileşte sistemul de priorităţi şi alocare a - corelarea măsurilor de trecere a economiei de
resurselor pentru apărare; la starea de pace la starea de criză sau război, cu
- înaintează spre aprobare Consiliului Suprem prevederile planului de mobilizare al armatei, al
de Apărare a Ţării proiectul planului de mobilizare forţelor sistemului naţional de apărare, acolo unde
a economiei naţionale, proiectul programului cu situaţia o impune;
obiectivele de pregătire operativă a teritoriului - menţinerea echilibrului macroeconomic, în
pentru apărare şi proiectul bugetului de stat pentru situaţii de criză sau/şi război, prin sincronizarea
război; resurselor materiale, financiare şi umane cu
- asigură resursele materiale, umane şi financiare consumurile la nivel naţional;
necesare pregătirii economiei naţionale şi a - conducerea unitară a activităţilor economice,
teritoriului pentru apărare; în special prin dirijarea resurselor disponibile pentru
- asigură aplicarea planului de mobilizare a susţinerea efortului de apărare, asigurarea
economiei naţionale pentru apărare.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 65


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

funcţionării economiei şi protecţia populaţiei în Ca o confirmare a aprecierii caracterului de


situaţii de criză şi la război. noutate al prevederilor legii nr. 477/2003 privind
În contextul integrării României în NATO şi al pregătirea economiei şi a teritoriului pentru apărare,
aderării la UE, au loc transformări importante în cu referire la sistemul de priorităţi şi alocare a
activitatea instituţiei. resurselor, este de remarcat interesul manifestat de
Obiectivul primordial al acestei perioade îl ţări din cadrul Alianţei, dar şi de mari puteri din
constituie armonizarea legislativă, realizarea Asia, care au solicitat prezentarea detaliată a
compatibilităţii cu structurile existente la nivel legislaţiei respective.
NATO şi, în perspectivă, la nivelul UE. În principiu, sistemul de priorităţi şi alocare a
În acest sens, a fost deja elaborat şi aprobat un resurselor pentru apărare reprezintă un ansamblu
pachet legislativ a cărui promulgare şi punere în coerent de reglementări, prin care se stabilesc:
aplicare a trezit interesul aliaţilor şi a asigurat ţării responsabilităţile ce revin autorităţilor şi
noastre o poziţie deosebită. instituţiilor publice, agenţilor economici; criteriile
Dintre cele mai reprezentative acte normative pentru stabilirea produselor şi serviciilor cuprinse
cu caracter de noutate, enumerăm: în contractele prioritare; modul de constituire a
- Legea nr. 477/2003 privind pregătirea resurselor şi eşalonare a alocării acestora;
economiei naţionale pentru apărare; drepturile şi obligaţiile agenţilor economici
- Hotărârea de Guvern nr. 1545/2003 privind furnizori în vederea satisfacerii în regim de urgenţă
trecerea Secţiei controlul armamentelor şi verificare a nevoilor de apărare.
din cadrul Ministerului Apărării Naţionale la Oficiul Sistemul de priorităţi şi alocare a resurselor
Central de Stat pentru Probleme Speciale; pentru apărare se referă în special la:
- Hotărârea de Guvern nr. 111/2004 privind - modul de stabilire a contractelor/comenzilor
organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Oficiului prioritare;
Central de Stat pentru Probleme Speciale; - eşalonarea asigurării cererilor de produse şi
- Hotărârea de Guvern nr. 370/2004 privind servicii necesare susţinerii efortului de apărare în
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a situaţii de criză, în caz de mobilizare sau război,
Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei în regim de urgenţă, cu minimum de perturbări
naţionale şi a teritoriului pentru apărare; ale pieţei;
- Hotărârea de Guvern nr. 414/2004 privind - repartiţia resurselor în funcţie de criteriile de
aprobarea Regulamentului de funcţionare a prioritate stabilite de Guvern;
sistemului de priorităţi şi alocare a resurselor de - modul de alocare a resurselor pentru
apărare. contractele prioritare;
Sub noua formă, legislaţia reglementează şi - controlul stocurilor publice şi particulare
reflectă concis şi concret: destinate îndeplinirii contractelor prioritare;
- trecerea de la un sistem centralizat, bazat pe - sistemul de import şi export pentru realizarea
autoritate, la un sistem care să asigure îmbinarea priorităţilor;
între cerinţele unei planificări unitare şi cele ale - sistemul de finanţare a activităţilor prioritare.
asigurării resurselor necesare instituţiilor din În cadrul preocupărilor noastre de perspectivă
sistemul naţional de apărare, autorităţilor publice intră şi conştientizarea factorilor de decizie privind
şi populaţiei, în condiţiile economiei de piaţă; implementarea unor aspecte de noutate referitoare
- evidenţierea sistemului de priorităţi şi alocare la planificarea activităţilor civile pentru situaţii de
a resurselor, similar celor existente în cadrul urgenţă şi realizarea unui plan unic integrat,
Alianţei, pentru realizarea cerinţelor urgente specific ţărilor membre NATO, care să cuprindă,
necesare susţinerii efortului de apărare, precum în principal:
şi cooperarea cu ţările membre NATO în acest - proceduri adecvate referitoare la comunicaţiile
domeniu; civile, aviaţia civilă, alimentaţie şi agricultură,
- introducerea contractului-cadru între Oficiul produse industriale, resurse energetice, transportul
Central de Stat pentru Probleme Speciale şi agenţii european de suprafaţă, probleme de sănătate
economici pentru satisfacerea cererilor privind publică;
resursele de apărare.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 66


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

- asigurarea legăturii între celulele de criză în mecanisme de gestionare a crizelor (ONU, NATO,
situaţii de urgenţe civile şi organismele naţionale în UE, OSCE).
caz de criză, furnizarea de sprijin logistic pentru
celulele de criză; Realizarea unui asemenea plan, după aderarea
- urmărirea actualizării permanente şi unitare a la NATO şi în perspectiva integrării în UE, are
bazelor comune de date, în vederea asigurării menirea să asigure alinierea la planificarea
capabilităţii de a se acorda sprijin alimentar, activităţilor civile pentru situaţii de urgenţă,
industrial, energetic, medical, în caz de criză; specifică Înaltului Comitet de Planificare a
- realizarea de modalităţi de lucru compatibile Activităţilor Civile pentru Situaţii de Urgenţă
în sistemul informatic; (S.C.E.P.C.) din cadrul NATO, precum şi
- sprijinirea activităţilor de cooperare în caz de coordonarea şi monitorizarea la nivel naţional, al
urgenţe civile (în situaţii de criză) pentru asigurarea Alianţei şi UE în caz de criză.
unui nivel acceptabil de viaţă pentru populaţia În urma participărilor la reuniunile comitetelor
afectată; NATO din cadrul Înaltului Comitet de Planificare
- sistem unitar de monitorizare şi coordonare a a Activităţilor Civile pentru Situaţii de Urgenţă au
situaţiilor de criză; rezultat aprecieri pozitive la adresa sistemului
- sistem unitar de comunicaţii şi transmitere legislativ românesc de abordare a problematicii
informaţii; resurselor pentru apărare şi gestionare a crizelor.
- puncte de contact la fiecare instituţie publică Acestea ar fi, în esenţă, doar câteva din
cu responsabilităţi în domeniu; problemele şi preocupările care stau în faţa
- menţinerea legăturii cu structurile din instituţiei noastre.
organisme internaţionale ce deţin mijloace şi

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 67


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

ABORDĂRI DOCTRINARE ÎN DOMENIUL


APĂRĂRII NBC
Colonel prof. univ. dr. Ion MITULEŢU

The Romanian integration in NATO and turilor de apărare NBC în acţiunile/operaţiile


timely strategic context, mean a new onset întrunite; sprijinul apărării NBC.
at doctrinal concepts in NBC defense
branch. In this context, NBC Joint Defense Riscurile şi ameninţările NBC considerăm că
Doctrine in Romanian Army have to contain îşi menţin actualitatea şi se vor manifesta şi în viitor,
and develop following issues: NBC risks and în toată gama acţiunilor militare determinate de
threats; NBC defense concepts in joint apărarea colectivă (art.5 al Tratatului de la
operations; NBC planning process; Washington) şi de operaţiile de răspuns la crize/
employment of NBC structures/units in joint operaţii altele decât războiul (non art.5).
operations, NBC service support. Un potenţial adversar, definit că fiind inamicul,
This new doctrinal concepts in NBC partea beligerantă, opozanţii, terţe părţi sau
branch are compatible at procedural, teroriştii, cu o capabilitate NBC, poate întrebuinţa
actional and logistical level with stipulations armele şi agenţii NBC în orice etapă a conflictului,
of NATO professional documents. în scopul producerii de pierderi imediate în personal
şi creării stării de şoc, contaminării echipamentelor,
materialelor, terenului şi reducerii ritmului
acţiunilor militare.
Caracteristicile armelor nucleară, biologică,
chimică şi radiologică determină efecte complexe
Integrarea României în NATO determină noi asupra personalului, echipamentelor de luptă,
modalităţi de abordare doctrinară a acţiunii militare, materialelor, terenului, infrastructurii etc., care pot
deoarece proliferarea armelor NBC şi dezvoltarea reduce capabilitatea operaţională a forţelor şi, în
sistemelor de întrebuinţare a acestora în diferite acest fel, afecta sau compromite scopul acţiunii/
regiuni ale lumii, terorismul NBC şi posibilitatea operaţiei.
producerii unor emisii intenţionate sau accidentale Materialele toxice industriale de natură chimică,
a materialelor toxice industriale constituie riscuri biologică şi radioactivă existente în cadrul
şi ameninţări certe în cadrul Alianţei. facilităţilor economice şi utilizate în procesele de
În acest context, la nivelul Alianţei Nord- producţie, stocate sau transportate, pot genera, prin
Atlantice există Doctrina Întrunită pentru Apărare acţiuni intenţionate sau accidentale, evenimente de
NBC destinată sprijinului forţelor NATO care tipul emisiilor altele decât atacul (EADA), ce pot
desfăşoară acţiuni/operaţii în condiţii/medii NBC. afecta personalul şi mediul ambiant.
Acest lucru impune elaborarea şi implementarea Consecinţele/implicaţiile armelor NBC/emisiilor
Doctrinei Întrunite a Apărării NBC în Armata de materiale toxice industriale asupra capabilităţii
României, pentru aplicarea unitară a principiilor şi operaţionale a forţelor vizează nivelurile strategic,
procedurilor specifice în cadrul sistemului de operativ şi tactic.
conducere, în plan acţional şi de sprijin logistic. La nivel strategic, întrebuinţarea armelor
Doctrina Întrunită a Apărării NBC în Armata nucleare şi biologice de către adversar va avea un
României trebuie să cuprindă şi să dezvolte impact imediat şi major asupra forţelor proprii, atât
următoarele probleme: riscurile şi ameninţările NBC la nivel politic, cât şi în planul conducerii militare.
în contextul strategic actual şi viitor; fundamentele Deşi este puţin probabilă producerea unor
apărării NBC în acţiunile/operaţiile întrunite; implicaţii strategice prin întrebuinţarea armei
planificarea apărării NBC; întrebuinţarea struc- chimice, totuşi utilizarea agenţilor chimici

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 68


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

persistenţi asupra forţelor slab echipate şi instruite - evaluarea informativă a riscurilor şi amenin-
pentru apărare NBC, precum şi asupra unor puncte ţărilor NBC - bazată pe ansamblul surselor de
decisive, poate afecta grav planurile şi obiectivele informaţii NBC şi executată continuu pentru
operaţiei. aplicarea adecvată a măsurilor de apărare NBC;
La nivel operativ, impactul potenţial al atacului - pregătirea forţei întrunite în domeniul apărării
NBC este semnificativ şi considerabil, deoarece NBC - vizează cunoaşterea şi aplicarea prevederilor
determină degradarea performanţei /capabilităţii doctrinei, organizarea, pregătirea şi dotarea
operaţionale a forţei şi reduce posibilitatea utilizării adecvată pentru a gestiona eficient consecinţele
unor zone/raioane de interes, datorită contaminării riscurilor şi ameninţărilor NBC;
RBC a acestora. - managementul riscului NBC - presupune un
La nivel tactic, întrebuinţarea armei chimice are răspuns complet la întreaga gamă de pericole
efecte rapide, îndeosebi asupra personalului generate de armele NBC/evenimentele EADA, astfel
neprotejat, şi poate fi afectată capabilitatea încât să fie menţinute capabilitatea operaţională şi
operaţională a forţei, prin adoptarea nivelului optim libertatea de acţiune a forţei;
de protecţie NBC integral o perioadă lungă de timp. - flexibilitatea, integrarea şi coordonarea -
De regulă, la acest nivel este puţin probabilă presupun prevederea riscurilor şi ameninţărilor
întrebuinţarea armelor nucleare şi biologice. NBC, acţiunea integrată şi coordonată pentru
Riscurile generate de emisia materialelor toxice creşterea eficienţei în îndeplinirea misiunilor în
industriale afectează capabilitatea operaţională a condiţii/medii NBC;
forţei în acţiunile de nivel operativ şi îndeosebi în - susţinerea - se bazează pe suplimentarea
cele tactice, datorită posibilităţilor limitate de resurselor logistice în condiţiile perturbării fluxului
detecţie, protecţie şi sprijin medical. de aprovizionare şi consumului sporit de echipa-
În concluzie, apreciem că întrebuinţarea armelor mente şi materiale de apărare NBC.
NBC/emisia materialelor toxice industriale în
acţiunile/operaţiile întrunite afectează periculos Componentele funcţionale ale apărării NBC
sistemul de comandă şi control, capabilitatea precizate în Doctrina N.A.T.O. sunt:
operaţională a forţei, componentele sistemului - detecţia, identificarea şi monitorizarea NBC;
logistic şi mediul ambiant cu facilităţile şi elementele - avertizarea şi raportarea NBC;
de infrastructură. - protecţia fizică;
- gestionarea pericolului NBC;
Fundamentele apărării NBC în acţiunile/ - sprijinul şi contramăsurile medicale.
operaţiile întrunite vizează definirea conceptelor În Armata României, opinăm ca apărarea NBC
specifice, principiile, componentele, pregătirea şi să cuprindă următoarele componente funcţionale:
evaluarea apărării NBC, sistemul de comunicaţii şi - prevenirea NBC;
informaţii în medii NBC. - protecţia NBC;
- gestionarea pericolului NBC/decontaminarea
Apărarea NBC este o componentă a protecţiei RBC;
forţei şi reprezintă totalitatea măsurilor destinate - sprijinul medical NBC;
apărării împotriva atacurilor cu ADMNBC sau - mascarea cu aerosoli;
riscurilor rezultate din emisiile altele decât atacul - întrebuinţarea sistemelor incendiare.
şi acţiunile teroriste cu muniţie NBC artizanală. Prevenirea NBC include:
Obiectivele apărării NBC sunt: - detecţia şi identificarea NBC;
- descurajarea întrebuinţării armelor NBC de - avertizarea şi raportarea NBC.
către adversar/terorişti; Protecţia NBC cuprinde protecţia individuală şi
- protejarea forţelor proprii; protecţia colectivă.
- minimizarea efectelor în situaţia contaminării Gestionarea pericolului NBC este necesar să
RBC; cuprindă măsuri generale pre-pericol şi de control
- multiplicarea puterii de luptă. al acestuia prin evitare, controlul răspândirii
contaminării, managementul expunerii la radiaţii şi
Principiile apărării NBC sunt: decontaminarea RBC.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 69


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

Decontaminarea RBC presupune decontami- În domeniul apărării NBC, analiza statului


narea imediată, operaţională, ulterioară şi finală. major/analiza situaţiei cuprinde:
Sprijinul medical NBC să includă măsuri pre- - situaţia din teatru (mediul înconjurător,
tratament medical, contramăsurile medicale, infrastructură);
tratamentul şi evacuarea victimelor NBC. - situaţia forţelor adverse;
Mascarea cu aerosoli cuprinde acţiuni comune - situaţia forţelor proprii;
şi acţiuni specializate. - situaţia vecinilor şi a civililor.
Întrebuinţarea sistemelor incendiare vizează Estimarea de apărare NBC are la bază
acţiuni specializate şi de cooperare. concluziile rezultate din analiza statului major/
Măsurile de apărare NBC sunt pasive, atunci analiza situaţiei şi cuprinde aprecieri din evaluarea
când se execută de către structurile de toate armele, capabilităţilor NBC ale adversarului, iar pe baza
şi active, când se execută de către unităţile/ acestora, propuneri privind modul de întrebuinţare
subunităţile specializate. a structurilor de apărare NBC pentru acţiunile forţei
desfăşurate în condiţii/medii NBC.
Pregătirea şi evaluarea apărării NBC Anexa “j” pentru apărare NBC la planul/ordinul
de acţiune se elaborează grafic şi text/sau în format
Pregătirea pentru apărare NBC trebuie electronic şi cuprinde detalierea problemelor de
organizată şi desfăşurată conform prevederilor armă în cele 5 paragrafe standardizate.
SMO 50007 “Standard de eficienţă pentru apărarea
NBC” şi integrată în toate tipurile de acţiuni/operaţii Întrebuinţarea structurilor de apărare NBC
naţionale şi multinaţionale. în acţiunile/operaţiile întrunite se realizează în 3
“Evaluarea capabilităţii de apărare NBC” şi faze: înainte de atacul NBC/evenimentul EADA;
cuprinde conducerea, echipamentele şi materialele pe timpul atacului NBC/evenimentului EADA;
şi pregătirea pentru apărare NBC. postatac NBC/posteveniment EADA.
Sistemul de comunicaţii şi informaţii NBC
vizează procesarea automată a datelor în cadrul Înainte de atacul NBC/evenimentul EADA,
Sistemului de avertizare şi raportare NBC măsurile de apărare NBC au caracter preventiv şi
(SARNBC) pentru oportunitatea în controlul, trebuie realizate pentru a feri (proteja) personalul,
monitorizarea şi gestionarea situaţiilor NBC în zona echipamentele şi materialele împotriva efectelor
de acţiune întrunită. armelor NBC/EADA, fără a reduce capabilitatea
de luptă (performanţa) forţelor proprii.
Planificarea apărării NBC este integrată În această fază se organizează: detecţia şi
procesului de pregătire a acţiunii/operaţiei întrunite identificarea NBC; avertizarea şi raportarea NBC;
de către comandamentul forţei şi cuprinde: protecţia individuală şi colectivă NBC; mana-
- iniţierea planificării; gementul pericolului NBC; decontaminarea RBC;
- orientarea personalului implicat în planificare; sprijinul medical NBC; mascarea cu aerosoli;
- elaborarea concepţiei acţiunii; întrebuinţarea sistemelor incendiare.
- elaborarea planului de acţiune; Pentru gestionarea eficientă a riscurilor şi
- revederea planului de acţiune. ameninţărilor NBC, la nivelul forţei întrunite
Planificarea apărării NBC este iniţiată pe baza funcţionează Sistemul de avertizare şi raportare
ordinului de acţiune şi anexei “j” pentru apărare NBC (SARNBC), compus din centrul de control
NBC primite de la eşalonul superior, precum şi a NBC/centrul de prognoză şi control NBC,
precizărilor comandantului. subcentrul de prognoză şi control NBC şi surse de
Ghidul pentru declanşarea procesului de informare NBC.
planificare va include, în domeniul apărării NBC, De asemenea, în această fază se recunosc şi se
vulnerabilităţile (constrângerile, limitările) faţă de pregătesc pentru instalare puncte/raioane de
ameninţările NBC ale adversarului şi de decontaminare, se planifică măsurile de sprijin
posibilitatea producerii evenimentelor EADA în medical, se întrebuinţează aerosolii de mascare şi
zona de acţiune întrunită. sistemele incendiare, conform planului/ordinului de
acţiune.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 70


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

Acţiunile întrunite în medii NBC impun aplicarea


Pe timpul atacului NBC/evenimentului EADA, unitară a principiilor logisticii referitoare la
măsurile de apărare NBC vizează răspunsul imediat/ susţinere, supravieţuire, flexibilitate şi
reacţia imediată la un atac NBC/eveniment EADA adaptabilitate.
pentru avertizarea/alarmarea în timp oportun a Planificarea acţiunii întrunite impune, pe de o
structurilor afectate. parte, analiza, evaluarea şi reducerea vulnerabilităţii
În această fază se execută: detecţia iniţială în situaţia utilizării armelor NBC/EADA asupra
(descoperirea începutului atacului NBC/eveni- elementelor sistemului logistic, iar pe de altă parte,
mentului EADA); avertizarea şi raportarea NBC; organizarea sprijinului logistic al forţei pentru
implementarea protecţiei fizice individuale şi menţinerea capabilităţii operaţionale a acesteia în
colective. condiţii/medii NBC.
Activităţile de detecţie NBC, transmitere, analiză
şi evaluare a informaţiilor NBC, prognoza Sprijinul apărării NBC în acţiunile/operaţiile
contaminării RBC, avertizarea şi raportarea NBC postconflict trebuie direcţionat către două obiective
se execută în cadrul SARNBC. de bază specifice:
Centrul de control NBC/centrul de prognoză şi - asigurarea siguranţei întregului personal din
control NBC este elementul specializat al forţei teatrul de acţiune care a executat misiuni în condiţii/
întrunite care funcţionează în cadrul punctului de medii NBC;
comandă al acesteia şi asigură gestionarea situaţiei - stabilirea, pe termen lung, a modalităţilor de
create, avertizarea şi raportarea NBC. control şi/sau eliminare a capabilităţilor NBC ale
În cadrul SARNBC, informaţiile circulă pe adversarului.
documente tipizate, prin sistemul de comunicaţii şi Principalele activităţi în domeniul apărării NBC
informatică propriu. în acţiunile postconflict vizează:
Protecţia NBC vizează trecerea echipamentelor - căutarea, identificarea, controlul şi recuperarea
de protecţie individuală NBC în poziţia “de luptă” capabilităţilor NBC ale adversarului;
şi utilizarea sistemelor de protecţie colectivă pentru - evacuarea zonelor periculoase, în scopul de a
lucru, odihnă, hrănire şi refacere. izola şi minimiza pericolul contaminării RBC;
- măsuri pentru transferul custodiei materialelor,
Postatac NBC/posteveniment EADA, măsurile a raioanelor/locurilor contaminate şi a respon-
de apărare NBC vizează limitarea şi înlăturarea sabilităţilor de monitorizare asociate către naţiunea
urmărilor atacului NBC/evenimentului EADA. gazdă sau către forţele/organizaţiile care le preiau;
În această fază se execută: avertizarea şi - controlul ferm al capabilităţilor NBC ale
raportarea NBC; cercetarea NBC; managementul adversarului, abordarea corespunzătoare a
pericolului NBC; decontaminarea RBC; sprijinul obiectivelor contaminate şi tranziţia către dezarmare
medical NBC; evaluarea protecţiei colective. şi instituirea sistemului de inspecţii şi monitorizare;
După executarea cercetării NBC, se determină - retragerea/repatrierea echipamentelor şi
zonele contaminate real şi se actualizează situaţia materialelor contaminate din teatrul de acţiuni
NBC pe documentele de lucru. militare, cu respectarea riguroasă a procedurilor de
Decontaminarea RBC se execută în scopul operare standard.
menţinerii capabilităţii de luptă a forţelor afectate
şi reducerii contaminării la un risc neglijabil. Sprijinul apărării NBC în operaţiile altele
decât războiul (operaţiile de stabilitate) este
Sprijinul apărării NBC vizează sistemul necesar atunci când zona de acţiune/responsabilitate
logistic, acţiunile postconflict şi operaţiile altele a forţei include riscuri şi ameninţări NBC.
decât războiul (de stabilitate). În acest context, sprijinul NBC asigură:
- culegerea, analiza şi prelucrarea informaţiilor
Sprijinul logistic NBC este vital pentru NBC în colaborare cu naţiunea gazdă;
obţinerea succesului în situaţia acţiunii forţei în - expertiza de specialitate la nivelul coman-
condiţii/medii NBC. damentului forţei pentru gestionarea eficientă a
riscurilor şi pericolelor NBC;

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 71


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

- protecţia NBC a unităţilor care acţionează în


condiţii/medii NBC; BIBLIOGRAFIE
- descoperirea/determinarea contaminării RBC
în zonele în care s-au produs incidente/evenimente
EADA; - SMG/PF-3, Doctrina pentru operaţii întrunite
- decontaminarea personalului, echipamentelor ale forţelor armate, Bucureşti, 2003
şi materialelor contaminate RBC; - Instrucţiuni pentru planificare operaţională
- sprijinul medical NBC. (Guidlines For Operational Planning-GOP),
În încheiere, considerăm că acest nou mod de ianuarie 2001
abordare a conceptelor doctrinare în domeniul - Doctrina Întrunită a Organizaţiei Tratatului
apărării NBC corespunde pe deplin etapei pe care Atlanticului de Nord pentru Apărare NBC, ATP-
o parcurgem şi este compatibil la nivel procedural, 59 B, 20 iulie 2002
acţional şi logistic cu prevederile documentelor de - Doctrina Întrunită a Apărării NBC în Armata
specialitate ale Alianţei Nord-Atlantice. României (proiect), Câmpulung Muscel, 2004.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 72


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

REFORMA ORGANIZAŢIONALĂ LA NIVEL


INTERNAŢIONAL. ONU ŞI PROVOCĂRILE
SECOLULUI AL XXI-LEA
Alexandra SARCINSCHI

Necesitatea iniţierii reformei organi- terenul, forţa de muncă, capitalul şi organizarea


zaţionale la nivel internaţional este deter- (înţeleasă drept combinare a factorilor de producţie
minată de schimbările intervenite în mediul astfel încât să faciliteze realizarea eficientă a
de securitate. La baza transformării scopului fundamental);
organizaţiilor internaţionale de securitate - codul de operare, reprezentat de mecanismele
trebuie să se afle redefinirea cauzelor şi procesului de implementare a scopurilor;
problemelor cărora ele se adresează. Acesta - mecanismele integrative – tiparele instituţi-
este şi cazul ONU, pentru al cărei viitor este onale ce leagă structura organizaţiei cu structura
vital să-şi conştientizeze punctele slabe, dar societăţii, ca întreg.
şi pe cele puternice, urmând ca întreaga În cazul organizaţiilor internaţionale, o
comunitate internaţională să îi acorde importanţă deosebită o au guvernele participante.
sprijinul pentru restabilirea statutului de Acestea trebuie să colaboreze intens pentru a putea
arbitru al păcii şi securităţii pe scena lumii. îmbunătăţi performanţele organizaţiilor şi, în acelaşi
Experienţa ONU în gestionarea problemelor timp, organizaţiile însele ar trebui să îşi creeze
lumii nu poate fi înlocuită de alte instituţii, propriul design instituţional care să reflecte lecţiile
ceea ce reprezintă o realitate a zilelor noastre. învăţate în cadrul misiunilor de răspuns la criză şi
menţinere a păcii, protecţia drepturilor omului şi a
mediului, dezvoltarea economică şi socială etc.
1. Cadrul teoretic de problematizare Schimbarea eficientă a organizaţiilor interna-
ţionale presupune redefinirea cauzelor problemelor
Organizaţia poate fi definită, în termeni cărora ele se adresează2. O asemenea autoreflecţie
parsonsieni1, drept un sistem social orientat spre este posibilă atunci când cunoaşterea ştiinţifică a
realizarea unui anumit tip de scopuri, ce contribuie problemelor poate fi împletită cu interesele de
la realizarea unei funcţii importante a unui sistem coaliţie ale guvernelor membre. Însă, adesea,
comprehensiv. Astfel, organizaţiile pot fi definite eforturile îndreptate spre transformarea unei
prin localizarea lor în structura societăţii în relaţie rganizaţii sunt iniţiate sub forma practicilor
cu alte categorii ale acesteia şi clasificate - pornind adaptative, ceea ce presupune interogarea
de la aspectele funcţionale ale sistemelor sociale: sistematică referitoare la comportamentul organiza-
- sistemul de valori, ce defineşte şi legitimează ţional anterior. Există foarte multe cazuri în care
scopurile organizaţiei. Acest sistem este, în realitate, organizaţiile se adaptează şi supravieţuiesc fără a
un subsistem al societăţii, ce trebuie să fie acceptat satisface pe deplin nevoile majorităţii membrilor lor,
de valorile generale ale suprasistemului. Cea mai aşa cum se întâmplă şi cu ONU, încă din 1970.
importantă dimensiune a sistemului de valori al unei Ernst Haas, fost politolog în cadrul Universităţii
organizaţii este reprezentată de legitimarea locului din California, a identificat trei modele ale
şi rolului său în suprasistem; schimbării organizaţionale3, bazate pe:
- mecanismele de adaptare, ce se referă la - creştere incrementală - un tip de adaptare, în
mobilizarea resurselor. Problema mobilizării care organizaţiile preiau noi sarcini fără a schimba
resurselor reprezintă un aspect esenţial al relaţiilor procesul decizional;
dintre organizaţie şi situaţia în care operează. Ca şi - non-creştere turbulentă - adaptare în care
în cazul teoriei economice, resursele utilizate sunt: organizaţiile fac schimbări majore în procesul

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 73


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

decizional, dar nu este realizat consensul asupra


scopurilor şi mijloacelor; 2. Primii paşi ai reformei organizaţionale a
- învăţare sau interdependenţă gestionată – Naţiunilor Unite
scopurile organizaţiei sunt redefinite prin dinamica
decizională mediată prin cunoaştere. Cu toate că principiile de bază ale activităţii
Analiza comparativă a profilurilor istorice ale ONU nu au fost schimbate şi nici nu se doreşte o
diverselor organizaţii internaţionale oferă răspunsuri astfel de modificare de esenţă, încă din 1953 se
clare asupra tipului de organizaţie: bazată pe învăţare vorbeşte despre reformarea acesteia. Specialiştii
sau bazată pe adaptare. Deşi, multe dintre care au ocupat, de-a lungul timpului, funcţia de
caracteristicile acestor două tipuri sunt comune, ele Secretar General au efectuat schimbări substanţiale
au evoluat pe căi diferite, influenţate de dezvoltarea în Secretariat, aproximativ din opt în opt ani: 1953-
uneia dintre următoarele componente: lecţii învăţate 1956, 1964-1966, 1974-1977, 1985-1986, 1992-
sau cunoaştere. De aceea, în timp ce toate prezent5. Multe dintre aceste reforme au avut o
organizaţiile interguvernamentale sunt caracterizate agendă „ascunsă”, scopurile politice fiind mascate
de constrângeri comune şi inegalităţi de putere între de jargonul tehnocratic sau de principiile universal-
statele membre, ele diferă în termeni de: valabile. Puţini dintre reformatorii ONU au admis
- presetări: nivelul consensului ideologic, faptul că maşinăria ineficientă pe care doreau să o
reprezentarea statelor etc.; transforme era rezultatul profundelor dezacorduri
- putere: venituri, monitorizarea conformării la politice dintre membrii săi şi dintre celelalte forţe
rezoluţii etc.; ale sistemului internaţional. Carta Naţiunilor Unite,
- comportament: procedurile bugetare, cele de adoptată în anul 1945 la San Francisco, a rămas
vot, conducerea etc. însă aceeaşi. Ea stabileşte multiple obiective pentru
Haas a realizat, începând cu anii ’60 şi până în această organizaţie interguvernamentală6:
anii ’90, o cercetare empirică asupra performanţelor - menţinerea păcii şi securităţii internaţionale:
sistemului de securitate colectivă al ONU. El a măsuri colective pentru prevenirea eficientă şi
combinat analiza adaptăr ii evoluţionar e şi înlăturarea ameninţărilor la adresa păcii, pentru
redefinirea informală a normelor Cartei Naţiunilor reprimarea actelor de agresiune şi a oricăror alte
Unite cu analiza realistă a capacităţilor şi limitelor violări ale păcii;
organizaţiei. Prin acest studiu de caz instituţional, - dezvoltarea relaţiilor prieteneşti între naţiuni,
el a încercat să redefinească funcţia ONU de întemeiate pe respectarea principiului egalităţii în
„rezolvare a disputelor” prin conceptul de drepturi a popoarelor şi dreptului lor de a dispune
„gestionare a conflictelor” şi să demonstreze că de ele însele şi de a lua orice măsuri potrivite pentru
atribuirea unui anumit grad de autonomie, pe care, consolidarea păcii mondiale;
de fapt, nu îl posedă, Naţiunilor Unite şi - realizarea cooperării internaţionale, rezolvând
organizaţiilor asociate ar putea cauza un eşec în problemele cu caracter economic, social, cultural
realizarea scopurilor specifice. În acest sens, şi umanitar, promovând şi încurajând respectarea
gestionarea conflictelor face mai mult decât să drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale
treacă dincolo de interesele de stat; ea ajută la pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau
atingerea intereselor statelor atunci când acţiunea religie;
în afara organizaţiilor nu este nici posibilă, nici de - să reprezinte un centru în care să se armonizeze
dorit. eforturile naţiunilor către atingerea acestor scopuri
Concluzia sa, la acest studiu, este că ONU comune.
reprezintă o organizaţie bazată, fără succes, pe Fondatorii ONU au dorit ca întregul sistem să
învăţare4. fie descentralizat, puterea fiind împărţită între
Pornind de la afirmaţia lui Haas, apar unele Secretariat şi agenţiile specializate. Zecile de noi
interogaţii privitoare atât la natura cauzelor agenţii, programe, fonduri şi unităţi operaţionale,
implementării reformei organizaţionale în cadrul create după 1945, nu au reuşit în totalitate să îşi
ONU, mecanismelor şi scopurilor implicate, cât şi stabilească scopuri clare sau să realizeze o unitate
la viitorul acesteia. În continuare, vom încerca să a structurii. Multe dintre anumite subsisteme ale
le răspundem succint. Organizaţiei şi-au creat acelaşi tip de funcţii, cauza

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 74


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

fiind creşterea masivă a numărului organelor până atunci şi la nevoia de a propune noi soluţii pentru
administrative în paralel cu cele decizionale. eficientizarea activităţii Naţiunilor Unite. S-a ajuns
Prima rundă de reforme moderne a fost lansată la concluzia că este necesară o abordare mult mai
de Boutros Boutros-Ghali, Secretarul General al realistă şi mai critică a problemelor reale.
ONU, la începutul mandatului său, în februarie Odată cu discursul său de numire în post, în
1992. Principalele aspecte au vizat: schimbarea 1996, noul Secretar General, Kofi Annan, a deschis
administratorilor, desfiinţarea Centrului pentru o nouă cale către transformarea ONU într-o
Corporaţii Transnaţionale, transformarea organizaţie mult mai eficientă, cu o capacitate mai
„ajutorului pentru dezvoltare” în „asistenţă tehnică” mare de a răspunde la dorinţele şi nevoile membrilor
etc. Procesul început de Boutros-Ghali nu a fost săi şi mai realistă în formularea propriilor scopuri
finalizat, oprindu-se la r eorganizarea şi angajamente. În următorul an, este realizat primul
Secretariatului. pas important al acestui proces - structurarea
După aceste modificări, s-a încercat focalizarea departamentelor, fondurilor şi programelor pe patru
pe problemele economice şi sociale, considerate de domenii: pace şi securitate; probleme economice şi
către specialişti a constitui cauzele instabilităţii, sociale; aspecte umanitare; dezvoltare. Mai mult,
violenţei şi insecurităţii în lume7. Încheierea programul reformei organizaţionale din 1997 a avut
Războiului Rece i-a determinat pe liderii mondiali, pe agendă şi alte probleme, ce au fost adoptate prin
şi nu numai, să spere că ONU va „renaşte”, însă Rezoluţia 52/12, cum ar fi:
aceste aşteptări nu s-au concretizat, fiind 1. unirea a trei departamente în Departamentul
descătuşate, de fapt, tensiunile etnice, economice şi pentru Probleme Economice şi Sociale (DESA);
politice latente. Punctele de interes ale agendei ONU 2. reducerea costurilor administrative de la 38%
erau practic inexistente, precum politicile pentru: la 25% din buget;
eradicarea sărăciei extreme, securitatea alimentară, 3. întărirea rolului Coordonatorului Resident şi
conservarea mediului etc. Graniţele statale stabilirea clară a premiselor comune;
recunoscute de ONU au început să se schimbe, ca 4. stabilirea unui Grup de Management, format
rezultat al conflictelor etnice. Traficul de armament, din coordonatorii grupurilor sectoriale, şefii
stupefiante şi fiinţe umane a luat amploare. comisiilor regionale şi alţi secretari adjuncţi;
Circulaţia fluctuantă a capitalului în lume a produs 5. stabilirea unui cadru comun de acţiune pentru
instabilitate financiară la nivel naţional. În acest Programul ONU de Dezvoltare, Fondul ONU pentru
context, ONU s-a văzut confruntat cu o importantă Populaţii şi UNICEF, ca parte a Grupului ONU
dilemă: principiul respectării suveranităţii statelor pentru Dezvoltare;
versus datoria de a servi drept instrument al 6. consolidarea activităţii ONU în domenii
cooperării transnaţionale. Activitatea în mediul precum: lupta împotriva crimei organizate, stoparea
internaţional ulterior Războiului Rece a apărut, traficului şi consumului de stupefiante şi lupta
astfel, ca fiind mult mai periculoasă şi mai împotriva terorismului;
pretenţioasă decât cea iniţială, pentru care a fost 7. crearea unei funcţii de Secretar General
creată ONU. Adjunct, cu scopul îmbunătăţirii managementului
În perioada 1994-1996, complexitatea organiza- organizaţiei;
ţională a sistemului era cu mult inferioară sistemelor 8. organizarea, în 2000, a unei „Adunări a
administrative naţionale, însă nici realizările sale nu Mileniului” (Millenium Assembly);
erau pe măsura aşteptărilor. Exemplele date de 9. reorganizarea Departamentului pentru
specialişti sunt concludente8: personalul civil ONU Probleme Umanitare în Biroul pentru Coordonarea
din lumea întreagă număra aproximativ 51.000- Acţiunilor Umanitare.
52.000 de persoane – mult mai puţini funcţionari În acelaşi an, sunt realizate două rapoarte:
decât cei din statul american Wyoming; de asemenea, „Viziune locală, voce globală – un program strategic
cheltuielile, la nivel mondial, ale Organizaţiei pentru pentru comunicaţii”, ce recomandă modalităţile şi
misiuni de menţinere a păcii şi ajutor umanitar erau mijloacele necesare reorientării activităţii Departa-
cu mult sub cheltuielile anuale ale Poliţiei şi mentului Informaţiilor Publice, în sensul diseminării
Administraţiei Publice din Marea Britanie. Toate eficiente a scopurilor Organizaţiei, şi „Revigorarea
aceste date au dus la reconsiderarea reformelor de Naţiunilor Unite: Un program pentru reformă”, ce,

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 75


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

pe de o parte, subliniază noua structură propusă de 2000, Raportul Brahimi (denumit astfel după numele
Secretarul General, iar pe de altă parte, rezumă şi liderului grupului de experţi care l-a elaborat, ministrul
analizează detaliat întregul set de măsuri de reformă algerian de externe, Lakhdar Brahimi) propune
propuse ţărilor membre. modalităţi de organizare a misiunilor de pace eficiente
Anul 2000 marchează un pas important în şi coerente, astfel încât ONU să poată face faţă
procesul de reformă, prin adoptarea „Declaraţiei provocărilor specifice secolului XXI, de genul
Mileniului”, în cadrul Summit-ului Mileniului din restaurării şi reconstrucţiei păcii. La peste trei ani de
6-8 septembrie. Acest document stabileşte direcţiile la elaborarea studiului de bază, ONU se află într-un
clare de acţiune necesare adaptării Organizaţiei la punct de răscruce: dezbaterile acute referitoare la rolul
noile provocări ale secolului XXI. Cele opt Scopuri global al Organizaţiei, iniţiate de momentul 11
de Dezvoltar e ale Mileniului (Millenium septembrie 2001 şi de criza din Irak (2002-2003), au
Development Goals) vizează: eradicarea sărăciei adus pe ordinea de zi şi problema operaţiilor de
extreme şi a foametei; asigurarea educaţiei primare menţinere a păcii. Este adevărat că ONU continuă 13
universale; promovarea egalităţii de gen; reducerea operaţii de menţinere a păcii, 12 operaţii de consolidare
mortalităţii infantile; îmbunătăţirea sănătăţii şi misiuni politice în societăţile post-conflictuale, având
maternale; combaterea HIV/SIDA, a malariei şi a noi astfel de operaţii şi în perspectivă. Doar pentru
altor boli contagioase; asigurarea sustenabilităţii cele de menţinere a păcii, în toamna anului 2003, peste
mediului; promovarea unui parteneriat global pentru 90 de ţări participau cu peste 40.000 de militari şi
dezvoltare. poliţişti9. Întrucât recomandările Raportului Brahimi
Scopurile de Dezvoltare ale Mileniului sunt acum în practică, ONU se află, astăzi, într-o
furnizează un cadru de acţiune coerentă cu finalitate postură mult mai bună vis-á-vis de necesităţile
comună pentru întreg sistemul ONU. Grupul pentru implicate de orice tip de operaţie de pace, în orice
Dezvoltare (UNDG) doreşte realizarea acestui moment şi în orice loc.
proces luând în considerare câteva coordonate: Pe scurt, acest raport are în vedere instituţiona-
- asistenţă eficientă în sprijinul ţărilor vizate; lizarea unor proceduri complexe cu caracter
- monitorizare la nivel naţional, prin rapoartele preventiv şi de asistenţă a statelor implicate în
elaborate de agenţiile ONU, Comitetul pentru conflicte, pentru a trece de la starea conflictuală la
Sprijinul Dezvoltării, Banca Mondială, Fondul pace, şi cuprinde: prevenirea crizelor, operaţiile de
Monetar Internaţional; menţinere a păcii şi operaţiile de consolidare a păcii.
- monitorizare la nivel global, prin intermediul În general, ONU a reuşit să realizeze un progres
rapoartelor globale ale Secretarului General; notabil în implementarea majorităţii reformelor
- cercetare ştiinţifică, prin care se doreşte recomandate de Raport, recomandările concrete,
identificarea mijloacelor necesare îndeplinirii tuturor operaţionale fiind mult mai bine primite decât cele
Scopurilor de către ţările vizate; ce se adresează nivelului strategic.
- lobby – cei care fac parte din sistemul ONU şi În ceea ce priveşte doctrina, Raportul vizează
partenerii sociali urmăresc realizarea unei serii de următoarele aspecte: acţiunea preventivă şi strategia
Campanii ale Mileniului în cadrul ţărilor, bazate pe de consolidare a păcii; mandatele clare, credibile şi
strategiile şi nevoile naţionale. realizabile; cerinţele pentru menţinerea şi consolida-
În anul următor (2001), este realizat „Planul de rea eficientă a păcii în operaţiile complexe şi
Acţiune pentru Implementarea Declaraţiei provocările administraţiei civile de tranziţie. Pe
Mileniului” (Road Map Towards the Implementation lângă aceste recomandări, există unele elemente
of the UN Millenium Declaration), iar la 31 iulie neimplementate încă, ce ar trebui să completeze
2002 este publicat primul rapor t anual de reforma doctrinară proiectată: reanalizarea Codului
configurare a tendinţelor ce rezultă din Penal şi a celui de proceduri pentru administraţia
implementarea Scopurilor de Dezvoltare ale de tranziţie, crearea unei rezerve capabile să preia
Mileniului. operaţiile administrative de tranziţie etc. De
Un alt aspect al procesului de reformă a asemenea, o altă categorie propusă pentru reformă
Organizaţiei Naţiunilor Unite, ce a captat atenţia este capacitatea de a finaliza diverse tipuri de
comunităţii internaţionale, este reprezentat de operaţii, ce include: analiza strategică şi manage-
sistemul operaţiilor de menţinere a păcii. În august mentul informaţional, ca rezultate ale nevoii de

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 76


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

informaţii strategice demonstrate de momentul 11 s-a dorit crearea unei strategii care să includă
septembrie, de atacurile asupra ofiţerilor ONU din schimbarea compunerii Consiliului, a metodelor şi
Irak şi de alte evenimente dramatice din teatrele de mecanismului decizional. Succesul a fost modest,
luptă; forţele integrate specializate; restructurarea întrucât cei cinci membri permanenţi (China, Franţa,
Secretariatului ONU, astfel încât acesta să poată Federaţia Rusă, Marea Britanie şi SUA) nu au
folosi eficient şi creativ noile tehnologii acceptat schimbarea statutului special, însă
informaţionale. Se mai poate vorbi şi despre evenimentele din următorii zece ani i-au determinat
restructurarea capacităţii de desfăşurare rapidă şi să recunoască faptul că actuala structură elitistă
eficientă, ceea ce presupune: stabilirea cadrului de reprezintă moştenirea celui de-al doilea Război
definire a desfăşurării; recrutarea personalului Mondial şi a Războiului Rece, situaţie asupra căreia
juridic şi poliţienesc necesar operaţiilor de menţinere trebuie să se revină. Mai mult, Japonia, India şi
şi consolidare a păcii; îmbunătăţirea suportului Indonezia au încercat să obţină câte un loc
logistic al desfăşurării rapide; diseminarea rapidă permanent în cadrul Consiliului, în timp ce SUA şi-
şi eficientă a informaţiilor nesecrete în teatrul de au făcut publică dorinţa de a „primeni” această
luptă; eficientizarea sistemului de Acorduri Stand- structură. Însuşi Secretarul General, Kofi Annan,
by, prin creşterea nivelului de participare a statelor s-a pronunţat pentru îmbunătăţirea eficienţei şi
membre etc. Toate aceste obiective nu ar putea fi reprezentativităţii Consiliului de Securitate. Deşi
implementate fără acordul politic al statelor membre problema extinderii Consiliului de Securitate se afla
ale ONU şi fără disponibilitatea lor de a aloca pe agenda ONU de peste un deceniu10, au existat şi
resursele umane şi financiare necesare transformării există în continuare multe dezacorduri, nu în privinţa
sistemului. Reforma sistemului operaţiilor de pace numărului de membri, ci a conferirii statutului de
ale ONU este un proces sprijinit atât de către statele membru permanent şi a dreptului de veto. Brazilia,
puternic dezvoltate, cu tradiţii în conservarea păcii, India şi Japonia doresc să fie recunoscute ca parte
cât şi de către ceilalţi membri ai ONU care doresc importantă a Consiliului reorganizat, ultima
evitarea eşecurilor de tipul celui din Ruanda (1994) solicitând chiar statutul de membru permanent, pe
sau Srebeniţa (1995). baza faptului că reprezintă, ca volum, al doilea
contributor financiar la ONU.
3. Consiliul de Securitate – cel mai important Sfârşitul anului 2003 a adus pe scena Consiliului
obiectiv al reformei ONU de Securitate un discurs virulent al Secretarului
General. În Raportul Anual, Kofi Annan a acuzat
În mod mult mai concret, reforma ONU a vizat membrii Adunării Generale că se complac în
şi Consiliul de Securitate. În ultimii ani ai secolului dezbateri redundante şi sterile asupra unor probleme
XX, un grup de lucru subordonat Adunării Generale irelevante pentru majoritatea populaţiei lumii. Toate
a analizat acest proces, însă fără un progres vizibil deciziile importante se iau în cadrul Consiliului, dar
din cauza divergenţelor asupra anumitor probleme, şi aici cu destule dificultăţi. Lipsa de legitimitate a
precum: posibila creştere a numărului de membri, acestuia, în special pentru ţările în curs de
conferirea statutului de „membru permanent” şi dezvoltare, este cauzată de numărul mic de membri
altor state şi dreptul de veto. Lideri din Canada, şi de structura învechită, ce reflectă încă balanţa
Franţa, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, geopolitică specifică perioadei în care a fost creată
Rusia şi SUA au reafirmat, în 2000, nevoia de a Organizaţia. Doar cinci ţări deţin statutul de
aduce modificări substanţiale Consiliului de membru permanent, în timp ce 186 de membri ai
Securitate al ONU, astfel încât acesta să poată face ONU ocupă pe rând celelalte 10 locuri, neavând
faţă provocărilor secolului XXI. drept de veto. Unii analişti consideră că legitimitatea
În prezent, Consiliul de Securitate este structurat ONU este subminată de faptul că şi regimurile
pe baza Cartei ONU şi a amendamentelor aduse dictatoriale au avut acces la locurile din Consiliul
articolelor ce vizau numărul de membri şi de voturi. de Securitate şi în alte structuri ale Organizaţiei.
Iniţial, s-a dorit acordarea unui statut superior celor Aceasta a condus la situaţii paradoxale, de genul
cinci mari puteri victorioase în cel de-al doilea aceleia în care Libia a condus Comisia pentru
Război Mondial în cadrul procesului decizional Drepturile Omului. Opinia generală este că ar fi
referitor la pacea şi securitatea lumii. Încă din 1993, nevoie de o regulă care să permită participarea la

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 77


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

Consiliul de Securitate numai a ţărilor cu democraţie existat şi în aceste situaţii importante limite. De-a
autentică, însă s-ar putea întoarce împotriva unor lungul perioadei de tranziţie a Timorului de Est către
membri permanenţi, precum China. statul de drept, ONU a depăşit cu succes toate
Un semn de întrebare planează şi asupra aspectele negative, reuşind să gestioneze
capacităţii ONU de a preveni războaiele şi referendumul pentru independenţă din 1999 şi
genocidurile. În 1994, membrii Organizaţiei au fost alegerile pentru Adunarea Constitutivă din 2001.
acuzaţi că au eşuat în a pune capăt genocidului De asemenea, după decenii de război civil, în
tutsilor din Rwanda, iar în 1995 că nu au putut Cambodgia au putut fi desfăşurate alegeri libere şi
evita masacrul bosniacilor musulmani din Srebeniţa. democratice (1993), iar în El Salvador, ONU a
Divergenţele în cadrul Consiliului au apărut din supravegheat alegerile din 1994 şi a desfăşurat
nou, odată cu proiectul american de rezoluţie care aproximativ 900 de observatori în acest scop. În
să autorizeze intervenţia militară în Irak. Consiliul Afghanistan, SUA şi ONU au colaborat în crearea
a răspuns provocării lansate de Administraţia unei constituţii democratice şi în organizarea unei
americană, votând în unanimitate Rezoluţia nr. 1441 adunări a reprezentanţilor partidelor politice,
ce instituia un nou regim de inspecţii şi avertiza grupărilor etnice şi tribale şi a grupurilor profesi-
asupra serioaselor consecinţe pe care le va suporta onale. 11 În Irak, aspectele problematice ale
Irakul dacă refuză să se dezarmeze. Totuşi, procesului electoral includ adoptarea legii electorale
Rezoluţia nu autoriza explicit folosirea forţei, iar şi structurarea şi implementarea unui sistem de
Washington-ul a declarat că va reveni în faţa înregistrare a votanţilor, a partidelor politice şi a
Consiliului înainte de a apela la arme. candidaţilor - sarcină cu atât mai dificilă cu cât
Întrucât au apărut îndoieli referitoare la eficienţa posibilitatea de izbucnire a unui război civil este
inspecţiilor şi la cooperarea Irakului, la 5 februarie din ce în ce mai mare. Se consideră că asigurarea
2003, secretarul de stat american, Collin Powel, a securităţii nu reprezintă unul dintre punctele tari
prezentat noi argumente în favoarea ideii că Irakul ale Organizaţiei, dovadă fiind moartea tragică a
încă mai ascunde arme de distrugere în masă. 18 reprezentantului ONU în Irak, Sergio Vieira de
ţări europene au semnat o scrisoare în sprijinul Mello (august 2003). Nici în Timorul de Est nu au
poziţiei americane, adâncind astfel tensiunile deja putut fi evitate astfel de evenimente: după ce
existente între aliaţi. populaţia a votat independenţa de Indonezia,
Raportul inspectorilor ONU, din 14 februarie grupările miliţieneşti au ucis peste 1.000 de persoane
2003, arăta că, după 11 săptămâni de inspecţii, nu şi au distrus 70% din infrastructura ţării, personalul
au descoperit nici o dovadă a existenţei armelor de Naţiunilor Unite asistând neajutorat. Aceeaşi situaţie
distrugere în masă în Irak. Câteva zile mai târziu, a fost înregistrată şi în Cambodgia, campania
SUA, Marea Britanie şi Spania au introdus o electorală fiind marcată de numeroase acte de
rezoluţie care cerea ca, în conformitate cu Capitolul violenţă cauzate de incapacitatea trupelor ONU de
VII al Cartei Naţiunilor Unite, Consiliul de a securiza teritoriul controlat de khmerii roşii.
Securitate să declare pur şi simplu că Irakul a eşuat Contrar afirmaţiilor anumitor specialişti în
în îndeplinirea condiţiilor stipulate de Rezoluţia nr. securitate, problema nu constă în eşecul gestionării
1441. Deşi Franţa, Germania şi Italia au propus unei crize de către ONU, ci în eşecul întregii
din nou ca Irakului să i se acorde mai mult timp, comunităţi internaţionale de a ajunge la un consens.
Casa Albă a declarat că scopul nu mai constă în Se pare că nu uriaşa arhitectură decizională a
dezarmarea Irakului, ci în schimbarea regimului (28 Organizaţiei, nefuncţională sub o presiune de genul
februarie 2003). În cadrul Consiliului a urmat o celei cauzate de conflictul din Irak, ci diferenţele
perioadă de intens lobby, ce s-a soldat cu un eşec: culturale şi de viziune asupra modalităţii de proiecţie
Franţa, Rusia şi China au anunţat că vor bloca orice a puterii în lume, în condiţiile existenţei reglemen-
rezoluţie ce va autoriza folosirea forţei împotriva tărilor ONU, au fost adevăratul motiv al eşecului.
lui Saddam Hussein. O altă variantă12 este cea care consideră că soarta
Experienţa ONU în Timorul de Est, Cambodgia, ONU şi, în particular, a Consiliului de Securitate
El Salvador şi Afghanistan a indicat faptul că era pecetluită de mult timp, confruntarea cu Irakul
această Organizaţie este cea mai calificată pentru a fiind doar un alt pas spre declararea ineficienţei şi
organiza şi supraveghea alegerile din Irak, deşi au inutilităţii Organizaţiei. De asemenea, problema nu

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 78


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

a fost constituită nici de Războiul din Golful Persic, numărului de membri permanenţi ai Consiliului.
ci de o simplă schimbare a configuraţiei mondiale a Analiştii americani13 consideră că, cel puţin în
puterii, ce era incompatibilă cu modalitatea de următoarea perioadă, SUA nu vor interveni în
funcţionare a ONU. Afirmarea unipolarităţii SUA favoarea Germaniei pentru a primi statutul de
- alături de „ciocnirea civilizaţiilor” şi de diferitele membru permanent. În schimb, Japonia sprijină
atitudini referitoare la folosirea armelor, nu criza SUA în problema Irakului, ceea ce o aduce în prim
din Irak - a erodat gradual credibilitatea Consiliului. plan în dezbaterile din cadrul Consiliului de
Deşi acest organ a fost construit pentru a funcţiona Securitate.
adecvat în vremuri mai liniştite, el s-a dovedit a fi Se pare că singura modalitate de a revigora
incapabil să facă faţă perioadelor de criză. efectiv statutul şi rolul Consiliului de Securitate al
Odată cu sfârşitul Războiului Rece, au existat ONU este abordarea reformei într-o manieră nouă,
numeroase încercări de a reface echilibrul sistemului specifică mediului de securitate al secolului XXI.
mondial. La începutul anilor ’90, Consiliul era un Un exemplu ar fi, după cum propune Jeffrey
motor eficient pentru mobilizarea comunităţii Laurenti14, definirea unui nou concept de „perma-
mondiale în gestionarea crizelor şi menţinerea păcii. nenţă”. Un singur amendament adus la Carta
Cooperarea presupunea ca atât resursele umane, cât Naţiunilor Unite ar putea institui un aranjament
şi cele materiale necesare operaţiilor de pace ONU interimar, adăugând câteva locuri cu statut specific.
să sporească, iar contribuţia palpabilă a membrilor Formula de reformă ar putea furniza o recalibrare
Consiliului la pacea şi securitatea lumii să ia periodică a contribuţiilor cuantificabile ale celor
amploare. Încă de la prima administraţie Bush, s-a cinci membri permanenţi, care deţin cea mai mare
discutat despre modificarea Consiliului de Securitate capacitate de a sprijini Consiliul în menţinerea păcii
al ONU, însă nu s-a întreprins nimic concret în acest şi securităţii în lume. Principalii indicatori ai
sens. Odată cu schimbarea preşedintelui SUA, capacităţii de sprijinire ar putea fi: resursele
problema reformării acestui organ a revenit în forţă financiare oferite în sprijinul operaţiilor de pace şi
pe agenda internaţională de securitate. În ianuarie securitate ale ONU; personalul oferit în sprijinul
1993, Bill Clinton şi-a afirmat sprijinul pentru operaţiilor de pace şi securitate autorizate de
creşterea numărului de locuri cu statut de membru Consiliul de Securitate; capabilităţile logistice şi de
semipermanent, însă doi ani mai târziu a revenit forţe pe care statele membre le au şi le pot pune la
asupra acestei declaraţii, afirmând că este suficient dispoziţie în operaţiile autorizate de ONU. Trebuie
ca, în cadrul procesului de reformă, Japonia şi relevat faptul că această strategie deja a înregistrat
Germania să devină membri permanenţi. Oficialii un eşec, din cauza limitărilor politice inerente, însă
japonezi au văzut acest moment ca fiind decisiv, valabilitatea şi eficienţa sa ar putea fi demonstrate
SUA fiind considerate drept singura putere care pe termen lung. Un avantaj, redus totuşi, ar fi obţinut
poate reforma Consiliul de Securitate al ONU. Cu dacă unele state membre ar putea să-şi îndeplinească
toate acestea, administraţia Clinton nu a investit prea obiectivele stabilite în perioada interimară, înainte
mult capital politic şi nici financiar în procesul ca noua formulă să fie implementată, dar nu ar fi
anunţat. SUA au demarat o importantă acţiune ce rezolvată problema la nivel internaţional.
trebuia finalizată prin adăugarea a cinci noi locuri O altă strategie interesantă de reformă este cea
de membri permanenţi, dar aspiraţiile şi interesele a Marii Britanii. Totuşi, de la propunerea lui Jack
diferite ale statelor au condus la respingerea Straw de a reforma Consiliul de Securitate astfel
propunerii. Marea majoritate a statelor mici era mult încât să contracareze problemele ce au decurs din
mai interesată de creşterea şanselor de a intra în dezbaterile asupra intervenţiei în Irak şi până în
Consiliu, decât de sporirea libertăţii şi independenţei prezent, componenţa acestui organ nu s-a modificat,
acestui organ. deşi extinderea de la 15 la 24 de membri a fost solid
Noua administraţie Bush nu a renunţat complet argumentată. Politicienii britanici au arătat că
la strategia de reformare a Consiliului promovată sporirea numărului de membri permanenţi, de la 5
de Clinton, însă se vede faptul că nici nu este la fel la 10 (noii membri fiind: Germania, Japonia, India
de interesată în schimbarea statu quo-ului. În plus, şi câte o ţară din America Latină, respectiv Africa),
opoziţia întâlnită în cazul intervenţiei în Irak ar fi ar putea furniza o capacitate mult mai mare de
putut determina Casa Albă să ceară scăderea ilustrare a opiniei mondiale. Spre deosebire de

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 79


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE
membrii permanenţi existenţi, noii veniţi nu primesc ONU la refacerea reputaţiei sale mondiale,
dreptul de veto, întrucât, altfel, Consiliul nu ar mai combătând ideea conform căreia Organizaţia este
fi funcţional. Planul britanic a creat dezbateri mai degrabă o societate de dezbateri, decât un
aprinse, prin aplicarea lui fiind posibilă reaprinderea organism global destinat rezolvării problemelor
disputelor istorice dintre statele membre ale ONU mondiale. Este important pentru viitorul ONU ca
(de exemplu, Japonia vs. Coreea de Sud, Brazilia ea însăşi să înţeleagă care îi sunt atât punctele slabe,
vs. Mexic, Africa de Sud vs. Nigeria etc.). cât şi cele puternice, urmând ca întreaga comunitate
Transformarea radicală a Adunării Generale internaţională să îi acorde sprijinul pentru
însăşi, destinată evitării sciziunii dintre ţările restabilirea statutului de arbitru al păcii şi securităţii
industrializate şi cele în curs de dezvoltare, ar putea pe scena lumii. Deşi în anul 2003 s-a vorbit mult
conduce la un compromis asupra reprezentării, dacă despre lipsa de viitor a ONU, evoluţia evenimentelor
anumitor regiuni - Asia, Africa şi America de Sud – din Irak a demonstrat mai curând o revenire a
li se vor oferi locuri. Se pare că singura formulă de acesteia. Experienţa sa în gestionarea problemelor
reformă viabilă este crearea unui Consiliu de globale nu poate fi încă înlocuită de alte instituţii,
Securitate multinivelar, care să evite biasul provocat ceea ce reprezintă o realitate a zilelor noastre.
de cei cinci membri permanenţi. Noii veniţi vor avea
posibilitatea de a emite şi dezbate moţiuni, însă nu NOTE BIBLIOGRAFICE
vor avea aceeaşi putere de veto. Un rol diminuat ca
importanţă pentru Japonia şi India ar putea fi 1
Talcott PARSONS (1902-1979), sociolog
acceptat cu greu de către membrii asiatici. În timp amer ican, este creatorul structuro-
ce majoritatea ţărilor din Asia ar fi de acord cu orice funcţionalismului, ce se prezintă ca o teorie a
reformă ce mai taie din avântul ascensiunii strategice acţiunii şi ca o teorie a sistemelor sociale – vezi
şi economice a Chinei, ridicarea Tokyo-ului şi a BOUDON, Raymond; Philippe BESNARD;
Delhi-ului la acelaşi nivel ar putea acutiza problema. Mohamed CHERKAOUI şi Ber nard-Pierre
India este susţinută puternic de Marea Britanie şi LÉCUYER (coord.), Dicţionar de sociologie
Franţa, dar se confruntă cu o campanie musulmană Larousse, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti,
condusă de mentorul Islamabadului, Beijingul. În 1996, pp. 201-202
acelaşi timp, Japonia trebuie să depăşească temerile 2
HAAS, Ernst, When Knowledge Is Power:
manifestate în Asia de Est referitoare la o resurgenţă Three Models of Change in International
militară, iar decizia de a trimite trupe în Irak a Organizations, University of California Press,
impresionat negativ unele state din Europa, dar şi Berkeley, 1990
Coreea de Sud şi China. 3
Ibidem
Reforma Consiliului de Securitate al ONU 4
Ibidem
îmbracă şi alte forme, cum ar fi, de exemplu, 5
PAUL, James, UN Reform: An Analysis,
propunerea ca organizaţiile internaţionale, nu ţările Global Policy Forum, http://globalpolicy.igc.org/
individuale, să ocupe anumite locuri: Uniunea reform/analysis.htm
Europeană, Liga Statelor Arabe, Uniunea Africană 6
FRUNZETI, Teodor, Organizaţii
sau chiar ASEAN. O astfel de reformă ar putea internaţionale, Editura Academiei Trupelor Terestre,
accentua polarizarea pe probleme regionale şi Sibiu, 2001
ideologice şi crea o puternică opoziţie a ţărilor Lumii 7
CHILDERS, Erskine; Brian URQUHART,
a Treia faţă de marile puteri mondiale. Renewing the United Nations System – A
Cele mai recente evenimente din Kosovo, Summary, World Federalists of Canada, 1995
Cecenia şi Irak au demonstrat tendinţa generală de 8
Ibidem
a ignora poziţia ONU, statele acţionând individual 9
DURCH, William J.; Victoria K. HOLT;
sau în coaliţii ad-hoc pentru a-şi apăra interesele Caroline R. EARLE; Moira K. SHANAHAN,
naţionale prin orice mijloace, inclusiv prin folosirea The Brahimi Report and the Future of UN Peace
forţei. Întoarcerea ONU în Irak va constitui un test Operations, The Henry L. Stimson Center, 2003
important pentru relevanţa sa în noul mediu de 10
RANJAN, Roy, Annan Seeks Expanded UN
securitate. Analiştii15 consideră că participarea Security Council, Associated Press, 2003
efectivă la procesul electoral post-conflict va ajuta

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 80


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE
11
JONES, Seth, The UN’s Strenghts and 12
GLENNON, Michael J., Why the Security
Weaknesses in Iraq, în „San Diego Tribune”, febr. Council Failed, în „Foreign Affairs” nr. 3/2003, vol.
2004 82, pp. 16-34
13
LAURENTI, Jeffrey, Reforming the United
Nations Security Council: Will Its Time Ever
Come?, United Nations Association of the United
States of America (UNA-USA), 17 martie 2003
The need for international organizational reform is 14causedIbidemby those new changes in the security
environment. Redefining the causes and the problems, which 15 are the targetsNiles;
GARDINER, for organizations’ actions, A
James PHILLIPS, is
the base for transforming the international security organizations. This is the case for United Nations.
Limited Role for the United Nations in Post-War Iraq,It
is vital for its future to understand its own weak and heavy points
Heritage, and to get all the help needed from the
2004.
international community in order to retrieve the old status of peace and security arbitrator. UN’s experience
in managing world’s problems is unique. This is our days’ reality.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 81


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

EFECTE DE FALIE,
VULNERABILITĂŢI, STRATEGII
General de brigadă (r) dr. Gheorghe VĂDUVA

En tout chose il faut considérer la fin. războiului viitorului. Concluzia pare logică,
Mais, il y a, en tout chose, un processus qui demonstraţia ei, de asemenea. În realitate, nu
oppose, comme disait Fichte, en Moi civilizaţiile se confruntă, ci interesele. Nu
divisible, un non-Moi divisible. El voila la civilizaţiile produc efecte de falie, ci jocul
premičre faillie stratégique de systčme dans intereselor. Singurele efecte pe care le produce
le monde. Dans les zones de faillie, on essaie mişcarea civilizaţiilor, în sensul evoluţiei acestora,
toujours de construire des espaces sunt cele de dialog, de comunicare, de armonizare
stratégiques de confluence, parce que la a sistemelor de valori. Pentru că, dacă există, totuşi,
confluence est un pont-clef de la réunion, o unitate a lumii (în măsura în care există), atunci
donc de l’unité. Mais en fur et la mesure ea se bazează numai pe sistemele de valori, numai
que la construction des espaces de pe acest segment, adică pe marile acumulări şi
confluence avance, les nouvelles faillies recunoaşterea lor în timp, în spaţiul civilizaţiei, al
produisent des nouvelles vulnérabilités et ştiinţei, al relaţiilor umane şi al culturii. Valorile
des nouvelles menaces. C’est une chaîne sunt ceea ce rămâne după ce totul a trecut. Ele sunt
ininterrompue et nous sommes parmi ses confirmate de timp şi se sedimentează, ridicând tot
mailles. mai sus pragul de civilizaţie1 . Lucrurile sunt
evidente. Lumea secolului al XXI-lea nu este
aceeaşi, în ceea ce priveşte treapta de civilizaţie pe
Esse est escruciari? care se află, cu lumea secolului al XIX-lea. E drept,
unii se întreabă dacă o astfel de evoluţie, de la natură
Lumea n-a fost, nu este şi nu va fi niciodată pe la eprubetă, este sau nu este benefică pentru speţa
deplin unitară. Ea se prezintă, pe de o parte, ca o umană, dacă nu cumva o astfel de evoluţie tinde
mare diversitate de civilizaţii şi culturi şi, pe de altă spre entropie zero, ceea ce, evident, înseamnă
parte, ca un uriaş teatru de război. Dacă, din punct dispariţie.
de vedere al civilizaţiilor şi culturilor, se tinde spre Fără a nega o astfel de ipoteză – în fond, tot
comunicare şi deschidere şi spre o oarecare unitate ceea ce există merită să piară (esse est escruciari) –,
în diversitate, în ceea ce priveşte confruntarea din trebuie să insistăm pe uriaşa convulsie din spaţiul
teatre, lucrurile stau altfel. Se pare că, pe măsură societăţii omeneşti, pe izvorul mişcăr ii, al
ce comunicarea devine din ce în ce mai puternică şi dezvoltării, al devenirii. Pentru că, în pofida unui
mai fluentă, iar gradul de civilizaţie creşte, război continuu şi a unor scurte intervale de pace,
rivalităţile sporesc, iar războiul se continuă. lumea nu numai că nu a dispărut, dar a evoluat
După Huntington, există doar şapte sau opt mari spectaculos, de la societatea pietrei necioplite la cea
civilizaţii, care au şapte, opt sau mai multe state a nanotehnologiilor, de la limbajul natural al omului
pivot, iar aceste civilizaţii se confruntă. Cele şapte primitiv, preocupat de supravieţuire, la limbajul
(opt) civilizaţii – sinică (China), hindusă (India), formalizat, de pe cel de al doilea şi al treilea nivel
japoneză (Japonia), arabă (statele arabe), africană, de semnalizare. O singură caracteristică nu s-a
ortodoxă (centrată pe Rusia), occidentală (centrată schimbat de-a lungul mileniilor: lupta pentru
pe SUA şi Europa Occidentală) şi, eventual, latino- supravieţuire. Şi astăzi, ca şi la începutul
americană (dar aceasta din urmă poate fi încadrată începuturilor, omul se bate pentru supravieţuire.
şi în civilizaţia occidentală) – sunt ca nişte plăci Ceea ce înseamnă că el este continuu ameninţat, că
tectonice care, în mişcarea lor continuă, produc se află într-un pericol permanent, că, deasupra lui,
efecte de falie. Aceste efecte se află la baza se găseşte mereu o sabie a lui Damocles. Întrebarea

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 82


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

tranşantă, care urmează acestei constatări, merită după ceea ce doreşte el pentru el. Această ofensivă
să fie pusă: Este, oare, această realitate a oamenilor, a omului este, de fapt, o agresiune continuă asupra
în raport cu natura, un progres, sau un regres? a tot ceea ce se află în jurul lui, dincolo de el şi
chiar în el. Primul agresor al acestei lumi este, deci,
Sensul supravieţuirii chiar omul însuşi. Se desprinde de aici o concluzie
tulburătoare şi deprimantă: „natura“ firească a
Existenţa este un dat. Dintotdeauna, omul a omului este agresiunea continuă împotriva a tot ce
încercat să înţeleagă nu sensul acestui dat, pe care există. Iar primul „obiect“ al agresiunii omului este
l-a atribuit lui Dumnezeu, ci sensul devenirii sale, chiar interiorul lui, al fiinţei umane. Pentru a
al mişcării societăţii omeneşti, al determinărilor, schimba ceea ce se află în afara lui, omul trebuie să
obstacolelor şi perturbaţiilor din spaţiul evoluţiei. schimbe mai întâi ceea ce există în interiorul lui. În
Şi, odată cu evoluţia gândirii şi a civilizaţiei, a ajuns acest sens, există o bătălie continuă între Eu şi Non-
la o concluzie paradoxală, atât de bine exprimată Eu, între Ego şi Alter Ego, exprimată atât de plastic
de Lucian Blaga în Trilogia culturii, prin conceptul de Fichte în celebra formulă potrivit căreia Eul
de cunoaştere luciferică. Cu cât cunoaştem mai mult divizibil opune, în Eu, Eului divizibil, un Non-Eu
lumea, cu atât se adânceşte misterul, adică partea divizibil.
necunoscută încă a acesteia. Însă, adăugăm noi, Aceasta este prima mare falie de importanţă
zona necunoscută nu este doar misterioasă, adică strategică, produsă de un război şi generatoare de
provocatoare, care incită la investigare, la război. Din păcate, omul nu mai ţine seama de ea,
cunoaştere, deci, la acţiune, ci şi primejdioasă, plină n-o mai recunoaşte (decât în sens filosofic,
de capcane, ameninţări şi neprevăzut. Fiinţa umană, denumind-o dialectică), ba chiar o consideră o
avidă de cunoaştere, va fi totdeauna vulnerabilă la calitate indispensabilă, specifică şi eroică. Omul
necunoaştere şi neprevăzut. Din această zonă a acţionează asupra a orice, oricum şi oricând, în
necunoaşterii, mai exact, a lucrului necunoscut, numele cunoaşterii şi transformării naturii, al
precum şi din cea a falsei cunoaşteri (adică a lucrului progresului şi civilizaţiei. Structura complexă a
fals cunoscut, care poate fi şi a dezinformării), vin fiinţei umane, conştiinţa de sine, capacitatea
totdeauna ameninţări dintre cele mai diverse şi dintre demiurgică pe care şi-o asumă (sau care i-a fost
cele mai grave. Există o simetrie perfectă între dată) face din om un fel de „Dumnezeu al lucrurilor
vulnerabilităţi şi ameninţări, adică între mărunte“, cum rezultă din superbul roman cu acelaşi
necunoaştere şi ceea ce poate fi periculos dincolo nume „Le Dieu des petits riens“ al scriitoarei
de ceea ce se vede, dincolo de ceea ce se cunoaşte. indience Suzana Arundhati Roy. El, omul, este
Omul a fost creat pentru a cunoaşte. El se află vinovat de faliile pe care el însuşi le creează între
într-un permanent război cu ceea ce nu cunoaşte, Eu şi Non-Eu, între el şi restul lumii, între el şi
cu ceea ce se opune acţiunii sale de a cunoaşte. Şi, mediul în care trăieşte, între mediul uman şi cel
bineînţeles, tot ceea ce îi este potrivnic i se opune. natural, între proiect şi realitate, între gând şi viaţă.
Unii au spus că, de fapt, procesul cunoaşterii este o De aceea, el este, deopotrivă, agresor şi agresat,
construcţie, bazată pe o relaţie de asimilare şi atacator şi apărător, călău şi victimă. În acest mediu
acomodare între subiect şi obiect. Asimilarea ostil, omul trebuie să supravieţuiască şi să-şi
înseamnă însă acţiune care nu se bazează pe supravieţuiască. Să-şi supravieţuiască, în primul
cooperare, ci pe confruntare. Iar confruntarea este rând, lui însuşi. Sensul supravieţuirii nu este dat
generatoare de conflict. Motivul pentru care acest însă de natura lucrurilor, nici de lucrarea naturii, ci
univers de dincolo de omul individual (care este, de de opoziţia dintre tendinţa agresivă a omului şi
fapt, un om social), întrucât omul nu poate fi decât tendinţa conservatoare a naturii lucrurilor. Dar şi
social), şi chiar din el însuşi, i se opune mereu este în natura umană, adică în lumea omului, există şi
acela că omul schimbă tot ceea ce atinge. Şi o face, proliferează acest fenomen care cuprinde o
totdeauna, împotriva naturii, împotriva firescului, agresiune continuă şi o apărare continuă. Pe plan
împotriva a ceea ce a dat Dumnezeu, motivând că mai larg, această confruntare se duce între
şi lui i-a dat tot Dumnezeu acest dar de a schimba, caracteristica ofensivă a comunităţilor omeneşti,
de a-şi făuri propria sa natură. Omul tinde, deci, să dată de jocul intereselor, şi suportul stabil şi
transforme natura în natură umană, după voinţa sa, conservator al acestora, dat de sistemele de valori.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 83


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

Cu alte cuvinte, pe de o parte, interesele se confruntă necunoaştere, dintre cunoscut şi necunoscut are
între ele în adevărate bătălii strategice de întâlnire aceleaşi determinări de totdeauna, chiar dacă forţele,
şi, pe de altă parte, interesele agresează sistemele mijloacele şi strategiile operaţionale sunt şi vor fi,
de valori, dar şi contribuie, prin produsele poate, diferite de cele folosite în epocile anterioare.
recunoscute şi confirmate în timp ale acţiunii umane Relaţiile dintre aceste două mari dimensiuni sunt
eficiente, la generarea lor. Este o geneză încă falii şi, rareori, confluenţe. Însă, pe ansamblu,
asemănătoare generării continue a coralilor din raportul dintre Da şi Nu, dintre Cunoscut şi
cadrul unui mare recif. Necunoscut, dintre vechile noţiuni Ing şi Iang din
Unii spun că omul şi societatea omenească vestita Cartea schimbărilor din China antică, se
generează şi regenerează continuu ofensiva menţine constant. Desigur, în dimensiunea lui
cunoaşterii sau războiul continuu împotriva cantitativă. Pentru că, în detalii, lucrurile stau altfel.
necunoscutului. Din această perspectivă, sunt foarte Ceea ce este foarte important în acest proces al
greu de identificat şi de definit ameninţările integrării tot mai pronunţate a sistemelor sociale
necunoscutului, în speţă ale necunoaşterii, ca şi umane în ansamblul globalizării ţine de extinderea
vulnerabilităţile omului şi ale societăţii omeneşti, şi multiplicarea zonelor de confluenţă. O astfel de
ca să nu mai vorbim de cele care rezultă din condiţia extindere duce, inevitabil, la reducerea zonelor de
fiinţei umane de homo politicus. ruptură şi, deci, a efectului de falie. Procesul nu se
În aceste condiţii, cine supravieţuieşte? Omul încheie însă aici, întrucât, odată cu acest travaliu
sau natura? Omul sau mediul care-l motivează şi-l de integrare a sistemelor globale şi de reducere a
hrăneşte? Omul demiurgic sau natura umană, care zonelor de falie, are loc o nouă fragmentare. Până
este, la rândul ei, dar pe un alt nivel decât cel al la trecerea la societatea de tip informaţional, deci
naturii de dincolo de fiinţa umană, conservatoare şi la globalizare, îndeosebi, la globalizarea informaţiei
oarecum stabilă? Şi, având în vedere că însuşi omul şi economiei, şi la extinderea dialogului cultural,
şi natura sa fac parte din marele sistem al naturii- principalele falii se menţin şi se dezvoltă între entităţi
mamă, nu cumva acest comportament agresiv al economice, politice şi informaţionale, deci între
omului se constituie într-o continuă revoltă? Care state, grupuri de state, religii, alianţe şi alte entităţi
dintre fiinţele de pe terra şi, poate, din Univers, se şi filosofii, de regulă, ireconciliabile. Globalizarea
mai revoltă împotriva propriei sale naturi, tăindu- reduce acest efect, dar generează altele, unele
şi, încet, încet, craca de sub picioare? Iată una dintre cunoscute, altele doar bănuite, însă, cele mai multe
marile dileme ale începutului de mileniu. Poate, cea dintre ele, greu de intuit şi, cu atât mai puţin, de
mai importantă. calculat. Spre exemplu, ca reacţie la globalizarea
economiei, apar şi pr oliferează economiile
O lume vulnerabilă, plină de capcane şi subterane. Între acestea şi marea economie se
ameninţări creează, automat, o falie sau o reţea de falii, cu
efecte incalculabile în plan strategic, deci şi în planul
Nimeni nu ştie cum vor evolua raporturile dintre războiului. De aceea, războiul economic, ce se
cunoscut şi necunoscut, dar, în majoritatea lor, desfăşura, de-a lungul secolelor, între diferitele
oamenii au încredere în viitor. Natura umană – care entităţi economice, relativ stabile, cunoscute şi
este efectiv societatea umană – a mileniului al III- recunoscute, îndeosebi sub forma bătăliei pentru
lea se anunţă a fi cea a unor interdependenţe şi mai pieţe şi pentru resurse, va deveni din ce în ce mai
accentuate, a sistemelor şi metasistemelor dinamice mult un mare război între economia globală şi
complexe care, printr-o scală din ce în ce mai largă economia fragmentată, între mare economie şi
de intercondiţionări, tind spre integralitate. În aceste economia subterană. De aici, se va declanşa o
condiţii, raportul dintre cunoscut şi necunoscut pare adevărată explozie care va duce la proliferarea
a se schimba în favoarea cunoscutului. În realitate, terorismului economic, a terorismului informaţional,
el rămâne acelaşi cu cel din toate timpurile. Din a confruntărilor în ciberspaţiu etc.
această constatare (care poate avea, pentru Un alt spaţiu de fragmentare este cel din zona
cercetarea ştiinţifică, valoarea unei axiome sau cel entităţilor umane. Până la începutul acestui secol,
puţin a unui punct de plecare), se poate formula faliile principale erau, de fapt, falii politice (care
ipoteza că r ăzboiul dintre cunoaşter e şi rezultau din interese, îndeosebi economice sau de

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 84


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

putere şi influenţă) şi se manifestau între mari puteri, pe care le fac aici atât Uniunea Europeană, cât şi
state, grupuri de state etc. Acest tip de falie a dat Japonia şi Statele Unite, refuză să se transforme în
naştere la ceea ce se numeşte războiul frontierei. zone de confluenţă. Există, şi va exista, încă pentru
El este înrudit cu războiul economic, derivă din multă vreme, o bătălie pentru Kaşmir, o bătălie
acesta şi îl completează. Este un război pentru putere pentru întemeierea unui stat kurd, a unui stat
şi influenţă, pentru dominare şi îmbogăţire. Aproape palestinian, o bătălie pentru spaţiul caucazian, în
toate statele bogate şi înalt tehnologizate nu au fost zonele adiacente marilor zăcăminte petrolifere,
lăsate aşa de la Dumnezeu, ci au devenit aşa, ca precum şi un focar de tensiuni pe falia greco-turcă
urmare a faptului că, în diferite faze ale războiului şi pe cea balcanică. Întrucât în zonele în care
continuu, au fost învingătoare sau au avut Pământul este încă fierbinte şi activ, şi comunităţile
posibilitatea să beneficieze (chiar să profite) de pe omeneşti sunt într-o vădită situaţie conflictuală, s-
urma acestuia. Interesant este că nici unul dintre ar putea emite şi verifica o ipoteză cu privire la o
statele care deţin resurse de valoare planetară posibilă corespondenţă între faliile geopolitice şi
(materii prime, îndeosebi, hidrocarburi, metale faliile tectonice.
preţioase, materiale strategice etc.) nu este nici Faliile de până acum au generat, în principiu,
puternic, nici stabil, nici capabil să-şi transforme strategii simetrice. Aceste strategii se menţin şi
potenţialul de resurse în putere economică, politică acum. Spre exemplu, o analiză atentă a strategiilor
şi militară. E drept, Federaţia Rusă, care deţine cele Rusiei, Chinei şi Indiei până în secolul al XX-lea
mai mari resurse de materii prime de pe planetă, conduce la această concluzie. Toate cele trei ţări au
este şi un stat puternic şi respectat în relaţiile obiective strategice asemănătoare, sau, în orice caz,
internaţionale. Acest lucru nu se datorează însă neantagoniste, deşi faliile strategice din zonă se
resurselor de care dispune, ci r ezultatelor menţin.
războaielor pe care le-a purtat. Poziţia sa de stat Din momentul în care intervine o nouă ecuaţie
pivot (heartland) i-a creat unele avantaje de care a în relaţiile internaţionale – cea a parteneriatelor
profitat. Nu a fost, desigur, prea uşor, întrucât Rusia strategice dintre marile puteri –, lucrurile încep să
se află la nord de foaierul perturbator care, timp de se schimbe. Zonele tradiţionale de falie încep să
un mileniu, a generat o migraţiune războinică a cedeze locul unor spaţii largi de confluenţe.
populaţiilor în toate direcţiile, dar mai ales spre vest. Împotriva acestei tendinţe, apar o serie de acţiuni şi
De aceea, unul dintre obiectivele strategice reacţii asimetrice, generate de noile falii care se
dintotdeauna ale Rusiei (dar nu numai ale Rusiei) a creează, aşa cum s-a afirmat mai sus, între noile
fost diminuarea efectelor de falie ale acestei mişcări mari entităţi economice şi financiare mondiale,
perturbatoare, dezamorsarea, dominarea şi, în final, transnaţionale şi economia subterană, între
distrugerea acestui foaier perturbator. Până în democraţie şi extremism, între politicile de
prezent, nu s-a reuşit, dar bătălia se continuă. globalizare şi cele identitare etc. Apar astfel elemente
Aplicând, în timpul Războiului Rece, strategia de ale unor strategii asimetrice, generate, în primul
îndiguire a Uniunii Sovietice, americanii s-au folosit rând, de diferenţele imense de tehnologii, de interese,
de ceea ce Nicolas Spykman numea rimland, adică de filosofii, de ideologii, de realităţi. Cresc
de zona coridorului islamic, îndeosebi de Turcia, incompatibilităţile, se accentuează tendinţele
Irak, Iran, Indochina, Japonia şi Coreea de Sud, de ireconciliante, apar noi tensiuni şi, de aici, noi falii
o parte din ţările off shore (Japonia), menţinând şi strategice, ceea ce înseamnă noi vulnerabilităţi şi
chiar accentuând falia strategică din acest spaţiu noi ameninţări. Fiecare om îşi creează un Univers
(războiul din Afghanistan, cel dintre Iran şi Irak, al lui, fiecare comunitate îşi are şi îşi conservă un
războiul din Vietnam), întrucât, în acest spaţiu se Univers al ei. Reuniunea acestor Universuri ar trebui
confruntau două sisteme globale, două ideologii, să dea Marele Univers al omenirii, iar intersecţia
două concepte ireconciliabile. Dar, dincolo de lor ar trebui să creeze acel sistem unic şi unitar de
această falie politică, au existat (şi există încă) o valori şi de interese care dau stabilitate şi unitate
mulţime de alte falii care, în pofida numeroaselor acestei lumi. Desigur, aceste universuri se reunesc
organizaţii regionale (forumul Asia de Nord-Est, şi se intersectează. Din păcate, există şi elemente
Asia Pacific, ANPEC, ANSEA, Acordul de la rebele, care nu participă în nici un fel de reuniuni
Shanghai, GUUAM etc.), a investiţiilor substanţiale sau la intersecţii. Aceste elemente se autonomizează

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 85


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

şi îşi creează propriile Universuri care sunt ele însele coeziuni a sistemelor ce se reconfigurează după
contradictorii şi ireconciliante. O astfel de dinamică lichidarea unei falii şi apariţia unor falii noi, de
perturbă funcţionarea sistemelor dinamice complexe regulă, între aceste sisteme, sistemele care nu se
şi creează mari probleme, întrucât este aleatoare şi fragmentează şi sistemele care se construiesc de
imprevizibilă. De aceea, marile puteri ale lumii, ca cealaltă parte a noilor falii. Ele sunt extrem de
şi noile entităţi globale sau regionale (politice, periculoase, întrucât nu pot fi identificate şi
economice, informaţionale, culturale, de securitate, localizate cu uşurinţă. Vulnerabilităţile de fragmen-
alianţe, coaliţii etc.) sunt nevoite să-şi creeze tare sunt simetrice cu ameninţările care apar în acest
strategii asimetrice, sau componente asimetrice ale proces şi se prezintă ca un fel de… „vulnerabilităţi
strategiilor lor tradiţionale, care să răspundă noilor la ameninţări cu salt de frecvenţă“. Ele sunt specifice
provocări şi ameninţări şi să acopere situaţiei actuale şi au ca efect proliferarea
vulnerabilităţile generate de mai noile sau mai terorismului, a comportamentului deviant, a
vechile efecte de falie. traficului de droguri şi de fiinţe umane şi a economiei
Vulnerabilităţile cu care se confruntă şi, subterane, urmând o curbă haotică şi imprevizibilă.
probabil, se va confrunta lumea la acest început de Vulnerabilităţile de dinamică sunt caracteristice
secol sunt, în principiu, de patru categorii: celei de a doua perioade a haosului, adică zonei de
- vulnerabilităţi de sistem; ieşire din haos, situându-se pe ramura urcătoare a
- vulnerabilităţi de fragmentare; acestui proces. Ele se manifestă, în prezent, în
- vulnerabilităţi de dinamică; spaţiul asiatic şi în cel est-european, îndeosebi în
- vulnerabilităţi de proces. ţările care au ieşit din compunerea Uniunii Sovietice
Vulnerabilităţile de sistem se află, practic, în şi Iugoslaviei, dar şi în imediata vecinătate a
toate sistemele şi subsistemele şi depind, pe de o acestora. Sunt, cu preponderenţă, vulnerabilităţi
parte, de coeficientul de integralitate al sistemului economice, politice şi sociale, care atrag ameninţări
(sunt invers proporţionale cu acest coeficient care economice (ale economiei subterane), politice (lupta
poate lua valori de la 0 la 1) şi direct proporţionale politică murdară şi chiar terorismul politic), sociale
cu instabilitatea sistemelor respective. Din acest (sărăcire, infracţionalitate, crimă organizată,
motiv, cele mai mari vulnerabilităţi se găsesc în consum de dr oguri), etnice (prolifer area
lumea arabă şi, mai ales, în islamism, de unde şi extremismului etnic) şi culturale (negarea sau chiar
pornirile fundamentaliste şi crearea a numeroase agresarea valorilor proprii, extremismul religios
falii politice şi religioase. Ceea ce se întâmplă însă etc.).
în lumea arabă reprezintă şi o consecinţă a Vulnerabilităţile de proces apar la ieşirea din
instabilităţii sistemului societăţii omeneşti la nivel haos şi intrarea într-o nouă ordine. Sunt cele mai
global. De asemenea, sistemele instabile sunt nu complexe şi cele mai greu de identificat, întrucât
numai vulnerabile, nesigure şi, de aceea, imposibil sunt vulnerabilităţi de trecere, nu seamănă între ele,
(sau foarte dificil) de securizat, ci şi generatoare de sunt foarte schimbătoare şi înstufate, prezentându-
insecuritate, de tensiuni şi conflicte intersistemice se ca un mozaic viu şi complex. Ele devin, încet,
şi procesuale. încet, vulnerabilităţi de sistem, dar, de data aceasta,
În stările de haos, adică în perioadele de trecere în cadrul unor structuri care se stabilizează relativ.
de la o organizare la alta, sistemele devin extrem de Vulnerabilităţile spaţiului românesc din acest
vulnerabile. Este şi cazul lumii noastre. După fiecare moment se situează undeva între vulnerabilităţile
seism de proporţii (cum a fost, spre exemplu, cel dinamice şi cele de proces. Ele sunt foarte mari şi
produs de încheierea Războiului Rece), care foarte numeroase. Ţara noastră nu a ieşit încă din
lichidează o falie strategică, are loc o spargere starea de haos; ea se află abia la începutul a ceea ce
asimetrică a entităţilor ce s-au înfruntat (dar nu am putea numi ramura urcătoare a unei traiectorii
numai a lor), urmată de o reconstrucţie în alte cu vârful în jos (pentru că forţa de atracţie
planuri şi după alte criterii (în acest caz, după criterii acţionează, de data aceasta, în sus). Intrarea în
democratice, ale economiei de piaţă şi ale drepturilor Uniunea Europeană va marca, se speră, reducerea
omului). substanţială a vulnerabilităţilor de proces şi trecerea
Vulnerabilităţile de fragmentare sunt o nedramatică la cele de sistem, care vor fi, fără
consecinţă a noilor fragmentări şi a insuficientei

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 86


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

îndoială, cele ale sistemului continental, adăugate De cele mai multe ori, vulnerabilităţile sunt
la cele autohtone. asumate şi, bineînţeles, se iau măsuri pentru
Între principalele caracteristici ale vulnera- reducerea lor. Dar, datorită, flexibilităţii sistemelor
bilităţilor, indiferent din ce categorie ar face parte, şi evoluţiei haotice a acestora, ele nu pot fi pe deplin
pot fi avute în vedere şi următoarele: controlate. De aceea, cu cât sistemele sunt mai
- sunt numeroase; complexe şi mai complicate, cu atât ele sunt mai
- sunt efecte, nu cauze; vulnerabile. De aici nu rezultă neapărat concluzia
- apar, adesea, pe neaşteptate; că societatea viitorului va fi extrem de vulnerabilă,
- sunt dependente unele de alte; dar nici că nu va fi. Spre exemplu, atacurile teroriste
- au evoluţii imprevizibile; de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite, cele de
- sunt simetrice cu ameninţările. la 11 martie 2004 din Spania, sutele de astfel de

PROCESUL DE FALIE
A3 ENTITATEA A
A1
A2 NOI FALII

ZONĂ DE CONFLUENŢĂ
A4 FALIE

B2
B1 ENTITATEA B
B3
atacuri ce se produc în fiecare zi pe planetă arată mod de viaţă la standarde ridicate, bazat pe
cât de vulnerabilă este societatea omenească la dezvoltarea societăţii, pe acumulări substanţiale în
terorism. Dar această societate este vulnerabilă şi plan economic, politic, informaţional, social şi
la SIDA, şi la consum de droguri, şi la radiaţiile cultural, care instituie între oameni un sistem
cosmice şi la aproape tot ceea ce există pe planeta superior, dinamic şi flexibil de relaţii bazate pe
noastră sau în afara acesteia. Şi, mai ales, este confort, respect reciproc, solidaritate socială,
vulnerabilă la efectele propriei sale deveniri. comportament manierat şi accesul tuturor la valorile
societăţii. „Civilizaţiile“, în sensul folosit de
NOTE Huntington în celebra sa lucrare „Ciocnirea
1
Există noţiunea de „civilizaţie“ şi noţiunea de civilizaţiilor….“, sunt entităţi care se disting
„civilizaţii“. Conţinutul acestor noţiuni este oarecum îndeosebi prin cultură, limbă, obiceiuri, atitudini şi
diferit. Prin „civilizaţie“ se înţelege, în general, un mod specific de viaţă.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 87


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

ASPECTE ALE PROCESELOR


DE PREVIZIUNE LA NIVEL STRATEGIC
Locotenent-comandor dr.ing. Penică PUŞCAŞU
Colonel conf.univ.dr. Ion VOIEVOZEANU

problematice. Pe această linie, utilitatea prognozelor


The need for long-range planning arises rezidă în faptul că ele pot asigura avantajul celui
when the organization wants to answers the care „cunoaşte mai bine cerinţele unui război al
questions: who, when, where, how, and with viitorului, trăgând la timp concluziile necesare şi
what, are develops the strategy for obtaining punându-le în practică”[17]. Prognozele sunt cu
the scope. The term long-range planning is atât mai necesare cu cât formele de prezentare şi
used to define a sophisticated planning condiţiile de desfăşurare a confruntărilor armate se
process that includes assessing anticipated schimbă în permanenţă. Existenţa unor anomalii şi
changes in the various elements of the disfuncţionalităţi evidenţiate doar în situaţiile de
organization’s environment and developing criză este din ce în ce mai puţin probabil să poată fi
alternative plans to deal with those changes. corectată în timp oportun.

2. Delimitări conceptuale

Prognoza poate fi definită ca „evaluarea


1. Introducere efectuată pe bază ştiinţifică a evoluţiei viitoare a
componentelor cantitative şi calitative …, pentru
Progresul tehnico-ştiinţific, acceler area o perioadă delimitată de orizontul de timp ales”
ritmurilor de dezvoltare a armamentului, creşterea [16]. Rezultă că, în urma unui şir de calcule şi
informatizării, complicarea meseriei armelor au evaluări, se poate „elabora un pachet de orientări
extins orizonturile şi amploarea planificării militare, posibile sau de alternative ale evoluţiei
precum şi necesitatea prognozelor normative de evenimentelor, care se diferenţiază între ele prin
lungă durată, pe baze ştiinţifice. Formele euristice valorile variabilelor alese pentru studiu” [19]. Ea
de previziune, bazate pe experienţă, intuiţie, se bazează pe „un amestec de logică clar gândită
presupuneri, nu mai sunt suficiente. şi de intuiţie puternică” [6] şi se referă în general
Pentru a anticipa şi, acolo unde este posibil, a la rezultatele unei activităţi.
modela viitorul, promovarea strategiilor militare
solicită ştiinţei militare prognoze suficient de exacte 3. Scop
şi de fundamentate pe 15-20 de ani (poate şi mai
mult) cu privire la: Prin prisma strategiilor militare, scopurile
– dezvoltarea tehnologică; prognozelor au în vedere:
– modificarea formelor de luptă şi a – elaborarea unor principii metodologice
procedeelor de ducere a acestora; („care ar transcende schimbările în domeniul
– evoluţia categoriilor de forţe ale armatei armamentului” [1]);
şi a genurilor de armă; – determinarea măsurii în care „posibilul
– sistemul de conducere şi de asigurare a se converteşte în probabil” [3];
forţelor luptătoare etc. – realizarea unor puncte de sprijin pentru
Elaborarea strategiilor (fie ele şi militare) teoria militară, astfel încât să se evite concepţiile
presupune, ca repere pe termen lung, alături de injuste (prin modelarea înţelegerii, proiecţiilor şi
definirea obiectivelor, stabilirea domeniilor

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 88


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

coşmarurilor referitoare la o serie de aprecieri – favorizarea promovării unei politici


alarmante); raţionale a statului în domeniul apărării;
– optimizarea procesului de soluţionare a – stabilirea categoriilor de armament şi
problemelor complexe, în care domină incerti- tehnică militară utilizabile în diferite spaţii şi
tudinea; orizonturi de timp, precum şi a interconexiunilor
– înlăturarea manifestărilor voluntariste şi dintre acestea;
subiectiviste. – relevarea transformărilor preconizate în
structura şi dotarea categoriilor de forţe armate şi a
4. Cerinţe şi utilitate genurilor de armă, precum şi în sistemul conducerii
militare;
Dacă prognozele sunt: – fundamentarea programelor de înzestrare
– orientate spre un anume scop (cunoaş- a forţelor armate, în baza costurilor şi a raportului
terea condiţiilor, conţinutului şi caracterului luptei dintre acţiunile ofensive şi defensive;
armate în diferite orizonturi de timp); – crearea bazelor necesare pentru a gândi
– obiective în ceea ce priveşte premisele structura şi organizarea forţelor armate, ca şi
iniţiale; modalităţile de angajare a acestora, şi pentru a
– fundamentate în baza unor informaţii perfecţiona sistemele de conducere şi de asigurare
suficiente, sigure şi oportune, precum şi pe logistică;
multitudinea de interdependenţe existente între – avertizarea conducătorilor politico-
acestea; militari asupra posibilelor greşeli în reorganizarea
– caracterizate prin continuitate, multila- militară şi în înfăptuirea reformei forţelor armate;
teralitatea domeniilor cuprinse în studiu şi prin – conturarea direcţiilor de dezvoltare şi
tendinţe de prospecţiune; perfecţionare ale economiei militare;
– bazate pe metode inductive şi deductive; – precizarea elementelor de infrastructură
– rezultate în urma unui proces de analiză a teritoriului statului care trebuie dezvoltate.
şi sinteză; Desigur, pot fi subliniate şi alte avantaje ale
– argumentate ştiinţific (chiar dacă apar prognozelor, care sunt adiacente cerinţelor
multe complicaţii şi limite, deoarece procesele exprimate de strategiile militare. Dacă se acceptă
militare sunt caracterizate de incertitudine, un rol teza conform căreia „sunt necesari 20 de ani pentru
important jucând în acestea factorii subiectivi sau constituirea şi instruirea unei armate” [8],
dificil de luat în considerare); prognozele sunt necesare pentru elaborarea
– coerente în articularea argumentelor, doctrinelor militare. De asemenea, ele dau câmp
atunci ele îşi dovedesc utilitatea prin: liber pentru iniţiative, contacte, cooperare şi
– anticiparea viitorului şi tentativa de adoptarea deciziilor în concordanţă cu o anumită
a prevedea imprevizibilul; bază (strategia militară). Pe această cale, pot fi
– satisfacerea unor exigenţe de eficacitate cunoscute exigenţele strategiei militare, poate avea
operaţională; loc o uniformizare a punctelor de vedere legate de
– oferirea unor „mijloace eficace de a condiţiile de securitate, pot fi sugerate îmbunătăţiri
monitoriza riscurile actuale sau previzibile privind sau/şi noi alternative de realizare a obiectivelor
securitatea naţională, precum şi a unui răspuns asumate. Dacă se acceptă afirmaţia lui Heidegger
anticipat pentru viitoarele ameninţări” [11]; conform căreia „gândirea este adevărata acţiune”
– evidenţierea tendinţelor şi legităţilor [6]), prognozele încurajează angajaţii să
dezvoltării proceselor militare şi estimarea impli- „gândească permanent la ceea ce fac pentru a evita
caţiilor acestora pentru anumite perioade de timp; situaţia în care sistemul ar putea reacţiona
– precizarea direcţiilor strategice de surprinzător şi posibil periculos” [15].
perspectivă, împreună cu avantajele şi dezavantajele Se poate spune că, în lipsa prognozelor,
fiecăreia dintre ele, oferind posibilitatea de capacitatea de evoluţie a armatelor scade, cu
ierarhizare a acestora şi de alegere a variantei consecinţe asupra capacităţii dispozitivului de
optime; apărare de a face faţă tipurilor de operaţii posibile.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 89


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

De asemenea, forţele armate ar risca să rămână mult Metodele cantitative de fundamentare a


în urma dezvoltării politicii generale a statului. prognozelor folosesc serii de date existente în trecut
Fără exagerare, se apreciază că prognozele şi se bazează pe:
militare pe termen lung reprezintă o necesitate nu – modelarea matematică;
numai pentru strategiile militare, ci şi pentru – analiza sistemică;
strategiile naţionale de securitate. Ameninţarea – cercetarea operaţională;
asupra existenţei statului nu mai constituie baza – regresia simplă şi multiplă;
analizelor militare privind factorii de risc, locul – modele input-output (model cauzal);
acesteia fiind luat, ca urmare a unei multitudini de – extrapolarea;
influenţe, de ameninţarea asupra securităţii statului. – analiza economică şi factorială.
Ca urmare, de „prognozele politico-militară, Metodele calitative1 se folosesc pentru prognoze
militar-strategică, tehnico-militară şi militar- atunci când:
economică se ocupă zeci de corporaţii, universităţi, – lipsesc datele statistice referitoare la
precum şi sute de specialişti” [19]. evoluţia unor fenomene şi procese;
– există dubii asupra exactităţii
5. Modalităţi de realizare informaţiilor deţinute;
– există îndoieli cu privire la transpunerea
După cum arată Auguste Comte, în al său „Curs în viitor a tendinţelor rezultate din datele statistice.
de filozofie pozitivă”, prin observarea empirică a Dintre metodele de prognoză calitative sunt
datelor rezultate din experienţă, se pot stabili legile citate: „analiza scenariilor, opinia experţilor şi
care guvernează dezvoltarea umană şi socială. Teza metoda Delphi” [18].
sa se bazează pe faptul că „descoperirile progresive Parafrazându-l pe Bertrand de Jouvenel [9],
din biologie, botanică, chimie, fizică şi astronomie rezultatul acestor prognoze trebuie să depăşească
au relevat existenţa în univers a unor tipare şi stadiul de evaluare a probabilităţii (aşa cum a fost
regularităţi izbitoare” [1]. Chiar Clausewitz arăta definită de matematicianul Jacques Bernoulli) şi să
că „militarii îşi pot îmbunătăţi gândirea (asupra cuprindă:
a ceea ce urmează să se întâmple – n.a.) prin – alternativele posibile, derivate din situaţia
experienţă şi prin studiul istoriei” [4]. Însuşi John actuală;
Stuart Mill (ilustru reprezentant al liberalismului – enunţarea explicită a ipotezelor de bază
şi campion al libertăţii de exprimare şi de voinţă) de la care porneşte prognoza;
susţinea că legile istorice dirijează acţiunea umană – prezentarea rezultatelor drept supoziţii
şi că „influenţa exercitată asupra fiecărei generaţii verosimile asupra unor alternative alese dintr-o
de către generaţiile care au precedat-o devine tot mulţime mai cuprinzătoare a alternativelor posibile,
mai preponderentă în cadrul celorlalte influenţe” ce se pot concepe în mod logic.
[14]. Aceeaşi logică este urmată şi de Johann Fichte, Experienţa ultimelor conflicte armate demon-
după care „prezentul şi viitorul sunt guvernate de strează că înţelegerea corectă a pericolelor,
trecut” [5]. Ar rezulta că „trecutul constituie cea ameninţărilor şi riscurilor întrebuinţării mijloacelor
mai concludentă reprezentare a ceea ce se poate de luptă de către inamic presupune studiul
întâmpla şi în viitor” [13] şi că, în mod paradoxal, caracteristicilor grupărilor de trupe:
prognozele asupra războiului viitor reclamă o – nivelul de pregătire;
reflecţie atentă asupra trecutului. De altfel, privind – organizarea;
la nivel global, este dificil de văzut ceva care nu are – conducerea;
precedent. Spre exemplificare, conflictele – mascarea;
naţionaliste, religioase şi etnice nu sunt – posibilităţile de luptă;
caracteristice doar sfârşitului secolului al XX-lea. – viabilitatea în luptă etc.
Prin urmare, elaborarea unei prognoze „începe cu Analizând problematica militară de pe poziţiile
o analiză complexă cu caracter retrospectiv” [3] a sistemice, prognozele trebuie să cuprindă referiri
domeniului studiat. la factorii politico-economici, sociali, culturali şi
chiar intelectuali. De asemenea, este necesară
concordanţa dintre concepţiile strategice şi realităţile

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 90


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

tactice. În acest sens, se cer luate în calcul unele consecinţe în plan militar. În războiul din Coreea
probleme, cum ar fi: (1950-1953), de exemplu, rezultatele primei
– scopul operaţiilor; întrebuinţări a aviaţiei cu reacţie au produs brusc o
– durata de pregătire şi de desfăşurare a schimbare în tactica luptei aeriene. Teoria militară
acestora; a tras însă post-factum concluziile corespunzătoare
– compunerea grupărilor de trupe; pentru arta militară.
– modalitatea de constituire a grupărilor de Nu s-a dat dovadă de clarviziune nici în anii ’60
forţe; referitor la operaţiile aeromobile, până la întrebu-
– procedeele de pregătire a acestora etc. inţarea masivă a elicopterelor de luptă şi de
Cele mai mari succese ale prognozei au fost transport, în Vietnam. De asemenea, efectul obţinut
remarcate în acele domenii care se supun relativ prin întrebuinţarea în acţiunile de luptă din Orientul
uşor calculelor cantitative (de exemplu, dezvoltarea Apropiat (1973, 1983) a rachetelor antitanc dirijate
sistemelor de armament, stabilirea potenţialului de şi a primelor sisteme de armament de mare precizie
luptă al grupărilor de trupe, a posibilităţilor militare împotriva obiectivelor mobile de dimensiuni mici
şi economice ale părţilor, a raportului de forţe şi s-a dovedit a fi nepronosticat. Imprevizibil a fost şi
mijloace). Acolo însă unde trebuie folosiţi indici eşecul americanilor în războiul din Vietnam,
calitativi, aceasta fiind baza calculelor operativ- favorizat de transmisiunile televiziunii din prima
strategice, prognoza rămâne în urmă. Metodele linie, care au convins contribuabilii că acest conflict
cibernetice şi modelarea matematică se evidenţiază „nu mai merita sacrificarea nici unei vieţi sau
printr-un caracter instrumental şi nu constructiv, cheltuirea nici unui dolar în plus” [7]. Altfel spus,
motiv pentru care folosirea lor în prognoze militare confruntările militare din ultimii 40-50 de ani s-au
de lungă durată ar putea să nu ofere rezultatele caracterizat prin discrepanţe între proporţiile,
scontate. cantitatea şi calitatea mijloacelor armate folosite,
precum şi între formele, procedeele şi amploarea
6. Probleme şi limite acţiunilor militare.
Pe bună dreptate se naşte întrebarea: „de ce teoria
Cu toate că „la sfârşitul anilor ’80 erau militară nu a fost prevestitoarea noutăţilor pe care
elaborate peste 150 de metode de prognoză … le-a oferit practica militară?” Este aceasta oare
bariera incertitudinii din domeniul militar nu a rezultatul hazardului? Poate că nu, dacă se ţine
putut fi învinsă” [19], chiar dacă există anumite seama că „multe enunţuri de posibilitate sunt
realizări. Astfel, la începutul secolului XX, prezentate sau percepute ca legi, iar multe teorii
folosindu-se de informaţiile disponibile în vremea valide într-un ansamblu de condiţii strict
sa, Jan S. Bloch susţinea că „... războiul, în loc să specificate sunt concepute ca valide în general”
fie o luptă directă, va deveni un fel de impas în [2]. Or, scrierile gânditorilor din trecut constituie o
care nici una dintre armate nu este capabilă să moştenire de construcţii intelectuale care se aplică
ajungă la cealaltă, ambele stând pe poziţii, una în în studiul schimbărilor şi al războiului viitor. Prin
faţa celeilalte, ameninţându-se, dar nefiind urmare, tiparele de gândire pe tema viitorului
capabile să dezlănţuie o ofensivă finală şi decisivă. (existente în trecut) influenţează atât de mult
Va fi o evoluţie naturală a păcii armate, pe o scală modalităţile de reflecţie asupra războiului, încât
agravată ... Acesta este viitorul război fără luptă, adesea sunt folosite inconştient, chiar dacă viitorul
în care lipsurile şi nu focul vor decima oamenii, aduce multe inovaţii deschizătoare de drum.
ajungându-se la falimentul ţărilor şi la Dacă se acceptă faptul că „ştiinţa normală ...
destrămarea întregii organizări sociale” [1]. Deşi se opune noutăţilor fundamentale, deoarece
a reuşit să prevadă cu o claritate deosebită o parte acestea îi răstoarnă în mod necesar bazele” [1],
din caracteristicile primului război mondial, Bloch se poate deduce că lumea este mai receptivă la o
nu a avut dreptate în întregime. nouă situaţie ce se conformează viziunilor susţinute
Războiul s-a schimbat rapid în ultimele două anterior, decât la o nouă situaţie care le contrazice.
secole şi multe fenomene moderne s-au născut din Se adaugă faptul că oamenii care conduc societatea
această evoluţie. Rezultă că este aproape imposibil sunt mai degrabă gestionari decât vizionari şi că
să se anticipeze orice scenariu sau eveniment cu „înţelegerea nu se realizează cu ochi imparţiali,

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 91


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

ci este dominată de interese (…doar … ceea ce ne arhicomplex, cum este războiul, nu pe câţiva ani,
place este adevărat, corect, util, viabil şi raţional)” ci pe decenii întregi înainte.
[12]. De asemenea, din cauza unor dificultăţi de Deşi prognoza constituie o etapă a planurilor pe
comunicare dintre structurile implicate în termen lung, este destul de puţin probabil ca aceasta
operaţionalizarea strategiilor de securitate, unor să ofere programe, planuri pregătite şi soluţii la
componente statale le lipseşte conştiinţa adecvată problemele aplicative ale practicii militare. Ca
oricărei situaţii de criză (ceea ce constituie o barieră viziune asupra viitorului, „prognozele nu pot fi
în calea elaborării şi fundamentării prognozelor absolut certe, oricât de riguroase ar fi calculele
amintite). pe care se bazează” [13]. Din această cauză, ele
Alte cauze aflate la baza imperfecţiunilor trebuie urmărite şi corectate ori de câte ori apare
aparatului ştiinţific de fundamentare a prognozelor necesar. Important este că există instrumente care
sunt legate de faptul că mediul militar cuprinde un permit cercetarea informaţiilor, analiza poziţiei
ansamblu de procese dinamice ce se modifică (situaţiei) prezente (în comparaţie cu cea a
neîncetat şi într-un mod relativ imprevizibil. Astfel: competitorilor) şi previziunea traiectoriilor viitoare.
– părţile combatante urmăresc scopuri Din punctul de vedere al strategiilor militare,
complet opuse, tind să-şi perturbe planurile una poate că interesează mai puţin încercările de
alteia şi în general se formalizează puţin; „prevedere” a viitorului, decât stabilirea rezultatelor
– armamentul înglobează realizările posibile ale unor opţiuni (tentative de a descrie
progresului tehnico-ştiinţific (ale cărui perspective „alternative” ale viitorului). Interesează alternativele
sunt mai mult sau mai puţin pronosticabile); cel mai puţin acceptabile, cele mai avantajoase şi
– evoluţia tehnicii militare este departe de cele mai probabile. Rezultatele acestor alternative
a se face în mod planificat (tot mai des se observă oferă guvernanţilor elemente de referinţă pentru a
salturi, rămâneri în urmă ale tehnicii şi, din când în putea evalua urmările diferitelor năzuinţe. Astfel,
când, apar sisteme de armament ultramodern); pentru strategiile militare, la pace, prognozele pot
– „inamicul” va fi inteligent, tenace, oferi indicii asupra acţiunilor necesare în prezent,
imprevizibil şi necooperant şi va încerca să se astfel încât realizarea obiectivelor viitoare să fie
comporte într-un mod neaşteptat. posibilă. În această situaţie prognozarea viitorului
Dacă „viitorul nu va fi precum a mai fost” [10], se face pe baza plauzibilităţii şi nu a probabilităţii.
încercările mecanice de adaptare la noile condiţii a Oricât ar fi de paradoxal, pentru escaladarea
formelor şi procedeelor de ducere a acţiunilor acestor obstacole, învăţătura trecutului, căutând
militare încununate de succes în alte împrejurări sunt ceea ce a fost rău şi bun, important şi fără valoare,
(sau pot fi) neadecvate în numeroase situaţii. În simplu şi complex, s-ar putea dovedi folositoare.
contextul amintit, se poate porni de la evoluţia cea De altfel, este destul de tentant să se gândească noul
mai probabilă şi să se prevadă direcţia posibilă de pornind de la vechi şi să se examineze evenimentele
evoluţie a tendinţelor ce se abat de la aceasta. viitoare în baza unor reflecţii atente asupra
trecutului.
7. Concluzii Cu toate acestea, dacă progresul ştiinţei
sugerează că războiul viitor va utiliza multe mijloace
Aceste fapte dovedesc că metodele de previziune noi, istoria demonstrează că există şi multe elemente
existente nu corespund în totalitate cerinţelor de continuitate în procesul schimbării. Cu siguranţă,
timpului şi, dacă, ideal, scopul gândirii militare este rezultă că în demersul de fundamentare a
de a „lumina” drumul spre practică, în realitate prognozelor militare „formaţia ştiinţifică trebuie
evenimentele se urmăresc doar pas cu pas, fiind să constituie şi premisa pentru acţiune. Excepţie
fixate cele mai importante dintre acestea. Totodată, de la regulă nu pot face decât geniile” [20].
iniţiativa individuală a unor oameni de ştiinţă sau Din acest motiv, în cuprinsul lucrării se prezintă
chiar eforturile colective ale centrelor de cercetare o încercare de a determina structura categoriilor de
ştiinţifică şi ale instituţiilor superioare de învăţământ forţe, stabilirea potenţialului de luptă al grupărilor
militar sunt în prezent insuficiente pentru a face de trupe, a posibilităţilor militare şi economice ale
prognoze realiste asupra unui fenomen social părţilor, a raportului de forţe şi mijloace.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 92


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

BIBLIOGRAFIE [12] LINDSTEDT, F., Ausbruch aus dem


kleinen Weltall. În: Wehrausbildung, RFG, an 37,
[1] BAUMANN, R., Historical Perspectives nr. 4, aug.-sept. 1994
on Future War. În: Military Rewiev, SUA, vol. 77, [13] MAYNARD, H.B. (coord.), Manual de
nr. 2, mart.-apr. l997 inginerie industrială, vol. II, Editura Tehnică,
[2] BOUDON, R., Texte sociologice alese, Bucureşti, 1976
Editura Humanitas, Bucureşti, 1990 [14] MILL, J.S., Utilitarismul, Editura
[3] CARACOTĂ, D., Previziune economică. Alternative, Bucureşti, 1994
Elemente de macroeconomie, Editura didactică şi [15] POOL, R., When Failure Is Not an Option.
pedagogică, R.A., Bucureşti, 1996 În: Technology Review, SUA, nr. 7, iul. 1977
[4] von CLAUSEWITZ, K., Despre război, [16] RUSSU, C., Management, Editura Expert,
Editura Militară, Bucureşti, 1982 Bucureşti, 1996
[5] FICHTE, J., Doctrina ştiinţei, Editura [17] SCHNEIDER, J., Aufstieg in die Erste
Humanitas, Bucureşti, 1995 Liga. În: Truppenpraxis/ Wehrausbildung, RFG, an
[6] FRANCART, L., Penser l’action pour 42, nr. 1, ian. 1998
mieux agir. În: Défense Nationale, Franţa, an 53, [18] STĂNCIOIU, I., MILITARU, Ghe.,
nr. 4, apr. 1997 Management. Elemente fundamentale, Editura
[7] GARCIA-LORENZANA, J., Información Teora, Bucureşti, 1998
pública en UNPROFOR. În: Ejército, Spania, an [19] VOROBIEV, I., Voennaja futurologija –
55, nr. 567, nov. 1994 osobaja forma voenno-nauž-nogo predvidenija. În:
[8] GRANGE, D., The Readiness Factor. A Voennaja Mysl’, Rusia, nr. 2, mart.-apr. 1996
Prescription for Preparing the Army for all [20] HARTMANN, U., Gehorsam als erste
Contemporary Challenges. În: Armed Forces Pflicht entbindet nicht von Verantwortung. În:
Journal International, SUA, nr. 4, apr. 1997 Truppenpraxis, Germania, an 41, nr. 10, oct. 1997
[9] De JOUVENEL, B., Progresul în om,
Editura Politică, Bucureşti, 1983
[10] KLOSE, E., The Army Communications – NOTE
Electronics Command Acquisition Center. În: Army
RD&A, SUA, iul. aug. 1999 1Noţiunea de calitate nu se referă la performanţele
[11] KOVACI, L., Hungary’s Contribution to prognozelor, ci la faptul că în elaborarea acestor
European Security. În: NATO Review, Webedition, prognoze nu se operează cu date cantitative.
vol. 45, nr. 5, sept.-oct. 1997

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 93


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

SECURITATEA ROMÂNIEI LA
RĂSCRUCE DE MILENII
Adrian Ionel PETRACHE

La cumpăna dintre milenii, asistăm la cum ar fi: dizolvarea structurii bipolare a arhitecturii
construcţia unei noi arhitecturi de securitate de securitate şi crearea premiselor pentru structurile
globală, cu implicaţii deosebite asupra multipolare, care se află, la rândul lor, în competiţie
securităţii statelor naţionale. În condiţiile cu cele unipolare; manifestarea unor fenomene
manifestării fenomenului globalizării şi integraţioniste în toate domeniile, atât din
integrării României în structurile de securitate perspectiva statelor, ca subiecte de drept
euro-atlantice, se impun unele reconsiderări internaţional, cât şi din cea a organizaţiilor şi
în domeniul securităţii naţionale, care să instituţiilor; creşterea rolului organismelor de
permită afirmarea identităţii naţionale, securitate internaţionale în prevenirea şi rezolvarea
promovarea valorilor şi intereselor ţării, crizelor; reducerea riscurilor şi ameninţărilor
modernizarea statului şi a societăţii româneşti. convenţionale şi amplificarea celor neconvenţionale;
deschiderea procesului de lărgire a NATO şi
adoptarea noului concept strategic (aprilie 1999,
Summit-ul de la Washington); opţiunea fermă a
Până nu demult, conceptul de securitate se statelor din Europa de Est de integrare în structurile
identifica, în percepţia şi înţelegerea multor oameni, de securitate euro-atlantice.
cu cel de apărare naţională. În urma studiilor România, stat cu vocaţie europeană, aflat la
efectuate în ultimul deceniu al secolului XX, acest intersecţia a cel puţin trei sfere de interes (americană,
concept a fost aprofundat şi extins la nivelul stării europeană şi rusească), s-a confruntat şi se
de funcţionare şi echilibru a sistemului social. confruntă cu o situaţie internă complexă, ce o
După înclinarea balanţei de putere în favoarea dezavantajează în acţiunea de integrare europeană
polului occidental, schimbările profunde produse şi euro-atlantică.
pe plan mondial au condus la proiectarea şi Astfel, din punct de vedere politic, României i-
realizarea unei noi arhitecturi de securitate, care să au lipsit, uneori, voinţa şi unitatea de concepţie în
reflecte noile raporturi de putere pe plan regional, ceea ce priveşte prioritatea intereselor naţionale faţă
continental şi global. Practic, asistăm la o de cele de grup, iar eficienţa în organizarea şi
reconstrucţie a sistemului de securitate, în care conducerea societăţii a fost, adesea, departe de stan-
predomină acele interese globale ce sunt vitale dardele europene şi euro-atlantice, cu repercusiuni
pentru progresul civilizaţiei umane. negative asupra funcţionării sistemului social
Reconstrucţia sistemului global de securitate este naţional.
însoţită de noi riscuri şi ameninţări care trebuie Ca efect al slabelor performanţe ale conducerii
contracarate prin crearea cadrului juridic adecvat politice, am asistat în timp la degradarea şi
şi a instituţiilor care să verifice şi să impună distrugerea treptată a sistemelor şi mijloacelor de
respectarea principiilor, normelor şi regulilor de producţie, scăderea continuă a producţiei de
adoptate pe plan internaţional. bunuri materiale, a productivităţii muncii şi
În abordarea conceptului de securitate, se au în nefuncţionalitatea sistemului economiei de piaţă.
vedere o serie de determinări de ordin geostrategic Din punct de vedere social, s-a înregistrat un
care au favorizat evoluţia relaţiilor internaţionale proces de sărăcire generalizată a populaţiei, care a
de la confruntare la dialog. Aceste determinări sunt pus în pericol sănătatea fizică şi psihică a majorităţii
rezultatul intersecţiei şi confluenţei unor procese de oamenilor, cu efecte dezastruoase asupra voinţei şi
anvergură europeană, euro-atlantică sau mondială, capacităţii de reacţie la comanda autorităţii statului

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 94


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE

român. Toate acestea sunt elemente ce pot influenţa interesele personale/ de grup. Iar grupul respectiv
starea de spirit a populaţiei care îşi pierde încrederea trebuie să se afle în relaţii propice cu alte grupuri
în autorităţile statului şi devine, din nefericire, sociale şi cu cel naţional (nivelul superior al
extrem de vulnerabilă la pericolele şi ameninţările securităţii).
la adresa unor valori naţionale ale României. Strategia de securitate naţională a României
Înţelegând prin securitate acea stare în care reprezintă opţiunea factorului politic asupra
trebuie să se afle individul, grupurile sociale, statul direcţiilor şi modalităţilor de acţiune pentru
român, pentru a se putea dezvolta liber şi a-şi promovarea şi apărarea intereselor fundamentale şi
promova interesele proprii, rezultă că securitatea are în vedere situaţia internă, mediul internaţional
se manifestă la toate nivelurile de organizare socială de securitate şi posibilităţile de prevenire şi
şi în toate domeniile de activitate. contracarare a ameninţărilor.
Securitatea naţională nu se poate realiza decât În activitatea de proiectare a strategiei de
într-un sistem de securitate, deoarece riscurile şi securitate naţională a României, se au în vedere
ameninţările la adresa acesteia depăşesc graniţele următoarele idei de bază:
statelor şi posibilităţile acestora de a le preveni şi - Opţiunile de securitate naţională iau în
contracara. considerare realitatea internă, situaţia internaţională
Sistemul de securitate cuprinde un ansamblu de şi sunt determinate de interesele comune ale
principii, norme şi cunoştinţe referitoare la cetăţenilor, precum şi de potenţialul societăţii
securitate, adoptate de un grup de state, recunoscute româneşti de a le susţine;
pe plan internaţional, precum şi instituţiile şi - Obiectivele propuse se realizează prin mijloace
instrumentele prin care se verifică şi se impune politice, juridice, diplomatice, economice, sociale,
respectarea acestora. militare şi prin cooperarea cu statele şi organizaţiile
România a adoptat strategia de realizare a de securitate europene şi euro-atlantice;
securităţii prin integrare în structurile de securitate - În centrul atenţiei se află cetăţeanul, interesele
europene şi euro-atlantice. Această integrare nu are şi drepturile lui fundamentale, interesele legitime
un scop în sine, ci reprezintă modalitatea prin care ale organizaţiilor şi instituţiilor guvernamentale şi
putem participa la construcţia şi dezvoltarea acelui neguvernamentale;
sistem de securitate în cadrul căruia ne putem - Strategia de securitate se bazează pe opţiunea
promova şi apăra cel mai bine propriile interese. clară, în curs de materializare, a României de
Nu izolat, unilateral şi sectar, ci în sistem cu statele integrare în structurile de securitate europene şi
comunităţiii europene şi euro-atlantice. euro-atlantice;
Politica de securitate a României este parte a - Obiectivele urmărite sunt în consens cu cele
politicii generale a statului, menită să asigure ale structurilor de securitate;
promovarea şi apărarea intereselor fundamentale - Menţinerea României ca factor de stabilitate
necesare menţinerii identităţii naţionale, şi cuprinde şi furnizor de securitate în zonă;
măsurile şi acţiunile întreprinse în toate domeniile - Adoptarea şi respectarea valorilor democratice,
de activitate, instituţiile abilitate a elabora, promova economiei de piaţă şi responsabilităţilor ce decurg
şi impune concepte, idei şi acţiuni care să permită din tratatele şi convenţiile internaţionale şi din
apărarea intereselor naţionale. statutul de partener, invitat sau asociat la diferite
Strategia de securitate a României pune pe prim structuri internaţionale.
plan garantarea drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale cetăţenilor, ameliorarea nivelului de trai, În consens cu aceste principii, autorităţile
în condiţiile respectării normelor de drept şi a abilitate cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale
instituţiilor democratice. Cu alte cuvinte, securitatea a României acţionează în direcţiile ce vizează
se realizează în folosul cetăţeanului şi cu partici- promovarea şi apărarea intereselor fundamentale.
parea conştientă şi interesată a acestuia. Nivelul Direcţiile de acţiune se regăsesc în toate domeniile
imediat superior al securităţii individuale este de activitate: politică externă; domeniul economico-
securitatea grupului social. Aici şi numai aici financiar; siguranţă şi ordine publică; apărare
cetăţeanul îşi desfăşoară în mod securizat şi eficient naţională etc. Acţiunile întreprinse au drept scop
activitatea, îşi exprimă, îşi susţine şi îşi realizează asigurarea funcţionalităţii sistemului social naţional

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 95


SECURITATE ŞI STRATEGII MILITARE
şi aducerea acestuia la parametrii de compatibilitate În pofida realizărilor şi acumulărilor teoretice
cu structurile de securitate europene şi euro- şi metodologice din teoria relaţiilor internaţionale,
atlantice. aceasta este departe de a fi o ştiinţă exactă. Orien-
Corespunzător scopului general, în fiecare tările teoretice în domeniul relaţiilor internaţionale,
domeniu de activitate, sunt stabilite obiective şi precum realismul – construit pe principiul „balanţei
modalităţi concrete de acţiune. În domeniul politicii de putere”, funcţionalismul structural – care acordă
externe, România îşi propune să intre în rândul o pondere deosebită factorului economic în
statelor democratice şi să contribuie la promovarea hegemonia mondială şi şcoala neo-marxistă – bazată
păcii, asigurarea drepturilor omului, realizarea pe teoria dezvoltării ciclice, nu mai pot acoperi
prosperităţii generale şi plasarea ei avantajoasă în problematica relaţiilor internaţionale care să prevină
sfera actului decizional internaţional. „un război al tuturor împotriva tuturor”1.
Dacă, la nivelul politic, opţiunea privind Globalizarea ameninţărilor la adresa securităţii
integrarea este unanim acceptată, în domeniul presupune căutarea unei soluţii la acelaşi nivel –
economic România s-a confruntat cu probleme, ce nivelul global –, scopul fiind realizarea unui
au desprins-o de grupul de state din Europa de Est mecanism eficient de schimbare paşnică, în măsură
care au reuşit îndeplinirea condiţiilor economice să permită identificarea şi rezolvarea marilor
impuse pentru aderarea la UE, plasând-o la probleme ale omenirii: înlăturarea războiului din
orizontul 2007. sfera relaţiilor internaţionale; prosperitatea generală;
Obiectivul propus în domeniul economico-financiar asigurarea resurselor; conservarea mediului etc.
este o dezvoltare economică durabilă, realizarea unor Protecţia în faţa efectelor negative ale fenome-
produse competitive pe piaţa externă, care să facă faţă nului de globalizare şi, în acelaşi timp, exploatarea,
concurenţei pe piaţa Uniunii Europene. de către statele mici şi mijlocii, a avantajelor oferite
În domeniul siguranţei naţionale şi ordinii publice de acest fenomen se vor asigura, probabil, prin
se urmăreşte realizarea unei capacităţi analitice şi integrarea în structurile de securitate europene şi
operaţionale a serviciilor de informaţii, prevenirea euro-atlantice.
şi combaterea fenomenului infracţional, protejarea Integrarea în aceste structuri presupune
cetăţenilor, a proprietăţii private şi publice prin adaptarea sistemului social naţional la cerinţele
aplicarea strictă a prevederilor legislaţiei în vigoare. impuse de structurile de securitate în care ne
Domeniul apărării naţionale, alături de celelalte integrăm. Acestea vizează absolut toate domeniile
domenii de activitate, are un rol important în de activitate: politic, diplomatic, economico-
securitatea naţională, prin crearea capacităţii financiar, social, demografic, militar etc.
militare necesare pentru apărarea suveranităţii şi
independenţei naţionale, a integrităţii şi unităţii
teritoriale, a democraţiei constituţionale şi
principiilor statului de drept. NOTE
Aprecierea stării de securitate are la bază
determinări cuprinse în câmpul larg al relaţiilor 1
Hans W. Maull, Energy and Resources, 1989,
internaţionale şi în cel al relaţiilor interne ce se pp. 500-518.
realizează între elementele componente ale
sistemului social naţional.

At the beginning of the new millenium, we assist to the creation of a new security structure with
special implications over national state security system. Due to the rise of the globalization process and
the way towards NATO and Euro-Atlantic structures of the Romanian State, national security system
should be reconsidered to permit promotion of the legitimate national interests as existence and strength
of the Romanian State and national identity.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 96


SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ. PACE ŞI RĂZBOI. ACŢIUNI POST-CON-
FLICT
CORELAREA STRATEGIILOR ALIANŢEI
NORD-ATLANTICE ŞI UNIUNII EUROPENE
ÎN ACŢIUNILE POST-CONFLICT
Colonel (r) dr. Grigore ALEXANDRESCU

There are many heavy reasons to agree cuprindă în general următoarele obiective: crearea
with the statement that “the obvious lesson şi întărirea instituţiilor naţionale, monitorizarea
-that conflict prevention rnust begin as part alegerilor, promovarea drepturilor omului, elabo-
of post-conflict reconstruction - is seldom rarea de programe de reintegrare şi reabilitare şi
drawn”. Dealing with this problem among crearea de condiţii pentru reluarea dezvoltării.
the plethora of issues to make the world a Construcţia păcii va necesita, în primul rând,
safer place for life and social progress calls îmbunătăţirea sau reorientarea activităţilor militare
for greater solidarity of those who can draft şi civile în direcţia reducerii riscului de reluare a
and implement adequate strategies, and conflictului. În acest mod, se contribuie la crearea
provide enough resources. The countries of condiţiilor propice pentru reconciliere, reconstrucţie
the Euro-Atlantic security zone and their şi restabilizare.
institutions - NATO and the EU, have a În societăţile post-conflictuale reconcilierea
special political responsibility in trebuie încurajată, respectul faţă de drepturile
implementing an effective post-conflict omului trebuie demonstrat, participarea la noua
reconstruction. România is part of this area viaţă politică trebuie stimulată şi unitatea naţională
and agrees with these values. – promovată. Totodată, este necesar un proces
progresiv şi sigur de repatriere a refugiaţilor, odată
cu readucerea la proprietăţile lor a persoanelor
Eficienţa acţiunilor statelor sau grupărilor de transmutate şi deportate. De o importanţă deosebită
state care participă la gestionarea unui conflict este trebuie să se bucure promovarea unui program de
cu atât mai mare cu cât, în politica adoptată, iau în reintegrare în societate a foştilor combatanţi.
consideraţie că „prevenirea conflictelor trebuie să Armamentul uşor trebuie adunat de la populaţie şi
înceapă ca o parte a reconstrucţiei post-conflict”1. depozitat în locuri sigure. Minele se vor deplanta,
Aceasta impune ca în strategia de abordare a aduna şi distruge, iar tehnica grea de luptă se va
soluţionării unui conflict existent sau emergent să retrage în cazărmi bine păzite. Concomitent, vor
fie prevăzute şi suficiente resurse umane şi materiale trebui atrase resurse interne şi internaţionale pentru
pentru reconstrucţia zonei afectate de acţiunile reluarea vieţii economice şi ştergerea urmelor
militare. conflictului, atât din punct de vedere fizic, cât şi
Statele din Spaţiul Euro-Atlantic şi instituţiile psihic. Fiecare dintre aceste acţiuni poate fi
NATO şi UE, în complementaritatea programelor corelaţionată cu altele care să asigure efortul
ONU, au responsabilităţi politice speciale în concentrat şi coordonat pe toate fronturile.
implementarea reabilitării post-conflictuale a Specialiştii consideră că activitatea post-
statelor care au trecut prin conflagraţii mai mult conflictuală trebuie declanşată, în primul rând, în
sau mai puţin devastatoare. sectoarele: securitate, justiţie şi dezvoltare
În 1998, secretarul general al ONU prezenta economică.3
necesitatea continuării activităţilor peace-keep-erilor Intervenţia internaţională în zonele post-
după încetarea conflictelor2. conflictuale este necesară pentru a ajunge în timp
Consolidarea păcii, în urma unei confruntări, scurt la stabilitate şi pentru a se preveni declanşarea
solicită mai mult decât acţiuni diplomatice şi militare altui conflict, pe fondul labilităţii perioadei de
exclusive. Eforturile de reconstrucţie trebuie să tranziţie de la starea de război la cea de pace.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 97


SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ. PACE ŞI RĂZBOI. ACŢIUNI POST-CON-
FLICT
Literatura de specialitate, în urma experienţei ameninţări sesizate de pe cele două maluri ale
acumulate în ultimii ani, prezintă diferiţi parametri Atlanticului trebuie să devină o parte integrantă a
pe care îi recomandă drept piloni ai Strategiei de procesului de elaborare a deciziilor membrilor
reabilitare post-conflictuală4. Printre aceştia, putem NATO şi UE, precum şi ale statelor partenere.
enumera: corelarea percepţiei ameninţării şi a
reacţiei, adaptarea unui model optim de reabilitare 2. Adoptarea unui model optim de reabilitare
post-conflictuală şi perfecţionarea solidarităţii euro- post-conflictuală
atlantice şi general-europene.
Stabilizarea situaţiei şi prevenirea reluării
1. Corelarea percepţiei ameninţării şi a reacţiei ostilităţilor în statele care au trecut printr-o
conflagraţie sunt considerate obiective principale
Criza din Kosovo a determinat reacţia imediată ale strategiei post-conflictuale. Stabilirea celor mai
şi necondiţionată a statelor vest-europene care se bune soluţii pentru reconstrucţie nu presupune
vedeau ameninţate de o sursă majoră de instabilitate folosirea întregii game de acţiuni de reabilitare
în apropierea hotarelor UE. Percepţia unitară a cunoscute.
ameninţării occidentalilor a determinat apariţia unei Comunitatea internaţională nu îşi găseşte
politici unitare de urmărire şi gestionare a întotdeauna cadenţa şi unisonul de a se implica
conflictului kosovar, din care nu a lipsit susţinerea efectiv şi eficient în gestionarea arealelor care îi
la unison a acţiunilor NATO. Aceasta a compensat solicită explicit sau nu asistenţa. Bosnia este unul
timiditatea şi slăbiciunea cu care a acţionat Consiliul din puţinele cazuri în care aceasta a oferit unui stat
de Securitate al ONU, din care făceau parte, în devastat de război un model de reabilitare post-
calitate de membri şi membri permanenţi, state care conflictuală, susţinută din plin de resurse multiple
au sprijinit acţiunile Alianţei Nord-Atlantice. şi substanţiale. Irakul se află la polul opus. Statul
Aceeaşi dorinţă de implicare nu a fost resimţită se reabilitează destul de greu, iar reconstrucţia
şi în conflictul din Irak. Intervenţia coaliţiei anti- efectivă întârzie să apară, fie ca reflex al neimplicării
Saddam nu numai că nu a fost sprijinită de ONU, militare, fie, pur şi simplu, al unor orgolii interne şi
dar a fost şi boicotată de unii membri ai Consiliului externe mai greu de depăşit.
de Securitate. Deşi sunt situate pe continente diferite, Somalia,
În războiul împotriva terorismului, în timp ce Angola, Afghanistanul şi Irakul trec prin procese
SUA şi statele participante la coaliţie percepeau post-conflictuale asemănătoare:
politica lui Saddam ca o ameninţare directă la adresa - încă nu au găsit o soluţie propice de asamblare
securităţii lor, unele ţări comunitare nu se simţeau a unei conduceri politico-strategice în care civilii şi
ameninţate de Bagdad, cel puţin pe termen scurt şi militarii să-şi armonizeze deciziile;
mediu. - controlul civil asupra militarilor şi în special
Această situaţie a continuat şi după încetarea asupra foştilor combatanţi lipseşte cu desăvârşire.
confruntării militare. Divergenţele au slăbit Situaţia poate degenera oricând într-un război
legăturile dintre Europa şi America de Nord, fratricid;
repercutându-se asupra eficienţei acţiunilor - echipele de monitorizare şi reconstrucţie nu au
participantelor la reconstrucţia Irakului. dat rezultatele scontate, datorită precarităţii
Desincronizările în percepţia ameninţării pot securităţii lor individuale;
avea consecinţe grave asupra stabilităţii globale şi - fondurile pentru reconstrucţie sunt insuficiente,
securităţii internaţionale5. Pe bună dreptate, un iar faptul că acestea se află la dispoziţia diferitelor
cunoscut analist al problemelor de securitate afirma: concerne şi ONG-uri disipează şi diminuează
„dacă SUA vor avea succes (în reconstrucţia resursele;
Irakului – n.n.), credibilitatea Americii şi, în general, - participarea militarilor la acţiunile post-
a Occidentului se va întări deosebit de mult în minţile conflictuale nu este sincronizată şi nu funcţionează,
inamicilor acestora. Dacă SUA va eşua, atunci cei cu organele locale, ONG-uri şi agenţii, potrivit
care au ucis mii de europeni şi americani în 11 principiilor operaţiilor tip „Joint”.
Septembrie vor fi în mod tragic proslăviţi“6. Din După încetarea conflictului, strategia de
această perspectivă, sincronizarea percepţiilor la reajustare funcţională a statului nu trebuie să-şi

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 98


SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ. PACE ŞI RĂZBOI. ACŢIUNI POST-CON-
FLICT
propună obiective maximale de reabilitare a timp în acţiuni deschise împotriva stabilităţii şi
societăţii şi în nici un caz în timp scurt7. securităţii planetei.
Elaborarea unor strategii realiste şi flexibile cu Dialogul deschis şi continuu între comunităţile
specificitate locală trebuie să primeze ambiţiilor şi europene şi euro-atlantice va oferi, în primul rând,
dorinţelor unor actori internaţionali statali sau nu, garanţia realizării securităţii spaţiului, fără de care
care, cu toţii, se consideră factori esenţiali ai progresul şi bunăstarea locuitorilor acestuia nu sunt
reconstrucţiei fostului teatru de război. posibile şi, în al doilea rând, va putea pune la
Principalele cerinţe ale acţiunii de reabilitare de dispoziţia celorlalte zone suficiente resurse pentru
la care nu trebuie să se facă rabat sunt: nici un securizarea lor.
compromis la drepturile fundamentale ale omului; În concluzie, este greu de intuit în care parte a
mobilizarea generală a populaţiei pentru înlăturarea lumii NATO şi UE se vor implica în reabilitarea
urmărilor conflictului; asumarea de către liderii statelor care au trecut printr-un conflict.
locali a responsabilităţii acţiunilor naţionale şi Balcanii sunt încă pe lista de priorităţi ale
menţinerea cooperării cu forţele internaţionale. acestora, iar rezultatele acţiunilor lor conjugate sunt
Implicarea, în acest proces, a NATO şi UE sau evidente.
numai a unor state membre ale acestora trebuie să Implicarea ONU în reabilitarea post-conflict,
se realizeze în strânsă cooperare, pentru a nu risipi: probabil, va fi din ce în ce mai substanţială. Totuşi,
forţe, fonduri, influenţe şi timp. Deciziile şi acţiunile ecoul eforturilor ONU rămâne la fel de slab, dacă
contradictorii sau divergente nu fac decât să nu îşi va moderniza strategia de acţiune în astfel de
îngreuneze un proces şi aşa destul de anevoios şi situaţii şi dacă nu va reuşi să atragă şi să stimuleze
sincopatic. solidaritatea statelor de pe cele două maluri ale
Atlanticului.
3. Perfecţionarea solidarităţii euro-atlantice
şi general europene NOTE
1
Analiza complexităţii obiectivelor reabilitării Keith Krausse, Conflict Prevention, în
post-conflictuale, în etapa actuală şi în perspectivă, International Security: Challenges and Prospects,
impune regândirea ansamblului relaţiilor euro- Editura Swiss Federal Department of Foreign Affairs,
Berna, 2003, p. 20.
atlantice şi general-europene ce dau substanţă 2
Koffi Annan, Un Documents/1998/Un Secretary
solidarităţii actorilor internaţionali participanţi la General, The Causes of Conflict and Promotion of
reconstrucţia unor state care le solicită sprijinul. Durable Peace and Sustainable Development in Africa.
Pentru aceasta este necesară o mai bună 3
Ministry of Foreign Affairs Canada, Report of the
cooperare şi coordonare a acţiunilor între cele două International Commission on Intervention and State
maluri ale Atlanticului, care nu exclud opiniile Sovereignty, International Development Research
proprii şi diviziunea muncii. Centre, 2004, p. 42.
Comunitatea valorilor împărtăşite de statele 4
Cf. Plamen Pentev, Euro-Atlantic Solidarity an
NATO şi UE, precum şi de partenerii acestora dă Post-Conflict Rehabilitation: Adjusting the Strategic
vigoare cooperării în acţiunile desfăşurate în comun. Approaches, în NATO and EU Approaches to Crisis
Management in the Face of Current Security
Europa şi SUA nu sunt în competiţie. Este
Challenges, Krakovia, 2004, pp. 70-71.
contraproductiv pentru prezentul şi viitorul omenirii 5
Cf. CSSAS, Ameninţări la adresa securităţii,
să apară o nouă „Cortină de fier” de-a lungul Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti,
Atlanticului, după ce europenii, ca şi întreaga lume, 2004.
au irosit atâta istorie comună de progres şi dezvoltare. 6
Julian Lindley-French, Europe Needs the U.S. to
Nimeni nu se aşteaptă la percepţii şi reacţii Succed in Iraq, in Wall Street Journal Europe, 21 august
calchiate ale tuturor statelor care aparţin spaţiului 2003.
analizat, dar la o apropiere a acestora şi la o 7
Marina Ottaway, Promoting Democracy After
atitudine deschisă cooperării şi solidarităţii Conflict: The Difficult Choices, în International Studies
nădăjduim cu toţii. În caz contrar, riscurile, Perspectives nr. 4/2003, p. 316.
pericolele şi ameninţările secolului XXI, lăsate la
voia întâmplării, se vor transforma în cel mai scurt

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 99


ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI

REFORMA SISTEMULUI MILITAR


DIN ROMÂNIA ÎN PROCESUL DE
INTEGRARE EURO-ATLANTICĂ
Conf. univ. dr. Constantin IORDACHE

Politica de apărare a României şi reforma procesul de constituire a structurilor statale şi de


militară au contribuit la realizarea unei creşteri a securitate irakiene.
credibilităţii de ţară, oferind baza principală pentru Anul 2003 a adus în prim-plan o premieră, şi
o politică externă fructuoasă şi o diplomaţie activă anume participarea la prima acţiune de valoare
a ţării noastre în actualul context internaţional. strategică a Uniunii Europene în Balcani, misiunea
În domeniul restructurării armatei, în calitatea CONCORDIA din Macedonia.
statului român de membru al alianţei militare Obiectivul României de aderare la Alianţa Nord-
NATO, s-a hotărât ca efectivele forţelor armate să Atlantică a fost atins, iar participarea la procesul
însumeze 90.000 de militari şi civili şi s-a renunţat decizional al NATO va conferi ţării noastre un nou
la forţele de rezervă. Peste 60% din forţele armate statut în planul relaţiilor internaţionale, ceea ce va
sunt în prezent formate din profesionişti. reprezenta un atu important în negocierile privind
Au fost desfiinţate 161 de structuri militare integrarea în UE.
(comandamente, mari unităţi şi unităţi militare). Tot anul trecut a fost iniţiată o revizuire
În anul 2002, România a demonstrat capabilităţi fundamentală a structurilor de forţe, care presupune
în a oferi infrastructura sa pentru înlocuirea trupelor trecerea de la asigurarea apărării teritoriale la
NATO dislocate în regiunea Balcanilor (forţele protejarea şi promovarea intereselor naţionale, ale
americane au fost rotite prin portul Constanţa). aliaţilor şi partenerilor într-un mediu internaţional
România a utilizat mijloacele proprii pentru complex. Noua structură de forţe va permite
dislocarea militarilor români în Afghanistan creşterea capacităţilor de reacţie rapidă, dislocabile
(avioane C 130 Hercules, transportul maritim civil şi sustenabile în teatrul de operaţii, care să permită
în baza unor contracte comerciale), fapt apreciat îmbunătăţirea contribuţiei militare la întreaga gamă
de reprezentanţii NATO. După ce a preluat de operaţiuni a NATO. Este prevăzută creşterea
preşedinţia comitetelor de coordonare ale Brigăzii graduală a pachetului de forţe pentru Alianţă până
Sud-Est Europene (SEEBRIG), România a devenit la nivelul unei divizii-cadru în 2007, anul în care
un actor al operaţionalizării şi angajării sale în urmează să se încheie procesul de profesionalizare
operaţiuni NATO în Balcani. a forţelor militare. Constituţia României revizuită
După tragicele acţiuni teroriste din septembrie oferă cadrul juridic necesar realizării acestui
2001, România a participat pentru prima dată într- deziderat.
un proces politic şi militar de operaţionalizare a unei Managementul resurselor umane are o impor-
coaliţii militare internaţionale. În operaţiunea de tanţă deosebită în perspectiva implementării noilor
luptă Enduring Freedom, militarii români au fost structuri de forţe şi pentru adaptarea instruirii la
angajaţi, pentru prima oară după cel de-al doilea nivelul exigenţelor NATO. Sunt în curs de finalizare
război mondial, în misiuni efective de război pe Ghidul carierei militare individuale şi Ghidul
teritoriul Afghanistanului. carierei civililor din Ministerul Apărării Naţionale.
În anul 2003, România a dezvoltat, încă de la A fost înfiinţată şi funcţionează o comisie de selecţie
începutul operaţiunilor din Irak, o ofertă importantă a personalului care va încadra funcţii de
de forţe. În faza actuală a procesului de stabilizare reprezentare naţională la NATO şi în cadrul
şi reconstrucţie a Irakului, România participă cu structurilor Alianţei Nord-Atlantice. Procesul se
aproape 800 de militari atât la operaţiunile militare, derulează în condiţii de transparenţă şi corectitudine,
cât şi în cadrul Autorităţii Provizorii a Coaliţiei, la în vederea încadrării cu personal competent.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 100


ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI

Va fi elaborată o lege privind statutul militarilor înregistrat la nivelul transformării armatei României
angajaţi pe bază de contract, prevăzând şi pe traseul integrării în structurile euro-atlantice.
posibilitatea angajării lor în structurile NATO. Au avut loc transformări majore pentru
În această perioadă s-au concretizat noi abordări realizarea unor structuri mobile şi profesioniste,
în domeniul politicii de apărare a României, prin proiectate pentru misiunile care ne vor reveni în noua
dezvoltarea diplomaţiei militare. ipostază de armată NATO.
Au fost consolidate programele de modernizare În continuare, reforma instituţiei militare va viza:
a armatei, iar implementarea sistemului naţional de perfecţionarea sistemului de telecomunicaţii şi
planificare bugetară a creat cadrul necesar pentru informatică, care trebuie să fie compatibil cu NATO
compatibilitate şi integrare rapidă în sistemul până în anul 2007; profesionalizarea completă a
NATO. armatei până în decembrie 2007; întocmirea noului
S-a dezvoltat relaţia de parteneriat strategic cu plan de înzestrare al armatei, conform exigenţelor
SUA, asistenţa primită contribuind la eforturile de NATO; definitivarea planurilor de restructurare a
combatere a terorismului şi pentru gestionarea unităţilor şi marilor unităţi pentru următorii trei ani;
crizelor. Se analizează dislocarea unor baze elaborarea strategiei de formare, instruire şi
americane pe teritoriul României (posibile locaţii perfecţionare a personalului Ministerului Apărării
ar fi aerodromurile de la Mihail Kogălniceanu şi Naţionale.
Câmpia Turzii). Asigurarea suveranităţii naţionale, apărarea
Dezvoltarea unei contribuţii solide la NATO, la spaţiului aerian, securizarea căilor de comunicaţii
nivelul unei Divizii operative, în anul 2007, şi de transport reprezintă priorităţi şi pentru
presupune continuarea într-un ritm accelerat a integrarea României în Uniunea Europeană. Se
reformelor militare. Profesionalizarea armatei impune, în mod stringent, modernizarea flotei de
implică un nou cadru politico-militar şi juridic transport strategic, dezvoltarea sistemului de
pentru Armata României şi pentru capacitatea sa control aerian naţional şi conectarea la sistemul
de reacţie rapidă. O prioritate specială va fi acordată NATO.
unor noi pachete legislative de planificare a forţelor, Procesul de reformă a sistemului militar naţional
generarea de capacităţi pentru misiunile NATO şi nu poate fi complet fără transformări fundamentale
dislocarea în teatrele de operaţii militare. în toate componentele sale, inclusiv în domeniul
În prezent reforma militară a atins un nivel achiziţiilor, al tehnologiilor utilizate şi al logisticii.
avansat, pentru executarea noilor misiuni în cadrul Modernizarea managementului achiziţiilor pentru
alianţei euro-atlantice. România a devenit furnizor apărare, în vederea armonizării practicilor şi
de securitate pentru Balcani şi Caucaz. metodelor utilizate cu cele existente în ţările membre
Pentru militari, perioada 2001-2003 a însemnat ale NATO şi ale UE, a presupus implementarea unui
un efort continuu, contribuind la atingerea pachet de acte normative care să asigure gestionarea
obiectivelor României de integrare în structurile de unitară şi coerentă.
securitate euro-atlantice. În afara reglementărilor specifice achiziţiilor de
Menţionăm că, la această oră, aproximativ 2.000 tehnică militară, în Ministerul Apărării Naţionale
de militari români participă la misiuni de sprijinire au fost introduse şi aplicate şi alte proceduri. În
a păcii în cadrul unor coaliţii internaţionale: 730 în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.
cea de-a 4-a misiune de stabilitate şi reconstrucţie 182/2002, a fost introdusă, cu titlul de obligativitate,
în Irak; 482 în cadrul operaţiilor ENDURING utilizarea sistemului de achiziţii electronice. În anul
FREEDOM şi ISAF – din Afghanistan; 232 în 2003 s-au efectuat aproape 3.000 de licitaţii în
misiunile din Balcani – SFOR şi KFOR; 400 pentru sistem electronic, ceea ce a permis realizarea de
rezerva strategică SFOR/KFOR; 74 pregătiţi pentru economii de fonduri de aproximativ 40%. La nivelul
misiunea de reconstrucţie în Afghanistan – „ANA Ministerului Apărării Naţionale a fost elaborat
TRAINING”. Codul etic al personalului implicat în procesul de
Eficienţa, capacitatea şi maniera în care au achiziţii.
acţionat forţele noastre în Afghanistan şi Kosovo Documentul juridic de bază care permite
reprezintă o imagine a progresului care a fost angajarea României în operaţiile multinaţionale de
pace este Constituţia ţării, care la art. 10 stipulează:

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 101


ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI

“România întreţine şi dezvoltă relaţii paşnice cu (locale) şi populaţiei civile, în zone de conflict armat
toate statele şi, în acest cadru, relaţii de bună sau în situaţii de producere a unor calamităţi
vecinătate, întemeiate pe principiile şi celelalte norme naturale (dezastre).
general admise ale dreptului internaţional”. C.I.M.I.C.-ul reprezintă, în prezent, o activitate
Iar la art. 11 : “1) Statul român se obligă să militară, o parte a operaţiilor de sprijin al păcii,
îndeplinească întocmai şi cu bună credinţă care ar putea include sprijinul acordat unei autorităţi
obligaţiile ce-i revin din tratatele în care este parte. locale sau naţionale.
2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, O caracteristică a structurilor C.I.M.I.C. constă
fac parte din dreptul intern”. în cooperarea armatei cu o mare varietate de
Pornind de la aceste prevederi constituţionale, organizaţii neguvernamentale sau internaţionale,
Legea apărării naţionale a României nr. 45/1 iulie care sunt implicate activ în zona de operaţii militare.
1994 cuprinde, la art.5, condiţiile participărilor În accepţiunea ONU, structura C.I.M.I.C.
româneşti la operaţiuni multinaţionale de pace: “În reprezintă: „o relaţie de sprijin reciproc, planificare
interesul securităţii colective şi potrivit obligaţiilor integrată şi schimb constant de informaţii între
asumate de România prin tratate internaţionale, la forţele militare şi organizaţiile umanitare”.
solicitarea Preşedintelui României, se supune Conceptul C.I.M.I.C. este relevat în instrumentele
Parlamentului, spre aprobare, participarea cu juridice ale Uniunii Europene ca fiind „sarcinile sau
efective şi tehnică militară la constituirea forţelor activităţile specifice desfăşurate de forţele
internaţionale destinate menţinerii păcii sau în operaţionale ale UE, izolat sau în parteneriat, cu
scopuri umanitare”. una sau mai multe organisme civile, întotdeauna în
Participarea unor unităţi ale armatei în afara sprijinul misiunii comandantului”.
teritoriului României cu efective şi tehnică de luptă, Pentru viitorul sigur al Europei, se impune
la exerciţii comune, cu unităţi ale altor state, se dezvoltarea cooperării, în deplină armonie, între UE
aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a şi NATO, ca şi eliminarea disensiunilor apărute între
Ţării, cu informarea prealabilă a Parlamentului. SUA şi unele state ale Europei.
Desfăşurarea exerciţiilor şi operaţiunilor Noul secretar gener al al NATO a făcut
armatei, cu durata determinată, care implică următoarea remarcă: „Europa nu poate fi rivalul
intrarea, staţionarea ori trecerea unor unităţi militare SUA: din punct de vedere politic, este imposibil;
străine pe teritoriul României, se aprobă pentru Din punct de vedere militar, este de neconceput;
fiecare caz în parte, de către parlamentul naţional. din punct de vedere economic, nu îşi permite aşa
Devenită aliat de jure, România beneficiază de ceva. Europa şi SUA pot fi doar parteneri”.
avantajele pe planul securităţii şi îşi asumă ansamblul NATO şi UE sunt organizaţiile capabile de a
responsabilităţilor inerente statutului de membru al dezvolta răspunsuri eficiente şi oportune la crizele
NATO. interne (naţionale) sau pentru conflictele interna-
Conform Conceptului strategic al NATO ţionale. Ambele organizaţii activează pentru
(C.S.N.), adoptat la Summit-ul din 1995, riscurile dezvoltarea unei variate game de disponibilităţi
la adresa securităţii aliaţilor nu sunt doar de ordin expediţionare şi pentru gestionarea crizelor.
militar, ci pot fi şi nemilitare (terorism, criminalitate Eficienţa acţiunilor comune ONU/NATO
organizată, sabotaj economic etc.). necesită interacţiune şi coordonare în plan politic şi
Conceptul strategic al alianţei proclamă la nivelul tactico-operativ. ONU poate constitui forţe
securitatea “individuală” şi “egală” pentru toate internaţionale (coaliţie largă de state) pentru
statele membre. Misiunea de bază a forţelor NATO rezolvarea crizelor majore. Declanşarea, în 2003,
constă în “garantarea independenţei politice şi a a conflictului din Irak, fără mandatul Consiliului
integrităţii teritoriale a aliaţilor”. de Securitate al ONU, a generat disensiuni în cadrul
În sistemul militar românesc a fost generată, NATO, opinii şi acţiuni divergente în atitudinea
după modelul NATO, o structură militară – politico-militară a unor state membre.
C.I.M.I.C. Cooperarea civili-militari (C.I.M.I.C.) În conflictele din Balcani, prezenţa unor
ocupă un loc important în sfera de preocupări a contingente ONU (15.000 de căşti albastre în
NATO, decurgând din necesitatea ca forţele armate Croaţia, 800 în Macedonia), mandatarea de către
să coopereze şi să ofere sprijin autorităţilor centrale Consiliul de Securitate a Forţelor militare sub

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 102


ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI

comandă NATO (IFOR, SFOR, KFOR) au anual, pentru înarmare, 390 miliarde dolari, iar UE
determinat aplanarea tensiunilor şi realizarea unui numai 160 miliarde dolari.
relativ climat de pace. În viitor se impun, cu acuitate, Jacques Chirac a precizat că nu este în favoarea
acţiuni concertate ale ONU, UE şi NATO, cu “acţiunilor preventive”, ci, mai degrabă, este de
respectarea normelor de drept internaţional, în preferat “Ordinul internaţional încarnat de ONU”.
vederea salvgardării păcii şi securităţii la scară În dezbaterea cu privire la Irak, reprezentanţii
planetară. Atunci când nu este reclamată aplicarea statelor membre UE au reiterat dorinţa ca statul
art. 5 din Tratatul de la Washington, NATO trebuie irakian să evolueze spre un “stat stabil, având un
să se conformeze rezoluţiilor Consiliul de Securitate. guvern reprezentativ şi o societate civilă prosperă,
În prezent, Rusia militează pentru întărirea iar constituirea unei autorităţi provizorii irakiene
rolului OSCE (are în componenţă 55 de state, va fi un prim pas spre realizarea acestui obiectiv”.
inclusiv state din fosta U.R.S.S.), în detrimentul Unii analişti apreciază că administrarea militară
puterii decizionale a NATO sau UE. americană va deveni dificilă în teritoriul irakian
În criza bosniacă, cooperarea ONU-UE-NATO datorită revoltelor şi acţiunilor grupărilor teroriste.
a reuşit să împiedice amplificarea confruntărilor Comitetul Internaţional de Cruce Roşie nu doreşte
etnice şi să nu permită activarea vechilor rivalităţi să se implice plenar decât după restabilirea
din istoria Europei. suveranităţii naţionale a statului irakian (SUA sunt
Războiul din Irak a demonstrat incapacitatea UE asimilate unui stat agresor care exercită ocupaţia
de a contracara o “decizie unilaterală” a SUA pentru militară).
intervenţia militară. Liderii europeni au somat organizaţia Hamas şi
Istoricul diplomat Mircea Djuvara considera, alte grupări de acelaşi gen să declare imediat
într-una din lucrările sale: “Actualmente, SUA au încetarea focului şi să pună capăt oricăror activităţi
o poziţie de hegemonie în lume cum nu s-a mai văzut teroriste.
de la căderea Imperiului Roman”. Ultimele acţiuni Majoritatea statelor membre UE consideră că
militare ale alianţei NATO au relevat că ponderea este imperios necesar ca ONU să coordoneze
potenţialului militar american este de aproximativ activităţile de control şi supraveghere în procesul
80%. Ca urmare a progresului tehnologic, SUA de restabilire a păcii în Orientul Apropiat (inclusiv
deţin un arsenal militar impresionant şi extrem de situaţia din Irak).
sofisticat: arme balistice, arme nucleare, arme În prezent, SUA mobilizează importante resurse
neletale etc. Se estimează că aproximativ 400.000 financiare şi forţe militare pentru evitarea unor
de ingineri şi cercetători (originari din statele catastrofe umanitare şi pentru acoperirea vidului
bătrânului continent european) activează pe de putere pe teritoriul irakian.
teritoriul SUA, datorită politicii statului american În momentul când SUA au solicitat la ONU
în domeniul cercetării şi dezvoltării ştiinţifice. sprijinul în domeniul asistenţei umanitare, o serie
UE, un principal actor în planul politicii de state puternice (Franţa, Germania, Rusia, China)
economice mondiale, îşi va consolida politica au respins ideea rezoluţiei Consiliului de Securitate
proprie de apărare. Summit-ul UE din iunie 2003, “Petrol contra hrană”, invocând art.55/Convenţia
de la Thessalonic, Grecia, a supus dezbaterii statelor a VI-a de la Geneva, unde se stipulează “Puterea
membre proiectul de Constituţie Europeană, iniţiat ocupantă are datoria, în limita posibilelor
de Valery Giscard d’Estaing, pr eşedintele disponibilităţi, de a asigura aprovizionarea cu
Conventului. După adoptarea textului acesteia la alimente şi medicamente pentru populaţia din
recentul summit de la Bruxelles, se preconizează teritoriul ocupat”. Asociaţiile umanitare interna-
ratificarea sa, printr-un Tratat de la Roma, de către ţionale au refuzat să intervină, motivând că nu vor
cele 25 de state membre (din 2007, vor fi 27). să se plaseze sub autoritatea militară a unor state
Cu privire la strategia europeană de securitate, invadatoare, ele dorind să-şi păstreze statutul de
s-a estimat că relaţiile transatlantice SUA/UE organizaţii neutre.
“evoluează pe picior de egalitate”. NATO, în cadrul acţiunilor sale, va trebui să se
S-a emis ideea constituirii unei Forţe de Reacţie bazeze pe valorile democratice şi puterea militară a
Rapidă (având în componenţă aproximativ 60.000 binomului UE-SUA.
de militari), într-un interval scurt de timp. SUA alocă

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 103


ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI

În ultimul deceniu s-au întreprins acţiuni interoperabilitate cu armatele statelor membre


concrete în planul modernizării armatei române, NATO
realizării unei capacităţi operaţionale şi de Fenomen cvasipermanent al relaţiilor interna-
ţionale, alianţele politico-militare au fost şi continuă
să fie o componentă fundamentală a politicii
mondiale, una dintre modalităţile de promovare a
intereselor statelor componente.
The defence policy of Romania and the new military reform contributed to the realization of a
credibility growth, offering the main base for an active national diplomacy in the present
international context.
Through its army, in full process of restructuring and modernization, Romania has the capacity
to contribute at missions of collective defence and other missions in which NATO is involved.
Romania is also able to assume all responsibilities, which are part of its status as member of the
NATO military alliance. A common space of European and Regional Security is the best option for
Romania to protect its national interest. The quality of member in NATO and European Union
would provide Romania the guarantees of security, in a European and International political
space, in condition of arising new threats and risks at its integrity and suverainty.
Beside evolution of military events from Iraqi military space we can consider that NATO will
provide a military security structure adaptable to all geopolitical conditions of each historic moment,
and a decisive support for European Integration, which is presumed to be in 2007. Ministry of
Defence will continue firmly in the process of modernization and restructuring of its national
army.
NATO and UE are organizations that activate for the improvement of dispatch availability in
order to manage the international crisis.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 104


EVENIMENT STRATEGIC

La summit-ul NATO de la Istanbul

ROMÂNIA, LA MASA DECIZIILOR


EURO-ATLANTICE

Zilele de 28 şi 29 iunie a.c. au avut pentru a fost hotărâtă continuarea coordonării şi cooperării
România, ca şi pentru celelalte 6 state recent primite cu operaţia Enduring Freedom. Convingerea tuturor
în Alianţă, o semnificaţie aparte: în cadrul summit- participanţilor a fost că drumul spre reconcilierea
ului NATO de la Istanbul, ţara noastră s-a aflat, naţională, spre o pace durabilă, stabilitate şi
pentru prima dată, la masa deciziilor euro-atlantice, respectul drepturilor omului în această ţară este încă
în calitate de membru cu drepturi depline. lung, dar şi că, prin aportul forţelor Alianţei, vor fi
Istoricele hotărâri din aceste zile, care au dezarmate miliţiile, puse la loc sigur armele, iar
reconfirmat rolul NATO de bază a apărării colective, proiectele de reconstrucţie şi reforma sectorului de
de forum esenţial de consultare asupra securităţii securitate îşi vor putea spori impactul în planul vieţii
între Europa şi America de Nord şi de instrument sociale afghane.
eficace pentru apărarea păcii şi stabilităţii, Alianţa a hotărât să predea, până la finele lui
reprezintă expresia unităţii de voinţă a României şi 2004, după 9 ani de la lansare, misiunea de
a celorlalte 25 de state membre ale Alianţei Nord- stabilizare din Bosnia-Herţegovina (SFOR) Uniunii
Atlantice în faţa noilor ameninţări din mediul Europene. Aceasta din urmă va dezvolta o misiune
strategic de securitate actual. nouă, distinctă, pe baza mandatului Naţiunilor
Problematica summit-ului de la Istanbul Unite, potrivit capitolului VII al Cartei ONU şi a
interesează în mod special România, deoarece, în aranjamentelor Berlin + dintre cele două organizaţii.
acest cadru, s-a dat semnalul asumării concrete a Fără îndoială că acordurile de la Dayton vor rămâne,
responsabilităţii pentru stabilitatea bazinului Mării în continuare, în vigoare, constituind fondul păcii
Negre, o zonă plină de per icole, dar şi de şi stabilităţii în Bosnia şi Herţegovina.
oportunităţi, ce prezintă o dublă miză: cea a S-a considerat, totodată, că o prezenţă solidă a
resurselor energetice din Caucaz şi Marea Neagră, KFOR în Kosovo este esenţială pentru sporirea
dar şi cea a coridoarelor strategice care o străbat securităţii şi promovarea procesului politic.
de la est la vest şi de la nord la sud. Un loc important i-a fost rezervat deciziei de a
La reuniune, s-a accentuat asupra rolului întări contribuţia NATO la operaţia maritimă Active
colaborării dintre aliaţi şi parteneri în consolidarea Endeavour din Mediterana şi ansamblului de măsuri
regională, neomiţându-se să se evidenţieze faptul proprii de creştere a contribuţiei individuale şi
că NATO va promova şi în viitor stabilitatea, colective la lupta comunităţii internaţionale cu
oriunde este nevoie, va apăra securitatea şi valorile terorismul. S-a luat act, de asemenea, de
comune. Comunicatul Summit-ului de la Istanbul disponibilitatea Federaţiei Ruse şi Ucrainei de
reţine, de altfel, la punctul 3, întreaga gamă de participare la operaţia din Marea Mediterană.
misiuni viitoare a Alianţei1. Alianţa a hotărât să se implice activ în
În acest sens, liderii statelor membre au rezervat demersurile internaţionale de democratizare a
un punct special Afghanistanului, în care s-a decis Orientului Mijlociu. În acest sens, a luat o opţiune
să fie lărgită misiunea ISAF condusă de NATO, importantă în ceea ce priveşte Irakul: s-a oferit să
stabilindu-se mai multe echipe de reconstrucţie ajute guvernul irakian pentru formarea forţelor sale
provincială (PRT) suplimentare şi o întărire a de securitate.
susţinerii pentru alegerile viitoare. Statele membre au fost de acord să continue
Considerându-se contribuţia NATO la pacea şi transformarea capacităţilor militare ale organizaţiei,
stabilitatea Afghanistanului ca o prioritate esenţială,

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 105


EVENIMENT STRATEGIC

pentru a le face mai moderne, mai apte de a să se intensifice, pentru a încheia retragerea cât mai
desfăşura toată gama de misiuni ale Alianţei. curând posibil. Prin OSCE, monitorizarea şi
După desfăşurarea, în 2004, a celei mai ample sprijinirea procesului de retragere vor continua.
extinderi din istoria NATO, la Istanbul s-a reafirmat Summit-ul a consemnat ca realizări: atingerea
voinţa ca uşa Alianţei să rămână deschisă pentru capacităţii operaţionale de către Batalionul
noi membri, încurajându-se în acest sens state ca multinaţional de apărare CBRN, realizarea acestei
Albania, Croaţia şi Republica ex-iugoslavă a capacităţi, până la finele anului, şi la nivelul NRF,
Macedoniei de a continua reformele necesare pentru instalarea (aflată în curs) a Comandamentului Aliat
a progresa pe calea aderării. de Transformare, ca şi progresul în execuţia
România s-a alăturat fără rezerve unei asemenea Angajamentului capacitar de la Praga (PCC), dar
decizii, fiind convinsă că primirea în Alianţă a a relevat şi nevoia ca statele membre să elibereze
statelor din Balcanii de Vest va contribui şi mai mult unele resurse destinate structurii forţelor şi
la stabilizarea regiunii. Interesată de securitatea capacităţilor naţionale care nu sunt foarte necesare
europeană, ţara noastră a susţinut cu tărie şi şi să le reinvestească în capacităţi desfăşurabile gata
însemnatul şir de măsuri ce au vizat întărirea de a fi puse la dispoziţie.
Parteneriatului euro-atlantic, în special România participă în prezent la misiuni post
angajamentul cu partenerii din regiunile strategic conflict extrem de complexe, cu peste 500 militari
importante ale Caucazului şi Asiei Centrale. în Afghanistan şi cu peste 700 militari în Irak. În
Ca stat membru ce consolidează dimensiunea urma summit-ului de la Istanbul se constată o sporire
sudică a Alianţei, România s-a declarat de acord, considerabilă a implicării Alianţei, atât în Irak, cât
totodată, cu întărirea Dialogului Mediteranean şi şi în Afghanistan, ceea ce va determina, implicit, o
ideea de a face o ofertă de cooperare, pentru regiunea amplificare a prezenţei româneşti pe cele două
Orientului Mijlociu lărgit, cu „Iniţiativa de teatre. În Afghanistan, militarii noştri vor înregistra
cooperare de la Istanbul“. o creştere numerică, îndeosebi în domeniul
Subiectele de interes naţional pentru România, informaţiilor militare, consolidând dispozitivul
care au fost abordate prioritar şi de către ceilalţi NATO de la Kunduz, prin alăturarea la echipele
membri ai Consiliului Nord-Atlantic (NAC), le-au provizorii de reconstrucţie. Cât priveşte Irakul, unde
reprezentat situaţia din Transnistria şi situaţia din chiar pe timpul summit-ului de la Istanbul a avut
Republica Moldova. Incluse pe agenda diplomaţilor loc, cu câteva zile mai devreme decât fusese
români, aceste subiecte au ajuns în comunicatul planificat, transferul de putere şi unde NATO a decis
NAC, prin menţionarea interesului strategic al să se implice în antrenarea militarilor ce vor forma
Alianţei pentru zona Mării Negre şi pentru un viitoarea armată a acestui stat, ţara noastră ar putea,
parteneriat cu R. Moldova. de asemenea, să aibă o contribuţie semnificativă.
În comunicatul final, cel mai amplu din istoria Pe fondul discuţiilor legate de ofensiva contra
reuniunilor NATO, la punctul 17, se reiterează terorismului şi constituirea NRF, ministrul român
angajamentul faţă de Tratatul CFE „ca o piatră de al apărării, Ioan Mircea Paşcu, a semnat, în prima
temelie a securităţii europene“. Se reaminteşte că zi a summit-ului, două scrisori de intenţie pentru
„îndeplinirea angajamentelor restante pentru participarea la proiectul PCC (Angajamentul de la
Republica Georgia şi Republica Moldova va crea Praga privind Capabilităţile) referitoare la
condiţiile necesare pentru ca Aliaţii şi statele angajamentul României de a pune la dispoziţia
semnatare să ratifice cât mai repede Tratatul CFE Alianţei a celor 5 avioane de transport strategic C-
adaptat“. 130, ce vor fi complet operaţionale la sfârşitul
Constatând progresele obţinute în 2003 în anului, şi a celor 3 fregate – Mărăşeşti, Regina
retragerea forţelor militare ruse din R. Moldova, Maria şi Regele Ferdinand -, ultimele două, după
România şi celelalte state NATO şi-au exprimat intrarea lor în dotarea Forţelor noastre Navale.
regretul pentru faptul că aceste progrese nu au Este neîndoielnic că, după summit, NATO îşi
continuat şi în 2004 şi că extinderea termenului va proiecta mult mai rapid şi mai direct interesele
limită de retragere, 31 decembrie 2003, agreat în de securitate pe spaţiile adiacente, în aceste condiţii
cadrul OSCE, nu a fost realizată. S-a subliniat, de România căpătând statutul unui membru ce va
asemenea, că este esenţial ca eforturile în acest sens trebui să-şi asume o responsabilitate sporită în

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 106


EVENIMENT STRATEGIC

cadrul sistemului euro-atlantic de securitate şi în reconstrucţie provincială (PRT) suplimentare,


dispozitivul strategic al luptei cu terorismul. întărind susţinerea pentru viitoarele alegeri;
Pe parcursul reuniunii la vârf de la Istanbul, - a stabili un termen al operaţiilor Alianţei duse
lideri de seamă ai Alianţei, ca Jacques Chirac, au cu succes, prin SFOR, în Bosnia-Herţegovina,
reiterat convingerea că România va fi admisă în notând cu satisfacţie că Uniunea Europeană este
2007 în UE, element ce va întări legătura dintre pregătită să desfăşoare aici o nouă misiune distinctă,
cele două organizaţii. în virtutea unui mandat al Naţiunilor Unite, potrivit
Pe fondul amplei dezvoltări şi amplificări a capitolului VII al Cartei şi pe baza aranjamentelor
rolului UE şi al noii dimensiuni globale pe care a Berlin+ agreate între cele două organizaţii;
căpătat-o în prezent NATO, ca membru al ambelor - a confirma faptul că o solidă prezenţă a KFOR
organizaţii, ţara noastră va aduce un plus de rămâne esenţială pentru sporirea securităţii şi
determinare în planul soluţionării problemelor promovarea procesului politic în Kosovo;
regionale din zona Balcanilor, Caucazului şi Mării - a întări contribuţia operaţiei Active Endeavour,
Negre, angajamentul efectiv în prevenirea şi operaţia maritimă a Alianţei din Mediterana, la lupta
combaterea ameninţărilor la adresa securităţii lumii contra terorismului;
secolului XXI, experienţa căpătată în peste un - a oferi un ajutor Guvernului irakian pentru
deceniu de participare la operaţiuni de menţinere a formarea forţelor sale de securitate, conform
păcii şi în sprijinul păcii, în toate zonele lumii. declaraţiei asupra Irakului, publicată separat;
Mai mult, ca preşedinte, în miezul acestei veri - a aproba un ansamblu întărit de măsuri proprii
fierbinţi, al Consiliului de Securitate, România va pentru creşterea contribuţiei noastre individuale şi
avea o contribuţie majoră la sporirea rolului central colective la lupta pe care comunitatea internaţională
al ONU în transformările preconizate în Irak, în o duce contra terorismului;
interacţiunea ONU – organizaţii regionale în - a continua transformarea capacităţilor noastre
stabilizarea post conflict, în problemele Orientului militare, pentru a le face mai moderne, mai
Mijlociu şi Africii, ale Bosniei-Herţegovina, Kosovo funcţionale şi mai apte de a se desfăşura pentru a
şi Georgiei-Abhaziei, în adaptarea ONU la sfidările îndeplini toată gama misiunilor Alianţei;
şi oportunităţile lumii contemporane. (V.P.) - a reafirma că uşa NATO rămâne deschisă noilor
membri şi a încuraja Albania, Croaţia şi Republica
ex-jugoslavă a Macedoniei de a continua reformele
NOTE necesare pentru a progresa pe calea aderării la
NATO;
1
Comunicatul Summit-ului de la Istanbul - a lua un anumit număr de măsuri pentru a întări
publicat de şefii de stat şi de guvern participanţi la mai mult Parteneriatul euro-atlantic, insistând în
reuniunea Consiliului Atlanticului de Nord, din 28 special asupra angajamentului cu Partenerii noştri
iunie 2004 (http://www.nato.int/docu/pr/2004/p04- din regiunile strategic importante care sunt Caucazul
096f.htm), arată, la pct. 3, decizia NATO de: şi Asia Centrală;
- a lărgi misiunea Forţei internaţionale de - a întări Dialogul nostru mediteranean şi a face
asistenţă a securităţii (ISAF), condusă de NATO în o ofertă de cooperare regiunii Orientului Mijlociu
Afghanistan, prin stabilirea mai multor echipe de lărgit prin „Iniţiativa de cooperare de la Istanbul“.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 107


EVENIMENT STRATEGIC

O AGENDĂ DE LUCRU ÎN TRANSFORMARE


Cea de a VII-a Conferinţă anuală a Consorţiului PfP al Academiilor de apărare
şi institutelor de studii de securitate

În perioada 13-15 iunie a.c., Bucureştiul a fost 5. realizarea unor forţe NATO care să persiste
gazda Conferinţei anuale a PfP Consortium of atacurilor NBC.
Defense Academies and Security Studies Institutes. În final, domnia sa a recomandat câteva direcţii
Cei aproape 500 de membri de pe toate de acţiune pe care să le dezvolte Consorţiul, prin
continentele, unii prezenţi pentru prima oară în ţara institutele membre:
noastră, şi-au desfăşurat activităţile în plen şi pe · eficientizarea echipelor de reconstrucţie post
secţiuni. conflict;
În plen a fost abordată de către personalităţi de · îmbunătăţirea siguranţei frontierelor;
marcă ale vieţii politice, ştiinţifice şi militare · modalităţi de combatere eficientă a proliferării
internaţionale o paletă largă de teme de interes mijloacelor de distrugere în masă şi traficului de
general. Printre acestea, putem remarca: persoane, droguri şi materiale strategice.
- Transformarea – un răspuns la provocările - Perspectivele educaţiei şi instrucţiei în secolul
secolului XXI. Raportor a fost ministrul apărării XXI. În cadrul acestei sesiuni, dr. Peter FOOT,
naţionale al României, dr. Ioan Mircea PAŞCU, care locţiitor al comandantului Colegiului de Stat Major
a prezentat o amplă şi bine documentată evoluţie a din Marea Britanie, a prezentat unele mutaţii care
mediului de securitate din zona noastră de influenţă s-au produs în raportul civili-militari în domeniile
şi a analizat etapele de perspectivă ale modernizării apărării şi securităţii.
armatei noastre, până în anul 2012. În context, acesta a subliniat că au trecut zilele
Insistând asupra necesităţii transformărilor în care militarii erau consideraţi singurii apărători
calitative ale instituţiei noastre militare, domnia sa ai naţiunii. Acum, cei mai mulţi morţi în urma
s-a oprit asupra „capacităţilor de nişă” pe care, în conflictelor sunt civilii. La aceştia se adaugă şi
primă urgenţă, putem să le dezvoltăm la un nivel de multitudinea de vieţi pierdute în urma unor stări de
performanţă cerut de standardele NATO. urgenţă (pompieri, poliţişti, personal medical ş.a.).
- În întâmpinarea provocărilor secolului XXI. În schimb, sunt situaţii când militari bine şi
Aici, domnul Robert F. SIMMONS, adjunct al îndelung pregătiţi de armatele naţionale pun bazele
asistentului secretarului general NATO pentru unor armate private. Mercenariatul a reînviat. Se
afaceri politice, a prezentat principalele realizări ale pune la îndoială necesitatea pregătirii superioare a
Alianţei din ultimul an. Apoi, distinsul specialist a militarilor la nivel naţional, a conchis domnia sa.
identificat cele mai importante direcţii de acţiune Alocuţiunea comandantului Comandamentului
viitoare, printre acestea înscriindu-se: Aliat pentru Transformare şi Comandă al Forţelor
1. pregătirea pentru acţiuni post-conflict a Întrunite ale SUA din NATO, amiralul Edmund P.
forţelor de stabilitate; GIAMBASTIANI, a fost aşteptată cu multă
2. realizarea interoperabilităţii în cadrul nerăbdare, nu numai de către participanţi, dar şi de
coaliţiilor, nu numai între forţele NATO, ci şi cu mass-media prezentă la această manifestare
partenerii; ştiinţifică.
3. constituirea din timp a unor comandamente Domnul amiral GIAMBASTIANI a fost foarte
în apropiere de posibilele focare de conflict; generos cu prezentarea activităţii de la Tampa şi cu
4. dezvoltarea unei forţe de reacţie a NATO care răspunsurile la întrebările celor prezenţi la lucrările
să poată fi proiectată rapid şi să reziste în mod Consorţiului, exprimând mai multe opinii referitoare
independent în teatru; la modernizarea NATO, unele făcute publice pentru
prima oară.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 108


EVENIMENT STRATEGIC

Între altele, vorbitorul a apreciat că „noua zonă felul acesta, practicile militare care şi-au dovedit
de responsabilitate a NATO nu mai este identificată eficienţa, adaptate noilor condiţii, se pun la
prin parametri geografici, ci temporali. Ea este dispoziţia forţelor eterogene care participă la
viitorul”. reabilitarea structurilor şi economiilor falimentare.
În urma transformării, va rezulta o forţă Unul din principiile transformării îl constituie
interdependentă bazată pe efectul pe care îl produce. trecerea de la abordarea naţională a problemelor la
În noua accepţie, termenul „întrunit” nu se va cea integrată a Alianţei. În felul acesta, acţiunile
referi numai la categoriile de forţe ale armatei. militare vor fi în marea lor majoritate interaliate şi
Acţiunile post-conflict desfăşurate în ultimul timp multinaţionale.
în lume au impus ca acest concept să se extindă şi Pentru o mai bună şi facilă înţelegere a acestui
asupra organizaţiilor interguvernamentale, ONG- principiu, domnul amiral a prezentat următoarea
urilor şi a tuturor celor care participă împreună cu schemă:
armata la refacerea statelor distruse de conflicte. În

NATIONAL CONCEPT JOINT CONCEPT


Strategic Vision Development &
Experiment

NATIONAL Expended Defence NRF Command


EXERCISES Requirements Training
Review
Joint Warfare Center NATO defence planning
National Resources Planning
Joint Forces Training

Aceasta va ajuta la pregătirea forţelor pentru - Noua structură organizatorică a Consorţiului


un viitor nesigur. este operaţională;
În continuare, activitatea Consorţiului s-a - S-a accentuat necesitatea ca, în cel mai scurt
desfăşurat pe următoarele secţiuni: timp, Consorţiul PfP să devină, prin reconsiderarea
- Securitate Europeană; misiunii sale iniţiale, un instrument al transformării
- Stabilitate Regională; Alianţei şi de a contribui, astfel, la integrarea noilor
- Sectorul de Securitate; state membre ale Alianţei Nord-Atlantice şi la
- Învăţământ şi instruire. pregătirea şi instruirea noilor parteneri;
În cadrul conferinţei a fost organizat un foarte - A fost apreciată partea română pentru
atractiv Market Place, care a oferit participanţilor contribuţia la reuşita conferinţei;
posibilitatea de a lua cunoştinţă de realizările - A fost evidenţiată modalitatea de implicare a
diferitelor grupuri de lucru, pe baza distribuirii universităţilor de apărare şi a centrelor de studii de
gratuite de cărţi, reviste, CD-uri, asigurându-se securitate în organizarea şi desfăşurarea confe-
totodată cadrul propice schimbului de informaţii şi rinţelor.
antamării de proiecte de colaborare. Generalul Raimund SCHITTENHELM, coman-
În final, domnul Bruce MCLANE, directorul dantul Academiei Naţionale de Apărare din Austria,
executiv al Consorţiului, a concluzionat: s-a oferit să fie gazda conferinţei din anul 2005 a
- A fost asigurat un cadru organizatoric propice Consorţiului Academiilor de Apărare şi Institutelor
de exprimare independentă a opiniilor, fără o ierarhie de Studii Strategice. (G.A.)
prestabilită a ideilor;

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 109


PUNCTE DE VEDERE

UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND


PREGĂTIREA ARMATEI ROMÂNIEI
ÎN CONTEXT ALIAT
General de brigadă Ioan CIUPEI
Comandamentul 10 Operaţional (D) IAŞI
Între apărarea naţională şi apărarea În prezent, Armata este angajată în realizarea
colectivă există o relaţie biunivocă; cele două unor obiective esenţiale pentru viitorul României:
concepte nu se contrapun, ci se presupun integrarea în structurile de securitate europene şi
reciproc. Pornind de la această constatare, euro-atlantice; întărirea securităţii şi stabilităţii
autorul apreciază că concepţia doctrinar- regionale prin participarea, alături de armate
strategică şi operaţională de pregătire a partenere şi aliate, la operaţii în sprijinul păcii.
Armatei României pentru apărare reprezintă o Fără a diminua capacitatea Armatei de a acţiona
strategie pragmatică, realistă şi dinamică de independent ori împreună cu celelalte elemente ale
materializare a obiectivelor de securitate în sistemului naţional de apărare, perspectiva
domeniul apărării, care stabileşte modalităţile participării la operaţii multinaţionale va determina
concrete de acţiune ale armatei pentru generalizarea unor strategii, doctrine, forme de
protejarea şi promovarea intereselor naţionale. pregătire şi proceduri de stat major comune, precum
şi programe adecvate de înzestrare şi planificare a
forţelor. De asemenea, apreciem că Armata
Armata, ca instituţie fundamentală a statului României trebuie să fie suficient de flexibilă, pentru
român, va acţiona şi în context aliat pentru a exploata la nivel maxim performanţele viitoarelor
garantarea suveranităţii, a independenţei şi unităţii tehnologii şi a preveni, descuraja şi contracara
statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a riscurile şi ameninţările de diverse tipuri.
democraţiei constituţionale. Flexibilitatea operaţională va întări substanţial
Armata României este componenta de bază a capacitatea de reacţie a Armatei, iar modularitatea
sistemului de securitate naţională şi răspunde de va conduce la creşterea interoperabilităţii şi
asigurarea apărării statului român împotriva mobilităţii, precum şi la optimizarea efortului
ameninţărilor militare şi nu numai. Aceasta logistic al structurilor sale militare.
îndeplineşte angajamentele internaţionale asumate Pornind de la rolul şi locul Armatei României în
de România în plan militar şi sprijină alte ministere, cadrul sistemului naţional de apărare, aceasta,
agenţii guvernamentale şi autorităţi locale împotriva ,,….trebuie să fie în măsură ca, în timp de pace, în
ameninţărilor non-militare la adresa statului. situaţii de criză şi în timp de război, să
,,La nivelul anului 2010, Armata României va îndeplinească următoarele misiuni:
fi o forţă modernă şi credibilă, dotată cu tehnică · contribuţia la securitatea României pe timp
performantă şi echipament militar modern, de pace;
pregătită şi antrenată potrivit standardelor · apărarea României şi Aliaţilor săi;
NATO’’1. Ca urmare, considerăm că, astfel, armata · promovarea stabilităţii regionale şi globale,
va putea îndeplini, în condiţii de eficienţă sporită, inclusiv prin utilizarea diplomaţiei apărării;
atât operaţii specifice războiului modern, cât şi · sprijinirea instituţiilor statului şi a autorită-
operaţii militare altele decât războiul, acţionând în ţilor locale în caz de urgenţe civile’’2.
timp de pace, în situaţii de criză şi la război, în Privind contextul general în care se face
conformitate cu cerinţele securităţii şi apărării pregătirea armatei pentru apărarea naţională,
naţionale, cu obligaţiile internaţionale ce îi vor apreciem că, în viitor, conflictele armate –
reveni României. prefigurate de cele mai recente operaţii multinaţi-

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 110


PUNCTE DE VEDERE

onale din Afghanistan şi Irak – nu se vor mai participării la operaţii multinaţionale vor determina
desfăşura numai într-un spaţiu tridimensional, ci generalizarea unor strategii, doctrine, forme de
într-unul cu cinci dimensiuni, în care spaţiul cosmic pregătire şi proceduri de stat major comune, precum şi
şi cel informaţional vor constitui noi medii de programe adecvate de înzestrare şi planificare a lor;
confruntare pentru domeniul militar. · războiul va continua până la refacerea integrală
În aceste condiţii, numai adaptarea acţiunii a domeniilor de interes naţional afectate prin
militare la situaţiile strategice reale şi abordarea conflict;
sistemică, integratoare a tuturor domeniilor · folosirea tehnologiilor înalte va determina
războiului pot determina luarea unor decizii creşteri substanţiale ale mobilităţii forţelor armate,
anticipative şi corecte. Caracteristica fundamentală capabilităţilor acestora şi diversificarea procedeelor
a oricărui tip de război viitor o constituie de ducere a acţiunilor;
demasificarea şi neutralizarea mijloacelor prin · evitarea surprinderii în domeniul informaţional;
distrugere selectivă şi punctuală a obiectivelor · optimizarea acţiunilor militare întrunite va
vitale, folosindu-se sistemele de armament de înaltă solicita o logistică naţională specializată, adecvată,
precizie. Tendinţa ce apare frecvent în scenariile flexibilă şi interoperabilă;
privind acţiunile militare ale viitorului este aceea · tendinţa, tot mai pregnantă, spre acţiuni militare
de a urmări obţinerea unor efecte strategice cu forţe întrunite;
de valoare tactică. Prognozăm că un viitor război · integrarea eforturilor de apărare a ţării în
va fi purtat, probabil, fără întrebuinţarea armei apărarea colectivă, odată cu integrarea de facto în
nucleare, dar nu se exclude pericolul folosirii NATO.
armelor chimice şi biologice de către un eventual Ca urmare, opinăm că se impune cu necesitate
agresor. concentrarea eforturilor multinaţionale comune,
Analizând fizionomia şi conţinutul viitorului pentru neutralizarea riscurilor şi ameninţărilor, în
conflict, este posibilă identificarea direcţiilor cadrul cărora acţiunile militare vor fi doar etape în
principale de evoluţie a acestuia, chiar dacă procesul complex de stabilizare a situaţiei.
transformările din mediul militar sunt foarte rapide. Angajarea Armatei se va face potrivit regulilor
În acest sens, evidenţiem manifestarea a două specifice, care vor reflecta atât principiile dreptului
tendinţe: internaţional, legile războiului / conflictului armat,
· armatele majorităţii statelor continuă să se cât şi interesele naţionale şi cele de alianţă.
doteze cu cele mai avansate echipamente şi categorii În funcţie de natura şi amploarea riscurilor şi
de armament, inclusiv de înaltă precizie şi ameninţărilor, alegerea tipului de acţiune strategică
inteligente, acest lucru mărind probabilitatea va depinde de condiţionări proprii statului român,
intervenţiilor de la mare distanţă; dar şi de cele determinate de atitudinea organizaţiilor
· unele forţe, scăpate de sub controlul statului, internaţionale de securitate şi a principalelor centre
au posibilitatea de a fi angajate în acte teroriste şi de putere.
crime, pentru atingerea unor scopuri politice prin În viitor, ca urmare a finalizării eforturilor
acţiuni militare asimetrice, putând afecta astfel integrării în structurile de securitate euro-atlantice,
punctele vulnerabile ale statului. este posibil ca unele acţiuni militare în curs de
Privind fizionomia războiului de apărare a ţării, desfăşurare de către forţele Armate ale României
apreciem că acesta va avea următoarele trăsături: să capete aspecte multinaţionale. Acţiunile militare
· va fi îndreptăţit şi just, bazat pe dreptul la vor fi combinate, iar efortul naţional va fi multiplicat
autoapărare; potrivit potenţialelor angajate. Forţele Armate ale
· alegerea tipului de acţiune strategică va depinde României vor conlucra pe baza parteneriatului şi a
de condiţionări proprii statului român, dar şi de cele memorandumurilor de înţelegere.
determinate de poziţia organismelor internaţionale; În acest sens, considerăm că, pentru ducerea
· se va adânci gradul de integrare intercategorială acţiunilor militare - în contextul apărării colective
şi multinaţională a acţiunilor militare; – în cadrul unei grupări multinaţional, se impune
· capacitatea forţelor armate de a acţiona abordarea şi rezolvarea următoarelor probleme
independent ori împreună cu celelalte elemente ale principale:
sistemului naţional de apărare şi perspectiva

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 111


PUNCTE DE VEDERE

· crearea unor forţe militare multinaţionale Aşa cum restructurarea armatei şi integrarea
întrunite; României în Alianţa Nord-Atlantică au fost procese
· constituirea structurilor de conducere obiectiv-necesare şi complementare, tot la fel
multinaţionale; susţinem că între ,,apărarea naţională’’ şi ,,apărarea
· coordonarea eforturilor politice, economice, colectivă’’ există o corelaţie biunivocă, cele două
diplomatice, militare, tehnico-economice; concepte nu se contrapun, ci se presupun reciproc.
· realizarea compatibilităţii logisticii; Tocmai de aceea, apreciem că, dacă dorim să
· dezvoltarea infrastructurii. beneficiem de ,,apărarea colectivă’’ a Alianţei,
De altfel, capacitatea Armatei României de a trebuie să ne asumăm obligaţia de a aloca resurse
acţiona în comun cu forţele NATO a fost deosebită pentru achiziţia de capacităţi moderne şi pentru
prin rezultatele şi aprecierile obţinute de către formarea unor forţe expediţionare, flexibile,
detaşamentele şi unităţile noastre care au participat sustenabile şi foarte bine pregătite. Chiar dacă
la misiuni în diferite teatre de operaţii din Kosovo, aderarea României la NATO implică asumarea unor
Afghanistan sau Irak. costuri importante pe termen scurt, ea generează în
,,Integrarea va trebui să aibă loc pe plan acelaşi timp beneficii concrete pe termen lung.
instituţional, organizaţional, tehnic şi intelectual. În cadrul Summit-ului de la Praga, s-a evidenţiat
Aceasta va permite modularea, constituirea şi lipsa deosebirilor între capabilităţile cerute de
generarea forţelor necesare realizării unor efecte îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Art. 5 şi cele
rapide şi atingerii obiectivelor urmărite, prin non–Art. 5. De asemenea, s-a subliniat necesitatea
întrebuinţarea selectivă şi graduală a mijloacelor redusă de a avea unităţi teritoriale de apărare şi s-a
militare.’’3 pus accent pe cerinţa pentru forţe multirol moderne,
Este de la sine înţeles că acţiunile militare ale dislocabile şi sustenabile.
unei grupări de forţe multinaţionale – inclusiv cu o În acest context, trebuie să ne întrebăm nu numai
componentă românească – desfăşurate în cadrul ce poate face NATO pentru noi, dar şi cu ce putem
,,apărării colective’’ a ţării noastre vor fi conduse contribui noi în cadrul Alianţei. Aceste lucruri
de un comandament multinaţional NATO. trebuie înţelese nu numai de clasa politică, pregătită
,,Pentru conducerea nemijlocită a acţiunilor să ia decizii majore, şi de instituţiile implicate care
militare, se poate crea o structură integrată de le pun în practică, dar şi de opinia publică, al cărei
comandă, formată din comandamente strategice sprijin masiv acordat până acum trebuie menţinut,
şi regionale’’4 astfel încât să fie asigurată coerenţa viziunilor
Fără a diminua capacitatea Armatei de a acţiona politice cu aşteptările populaţiei.
independent şi împreună cu celelalte elemente ale Privind concepţia doctrinar-strategică şi
sistemului naţional de apărare, perspectiva operaţională de pregătire a Armatei României
participării la operaţii multinaţionale va determina pentru apărare, considerăm că aceasta reprezintă
generalizarea unor strategii, doctrine, forme de o strategie pragmatică, realistă şi dinamică de
pregătire şi proceduri de stat major comune, precum materializare a obiectivelor de securitate în domeniul
şi programe adecvate de înzestrare şi de planificare apărării, care stabileşte modalităţile concrete de
a forţelor. acţiune ale armatei pentru protejarea şi promovarea
Ca urmare, concluzionăm că Armata României intereselor naţionale.
va fi suficient de flexibilă pentru a exploata la nivelul În acest scop, procesul de optimizare a
maxim performanţele viitoarelor tehnologii şi a capacităţii de apărar e naţională va urmări
preveni, descuraja şi contracara riscurile şi prevenirea riscurilor şi ameninţărilor ce pot afecta
ameninţările de diverse tipuri, care ar putea afecta interesele statului român şi creşterea posibilităţilor
securitatea naţională a României. de contracarare a acestora, prin realizarea unei
Capacitatea de reacţie a armatei va depinde armate moderne şi eficiente, capabilă să apere
foarte mult de flexibilitatea organizaţională, în România şi să contribuie la stabilitatea şi securitatea
vreme ce modularitatea va optimiza efortul logistic regională.
şi va avea un impact puternic asupra Suntem de părere că se impune chiar redefinirea
interoperabilităţii şi mobilităţii forţelor angajate în termenului complex de ,,apărare’’. Şi aceasta pentru
apărarea naţională. că, în prezent, politica de apărare nu mai are limite

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 112


PUNCTE DE VEDERE

geografice, riscur ile şi ameninţările sunt corespunzător trecerii la o armată complet


transfrontaliere şi ne pot afecta indiferent de locul profesionalizată.
în care se află amplasat epicentrul acestora. În Rolul expediţionar al forţelor armate, configurat
consecinţă, termenul ,,apărare’’ trebuie înţeles ca ca urmare a noilor sale misiuni, contribuie la
protejare a propriei securităţi, oriunde aceasta este ,,deteritorializarea’’ apărării naţionale şi necesită
ameninţată. personal profesionist, capabil să îndeplinească
Integrarea deplină în structurile militare activităţi cu un înalt grad de specializare.
europene şi euroatlantice rămâne un obiectiv ,,În 2010, România va avea o armată
prioritar al politicii de apărare naţională şi toate dimensionată raţional, structurată optim,
eforturile noastre sprijină acest demers. Armata înzestrată modern, instruită la standarde de
României va acţiona pentru realizarea capacităţilor performanţă, care va fi în măsură să îndeplinească
în vederea participării la apărarea colectivă, la noile o gamă largă de misiuni şi va rămâne în continuare
misiuni ale Alianţei Nord-Atlantice, precum şi la pivotul sistemului apărării naţionale, în măsură
îndeplinirea altor obligaţii internaţionale asumate să execute toată gama de misiuni specifice
de statul român în plan militar. instituţiei militare pe timp de pace, în situaţii de
Apreciem că, în general, contextul militar criză şi la război’’5.
internaţional actual şi previziunile pe termen scurt Armata României va constitui astfel garantul
şi mediu asupra evoluţiei evenimentelor din mediul independenţei, suveranităţii şi integrităţii statului,
de securitate asigură condiţii optime pentru precum şi al democraţiei constituţionale şi, totodată,
continuarea procesului de restr ucturar e şi un participant activ şi credibil la acţiuni multinaţi-
modernizare a Armatei României, concomitent cu onale, aliate şi de coaliţie, pentru întărirea stabilităţii
menţinerea unui nivel adecvat al capacităţii proprii şi securităţii regionale.
de reacţie.
Planificarea resurselor apărării va urmări
managementul acestora pe bază de programe şi se
va face în concordanţă cu bugetele alocate şi cu NOTE BIBLIOGRAFICE
structura de forţe planificată, asigurând operaţio-
nalizarea acesteia, la termenele stabilite. 1. Viziunea Strategică 2010 – Armata României,
Revizuirea cadrului constituţional care Editura Militară, Bucureşti, 2001, p. 9
reglementează sistemul militar în România 2. Strategia Militară a României (proiect),
Bucureşti, 2003, p. 10
încorporează două elemente majore de transformare
conceptuală şi normativă a rolului forţelor armate:3. Viziunea Strategică 2010 – Armata României,
includerea obligaţiilor derivate din Statutul Editura Militară, Bucureşti, 2001, p. 15
României ca ţară parte la Tratatul Alianţei Nord- 4. Col. prof. univ. dr. Ion Irimia, Apărare
Atlantice şi asigurarea cadrului normativ naţională - apărar e colectivă, în Buletinul
Universităţii Naţionale de Apărare, Nr. 4, 2003, p.
232
There is a dynamic relation between national defence andstrategică
5. Viziunea collective
2010defence.
- ArmataThe above
României,
mentioned concepts are not contrarily but reciprocal. From
Editura this perspective,
Militară, the p.
Bucureşti, 2001, author
8. asserts
that the Romania’s Army strategic and operational doctrinal concept is a pragmatic realistic dynamic
strategy in order to achieve the security objectives in defence field. This strategy sets out for the
Army the concrete acting ways in order to protect and promote the national interests.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 113


TERORISM, RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI

PROBLEMA TERORISMULUI ÎN DREPTUL


INTERNAŢIONAL
General de brigadă (r.) prof. univ.
dr. Constantin Gheorghe BALABAN

Dimensionarea corectă atât a feno- participarea la masacre şi la alte atrocităţi colective


menului terorismului, cât şi a mijloacelor comise împotriva unei populaţii lipsite de apărare.
eficiente de combatere a sa reprezintă o O nouă fază în dezvoltarea reglementărilor
provocare importantă pentru specialiştii în juridice privind terorismul s-a declanşat în urma
domeniul dreptului. În acest sens, abordarea asasinării la Marsilia, în 1934, a regelui Alexandru
realistă, pe bază ştiinţifică, a noţiunilor de al Iugoslaviei şi a ministrului francez de externe
fond ale terorismului -concept, tip de Louis Bartou. Reacţia statelor faţă de aceste crime
manifestare, organizare şi modalităţi de a condus la aducerea problematicii terorismului în
acţiune ale grupărilor teroriste; potenţiale faţa Ligii Naţiunilor3. Ca urmare a acestor reacţii,
ţinte; efecte şi implicaţii asupra securităţii au fost elaborate două proiecte – un proiect de
statelor - este parte a efortului general de convenţie pentru reprimarea terorismului şi un
prevenire şi combatere a acţiunilor teroriste proiect pentru crearea unei Curţi Penale Interna-
de către comunitatea internaţională. ţionale - proiecte de documente internaţionale care
incriminau deschis actele teroriste şi instituiau
sancţiuni severe împotriva celor vinovaţi de
I. Istoric al dimensiunii juridice a luptei comiterea lor. Comitetul însărcinat cu elaborarea
globale împotriva terorismului acestor două proiecte a fost compus din 11 membri,
reprezentanţi ai URSS, Elveţiei, Franţei, României,
Literatura de specialitate menţionează Belgia ca Chile, Belgiei, Marii Britanii, Spaniei, Ungariei,
fiind primul stat care, în 1856, a introdus cele dintâi Italiei şi Poloniei.
măsuri naţionale de combatere a terorismului - Pe parcursul timpului s-a conturat tot mai mult
clauza atentatului1. Mult mai târziu, în 1927, cu ideea că, din punct de vedere juridic, terorismul
prilejul primei conferinţe internaţionale de unificare constituie o infracţiune internaţională a cărei
a dreptului penal, s-a încercat şi definirea combatere implică o participare activă a tuturor
fenomenului2. Însă noţiunea de “terorism” a fost statelor, în măsură să asigure nu numai cooperarea
folosită pentru prima dată la cea de-a doua lor pe plan penal, dar şi eradicarea cauzelor acestui
Conferinţă de unificare a dreptului penal de la fenomen, prin studierea şi analiza atentă a
Bruxelles, în 1930, fiind definită astfel: “Folosirea împrejurărilor care îl favorizează, în scopul
deliberată a unor mijloace capabile să producă un adoptării unor măsuri eficiente, de natură să-l
pericol comun reprezintă acte de terorism, ce contracareze4.
constau în crime împotriva vieţii, libertăţii şi Astfel, în 1935, la Copenhaga, cea de-a şasea
integrităţii fizice a unor persoane sau care sunt Conferinţă pentru Unificarea Dreptului Penal a
îndreptate contra proprietăţii private sau de stat, în adoptat o rezoluţie prin care actele care creează o
scopul realizării unor scopuri politice sau sociale”. situaţie de teroare, ce pot incita la schimbări sau
O altă încercare de definiţie, dar fără să fie adoptată, ridicarea de obstacole în funcţionarea unui organ
s-a mai făcut şi în cadrul conferinţei de la Paris din public sau să tulbure relaţiile internaţionale şi care
anul 1931. Ulterior, în 1934, în cadrul conferinţei reprezintă o ameninţare socială la adresa păcii, sunt
de la Madrid, se propunea includerea în noţiunea calificate drept infracţiuni speciale şi reprimate. În
de terorism şi a unor acte, ca de exemplu: provocarea aprilie 1937 a avut loc ultima şedinţă a Comitetului
de catastrofe, distrugerea lucrărilor de artă, Ligii Naţiunilor. Rezultatul lucrărilor a fost transmis
tuturor guvernelor şi supus unei Conferinţe

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 114


TERORISM, RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI

internaţionale “pentru reprimarea terorismului”, Definiţia oficială, internaţional acceptată, a


sub egida Ligii Naţiunilor, convocată de Consiliu, terorismului sau, mai degrabă, absenţa acesteia este
la Geneva, în noiembrie acelaşi an. piatra unghiulară a oricărei lucrări care îşi propune
Conferinţa interguvernamentală pentru prevenirea să studieze fenomenul terorismului internaţional.
şi reprimarea terorismului a adoptat două importante Termenul de terorism a fost definit de mulţi
documente internaţionale, ambele utilizând o oameni de ştiinţă, agenţii guvernamentale sau
abordare similară cu cea a Conferinţei de la organizaţii internaţionale. Până în prezent au fost
Copenhaga din 1935. Cel dintâi document adoptat elaborate cel puţin o sută de definiţii care au o
este “Convenţia pentru prevenirea şi combaterea anumită acceptanţă. Dintre acestea, 83% conţin
terorismului”. În opinia specialiştilor, aceasta expresia “violenţă” sau “forţă”, 65% includ
reprezintă primul instrument juridic internaţional cuvântul “politic”, 51% conţin cuvântul “teamă”
în materie, care prevede, la articolul 1, că “înaltele sau “teroare”, 45% includ cuvântul “ameninţare”,
părţi contractante, reafirmînd principiul dreptului iar 42% conţin cuvântul “psihologic”. Totodată,
internaţional potrivit căruia datoria oricărui stat numai 21% dintre definiţii fac referir e la
este de a se abţine de la orice fapt destinat să “distrugerea de ţinte în mod întâmplător” şi numai
favorizeze activităţile îndreptate împotriva altui stat 17% acordă atenţie sintagmei “victime civile
şi să împiedice actele prin care acestea se manifestă, nevinovate”7.
se angajează să prevină şi să-şi acorde reciproc Dar, fără a fi surprinzător, toate definiţiile tind
concursul” 5. mai mult să se diversifice decât să se suprapună.
Convenţia incriminează actele îndreptate contra Or, lipsa unei definiţii acceptate pe plan internaţional
vieţii şi integrităţii corporale, sănătăţii sau libertăţii îngreunează procesul de abordare juridică şi
şefilor de state, persoanelor oficiale, dar şi faptele legislativă a acestui fenomen8 şi chiar baza pentru
constând în distruger ea de bunuri publice, un suport legal în acţiunea de contracarare a
periclitarea vieţilor umane şi crearea unui pericol terorismului, care ar trebui să pornească tot de la
comun, fabricarea şi deţinerea de arme, muniţii şi această definiţie.
substanţe nocive în vederea executării unor acţiuni Aşadar, nu toată lumea înţelege prin terorism
de genul celor menţionate mai sus. acelaşi lucru. Definiţiile, percepţiile şi viziunile, nici
De asemenea, documentul identifică drept elemente măcar după atacurile teroriste asupra SUA de la 11
ale terorismului actele intenţionate făcute în scopul septembrie 20019 şi asupra Spaniei de la 11 martie
de a provoca teroare, de a cauza moartea, de a răni 2004, nu s-au armonizat, ci, dimpotrivă, au
grav sau pierderea libertăţii de către şefi de state, continuat să se separe şi chiar să se opună. Până
familiile lor şi funcţionari publici, de a provoca pagube când comunitatea internaţională nu va ajunge la un
sau distrugerea proprietăţii publice, actele menite să acord privind o definiţie comună, terorismul va
pună în pericol viaţa unor persoane. continua să fie definit prin ceea ce este. Totuşi, în
Cel de-al doilea document, “Convenţia pentru lucrări de referinţă mai recente, se conturează, din
crearea unei Curţi Penale Internaţionale”, instituia ce în ce mai clar, cel puţin trei viziuni în ceea ce
o Curte Penală Internaţională, ai cărei membri urmau priveşte terorismul10.
să fie aleşi de judecătorii Curţii Permanente de Justiţie O primă viziune este împărtăşită de o parte
Internaţională. Statele trebuiau să defere Curţii, spre dintre europeni. Aceştia consideră că terorismul este
a fi judecate, persoanele acuzate de acte de teroare, în infracţiune, crimă, agresiune gravă la adresa
loc să le judece în faţa propriilor tribunale ori să le omului şi fiinţei umane şi tratează acest fenomen
extrădeze statelor împotriva intereselor cărora fuseseră ca atare.
comise actele respective6. Pe de altă parte, SUA şi membrii coaliţiei
antiteroriste consideră terorismul ca o formă a
II. Definiţie. Elemente constitutive ale actelor războiului continuu şi, în consecinţă, declanşează,
teroriste. Clasificare. Terorismul global, ca act sub conducere americană, războiul împotriva
de agresiune armată terorismului.
Într-o a treia perspectivă, terorismul este definit
1. Definiţie ca un fenomen special, propriu şi el societăţii
omeneşti, dar care îşi are legile şi principiile

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 115


TERORISM, RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI
specifice, altele decât ale războiului şi crimei cu evoluţia evenimentelor cu care ne confruntăm. Avem
organizate. Şi, dintr-o astfel de perspectivă, nevoie de un sistem de referinţă. Ce este teroristul,
terorismul intersectează şi războiul11 şi crima comparativ cu acţiunile teroriste? Este terorismul un
organizată12, dar este mai mult decât acestea; este fenomen sau un proces alimentat şi susţinut?
altceva. Or, acest “altceva” trebuie analizat, tratat
şi, desigur, combătut. Într-o astfel de viziune, 2. Elemente constitutive ale conceptului de
terorismul se prezintă ca “un sistem de ameninţări terorism
şi de acţiuni în mozaic, extrem de violente, de mare În precizarea noţiunii de terorism, sunt
intensitate, diferite ca amploare – de la acţiuni cu menţionate patru elemente, toate scoase în evidenţă
grupări de forţe, specifice războiului, până la cu prilejul discuţiilor din Comitetul Special al ONU
acţiuni în ciberspaţiu şi acţiuni sinucigaşe – , asupra problematicii terorismului internaţional,
desfăşurate cu o frecvenţă aleatoare, printr-o gamă întâlnite în mai multe lucrări de referinţă. În esenţă,
foarte largă şi foarte ingenioasă de forme şi aceste elemente sunt:
procedee, prin mijloace diferite, punctual, zonal - caracterul internaţional al actelor de terorism
şi pe toată planeta, împotriva unor ţinte felurite”13. – condiţie necesară încadrării lor în categoria actelor
În prezent, acţiunile teroriste continuă. Ele se de terorism internaţional;
înmulţesc şi se divesifică. Cele mai folosite metode - mobilurile actelor de terorism;
sunt: detur nările de avioane, detonarea de - autorii actelor de terorism;
autoturisme, atentatele sinucigaşe cu bombă, - victimele actelor de terorism.
asasinatele şi crimele în masă. Unele dintre ele Totuşi, unii autori16 menţionează în lucrările lor
poartă masca legitimităţii luptei unor comunităţi nouă elemente constitutive în precizarea noţiunii
pentru independenţă şi suveranitate, pentru drepturi de terorism, şi anume:
etnice, pentru egalitate. Altele se erijează în - existenţa unui grup, de regulă strict organizat,
protectoare ale unor valori tradiţionale, ameninţate axat pe un ideal programatic, social, naţional,
de globalizare, în timp ce altele păstrează nota religios sau pe identificarea unui anumit inamic, care
patologicului şi urii. Unii înţeleg terorismul ca acţionează fie pe cont propriu, fie cu sprijin tacit
reacţie fie la modernizare, fie la globalizare sau ca sau activ al unui stat terţ şi, care, de regulă, nu îşi
reacţie la conceptul noii ordini, susţinut şi practicat ascunde identitatea;
îndeosebi de SUA. Alţii îl ancorează în acţiuni - acţiunea este ilicită din punct de vedere al
identitare, în acţiuni pentru supravieţuire sau pentru normelor juridice recunoscute de comunitatea
impunere a unor doctrine, ca norme de protest, de internaţională, este comisă cu violenţă şi
dărâmare a unei construcţii păcătoase, împotriva provocatoare de mari daune materiale şi pierderi
convingerilor şi modului lor de viaţă14. de vieţi omeneşti, şi creează o atmosferă de frică şi
O definiţie unanim acceptată a terorismului va panică colectivă, de natură să intimideze autorităţile
trebui să împiedice însă organizaţiile teroriste să unui stat sau un alt grup de putere;
găsească o cale de a-şi justifica acţiunile, folosindu- - alegerea ţintelor pe considerentul producerii
se de această definiţie. Este foarte important ca unui impact psihologic cât mai mare, scopurile
definiţia terorismului să nu includă în acest tip de urmărite prin actul terorist fiind cât mai puternic
acţiuni “războiul de gherilă” (luptători independenţi mediatizate;
sau membri ai unor mişcări independente) şi, în - terorismul constituie o gravă ameninţare la
acelaşi timp, să îi împiedice pe terorişti să se declare adresa păcii şi securităţii internaţionale.
luptători pentru independenţă sau libertate15.
De asemenea, este necesar să fie subliniat faptul 3. Clasificarea terorismului
că multe state îşi rezervă dreptul de a cataloga unele Literatura de specialitate evidenţiază numeroase
acţiuni drept teroriste, în timp ce acelaşi tip de clasificări ale terorismului şi numeroase încercări
acţiuni similare ale altor entităţi le consideră non- de stabilire a unei tipologii a acestuia. Totuşi, ele
teroriste, desigur, în strictă concordanţă cu scopul diferă în funcţie de complexitatea analizei, a
urmărit. Studiile cele mai înaintate sunt în Israel. minuţiozităţii criteriilor şi definiţiilor sau a
Reglementările juridice în materie, deşi în continuă particularităţii autorului, a locului şi a momentului
perfecţionare, nu sunt o soluţie unică şi nu sunt în pas când acestea au fost elaborate.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 116


TERORISM, RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI
De regulă, acţiunile teroriste sunt reduse la trei fiind: Mişcarea pentru pământul natal şi libertatea
tipuri fundamentale: acţiuni contra bunurilor bască (ETA) din Spania; organizaţia teroristă
(distrugerea cu exploziv a clădirilor, maşinilor, Armata Republicană Irlandeză (IRA) - Aripa sau
avioanelor etc.); acţiuni contra persoanelor şi a dizidenţa sa “Noua IRA”; Organizaţia pentru
libertăţii lor (de la răpiri, sechestrări, luări de Eliberarea Palestinei (OEP); Frontul de Eliberare
ostateci etc. până la asasinate; acţiuni combinate din Quebec (FLQ); Partidul Muncitorilor din
(atât contra bunurilor, cât şi a persoanelor, sub Kurdistan (PKK/KADEK) etc.;
forma deturnărilor de avioane, maşini-capcană etc.). - terorismul de nuanţă fundamentalist-
Relevante pentru clasificarea terorismului ni se religioasă sau terorismul religios, care foloseşte
par a fi criteriile menţionate într-o lucrare recent violenţa pentru a îndeplini ceea ce ei numesc
apărută, cu un studiu introductiv de profesorul obiective ordonate de divinitate 20 . Pe lista
universitar doctor Victor Duculescu17, din care terorismului de nuanţă fundamentalist–religioasă
reţinem mai multe forme, genuri şi acte de terorism. sunt înscrise mai multe organizaţii teroriste, între
Astfel, după mobilul şi intenţia care stă la care: Abu Sayyaf, Filipine; Al-Qaeda; Aum
baza actului terorist, sunt menţionate următoarele Shinrikyo, Japonia; Frontul Islamic de Eliberare
forme de terorism: terorism de drept comun – Moro, Filipine; Grupul Islamic Armat, Algeria;
acţiune violentă sau de intimidare, comisă de către Hamas, Palestina; Hezbollah, Liban; Jihadul Islamic
un individ sau un grup de persoane, în scop de Egiptean; Jemaah Islamiyah, Indonezia; Jihadul
extorsiune sau răzbunare, ori pentru obţinerea unor Islamic Palestinian; Mişcarea Islamică din Asia
avantaje materiale sau morale imediate; terorism Centrală; Mişcarea Islamică din Uzbekistan;
social - a cărui principală caracteristică este faptul - terorismul de extremă stânga – urmăreşte
că el nu depăşeşte graniţele ţării respective; terorism subminarea sau distrugerea capitalismului şi
politic - fenomen ce acoperă în special “asasinatele înlocuirea lui cu comunismul sau socialismul.
organizate şi sistematice” cu finalitate evident Reprezentative pentru această categorie sunt:
politică18 şi terorism de stat - care se manifestă într- Brigăzile Roşii (Italia); Armata Roşie Japoneză;
o ţară în care sistemul politic îl obstrucţionează pe Facţiunea Armata Roşie;
cel judiciar, implicând guvernul într-o luptă pentru - terorismul de extremă dreapta - urmăreşte
putere bazată pe coerciţie19. Gravitatea deosebită a abolirea regimurilor liberale, democratice şi
acestei forme de terorism constă în faptul că poate înlocuirea lor cu unul autoritar, putând fi
prejudicia în cel mai înalt grad pacea, securitatea şi exemplificat prin: grupurile de extremă dreaptă din
stabilitatea mondială. America Latină; escadroanele morţii din Salvador
După criteriul spaţiului şi factorii implicaţi, şi grupurile neo-naziste din Europa şi America;
actele teroriste săvârşite sunt menţionate sub forma: - terorismul anarhist - specific perioadei 1870-
terorismului naţional sau intern (când toate cele 1920. În prezent este reprezentat de mişcări precum
patru elemente constitutive aparţin spaţiului naţional Celulele Revoluţionare din Germania sau Squarmish
al unei singure ţări); terorismului internaţional Five din Canada.
(actele săvârşite îmbracă obligatoriu elementele de Interesantă şi sugestivă este şi clasificarea făcută
extraneitate, cu caracter internaţional, în ceea ce de Institutul American pentru Studiul Conflictelor,
priveşte atât autorul, victima, locul comiterii sau în viziunea căruia terorismul este de două feluri:
pregătirii acţiunii, locul de refugiu al autorilor şi terorismul diversionist, care, în esenţă, urmăreşte
complicilor acestora, cât şi natura intereselor lezate publicitatea, dobândirea unui prestigiu sau unei
şi urmările actului în sine) şi terorismului notorietăţi, discr editarea şi demoralizarea
transnaţional. autorităţilor, provocarea acestora să ia măsuri de
După principalele cauze generatoare, mai sunt represiune excesive, care ar duce la înstrăinarea
menţionate: populaţiei sau ar genera ample nemulţumiri în rândul
- terorismul rasist - apărut în SUA la jumătatea acesteia şi terorismul coercitiv. Acest din urmă fel
secolului trecut, având ca reprezentant de frunte de terorism vizează, în opinia autorilor, demoralizarea
organizaţia Ku-Klux-Klan); populaţiei civile, slăbirea încrederii sale în autorităţi,
- terorismul extremist-naţional – cu aria de instaurarea unui sentiment de teamă.
acţiune limitată la interiorul unei ţări, mai cunoscute

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 117


TERORISM, RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI

Funcţie de această abordare alţi specialişti în români trimişi acolo să lupte inclusiv împotriva
domeniu categorisesc grupările teroriste în: grupări terorismului – aspecte pe care le-am tratat în
etnice, naţionaliste, religioase; grupări care se capitolele anterioare -, România are noi respon-
autointitulează drept revoluţionare sau de eliberare; sabilităţi în campania internaţională împotriva
grupări anarhiste, care se remarcă prin absenţa unor terorismului.
scopuri clare şi precise, ideologia lor fiind una Poziţiile deţinute în cadrul unor comitete ONU
confuză; grupări patologice, care nu invocă scopuri – preşedinţia Comitetului 1518 privind Irakul şi
politice sau ideologice explicite, ele manifestând o vicepreşedinţia Comitetului de sancţiuni contra Al-
inadaptare, neacomodare la o anumită societate sau Qaeda şi talibanilor – reprezintă pentru România o
organizare socială; grupări neofasciste de extremă oportunitate, dar şi o obligaţie sporită pentru o
dreapta, care în unele ţări nedemocratice acţionează contribuţie majoră la campania internaţională
chiar cu acordul tacit al guvernelor respective; împotriva terorismului.
mercenari ideologici din grupurile cu rază de acţiune În acelaşi timp, în noua sa calitate cu care
transnaţională. România a fost recent învestită – calitatea de
Desigur, în opinia altor analişti în domeniu există membru cu drepturi depline al NATO -, începe o
şi alte forme de terorism: BIOTERORISMUL21 – etapă nouă şi mai consistentă a contribuţiei sale la
adică terorismul care utilizează germeni specifici lupta împotriva terorismului. Pentru că, odată cu
războiului biologic, prin răspândirea intenţionată a avantajele şi garanţiile de securitate de care vom
agenţilor biologici toxici, în formă naturală sau beneficia, potrivit Articolului V al Tratatului Nord-
prelucrată; CIBERTERORISMUL 22 – pr in Atlantic, cea mai puternică şi importantă garanţie
folosirea premeditată a unor acţiuni de sabotare din întreaga istorie, trebuie să înţelegem că ne
îndreptate împotriva calculatoarelor, cu intenţia de asumăm şi noi responsabilităţi şi obligaţii pentru a
a provoca prejudicii cu urmări sociale, ideologice, face faţă noilor provocări asimetrice ale mileniului
religioase sau politice al cărui scop poate varia de – între care terorismul internaţional şi problema
la un sabotaj economic până la destabilizarea proliferării armelor de distrugere în masă.
infrastructurilor informatice critice, sau chiar Astfel, riscurile şi ameninţările la adresa
producerea unor dezastre ecologice ori sociale; principiilor democraţiei, libertăţii individuale şi
TERORISMUL INFORMAŢIONAL 23 ; statului de drept, ameninţările şi pericolele cu care
MEGATERORISMUL, NARCOTERORISMUL - se va confrunta Alianţa vor fi, de acum înainte, şi
se referă, de regulă, la acţiuni teroriste organizate ale României.
sau desfăşurate de grupuri implicate direct în Chiar dacă terorismul nu cunoaşte o manifestare
cultivarea, producerea, transportul sau distribuţia deosebită în România, nu este exclus ca, şi pe
drogurilor, precum şi pentru acele grupuri care teritoriul ei, să existe grupuri care să susţină
folosesc traficul de droguri pentru finanţarea unor activităţile teroriste.
mişcări sau acte teroriste; TERORISMUL NBC – Ca atare, pe plan intern, s-a pus la punct un
NUCLEAR, BACTERIOLOGIC ŞI CHIMIC etc. sistem de luptă antiterorist, coordonat de S.R.I., şi
Aceste forme trebuie serios analizate şi cunoscute sunt luate măsuri de prevenire în acest sens, în
pentru a se găsi strategii adecvate de contracarare concordanţă cu Strategia Naţională pentru
şi de securitate. prevenirea şi combaterea terorismului. Există şi un
O anumită tipologie24 a terorismului este sistem articulat de instituţii care cooperează în aşa
menţionată şi în Strategia naţională de prevenire fel încât, aşa cum afirma un secretar de stat din
şi combatere a terorismului. MApN, liniştea, dragostea de libertate a cetăţenilor
români să nu fie afectate.
III. Contribuţia românească la lupta Preşedintele american George W. Bush indica
împotriva terorismului terorismul ca principalul inamic al Alianţei. Iar
apărarea împotriva terorismului – se spune în
Ţara noastră a înţeles să participe activ în coaliţia Declaraţia Consiliului Nord-Atlantic25 - trebuie să
de luptă împotriva terorismului. Pe lângă prezenţa se sprijine pe o bază legală şi să corespundă
sa, activă şi credibilă, în teatrele de operaţii din prevederilor Cartei Naţiunilor Unite şi normelor şi
Afghanistan şi Irak, prin intermediul militarilor standardelor internaţionale în materie. Consiliul

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 118


TERORISM, RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI

Nord-Atlantic şi-a stabilit să îndeplinească, pornind şi în Irak30 , iar NATO a trebuit să-şi adapteze
de la deciziile Summit-ului de la Praga, un set de capacităţile militare pentru a putea face faţă
măsuri de luptă împotriva terorismului care să terorismului şi armelor de distrugere în masă.
includă o mai bună cooperare la nivelul Alianţei. Dar, după primii ani de război împotriva
terorismului, se poate afirma că operaţiunile militare
IV. Momentul 11 septembrie 2001 şi aflate în plină desfăşurare nu reprezintă decât
declanşarea luptei împotriva terorismului. preambulul unei noi forme de luptă, care nu se va
Cooperarea internaţională rezuma numai la un anumit teatru de operaţii şi la o
anumită zonă dinainte stabilite.
Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, ce În desfăşurarea acestora, spun specialiştii, vor
au avut loc pe teritoriul SUA, au generat o nouă fi angajate capacităţi şi resurse de natură,
etapă în relaţiile internaţionale, care transcende dimensionare şi provenienţă diferite, pe arii
“clasicismul” sistemului mondial post Război Rece. transregionale şi chiar globale, pentru perioade de
Faptul că preşedintele rus Vladimir Putin a fost timp îndelungate31.
primul şef de stat în contact cu preşedintele SUA Documentele serviciilor secrete din întreaga
George W. Bush, după aceste atacuri teroriste, spune Europă indică riscuri în continuă creştere din partea
mult despre noul context strategic mondial, când, reţelelor extremiste, care îşi extind zona de acţiune,
după alerta maximă a forţelor americane, sistemul pentru prima dată, şi spre estul continentului32. Există
militar rus nu a mai reacţionat ca în timpul chiar temeri referitoare la crearea, în următorii ani, a
scenariilor din perioada Războiului Rece. unor noi „câmpuri de luptă” în ţări cu autorităţi slabe,
În cadrul ONU a fost constituit un Comitet de bande criminale puternice şi corupţie endemică. În
luptă împotriva terorismului26, iar prin Rezoluţia plus, o anchetă realizată de ziarul britanic “The
nr. 1373, din 28 septembrie 2001, a fost definit Observer” evidenţiază amploarea fără precedent a
cadrul general al luptei comunităţii internaţionale noilor reţele islamice create în Europa după atentatele
împotriva terorismului. De asemenea, s-au elaborat din septembrie 2001.
recomandări pentru aplicarea efectivă a 12 convenţii Acum, stafia terorismului bântuie şi prin Europa.
adoptate de Naţiunile Unite cu privire la lupta “Die Welt” vede în atentatele de la Madrid
antiteroristă şi în special a Convenţiei din 1999 “radicalizarea terorismului european”, unde Spania
pentru reprimarea finanţării terorismului 27 , şi alte 11 naţiuni au plătit un greu tribut de sânge
examinarea măsurilor adoptate de state, sprijinirea barbariei teroriste33. Din dimineaţa zilei de 11 martie
activităţilor întreprinse de ONU în acest sens, printre 2004, Europa a intrat în stare de şoc. Acum,
care promovarea importanţei dreptului interna- europenii se tem. Facţiunea din Al-Queda care a
ţional în lupta contra terorismului, promovarea revendicat atentatele din Spania a prezentat lista
acţiunilor de pace, antrenarea organizaţiilor viitoarelor ţinte teroriste34.
regionale în acţiuni antiteroriste28. Se poate spune Aşadar, nici un stat, fie că este unul european,
că atacul terorist din 11 septembrie 2001 direcţio- fie că este vorba de Statele Unite ale Americii sau
nează deja istoria, pentru că, din multe puncte de chiar de state islamice, nu poate fi protejat total şi
vedere, şi lumea este altfel29. nu mai este imun în faţa unor astfel de ameninţări
Evenimentele au dus şi la o răsturnare de alianţe, care s-au dezvoltat şi amplificat tot mai vizibil în
Rusia devenind amic al SUA, în timp ce Europa ultima vreme, indiferent de apartenenţa statelor la
este împinsă în plan secundar. Spaima atacurilor a o alianţă sau de poziţionarea lor geografică.
amplificat recesiunea mondială şi a pus în dificultate Ameninţarea globală pe care o reprezintă
importante ramuri ale economiei: aviaţia civilă, terorismul, nevoia de unitate şi cooperare în lupta
asigurările, turismul. Lupta împotriva resurselor antiteroristă, întărirea contribuţiei statelor şi
financiare ale terorismului afectează secretul bancar organizaţiilor internaţionale interguvernamentale la
şi, prin aceasta, soliditatea acestor instituţii ale lupta împotriva terorismului din întreaga lume au
capitalismului. Noi ramuri, cele legate de servicii fost subliniate, la scurt timp, după sângeroasele
secrete şi forţe militare, se vor dezvolta. atentate de la Madrid de către: Consiliul de
SUA sunt angajate într-un război îndelungat Securitate35, care adoptă Rezoluţia 1530 din 11
împotriva terorismului internaţional, în Afghanistan martie 2004; Summit-ul UE–Canada, din 18 martie

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 119


TERORISM, RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI

2004, desfăşurat la Ottawa, la care au participat stabilitatea la scară globală, cu implicaţii pe termen
înalte oficialităţi ale Uniunii – premierul irlandez lung, şi rămîne cea mai periculoasă ameninţare la
Bertie Ahern, a cărui ţară deţine în prezent adresa democraţiilor autentice, prin măsurile de
preşedinţia U.E., preşedintele Comisiei Europene, restrângere a unor drepturi şi libertăţi luate de statele
Romano Prodi, şi înaltul reprezentant UE pentru ce au fost deja ţinta unor astfel de atacuri. Pentru
politica externă, Javier Solana, având ca temă că teroriştii urăsc toate valorile pe care le apără
principală combaterea terorismului internaţional; Alianţa. Ei dispreţuiesc libertatea, se tem de unitatea
Consiliul European, în sesiunea sa de primăvară noastră şi caută să ne dezbine, dar nu vor reuşi,
(25-26 martie 2004), care i-a reunit pe şefii de stat pentru că nu vom ceda niciodată în faţa violenţei40.
şi de guvern din Uniunea Europeană; Preşedintele
american George W. Bush, în discursul din 29 V. Concluzii
martie a.c., de la Casa Albă, şi, nu în ultimul rând,
în Declaraţia cu privire la terorism, elaborată şi Chiar dacă prin intermediul mass–media se induc
semnată de miniştrii de externe, în cadrul sesiunii în mediul societăţii civile şi unele confuzii referitoare
Consiliului Nord-Atlantic de la Bruxelles, din 2 la fenomenul terorist – mulţi din cei care comit
aprilie 2004. atentate în Israel şi Irak fiind numiţi „militanţi
Comunitatea internaţională trebuie să se Hamas”, „kamikadze” sau „luptători în rezistenţă”,
adapteze la această ameninţare fundamentală a şi nu terorişti –, terorismul nu poate avea nici o
secolului XXI care se cheamă “terorism” şi este legătură cu libertatea. Terorismul rămâne cea mai
hotărâtă să relanseze lupta împotriva terorismului periculoasă ameninţare la adresa democraţiei şi
şi să lupte împreună. Este nevoie de unitate şi constituie una dintre ameninţările împotriva cărora
cooperare în această luptă, pentru că “terorismul statele trebuie să-şi protejeze cetăţenii.
nu poate fi învins decât prin solidaritate şi Din punct de vedere juridic, se ridică importante
acţiune”, iar faţă de terorism nu trebuie să se probleme, mai ales după 11 septembrie 2001, legate
manifeste “nici slăbiciune, nici compromis”36. atât de dimensionarea corectă a terorismului ca
Pe fondul tragicelor evenimente din luna martie fenomen, cât şi de mijloacele cele mai eficiente de
de la Madrid şi a atacurilor desfăşurate în Irak şi combatere a lui. Din această perspectivă, efortul
Uzbekistan, un accent deosebit s-a pus şi pe general de prevenire şi combatere a acţiunilor
necesitatea întăririi contribuţiei NATO la lupta teroriste de către comunitatea internaţională nu
împotriva terorismului din întreaga lume şi s-a făcut poate avea succes deplin fără o abordare realistă,
apel la implementarea Rezoluţiei 1373 a Consiliului pe bază ştiinţifică a noţiunilor de fond ale
de Securitate al ONU cu privire la “lupta împotriva terorismului: concept, tipuri de manifestare,
terorismului, pe cât mai multe fronturi”, prin: organizare şi mod de acţiune a grupărilor teroriste,
mijloace politice, diplomatice, economice şi, dacă potenţiale ţinte, efecte şi implicaţii asupra securităţii
este necesar, prin mijloace militare37. statelor. Problema definirii terorismului rămâne,
De asemenea, prin Declaraţia Consiliului aşadar, esenţială pentru înţelegerea fenomenului şi
Europei, se dau asigurări că statele membre ale pentru succesul oricărei măsuri de contracarare a lui.
Uniunii Europene vor acţiona împreună, în spirit de Acest efort trebuie finalizat atât prin pregătirea
solidaritate, în situaţia în care unul dintre ele va mai şi înarmarea factorilor de decizie cu informaţiile
fi victima unui atac terorist, mobilizându-se toate necesare actului de conducere a acţiunilor de
instrumentele aflate la dispoziţie, inclusiv mijloace prevenire şi combatere, a forţelor de ordine,
militare38 - 11 martie 2004 evidenţiind multe serviciilor de informaţii şi luptătorilor antiterorişti,
slăbiciuni39 ale democraţiilor occidentale, între care: dar şi a potenţialelor ţinte umane, dacă este posibil,
incapacitatea de a coordona lupta împotriva în cadrul educaţiei antiteroriste. Documentele
terorismului, frontiere vulnerabile, un control serviciilor secrete de pe întregul continent european
inadecvat al imigraţiei, alături de o insuficientă indică riscuri în continuă creştere din partea reţelelor
supraveghere internă a fenomenului terorist. extremiste, care îşi extind zona de acţiune, pentru
Însuşi, preşedintele american George W. Bush prima dată, şi spre estul continentului, Europa de
vorbea despre noul inamic al NATO, definit foarte Est devenind şi ea vulnerabilă în faţa terorismului.
clar ca fiind reprezentat de terorism, care ameninţă Există chiar temeri referitoare la crearea, în

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 120


TERORISM, RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI

următorii ani, a unor noi „câmpuri de luptă” în ţări 8


Deşi terorismul nu este definit ca atare,
cu autorităţi slabe, bande criminale şi corupţie Convenţia internaţională pentru lichidarea finanţării
endemică. Totuşi, statele trebuie să se asigure că terorismului, din 1999, califică drept crimă
măsurile împotriva terorismului nu se transformă colectarea sau furnizarea de fonduri financiare celor
în măsuri care, aşa cum declara Kofi Annan, care au intenţia de a ucide sau răni civili, cu scopul
Secretarul General al ONU, la 21 noiembrie 2001, de a intimida o populaţie ţintă sau a exercita presiuni
„să mascheze sau să justifice violarea drepturilor asupra guvernului respectiv.
omului”. Astfel de măsuri, adoptate deja în diferite 9
La această dată, trei avioane deturnate, pilotate
ţări, ar putea rămâne în vigoare multă vreme şi pot de terorişti, au lovit World Trade Center şi o parte
afecta drepturi civile, cum ar fi: libertatea de a clădirii Pentagonului, din Washington DC. Cel
exprimare, libertatea de asociere şi drepturile de-al patrulea avion deturnat, care avea ca obiectiv
referitoare la viaţa privată. Casa Albă, s-a prăbuşit la Pittsburg, în urma
confruntării dintre pasagerii care s-au opus şi
terorişti.
NOTE 10
Dr. Gheorghe VĂDUVA, Un haos care ucide,
în Impact Strategic, nr. 3-4/2003, Centrul de Studii
1
Prin această clauză, introdusă în legislaţia sa Strategice de Apărare şi Securitate, pp. 121-125.
penală, atentatele politice au fost considerate 11
După unii autori, terorismul este război,
extrădabile. Vezi Adrian NĂSTASE, Bogdan întrucât, de regulă, înapoia lui se află o politică ce
AURESCU, Cristian JURA, Drept internaţional exprimă un interes, o ideologie totalitară sau
public, Ed. ALL BECK, Bucureşti, 1999, p. 342 şi exclusivistă, ireconciliantă, o doctrină religioasă,
urm.; C. TRANDAFIR, M. STOICA, M. ŞOPU, un crez şi chiar o strategie.
Influenţa terorismului internaţional în Europa, Ed. 12
Este crimă organizată, întrucât atentează la
Sitech, Craiova, 2003, p.138 şi urm. viaţa şi siguranţa cetăţeanului şi societăţii, a fiinţei
2
Deşi nu s-a folosit termenul de “terorism”, în umane şi a ordinii de drept, apelează la mijloace
rezoluţia adoptată la finalul conferinţei, se propunea extrem de violente şi se situează în afara legii.
sancţionarea unor acte ca: pirateria, falsificarea de 13
Dr. G. VĂDUVA, op. cit., p. 121 şi urm.
monedă, comerţul cu sclavi şi utilizarea inter- 14
Vezi dr. G. VĂDUVA, op. cit., p. 125.
naţională a unor mijloace capabile să creeze un 15
În confor mitate cu jur isprudenţa
pericol comun. internaţională, lupta pentru eliberare naţională şi
3
La 9 decembrie 1934, guvernul francez a pentru câştigarea independenţei de sub ocupaţia
adresat Consiliului Ligii Naţiunilor un memoriu în străină este un drept legitim, iar urmărirea unui
care erau incluse principiile generale, susceptibile astfel de obiectiv nu constituie, în sine, un act
de a servi ca bază pentru conturarea unui acord terorist.
internaţional, în vederea reprimării unor crime ce 16
A. NĂSTASE, B. AURESCU, C. JURA, op.
au ca scop terorismul politic. cit., p. 345.
4
Prof. univ. dr. Victor DUCULESCU, Studiu 17
Vezi dr. Ilie POPESCU, Nicolae
introductiv la lucrarea “Terorismul internaţional, RĂDULESCU, Nicolae POPESCU, Terorismul
flagel al lumii contemporane”, Ed. MAI, 2003, p. internaţional flagel al lumii contemporane, Editura
12. Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti,
5
Vezi A. NĂSTASE, B. AURESCU, C. JURA, pp. 28-34.
op. cit., p. 343; C. TRANDAFIR, M. STOICA, 18
Dintre cele mai semnificative acte de acest
M. ŞOPU, op. cit., p. 138. gen, sunt amintite, în literatura de specialitate,
6
Prof. univ. dr. Victor DUCULESCU, op. cit., uciderea unor preşedinţi, ca de exemplu:
p. 12. J.F.Kennedy (SUA), Anwar El Sadat (Egipt), a
7
Pentru detalii, vezi şi cdr. I. A. STANCIU, premierilor Indira Ghandi (India), Yizak Rabin
Conceptul de terorism internaţional. Actualităţi şi (Israel) sau a lui Martin Luther King, lider al
tendinţe de evoluţie, Referat de cercetare ştiinţifică, mişcării de emancipare a negrilor din Statele Unite
Biblioteca universitară, Universitatea Naţională de etc.
Apărare, Bucureşti, 2004, pp. 4-6.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 121


TERORISM, RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI
19
Ca, de exemplu: Chile, sub Augusto Pinochet, asta în condiţiile în care, pe ansamblu, doar 10%
1973-1990; Republica Islamică Iran, 1979; Irakul din acestea sunt raportate sau făcute publice.
sub Saddam Hussein, 1979-2003; Libia sub col. 23
Acest nou tip de terorism este privit ca
Moammar Al Gadhafi, 1970; Coreea de Nord; ansamblul mijloacelor şi acţiunilor folosite pe
Arabia Saudită; Sudan; Siria; Yemen; Pakistan. parcursul planificării şi executării unor acţiuni
Gravitatea deosebită a acestei forme de terorism teroriste, dar şi ca o formă a războiului
constă în faptul că poate prejudicia în cel mai înalt informaţional, foarte propice pentru desfăşurarea
nivel pacea, securitatea şi stabilitatea internaţională. unor confruntări asimetrice.
20
Se apreciază că, la cei aproape 1,3 miliarde 24
Terorism explicit politic, care vizează în mod
de musulmani existenţi în prezent, se adaugă, anual, direct structurile de autoritate şi are ca forme de
un plus de circa 16%, ceea ce reprezintă un indiciu exprimare: terorismul partizan, având ca obiectiv
clar asupra pericolului reprezentat de integralismul dobândirea puterii de stat; terorismul ideologic -
islamic, care se erijează în pastor al acestei doctrine motivat de doctrine politice extremiste; terorismul
În analiza fenomenului terorist din Orientul Mijlociu autonomist-separatist (integrist) şi terorismul de
se evidenţiază exarcerbarea fanatismului religios şi stat.
comiterea, în context, a numeroase acte teroriste de 25
2 aprilie 2004, reuniunea cu caracter
tip sinucigaş, elocvente fiind actele teroriste comise informativ a Consiliului Nord-Atlantic, în cadrul
de fundamentalişti Israelului. În acest sens, experţii căreia s-au abordat probleme de interes comun ce
în domeniu vorbesc despre grava ameninţare preocupă Alianţa, în perspectiva Summit-ului
mondială repr ezentată de ofensiva NATO din iunie, de la Istanbul.
fundamentalismului islamic, cu componenta sa 26
Cu misiunea de a identifica problemele
militant-teroristă. prioritare şi a acorda sprijin statelor confruntate cu
21
Definiţia este greu de elaborat, atât timp cât ameninţarea teroristă. Totodată, acest Comitet a
chiar definiţiile date pentru războiul biologic, propus şi adoptarea unor măsuri de constrângere
securitatea biologică şi chiar pentru terorism sunt financiară împotriva celor care sprijină organizaţiile
supuse dezbaterilor. Între principalii agenţi biologici teroriste.
cunoscuţi ca putând fi folosiţi pentru atacuri 27
Convenţia Internaţională pentru Reprimarea
biologice se enumeră: bacteria anthrax; virusul Finanţării Terorismului, adoptată de Adunarea
varicelei; bacteria botulism; ebola; bacteria Generală ONU, la 9 decembrie 1999, cere tuturor
„plague”; virusul hemoragic „Marburg”; bacteria statelor semnatare să extrădeze persoanele implicate
„tularemia” etc. în finanţarea activităţilor teroriste şi să adopte
22
Pentru a avea o imagine asupra potenţialelor măsuri pentru anchetarea tranzacţiilor financiare
efecte ale unui atac ciberterorist, trebuie imaginată suspecte. La 2 aprilie 2002, 132 de ţări au semnat
reţeaua INTERNET, prin care se efectuează zilnic această Convenţie şi 26 de ţări au definitivat
operaţiuni de comerţ electronic în valoare de circa procesul de ratificare, devenind state-părţi.
6,5 miliarde USD şi prin care marea majoritate a Convenţia a intrat în vigoare în anul 2002.
infrastructurilor critice – militare, energetice, 28
Vezi dr. I. POPESCU, N. RĂDULESCU, N.
bancare, comerciale, telecomunicaţii, transporturi, POPESCU, op. cit., p.16 şi urm.
servicii de asistenţă socială şi civilă, etc. - fac 29
Lumea şi relaţiile internaţionale sunt infinit
transferuri de date. Problema care se pune este nu mai complexe. Este un paradox că, după ce s-a
dacă un atac terorist cibernetic poate avea loc, ci încheiat Războiul Rece, iar continentul european
când va avea loc? Poate fi considerată pana avea o şansă reală să se reintegreze pe baza valorilor
generalizată de curent electric din nord-estul democraţiei şi a economiei de piaţă, a respectului
Americii, din august 2003, ca fiind primul act de drepturilor fundamentale ale omului, securitatea a
ciberterorism? Conform statisticilor, în ultimele şase început să fie din nou o chestiune foarte contro-
luni au avut loc peste 200.000 de atacuri cibernetice versată, poate chiar mai mult ca înainte.
numai asupra sistemelor de afaceri. Numărul 30
Încheierea unilaterală a conflictului la 2 mai
atacurilor creşte anual cu o rată de 60%, numărul 2003, când preşedintele american a stabilit că “noi
cazurilor de vulnerabilitate a reţelelor informatice şi aliaţii noştri am învins”, nu a însemnat stingerea
şi al incidentelor de securitate se dublează anual, ostilităţilor şi începerea reconstrucţiei Irakului, în
mod automat. Rezistenţa armată împotriva forţelor

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 122


TERORISM, RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI

de ocupaţie continuă, chiar dacă aria şi intensitatea 36


Din declaraţia Consiliului European,
acesteia s-au redus. Bruxelles, 26 martie 2004.
31
Pentru detalii, vezi conf. dr. V. PAUL, dr. I. 37
Pentru detalii, vezi: Declaraţia cu privire la
COŞCODARU, Centrele de putere ale lumii, terorism, Consiliul Nord-Atlantic, 2 aprilie 2004.
Editura Ştiinţelor Sociale şi Politice, Bucureşti, 38
Textul Declaraţiei se doreşte un apel adresat
2003, pp. 157 – 160. UE în scopul aplicării mai eficiente a măsurilor
32
Ziarul britanic The Observer, citat de decise, scop în care s-a desemnat şi un coordonator,
Mediafax. plasat sub autoritatea înaltului reprezentant pentru
33
200 de morţi şi circa 1400 de răniţi, printre PESC, Javier Solana.
care s-au numărat şi români. 39
Evenimentele de la Madrid din 11 martie 2004
34
Acestea ar putea fi SUA, Japonia, Italia, Marea au pus în lumină incapacitatea Uniunii Europene
Britanie, Arabia Saudită, Pakistan sau Australia. de a coordona în mod eficient lupta împotriva
35
La câteva ore după comiterea atentatelor din terorismului, Uniunea simţindu-se încă nepregătită
dimineaţa zilei de 11 martie, Consiliul de Securitate, îndeajuns pentru a depăşi dificultăţile interne şi a
în baza Cartei Naţiunilor Unite, a adoptat în răspunde ameninţărilor din exterior.
unanimitate Rezoluţia 1530, prin care sunt condam- 40
Subliniere făcută de către preşedintele
nate cu vehemenţă atentatele cu bombe din Madrid. american George W. Bush, în discursul din 29
Astfel de acte de terorism reprezintă ameninţări la martie 2004, de la Casa Albă, după depunerea
adresa păcii şi securităţii internaţionale, iar cei instrumentelor de aderare la NATO de către prim-
responsabili de comiterea acestora sau de sprijinirea miniştrii celor şapte state.
terorismului trebuie aduşi în faţa justiţiei.

The correct dimensioning of the terrorism and the means of fight against it is an important challenge
for jurists. Thus, the realistic scientific approach of the essential features of the terrorism - its concept,
manifestation, organization and actions; potenţial targeîs, effects and implications on states’ security - is
part of the internaţional community’s common effort to prevent and fight the terrorist actions.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 123


TERORISM, RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI

MASS-MEDIA, OPINIA
PUBLICĂ ŞI TERORISMUL
Dr. Petre DUŢU

1.Mass-media şi rolul ei într-o societate Informaţia nu mai are, în prezent, un caracter limitat
democratică sub aspect geografic, ea s-a mondializat. Este vorba
de faptul că existenţa unor tehnologii avansate în
Mass-media, adică ansamblul instituţiilor şi domeniul comunicaţiei permite transmiterea
organizaţiilor ce compun presa scrisă şi electronică, simultană a informaţiei în orice loc din lume, unde
televiziunea şi radioul, este apreciată ca fiind a patra sunt dispozitive de recepţie adecvate. Aceasta are
putere în stat. Menirea sa principală, într-o societate drept consecinţă creşterea numărului de informaţii
democratică, este aceea de a informa oportun şi transmise, prin diverse mijloace, de la locul
corect publicul asupra faptelor, evenimentelor, producerii evenimentului descris. Pe de altă parte,
fenomenelor şi proceselor sociale, economice, apare pericolul real ca o serie de informaţii să fie
politice etc. importante, de a lua atitudine împotriva difuzate prin intermediul Internetului şi al noilor
atingerilor aduse direct sau indirect drepturilor media internaţionale.3 Nu trebuie însă uitat nici o
omului, de a forma opinii, atitudini şi clipă că jurnalismul nu este un scop în sine, ci un
comportamente dezirabile social. instrument profesional pe care îl folosesc reporterii
Prin urmare, mass-media reprezintă pentru şi redactorii pentru a servi publicul.4
statele democratice mijloacele prin care cetăţenii au Analiza sociologică a manierei în care s-a făcut
cerut ajutor în cazurile în care au socotit că le sunt şi se face intrarea în rol a mass-media în societatea
lezate drepturile fundamentale. Într-un asemenea democratică permite evidenţierea următoarelor
context democratic, jurnaliştii şi mass-media, tendinţe în practicarea profesiei de jurnalist: a)
adesea, au considerat ca o datorie majoră a lor de a jurnalism tradiţional; b) jurnalism de investigaţie;
denunţa orice violare a acestor drepturi. Această c) jurnalism civic; d) jurnalism de opinie.
conduită a lor a fost uneori plătită foarte scump: Desigur, aceste tendinţe indică trăsătura
atentate, „dispariţii”, asasinate, cum se constată dominantă a modului în care într-un ziar, la un post
încă în Columbia, Guatemala, Turcia, Pakistan, de radio sau de televiziune se practică jurnalismul.
Filipine şi în alte părţi.1 a) Jurnalismul tradiţional
Totodată, se poate afirma că denumirea mass- Acesta se caracterizează pr in păstr area
media ca „a patra putere în stat” este, în definitiv, trăsăturilor definitorii unei mass-media
datorată sensului civic al acesteia şi curajului independente financiar şi politic, ca organizaţie cu
jurnaliştilor temerari, dreptul de care dispun scop lucrativ şi a cărei menire este de a informa
cetăţenii pentru a critica, a respinge, a contracara, prompt şi corect publicul său. Totodată, se face
în mod democratic, deciziile ilegale care pot fi injuste aprecierea că media nu joacă doar un rol unic, ci ea
împotriva unor persoane inocente. Se pare însă că are şi misiunea de a instrui, de a reforma, de a
globalizarea, conform sursei citate, va conduce la dezbate, de a incita la acţiune şi chiar toate la un
diminuarea forţei celei „de a patra puteri în stat”, loc.5 Cât priveşte informarea, media face permanent
prin aducerea în prim plan a confruntării brutale distincţia dintre ceea ce este şi ceea ce nu este
dintre stat şi piaţă, sectorul privat şi serviciile informaţie. Astfel, alegerea se face în raport cu
publice, individ şi societate, intimitate şi colectivism, valoarea informaţiei. În acest scop se folosesc criterii
egoism şi solidaritate.2 unanim recunoscute în lumea media, şi anume:
În acelaşi timp, se cuvine menţionat rolul faptele şi gesturile personalităţilor oficiale şi ale
important ce revine ziaristului, ca actor social, în celebrităţilor; activităţile autorităţilor, oricare le-ar
culegerea şi difuzarea informaţiei către beneficiar. fi natura; evenimentele noi sau stranii; faptele

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 124


TERORISM, RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI

şocante din toate domeniile de activitate; tendinţele un efect descurajator. Jurnalismul de investigaţie
dezvoltării sociale. cere timp, resurse umane şi financiare substanţiale,
În mod tradiţional, se consideră că într-o ceea ce este dificil de conciliat cu realizarea de
societate democratică mass-media reprezintă beneficii şi cu stăpânirea costurilor de producţie.7
„câinele de pază” al democraţiei. Aici se are în De altfel, uneori întreprinderile media ezită să
vedere dreptul publicului de a şti ceea ce se petrece sprijine anchetele efectuate de către ziariştii lor de
în comunitatea locală, în ţară şi în lume, cum cei teama consecinţelor juridice costisitoare la care se
aflaţi la putere se achită de responsabilităţile pot expune.
asumate. Unii, în raporturile mass-media-putere, Cu toate aceste obstacole, mass-media practică
văd o „confruntare”, alţii, mai amabili, preferă să jurnalismul de investigaţie, care se caracterizează
spună că este vorba de o simplă misiune de prin aceea că obiectivul său principal îl constituie
supraveghere a autorităţilor de către mass-media. denunţarea abuzurilor şi atingerilor aduse intereselor
În această relaţie, autorităţile încearcă să prezinte publice. Materiale difuzate pe această temă sunt
viziunea lor despre evenimente sau să evite mai degrabă fructul investigaţiilor jurnaliştilor,
publicitatea în general, în timp ce media caută erorile decât rodul scurgerilor de infor maţii şi al
şi combate tentativele de disimulare a informaţiei. comunicatelor oficiale.
În acest context, media îşi asumă rolul de a informa Vremea reporterului justiţiar solitar a trecut,
publicul asupra activităţii autorităţilor şi de a suscita acum important este lucrul în echipă. Realizarea
dezbaterile. materialelor temeinic documentate şi exhaustive
Ziariştii sunt mereu în căutare de subiecte „tari” presupune competenţe diverse. În prezent, lucrează
- articole despre funcţionari corupţi, despre împreună reporteri, redactori, jurişti, statisticieni,
organisme ce contravin legii, sau despre decizii bibliotecari şi cercetători pentru a realiza un material
politice eronate6. De altfel, există şi o lege a corect din toate punctele de vedere (informaţional,
accesului persoanelor la informaţiile cu caracter juridic, social, statistic etc.).
public, care ajută media să se informeze, pe lângă În acelaşi timp, jurnalismului de investigaţie îi
metodele specifice profesiei de jurnalist. Totuşi este proprie respectarea cu rigurozitate a legii
informaţiile privind securitatea naţională, secretele privind accesul la informaţiile publice. Orice
comerciale, informaţiile economice confidenţiale, încălcare a prevederilor acesteia conduce inevitabil
secretele de stat şi aspectele intime ale vieţii private la apariţia unor probleme de ordin juridic pentru
nu sunt divulgate. Dacă se încalcă această normă, media respective şi pentru ziaristul implicat.
cel vinovat „plăteşte” potrivit legii în materie. Totodată, jurnalismul de investigaţie îşi
De asemenea, în jurnalismul tradiţional se pune datorează importanţa sa faptului că el poate
mare preţ pe etica profesională, care trasează contribui la gestionarea democratică a treburilor
principalele coordonate ale conduitei ziaristului. În publice. Astfel, el se înscrie în cadrul presei socotite
principal, este vorba de neutralitatea, obiectivitatea ca fiind „a patra putere”, adică o presă ce şi-a
şi cinstea jurnalistului în prezentarea informaţiilor asumat rolul de a veghea ca autorităţile centrale şi
despre evenimente, fapte etc., ca şi de preocuparea locale să fie responsabile de actele lor. În acest
acestuia de a corija erorile comise şi chiar de a context, se publică informaţii veridice şi în mod
admite propriile slăbiciuni. oportun asupra chestiunilor de interes public, chiar
b) Jurnalismul de investigaţie dacă pentru aceasta trebuie să releve abuzuri şi
În esenţă, acest tip de jurnalism relevă rolul nereguli comise de autorităţi. Din acest punct de
important pe care şi-l asumă media în democraţie: vedere, jurnalismul de investigaţie este unul dintre
de a veghea ca autorităţile să fie responsabile de instrumentele cele mai importante ale media, prin
actele lor. Această misiune îndeplinită consecvent care aceasta contribuie la menţinerea şi dezvoltarea
şi perseverent dovedeşte credibilitatea şi autoritatea democraţiei în societate.
morală a profesiei de ziarist. Difuzarea de materiale privind neregulile politice
În prezent, numărul crescut al mass-media cu şi economice din activitatea autorităţilor locale şi
un singur proprietar şi tendinţa spre senzaţional au centrale poate determina parlamentul şi organele
redus din vigoarea jurnalismului de investigaţie. judiciare să deschidă anchete asupra celor semnalate
Presiunile de natură comercială, de asemenea, au de mass-media. Dacă autorităţile competente se

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 125


TERORISM, RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI

abţin de la a investiga cele sesizate de mass-media, lor publică, cât şi prin achitarea de responsabilităţile
aceasta le poate face să răspundă pentru faptele lor, ce le revin într-o societate democratică.
folosind în acest scop mijloacele legale admise. Prin Practic, prin jurnalismul civic se urmăreşte ca
aceasta, jurnalismul de investigaţie are puterea de publicul să acţioneze pentru rezolvarea problemelor
a influenţa chestiunile arzătoare, de actualitate, comunităţii, nu să fie spectator pasiv la tot ceea ce
amintind elitelor politice şi cetăţenilor de existenţa se petrece în jurul lui. În acest scop, se transmit
anumitor probleme sensibile în cadrul instituţiilor informaţii utile şi necesare acţiunii, idei şi soluţii,
publice şi al societăţii. dar şi unele metode care să-i permită implicarea
De asemenea, jurnalismul de investigaţie sprijină activă şi responsabilă în viaţa colectivităţii.
democraţia prin informarea populaţiei. Informaţia În acelaşi timp, jurnalismul civic încearcă să
este sursa esenţială ce conferă unui public vigilent propună noi formule de reportaj, mai bine adaptate
puterea de a controla autorităţile asupra îndeplinirii la noile modele de conducere. În prezent, în
obligaţiilor ce le revin prin lege, putere ce se activitatea de conducere a comunităţilor pare să
manifestă prin vot şi participare. De altfel, astăzi, câştige teren consensul. Prin urmare, materialele
viaţa politică este puternic influenţată de media, ca difuzate prin media referitoare la problemele cu
principală sursă de informare asupra tuturor caracter civic insistă pe aspectul lor bipolar. De
fenomenelor şi proceselor politice, sociale, aceea, jurnaliştii veghează ca toţi cei afectaţi de o
economice etc., ce afectează consistent viaţa chestiune civică să aibă posibilitatea să-şi exprime
cetăţenilor. Printre subiectele de actualitate se opinia, şi nu doar reprezentanţii lor. Pe această cale,
numără şi cele referitoare la ameninţarea şi atacurile se caută să se ofere oamenilor posibilitatea de
teroriste, precum şi la antiterorism. intervenţie, cu scopul de a-i conduce la acţiune şi a
În acelaşi timp, problematica abordată este încuraja interactivitatea dintre ziarişti şi cetăţeni.
deosebit de importantă. Astfel, denunţarea Astfel, se creează premisele unui dialog cu publicul,
abuzurilor comise de autorităţi, inclusiv cele în locul transmiterii de informaţii în sens unic şi
generate de lupta împotriva terorismului, şi apărarea uneori fără urmările dorite.
drepturilor consumatorilor constituie preocupări Jurnalismul civic se apreciază că a avut
majore în cadrul jurnalismului de investigaţie. consecinţe pozitive atât pentru media, cât şi pentru
c) Jurnalismul civic public. Printre acestea se numără: ameliorarea
Reprezintă o formă de jurnalism care ajută capacităţii colectivităţii de a se implica în
oamenii să surmonteze sentimentul de neputinţă şi rezolvarea problemelor; creşterea nivelului
de înstrăinare, prin incitarea lor la acţiune, la a se cunoaşterii problemelor comunităţii de către
angaja şi a considera problemele colectivităţii ca membrii acesteia; îmbunătăţirea percepţiei
fiind ale lor. Pentru a-şi atinge scopul propus, este populaţiei asupra rolului media în societate;
necesar ca media să fie percepută de publicul larg adoptarea modelului de angajament civic şi de alte
ca fiind obiectivă, onestă, independentă şi neutră, asociaţii comunitare; unii oameni care nu se
nu arogantă, indiferentă, partizană, însetată după gândiseră să candideze la un post eligibil au decis
senzaţional8. să o facă după ce au participat la o iniţiativă a
Caracteristica fundamentală a jurnalismului jurnalismului civic; jurnaliştii descoperă
civic o reprezintă îndemnul pe care îl face publicului comunitatea şi se debar asează de vechile
de a se implica activ în rezolvarea problemelor stereotipuri; crearea unui climat care permite
spinoase dezvăluite de mass-media. Într-un fel, directorilor din media de a-şi asuma noi riscuri;
jurnalismul civic este un termen general aplicat apariţia a tot felul de inovaţii în media (noi pagini,
eforturilor de a face activitatea sa în aşa fel încât să noi subiecte, noi criterii, un nou vocabular etc.).9
ajute publicul să-şi depăşească sentimentul de d) Jurnalismul de opinie
neputinţă şi înstrăinare, tot mai frecvent în Această tendinţă este uneori întâlnită în media.
comunităţile umane astăzi. El vizează să educe Practic, în locul informaţiei de care publicul are
cetăţenii pentru ca aceştia să se implice în nevoie despre un eveniment, fapt, fenomen sau
soluţionarea problemelor cu care se confruntă proces social, economic, politic, militar etc., mass-
colectivitatea, atât prin participarea la dezbaterea media difuzează opiniile unui redactor sau ale altuia.
Este drept că, de regulă, se face o demarcaţie netă

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 126


TERORISM, RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI

între pagina pe care se publică informaţii şi cele ce Concomitent, există mai multe tipuri de public,
conţin opinii, dar din diferite motive, uneori, nu se în raport cu domeniul de referinţă. Câteva probleme
respectă această normă. Printre motive se pot creează o unanimitate de gândire în rândurile
număra şi: dependenţa financiară a ziarului, a oamenilor şi opinia publică asupra unei probleme
postului de radio sau de televiziune de un sponsor; este împărţită în câteva direcţii. Practic, la formarea
apartenenţa ziarului, postului de radio sau de opiniei publice asupra unei probleme specifice poate
televiziune de o persoană sau chiar de un partid lua parte un număr redus de oameni. Există cel puţin
politic; supravieţuirea ziarului, a postului de radio două motive pentru aceasta. Mai întâi, psihologii
sau de televiziune prin publicitatea prezentată. În au descoperit că publicul tinde să fie pasiv. Câteva
toate aceste situaţii, se difuzează prin respectivele probleme generează o opinie într-o parte a unui grup
mijloace de comunicare mai mult opiniile celor care de cetăţeni. De exemplu, limitarea drepturilor
le susţin financiar şi mai puţine informaţii de interes omului, în contextul luptei împotriva terorismului,
general. a început să constituie o preocupare, şi în ţara
noastră, pentru o serie de organizaţii
2. Opinia publică şi menirea sa socială nonguvernamentale. Apoi, o problemă poate angaja
atenţia unei părţi a populaţiei în funcţie de interesele
Există cel puţin două accepţii ale sintagmei pe care aceasta le are în domeniul respectiv. De
„opinie publică”. Una apreciază că starea de spirit pildă, ameninţarea teroristă este, acum, percepută
majoritară într-o populaţie constituie opinie publică. ca fiind o problemă acută şi la noi, de tot mai mulţi
Astfel, opinia publică este formată din judecăţile oameni, mai ales de când România s-a implicat activ
cetăţenilor asupra problemelor de actualitate10. în lupta împotriva terorismului internaţional, pe de
Valoarea judecăţii va depinde de nivelul de o parte, şi a devenit membru al NATO, pe de altă
cunoaştere de care va dispune cetăţeanul asupra parte.
subiectului dat. Aici intervine, înainte de toate, rolul Exemplele date vin să confirme faptul că opinia
mass-media, care ar trebui să ofere cetăţenilor publică se formează şi se manifestă ca expresia
informaţii fiabile şi diversificate pentru ca aceştia colectivă a mai multor indivizi legaţi prin scopuri
să poată formula o judecată raţională şi argu- comune, aspiraţii, nevoi şi idealuri. Totodată, cei
mentată.11 În caz contrar, în absenţa informaţiilor, care sunt motivaţi sau care au un interes personal
opinia va fi determinată de emoţii, de zvonuri. Mass- într-o problemă sau pot fi afectaţi de rezultatul
media influenţează modul nostru de a gândi prin rezolvării acesteia formează opinia publică asupra
prezentarea de informaţii potrivit unei orientări ce chestiunii puse în dezbatere. De asemenea, se cuvine
vizează să demonstreze ceva (se pot spune o serie să fie cunoscut faptul că opinia nu rămâne activă o
de lucruri diferite despre o imagine sau chiar despre perioadă mai lungă de timp decât dacă oamenii simt
acelaşi eveniment, persoană, măsură socială sau că interesul lor propriu este susţinut de evenimente.
politică). În acelaşi timp, se pare că opinia este mai sensibilă
Celălalt punct de vedere consideră că: ,,Opinia la evenimentele care au impact asupra publicului
publică este un fenomen psihosocial care pe scară largă sau a unui anumit segment din public,
desemnează aprecierile de valoare ale unui anumit de regulă mai activ social.
public la un moment dat asupra unor chestiuni În plus, trebuie făcută sublinierea că opinia
concrete, controversate şi actuale din viaţa socială, publică nu anticipează evenimente, ci doar
politică, juridică, economică etc.”12 Din definiţia reacţionează la ele. Evenimentele declanşează
dată se poate constata că acest fenomen este strâns formarea opiniei publice. Dacă oamenii nu sunt
legat de public, care reprezintă o colectivitate de conştienţi de o problemă, este posibil ca ei să nu fie
persoane, puţin numeroasă sau foarte numeroasă, preocupaţi sau să nu aibă o opinie. Conştientizarea
concentrată sau dispersată spaţial, omogenă sau şi dezbaterea duc la cristalizarea opiniilor şi adesea
eterogenă din diferite puncte de vedere (sex, vârstă, la un consens în sânul publicului. De fapt, rolul
studii etc.), care are comun un centru de interes principal în formarea opiniei publice îl are
sau informaţii identice şi simultane la un moment informaţia care ajunge sau nu, în timp optim, la cei
dat. interesaţi de o problemă sau alta. Dacă nu există
informaţie asupra unei probleme care să capteze

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 127


TERORISM, RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI

interesul unui segment activ al populaţiei, nu poate atitudinilor şi a comportamentelor oamenilor,


să se formeze şi să se manifeste o opinie publică. modificându-le în sensul dorit de aceasta.
De asemenea, dacă cei interesaţi de o problemă,
indiferent dacă sunt sau nu numeroşi, nu se 3. Terorismul - ameninţare la adresa securităţii
manifestă activ, făcându-şi prin toate mijloacele individului, statelor, uniunilor de state, a lumii
posibile cunoscute părerile, relativ apropiate, atunci
nu se va forma şi nu va acţiona o opinie publică Terorismul nu este un fenomen nou, ci o realitate
puternică, capabilă să mobilizeze pe cei interesaţi multiseculară, proteifor mă, ce traversează
de chestiunea urmărită, dar mai puţin activi şi nu la societăţile şi spaţiile, adaptându-se flexibil la mediul
fel de combativi. în care fiinţează şi acţionează. Acesta, ca formă de
La formarea opiniei publice contribuie mai mulţi manifestare a violenţei, „...urmăreşte câştigarea de
factori. Unul dintre aceştia îl constituie liderii de concesii, obţinerea publicităţii maxime pentru o
opinie. Aceştia servesc drept catalizatori pentru anumită cauză, provocarea represiunii, distrugerea
formarea opiniei publice din următoarele motive: ordinii sociale sau destabilizarea instituţională,
au cunoştinţe şi pot vorbi clar despre probleme întărirea obedienţei faţă de anumite grupuri de
specifice; sunt foarte interesaţi de subiect sau de interese”14. Având drept caracteristică definitorie
problemă; sunt mai informaţi asupra problemei intimidarea prin acte de cruzime şi violenţă, iar ca
decât o persoană obişnuită; sunt consumatori avizi mijloace răpirea, asasinatul, execuţiile sumare,
de mass-media; sunt buni organizatori şi îi pot exploziile, incendierile, distrugerea edificiilor
determina pe ceilalţi să acţioneze. publice, sabotajul mijloacelor de comunicaţie etc.,
Un rol major în formarea şi activizarea opiniei terorismul a fost prezent în toate epocile istorice.
publice revine mass-media. În acest scop se folosesc Acum, însă, acţiunile teroriste au devenit o
o serie de metode şi tehnici. Printre acestea, un loc ameninţare constantă la adresa securităţii
aparte revine tehnicilor de difuzare a informaţiilor individului, statelor şi a lumii, pe de o parte, şi au
către public. Aceste tehnici acţionează asemenea crescut ca frecvenţă, pe de altă parte. Într-o anumită
unui filtru care triază informaţiile ce le parvin măsură, terorismul se poate socoti un fenomen
beneficiarilor (cititori, radio-ascultători, planetar prin aria sa de răspândire şi intensitatea
telespectatori). În calitate de filtru al informaţiilor violenţei pe care o afişează cu prilejul fiecărui atac
difuzate prin mass-media se numără (potrivit sursei asupra „ţintei” alese. De fapt, afirmaţia că
citate) 13: mărimea, bogăţia, concentrarea şi terorismul s-a „internaţionalizat” corespunde pe
orientarea spre profit a proprietarilor firmelor deplin realităţii. Există, în prezent, o mulţime de
mediatice; publicitatea, ca principala resursă organizaţii teroriste a căror arie de acţiune a depăşit
financiară a mass-media; relaţia de dependenţă a frontierele unei ţări, iar printre membrii lor se află
mass-media vizavi de principalele surse de indivizi de naţionalităţi diferite.
informaţii. În fond, terorismul reprezintă utilizarea sau
Opinia publică poate influenţa conduita ameninţarea cu folosirea violenţei, ce creează o stare
umană, prin funcţiile pe care le exercită în societate generalizată de teamă, în scopuri diverse, dar mai
şi prin modul său de constituire. Mecanismul prin ales politice, de către un individ sau un grup uman,
care se realizează această schimbare este aparent atunci când ei acţionează împotriva unei autorităţi
simplu. În convingerea marii majorităţi a populaţiei, guvernamentale, a unor personalităţi politice, a unor
opinia publică înseamnă aprecierea unui număr militari ai unui stat sau ai unei coaliţii politico-
foarte mare de oameni asupra aceleiaşi probleme militare internaţionale etc., cu scopul vădit de a
de interes general. În realitate, aşa cum s-a menţionat modifica atitudinile şi comportamentul celor vizaţi
anterior, opinia publică poate exprima părerea unui faţă de o problemă vitală pentru terorişti.
grup mic de persoane, dar foarte activ în susţinerea Prin formele de manifestare, prin aria largă de
punctelor sale de vedere. Pe de o parte, această răspândire, prin efectele economice, politice,
convingere şi, pe de altă parte, înclinaţia individului psihosociale etc. generate, prin teama creată şi nu
uman de a se conforma părerii comune, generale, numai, terorismul constituie un subiect „tare” pentru
face ca opinia publică să exercite o influenţă mass-media şi o realitate generatoare de opinie
semnificativă asupra opiniilor personale, a publică. De altfel, acesta este astăzi mult mai

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 128


TERORISM, RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI

impresionant decât în trecut şi datorită mass-media. S-a spus că o maşină-capcană tocmai a explodat în
Nici un subiect nu pasionează mai mult mulţimile faţa Departamentului de Stat, că gaze mortale riscau
sau un timp mai îndelungat, decât un atentat. Mass- să contamineze aerul din Manhattan. Fox News
media, şi îndeosebi televiziunea, multiplică efectul avansează cifra de 20.000 de morţi. Clădirile oficiale
fricii de terorism arătându-l în întreaga sa şi şcolile sunt evacuate, mii de salariaţi se întorc
monstruozitate, ceea ce sporeşte sentimentul colectiv acasă precipitat, preşedintele Bush pleacă într-o
de vulnerabilitate. Teroriştii ştiu acest lucru, desigur. direcţie necunoscută …16
Şi ei, ca şi guvernele statelor „ţintă”, caută să Asemenea imagini au condus la instalarea
exploateze mass-media, pentru a situa populaţia în sentimentelor: de teamă faţă de posibilele şi
defensivă, pe plan psihologic. probabilele atacuri teroriste; de neputinţă în cazul
unor noi asemenea evenimente, pe care nu le-a putut
4. Mass-media şi terorismul preveni şi nici opri întregul dispozitiv de apărare al
SUA; de ură împotriva teroriştilor. Astfel de
Mass-media, prin rolul conferit de societate, sentimente, fără îndoială, le-au trăit mai mult sau
acordă o atenţie sporită şi permanentă acestui mai puţin intens toţi telespectatorii. Peste tot,
fenomen vechi şi totuşi nou - terorismul. Această americanii se adună în faţa televizoarelor. Împotriva
atitudine este, printre altele, motivată de: statutul violenţei imaginilor nu există nici un refugiu.
social al mass-media – a patra putere în stat; În această perioadă, chiar posturile de televiziune
necesitatea informării prompte şi obiective a care, în mod obişnuit, difuzau muzică (MTV), ştiri
publicului despre tot ceea ce îi pune în pericol sportive (ESPN) şi de divertisment (TNN), au
existenţa; ineditul şi „senzaţionalul” ce însoţesc transmis imagini şi informaţii despre ceea ce s-a
actele teroriste - evenimentele cu aceste caracteristici întâmplat pe 11 septembrie 2001.
prezintă interes pentru orice jurnalist; posibilitatea În tot acest timp, multe posturi de televiziune au
ridicată ca sediul unui ziar, post de radio sau de însoţit imaginile de la locul atacului terorist, conform
televiziune, precum şi unii jurnalişti să fie aleşi ca sursei citate, cu texte de tipul: „Sentimentul
„ţinte” de terorişti; capacitatea mass-media de a antiamerican câştigă teren la islamiştii radicali”;
forma şi activa opinia publică faţă de terorism, în „Europenii observă trei minute de tăcere”;
general. „Wallmart a vândut mai mult de 300.000 de drapele,
Practic, atitudinea mass-media dintr-o societate de marţi”; „Powell: Ţările care adăpostesc terorişti
democratică faţă de actele teroriste, mai ales, dar şi vor fi tratate ca teroriste”…
faţă de terorism, în general, este una critică, de Toate aceste mesaje, dublate de imaginile
condamnare şi de respingere. Aşa se poate explica, distrugerilor produse de atacurile teroriste din 11
de exemplu, atitudinea mass-media din SUA după septembrie 2001 din SUA, au contribuit la
atacul terorist din 11 septembrie 2001, faţă de accentuarea sentimentelor de teamă, neputinţă,
urmările acestuia şi faţă de terorism. De la această nesiguranţă, furie şi ură împotriva teroriştilor la toţi
dată, potrivit surselor citate, americanii au petrecut telespectatorii americani şi nu numai, pe de o parte.
serile contemplând, pe un ecran de televiziune, Pe de altă parte, au alimentat curentul favorabil de
dezastrul de la ei. De mai multe zeci de ori, fiecare opinie privind lupta unită şi hotărâtă, inclusiv prin
a văzut şi revăzut - sub toate unghiurile - avioanele mijloace militare, a naţiunii nord-americane
care au lovit World Trade Center, ruinele de la împotriva tuturor teroriştilor, oriunde s-ar afla
Pentagon, căutarea supravieţuitorilor, drapelele aceştia în lume.
americane şi conferinţele de presă pe parcursul În acest context social şi psihosocial, declanşarea
cărora se promitea revanşa. Pentru prima dată în campaniei militare împotriva Irakului, în prima
istoria lor şi timp de patru zile, marile reţele de parte a anului 2003, a fost dorită, s-ar putea spune,
televiziune au difuzat informaţii încontinuu, fără de majoritatea populaţiei SUA şi, fără îndoială, a
nici o întrerupere publicitară. 15 În acest 11 fost susţinută adecvat şi consistent de media internă
septembrie 2001, fiecare telespectator s-a simţit şi internaţională. În cadrul acesteia, un rol important
asediat şi îngrijorat. Zvonurile au fost difuzate în a revenit televiziunii, care s-a implicat total şi fără
stare pură, fără precauţie. Nu a fost timp pentru ca reţineri în susţinerea respectivei campanii militare
informaţiile difuzate pe micul ecran să fie verificate. împotriva regimului dictatorial al lui Saddam

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 129


TERORISM, RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI

Hussein, care era înfăţişat şi perceput ca un de respingere a terorismului ca modalitate de


susţinător moral şi material al terorismului rezolvare a unor tensiuni şi/sau conflicte culturale,
internaţional. religioase, etnice şi ideologice ce pot să apară şi să
Totodată, nu trebuie omis nici faptul că există se manifeste într-o ţară, zonă sau regiune a lumii.
posibilitatea ca mass-media din unele state care Este posibil ca atacurile teroriste, în calitate de
susţin moral şi/sau financiar terorismul să aibă o eveniment social, să activeze opinia publică, să o
atitudine favorabilă acestuia, prezentându-l ca o sensibilizeze, iar aceasta, la rândul ei, să influenţeze
formă de luptă pentru apărarea culturii şi identităţii oamenii, făcându-i să accepte, în totalitate sau
naţionale. parţial, măsurile de prevenire şi de combatere a
În acelaşi timp, prezentarea fenomenului terorist, actelor teroriste propuse şi adoptate de autorităţi.
prin intermediul mass-media, contribuie atât la În acest caz, opinia publică poate determina
formarea opiniei publice adecvate, cât şi la adoptarea de către majoritatea oamenilor a unei
menţinerea unei vigilenţe sporite din partea conduite dezirabile social faţă de terorism, terorişti
instituţiilor cu competenţe în acest domeniu ce şi acţiunile teroriste. Dar tot ea poate lua atitudine
priveşte securitatea naţională, individuală şi a atunci când „războiul” dus de către autorităţile
comunităţilor umane. locale şi centrale împotriva terorismului poate
De asemenea, nu trebuie omis rolul educativ şi conduce la încălcarea gravă a drepturilor omului.
formativ pe care îl joacă mass-media în relaţia cu Totodată, prin mass-media se formează şi
publicul său, prin totalitatea materialelor activează opinia publică, prin declanşarea şi
informative difuzate în legătură cu terorismul şi susţinerea unor campanii de presă pentru
formele sale de manifestare. Într-un fel, măsurile promovarea unor idei de interes general, cum ar fi:
de prevenire a actelor teroriste şi cele de combatere lupta împotriva corupţiei, a consumului de droguri,
a terorismului se fac cunoscute populaţiei prin a traficului de persoane; protecţia mediului
intermediul mass-media. Aceasta, prin materialele înconjurător; combaterea terorismului etc. Aceste
difuzate atât prin presa scrisă şi electronică, cât şi subiecte sunt de o stringentă actualitate şi de interes
prin emisiunile de televiziune sau /şi radio, general.
informează publicul cu tot ceea ce instituţiile În concluzie, se poate afirma că mass-media
abilitate ale statului au întreprins în lupta împotriva acţionează asupra opiniei publice, influenţând-o,
terorismului. În acest context, se cuvine amintit şi prin aceea că le spune oamenilor la ce să se
dublul rol ce revine mass-media în ceea ce priveşte gândească şi nu că trebuie să gândească.18
prezervarea drepturilor omului în condiţiile adoptării De asemenea, când este cazul, opinia publică
unor măsuri de prevenire şi combatere a sancţionează autorităţile pentru erorile comise în
terorismului. Mai întâi, este vorba de informarea lupta împotriva terorismului. Mai nou, se pare că
cetăţenilor despre conţinutul măsurilor de prevenire efectele atentatelor teroriste au o influenţă
şi combatere a terorismului adoptate de autoritatea semnificativă asupra opiniei publice. Exemplul
publică locală şi centrală. Apoi, este vorba de spaniol este edificator. Este vorba de atentatele
acţiunile duse de mass-media pentru ca autorităţile, teroriste ce au avut loc pe 11 martie 2004 la Madrid,
prin „războiul”dus, de către unele state sau coaliţii adică cu câteva zile înaintea scrutinului parlamentar.
de state, împotriva terorismului, să nu limiteze Ca efecte principale ale acestui atac terorist se pot
semnificativ unele drepturi individuale. Acest pericol menţiona: 200 de morţi şi 1500 de răniţi; imense
există şi a fost semnalat de diferite organizaţii pagube materiale; apariţia şi manifestarea puternică
nonguvernamentale.17 a sentimentelor de panică, de teamă, de nemulţumire
în rândul oamenilor implicaţi în acest eveniment
5. Impactul actelor teroriste asupra opiniei tragic; activizarea opiniei publice spaniole
publice interne şi internaţionale împotriva politicii guvernului care nu a prevenit
atentatul. La aceste efecte s-au adăugat, pe de o
Opinia publică, atât naţională, cât şi interna- parte, ameninţările teroriştilor cu continuarea
ţională, îşi exercită, din plin, funcţiile sociale atentatelor, dacă Spania nu-şi retrage militarii din
educative şi formative, determinând, în final, la toţi Irak şi, pe de altă parte, anunţul făcut de guvernanţi
sau la majoritatea oamenilor atitudini şi conduite

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 130


TERORISM, RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI

că organizaţia ETA este autoarea atacului terorist. NOTE


Ulterior, atentatul a fost revendicat de Al - Qaeda.19
În acelaşi timp, se poate face aprecierea că 1
Ignatio, RAMONET, Le cinquieme pouvoir,
atacurile teroriste au avut ca efect o activare a în http://www.monde-diplomatique.fr/2003/ 10/
opiniei publice interne şi, mai ales, internaţionale, RAMONET/ 10395.
care şi-au sporit şi intensificat activităţile specifice 2
Ibidem, p.2.
de luptă împotriva terorismului. 3
Christelle, SAYOCA, La primaute des
industries de l’immateriel, în http://
6. Concluzii www.crepac.com/memoires/ houtin99/memoires/
journaliste_monde.htm.
Terorismul, ca fenomen social, ca formă de luptă 4
Frederik, SCHIECK, Le role de medias
etc. va continua să existe, şi în viitor, atât la nivel independents dans l’elaboration de la democratie,
naţional, cât şi mai ales internaţional. Formele sale în Revue electronique du departement d’Etat des
de manifestare şi mijloacele de distrugere alese se Etas-Unis, fevrier, 2003, vol.8, nr.1, p.27.
vor diversifica, iar ţinte vor fi, probabil, obiectivele 5
La presse americaine, în Revue electronique
strategice şi cu valoare de simbol pentru statul-ţintă, du departement d’Etat des Etats-Unis, avril 2001,
aglomerările umane (pieţe, staţii de metrou, vol. 6, nr.1, p.6.
stadioane etc.), militarii aparţinând statelor ce 6
Richard, BURNSTEAD, Le droit de savoir,
compun coaliţia internaţională împotriva teroris- în http://usinfo.state.gov/francais/pubs/fr.press/
mului, personalităţile publice angajate activ în frhome.html, p.1.
combaterea terorismului, indiferent de originea lor 7
Silvia, WAISBORD, Le journalism d’investi-
(de naţionalitate diferită sau identică cu a gation est necessaire aux democraties, în Revue
teroriştilor) ş.a. electronique du departement d’Etat des Etats-Unis,
Mass-media şi opinia publică au şi vor continua avril, 2001, vol.6., nr.1, p.15.
să aibă, şi în viitor, un rol important în lupta dusă 8
Jan, SCHAFFER, Les medias au service de la
de autorităţi, de organizaţii nonguvernamentale etc. collectivite, în Revue electronique du departement
împotriva terorismului intern şi internaţional. d’Etat des Etats-Unis, avril 2001, vol.6, nr.1, p.10.
Practic, între mass-media şi opinia publică există 9
Ibidem, p.14.
raporturi biunivoce, în sensul că prima, prin funcţiile 10
L’opinion publique et les medias, în http://
sale, contribuie la formarea şi activarea opiniei mapage.naos.fr/moulingh2/educ.civique/medias/
publice, iar aceasta din urmă oferă celei dintâi opinion publique.medias.html
informaţii necesare şi utile publicului său. 11
Les medias et la deontologie, în Revue
Atât mass-media, cât şi opinia publică au electronique du departement d’Etat des Etats–Unis,
sancţionat şi vor sancţiona, prin modalităţi specifice nr 1, volumul 6, aprilie, 2001.
domeniului lor de activitate, erorile comise de către 12
Dicţionar de psihologie socială, Bucureşti,
autorităţi în războiul lor împotriva terorismului de Editura Enciclopedică şi Ştiinţifică, 1981, pp.156-
orice fel şi nu numai. 159.
Mass-media şi opinia publică apără şi vor apăra, 13
La fabrique de l’opinion publique în http://
prin metode şi tehnici adecvate, drepturile omului, www.penseurs.org/home/politique.php3?id=393
acţionând consecvent împotriva oricăror măsuri 14
ZAMFIR, Cătălin, VLĂSCEANU, Lazăr
abuzive luate sau propuse de către autorităţi în (coord.), Dicţionar de sociologie, Bucureşti, Editura
acest domeniu, chiar şi atunci când sunt invocate Babel, 1993, p.639.
măsurile de prevenire şi de combatere a terorismului. 15
Eric, KLINBERG, Guerre totale contre un
Acţiunea lor concertată poate face eficace lupta peril diffus, Ravages de la television continue, în
împotriva terorismului, în condiţiile respectării http:// www. monde-diplomatique.fr/2001/10/
drepturilor omului. KLINBERG/15654.
16
Ibidem, p.1.
17
Vezi: POPESCU, Oana, Războiul împotriva
terorismului - pretext pentru cele mai grave încălcări

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 131


TERORISM, RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI

ale drepturilor omului din ultimii 50 de ani, în ziarul www.crepac.com/memoires/hautin99/memoires/


„Adevărul” din 27 mai 2004, p.12. journaliste_monde.htm
18
Le pouvoir des medias, în http:// 6. SHAPFER, Jan, Les medias au service de
www.conflict.org/Numeros/02diaz.htm la collectivite, în Revue electronique du departement
19
Ziarul „Cotidianul” din 16.04.2004, p.2. des Etats-Unis, aprilie 2001, vol.6, nr.1.
7. SHIECK, Frederik, Le role de medias
BIBLIOGRAFIE independents dans l’elaboration de la democratie,
în Revue electronique du departement des Etats-
1. BURNSTEAD, Richard, Le droit de Unis, februarie 2003, vol.8, nr.1.
savoir, în http://usinfo.state.gov/francais/pubs/ 8. WAISBORD, Silvia, Le journalism
fr.press/html d’investigation est necessaire aux democratie, în
2. Dicţionar de psihologie socială, Bucureşti, Revue electronique du departement des Etats-Unis,
Editura Enciclopedică şi Ştiinţifică, 1981. aprilie 2001, vol.6, nr.1.
3. KLINBERG, Eric, Guerre totale contre un 9. ZAMFIR, Cătălin, VLĂSCEANU, Lazăr
peril diffus. Ravages de la television continue, în (coord.), Dicţionar de sociologie, Bucureşti,
http://www.monde-diplomatique.fr./2001/10/ Editura Babel, 1993.
KLINBERG/15654 10. La fabrique de l’opinion publique, în http:/
4. RAMONET, Ignatio, Le cinqueme /www.penseurs.org/home/politique.php.3?id=393
pouvoir, în http://www.monde-diplomatique.fr/ 11. L’opinion publique et les medias, în http:/
2003710/RAMONET/10395 /mapage.naos.fr/moulingh2/educ.civique/medias/
5. SAYOCA, Christelle, La primaute des opinion publique.medias.html
industries de l’immateriel, în http:// 12. La pouvoir des medias, în http://
www.conflit.org/Numeros/02diaz.htm
Mass media, public opinion and terrorism are distinct entities. There can be established different
connections between them from nature, frequency and intensity perspectives. Mass media and
public opinion interact in order to focus their efforts against terrorism, its forms and ways of
acting. Terrorism and the terrorist acts represent a “hot spot” for mass media and public opinion.
Their effects may activate both public opinion and media determining their effectiveness on
safeguarding life and human freedom.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 132


NOTE DE LECTURĂ

ARTA MILITARĂ
DE-A LUNGUL MILENIILOR
A apărut, recent, lucrarea „Arta militară de-a mereu între consideraţii fataliste şi viziuni simpliste
lungul mileniilor“, în două volume, în total, 666 sau voluntariste, între adulare şi condamnare, între
pagini, tipărită la Centrul Tehnic-Editorial al calitatea lui de mijloc al politicii şi realitatea lui de
Armatei. Lucrarea este semnată de generalul dr. instrument al morţii şi al torturării civilizaţiilor.
Mihail Popescu, şeful Statului Major General, Metoda folosită de autori este întoarcerea la izvoare,
generalul locotenent (r) dr. Valentin Arsenie, adică la texte de bază şi la mari evenimente care
preşedintele Secţiei de Ştiinţe Militare a Academiei jalonează fenomenul război şi arta ce-l evidenţiază,
Oamenilor de Ştiinţă şi generalul de brigadă (r) dr. îl justifică, îl crucifică sau îl glorifică.
Gheorghe Văduva, cercetător Scrierile de artă militară de
ştiinţific gradul I la Centrul de mare anvergură sunt rare. Ele se
Studii Strategice de Apărare şi prezintă, în lumea militară, ca
Securitate din cadrul repere importante în cunoaşterea,
Universităţii Naţionale de investigarea şi înţelegerea mediului
Apărare. strategic de securitate, a
Aşa cum o arată şi titlul, cele fenomenului război, a strategiei şi
două volume tratează, în mod tacticii, a profesiei militare şi vieţii
unitar, dar cu ample deschideri pe muchie de cuţit. De aceea, ele
spre izvoarele şi meandrele unui fenomen atât de sunt nu numai benefice, prin funcţia lor analitică şi
complex cum este războiul, arta militară universală sintetică, ci şi necesare, prin funcţia lor proiectivă
de la începuturi şi până în zilele noastre. Este una şi predictivă. În arta militară, nu poţi privi limpede
dintre puţinele lucrări de acest gen şi de o asemenea în viitor, dacă nu cunoşti bine şi nu înţelegi
amploare scrise în România şi se constituie într-o profunzimile trecutului şi prezentului.
reuşită încercare de configurare a artei militare Structurată pe şase capitole, această lucrare nu
milenare, din perspectiva acestui început de secol. apelează doar la memoria istorică, la faptele şi
De aceea, ea se prezintă, deopotrivă, ca o lucrare evenimentele de odinioară, nu investighează mărturii
de cultură militară, dar şi de analiză a momentelor arheologice, arhive şi dosare ale istoriei războiului,
importante prin care au trecut gândirea şi practica pentru a găsi, pe firul apei în sus, alte noutăţi din
militară în diferite epoci istorice. Sunt evocate mari spaţiul concret al luptelor, conflictelor armate şi
bătălii, sunt trecute în revistă figuri de mari războaielor de odinioară. Ea scormoneşte în miezul
comandanţi, strategi, dar şi truditori de rând pe gândirii războiului, caută condiţionările, filoanele
tărâmurile strategiei militare, tacticii, artei şi care definesc şi configurează arta militară, izvoarele,
practicii şi războiului. fluviile (adesea, subterane), marile cascade şi marile
Lucrarea are meritul de a răscoli, fără temeri şi metamorfoze. Este o lucrare de filozofie a artei
prejudecăţi, timpurile, vremurile şi vremuirile militare, de gândire a gândirii. Ea foloseşte, ca
războiului, depăşind simpla descriere a eveni- documentare, în afară de lucrările clasicilor şi de o
mentelor şi încercând abordări profunde, noi, vastă bibliografie, excelenta lucrare a lui Gérard
realiste, într-o reprezentare actuală şi, în acelaşi Chaliand, „Anthologie mondiale de la stratégie des
timp, universală, a unui străvechi fenomen aflat origines au nucleaire“, Editura Robert Laffont,

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 133


NOTE DE LECTURĂ

Paris, 1990, şi studiul de peste 1400 de pagini al noi mijloace de distrugere sau de supunere a voinţei
lui Alain Bru, publicat pe Internet de Institutul de părţii adverse, se formulează sau se reformulează
Strategie Comparată din Franţa, „Histoire de la politici şi strategii. În ultimul capitol este analizată
guerre a travers l’armement“. Cititorul încearcă, arta militară de după al doilea război mondial, cu
încă de la primele pagini, un fel de „decolare cu elementele sale importante, de la strategia
forţaj“ în acest univers fascinant al analizei, iar la descurajării nucleare la cea a războiului bazat pe
sfârşitul lecturii rămâne cu un considerabil respect reţea, de la strategiile asimetrice şi fenomenul
faţă de o ştiinţă, o construcţie şi o creaţie – arta terorist la teorie, practica şi strategia reacţiei rapide
militară – fără de care lumea n-ar fi devenit niciodată şi ripostelor adecvate, şi sunt formulate câteva idei
ceea ce a ajuns. Deşi societatea, în ansamblul ei, nu privind perspectiva unei arte care se derulează pe
cultivă respectul faţă de arta războiului, parcursul multor milenii.
considerând-o o artă a distrugerii (nu a supra- În această epocă în care unii oportunişti încearcă
vieţuirii), a violenţei, a răului, arta războiului să scoată gândirea militară în afara istoriei, de parcă
rămâne, şi pentru viitor, una dintre provocările cele acum şi aici s-a inventat arta războiului, această
mai dinamice şi mai controversate ale dinamismului lucrare enciclopedică îndeamnă la reflecţie. Pentru
societăţii omeneşti. Pentru că, din păcate, lumea se că, deşi este altfel cu fiecare nouă confruntare,
află încă într-un război continuu, în care se fac, se globul vulcanic, strălucitor, incandescent,
desfac şi se refac alianţe şi coaliţii, se inventează înspăimântător sau înălţător al războiului rămâne,
totuşi, acelaşi de mii de ani.

PUBLICAŢII ALE CSSAS

Revista „Impact Strategic“ publică cele mai importante concluzii şi idei de


impact, în următoarea structură: Geopolitici şi geostrategii pe traiectoria
viitorului Eveniment strategic Securitate şi strategie militară Societatea
informaţională. Pace şi război. Acţiuni post-conflict Analize. Sinteze.
Evaluări. Puncte de vedere Note de lectură.

Anuarul C.S.S.S.-”HOMINIS” cuprinde cele mai valoroase produse de


cercetare ştiinţifică, însoţite de analize ale evenimentelor cu impact politic,
diplomatic, economic şi militar, din zonele de interes strategic pentru România.

„Colocviu Strategic“, buletin lunar, prezintă ideile majore în dezbatere


publică sau implicaţii determinante pentru securitatea naţională, regională
sau zonală.

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 134


NOTE DE LECTURĂ

MANIPULAREA OAMENLOR
„Manipularea, ca specifică asupra securităţii individuale, a
activitate umană, repre- comunităţilor umane şi a naţiunii: „manipularea
zintă o componentă a interpersonală exercitată prin tehnicile clasice
peisajului cotidian. Ea (piciorul în uşă, uşa în nas, amorsarea etc.) sau prin
constă în acţiunea con- tehnici de manipulare mentală are urmări diferite
ştientă şi voluntară a unei asupra securităţii individuale, a comunităţii şi a
persoane sau a unui grup naţiunii, în raport cu calitatea celui manipulat. Dacă
uman îndreptată asupra cel manipulat este un simplu cetăţean, efectele
unui individ, grup sau manipulării le va simţi, probabil, şi familia sa. Dar,
mulţimi umane, cu scopul de a-i schimba opiniile, în cazul în care ţinta manipulării o constituie o
atitudinile, comportamentul, sentimentele, interesele persoană publică (parlamentar, şeful unui partid
etc. potrivit obiectivelor stabilite. De regulă, parlamentar sau aflat la guvernare, ministru etc.),
manipularea se realizează atât prin metode specifice, atunci urmările manipulării se vor face resimţite la
cât şi prin materialele transmise de mass-media şi niveluri mai înalte - comunitate locală şi, de ce nu,
de Internet, precum şi prin zvonuri.” Acestea sunt statul respectiv.” (pp. 156-157).
rândurile de început ale lucrării MANIPULAREA Efectele manipulării asupra securităţii naţionale
OAMENILOR (Editura Imprimeria Naţională, pot fi analizate făcând referire la unele componente
Bucureşti, 2004, 170 p., ISBN 973-86843-2-3), ai ale acesteia din urmă - securitatea socială, politică,
cărei autori, gl. conf. univ. dr. Mircea MUREŞAN, militară şi culturală -, însă principala soluţie pentru
col. (r) dr. Petre DUŢU şi ing. Dorel contracararea efectelor sale nocive este constituită,
DUMITRAŞ, au realizat o incursiune în realitatea în opinia autorilor, de educarea oamenilor în
procesului de comunicare umană. utilizarea informaţiilor diseminate de mass-media.
Lucrarea se alătură unei vaste bibliografii pe O astfel de lucrare poate crea un paradox: analiza
această temă, aşa cum reiese şi din notele sale, manipulării şi a manipulatorilor ca formă a acesteia.
analizând probleme precum: definiţia manipulării; Cei trei autori evită, însă, capcana, statutul lor de
tipuri şi mecanisme, metode şi tehnici de manipulare; militari, profesori şi oameni de ştiinţă nefiind
manipulatori şi manipulaţi; manipularea prin mass- compatibil cu partizanatul şi subiectivismul.
media, Internet, sondaje de opinie, zvonuri etc. Rezultatul este un studiu bine documentat (o
Partea de noutate constă în analiza consecinţelor bibliografie de peste 25 de cărţi şi 40 de materiale
manipulării asupra securităţii individuale şi de pe Internet, majoritatea în limba franceză),
naţionale (Capitolul V, pp. 156-162). Autorii afirmă realizat pe baze ştiinţifice, al unei realităţi a zilelor
că fiecare tip de manipulare exercită o influenţă noastre: manipularea oamenilor. (A.S.)

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 135


AGENDA CSSAS

ACTIVITĂŢI ALE CENTRULUI DE STUDII


STRATEGICE DE APĂRARE ŞI SECURITATE

În perioada 3 – 4 iunie 2004 a avut loc, la Universitatea Naţională de Apărare, Seminarul


cu participare internaţională cu tema: „România – membru al Alianţei Nord - Atlantice”,
organizat de Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, în colaborare cu Agenţia
de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.
În deschidere, domnul general dr. Mircea Mureşan, comandantul (rectorul) Universităţii
Naţionale de Apărare, a adresat un salut de bun venit participanţilor, dând apoi cuvântul
Excelenţei Sale, domnul Stefano Ronca, ambasadorul Italiei la Bucureşti.
Prima secţiune a fost onorată de prezenţa domnilor: general dr. Mihail Popescu, şeful
Statului Major General, general (r) dr. Decebal Ilina, secretar de stat la Ministerul Industriilor
şi Resurselor, general de flotilă aeriană dr. ing. Ion-Eftimie Sandu, locţiitorul şefului
Departamentului pentru Armamente, George-Vlad Niculescu, director adjunct la Direcţia
APRILIE - IULIE 2004

Integrare Euro-Atlantică şi Relaţii Militare Internaţionale, general de brigadă Mircea Savu,


şeful Direcţiei Doctrină şi Instrucţie.
În cea de a doua secţiune, un număr de 28 de firme care, prin producţia lor, pot contribui
la susţinerea Armatei României, în implementarea măsurilor specifice Iniţiativei Capacităţilor
de Apărare au prezentat domeniul şi produsele specifice activităţii proprii.
În Holul Universităţii a fost organizată, în aceeaşi perioadă, o expoziţie cu realizările de
tehnică, echipamente şi armamente ale firmelor participante.
Activitatea din ultima zi s-a desfăşurat pe cinci secţiuni: „Securitate şi apărare”,
„Mobilitatea forţelor, capacitatea de autoprotecţie şi de atac”, „Logistică şi mentenanţă”,
„Sisteme de comandă, control şi informaţionale” şi „Acţiuni neconvenţionale în câmpul de
luptă modern”. Au fost susţinute importante comunicări ştiinţifice de către personalităţi din
armată şi din alte instituţii ale sistemului naţional de apărare.
Lucrările prezentate la seminar au fost publicate în volumul „România – membru al
Alianţei Nord - Atlantice”, apărut în Editura Universităţii Naţionale de Apărare.
În această perioadă au fost elaborate şi publicate o serie de lucrări de referinţă ale
domeniului, în cadrul Secţiei de studii şi cercetări: „Dinamica misiunilor Armatei României”,
„Proiecţia forţei. Determinări şi viitorul strategiei militare”, „Ameninţări la adresa
securităţii”, „Determinări sociale, psihosociale şi juridice ale misiunilor Armatei României”,
„Acţiuni militare post-conflict”, „Tendinţe în lupta armată”, „Determinări asupra viitorului
sistemelor de securitate”.
În luna mai, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate a desfăşurat, în
garnizoanele Craiova, Câmpulung şi Piteşti, o serie de mese rotunde şi workshop-uri pe teme
de securitate şi apărare naţională.
Între activităţile ce urmează să aibă loc în acest an, se află: masa rotundă cu tema
„Fizionomia acţiunilor militare”, organizată, pe 25 august 2004, în colaborare cu Agenţia
de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, şi Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice
„Surse de instabilitate la nivel global şi regional. Implicaţii pentru România”, planificată
în 25 noiembrie 2004.

Irina CUCU

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 136


IMPACT STRATEGIC

Revista „Impact Strategic“ a ajuns la cel de al 11-lea număr. Fiecare apariţie


a sa este rezultatul unei colaborări foarte bune între personalul Centrului de
Studii Strategice de Apărare şi Securitate şi numeroşi autori din cadrul
structurilor Ministerului Apărării Naţionale, din Statul Major General,
Universitatea Naţională de Apărare, statele majore ale categoriilor de forţe
ale armatei, academiile categoriilor de forţe, din sistemul de învăţământ
superior românesc, din structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor,
din cercetarea ştiinţifică, unităţi militare şi alte instituţii ale statului, din
organizaţii neguvernamentale, de la diferite firme şi din presă. Este o onoare
pentru publicaţia noastră să găzduiască o atât de largă şi competentă dezbatere
de idei pe teme stringente ale strategiei militare şi securităţii naţionale, care
s-a dovedit necesară şi utilă în procesul revigorării gândirii militare româneşti,
pe noile coordonate ale integrării în NATO şi în Uniunea Europeană.
Remarcăm cu plăcere contribuţia valoroasă a autorilor noştri la reuşita acestei
dezbateri şi le mulţumim cu multă căldură.

C. 231 B. 272/
2004
IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 137
IMPACT STRATEGIC

Redactori: Vasile Popa, Corina Vladu


Responsabili de număr. Gheorghe Văduva, Vasile Popa
Tehnoredactare: Gheorghe Văduva
Tipografia Universităţii Naţionale de Apărare

IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2004 (11) 138