Sunteți pe pagina 1din 10

Lucru individual la disciplinele Marketing inovațional și Marketing direct

Tematica lucrului individual

Subteme Termen de
Nr Obiective Responsabili
(capitole) prezentare
1. Marketingul - să definească conceptul Cu 2 săptămâni până
inovaţional ca de marketing inovaţional; la încheierea
instrument de - să determine caracterul semestrului.
creștere a interactiv al inovaţiilor şi
eficienței marketingului;
activității de - să argumenteze rolul
inovare inovării în procesului de
cercetare – inovare-
dezvoltare;
Eficiența - să caracterizeze
Marketingului principalele avantaje și
direct dezavantaje ale
marketingului direct
- să determine premizele
şi factorii determinanţi ai
marketingului direct
-să argumenteze eficiența
marketingului direct;
2. Metode și -să definească aspectele
instrumente de privind posibilitățile de
cercetare utilizate măsurare a inovației;
în marketingul -să aplice instrumentele
inovaţional de cercetare utilizate în
marketingul inovaţional;
- să argumenteze cea mai
eficientă metodă de
cercetare;
Tele-marketing -să descrie principalele
forme de transmitere a
informațiilor prin
telemarketing;
-să determine tipologia si
avantajele
telemarketingului;
- să argumenteze structura
scheletului unui mesaj.
3. Metoda - să descrie principalele
benchmarking metode și instrumente
utilizate în
benchmarking.
- să analizeze factorii care
influențează activitatea
de inovare.
- să argumenteze
strategiile de dezvoltarea
de produse noi prin
studiului de
benchmarking.
Metoda mobile- - să descrie principalele

1
marketing forme de transmitere a
informațiilor prin mobile-
marketing
- să determine tipologia si
avantajele mobile-
marketing
-să elaboreze mesaje SMS
4. Ciclul de viață al - să caracterizeze procesul
produsului de repoziţionare a
inovațional produselor;
(etapa de lansare - să determine principale
și avânt) trăsături ale noilor idei
vizînd crearea
produselor noi;
- să implimenteze etapele
procesului de creare a
noului produs;
Marketingul prin -să descrie conceptul
catalog marketingului prin
catalog;
-să evalueze perspectivele
marketingului prin catalog
-să argumenteze
avantajele catalogului ca
metodă de transmitere a
mesajelor
5. Metode de -să caracterizeze
stabilire a potenţialii beneficiari ai
preturilor pentru produsului inovaţional
produsele noi -să analizeze metodele de
stabilire a prețurilor
pentru noile produse.
-să integreze
oportunităţile metodelor
de stabilire a prețurilor
pentru inventatori.
Marketingul -să descrie etapele
direct prin poștă marketingului direct prin
postă
-să evalueze perspectivele
marketingului direct prin
poștă;
-să planifice activități de
marketing direct prin
poștă;
6. Organizarea -să descrie politica de
procesului de distribuție a noilor
distribuire a produse;
noilor produse -să analizeze sistemul de
organizare al distribuției
noilor produse;
-să integreze canalele de
distribuiție a noilor
produse în canalele de
marketing;
Proiectarea forței - să descrie conceptul

2
de vânzare forței de vînzare
- să analizeze sarcinile
forței de vînzare
- să aprecieze rolul şi
rezultatele forței de
vînzare;
7. Instrumente de -să descrie conceptul de
promovare în promovare în marketingul
marketingul inovațional;
inovațional -să analizeze utilitatea
promovării în marketingul
inovațional
-să elaboreze instrumente
promoţionaleîn
marketingul inovaţional.
Publicitatea prin -să caracterizeze etapele
poștă marketingului direct prin
poștă;
-să determine avantajele
publicității prin poștă;
-să evalueze perspectivele
marketingului direct prin
poștă;
8. Tendințe și -să descrie legislația
direcții de Republicii Moldova în
dezvoltare în domeniul inovării;
domeniul inovării -să evalueze impactul
a Republicii implementării rezultatelor
Moldova obţinute în urma
proiectelor de inovare;
-să planifice activități de
inovare;
Publicul și -să caracterizeze rolul
problemele etice publicului în marketingul
în marketingul direct;
direct -să determine problemele
etice ale Marketingului
direct;
-să argumenteze utilitatea
eticii în marketingul
direct.
9. Proprietatea - să descrie criteriile de
intelectuala ca clasificare a inovaţiilor;
baza a dezvoltării - să analizeze diferenţa
inovaționale dintre know –how şi
produs inovaţional
- să argumenteze rolul
inovării în procesului de
cercetare – inovare-
dezvoltare.
Recrutarea și - să descrie modalități de
retribuirea forței recrutare a
de vânzare forței de vînzare;
- să analizeze strategii de
selecție a personalului de
vînzări;

3
- să elaboreze modele de
retribuție a forței de
vînzare;
10 Instrumente și - să definească conceptul
tehnici de de marketing
. promovare a inovaţional.
inovațiilor în - să determine
Republica instrumentele și
Moldova. tehnicile de promovare
a inovaţiilor;
- să argumenteze
necesitatea promovării
inovaţiilor în RM;
Instruirea, - să caracterizeze strategii
motivarea și de îndrumare a forței de
evaluarea forței vînzare;
de vînzare - să evalueze
productivitatea angajatilor
in vinzari;
- să argumenteze criteriile
de motivare a forței de
vînzare;
11 Ciclul de viață al - să caracterizeze procesul
produsului de repoziţionare a
inovațional produselor;
(etapa de - să determine principale
maturitate și trăsături ale noilor idei
declin) vizînd crearea
produselor noi;
- să implimenteze etapele
procesului de creare a
noului produs;
Marketingul prin -să descrie conceptul
catalog marketingului prin
catalog;
-să evalueze perspectivele
marketingului prin catalog
-să argumenteze
avantajele catalogului ca
metodă de transmitere a
mesajelor
12 Politici de -să descrie politica de
distribuție a distribuție a noilor
produselor produse;
inovaționale -să analizeze sistemul de
organizare al distribuției
noilor produse;
-să integreze canalele de
distribuiție a noilor
produse în canalele de
marketing;
Instruirea, - să caracterizeze strategii
motivarea și de îndrumare a forței de
evaluarea forței vînzare;
de vînzare - să evalueze
productivitatea angajatilor

4
in vinzari;
- să argumenteze criteriile
de motivare a forței de
vînzare;
Reguli obligatorii

1. Membrii grupului stabiliți de profesori nu pot fi schimbați.


2. Fiecare echipă trebuie să-și aleagă câte un coechipier din lista studenților care nu au fost
nominalizați.
3. Fiecare student poate fi membru a unei singure echipe.
4. Studenții care nu s-au încadrat în nici un grup nu poate obține o notă mai mare decât ”5”.
5. La susținerea produsului inovațional trebuie să participe cel puțin 2 membri ai echipei și
toți trebuie să vorbească (nu să citească).
6. La evaluarea produsului inovațional se va ține cont, în primul rând de: creativitate,
originalitate și conlucrarea în cadrul echipei, după care de: componenta teoretică,
redactare, etc.

Produs preconizat PRODUS INOVAȚIONAL


Denumirea Strategii de realizare
Criterii de
N.O disciplinelor Sarcini și modalități de Produs final
evaluare
de studii prezentare
1. Marketing Creați un Strategii de realizare Produs 1. Structura
inovațional produs 1. Descrierea ideii inovațional produsului
(64 h) inovațional inovaționale; Structura 2. Relevanța
utilizând 2. Analiza și produsului: utilizării
tehnici de procesarea Introducere conceptelor
2. Marketing promovare informațiilor existente (Argumentarea teoretice în
direct (48 h) a 3. Realizarea ideii elaborarea
marketing obiectivelor propuse inovaționale; produsului
direct conform curricula; scopul și 3. Gradul de
4. Argumentarea obiectivele realizare a
aplicării conceptelor propuse; obiectivelor
teoretice relevante metodologia 4. Corelarea
produsului inovațional; aplicată; concluziilor cu
5. Formularea cuvinte cheie) obiectivele și
concluziilor și Capitolul I utilitatea
recomandărilor; (din Mk inov. recomandărilor;
6. Perfectarea conf. 5. Redactarea
produsului conform curricula) tehnico-
cerințelor tehnice Capitolul II structurală
înaintate (din Mk direct (format Word);
Modalități de conf. 6. Forma și
prezentare curricula) originalitatea
Plasarea produsului în Concluzii și prezentării
format Word pe recomandări produsului
Moodle și prezentarea Bibliografie inovațional
orală cu Anexe
PPT/machet/grafic/etc.

5
Evaluare PRODUSULUI INOVAȚIONAL:

Punctaj Punctaj Nota


Criterii de evaluare
acordat acumulat acordată
Foaie de titlu 0,5 15 10
Cuprins 0,5 13-14 9
Descrierea ideii 1 11-12 8
Obiectivele formulate 1 9-10 7
Metodologia aplicată 7-8 6
-baza informațională 1 5-6 5
-metode de cercetare 1
Îndeplinirea obiectivelor 3
Concluzii și recomandări 2
Bibliografie 1
Anexe 1
Prezentare 1
Redactare tehnică
1
impecabilă
Implicarea membrilor
1
echipei
TOTAL 15 puncte
Ds

Descriptori de performanță
Criterii de evaluare
9-10 7-8 5-6
1. Structura produsului. Respectă părțile Respectă toate părțile Una din părțile
componente ale componente, dar una componente lipseşte
produsului din ele nu este
realizată conform
strategiilor
2. Relevanța metodologiei Este relevantă este adecvată Fără aspecte concrete
aplicate. scopului, dar nu a
condus la analize
cantitative şi
calitative aprofundate
ale produsului
inovațional
3. Gradul de realizare a Foarte bine Bine Parțial
obiectivelor. Cu respectarea Cu respectarea Nu au fost realizate
integrală a algoritmului de creare circa 50% din
algoritmului de a produslui sarcinile formulate
creare a produsului inovaționalo, dar pentru crearea
inovațional conţine unele devieri produsului
neesenţiale inovațional
4.Corelarea concluziilor Foarte bună Bună Parțială
cu obiectivele propuse și Soluţii argumentate Soluţii concrete, dar Soluţii parţial
utilitatea recomandărilor. bazate pe produsul care necesită mici argumentate, unele
creat concretizări generale fără
argumentări.
6
5. Redactarea tehnico- Redactare tehnico- Redactare tehnico- Nu a reușit să
structurală (formatul structurală perfectă structurală cu abateri respecte cerințele de
Word). de la cerințele redactare tehnico-
stabilite structurală
6. Forma și originalitatea Prezentare originală Prezentare banală Prezentare în format
prezentării produsului după formă și după formă și word
inovațional. conținut conținut

Anexa 1. Foaia de titlu


Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea Științe Economice
Departamentul Economie, Marketing și Turism
Disciplinele: Marketing inovațional; Marketing direct

Produsul inovațional
”Racheta VIOLETĂ”

Au efectuat studenții gr. MK1701: Au verificat profesorii:


Andrieș Cristina Bulat Veronica, dr., lect. univ.
Mamaligă Valeriu Șișcan Zorina, dr. hab. prof. univ.
Cherpa Nicoleta Guja Anatol, asist. univ.

Chişinău, 2021

7
Anexa 2. Cuprins
CUPRINS
Descrierea cazului ..........................................................................................................1
Subiectul I: Titlul subtemei 1 (Marketing inovațional)....................................................3
Subiectul II: Titlul subtemei 1 (Marketing direct ) .........................................................13
Concluzii și recomandări ................................................................................................21
Bibliografie .....................................................................................................................24

Nivelul de execuție a lucrării:


Student 1 – ce a făcut … (a selectat materialul teoretic, a formulat concluzia 2,3 și propunerea 1,
a dormit, etc.)
Student 2 – ce a făcut…(a desenat, a scos la printer, a aranjat anexele, etc.)
Student 3 – ce a făcut…(a adus cafea, a făcur selfie in timpul pregătirii lucrării, a facut
introducerea, etc.)

Evaluare PRODUSULUI INOVAȚIONAL:

Marketing inovațional Marketing direct


Punctaj Nota Puncta Punctaj
Criterii de Punctaj Criterii de Nota
acumula acordat j acumula
evaluare acordat evaluare acordată
t ă acordat t
Foaie de titlu 0,5 15 10 Foaie de titlu 0,5 15 10
Cuprins 0,5 13-14 9 Cuprins 0,5 13-14 9
Descrierea ideii 1 Descrierea ideii 1
Obiectivele 1
11-12 8 Obiectivele 1
11-12 8
formulate 9-10 7 formulate 9-10 7
Metodologia 7-8 6 Metodologia 7-8 6
aplicată 5-6 5 aplicată 5-6 5
-baza -baza
1 1
informațională informațională
1 1
-metode de -metode de
cercetare cercetare
Îndeplinirea Îndeplinirea
3 3
obiectivelor obiectivelor
Concluzii și Concluzii și
2 2
recomandări recomandări
Bibliografie 1 Bibliografie 1
Anexe 1 Anexe 1
Prezentare 1 Prezentare 1
Redactare tehnică Redactare tehnică
1 1
impecabilă impecabilă
Implicarea Implicarea
membrilor echipei 1 membrilor 1
echipei
TOTAL __ puncte TOTAL __ puncte

8
Anexa 3. Redactarea bibliografiei
În bibliografie se includ lucrările utilizate în teză cu referinţele respective în text.
Exemple de publicaţii tipărite:
Carte cu un autor
1. Soulet J–F. Istoria comparată a statelor comuniste, Bucureşti: Polirom, 1998.
2. Тихомиров В.Д. Корейская проблема и международные факторы (1945 - начало 80-х
годов). Москва: Вост. Литературы. 1998.
3. Permin A., Hansen I. Epidemiology, diagnosis and control of poultry parasites. Rome: FAO,
1998.
Carte cu mai mult de trei autori
1. Stan N. ş. a. Tratat de legumicultură. Bucureşti: Timpul, 2004.
Articole, studii
1. Chistruga M. Accesul la finanţe – constrângere la creşterea economică din Republica
Moldova, În: Revista teoretico-ştiinţifică „Economie şi Sociologie”, Chişinău: Institutul de
Economie, Finanţe şi Statistică, 2012, nr. 2, p. 90-98.
2. Елизаветин, А., Переговоры А.Н. Косыгина и Чжоу Эньлая в Пекинском Аэропорту.
În: Проблемы Дальнего Востока, 1992, №5, pp. 44-62.
3. Rurac M. Influenţa prelucrării de bază a solului asupra unor însuşiri fizice. În: Culegere de
lucrări ştiinţifice a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 2001, vol. 9, p. 95-99.
Alte surse
1. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. nr. 259-xv din 15 iulie 2004. în:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.07.2004, nr.125-129 (1479-1483).
2. Anuarul statistic al Republicii Moldova. Chişinău, 2005.
3. Chairman Mao Talks to the People: Talks and Letters. 1956-1971. New York: Pantheon
Books, 1974.
Resurse internet
1. Zubok Vladislav M. The Khrushchev - Mao Conversations, 31 July - 3 August 1958 and 2
October 1959. In: CWIHP Bulletin 12/13, Fall/Winter 2001, p. 244-272.
http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/New_Ev_CWAsia.pdf (vizitat 15.03.2008)
Anexa 4. Exigențe de tehnoredactare
Redactarea lucrării trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
Lucrarea se editează computerizat pe hârtie albă, format A4, pe o singură parte a foii.
Lucrarea se perfectează folosindu-se fontul Times New Roman cu dimensiunea de 12 pt.
Spaţiul între rânduri este de 1,5 intervale. Textul se nivelează după ambele câmpuri laterale.

9
Paginile lucrării au următorul câmp: în stânga - 30 mm, sus - 25 mm, în dreapta – 15 mm,
jos - 25 mm.
Titlul subiectelor sunt scrise cu litere majuscule (font 12 pt., bold, centrat), a paragrafelor
— cu litere mici, în afară de prima literă (font 14 pt., bold, centrat). După denumirea subiectului
nu se pune punct. Capitolele se numerotează prin cifre romane, iar paragrafele cu cele arabe.
Fiecare capitol începe din pagină nouă, paragrafele urmează succesiv. Sublinierea
titlurilor nu se admite.
Toate tabelele, formulele, figurile (desene, diagrame etc.) se numerotează, indicându-se
numărul de ordine a acestuia. Denumirea tabelului se amplasează de asupra tabelului, iar a figurii
- sub figură.
Toate paginile lucrării se numerotează, începând cu pagina de titlu şi terminând cu ultima
pagina, fără a admite lipsa acestora sau repetarea lor. Pe pagina de titlu nu se pune numărul
paginii. Numărul paginii se indică pe câmpul din dreapta paginii jos.
În mod obligatoriu, se utilizează literele cu diacritice specifice limbii romane (ă, â, î, ş, ţ
şi majusculele lor).
Semnele de punctuaţie (".", "?", "!") sunt urmate în mod obligatoriu de un spaţiu.
Nu sunt acceptate prescurtări ale cuvintelor.
În lucrare nu se admit însemnări, corecţii, conturări de litere, ştersături, pete, adăugări la
pagină etc.
Se pot utiliza note de subsol pentru a oferi explicaţii pentru diferiţi termeni, figuri,
clasificări, anexe care nu apar în textul lucrării.
Caracterul literelor: cursivul/italic se foloseşte pentru cuvintele de origine străină, titluri
de cărţi sau periodice, un cuvânt sau un pasaj care merită a fi pus în evidenţă, aldinul/bold se
foloseşte pentru titlurile capitolelor şi subcapitolelor, evidenţierea propoziţiilor sau frazelor ce
trebuiesc memorate.
Imprimarea lucrării pe hârtie trebuie să fie calitativă. Literele, semnele, formulele,
figurile trebuie să aibă aceeaşi intensitate pe parcursul rândului, paginii, lucrării în ansamblu, iar
indicii formulelor trebuie să fie lizibili.

10