Sunteți pe pagina 1din 8

Către: Prefectura Județului Hunedoara

În atenția: Ministerului Culturii

Salariații Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva formulează

MEMORIU
privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și
Funcționare a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, aflată pe Ordinea de zi a Comisiei
Naționale a Muzeelor și Colecțiilor din februarie 2021

Stimate domnule Călin-Petru Marian,


Prefectul Județului Hunedoara,

„Statul, prin autoritățile administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației


publice locale, protejează muzeele, colecțiile publice și colecțiile private accesibile publicului,
garantează libera lor funcționare și dezvoltare...”. Așa reglementează în mod explicit art. 6 din
Legea nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice. Din păcate, situația preconizată în cazul
Muzeul Civilizației Dacice și Romane (în continuare MCDR), nu corespunde respectivelor norme
legale în vigoare.
În data de 25 ianuarie 2021 a avut loc ședința extraordinară a Sindicatului Personalului
Științific și Tehnic auxiliar (în continuare SPSTA), convocată de președintele SPSTA, dl. Mihai
Căstăian, având pe ordinea de zi informarea membrilor de sindicat referitor la adresa nr.
1014/21.01.2021 a Consiliului Județean Hunedoara. Prin adresa respectivă, Consiliul Județean
Hunedoara comunica muzeului faptul că are în vedere înființarea unei Direcții de administrare a
monumentelor istorice și promovare turistică a județului. În acest sens, Consiliul Județean
Hunedoara informează că „din cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romane vor fi preluate în
cadrul direcției menționate următoarele compartimente, împreună cu personalul din cadrul acestora:
Complexul Memorial Aurel Vlaicu; Expoziția de Istorie Locală și Etnografie Brad; Casa muzeu
Avram Iancu de la Baia de Criș și Complexul de monumente Țebea; Casa memorială Drăgan

1
Muntean”. În aceeași adresă, muzeului i se solicită „să transmită nota de fundamentare, împreună cu
avizele/aprobările necesare pentru organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și
funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane, modificate în mod corespunzător, în
vederea aprobării acestora prin hotărâre a Consiliul Județean Hunedoara”.
Astfel, Consiliul Județean Hunedoara, precum și conducerea Muzeului Civilizației Dacice și
Romane, prin hotărârea Consiliului de Administrație, intenționează în mod abuziv transferarea
câtorva unități din teritoriu, aparținând Secției de Istorie și Artă a muzeului devean, către o instituție
inexistentă la momentul declanșării respectivului demers. În acest fel, șase angajați ai MCDR (un
muzeograf IA, patru gestionari-custode și un muncitor calificat), precum și întregul patrimoniu
cultural național mobil, aflat în depozitele acelor unități, ar urma să fie cedate unei direcții generale
din cadrul Consiliului Județean Hunedoara.
Muzeul din Deva este una dintre cele mai vechi instituții de profil din România. A fost
înființat la sfârșitul secolului al XIX-lea (1880) pe baza unei inițiative civice. Societatea
hunedoreană, asemenea multor altor comunități contemporane, devenise conștientă de valoarea
educativă a moștenirii culturale a întregului comitat. Muzeul a luat ființă din inițiativa unor
personalități ale vremii, în scopul prezentării către publicul larg a istoriei acestor meleaguri, muzeul
fiind organizat de oameni, pentru oameni.
Nucleul colecțiilor s-a constituit din primele zile de existență, numeroase obiecte de valoare
care se găseau în colecții particulare au fost introduse în circuitul științific, expuse pentru a fi
cunoscute publicului. Este vorba de monede, statui, inscripții și multe altele. Nu a lipsit nici
patrimoniul etnografic și nici cel din categoria științelor naturii.
Instituția a crescut constant, adăugând an de an patrimoniu și organizând puncte de lucru cu
scopul de a pune în valoare și a conserva obiective importante pentru istoria și tradițiile hunedorene.
A devenit o instituție de referință în județ, în țară și peste hotare, prin implicarea multor generații de
specialiști.
În ultimii ani, Consiliul Județean Hunedoara și Conducerea muzeului au pus în practică mai
multe hotărâri, fără consultarea personalului științific de specialitate, prin care muzeul este
destructurat. Pe rând, au fost desființate Secția de Artă, Secția de Științele Naturii (cu toate că
patrimoniul administrat de acea secție cuprinde numeroase obiecte unicat, de mare valoare), Secția
de Conservare, ori, în cazul Casei memoriale Crișan, aceasta a fost predată Primăriei Comunei
Ribița. În urma pensionării unor cercetători, Secția de Istorie, lipsită de personal științific, a
funcționat în regim de avarie. Acum se dorește ruperea altor puncte de lucru organizate de muzeu,

2
pentru înființarea unei noi Direcții Generale în cadrul Consiliului Județean Hunedoara. Prin acest
fapt, Consiliul Județean Hunedoara dorește înființarea unei structuri ne-muzeale care să
îndeplinească funcții similare cu cele ale muzeului devean.
Printre punctele muzeale vizate de către Consiliul Județean Hunedoara se află și două dintre
expozițiile de referință ale muzeului devean, întemeiate înainte de 1989: Casa memorială „Aurel
Vlaicu” și Muzeul de Istorie Locală și Etnografie Brad. Ele sunt rodul concepției muzeale a
specialiștilor de la Deva, pusă în practică de către muzeul județean cu resursele pe care le-a avut la
dispoziție în acele vremuri.
Astfel, în anul 1952, la inițiativa familiei și cu implicarea Muzeului Regional Hunedoara
(titulatura din epocă a muzeului devean), au fost puse bazele muzeului memorial Aurel Vlaicu. La
început puteau să fie vizitate camera lui Aurel Vlaicu, cu mobilierul original, atelierul amenajat de
inginer într-un șopron, cu unelte și piese folosite de el și un spațiu în care puteau fi cunoscute
aspecte din viața și activitatea aviatorului. Trei decenii mai târziu, Muzeul Județului Hunedoara a
amenajat într-un spațiu nou, o expoziție care reunește piese, instalații, machete, obiecte personale și
documente care ilustrează viața lui Aurel Vlaicu. Expoziția, organizată de către specialiștii muzeului
din Deva, avea menirea de a prezenta publicului prestigioasa activitate a acestui pionier al aviației
mondiale.
Un alt spațiu care se dorește a fi preluat în cadrul noii structuri a Consiliului Județean
Hunedoara este cel de la Brad, unde în perioada 1984-1987, a fost amenajată de către Muzeul din
Deva o expoziție cu tematică vizând istoria, etnografia și arta populară zărăndeană, având ca nucleu
colecția Ștefan Safian. Astăzi, punctul muzeal reprezintă depozitarul moștenirii istorice, culturale și
etnografice a moților zărăndeni, adăpostind exponate de mare valoare, unele clasate în categoria
Tezaur a patrimoniului cultural național.
Muzeul devean a reușit în ultimele decenii, cu resursele limitate pe care le-a avut la
dispoziție, să păstreze în condiții de vizitare aceste obiective de importanță istorică și culturală
pentru județul Hunedoara și întreaga țară. Considerăm, în continuare, că aceste valori patrimoniale
nu pot fi protejate corespunzător și valorificate din punct de vedere științific și expozițional decât în
cadrul unei structuri muzeale care respectă cadrul legal actual și dispune de personalul specializat
necesar.
În ceea ce privește Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, se dorește ca un muzeu
„mare” să fie transformat într-unul „mic”. Prin efortul colectivului de specialiști din cadrul
muzeului, datorită manifestărilor științifice, a proiectelor derulate, a expozițiilor organizate în sediile

3
sale, a expozițiilor naționale și internaționale organizate de alte instituții muzeale la care MCDR a
fost partener/invitat să participe, dar și a altor evenimente destinate publicului, a publicațiilor de
specialitate sau de promovare realizate, vizibilitatea instituției a crescut în ultimii ani, plasându-se la
standardele academice și muzeale general acceptate în acest moment. Astfel, în funcție de aria de
acoperire teritorială, de mărimea și de importanța patrimoniului, MCDR este clasificat, în prezent,
ca muzeu de importanță regională, stare recunoscută prin Ordinul Ministrului Culturii nr.
2407/13.08.2013, reacreditat prin Ordinul 2560/13.07.2018 în baza Hotărârii nr. 3854/26.06.2018 a
Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. Personalul MCDR a depus, și depune în continuare,
eforturi susținute pentru obținerea unei clasificări superioare, aceea de muzeu de importanță
națională, iar reorganizarea solicitată de Consiliul Județean Hunedoara, prin care se pierde o parte
importantă din structura și colecțiile muzeului, poate avea drept consecință tocmai opusul, adică
declasificarea la un rang inferior celui actual. În acest context, nu înțelegem de ce suntem
considerați, în permanență, „copiii vitregi” ai Consiliului Județean Hunedoara, când alte județe fac
toate eforturile pentru dezvoltarea instituțiilor similare pe care le au în subordine. Și nu trebuie să
dăm alte exemple în acest sens, decât județele Sibiu, Alba sau Sălaj.
Personalul MCDR susține și se implică în orice proiect care are ca scop punerea în valoare și
promovarea bogatului patrimoniu istoric al județului Hunedoara, precum și atragerea unui număr cât
mai mare de turiști. Considerăm însă că aceste demersuri trebuie derulate prin intermediul MCDR
Deva, instituție subordonată din punct de vedere administrativ și financiar aceluiași Consiliu
Județean Hunedoara, muzeu care îndeplinește toate criteriile legale și dispune de personalul de
specialitate necesar conservării, valorificării științifice și expunerii patrimoniului cultural
hunedorean. Apreciem că bunurile imobile și mobile vizate de acest transfer aparțin tuturor
hunedorenilor, în egală măsură, iar acestea trebuie administrate nu doar cu respectarea normelor
legale în vigoare, ci și cu o mare doză de discernământ, care presupune respectarea standardelor
științifice.
Demersul Consiliului Județean Hunedoara, sprijinit de actuala conducere a muzeului, a
generat o stare de neliniște în rândul angajaților, cauzată de crearea unui precedent periculos prin
care instituției îi sunt smulse bunuri imobile, personal și patrimoniu cultural, fără o analiză din care
să reiasă impactul asupra activității muzeale, asupra bunurilor culturale și asupra publicului.
Totodată, personalul muzeului, încadrat sau nu sindicatului din instituție, și-a exprimat îngrijorarea
față de modul lipsit de transparență prin care s-a desfășurat acest demers. Astfel, inițiativa
menționată s-a petrecut fără consultare reciprocă sau a reprezentanților salariaților în cauză, dar și

4
fără solicitarea unui punct de vedere sau aviz din partea Consiliului Științific al MCDR, care are un
rol determinant în domeniul cercetării științifice, organizării sau structurării serviciilor, colecțiilor
muzeale și activităților culturale, fără informarea șefilor de servicii și a specialiștilor din muzeu. Au
fost astfel încălcate Codul Muncii – Legea nr. 53/2003, Legea nr. 67/2006, Legea nr. 311/2003 și
Regulamentul de Organizare și Funcționare al MCDR Deva.
Atragem atenția și asupra faptului că Legea nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice
reglementează reorganizarea muzeelor, care se face prin hotărârea autorității publice tutelare și
numai cu avizul prealabil al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. Astfel, potrivit art. 16 (3)
din Legea 311/2003 „Muzeele și colecțiile publice, indiferent de constituire și de forma de
proprietate și administrare a patrimoniului muzeal, funcționează în concordanță cu normele
metodologice privind muzeele și colecțiile publice, elaborate de Ministerul Culturii, cu avizul
Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, și aprobate prin ordin al ministrului culturii”.
Potrivit aceleiași legi, cf. art. 30 (2) „Orice reorganizare a muzeelor sau colecțiilor publice de drept
public care se află în subordinea autorităților administrației publice locale se aprobă prin hotărâre a
autorităților publice tutelare, cu votul a jumătate plus unu din numărul total de consilieri, cu avizul
prealabil al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.”
De asemenea, Legea 311/2003 reglementează și statutul Consiliului Științific din cadrul
muzeului. Potrivit art. 28 (1) „În cadrul muzeelor și al colecțiilor publice de drept public pot
funcționa consilii științifice, ca organe de specialitate alcătuite din specialiști de profil, cu rol
consultativ în domeniul cercetării științifice, organizării sau structurării serviciilor, colecțiilor
muzeale și activităților culturale”. În art. 28 (2) se precizează că „În cadrul muzeelor și al colecțiilor
publice de drept public de importanță națională, regională și județeană funcționarea consiliilor
științifice este obligatorie”.
Regulamentul de Organizare și Funcționare al MCDR Deva reglementează la rândul său
atribuțiile Consiliului Științific. Conform art. 17 (1) „În cadrul Muzeului este organizat și
funcționează Consiliul Științific, ca organ de specialitate alcătuit din specialiști de profil, cu rol
consultativ în domeniul cercetării științifice, organizării sau structurării serviciilor, colecțiilor
muzeale și activităților culturale”. În art. 9, lit. L. din Anexa la Regulamentul de Organizare și
Funcționare al MCDR Deva se precizează faptul că acest organism „Se pronunță asupra
direcțiilor și planurilor de cercetare științifică și în privința organizării sau restructurării
serviciilor, colecțiilor muzeale și activităților culturale”.

5
Prin urmare, considerăm că înființarea unei direcții din cadrul Consiliului Județean
Hunedoara, prin preluarea punctelor de lucru aflate în organigrama muzeului și a personalului
cuprins în Statul de funcții al MCDR, nu se putea face decât după reorganizarea instituției muzeale
în noua formă. Cu alte cuvinte, abia după încheierea reorganizării muzeului, cu avizul consultativ al
consiliului științific al MCDR și cu avizul prealabil obligatoriu al Comisiei Naționale a Muzeelor
și Colecțiilor din cadrul Ministerului Culturii, se putea organiza o nouă structură care să cuprindă
punctele de lucru și personalul aferent.
În același timp, rămâne nesoluționată problema patrimoniului mobil aflat în depozitele și
expozițiile acestor obiective, întrucât patrimoniul mobil are un regim juridic propriu și nu poate fi
înstrăinat. Patrimoniul cultural național mobil a fost ignorat de cei care au proiectat acest transfer
abuziv, cu toate că Regulamentul de Organizare și Funcționare al MCDR Deva prevede obligația
conducerii muzeului de a aplica măsurile legale în vederea protejării acestui patrimoniu. De altfel,
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil stipulează în mod
neechivoc care sunt instituțiile abilitate cu protejarea bunurilor culturale mobile, muzeul fiind una
dintre principalele instituții care are în obiectul de activitate protejarea și valorificarea expozițională
a acestor bunuri. De asemenea, Legea 311/2003 prevede la art. 52 (1) că „Descoperirea, colectarea,
cercetarea, expertizarea, clasarea, inventarierea, depozitarea, conservarea, prepararea,
restaurarea, protejarea, achiziționarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național
mobil se realizează prin organisme și instituții specializate, care au competențe generale și
speciale în domeniu, precum și prin persoane fizice sau juridice, în condițiile prezentei legi”.
Trecând peste faptul că direcția respectivă nu exista la momentul solicitării Consiliului Județean
Hunedoara, oricum aceasta nu ar avea competența de a proteja patrimoniul cultural național mobil
deoarece nu se află printre tipurile de instituții publice cu competențe în domeniu. Mai mult, cf. art.
2 (5) din Legea nr. 182/2000, instituțiile specializate prin intermediul cărora se realizează protejarea
patrimoniului cultural național mobil sunt „muzeele, colecțiile publice, casele memoriale, arhivele
și bibliotecile”. În plus, înființarea muzeelor și colecțiilor publice se face numai cu aviz prealabil de
la Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor (art. 17 (2), Legea nr. 311/2003), iar funcționarea
acestora este condiționată de acreditarea prin ordin al Ministrului Culturii, emis la propunerea
Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor (art. 18 (1) și (4), Legea nr. 311/2003). Așadar, orice
transfer de patrimoniu cultural național mobil poate fi făcut numai între instituții publice acreditate
în condițiile legii.

6
Documentele anexate adresei nr. 1014/21.01.2021 a Consiliului Județean Hunedoara, nu fac
precizări cu privire la situația viitoare a bunurilor culturale mobile, care în prezent se află în
expozițiile și depozitele structurilor ce urmează a fi predate. Menționăm faptul că ele figurează în
Registrul general de inventar al MCDR. O parte dintre acestea sunt clasate în categoria Fond și
Tezaur, fiind înscrise în Registrul Național al bunurilor culturale mobile, gestionat direct de
Ministerul Culturii prin Institutul Național al Patrimoniului. Bunurile clasate au un regim special de
păstrare și expunere, aceste servicii fiind în prezent asigurate de personalul calificat special în acest
sens, respectiv conservatorii colecțiilor și muzeografii. Adăugăm faptul că, în urma lecturării
Proiectului de Hotărâre a Consiliului Județean Hunedoara nr. 31/2021 privind înființarea Direcției
Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara prin fuziune
prin contopirea Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice cu Agenția de
Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara și aprobarea unor măsuri cu caracter
administrativ pentru funcționare, am constatat atât încălcarea normelor de drept sus-menționate, cât
și faptul că protejarea patrimoniului cultural național mobil nu se regăsește în articolele care
detaliază scopul, obiectivele și atribuțiile viitoarei Direcții Generale amintite (art. 3 și 4).
În ceea ce privește cei șase angajați, legislația în vigoare stabilește în mod limpede condițiile
în care se poate realiza transferul de personal între instituțiile publice. Menționăm de la început că
acestea nu au fost întrunite în cazul de față. Angajații trebuie informați cu cel puțin 30 de zile
înaintea realizării transferului, despre condițiile în care se va realiza acesta (Legea nr. 67/2006,
privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor
părți ale acestora). Realitatea însă este următoarea: cei șase colegi ai noștri, dintre care o parte au
fost rechemați din concediul legal de odihnă, au fost aduși la sediul central al MCDR cu mașinile
instituției pentru a semna, în urma presiunilor, câte un acord de transfer, către o instituție publică
neînființată și fără precizarea condițiilor de transfer. Considerăm că aceste acorduri sunt lovite de
nulitate, fiind încălcate mai multe norme legislative privitoare la protecția angajatului privind
transferul: Legea 67/2006, art. 11, art. 12; Legea salarizării unitare 153/2017: art. 32; Legea nr.
53/2003, Codul Muncii, art. 173 precum și Contractul Colectiv de Muncă, încheiat la nivel de
unitate, la 11.04.2019, art. 63.
Prezentul demers are la bază îngrijorarea profundă a angajaților muzeului privind soarta
instituției în viitor.
Pentru buna cunoaștere a celor prezentate, memoriul, întocmit și asumat, va fi înaintat
autorităților cu rol de decizie și spre știința opiniei publice.

7
La data de 10.02.2021, semnatari:
Dr. Mihai Cristian Căstăian, Dr. Cătălin Rișcuța, Dr. Georgeta Deju, Dr. Iosif Vasile Ferencz, Dr.
Cătălin Cristescu, Dr. Oana Tutilă, Dr. Marc Antoniu Tudor, Dr. Alexandru Bărbat, Conservator
Roxana Elena Stăncescu, Muzeograf Daniela Șendroiu, Conservator Bogdan Iustina, Arheolog
Adrian Cătălin Căsălean, Gestionar Narcisa Avram, Gestionar Sorina Bogdan, Dr. Diana Pantea,
Bibliotecar Ștefan Viorel Papp, Conservator Stroia Adrian, Conservator Grigore Adrian Urechiat,
Cercetător Costin-Daniel Țuțuianu, Arheolog Ioana Barbu, Conservator Marius-Gabriel Rus,
Conservator Luana Stâncel, Muzeograf Lăcrămioara Ștefan, Analist Dorina Dan, Referent de
specialitate Corina Bulea, Dr. Bodó Cristina, Dr. Ionuț Cosmin Codrea, Dr. Daniel I. Iancu,
Restaurator Luminița Bogdan, Dr. Marius Barbu, Dr. Mihaela Barbu, Desenator Sorin Ivan, Analist
Călin Ștefan, Dr. Cristina Mitar, Referent de specialitate Dorin Cărăbeț, Conservator Simona Preda,
Arheolog Romică Pavel.