Sunteți pe pagina 1din 4

FISA POSTULUI

I. Identificarea postului

Numele si prenumele titularului:


Denumirea postului: sef statie
Departament: construcţii
Nivelul postului: executie

1. Relatiile organizatorice:

Relatii ierarhice: se subordoneaza presedintelui, comitetului director, directorului general, director


departament constructii.

2. Relatii de colaborare : departamentele functionale din cadrul societatii.

3. Reprezentare: reprezinta societatea in limita atributiilor stabilite prin fisa postului.


II. Descrierea postului
1. Activitati principale:
 Coordonarea activitatii de productie şi desfacere a materialelor de construcţii din statia de sortare
stabilita prin decizia conducerii societatii;
 Organizeaza si conduce nemijlocit intreaga activitate productiva a statiei de sortare;
2. Atributii principale si sarcini aferente:
 Administreaza activitatea de productie si desfacere a sortimentelor de materiale de construcţii
(nisip, griblurã, etc) ;
 Coordoneaza activitatea de intreţinere si reparaţie a utilajelor din dotarea staţiei de sortare;
 Stabileste sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza fişelor de post;
 Asigura gestiunea fizica a stocului de materiale de constructii;
 Coordoneazã şi rãspunde de gestiunea desfãşuratã la punctul de lucru;
 Urmãreste realizarea planului de vanzari lunar;
 Intocmeşte, vizeazã pontajul lunar si-l transmite Departamentului Resurse Umane;
 Organizeazã acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine;
 Rãspunde de respectarea de catre personalul din subordine a Regulamentului de Ordine Internã,
intreprinzând actiuni de control cu privire la utilizarea echipamentului de lucru si protectie, a
dotarii tehnice si prezentarea la locul de munca in conditii de sanatate optime desfasurarii
activitatii;
 Anuntã de îndatã seful ierarhic de producerea unor evenimente menite sã perturbe bunul mers al
activitatii, luând mãsurile de urgenţã ce se impun pentru limitarea pagubelor;
 Intocmeste referate cu propuneri pentru cresterea productiei si calitatii;
 Intocmeşte necesarul de echipamente si materiale de securitate si sanatate in munca;
 Intocmeste situatii centralizate cu privire la costurile de productie (combustibil, piese de schimb
autovehicule şi utilaje de exploatare, etc) şi vânzãrile lunare, transmiţându-le spre analizã şi
decizie conducerii societãţii;
 Intocmeşte referate de stimulare, premiere sau sanctionare a personalului din subordine, dupa caz;
 Raspunde de asigurarea cu forta de munca si organizarea optima a programului de lucru, in raport
cu obiectivele propuse;
 Raspunde de respectarea prevederilor legale privind sistemului de management al calitatii;
 Exercita orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic, in realizarea strategiilor societatii, in
limitele pregãtirii şi experientei profesionale.
 Verifica daca lucrarile de deschidere, pregatire, exploatare, depozitare precum si cele care se
refera la exploatarea, revizia, intretinerea si repararea echipamentelor sunt executate conform
instructiunilor tehnice aprobate de conducerea societatii;
 Asigurara supravegherea lucrarilor astfel incat sa fie asigurata securitatea si sanatatea lucrarilor in
toate operatiile executate;
 Supravegheaza deplasarea utilajelor la schimbarea frontului de lucru, prin aplicarea masurilor de
securitate prevazute de instructiunile specifice;
 Controleaza zilnic, la inceperea activitatii locurile de munca privind: stabilitatea taluzelor,
portanta terenului de vehiculare, etc.
 Raspunde de receptionarea, depozitarea in bune conditii a materialului ce urmeaza a fi prelucrat;
 Se ocupa de depozitarea si gospodarirea altor materiale/ produse necesare bunei desfasurari a
procesului tehnologic;
 Supravegheaza activitatile de incarcare a materialului in mijloacele de transport;
 Tine evidenta utilajelor din componenta statiei;
 Tine evidenta orelor lucrate de fiecare utilaj;
 Intocmeste programul anual de verificari si reparatii periodice;
 Verifica inainte de orice interventie a personalului executant, oprirea alimentarii cu energie
electrica a instalatiei;
 Organizeaza si coordoneaza activitatea de intretinere a utilajelor din componenta statiei de
sortare;
 Raspunde de implementarea programului de mentenanta a instalatiilor de producere a agregatelor,
la nivelul lui de competenta;
 Raspunde de asigurarea calitatii produselor si lucrarilor executate si ia masuri pentru respectarea
riguroasa de catre executanti a tehnologiilor de fabricatie si a instructiunilor privind exploatarea si
intretinerea mijloacelor de productie;
 Opreste executarea operatiilor si a fabricatiei in cazul unor abateri grave de la normele de calitate,
informand despre aceasta conducatorul ierarhic;
 Organizeaza si verifica instruirea lucratorilor, conform tipului de instructaj si meserii exercitate la
locurile de munca din aria sa de raspundere;
 Tine evidenta productiei si a livrarilor;
 Asigura respectarea ritmului de livrare;
 Livreaza agregate numai in baza facturii transmisa de compartimentul contabilitate;
 Completeaza documentele de insotire a produsului de livrare;
 Raspunde de tinerea la zi a evidentelor statiei;
 Urmareste respectarea planului de calitate al statiei de sortare, asigura conditiile tehnice de
producere si livare;
 Propune conducerii masuri de sanctionare a personalului din subordine care nu isi indeplineste
sarcinile de serviciu sau instructiunile de lucru;
 Transmite conducerii necesarul de material si echipamente necesare bunei desfasurari a activitatii
statiei;
 Identifica in cadrul activitatilor pe care le coordoneaza, oportunitati de imbunatatire a procesului;
 Respecta ROF si prevederile fisei postului.

3. Responsabilitatile postului:
a) privind relatiile interpersonale:
 Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta, in interiorul punctului de lucrui, in
raporturile cu alte departamente, precum si in relatiile cu persoanele din afara societatii;
 Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de
activitate catre superiorul ierarhic;
b) in raport cu obiectivele postului:
 Asigura respectarea standardelor de calitate cerute de politica firmei in activitatea de productie si
desfacere a materialelor de construcţie rezultate;
 Identifica nevoile de instruire a personalului din subordine si asigura formarea continua a
acestuia;
 Va raspunde, in mod direct, de:
- gestionarea pasivului si activului din patrimoniul statiei;
- de asigurarea cu forta de munca si organizarea optima a programului de lucru, in raport cu obiectivele
propuse;
- de eficientizarea normelor de lucru si de efectuarea lucrarilor la timp;
- de luarea tuturor masurilor necesare in vederea evitarii oricaror defectiuni, indiferent de natura acestora,
in cadrul statiei;
 Rãspunde de fundamentarea mãsurilor de motivare si sancţionare a personalului din subordine,
participând la luarea acestor mãsuri, conform procedurilor interne si legislatiei in vigoare.
c) legat de disciplina muncii, raspunde de:
 imbunãtãtirea permanentã a calitãţii pregãtirii sale profesionale si de specialitate;
 pastrarea confidentialitatii informatiilor legate de activitatea desfasurata
 utilizarea si pastrarea in bune conditii a documentelor cu regim special;
 modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor si altor materiale, a altor mijloace fixe
utilizate în activitatea de producţie;
 respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul sãu;
 adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele societatii;
 instruirea periodicã a personalului din subordine cu privire la normele de sãnãtate şi protecţie a
muncii;
 raspunde de pastrarea fiselor de instruire individualã a salariatilor din subordine;
 raspunde disciplinar, civil, material sau penal pentru pagubele provocate unitatii prin
neexecutarea sau executarea defectuoasa a atributiilor stabilite prin fisa postului.
4. Autoritatea postului:
- se documenteaza pe probleme privind normele legale privind calitatea produselor de panificatie si
respectarea normelor de sanatate si securitate in munca.
- propune masuri de eficientizare a activitatii de productie a produselor de panificatie.
5. Securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta:
- sa-si insuseasca si sa respecte Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si Legea
307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- să îşi desfăşoare activitatea astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire
profesională atât propria persoană, cât şi pe ceilalti participanti la procesul de munca ;
- să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport
şi alte mijloace de producţie;
- să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat ;
- să nu procedeze la scoaterea din funcţiune a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale
maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
- să comunice imediat conducatorului locului de munca , orice situaţie de muncă despre care au
motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice
deficienţă a sistemelor de protecţie;
- să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoană sau de ceilalti participanti la procesul de munca ;
- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face
posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari,
pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
- să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri
pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
- să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
măsurile de aplicare a acestora;
- să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari ;
- să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice
formă, de conducătorul locului de munca ;
- să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele,
potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de conducatorul locului de munca;
- să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de
apărare împotriva incendiilor;
- să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă, orice încălcare a normelor
de apărare împotriva incendiilor sau situaţie stabilită de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi
orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
- să coopereze cu cadrul tehnic specializat cu atribuţii în domeniul apararii împotriva incendiilor, în
vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
- să acţioneze în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă la apariţia oricărui pericol
iminent de incendiu;
- să furnizeze persoanelor abilitate, toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la
producerea incendiilor.
III Specificatiile postului
1. Nivelul de studii: studii superioare tehnice
2. Cunostinte necesare: cunostinte de operare PC.
3. Aptitudini si deprinderi necesare : aptitudine generala de invatare, aptitudini de comunicare,
aptitudini de calcul, aptitudinea de a lucra cu documente, respectarea instructiunilor orale si scrise.
4. Cerinte pentru exercitare: inteligenta, integritate fizica, atentie concentratã si distributivã,
initiativã, memorie vizualã, spirit organizatoric, capacitate de a lucra cu oameni, rezistenta mare la stres,
punctualitate, fara antecedente penale.

Am primit un exemplar din fisa postului, am citit de trei ori si imi asum responsabilitatea indeplinirii
sarcinilor ce imi revin si consecintele ce decurg din nerespectarea acestora conform Regulamentului de
Ordine Interioara si a legislatiei in vigoare.

Data, Numele si semnatura titularului postului,


_______________________________________

S-ar putea să vă placă și