Sunteți pe pagina 1din 2

RED.

: 01
BEF.041.M.02 BILET DE EXAMINARE FINALĂ LA
DATA: 28.08.19
DISCIPLINA “FISCALITATE ŞI ADMINISTRARE
FISCALĂ” Pag. 1 / 10

Programul de master: APROBAT:


Drept şi proceduri vamale Şef departament
Forma de studii cu fecvenţă Nadejda BOTNARI, prof. univ., dr.
Anul de studii I _____________________

___________________________________________________________________
(Numele, prenumele masterandului)

Nr. Conţinutul itemilor Puncte


d/o
1. În situaţiile în care la bază stă momentul evaluării materiei impozabile, impunerea poate fi:
a) parţială
b) provizorie
2
c) individuală
d) globală
Răspuns:
2. După metoda de stabilire a impozitelor datorate statului acestea pot fi:
a) impozite de repartiţie
b) impozite cherabile
2
c) stopajul la sursă
d) aplicarea timbrelor fiscale
Răspuns:
3. Caracteristicile sistemelor fiscale din lumea a treia sunt:
a) nivelul înalt al prelevărilor fiscale pe locuitor şi în PIB
b) predominarea impozitelor indirecte
2
c) structura impozitelor indirecte nu diferă în funcţie de structura consumului
d) predominarea impozitelor directe
Răspuns:
4. În Republica Moldova cu impozitul pe venit global se impozitează:
a) dividendele obţinute de la agenţi economici rezidenţi;
b) veniturile de la jocurile de noroc; 2
c) royalty (redevenţele);
d)anuităţile.
Răspuns:
5. Nivelul taxelor vamale de import este determinat, in principal, de:
a) raportul consum/investiţii pe piaţa importatoare;
b) raportul consum/investiţii pe piaţa exportatoare;
2
c) raportul cerere/ofertă pe piaţa exportatoare;
d) raportul cerere/ofertă pe piaţa importatoare.
Răspuns:
6. Primele teorii economice ştiinţific fundamentate în domeniul impunerii au fost elaborate de:
a) Quesnay;
b) Montesquie;
2
c) Rousseau;
d) Adam Smith.
Răspuns:
7. Nonechivalenţa impozitelor poate fi înţeleasă ca: 2
a) o plată în schimbul căreia contribuabilii nu beneficiază de contraservicii imediate şi direct din
partea statului;
b) o plată în schimbul căreia contribuabilii beneficiază de contraservicii imediate şi direct din
partea statului;
c) o diferenţă dintre venitul nominal şi cel real;
d) o diferenţă dintre venit şi consum.
Răspuns:
8. Adevărat sau fals?
Impunerea în cote proporţionale constă în aceea că se aplică diferite cote de impozit in
dependenţă de mărimea obiectului impozabil, păstrându-se în permanenţă în aceeaşi proporţie 2
între impozit şi volumul venitului (valoarea averii).
Răspuns:
9. Conform Hotărârii Primăriei s. Plopi păşunile date în folosinţă comună sunt de 110 ha (55 lei/ha)
fără indici cadastrali şi fâneţuri 80 ha (la cota 0,75 lei/grad) cu bonitatea de 42 grad/ha. În sat
sunt înregitrate 210 vite mari cornute (VMC), 52 viţei şi viţeluşe tinere, 735 oi şi capre.
Coeficienţii de recalculare: 1 cal – 1,2; 1 VMC – 1; 1 viţel – 0,6; 1 oaie, capră – 0,1. 6
Cetăţeanul Moraru Vasile are în gospodărie 2 VMC şi 1 viţel. De calculat impozitul funciar
pentru terenurile de folosinţă comună datorat de V. Moraru.
Rezolvare:
10. D-l Tabără V. Locueşte în com. Vorniceni. Este proprietar ai unei case de locuit cu valoarea de
660000 lei şi cu suprafaţa de 220m2. Să se determine impozitul pe bunurile imobiliare, să se
8
eşaloneze pe termene de plată.
Rezolvare:

Barem de notare:

Punctele acumulate Nota Punctele acumulate Nota

13-15 5 28-30 10

10-12 4 25-27 9

7-9 3 22-24 8

4-6 2 19-21 7

0-3 1 16-18 6

Examinator: Mărgineanu Aureliu, conf.univ., dr _______________________________