Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Prof. Elisei Marius


Data: 26. 02. 2021
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr. 1, Bălășești
Clasa: a V - a
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: Evaluare: Decalogul- importanța lui în viața omului/ Predare: Mărturisirea credinței în Vechiul Testament
Tipul lecţiei: mixtă

Competente derivate:

C1 - Explicarea semnificaţiei creştine a ultimilor şase porunci;


C2 - Identificarea situațiilor și cazurilor de respectare\ nerespectare a poruncilor divine;
C3 - Argumentarea necesității respectării tuturor poruncilor pentru viaţa individuală şi de grup ( pentru societate);
C4 - Ordonarea poruncilor în ordinea dată de Dumnezeu;
C5 – Recunoașterea în diverse situaţii de viaţă personală respectarea /nerespectarea unei porunci.
C6 - Definirea corectă a termenilor prooroc/ profet;
C7 – Povestirea despre cum și-au manifestat credința în Dumnezeu proorocii Ilie și Daniel;
C8 - Enumerarea minunilor făcute de Profetii Ilie și Daniel.

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: execiţiul, expunerea, conversaţia,conversatia euristica, explicaţia, meditaţia religioasă, lectura,povestirea, observarea dirijată,
studiul de caz, ciorchinele, explozia solară;

1
2. Mijloace de învăţământ: laptop, videoproiector, text- povestioare moralizatoare, fişa;
de lucru, textul biblic.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală și activitate individuală în mediul virtual;

Resurse

1.Oficiale: Programa şcolară pentru disciplina Religie, cls. a V a


Planificarea calendaristică orientativă, cls. a V a
Proiectarea unităţii de învăţare: Iubirea lui Dumnezeu prin poruncile Sale

2.Temporale: numărul de lecţii 1


durata 40 '

3.Bibliografice:
1.*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988.
2. Catehism Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988
4. Bută, Pr. loan, Istorioare morale pentru toate vârstele, Editura „Anastasia", Bucureşti 2000.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian; Opriş, Dorin; Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.
6. Cucoş, Constantin, Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, laşi, 1998.
7.Muha Camelia, Caiet pentru elevi, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2007.
8.Leonte Rodica, Strategii activ-participative de predare-învăţare în ciclul primar, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2004.
9.Semen, Prof. Univ.Pr.Dr. Petre,Tâlcuiri evanghelice, Editura Trinitas, Iaşi, 2008.

2
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Metode Mijloace Forme de organi-


Etapele lecţiei Ob. op. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare
crt. şi procedee de învăţă-mânt zare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Observaţea
 salutul ;  salutul ; sistematică
Momentul 1'  rugăciunea;  rugăciunea;
1. organizatoric  notarea absenţelor;
 pregătirea pentru începerea lecţiei.  pregătirea pentru începerea lecţiei.

2. Verificarea 10' Se adresează elevilor următoarele întrebări: Elevii răspund la întrebări: conversaţia activitate Aprecieri
Cunoştinţelor -Ce înseamnă cuvântul ,,Poruncă”? -Regulă ce trebuie respectată. frontală verbale
însuşite -Despre ce am discutat ora precedentă? -Datoriile faţă de Dumnezeu.
-Cine ? Cui? Unde? Când? Câte? De ce? - Dumnezeu .Lui Moise. Pe muntele Sinai. Acum activitate
3500 de ani. 10. Ca să determine pe oameni să frontală
deosebească binele de rău şi cum să se comporte
faţă de El şi de semeni. conversaţia
-Care sunt datoriile noastre faţă de -Să ne închinăm numai lui Dumnezeu. activitate
Dumnezeu? -Să nu ne facem idoli. frontală Aprecieri
-Să-L cinstim pe Dumnezeu. verbale
-Să cinstim ziua de Duminică. expunerea
-Trei elevi citesc enunţurile în care au relatat activitate
modul în care respectă Poruncile. individuală

-Se verifică tema pentru acasă. - Elevii prezintă tema efectuată.

3
3. Pregătirea 2' Profesorul le vorbește elevilor despre faptul Elevii ascultă Activitate Aprecieri
elevilor că a respecta poruncile este o dovadă de frontală verbale
pentru mărturisire a credinței
receptarea
noilor
cunoştinţe

4. Anunţarea 2' Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul Elevii ascultă cu atenţie. explicaţia Activitate Aprecieri
titlului lecţiei lecţiei. frontală verbale
şi Se precizează competentele lecţiei.
acompetentel
or Mărturisirea credinței în Vechiul Testament
lecţiei

5. Comunicarea 20' Sfinții Părinți ne învață că credința Elevii privesc planşa şi ascultă cu atenţie. lectura Prezentare Activitate
/ însuşirea trebuie să fie lucrătoare- să Power frontală
noilor participăm la slujbă, să ne rugăm, să Point
cunoştinţe postim, să facem milostenie, să ne (plansa)
Elevii ascultă cu atenţie. explicaţia
apărăm credința.
Credința trebuie mărturisită prin viața
pe care noi o ducem: „Nu oricine îmi
spune Doamne, Doamne va intra în Activitate Aprecieri
împărăția cerurilor, ci cel ce va face conversaţia frontală verbale
voia Tatălui Meu Celui din ceruri„
Doi mari profeți ai Vechiului testament
și-au mărturisit credința atât în
cuvânt cât și în faptă – Profeții Ilie
C1 și Daniel
Lectura Prezentare
Power Aprecieri
Point verbale
Sfântul Ilie conversaţia (plansa)
A trăit cu 800de ani înainte de venirea
Mântuitorului, pe vremea lui Ahab,
regele evreilor. Soția sa, Izabel, îl

4
îndemna să părăsescă credința în
singurul Dumnezeu și să se închine
lui Baal, atât el cât și supușii săi. Lectura

Incurajat de sotia sa, el ii persecuta


C2 explicaţia Activitate
pe Profeti si pe toti oamenii ramasi frontală
credinciosi lui Dumnezeu. Profetul
Ilie se duse atunci la rege si ii spuse:
"Domnul e viu... Nu, nu va fi in acesti
C1 ani nici roua nici ploaie decât prin conversaţia Aprecieri
cuvânt din gura mea!". La cuvintele verbale
Profetului o secete mare se abatu Lectura Prezentare
atunci, ca febra, asupra pamântului : Power
totul fu secat, devastat, ars si nimic Point
nu scapa urgiei ingaduite de explicaţia (plansa)
Dumnezeu, cu speranta ca foametea
Lectura
va face pe poporul lui Israel sa se conversaţia Activitate Aprecieri
caiasca si sa se intoarca la credinta. frontală verbale
Spre sfarsitul anilor de seceta, pentru
cunoasterea adevaratului
Dumnezeu, Sfantul Ilie ii propune
imparatului sa ridice un jertfelnic pe Lectura Prezentare
C2 Muntele Carmel si sa se roage mai Power
intai prorocii lui Baal, apoi el lui explicaţia Point
Dumnezeu. Acesta a fost momentul (plansa)
in care Ilie a inlaturat cultul zeului
Baal. El a reusit sa coboare foc din Povestirea Anexa 2
cer peste jertfa sa, ceea ce 450 de
preoti ai lui Baal nu au reusit sa faca. conversaţia Aprecieri
Biserica ortodoxă îl sărbătorește în verbale
fiecare an pe 20 iulie.

Lectura Prezentare
Din viața Sfântului Ilie învățăm că Power
credința în Dumnezeu trebuie să conversaţia Point
C3 fie puternică. (plansa
Activitate
De asemenea se propune elevilor
frontală
spre audiție troparul Sf. Ilie.

5
explicaţia
- Se precizează elevilor aspecte
semnificative din viaţa profetului
Daniel. Pentru greşelile lor , evreii
au fost pedepsiţi de Dumnezeu şi
învinşi în lupte , ajungând robi în ţara
Babilonului. Nabucodonosor , regele
Babilonului , a poruncit ca cei mai
frumoşi tineri evrei să fie aduşi , spre
a-i sluji la curte . Între acei tineri , au
fost aleşi atunci Daniel , Anania ,
Azaria şi Misael . Aceştia au învăţat
să scrie şi să vorbească în limba
poporului babilonian şi după trei ani
de studii , au fost luaţi de la curtea
regelui .
Cei patru prieteni iubeau mai mult
Legea Dumnezeului Celui Adevărat
Care a făcut cerul şi pământul ,
decât rangurile şi câştigurile de
moment ce li se promiteau la curtea
regelui. Astfel , ei au dovedit că
iubesc mai mult postul şi rugăciunea
curată decât mâncările şi băuturile
de la masa regelui. Pentru aceasta
Dumnezeu le-a dăruit ştiinţă
pricepere ,înţelepciune şi frumuseţe
mai mult decât a dat celorlalţi tineri
de la curte.
Luminat fiind de Dumnezeu , Daniel
a reuşit să-i tâlcuiască regelui un vis
pe care acesta l-a avut şi nu-l
înţelegea. Aflând tâlcuirea visului său
, regele a căzut în genunchi în faţa
tânărului Daniel , i s-a închinat şi i-a
spus „ Cu adevărat că Dumnezeul
vostru este Dumnezeul dumnezeilor
şi regilor , descoperitorul tainelor ,

6
căci tu ai putut să descoperi această
taină „ . După aceasta Daniel a fost
pus guvernator peste Babilon şi
căpetenie peste înţelepţii
Babilonului.
Prietenii lui Daniel au ales că e
mai bine să fie aruncaţi în flăcările
unui cuptor aprins , decât să se
închine unor idoli babilonieni şi să se
lepede de credinţa părinţilor lor.
Dumnezeu însă le-a trimis un
înger în ajutor şi acesta a
transformat fierbânţeala cuptorului
încins într-o răcoare binefăcătoare ,
încât aflându-i nevătămaţi regele a
dat slavă lui Dumnezeului celui
adevărat Căria I se închinau cei trei
tineri.
Unui alt rege al Babilonului ,
Belşaţor , Daniel i-a tâlcuit scrierea
ce apăruse pe un perete în timpul
unui mare banchet . Daniel i-a tâlcuit
regelui Belşaţor şi hotărârea lui
Dumnezeu de a-i înceta domnia
pentru nelegiuirea pe care o făcuse ,
bând vin din vasele sfinte luate de la
templul din Ierusalim.
Murind Belşator , la conducerea
Babilonului a venit regele Darius
care , aruncându-l pe Daniel de
două ori în groapa cu lei , s-a
convins că Dumnezeul acestuia este
cel adevărat. Regele convins de
Daniel că idolul Baal e doar o statuie
fără viaţă , i-a condamnat pe slujitorii
vicleni care-l înşelau cu o credinţă
mincinoasă. Daniel a distrus statuia
cu care era înşelat poporul.

7
Apoi plin de credinţă şi curaj ,
Daniel a ucis un balaur căruia i se
închinau babilonienii . Biruind
viclenia duşmanilor săi , a arătat că
Dumnezeu Căruia Îi slujeşte el , este
Dumnezeul cel viu şi atotputernic ,
care a făcut cerul şi pământul ,
ocrotitorul său , ajutorul său nebiruit .
Biserica ortodoxa il sarbatoreste pe
profetul Daniel in fiecare an in ziua
de 17 decembrie.

– Elevii răspund la întrebări


Fixarea şi – Se adresează elevilor următoarele – Deoarece evreii s-au îndepărtat de Exercitiul fişa de Activitate Aprecieri
sistematiza- C4 5' întrebări : Dumnezeu și la porunca lui Ahab s-au închinat lucru individuală verbale
rea – De ce Dumnezeu nu a mai dat ploaie idolului Baal. Anexa 3
cunoştinţelor pe pământ timp de 3 ani jumate in vremea lui – Le-a propus preoților din capiștele
Ilie? idolești să aducă fiecare jertfă. Dumnezeu a primit
– Cum a demonstrat Ilie că Dumnezeul jertfa lui Ilie.
la care el se închina era cel adevărat? – Pe 20 iulie
– – pentru că s-a abătut de la credinţa cea
– adevărată ,şi se închinau la idoli.
– Când îl sărbătorim pe Sf. Ilie? – Dumnezeu
– De ce au fost duşi evreii în robia – în timpul Profetului Ilie
Babilonului ? – Profetul Ilie
– Cine le-a trimis această pedeapsă ? – i-au adus pe cei necredincioşi la
– Când au mai fost pedepsiţi evreii adevărata credinţă
pentru greşelile lor ? prin credinţă şi ajutor de la Dumnezeu
– Cine a fost statornic în credinţa
atunci ?
– Cum şi-au arătat mulţumirea şi
recunoştinţa , faţă de Dumnezeu , cei doi
profeţi ?
Cum au putut face ei aceasta ?
C1 Profesorul cere elevilor să identifice în Elevii dau variante de raspunsuri si le Ciorchinele Activitate Aprecieri
lecțiile anterioare personalități asemănătoare argumenteaza. frontală verbale
5' cu Sfinții Ilie și Daniel. - Credința, ascultarea
Asocierea si Ce calitati/virtuti ale profeților Daniel și Ilie
6. generalizarea ai dori sa dobandesti ? - Da. Dumnezeu, nu ne va asculta rugăciunile şi

8
- Credeţi că este bine să ne rugăm la vreme de va trimite ajutorul sau. Meditatia
necaz la Dumnezeu ? - Pentru că astfel ne putem apropia de Dumnezeu religioasa
De ce ? mai mult şi să ne mântuim.
C5 - Este bine să ţinem post şi să facem fapte - Este bine să facem fapte bune, să ţinem post şi să Studiul de
bune pe lângă actul rugăciunii ? De ce ? ne rugăm cu inimă curată şi bună. caz

- Ce trebuie deci, să facem pentru a fi cât mai


aproape de sfinţi şi de Dumnezeu ?
Se fac aprecieri generale şi individuale Activitate Evaluarea
privind, atât pregătirea elevilor pentru lecţie, frontală orală
7. Aprecierea 2' cât şi implicarea în predarea noilor cunoştinţe. Elevii ascultă aprecierile profesorului.
activităţii Se notează elevii care au participat la lecţie.
elevilor

8. Încheierea 1' Rugăciunea Rugăciunea


activităţii Salutul Salutul

ANEXA 1

Regulile clasei

1. Vorbim pe un ton potrivit! – Copiii au tendința de vorbi foarte tare și pe unii chiar îi deranjează
extrem de mult acest lucru.

9
2. Ne ascultăm unii pe alții! – Vorbim nu doar tare, dar nu avem răbdare să ne ascultăm reciproc. Cu
această ocazie am abordat și regulile comunicării orale.
3. Suntem politicoși! – Respectul față de ceilalți, în vorbe și în comportament.
4. Suntem prietenoși! – Învățăm să fim amabili, grijulii, empatici.
5. Suntem ordonați! – Aici ne referim la tot ce înseamnă ordine, curățenie, grijă față de lucrurile
personale, ale colegilor, obiectele din clasă, din școală.
6. Suntem atenți! – Atenți la lecții și nu îi deranjăm pe colegi, atenți în pauze, atenți la ceea ce se
întâmplă în jur, atenți la nevoile celor din jurul nostru.

ANEXA2

Niţã mincinosul

10
,,Niţã era cioban la oi.El era bãiat harnic,dar îi cam plãcea sã umble cu minciuni.Aşa într-o bunã zi,Niţã
socoti sã-i mintã pe sãteni şi striga cât îl lua gura:
‫״‬Uuu...mããã!....Vine lupul!Ajutor!‫״‬
Sãtenii au alergat în ajutorul ciobãnaşului.Când îi vãzu,Niţã râse de ei cu hohot şi le zise:
‫״‬Merge-ţi,merge-ţi înapoi,
Lupul n-a venit la oi,
Turma paşte liniştit,
Ha,ha,ha,v-am pãcãlit!‫״‬
Dar în altã zi lupul chiar veni la oi.Acum Niţã se grãbi sã strige dupã ajutor.Însã el nu a mai fost crezut de
nimeni.Aşa ca lupul la mâncat îndata pe pãstoraşul cel mincinos.‫״‬

(D. Calugar Ṣapte carţi de religie,Editura Episcopiei Romanului,1991)

ANEXA 3

FIŞĂ DE LUCRU

Decalogul– Datoriile faţă de aproapele nostru

11
Numerotează poruncile următoare, din chenarul A, în ordinea existentă pe tablele legii. Uneşte apoi cu o săgeată explicaţiile lor, din chenarul B:

A B
- să nu ucizi - să nu-i superi pe părinţi şi să-i asculţi
- să nu furi - să nu doreşti să-ţi însuşeşti din ceea ce nu-ţi aparţine
- să nu fii desfrânat - să nu primejduieşti viaţa cuiva
- să nu doreşti nimic din câte are aproapele tău - să-i iubeşti şi să-i asculţi pe părinţi
- cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta - să nu laşi pe cineva să moară de foame
- să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui
- să nu te uiţi la reviste şi filme necuviincioase
- să nu iei nimic din ce nu e al tău
- să nu dai vina pe cineva pentru o faptă pe care nu a făcut-o
- să nu minţi
- să înapoiezi ceea ce ai împrumutat

12

S-ar putea să vă placă și