Sunteți pe pagina 1din 12

Poriect de lecție clasa a IV- a și clasa I

Clasa a IV- a Clasa I


Data: 03.12.2020 Data: 03.12.2020
Profesor învățământ primar: Tocaciu Florina Ancuța Profesor învățământ primar: Tocaciu Florina Ancuța
Şcoala : Gimnazială Ațintiș Şcoala : Gimnazială Ațintiș
Clasa: a IV-a A Clasa: I A
Aria curriculară: Limbă și comunicare Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina:Limba și literatura română Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea tematică: Să facem cunoștință cu personajele Unitatea tematică: Muncim, învățăm, ne jucăm
Subiectul : Adjectivul Subiectul : Recunoașterea și citirea sunetului și literei l/L
Tipul lecţiei: Predare-învățare Tipul lecţiei: Predare-învățare
Forma de realizare: activitate integrată
Scopul lecţiei: Dezvoltarea capacității de operare cu noțiunea de Discipline implicate :
adjectiv în vederea structurării unei comunicări corecte, eficiente Comunicare în limba română
și nuanțate. Matemetică și explorarea mediului

OBIECTIVE CADRU: Arte vizuale şi abilităţi practice


-dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
-dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă Competenţe specifice :

OBIECTIVE GENERALE:
Obiective operaționale:
 Receptarea de mesaje orale in contexte de comunicare
O1 - să recunoască și definească corect adjectivul;
cunoscute
O2: să recunoască adjectivul și substantivul pe care acesta îl
insoțește;  Exprimarea de mesaje orale in diverese situatii de
O3: să realizeze acordul dintre adjectiv si substantivul a carui comunicare
insusire o exprima, inclusiv in situatiile cand adjectivul precede  Receptarea unei variatii de mesaje scrise , in contexte de
substantivul; comunicare cunoscute

O4: să găsească antonime pentru adjectivele date,  Redactarea de mesaje in diverse situatii de comunicare
O5 - să recunoască adjectivul în diferite surse, analizându-l;
O6 -să argumenteze importanţa folosirii adjectivului în COMPETENŢE SPECIFICE INTEGRATE:
comunicare; Comunicare în limba română
1.1.Identificarea semnificatiei unui mesaj oral, pe teme

Strategie didactică: accesibile, rostit cu claritate


1.3.Identificare unor sunete, silabe, cuvinte în enunțuri rostite cu
a) Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia,
claritate
problematizarea,activitatea independentă, brainstorming
1.4.Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în
b) Forme de organizare: frontal, individual
context de comunicare cunoscute
Temporale: 45 minute
Umane: 11 elevi 2.1 Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de
c) Mijloace de învăţământ: dispozitiv digital elev- profesor, comunicare
platforma online Google Classroom, manual digital, fișe 3.1 Citirea unor cuvinte și propoziții scurte, scrise cu litere de
de lucru online, youtube.,Ward Wall,,Power Point tipar sau de mână
d) Forme si tehnici de evaluare 4.1 Scrierea literelor de mână;
 observarea sistematică
 răspunsul elevilor
BIBLIOGRAFIE:
Matemetică și explorarea mediului
Emilia Benedek, Elena Ştefănescu, Viorica Pârâială, Dumitru
D.Pârâială, “Limba şi literatura română-caiet de evaluare-clasa a 1.6 Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice
III-a, Ed. Polirom, 2002; Arte vizuale și abilități practice
1.3. Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje
Marcela Peneş, “Limba română-gramatica-elemente de
construcţie a comunicării”,Ed.Ana, 2000; artistice simple, exprimate vizual în rezolvarea unor sarcini

Curs „Tehnici dramatice”


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
https://www.twinkl.ro/resources/romania-teaching-resources
O 1 să pronunţe sunetul „l” în diferite contexte: la începutul
https://www.didactic.ro/
cuvântului, în interiorul cuvântului şi la sfârşitul cuvântului;
https://wordwall.net/ro O 2 să formuleze propoziții după ilustrații;
O 3 să identifice sunetul și litera „l” în diferite cuvinte scrise;
https://www.liveworksheets.com/zx1365376ds O 4 să citească propoziţii şi cuvinte care conţin litera „l”;
O 5 să ordoneze silabele pentru a forma cuvinte;
O 6 Sa manifeste interes pentru rezolvarea sarcinilor date;

METODE ŞI PROCEDEE: - conversaţia, exerciţiul, explicaţia ,


expunerea, jocul didactic, exemplificarea, problematizarea

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual;


RESURSE MATERIALE: dispozitiv digital elev- profesor,
platforma online Google Classroom, manual digital, fișe de lucru
online imagini, power point
RESURSE TEMPORALE: 45 minute
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: - observarea sistematică
a comportamentului elevilor, autoevaluare, aprecieri verbale.

BIBLIOGRAFIE:
Ada Radu Mihaela, Chiran Rodica, Pîrîială Olga, Comunicare în
Limba Română –Manual pentru clasa I, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 2018;

Vasile Molan, Maria Bizdună, Didactica disciplinelor,


,,Comunicare în limba română –învățământ primar”, Editura
Miniped, București, 2014;

Programe şcolare pentru clasa I, Bucureşti 2013.


https://www.twinkl.ro/resources/romania-teaching-resources

https://www.didactic.ro/

https://wordwall.net/ro

Desfășurarea activității

Competente Forme de Activitatea învățătoarei și a elevilor Competente Forme de


Activitatea învățătoarei și a elevilor specifice/ organizare/ specifice/ organizare
Evaluare / Evaluare
Metode si Metode și
procedee procedee

1. Moment organizatoric 1Conversaţia 1Frontal/ 1. Moment organizatoric 1.Conversația 1.Frontal/


Observarea Observare
Conectarea elevilor și a profesorului pe platforma sistematică Conectarea elevilor și a profesorului pe a
Classroom ,respectiv pe videoconferință Meet. platforma Classroom ,respectiv pe sistematic
videoconferință Meet. ă
Se trimite elevilor ghidul pentru utilizarea Meet
cu 3 pași de respectat: Se trimite elevilor ghidul pentru
utilizarea Meet cu 3 pași de respectat:
1. Asigurați-vă că sunteți pe modul „mut”
atunci când nu vorbiți. 4. Asigurați-vă că sunteți pe
modul „mut” atunci când nu
2. Fiți voi înșivă și respectați-i pe ceilalți. vorbiți.
5. Fiți voi înșivă și respectați-i pe
3. Puneți întrebări folosind chat-ul. ceilalți.
6. Puneți întrebări folosind chat-
Configurați un spațiu intenționat unde se va ul.
desfășura ora/.Elevii se pregătesc pentruactivitate. Configurați un spațiu intenționat unde
se va desfășura ora/.Elevii se pregătesc
2.Captarea atenţiei
pentruactivitate.
Ora de limba și literatura română va debuta cu un
2.Conversaţia 2.Captarea atenţiei
joc didactic: „ Recunoaște-ți colegul!”Voi alege 2.Frontal 2.
câțiva elevi care sunt prezentați prin câteva Explicația Se propune elevilor sa precizeze care Problematiza-
Individual/
însușiri.Elevii trebuie să recunoască despre cine Brainstor- este ultima litera invatat de ei ,,ǎ” si ii rea/ O 3 2.Frontal
observarea
este vorba.După care îi rog pe aceștia să îmi Ming curentă a rog sa dea exemple de cuvinte care sa CLR: 1.1, 1.3,
O1,O2 contina litera amintita de ei si sa Individual/
spună ce sunt ca si părți de vorbire aceste cuvinte comportame 1.4
precizeze locul acesteia in cuvant.. Observare
spuse de mine.(adjective) Elevii vor da definiția n-tului de Dupa exemplele date de ei, le voi citi a curentă a
învățare
adjectivului si alte câteva exemple 3.Frontal,in doua ghicitori: comporta
3.Conversația dividual ,, Primavara inverzeste, men-tului
3. Anunţarea temei şi a obiectivelor operaţionale Toamna-ngalbeneste, de
Si iarna incalzeste. ( lemnul )’’
Deoarece m-ați convins că v-ați pregătit învățare
cunoștințele , azi vom lucra împreună diferite ,, Cine ştie o crăiasă
tipuri de exerciții în care va trebui să recunoașteți Toată noaptea luminoasă
adjectivele, să realizați acordul unor adjective cu Între stele locuieşte
substantivele pe care le determină, să completați Oare cum se mai numeşte?(luna)”
unele propoziții lacunare, să alcătuiți propoziții cu
-se analizeaz\ fonetic cuvintele lemnul
adjective date, să analizați adjectivele întâlnite în si luna
diverse propoziții
4.Conversația 4.Individual
4. Dirijarea învățării Explicația Frontal/ 3. Anunţarea temei şi a obiectivelor
O2,O3,O5,O6 Observarea operaţionale 3. Conversatia
Elevii își notează în caiete titlul ,,Adjectivul,, sistematică explicatia/ O
Încep prin a le prezenta elevilor un power point Astazi vom invata sunetul si litera ,,l’’ 7
unde vor citi informațiile despre adjective,locul mic de tipar si de mana, vor invata sa 3.Frontal
său langa substantive și noteaza in caiet sa citeasca aceasta litera in cuvinte si Individual/
informațiile necesare, după care vor rezolva propozitii, vor invata sa scrie litera si Observare
câteva exercitii prezentate. cuvinte in care apare aceasta litera a
https://www.twinkl.ro/resource/adjectivul- sistematic
prezentare-powerpoint-ro2-llr-43 4. Dirijarea învățării ǎ
4. Conversaţia
a) citire
-se prezinta elevilor plansa cu litera “l” Exercițiul
si se intuiesc imaginile de pe plansa,
Explicația

Metoda 4. Frontal
fonetică, Individual/
analitico- Observa-
se intuieste litera sintetică) rea
“l”mic de tipar si de mana, cu cine sistema-
seamana si prin ce se deosebesc. Exemplifica- tica
- citirea ilustratiei din manual – pag 38 rea
( realizând o scurta povestire ) O1, O 2, Aprecieri
- formularea propozitiei - întrebare: CLR:.1.1, 1.3, verbale
Care este locul ilustrat in imagine? 1.4,
Cum ne comportam in situatia de fata? 2.1, 3.1
Ce desen are felicitarea din mana MEM:1.6
stanga a baiatului ?
Se formulează enunțuri pe baza
imaginii folosind cuvintele: librarie,
Rezolvarea fișei de lucru Anexa 1 Luca, lalea.
Exerciții de despărțire a cuvintelor în
silabe si precizarea numarului de
silabe: luna, leu, lalea, culoare, lene,
lacul, alune, lama, liliac

Elevii vor rezolva cateva exercitii dintr-


un power point

https://www.twinkl.co.za/resource/totul
5.Conversația 5.Frontal -despre-litera-l-prezentare-powerpoint-
Explicația Individual/ ro-dlc-377
Brainstorming Aprecieri
5. Realizarea feed-back-ului O4,O7 verbale

Se propune elevilor un joc,,Random wheel,, în


care vor rezolva exercitiile oral

https://www.twinkl.es/resource/clasa-a-iv-a-
adjectivul-joc-powerpoint-ro2-llr-79
5. Explicația
După ce elevii rezolvă aceste exerciții
6. Aprecieri le prezint un filmuleț cu scrierea lirerei Exercițiul
6.Conversația verbale L mic de mina. Elevii scriu in aer cu
6. Evaluarea performanței
degetul litera l dupa modelul prezentat,
5.Frontal
Se fac aprecieri verbale individuale şi colective cu degetul pe ecran, după care scriu in
Aprecieri
cu privire la activitatea elevilor. Elevii ascultă și manual la pagina 38 litera l mic de man
verbale
primesc aprecierile.Se oferă tema pentru acasă. ape liniatură.

https://www.youtube.com/watch?
v=0qMzI7DDI7k

5. Realizarea feed-back-ului

Elevii vor juca un joc in care vor avea 6. Conversaţia


de realizt corespondenta intre cuvant si
imagine

https://wordwall.net/ro/resource/74592
16/comunicare-%c3%aen-limba-rom
6. Frontal
%c3%a2n%c4%83/litera-l
Individual/
Aprecieri
verbale

6. Evaluarea performanței

Se vor face aprecieri generale şi


individuale asupra participării elevilor
la lecţie, precum şi asupra
comportamentului lor pe parcursul orei.
Anexa1

S-ar putea să vă placă și