Sunteți pe pagina 1din 3

Produsul preconizat: Produsul preconizat: Un proiect de raționalizare a managementului prin analiza

aspectelor teoretice în activitatea practică.


Structura Produsului Strategii de realizare Termen de prezentare
1. Foaia de titlu; 1. Documentarea cazului; Cel puţin cu 2 săptămâni
2. Descrierea cazului şi sarcinile 2. Analiza şi procesarea până la încheierea
formulate (Capitolul I- informaţiilor semestrului.
prezentarea teoretică cazului 3. Găsirea şi notarea soluţiilor;
ales; Capitolul II – descrierea 4. Analiza şi compararea
cazului în activitatea practică*); soluţiilor (variantelor);
3. Metodologia aplicată, care 5. Formularea şi prezentarea
cuprinde: soluţiilor şi/sau deciziilor
a. baza informaţională (cadrul optime;
legislativ şi normativ, surse 6. Perfectarea produsului
metodologice, monografice, conform cerinţelor tehnice
lucrări ştiinţifice, baze de date înaintate.
statistice, etc.)
b. metodele de cercetare utilizate
(cantitative şi/sau calitative);
4. Soluţionarea cazului;
5. Concluziile formulate şi/sau
decizii adoptate;
6. Anexe (la necesitate)
Descriptori de performanţă
Criterii de evaluare
9-10 7-8 5-6
1. Structura produsului Respectă părţile Respectă toate părţile Una din părţile
componente ale cazului componente, dar una componente lipseşte
din ele nu este
realizată conform
strategiilor
2. Relevanţa Este relevantă Este adecvată Fără aspecte concrete
metodologiei aplicate Corespunde cazului scopului, dar a condus
cercetat şi a condus la la soluţionarea parţială
soluţionarea completă a a cazului (în proporţie
cazului (90-100%) de 70-80%)
3. Gradul de soluţionare Foarte bine Bine Parţial
a cazului Cu respectarea integrală a Cu respectarea Nu au fost realizate circa
algoritmului de algoritmului de 50-60% din sarcinile
soluţionare a cazului 90- soluţionare a cazului formulate pentru
100% 70-80%, dar conţine soluţionarea cazului
unele devieri
neesenţiale
4.Gradul de Foarte bună Bună Parţială
argumentare a soluţiilor Soluţii argumentate Soluţii concrete, dar Soluţii parţial
bazate pe un studiu care necesită mici argumentate, unele
profund a cazului concretizări generale fără argumentări.
5. Evaluarea modului de Demonstrează Conţine erori Nu a reuşit să formuleze
rezolvare a cazului cunoaşterea profundă a conceptuale în soluţii clare şi coerente
cazului. rezolvarea cazului privind modul de
soluţionare a cazului.
6. Perfectarea Conform cerinţelor Cu abateri Cu abateri substanţiale de
produsului formulate nesubstanţiale de la la cerinţele regulamentare
cerinţele
regulamentare
TEMATICA PROPUSĂ PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL LA DISCIPLINA MANAGEMENT

1. Managementul organizației - între conducerea empirică și științifică


2. Semnificația abordării procesuale în managementul unei organizații
3. Esenţa şi conţinutul procesului managerial
4. Rolurile manageriale și modul de realizare în cadrul unei organizaţii autohtone
5. Tipurile organizaţiei manageriale
6. Organizaţiile formale şi informale
7. Liderii formali şi informali: oportunitatea coincidenţei dintre aceştea
8. Mediul extern direct (de lucru) şi factorii acestuia
9. Mediul extern indirect (general) şi factorii acestuia
10. Interdependenţa între factorii mediului extern de afaceri
11. Analiza particularităților stărilor factorilor mediului extern de afaceri autohton și
impactul acestora asupra activităților de afaceri ale firmei
12. Tipurile de metode şi tehnici manageriale - raţionamentul aplicării
13. Tehnici de stimulare a creativităţii personalului
14. Aplicarea metodelor şi tehnicilor de management (inclusiv cele de stimulare a
creativităţii umane)
15. Planificarea şi tipurile acesteia
16. Planificarea strategică şi etapele acestui proces
17. Misiunea şi obiectivele firmei
18. Etapa de diagnosticare internă şi externă
19. Strategia firmei – elaborarea şi tipurile
20. Funcţiunile unei întreprinderi
21. Noţiunile de bază ale organizării structurale – autoritatea, responsabilitatea şi
delegarea
22. Organizarea structurală şi analiza elementelor componente ale acesteea
23. Structurile organizatorice de management: tipurile acestora
24. Identificarea tipului de structură organizatorică şi a modalităţilor de eficientizare a
acesteea
25. Etapele procesului motivaţional
26. Teoriile motivaţionale primare şi moderne
27. Teoriile motivaţionale de conţinut
28. Teoriile motivaţionale procesuale
29. Teoriile motivaţiei şi aplicabilitatea acestora în managementul organizaţiilor
30. Tipurile de control managerial
31. Etapele procesului de control managerial
32. Tipurile şi formele comunicării
33. Etapele procesului de comunicare managerială
34. Aspectele comunicării organizaţionale
35. Studiul procesului de control, identificând tipurile controlului aplicate în cadrul
organizaţiei
36. Analiza metodelor specifice procesului de control aplicate în cadrul organizaţiei
37. Definirea şi tipurile deciziei în management
38. Studiul procesului decizional, identificând tipurile deciziilor luate
39. Metode de adoptare a deciziilor manageriale
40. Aplicarea metodelor de fundamentare a deciziei manageriale
41. Decizii raţionale. Etapele procesului decizional
42. Definirea noţiunii de cultură organizaţională
43. Stiluri de management şi principalele teorii privind stilurile de management
44. Conflictele în management şi soluţionarea acestora
BIBILIOGRAFIE RECOMANDATĂ

1. Bontaş, Dumitru. Management. – Bacău. Editura Tehnopress, 1999


2. Burlacu, Natalia., Cojocaru, Vadim. Management. - Chişinău. Complexul editorial-
poligrafic ASEM, 2000
3. Burduş, E., coord. Managementul schimbării organizaţionale. - Bucureşti. Editura
Economica, 2003.
4. Certo, Samuel C. Managementul modern. - Bucureşti. Editura Teora, 2002
5. Certan, S. coord., Management: modalităţi de eficientizare, CEP, USM, Chişinău, 2007
6. Cole, Gerald A. Management: teorie şi practică. – Chişinău. Editura Ştiinţa, 2004
7. Cornescu, V., coord. Management general. – Bucureşti. Editura Actami, 2001
8. Cornescu, V., coord. Managementul organizaţiei. – Bucureşti. Editura All Beck, 2003
9. Daft, Richard L. Management. – New York. The Dryden Press, 1991
10. Dumitrescu, M. Introducere în management şi management general. – Bucureşti, Editura
Eurounion, 1995
11. Dumbravă, Ionel. Management general. – Bucureşti, 2001
12. Duncan, W. Jack. Management. Rondon House Business Division. – New York, 1983
13. Gavrilă, T., Lefter, V. Management general al firmei. – Bucureşti. Editura Economică,
2002.
14. Hitt, A., Middlemist, R., Mathis, R. Management. Concepts and Effective Practice, 1989.
15. Management. Modalităţi de eficientizare. - Chişinău. CEP-USM, 2007
16. Mescon, M., Albert, M., Kedouri, Fr. Management: Individual and Organizational
Effectiveness, 1985.
17. Mintzberg, Henry. Manager nu MBA. - Bucureşti. Editura Meteor Press, 2004
18. Moga, T., Rădulescu, C. – Fundamentele managementului. – Bucureşti. Editura ASE,
2004
19. Nica, P., Neștian, A., Iftimescu, A., coord. Managementul organizației (concepte și
practici) - Iaşi. Editura Sedcom Libris, 2014.
20. Nica, Panaite., coord. Managementul firmei. – Chişinău. Editura Condor, 1994
21. Nica, Panaite., Iftimescu, Aurelian. Management: concepte şi aplicaţii. – Iaşi. Editura
Sedcom Libris, 2004
22. Nicolescu, Ovidiu., Verboncu Ion. Management. – Bucureşti. Editura Economică, 1999.
23. Nicolescu O., Verboncu I. Managementul organizaţiei. Bucureşti, Economica, 2007.
24. Petrovici, Virgil. Stiluri de conducere şi eficienţa managementului. Bucureşti. Editura
Economică, 2001
25. Prodan, Adriana. Managementul de succes. - Iaşi. Editura Polirom, 1999
26. Radu, E., coord. Managementul firmei. Bucureşti, Editura ASE, 2003
27. Rees, W. David., Porter, Cristine. Arta managementului. – Bucureşti. Editura Tehnică,
2005
28. Rosabeth, Moss Kanter, Frontierele managementului. – Bucureşti. Editura Meteor Press,
2006
29. Rusu, C. Management. – Bucureşti, 1996
30. Stăncioiu, Ion., Militaru, Gheorghe. Management: elemente fundamentale. – Bucureşti.
Editura Teora, 1998.
31. Stephen, P. Robbins. Management. Englewood Cliffs. NY. Prentice Hall, 1991
32. Vlăsceanu, Mihaela. Psihosociologia organizaţiilor şi conducerii. Bucureşti. Editura
Paideia, 1993.