Sunteți pe pagina 1din 8

ˆ

Referinte
 din Caietul pentru ıntrunirea
˘
„Viata crestin
 a si
 predicarea”
˘
3-9 AUGUST cu imaginea de ansamblu prezentata de Biblie,
ˆ ceea ce nu se poate spune si despre opiniile
COMORI DIN CUVANTUL LUI DUMNEZEU ˘
multor eruditi.
 (Ex 14:9-16) Este evident ca tra-
EXODUL 13, 14 ˘ ˘ ˘
versarea marii trebuie sa fi avut loc la o distant a
˘ ˘ ˘ ˘
Sa cautam nestemate spirituale suficient de mare de extremitatea superioara a
˘
˘ golfului (sau bratul
 vestic al Marii Rosii),
 astfel
(Exodul 14:2) „Spune-le israelitilor sa se ˆ ˆ ˘ ˘
ˆ ˘ ˘ ˘ ˆ ıncat armata faraonului sa nu poata face pur si
ıntoarca si sa-si aseze
 tabara ınaintea Pi-Ha- ˘ ˘
ˆ simplu un ocol si sa-i ajunga pe israeliti pe cea-
hirotului, ıntre Migdol si mare, de unde se ˘
lalta parte a golfului. (Ex 14:22, 23)
˘ ˘ ˘ ˆ
vede Baal-Tefonul.
 Sa va aseza
 ti tabara lan-
˘
ga mare, cu fata spre Baal-Tefon.”

10-16 AUGUST
it-1-E 782 ˚2, 3 ˆ
Exod COMORI DIN CUVANTUL LUI DUMNEZEU
˘ ˘ EXODUL 15, 16
Unde a fost despartit a Marea Rosie pentru a ˘ ˘ ˘ ˆ ˘
˘ „Sa-l laudam pe Iehova prin cantari”
le permite israelitilor sa o traverseze?
˘ ˘ ˆ ˘ ˘
Trebuie sa retinem ca, ın a doua parte a cala- (Exodul 15:20, 21) „Atunci profetesa Miriam,
ˆ ˘
toriei lor, cand israelitii au ajuns la Etam, „la sora lui Aaron, a luat o tamburina si toa-
marginea pustiului”, Dumnezeu i-a poruncit lui ˆ ˆ
˘ ˆ ˘ ˘ ˘ ˆ te femeile au urmat-o cantand la tamburine
Moise „sa se ıntoarca si sa-si aseze tabara ına- ˆ ˆ ˘ ˆ
ˆ ˘ ˘ si dansand. 21 Si Miriam a cantat raspunzan-
intea Pi-Hahirotului . . . langa mare”. Aceasta ˘ ˆ ˘
˘ ˘ ˘ du-le barbatilor:
 «Cantati-i
 lui Iehova, caci
manevra l-ar fi determinat pe faraon sa creada ˆ ˘ ˆ
˘ ˘ ˘ este foarte ınaltat!
 A aruncat ın mare calul si
ca israelitii „ratacesc dezorientati”. (Ex 13:20; ˘ ˘
calaretul».”

14:1-3) Eruditii care sustin ruta El Haj, ca fiind
˘ ˘ ˘ it-2-E 454 ˚1
cea mai plauzibila, evidentiaz a ca verbul ebraic
ˆ ˆ ˘
„a se ıntoarce” are sens emfatic si nu ınseam- Muzica
˘
na pur si simplu „a devia” sau „a se abate”, ci O mare parte a muzicii corale din Israel era, din
˘ ˆ ˆ ˘
are mai degraba sensul de a se ıntoarce sau, cel cate se pare, interpretata antifonic. Cu alte cu-
putin, de a face un ocol semnificativ. Potrivit ˆ ˘ ˆ ˘ ˘
ˆ ˆ ˘ vinte, fie corul era ımpartit ın doua, cele doua
opiniei lor, cand israelitii au ajuns ıntr-o zona ˘ ˘ ˆ ˆ
˘ ˆ jumatati cantand alternativ versuri paralele, fie
aflata ın nordul Golfului Suez, ei au schimbat di- ˆ ˘
ˆ ˘ ˘ corul ıi raspundea unui solist. Scripturile fac re-
rectia ın care mars aluiau si au ocolit pe la est ferire la acest gen de interpretare prin verbul
Jebel Ataqahul, un lant muntos care constituie ˘
„raspundeau”. (Ex 15:21; 1Sa 18:6, 7) Maniera ın
ˆ
˘ ˆ
limita vestica a Golfului Suez. O multime nume- care sunt scrisi cativa psalmi, printre care Psal-
˘ ˘ ˘ ˆ
roasa, cum era cazul israelitilor, nu ar fi putut mul 136, arata ca ei erau interpretati ın acest
˘ ˘
iesi repede dintr-un astfel de loc daca ar fi fost mod. Din descrierea celor doua mari coruri pen-
˘ ˘ ˆ ˆ ˘
urmarita din nord; ei ar fi fost prinsi ca ıntr-o tru cantarile de multumire din timpul lui Neemia
˘ ˆ
capcana, deoarece marea le bloca drumul. si din modul ın care au participat ele la inau-
˘ ˘ ˘ ˘ ˘
Aceasta ipoteza concorda cu traditia iudaica din gurarea zidurilor Ierusalimului reiese ca aceste
ˆ ˆ
secolul I e.n. (Vezi PI-HAHIROT.) Mult mai im- coruri cantau ın stil antifonic. (Ne 12:31, 38,
ˆ ˘ ˆ ˆ
portant ınsa, acest scenariu este ın armonie 40-42; vezi CANTARE)
mwbr20.08-M 1
˘
17-23 AUGUST Acestea sunt cuvintele pe care trebuie sa li le
ˆ spui israelitilor.”

COMORI DIN CUVANTUL LUI DUMNEZEU
EXODUL 17, 18 it-2-E 687 ˚1, 2
˘ ˘ ˘ Preot
Sa cautam nestemate spirituale ˘ ˘ ˘
Preotia crestin a. Iehova a promis ca, daca Is-
(Exodul 17:14) „Iehova i-a zis atunci lui Moise: ˆ ˘ ˆ ˘
ˆ raelul ısi respecta legamantul, acesta avea sa
«Scrie acest lucru ın carte ca aducere-aminte ˘
devina pentru El „un regat de preoti si o natiu- 
si spune-i-l si lui Iosua: „Voi sterge
 complet de ˆ ˘ ˘
ne sfanta”. (Ex 19:6) Totusi, linia preoteasc a a
sub ceruri amintirea amalecitilor”».” ˘ ˆ ˘
lui Aaron avea sa continue doar pana la veni-
ˆ
it-1-E 406 rea marelui preot pe care ıl prefigurase. (Ev
˘ ˘ ˆ ˘
Canon 8:4, 5) Preotia aaronica avea sa dureze pana la
˘ ˆ
ˆ ˘ ˆ abolirea legamantului Legii si la instituirea nou-
In lumina dovezilor interne, nu exista nicio ın- ˘ ˆ
˘ ˘ lui legamant. (Ev 7:11-14; 8:6, 7, 13) Invitatia 
doiala ca aceste scrieri ale lui Moise erau de de a deveni preoti ai lui Iehova si de a sluji
˘ ˆ
origine divina, inspirate de Dumnezeu, canonice ın Regatul promis de Dumnezeu a fost adresa-
˘ ˆ ˘ ˘ ˆ ˆ
si ca ele constituiau o ındrumare sigura pentru a ta, la ınceput, ın exclusivitate Israelului; ulterior,
ˆ ˘ ˘ ˘
practica ınchinarea curata. Moise nu a devenit, aceasta invitatie le-a fost adresata si neevreilor.
˘ ˘
din proprie initiativ a, conducatorul si comandan- (Fa 10:34, 35; 15:14; Ro 10:21)
ˆ ˘
tul israelitilor; la ınceput, el nu a vrut sa accepte ˆ ˆ ˘ ˘ ˘
˘ Intrucat doar o ramasi t a de evrei l-a acceptat
aceasta propunere. (Ex 3:10, 11; 4:10-14) Dum-
nezeu a fost cel care l-a ales pe Moise si l-a pe Cristos, natiunea nu a putut oferi membrii
ˆ ˆ ˆ ˘
ınzestrat cu puteri miraculoase, astfel ıncat chiar adevaratului regat de preoti si ai natiunii sfin-
˘
si preotii-magicieni
 de la curtea faraonului au te. (Ro 11:7, 20) Din cauza infidelitatii Israelului,
˘ ˘ ˆ ˆ
fost obligati sa recunoasca ın actiunile lui Moi- Dumnezeu a avertizat natiunea cu secole ınain-
˘
se interventia lui Dumnezeu. (Ex 4:1-9; 8:16-19) te, prin profetul Osea: „Pentru ca ai respins
Prin urmare, Moise a devenit orator si scriitor nu cunostin ta, si eu te voi respinge si nu-mi vei mai
˘ ˘ ˘
dintr-o ambitie personala. Mai degraba, el a ac- sluji ca preot. Si, pentru ca ai uitat legea Dum-
˘ ˘ ˆ ˘
tionat
 – adica a vorbit, iar apoi a scris o parte a nezeului tau, si eu ıi voi uita pe fiii tai”. (Os 4:6)
ˆ ˘ ˘ ˘
canonului Bibliei – din dorinta de a se supune In mod asemanator, Isus le-a spus conducato-
ˆ ˘ rilor iudei: „Regatul lui Dumnezeu va fi luat de
poruncii lui Dumnezeu si ın baza autoritatii con-
ˆ la voi si va fi dat unei natiuni care va produce
ferite lui prin spiritul sfant. (Ex 17:14) ˆ
roadele lui”. (Mt 21:43) Cu toate acestea, ıntru-
ˆ ˆ ˘ ˆ
cat se afla sub Lege cand a fost pe pamant,
24-30 AUGUST Isus Cristos a recunoscut autoritatea preotiei 
ˆ ˆ
aaronice trimit andu-i la preot pe cei pe care ıi
ˆ
COMORI DIN CUVANTUL LUI DUMNEZEU ˘
EXODUL 19, 20 vindecase de lepra pentru a aduce ofrandele ce-
˘ ˘ ˘ rute de Lege. (Mt 8:4; Mr 1:44; Lu 17:14)
Sa cautam nestemate spirituale
˘
(Exodul 19:5, 6) „«Si acum, daca veti asculta 31 AUGUST – 6 SEPTEMBRIE
˘
din toata inima de glasul meu si veti respec- ˆ
˘ ˆ COMORI DIN CUVANTUL LUI DUMNEZEU
ta legamantul meu, veti deveni proprietatea
˘ ˘ EXODUL 21, 22
mea speciala dintre toate popoarele, fiindca
˘ ˆ ˘ ˘
tot pamantul este al meu. 6 Veti fi un regat „Sa reflectam punctul de vedere al lui Ie-
ˆ ˘ ˘
de preoti si o natiune
 sfanta pentru mine». hova cu privire la viat a”
mwbr20.08-M 2
˘ ˆ
(Exodul 21:20) „Daca un om ısi loveste
 scla-
˘
vul sau sclava cu un bat, iar sclavul moare
ˆ ˘ ˘
sub mana lui, acesta sa fie razbunat.”
it-1-E 271
˘
Bataie
˘ ˆ ˘
Un stapan de sclavi evreu avea dreptul sa-l lo-
˘ ˘ ˘
veasca pe unul dintre sclavii sai, barbat sau
˘ ˘ ˘
femeie, cu un bat, daca acesta era neasculta-
˘ ˆ
tor sau rebel. Dar, daca sclavul murea ın timp
˘ ˘ ˆ
ce era batut, stapanul trebuia pedepsit. Totusi, 
˘ ˘ ˘
daca sclavul mai traia o zi sau doua, acest lu-
˘ ˘ ˘ ˆ ˘
cru arata ca stapanul nu avusese intentia sa-l
˘ ˆ ˘
omoare. Un stapan avea dreptul sa-i aplice o
˘ ˘ ˘ ˆ ˆ
masura disciplinara sclavului, ıntrucat acesta
˘
fusese cumparat cu „banii” lui. E putin probabil
˘ ˘ ˘
ca un om sa fi intentionat sa-si distruga com-
˘
plet un bun de pret si sa sufere astfel o pierdere.
ˆ ˆ
De asemenea, ın cazul ın care sclavul murea
˘
dupa una sau mai multe zile, nu se putea sta-
˘
bili cu exactitate daca moartea survenise din
˘ ˘
cauza bataii sau din alte cauze. Prin urmare,
˘ ˘ ˘ ˘ ˆ
daca sclavul mai traia o zi sau doua, stapanul
nu era pedepsit. (Ex 21:20, 21)

mwbr20.08-M 3
mwbr20.08-M 4
mwbr20.08-M 5
mwbr20.08-M 6
mwbr20.08-M 7
˘ 2020 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
mwbr20.08-M 8