Sunteți pe pagina 1din 5

INSTRUCȚIUNI PENTRU ÎNTRUNIREA

VIAȚA CREȘTINĂ ȘI PREDICAREA

Cuprins
Cuvinte introductive 2
Comori din Cuvântul lui Dumnezeu 3-5
Cuvântare 3
Nestemate spirituale 4
Citirea Bibliei 5
Să fim mai eficienți în predicare 6-11
Materialele video conversații-model 7
Vizita inițială 8
Vizita ulterioară 9
Studiu biblic 10
Cuvântare 11
Viața de creștin 12, 13
Studiul Bibliei în congregație 13
Cuvinte de încheiere 14
Dedică-te citirii și predării 15
Laude și sfaturi 16
Încadrare în timp 17
Vizita supraveghetorului de circumscripție 18
Săptămâna în care este planificat un congres 19
Săptămâna în care se ține Comemorarea 20
Supraveghetorul întrunirii Viața și predicarea 21
Președintele întrunirii Viața și predicarea 22
Coordonatorul corpului de bătrâni 23
Consilierul 24
Clase suplimentare 25
Materiale video 26

1. Întrunirea Viața creștină și predicarea se va desfășura potrivit îndrumărilor din Caietul pentru
întrunirea Viața creștină și predicarea și a celor menționate mai jos. Toți vestitorii trebuie invitați
să se pună la dispoziție pentru a prezenta teme pentru cursanți. Pot primi astfel de teme și alte
persoane care participă cu regularitate la întrunirile congregației dacă sunt de acord cu învățătu-
rile Bibliei, iar viața lor este în armonie cu principiile creștine. (be pag. 282)

CUVINTE INTRODUCTIVE
2. Un minut. În fiecare săptămână, după cântarea și rugăciunea de deschidere, președintele în-
trunirii Viața și predicarea va trezi interesul față de programul care urmează. Președintele va evi-
denția ideile de pe urma cărora congregația va trage cele mai multe foloase.

COMORI DIN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU


3. Cuvântare: Zece minute. În Caietul pentru întrunirea Viața creștină și predicarea sunt mențio-
nate titlul cuvântării și o schiță cu două sau trei idei principale. Această cuvântare trebuie reparti-
zată unui bătrân sau unui slujitor auxiliar capabil. Când la citirea săptămânală din Biblie se începe
o nouă carte biblică, se va viziona un material video care introduce cartea respectivă. Vorbitorul
poate face referire în cuvântarea sa la unele idei din materialul video. Totuși, el trebuie să se asi-
gure că analizează ideile menționate în schița din caiet. De asemenea, în funcție de timpul dispo-
nibil, trebuie să folosească și imaginile din caiet, care sunt concepute ca o completare a materia-
lului ce trebuie analizat. Poate să includă idei din alte referințe, atât timp cât acestea ajută la
dezvoltarea ideilor din schiță.

4. Nestemate spirituale: Zece minute. Această temă va fi prezentată sub formă de întrebări și răs-
punsuri, fără introducere și încheiere, de către un bătrân sau un slujitor auxiliar capabil. Vorbito-
rul trebuie să pună auditoriului ambele întrebări. De asemenea, el va decide dacă se vor citi sau
nu versetele menționate. Cei ce vor face comentarii trebuie să se încadreze în cel mult 30 de se-
cunde.

5. Citirea Bibliei: Patru minute. Această temă pentru cursanți va fi ținută de un frate. Cursantul
trebuie să citească materialul repartizat fără să facă o introducere sau o încheiere. Președintele în-
trunirii va fi interesat în mod special să-i ajute pe cursanți să citească corect, clar, cursiv, cu mo-
dulație și naturalețe, să accentueze corect cuvintele și să facă pauze adecvate. Pentru că une-
le teme conțin pasaje biblice mai lungi, iar altele mai scurte, supraveghetorul întrunirii Viața și
predicarea trebuie să țină cont de capacitățile cursanților când planifică temele.

SĂ FIM MAI EFICIENȚI ÎN PREDICARE


6. Cincisprezece minute. Această parte a întrunirii are scopul de a le da tuturor ocazia să exerse-
ze pentru a face îmbunătățiri în ce privește predicarea și predarea. Vestitorii pot decide personal
dacă să folosească sau nu o publicație sau un material video de la secțiunea „Instrumente de pre-
dare”, atunci când în instrucțiuni nu este făcută vreo mențiune în acest sens. Ca ajutor pentru lu-
crarea de predicare, conversațiile-model din Caietul pentru întrunirea Viața creștină și predicarea
includ secțiunea „Caută acest verset în secțiunea «Instrumente de predare»”. Cursanții pot alege
să folosească sau nu această secțiune în temele lor. În caiet este specificat timpul repartizat fiecă-
rei teme, iar, uneori, pot fi menționate instrucțiuni suplimentare. Cursanții nu trebuie să adauge idei
doar pentru a folosi tot timpul alocat. Unele demonstrații bine pregătite s-ar putea încheia mai de-
vreme cu un minut sau mai mult. În funcție de necesități, și bătrânii pot primi teme pentru cursanți.
Uneori va fi planificată analizarea unui alt material video decât o prezentare-model. În astfel de ca-
zuri, această parte va fi ținută de un bătrân sau de un slujitor auxiliar calificat.

7. Materialele video conversații-model: Periodic, vor fi rulate și analizate materiale video care pre-
zintă conversații-model. Aceste materiale video vor prezenta vizita inițială și o vizită ulterioară.
Această parte trebuie condusă de președintele întrunirii Viața și predicarea.

8. Vizita inițială: Această temă pentru cursanți poate fi ținută de un frate sau de o soră. Parte-
nerul trebuie să fie de același sex sau să fie un membru al familiei. Cursantul și partenerul său
pot să se așeze sau să stea în picioare. Cursantul va începe cu o formulă de salut potrivită pe plan
local. Conversația-model din Caietul pentru întrunirea Viața creștină și predicarea trebuie folosită
ca bază pentru discuție.

9. Vizita ulterioară: Această temă pentru cursanți poate fi ținută de un frate sau de o soră. Par-
tenerul nu trebuie să fie o persoană de sex opus. (km 5/97 pag. 2) Cursantul și partenerul său
pot să se așeze sau să stea în picioare. Cursantul trebuie să arate ce se poate spune când reve-
nim la cineva care a manifestat interes la vizita inițială. Conversația-model din Caietul pentru în-
trunirea Viața creștină și predicarea trebuie folosită ca bază pentru discuție.

10. Studiu biblic: Această temă pentru cursanți poate fi ținută de un frate sau de o soră. Parte-
nerul nu trebuie să fie o persoană de sex opus. (km 5/97 pag. 2) Cursantul și partenerul său pot
să se așeze sau să stea în picioare. Această temă trebuie să pună în scenă un fragment dintr-un
studiu biblic aflat deja în desfășurare. Nu este necesară o introducere sau o încheiere, în afară de
cazul în care cursantul lucrează la una dintre aceste lecții. Cu toate că nu este necesar ca tot ma-
terialul repartizat să fie citit cu voce tare, acest lucru este permis. Trebuie puse în evidență bune
calități de predare.

11. Cuvântare: Această temă pentru cursanți trebuie ținută de un frate și va fi prezentată ca o cu-
vântare pentru congregație.

VIAȚA DE CREȘTIN
12. După o cântare, în următoarele 15 minute din această secțiune vor fi prezentate una sau două
teme care ne ajută să aplicăm Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Dacă nu există alte indica-
ții, aceste teme pot fi repartizate fie bătrânilor, fie slujitorilor auxiliari calificați, cu excepția nece-
sităților locale, care trebuie ținute numai de bătrâni.

13. Studiul Bibliei în congregație: Treizeci de minute. Această parte trebuie repartizată unui bă-
trân calificat. (Dacă numărul de bătrâni este limitat, pot fi repartizați și slujitori auxiliari calificați.)
Corpul de bătrâni trebuie să stabilească cine este calificat să conducă studiul Bibliei în congrega-
ție. Cei aprobați trebuie să fie capabili să conducă studiul într-un mod eficient, astfel încât să se
încadreze în timp, să analizeze versetele cheie și să-i ajute pe toți să înțeleagă valoarea practică a
ideilor analizate. Ei vor găsi principii utile analizând îndrumările publicate cu privire la modul în
care trebuie condus studiul Turnului de veghe. După ce materialul repartizat pentru săptămâna în
curs a fost bine analizat, în întregime, nu este necesar ca studiul să fie prelungit. Dacă este posi-
bil, în fiecare săptămână trebuie folosiți conducători și cititori diferiți. Dacă președintele întrunirii
Viața și predicarea dă îndrumarea ca studiul să fie scurtat, conducătorul studiului va trebui să de-
cidă cum să scurteze studiul. El ar putea alege să omită citirea unor paragrafe.

CUVINTE DE ÎNCHEIERE
14. Trei minute. Președintele întrunirii Viața și predicarea va recapitula unele idei utile din progra-
mul întrunirii. De asemenea, el trebuie să facă o prezentare a materialului care va fi analizat în săp-
tămâna următoare. Dacă a mai rămas timp, el poate anunța numele cursanților care vor avea teme
săptămâna următoare. Apoi, tot în timpul alocat cuvintelor de încheiere, dacă nu există alte indi-
cații, președintele va face anunțurile necesare și va citi eventualele scrisori primite de congrega-
ție. Informațiile de rutină, cum ar fi orarul întrunirilor pentru serviciul de teren și programarea gru-
pelor la curățenie, nu trebuie anunțate de pe podium, ci trebuie afișate la avizier. Dacă citirea
anunțurilor sau a scrisorilor va depăși timpul alocat, președintele trebuie să le ceară fraților care
au teme în cadrul secțiunii „Viața de creștin” să le scurteze. (Vezi paragrafele 13 și 17.) Întrunirea
se va încheia cu o cântare și o rugăciune.

DEDICĂ-TE CITIRII ȘI PREDĂRII


15. Fiecare cursant trebuie să aibă cu el broșura Dedică-te citirii și predării în variantă tipărită sau
electronică la întrunirea Viața și predicarea. Președintele întrunirii Viața și predicarea trebuie să
folosească broșura Dedică-te citirii și predării pentru a adresa laude și a da sfaturi. Fiecare cursant
trebuie să lucreze la lecția menționată între paranteze lângă tema repartizată din Caietul pentru
întrunirea Viața creștină și predicarea. Pagina „Progresul tău” este concepută pentru a fi folosită
de cursanți și nu trebuie completată de președintele întrunirii.

LAUDE ȘI SFATURI
16. După fiecare temă a cursanților, președintele întrunirii Viața și predicarea are la dispoziție apro-
ximativ un minut ca să adreseze câteva cuvinte de laudă și să dea sfaturi pe baza broșurii Dedi-
că-te citirii și predării. Când anunță tema pe care o va prezenta un cursant, președintele nu va spu-
ne la ce lecție lucrează acesta. Însă, la sfârșitul temei, după ce va adresa câteva cuvinte de laudă,
el poate spune la ce lecție a lucrat cursantul și va menționa de ce a lucrat bine sau va explica în
mod amabil de ce trebuie să mai facă îmbunătățiri la acea lecție. Președintele poate face și alte
comentarii referitoare la demonstrație, dacă acest lucru ar fi de folos cursantului sau auditoriului.
Președintele poate da alte sfaturi ziditoare în particular, la sfârșitul întrunirii sau cu altă ocazie,
pe baza broșurii Dedică-te citirii și predării sau a manualului Școala de Minister, referitoare la lec-
ția repartizată sau la o altă lecție. (Pentru mai multe informații referitoare la rolul președintelui în-
trunirii Viața și predicarea și al consilierului, vezi paragrafele 17, 22 și 24.)

ÎNCADRARE ÎN TIMP
17. Nicio parte a întrunirii și nici remarcile președintelui întrunirii Viața și predicarea nu trebuie să
depășească timpul alocat. Deși după timpul alocat fiecărei părți din program nu mai este mențio-
nată expresia „sau mai puțin”, nu este necesară prelungirea unei teme dacă materialul a fost aco-
perit corespunzător în mai puțin timp decât timpul repartizat. Temele cursanților trebuie întrerup-
te cu tact când depășesc timpul. Dacă frații care țin alte părți din program depășesc timpul alocat,
vor fi sfătuiți în particular de consilier. (Vezi paragraful 24.) Întregul program, inclusiv cântările și
rugăciunile, trebuie să dureze 1 oră și 45 de minute.

VIZITA SUPRAVEGHETORULUI DE CIRCUMSCRIPȚIE


18. Când congregația este vizitată de supraveghetorul de circumscripție, programul se va desfă-
șura conform planificării din Caietul pentru întrunirea Viața creștină și predicarea, cu următoare-
le modificări: Studiul Bibliei în congregație, din ultima parte a secțiunii „Viața de creștin”, va fi în-
locuit cu o cuvântare de serviciu de 30 de minute ținută de supraveghetorul de circumscripție.
Înainte de cuvântarea de serviciu a supraveghetorului, președintele întrunirii Viața și predicarea va
recapitula programul, va menționa câteva idei ce vor fi analizate în următoarea săptămână, va face
anunțurile necesare, va citi eventualele scrisori primite de congregație, iar apoi îl va introduce pe
supraveghetorul de circumscripție. La încheierea cuvântării de serviciu, supraveghetorul de circum-
scripție va încheia programul cu o cântare aleasă de el. El poate invita un alt frate să rostească
rugăciunea de încheiere. În timpul vizitei supraveghetorului de circumscripție nu trebuie să se țină
nicio clasă suplimentară în limba congregației. O grupă de altă limbă poate să-și țină întrunirile
chiar și când supraveghetorul de circumscripție vizitează congregația-gazdă. Totuși, grupa trebu-
ie să se alăture congregației-gazdă pentru cuvântarea de serviciu a supraveghetorului de circum-
scripție.

SĂPTĂMÂNA ÎN CARE ESTE PLANIFICAT UN CONGRES


19. În săptămâna în care congregația participă la congresul de circumscripție sau la congresul re-
gional, nu se vor ține întruniri. Materialul din planificarea pentru săptămâna respectivă va fi anali-
zat individual sau împreună cu familia.

SĂPTĂMÂNA ÎN CARE SE ȚINE COMEMORAREA


20. Când Comemorarea cade într-o zi din cursul săptămânii, pentru acea săptămână întrunirea
Viața și predicarea nu va mai fi planificată. Bineînțeles, în ziua Comemorării trebuie ținute întru-
niri pentru serviciul de teren.

SUPRAVEGHETORUL ÎNTRUNIRII VIAȚA ȘI PREDICAREA


21. Corpul de bătrâni trebuie să aleagă un bătrân care poate sluji ca supraveghetor al întrunirii Via-
ța și predicarea. El se va asigura că întrunirea este bine organizată și că se desfășoară conform
acestor instrucțiuni. El trebuie să păstreze o bună comunicare cu consilierul. Imediat după ce Caie-
tul pentru întrunirea Viața creștină și predicarea este disponibil, supraveghetorul întrunirii Viața și
predicarea trebuie să planifice temele cursanților pentru o perioadă de două luni. (Vezi paragrafe-
le 5 la 11.) Toate temele repartizate cursanților trebuie distribuite cu cel puțin trei săptămâni îna-
inte de data temei, folosind formularul Temă la întrunirea Viața creștină și predicarea (S-89).

PREȘEDINTELE ÎNTRUNIRII VIAȚA ȘI PREDICAREA


22. Câte un bătrân va sluji ca președinte al întrunirii Viața și predicarea în fiecare săptămână.
(Acolo unde numărul de bătrâni este limitat, pot fi folosiți și slujitori auxiliari calificați, dacă este
necesar.) El face comentariile introductive și de încheiere și prezintă materialele video despre con-
versațiile-model. De asemenea, el introduce toate temele și, în funcție de numărul de bătrâni, poa-
te ține și alte părți din program. Comentariile dintre teme trebuie să fie foarte scurte. Corpul de
bătrâni va stabili care dintre bătrâni sunt calificați pentru această responsabilitate. Cei calificați
vor fi planificați să slujească prin rotație ca președinți ai întrunirii. Ținând cont de factorii locali,
supraveghetorul întrunirii Viața și predicarea poate fi folosit mai des ca președinte decât ceilalți
bătrâni calificați. Dacă un bătrân este calificat să conducă studiul Bibliei în congregație, el e cali-
ficat să slujească și ca președinte al programului. Vă rugăm să rețineți că bătrânii care vor sluji
ca președinți ai programului trebuie să îi laude pe cursanți și să le dea sfaturi utile în mod iubitor.
Președintele trebuie să se asigure că întrunirea se va încheia la timp. (Vezi paragrafele 14 și 17.)
Dacă președintele dorește și dacă există suficient spațiu, pe podium poate fi amplasat un micro-
fon pe stativ de unde acesta să anunțe următoarea temă din program, în timp ce fratele care are
tema merge la pupitru. Sau, poate că președintele va dori să stea la masă, pe podium, în timpul
temei „Citirea Bibliei” și pe parcursul secțiunii „Să fim mai eficienți în predicare”. În acest mod se
poate economisi timp.

COORDONATORUL CORPULUI DE BĂTRÂNI


23. Coordonatorul corpului de bătrâni sau un bătrân care îl ajută planifică toate temele de la în-
trunire, în afară de temele cursanților. Acest lucru include planificarea săptămânală a președinți-
lor întrunirii dintre cei aprobați de corpul de bătrâni. În colaborare cu supraveghetorul întrunirii
Viața și predicarea, coordonatorul corpului de bătrâni se va asigura că va fi pusă la avizier o co-
pie a planificării întregii întruniri.

CONSILIERUL
24. Dacă este posibil, ar fi bine să dați această însărcinare unui bătrân care este un vorbitor cu
experiență. Rolul consilierului este de a da sfaturi în particular bătrânilor și slujitorilor auxiliari
cu privire la modul în care au ținut orice temă la întrunirea Viața și predicarea, la modul în care
au ținut cuvântările publice, la modul în care au condus studiul Bibliei în congregație și studiul Tur-
nului de veghe sau la modul în care au citit la aceste părți din program. (Vezi paragraful 17.) Dacă
în congregație există mai mulți bătrâni care sunt vorbitori și învățători capabili, în fiecare an poa-
te fi numit un alt bătrân calificat care să slujească drept consilier. Consilierul nu trebuie să le dea
sfaturi fraților după fiecare temă pe care o au.

CLASE SUPLIMENTARE
25. În funcție de numărul de cursanți, congregațiile pot avea clase suplimentare. Fiecare clasă su-
plimentară trebuie să aibă un consilier calificat, de preferat un bătrân de congregație. Acolo unde
este necesar, poate fi repartizat un slujitor auxiliar bine calificat. Corpul de bătrâni trebuie să sta-
bilească cine poate primi această însărcinare și dacă aceasta va fi îndeplinită prin rotație. Consi-
lierul clasei suplimentare trebuie să respecte îndrumările din paragraful 16. Dacă se țin clase supli-
mentare, cursanții trebuie invitați să meargă în sălile secundare după tema „Nestemate spirituale”
din cadrul secțiunii „Comori din Cuvântul lui Dumnezeu”. Apoi, ei trebuie să se alăture congrega-
ției după încheierea secțiunii „Să fim mai eficienți în predicare”. Când este analizat un material vi-
deo, cei care fac parte din clasele suplimentare trebuie să vizioneze materialul sau să asculte dis-
cuția în sălile secundare, dacă este posibil. Dacă acest lucru nu este posibil, consilierul trebuie să
prezinte materialul folosind un dispozitiv mobil și să conducă discuția.

MATERIALE VIDEO
26. La această întrunire vor fi folosite unele materiale video. Materialele video pentru întrunirea
din cursul săptămânii vor fi disponibile în aplicația JW Library® și vor putea fi accesate cu diferite
dispozitive. Din când în când, materialele video care prezintă o conversație-model pot fi vizionate
și la întrunirile pentru serviciul de teren, dar numai după ce au fost vizionate la întrunirea Viața și
predicarea.
© 2020 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
S-38-M 11/20