Sunteți pe pagina 1din 2

Tu ești Creatorul

   
 = 60

     
     
F C /E B♭ /D F/C

         

 
1.Tu ești Cre a to rul u ni ver su lui în treg,

        
2.Îm pă rat al sla vei, Tu lu mi nii ești Stă pân,

 
 


     
                  
B♭ F/A E♭ /G Csus C

 
5

    
Tu ești în ce put și în tre gi re tu tu ror.

      
În ge rii Te lau dă și oș ti ri le ce rești.

             
     
F C /E B♭2/D F/C


9

     

 
Ste le le și lu na gla sul Tău îl in țe leg,

        
Vin cu bu cu ri e, via ța mea să Ți-o în chin,


  

   
                     
B♭6 F/A B♭6 F/A


13

 

   
Ma rea și pă mân tul, tot ce a re via ță


Vreau să-Ți simt pre zen ța, să Ți as-cult Cu vân tul,

 
      


2


                 
B♭6 F/A Dm Gm7 F/A B♭ B♭ /C

  
17

     

 
Îți de di că e xis ten ța lor.

   
Să Te a-ud șop tind că mă iu bești.

     


      /A

                     
F F2/A B♭ F F


21

 
 
 
   
Toa te le-ai cre at, pe toa te Mâ na Ta le ți ne,

   


 
              
25 B♭ B♭ /D C C /E F B♭ /D C /E

 

          
Toa te-mi spun că Tu ești Dum ne zeu.


   /A
          

        
F F2/A B♭ F F


29

  
 
    
Ai tri mis su fla rea Ta și via ță pes te mi ne,

                  

B♭ C B♭ /D C /E Fsus F


33

  

     
 
Și mai mult de


tot ce ești, Tu ești Ta tăl meu.

  