Sunteți pe pagina 1din 8

Acatistul sfântului împărat Ştefan Decianski

Condacul 1, glasul 8:

Ţie, de Dumnezeu Slăvite Mare Mucenice şi minunatule ocrotitor, îţi aduce cântări de biruinţă şi de
mulţumire, biserica pe care tu o izbaveşti de rău. Iar tu, având îndrăznire înaintea lui Dumnezeu, slobozeşte-
ne de toate nevoile, ca să-ţi strigăm: Bucură-te, împărate Ştefan, podoaba Mucenicilor!

Icosul 1

Care limbă ar putea povesti despre tine, slăvite Mare Mucenice ţarule, pe tine-frate de sânge şi împreună
viețuitor cu Îngerii, Apostolii şi Mucenicii? Ce cuvinte ar trebui să folosim ca să facem aceasta cu
vrednicie ? Ce laude să scriem, ca să le putem aduce nerușinându-ne ţie, făcătorule de minuni de nespus? De
aceea noi cu sfială, îţi strigăm aşa:
Bucură-te,vlăstar binecinstitor al unei rădăcini binecinstitoare!
Bucură-te, floare frumos mirositoare, căci ca un palmier ai înflorit!
Bucură-te, prea îmbogățitule în Dumnezeu, căci precum cedrii Libanului te-ai înmulţit!
Bucură-te, minunat trandafir sârbesc, colorat în chip străin prin sângele pătimirilor tale!
Bucură-te, prea frumoasă grădină a virtuţilor evanghelice, prin râvna doritoare de Hristos desăvârşit lucrată.
Bucură-te, gard de diamante a obştei tale din Deciane!
Bucură-te, căci ai dispreţuit comorile lumii acesteia!
Bucură-te, neobosit lucrător al faptelor bune!
Bucură-te, podoabă evanghelică a universului!
Bucură-te, crin dulce mirositor duhovnicesc din mijlocul spinilor păcatelor noastre!
Bucură-te, nădejde de încredere a celor fără nădejde şi mângâierea celor nemângăiaţi!
Bucură-te, grabnic ajutător al nostru în toate faptele noastre bune!
Bucură-te, împărate Ştefane, podoaba Mucenicilor!

Condacul 2

Vedeniile sfinţilor încă din timpul vieţii le-ai avut, de Dumnezeu înţelepţite împărate, căci totdeauna ai
cugetat la fericirea vieţii veşnice din Cereasca împărăţie a lui Hristos. De aceea luminat de lumina
preaslăvitelor minuni, te învăţai în poruncile lui Hristos Dumnezeu, strigând lui : Aliluia!

Icosul 2

Îndreptând înţelegerea cea duhovnicească a inimi tale către lumile cereşti, tu, te tânguiai dorind cerul
Mucenice, râvnind de la cele trecătoare spre cele netrecătoare, neîncetat trăind poruncile Domnului şi tare
încrezându-te într-Însul. De aceea auzi şi de la noi cântarea aceasta:
Bucură-te, spic crescut de Dumnezeu din sămânţă cerească.
Bucură-te, cetatea credincioşilor.
Bucură-te, privitorul Întreit însoritei Dumnezeiri.
Bucură-te, biruitorul necredincioşilor barbari!
Bucură-te, căci ai defăimat tot ce e trecător.
Bucură-te, moştenitorul comorilor veşnice.
Bucură-te, podoabă încântătoare a biserici tale.
Bucură-te, sabie ascuţită împotriva vrăjmaşilor.
Bucură-te, prigonitorul ereticilor.
Bucură-te, luptător al Sfintei Treimi.
Bucură-te, căci cu tine s-a împodobit Apusul.
Bucură-te, că prin tine străluceşte Răsăritul.
Bucură-te, împărate Ştefane, podoaba Mucenicilor!

Condacul 3

1
Întărindu-te cu puterea Sfântului Duh, tu, de Dumnezeu mărite împărate şi Mucenice, ai sfărâmat pe
vrăjmaşii vieții duhovniceşti; şi mereu învăţându-te în legea Domnului, neîncetat ţi-ai păzit mintea întru El,
strigându-I mereu: Aliluia!

Icosul 3

Sfinte împărate, zidind în sufletul tău locaş lui Dumnezeu, lăuntrul inimii tale a devenit casă a nedespărţitei
Dumnezeiri, şi ţi-ai întărit inima în Dumnezeu. De aceea noi astfel îţi grăim:
Bucură-te, dăruitorule de milă!
Bucură-te, mângâietorul celor săraci!
Bucură-te, binefăcătorul sărmanilor!
Bucură-te, doctorul bolnavilor!
Bucură-te, prigonitorul diavolilor!
Bucură-te, pedepsitor cumplit al potrivnicilor!
Bucură-te, lăcaş al Sfântului Duh!
Bucură-te, în necazuri grabnic izbăvitor!
Bucură-te, podoaba preaminunată a sfinţilor!
Bucură-te, lauda adevărată a monahilor!
Bucură-te, nădejdea tuturor celor ce îşi pun nădejdea în tine!
Bucură-te, împărate Ştefane, podoaba Mucenicilor!

Condacul 4

Având înlăuntrul tău furtună de gânduri, tu, împărate cel ce tânjeai după Hristos, ai hotărât să trăieşti întru
toată înţelepciunea; şi întru totul îndreptat spre slava viitoare, L-ai cunoscut pe Cel Căutat, strigându-I Lui:
Aliluia!

Icosul 4

Sfinte binevestitorule, cu tărie l-ai propovăduit pe Hristos Domnul Cel Care în trup a venit, şi mergând pe
urmele sfântului Întăi Mucenic Ştefan, ai îndrăgit din tot sufletul cununa muceniciei. De aceea noi îţi
strigăm:
Bucură-te, de Dumnezeu iubite mijlocitor al nostru înaintea lui Dumnezeu!
Bucură-te, căci mulţimea necredincioşilor se ruşinează de tine!
Bucură-te, cetate nebiruită a celor slabi şi fără putere!
Bucură-te, a celor feciorelnici întreagă înţelepciune!
Bucură-te, sprijinitorul bătrânilor osteniţi!
Bucură-te, de Dumnezeu înţelepţite învăţător al tinerilor!
Bucură-te, păzitorul copiilor cel asemenea îngerilor!
Bucură-te, căci prin tine ne izbăvim de mulţime de rele!
Bucură-te, izbăvirea noastră în necazuri şi ispite!
Bucură-te, izvor nesecat al puterii făcătoare de minuni a lui Dumnezeu!
Bucură-te, adânc nemărginit al milei lui Dumnezeu!
Bucură-te, grabnic ajutător al nostru în nevoi şi întristări!
Bucură-te, nădejde nebiruită şi sprijinitorul nostru!
Bucură-te, împărate Ştefane, podoaba Mucenicilor!

Condacul 5

Prin pătimirea ta pentru Hristos Domnul, tu cu bucurie ca o pasăre ce zboară spre înălţime te-ai înălţat spre
cer, Mucenice, cel ce tânjeai după Hristos, şi L-ai ajuns pe Cel Neajuns, strigându-I împreună cu Îngerii:
Aliluia!

2
Icosul 5

Cu ochii sufletului tău , curăţiţi prin credinţă şi rugăciune şi post, tu, slăvite Mucenice, ai văzut viitoarele
cereşti comori veşnice; de aceea te-ai adus pe tine întru totul drept jertfă Dumnezeiescului Pătimitor–
Domnului Hristos, Singurul dăruitor al tuturor bogăţiilor veşnice, şi ai strălucit prin mulţimea minunilor. De
aceea din inimă, rugându-ne îţi strigăm:

Bucură-te, vlăstar sfânt al pământescului- ceresc Adevăr al Lui Hristos!


Bucură-te, mlădiţă mult roditoare aflată în Dumnezeiesc-omenescul butuc Hristos!
Bucură-te, ostaş nebiruit al Împăratului Hristos!
Bucură-te, purtătorule de Hristos biruitor al neamurilor străine!
Bucură-te, al poporului sârb de Dumnezeu dăruit făcător de minuni!
Bucură-te, rândunică netăcută a bisericii lui Hristos!
Bucură-te, harfă frumos sunătoare!
Bucură-te, privighetoare frumos glăsuitoare!
Bucură-te, bunule păstor, care sufletul ţi-ai pus pentru oi!
Bucură-te, laudă veşnică şi nevestejită slavă a pământului sârbesc!
Bucură-te, comoara preţioasă a sfintei mănăstiri Deciani!
Bucură-te, împărate Ştefane, podoaba Mucenicilor!

Condacul 6

Să lăudăm pe neobositul râvnitor al Dumnezeiescului adevăr şi pe de Dumnezeu însufleţitul propovăduitor


al credinţei de viaţă făcătoare a lui Hristos, care a întărit ortodoxia şi a izgonit ereziile, strigând lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

De Dumnezeu luminate pătimitorule a lui Hristos, tu, noule soare al credinţei pe cerul pământului sârbesc, ai
strălucit cu nestinsa strălucire a sfintelor virtuţi evanghelice, şi luminezi sufletele noastre cu lumina
dătătoare de viaţă a răstignitului şi înviatului nostru Domn. De aceea noi cei luminaţi şi încălziţi de lumina
făcătoare de minuni a moaştelor tale, îţi cântăm cu mulţumire:
Bucură-te, căci cu dragoste Dumnezeiască ne hrăneşti şi ne înveşniceşti!
Bucură-te, căci de pe pământ ne ridici la cer!
Bucură-te, râu binemirositor al adevărului lui Hristos!
Bucură-te, atotmilostive, căci dăruieşti bolnavilor vindecare!
Bucură-te, stâlp neânfrânt al bisericii lui Hristos!
Bucură-te, căci eşti bogat prin liniştirea şi blândeţea ta!
Bucură-te, căci prin sfintele tale rugăciuni către înviatul Domn Hristos înviezi sufletele noastre moarte în
păcate!
Bucură-te, căci din otrăvita negură pământească ne ridici către Soarele tuturor sorilor- Domnul Hristos!
Bucură-te, căci ne umpli cu atotputernica putere a sfintei credinţe, şi nu ne temem de cei care omoară trupul,
iar sufletul nu-l pot ucide!
Bucură-te, căci prin tine pătimirea pentru Hristos ne-a devenit plăcută şi mult dorită!
Bucură-te, împărate Ştefane, podoaba Mucenicilor!

Condacul 7

Când ai vrut să pleci din lumea văzută, Mucenice iubitor de Hristos, ţi s-a arătat pentru a treia oară sfântul
Nicolae făcătorul de minuni, pentru că ai bineplăcut lui Dumnezeu ca un mare propovăduitor şi luptător al
adevărului. Iar noi minunându-ne de râvna ta cea sfântă pentru Biserica lui Hristos, din inimă cântăm
Dumnezeului tău şi Dumnezeului nostru: Aliluia!

3
Icosul 7

Sfinte împărate, multpătimitoarea şi bineplăcuta lui Dumnezeu viaţă a ta şi moartea ta Mucenicească, pe


veşnicie sunt grăitoare şi tunătoare buneivestiri despre singurul Dumnezeu adevărat şi Domnul tuturor
lumilor: Iisus Hristos Dumnezeu- omul, Care e în acelaşi timp şi unicul Adevărat iubitor de oameni în toate
lumile, văzute şi nevăzute. De aceea noi cu mulţumire şi bucurie îţi strigăm:
Bucură-te, căci trăind cu Hristos şi pentru Hristos ca apostolii ai mărturisit că Hristos este – Singurul
Dumnezeu adevărat şi Domn!
Bucură-te, căci murind cu bucurie ca un mucenic pentru Hristos ai arătat că El este învierea şi nemurirea
noastră!
Bucură-te, căci cu atotmilostivirea Ta asemănătoare lui Hristos ai dovedit că Domnul Hristos a devenit om,
pentru ca şi noi oamenii să devenim milostivi precum este şi El milostiv!
Bucură-te, căci frica de moarte şi chinul morţii l-ai biruit prin Domn Hristos cel înviat!
Bucură-te, căci de la Singurul Iubitor de oameni ai învăţat să-l iubeşti pe om şi în păcatul său: urând păcatul,
iubind pe păcătos!
Bucură-te, căci ne-ai lăsat o sfântă învăţătură: Ca totul să jertfim pentru Hristos, iar pe Hristos pentru nimic!
Bucură-te, căci ne-ai inspirat , împărate, ca din inimile noastre să facem altare!
Bucură-te, căci pentru toată veşnicia ne-ai îmbogăţit cu netrecătoarele bogăţii cereşti!
Bucură-te, căci ne-ai dăruit însuşi cerul, ridicând o biserică asemănătoare cerului, biserica din Deciani!
Bucură-te, căci întreaga ta viață pe pământ a fost o neântreruptă slujire a Singurului Dumnezeu Adevărat şi
Domn Iisus Hristos!
Bucură-te, căci chiar şi prin moartea ta pentru Hristos ai preschimbat moartea în biruinţă asupra morţii!
Bucură-te, împărate Ştefane, podoaba Mucenicilor!

Condacul 8

Văzând că legarea pătimaşă de lumea pământească este moarte a sufletului, tu, de Dumnezeu doritorule
împărate, toată mintea ţi-ai îndreapt-o spre cer. Şi astfel ai umplut-o cu iubirea de liniştire a minţilor
heruvimilor, şi sufletul întreg ţi-ai aprins de dorul ca şi tu împreună cu Puterile Cereşti să cânţi Dumnezeului
tuturor lumilor:Aliluia!

Icosul 8

De Dumnezeu iubite împărate, cu totul te-ai predat curăţiei şi întregii înţelepciuni, precum Iosif în Egipt, şi
lucrurile trecătoare ale lumii acesteia le-ai defăimat desăvârşit. De aceea Domnul te-a împodobit cu bogata
şi neveștejita cunună a muceniciei. Pentru aceasta și noi acum cu credinţă ne grăbim, iată, din inimă să-ți
strigăm:
Bucură-te, vistierie preabogată a darurilor Dumnezeieşti!
Bucură-te, căci cele cereşti le-ai pus înaintea celor pământeşti , iar cele dumnezeieşti înaintea celor
omeneşti!
Bucură-te, căci toate comorile lumii acesteia tu le-ai lepădat ca pleava şi ai îmbrăţişat pietrele preţioase ale
vistieriilor cereşti!
Bucură-te, căci cu lumina credinţei lui Hristos ai izgonit pe atot răul conducător al întregului întuneric al
păcatelor!
Bucură-te, căci cu fulgerele Adevărului lui Hristos ai zdrobit nenumărate cete ale puterii diavoleşti!
Bucură-te, căci cu arma atotbiruitoare a Dreptăţii lui Hristos ai omorât nenumăratele duhuri ale
necredincioasei nedreptăţi!
Bucură-te, căci cu puterea mistuitoare a Iubirii lui Hristos ai îndepărtat din sufletele noastre multe morţi,
născute din ură, acea primă fiică a lui Satana!
Bucură-te, căci cu înţelepciune dumnezeiască ne înveţi cum împreună cu Hristos să-l biruim pe antihrist!
Bucură-te, căci ne dai sfinte puteri, ca în chinuri şi prigoniri cu bucurie să-L mărturisim pe Hristos
Dumnezeu , ba chiar cu multă bucurie să murim pentru El!

4
Bucură-te, căci fiind lipsit de vederea cea trupească, cu ochii sufletului încântat priveai nespusele frumuseţii
ale Întreit însoritului Dumnezeu şi Domn!
Bucură-te, împărate Ştefane, podoaba Mucenicilor!

Condacul 9

Îngerii din ceruri s-au minunat de răbdarea robului Tău împărătesc, Doamne, care urmând pilda Ta, cu
blândeţe şi a purtat crucea sa grea, cu nădejdea în înviere, şi alăturându-se sfinţilor îngerii el şi în chinuri Îţi
striga împreună cu ei: Aliluia!

Icosul 9

Smerita ta pătimire, sfinte împărate Mare Mucenice, cea de Hristos doritoare, tăcerea ta în pătimiri, este mai
grăitoare decât orice cuvinte frumoase ale celor mai înzestraţi ritori. Iar noi, minunându-ne de smerita şi
blânda ta răbdare în pătimiri, îţi strigăm:
Bucură-te, căci din copilărie smerit ai mers pe calea Domnului!
Bucură-te, căci prin blânda ta pătimire pentru dreptatea lui Dumnezeu ai biruit mândria celor mândri şi
nebunia nebunilor!
Bucură-te, căci prin sfânta ta înţelepciune ai făcut de batjocură învăţăturile ereticilor!
Bucură-te, izvor nesecat de vindecări pentru toate bolile duhovniceşti şi trupeşti!
Bucură-te, împreună vieţuitor cu purtătorii de Dumnezeu Apostoli şi cu doritorii de Dumnezeu prooroci!
Bucură-te, mândria sfinţilor mucenicii şi slava sfinţilor Mărturisitori!
Bucură-te, sfinte frate şi nemuritor confrate al sfinţilor Îngeri şi Arhangheli, Heruvimi şi Serafimi!
Bucură-te, pravila monahilor şi modelul vitejilor!
Bucură-te, pildă a sihaştrilor şi mângăiere nemincinoasă a pătimitorilor!
Bucură-te, biruitor neînfrânt în toate luptele cu puterile diavoleşti!
Bucură-te, căci prin pătimirea ta cea de Dumnezeu doritoare de pe pământ ai căştigat cerul!
Bucură-te, împărate Ştefan, podoaba Mucenicilor!

Condacul 10

Pentru tine, Sfinte Mucenice ce zbori către ceruri, pământul a fost trimitere către cer.
Prin nevoinţa credinţei, iubirii şi a nădejdii, prin înfăptuirea liniştirii, blândeţii şi a răbdării; prin lucrarea
sfinţirii, schimbării şi a Îndumnezeirii, tu te-ai ridicat la ceruri. Şi aşezat fiind de Domnul între Îngeri şi
Sfinţi, tu împreună cu aceştia cânţi Domnului şi Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul 10

Atot fericite împărate Mare Mucenice, tu eşti cetatea şi apărătorul obştei tale celei sfinte din Deciane.
Moaştele tale sfinte sunt, prin darul lui Dumnezeu, un loc de vindecare făcător de minuni, care vindecă de
toate bolile sufleteşti şi trupeşti pe cei care cu credinţă, dragoste şi nădejde vin la tine. Căci Făcătorul cerului
şi al pământului S-a sălășluit în tine, cel curăţit şi sfinţit prin sfintele taine şi sfintele virtuţi, şi astfel te-a
preschimbat în locaş al Sfintei Treimi. De aceea noi cu frică ne rugăm şi cu cutremur îţi strigăm:
Bucură-te, sfânt şi frumos mirositor lăcaş al Sfintei Treimi!
Bucură-te, cerule pe pământ, plin de sfinţi Îngeri şi Arhangheli care cu bucurie slujesc mântuirii noastre!
Bucură-te, vindecător milos al bolnavilor, întăritorul neputincioşilor, mângăietorul necăjiţilor, izgonitorul
demonilor!
Bucură-te, căci ai primit de la Domnul multe daruri pentru mulţimea ostenelilor tale!
Bucură-te, căci prin sângele tău, vărsat pentru Hristos, ai înroşit porfira împărătească!
Bucură-te, căci prin faptele tale asemănătoare cu ale lui Hristos trezeşti pe cei credincioşi la fapte
evanghelice!
Bucură-te, căci prin nevoinţele tale sfinte te-ai îndreptat spre lumina nemuririi !
Bucură-te, căci prin virtuţile tale sfinte te-ai învrednicit a trăi în minunatele locaşuri din cer ale lui Hristos!

5
Bucură-te, căci cu miresme frumos mirositoare umpli lumea!
Bucură-te, împărate Ştefane, podoaba Mucenicilor!

Condacul 11

Toate ostenelile noastre nu sunt în stare să-ţi aducă ţie cuvenită mulţumire, de Dumnezeu slăvite Mucenice
împărate. Dar te rugăm: după mare mila ta primeşte de la noi, chiar dacă e gângurită, mulţumirea noastră ca
un dar bineplăcut, căci vine din suflet mulţumitor. Drept aceea sub îndrumarea ta noi strigăm Domnului:
Aliluia!

Icosul 11
Prin darul lui Dumnezeu, sfinte împărate Mare Mucenice, datorită faptelor tale ai devenit luminător strălucit
al sufletelor, doritorule al Lui Hristos, fiind aprins de flacăra imaterială, care pe toţi ne luminează, cu
mântuitoarea cunoaştere de Dumnezeu şi cu lumina Duhului Sfânt ne scoate din prăpastia patimilor şi a
păcatelor. De aceea îţi strigăm:
Bucură-te, căci te-ai învrednicit pentru Domnul Hristos a suferi, şi de aceea în Împărăţia Veşnicei Lumini şi
a Nespusei Fericiri a locui!
Bucură-te, căci cu lumina nemuririi Lui Hristos străluceşti pe pereţii bisericilor sârbeşti!
Bucură-te, căci prin Crucea făcătoare de viaţă a lui Hristos l-ai împiedicat pe singurul începător al morţi –
Satana, şi întreg ai intrat în nemurire şi viaţă veşnică!
Bucură-te, căci Domnul cu dreapta Sa te-a încununat cu cununa nemuririi!
Bucură-te, căci eşti ridicarea celor căzuţi, vederea orbilor, auzul surzilor, mersul şchiopilor, mintea celor
fără minte!
Bucură-te, căci cu rugăciunile tale atotputernice către Domnul luminezi pe cei întunecaţi de păcate, înviezi
pe cei înţepeniţi în patimi, vindeci pe cei îmbolnăviţi de vicii!
Bucură-te, stâlp de foc care conduci pe oamenii reânviaţi prin Hristos!
Bucură-te, împărate Ştefane, podoaba Mucenicilor!

Condacul 12

Sfinţindu-ţi mintea prin Harul Duhului Sfânt, roagă-te Domnului, Sfinte Mare Mucenice, să ne dăruiască
iertare de păcate şi prin aceasta birunţă asupra oricărei morţi sufleteşti. Căci atotmilostivul Domn a venit pe
pământ şi a stricat păcatul, iar prin păcat moartea, iar prin moarte pe diavol. De aceea din toată inima Îi
strigăm: Aliluia!

Icosul 12

Te slăvim, sfinte al lui Hristos nemuritorule, şi te lăudăm, fericite împărate Mare Mucenice, căci eşti
nădejdea noastră în viaţa noastră păcătoasă. Cu râvnă din tot sufletul ai mers pe urmele sfinţiţilor şi
purtătorilor de Dumnezeu înaintaşi ai tăi, şi împodobindu-te cu Dumnezeieştile virtuţi ne îndemni să-ţi
strigăm:
Bucură-te, sfânt paratrăsnet al nostru, căci ne ocroteşti de Satana care ca un trăsnet loveşte sufletele noastre!
Bucură-te, bucuria preoţilor lui Hristos şi liniştirea monahilor în rugăciune!
Bucură-te, podoaba Mucenicilor şi frumuseţea cerească a domnitorilor pământeşti!
Bucură-te, că pe oamenii tăi i-ai îndreptat spre portul mântuirii şi spre bucuria îndumnezeirii!
Bucură-te, că ai împiedicat forţele întunericului care ne pândesc prin dulceţi şi patimi!
Bucură-te, că ai înnecat pe faraonul duhului, ca el să nu ne înnece în marea moartă a păcatelor şi
necunoaşterii de Dumnezeu!
Bucură-te, căci cu lacrimi de pocăinţă speli sufletele noastre de murdăria păcatelor şi a patimilor noastre!
Bucură-te, căci prin moartea pentru Hristos ai cules nemurirea în Hristos şi în Împărăţia lui Cerească!
Bucură-te, căci cu ajutorul celor trecătoare ai ajuns la cele netrecătoare, cu ajutorul celor vremelnice ai ajuns
la cele veşnice!
Bucură-te, căci prin mila ta ne luminezi cu lumina Sfântului Duh, Care trăieşte în tine prin virtuţile tale
sfinte!

6
Bucură-te, împărate Ştefane, podoaba Mucenicilor!

Condacul 13

O, tu cel mare înaintea lui Hristos Dumnezeu, sfinte împărate şi de Hristos doritorule Mucenice, primeşte cu
bunăvoinţă rugăciunile noastre gângărite, şi roagă-l pe preadulcele Domn Hristos, Singurul atotmilostiv
iubitor de oameni, să ne scape totdeauna de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi ai sufletelor noastre, ai mântuirii
noastre, ai veşniciei noastre, ca să-I strigăm cu bucurie în veşnicie: Aliluia! (de trei ori)

Şi iarăşi Icosul 1: Care limbă...


Şi Condacul 1: Ţie de Dumnezeu slăvite...

Rugăciune către Sfântul împărat Ştefan Decianski

Sfinte împărate şi de Hristos iubitorule mare Mucenice, care din fragedă copilărie L-ai iubit pe Domnul
Hristos şi ai suferit pentru El, învaţă-ne şi pe noi cei mult păcătoşi să-L iubim pe El şi cu bucurie să suferim
pentru El, căci aceasta ne-ar reface curăţia, lumina, şi ne -ar pregăti pentru Împărăţia Cerurilor. Păcatele
noastre ne-au alungat departe de Dumnezeul nostru, dar tu prin rugăciunile tale bineplăcute lui Dumnezeu
du- ne la Dumnezeu, cât mai repede ne du, ca sufletele noastre să nu se sufoce în păcate şi patimi. Cu totul
te-ai adus pe tine Celui de neânlocuit, lui Dumnezeu şi Domnului nostru Iisus Hristos, trăind pentru El şi
pătimind pentru El,- învaţă-ne şi pe noi să trăim pentru El şi să pătimim pentru El. Ştim că Adevărul Lui
eliberează de păcate, şi de robia diavolului, din robia păcatului. Tu, preamilostive Sfinţitor, prin rugăciunile
tale mijlocitoare către Domnul ne învaţă şi ne înflăcărează, ca să putem iubi Adevărul Lui şi să trăim prin
El, ca să ne eliberăm din robia diavolului în care ajungem prin păcatele noastre mici şi mari. Fiecare păcat e
mincinos, promite miere dar ne dă otravă şi supărări, promite raiul dar creează iadul, promite dulceaţă dar
produce patimi. Prin fiecare păcat noi ne minţim pe noi. De aceea te rugăm, împărate iubitor de Dumnezeu,
învaţă-ne să urâm păcatul, căci şi în cel mai mic păcat se ascunde diavolul; însufleţeşte-ne ca să iubim cu tot
sufletul pe Domnul Hristos, căci singur El îi mântuieşte pe oameni de păcat şi de diavol.
Viaţa ta pe pământ, sfinte împărate, a fost o şedere în rugăciune înaintea Domnului şi o slujire din toată
inima adusă Lui; învaţă-ne şi pe noi să stăm în rugăciune înaintea Domnului şi să-I slujim din toată inima în
toate zilele vieţi noastre. Multe ispite vin asupra noastră; dar tu, Dreptule milostiv, izbăveşte-ne de ele, ca să
nu moară sufletele noastre din pricina leneviei noastre, din pricina uşurătăţi gândirii noastre, din pricina
iubirii noastre de plăceri, din pricina deşertăciunii cuvintelor noastre, din pricina iubirii noastre de arginţi,
din pricina lăcomiei noastre, din pricina iubirii noastre de putere, din pricina mândriei noastre, din pricina
mâniei noastre, din pricina dorinţei noastre de a face pe plac oamenilor, din pricina fricii noastre de
neânţeles, din pricina puţinei noastre credinţe , din pricina jumătăţilor noastre de credinţă, din pricina
necredinţei noastre. Scapă- ne de toate acestea, întărindu-ne cu ajutorul harului tău: în dragostea
evanghelică, în credinţa evanghelică, în nădejdea evanghelică, cu râvnă, în post, în liniştire, în blândeţe, în
răbdare, în mărturisire, în Adevărul evanghelic, în Dreptate, în Neânfricare şi în tot binele evanghelic.
O împărate doritor de Dumnezeu, ai râvnit ca un mucenic pentru Adevărul lui Hristos, şi ai suferit
pentru El ca un Mare Mucenic. Aprinde-ne şi pe noi cu sfânta râvnă, ca şi noi să suferim vitejeşte pentru El,
şi când e nevoie – ca nişte mucenici cu bucurie să suferim pentru El, ca şi în noi păcătoşii şi nevrednicii să
se preaslăvească preasfântul şi preamântuitorul Nume al Celui de neânlocuit Dumnezeu şi Domn al nostru
Iisus Hristos- Lumina noastră Veşnică, Bucuria noastră veşnică în amândouă lumile.
Noi, urmaşii tăi mult păcătoşii, sfinte împărate, pătimim sau de puţină credinţă, sau de jumătăţi de
credinţă, sau de o credinţă strâmbă, sau de necredinţă. Te rugăm şi te implorăm, până când conştiinţele
noastre nu şi-au dat ultima suflare, vino în ajutorul nostru: prin rugăciunile şi lacrimile tale către Domnul
salvează-ne pe noi cei puţini credincioşi de puţina credinţă, pe cei cu credinţă înjumătăţită de jumătăţile de
credinţă, pe cei cu credinţa strâmbă de strămbătatea credinţei, pe cei necredincioşi de lipsa de credinţă, şi ne
întăreşte în sfânta şi atotmântuitoarea credinţă ortodoxă a ta. Ca urmând pilda ta şi noi să trăim prin şi pentru
ea, pe ea să o iubim din toată inima, în ea ca heruvimii să stăm, pe ea din toată fiinţa să o mărturisim, pentru
ea cu bucurie să suferim, jertfind totul pentru ea, chiar şi toată patima din sufletul nostru.

7
Ştim, din viaţa ta şi suferinţa ta mucenicească, ştim, de Dumnezeu slăvite Mare Mucenice şi împărate, că cea
mai mare comoară a ta, şi singură cea mai mare bogăţie a împărăţiei tale pământeşti , a fost Singurul
Adevărat Dumnezeu al tuturor lumilor- Domnul Iisus Hristos, şi slujirea Lui şi iubirea către El. Tu ai pus
înaintea tuturor şi a toate dragostea către El; de aceea ai suferit cu bucurie ca un Mare Mucenic mărturisind
Adevărul Lui Dumnezeiesc, dreptatea Lui Dumnezeiască, Credinţa Lui Dumnezeiască. Învaţă-ne şi pe noi,
de Dumnezeu doritorule Mărturisitor ca şi noi pe Domnul Hristos să-L punem înaintea tuturor şi a toate; ca
şi noi să-l iubim pe El înainte de toate; ca şi noi să-L mărturisim fără teamă pe El în faţa oamenilor şi a
Îngerilor, şi a dracilor; ca şi pe noi nici o suferinţă pentru El, nici o moarte pentru El, să nu ne sperie şi să nu
ne despartă de El. O, dă- ne sfântă tărie şi sfântă putere să fim ai Lui, doar ai Lui în toate lumile, în care
trăieşte sufletul omului.Căci ştim, căci simţim, din toată inima şi tot sufletul, că El e bucuria noastră
veşnică,- Bucuria mai presus de orice bucurie; adevărul nostru veşnic-Adevărul mai presus de toate
adevărurile; dreptatea noastră veşnică – Dreptatea mai presus de toate dreptăţile; veşnica noastră iubire –
Iubirea mai presus de toate iubirile; veşnica noastră viaţă – Viaţa deasupra tuturor vieţilor; veşnica noastră
fericire – Fericire deasupra tuturor fericirilor. Pentru El a trăi, pentru El în fiecare zi de o mie de ori a muri.
O! Dă-ne această fericire, acest entuziasm, această umilinţă, de Dumnezeu iubite împărate şi de Hristos
doritorule Mare Mucenice! Pe El roagă-l, pe El convinge-L ca şi în noi, urmaşii tăi mult păcătoşi, să se
săvârşească sfânta şi Dumnezeiască voie a Lui, acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin!