Sunteți pe pagina 1din 4

Securitatea și sănătatea în muncă

Lucrare de laborator nr. 4

Elaborarea fișei condițiilor de muncă la locul de muncă

A efectuat: studentul grupei

A verificat: asistent universitar


Elaborarea fișei condițiilor de muncă la locul de muncă

Regulamentul sanitar privind cerinţele de sănătate şi securitate pentru asigurarea protecţiei


lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă (în continuare
– Regulament) stabileşte cerinţele de protecţie a lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi
securitatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agenţilor chimici prezenţi la locul de muncă
ori ca rezultat al oricărei activităţi profesionale care implică agenţi chimici.

În înţelesul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1) agent chimic – orice element sau compus chimic, singur ori în amestec, în stare naturală sau
fabricat, utilizat ori eliberat, inclusiv sub formă de deşeuri, prin orice activitate profesională, fie că
este produs intenţionat sau nu, fie că este introdus pe piaţă ori nu;

2) agent chimic periculos:

a) orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca substanţă periculoasă, cu excepţia
substanţelor care întrunesc numai criteriile de clasificare ca fiind periculoase pentru mediu;

b) orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca preparat periculos, cu excepţia acelor
preparate care întrunesc numai criteriile de clasificare ca fiind periculoase pentru mediu;

c) orice agent chimic care, deşi nu întruneşte criteriile de clasificare ca fiind periculos în
conformitate cu lit. a) şi b), poate prezenta un risc pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, datorită
proprietăţilor sale fizico-chimice, chimice sau toxicologice şi modului în care este utilizat sau este
prezent la locul de muncă, inclusiv orice agent chimic căruia i s-a atribuit o valoare-limită de
expunere profesională potrivit punctului 6 din prezentul

Scopul lucrarii:

1) Trebuie să manifestam capacităţi creative în domeniul evaluării condițiilor de muncă la


locul de muncă;

2) Trebuie să elaboram o fișă a condițiilor de muncă la locul de muncă;

3) Trebuie să explice procesul de elaborare a fișei condițiilor de muncă la locul de muncă.


Mersul lucrării:

1. Studiați informația prezentată în conspectul lecției „Controlul de stat a implementării


actelor legislative la întreprinderi, instituții, organizații.
2. Actualizați condițiile de muncă în unitatea economică în care ați promovat practica
de producere.
3. Stabiliți substanțele nocive care ipotetic pot fi prezente în aerul zonei de lucru a
salariatului. Pentru orientare utilizați informații din tabela nr.1 „Concentrația limită
admisibilă” (vezi lecția 5 „Poluări chimice, mecanice).
4. Elaborați forma Fișei proprii adăugând la Fișa condițiilor de muncă la locul de muncă
reflectată în Anexa nr.1 la „Regulamentul cu privire la evaluarea condițiilor de muncă
…..condiții nefavorabile” încă 3 coloane reflectate în tabelul nr.1 „Concentrația limită
admisibilă” (lecția 5 care au următoarele titluri: substanța, CLA (mg/m 3), clasa de primejdie.
Veți obține forma Fișei proprii.
5. Alegeți cel puțin 4 substanțe chimice nocive și presupuneți că concentrația
substanțelor nocive alese depășesc concentrația limită admisibilă de 3,5h (acestea vor fi
valorile reale ale factorilor)
6. Admiteți, că lucrătorii se află în condiții de concentrație sporită de substanțe nocive
timp de 91% din durata zilei de muncă.
7. Determinați X real puncte, Xsb puncte utilizând formula Xreal =Xsb T, unde :
Xsb – reprezintă gradul de nocivitate a factorului stabilit conform tabelei 1„Clasele condițiilor
de muncă în funcție de conținutul în aerul zonei de lucru al substanțelor chimice nocive
(depășirea CLA, ori) din Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la evaluarea condițiilor de
muncă …. În condiții nefavorabile”; T – reprezintă raportul dintre timpul acțiunii factorului
respectiv și durata zilei de muncă; dacă durata acțiunii factorului constituie mai mult de 90 la
sută din durata zilei de muncă atunci T=1;
Fișa condițiilor la locul de munca
Substanța CLA Clasa de Timpul de Raportul X real
(mg/m3)) primejdie actiune din timpului
Xreal =Xsb
durata zilei de actiunii
T
munca % factorului
respective si
durata zilei de
SXreal = 15
munca
Benzină pentru 100 4 91% 1 4
motoare cu ardere
internă
Acetonă 200 4 91% 1 4
Praf de origine 4 4 91% 1 4
vegetală și animală ce
conține SiO2 de la 2%
până la 10%
Tutun 3 3 91% 1 3
Mărimea sporului de compensare:
Tipul lucrărilor Xreal, puncte
Cu condiții grele și vătămătoare 0,5 – 2,0
2,1 – 4,0
4,1 – 6,0
Cu condiții deosebit de grele și deosebit de 6,1 – 8,0
vătămătoare 8,1 - 10
mai mult de 10,0
 
Concluzie:

Locurile de muncă la care avem de a face cu substanțe toxice trebuie să fie echipate cu
ventilație de evacuare, iar lucrătorilor li se oferă echipament de protecție personală (aparate de
protecție, ochelari de protecție, mănuși, șorțuri etc.). Locul de muncă trebuie să fie îngrădit și
echipat cu semne de avertizare. Locul de muncă trebuie să aibă instrucțiuni privind siguranța
muncii. Oricine lucrează cu substanțe toxice trebuie să respecte regulile de igienă personală.