Sunteți pe pagina 1din 24

1.

1Dinamica principalilor indicatori economico-financiari

Abaterea Abaterea
Indicatori 2017 2018 absolută relativă

Venit total 304531025 310400625 5869600 101.93

Costuri totale 276793618 292225368 15431750 105.75

Venit din vînzări 260897690 280702166 19804476 107.59

Costul vînzărilor 185831996 194442168 8610172 104.63


Rezultat din activitatea
operațională 25505933 11024583 (14481350) 43.22

Profit pînă la impozitare 27737407 18175257 (9562150) 65.53

Profit din alte activități 2231474 7150674 4919200 320.45

Profit brut 75065694 86259998 11194304 114.91

Rentabilitatea veniturilor 28.772 30.73 1.958 106.81


Rentabilitatea veniturilor
PO 9.776 3.928 (5.849) 40.17
Rentabilitatea veniturilor
PPI 10.632 6.475 (4.157) 60,95
Rentabilitatea venitului
total(PN) 9.782 5.649 (4,157) 57.74

Patrimoniu net 388454584 446960166 58505582 115.06

Patrimoniu real 605760645 657798004 52037359 108.59


Viteza de rotație a activelor
circulante 0.991 0.921 (0.071) 92.86

Dotarea VV cu AC 1.009 1.086 0.078 107.69

Fond de rulment real 158590934 138358364 (20232570) 87.24

Fond de rulment normativ 213857234 221435228 7577994 103.54

Lichiditate absolută 0.667 0.668 0.001 100.13

2
Lichiditate intermediară 0.667 0.668 0.001 100.13

Lichiditate generală 249.792 182.269 (67.524) 72.97

Solvabilitate generală 196.011 186.285 (9.726) 95.04


Multiplicatorul capitalului
propriu 204.154 215.895 11.741 105.75

Marja de profit net 8.381 5.108 (3.273) 60.95

Marja de profit global 9.108 5.855 (3.253) 64.29

3
Capitolul II. Analiza activității economico- financiare a
întreprinderii

2.1 Analiza veniturilor: dinamica, structura și influența factorilor.

Venitul reprezintă sumele încasate sau de încasat de la alte persoane juridice sau fizice sub formă
de majorare a activelor sau de micşorare a datoriilor, care conduc la creşterea capitalului propriu,
cu excepţia sporurilor pe seama aporturilor depuse de proprietarii întreprinderii.

În componenţa venitului nu se includ sumele încasate în numele persoanelor terţe, de exemplu,


cum sînt taxa pe valoarea adăugată, accizele, încasările globale obţinute de întreprindere din
însărcinarea organizaţiilor terţe de la comercializarea produselor sau mărfurilor acestora,
deoarece aceste sume nu constituie un avantaj economic al întreprinderii şi nu influenţează
capitalul al acesteia.

În dependenţă de sursele de intrare, veniturile se împart în două grupe:


Venituri din activitatea operaţională;
Venituri din activitatea neoperaţională.

Veniturile din activitatea operaţională cuprind sumele rezultate din activitatea de bază a
întreprinderii, şi anume:

- veniturile din vînzări – încasările din vînzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor,
operaţiile de barter, contractele de construcţie;

- alte venituri operaţionale – sumele primite sau de primit din ieşirea (vînzarea, schimbul)
activelor curente, cu excepţia produselor finite şi mărfurilor, arenda curentă, precum şi sub formă
de amenzi, penalităţi, despăgubiri, recuperări de daune materiale rezultate de modificări ale
metodelor de evaluare a activelor curente.

Din veniturile din activitatea neoperaţională fac parte sumele primite sau de primit din alte feluri
de activităţi ale întreprinderii:

- veniturile din activitatea de investiţii, în a căror componenţă intră sumele rezultate din ieşirea şi
reevaluarea activelor pe termen lung ale întreprinderii, sumele încasate din vînzarea activelor
nemateriale, terenurilor, mijloacelor fixe, dividendele calculate, dobînzile, sumele diferenţelor
din reevaluarea activelor pe termen lung ieşite, veniturile din operaţiunile cu părţile legate;

4
- veniturile din activitatea financiară, care cuprind sumele rezultate din transmiterea în folosinţa
altor persoane juridice şi fizice, pe un termen mai mare de un an, a activelor nemateriale şi
materiale pe termen lung, valoarea activelor intrate cu titlu gratuit, venituri sub formă de
diferenţe de curs valutar, subvenţii de stat, prime, premii şi sume sponsorizate, sume conform
contractelor de neincludere în concurenţă etc.;

Veniturile din vânzări (volumul vânzărilor, vânzările nete) reprezintă afluxuri de avantaje
economice generate în cursul anului de gestiune în urma vânzării produselor, mărfurilor, prestării
serviciilor, îndeplinirii contractelor de construcţie. Aceste avantaje pot îmbrăca diferite forme:
încasări de mijloace băneşti, intrări ale activelor nemonetare, recepţionări ale serviciilor prestate
de terţi etc.

Abaterea Abaterea
Indicatori Precedenta Curenta
absolută relativă
i
lei % lei %
100,00 29450431
1. VAO 269362377 % 8 100,00% 25141941 109,33%
28070216
1.1 VV 260897690 96,86% 6 95,31% 19804476 107,59%
1.2
AVO 8464687 3,14% 13802152 4,69% 5337465 163,06%
             
2.
Venituri
din alte -
activități 35168648   15896307   19272341 45,20%
Venitul 31040062
total 304531025   5   5869600 101,93%
Tabel: 2.1.1:Analiza structurii veniturilor

Concluzii: Analizînd structura veniturilor, am stabilit că venitul din vînzări ocupă cea mai mare
pondere, de circa 96.86% în anul 2017 și 95.31 % în anul 2018. Cu o pondere mai mică fiind
venitul activității operaționale cu o pondere de 3.14-2017 și respectiv 4.69 % în anul 2018.
Celelalte venituri avînd o pondere semnificativă în total venit de 35 168 648 lei in 2017 si
15896307 in 2018. Venitul total creste cu circa 5 869 600 lei sau cu 1.93%.

2.2 Analiza costurilor: dinamica, structura, cost la 1 leu venit.


5
Consumurile reprezintă resursele utilizate pentru fabricarea produselor, executarea lucrărilor şi
prestarea serviciilor în scopul obţinerii unui venit. De regulă, acestea sunt legate nemijlocit de
procesul de producţie şi, deci, apar până la comercializarea produselor finite, mărfurilor şi
prestarea serviciilor.
Cheltuielile apar în urma activităţii economico-financiare a întreprinderii şi nu sunt legate
nemijlocit de procesul de producţie. Ele se reflectă în Raportul privind rezultatele financiare şi la
determinarea profitului (pierderii) perioadei de gestiune se scad din veniturile obţinute din
diferite activităţi.

Este ştiut faptul că reducerea consumurilor şi a cheltuielilor numai cu 1% contribuie la majorarea


cu mult mai mare atât a profitului brut, cât şi a profitului perioadei de gestiune până la
impozitare, decât majorarea cu 1% a venitului din vânzări.

Tabelul 2.2.1
Aprecierea dinamicii
costurilor totale și a precedent Ab.rel,
vînzărilorXIndicatori ă curentă Ab.abs. % Sporul, %
1.Venituri totale,
mii lei 304531025 310400625 5869600 101,93% 1,93%
2. Costuri totale, mii
lei 276793618 292225368 15431750 105,58% 5,58%
3. Venituri din
vînzări, mii lei 260897690 280702166 19804476 107,59% 7,59%
4. Costul vînzărilor,
mii lei 185831996 194442168 8610172 104,63% 4,63%

Concluzie: Analizînd datele din tabelul de mai sus am constatat că atît veniturile și costrile
toatale cît și veniturile și costurile din vînzări sunt în crestere față de perioada precedentă.
Venitul total a crescut cu circa 1.93% iar costul total cu 5.58%.Venitul din vînzări a înregistrat o
crestere de circa 7.59% iar costul vînzărilor a crescut cu 4.63%..

Tabelul 2.2.2. Analiza structurii costurilor totale.

Indicatori precedentă curentă Ab.abs. Ab.rel,


6
%
lei % lei %
1.Costul activității 24385644 28347973 3962329
operaționale 4 88,10% 5 97,01% 1 116,25%
18583199 19444216
1.1. costul vânzărilor 6 67,14% 8 66,54% 8610172 104,63%
1.2. cheltuieli de 2521840
distribuire 12411694 4,48% 37630096 12,88% 2 303,18%
1.3. cheltuieli
administrative 26138453 9,44% 30773432 10,53% 4634979 117,73%
1.4. alte cheltuieli
operaționale 19474301 7,04% 20634039 7,06% 1159738 105,96%
2. Costul altor
activități (operațiuni -
cu active imobile, 2419154
financiară) 32937174 11,90% 8745633 2,99% 1 26,55%
COSTURI 27679361 100,00 29222536 100,00 1543175 105,58
TOTALE 8 % 8 % 0 %

Concluzie: În acest tabel am analizat structura costurilor totale. Respectiv cea mai mare pondere
a costurilor totale o constituie o constituie costurile vînzărilor care au pondere de circa 67.14% în
perioada precedentă și respectiv 66.54% în perioada curentă. Aceasta reflectă faptul că
întreprinderea își desfășoară activitatea spre vinderea produselor fabricate. Cheltuielile perioadei
operaționale contituind 7.04% în 2017 și 7.06% în 2018. Cheltuielile de distribuție fiind 4.48%
în perioada precedentă și 12.88% în perioada curentă. Cheltuielile administrative în 2017 au atins
valoarea de 9.44% și respectiv în 2018 au crescut pînă la 10.53 %.

7
Tabelul: 2.2.3Analiza costurilor la 1 leu venituri

Nr precedent
. Indicatori ă curentă Ab.abs. Ab.rel, %
30453102 31040062
1 Venit total, mii lei 5 5 5869600 101,93%
27679361 29222536 1543175
2 Cost total, mii lei 8 8 0 105,58%
3 Cost total la 1 leu VT, lei 0,91 0,94 2,63 103,58%
26936237 29450431 2514194
4 Venit operațional, mii lei 7 8 1 109,33%
24385644 28347973 3962329
5 Cost operațional, mii lei 4 5 1 116,25%
Cost operaț. la 1 leu VO,
6 lei 0,91 0,96 0,06 106,32%
26089769 28070216 1980447
7 Venit din vînzări, mii lei 0 6 6 107,59%
18583199 19444216
8 Costul vînzărilor, mii lei 6 8 8610172 104,63%
Cost vînzări la 1 leu VV,
9 lei 0,71 0,69 -0,02 97,25%
Cheltuieli de perioadă 3101311
10 operațion., lei 58024448 89037567 9 153,45%
11 Chelt.per. la 1 leu VV, lei 4,50 3,15 -1,34 70,12%
  Chelt.per. la 1 leu VO, lei 0,22 0,30 0,09 140,35%
  Chelt.per. la 1 leu VT, lei 0,19 0,29 0,10 150,55%
Venitul producției
12 comercializate, lei      
Costul producției
13 comercializate, mii lei        
14 CPC la 1 leu VPC, lei        
Venit din servicii prestate,
15 mii lei        
Costul serviciilor prestate,
16 mii lei        
17 CSP la 1 leu VSP, lei        
-
1927234
  Venit din alte activități, lei 35168648 15896307 1 45,20%
  Costul altor activități, lei 32937174 8745633 - 26,55%
8
2419154
1
18 CAA la 1 leu VAA, lei 0,94 0,55 -0,39 58,74%

Concluzie: În rezultatul analizei costurilor la 1 leu venituri am stabilit că costul total la 1 leu
venit total a înregistrat o creștere de circa 3.58%. Costul operațional la 1 leu venit operațional
deasemenea a înregistrat o creștere de circa 6.32% ceea ce reprezintă o creștere de 2 ori mai mare
decît cotul total la 1 leu venit total. Costul vînzărilor la 1 leu venit din vînzări a scazut cu 2.75%
iar cheltuielile perioadei la 1 leu venit din vînzări a scazut cu 29.88%.

2.3Analiza profitului întreprinderii: dinamica, structura, influența factorilor.

Profitul reprezintă un indicator de bază al aprecierii eficienţei economice, permite identificarea


disponibilităţilor şi posibilităţilor de dezvoltare ale întreprinderii. Se determină ca diferenţă
dintre suma veniturilor şi suma cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea activităţii. Cantitativ,
profitul (pierderea) se determină ca:

Profit (pierdere) = Venituri – Consumuri şi Cheltuieli.

În practica contabilă şi analitică autohtonă, în conformitate cu SNC sunt utilizate următoarele


noţiuni ale profitului:

1) Profit brut (pierderea globală) – este profitul (pierderea) obţinut din vînzarea produselor,
mărfurilor şi serviciilor prestate şi se determină ca diferenţă dintre veniturile din vînzări şi costul
vînzărilor.

2) Profit (pierdere) din activitatea operaţională – reprezintă diferenţa dintre veniturile şi


cheltuielile obţinute de întreprindere din activitatea de bază, determinată de statutul acesteia.

3) Profit (pierdere) din activitatea de investiţii – reprezintă diferenţa dintre veniturile şi


cheltuielile obţinute de întreprindere din operaţiunile ce ţin de existenţa şi mişcarea activelor pe
termen lung.

4) Profit (pierdere) din activitatea financiară – reprezintă diferenţa dintre veniturile şi


cheltuielile aferente operaţiunilor legate de modificările în mărimea şi structura capitalului
propriu şi mijloacelor împrumutate.

5) Profitul (pierderea) excepţional – reprezintă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile


apărute ca rezultat al evenimentelor şi operaţiunilor excepţionale neprevăzute.
9
6) Profitul (pierderea) pînă la impozitare – reprezintă profitul (pierderea) obţinut de
întreprindere în cursul perioadei de gestiune din activitatea operaţională, de investiţii, financiară
şi excepţională. El se mai numeşte şi profit contabil.

7) Profit (pierdere) net – reprezintă profitul (pierderea) ce rămîne la dispoziţia întreprinderii


după calcularea cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit şi se determină ca diferenţă
dintre PPI şi Ch privind impozitul pe venit.

Profitul îndeplineşte mai multe funcţii, printre care:

-Este indicator sintetic de apreciere a eficienţei activităţilor întreprinderii.


-Este mijloc de control asupra gestiunii economice şi financiare.
-Este sursă de autofinanţare şi de autodezvoltare a firmei.

- Reprezintă pârghia de cointeresare a acţionarilor sau asociaţilor, proprietarilor individuali şi


salariaţilor.
-Este sursă de plată a costurilor capitalurilor împrumutate.

O cale principală de creştere a profitului este reducerea costurilor de producţie ce se poate obţine
prin numeroase măsuri şi acţiuni între care:
- reducerea costurilor specifice ale rebuturilor şi deşeurilor;
- reducerea cheltuielilor neproductive;
- creşterea productivităţii muncii;
- retehnologizarea producţiei;

precedentă curentă Abat. abs. Abate


rea
Indicatori
lei % lei % lei % relativ
ă, %
1. Rezultat din -
activitatea 2550593 91,96 1102458 60,66 1448135 151,4 43,22
operaţională 3 % 3 % 0 4% %
-
2. Rezultat din 8,04 39,34 51,44 320,45
alte activităti 2231474 % 7150674 % 4919200 % %
2.1. Rezultat din
activitatrea de investiţii         0 0,00%  
2.2. Rezultat din
activitatea financiară         0 0,00%  
10
Profitul până la 2773740 100,0 1817525 100,0 100,0 65,53
impozitare 7 0% 7 0% -9562150 0% %
Tabelul. 2.3.1 Analiza în dinamică a profitului.

Concluzie: În urma analizei în dinamică a profitului am stabilit că ponderea cea mai mare în
profitul pînă la impozitare o are rezultatul din activitatea operațională avînd o pondere de circa
91,96% în anul 2017 și circa 60.66% în 2018. Profitul din alte activități în anul 2017 are o
pondere de 8.04% iar în 2018 creste ajungînd la circa 39.34%.

2.4 Analiza rentabilității

Rentabilitatea reprezintă un indicator al eficienţei ,care exprimă capacitatea întreprinderii de a


cîştiga profit.Rentabilitatea se determină ca raportul dintre efectele economice şi financiare
obţinute de întreprindere şi eforturile depuse pentru obţinerea acestora.
În practica economică, rentabilitatea poate căpăta diverse forme,după cum se schimbă părţile
componente ale formulei de bază. În calitate de efect economic şi financiar,la recalculul
rentabilităţii,se utilizează profitul,dividente etc.,în calitate de efort – costul vînzărilor ,activele
totale, capitalul propriu, capitalul permanent al întreprinderii şi altele.

Sistemul de indicatori principali ai rentabilităţii este reprezentat în tabelul din care rezultă că
indicatorii rentabilităţii,exprimaţi întotdeauna în procente,reflectă eficienţa diferitelor laturi ale
activităţii economice ale întreprinderii.În calculul şi analiza acestora sunt cointeresaţi diverşi
utilizatori ai Rapoartelor financiare.Astfel,indicatorii rentabilităţii producţiei sunt examinaţi de
managerii întreprinderii în cadrul elaaborării Planului de afaceri şi stabilirii programului de
producţiei.
Analiza rentabilității veniturilor.

Tabelul 2.4.1. Analiza rentabilității veniturilor.

Precedent
Indicatori Curenta Ab. abs., lei Ab. rel., %
a
1. Venitul total, lei (A.8) 304531025 310400625 5869600 101,93%
2. Venitul activității
operaționale, lei 269362377 294504318 25141941 109,33%
2.1. Venitul din vânzări, lei
(A.8, F2) 260897690 280702166 19804476 107,59%
2.2. Alte venituri
operaționale, lei, (A.8, F2) 8464687 13802152 5337465 163,06%
3. Venitul din alte activități, 35168648 15896307 -19272341 45,20%
11
lei (A.8)
4. Profit până la impozitare,
lei 27737407 18175257 -9562150 65,53%
5. Profitul net, lei (F2) 25522055 15855855 -9666200 62,13%
6. Profitul activității
operaționale, lei 25505933 11024583 -14481350 43,22
7. Profitul(pierderea)din alte
activități,lei 2231474 7150674 4919200 320,45%
8. Marja profitului net, % 8,381 5,108 -3,273 60,95%
9. Marja profitului până la
impozitare, % 9,108 5,855 -3,253 64,29%
10. Rentabilitatea activității
operaționale; % 9,469 3,743 -5,726 39,53
11. Rentabilitatea altor
activități, % 6,345 44,983 38,638 7,089

Concluzie: În urma analizei rentabilității veniturilor am stabilit că rentabilitatea venitului total


după profit net este de 8.381% în 2017 și respectiv 5.108% în 2018. Rentabilitatea venitului total
după profit pînă la impozitare fiind de 9.108%-2017 și 5.855%-2018. Astfel rentabilitatea
venitului total avînd o abatere absolută de circa 3.273%. Rentabilitatea veniturilor prezintă o
scădere considerabilă față de anul precedent aceasta se datorează faptului că în perioada de
gestiune a avut loc reparația mijloacelor fixe ceea ce a dus la majorarea cheltuielilor
administrative.

Analiza rentabilității vînzărilor

Rentabilitatea veniturilor din vânzări din punct de vedere a conţinutului economic reflectă
eficacitatea activităţii de desfacere a întreprinderilor de producţie şi se calculează prin
următoarea relaţie:

unde: Rvv – rentabilitatea veniturilor din vânzări

Pb – profitul brut

VV – veniturile din vânzări.

Asupra modificării acestui indicator în dinamică influenţează un sistem larg de factori. Însă în
cele mai dese cazuri apelăm la următorii trei factori:

1) modificarea structurii şi sortimentului produselor vândute (lucrărilor executate

şi serviciilor prestate);

12
2) modificarea costului vânzărilor;

3) modificarea preţului la produsele vândute (lucrările executate şi serviciile prestate)

Rentabilitatea vânzărilor sau rentabilitatea cifrei de afaceri exprimă profitul brut, sau profitul net,
ce revine la un leu de cifră de afaceri, este un idicator de tipul efect-efort.

Acest indicator se calculează prin raportul dintre profitul brut sau profitul net şi cifra de afaceri.
Rata de corelaţie dintre profitul net şi profitul brut reflectă cota profitului net.

Tabelul.2.4.2Analiza rentabilității vînzărilor

Ab. rel.,
Indicatori Precedenta Curenta Ab. abs., lei
%
1. Venitul din vânzări, lei 260897690 280702166 19804476 107,59%
2. Profitul brut, lei 75065694 86259998 11194304 114,91%
3. Profitul operațional,lei 25505933 11024583 -14481350 43,22
Profit până la impozitare 27737407 18175257 -9562150 65,53%
4. Profitul net, lei 25522055 15855855 -9666200 62,13%
5. Rentabilitatea vânzărilor după
profitului brut, % 28,772 30,730 1,958 106,81%
6. Rentabilitatea vânzărilor după
profitul operațional, % 9,776 3,928 -5,849 40,17
7. Rentabilitatea vânzărilor după
profitului PI; % 10,632 6,475 -4,157 60,95%
7. Rentabilitatea vânzărilor după
profitului net; % 9,782 5,649 -4,134 57,74%

Analizînd rentabilitatea vînzărilor am stabilit că rentabilitatea veniturilor constituie 28.772% în


perioada precedentă și circa 30.73% în perioada curentă. Rentabilitatea veniturilor profitului
operațional a scăzut cu 5.849%, de la 9.776-2017 pînă la 3.928% în 2018. Rentabilitatea
venitului profitului pînă la impozitare a scăzut cu 4,157% față de anul precedent. Rentabilitatea
venitului profitului net a constituit în anul 2017 circa 9,782% iar în 2018 sa diminuat pînă la
5,649% respectiv a scăzut cu 4,134 %.

Tabelul 2.4.3 Analiza rentabilității investițiilor

Indicatori precedenta curenta Ab. abs., lei Ab. rel., %


1. Total activ, lei 605760645 657798004 52037359 108,59%
2. Capital propriu, lei 296716921 304684153 7967232 102,69%
3. Profit până la impozitare, lei 27737407 18175257 -9562150 65,53%
4. Profit net, lei 25522055 15855855 -9666200 62,13%

13
5. Rentabilitatea activelor, % 4,579 2,763 -1,816 60,34%
6. Rentabilitatea capitalului propriu
(economică), % 9,348 5,965 -3,383 63,81%
7. Rentabilitatea financiară, % 8,601 5,204 -3,397 60,50%

Rentabilitatea activelor constituie 4.579 în perioada precedentă și respectiv 2.763 în perioada


curentă ceea ce prezintă o scădere de circa 1.816%. Rentabilitatea economică a scăzut față de
perioada precedentă cu circa 3.383% iar cea financiară cu 3.397%. Această scădere se datorează
faptului că a scăzut profitul pînă la impozitare în perioada curentă.

2.5 Analiza patrimoniului întreprinderii.


Pentru desfăşurarea activităţii economico-financiare, intreprinderea işi formează
patrimoniul, care reprezintă totalitatea resurselor economice controlate de agentul economic. In
Rapoarte financiare pentru reflectarea acestui patrimoniu aflat la dispoziţia intreprinderii, se
aplică noţiunea de „active".

Analiza situaţiei patrimoniale presupune examinarea activelor controlate de intreprindere,


indiferent de sursele de finanţare a acestora.
Necesitatea analizei situaţiei patrimoniale rezultă din importanţa informaţiei obţinute in urma
analizei pentru elaborarea deciziilor de diferit gen din partea utilizatorilor numeroşi ai
Rapoartelor financiare.

Tabelul 2.5.1 Analiza patrimoniului.

Indicatori Precedentă Curentă Ab. abs., lei Ab. rel., %


1. Patrimoniul de bilanț, lei 605760645 657798004 52037359 108,59%
2. Patrimoniul cu destinație de
producție, lei 157562585 186231856 28669271 118,20%
3. Patrimoniul net, lei 388454584 446960166 58505582 115,06%
4. Ponderea patrimoniului cu dest. de
prod., % 26,011 28,311 2,301 108,85%
5. Ponderea patrimoniului net, % 64,127 67,948 3,821 105,96%
6. Venitul din vânzări, lei 260897690 280702166 19804476 107,59%
7. Profitul net, lei 25522055 15855855 -9666200 62,13%
8. Profitul operațional, lei 25505933 11024583 -14481350 43,22

14
În urma analizei patrimoniului am stabilit că patrimoniu de bilanț a înregistrat o creștere în
perioada analizată de circa 52037359 sau cu 8.59%. Patrimoniul cu destinație de producere a
crescut cu 18.20% sau cu 28669271 lei. Patrimoniu net a crescut cu 15.06% avînd o abatere
absolută de 58505582 lei.

Tabel.2.5.2 Analiza componenței și structurii patrimoniului.

Precedenta Curenta Ab.abs.,


Indicatori Ab.rel., %
lei % lei % lei
34129587
1. Active imobilizate, lei 8 56,34% 351260816 53,40% 9964938 102,92%
1.1. Necorporale, lei 575739 0,10% 978981 0,15% 403242 170,04%
31572921
1.2. Corporale, lei 4 52,12% 325290910 49,45% 9561696 103,03%
1.3 Financiare , lei 24990925 4,13% 24990925 3,80% 0 100,00%
1.4 Altele, lei 0 0,00% 0 0,00% 0 -
           
26446476 4207242
2. Active circulante, lei 7 43,66% 306537188 46,60% 1 115,91%
15648831 2866304
2.1. Stocuri de mărf. și mat., lei 5 25,83% 185151362 28,15% 7 118,32%
10640918 1291585
2.2. Creanțe curente, lei 6 17,57% 119325036 18,14% 0 112,14%
2.3. Numerar in casierie si cont
curent, lei 741394 0,12% 1174898 0,18% 433504 158,47%
2.4. Investiții pe termen scurt, lei 0 0,00% 0 0,00% 0 -
2.5. Alte active circulante 825872 0,14% 885892 0,13% 60020 107,27%
60576064 100,00 5203735
Total activ , lei 5 % 657798004 100,00% 9 108,59%

Realizînd analiza structurii patrimoniului am stabilit că activele cu ponderea cea mai mare sunt
activele imobilizate, acestea avînd o pondere în total active de circa 56.34% în perioada
precedentă și respectiv 53.40% în perioada curentă. Activele circulante reprezentînd 43.66% în
anul 2017 și circa 46.60% anul 2018. O astfel de structură a patrimoniului întreprinderii este una
optimală deoarece activele imobilizate depășesc cele circulante.

15
2.6 Analiza surselor de finanțare a patrimoniului întreprinderii

Ab.abs.,le Ab. rel.,


Precedenta Curenta
Indicatori i %
lei % lei %
1.Capital propriu, lei 296716921 48,98% 289718772 44,04% -6998149 97,64%
1.1.Capital social și
suplimentar, lei 182564000 30,14% 182564000 27,75% 0 100,00%
1.2.Rezerve, lei 98963833 16,34% 98963833 15,04% 0 100,00%
-
1.3.Profit nerepartizat, lei 675271 0,11% -6322878 -0,96% -6998149 936,35%
1.4.Alte elemente de
capital propriu, lei 14513817 2,40% 14513817 2,21% 0 100,00%
2.Datorii pe termen
lung, lei 203169891 33,54% 184935027 28,11% -18234864 91,02%
2.1.Datorii financiare , lei 202317657 33,40% 184157453 28,00% -18160204 91,02%
2.2.Datorii calculate, lei 852234 0,14% 777574 0,12% -74660 91,24%
3.Datorii curente, lei 105873833 17,48% 168178824 25,57% 62304991 158,85%
3.1.Financiare, lei 0 0,00% 0 0,00% 0 #ДЕЛ/0!
3.2.Comerciale, lei 91737663 15,14% 142276013 21,63% 50538350 155,09%
3.3.Calculate, lei 14136170 2,33% 25902811 3,94% 11766641 183,24%
100,00
TOTAL PASIVE,lei 605760645 100,00% 657798004 % 52037359 108,59%

Ab. rel.,
Indicatori Precedenta Curenta Ab. abs., lei
%
1. Total pasive, lei 605760645 657798004 52037359 108,59%
2. Capital propriu, lei 296716921 304684153 7967232 102,69%
3. Datorii pe termen scurt, lei 105873833 168178824 62304991 158,85%
4. Datorii pe termen lung, lei 203169891 184935027 -18234864 91,02%
5. Capital constant, lei 499886812 489619180 -10267632 97,95%
6. Profit nerepartizat total, lei 675271 15855855 15180584 2348,07%
7. Datorii totale, lei 309043724 353113851 44070127 114,26%
8. Profit nerepart. a perioad. gest., lei 0 15855855 15855855 0,00%
9. Credite bancare pe term. lung, lei 202317657 184157453 -18160204 -
16
10. Credite bancare pe term. scurt, lei 0 0 0 -
11. Credite bancare totale, lei 202317657 184157453 -18160204 -
12. Fondul de rulment real, lei 158590934 138358364 -20232570 87,24%
13. Total activ, lei 605760645 657798004 52037359 108,59%
14. Coeficientul autonomiei financ,% 48,983 46,319 -2,664 94,56%
15. Coef. stabilitații financiare, % 82,522 74,433 -8,089 90,20%
16. Rata de îndatorare,% 51,017 53,681 2,664 105,22%
17.Raportul surselor proprii/împrumutate 96,011 86,285 -9,726 89,87%
18. Rata DTS, % 17,478 25,567 8,089 146,28%
19. Rata DTL, % 33,540 28,114 -5,425 83,82%
20. Rata creditelor bancare, % 33,399 27,996 -5,403 -
21. Rata profitului nerepartizat în perioada
de gestiune 0 2,410 2,410 -
22. Rata de manevrare a CC, % 31,725 28,258 -3,467 89,07%
23. Rata solvabilității 96,011 86,285 -9,726 89,87%
24. Multiplicatorul CP 204,154 215,895 11,741 105,75%

2.7. Aprecierea disponibilului de mijloace circulante (fondului de rulment).


Una din condiţiile fundamentale ale activităţii reuşite a intreprinderii o constituie atingerea şi
menţinerea echilibrului financiar dintre patrimoniul şi sursele de finanţare a activelor. Asigurarea
echilibrului financiar are o mulţime de aspecte, dintre care cel mai important presupune
concordanţa dintre activele curente şi sursele de acoperire a lor.
Fondul de rulment net poate fi calculat astfel:
• Fondul de rulment net este depăşirea mărimii activelor curente asupra datoriilor pe termen
scurt, adică:
Fond de rulment net = Active curente - Datorii pe termen scurt
• Fondul de rulment net este o parte a capitalului permanent, indreptat spre finanţarea activelor
curente, adică:
Fond de rulment net = Capital permanent - Active pe termen lung.

Tabelul 2.7.1 Calculul Fondului de rulment real

17
Indicatori precedentă curentă Ab. abs., lei Ab. rel.,%
1.Active circulante,lei 264464767 306537188 42072421 115,91%
2.Datorii curente,lei 105873833 168178824 62304991 158,85%
Fondul de rulment real,lei 158590934 138358364 -20232570 87,24%

În rezultatul calcului fondului de rulment am stabilit că acesta este în scădere cu circa 20232570
lei sau cu 12.76%. Aceasta se explică prin faptul că au crescut activele circulante cu circa
42072421 lei și respective datoriile curente deasemenea au crescut cu circa 62304991 lei. Deși
fondul de rulment este în descreștere, acesta este totuși pozitiv ceea ce se explică prin faptul că
activele circulante au o valoare mai mare și sunt capabile să acopere datoriile curente. Deci
întreprinderea are situație financiară favorabilă.

Tabelul 2.7.2. Calculul fondului de rulment normativ

Indicatori precedentă curentă Ab. abs. , lei Ab. rel. %


1.Venit din vânzari,lei 260897690 280702166 19804476 107,59%
2.Active circulante, lei 264464767 306537188 8610172 104,63%
3.Datorii pe termen scurt, lei 105873833 168178824 11194304 114,91%
4.Durata ciclului operaţional, zile 364,922 393,133 28 163,06%
5.Durata de rotație a DTS, zile 146,090 215,689 69,599 147,64%
6.Durata ciclului financiar, zile 218,832 177,444 -41,388 81,09%
7.Venit din vânzari zilnice, lei 724715,8056 779728,239 55012,433 107,59%
Fond de rulment normativ 158590934 138358364 -20232570 87,24%

Analizînd fondul de rulment normativ am realizat că acesta are aceeași valoare ca și fondul de
rulment real, rezultînd o scădere de 12.76% față de perioada anterioară.. Această scădere se
explică prin faptul că venitut din vînzări a înregistrat o cresere în perioada analizată de circa
19804476 lei sau a crescut față de perioada anterioară cu circa 7.59 %. Totuși valorile fondului
de rulment normativ arată că întreprinderea este în o situație financiară acceptabilă.

2.8. Lichiditatea și capacitatea de plată

18
Lichiditate –reprezintă situație financiară a unei unități economice care dispune de fonduri în
casă sau în bancă, putând să facă plățile în termen. sau capacitatea unei unități economice de a
transforma mijloacele materiale sau creanțele de care dispune în mijloace lichide de plată.
Obiectivele analizei lichidităţii întreprinderii sunt de a determina influenţa diferitor factori la
modificarea lichidităţii şi aprecierea ratelor lichidităţii perioadei în dinamică ; de a aprecia
evoluţia şi structura lichidităţii întreprinderii.

Capacitatea de plată reprezintă posibilitatea întreprinderii de ași onora obligațiunile față de


creditori. Aprecierea capacității de plată este în funcție de gradul de lichiditate a activelor ceea ce
relevă rapiditatea activelor de a se transforma în bani.

Importanţa deosebită a lichidităţii decurge din natura economică a acestui indice. În cadrul
echilibrului financiar capacitatea de plată, lichiditatea, solvabilitatea caracterizează una din cele
mai importante condiţii de existenţă a întreprinderii pe piaţă - posibilitatea de a-şi onora
obligaţiile de plată la termenele scadente.

Pentru obţinerea rezultatelor veridice în procesul analizei lichidităţii totalitatea activelor


întreprinderii se grupează în funcţie de capacitatea acestora de a se transforma în mijloace
băneşti. În teoria şi practica economică se aplică abordări numeroase în privinţa clasării activelor
disponibile după acest criteriu. Vom examina una din posibile variante de clasare conform căreia
se evidenţiază următoarele grupe de active:

Active perfect lichide, precum sunt mijloacele băneşti.Uneori în această grupă se includ şi
investiţiile pe termen scurt care nu întotdeauna este acceptabil în condiţiile pieţei insuficient
dezvoltate de valori mobiliare;

Active uşor realizabile: produse finite, mărfuri, investiţii şi creanţe pe termen scurt; Active lent
realizabile, precum sunt stocurile de mărfuri şi materiale, alte active curente. În această grupă
deseori se includ şi investiţiile pe termen lung;

Active greu realizabile, la care se referă activele pe termen lung.

19
Tabelul 2.8.1 Analiza lichidității și capacității de platăX

Ab. abs.,
Indicatori Precedenta Curenta Ab. rel., %
lei
1. Active circulante, lei 264464767 306537188 42072421 115,91%
2. Creanțe pe termen scurt, lei 0 0 0 #ДЕЛ/0!
3. Investiții pe termen scurt, lei 0 0 0 0
4 Numerar în casierie și la
cont.curente,lei 706493 1123670 417177 159,05%
5. Datorii pe termen scurt,lei 105873833 168178824 62304991 158,85%
6. Datorii pe termen lung, lei 203169891 184935027 -18234864 91,02%
7. Datorii totale, lei 309043724 353113851 44070127 114,26%
8. Total activ, lei 605760645 657798004 15855855 108,59%
9. Lichiditatea absolută, % 0,667 0,668 0,001 100,13%
10. Lichiditatea intermediară,
% 0,667 0,668 0,001 100,13%
11. Lichiditatea generală, % 249,792 182,269 -67,524 72,97%
12. Solvabilitatea generală, % 196,011 186,285 -9,726 95,04%

În urma analizei lichidității am stabilit lichiditatea absolută, generală și intermediară. Astfel


lichiditatea generală a scazut cu 27.03%, lichiditatea absolută a crescut cu 0.13% iar cea
intermediară a crescut cu 0.13%. Solvabilitatea generală a scazut cu 4.96% față de anul 2017.
Lichiditatea și solvabilitatea generală prezintă o descreșterea în perioada analizată față de anul
precedent și valorii acesteia sunt mai mari decît valoarea optima. Respectiv întreprinderea își
poate în totalmente onora obligațiunile față de creditori, avînd o situație favorabilă la
întreprindere.

20
2.9 Utilizarea modelului Du Pont

Modelul Du Pont este un instrument de analiză cauză-efect al eficienţei afacerii. El reprezintă o


repartizare schematică a dependenţei indicatorului de rentabilitate de diferiţi factori de influenţă
şi relaţiile dintre ei.

Modelul generic Du Pont este o expresie logică a rentabilităţii investiţiei (ROI), care ţine cont de
trei factori:

- eficienţa de operare, măsurată de o marjă de profit;

- eficienta activelor, măsurată prin rotaţia activelor;

- pârghie financiară, măsurată prin multiplicatorul capitalului propriu (levier financiar).

În continuare aceşti trei factori sînt descompuşi şi ei la rândul lor în alţi factori ce-i
condiţionează. Astfel, se formează mai multe lanţuri cauză-efect purtătoare de informaţie din mai
multe domenii economice, cum ar fi cel comercial, de gestiune a costurilor, de gestiune a
activelor şi a capitalului. Acest procedeu asigură o vizibilitate clară a interdependenţei
rezultatului (rentabilitatea investiţiei) de fenomenele ce-l condiţionează şi permite efectuarea
unei analize profunde a lui, precum şi găsirea unor rezerve şi soluţii de îmbunătăţire.
Metodologia de formare a modelului Du Pont este o sinteză a diferitor metode şi procedee ale
diagnozei economico-financiare. Aceasta permite analiştilor economici şi managerilor să se
abată de la modelul generic, modelându-l după necesităţile de analiză şi sursele disponibile de
informaţie.

21
Indicatori Precedenta Curenta Ab.abs., lei Ab.rel., %
1. Venit total, lei 304531025 310400625 5869600 101,93%
2. Profit global (profit până la impozitare),
lei 27737407 18175257 -9562150 65,53%
3. Profit net, lei 25522055 15855855 -9666200 62,13%
4. Total active, lei 605760645 657798004 52037359 108,59%
4.1 Active pe termen lung, % 341295878 351260816 9964938 102,92%
4.2 Stocuri de mărfuri și materiale, % 156488315 185151362 28663047 118,32%
4.3 Creanțe pe termen scurt, % 106409186 119325036 12915850 112,14%
4.4 Investiții pe termen scurt, % 0 0 0 0
4.5 Mijloace bănești, % 741394 1174898 433504 158,47%
4.6 Alte active curente, % 825872 885892 60020 107,27%
63,0142115
5. Capital propriu,lei 182564000 9 -182563937 0,00%
5.1 Capital statutar, % 61,528 61,528 0,000 100,00%
5.2 Rezerve, % 98963833 98963833 0 100,00%
5.3 Profit nerepartizat, % 0,228 0,228 0,000 100,00%
6. Rentabilitatea financiară, % 8,601 5,204 -3,397 60,50%
7. Rotația activelor 0,503 0,472 -0,031 93,86%
8. Marja de profit net 8,381 5,108 -3,273 60,95%
9. Marja de profit global 9,108 5,855 -3,253 64,29%
10. Multiplicatorul capitalului propriu 204,154 215,895 11,741 105,75%
11. Costul total, lei 276793618 292225368 15431750 105,58%
11.1 Costul vânzărilor, % 185831996 194442168 8610172 104,63%
11.2 Cheltuieli comerciale, % 12411694 37630096 25218402 303,18%
11.3 Cheltuieli generale și administrative, % 26138453 30773432 4634979 117,73%
11.4 Alte cheltuieli operaționale, % 19474301 20634039 1159738 105,96%
11.5 Cheltuieli din alte activități, % 32937174 8745633 -24191541 26,55%

6. Rentabilitatea financiară de la capitalul


social, % 13,980 8,685 -5,295 62,13%

Mutiplicatorul capitalului levier a crescut de la 204.154 în perioada de bază la 215.895 în


perioada curentă. Marja de profit net și marja de profit global deasemenea au înregistrat o
scădere de circa 3.273- marja profitului net și 3.253 a avut marja profitului global. Rentabilitatea
financiară a scăzut cu 37.87%. Rotația activelor a scăzut față de perioada anterioară cu circa
6.14%.

22
Capitolul III. Măsuri recomandabile pentru îmbunătățirea situației
întreprinderii.
Întreprinderea SC“Aliment-Ulei” SRL se află în o situație financiară favorabilă dar totuși
aceasta necesită mai multe măsuri de îmbunătățire. Astfel întreprinderea necesită următoarele
măsuri:

1. Sporirea venitului din vînzări prin mărirea pieței de desfacere, majorarea punctelor de
comercializare a produselor ce sunt fabricate la întreprindere;
2. Este nevoie de a se procura un utilaj mai modern decît care este în perioada analizată
pentru a spori volumul producției fabricate și respectiv timpul în care acestea sunt
produse;
3. Pentru ca produsele să fie cunoscute pe o scară mai largă este nevoie de a se face anumite
activități promoționale precum ar fi: publicitatea, scăderea temporară a prețului, oferirea
a 2 produse la preț de unul, etc;
4. Implementarea unor tehnologii noi de producere a produselor de panificație ce vor duce
la o sporirea pocesului de producere și fabricarea unor produse mai calitative ce vor mări
atracția consumatorului;
5. Extinderea teritoriului întreprinderii pentru a putea produce o gamă mai largă de produse;
6. Atragerea investitorilor străini în activitatea întreprinderii prin publicații mass-media
pentru a fi investite anumite activități ar întreprinderii precum: procurarea unui nou utilaj,
extinderea întreprinderea, procurarea unor materii prime mai calitative;
7. Angajarea persoanelor capabile să facă față cerințelor impuse și stimularea acestora prin
acordarea regulată a premiilor bănești;
8. În perioada analizată profitul a scăzut considerabil din cauza creșterii cheltuielilor
administrative ce țin de reparația mijloacelor fixe din acest motiv este nevoie de a
procura mijloace fixe noi pentru a spori eficacitatea procesului de producție și pentru a nu
stopa procesele, astfel profitul va fi mereu în creștere.

23
Concluzii:

În lucrarea efectuată am analizat indicatorii economico- financiari ai întreprinderii SRL


“Aliment-Ulei” localizată în raionul Dubăsari, satul Pîrîta. Perioada pe care am analizato a fost
anii 2016-2017. Anul 2017 se caracterizează printro scădere a profitului cu circa 305 387 lei față
de perioada de gestiune precedent. Această majorare a fost condiționată de : în perioada de
gestiune sa înregistrat majorarea cheltuielilor administrative, ceea ce a fost legat de repararea
mijloacelor fixe.

Astfel întreprinderea a înregistrat în perioada anilor 2016-2017 o scădere a venitului total cu


circa 8,25% sau cu 537 620 lei, acest fapt a fost datorat scăderii venitului din vînzări cu circa
8,37%. Costurile totale au înregistrat deasemenea o scădere de 3,84% sau 232 245 lei.

Calculînd rentabilitatea putem spune că nivelul rentabilității venitului din vînzări a înregistrat o
micșorare, rentabilitatea activelor și rentabilitatea capitalului propriu deasemenea manifestă o
scădere în perioada 2017.

Analizînd structura patrimoniului întreprinderii am determinat că ponderea cea mai mare în total
active o au activele imobilizate care constituie circa 57,3% în perioada curentă iar activele
circulante constituie circa 42, 7% în perioada curentă, aceasta fiind o structură optima.

Am analizat în dinamică mijloacele fixe care sunt în creștere față de perioada precedentă, spre
deosebire de venitul din vînzări ca este în scădere. Respecitv mijloacele fixe cresc cu o
intensitate mai mare ceea ce nu este favorabil pentru întreprindere.

Am stabilit egalitatea dintre fondul de rulment real și fondul de rulment normativ ceea ce reflect
facptul că întreprinderea folosește eficient sursele de finanțare.

Analizînd nivelul de lichiditate am stabilit că: lichiditatea generală crește de la 3,1 la 3,5, aceasta
avînd un nivel optim. Lichiditatea intermediară a înregistrat valori de 1,75 scăzînd pînă la 1,51.
Lichiditatea absolută deasemenea este una optimă fiind de la 1,08 pînă la 0,47.

24
25